Proces verbal din 31.07.2019

Proces verbal - Ședința ordinară a CLB din data de 31 iulie 2019

ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU MUNICIPIUL BACĂU


Str. Calea Mărășești nr. 6, Bacău, 600017

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr.        din 02. .09.2019

încheiat pentru ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 31.07.2019.

Domnul Primar Cosmin Necula - rog asistența să se ridice în vederea intonării imnului național.

Se intonează imnul de stat.

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -bună ziua. în conformitate cu prevederile art.133 (1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, a fost convocat prin Dispoziția nr. 1864 din 25.07.2019, a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință ordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 18 consilieri, ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: doamna consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina (concediu de odihnă) și domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș (intră ulterior în sală).

Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28.06.2019.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

absent

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

Email: contactprimarie@primariabacau.ro» Tel: +40 (234) 581849 • Fax: +40 (234) 588757

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

NÂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi pentru a fost aprobat procesul verbal al ședinței ordinare din 28.06.2019.

Intră în sală domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș.

Vreau să vă spun că am dat fiecărui consilier local câte un exemplar din Codul administrativ, cine are neclarități și probleme de interpretări, aparatul de specialitate, vă stă la dispoziție. Vă mulțumesc mult.

Dau cuvântul doamnei președinte de ședință.

Domnul Bîrzu, vreți să spuneți ceva?

Doamna Președinte de ședință Pragomir Doina doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare. Dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc, doamna președinte de ședință. Stimați cetățeni ai municipiului Bacău, stimate doamne și stimați domni consilieri locali, stimați angajați ai aparatului propriu de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, voi da citire Dispoziției 1864 din 25.07.2019, privind proiectul ordinii de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău în data de astăzi 31.07.2019.

1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.158 din 03.05.2019 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Direcția Tehnică și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 .

2.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al bugetului local pe trimestrul II anul 2019, al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Economică și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,2, 3,4 și 5 .

3.

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a lotului de

teren in suprafața de 4,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau - beneficiar Harabagiu Ion, căsătorit cu Harabagiu Florica

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Sef, Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5 .

4.

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafața de 4,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau - beneficiari Harabagiu Octavian, Harabagiu Ion si Harabagiu Florica.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Sef, Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,2 și 5 .

5.

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.225/2019 prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente lunii aprilie 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică si Unitatea Municipală pentru Monitorizare și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3,4 și 5 .

6.

Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC

ZONAL intocmit

pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 257,28 m.p. teren din str. 9

Mai, nr. 52, cu nr. cadastral 62913 si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE LOCUINȚA INDIVIDUALA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. 9 MAI, NR. 52 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIARI: DOGARU VALENTIN SI DOGARU MONICA

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Sef și Direcția Drumuri Publice și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 .

7.

Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

intocmit pentru CONSTRUIRE UNITATE MEDICALA COMPUSA DIN AMBULATOR   (SPITALIZARE   DE   ZI),   IMAGISTICA,

RADIOTERAPIE, AMPLASARE POST TRAFO SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. NICU ENEA, NR. 38 B, din municipiul Bacau, obiective ce se vor realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR: S.C. PETROCOS S.R.L., din Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Sef și Direcția Drumuri Publice și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 .

8.

Proiect de hotărâre de aprobare a Raportului aferent trimestrului II 2019 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în ” Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău, pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOX), perioada 2019-2023”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Managementul Calității, Protecția Muncii și Protecția Mediului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3,4 și 5 .

9.

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68944 din 01.10.2012, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 69085 din 17.07.2017, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NII STANICA DANIEL si STANICA ROXANA-ELENA pentru terenul in suprafața de 10,00 m.p., proprietate privata a Municipiului Bacau, str. I. L. Caragiale, nr. 1

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică si Administrație Locală si Arhitect Sef si este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 și 5 .

10.

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68756 din 11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 69308/12.10.2017, 69302/27.07.2018 si nr. 69201/05.06.2019, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Bicaz, nr. 7-9.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică si Administrație Locală si Arhitect Sef si este transmis 9                                    9                                        9                                 9                                                  3

spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2,4 și 5.

11.

Proiect de hotărâre de modificare a HCL nr. 128/2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind procedura de vânzare a unor bunuri-terenuri proprietate privată a Municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de închiriere/concesionare.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Administrare și Inventariere Patrimoniu și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3,4 și 5 .

12.

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 43/03.01.2001 de la dl. Zamfir Vasile la dl. Leru Adrian.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Sef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,2 și 5.

13.

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68589/25.02.2014, asa cum a fost

modificat prin Actul Adițional nr. 68684/01.03.2016, de la S.C. RUSTRANS S.R.L., la S.C. PROIECT INSTAL S.R.L.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Sef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,2, 3 și 5

14.

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 19534/16.06.1999, de la dl. Ambăruș Dănuț, la dl. Lupu Florin, căsătorit cu Lupu Loredana.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Sef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5.

15.

Proiect de hotărâre privind înaintarea unei cereri Județului Bacău de trecere a terenului în suprafață de 115,7 mp, situat în Bacău, strada Alexandru Șafran nr.145 din domeniul public al Județului Bacău, în domeniul public al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, A.D.L. Bacău și Compartiment Administrare și Inventariere Patrimoniu și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,2, 3,4 și 5 .

16.

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 169/2012 prin care s-a aprobat darea în folosință gratuită, pe durata existenței construcțiilor, a terenului în suprafață de 3761 mp situat în Bacău, str. Mărășești nr.100 bis și a construcțiilor edificate pe acest teren, către Parohia Ortodoxă Sfântul Gheorghe din Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Administrare și Inventariere Patrimoniu și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,2,4 și 5.

17.

Proiect de hotărâre privind    aprobarea Profilului Consiliului de

Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și a Profilului candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de

Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Unitatea Municipală pentru Monitorizare și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

18.

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii domnului Vlasie Toader de extindere a spațiului de locuit.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și    Compartiment Evidență

Contracte și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 și 5.

19.

Proiect de hotărâre privind    aprobarea cererii domnului Gologan

Cătălin-Sorin de extindere a spațiului de locuit.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și    Compartiment Evidență

Contracte și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 și 5.

20.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru investiția "Dezvoltarea pieței de energie termică -Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacău și a Colegiului Economic Ion Ghica”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Tehnică - Serviciul Tehnic Investiții și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,2,4 și 5.

21.

Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuințe sociale, între doamna Laza Laura Antonela si doamna Teodorescu Codrina si 3                                                                                                                       9

încheierea de contracte de închiriere.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Evidență Contracte și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 și 5.

22.

Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Sport Club Municipal Bacău în vederea realizării în comun a competiției Campionatul Național de Tineret Box, ce se va desfășura în perioada 12-17.08.2019 la Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Economică și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5.

23.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz. de servitute si de servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția de Drumuri Publice și Compartiment Administrare și Inventariere Patrimoniu și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2, 3 și 5.

24.

Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Ingenious Drama în vederea realizării în comun a evenimentului „Street Delivery Bacău - Poezia e în stradă ediția a III-a„, ce se va desfășura în perioada 23-25.08.2019 la Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică si Administrație Locală si Direcția Economică si este >9     9    9   9      5

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,2,4 și 5.

25.

Proiect de hotărâre privind    recompensarea elevilor, absolvenților

învățământului liceal teoretic și absolvenților învățământului liceal tehnologic pentru rezultate deosebite la activitățile școlare, obținute în anul școlar 2018-2019.

inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Economică și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,4 și 5.

26.

Proiect de hotărâre privind    aprobarea structurii organizatorice, a

organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

27.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei finale a proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofît de interes general, în baza Legii nr. 350/ 2005 aferente anului 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică si Administrație Locală, Direcția Economică si Comisia Tehnică de Aplicare a Legii nr.350/2005 și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3,4 și 5.

28.

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ” Modernizare si reabilitare Creșa nr.9” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 4 ” Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.4.- Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.4 - "Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Șef și Serviciul Tehnic Investiții și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2,4 și 5.

29.

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ” Modernizare și

reabilitare Creșa nr.3” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 4 ” Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.4.- Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.4 - „Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Șef și Serviciul Tehnic Investiții și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2,4 si 5.

30.

Proiect de hotărâre privind    însușirea de către Consiliul Local al

Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul 777/110/2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3,4 și 5.

31.

Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către Iosub Roxana-Camelia.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

32.

Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către Enel Energie Muntenia SA.

Inifiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

33.

Diverse.

 • - Adresa nr.65291 din 12.07.2019 si Decizia nr.25/1 din 10.07.2019 ale Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Bacău.

 • - Adresa nr.65292 din 12.07.2019 si Decizia nr.21 din 12.07.2019 ale Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Bacău.

 • - Adresa nr.65298 din 17.07.2019 si Decizia nr.27/1 din 15.07.2019 ale Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Bacău.

 • - Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pentru primul semestru al anului 2019, înregistrat cu nr.65300 din 17.07.2019.

Carmen-Mihaela Diaconu - Director DAS

33A.

PESTE ORDINEA DE ZI:

Proiect de hotărâre privind    aprobarea premierii a doi sportivi si a

antrenorilor acestora din cadrul Sport Club Municipal Bacău, pentru performanțe internaționale deosebite obținute.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Economică și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,4 și 5.

33B.

Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Bacău domnului Mihai Ceucă.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 4 si 5.

5

33C.

Proiect de hotărâre privind    aprobarea Strategiei de dezvoltare a

serviciilor sociale din municipiul Bacău pentru perioada 2019-2029 și a Planului pentru implementarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a municipiului Bacău pentru perioada 2019-2029

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică si Administrație Locală si Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău     și este transmis spre avizare comisiilor de

specialitate nr. 1,2, 3,4 și 5

33D.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Local Bacău pentru anul 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică si Administrație Locală si Direcția de Asistentă Socială a 5                                    3                                        3                                3                         3                                         3

Municipiului Bacău și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,2,3, 4 și 5.

33E.

Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 500 de lei doamnei Beldianu Elena, care a împlinit vârsta de 100 de ani.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică si Administrație Locală si Direcția de Asistentă Socială a 9                                   3                                        9                                3                           9                                         9

Municipiului Bacău     și este transmis spre avizare comisiilor de

specialitate nr. 1,4 și 5

33F.

Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău în vederea finanțării si realizării obiectivului de investiții ” 9                3                                                                                                                     9

construire parcare ansamblu spitalicesc, str. Calea Mărășești, nr.20B” și pentru aprobarea Studiului de fezabilitate a aceluiași obiectiv.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și    Serviciul Implementare

Proiecte și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3,4 și 5.

53G.

Proiect de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile AUGUST - SEPTEMBRIE 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și      Secretarul general al

Municipiului Bacău și este transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. 5

Domnul Primar Cosmin Necula-doamnelor și domnilor consilieri, am rugămintea de a aproba modificarea proiectului de ordine de zi în sensul în care proiectul 33B să vină pe primul loc, proiectul 33F pe locul patru, proiectul 25 pe locul doi, de asemenea toate proiectele aflate pe ordinea de zi care conțin premieri și prezentarea recunoștinței Consiliului Local al Municipiului Bacău și a Municipiului Bacău față de sportivi pe locul trei.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase- domnule Primar, putem face un amendament la ordinea de zi, propuneri de modificare a ordinii de zi și noi, Grupul PNL, ne permiteți? Domnule secretar,...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - da.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase-da. mulțumesc. Stimate domnule primar, domnule secretar, doamnă președinte, vă propunem modificarea ordinii de zi în sensul introducerii dezbaterii la începutul ședinței așa cum a specificat și domnul Primar, a proiectelor 33A, privind premierea sportivilor, 33B conferirea Titlului de cetățean de onoare și 33E premierea doamnei Beldianu, precum și celelalte proiecte menționate de domnul primar, la care dorim să adăugăm, stimate domnule secretar și domnule primar, discutarea și trecerea în revistă la începutul ședinței a rapoartelor Curții de Conturi a României prevăzute la capitolul diverse din ordinea de zi. De ce ? Motivăm această modificare pe care o să solicităm deoarece primele proiecte, respectiv cele legate de premierea sportivilor și celelalte au un caracter solemn și într-adevăr trebuie desfășurate la începutul ședinței. Cât despre rapoartele Curții de Conturi, dorim să punctăm câteva elemente dintre aceste, din aceste rapoarte foarte importante atât pentru băcăuani cât și pentru noi consilierii, pentru dumneavoastră domnule primar personal și pentru cei toți prezenți. Avem nevoie de timp pentru a le discuta, chiar disponibilitate din partea domnilor consilieri, fiind un material mai lung aflat la mapă. Și din experiența noastră de până acum, la capitolul diverse puțini dintre noi mai avem răbdarea necesară de a discuta, nu mă includ și pe mine în această categorie, de aceea doresc să vă supun la vot această nouă ordine de zi. Deci, completând modificările domnului primar cu ale mele dacă sunteți de acord, sau aveți de spus ceva în sensul acesta.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -trebuie să fac o precizare, Raportul Curții de Conturi a fost depus conform legii spre informare.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase- da, știm.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -nu o să facă obiectul unor dezbateri pentru că din punctul meu de vedere, acele aspecte consemnate nu pot fi în nici un fel modificate.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase- nu, bineînțeles. Pot să intervin? Domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -da, bun, eu am obligația să supun la vot. Eu am vrut să vă fac doar o precizare, atât. Raportul Curții de Conturi, nu o să puteți face asupra lui amendamente.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase- sigur că da, știm.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -... amendamente, modificări...

