HOTĂRÂREA NR. 106 DIN 24.06.2020

privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020 ale Consiliului Local al Municipiului

Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 24.06.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 4700'17.06.2020 înaintat de Direcția Economica si Direcția Tehnica prin care se propune modificarea HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 4701/17.06.2020;

-Raportul Direcției Juridice si Administrației Locale înregistrat cu nr. 4716/1/17.06.2020;

-Raportul comun al Direcției Economice și al Direcției Tehnice înregistrat cu nr. 4716/2/17.06.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 565/23.06.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 566/23.06.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 567/23.06.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 568/23.06.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 569/23.06.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 19 (1) lit. ”a” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. IX (1) si (2) din Ordonanța de Urgență nr. 29 din 18.03.2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare;

-Prevederile Legii nr. 5/ 2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-Prevederile Legii nr. 6/ 2020 privind asigurările sociale de stat pe anul 2020;

-Prevederile art. 140 alin. 1 si alin.3, art. 154 alin.l, art. 196 alin. 1 lit. ”a”, art. 197 alin. 1, art.243 alin. 1 lit. ”a” si lit. ”b” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

-Amendamentul formulat de domnul Primar Cosmin Necula, amendament care a fost adoptat;

In baza dispozițiilor articolului 129 (2) litera “b“, alin. (4) litera ”a” si art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din Ordonanța de Urgenta nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, conform Anexelor nr. IA, 1 Al, 1A2, 1B, 1B1, 1B2 si a listelor de investiții 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N, 20.

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 20/ 2020 sunt și rămân în vigoare.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economica si Direcția Tehnica.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicata Primarului Municipiului Bacău și Direcției Economice. Art. 5. Prin .grrțaJTietxetarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunica in termen legal InstituțieLPrcfectului- Județul Bacău pentru verificarea legalității.


;ază pentru legalitate


CONTRASEM?

SECRETARIțE GENERAL AL MUN. BACĂU

NIC

AE - OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020$1 ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2073


ANEXA IA

LA HOTĂRÂREA NR. 106 DIN 24.06.2020


JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Dai» ; 24/66/2020_______TiL_________pag; 1 - mii kt-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2»21

Estimări 2^12

Estimări 202J

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triat 1

Trim.ll

TrimJU

Trm.IV

A

B

)=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

7

IXK1102 «»2B2 VOM 302 000-1 (t>

OÎIXKIÎ

0J<>2 OM2IK

O4»2

<M02UI

U4O2W

frtMHlJ 6»07 070201

WO2UJ u702i»:>

OÎUIJIÎ i«ioti2 IHA 1 HHoi

110206 t i<a<w 1202

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

1 VENITURI CURENTE

A VENITURI FISCALE

Al IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DJM CAPITAL

A1 2 Imporți pe venit. profil » caUijuri din capitol de la persoane fizice

IMPOZIT PE VENIT

Impozxul pc icniiiHik dut transferul {Kopciclotiiot inwbilian: din

patrimoniu! pcuOMl

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL VENIT

Cute defalcate din impozitul pe tenii

Sume ducele <Ln cutele defalcate din «tipoz.uol pe 'eon pentru echilibrare» bufetelor locale

A3 laipozatc ii lase pe ptvjxictue

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

Impo.'ji a laxa pc clădiri

Impozit a us* pc teren

Taxe judKttrc de timbre Si alle taxe tfc timbru

Alte impozite si usc pc proprietate

A4 Impozite si lase pc bunuri si servicii SUME DEFALCATE DIN TVA

Sume de fale ale din tas» pc > alaaiea adaurata |Kiuni FmantocachcUiudilor dcscciuralizaie la mielul comunelor, craselor. mumcipiilat si acetoMCkx

Municipidui București

Sume defalcate din UxJ pc t lloarca adăugata penuu ectnhbraKu bugetelor

Ideale

Sume defalcate dtn laxa pc t iloarc adăugau pcaue fir-cnUica un ou montului particular sau confcsipna) acreditai

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII

355 405.0» 3t5.22v.51 257.55’2,.91

IM.IJV.W)

ltl.13V.O0 dfeî.OO

5t»2.O0

163 597.00

163 443.00

154.00

41 312,91 4|.31î.9t

27 756.54

9 646.37

2 245,00 1.735,00

49 8) 1.1)0 36 107,00

33356.00

UtK.,00

1.945.W

15.00

126.105.13

97.232.23

77 «0u,J7

41 108.00

41 lOR.OU

155.00

I5S.IK»

4U953.0O 4» 953.00

20.432,37

20 432.3?

13 «56.09

6 056.3?

140,00

500,0(1

15 416.0(1

9.790,00

9 363,00

417.IM)

9.110

93 716.71

16.411,74 «•2I6.W

40 195.1»

40195,00

155.00

155.00

40 749.00

4O5U..O0

154,00

IO 275.00

10 275.«1

7 711,00

1 559.00

505.00

500.00

14.146,00 ■J 997.00

X 705.0(1

XOCi.UII

4K6.0O

6.0»

<4 (151.00

61.051.00

57.511.00

41.101,00

4i.10X.00

155.00

155.00

40 953.00

40 953.00

5 5X3.00

5 583,00

3.122,1X1

886.(1»

450.1»

425.00

10 599,00

1.2M.00

7 752.00

416.00

63 454_’4

6J.454.54

55.956.54

4I.WX.00

41.041.00

07.00

97.1X1

40.951.00

40.951.00

5 092.54

5 092,54

3 167.54

1.165.00

45V.IHI

310,00

9.657.OU

1.082.1»

7 SVu.fKi

416.00

421.161.31 340 022,69 284 623.011

176.596.1X1

176596.00

590.00

590(10

PbtXIv.OO

I72.MXM*

4 006.00 35.994.1» 35 994.110 25110.00

6 21)0 (io

J.IWt.OII

1X4,00

72 033.00 57 122.111»

43 975.1X1

11 202.1X1

1 945.00

421 621.32 349 J 13.06 290 776,90

114 741,00

1X4 74IJ»

620.1)0

620.00

114.1210(1

IKO 600.011

3.521.1» 31.479.1» 31479.00 27.295 «1

6 350.00

3.2OO.W t.GM.t» 67.556.00 51 .«l»,*»

44 5770(1

5 577.00

1.945.00

374.lJt1.9ft

362-lV2.3‘>

302939.00

193 140.00

W3.140.oo

651.1K)

651.00

193 IIP,(XI

1X9 630.1»)

3 559.00

40 541.00

40 541.00

29357,00

6 35O.(W

.1 2W.00

1634.00

68 558,1»

52.118.00

44 7 «8 (K>

5 3X5.1X»

1 945.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 202!

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.ll!

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

120207

Taxe hoteliere

15.(81

9,00

6,1X1

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

296,00

92,00

90,00

61.00

53,00

311.00

327,00

343.00

15020)

Impozit pe spectacole

163,00

52,00

50,00

31.00

30.00

170,00

175,00

176.00

150250

Alic laxe pe servicii specifice

133.00

40,00

40.00

30.00

23.00

141.00

152,00

167.00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIV1TATI

13.400,00

5.525,00

4.053,00

2.300.00

1.522.00

14 600,01»

15.330,(81

16097.00

160202

Impozit pc mijloacele de transport

11 787.00

5.000,00

3.500,00

1.900,00

1.387.00

12.987.01»

13.717.(8)

14.484,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizată de funcționare

1.613,00

525,00

553,00

400.00

135,00

1.613,06

1613.00

1 613,00

180002

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.200.00

850.00

900.00

291,00

159,00

1X02

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.200.00

850.00

900.(8)

291.(H)

159.00

180250

Ahc impozite si laxe

2 200.00

850.00

900.00

291.00

159,00

29018)2

C Venituri ncfiscale

57 666.60

19.425,86

20 265.74

10.477,00

7.498.00

55.399.69

58,537.06

59553.39

3<KHK)2

Ci Vcmiun din proprictalc

10 143.47

3.401.47

3 050,00

2.500.00

1.192.00

I2.097.IX-

12.705,00

13 34)1.00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

10.143,47

3.401.47

3.050.00

2.500.00

1.192.00

I2.O97.IK

12.705.00

13.340.00

3(8)201

Varsaminle din profitul net al regiilor

autonome

57.32

15.00

42.32

31X1205

Venituri din concesiuni si închirieri

9.978,47

3.286,47

3 000,00

2.500.00

1.192,00

12.097,01

12.705,00

13.340,00

318)2053(1

Alic venituri din concesiuni si inchi-

ncn de către instituirile publice

9.978,47

3.286.47

3.000,00

2.5OO.OO

1.192,00

12.097.1)1

12.705.00

13 340,00

31X1250

Alte venituri din proprietate

107,68

100.00

7.68

33OVO2

C2. Vanzari de bunuri si servicii

47.523,13

16.024,39

17.215.74

7.977,1)0

6.306,00

43.302,69

45.832,06

46 213.39

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITATI

9 205,02

2.455,00

2.715,02

2.232,00

1.803.00

9.647,1X1

10.130,00

10637,1X1

330208

Venituri din prestări de servicii

8.136,02

2.072,00

2.405,02

2.017.00

1.642,00

9.647,0t:

10.130,00

10 637.00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru mlrclincrca copiilor in

cresc

451,00

150,00

150,00

100.00

51.00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputam si despăgubiri

63,00

33.00

10.00

10.00

10.00

330250

Alic venituri din prestări de servicii

si alte activ nan

555.00

200,00

150.00

105.00

100.00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE.

ELIBERĂRI PERMISE

215.00

70.00

65.00

45.00

35.00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

215.18)

70.00

65.00

45.00

35.00

3502

AMENZI. PENAL1TATI SI CONFISCĂRI

8.468.00

2.600,00

2.200,00

2.000.00

1.668.00

9 118.00

9.574.00

10.053.00

35020)

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potriv il dispozițiilor legale

2.400,(K)

«00, (K)

700,00

500,00

400,00

350250

Alte amenzi, penal itali si confiscări

6.068,00

1.800,00

1.500,00

1.500,00

1.268.00

9.11 MMI

9.574.00

10.053.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim.lV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

3602

DIVERSE VENITURI

21.531,11

7531.11

3.700,00

2.WW.00

24.537.69

26.128.06

25.523.39

360206

Taxe speciale

17.762,00

6 .000,00

6,000.00

3.000.00

2.762.00

24.087.9.

25.629.80

25.514.01

360250

Alicv conuri

3.769,11

1.500.00

1 531,11

700.00

38,00

449,7*

498.26

9,38

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

8.104.00

3.399,39

4 704,61

370203

Varsamtntc din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-37.768.30

-32.292,91

-5.475,39

37020-1

Varsamintc din secțiunea dc funcționare

37.768.30

32.292.91

5.475,39

370250

Alte transferuri voluntare

8.104,00

3.399.39

4.704,61

410002

IV Subvenții

25.169,94

18.556.59

6 613.35

11 30K.0b

10.168.96

2 239.33

420002

Subv cntii dc la alte nivele ale

administrației publice

25 169.94

18.556.59

6 613.35

11 308.04

10.168.96

2 239.33

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

2$ 134.47

18 556.59

6 577.88

11 308,(8

10 168.96

2 239.33

420201

Programul Tcrmoficare

4 652.76

4 652.76

42020101

Sume alocate de la bugetul de stat pentru

Programul Tcrmoficare

4.652.76

4.652.76

420214

Finanțarea unor cheltuieli dc capital

ale unităților de invalamant

preuniversitar

41,00

41,00

420220

Subvenții dc la bugetul dc stat către

bugetele locale necesare susținerii

derulam proiectelor finanțate din

fonduri externe nerambursabilcfFEN)

post aderare

151.69

151.69

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului

pentru încălzirea locuinței cu lemne,

Cărbuni combustibil petrol icn

1,19

1.19

420265

Finanțarea programului National dc

Dezvoltare Locala

16 176.12

17.018.36

-842.24

420269

Subvenții dc la bugetul dc stat calce

bugetele locale necesare susținerii derulării

proiectelor finanțate din fonduri externe

nc ram bursa bile (FEN) posUdcrarc, aferente

perioadei dc programare 2014-20213

2222.77

1.538.23

684,54

11 308.(81

10.168.96

2 239.33

420280

Subvenții dc la bugetul dc stat pentru

decontarea cheltuielilor pentru carantina

1 888.94

1.888,94

4302

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAT!!

35.47

35.47

430241

Sume alocate pentru cheltuielile cu

alocația de hrana si cu indemnizația de

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim. III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

cazare pcnini personalul din scntciilc

sociale publice aflai in izolare prcvcn-

ova la locul de munca

35,47

35,47

4502

SUME PRIMITE DE LA UE/ALT1 DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

PREFINANTARIt

690,55

690,55

450201

Fondul European de Dezvoltare Regionala

690,55

690,55

4802

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I4.3I8.0X

10317.01

4 001,07

76.830,62

62.139.30

9 379,24

4X0201

Fondul European de De/voilor c RegionalaFEDR)

ll.462.9X

1.064,48

3 398.50

76.787.12

62.139.30

9 379.24

48020101

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

11 259.45

8.064.48

3 194,97

76.787,12

62.139.30

9 379.24

4W)2<HIO

Sume primite in contul plăților efectuate

in anir nnlenon

203.53

203,53

4X0202

Fondul Social European! FSE)

2.X55.IO

2.252.53

602.57

43.50

4X020201

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

2 557.37

2.252.53

304.84

43,50

4X020203

Pre finanțare

297,73

297,73

49WJ

VENITURI PROPRII

271.015,51

84 042.84

71 780,13

59X20.00

55.372,54

282.900,69

297.414,06

310 374.39

5002

TOTAL CHELTUIELI

365.301,30

194.763,59

96 014.81

48690.00

25.832,90

428.161,31

421.621.32

374 110.96

01

CHELTUIELI CURENTE

281 863,45

138.761.61

X0.101.34

41.893.00

21.107,50

396.839,31

385 032,32

337 521,96

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

75.994,32

24.394,44

21.141.48

19.280,70

11.177,70

62.355,00

62 171,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

96 329,34

50 979,05

31.522.69

10.001,20

3.826,40

109.465.WI

120 361,01»

135 252.00

30

TITLUL III DOBÂNZI

X.744,60

2.358.00

2.560.60

2.319,70

1.506,30

8.6X5.00

7.141,00

5 807,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

5.500,00

5.500,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100,00

500.00

51X1,00

500,00

5!

