HOTĂRÂREA NR. 108 DIN 24.06.2020

privind actualizarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 24.06.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr.78245/16.06.2020 înaintat de Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune actualizarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.4719 / 17.06.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 4720/1/17.06.2020;

-Raportul Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului înregistrat cu nr. 4720/2/17.06.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 575/23.06.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 576/23,06.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 577/23.06.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 578/23.06.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 579/23.06.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Raportul nr. 78244/ 16.06.2020 al Comisiei speciale pentru inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bacău;

-Prevederile HCL nr. 22/ 2018 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bacău;

-Prevederile art. 554 alin. (1) și art. 858 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, modificată și completată;

-Prevederile art. 4 și ale art. 6 alin. (1) și (3) din Anexa la HG nr. 392/ 2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1) lit.”a” și ” b”, art. 286 alin. (1) și (4) și art. 289 alin. (2) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. ”c” și alin. (14) si art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 5 din Ordonanța de Urgenta nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se actualizează inventarul bunurilor care aparțin domeniului public cuprinse in HCL nr. 22/ 2018, în sensul completării acestuia, la secțiunea „Parcuri, părcuiețe dejoacă pentru copii, ștranduri, baze sportive, zone de agrement și cimitire”, cu poziții noi, reprezentând bunuri rezultate din investiții, identificate potrivit Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 22/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

Art.3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău și Compartimentului Administrarea-ș+Inventarierea Patrimoniului.

Art,5. Prin grija Societarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

, ■ '.(/&■

, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

LAUR ȘttYjVG.Vi ’                      SECRETARUL <0:NERAL AL MUN. BACĂU

NICOL/oE - OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 108 DIN 24.06.2020

Lista bunurilor rezultate din investiția „Reabilitare și modernizare Insula de agrement Bacău” -completări la secțiunea „Parcuri, părculețe dejoacă pentru copii, ștranduri, baze sportive, zone de agrement și cimitire” din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public ai municipiului Bacău

Nr. Crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării in folosință

Valoarea de inventar lei

Situația juridică actuală

1339.1

1.6.2.

OBIECTIV 10 - Anexă sport pe nisip

Locație: Insula de agrement - Zona de practicare         a

jocurilor sportive pe plajă, Sconstruită = 197 mp

2020

913.414,25

Domeniul Public al municipiului Bacău

1339.2

1.52.

OBIECTIV 14.1-Loc de popas și recreere

Locație: Insula de agrement - Zona de promenadă     pe

podina din lemn, Sconstruită = 74 mp

2020

611.264,97

Domeniul Public al municipiului Bacău

1339.3

1.5.2.

OBIECTIV 14.2-Loc de popas și recreere

Locație: Insula de agrement - Zona de promenadă     pe

podina din lemn, Sconstruită = 74 mp

2020

599.812,81

Domeniul Public al municipiului Bacău

1339.4

1.5.2.

OBIECTIV 14.3-Loc de popas șt recreere

Locație: Insula de agrement — Zona de promenadă     pe

podina din lemn, Sconstruită “ 74 mp

2020

596.594,96

Domeniul Public al municipiului Bacău

1339.5

1.5.2.

OBIECTIV 14.4-Loc de popas și recreere

Locație: Insula de agrement — Zona de promenadă     pe

podina din lemn, Sconstruită = 74 mp

2020

607.481,65

Domeniul Public al municipiului Bacău

1339.6

1.5.2.

OBIECTIV 14.5 -Loc de popas și recreere

Locație: Insula de agrement - Zona de promenadă     pe

podina din lemn, Sconstruită - 74 mp

2020

602.290,81

Domeniul Public al municipiului Bacău

1339.7

1.5.2.

OBIECTIV 14.6-Loc de popas și recreere

agrement - Zona de promenadă     pe

podinadin lemn, Sconstruită = 74 mp

2020

611.249,64

Domeniul Public al municipiului Bacău

1339.8

1.6.2

OBIECTIV 07 -Clădire jocuri educaționale

Locație: Insula de agrement - Zona Kidsland, Sconstruită = 134 mp

2020

812.810,56

Domeniul Public al municipiului Bacău

1339.9

1.5.2.

OBIECTIV 08

— Clădire acces Aqualand

Locație: Insula de agrement - Zona Aqualand, Sconstruită fa sol = 282 mp, P+l Sdesfășurată=535 mp

2020

2.417.621,46

Domeniul Public al municipiului Bacău

1339.10

1.5.2.

OBIECTIV 03.2-Anexă împrumuturi/vânzari

Locație: Insula de agrement - Zona sportivă, Sconstruită = 112 mp

2020

451.719,88

Domeniul Public al municipiului Bacău

1339.11

1.5.2.

OBIECTIV 14.7-Loc popas și recreere

Locație: Insula de agrement - Zona sportivă,

Sconstruită = 74 mp

2020

586.835,79

Domeniul Public al municipiului Bacău

1339.12

1.6.2.

OBIECTIV 22-Construcție depozit bărci

Locație: Insula de agrement - Zona de practicare         a

sporturilor nautice, Sconstruită - 209 mp

2020

656.094,04

Domeniul Public al municipiului Bacău

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCTCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ' SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOl/ÂE - OVID1U POPOVICI