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase- da, da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -acum am să spun...

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase- domnule secretar, numai puțin, vă rog. Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -da.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase- suntem cu toții cei prezenți aici în cunoștință de cauză asupra conținutului raportului, rapoartelor Curții de Conturi a României, cu toții știm că nu se supun la vot dar sunt trecute la capitolul diverse, sunt aduse spre cunoștință consilierilor locali și merită trecute în revistă și discutate, de aceea le-ați și pus pe ordinea de zi astăzi la capitolul diverse. Rugămintea noastră este să aveți bunăvoința de a le discuta la începutul ședinței, după hotărârile de consiliu local privind premierea sportivilor și a tuturor celorlalți prezenți și în sensul acesta vă rog să aveți bunăvoința de a ne permite să trecem în revistă câteva elemente din aceste rapoarte la începutul ședinței, nu la sfârșitul acesteia. Vă mulțumesc mult.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -acum... . Acum am o propunere de modificare de ordine de zi din două părți, trebuie să le pun la vot. Supunem la vot modificarea propusă de domnul primar sub aspectul: 33B pe locul întâi, 25 pe locul 2, 33A pe locul 3, 33E pe locul 4, 33F pe locul 5 restul urmând să vină în ordine.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva ?

9

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

absent

3.

BOTOI ROMICÂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

Cu 19 voturi pentru a fost aprobată modificarea ordinii de zi propusă de domnul Primar. Supunem acum la vot și modificarea propusă de Grupul PNL, în sensul punerii aceleași ordini dar punerea pe locul șase, probabil și a diverselor, în interiorul ședinței de consiliu local. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci avem câte voturi pentru?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

absent

3.

BOTOI ROMICÂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

8

-

11

Cu 8 voturi pentru și 11 abțineri nu a fost aprobată modificarea ordinii de zi propusă de Grupul PNL. Deci, modificarea ordinii de zi se face cu majoritatea simplă, nu s-a întrunit, nu s-a aprobat.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase- dacă îmi permiteți, numai puțin.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - măcar o rugăminte dacă se poate. Să stea până la final domnul primar, că am văzut că se plictisește după jumătate de oră și na..., pleacă de la ședința de consiliu local și măcar să stea până la final să audă toate discuțiile de la consiliul local. Inclusiv cele legate de neregulile stabilite în rapoartele Curții de Conturi. Mulțumesc.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase aceeași rugăminte o am și eu la domnul primar. Eu știu, sunt în cunoștință de cauză asupra agendei încărcate a unui primar și a unui viceprimar în cadrul Primăriei Bacău. Noi înțelegem aceste aspecte. Așa cum a fost până acum, la fiecare ședință de consiliu local domnul primar părăsește lucrările, repet, datorită, din cauza agendei încărcate, rugămintea noastră este dacă dânsul părăsește ședința, deși dumneavoastră ne-ați convocat domnule primar și noi, în consecință, convocându-ne, am eliminat din agenda noastră orice altceva ca să fim prezenți aici. Repet. înțelegem agenda dumneavoastră încărcată. Rugămintea este, dacă părăsiți lucrările ședinței, la capitolul diverse să ne permiteți să vă invităm să reveniți în ședință pentru a discuta de față cu dumneavoastră, fără a lua în nume personal această discuție. Repet. Este o discuție aplicată pentru noi toți, pentru cetățenii Bacăului și vă rugăm să ne permiteți să vă convocăm în momentul în care deschidem discuțiile pe capitolul diverse. De asemenea, avem rugămintea și la aparatul primăriei care la fel părăsește lucrările ședinței de consiliu la un anumit moment, parte din ei, să se întoarcă la discuțiile acestea pentru că privesc întregul aparat al primăriei și ne privesc pe noi toți. De asemenea, aș vrea să fac următoarea observație. Citind și studiind rapoartele Curții de Conturi a României, putem trece în revistă și o parte din legislația pe care o întâlnim fiecare în procedurile noastre de vot, astfel încât să nu mai fim puși în situația, o parte dintre consilierii locali și chiar primari, viceprimari, de a spune că nu sunt în cunoștință de cauză asupra unor prevederi legale care stau în spatele hotărârilor de consiliu local supuse votului. Acestea nu sunt argumente care stau în picioare în fața... chiar a organelor de la Direcția Națională Anticorupție, a spune că nu cunoaște legea. Trebuie să stăm, să discutăm aplicat pe legislație și pe hotărârea de consiliu local, inclusiv rapoartele Curții de Conturi. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir- domnul viceprimar, dorește să ia cuvântul.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - da, au apărut niște dispute vizavi de ordinea de zi și motivat de faptul că ordinea de zi este foarte încărcată. In mod normal, ca să parcurgem acele proiecte, durează cel puțin trei patru ore dacă nu chiar mai mult. Motiv pentru care fac un apel la domnul primar, ca pe viitor să organizăm acele ședințe extraordinare încât să avem timp să parcurgem toate etapele și să mai descărcăm cumva ordinea de zi de la ședința ordinară. Deci, ori de câte ori apar probleme, că săptămânal, că la două săptămâni, să convocăm ședințe extraordinare. Vă mulțumesc.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase de asemenea, îmi cer scuze, aș vrea să vă aducă la cunoștință faptul că la proiectul numărul 27 sunt în situație de incompatibilitate. Ați întrebat, scuze, cred că am spus înainte de a întreba, scuze.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș- doamna președinte de ședință, haideți vă rog să trecem la ordinea de zi, că mai sunt oameni aici care au venit cu un anumit scop. Este deja trecut, au trecut deja 30 de minute. Nu, dar cu tot respectul pentru colegii mei, haideți să trecem la ordinea de zi și după aceea avem noi timp de discuțiile noastre politice, nu are rost să ținem oamenii aici.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir- mai dorește cineva ia cuvântul? Supun discuției punctul 33B al ordinii de zi...

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase- doamna președinte, incompatibilitățile. Știu că se grăbește toată lumea. Vă atrag atenția că suntem plătiți, luăm indemnizații pentru participarea la aceste ședințe. Intr-adevăr sunt puțin mai lungi. Atunci când este nevoie cred că fiecare dintre noi trebuie să ...

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - munca noastră nu este doar numai în ședințe, doamna Raluca.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase- da, sigur că da, sigur că da.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - noi lucrăm și în teritoriu, lucrăm și în cartiere și așa mai departe. Deci, nu ne ...

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase- foarte bine, felicitări, domnule Huluță, continuați tot asa.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - aveți deja jumătate de oră de când faceți campanie electorală.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase- da.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - vă rog doamna președintă, să treceți la ordinea de zi.

Doamna Președinte de ședință Doina Pragomir- doamna Raluca, am avut comisiile și data trecută, am avut comisie și ieri, nu ați venit la comisie...

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase- am venit la 9:25. Am ajuns la comisie intr-adevăr puțin mai târziu cu 25 de minute pentru că am avut la serviciu...

Doamna Președinte de ședință Doina Pragomir-......(nu se înțelege, luare de cuvânt

înafara microfonului).

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase- dumneavoastră ce doriți să spuneți acum prin ora la care am ajuns la ședință, că ce?

Doamna Președinte de ședință Doina Pragomir- la ora nouă aveați comisie.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - că toată lumea...

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase- v-am spus citiți incompatibilități le.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță -......(nu se înțelege, luare de cuvânt înafara

microfonului).

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase- nu am această pretenție.

Doamna Președinte de ședință Doina Pragomir- cu tot respectul doamna consilier...

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase- vă asigură că am tot respectul meu pentru dumneavoastră, pentru domnii consilieri, pentru dumneavoastră personal, pentru domnul primar, pentru domnul secretar și pentru toată lumea de aici, vă tratez cu cel mai mare respect. Acum, dacă vreți să citiți incompatibilitățile doamnă.

Doamna Președinte de ședință Doina Pragomir- să veniți la comisie.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase- da, vin la comisie. Incompatibilitățile ca să vă pot să vă anunț.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -întrebăm domnii consilierii dacă există vreo situație de conflict de interese sau

9

incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi. Domnul Stan.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase- da, la proiectul 27, anunț că nu voi vota deoarece am onoarea să fac parte din Comitetul Director al Crucii Roșii Bacău și în consecință mă voi abține de la vot la acest proiect.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -domnul Stan.

Domnul Consilier Gabriel Stan - da, mulțumesc. Nu voi participa la vot la proiectele 1,20 și 25.

Domnul Secretar Generai al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -cât?

Domnul Consilier Gabriel Stan -L 20 si 25.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -alte..., da, domnul Bîrzu.

Domnul Consilier Ilie Bîrzu -la proiectul 5 și 27.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - 25 si 27.

3

Domnul Consilier Ilie Bîrzu - 5 și 27.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -domnul Luca.

Domnul Consilier Vasile Luca - nu voi participa la luare unei decizii la proiectul numărul 1, domeniul tineret, soția este angajată la Fundația Sfanțul Ioan Bosco.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -la proiectul 1, da?

Domnul Consilier Vasile Luca - da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -am înțeles. Dau cuvântul doamnei președinte de ședință.

33B.Se trece la punctul 33B al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Dragomir Doina dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Bacău domnului Mihai Ceucă.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA- PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați cetățeni ai municipiului Bacău, voi da citire expunerii de motive pentru conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Bacău domnului Mihai Ceucă. Domnul Ceucă Mihai, inginer și filatelist, s-a născut la data de 12 iunie 1947 în municipiul Roman. Este absolvent al Institutului Politehnic „George Asachi” din Iași și autor a două invenții brevetate. Devenind membru al Asociației Filatelice Bacău în anul 1979 și de asemenea fondând cercul de „ Știință și tehnică” a abordat domeniul cercetării filatelice realizând studii și exponate de istorie a ștampilelor poștale utilizate în județul Bacău și evoluția întregii filatelii române. Exponatele sale de întreguri poștale și în special cel de studiu al primelor cărți poștale cu marca fixă octogonală, emise între anii 1873-1893 au fost recompensate cu medalii de rang înalt la numeroase expoziții internaționale. Colecția de cărți poștale ilustrate de epocă, cu imagini din Bacău, Slănic - Moldova, Târgu - Ocna și alte localități ale județului Bacău, este considerată de specialiști ca fiind una dintre cele mai complete, iar clasificările ilustratelor, realizate după diverse criterii, îl califică drept un specialist - cercetător în domeniu. Această colecție de peste 900 de cărți poștale ilustrate vechi din Bacău, Slănic - Moldova și localități din județul Bacău a fost folosită pentru ilustrarea a 22 lucrări de monografie. Studiile realizate au fost publicate în diverse instituții de specialitate și în diverse reviste de specialitate filatelice. De asemenea este membru de juriu la expoziții naționale în semn de recunoașterea realizărilor sale, fiind de asemenea inclus în paginile prestigioasei lucrări „ Enciclopedia județului Bacău”, editată în anul 2007 și reeditată în anul 2009. De asemenea este unul dintre oamenii care alături de „ Lions Club” Bacău a încercat să ajute tânăra generație și a organizat diverse concursuri și inițieri pentru participanții la toate edițiile anuale pentru copii cu diabet, tabere care au fost organizate tot timpul de către „ Lions Club” Bacău. Doamnelor și domnilor consilieri locali, propunerea pe care v-o fac, nu vă ascund, este plecată de la domnul Cornel Cepariu, unul dintre ziariștii de marcă ai municipiului Bacău și județului Bacău. Cred că pentru a fi cetățean al municipiului Bacău, activitatea exemplară pe care o ai într-un anumit domeniu indiferent care este acesta, realizările și performanțele pe care le ai, trebuie recompensate și trebuie recunoscute de către comunitate. Domnul Ceucă este unul dintre băcăuanii din a cărui activitate a promovat atât numele județului Bacău cât și a municipiului Bacău, atât în granițele României cât și peste hotare. De asemenea, activitatea domniei sale, o activitate de cercetare a făcut posibilă reeditarea și apariția unor vechi ilustrate, cu tot ceea ce înseamnă municipiul și județul Bacău, marcând un plus de imagine pentru noi cetățenii acestui oraș. Mă bucur că astăzi în fața dumneavoastră am posibilitatea și vin cu propunerea de a recunoaște meritele unui om care și-a dedicat activitatea de mulți ani într-un domeniu de nișă, am putea spune. Dar acest domeniu reprezintă practic unul dintre componentele de imagine prin care municipiul Bacău, cetățenii municipiului Bacău să poată fi recunoscuți ca atare, atât în granițele României cât și în exterior. Având în vedere aceste elemente, doamnelor și domnilor consilieri locali, vă propun acordare Titlului de Cetățean de Onoare domnului Ceucă Mihai.

Doamna Președinte de ședință Doina Drago mir- mai sunt discuții?