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

32.116.92

12.327,22

10.6K 1.1)0

6 115,50

2.993,20

30X56,00

30.300,00

31 11)0,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

16.6X0.99

10.9X3.31

4.345,68

866.00

4X6.00

15 600,00

16.200.00

16X00,00

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

1.515,55

1.515.55

44.248.24

504WX.X»

51 1J7X.26

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19 641.30

12 433.00

4 1X0.30

3 000.00

28.00

20.312.1X1

18.000.00

18 000.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

19.017.63

13 684.94

5332.69

I02.550.tt7

76.086.44

12 823,70

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6,222.80

4.486.10

336.90

309.90

1.089.90

2.977,1X1

3.990.00

3.990.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

58.116.83

48.594,76

9 522.07

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

58.116,83

48.594,76

9.522,07

Data : 24/06/2020 Tit:          pag: S - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim. 11

Trim.III

Trim. IV

A

B

I-3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

25.975.00

7655,60

6.797,1*1

6.797,00

4.725,40

3l.322.lKi

36.589.00

36 589.00

8)

TITLUL XVI! RAMBURSĂRI DE CREDITE

25.975,00

7.655,Ml

6.797.00

6.797,00

4.725,40

31.322.00

36.589.00

36589,00

*4

Plan efectuate in anii precedent) si

recuperate in anul curent

-653.9*

-248,38

-405.60

*5

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-653.9*

-248,38

■405.60

510002

Partea l-a Servicii publice generale

67.761,23

25.148,01

17.275,42

14 894.40

10.443.40

64.603,29

62.215,00

61 087,00

5102

AUTOR1TATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

51.889.64

19.451.72

13.052.52

11 304,00

8.0*1.40

49.016.29

4*000,00

48 200,00

01

CHELTUIELI CURENTE

26853.03

9,626.96

7.363.07

5.507.00

4.356,00

21.894,29

16411,00

10.611,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

17*90,00

4.745,00

4.455,00

4.435,00

4.255.00

16.335,00

13 411,00

13.611,00

1001

Cheltuieli salanak in bani

17.230.00

4.365.00

4.355.00

4.345.00

4.165.00

17.230,00

17.230.00

17.230.00

1ooio)

Salarii de baza

15.676.00

3.940.00

3.940.00

3.940.00

3.856.00

15.676.00

15.676.00

15 676.1»

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unilalii

414.00

115.00

115.00

115,00

69.00

4t4.(X>

414,00

414.00

100113

Drepturi dc delegare

30.00

10.00

10.00

10.00

30.00

30.00

30.00

1001)7

Indemnizații de hrana

780.00

1*8.00

212,00

1911,00

190.00

100130

Alte drepturi salariate in bani

330.00

112.00

78,00

90,00

50.00

330.00

330,00

330.00

1002

Cheltuieli salarialc in natura

280.00

280.00

280.(HI

2X0.00

2X0.00

100206

Voucherc de vacanta

280.00

280.00

28O.IK)

2*0.00

280.00

1003

Contribuții

380.00

100,00

100,00

90,00

90,00

380.00

3*0.00

380,00

100307

Contribuita asiguratoric pentru munca

380,00

100.00

HJ0.00

90.00

90,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5 368,17

2.357,00

1 909,17

1,030,00

72,00

5.500,00

3.000.00

3 000.00

2001

Bunuri si servicii

3.059,86

1.242,00

1.267.86

540,00

10,00

200)01

Furnituri de birou

250,00

70,00

130.00

50,00

200102

Materiale pentru curățenie

40,00

10,00

10,00

10,00

10.00

200103

încălzit, iluminat si forța motnca

264,19

130.00

134.19

200)04

Apa. canal si salubritate

40,00

15,00

15.00

10.00

200106

Piese de schimb

235,00

100.00

*0,00

55.00

200107

Transport

26.00

21.00

5.00

20010*

Posta, telecomunicații, radio, iv.

internet

645.00

3)5.00

315,00

15.00

2OOI3O

Alte bunuri st servicii pentru

întreținere si funcționare

1 559,67

581.00

578.67

400,00

2002

Reparații curente

50.00

100.00

-50.00

2005

Bunuri dc natura obiectelor de înv entar

30.00

30.00

200530

Alte obiecte dc inventar

30.00

30.00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

26,00

25.00

1.00

200601

Deplasări interne, detașări, transferuri

24.00

24.00

200602

Deplasări in străinătate

2.00

1,00

1.00

2011

Câni, publicații si materiale

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim l

Trim. II

Trim. III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

documentare

30,00

15,00

15,181

2012

Consultanta si expertiza

4X0.00

230,00

200,00

50,00

2013

Pregătire profesionala

20.00

10,00

10,00

2014

Proiecția muncit

25.31

5,00

20,31

2030

Alte cheltuieli

1 647.00

700,00

445.00

440.00

62.00

203001

Reclama si publicitate

520,00

160.00

200.00

160,00

203002

Protocol si reprezentare

40.00

40.00

203004

Chim

432,00

150.00

110,00

110.00

62.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

655,00

350.00

135.00

170.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

3.439,86

2.4X2.96

956.90

59.29

5802

Programe din Fondul Social European (FSEl

3 439.86

2.4X2.96

956.90

59,29

5X0201

Finanțarea naționala

5O3.X4

360.31

143.53

8.89

5X0202

Finanțarea externa nerambursabila

2X55,10

2.041.73

813.37

50.40

5X0203

Cheltuieli nccligibik

80.92

80.92

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

155.00

42.00

42.00

42.00

29.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrale

155,00

42.00

42,00

42.00

29.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.169,16

3.169,16

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.169,16

3.169,16

7101

Acihe fixe

3.169,16

3.169,16

710101

Construcții

627,00

627,00

71OJO3

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

10,00

10,00

7)0130

Ahc active lise

2.532,16

2.532,16

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

21.975,00

6.655,60

5 797,IX)

5.797.00

3.725.40

27 122.00

31.589.00

31 589,00

XI

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

21.975,00

6.655,60

5 797.00

5.797.00

3.725.40

27 122,00

31.589,00

31 5X9,00

XI02

Rambursați de credite interne

21.975,00

6.655,60

5 797.00

5.797.00

3.725.40

27 122,00

31.589,00

31 5X9,00

X10205

Rambursați de credite aferente datoriei

publice interne locale

21 975.00

6.655.60

5.797.00

5.797.00

3.725.40

27 122.011

31.589.00

31 5X9.00

X4

Plan efectuate in anii preccdenli si

recuperate in anul curent

-107,55

-107.55

XS

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

•107,55

• 107.55

X50I

Plan efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent

-107.55

-107.55

X5010I

Plan efectuate >n anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-107,55

-107.55

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

TriiD.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1=9+44-5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

510201

Aulorilaii executive si legislative

51.889,64

19.451,72

13052,52

11.304.00

8.081,40

49.016,29

4SJK)(MJ0

>18 2(H».0D

51020103

Autontaii executive

51.889.64

19.451,72

13 052,52

11.304,00

8081,40

49.016,29

48 000.00

48200.00

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

6.817,79

3.077,29

1.(142.10

1.267,70

830,70

6.702.00

6 874.00

6.880,00

01

CHELTUIELI CURENTE

6.826,44

3.056,01

1.672.03

1.267,70

830.70

6.702.00

6.874,(8)

6 880,(8)

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.340,20

966,30

798,50

792,70

782,70

3.372,00

3.344,00

3.350,00

1001

Cheltuieli salarialc in bani

3.195,20

877,60

779,40

773,60

764,60

118)101

Salarii de baza

2.951.00

798,00

726.00

713,00

714.00

100113

Drepturi de delegare

5,80

4.00

0,80

1,00

100117

Indemnizații de hrana

204.40

52.60

52,60

52,60

46.60

100130

Alte drepturi salanalc in Vani

34.00

23,00

7,00

4,00

1(8)2

Cheltuieli salariate in natura

69,60

69.60

1(8)206

Vouchcre de vacanta

69,60

69/4)

1003

Contribuții

75.40

19,10

19.10

19,10

I8.IO

118)307

Contribuția astguratoric pentru munca

75.40

19.10

19,10

19.10

18,10

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

l 738.24

1.262,71

344.53

86.00

45,00

1.6(81.18)

1.800.(8)

1 «OO.IIO

21101

Bunuri si sen iei i

482,54

277.01

156.53

29.00

20.00

2(8)101

Furnituri de birou

43.41

22.41

11.(8)

5.00

5.00

200102

Materiale pentru curățenie

4.00

2.00

2.00

200103

încălzii, iluminat si Torta metrica

172,53

94,50

78,03

200104

Apa. canal si salubritate

29,20

10,60

8.60

5,(8)

5,00

2OOJO5

Carburanți si lubrifiant)

10.00

15,00

-5,00

200106

Piese de schimb

1,50

1,50

200108

Posta, telecomunicații, radio. Iv,

internei

36,00

16,00

16,00

4,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

14,00

7,00

7,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

171,90

108,00

38.90

15.00

10,00

2002

Reparații Curente

13.00

13.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

11,50

7,00

4.50

200530

Alte obiecte dc inventar

11.50

7.00

4.50

2006

Deplasări, delăsări, transferări

5.00

6.50

-1.50

2(8)601

Deplasări interne, delăsări, transferări

5.00

5.50

-0.50

200602

Deplasări in stramaiatc

1.00

-1.00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

0.50

0.50

2012

Consultanta si expertiza

4.00

5.00

-1,(8)

2013

Pregătire profesionala

2.00

3.00

• 1.(8)

2014

Protccua muncii

3,60

3,20

0.40

2030

Alte cheltuieli

1.216,10

947,50

186.60

57,00

25.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim. 11

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1-3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

203001

Reclama si publicitate

7,60

4.50

3,10

203002

Protocol si reprezentare

0.50

0,50

203003

Prime de asigurare non-r iata

3.00

1,00

2.00

203030

Alic cheltuieli cu bunun si servicii

1 205,00

941.50

181,50

57.00

25.00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100.00

500,18)

500.00

500,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

culori iutilor locale

100,00

100,00

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

1.500.00

600.00

520,00

380.00

1.200.00

1.200.18)

1.200.00

5501

A Transferuri interne

1.500.00

600.00

520,00

380,00

55011»

Alte transferuri curente interne

1.500.00

600,00

520,00

380,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 20)4-2020

118.00

118,00

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala fFEDR)

118,00

118,00

5X0101

Finanțarea naționala

17.70

17.70

580102

Finanțarea externa ncranibursabila

100.30

100.30

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

30,00

9.00

9.00

9.00

3.00

30.18)

30.00

30.00

5940

Stime aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

30,00

9,00

9,18)

9,00

3,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

26,19

26,19

71

TITLUL Xltl ACTIVE NEFINANCIARE

26,19

26,19

7101

Active fixe

26,19

26.19

710101

Construcții

5,00

5,00

7IOI3O

Alte active fixe

21,19

21,19

84

Plan efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-34.84

■4,91

-29,93

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-34.84

-4.91

-29.93

8501

Plan efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-34.84

-4.91

-29.93

850101

Plan efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-34,84

-4.91

-29.93

540205

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autontatilor locale

100,00

100,00

500.1K)

500.00

5402)0

Sen icu publice comunitare de

evidenta a persoanelor

3.066.19

1.077.39

724,80

655.00

609.00

3.060.00

3.374.18)

3 380.00

540250

Alte semen publice generale

3 651,60

1.899,90

917,30

612.70

221,70

3.142.(8)

3.000.00

3000.00

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Triro.111

Trim.1V

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

ÎMPRUMUTURI

9.053,80

2.619,00

2.580.80

2.322,70

1.531,30

8.885,00

7.341,00

6.007.00

01

CHELTUIELI CURENTE

9053,80

2.619,00

2.5X0.80

2.322,70

1.531,30

7.341.00

6,007.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

309.20

261,00

20.20

3,00

25,00

20U.0U

200,00

200.00

2024

Comisioane si alte cosluri aferente

împrumuturilor

309,20

261.00

20.20

3,00

25,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

272,20

255,00

17.20

202402

Comisioane si alic cosluri aferente

împrumuturilor inieme

37,00

6.00

3,00

3.00

25,00

10

TITLUL 111 DOBÂNZI

8.744.60

2.358.00

2.560,60

2.319,70

1.506,30

8.685,00

7,141,00

5 807,00

Wl

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8388.60

2.35X.OO

2.3X3.60

2.319,70

1.327.30

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

mlcmc directe

S 3KK.6O

2.358.00

2.383,60

2.319.70

1.327.30

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

356.00

177.00

179.00

3OO2OJ

Dobanxk aferente datoriei publice

externe directe

356,00

177.1X1

179.00

61X1002

Partea ll-a Apararc. ordine publica si

siguranța naționala

17 400,82

8.356,90

6.595,72

2.218,90

229,30

13.925.00

12012.00

12.760,00

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL/

17.400.82

8.356,90

6.595,72

2.218,90

229.30

13.925.00

12 0)2,00

12.760,00

0)

CHELTUIELI CURENTE

15X82,12

6971,90

6.462.02

2.218,90

229,30

13.925,00

12.012,1X1

12.760.00

111

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

254.00

68,00

61.00

62.00

63,00

200.00

2181,00

200,00

1001

Cheltuieli salari ale m bani

241,00

61,00

59,00

60.00

61.00

100IO1

Salam de baza

224,00

56,00

56,00

56,1X1

56.00

11X1117

Indemnizații de hrana

16,00

4,00

3.00

4,00

5.00

11X1130

Alic drepturi salorialc in bani

1,00

1.00

11X12

Cheltuieli salorialc m natura

5,00

5,00

100206

Vouchcre de vacanta

5,00

5,00

11X13

Contribuții

X.00

2.00

2.00

2.00

2.00

100307

Contribuita asiguralone pentru munca

8.00

2,00

2.00

2.00

2.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

6 316.12

3.479.00

2 790.12

46.00

1,00

21O.IH>

212,00

220.00

2001

Bunun si servicii

573.99

56.90

515.09

1.00

I.W

2OOIO2

Materiale pentru curățenie

4.00

4.00

200103

Încălzii, iluminat si Tona motrica

40.00

30.00

10.00

21K1IO4

Apa. canal si salubritate

1.00

1.00

21X1105

Carburanți si lubrifiant!

