HOTĂRÂREA NR. 107 DIN 24.06.2020 privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 24.06.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 3815/ 15.05.2020 al Direcției Economice- Impozite și Taxe Locale, cu propunerea de acordare a unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3884 / 19.05.2020;

-Raportul Direcției Juridice si Administrației Locale, înregistrat cu nr. 3885/1/19.05.2020;

-Raportul Direcției Economice Impozite și Taxe Locale înregistrat cu nr. 3885/2/19.05.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 570/23.06.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 571/23.06.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 572/23.06.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 573/23.06.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 574/23.06.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Titlului IX, cu privire la impozitele și taxele locale din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal;

-Prevederile art. V și art. XVII din OUG nr. 69/ 2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale;

-Prevederile Legii nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 7 alin. (1), (2), (4) din Legea nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și alin. (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit.”a”, ale art. 197 alin. (1) și ale art. 243 alin. (1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1) și alin. (14) si art. 139 alin. 3 lit. ”c” și alin. 5 din Ordonanța de Urgenta nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - (1) Se aprobă reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.

(2) Se aprobă Procedura de reducere a impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - ( 1 ) - Se aprobă scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, dacă utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.

(2) Se aprobă Procedura de scutire de la plata taxei lunare pe clădiri, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Se aprobă acordarea unor facilități la plata taxei și a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public, după cum urmează:

 • (1) începând cu data de 14.05.2020 și până la data de 31 august 2020, calculul, respectiv plata taxei și a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare, astfel cum acestea sunt prevăzute de Legea nr. 185/ 2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată, în cazul contractelor de concesionare, închiriere sau asociere în participație existente, se va efectua numai pentru panourile decorate cu reclamă comercială, proporțional cu perioada de timp în care respectivele panouri au fost efectiv decorate.

 • (2) Pentru durata stării de urgenta decretate în anul 2020, se aprobă scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafețelor care au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.

 • (3) Pentru a beneficia de prevederile alin. (2), utilizatorii au obligația ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărei rază teritorială de competență se află suprafața, o cerere de acordare a scutirii, însoțită de o declarație pe propria răspundere împreună cu documente justificative, după caz.

Art 4. -(l)-Se aprobă anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al Municipiului Bacău. Procedura de acordare este prevăzută în anexa 3.

(2) Se aprobă Procedura de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020, conform Anexei nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 5.- Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică - Impozite și Taxe Locale.

Art. 6.- Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și Direcției Economice - Impozite și Taxe Locale.

Art. 7.- Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunica in termen legal Instituției Prefectului- Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZÂnPENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE -JOVIDIU POPOVICI

N.O.P./I.D./O.R.A./EX.I/DS.I-A-2

Procedura privind reducerea impozitului pe clădiri cu o cotă de 50%

 • 1. Prezenta procedură se aplică pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legi^ să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice ;

 • 2. Proprietarii clădirilor au obligația ca, până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună la organul fiscal local o cerere de acordare a reducerii, însoțită de o declarație pe propria răspundere;

 • 3. Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale utilizate pentru activitatea economică proprie, în declarația pe propria răspundere prevăzută la punctul (2) vor menționa:

 • -  adresa clădirii/clădirilor pentru care se solicită reducerea impozitului;

 • -  în cazul întreruperii totale sau parțiale a activității economice doar pentru o cotă parte dintr-o clădire, contribuabilul va menționa în declarație valoarea impozabilă a cotei părți pentru care solicită reducerea impozitului;

 • -  fie întreruperea totală a activității economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie întreruperea parțială a activității economice. Proprietarii care și-au întrerupt parțial activitatea anexează la cererea prevăzută la punctul (2) o copie a certificatului pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

 • 4. în cazul proprietarilor care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgență, din declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (2) trebuie să reiasă că aceștia se regăsesc concomitent în următoarele situații:

 • a) an renunțat la cel puțin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenței sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgență;

 • b) cel puțin 50% din suprafețele totale deținute și afectate activităților economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosință a clădirilor respective au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total și/sau parțial activitatea economică.

 • 5. Pentru încadrarea în situația prevăzută la punctual iit. b) proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale verifică dacă cel puțin 50% din suprafața totală deținută și dată în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice este afectată de întreruperea totală și/sau parțială a activității acestora la data de 14 mai 2020.