Domnul Cornel Cepariu - ....(nu se înțelege, luare de cuvânt înafara microfonului)......de o faptă mai puțin cunoscută sau de activități mai puțin cunoscute

ale domnului Ceucă. Vedeți, spunea Kogălniceanu, că zece cărți citite poate nu sunt la fel ca o călătorie, spunea în 1848 când mergea la Berlin pentru prima dată într-o trăsură. A

îmi permit o mică sfidare, ca să pot spune așa, zece cărți citite înseamnă totuși un drum către erudiție și poate că de aceea împletirea erudiției cu experiența, călătoria înseamnă experiență, duce la ceea ce înseamnă de fapt o completare extraordinară. Domnul Ceucă ne propune prin cărțile sale absolut remarcabile și ca titlu dar și ca, în ceea ce privește

A

conținutul, Bacăul, urbea de parfum de epocă, ”Intre oglinzi paralele”, ” O istorie ilustrată a Bacăului”, Emil Prato, extraordinar de interesant astăzi despre ceea ce înseamnă Bacăul și mai ales partea aceea de creație artizanală țărănească, sau Grigore Pascu, ne propune un drum, deschide niște ferestre, și aș adăuga domnul Primar, un lucru remarcabil. Aceste cărți ale domnului Ceucă, au pe copertă și semnăturile unor prestigioși reprezentanți ai Bacăului, despre care vorbim puțin, dar cred că o să vorbim mai mult în anii următori. Adrian Jicu, Conferențiar Universitar Doctor la Universitatea Vasile Alecsandri si Directorul Bibliotecii Județene, unul din cei mai dinamici si tineri critici literari. Și de asemenea un om pe care îl apreciez enorm dar l-ați văzut de multe ori aici, probabil, este vorba de Iulian Bucur, muzeograf la Muzeul de Istorie și Arheologie din Bacău. Experiență și erudiție, deschide calea comparației, ori comparația este cel mai dinamic lucru pe care îl are omul. Are posibilitatea să aprecieze ceea ce vede, să simtă că trăiește. Domnul Ceucă, prin cărțile sale, ne facilitează acest drum către comparație, către cunoaștere. Ei, ca să-l cunoașteți însă complet, s-a vorbit aici despre cercetătorul Mihai Ceucă. Mihai Ceucă, este însă un remarcabil inginer. A fost

A

Inginerul Șef, al întreprinderii Mașini Unelte din Bacău, era șef mecano - energetic. Intr-un moment în care această firmă facea centre automate, linii de robotizare. Acolo și-a început activitatea. Ceea ce a făcut, calitatea asta de cercetător a căpătat-o după. Deci, cu atât mai remarcabil, domnule Primar, este că acordați Titlul de Cetățean de Onoare al Bacăului și unui prim reprezentant al sectorului economic. Deci, iată o premieră, pe care am ținut să o evidențiez. Vă mulțumesc frumos.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (4 și 5). Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir- discuții asupra proiectului au fost. Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu loana-Raluca-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Bacău domnului Mihai Ceucă.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-19

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  4-ABȚINERI

  NULE

  1.

  Art. 1 - Se conferă ..TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău” domnului Mihai Ceucă.

  S-A ADOPTAT.

  19

  0

  0

  2.

  Art. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  S-A ADOPTAT.

  19

  0

  0

  3.

  Art. 3 - Titlul. Diploma si Cheia Orașului vor fi înmânate de Primarul Municipiului Bacău în plenul ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău.

  S-A ADOPTAT.

  19

  0

  0

  4.

  Art. 4. Prin griia Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT.

  19

  0

  0

Domnul Primar Cosmin Necula - domnul Ceucă, vă înmânăm Cheia Orașului, Diploma de Cetățean de onoare al Municipiului Bacău. Vă mulțumim pentru întreaga dumneavoastră activitate și vă dorim mult succes în continuare și să ne reprezentați în continuare cu succes. Vă mulțumim.

Aplauze.

Domnul Mihai Ceucă - doamnelor și domnilor consilieri, dragi concitadini, viața orașului înseamnă suma vieții cetățenilor și singurul lucru pe care îl poate face un cetățean ca dedicație pentru orașul său este să contribuie la păstrarea istoriei și ca bază pentru făurirea viitorului acestui oraș. Ar trebui să țin o disertație despre istoria orașului și participarea cetățenilor la făurirea istoriei dar nu o voi face, nu vă speriați. Este un moment unic în viața mea. Acum o săptămână, acum o lună, scuzați-mă, am împlinit 72 de ani, nu știu când au trecut acești ani. Și titlu pe care mi-1 acordați astăzi îl consider cel mai valoros cadou pe care l-am primit. Mă scuzați.

Aplauze.

Pe care l-am primit în viața mea și îl dedic cetățenilor acestui oraș.

Aplauze.

Mă bucur că sunt aici tinerii, viitorul națiunii noastre și la anii mei nu am decât o rugăminte pentru cei care mi-ar putea fi nepoți. încercați să rămâneți cetățeni ai acestui oraș. E momentul în care de fapt adresez mulțumirile mele, în primul rând bunului Dumnezeu care mi-a dat viață și m-a ajutat ca acest titlu să nu fie acordat post mortem. Mulțumesc familiei mele care m-a înțeles în pasiunea mea și a acceptat deseori și sacrificii, măcar prin absența mea de acasă. Mulțumesc mult în mod deosebit soției mele care a fost alături de mine și cu care poate, dacă ne ajută bunul Dumnezeu, anul viitor voi reveni în fața dumneavoastră pentru a marca 50 de ani de căsătorie.

Aplauze.

Mulțumesc în mod deosebit ziariștilor acestui oraș, Uniunii Ziariștilor din Bacău și din Neamț, cei care cu amabilitate, recunosc mi-au monitorizat întreaga activitate din viața băcăuană și care au făcut propunerea de a deveni Cetățean de Onoare. Mulțumesc mult prietenilor din Asociația Umanitară „ Lions Club” din Bacău, care m-au susținut în toate acțiunile umanitare întreprinse. Mulțumesc mult colegilor mei colecționari, cei cu care lucrăm la, poate, o viitoare monografie ilustrată care să prezinte inclusiv toate locuințele, toate casele care au fost demolate în acest oraș. Si bineînțeles, stimate doamne, stimați domni consilieri, vă mulțumesc din suflet pentru gestul de astăzi și vă urez sănătate să le puteți face pe toate. Mulțumesc.

Aplauze.

Domnule Primar, pentru biblioteca consiliului, vă ofer aceste cărți. Vă mulțumesc încă o dată.

Aplauze.

25.Se trece la punctul 25 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Dragomir Doina dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta_Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind recompensarea elevilor, absolvenților învățământului liceal teoretic și absolvenților învățământului liceal tehnologic pentru rezultate deosebite la activitățile școlare, obținute în anul școlar 2018-2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA- PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, mă bucur că astăzi putem să continuăm aceste momente festive și să putem premia, pe de o parte pe cei care au activitate îndelungată de zeci de ani în diverse domenii, iar dc asemenea putem să-i premiem și pc cci care sunt cei mai tineri dintre noi și a căror activitate se încheie în jurul anilor 12 de școală sau 5. Este un moment deosebit de important pentru noi și am să spun și am să repet întotdeauna, este o mică recompensă pe care noi cetățenii municipiului Bacău putem să o oferim celor mai tineri dintre concitadinii noștri, pentru eforturile pe care le fac și pentru toată activitatea profesională pe care o depun. Pe de altă parte, vreau să nu îi uităm sub nici o formă pe cei care îi formează și pe educatorii acestora, pe cei alături de care acești copii obțin aceste rezultate deosebite. Este vorba de profesori, este vorba de diriginți, este vorba de directori, este vorba de mentorii care dumnealor îi au în acești ani de școală. Și vă spun cu deplină conștiință a faptului că cele mai importante rezultate care le obțin, practic sunt rezultatul unui efort de echipă între profesori și elevi. De asemenea, vreau să felicit în această echipă deosebit de importantă, elevi și profesori, mai intervine cel care mediază și cel care este alături de copil în fiecare minut și este vorba de părinți. Vreau să vă felicit stimați părinți pentru rezultatele copiilor dumneavoastră și pentru faptul că le sunteți alături. De asemenea, să știți că, din păcate societate în care trăim ne pune pe noi părinții într-o situație în care de prea puține ori suntem tot timpul alături de ei sau în unele cazuri nu reușim să ajungem alături de ei atunci când au mai mare nevoie, deoarece aceste griji lumești, aceste ședințe interminabile sau cine știe ce alte motive ne împiedică pe noi părinții să fim tot timpul alături de copii noștri. Dar slavă Domnului că în această ecuație se află alături de noi educatorii pe care îi au copii noștri. Stimați copii, stimați absolvenți de ciclu gimnazial sau de ciclu liceal, vă felicit pentru toată activitatea dumneavoastră și propun consiliului local, doamnelor și domnilor consilieri, acordarea acestui premiu simbolic către dumneavoastră, rugându-vă ca în momentul în care consiliul local să aprobe, va aproba, dacă va aproba consiliul local acest premiu, să vă cumpărați ceva de care să vă aduceți aminte. Nu irosiți banii, sunt puțini, dar luați-vă ceva să vă aducă aminte de acest moment și de această etapă de trecere a dumneavoastră, trecere de o nouă etapă de dezvoltare personală și acele momente să fie unice pentru dumneavoastră, pentru că anii trec foarte, foarte repede. încă o dată felicitări stimați copii, felicitări dragi profesori, mii de mulțumiri părinților care s-au implicat și au stat alături de dumneavoastră. Doamnelor și domnilor consilieri locali, având în vedere elementele și documentația existentă la mapă, rog aprobați proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -aviz favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Economică).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 4 și 5). Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir- doamna consilier Dinu, putem trece la vot secret, dacă nu sunt discuții.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca- am o rugăminte, buletinele sunt față verso, vă rog să aveți grijă când completați. Să completăm toate articolele. Vă mulțumesc.

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind recompensarea elevilor, absolvenților învățământului liceal teoretic și absolvenților învățământului liceal tehnologic pentru rezultate deosebite la activitățile școlare, obținute în anul școlar 2018-2019.

inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-18

  Nr.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  crt.

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ «-ABȚINERI

  NULE

  1.

  Art. 1. Se aprobă recompensarea elevilor din municipiul Bacău care au obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională, sesiunea iunie 2019 cu suma de 1000 lei, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  2.

  1. Hrincescu CA.Ioana-Alexandra - Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza" Bacău;

  S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  3.

  2. Turcu A Elena - Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza" Bacău;

  S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  4.

  3. Costea I Ioana-Georgiana   Școala Gimnazială "Nicolae

  lorga" Bacău;

  S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  5.

  4. Năstac D Teona-Elena Colegiul Național "Ferdinand 1" Bacău;

  S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  6.

  5. Tugulea L Andreea Colegiul Național "Ferdinand 1" Bacău;

  S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  7.

  6. Pișcu IC Ștefan Constantin - Colegiul Național "Gheorghe Vrânceanu" Bacău;

  S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  8.

  7.Moisă C Clementina-Ioana-Colegiul Național de Artă „George Apostu" Bacău;

  S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  9.

  Art. 2. Se aprobă recompensarea absolvenților învățământului liceal care au obținut media 10 la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2019 cu suma de 1000 lei, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  10.

  1. Ghebu R Mălina-Gabriela - Colegiul Național "Ferdinand I" Bacău;

  S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  11.

  2. Iosub C Raluca-Nicoleta - Colegiul Național "Ferdinand I" Bacău;

  S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  12.

  3. Crudu CC Mălina - Colegiul Național "Gheorghe Vrânceanu" Bacău;

  S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  13.

  4.Mihai CI Crina-Teodora - Colegiul Național "Gheorghe Vrânceanu" Bacău;

  S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  14.

  5. Tăcu D Mateea Ilinca - Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” Bacău.

  S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  15.

  Art. 3. Se aprobă recompensarea absolvenților învățământului liceal tehnologic care au obținut media mai mare de 9 la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2019 cu suma de 1000 lei, conform Anexei nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  16.

  1. Dinca L Andreea-Mădălina - 9.45 - Colegiul Economic ”Ion Ghica” Bacău;

  S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  17.

  2. Bejan L Andreea-Mihaela - 9.25 - Colegiul Economic ’Ton Ghica” Bacău;

  S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  18.

  3. Racila G Ștefan - 9.25 - Colegiul Economic ’Ton Ghica” Bacău;

  S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  19.

  4. Morțiu A Andreea- 9.1   - Colegiul Economic ’Ton Ghica”

  Bacău;

  S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  20.

  S.Artene D Adelin-Ștefan - 9.05 - Colegiul Economic ’Ton Ghica” Bacău;

  S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  21.

  6. Enache M Larisa-Elena - 9.05 - Colegiul Economic ’Ton Ghica” Bacău;

  S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  22.

  7. Dochitoiu V Ionela-Bianca - 9.03 - Colegiul Economic ”Ion Ghica” Bacău;

  S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  23.

  8. Vemica N Bianca - 9.01 - Colegiul Economic ”Ion Ghica” Bacău;

  S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  24.

  9. Radu ME Alexandru-Ștefan - 9.36 - Colegiul Tehnic De Comunicații ”N. Vasilescu - Karpen” Bacău;

  S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  25.

  lO.Roman M lulia - 9.36 - Colegiul Tehnic De Comunicații ”N. Vasilescu - Karpen” Bacău;

  S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  26.

  11 .Langu I Mana - 9.31 - Colegiul Tehnic De Comunicații ”N. Vasilescu - Karpen” Bacău;

  S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  27.