5.00

2.00

l .<10

1.00

1,00

21X11OX

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

6.00

6.00

21X1130

Alte bunun si sen icii pentru

întreținere $i funcționare

517,99

13.90

504.09

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.ll)

Trim. IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

2003

Hrana

781,03

I.O35.OO

■253.97

200301

Hrana pentru oameni

781,03

1.035,00

-253.97

2004

Medicamente si materiale sânii orc

0,10

0.10

200401

Medicamente

<1.10

0.10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

87.60

87,60

200530

Alte obiecte de inventar

87.GO

87.60

2014

Proiecția muncii

2.00

2,00

2030

Alte cheltuieli

4.871.40

2.297,40

2.529.00

45.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri st servicii

4.871,40

2.297,40

2.529.00

45,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

9.309.00

3 424.00

3.610.00

2.110.00

165.00

13.515.00

11.600.00

12.340.00

5101

Transferuri curente

9 31X3.00

3.424.00

3.6I0JX)

2.110.00

165.18)

51010)

Transferuri către instituțiile publice

9 309.00

3.424.00

3GI0JX)

2.110,00

165.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.00

0.90

0.90

0.90

0.30

594(1

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadratc

3.00

0.90

0.90

0.90

0.30

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.51 *.70

1.385.(10

133.70

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.518.70

1.385.00

133.70

7101

Acine fixe

1.518.70

1.385.00

133,70

710101

Construcții

50.00

50,00

710130

Alte active fixe

1.468,70

1.335,00

133.70

610203

Ordine publica

9.309,00

3.424,00

3610.00

2.110,00

165.00

I3.515.OI)

11.600,00

12 340.00

61020304

Politic locala

9.309.00

3.424,00

3.610.00

2.) 10.00

165,00

13.515,00

11.600.00

12.340.00

610205

Protecție civila si proiecția contra

incendiilor (proiecție civila

nonmihlara)

8.091,82

4.932.90

2.985.72

108.90

64,30

410.(8)

412.00

420.(8)

650002

Partea 1!l-a Cheltuieli social-culluralc

153.058,02

81.070.28

40.060.04

22.221,50

9.706,20

144.524,79

139.944.44

152.597,93

6502

INVATAMANT

27.355,24

17 432.57

5792,67

1.934.00

2.196.00

38.468,00

48 660,00

60.792.00

01

CHELTUIELI CURENTE

25.218.74

15 337,07

5 751,67

1.934,00

2.196.00

38.468,00

48660,00

60.792,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

19.270.77

12 159.07

4.854.70

1.447.00

810.00

35.918.00

45.767.00

60.792.00

2001

Bunun si servicii

15.033.15

9656.50

3.596.65

1.066.00

714.00

200101

Furnituri de birou

100.00

52.00

28.00

8.00

12.00

200102

Matcnalc pentru curățenie

504,00

351.00

76.00

53.00

24,00

200103

Încălzit iluminat si forța motnca

10981.75

7.791,50

2 411.25

436.00

343.00

218)11)4

Apa. canal si salubritate

1.278.50

577.00

420.50

167.00

114.00

200107

Transport

93.00

37.00

33.00

12.00

ll.no

2001OK

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

353.90

143.00

117,90

63,00

30.00

20Ul(W

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

231.00

95,00

53.00

65.18)

18.(8)

Data: 24/06/2020 Tit:          pag: 11 -miile»-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.Ill

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

2<KHW

Alic bunuri si sen ic ii pentru

întreținere si funcționare

1.491,00

610,00

457.00

262,00

162,00

2002

Reparam curente

5411,00

427,00

80.00

40,00

1,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

67.20

3.00

64.20

200402

Materiale sanitare

62.20

62.20

200403

Reactivi

5,00

3.00

2,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.396,67

9X5,57

292,10

65,00

54.00

21X1501

Uniforme si echipament

10,00

10,00

200503

Lenjerie si accesorii de pat

5,00

5,00

21X1530

Alte obiecte de inventar

1.3X1,67

9X5,57

277,10

65,00

54.00

2W>

Deplasan. detasan. transferări

27,00

16.00

9.00

1.00

1.00

21X160)

Deplasări interne* delăsări, transferări

27.00

16.00

9.00

i.oo

1.00

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

7.00

1.00

6,00

2013

Pregătire profesionala

115.05

40.00

63,05

9.00

3.00

2014

Protecția muncii

6.00

5,00

1.00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări $i

sen icii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

2.057,70

1.028.00

737,70

256,00

36,00

2030

Alte cheltuieli

13,00

2.00

7.00

3,00

1.00

203001

Reclama si publicitate

1,00

1.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri st sen icii

12,00

2.00

7,00

2.00

1.00

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

2.045,00

5X7,00

486,00

486.00

486,00

5501

A. Transferuri interne

2.045,00

587.00

486,1)0

486.00

486,00

55OI1X

Alte transferuri curente interne

100,00

100,00

550163

Finanțarea mvatamantului particular sau

confesional acreditat

1 945,00

4X7,00

486,00

486,1X1

4X6,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

596.00

5X2.00

14.00

5702

Ajutoare sociatc

596.00

5X2.00

14,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

5X2,00

5X2.00

570203

Tichcie de crcsa si lichele sociale

pentru grădiniță

14.00

I4.CM»

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2021»

605.77

210.80

394.97

2.55O.IX)

2.893,00

5X01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

394.97

394.97

2.550.00

2.893.00

5X0101

Finanțarea naționala

59.25

59.25

3X2.50

433.95

5X0102

Finanțarea externa ncrambursabila

335,72

335,72

2.167.50

2.459.05

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim l

Trim.Il

Trim.111

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

5X02

Programe din Fondul Social European (FSE)

210,80

210,80

580201

Finanțarea naționala

31,70

31.70

580202

Finanțarea externa nerambursabila

179.10

179.10

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2 701,20

1 798.20

2.00

1,00

900,00

5901

Burse

2.478.80

1 578.80

900,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

socio-cullural

222,40

219,40

2.00

1,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.136.78

2.095.78

41.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.136,78

2095.78

41.00

7101

Active fixe

2.136.78

2.095.78

41.00

710101

Construcții

1.793.50

1.752.50

41.00

710130

Atic active fixe

343.28

343.28

84

Plăti efectuate in anii preccdenli si

recuperate in anul curent

•0.28

•0.28

*5

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

■0.28

-0.28

8501

Plan efectuate in anii prcccdcnli si

recuperate m anul curent

41.28

-0.28

850101

Plăti efectuate in anii prcccdcnli si

recuperate in anul curent m secțiunea

de funcționare a bugetului local

-0,28

•0,28

65O2OÎ

Invatamanl preșcolar si primar

8 964,62

5 437 14

1 796.68

883.00

847.80

65020301

Invatamanl preșcolar

4 921,01

2.754,01

1.015,20

608,00

543,80

65020302

Invatamanl primar

4.043,61

2.683.13

781,48

275,00

304.00

650204

Invatamanl secundar

18 107,62

11.815.43

3.937,99

1.021,00

1.333.20

38.468,00

48.660,00

60 792,00

65020401

1 nvatamant secundar inferior

3.769.95

2.467,23

730,32

233,00

339.40

35.918,00

45.767.00

60 792.00

65020402

Involamanl secundar superior

I3.753.lt»

9.046,05

3 020.25

730,00

956,80

2.550,00

2.893.00

65020403

Invatamanl profesional

584.57

302.15

187.42

58,(8»

37.00

650205

Invatamanl poslliccal

168.00

79.00

44,00

30.00

15,00

650250

Alte cheltuieli in domeniul

inval amantului

11 5,00

101.00

14.00

6602

SANATATE

24 106.41

12.757.65

7.699.06

2.188.(8)

1.461.71»

11.220.04

14.279.22

14 954.93

01

CHELTUIELI CURENTE

11 035.57

4.377.22

3.008.65

2.188.00

l 461.70

11.220,04

14.279.22

14 954.93

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1 AL1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10 632.92

4 377,22

2.606,1»

2.188.00

1.461.70

8.841.00

10.200.(8»

10 250,18»

5101

Transferuri curente

8.822.00

2.566.30

2606.00

2.188.00

1.461.70

510103

Acțiuni de sanatatc

8.822.00

2.566.30

2606,00

2.188.00

1.461.70

5102

Transferuri de capital

1.810.92

1.810.92

510212

Transferuri pentru finanțarea

investițiilor la spitale

l 810.92

1810,92

Data : 24/00/2020_______Tit:          pag: 13 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1-3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

4,20

4.20

5501

A. Transferuri interne

4,20

4,20

550118

Alic transferuri curente interne

4,20

4.20

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

398,45

398,45

2.379,04

4.079,22

4.704,93

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

398,45

398,45

2.379,04

4.079,22

4 704.93

580101

Finanțarea naționala

2.78

2,78

668.63

1.146.21

1 392,53

5KOIO2

Finanțarea externa ncrambursabila

6,48

6,48

1.560.12

2.674,49

3 249,23

5«O|O3

Cheltuieli nccligibilc

389.19

389,19

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

13 075.04

8.380.43

4,694.61

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

13 075.04

8 380.43

4 694.61

7101

Active fixe

13 075.04

8.380,43

4 694.61

710101

Construcții

12.897,04

8.202,43

4 694.61

7IOI3O

Alte active fixe

178.00

178.00

8-1

Plan efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

•4.20

-1.20

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-1.20

■4,20

8501

Plali efectuate in anii precedenti st

recuperate in anul Curent

-4,20

-4.20

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-1,20

-4,20

660206

Servicii medicale m unitari sanitare

cu paturi

23 928.41

12.579,65

7.699,06

2.188.00

1.461.70

11.220,04

14.279,22

14.954,93

6602060)

Spitale generale

73 928.41

12 579,65

7.699,06

2 188.00

I 461,70

11.220,04

14.279.22

14 954,93

660250

Alte cheltuieli in domeniul sanatatti

178,00

178,00

66025050

Alte mstilutti si acțiuni sanitare

178,00

178,00

6702

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

34.655.59

I9.2W.49

7.985,10

3.963.50

3.407.50

41 759.60

25 005.22

24 851.00

01

CHELTUIELI CURENTE

30 593.30

15.228,99

7 W3.31

3.963.50

3.407.50

41 759.60

25.005.22

24 851.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

5 563.00

1.772,00

1 451.00

1.175.00

1.165.00

6.000,00

6.000.00

6 OIHhOO

IOOI

Cheltuieli salariate in bani

5 231.00

1.532.00

1 421.00

1.145.00

1.135,00

100)01

Salarii de baza

4 621.00

1.351,00

1 270.00

1.000.00

1,000.00

100)06

Alte sporuri

30.00

10,00

10.00

5.00

5.00

100)13

Drepturi de delegare

2,00

1,00

1,00

KM» 17

Indemnizații de hrana

500,00

140,00

120,00

120.00

120.00

HKH30

Alte drepturi salariate in bani

80,00

30,00

20.00

20.00

16,00

1002

Cheltuieli saJanate in natura

190,00

190,00

Data : 24/06/2020_______Tit:          pag: 14 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim.1V

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

100206

Vouchcre de vacanta

190,00

190.00

1003

Contribuții

140,00

50,00

30.00

30.00

30,01»

100307

Contribuita asigurători? pentru munca

140.00

50,00

30.00

30.00

30,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.249.20

4.400,49

2.047.31

941,00

860.40

7500.00

7.500,00

7 500,00

2001

Bunun si servicii

5.538.90

2.465,00

1.472,50

841,00

760,40

20010)

Furnituri de birou

23,00

16.00

5.00

1.00

1.00

200102

Materiale pentru curățenie

85.00

70,00

12.00

3.00

200103

încălzit, iluminai si Torta molrica

998.00

747,00

171.00

30.00

50.00

200104

Apa. când si salubritate

450,00

240,00

120.00

70.00

20,00

2OOIO5

Carburanți $i lubrifianli

3.00

3.00

200106

Piese de schimb

138.00

85.00

45.00

5.00

3.00

200107

Transport

1.00

i.tto

20010*

Posta, telecomunicații, radio, ti.

internet

10.50

4.00

3.50

2.00

1.00

2OOJ3O

Alic bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

3.830.40

1 300.00

1 115.00

730.00

685.40

2CXI2

Reparații curente

970.29

935.29

35.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

188.61)

136.60

52,00

200401

Medicamente

1,00

1,00

200402

Materiale sanitare

0.60

0.60

200403

Reactivi

7.00

5,00

2.00

200404

Dezinfectam i

180,00

130.00

50.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de imentar

267,00

247.00

20.00

200501

Uniforme si echipament

10,00

10.00

200530

Alte obiecte de inventar

257,00

247.00

10,00

2006

Dcplasan, detasan. transferări

1.00

1.00

200601

Deplasan interne, detasari. transferări

1.00

1.00

2013

Pregătire profesionala

32.00

31.00

1,00

2014

Protecția muncii

33,20

24.60

8.60

2030

Alte cheltuieli

1.218.21

560,00

458,21

100.00

100.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1218.21

560.00

458.21

100.00

100,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

12.175,00

4 526.00

4 465.00

1.817,50

1.366.50

8.500.01»

8.500.00

KSjO.tK)

5101

Transferuri curente

12.175.00

4.526.00

4465.00

1.817.50

1.366.50

5IOIO1

Transferuri către instituțiile publice

12.175.00

4.526.00

4.465.00

1.8)7.50

1.366.50

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABJLE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2.350.50

2.350.50

18.072.60

305.22

141,00

5X01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

2.350,50

2.350.50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.UI

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

580101

Finanlurca naționala

1.028,65

1.028,65

580102

Finanțarea externa nerambursabila

895,14

895,14

580103

Cheltuieli necligibite

426,71

426,71

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.255.60

2.180.00

30.00

30,00

15.60

1.687,00

2.700.00

2.7OO.OO

5911

Asociații si fundații

1.650.00

1.650,00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadratc

105.60

30.00

30,00

30.00

15.60

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.070.79

4.070.79

7!

