HOTĂRÂREA NR. 110 DIN 24.06.2020

privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 66 de familii din Municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 15.06.2020

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 24.06.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Cererile celor 66 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și au depus cerere până la 15.06.2020;

-Referatul nr. 4725/ 17.06.2020 al Compartimentului Proceduri Administrative și Organizări Alegeri prin care se propune acordarea premiului de 500 de lei pentru 66 de familii care au împlinit 50 de ani de la căsătorie;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.4727 / 17.06.2020;

-Raportul Direcției Juridice si Administrației Locale înregistrat cu nr. 4728/1/17.06.2020;

-Raportul Direcției de Asistență Socială înregistrat cu nr. 4728/2/17.06.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 584/23.06.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 585/23.06.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 586/23.06.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 12/ 2016 pentru aprobarea acordării "Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 de lei familiilor care au împlinit și depășit 50 de ani de la căsătorie și care au domiciliul în municipiul Bacău; -Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art.154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit.”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

In baza dispozițiilor articolului 129 alin. (2) litera “d“, alin.(7) litera ”b” si art. 139 alin. 3 lit.

”a” și alin. 6 din Ordonanța de Urgenta nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei, celor 66 de familii din Municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 15.06.2020, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 4.800 lei Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău în vederea organizării festivităților de înmânare a „Diplomei de Onoare” pentru cele 66 de familii din Municipiul Bacău.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Bacău care, prin intermediul Direcției de Asistență Socială și Direcției Economice, va efectua plata familiilor prevăzute în anexa atașată prezentei hotărâri.

Art.4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, Compartimentului Proceduri Administrative și Organizări Alegeri, precum și persoanelor din anexa atașată.

Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică Instituției Profetului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PRESEfrdĂJTțTJE^Epj^îĂ                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

LĂW                               ' SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

\ *4 l                                  NICOLA# - OV1DIU POPOVICI

f l-t

N.O.P./C.S.^.D./O.IÎ.tA^EX.1. DS l-A-2                                                                  /

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 110 DIN 24.06.2020


CONSILIUL LOCAL BACĂU

LISTĂ NOMINALĂ

cu familiile din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere până la data de 15.06.2020

Nr. crt.

Numele și prenumele soț + soție

Nr.și data de înregistrare a cererii

Data căsătoriei

1.

POPA V1OREL

POPA GEORGETA

41105/02.12.2019

10.12.1969

2.

NECULA1 GHEORGHE

NECULAI ELENA

41404/02.12.2019

25.10.1969

3.

OPINCARU NICOLAE

OPINCARU VALENTINA

41126/02.12.2019

26.12.1969

4.

MffTODE DUMITRU

M1FTODE MINA

41236/3.12.2019

27.12.1969

5.

DOCAN GHEORGHE DOC AN AURICA

41321/4.12.2019

26.12.1969

6.

BLAJ DUMITRU

BLAJ MILICA

41624/09.12.2019

7.11.1969

7.

FILIPOVICI ANGHEL

FILIPOVICI ANGELA

41808/11.12.2019

18.12.1969

8.

MATEI RADU

MATEI SILVICA

41841/11.12.2019

3.11.1969

9.

BOTEZATU GHEORGHE

BOTEZATU NUȚA

41812/11.12.2019

20.07.1963

10.

RANCU VASILE

RANCU MARIA

41993/13.12.2019

15.12.1969

11.

POPOVICI ȘTEFAN

POPOVICI AURICA

42363/19.12.2019

18.12.1969

12.

COJOCAR1U DUMITRU

COJOCARII! CONSTANȚA

42402/20.12.2019

24.12.1969

13.

PETREANU CONSTANTIN

PETREANU VIORICA

16034/06,01,2020

19.01.1970

14.

NICUȚÂ STELEA NICUȚÂ VIORICA

16095/07.01.2020

19.01.1970

15.

GALEȘ PETRU

GALEȘ MARIA

41919/12.12.2019

22.12.1969

16.

MONDAN VASILE

MONDAN VERGIN1A

16240/09.01.2020

26.01.1970

17.

BOCÂNCĂ VASILE BOCÂNCĂ RASILVIA

16487/13,01,2020

18.01.1970

18.

ȘERBAN FLORIN ȘERBAN ELENA

16742/16.01.2020

23.01.1970

19.

CIUREA CONSTANTIN

CIUREA ANGELINA

16969/20.01.2020

02.02.1970

20.

BORDEI NIȚĂ BORDEI ELENA

17102/21.01.2020

30.01.1970

21.

SANDU COZMA

SANDU ADELINA

17507/27.01.2020

9.02.1970

22.

CAZAN COSTACHE

CAZAN LEONTINA

17474/27.01.2020

23.01.1970

23.

RUSU GHEORGHE

RUSU DORINA

17426/27.01.2020

24.01.1970

24.

LICHI V1RGIL

LICHIJEANA

17505/27.01.2020

30.01.1970

25.