  12.Vacapciuc S Mihail-9.25      - Colegiul Tehnic De

  Comunicații ”N. Vasilescu - Karpen” Bacău;

  S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  28.

  13.Patrasc G Tereza Caria - 9.11 - Colegiul Tehnic De Comunicații ”N. Vasilescu - Karpen” Bacău;

  S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  29.

  M.Placinta V Alexandra Georgiana - 9.06 - Colegiul Tehnic De Comunicații ”N. Vasilescu - Karpen” Bacău;

  S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  30.

  15.Postolache GC Andreea - 9.05 - Colegiul Tehnic De Comunicații ”N. Vasilescu - Karpen” Bacău;

  S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  31.

  16.Enache T Elena Crina - 9 - Colegiul Tehnic de Comunicații ”N. Vasilescu - Karpen” Bacău.

  S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  32.

  17.Tirgoala M. Dina - 9.1 - Colegiul "Dumitru Mangeron” Bacău;

  S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  33.

  18.Petrea M Paula- 9.56- Colegiul ”Henri Coandă” Bacău; S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  34.

  19.Malai A Anastasia-9.35- Colegiul ”Henri Coandă” Bacău; S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  35.

  2O.Burlacu I Ramona-Georgiana-9.26- Colegiul "Henri Coandă” Bacău;

  S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  36.

  21 .Cobzac V Natalia-9.21 - Colegiul "Henri Coandă” Bacău; S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  37.

  22.Negru V Ana-9.18- Colegiul "Henri Coandă" Bacău; S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  38.

  23.Bucur S Madalina-9.03- Colegiul "Henri Coandă” Bacău; S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  39.

  Art. 4. Alocarea sumei de 35.000 lei necesară pentru acordarea acestor recompense se va realiza de la bugetul local, capitolul 65 - învățământ.

  S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  40.

  Art. 5. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

  S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  41.

  Art. 6. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar, precum și unităților de învățământ interesate.

  S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  42.

  Art. 7. Prin griia Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

Domnul Primar Cosmin Necula -doamnelor și domnilor consilieri locali, motivul pentru care am să-i invit pe acești copii minunați, pe care îi are municipiul Bacău, în fața dumneavoastră, cred că este unul evident. Nu discutăm aici sub nici o formă de vreo campanie electorală sau astfel asemenea chestiuni, dar cred că este foarte normal ca dumneavoastră să-i vedeți, să-i aplaudați și să le recunoașteți meritele în mod direct, nu doar prin votul prin care le-ați oferit și vă mulțumesc pentru acest lucru, ci în mod direct, uitându-vă în ochii acestor copii deosebiți.

D-ra Hrincescu Ioana -Alexandra

Aplauze.

D-raTurcu Elena

Aplauze.

D-ra Costea Ioana-Georgiana

Aplauze.

D-raNăstac Teona-Elena

Aplauze.

D-raTugulea Andreea

Aplauze.

D-l Pișcu Ștefan Constantin

Aplauze.

D-ra Moisă Clementina-Ioana

Aplauze.

D-ra Ghebu Mălina-Gabriela

Aplauze.

D-ra Iosub Raluca-Nicoleta

Aplauze.

D-raCrudu Mălina

Aplauze.

D-ra Mihai Crina-Teodora

Aplauze.

D-ra Tăcu Mateeallinca

Aplauze.

D-ra Dinca Andreea-Mădălina

Aplauze.

D-ra Bejan Andreea-Mihaela

Aplauze.

D-l Racila Ștefan

3

Aplauze.

D-ra Morțiu Andreea

Aplauze.

D-l Artene Adelin-Stefan

Aplauze.

D-ra Enache Larisa-Elena

Aplauze.

D-ra Dochitoiu Ionela-Bianca

Aplauze.

D-ra Vemica Bianca

Aplauze.

D-l Radu Alexandru - Ștefan

Aplauze.

D-ra Roman Iulia

Aplauze.

D-raLangu Maria

Aplauze.

D-l Vacapciuc Mihail

Aplauze.

D-ra Patrasc Tereza Caria

Aplauze.

D-ra Plăcintă Alexandra Georgiana

Aplauze.

D-ra Postolache Andreea

Aplauze.

D-ra Enache Elena Crina.

Aplauze.

D-ra Tirgoala Dina

Aplauze.

D-raPetrea Paula

Aplauze.

D-raMalai Anastasia

Aplauze.

D-ra Burlacu Ramona-Georgiana

Aplauze.

D-ra Cobzac Natalia

Aplauze.

D-ra Negru Ana

Aplauze.

D-ra Bucur Madalina

Aplauze.

Au fost înmânate de către domnul primar, diplome și flori.

Domnul Primar Cosmin Necuia - dragi copii, dragi părinți, dragi profesori, felicitări și mult succes în continuare.

Aplauze.

33A.Se trece la punctul 33A al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Pragomir Doina dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necuia pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea premierii a doi sportivi și a antrenorilor acestora din cadrul Sport Club Municipal Bacău, pentru performanțe internaționale deosebite obținute.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA- PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necuia - vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, de această dată schimbăm registrul premierilor și momentelor frumoase. Aceste momente frumoase cu care vin în fața dumneavoastră sunt cauzate de către niște sportivi și antrenorii acestora. Iarăși din experiența proprie vă pot spune că alături de părinte, educatori, al doilea tată cred că este antrenorul care crește sportivul. Vreau să-i felicit pe sportivii: Cojoc Vasile, pe sportiva Antuca Georgiana, de asemenea pe profesorul Donciu Victor și vreau să-1 felicit din tot sufletul pe maestrul, Ion Butucaru, care a scos de atâtea ori atâția campioni. Doamnelor ...

Aplauze.

Doamnelor și domnilor consilieri locali, având în vedere proiectul și documentația care ați avut-o la mapă, vă rog să aprobați proiectul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Economică).

Comisiilor de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 4 și 5).

Doamna Președinte de ședință Doina Pragomir- discuții asupra proiectului dacă sunt? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea premierii a doi sportivi și a antrenorilor acestora din cadrul Sport Club Municipal Bacău, pentru performanțe internaționale deosebite obținute.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-19

Nr.PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI


crt.

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ 1-ABȚINERI

NULE

1.

ART . 1. Se aprobă premierea sportivului Cojoc Vasile cu suma de 9.400 lei (echivalentul a 2.000 E), pentru obținerea Locului I la categoria Lupte Greco-Romane din cadrul Campionatului European de Cădeți (Juniori II), potrivit sistemului de premiere, parte integrantă a prezentei hotărâri.

S-A ADOPTAT.

19

0

0

și a antrenorul acestuia, Prof. Butucaru Ion, cu suma de

9.400 lei (echivalentul a 2.000 E)

S-A ADOPTAT.

19

0

0

ART. 2. Se aprobă premierea sportivei Antuca Georgiana cu suma de 3.300 Iei (echivalentul a 700 E), pentru obținerea Locului III la categoria Lupte Libere din cadrul Campionatului European de Cădeți (Juniori II), potrivit sistemului de premiere, parte integrantă a prezentei hotărâri.

S-A ADOPTAT.

19

0

0

și a antrenorul acesteia, Donciu Victor, cu suma de 3.300 lei (echivalentul a 700 E)

S-A ADOPTAT.

19

0

0

ART. 3. Se aprobă alocarea de la bugetul local, potrivit sistemului de premiere, a sumei de 25.400 lei, pentru acordarea premiilor către persoanele nominalizate la art. 1 și la art.2.

S-A ADOPTAT.

19

0

0

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

S-A ADOPTAT.

19

0

0

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Clubului Sportiv ”Sport Club Municipal Bacău”.

S-A ADOPTAT.

19

0

0

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-A ADOPTAT.

19

0

0

Aplauze.

Domnul Primar Cosmin Necula - domnul profesor Butucaru, dumneavoastră sunteți un maestru care a scos atâția campioni, nu pot să trec așa foarte repede peste faptul că unul dintre colegii noștri este campion creat de domnul Butucaru, respectiv domnul consilier Diaconu. Am să-1 rog pe domnul profesor, pe maestru, să ne spună câteva cuvinte.

Domnul Profesor Ion Butucaru- vreau să vă spun că sportivul Cojoc nu poate participa la această festivitate pentru că este plecat la Campionatele Mondiale. Este plecat la Campionatele Mondiale care se desfășoară la sfârșitul săptămânii la Sofia, împreună cu alți doi sportivi băcăuani. Vreau să vă spun că medalia obținută de el, medalia de aur la Campionatele Europene de 17 ani reprezintă a șaptea medalie obținută de sportivii pregătiți de mine, în ultimii trei ani 2017, 2018 și 2019. Sunt rezultate deosebite, obținute de niște sportivi deosebiți care au calități deosebite. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră pentru avizul favorabil și pentru motivarea acestor sportivi pentru a practica în continuare sportul de performanță la înalt nivel. Vă mulțumesc foarte mult.

Aplauze.

Domnul Primar Cosmin Necula - vă înmânez dumneavoastră un buchet de flori, dacă ceilalți sportivi nu sunt. Și mult succes de acum înainte.

Domnul Viceprimar Daniel Dragoș Ștefan iese din sală.

33E.Se trece la punctul 33E al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Drago mir Doina dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 de lei doamnei Beldianu Elena, care a împlinit vârsta de 100 de ani. Inițiator - DL. COSMIN NECULA- PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - expunere de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 de lei doamnei Beldianu Elena, care a împlinit 100 de ani. Prea multe comentarii nu sunt, decât prin Direcția de Asistență Socială ne-am îndreptat către o doamnă care are vârsta de 100 de ani și suntem onorați și avem onoarea să-i oferim un premiu în valoare de 5000 de lei, cu această ocazie. îi urăm, îi urez în numele dumneavoastră „ La mulți ani!”. Vă supun să aprobați proiectul în forma prezentată. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1 și 4). Comisia de specialitate nr. 5 prezintă avizul nefavorabile la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir- discuții asupra proiectului dacă sunt? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 de lei doamnei Beldianu Elena, care a împlinit vârsta de 100 de ani.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-18

  [Nr.


  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT


  NUMĂR VOTURI


  crt.

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ +ABȚINERI

  NULE

  1.

  ART. 1. Se acordă un premiu în valoare de 5000 lei doamnei Beldianu Elena din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 de ani în data de 21.06.2019.

  S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  ART. 2. Acordarea acestui premiu se face în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 296/2007.

  S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

  S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială Bacău, și doamnei Beldianu Elena.

  S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

  ART. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT.

  18

  0

  0

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - doamna președinte, nu vă supărați, ce se întâmplă acum?

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir- două minute, avem o mică pauză. Două minute.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - publicitate.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir- da.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - puteți să ne spuneți motivul?

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - comercial.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - nu, că mi se pare, mi se pare că aceste ședințe sunt luate așa, în glumă. Afară se sărbătorește. Aici noi stăm. Pur și simplu ne uităm la lună. Nu anunțați nimic. Haideți, vă rog, să continuăm ședința așa cum scrie la lege.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir- continuăm, două minute am spus pauză. Două minute.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - păi bun. Dar vă rog să anunțați, să ieșim și noi în pauză, nu să stăm așa, în aer. Am înțeles, au ocazia să-și facă poze cu cel mai slab primar al Municipiului Bacău.

Doamna Consilier Enula Pricopoaea - trebuie respect față de toți colegi, față de aparatul primăriei. Haideți să nu mai... (nu se înțelege, discuții înafara microfonului).

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - mă scuzați, din respect suntem la ședință. Nu suntem la ședință foto. Eu cred că asta înseamnă respect față de cetățean. Suntem aici într-o calitate oficială. Ne-am adunat să avem o ședință de consiliu local și să hotărâm în numele cetățenilor. Dacă dumneavoastră faceți din asta un motiv de propagandă electorală, este problema dumneavoastră. Dar haideți să continuăm lucrările.

Doamna Consilier Enula Pricopoaea - continuăm.

Domnul Consilier Crețu Cătălin-Bogdan - doamna consilier, avem documentul

acesta în față, da.

Domnul Consilier Vasile Luca - domnul Ghingheș, am înțeles ceva din relatările dumneavoastră, sunteți cam supărat sau chiar ofticat că nu ați luat 10 la bacalaureat. Să participați la ședința foto.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - cred că sunteți primul în măsură să-mi spuneți mie asta. Cred că sunteți primul.

Domnul Consilier Crețu Cătălin-Bogdan - în acest document, eu nu știu dacă intră în responsabilitățile mele să aștept pozele primarului și a celor care vor să facă carieră politică.

Doamna Consilier Enula Pricopoaea - eu am zis să ne înțelegem și să ne respectăm. Două minute. Dacă cineva se duce..., dacă se mai face o pauză să meargă la toaletă. Dacă ar fi după dumneavoastră, din respect, nu ar trebui să meargă la toaletă

Domnul Consilier Crețu Cătălin-Bogdan - vă aduceți aminte când v-ați ridicat și ați plecat din sală pentru că nu ați vrut să mai participați la anumite proiecte.

Doamna Consilier Enula Pricopoaea - nu.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir- v-am spus că au fost două minute pauză.

Domnul Consilier Crețu Cătălin-Bogdanaduc aminte. Pierdem timpul, asta subliniem.

Doamna Consilier Enula Pricopoaea - .......(nu se înțelege, luare de cuvânt înafara

microfonului).

