HOTĂRÂREA NR. 103 DIN 29.05.2020

privind modificare HCL nr. 59/2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.05.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57 2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Adresa nr. 21120 /17.03.2020 emisă de SC Delgaz Grid S.A. prin care se solicită modificarea HCL nr. 59 72019;

-Referatul comun nr 78134/02 04 7070 al Direcției Drumuri Publice și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 59 / 2019 privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3040/09.04.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 3041/1/09.04.2020;

-Raportul comun al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului și al Direcției Drumuri Publice înregistrat cu nr. 3041/2/09.04.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 553/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 554/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 555/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile H.C.L. nr. 59 / 2019 privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău ;

-Prevederile art. 59 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă, cu modificările și completările ulterioare ;

-Prevederile art. 12 alin. 2 lit. ”b” și lit.”c” și alin. 4 din Legea nr. 123 Z2012 a energiei electrice și a gazelor, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art.154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit.”a”, art. 197 alin. (1), art. 243 alin. (1) lit.”a” și ”b” din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. ”c”, alin. (6) lit.”a” și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 6 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1.- (1) Se modifică art. 2 alin. (1) lit. ”a” din H.C.L nr. 59 2019 și va avea următorul conținut: ” Art.2. Se aprobă dreptul de uz și de servitute către S.C Delgaz Grid S.A, astfel:

  • (1) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra:

a) "suprafeței de 55 mp teren aparținând domeniului public al Municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică bloc de locuințe și spatii comune aparținând SC Flosim Impex S.R.L. amplasat pe str. Martir Horia nr.l7A, municipiul Bacău” în vederea amplasării cablului electric subteran pe străzile Mioriței și Martir Horia din municipiul Bacău, delimitat conform planului de situație, Anexa nr.2, parte integrantă a prezentei hotărâri."

  • (2) Se înlocuiește Anexa nr. 2 la H.C.L nr. 59 <2019 cu Anexa, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art 2.- Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 59 /2019 sunt și rămân valabile.

Art. 3.- Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și S.C. Delgaz Grid S.A.

Art. 5. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

1 SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOL


- OVIDIU POPOVICI


C.G.F..'I.D.;O.R.A./EX.I/DS.I-A-2