 • 6. Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, la cererea prevăzută la punctul (2) vor anexa declarația pe propria răspundere din care rezultă încadrarea cumulativă în situațiile prevăzute la punctul (4) lit. a) și

 • b), însoțită de declarațiile pe propria răspundere a utilizatorilor cu privire la întreruperea totală a activității economice a acestora și/sau de certificatele pentru situații de urgență emise de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în cazul utilizatorilor care și-au întrerupt parțial activitatea economică, după caz.

 • 7. în cazul în care persoanele fizice sau juridice prevăzute la punctual (1) au plătit impozitul anual pe clădiri datorat pentru anul 2020, integral/parțial, până la primul termen de plată, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare,

 • 8. Persoanele cu atribuții în stabilirea impozitelor și taxelor locale din cadrul organului fiscal local vor verifica cererea de reducere a impozitului pe clădiri și declarația pe proprie răspundere în concordanță cu evidența fiscală de la rolul contribuabililor. Dacă există neclarități în evidența fiscală sau între evidența fiscală și declarația contribuabilului, organul fiscal va solicita lămuriri din partea contribuabilului. Contribuabilul are obligația de a prezenta organului fiscal clarificările solicitate în termen de maxim 30 de zile dar nu mai târziu data limită de depunere și soluționare1 a cererilor de 15 septembrie 2020.

 • 9. Organul fiscal local va emite decizia privind aprobarea/respingerea cererii de reducere a impozitului pe clădiri ce va fi comunicată contribuabilului, împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei hotărâri se poate formula contestație potrivit art. 268-281 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ! SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU N1CQLAE - O VI DI L POPOVICI

Procedura privind scutirea de ia plata taxei pe clădiri

 • 1. Prezenta procedură se aplică pentru scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică ;

 • 2. Concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, au obligația ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la organul fiscal local o cerere de acordare a scutirii, însoțită de o declarație pe propria răspundere.

 • 3. în declarația pe propria răspundere contribuabilii vor menționa :

 • -  prevederile legale potrivit cărora au avut obligația întreruperii totale a activității proprii, pe perioada instituirii stării de urgență;

 • -  adresa clădirii/clădirilor pentru care se solicită scutirea de la plata taxei;

 • 4. în cazul în care persoanele fizice sau juridice au plătit taxa lunară pe clădiri datorată pentru perioada în care s-a instituit starea de urgență, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.


 • 5. Persoanele cu atribuții în stabilirea impozitelor și taxelor locale din cadrul organului fiscal local vor verifica cererea de scutire și declarația pe proprie răspundere în concordanță cu evidența fiscală de la rolul contribuabililor. Dacă există neclarități în evidența fiscală sau între evidența fiscală și declarația contribuabilului, organul fiscal va solicita lămuriri din partea contribuiabilului. Contribuabilul are obligația de a prezenta organului fiscal clarificările solicitate în termen de maxim 30 de zile dar nu mai târziu data limită de depunere și soluționare a cererilor de 15 septembrie 2020.

 • 6. Organul fiscal local va emite decizia privind aprobarea/respingerea cererii de scutire ce va fi comunicată contribuabilului. împotriva actelor administrative fisc f emise potrivit prezentei hotărâri se poate formula contestație potrivit a 368-28 k Legea nr 207/2015. cu modificările și completările ulterioare.

/PREȘ EDI


,CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARU ENERAL AL MUN. BACĂU NICO
Procedura de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al Municipiului Bacău

 • 1. Dispoziții generale

 • (1) Prezenta procedură se aplică tuturor contribuabililor persoane fizice, persoane juridice sau entități fără personalitate juridică care la data de 31 martie 2020 inclusiv au obligații bugetare principale restante administrate de organul fiscal local al municipiului Bacău.

 • (2) Prin obligații bugetare principale restante Ia 31 martie 2020 inclusiv se înțelege:

a) obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la data de 31 martie 2020, inclusiv amenzi precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare și data de 31 martie 2020 inclusiv;

 • b) diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și diferențele de obligații bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de organul fiscal local prin decizie de impunere emisă și comunicată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ca urmare a unei inspecții fiscale sau a verificării situației fiscale personale;

 • c) obligațiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă din oficiu de organul fiscal sau prin declarație de impunere depusă cu întârziere de către contribuabil, în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

 • d) alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum și obligațiile bugetare principale stabilite de alte organe decât organele fiscale, aferente perioadelor fiscale de până Ia data de 31 martie 2020, transmise spre recuperare organelor fiscale în perioada cuprinsă între l aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.

3) Nu sunt considerate obligații de plată restante la data de 31 martie 2020 inclusiv:

a) obligațiile bugetare pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv;

b) obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile legii la data de 31 martie 2020 inclusiv.