Domnul Consilier Crețu Cătălin-Bogdan - pierdem timpul. Pierdem timpul, asta subliniez acum.

Doamna Consilier Enula Pricopoaea -..... (nu se înțelege, luare de cuvânt înafara

înafara microfonului).

Domnul Consilier Crețu Cătălin-Bogdan - și eu. Eu asta fac.

Doamna Consilier Enula Pricopoaea—.....(nu se înțelege, luare de cuvânt înafara

înafara microfonului).

Domnul Consilier Crețu Cătălin-Bogdan - pierdem timpul acum.

Doamna Consilier Enula Pricopoaea—.....(nu se înțelege, luare de cuvânt înafara

înafara microfonului).

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir- doamna consilier, trecem mai departe la punctul 33F.

33F.Se trece la punctul 33F al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Dragomir Doina dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău în vederea finanțării și realizării obiectivului de investiții ” construire parcare ansamblu spitalicesc, str. Calea Mărășești, nr.20B” și pentru aprobarea Studiului de fezabilitate a aceluiași obiectiv.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA- PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna președinte de ședință. De acum putem intra în ritmul normal al dezbaterilor și a ordinii de zi. Cu primarul în rol de prim acuzat din toate direcțiile și toate pozițiile. Dar asta este starea naturală. Doamnelor și

domnilor consilieri locali, vă supun aprobării proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău în vederea finanțării și realizării obiectivului de investiții ” Construire parcare ansamblu spitalicesc, strada Calea Mărășești, nr.20B” și pentru aprobarea Studiului de fezabilitate a acestui obiectiv. Doamnelor și domnilor consilieri locali, încă de la început vreau să mulțumesc Consiliului Județean Bacău care nu în premieră ci, ca o stare de normalitate continuă să susțină Municipiul Bacău, în realizarea obiectivelor pe care le are din punct de vedere financiar. Este vorba de realizarea sistemului de parcare și ansamblul de parcare din zona Spitalului Municipal, zona ambulatoriului de copii și calea de acces către complexul spitalicesc de acolo, pe care sperăm cât mai curând să-1 vedem în ființă, cât mai curând, „ Spitalul Sfânta Maria Bacău”. Este vorba de o asociere în care Consiliul Județean, face finanțarea substanțială, de 90%, iar în sarcina Municipiului Bacău rămâne o finanțare de 10%. Doresc să vă informez, apropo de întregul obiectiv de investiții „ Spitalul Municipal Bacău”, în momentul de față suntem în etapa de evaluare financiară, dacă nu mă înșel, doamna director Buzdugan, suntem în etapa de evaluare financiară, nu?

Doamna Director Cristina Buzdugan —.....(nu se înțelege, luare de cuvânt înafara

înafara microfonului).

Domnul Primar Cosmin Necula - a proiectării, restului de executat din Spitalul Municipal, proiectare care se fundamentează pe principiul complementarizării celor două instituții spitalicești, Spitalul Municipal cu Spitalul Județean. Prin votul dumneavoastră, practic, dați posibilitatea ca acest proiect să-și înceapă execuția. începe practic execuția parcării. Este o lucrare de o dimensiune destul de mare. Prin votul dumneavoastră, ulterior votului dumneavoastră, unui vot favorabil din partea dumneavoastră noi vom fi în situația în care contractantul să execute cât mai repede acest obiectiv de investiții și sperăm noi ca la momentul finalizării proiectării, termen de patru luni de proiectare, dacă nu mă înșel, să vedem Societatea de Servicii Publice cum începe să lucreze în interiorul Spitalului Municipal, pe noul proiect al complementarizării. Doamnelor și domnilor consilieri locali, acesta este proiectul, aștept votul dumneavoastră, e un vot de normalitate din punctul meu de vedere, pentru realizarea unor obiective. Și reiterez faptul că mulțumesc Consiliului Județean Bacău, pentru susținerea financiară pe care a arătat-o de fiecare dată la proiectele pe care le are municipalitatea.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Implementare Proiecte).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3 si 4).

Comisia de specialitate nr. 5 prezintă avizul nefavorabile la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir- discuții asupra proiectului dacă sunt? Poftiți, domnul consilier.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - mulțumesc. Avem din nou o dovadă, zic eu a

34

neputinței dar și a lipsei de viziune. Vă spun din start că voi vota acest proiect pentru că este nevoie de locuri de parcare în această zonă centrală a municipiului Bacău Dacă ne uităm în politica de parcări, pe acea cartare, zona Spitalului Municipal este cea mai vitregită de locuri de parcare și este nevoie de locuri de parcare acolo. însă nu oricum. Pentru că acea strategie de parcare din Municipiul Bacău pe care ne-ați propus-o și pe care am votat-o împreună aici, spune foarte clar, prevede ca locurile de parcare, mai ales pe suprafețe foarte mari, trebuie realizate în regim suprateran. Iarăși venim, ocupăm mii de metri pătrați cu betoane și cu mașini, în condițiile în care lângă acest spital avem un parc și am putea extinde zona verde astfel încât să facem un spațiu public calitativ pentru cetățeni, nu doar pentru mașini. Din păcate suntem în anul 2019 și dumneavoastră în continuare vă bați joc de acest oraș și propuneți mii de metri pătrați ocupați cu mașini, lângă Spitalul Municipal, lângă Catedrala Ortodoxă și așa mai departe. Sunt conștient că o parcare supraetajată subterană ar costa mai mult dar ar fi o investiție în viitor. Așa trebuie să se dezvolte un oraș, domnule primar. Trebuie să ne gândim cum profităm de spațiul public astfel încât să-1 redăm cetățenilor, nu mașinilor. Deci, inițiativa de a amenaja locuri de parcare este foarte bună dar nu-i mai spuneți sistem de parcare, așa cum ați precizat dumneavoastră înainte, că nu este nici un sistem. Veniți, puneți niște betoane, trageți două linii și acolo vor parca o sută și ceva de mașini în condițiile în care puteau acolo să parcheze, degrevând toată zona respectivă de această nevoie, nu știu, poate patru sute, cinci sute de mașini, dacă o făceați în regim subteran și aveați această idee. Și, asta e pe partea de viziune din partea dumneavoastră. Pe partea de neputință, din nou vedem cum vine Consiliul Județean și realizează investiții care ar trebui să fie cap-coadă realizate de municipalitatea băcăuană și avem exemplul acesta și la strada Aeroportului și iarăși, din nou, aici, la această parcare. Vedem că foarte multe investiții, și foarte multe chestiuni le transmiteți altor autorități publice, și ușor, ușor, observăm că principalele realizări, dacă există și vor exista, poate această parcare, poate că centura Bacăului, jumătate din ea până în toamnă, principalele realizări ale dumneavoastră, culmea, nu țin de dumneavoastră ci de alte autorități.

Doamna Consilier Ioana- Raluca Dinu - domnul consilier, îmi cer scuze, unde să faceți parcarea supraterană, unde v-ați gândit că ar trebui ?

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -nu, am zis supra..., mă scuzați, am zis supraetajată. Supraetajată înseamnă...

Doamna Consilier Ioana- Raluca Dinu - am înțeles, câteva etaje.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - ...înseamnă în primul rând subterană, pentru că în orice oraș civilizat, în acest secol, se fac parcări subterane. Deci supraetajate... Doamna Consilier Ioana- Raluca Dinu -păi supraetajată sau subterană?

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -supraetajată. Parcarea supraetajată este de două tipuri: supraterană și subterană.

Doamna Consilier Ioana- Raluca Dinu -în primul rând spun un lucru legat de parcarea aceea care, mă rog, dacă nu sunt cunoștințe medicale chiar nu aveți de unde să știți. Pe lângă parcarea efectivă, acolo sunt și circuitele ambulanțelor care sunt aprobate de ISU și de Ministerul Sănătății.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -nu vorbim de mecanismul de recepție pentru pacienți. Vorbim de parcarea pe termen mediu și lung pentru cetățeni. Că doar nu vin 100 de ambulanțe să parcheze acolo în parcarea făcută pe mii de mp.

Doamna Consilier Ioana- Raluca Dinu -Trebuie ținut cont de mai multe soluții. Nu vorbim strict de parcare acolo. Acolo este și rezerva de apă. Nu știu dacă s-ar putea face o parcare supraetajată subterană acolo.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -eu am venit și am pus pe tapet exact cele două probleme: lipsa de viziune și incompetență. Ar trebui ca acest oraș să se dezvolte altfel în acest secol. Nu mii de mp ocupați de autovehicule, domnule primar. Ați promis că ne scăpați de autovehicule în acest sens dar se pare că parcările le organizați la sol pe mii de mp.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - vă rog, domnul consilier lăsați să mai ia cuvântul și altcineva. Au trecut 5 minute de când vorbiți, domnul consilier. Lăsați să ia cuvântul și altcineva.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -mulțumesc frumos pentru atenție.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - are cuvântul domnul primar.

Domnul Primar Cosmin Necula - doamnelor și domnilor consilieri locali, eu mă adresez dumneavoastră, nu pentru a da vreun răspuns cuiva ci pentru a nu știu câta oară, a explica realitatea și pentru a desprinde adevărul de minciună. Haideți, ca să ne înțelegem și să vă dați seama de utopiile spuse de colegul dumneavoastră. în primul rând acolo discutăm de un sistem. De ce de un sistem? Pentru că e foarte simplu să fii așa, ca un lăutar care știe 3 note, dă din coardă și sună ceva, dar fără să știe exact ce notă cânți și fără să poți să explici altora ce cânți și de ce. A nu fi înțeles greșit că am ceva cu lăutarii tradiționali. Dar lăutăria în cadrul administrației poate avea consecințe dezastruoase. Din acest punct de vedere vreau să vă explic foarte clar. A amesteca politica de parcări cu sisteme de parcare necesare deservirii unui complex spitalicesc este o oroare. Mai mult decât atât, vreau să luați în calcul, sau dacă citiți proiectul, studiul de fezabilitate, doamnelor și domnilor consilieri locali, vedeți că în cadrul acelui complex, de sistem de parcări, unul din principalele obiective pe care le au proiectanții acolo și decidenții politici care au venit în fața dumneavoastră să vă propună această soluție, este zona de acces, atât la obiectivul spitalicesc cât și zona de acces la UPU Copii. Nu-i totul să construiești parcări supraterane, subterane. Tu trebuie să te gândești la un complex spitalicesc, care este zona de acces și zona de trafic, în așa fel încât ambulanțele să poată ajunge într-un sistem corect și pentru a ajunge într-un sistem de normalitate la UPU Copii. De asemenea, accesibilitatea mașinilor și ambulanțelor către întregul sistem spitalicesc, nu doar UPU Copii ci și zona din spatele Spitalului Municipal, zonă în care sunt suficient de multe secții, nu doar medicale. Pe de altă parte, discutăm de calea de acces către Spitalul Municipal -Pavilionul Municipal cum va ajunge la final. Așa că datul cu părerea, să facem o parcare acolo sau să o facem dincolo, e foarte simplu. Toată lumea își dă cu părerea. Noi discutăm aici de un proiect realizat de către niște specialiști, (eu unul nu sunt specialist nici în parcări, nici în drumuri) și de un sistem de parcare care a fost gândit cu mult înainte de a exista într-un fel sau altul realizat obiectivul Spital Municipal. Mai mult decât atât, acolo sunt o serie de obiective subterane peste care nu te poți apuca să construiești că ți-ai dat tu așa cu părerea, ai citit 3 cărți și ai găsit concluzia că acolo poate fi o parcare supraterană. Discutăm de un sistem de parcări și de acces către Spitalul Municipal, UPU Copii și către restul Spitalului de Urgență Bacău. Mai mult decât atât, am mulțumit, si o să o fac de fiecare dată, către cei care vin si susțin Municipiul Bacău. Că se cheamă Consiliul Județean, că se cheamă Guvernul României, că se cheamă oricum, atâta timp cât alții au posibilitatea să susțină financiar obiective care deservesc municipiul Bacău, eu zic că ar fi o prostie să le refuzăm acest ajutor și mai mult decât atât, în contextul în care există disponibilitatea, ar fi o prostie să refuzăm să le solicităm acest ajutor. Din acest punct de vedere, cred că discuția pe care putem să o avem este una de natură tehnică. Propunerea făcută de către specialiști este una pur tehnică, nu dat cu părerea, cam cum ar trebui și ce nu ar trebui. Soluțiile de parcări supraterane fără îndoială că există. Soluțiile de parcări subterane fără îndoială că ele există. Dar tot specialiștii sunt în măsură să vină să ne spună: arhitecți, proiectanți, ingineri, să vină să ne spună concret - domnule, poți realiza aici un anumit tip de parcare, aici un alt tip de parcare. Eu repet. Doamnelor și domnilor consilieri locali, suntem în fața unui studiu de fezabilitate. O soluție tehnică, pe baza căreia va începe execuția unui proiect tehnic. Eu mă îndoiesc că acel proiect tehnic va veni și își va da cu părerea să facem un turn în fața Spitalului Municipal și să nu mai știm pe unde ghidăm salvarea sau alte asemenea chestiuni. Dar, repet, datul cu părerea este foarte simplu. Pe de altă parte, ca să înțelegem foarte bine, acolo nu se toarnă așa multe betoane. Dacă faci o construcție, nu însemnă neapărat să torni betoane. Soluția aleasă în momentul de față de către proiectant este un sistem de pavele în I, dacă nu mă înșel. Pe de altă parte, există posibilitatea ca în cadrul proiectului tehnic această soluție să mai dea încă 2 sau 3 variante, pe asfalt sau alte asemenea soluții tehnice. Dacă vrem să ne uităm un pic la una dintre parcările care din punctul meu de vedere, și nu am să dau cazul parcării de la Parcul Catedralei, pentru că acolo era proiectată în spatele catedralei și e normal să deservească atât zona centrală, catedrala și liceul, acea parcare. Pe de altă parte, vreau să ne uităm la parcarea de la aeroport, care nu este un obiectiv atât de urât, atât de prost și atât de greșit. A avea o diversitate de opinii, mi se pare normal dar a scuipa pe alții că nu sunt de acord cu ideea ta, mi se pare o ticăloșie. Aici rămâne fiecare dintre dumneavoastră să apreciați, doamnelor și domnilor consilieri locali, oportunitatea investiției, necesitatea. Dacă dumneavoastră veți considera că e oportună, o vom face. Dacă considerați că nu e bună, că ne trebuia nu știu ce monstru, sau trebuia să nu luăm banii de la Consiliul Județean, să luăm banii nu știu de unde... Da, Consiliul Local al Municipiului Bacău nu stă pe roze din punct de vedere financiar, cum nu stau multe municipii din România, dar uitați că avem o colaborare și o stare de normalitate cu Consiliul Județean Bacău, acum, după multe zeci de ani. Și cred că e o normalitate. Nu vin în fața dumneavoastră să-mi asum obiectivul X, sau obiectivul Y, sau să îi dau lui X obiectivul Z sau K. Cred că până la urmă vom fi toți judecați în funcție de ceea ce am făcut în acest oraș și să nu-i credeți cumva pe oameni neștiutori sau să nu credeți că oamenii pot fi îmbuibați și traduși, dacă este permis să mă exprim așa, de tot felul de vorbe meșteșugite, de tot felul de șerpării scoase pe diverse site-uri. Vă mulțumesc.

