privind alegerea "Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile IUNIE și IULIE 2020

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.05.2020 potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 3606/ 07.05.2020 al Secretarului General al Municipiului Bacău prin care propune alegerea "Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile IUNIE și IULIE 2020;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3608/ 07.05.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 3609/1/07.05.2020;

-Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmit în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 564/29.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 123 alin. (1) și (4), ale art. 138 alin. (6), (8), (9) și (10), ale art.140 alin.(l) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit."a", ale art. 197 alin. (1) și ale art.243 alin. (1) lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

-Prevederile HCL nr. 221 / 2006 prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Bacău;

-Propunerea doamnei Consilier Ionela- Cristina Breahnă- Pravăț, propunere care a fost adoptată;

In baza dispozițiilor art. 129 alin. (1) și (14) și art. 123 (1) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alegerea "Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile IUNIE și IULIE 2020 în persoana domnului LAUR ȘOVA- GÂȚU;

Art.2. Președintele de ședință, exercită atribuțiile prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Bacău aprobat prin HCL nr. 221/ 2006 și OUG 57/ 2019 privind Codul administrativ.

Art.3.Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău și persoanei menționată la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

1 SECRETARUL^GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAl/- OVIDIU POPOVICI