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4.070.79

4.070.79

7101

Acute fixe

4.070.79

4.070.79

710101

Construcții

3.564.19

3.564.19

7IOI3O

Alte actitc fixe

506.60

51)6.60

84

Plăti efectuate in anii prcccdenti si

recuperate in anul curent

-8.50

41.29

-8.21

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTt SI RECUPERATE IN ANUL

-8.50

-0.29

-8.21

8501

Plan efectuate in anii prcccdenti si

recuperate in anul curent

-8,50

-0.29

-8,21

85OIOI

Plăti efectuate m anii prcccdenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-8,50

41.29

-8.21

670203

Sen icu culturale

6.890,86

2.402.46

l 967,00

1.250,00

1.271,40

6 900.011

6.900.00

6900.00

67020304

Inslilutii publice de spectacole si

concerte

6.500,00

2.145.00

1.895.00

1.212.00

1.248,00

6.500,00

6.500,00

6 500.00

67020330

Alic servicii culturale

390.86

257.46

72.00

38,00

23.40

400,00

400.00

400.00

670205

Servicii recreative si sportive

26.429.73

15.562,03

6.018,10

2.713.50

2.136,10

33.859,60

17 105.22

16951.00

67020501

Sport

6 275.00

2.981.00

2 570,110

605.50

118.50

3000,00

3 0181,00

3.000,00

67020502

Tinerel

550.00

550.00

500,00

5(81,00

500,00

67020503

Inirelinere grădini publice, parcuri

zone verzi, baze sportive si de agrement

19.604.73

12.031.03

3.448.10

2.108.00

2.017.60

30.359.60

13.605.22

13.451.00

670206

Servicii religioase

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

670250

Alte semen m domenilc culturii.

recrecn si religiei

835.00

835.00

$00.18)

500.00

5181.011

6802

ASIGURĂRI St ASISTENTA SOCIALA

66.940,78

31.580.57

18 58321

14.136.00

2.641.00

53.077.15

52.000.tMI

52

01

CHELTUIELI CURENTE

66.569.09

31.169.34

18.622.75

14.136.00

2.641.00

53.077.15

52.000.tMI

52 (810.(8)

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

35.080.12

12.119.14

11.069.98

9.538.00

2.353.00

21.454.1)0

25.000.00

25.000.00

1001

Chdluieh salariate in bani

33089.47

10725.49

10814.98

9.288.00

2.261.00

100101

Salarii de baza

28.922.47

9.307,49

9 526.98

8.468.00

1.620.0(1

100105

Sporuri pumni condiții de munca

575,00

150,00

150.(8)

140.00

135,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Triin.ll

Trim.lll

Trim.1V

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

100106

Alte sporuri

72,00

18,1X1

18,00

18.00

18,00

100113

Drepturi de delegare

1,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

3.034,00

949,00

1.04U.00

5X2.00

463,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

485.00

300.00

80.00

80.00

25.1»

1002

Cheltuieli salarialc in natura

I 163.65

1 163,65

100206

Vouchcrc de vacanta

1.163.65

1.163.65

1003

Contribuții

827.00

230.00

255,00

250,00

92.00

100307

Contribuția asiguratoric pentru munca

827.1»

230,00

255,00

250.00

92.00

20

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

8.7%. 12

4015.13

3.168,99

1.435.00

177.1»

9.000.00

8.000.(10

X.fXHl.t»

2001

Bunuri si servicii

3.210.70

1.741.91

1.0X7,79

305.00

76.00

2<MMOI

Furnituri dc birou

264.OX

104.29

108.79

51.00

200102

Materiale pentru curățenie

64.00

2X.00

23.00

12.00

!.(»

200103

Încălzit, iluminai si Tona momea

686.00

486.00

135.00

60.00

5.1»

21X1104

Apa canal si salubritate

256.62

223.62

14.00

15.00

4.00

21X1105

Carburanți si lubrifianti

16.00

10.00

6.00

21X1106

Piese de schimb

31.00

11.00

10,00

10.00

21X1107

Transport

40.00

30.00

10,00

21X110X

Posta, telecomunicații, radio, l».

internei

395,00

191.00

136,011

62,00

6,1X1

200109

Materiale Sl presta» de servicii Cu

caracter funcțional

74,00

34,00

30,011

5,00

5,(X)

200130

Alte bunuri si sen icii pentru

întreținere st funcționare

1 384,00

624,00

615.00

90.00

55.00

2002

Reparații curente

60,00

40,00

15,00

3,00

2,00

2<Kl3

Hrana

557,42

202.00

147,42

115,00

93,00

21X1301

Hrana pentru oameni

557.42

202,00

147,42

115,00

93,00

21X14

Medicamente si materiale sanitare

128.80

62.22

60,58

5,00

1,00

200401

Medicamente

6.00

3.00

2,00

1.00

200402

Materiale sanilarc

59.SX

31.00

28,58

200404

Dezinfectant)

63.22

28.22

30,00

4,00

1.00

21X15

Bunuri dc natura obiectelor dc inventar

114.00

56.00

53,00

2.00

3.00

200501

Unifoime si echipament

4.00

1.00

3.00

200530

Alte obiecte dc inventar

1)0.00

55.00

50,00

2.00

3.00

2006

Deplasați, delăsări, transferări

16.00

13.00

2,00

1.00

21X1601

Deplasări inlcmc. detașa», transfera»

16.00

13.00

2.00

1,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

21.00

10.00

10.00

1.00

2013

Pregătire profesionala

66.00

14.00

48.00

2.00

2,00

2014

Proiecția muncii

80,00

45.00

35,110

2019

Contnbuln ale administrației publice

Dat» : 24/06/2020_______Tit:          pag: 17 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.ll!

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

locale la realizarea unor lucrări $i

sen teu de interes public local, in baza

unor consemn sau contracte de asociere

4.500» U0

1.800,00

1 700,00

1.000,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

1.00

2030

Alte cheltuieli

41,20

30,00

10.20

1.00

203003

Prime de asigurare non-viala

11,00

8.00

3.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si sen icii

30.20

22.00

7,20

1.00

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

35.4X

35.4X

5501

A Transferuri interne

35.4X

35.48

550173

Transferuri aferente cheltuielilor cu

alocația de hrana pentru personalul din

serviciile sociale private aflai in

izolare preventiv a la locul de munca

35,48

35.48

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19 045.30

11.851.00

4 166.30

3.000.00

28.00

20.312.00

IX.000.00

1X000.00

5702

Ajutoare sociale

19.045.30

11.851.00

4 166.30

3 000.00

28.00

570201

Ajutoare sociale in numerar

16.045,30

8.851.00

4 166.30

3(100,00

28.00

570204

Tichcte cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

3.000,00

3 000,00

5*

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2.793.07

2.793,07

1.311,15

5X01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

2.793,07

2.793.07

5X0101

Finanțarea naționala

417,46

417,46

5X0102

Finanțarea externa ncrambursabila

2.365,61

2 365.61

5X0103

Cheltuieli nccligibilc

10,00

10.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

XI 9,00

391.00

182.00

163,00

83.00

1.000.00

1 000.00

1 000.00

5911

Asociații si fundații

200,00

200.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadralc

619.00

191.00

1X2.00

163.00

83.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

449,50

449.50

71

TITLUL XIH ACTIVE NEFINANCIARE

449.50

449.50

7101

Active fixe

449.50

449.50

7IOIOJ

Construcții

221,00

221.00

710130

Alte actii c fixe

22X.5O

228.50

X4

Plăti efectuate in anii preccdcnli si

recuperate in anul curent

-77,81

-38,27

-39.54

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.lll

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

85

TITLUL XJX PLAT) EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-77.81

-38,27

-39,54

8501

Plat) efectuate in anii prccedcnii si

recuperate m anul curent

-77.81

-38.27

-39.54

85OIOI

Plan efectuate in anii prccedcnii si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-77,81

■38,27

-39.54

680204

Asistenta acordata persoanelor in varsta

6131.00

2.505.00

1 597.00

1.312.00

717,00

5.100,00

5.100.00

5.100.00

680205

Asistenta sociala in caz dc boli si

invalidități

31.604.00

11.060.00

9.9X0,00

9.080.00

1.484.00

30.000,00

30.000.00

30 000,00

68020502

Asistenta sociala in caz dc invaliditate

31.604.00

11.060.00

9.9X0.00

9.080.1»

1.484.00

30.000.00

30.0IHLOO

30.tHHI.00

68021)

Cresc

8.765.59

4.786.57

2.033.02

1.534.1»

412.00

6.311.15

5.000.00

5WK).(H)

680215

Prevenirea excludem sociale

3 395.30

3.251.00

116.30

28.00

2.5011.00

2.500.00

2 500.00

6X021501

Ajutor social

3 395.30

3.251.00

116.30

28.00

2.500.00

2.500.00

2.500.(81

6X0250

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor

st asistentei sociale

! 7.044.89

9.978.00

4.856,89

2.210,00

9.166.011

9.400.00

9.400.WI

6XO25O5O

Alte cheltuieli in domeniul asistentei

sociale

17.044.89

9.978.00

4X56.89

2.210.00

9.166.011

9.400.0(1

9.400,00

7IHHKI2

Partea IV-a Servicii si dezvoltare

publica, locuințe, mediu si ape

79.364,47

50.406,77

17.125.50

7.522,20

4.310.00

61.697.00

66.742.ffll

66 800,00

7002

LOCUINȚE.SERVICII SI DEZVOLTARE

12 458,27

5.799,57

3.203,50

2.619,20

836,00

12.945.00

15.552, Wl

15.600,00

Ol

CHELTUIELI CURENTE

11 991,35

5.329,15

3.207.00

2.619,20

836.00

I2.945.ffll

15.552.WI

15.600,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.980,00

1 145,00

1.012.1)0

1.000,00

823,00

4.000.00

4.1(K),(KI

4.200,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

3.792,00

1.017,00

987,00

977.00

811,00

100101

Salam dc baza

3.432,00

926.00

890.00

881,00

735,00

100113

Drepturi de delegare

3.00

2,00

1.00

100117

Indemnizații dc hrana

269,00

69,00

68,00

68.00

64.00

1IX) 130

Alte drepturi sal ari ale in baiu

88.00

20.00

28.00

28,00

12.00

1002

Cheltuieli salariale in natura

103,00

103,00

100206

Vouchere dc vacanta

103.00

103.00

1(8)3

Contribuții

85.00

25.00

25.00

23.00

12.00

100307

Contribuția asiguralonc pentru munca

85.00

25,00

25.00

23.00

12.00

20

TITLUL tt BUNURI SI SERVICII

7951.35

4 168.15

2 179.00

1.604.20

8.X85.OO

11 392.00

11 34O.W)

2(8)1

Bunuri si servicii

5 5)3.10

2.532.30

2 146.60

834.20

218)101

Furnituri dc birou

151.00

86.00

7.00

58.00

2(8)102

Materiale pentru curățenie

44.00

20.00

14.00

10.00

2(8)103

Încălzit, iluminat si forța metrica

4.170.20

2.0)3,90

1 732.30

424.00

2(8)104

Apa. canal si salubritate

161.00

61,00

50.00

50.00

200)05

Carburanți si lubnfianti

19.00

14.00

3.00

2.00

2(8)106

Piese dc schimb

79.00

41.00

28.00

10.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.ll 1

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

«

9

2(8)107

Transport

9.50

4,00

3.50

2.00

200)08

Posta. telecomunicații. radio, u.

internei

7,00

3,40

2.30

1,30

200130

Alic bunuri si servicii pentru

intrctincrc si funcționare

872.40

289.00

306,50

276,90

2002

Reparații curente

1.062.35

1.011.95

-392,60

443,00

2001

Medicamente si materiale sanitare

2.50

2,50

200-10)

Medicamente

1.50

1,50

200402

Materiale sanitare

1.00

1.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

67.00

32,00

25,00

10.00

200550

Alte obiecte de inventar

67.00

32,00

25.00

10,00

2006

Dcplnsan. detasan. transferări

8.20

4.20

4.00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

8.20

4.20

«10

2012

Consultanta si expertiza

60.00

55.00

5.00

2013

Pregătire profesionala

5.10

0.10

5.00

2014

Protecția muncii

7.10

2.10

IJK)

4.00

2030

Alte cheltuieli

1 226.00

528.00

390.00

308.00

203001

Reclama si publicitate

3.00

1.00

1.00

1.00

203003

Prime de asigurare non-vtala

122,00

73,00

27,00

22,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si sen icii

1 101,00

454,00

362,00

285,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60,00

16,00

16,00

15,00

13,00

60,M

60,1 K)

60.00

<940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincodratc

60,00

16,00

16,00

15.00

13,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

544,00

544,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

544,00

544,00

7101

Active fixe

544.00

544.00

7)0)01

Construcții

16,00

16,00

710130

Alte active fixe

528,00

528,00

84

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent

-77,08

-73,58

-3.50

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-77.08

-73.58

-3.50

X50I

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent

-77.08

-73.58

-Î.5O

850101

Plan efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate m anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-75.35

-71.85

-3.50

850102

Phli cfccliwic in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de dezvoltare a bugetului loca!