DL Consilier Daniel Miclăuș aș vrea să intervin și eu, doamna președinte de ședință.

3                5

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - da, vă rog.

DL Consilier Daniel Miclăuș - de la bun început vreau să afirm, cu hotărâre aș zice, PNL susține orice investiție care este benefică pentru cetățenii municipiului Bacău. M-am uitat la colegul meu Cristian Ghingheș, am fost foarte atent la susținerile dumnealui, m-am uitat la dumneavoastră domnule primar și am fost foarte atent ce ați spus. Am impresia că fiecare vorbește, eu am ajuns la concluzia că aici nu se reușește să se ajungă la un consens, dar nu că nu se ajunge la un consens, nici măcar nu știm să comunicăm căci fiecare își spune lecția lui, cam asta e părerea mea. Dumneavoastră vorbiți în dreptul dumneavoastră, bifați politic. Colegul meu, cel puțin acum, și-a spus o părere. De asta suntem consilieri locali. Aici, pe problematica parcărilor în municipiul Bacău se poate vorbi, cred că putem să stăm vreo câteva zile aici și nu epuizăm subiectul. Da, colegul meu Cristian Ghingheș are dreptate până la un punct și aici aș vrea să punctez un singur aspect. Singura parcare subterană din municipiul Bacău, domnule primar, stimați colegi, dragi invitați, este făcută de un privat, fosta fabrică Confecția, actualmente Cora. E singura parcare subterană, este făcută de un privat. Cred că ar fi cel mai simplu să vorbim cu mai mulți privați în municipiul Bacău și să beneficiem și noi de parcări subterane. în ceea ce privește Spitalul Județean, aici, din punctul meu de vedere, nu se poate vorbi strict de o parcare. Totuși este un spital. Eu sincer, nu aș vedea, poate mă înșel și de asta mi-aș dori...

Domnul Primar Cosmin Necula- un sistem.

Dl. Consilier Daniel Miclăuș - ...de asta mi-as dori ca dumneavoastră, domnule primar, să colaborați, să comunicați și să vorbiți și cu colegul meu, și cu mine, și cu toți colegii. Adică, eu cum aș fi procedat în locul dumneavoastră. Da, domnule consilier local Cristian Ghingheș, ideea dumneavoastră nu este rea. Da, avem nevoie în municipiul Bacău de parcări supraterane...

Domnul Primar Cosmin Necula- nu, e utopică.

DL Consilier Daniel Miclăuș - nu, nu, nu, 2 secunde. Subterane, supraterane. Colegul meu, de exemplu, nu este de specialitate. Nici eu. Nu știu câți din sala aceasta. Acolo bănui, a spus colega noastră doamna doctor Dinu, care cunoaște foarte bine problematica având în vedere că și lucrează acolo, ar fi rezerva de apă a spitalului sau sunt alte rețele edilitare, nu știu. Eu m-am uitat...

Doamna Consilier Ioana- Raluca Dinu - rezerva de apă. Vor fi bazine foarte mari, plus că...

DL Consilier Daniel Miclăuș - eu m-am uitat pe proiect și aici ca să vin să susțin oarecum expunerea de motive a domnului primar, dacă am citit eu bine, nu este vorba numai de o parcare ci sunt și niște lucrări de canalizare și niște lucrări de iluminat. Am mai văzut de exemplu că, bun, o să vedem, se taie și niște arbori pe acolo ca să se ajungă la rampa de acces, dacă nu mă înșel, dacă am citit eu bine. De asemenea se vor dezafecta gardurile care separă spitalul de Calea Mărășești. Bun. Acestea sunt chestiuni tehnice dar eu cred că noi, aici, trebuie să vorbim, să comunicăm, să dialogăm. Da, dacă mă întrebați pe mine, nu cred că ar fi oportună o parcare subterană având în vedere detaliile tehnice, pentru că nu ai cum să o faci.

2. O parcare supraterană în incinta spitalului, totuși vorbim de Spitalul Județean, nu aș vedea, sincer, fără să se supere colegul meu pe mine.

Doamna Consilier Ioana- Raluca Dinu - scuze, nu vreau să pară că vă întrerup, doar un minut vă spun. Să știți...

DL Consilier Daniel Miclăuș - dar nu, că termin.

Doamna Consilier Ioana- Raluca Dinu - ..și din experiența care o am ca medic rezident și la București ce am mai văzut, spitalele nu le putem totuși compara cu centre comerciale, nu dispun de parcări de sute de locuri. Nu cred că... Se suprapun circuitele. Nu putem vorbi de parcare subterană, supraterană, mă rog, pe multe etaje... Dl. Consilier Daniel Miclăuș - doamna doctor, eu am făcut o discuție punctuală pe parcări, separat pe acest obiectiv de investiții, vorbim de Spitalul Județean. Din punctul meu de vedere, indiferent, fiecare avem părerea noastră, nu aș vedea locul la o parcare supraterană în incinta Spitalului Județean și vă spun și de ce. Acolo sunt bolnavi totuși, sunt oameni care au probleme. Se trezesc cu un bloc în față, de mașini. Adică nu e ok. Se poate găsi o altă variantă ....

Doamna Consilier Ioana- Raluca Dinu - plus circuitele DSP, nu, nu e fiabil.

DL Consilier Daniel Miclăuș - ....dacă întrebați pe mine. Dar asta este o cu totul altă discuție. Asta nu înseamnă, domnule primar, vă rog uitați-vă un pic la mine. Domnule primar! Asta nu înseamnă, cu scuzele de rigoare, asta nu înseamnă că noi nu putem vorbi aici. Deci, noi putem vorbi și vă mai spun încă o chestiune.

Domnul Primar Cosmin Necula - putem vorbi fără rost, nu în cazul dumneavoastră. Putem vorbi....

DL Consilier Daniel Miclăuș -domnule primar, avem 3 ani de istorie împreună. Ați văzut că eu mi-am adaptat și discursul și poziția. Adică, haideți totuși, eu vă încurajez, pe cuvântul meu. Uitați-vă, eu o zic și public. Chiar dacă este făcută de guvernarea PSD, de administrația publică PSD, se face un trotuar, se face o parcare, nu știu, se toaletează în oraș ce vreți dumneavoastră, eu sunt de acord. Vă dau și like pe pagină, pe cuvântul meu. Nu, sincer, chiar mă bucur că se face ceva. Eu am o problemă când nu se face sau se face prost. Dar ca să ajungi să faci ceva, întâi trebuie să gândești și să vorbești. Dacă noi nu reușim să găsim un numitor măcar să stăm de vorbă... Am înțeles că aveți de împărțit... Lăsați problemele personale după acea ușă și haideți să discutăm concret. Și eu sunt sigur că se pot găsi soluții. Noi, cel puțin în ceea ce privește acest proiect și cu asta conchid,...

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - domnul consilier....

DL Consilier Daniel Miclăuș - .... noi vom vota acest proiect pentru că este oportun și este benefic și orice obiectiv de investiții pe care ni-1 veți propune, noi îl vom vota cu două mâini. Spuneați de, și cu asta chiar închid, spuneați de consiliul județean și consiliul local. Este benefică orice colaborare între instituțiile statului pentru că vedem și noi, și apropo de ce se întâmplă zilele astea prin media, vedem foarte bine ce se întâmplă. Până la urmă instituțiile sunt create pentru oameni și sunt făcute de oameni pentru oameni. Dialogul interinstituțional ar trebui să existe și el există...

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - domnul consilier, nu vă supărați, 3 minute . Vă rog, fiecare are dreptul să vorbească.

DL Consilier Daniel Miclăuș - 2 secunde, atât vreau să spun. Atât vreau să spun. El există și se poate concretiza, atenție, nu este o laudă, este o constatare, se poate concretiza....

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina vă rog, gata.

DL Consilier Daniel Miclăuș - ...doar printr-un proiect de hotărâre. Doamna președinte de ședință, lăsați-mă să-mi termin ideea, chiar printr-un proiect de hotărâre....

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - dar s-a terminat timpul dumneavoastră, îmi pare foarte rău. Haideți, vă rog, să ia și altcineva cuvântul.

Dl. Consilier Daniel Miclâuș - .... benefic pentru comunitatea noastră. Luați act că consilierii locali PNL vor vota acest proiect.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - doamna consilier, aveți cuvântul.

Doamna Consilier Maria- Raluca Năstase doamna președinte, aș vrea să vă rog să fiți atentă la atitudinea noastră în timpul în care domnul primar își expune proiectele, cu câtă atenție și respect îl ascultăm atât pe dânsul cât și pe domnul consilier Ghingheș și să nu ne mai impuneți 2 minute, 3 minute, 5 minute....

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - aveți dreptul termenului limitat, îmi pare foarte rău.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - cine spune, unde scrie?

Doamna Consilier Maria- Raluca Năstase - doamna președinte, dar unde...

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - astăzi am primit (codul administrativ), citiți vă rog. O să luați...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -doamna consilier, domnilor consilieri...

Doamna Consilier Maria- Raluca Năstase - după...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - fără a intra, doamna consilier...

Doamna Consilier Maria- Raluca Năstase - nu am terminat, domnule secretar. Nu am terminat ceea ce avem de spus.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -doamna președinte, oleacă, 2 minute ca să vă lămuresc pe ce problemă ați pus dumneavoastră. Este articolul....

Doamna Consilier Maria- Raluca Năstase - vă lămuresc eu întâi ceea ce am vrut să spun, domnul secretar, după care interveniți dumneavoastră.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - este articolul 138, doamna consilier....

Doamna Consilier Maria- Raluca Năstase - am înțeles este un articol. Eu voiam să vorbesc despre civilizație și respect. Domnul, intrăm și pe articole imediat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Ghingheș a pus o întrebare și am obligația să -i răspund.

Doamna Consilier Maria- Raluca Năstase - o să îi răspundeți dar nu am terminat eu de vorbit. Domnul secretar, vă rog foarte mult. Am spus că l-am ascultat cu atenție pe domnul primar și dacă vorbește o oră nu l-a întrerupt nimeni. Și am ascultat, am luat și notițe despre detalii tehnice și apreciez faptul că dumnealui, constat, că știe proiectul cap-coadă, da, privind parcarea, și ce formă au pavelele. Domnul consilier Ghingheș are o părere de expus cu date tehnice, cu opinia dumnealui. L-am ascultat fără întrerupere. Aș vrea să vă rog să tratați în mod egal atât pe domnul primar cât și pe Năstase, și pe Ghingheș, și pe Ilie Bîrzu, și toți ceilalți consilieri. Tratarea cu respect este unul dintre principiile de bază care trebuie să funcționeze între noi. Mulțumesc frumos.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - eu vreau să fac doar o precizare. Președintele de ședință are autoritatea să limiteze dreptul la cuvânt. Este prevăzut în Codul administrativ, în art.138. Eu pe asta am vrut să punctez, că doamna Dragomir are acest drept și vă citez.” Președintele de ședință are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt”. Deci este dreptul dumneaei. Nu mai trebuie să întrebați în ce bază.

Doamna Consilier Maria- Raluca Năstase -dar nu am întrebat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -are autoritatea....

