.Vlt: //'<î ji r <f

acăr/

acar/

HOTĂRÂREA NR. 10 DIN 31.01.2020

privind aprobarea proiectului „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta” cod SMIS 128427

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 3016/ 22.01.2020 al Agenției de Dezvoltare Locală Bacău prin care se propune proiectul „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta” cod SMIS 128427;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 525/ 22.01.2020; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 526/1/22.01.2020;

-Raportul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău înregistrat cu nr. 526/2/22.01.2020 ;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 64/29.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 65/30.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 66/30.01.2020 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 67/30.01.2020 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 68/29.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Ghidului general și specific pentru Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

-Cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții “Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasărilor cu bicicleta” cod SMIS 128427 ; -Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 (1) si (3), art.154 (1), art.196 (1) lit. “a”, ale art.197 (1) și ale art.243 (1) lit “a” si “b” din OUG 57/2019;

-HCL nr. 375 din 07.10.2019 prin care s-a aprobat proiectul „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta” cod SMIS 128427.

-HCL 391 din 31.10.2019 privind modificarea HCL nr. 375 din 07.10.2019 prin care s-a aprobat proiectul „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta” cod SMIS 128427.

In temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit „b” si alin (4) lit. „d” și art. 139 alin. 3 lit. „a” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART 1. Se aprobă proiectul „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta”, cod SMIS 128427.

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasărilor cu bicicleta”, cod SMIS 128427, în cuantum de 91,440,394.36 lei (inclusiv TVA), din care 88.959.326,40 lei, asistență financiară nerambursabilă, reprezentând un total eligibil proiect de 90.774.822,86 și 665.571,50 lei valoare totală neeligibilă.

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Bacău, în cuantum de 1.815.496,46 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasărilor cu bicicleta”, cod SMIS 128427.

ART 4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 5. Se împuternicește domnul NECULA COSMIN - Primar să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT MUNICIPIUL BACĂU.

ART 6. Se abrogă HCL nr. 375 din 07.10.2019, modificată prin HCL nr. 391/ 2019, prin care s-a aprobat proiectul „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta” cod SMIS 128427.

ART 7. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE secretaiAjl GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE -OVID1U POPOVICI