-1,73

-1.73

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.1)1

Trim. IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

700203

Locuințe

1.990,32

757.62

523,70

446,(10

263,1X1

2.000,1X1

2.1X10.00

2.000.00

71X120330

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

1.990,32

757,62

523,70

446,00

263,00

2.000,011

2.000,00

20011,00

700206

Iluminat public si electrificări

4.472.00

2.522,00

1.250,00

700.00

5.500,00

5.600,00

5.7011,00

700250

Alte servicii in domeniile locuințelor,

serviciilor si dezvoltam comunale

5.995,9$

2.519,95

1.429,80

1.473,20

573,00

5.445.00

7.952.(10

7 900,00

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

66906,20

44.607,20

13.922,1X1

4.903.00

3.474,00

48.752,00

51.190,00

51 2101,00

01

CHELTUIELI CURENTE

45.36X.5O

22.856.83

14.134.67

4.903.00

3.474.00

48.752,01)

51.190,00

5).2110.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

9.203,00

3.345,00

2 140,00

2.122.00

1.596.00

9.500,00

9.500,01)

9.000.00

1001

Cheltuieli salariate in bani

X.63X.OO

2.940,00

20X5,00

2.067,00

1.546.00

100101

Salarii de baza

7.539.00

2.639.00

1 800.00

1.800.00

1.300.00

11X1106

Alte spoturi

X5.00

34.00

24.011

12.00

15.00

11X1113

Drepturi de delegare

4.00

1.00

1,1X1

1.00

1.00

HXHI7

Indemnizații de hrana

920.00

230.00

230.00

230,00

230.00

11X1130

Al ie drepturi salariate in bani

90.00

36.00

30,00

24.00

11X12

Cheltuieli sâlamlc in natura

340.00

340.00

too2or>

Vouclierc de vacant*

340.00

340,00

11X13

Contribuții

225.00

65.00

55.1X1

55.00

50.00

11X1307

Contribuția asiguratorie pentru munca

225.00

65.00

55.00

55.00

50.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

23.895.17

10.673,50

8.646.67

2.739,1X1

1.836.00

24.652.1X1

26.490,00

26400,00

21X11

Bunuri si servicii

20.146,25

8.000,30

7 775.95

2.639,00

1.731,1X1

200101

Furnituri de birou

10,00

5,00

5,1X1

200)02

Materiale pentru curățenie

40.00

20.00

10,00

10.1X1

200)03

încălzit, iluminat si forța metrica

674.25

495,50

142,75

36.1X1

200104

Apa, canal si salubritate

3.531.00

1.010,00

956,00

960.00

605,00

200105

Carburanți si lubrifianti

1.200.00

400,00

400,00

200,00

200,1X1

200106

Piese de schimb

150,00

64,00

36,00

25,00

25,00

200 108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internei

X.1K)

3.00

2.00

2,00

1,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

600.00

300.00

200,00

50.1X1

50.00

200130

Alte bunuri st servicii pentru

întreținere st funcționare

13 933.00

5.702.80

6,024.20

1.356.00

850.00

2002

Reparații curente

1 150.00

850.00

200.1X1

50.1X1

50.00

2003

Hrana

30.00

7.50

7,50

7.50

7,50

21X1302

Hrana pentru animale

30.00

7.50

7,50

7.50

7.50

21X14

Medicamente si materiale sanitare

55.00

25.00

10.00

10.00

10,00

200401

Medicamente

25.00

10.00

5,110

5,00

5.00

200404

Dczinfcctanti

30.00

15.00

5.110

5.00

5.00

21X15

Bunuri de natura obiectelor de inventar

429.00

379.00

50.00

21X1530

Alic obiecte de inventar

429,00

379,00

50.1X1

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.111

Trim. IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

2013

Pregalire profesionala

10,00

2,00

8.00

2014

Proiecția muncii

30,00

7,50

7.50

7.50

7,50

2030

Alic cheltuieli

2 044,92

1.402,20

587,72

25,00

30,00

203003

Prune de asigurare non-vtaia

70,00

9.00

26.00

15.00

20.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.974,92

1.393,20

561.72

10,00

10.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

12.096.33

8.796.33

3.300.00

I4.4OO.<K)

15.000,00

15 600.00

5501

A Transferuri interne

12.096,33

8.796.33

3.300,00

550112

Investim ale agcnlilor economici cu

capital de stat

4.496.33

4.496.33

550118

Alte iransfenin curente interne

7.600,00

4.300,00

3.300.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

174.00

42.00

48.00

42,00

42.1»

200.00

200.00

200.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadrale

174.00

42,00

48.00

42.00

42.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

21 879.87

21.879.87

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

21 879,87

21 879.87

7101

Acinc fixe

21.879.87

21.879.87

710101

Construcții

20 522.17

20.522.17

710130

Alte «clise fixe

1.357.70

1.35 7.70

84

Platt efectuate in anii prcccdcnli si

recuperate in anul curent

-342.17

-129.50

-212.67

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTl SI RECUPERATE IN ANUL

-342.17

-129,50

-212.67

8501

Plan efectuate in anii prcccdcnli si

recuperate m anul curent

-342.17

-129,50

-212.67

85010!

Plan efectuate in anii prcccdcnli si

recuperate tn anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-342,17

-129,50

-212,67

740205

Salubritate si gestiunea deșeurilor

38.075.69

18 276,69

12.972.00

3.953,00

2.874.00

44.952,00

47 190,00

46 700,00

74020501

Salubritate

18.201.00

6 742.00

5.084,00

3 561.00

2.814.00

20 000,00

21.000.00

22000,00

74020502

Colectarea, tratarea st distrugerea

deșeurilor

19.874.69

11.534.69

7.888.00

392.00

60.00

24.952.00

26.I90JM)

24700.00

740206

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

28.830.51

26.330.51

950.00

950.00

600.1)0

3.800.00

4.0)K).(H)

4.500.00

800002

Partea V-a Acțiuni economice

47 716,76

29.781.63

14.958.13

1.833.00

1.144.00

143.411.23

140 707.88

80 866.03

8102

COMBUSTIBILI $1 ENERGIE

17 294,20

9 641.44

5 652.76

1.000.00

1.000.00

48.448.24

55098.88

56 078.26

01

CHELTUIELI CURENTE

8015.53

8.015.53

44.248.24

50 098.88

51 078.26

40

TITLUL IV SUBVENȚII

5.500,00

5.5OO.OO

4(8)3

Subvenții pcnlni acoperirea diferentelor

de preț si tarif

5.500,00

5.500.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

999,98

999,98

5501

A. Transferuri interne

999,98

999,98

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.Il

Trim.lll

Trim.IV

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

550112

Investim ale agoniilor economici cu

capital de stat

963,51

963.51

S5OI18

Alte transferuri curente interne

36,47

36,47

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

1.515,55

1.515.55

44.248.24

50.09X.88

51.078.26

5603

Programe din Fondul dc Coeziune (FC)

1.515.55

1.515,55

560303

Cheltuieli ncchgibilc

1.515.55

1.515.55

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5 280.22

627.46

4 652.76

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5 280.22

627.46

4.652.76

7101

Active fixe

5 280.22

627.46

4.652.76

710101

Construcții

5 280.22

627.46

4 652.76

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

4.000.00

1 000.00

1 000.00

1 000.00

1.000.00

4.200.<M)

5.000.00

5 (HH1.00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

4 1881.00

1 0(81.00

1.000.(8)

1.0(81.00

1.000,00

4.200.18)

5.000,00

5 1X81.(81

8102

Rambursa» dc credite interne

4 (881.00

1.(881.(81

1 000.00

1.0(10.00

1.000.00

810205

Rambursa» dc credite aferente datoriei

publice interne locale

4 000.00

1 000.00

1.000,(8)

1 («8).00

1.000.00

84

Plăti efectuate in anii prcccdcnli si

recuperate in anul curent

-1.55

-1.55

«5

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-1,55

-1,55

850)

Plăti efectuate m ann precedent! si

recuperate in anul curent

-1,55

-1.55

850102

Plau efectuate m anii prcccdcnti si

recuperate m anul curent in secțiunea

dc dezvoltare a bugetului local

-1,55

-1.55

810206

Energic termica

9 536,47

6.536,47

1.000.(8)

1 000.(8)

1.000.00

4.200.00

5.0(81,00

5 000,00

810250

Alte cheltuieli privind combustibili si

energia

7.757.73

3 104.97

4.652,76

44.248,24

50098,88

51078.26

8402

TRANSPORTURI

30.422.56

20.140.19

9.305.37

833.00

144.00

94.962,99

85.609,00

24 787.77

01

CHELTUIELI CURENTE

24.455.98

14 173.61

9.305.37

833.(8)

144.00

94.962.99

85.609,(8)

24 787.77

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

684.00

234.00

154.00

156.(8)

140.00

785.00

8(81.00

810.00

1001

Cheltuieli salanale in bani

652.50

214.50

150.00

152.(8)

136.00

HHHOI

Salam dc baza

582.50

190.50

131.18)

136.(8)

125.00

100106

Alte sporuri

7.00

4.00

3.00

100113

Drepturi dc delegare

15.00

5.00

5.(8)

5.00

100117

Indemnizații dc hrana

44.00

11.00

11.00

11.00

11.00

100130

Alte drepturi salariate in bani

4,00

4.(81

118)2

Cheltuieli salanale in natura

14,50

14,50

100206

Vouchere de vacanta

14,50

14,50

Data: 24/06/2020 Ti»:          pag: 23 * mii lei-

Cad

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.111

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

1003

Contribuții

17,00

5,00

4,(81

4.00

4.(8)

100308

Contribuții plante de angajator in

numele angajatului

17,00

5,00

4.00

4.00

4,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

14.435,00

8.203,00

$.562.00

670,00

16.000.00

16.000,00

16.000,00

2001

Bunuri si servicii

1.157,00

802,00

255.00

100,00

200103

încălzit, iluminat si forța molnca

29,00

15.00

14,00

2OOIO4

Apa, canal si salubritate

1.00

1.00

200105

Carburanți si lubnfianii

100,00

250,00

-150.00

200106

Piese de schimb

12.00

6.00

6.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

1.00

1.00

200109

Materiale si prestări de sen teii cu

caracter funcțional

250.00

200.00

50.(8»

200130

Alte bunuri si sen teii pentru

întreținere si funcuonsrc

764.00

329.00

335,00

100.00

218)2

Reparații curente

12 712.00

6.750,00

5 392,(8»

570.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30.00

30.00

210)530

Alte obtectc de inventar

30.00

30.00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

1,110

1,00

2(8)60]

Deplasări interne, detasari, transferări

1,00

1,00

2014

Protecția muncii

2.00

2,(8)

2030

Alic cheltuieli

533.00

618,00

-85.00

203003

Prime de asigurare non-viata

28.00

28,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

505,00

590,00

•85,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

9.311.98

5.729.61

3.582.37

78.177,99

68 809,00

7 977,77

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

9.311.98

5.729.61

3.582,37

72.407.29

63.505,52

7 510,55

580101

Finanțarea naționala

1.648,36

1.112.07

536.29

11 596.49

10.778.77

580102

Finanțarea externa ncrambursabila

7.656.50

4.617,54

3.038,96

60.660.81

52.591.28

5 642.68

580103

Cheltuieli ncctigibitc

7.12

7.12

150.00

135.47

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

25.00

7.00

7.00

7.00

4.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

netncadralc

25.00

7.00

7.00

7.00

4.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.966.58

5.966.5X

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5.966.58

5.966.58

7101

Active fixe

5.966.58

5.966.58

710101

Construcții

4 704.84

4 704.84

710130

Alte active fixe

1.261,74

1.261,74

...

Cod

Pcnuniirc indica (or

Prevederi *ou«ic buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Eshmari 21*21

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

dîn care «redite bugetare destinate stingerii platiler restante

Triat J

TriitJ.lt

Trim.lll

Trita.IV

A

B

I

3

4

5

«

7

»

9

>4<CuJ

T«»mpțxi iiHK-i

8 >74 J?

w «Mi2 y*>

tfXM'LtKI

24 7»?.77

*4«2vN3

Avui

2»T>ÎJ,5fc

IÎUH19

K974J7

A70.WJ

!M 962.W

24 782,77

>402<0

Alte cheltuieli domeniul fcnmpoouijkir

1 7-17 00

m.w

26106

H4.1H4

9vW

EXCEDEMT/DW-ICIT

EXCEDfXT/OEPICIT

-•>.«6.22

-6W.65Î.1U

1 771.911

IOJuLOP

37«t,frl


CONTRASEMNEAZĂ PENI RU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU mcolaeVovidiu POPOVIC1

întocmit

ATURCU

ROM ANI A

ANEXA1A1

LA HOTĂRÂREA NR. 106 DIN 24.06.2020


JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Data : 24/06/2020________Tit:__________pag: 1 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

TrimJI

Trim.lH

TrimJV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

279.383.81

64.939.32

82.931,95

68 058.00

63.454,54

000202

1 VENITURI CURENTE

277.458,21

64.939,32

81.006,35

68.058,00

63.454,54

000302

A. VENITURI FISCALE

257.559.9!