Doamna Consilier Maria- Raluca Năstase - domnul secretar, noi cunoaștem bazele, nu am întrebat acest lucru. Am făcut o observație de bun simt.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -are autoritatea să intervină. Acum nu cred că cineva a intervenit peste. Doamna Dragomir își exercită autoritatea, domnul primar a ascultat întotdeauna, pe toată lumea, cu cel mai mare respect.

Doamna Consilier Maria- Raluca Năstase - să știți că o puteți lăsa pe doamna președinte să se exprime singură. Cunoaște articolul, nu-i mai citiți dumneavoastră, lăsați-o să lucreze.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici doamna nu știa exact, cu exactitate articolul. I l-am spus eu. Doamna știa prevederea doar, de asta.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - știți ce vă solicit eu, cu tot respectul? Tratament egal pentru că domnul primar a vorbit 7-8 minute. Nouă ne tăiați cuvântarea la 2-3 minute. Deci atât vă cerem, tratament egal.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - domnul consilier, eu nu v-am dat cuvântul. Cuvântul îl are doamna doctor Dinu. Doamna consilier!

Doamna Consilier Ioana- Raluca Dinu -singura precizare pe care vreau să o fac la acest proiect. Mă voi abține de la vot deși în articolul 228 la alineatul c se spune că conflictul de interese este pentru societate la care se deține calitatea de administrator. Totuși spitalul este o instituție dar având în vedere că sunt director medical mă voi abține de la acest vot. Aceasta era intervenția mea, mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - doamna consilier Pricopoaea.

Doamna Consilier Enula Pricopoaea - domnul Ghingheș, vreau numai să vă dau un răspuns vizavi de faptul că nu avem tratament, nu suntem tratați egal ca și consilieri. Dacă ne amintim de ședințele anterioare, doamna consilier Năstase a vorbit cred că 40 de minute. A început la ora 9 și s-a terminat la 9,40 sau 10 dacă țin minte și noi am respectat și nu cred că vreunul din consilierii locali ai PSD a vorbit 40 de minute. Deci dacă vorbim de tratament egal și conform Codului administrativ, eu zic să îl respectăm și ca să putem să ne facem treaba mai repede, și să nu stăm și să facem lectură împreună, toți, când sunt comisiile, am avut o discuție și cu domnul Crețu, eu zic așa. Dacă primim vineri, primim cu 5 zile înainte proiectele, vedem ce nu este în regulă, fiecare pe specialitatea lui. Eu nu pot să îmi dau cu părerea pentru domnul Crețu care este arhitect, deci deține informații pe care eu nu le am. Domnul Miclăuș este avocat, deci și noi pe parte juridică. Deci, dacă noi deschidem proiectele și am avut un weekend la dispoziție și am văzut că ceva nu este în regulă, toate comisiile se întrunesc cu o zi înainte de ședința ordinară. Deci atunci, noi, la acele comisii, mi-a plăcut domnul Crețu și îl felicit, în momentul în care nu este ceva clar poate să ceară să vină un arhitect, pentru că nu a înțeles, să vină cine a făcut propunerea. Deci, haideți să ne facem treaba de consilieri și să nu facem lectură aici. Aici ne susținem sau nu susținem proiectul dar la comisii noi putem să îi chemăm pe cei în cauză și să cerem, cum a fost cu Serviciul public. Nu puteam să-1 chemăm pe domnul director Zaharia? Avem dreptul și avem ca și consilieri. Asta este obligația noastră, domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - pentru informarea dumneavoastră, proiectul acesta a ajuns aseară. Deci acesta a fost transmis aseară tuturor consilierilor. Pentru informarea dumneavoastră.

Doamna Consilier Enula Pricopoaea - domnul Ghingheș, ăsta este o excepție, dar celelalte proiecte?

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - păi vorbim punctual sau vorbim așa, în general?

Doamna Consilier Enula Pricopoaea - nu, domnul Ghingheș. Vreau să fiți corect și obiectiv.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina-domnul Ghingheș, dumneavoastră ați avut dreptul la cuvânt. Nu vă supărați, de ce intrați peste altcineva?

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - deci proiectul acesta nu a parcurs etapele legale necesare. A fost transmis peste ordinea de zi, fără raport de urgență. Și aș vrea să se noteze în mod expres acest lucru în procesul verbal.

Doamna Consilier Enula Pricopoaea - domnul Ghingheș, eu v-am spus vizavi de faptul că respect și să respectăm cele 3 minute, 5 minute, care s-au acordat. Haideți să nu pierdem timpul pentru că fiecare avem serviciu. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - doamna consilier, mulțumim frumos. Altcineva mai dorește să ia cuvântul?

9

DL Consilier Daniel Miclăuș - vreau să fac o singură precizare. Dacă tot vorbim de acest Cod administrativ, 138 alin.7, adică haideți să ne rezumăm ce spune acest articol și alineat. Fiecare consilier trebuie să ia cuvântul exclusiv, să se refere exclusiv la problema supusă dezbaterii, care face obiectul dezbaterii. Adică, dacă fiecare ne dăm cu părerea aici și în loc să discutăm despre proiecte concret, pentru că eu am zis, parcare, iluminat, canalizare, nu știu ce, m-am referit la proiect. Pe lângă alte. Dacă discutăm acum, putem discuta de exemplu într-o pauză aceste chestiuni sau chiar înafara acestui cadru. Vă rog să limitați...

Doamna Consilier Ioana- Raluca Dinu - e o propunere foarte bună dar o respectăm toți consilierii.

DL Consilier Daniel Miclăuș - si atunci? Păi asta e ideea.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - domnul consilier Crețu, am văzut.

DL Consilier Cătălin-Bogdan Crețu - vă mulțumesc. Haideți să revenim un pic la proiect. Proiectul vizează Spitalul Județean. Prin urmare implicarea Consiliului Județean mi se pare absolut normală. în al doilea a rând, Consiliul Județean nu cred că are abilități de decizie pe terenul municipalității. Prin urmare, hotărârea consiliului local este absolut necesară. Ce avem noi astăzi de aprobat, este un studiu de fezabilitate. Studiul de fezabilitate se face în baza unei teme. Si aici as vrea să clarific

5                        9 un pic partea cu proiectanții și cu specialiștii care spun ceea ce e corect. în momentul în care unui proiectant, unui specialist, i se dă o temă, el execută acea temă în baza normativelor și legislației în vigoare. Discuția vizavi de parcare nu ține de tema studiului de fezabilitate. Discuția legată de parcare ține de oportunitatea amplasării acolo a parcării. Din păcate, acest lucru nu-1 putem stabili decât printr-o documentație de urbanism. Documentație de urbanism pe care ar trebui municipalitatea să o facă pentru diferite zone de interes public în Bacău. Una dintre primele zone este zona centrală.

Domnul Primar Cosmin Necula - dar avem un PUG, domnul arhitect.

DL Consilier Cătălin-Bogdan Crețu - haideți să terminăm.

Domnul Primar Cosmin Necula - scuze că îmi permit să vă întrerup.

Dl. Consilier Cătălin-Bogdan Crețu - haideți să terminăm.

Domnul Primar Cosmin Necula - îmi cer scuze. Chiar îmi cer scuze față de dumneavoastră toti.

Dl. Consilier Cătălin-Bogdan Crețu - discutăm civilizat...

Domnul Primar Cosmin Necula - oameni buni, suntem într-o situație în care arhitectul se crede jurist, juristul se crede arhitect....

DL Consilier Cătălin-Bogdan Crețu - aprecierile mele au fost profesionale și vă rog frumos....

Domnul Primar Cosmin Necula - vine toată lumea și-și dă cu părerea. Oameni buni, avem de făcut o parcare.

DL Consilier Cătălin-Bogdan Crețu - doamna președinte, acum cum mai e regulamentul?

Domnul Primar Cosmin Necula - cer scuze. Repet, îmi cer scuze.

DL Consilier Cătălin-Bogdan Crețu - haideți să revenim. Ce subliniez este că oportunitatea acestui proiect este subliniată de o documentație de urbanism care nu o avem.

Domnul Primar Cosmin Necula - cum nu o avem? Dar nu avem Plan Urbanistic General?

Dl. Consilier Cătălin-Bogdan Crețu - și ce spune legea vizavi de PUG?

Domnul Primar Cosmin Necula - ce spune?

DL Consilier Cătălin-Bogdan Crețu - că într-un termen de un an de zile trebuie realizat un PUZ pe zona centrală. Având în vedere că obiectivul vizat este un obiectiv strategic....

Domnul Primar Cosmin Necula - blocați-1, domnul arhitect.

DL Consilier Cătălin-Bogdan Crețu - ... din punctul meu de vedere trebuie în zona spitalului să fie făcut un PUZ pentru că suntem în situația în care în zona spitalului avem terenuri proprietate privată care sunt blocate pentru că nu li se acordă dreptul de a construi absolut nimic...

Doamna Consilier Ioana- Raluca Dinu - care sunt proprietate privată, domnul consilier ? Pentru ultimul...

DL Consilier Cătălin-Bogdan Crețu -din jurul spitalului.

Doamna Consilier Ioana- Raluca Dinu -din curte vă referiți. Noi vorbim de parcarea din curte. Ultimul teren, a fost exproprierea în ultima ședință de consiliul județean. Este vorba de o parcare, avem nevoie de ea pentru că anul viitor vine acreditarea, ISU și Ministerul Sănătății ne cer niște circuite pentru ambulanța de la UPU mare și de la UPU copii. E vorba aici până la urmă de funcționarea spitalului. Suntem toți de acord cu subiectul acesta, de ce îl tot dezbatem? Nu vă supărați pe mine dar nu înțeleg.

Dl. Consilier Cătălin-Bogdan Cretu -pentru că nu sunt de acord ca să punem... Avem nevoie azi de parcare, punem azi parcare. Avem mâine nevoie de o rezervă de apă, punem rezervă de apă.

Doamna Consilier Ioana- Raluca Dinu -dar nu e vorba de astăzi. Acela este un teren care se știe că e de parcare de mult timp.

Dl. Consilier Cătălin-Bogdan Cretu -ne trezim într-un oraș construit haotic.

Doamna Consilier Ioana- Raluca Dinu -domnul consilier, atât vă întreb. Ați depus ieri la comisia de specialitate, și dacă ați făcut asta tot respectul, vreo hârtie, vreo declarație în care spuneți, sau în care afirmați că nu știați, sau nu e nevoie, sau trebuie făcut, sau.....

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - încă odată, proiectul acesta a ajuns aseară pe emailurile noastre. Nu am avut cum să discutăm la comisie pentru că așa faceți voi administrația. De asta. Că așa faceți dumneavoastră administrație, de pe o zi pe alta, heirupism.

Doamna Consilier Ioana- Raluca Dinu - azi dimineața, la a doua ședință de comisie.. .Domnul consilier, la a doua...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - și ca să știți, nu aveți voie să luați cuvântul dacă vă abțineți sau dacă nu participați la vot, tot aia este, să știți. Deci dacă...

Doamna Consilier Ioana- Raluca Dinu - acum ce, să-mi fie frică că mă trezesc cu o plângere, nu?

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - ori una, ori alta. Trebuie să vă decideți. Doamna Consilier Ioana- Raluca Dinu dar nu vi se pare normal totuși... Dl. Consilier Cătălin-Bogdan Cretu -doamna doctor, doamna doctor, ședința... Domnul Consilier Cristian Ghingheș - influențați în mod direct și asta înseamnă participare la dezbatere.

Doamna Consilier Ioana- Raluca Dinu -domnul consilier, nu cred că se.... Nu puneți, vă rog frumos, că aici vă jigniți toți colegi. Nu puneți sub semnul întrebării...

Dl. Consilier Cătălin-Bogdan Cretu - doamna președinte, cum era cu regulamentul și programul?

Doamna Consilier Ioana - Raluca Dinu -numai un picuț. Nu puneți liberul arbitru... al colegilor la...

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - haideți să trecem la vot, domnul secretar, vă rog.

Dl. Consilier Cătălin-Bogdan Cretu -proiectul prezentat....

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -cine este

Dl. Consilier Cătălin-Bogdan Crețu -... a fost trimis la ora 17 și 16 minute.....

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - supunem la vot. Gata, s-a scurs timpul.

Dl. Consilier Cătălin-Bogdan Crețu -... comisia a avut loc la ora 10 dimineața. Nu sunt contra....

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - o întrebare, domnule secretar. Trebuia acest proiect să aibă o justificare de urgență pentru că ne-a fost transmis cu mai puțin de 20 de ore înainte?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - aveți justificarea de urgență în interiorul ....

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - în scris.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - în scris, o aveți în interiorul referatului care spune foarte clar că perioada de execuție este de 5 luni și se dorește demararea cât mai rapidă, tocmai ca o condiție a funcționării spitalului. De aici, eu zic că orice om înțelege că acest proiect chiar este urgent. Nu s-a folosit expres termenul de urgență dar s-a spus foarte clar, se dorește demararea cât mai rapidă. Și atât din pledoariile dumneavoastră cât și din acte rezultă foarte clar că până la urmă parcarea aceasta nu este nici dorința domnului Miclăuș, nici a domnului Ghingheș, nici a domnului primar ci este o condiție impusă de normativele în vigoare pentru funcționarea în condiții optime și legale a acestui spital.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -aceasta înseamnă că trebuie să o facem oricum, pe repede înainte?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -păi nu e vorba pe repede înainte.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -nu așa se face administrație, domnule secretar general. Nu așa se face administrație.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -dar eu nu am zis. Eu v-am explicat.. .Eu v-am explicat condițiile...

