HOTĂRÂREA NR. 111 DIN 24.06.2020

privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Florea Maria, care a împlinit vârsta de 100 de ani

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 24.06.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere: -Cererea înregistrată la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău cu nr. 8898/15.06.2020 înaintată de doamna Chelariu Aneta, fiica doamnei Florea Maria, prin care solicită premiul pentru împlinirea vârstei de 100 de ani;

-Adresa nr. 225682/18.06.2020 înaintată de Serviciul de Evidență a Persoanelor înregistrată la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău cu nr. 9103/18.06.2020 prin care ni se transmite că numita Florea Maria figurează cu aceleași date și este în viață;

-Referatul nr. 9105/18.06.2020 înaintat de Direcția de Asistenta Socială a Municipiului Bacău prin care propune acordarea premiului de 5000 de lei pentru împlinirea vârstei de 100 de ani;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 9107 / 18.06.2020;

-Raportul Direcției Juridice si Administrației Locale înregistrat cu nr. 4794/1/18.06.2020;

-Raportul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 4794/2/18.06.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 587/23.06.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 588/23.06.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 589/23.06.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii nr. 5 din 6 ianuarie 2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile HCL nr. 296/ 2007 privind acordarea unui premiu în bani, persoanelor din municipiul Bacău, care au împlinit vârsta de 100 ani;

-Prevederile OUG nr. 1 din 6 ianuarie 2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative cu modificările și completările aduse de OUG nr. 90 din 27 mai 2020;

-Prevederile art. 140 alin. ( 1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. ( 1 ), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. “d” și alin. (7) lit. “b” si art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 6 din Ordonanța de Urgenta nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se acordă un premiu în valoare de 5000 lei doamnei Florea Maria din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 de ani în data de 09.06.2020.

ART. 2. Acordarea acestui premiu se face în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 296/2007.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială Bacău și doamnei Florea Maria.

ART. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Ins|^ih^refectului- Județul Bacău pentru verificarea legalității.


PREȘEDIlSTfc U laLr


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 'SECRETARUL '"‘"NERAL al mun. bacău NICOL -OV1DIU POPOVICI