HOTĂRÂREA NR. 11 DIN 31.01.2020

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in unele contracte de concesionare

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2020, potrivit art.l 33(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Cererea d-lor Doboș Ileana-Mărgărita si Doboș Bogdan, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 41503/06.12.2019 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 21806/05.07.1999 de la dl. Doboș Nicolae;

-Contractul de Concesionare nr. 21806/05.07.1999 incheiat intre Municipiul Bacau si dl. Doboș Nicolae;

-Contractul de Partaj Voluntar autentificat sub nr. 460/05.06.2013 la Biroul Notarului Public Stoica Nicolina;

-Cererea d-lui Bâmat Eusebiu, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 38278/22.10.2019 prin care solicita preluarea Contractului de Concesionare nr. 69807/06.12.2018, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 68978/19.04.2019 de la dl. Taraș Mihnea;

-Cererea d-lui Taraș Mihnea, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 38275/22.10.2019 prin care solicita cesionarea Contractului de Concesionare nr. 69807/06.12.2018, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 68978/19.04.2019 către P.F.A. BARNAT EUSEBIU;

-Contractul de Concesionare nr. 69807/06.12.2018, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 68978/19.04.2019 incheiat intre Municipiul Bacau si dl. Taraș Mihnea;

-Contractul de Vanzare autentificat sub nr. 1333/07.10.2019 la Biroul Individual Notarial Iulia-Mădălina Dâscă;

-Cererea d-nei Popescu Emilia - Administrator al S.C. DEEP EUROCONTA S.R.L., înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 41037/29.11.2019 prin care solicita preluarea Contractului de Concesionare nr. 28209/25.08.2000 de la d-na Enea Lacramioara - fost Administrator al S.C. PANACEEA S.R.L.;

-Cererea d-nei Enea Lacramioara - fost administrator al S.C. PANACEEA S.R.L., inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 41038/29.11.2019 prin care solicita cesionarea Contractului de Concesionare nr. 28209/25.08.2000 către S.C. DEEP EUROCONTA S.R.L.;

-Contractul de Concesionare nr. 28209/25.08.2000 incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. PANACEEA S.R.L.;

-Rezoluția nr. 13624/27.08.2019 pronunțata in ședința din data de 27.08.2019 de Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Bacau in Dosarul nr. 55453/26.08.2019 in baza Raportului de repartizare a activelor din data de 26.08.2019;

-Certificatul de Radiere emis de O.R.C. de pe langa Tribunalul Bacau in data de 28.08.2019;

-Certificatul Constatator nr. 55753/28.08.2019 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Bacau;

-Contractul de Vanzare-Cumparare autentificat sub nr. 2355/19.09.2019 la Biroul Individual Notarial Zaharia Elena;

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 362/26.09.2019;

-Cererea d-lui Cîoroaba Gheorghe, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 16175/08.01.2020 prin care solicita cesionarea Contractului de Concesionare nr. 184/04.01.1999 către dl. Constandache Doru;

-Cererea d-lui Constandache Doru, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 16176/08.01.2020 prin care solicita preluarea Contractului de Concesionare nr. 184/04.01.1999 de la dl. Cioroaba Gheorghe;

-Contractul de Concesionare nr. 184/04.01.1999 incheiat intre Municipiul Bacau si dl. Cioroaba Gheorghe;

-Contractul de Vanzare autentificat sub nr. 1593/09.12.2019 la Biroul Individual Notarial Iulia-Mădălina Dâscă;

-Cererea d-nei Turcu Alexia-Paula, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 16180/08.01.2020 prin care solicita preluarea Constractului de Concesionare nr. 69191/05.06.2019 de la dl. Turcu Vasile;

-Contractul de Concesionare nr. 69191/05.06.2019 incheiat intre Municipiul Bacau si dl. Turcu Vasile;

-Contractul de Vanzare autentificat sub nr. 2780/28.11.2019 la Biroul Individual Notarial Olga-Aura Enachescu;

-Referatul Arhitectului Șef înregistrat cu nr. 361/16.01.2020;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 363/16.01.2020; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 540/1/22.01.2020;

-Raportul comun al Arhitectului Șef și al Compartimentului Evidență Concesinări înregistrat cu nr. 540/2/22.01.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 79/29.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 80/30.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 81/30.01.2020 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 82/30.01.2020 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 83/29.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5; -Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 309/30.10.2006 prin care s-a aprobat Fisa de calcul a taxei minime anuale de concesionare - potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

-Prevederile art. 1.315 - 1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 108 Iit. “b”, ale art. 129 alin. (2) lit. “c” si alin. (6) lit. “b”, ale art. 140, ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197, ale art. 199 alin. (1) si alin. (2), ale art. 200, ale art. 242 alin. (1), ale art. 243 alin. (1) lit. “a” si lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In temeiul prevederilor art. 362 (1) și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 -  (1) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de

Concesionare nr. 21806/05.07.1999 incheiat pentru suprafața de 27,50 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, de la dl. Doboș Nicolae la d-nii Doboș Ileana-Mărgărita si Doboș Bogdan.

(2.1.) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69807/06.12.2018, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 68978/19.04.2019, incheiat pentru suprafața de 14,39 m.p. teren din Municipiul Bacau, de la dl. Taraș Mihnea, la P.F.A. BARNAT EUSEBIU.

(2.2.) Se aproba schimbarea destinației stabilita inițial pentru suprafața de 14,39 m.p. teren din ‘Locuința” in “spațiu pentru desfasurarea activitatilor de consultanta”.

(2.3.) Se aproba redeventa in suma de 211,1269 lei/an, indexata la nivelul anului fiscal 2019 pentru suprafața de 14,39 m.p. teren, stabilita conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 309/30.10.2006 prin care s-a aprobat Fisa de calcul a taxei minime anuale de concesionare, potrivit Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata.

  • (3)  Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 28209/25.08.2000, incheiat pentru suprafața de 5,25 m.p. teren de la d-na Enea Lacramioara - fost Administrator al S.C. PANACEEA S.R.L. la S.C. DEEP EUROCONTA S.R.L.

(3.1.) Se aproba schimbarea destinației stabilita inițial pentru suprafața de 5,25 m.p. teren din ‘farmacie” in “spațiu pentru desfasurarea activitatilor de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal ”.

(3.2.) Se revoca Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 362/26.09.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 28209/25.08.2000, de la S.C. PANACEEA S.R.L. la d-na Enea Lacramioara.

  • (4) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 184/04.01.1999, incheiat pentru suprafața de 18,33 m.p. teren din Municipiul Bacau, de la dl. Cioroabă Gheorghe, la dl. Constandache Doru, căsătorit cu Constandache Florica.

  • (5) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69191/05.06.2019 incheiat pentru suprafața de 30,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, de la dl. Turcu Vasile la d-na Turcu Alexia-Paula.

ART. 2 - Se imputemiceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractele de concesionare cu proprietarii construcțiilor.

ART. 3 Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE î SECRETARULNERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE/AOVIDIU POPOVICI