77.806.37

66.216,00

57.581.00

55.956.54

000402

Al. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

164.159,00

41.108.00

40.895.00

41.108.00

41.048.00

030002

A1.2 Impozit pe venit, profit Si câștiguri

din capital de la persoane fizice

164 159.00

41 108,00

40 895.00

41.108.00

41.048.00

0302

IMPOZIT PE VENIT

562.00

155,00

155,00

155,00

97.00

03021$

Impozitul pe veniturile din transferul proprietarilor imobiliare din patrimoniul personal

562,00

155.00

155.00

155.00

97.00

0402

COTE Si SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

163 597,00

40 953,00

40 740.00

40.953.00

40 951,00

040201

Cote defalcate din impozitul pe

venit

163 443,00

40 953,00

40 586,00

40.953.00

40 951,00

040204

Sume alocate din cotele defalcate din

impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale

154,00

154.00

070002

A3 Impozite si taxe pe proprietaie

41.382,91

20.432,37

10.275.00

5.583.00

5.092,54

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

41.382.91

20432,37

10 275,00

5.583.00

5.092,54

070201

Impozit si taxa pe clădiri

27.756.54

13 056,00

7.711.00

3.822,00

3.167.54

070202

Impozit si taxa pe teren

9.646,37

6 036.37

1.559.00

886.00

1.165,00

070203

Taxe judiciare dc timbru si alte taxe

de timbru

2.245,00

840,00

505,00

450.00

450,00

070250

Alte impozite si taxe pe proprietate

1 735.00

500,00

500,00

425,00

310,00

Data: 24/06/2020 Tit:          pag: 2 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100002

A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii

49.818.00

15.416,00

14 146,00

10.599,00

9.657.00

J102

SUME DEFALCATE DIN TVA

36 107,00

9.790,00

9 997,00

8.238,00

8.082,00

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor.

orașelor, municipiilor si sectoarelor

Municipiului București

33 356,00

9 303.00

8 705,00

7.752,00

7.596,00

110206

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

806,00

806,00

110209

Sume defalcate dtn taxa pe valoare adaugata

pentru finanțarea invalamantului particular

sau confesional acreditat

1 945,00

487,00

486,00

486,00

486,00

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

15,00

9,00

6,00

120207

Taxe hoteliere

15,00

9,00

6,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

296,00

92,00

90,00

61,00

53,00

150201

Impozit pe spectacole

163,00

52,00

50,00

31,00

30.00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

133,00

40,00

40,00

30,00

23,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRI! BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITATI

13 400,00

5.525,00

4 053,00

2.300,00

1.522,00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

11 787,00

5.000,00

3 500,00

1.900,00

1.387,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1.613,00

525,00

553,00

400,00

135,00

Data: 24/06/2020 Tit:          pag: 3 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.HI

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

180002

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.200,00

850,00

900,00

291,00

159,00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2 200,00

850,00

900,00

291,00

159,00

180250

Alte impozite si taxe

2 200,00

850,00

900,00

291,00

159,00

290002

C Venituri nefiscale

19 898,30

-12.867,05

14.790,35

10.477,00

7.498,00

300002

CI Venituri din proprietate

10 143.47

3.401,47

3.050.00

2.500,00

1.192,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

10 143,47

3.401,47

3.050,00

2.500,00

1.192,00

300201

Varsaminte din profitul net al regiilor

autonome

57,32

15,00

42,32

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

9 978,47

3.286,47

3 000,00

2.500.00

1.192.00

300250

Alte venituri dm proprietate

107,68

100,00

7,68

330002

C2 Vanzari de bunuri si servicii

9 754,83

-16.268,52

11 740,35

7.977.00

6.306,00

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITATl

9 205,02

2.455,00

2 715,02

2.232,00

1.803,00

330208

Venituri din prestări de servicii

8 136,02

2.072,00

2 405.02

2.017,00

1.642.00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru întreținerea copiilor in

cresc

451,00

150,00

150,00

100.00

51,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputați i st despăgubiri

63,00

33,00

10,00

10.00

10,00

330250

Alte venituri dm prestări de servicii

si alte activitati

555,00

200,00

150,00

105,00

100,00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE.

ELIBERĂRI PERMISE

215,00

70,00

65,00

45.00

35,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

215,00

70,00

65,00

45.00

35,00

3502

AMENZI. PENALITATI SI CONFISCĂRI

8.468,00

2.600,00

2.200,00

2 000,00

1.668.00

Data : 24/06/2020__Tit:__________pag: 4 - mii iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

2.400,00

800,00

700,00

500,00

400,00

350250

Alte amenzi, penalitati si confiscări

6.068,00

1.800,00

1 500.00

1.500.00

1.268,00

3602

DIVERSE VENITURI

21.531,11

7.500,00

7 531,1

3.700,00

2.800,00

360206

Taxe speciale

17.762,00

6.000.00

6.000,00

3.000,00

2.762,00

360250

Alte venituri

3.769,11

1.500,00

1 531,1

700,00

38,00

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-29.664,30

-28.893,52

-770,78

370203

Varsaminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-37.768,30

-32.292.91

-5 475,39

370250

Alte transferuri voluntare

8.104,00

3.399,39

4 704,6'

410002

IV Subvenții

1.925,60

1 925,60

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

1.925,60

I 925,60

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

1 890,13

1 890,13

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului

pentru încălzirea locuinței cu lemne.

cărbuni, combustibil petrolieri

1,19

1,19

420280

Subvenții de la bugetul de stat pentru

decontarea cheltuielilor pentru carantina

1.888,94

1 888,94

4302

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

35,47

35,47

430241

Sume alocate pentru cheltuielile cu

alocația de hrana si cu indemnizația de

cazare pentru personalul din serviciile

Data: 24/06/2020 Tit:          pag: 5 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.IIl

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

sociale publice aflat in izolare preven-

tiva la locul de munca

35,47

35,47

5002

TOTAL CHELTUIELI

279.383,81

123.700,86

81.160.05

48.690,00

25.832.90

01

CHELTUIELI CURENTE

254.059,51

116.290,36

74.768,65

41.893,00

21.107,50

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

75.994,32

24.394,44

21.141.48

19.280.70

11.177,70

1001

Cheltuieli salariate in bani

72.071,17

21.732,59

20.651,38

18.807,60

10.879,60

100101

Salam de baza

63 947,97

19.207,99

18.339,98

16.994,00

9.406,00

100105

Sporuri pentru condiții de munca

575,00

150,00

150,00

140,00

135,00

100106

Alte sporuri

194,00

66,00

55,00

35.00

38.00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara umlatii

414,00

115,00

115,00

115,00

69,00

100113

Drepturi de delegare

60,80

24,00

18,80

17,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

5.767,40

1 643,60

1 736,60

1.257,60

1.129,60

100130

Alte drepturi salariate in bani

1.112,00

526,00

236,00

249,00

101,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

2.165,75

2 165,75

100206

Vouchere de vacanta

2.165,75

2 165.75

1003

Contribuții

1.757,40

496,10

490,10

473,10

298,10

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

1.740.40

491,10

486,10

469,10

294.10

IOO3O8

Contribuții plătite de angajator in

numele angajatului

17,00

5,00

4,00

4,00

4,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

96.329,34

50 979,05

31.522,69

10.001,20

3.826,40

2001

Bunuri si servicii

55 149,40

26 773,92

18 707,88

6.355,20

3.312,40

200101

Furnituri de birou

841,49

355,70

294,79

173,00

18,00

200102

Materiale pentru curățenie

785,00

505,00

147,00

98.00

35,00

200103

încălzit, iluminat si forța motnca

18.015,92

11 803,40

4.828,52

986,00

398.00

Data : 24/06/2020________Tit:          pag; 6 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200104

Apa, canal si salubritate

5.748,32

2 139,22

1 584,10

1.277,00

748,00

200105

Carburanți si lubrifiant)

1.353,00

694,00

255,00

203,00

201,00

200106

Piese de schimb

646,50

308,50

205,00

105,00

28.00

200107

Transport

169,50

92,00

52,50

14,00

11,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

1.462,40

682,40

592,70

149,30

38,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

1 169,00

636,00

340,00

120,00

73,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

24 958,27

9.557,70

10 408,27

3.229,90

1.762,40

2002

Reparații curente

16 565,64

10.127,24

5 279,40

1.106,00

53,00

2003

Hrana

1 622,42

1.244,50

154,92

122,50

100,50

200301

Hrana pentru oameni

1 592,42

1.237,00

147,42

115,00

93,00

200302

Hrana pentru animale

30,00

7.50

7,50

7,50

7.50

2004

Medicamente si materiale sanitare

442,20

229,42

186,78

15,00

11,00

200401

Medicamente

33,60

15.60

7,00

6,00

5.00

200402

Materiale sanitare

123,38

32,60

90,78

200403

Reactivi

12,00

8,00

4,00

200404

Dezmfectanti

273,22

173,22

85,00

9,00

6,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.432,77

1.854,17

444,60

77,00

57,00

200501

Uniforme si echipament

24,00

1,00

23,00

200503

Lenjerie si accesorii de pat

5,00

5,00

200530

Alte obiecte de inventar

2.403,77

1.853,17

416,60

77,00

57,00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

84,20

66,70

14,50

2,00

1,00

200601

Deplasări interne, detasan, transferări

82,20

64,70

14,50

2,00

1,00

Data: 24/06/2020 Tit:          pag: 7 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.lll

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200602

Deplasau in străinătate

2,00

2.00

2011

Carii, publicam si materiale

documentare

58.50

26,50

25,00

7,00

2012

Consultanta si expertiza

544,00

290,00

204,00

50,00

2013

Pregătire profesionala

250,15

100.10

129,05

16,00

5.00

2014

Protecția muncii

189,21

91,40

77,81

12,50

7.50

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

6.557,70

2 828,00

2.437,70

1.256,00

36,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

309,20

261,00

20,20

3,00

25,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

272,20

255.00

17.20

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

37.00

6.00

3,00

3.00

25.00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

12 122,95

7.085,10

3.840,85

979,00

218,00

203001

Reclama si publicitate

531,60

165,50

204,10

162.00

203002

Protocol si reprezentare

40,50

40,50

203003

Prime de asigurare non-viata

234,00

119,00

58.00

37.00

20,00

203004

Chim

432,00

150,00

110,00

110,00

62,00

Data: 24/06/2020 Tit:          pag: 8 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.I!

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.884,85

6.610,10

3 468,75

670,00

136,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

8.744,60

2.358,00

2 560,60

2.319,70

1.506,30

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8.388,60

2.358,00

2 383,60

2.319,70

1.327,30

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

8.388,60

2.358,00

2 383,60

2.319,70

1.327,30

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

356,00

177,00

179.00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

356,00

177,00

179,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

5 500,00

5.500,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

5 500,00

5.500,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autontatilor locale

100,00

100,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

30 306,00

10 516,30

10.681,00

6.115,50

2.993,20

5101

Transferuri curente

30 306,00

10 516,30

10.681,00

6.115,50

2.993,20

510101

Transferuri către instituțiile publice

21.484,00

7.950,00

8 075,00

3.927,50

1.531,50

510103

Acțiuni de sanatate

8.822,00

2.566,30

2 606,00

2.188,00

1.461,70

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

11.221,15

5.523,47

4 345,68

866,00

486,00

5501

A Transferuri interne

11.221,15

5.523,47

4 345,68

866.00

486,00

550118

Alte transferuri curente interne

9.240,67

5.036,47

3 824,20

380,00

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

1.945,00

487,00

486,00

486,00

486,00

Data : 24/06/2020 Tit:          pag: 9 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.lll

Trîm.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

550173

Transferuri aferente cheltuielilor cu

alocația de hrana pentru personalul din

serviciile sociale private aflat in

izolare preventiva la locul de munca

35,48

35,48

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19,641,30

12.433,00

4.180,30

3.000,00

28.00

5702

Ajutoare sociale

19.641,30

12.433,00

4.180,30

3.000,00

28,00

570201

Ajutoare sociale m numerar

16.627,30

9 433,00

4 166.30

3.000,00

28,00

570203

Tichete de cresa st tichete sociale

pentru grădiniță

14,00

14,00

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

3.000,00

3 000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6.222,80

4 486,10

336,90

309,90

1.089,90

5901

Burse

2.478,80

1 578,80

900,00

5911

Asociații si fundații

1 850.00

1 850.00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

socio-cultural

222,40

219,40

2,00

1,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

1 171,60

337,90

334,90

308,90

189,90

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

25 975,00

7.655,60

6 797,00

6.797,00

4.725,40

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

25 975,00

7.655,60

6 797,00

6.797,00

4.725,40

8102

Rambursa» de credite interne

25 975,00

7.655,60

6 797,00

6.797,00

4.725,40

810205

Rambursa» de credite aferente datoriei

publice interne locale

25 975,00

7.655,60

6 797,00

6.797,00

4.725,40

84

Plăti efectuate tn anii precedent! si

Data: 24/06/2020 Tit:         pag: 10 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

recuperate in anul curent

-650,70

-245,10

-405,60

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-650,70

-245,10

-405,60

8501

Plăti efectuate in anii precedent) si

recuperate in anul curent

-650,70

-245,10

-405,60

850101

Plăti efectuate in anii precedent) si

recuperate m anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-650,70

-245,10

-405,60

510002

Partea l-a Servicii publice generale

61.008,02

19 351,70

16.318,52

14.894.40

10.443,40

5102

AUTOR1TATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

45.280,62

13 799,60

12.095,62

11.304,00

8.081,40

01

CHELTUIELI CURENTE

23.413,17

7 144,00

6.406,17

5.507.00

4.356,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

17.890,00

4 745,00

4.455,00

4.435,00

4.255,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

17.230,00

4 365,00

4.355,00

4.345.00

4.165,00

100101

Salam de baza

15.676,00

3 940,00

3.940,00

3.940.00

3.856,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatu

414,00

115,00

115,00

115.00

69,00

100113

Drepturi de delegare

30,00

10,00

10,00

10,00

100117

Indemnizații de hrana

780.00

188,00

212,00

190,00

190,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

330,00

112,00

78,00

90,00

50,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

280,00

280,00

100206

Vouchere de vacanta

280,00

280,00

1003

Contribuții

380,00

100,00

100,00

90,00

90,00

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

380,00

100,00

100,00

90,00

90,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

5.368,17

2.357,00

1 909,17

1.030,00

72,00

2001

Bunuri si servicii

3.059,86

1.242,00

1 267,86

540,00

10,00

Data: 24/06/2020 Tit:          pag: 11 - mii Iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.IIl

