HOTĂRÂREA NR. 101 DIN 29.05.2020

privind modificarea HCL nr. 154/19.04.2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.05.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Adresa Delgaz Grid SA nr. 20766/ 11.03.2020, prin care solicită modificarea H.C.L nr. 154/ 19.04.2019 privind acordarea dreptului de uz și de servitute asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Referatul comun nr. 78114/ 11.03.2020 al Direcției Drumuri Publice și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune modificarea H.C.L nr. 154/ 19.04.2019 privind acordarea dreptului de uz și de servitute asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3940/21.05.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 3941/1.'21.05.2020;

-Raportul comun al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului și al Direcției Drumuri Publice înregistrat cu nr. 3941/2/21.05.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 547/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 548/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 549/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile H.C.L. nr. 154/ 2019 privind acordarea dreptului de uz și de servitute asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Prevederile art. 12 alin (2), lit. ”b” și lit. „c” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 129 (2) lit. „c”, aliniatul (6) lit. „a” și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 6 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se înlocuiește Anexa nr.4 la H.C.L. nr. 154 / 2019 cu una nouă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART.2-Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.154/ 2019 sunt și rămân în vigoare. ART. 3- Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART.4- Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

ART. 5- Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în


termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRET ARUL^ÎENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI