Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.05.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Adresele Delgaz Grid SA nr. 19080/ 17.02.2020, nr. 20368/ 05.03.2020, nr. 17586/ 28.01.2020, nr. 20799/ 11.03.2020 și nr. 20468/ 6.03.2020 prin care solicită acordarea dreptului de uz și de servitute asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău; -Referatul comun nr. 78115/11.03.2020 al Direcției Drumuri Publice și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune acordarea dreptului de uz și de servitute asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3945/21.05.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 3946/1/21.05.2020;

-Raportul comun al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului și al Direcției Drumuri Publice înregistrat cu nr. 3946/2/21.05.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 544/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 545/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 546/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 12 alin. (2), lit. ”a” și lit. „c” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „a” și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 6 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l- Se aprobă dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A., astfel:

(1) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra:

 • a) suprafeței de 158 mp teren aparținând Municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică bloc locuințe colective, str. Alecu Russo nr.2, mun. Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe str. Alecu Russo, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • b) suprafeței de 21 mp teren aparținând domeniului public al Municipiului Bacău, aferentă lucrării "Modernizare LEA MT-Modemizare grup măsură, județul Bacău-LEA 20K.V Letea -Epurare Amonte SS 8 STC2275", în vederea amplasării cablului electric aerian pe str. Toporași din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • c) suprafeței de 2,8 mp teren aparținând domeniului public al Municipiului Bacău, aferente lucrării "Reglementare coexistentă rețele Delgaz Grid cu amenajare parcare și împrejmuire teren strada Calea Moldovei nr,156, Bacău", în vederea amplasării unui cămin de vizitare cabluri pe strada Calea Moldovei din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • d) suprafeței de 52,5 mp teren aparținând domeniului public al Municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică locuință Casa 1, strada Calea Romanului nr, 211 Casa 1, loc. Bacău, jud. Bacău ", în vederea amplasării cablului electric subteran, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri;

(2) pe durata existenței capacităților energetice asupra :

 • a) suprafeței totale de 2 mp teren aparținând domeniului public al Municipiului Bacău, aferentă lucrării "Modernizare LEA MT-Modemizare grup măsură, județul Bacău-LEA 20KV Letea -Epurare, Amonte SS 8 STC2275", în vederea înlocuirii unui stâlp și a amplasării unui stâlp , pe str. Toporași din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr.2, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • b) suprafeței totale de 1 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Reglementare coexistentă rețele Delgaz Grid cu amenajare parcare și împrejmuire teren strada Calea Moldovei nr.156, Bacău”, în vederea amplasării unui cămin de vizitare cabluri pe strada Calea Moldovei din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz și de servitute, conform Anexei nr. 5, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 - Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal. ART. 4 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

ART. 5 - Titularii dreptului de uz și de servitute prevăzuți la art. 1 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare. ART. 6 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului. ART. 7- Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA. ART. 8 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 1 SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU


CONTRASEMNEA SECRETARUL G NICOLAE


PENTRU LEGALITATE ERAL AL MUN. BACĂU DIU POPOVICI


TOTAL SUPRAFAȚA SUPUSA HCL 158 mpTOTAL SUPRAFAȚA SUPUSA S

 • - temporar: 14 mp

 • - definitiv: 1,5 mp


BV ®,1


tfr.țad 3987 '

S - 364 *l/> » icuri*}


/       h’r cad 72 f

iOCrfl BXGHf


ța-5firida de                  sl FDCP 10 prolec

supuse superf'lciel <0.5npt0.75np = 1.25np)


BMPT 16A pr,


(AVI Blxnr.ll

V“. toa C


2 x LES 0.4 kV Călim.