Trim.lV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200101

Furnituri de birou

250,00

70,00

130,00

50.00

200102

Materiale pentru curățenie

40,00

10,00

10,00

10,00

10,00

200103

Încălzit, iluminat si forța motnca

264,19

130,00

134.19

200104

Apa, canal si salubritate

40,00

15,00

15,00

10,00

200106

Piese de schimb

235,00

100,00

80,00

55,00

200107

Transport

26,00

21,00

5,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

645,00

315,00

315,00

15,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.559,67

581,00

578,67

400,00

2002

Reparații curente

50,00

100,00

-50,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30,00

30,00

200530

Alte obiecte de inventar

30,00

30,00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

26,00

25,00

1,00

200601

Deplasări interne, detasan, transferări

24,00

24,00

200602

Deplasați in străinătate

2,00

1,00

1,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

30,00

15,00

15,00

2012

Consultanta si expertiza

480,00

230,00

200,00

50,00

2013

Pregătire profesionala

20,00

10,00

10,00

2014

Proiecția muncii

25,31

5,00

20,31

2030

Alte cheltuieli

1.647,00

700,00

445,00

440,00

62,00

203001

Reclama si publicitate

520,00

160,00

200,00

160,00

203002

Protocol si reprezentare

40,00

40,00

203004

Chirii

432,00

150,00

110,00

110,00

62,00

Data : 24/06/2020________Tit:__________pag: 12 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trim.III

Trim.1V

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

655,00

350,00

135,00

170,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

155,00

42,00

42,00

42,00

29,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

155,00

42,00

42,00

42,00

29,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

21.975,00

6 655,60

5.797,00

5.797,00

3.725.40

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

21.975,00

6 655,60

5.797,00

5.797,00

3.725.40

8102

Rambursări de credite interne

21.975,00

6.655,60

5 797,00

5.797,00

3.725.40

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

21.975,00

6.655,60

5 797,00

5.797,00

3.725,40

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-107,55

-107,55

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-107,55

-107,55

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-107,55

-107,55

850101

Plăti efectuate m anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-107,55

-107,55

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

6.673,60

2.933,10

1.642,10

1.267,70

830,70

01

CHELTUIELI CURENTE

6.708,44

2.938,01

1.672,03

1.267,70

830,70

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.340.20

966,30

798,50

792,70

782,70

1001

Cheltuieli salariate in bani

3.195,20

877,60

779,40

773.60

764,60

100101

Salam de baza

2.951,00

798,00

726,00

713,00

714,00

100113

Drepturi de delegare

5,80

4,00

0,80

1,00

100117

Indemnizații de hrana

204,40

52,60

52,60

52,60

46.60

Data: 24/06/2020 Tit:          pag: 13 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.lll

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100130

Alte drepturi salariale in bani

34,00

23,00

7,00

4.00

1002

Cheltuieli salariale m natura

69,60

69,60

100206

Vouchere de vacanta

69,60

69.60

1003

Contribuții

75,40

19,10

19,10

19,10

18,10

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

75,40

19.10

19,10

19,10

18.10

20

TITLUL 11 BUNURI Sl SERVICII

1.738,24

1.262,71

344,53

86,00

45,00

2001

Bunuri si servicii

482,54

277,01

156.53

29.00

20.00

200101

Furnituri de birou

43,41

22,41

11,00

5,00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

4,00

2,00

2,00

200103

încălzit, iluminat si forța motnca

172,53

94,50

78,03

200104

Apa, canal si salubritate

29,20

10,60

8,60

5,00

5,00

200105

Carburanți si lubrifiant]

10,00

15,00

-5,00

200106

Piese de schimb

1,50

1,50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

36,00

16,00

16,00

4.00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

14,00

7,00

7,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

171,90

108,00

38,90

15,00

10,00

2002

Reparații curente

13,00

13,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

11,50

7,00

4,50

200530

Alte obiecte de inventar

11,50

7,00

4,50

2006

Deplasări, detasari, transferări

5,00

6,50

-1,50

200601

Deplasați interne, detasari, transferări

5,00

5,50

-0,50

200602

Deplasări in strainatate

1,00

-1,00

Data : 24/06/2020________Tit:__________pag; 14 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trim.IlI

Trim.1V

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

2011

Cârti, publicații st materiale

documentare

0,50

0,50

2012

Consultanta si expertiza

4.00

5.00

-1.00

2013

Pregătire profesionala

2,00

3,00

-1,00

2014

Protecția muncii

3,60

3,20

0,40

2030

Alte cheltuieli

1 216,10

947,50

186,60

57,00

25.00

203001

Reclama si publicitate

7,60

4,50

3.10

203002

Protocol st reprezentare

0,50

0,50

203003

Prime de asigurare non-viata

3,00

1,00

2,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.205,00

941,50

181,50

57,00

25.00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

automat i lor locale

100,00

100,00

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

1.500.00

600,00

520.00

380,00

5501

A Transferuri interne

1 500,00

600,00

520,00

380.00

550118

Alte transferuri curente interne

1.500.00

600.00

520,00

380,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

30,00

9,00

9,00

9,00

3,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

30,00

9,00

9,00

9,00

3.00

84

Plăti efectuate in anii precedent) si

recuperate in anul curent

-34,84

-4,91

-29,93

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-34,84

-4,91

-29,93

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-34,84

-4,91

-29,93

Data: 24/06/2020 Tit:         pag: 15 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.H

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

1=3+4+54-6

2

3

4

5

6

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-34,84

-4,91

-29,93

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

9.053,80

2 619,00

2.580.80

2.322.70

1.531,30

01

CHELTUIELI CURENTE

9.053,80

2 619,00

2.580,80

2.322,70

1.531,30

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

309,20

261,00

20,20

3,00

25.00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

309,20

261,00

20,20

3,00

25,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

272,20

255,00

17,20

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

37,00

6,00

3,00

3,00

25,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

8.744,60

2 358,00

2.560.60

2.319.70

1.506.30

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8.388,60

2 358,00

2.383,60

2.319,70

1.327,30

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

8.388,60

2 358,00

2.383,60

2.319,70

1.327,30

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

356,00

177,00

179,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

356,00

177,00

179,00

600002

Partea Il-a Aparare, ordine publica si

siguranța naționala

15.882,12

6.971,90

6 462,02

2.218,90

229,30

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL/

15 882,12

6.971,90

6 462,02

2.218,90

229,30

01

CHELTUIELI CURENTE

15 882,12

6.971,90

6 462,02

2.218,90

229.30

Data: 24/06/2020 Tit:         pag: 16 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

254,00

68,00

61,00

62,00

63,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

241,00

61,00

59,00

60,00

61,00

100101

Salam de baza

224,00

56,00

56.00

56,00

56.00

100117

Indemnizații de hrana

16,00

4,00

3,00

4,00

5,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

1,00

1,00

1002

Cheltuieli salariate tn natura

5,00

5,00

100206

Vouchere de vacanta

5,00

5,00

1003

Contribuții

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

6.316,12

3.479,00

2 790,12

46,00

1,00

2001

Bunuri si servicii

573,99

56,90

515,09

1,00

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

4,00

4,00

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

40,00

30,00

10,00

200104

Apa, canal si salubritate

1,00

1,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

5,00

2,00

1,00

1,00

1,00

2001OS

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

6,00

6,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

517,99

13,90

504,09

2003

Hrana

781,03

1 035,00

-253,97

200301

Hrana pentru oameni

781,03

1 035,00

-253,97

2004

Medicamente si materiale sanitare

0,10

0,10

200401

Medicamente

0,10

0,10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

87,60

87,60

200530

Alte obiecte de inventar

87,60

87,60

Data: 24/06/2020 Tit:          pag: 17 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2014

Protecția muncii

2,00

2,00

2030

Alte cheltuieli

4.871,40

2 297,40

2.529,00

45,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

4.871,40

2 297,40

2.529,00

45.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1 ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

9.309,00

3 424,00

3.610,00

2.110.00

165.00

5101

Transferuri curente

9.309,00

3 424,00

3.610,00

2.110,00

165,00

510101

Transferuri către instituțiile publice

9.309,00

3 424,00

3.610.00

2.110,00

165.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3,00

0,90

0,90

0,90

0,30

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrale

3,00

0,90

0,99

0,90

0,30

650002

Partea lll-a Cheltuieli social-culturale

125.367,20

58 908,49

34.531,01

22.221,50

9.706,20

6502

1NVATAMANT

24.612,69

15 125,99

5.356,70

1.934,00

2.196,00

01

CHELTUIELI CURENTE

24.612,97

15.126,27

5.356,70

1.934.00

2.196,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

19.270,77

12.159,07

4.854,70

1.447,00

810.00

2001

Bunuri si servicii

15.033,15

9.656,50

3.596,65

1.066,00

714,00

200101

Furnituri de birou

100,00

52,00

28,00

8.00

12,00

200102

Materiale pentru curățenie

504,00

351,00

76,00

53,00

24,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

10.981,75

7.791,50

2.411,25

436.00

343,00

200104

Apa, canal st salubritate

1.278,50

577,00

420,50

167,00

114,00

200107

Transport

93,00

37,00

33,00

12,00

11,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

353,90

143,00

117,90

63.00

30,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

231,00

95,00

53,00

65,00

18,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

Data : 24/06/2020________Tit:__________pag: 18 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.IIl

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

întreținere si funcționare

1.491,00

610,00

457,00

262,00

162.00

2002

Reparații curente

548,00

427,00

80,00

40,00

1,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

67,20

3.00

64,20

200402

Materiale sanitare

62,20

62,20

200403

Reactivi

5,00

3,00

2,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.396,67

985,57

292,10

65,00

54,00

200501

Uniforme si echipament

10,00

10,00

200503

Lenjerie si accesorii de pal

5,00

5,00

200530

Alte obiecte de inventar

1 381,67

985,57

277.10

65,00

54,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

27,00

16,00

9,00

1,00

1.00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

27,00

16,00

9,00

1,00

1,00

2011

Carti, publicații si materiale

documentare

7,00

1,00

6,00

2013

Pregătire profesionala

115,05

40.00

63,05

9,00

3,00

2014

Protecția muncii

6,00

5,00

1,00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

2.057,70

1.028,00

737,70

256,00

36,00

2030

Alte cheltuieli

13,00

2,00

7,00

3,00

1,00

203001

Reclama si publicitate

1,00

1,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

12,00

2,00

7,00

2,00

1,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.045,00

587,00

486,00

486,00

486,00

5501

A. Transferuri interne

2.045,00

587,00

486,00

486,00

486,00

550118

Alte transferuri curente interne

100,00

100,00

Data : 24/06/2020________Tit:__________pag: 19 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

1 945,00

487,00

486,00

486,00

486,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

596,00

582.00

14,00

5702

Ajutoare sociale

596,00

582,00

14,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

582,00

582,00

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

14,00

14,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2 701,20

1.798,20

2,00

1,00

900,00

5901

Burse

2 478,80

1.578,80

900,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

sociocultural

222,40

219,40

2,00

1,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-0,28

-0,28

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN AND

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-0,28

-0,28

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-0,28

-0,28

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-0,28

-0,28

6602

SANATATE

8.822,00

2 566,30

2.606,00

2.188,00

1.461,70

01

CHELTUIELI CURENTE

8.826,20

2 566,30

2.610.20

2.188,00

1.461,70

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

8.822,00

2 566,30

2.606,00

2.188,00

1.461,70

5101

Transferuri curente

8.822,00

2.566,30

2.606,00

2.188,00

1.461,70

Data : 24/06/2020________Tit:__________pag: 20 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trim.HI

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

510103

Acțiuni de sanatale

8.822,00

2 566,30

2.606,00

2.188,00

1.461,70

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

4,20

4,20

5501

A Transferuri interne

4,20

4,20

550118

Alte transferuri curente interne

4,20

4,20

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-4,20

-4,20

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-4,20

-4,20

8501

Plăti efectuate in anit precedenti si

recuperate in anul curent

-4,20

-4,20

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-4,20

-4,20

6702

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

28.234,30

12 878,20

7 985,10

3.963,50

3.407,50

01

CHELTUIELI CURENTE

28.242,80

12 878,49

7 993,31

3.963,50

3.407,50

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5.563,00

1 772,00

1 451,00

1.175,00

1.165,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

5.233,00

1 532,00

1 421,00

1.145,00

1.135,00

100101

Salarii de baza

4.621,00

1 351,00

1 270,00

1.000.00

1.000.00

100106

Alte sporuri

30,00

10,00

10,00

5,00

5,00

100113

Drepturi de delegare

2,00

1,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

500.00

140,00

120,00

120,00

120,00

100130

Alte drepturi salanale in bani

80,00

30,00

20,00

20.00

10,00

1002

Cheltuieli salanale in natura

190,00

190,00

100206

Vouchere de vacanta

190,00

190,00

1003

Contribuții

140,00

50,00

30,00

30,00

30.00

Data : 24/06/2020_______Tit:_________pag: 21 -miile»-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.II]

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

140,00

50,00

30,00

30,00

30,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

8.249.20

4.400,49

2.047,31

941,00

860,40

2001

Bunuri si servicii

5.538,90

2.465,00

1 472,50

841,00

760,40

200101

Furnituri de birou

23,00

16,00

5,00

1,00

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

85,00

70,00

12.00

3,00

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

998,00

747,00

171,00

30,00

50.00

200104

Apa, canal si salubritate

450,00

240,00

120.00

70,00

20.00

200105

Carburanți si lubrifiant!

