HOTĂRÂREA NR. 112 DIN 24.06.2020

privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL 29 / 2014 prin care s-a aprobat statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, ca urmare a transformării unor posturi de natură contractuală

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 24.06.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 4733/18.06.2020 al Serviciului Managementul Resurselor Umane și Administrativ prin care se propun anumite transformări structurale;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 4808 / 18.06.2020;

-Raportul Direcției Juridice si Administrației Locale înregistrat cu nr. 4809/1/18.06.2020;

-Raportul Serviciului Managementul Resurselor Umane și Administrativ înregistrat cu nr. 4809/2/18.06.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 590/23.06.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 591/23.06.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2. nr. 592/23.06.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 593/23.06.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 594/23.06.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile HCL nr. 29/2014 prin care s-au aprobat statul de funcții și organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Prevederile Legii nr. 53 / 2003, republicată și completată, privind Codul Muncii;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și alin. (3), ale art. 154 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. ”a”, art. 197 alin.

(1) și ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ”b”, ale art. 391 alin. (1), art. 518 alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța de Urgenta privind Codul administrativ nr. 57 / 2019;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. ”a” și alin. (3) lit. ”c” si art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din Ordonanța de Urgenta nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 2- „Statul de funcții” la HCL nr. 29/10.02.2014, după cum urmează:

a) In cadrul Direcției Salubrizare Agrement Parcuri :

  • - 4 (patru) posturi funcții contractuale de execuție vacante de Muncitor necalificat de la Secția Salubrizare și Igienă Publică se transformă în Muncitor calificat- Fasonator mecanic- treaptă profesională IV;

  • - 2 (două) posturi funcții contractuale de execuție vacante de Muncitor necalificat de la Secția Spații Verzi se transformă în Muncitor calificat- Floricultor- treaptă profesională IV;

  • - 6 (șase) posturi funcții contractuale de execuție vacante de Muncitor necalificat de la Secția Spații Verzi se transformă în Muncitor calificat -Fasonator mecanic -treaptă profesională IV;

  • - un post funcție contractuală de execuție, de Muncitor calificat- mecanic, treaptă profesională III, ocupat in prezent de domnul Neagu Ion se mută definitiv de la Secția Spații Verzi la Secția Utilaje și Servicii Tehnice;

  • - un post funcție contractuală de execuție vacantă de Muncitor necalificat se mută de la Secția Spații Verzi la Secția Utilaje și Servicii Tehnice și se transformă în Muncitor calificat-tâmplar, treaptă profesională I;

  • - un post funcție contractuală de execuție vacantă de Muncitor calificat- mecanic, treapă profesionala I, de la Secția Utilaje și Servicii Tehnice se transformă în Muncitor calificat- instalator, treaptă profesională I;

  • - un post funcție contractuală de execuție vacantă de Referent, treaptă profesională I M, de la Secția Salubrizare și Igienă Publică se transformă în Tehnician, treaptă profesională I M;

  • - un post funcție contractuală de execuție vacantă de Inspector de specialitate, grad profesional II, S, de la Secția Spații Verzi se transformă în Inspector de specialitate, grad profesional IA, S;

  • - 3 (trei) posturi funcții contractuale de execuție vacante de Muncitor necalificat de la Secția Salubrizare și Igienă Publică se transformă în Tehnician- treaptă profesională I, M;

b) în cadrul Direcției Tehnice- Biroul Aprovizionare și IT:

  • - un post funcție contractuală de execuție vacantă de Muncitor calificat -instalator, treaptă profesională I, se transformă în Inspector de specialitate, grad profesional II, S.

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 29/ 10.02.2014 prin care s-au aprobat statul de funcții și organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu modificările și completările ulterioare, rămân in vigoare.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ.

Art. 4. Prezenta Hotărâre a Consiliului Local va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Salubrizare, Agrement Parcuri, Direcției Tehnice - Biroul Aprovizionare și IT și Serviciului Managementul Resurselor Umane și Administrativ.

Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică in termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 'secretarui/general AL MUN. BACĂU NICOWAE-OVIDIU POPOVICI

NO. P/B.S./O.R. A./EX. I /DS. I-A-2