TATU ION

TATU VALERICA

17773/29.01.2020

23.01.1970

26.

COȚANECULA1 COȚA LUCIA

17800/30.01.2020

30.01.1970

27.

RÂMBU ALEXANDRU RÂMBU MARIA

17820/30.01.2020

19.01.1970

28.

APETREI GHEORGHE

APETREI MARIA

18032/03.02.2020

27.02.1970

29.

BULAU CONSTANTIN

BULAU ANA

18038/3.02.2020

3.02.1970

30.

NĂSTRUȚ JEN1CĂ NĂSTRUȚ ECATERINA

18133/04.02.2020

24.01.1970

31.

DA VID IOAN

DAVID GIORGETA

18290/5.02.2020

20.02.1970

32.

CONSTANT1NESCU -TRAIAN EDUARD CONSTANTINESCU VIORICA-GEORGETA

18532/07.02.2020

19.02.1970

33.

KISS SIGISMUND KISS MARIA

18686/11.02.2020

28.02.1970

34.

ENACHE MIHAI

ENACHE GICA

18626/10.02.2020

27.02.1970

35.

TURCU AMULIU

TURCU CATINCA

19094/17.02.2020

9.02.1970

36.

GRADINARIU GHEORGHE

GRADINARIU ELENA

19183/18.02.2020

19,02,1970

37.

IORDACHI MIHAI

IORDACHI VICTORIA

19261/19,02,2020

22.02.1970

38.

NÂFORN1ȚĂ ALEXANDRU NĂFORNIȚĂ MĂLINA

19438/21.02.2020

2.09.1969

39.

CÎRLAN VICTOR CÎRLAN MARIA

19413/20.02.2020

27.02.1970

40.

CRĂCIUN MIHAI

CRĂCIUN L1D1A

19591/24.02.2020

24.01.1970

41.

GHERASIMNECULAI

GHERASIM V1RG1NIA

19937/28.02.2020

21.02.1970

42.

ACATRINE1 GHEORGHE

ACATRINEI ELISABETA

20120/03.03.2020

12.02.1970

43.

MORARUIOAN

MORARU LUC1CA

20356/05.03.2020

1.03.1970

44.

ZBURLEA IOAN

ZBURLEA CONSTANȚA

21677/6.04.2020

2.04.1970

45.

POPA MARIA

POPA GHEORGHE

21835/09.04.2020

27.04.1970

46.

MARZA CONSTANTIN

MARZA ELENA

22015/15.04.2020

6.05.1970

47.

CHECHERIȚĂ MELENTINA

22332/29.04.2020

27.04.1970

CHECHER1ȚÂ GHEORGH1

48.

PRICOPI GELU PRICOPI SANDA

22419/04.05.2020

20.05.1970

49.

BICH1U GHEORGHE

BICH1U VALER1A

22478/5.05.2020

26.01.1970

50.

IACOB VALERI1

IACOB ADELA

19105/17.02.2020

14.03.1970

51.

GRĂDINARII TUDOR

GRĂDINARU ELENA

22561/06.05.2020

6.05.1970

52.

ALBUȚ AUREL

ALBUȚ TAN1ȚA

22629/ 08.05.2020

27.04.1970

53.

DINU DUMITRU

DINU LUCRETIA

23019/ 19.05.2020

28.05.1970

54.

DĂNĂILÂ ioan DĂNĂILÂ MARIANA

22968/ 19.05.2020

23.05.1970

55.

URSU ION

URSU SILVIA

22997/ 19.05.2020

22.04.1970

56.

ZODIAN GHEORGHE

ZODIAN RODICA

23100/21.05.2020

25.04.1970

57.

ȘOVA DUMITRU ȘOVA PROFIRA

23087/20.05.2020

16.04.1970

58.

URICARU lOAN URICARU ELENA

23)61/22.05.2020

17.04.1970

59.

CATANA DUMITRU CATANĂ DORINA

23162/22.05.2020

15.06.1970

60.

PRUTEANU ALEXANDRU

PRUTEANU IOANA

23554/ 28.05.2020

09.05.1970

61.

MĂRG1NEANU CONSTANTIN MÂRGINEANU LENUȚA

23805/ 03.06.2020

02.02.1970

62.

CÂLINESCU GHEORGHE CÂLINESCU MARIA

23908/05.06.2020

4.04.1970

63.

BUȘTEAGĂ CONSTANTIN BUȘTEAGÂ DORICA

23972/9.06.2020

8.06.1970

64.

NĂSTASÂ ION NĂSTASÂ DORINA

24138/10.06.2020

17.06.1970

65.

PALALOGA NICA PALALOGA ELENA

24242/ 11.06.2020

26.06.1970

66.

MIHALACHE EMIL

MIHALACHE MARiA

24394/15.06.2020

18.06.1970


/CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ' SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE -/0VID1U POPOV1CI