^Nr.rtd. 6747? SC FEUX GIS SIU.


liberderonsnudie)II .Scara B


rarar.cTĂT

lug. L.Le»r«eni

> r, r

DESENAT

Lng. L.Linrrtni

S£F PROIECT

log, Lofin Tlprlga

APROBAT

log. Vhd TlpHgt
6/0,4 Lc 250 k¥A


ANEXA NR. 3 LA HCL NR. 100 DIN 29.05.2020


ROMANIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL


BACAU


TALII


4J54/1 Cernat lotul

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEG SECRETARUL GENERAL AL MUNÎ NICOLAJ^OVIDIU POPOVICI


T*\

L


568350


SC 1000! 98/2/19


LEGENDĂ;


LEA 0,4kV existentă


Stâlp LEA 0.4 kV existent


sc\odo:

>98/2X1


• LES0,4kV proiectată pe domerrkil puhfic *


- IES 0,4kV proiectată pe domeniul privat


/>     - Stâlp LEA 0,4 kV tip 10005 proiectat pe domeniul privat

^2^ * Cămin de tragere cu capac carosabil în domeniul public

Suprafața ocupată în domeniul public:

 • 1. Temporar

• LE$ 0.4kV ’ 7m(tra$eu)x 0/4m(lâțirne)=2,Smî

 • 2. Definitiv

- Cămin de tragere cu capac carosabil =Jr0m2


sp. verde


showroom


Total=3,Sm:


2>U£A<JG/W


showroom


154


dram*


Ml2127 / 1QG4. RQ « 34 060. Atoetal ANRfc fip: Dl. D2. E1, E2 Bacău. Crtw MrtbttL nr.t07, teLMMaHMCi hxQ23457B440


Proiectat:

Desenat:


Gurămultă I

Tronariu C.


Scara: 1:200


____________REFERAT/EXPERTIZA NR./OATA

Beneficiar:          S.C. DELGAZ GTOD SĂ___________

Obiectiv. Fțeț|emefrtare coexistență LEA 0,4kV cu obiectivul

Amenajare parcare fi împrejmuire teren SC CYBERNET AUTOCENTER S.R.L, Foc.Bacău, str.Calea Moldovei, nr.156, jud.Bacău


W1/2O2O

Faza: CU.


Verificat: ~Sef proiect:


Rusu Vaierica // Rusii Vaierica jz


Data: lnt)u pi»«w»; P|an de situație J1/2020 ________________situația proiectată-


Planșa nr.. E3


ANEXA NR. 5 LA HCL NR. 100 DIN 29.05.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

CONTRACT - CADRU DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE Nr._____________________

I PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL BACAU cu sediul iu Bacau, str.Marascsti, nr.6, avand contul 07TREZ06I21A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, CUI 4278337, reprezentat prin Primarul Municipiului Bacau COSMIN NECULA, denumit în continuare proprietar

Și

S.C. DELGAZ GRID S.A., cu sediul în Tg. Mureș, Bulevardul Pandurilor, nr. 42, etaj IV, jud. Mureș, nr. înregistrare în Registrul Comerțului J26/326/2000, CUI RO10976687, cod IBAN ROII BRDE 270S V275 4041 2700 deschis la BRD Tg. Mureș, reprezentată legal prin dl Ferenc Csulak -Director General și dl Radu Petre - Director General Adjunct, în calitate de BENEFICIAR

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul contractului îl reprezintă constituirea cu titlu gratuit de către Proprietar în favoarea Beneficiarului, a dreptului de uz și servitute asupra terenului în suprafață de.................situat în Bacău,

str...................... aflat în proprietatea Proprietarului, conform Planului de situație ce constituie Anexă

la prezentul contract.

Art. 2. Predarea ~ primirea obiectului contractului va fi consemnată în procesul verbal de predare -primire care se încheie ia predarea amplasamentului în vederea ....................................................

delimitat conform planului de situație Anexa nr.....parte integrantă a HCL nr...../................

HI.DURATA CONTRACTULUI

Art. 3. Prezentul contract se încheie pe durata existenței construcției, începând de la data punerii în funcțiune.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Alt. 4. Proprietarul se obligă:

 • a)     să predea spre folosință cu titlu gratuit suprafața de.................mp necesară pentru realizarea

lucrării;

 • b)     să permită necondiționat și cu titlu gratuit accesul beneficiarului la imobilul care face obiectul prezentului contract în vederea efectuării reviziilor, reparațiilor și a tuturor operațiunilor curente, precum și a tuturor operațiunilor specifice și necesare exploatării și întreținerii;

 • c)     în caz de înstrăinare a imobilului, să comunice noilor proprietari prezentul contract.