 • (4) Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv și obligațiile de plată care, la această dată, se află în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (3), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, înlesnirea la plata își pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.

 • (5) Pentru obligațiile prevăzute ia alin. (3) lit. b), debitorii pot renunța la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor. în acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunțare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.

 • 2. Obiectivul și scopul procedurii

Este determinat de stimularea conformării voluntare a contribuabililor la plata obligațiilor bugetare, maximizarea încasărilor bugetare și diminuarea arieratelor la bugetul local, precum și de respectare a egalității de tratament, respectiv stabilirea în mod nediscriminatoriu a criteriilor și mijloacelor de acordare a facilităților fiscale.

 • 3. Durata aplicării procedurii

Prezenta procedură se aplică de la data intrării în vigoare a hotărârii până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv.

 • 4. Condițiile de anulare a accesoriilor

Se anulează accesoriile dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții :

 • a) toate obligațiile bugetare principale, inclusiv amenzi restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

 • b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

 • c) debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale : impozit/taxă clădiri, impozit/taxă teren, taxă firmă, taxă salubrizare după caz, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

 • d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

 • 5. Modalitatea de implementare a procedurii

Contribuabilii interesați pot depune o cerere de anulare a accesoriilor, până cel târziu la data de 15 decembrie 2020, după îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute la punctul 4. Cererea se depune la registratura deschisă la sediul organului fiscal local respectiv Direcția Economică - impozite și taxe locale.

în termen de maxim 10 zile lucrătoare salariații cu atribuții atât în stabilire cât și executare silită vor analiza dacă impozitele și taxele locale aflate în evidența fiscală sunt stabilite în mod corect, daca contribuabilul are depuse toate declarațiile fiscale, dacă nu există litigii sau sume pentru care s-a solicitat suspendarea fie a unor decizii de impunere fie a executării silite.

In cazul în care se constată neconcordante în evidentele fiscale contribuabilul este înștiințat de îndată pentru a se prezenta la sediul organului fiscal local în vederea clarifîcăriilor necesare. în acest caz soluționarea cererii de anulare a accesoriilor va avea termen maxim de 30 de zile.

In urma analizei efectuate, se va întocmi în comun de către salariații cu atribuții de stabilire cât și de executare silită persoane fizice sau juridice o decizie de acordare/neacordare a anulării accesoriilor. Decizia se aprobă la nivelul organului fiscal local de către conducătorul acestuia, fără a fi necesară aprobarea fiecărei cereri prin Hotărâre de Consiliu Local.

Decizia se comunică contribuabililor cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea 207/2015 referitor la comunicarea actelor administrative fiscale.

Decizia poate fi contestată de către contribuabili la organul fiscal local potrivit art. 268-281 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de anulare a accesoriilor face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MUNICIPIUL BACĂU

Direcția economică - impozite și taxe locale Str. Vasile Alecsandri nr.63

Codul de identificare fiscală: 4278337 Nr.

DECIZIE privind aprobarea/ respingerea cererii de anulare a accesoriilor

Având în vedere :

Cererea nr.......din data........privind contribuabilul

persoană fizică : Nume prenume................., domiciliul..................

CNP...................

persoana juridică : Denumirea societății.................  sediul..................

C1F.................

Ptevederile OG nr.69 din 14.05.2020 pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale;

Prevederile HCL nr............./..............

Se aprobă/respinge cererea de anulare a accesoriilor reprezentând :

Tip impozit/taxă

Accesorii (lei)

Total

Anularea accesoriilor operează la data îndeplinirii de către contribuabil a obligațiilor


de plată prevăzute la Anexa 3 pct.4, din HCL nr...../......

Respingerea cererii este motivată de...........................................................

împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație conf. art.270 din Legea 207/2015, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local


emitent.

Director executiv adjunct.         Compartiment stabilire, impunere PF/PJ,   Compartiment Executare silită PF/PJ

(nume, prenume, semnătura s      (nume, prenume, semnătura)              (nume, prenume, semnătura)


Am primit un exemplar al deciziei de impunere. Contribuabil Reprezentam împuternicit/.........................................

CNP CÎF.............................B.l./C.P.I./C.l. seria ... nr............

Semnătură contribuabil.......................

Data....../.......sau

Nr. și data confirmării de primire: *Prezentui înscris conține date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului ( UE ) 2016'679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, precum și terțele persoane care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul ( UE ) 2016 679.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  SECRETARULGENERAL AL MUN. BACĂU NICOI/VE - OVIDIU POPOV1CI


întocmit, Director executiv adjunct Tiberi iobanu