3,00

3,00

200106

Piese de schimb

138,00

85,00

45,00

5.00

3,00

200107

Transport

1,00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

10,50

4,00

3,50

2,00

1,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

3 830,40

1.300,00

1 115.00

730.00

685,40

2002

Reparații curente

970,29

935,29

35,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

188,60

136,60

52,00

200401

Medicamente

1,00

1,00

200402

Materiale sanitare

0,60

0.60

200403

Reactivi

7,00

5,00

2,00

200404

Dezinfectanti

180,00

130,00

50,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

267,00

247,00

20,00

200501

Uniforme si echipament

10,00

10,00

200530

Alte obiecte de inventar

257,00

247,00

10,00

2006

Deplasări, detasan, transferări

1,00

1,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

1,00

1,00

Data: 24/06/2020 Tit:          pag: 22 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IlI

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2013

Pregătire profesionala

32,00

31,00

1,00

2014

Protecția muncii

33,20

24,60

8,60

2030

Ahe cheltuieli

1.218,21

560,00

458.21

100.00

100.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.218,21

560,00

458,21

100,00

100,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

12.175,00

4.526,00

4 465,00

1.817,50

1.366,50

5101

Transferuri curente

12.175,00

4 526.00

4 465,00

1.817,50

1.366.50

510101

Transferuri către instituțiile publice

12.175,00

4 526,00

4 465,00

1.817,50

1.366,50

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.255,60

2 180,00

30,00

30,00

15,60

5911

Asociații si fundații

1.650,00

1 650,00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

105,60

30,00

30,00

30.00

15,60

84

Plăti efectuate in anii precedent) si

recuperate in anul curent

-8,50

-0,29

-8,21

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-8,50

-0,29

-8,21

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate m anul curent

-8,50

-0,29

-8,21

850101

Plăti efectuate in anii precedent) si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-8,50

-0,29

-8,21

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

63.698,21

28 338,00

18.583,21

14.136,00

2 641,00

01

CHELTUIELI CURENTE

63.776,02

28 376,27

18.622,75

14.136,00

2 641,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

35.080,12

12.119,14

11.069,98

9.538,00

2.353.00

Data: 24/06/2020 Tit:          pag: 23 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

TrimJI

TrimJII

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

1001

Cheltuieli salariate in bani

33.089,47

10 725,49

10.814,98

9.288,00

2.261,00

100101

Salam de baza

28.922,47

9 307,49

9.526,98

8.468,00

1.620.00

100105

Sporuri pentru condiții de munca

575,00

150.00

150,00

140,00

135,00

100106

Alte sporuri

72,00

18,00

18,00

18,00

18,00

100113

Drepturi de delegare

1,00

1.00

100117

Indemnizații de hrana

3.034,00

949,00

1.040,00

582,00

463,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

485.00

300.00

80,00

80,00

25.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

1.163,65

1 163,65

100206

Vouchere de vacanta

1.163,65

1 163,65

1003

Contribuții

827,00

230,00

255,00

250,00

92.00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

827,00

230,00

255.00

250.00

92.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.796,12

4015,13

3 168,99

1.435,00

177,00

2001

Bunuri si servicii

3.210,70

1 741,91

1 087,79

305,00

76,00

200101

Furnituri de birou

264,08

104.29

108.79

51,00

200102

Materiale pentru curățenie

64,00

28,00

23,00

12.00

1,00

200103

încălzit, iluminat si forța motnca

686,00

486,00

135,00

60,00

5,00

200104

Apa, canal si salubritate

256,62

223,62

14,00

15,00

4,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

16.00

10,00

6,00

200106

Piese de schimb

31,00

11,00

10,00

10,00

200107

Transport

40,00

30,00

10,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

395,00

191,00

136,00

62,00

6,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

74,00

34,00

30,00

5,00

5,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

Data: 24/06/2020 Tit:          pag: 24 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.IlI

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

întreținere si funcționare

1 384,00

624,00

615,00

90,00

55,00

2002

Reparații curente

60,00

40,00

15,00

3,00

2,00

2003

Hrana

557,42

202,00

147,42

115,00

93.00

200301

Hrana pentru oameni

557,42

202,00

147,42

115,00

93,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

128,80

62,22

60,58

5.00

1,00

200401

Medicamente

6,00

3,00

2,00

1,00

200402

Materiale sanitare

59,58

31,00

28,58

200404

Dezinfectant)

63,22

28,22

30,00

4,00

1.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

114,00

56,00

53,00

2,00

3,00

200501

Uniforme si echipament

4,00

1,00

3,00

200530

Alte obiecte de inventar

110,00

55,00

50,00

2,00

3.00

2006

Deplasări, detasan, transferări

16,00

13,00

2,00

1,00

200601

Deplasări interne, detasan, transferări

16,00

13,00

2,00

1,00

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

21,00

10,00

10,00

1,00

2013

Pregătire profesionala

66,00

14,00

48,00

2,00

2.00

2014

Protecția muncii

80,00

45,00

35,00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

4.500,00

1.800,00

1 700,00

1.000,00

2025

Chehuiclijudiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

1,00

Data : 24/06/2020________Tit:__________pag: 25 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2030

Alte cheltuieli

41,20

30,00

10,20

1,00

203003

Prime de asigurare non-viata

11,00

8,00

3,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

30.20

22,00

7,23

1,00

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

35,48

35,48

5501

A Transferuri interne

35,48

35,48

550173

Transferuri aferente cheltuielilor cu

alocația de hrana pentru personalul din

serviciile sociale private aflat in

izolare preventiva la locul de munca

35,48

35,48

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19 045,30

11.851,00

4.166,39

3.000,00

28,00

5702

Ajutoare sociale

19 045,30

11.851,00

4 166,3*3

3.000,00

28,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

16 045,30

8.851,00

4 166,30

3.000,00

28,00

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

3.000,00

3.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

819,00

391,00

182,00

163,00

83,00

5911

Asociații si fundații

200,00

200,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

619,00

191.00

182.00

163,00

83,00

84

Plăti efectuate m anii precedenti si

recuperate in anul curent

-77,81

-38,27

-39,54

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-77,81

-38,27

-39,54

8501

Plan efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-77,81

-38,27

-39,54

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

Data : 24/06/2020________Tit:_________pag: 26 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-77,81

-38,27

-39,54

700002

Partea IV-a Servicii si dezvoltare

publica, locuințe, mediu si ape

52.446,00

23.488,30

17.125,50

7.522.20

4.310,00

7002

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE

11.916,00

5.257.30

3.203,50

2.619,20

836.00

01

CHELTUIELI CURENTE

11.991,35

5.329,15

3.207,00

2.619,20

836,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3 980,00

1.145,00

1 012.00

1.000,00

823.00

1001

Cheltuieli salariate in bani

3 792,00

1.017,00

987,00

977,00

811.00

100101

Salarii de baza

3 432,00

926,00

890,00

881,00

735,00

100113

Drepturi de delegare

3,00

2,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

269,00

69,00

68,00

68.00

64,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

88,00

20,00

28,00

28,00

12,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

103,00

103,00

100206

Vouchere de vacanta

103.00

103.00

1003

Contribuții

85,00

25,00

25,00

23,00

12,00

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

85,00

25,00

25,00

23.00

12,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7.951,35

4.168,15

2.179,00

1.604,20

2001

Bunuri si servicii

5.513,10

2.532,30

2 146,60

834,20

200101

Furnituri de birou

151,00

86,00

7,00

58,00

200102

Materiale pentru curățenie

44,00

20,00

14,00

10,00

200103

Încălzit, iluminat si forța motnca

4.170,20

2 013,90

1 732,30

424,00

200104

Apa, canal si salubritate

161,00

61,00

50,00

50.00

200105

Carburanți si lubrifiant!

19,00

14,00

3,00

2,00

200106

Piese de schimb

79,00

41,00

28.00

10.00

200107

Transport

9,50

4,00

3,50

2,00

Data : 24/06/2020________Tit: _______pag: 27 - mii lei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

7,00

3,40

2,30

1,30

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

872,40

289,00

306,50

276,90

2002

Reparații curente

1.062,35

1.011,95

-392,60

443,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

2,50

2,50

200401

Medicamente

1,50

1,50

200402

Materiale sanitare

1,00

1,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

67,00

32,00

25,00

10,00

200530

Alte obiecte de inventar

67,00

32,00

25,00

10,00

2006

Deplasați, detasari, transferări

8,20

4,20

4,00

20060!

Deplasări interne, detasari, transferări

8,20

4,20

4,00

2012

Consultanta si expertiza

60,00

55,00

5,00

2013

Pregătire profesionala

5,10

0,10

5,00

2014

Protecția muncii

7,10

2,10

1,00

4,00

2030

Alte cheltuieli

1.226,00

528,00

390,00

308.00

203001

Reclama si publicitate

3,00

1,00

1,00

1,00

203003

Prime de asigurare non-viata

122,00

73,00

27,00

22,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.101,00

454,00

362,00

285,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60,00

16,00

16,00

15,00

13,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ne încadrate

60,00

16,00

16,00

15,00

13,00

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate m anul curent

-75,35

-71,85

-3,50

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

Data : 24/06/2020________Tit;__________pag: 28 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-75,35

-71.85

-3,50

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate m anul curent

-75,35

-71,85

-3.50

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-75,35

-71,85

-3,50

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

40.530,00

18.231.00

13.922,00

4.903,00

3.474.00

01

CHELTUIELI CURENTE

40.872,17

18.360,50

14.134,67

4.903,00

3.474,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

9 203,00

3.345,00

2.140,00

2.122,00

1.596,00

1001

Cheltuieli salanale in bani

8 638,00

2.940,00

2.085,00

2.067,00

1.546.00

100101

Salam de baza

7 539,00

2.639,00

1.800,00

1.800,00

1.300,00

100106

Alte sporuri

85,00

34,00

24,00

12,00

15,00

100113

Drepturi de delegare

4,00

1.00

1,00

1,00

1,00

100117

indemnizații de hrana

920,00

230.00

230,00

230,00

230,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

90,00

36,00

30,00

24,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

340,00

340,00

100206

Vouchere de vacanta

340,00

340,00

1003

Contribuții

225,00

65.00

55,00

55,00

50,00

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

225,00

65,00

55,00

55,00

50.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

23.895,17

10 673,50

8.646,67

2.739,00

1.836,00

2001

Bunuri si servicii

20.146,25

8 000,30

7.775,95

2.639,00

1.731,00

200101

Furnituri de birou

10,00

5,00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

40,00

20,00

10,00

10,00

200103

încălzit, iluminat si forța motnca

674,25

495,50

142,75

36,00

200104

Apa, canal si salubritate

3.531,00

1 010,00

956,00

960,00

605.00

Data: 24/06/2020 Tit:          pag: 29 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.111

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200105

Carburanți si lubrifiant!

1.200.00

400,00

400,00

200,00

200,00

200106

Piese de schimb

150,00

64,00

36,00

25,00

25,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

8,00

3,00

2,00

2,00

1,00

200109

Materiale st prestări de servicii cu

caracter funcțional

600,00

300,00

200,00

50,00

50,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

13.933,00

5 702,80

6 024,20

1.356,00

850,00

2002

Reparații curente

1.150,00

850,00

200,00

50,00

50,00

2003

Hrana

30,00

7,50

7,50

7,50

7,50

200302

Hrana pentru animale

30,00

7,50

7,50

7,50

7,50

2004

Medicamente si materiale sanitare

55,00

25,00

10,00

10,00

10,00

200401

Medicamente

25,00

10,00

5,00

5,00

5,00

200404

Dezinfectant!

30,00

15,00

5,00

5,00

5,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

429,00

379,00

50,00

200530

Alte obiecte de inventar

429,00

379,00

50,00

2013

Pregătire profesionala

10,00

2,00

8,00

2014

Proiecția muncii

30,00

7,50

7,50

7,50

7,50

2030

Alte cheltuieli

2.044,92

1.402,20

587,72

25,00

30,00

203003

Prime de asigurare non-viata

70,00

9,00

26,00

15.00

20,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.974,92

1.393,20

561,72

10,00

10,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

7.600,00

4.300,00

3 300,00

5501

A Transferuri interne

7.600,00

4.300,00

3 300,00

550118

Alte transferuri curente interne

7 600,00

4.300,00

3 300,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

174,00

42.00

48,00

42,00

42.00

Data : 24/06/2020________Tit:________pag: 30 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.IU

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

nemcadrate

174,00

42,00

48,00

42,00

42,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate m anul curent

-342,17

-129,50

-212,67

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-342,17

-129,50

-212,67

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-342,17

-129,50

-212,67

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-342,17

-129,50

-212,67

800002

Partea V-a Acțiuni economice

24.680,47

14 980,47

6.723,00

1.833,00

1.144,00

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

9.536,47

6.536,47

1.000,00

1 000.00

1.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

5.536.47

5.536,47

40

TITLUL IV SUBVENȚII

5.500,00

5.500,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

5.500,00

5.500,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

36,47

36.47

5501

A Transferuri interne

36,47

36,47

550118

Alte transferuri curente interne

36,47

36,47

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

4.000,00

1 000,00

1.000,00

1.000.00

1.000,00

8102

Rambursări de credite interne

4.000,00

1 000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

810205

Rambursari de credite aferente datoriei

publice interne locale

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000.00

Data : 24/06/2020 Tit:__________pag: 31 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

8402

TRANSPORTURI

15 144,00

8 444,00

5 723.00

833,00

144,00

01

CHELTUIELI CURENTE