Art. 5. Beneficiarul se obligă:

 • a)     să folosească bunul potrivit destinației menționate la art. 2 din prezentul contract;

 • b)     să solicite și să obțină toate autorizațiile și avizele necesare realizării lucrărilor pe cheltuiala

proprie;

 • c)     să efectueze reviziile, reparațiile curente de la data punerii în funcțiune pe propria cheltuială;

 • d)     să exploateze și să întrețină........................pe propria cheltuială;

 • e)     să execute , pe cheltuiala lor și fără nici o despăgubire din partea administratorului drumului, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, în condițiile în care acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, întreținerea sau exploatarea drumului public, precum și de asigurarea condițiilor pentru siguranța circulsției, în termen de 60 de zile de la primirea înțtiințării,

 • f)      să respecte condițiile stabilite în contract;

 • g)     să întrețină bunul ca un bun gospodar și ca pe un bun al sau și să nu transmită către terți drepturile pe care le are în urma acestui contract;

 • h)     să predea proprietarului bunul în aceleași condiții în care i-a fost încredințat spre folosință, fără a avea vreo pretenție materială sau de alt gen asupra îmbunătățirilor ce eventual le va aduce acestuia;

 • i)  să respecte întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare., asa cum a fost completat prin H.C.L. nr.407/29.10.2018.

v. Încetarea contractului

Art. 6. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ridicarea, dezafectarea sau neîntrebuințarea......................;

 • b) prin reziliere, dar numai la cererea părții interesate, în cazul nerespectării obligațiilor de către cealaltă parte semnatară.

 • c) în cazul în care beneficiarul folosește bunul, obiect al prezentului contract, în alt scop decât cel prevăzut la art. 2 din contract.

 • d) prin restituirea de către beneficiar a bunului care face obiectul contractului.

VL FORȚA MAJORĂ

Art. 7. Așa cum este definită forța majoră exonerează Părțile de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor lor contractuale. în scopul acestui Contract, forța majoră înseamnă un eveniment sau o împrejurare care e mai presus de controlul rezonabil al unei Părți și care face imposibilă îndeplinirea de către Partea respectivă a obligațiilor sale asumate prin prezentul Contract și include, dar fără a se limita la, război, revoluție, război civil, cutremur, incendiu, explozie, furtună, inundație sau alte condiții meteo nefavorabile, confiscare.

Partea care invocă forța majoră arc obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți în scris, în termen de 3 zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în 15 zile de la apariție.

Partea care invocă forța majoră este obligată să informeze cealaltă Parte în legătură cu încetarea acesteia în termen de 15 zile de la încetare.

în cazul în care evenimentul de forță majoră determină o suspendare a executării prezentului Contract pentru o perioadă care depășește 2 luni, oricare dintre Părți poate denunța unilateral Contractul. în acest caz, nici una dintre Părți nu are dreptul să pretindă despăgubiri de la cealaltă Parte, dar ele au datoria să-și îndeplinească obligațiile acumulate până la data respectivă.

VIL LITIGII

Art. 8. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art. 9. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

VIII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art. 10. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art. 11. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire ți se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art. 12. Dacă confirmarea se trimite prin telex, telefax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ce a fost trimisă.

Art. 13. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la aliniatele precedente.

IX. CLAUZE FINALE

Art. 14. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional semnat de părțile contractante.

Art. 15. Prezentul contract a fost încheiat în număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Art. 16. Anexele cu Planul de încadrare în zonă și contract

PROPRIETAR

MUNICIPIUL BACĂU

PRIMAR

Cosmin Necula

Direcția Juridică


lanul de situație fac parte integrantă din prezentul

BENEFICIAR

DELGAZ GRID SA

Radu Petre

Director General Adjunct

Liviu Man

împuternicit DELGAZ GRID


Director Direcția Drumuri Publice

Mateuta Florin

Director Executiv Adj.

B uzd ugjrrrCriStfHa ?■ |           ;■ X

Ii-' f V         I \ ./ \

preȘeirnteite ședință CĂTyL^^OG^AjtCREȚU


DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

CRISTINA BUZDUGAN


z-'—CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN.BACĂU

NICOLAE-JQVIDIU POPOVICI