Domnul Consilier Romică Botoi - nu este cazul să discutăm problema. Trebuie parcare și cu asta gata.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - este cazul. Sunt 2 milioane de lei care vor fi cheltuite pentru această parcare. Este cazul să discutăm. De asta suntem aici. Nu putem trece pe repede înainte investiții din banii cetățenilor, fie că sunt ai municipiului, fie că sunt ai județului.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -domnul Ghingheș, această parcare ...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -deci trebuie să discutăm, îmi pare rău.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - aveți dreptate perfectă. Această parcare este realizată în parteneriat cu Consiliul Județean. Intr-adevăr ea costă 2 milioane, cum spuneți dumneavoastră, dar Municipiul Bacău vine cu 170.000 lei, atât. Deci, aici, din punctul meu de vedere, trebuie să apreciați dacă acea parcare care este impusă până la urmă de normativele în vigoare, este oportună sau nu. Adică dacă oportunitatea predomină legea sau dacă legea predomină oportunitatea. Până la urmă la asta se reduce.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - eu nu am vorbit de necesitatea acestei parcări ci de felul în care o amenajăm. Putea, deci putea să existe totuși o dezbatere, domnule primar, aceasta este cerința noastră.....

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - să trecem la vot. Vă rog frumos, domnul consilier.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - ...haideți să discutăm, să dialogăm. Este oportună așa, poate o facem așa, poate această parcare servește mai multor cetățeni din acea zonă. Despre asta trebuie să discutăm administrativ. Nu o trecem de pe o oră pe alta pentru că așa ne spune cineva.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - dar am avut timp, domnul consilier Ghingheș, să discutăm. Trecem la vot. Domnul secretar, vă rog.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

absent

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

Nu participă la vot

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE RALUC A MARIA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - păi ce ați mai trăncănit 45 de minute? Nici nu vreți, nici nu ...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - domnule Scripăț, este vorba de felul în care faceți administrație, nu de altceva. Nu am zis că nu este oportună.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - domnul Ghingheș, eu nu mai înțeleg nimic nici din politică, nici din administrație.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș-păi nu știți administrație. Dați-vă demisia dacă nu înțelegeți.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - păi nu știu administrație dar vreți să mă convingeți că în incinta unui spital, o parcare este dăunătoare?

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- dar nu am zis asta. Am zis că trebuie să avem o discuție urbanistică în sensul acesta, așa cum a zis și domnul Crețu.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - păi tot avem. Vorbim de o parcare în incinta unui spital. Te duci cu nevasta la maternitate, soția este bolnavă, te duci la urgențe, chiar nu avem rușine oare ca să comentăm o parcare?

Domnul Consilier Cristian Ghingheș-este o chestiune foarte simplă. Este o chestiune atât de simplă. Putem să gândim acest oraș mult mai bine pe termen lung, nu așa de pe o zi pe alta. Asta vreau să vă explic.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - la anul o să o mai modificăm. O mai modificăm odată.. .(nu se înțelege, luări de cuvânt simultane)

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- păi dacă o să vină alții, fiți sigur că o vor modifica.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț -ați fost acolo să vedeți că e noroi acum?

Domnul Consilier Cristian Ghinghes-păi din cauza dumneavoastră că nu ați făcut spitalul în 3 ani de zile. Nu din cauza mea, nu din cauza cetățenilor. Din cauza dumneavoastră, a celor de acolo, mai puțin domnul secretar general că el e de, mă rog, el e de al casei.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - da, mulțumesc.

Domnul Consilier Romică Botoi- stimați colegi, să trecem la punctul următor, că nu mai terminăm.

1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.158 din 03.05.2019 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula-multumesc. doamna președinte de ședință. Documentația ați avut-o la mapă. Doamnelor și domnilor consilieri locali, e vorba de expunerea la proiectul de hotărâre, e vorba de proiectul de modificare a HCL nr.158 din 03.05.2019 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. E vorba de o rectificare bugetară în interiorul bugetului nostru. Dacă vreți să aprobați și considerați legal bine, dacă nu, continuați cu circul.

Domnul Secretar General Nicolae-Ovidiu Popovici - aviz favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Direcția Tehnică)

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - discuții asupra proiectului? Vă rog, domnul consilier dar 3 minute, atât.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- nu, mult mai puțin, pe conținut. Am observat că se diminuează bugetul la Stadionul municipal și la Sistemul de management pentru interacțiunea cu cetățenii. Am dori să știm care este stadiul acestor proiecte și de ce de 3 ani de zile ele tot timpul intră la rectificare pe minus și de ce până la urmă nu le vedem puse în practică. Deci stadionul și Sistemul de interacțiune cu cetățenii. Pe de altă parte, trebuie să remarc faptul că se acordă fonduri suplimentare unităților de învățământ pentru pregătirea anului școlar și acesta este un pas înainte și mă bucur că în al treilea an al administrației actuale acest lucru se întâmplă. în anii anteriori erau nevoi și e bine că se fac reparațiile necesare la unitățile de învățământ dar totuși aș dori să îmi răspundeți despre Stadionul municipal și Sistemul de management al interacțiunii cu cetățenii. Stadiul vă rog, pentru ambele obiective.

Domnul Primar Cosmin Necula- haideți vă rog, trecând peste faptul că vă vom răspunde în scris, din acest punct de vedere nu mai vreau să mai am nici un fel de polemică cu nici unii dintre cei care își doresc doar să blocheze activitatea consiliului local și a orașului, pentru informarea dumneavoastră doamnelor și domnilor consilieri locali, repet, este un proiect de hotărâre care l-ați și aprobat, o documentație tehnico-economică la Stadionul municipal de peste 40 milioane de euro, încercăm să găsim soluții. Din păcate am fost puși în situația să alegem: ori Rezervă de apă ori Stadion municipal. Asta e clar. Pe de altă parte, este o firmă privată, așa cum spunea și domnul consilier local Miclăuș, mă bucur că sunt firme din privat care își exprimă intenția de a ajuta orașul, este intenția unei firme private de a construi un stadion. Deci, vrem să vedem concretizarea acelei intenții din partea acelei firme private pentru a nu ne trezi în situația în care se construiește un stadion privat și mai construim și noi încă unul.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- există vreun act semnat în acest sens?

Domnul Primar Cosmin Necula- nu v-am întrerupt, domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- există vreun act, aveți vreun parteneriat, vreun act, ceva sau vorbiți povești ca de obicei?

Domnul Primar Cosmin Necula- deci, doamnelor și domnilor consilieri locali, în contextul în care dumneavoastră doriți cu tot dinadinsul să nu fiu lăsat să vorbesc, am înțeles.

2.Centrul de informare pentru cetățeni își urmează cursul. Este vorba de componente financiare pe care nu le-am reușit să le îndeplinim în momentul de față. Am să-1 rog pe domnul director Anghel să vă spună concret în momentul de față în ce etapă ne aflăm. Domnul Director ADL Cristian Anghel - sistemul de comunicare cu cetățenii, aș dori să spun că stadiul în care se află în momentul de față, deja avem contract semnat cu un prestator iar bugetul s-a diminuat din cauza faptului că proiectarea era anuală, pentru 12 luni și au rămas 6 luni pentru anul acesta și restul de plată va fi pe anul următor.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- deci avem o întârziere de 6 luni practic.

Domnul Director ADL Cristian Anghel - nu. Acum s-a semnat contractul și datorită faptului că acum s-a semnat au rămas.... Contractul este pe 12 luni.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș-am înțeles. Mulțumesc.

Domnul Director ADL Cristian Anghel -mulțumesc.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- totuși, nu am înțeles cu stadionul. Aveți vreun parteneriat semnat cu acel privat sau iarăși vindem gogoși cetățenilor pentru că oamenii....

Domnul Primar Cosmin Necula- gogoși vinzi dumneata, domnul consilier.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș-...oamenii cer acest obiectiv...

Domnul Primar Cosmin Necula- gogoși scrise sau mai puțin scrise.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș-...de ani de zile și-l promiteți și vrem să înțelegem și noi ce se întâmplă cu stadionul până la urmă. Se mai întâmplă ceva că acum am văzut că l-ați mutat?

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - nu face obiectul.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- vreți să faceți...Dar nu, dar vrem să știm pentru că ne cereți să luăm câteva sute de mii de lei de la acest obiectiv.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - altcineva, mai are ....

Domnul Primar Cosmin Necula- nu vă cer nimic, domnul consilier.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș-păi nu.

Domnul Primar Cosmin Necula- faceți ce vreți.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- asta solicitați prin proiectul de hotărâre și am dori să știm ....

Domnul Primar Cosmin Necula-nu vă cere nimeni nimic.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș-... am dori să știm care este stadiul acestei investiții.

Domnul Primar Cosmin Necula- o să vă ceară cetățenii, domnul consilier. Cât de curând.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- deci ne puteți da lămuriri cu privire la un parteneriat pe care l-ați semnat, sau vreun act, sau vreun act de intenție? Deci nu aveți nimic în sensul acesta.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - domnul consilier Laur Șova.

Domnul Consilier Laur Șova-Gâțu-multumesc. doamna președinte de ședință. Am eu un amendament de făcut la acest proiect în sensul că la cap.70.02.03.30 -locuințe, se diminuează art.20.01.09 - prestări servicii cu suma de 30.000 de lei și se suplimentează tot la același capitolul art.20.01.06 - piese de schimb, cu suma de 30.000 lei pentru reparații locuințe ANL.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - mulțumesc. Altcineva? Doamna Pricopoaea, parcă am văzut.

Doamna Consilier Enula Pricopoaea - da, vreau să îi spun domnului Ghingheș că dacă tot vorbim despre corectitudine și tot îi spun să nu ne mai jignim reciproc, eu aș zice să citească art. 13 8( 11) în care este interzisă adresarea de insulte sau calomnii între colegii consilieri, între consilieri și aparatul de specialitate, între consilieri și aparatul primăriei. Deci este...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- dar ce am zis, doamnă? Am zis că vinde gogoși, asta face. Asta face de 3 ani de zile cu privire la Spitalul Municipal.

Doamna Consilier Enula Pricopoaea - haideți să facem puțin limba și literatura rămână. In context, ce înseamnă ”vinde gogoși”?

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- ce însemnă, ia spuneți!

Doamna Consilier Enula Pricopoaea - adică dumneavoastră vreți să spuneți că domnul primar vinde gogoși, fizic, da?

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- nu fizic, nu.

Doamna Consilier Enula Pricopoaea - păi atunci e o jignire.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- mă refeream metaforic.

Doamna Consilier Enula Pricopoaea -e o jignire.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- metaforic spuneam.

Doamna Consilier Enula Pricopoaea -nu, tot vă plac plângerile, domnul avocat Miclăuș poate să vă spună că se poate interpreta. Este o jignire. Deci, vă rog frumos.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- dar vă rog să ne spuneți exact ce înseamnă ”a vinde gogoși” ca să punem exact eticheta.

Doamna Consilier Enula Pricopoaea deci, haideți, mă abțin ca să nu vă jignesc.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - mulțumesc. Mulțumesc doamna consilier. Altcineva. Atunci dacă nu mai sunt discuții trecem la vot, domnul secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -supunem amendamentul domnului Șova la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. cri

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOI ROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

absent

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

Nu participă la vot

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NÂSTASE RALUCA MARIA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

Nu participă la vot

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 18 voturi pentru a fost aprobat amendamentul domnului Laur Șova. (17, așa cum rezultă din precizarea făcută de dl. secretar general după ce s-a trecut la punctul 2) Supunem la vot proiectul de hotărâre cu modificările aduse prin amendamentul aprobat. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOI ROMICÂ

X

3.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

absent

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

Nu participă la vot

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE RALUCA MARIA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

Nu participă la vot

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 18 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre. (17, așa cum rezultă din precizarea făcută de dl. secretar general)

2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta expunerea de motive Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al bugetului local pe trimestrul II anul 2019, al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - îmi cer scuze, oleacă domnul Scripăț, vă rog. Cu 17 voturi, domnul Luca și dl. Stan nu au participat la vot. Dl. Luca ? Deci avem 19 consilieri, avem două neparticipări, a domnului Luca și a domnului Stan, deci avem 17 voturi pentru. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina -aveți cuvântul, domnul viceprimar.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin -da. S-a scurs primul semestru al anului, motiv pentru care trebuie să aprobăm contul de execuție pe trimestrul 2 al anului 2019. De asemenea, să facem și o analiză a bugetului local, îndeplinirea indicatorilor bugetului local pe cele două componente, funcționare și dezvoltare, pe primul semestru al anului. Materialele le-ați avut la mapă, ați avut și cifre referitoare la încasări, previziuni pe semestrul II, ați avut ocazia să le parcurgeți, puteți să le comentați dar în final vă supun aprobării proiectul de hotărâre în forma în care a fost prezentat. Vă mulțumesc.

9

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici aviz favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Economică)

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - rog, domnul secretar, să supuneți la vot proiectul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici domnul Ghingheș?

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- aveam ceva de spus dacă se poate, doamna președinte.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - da, vă rog. Nu am observat, mă scuzați.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- mulțumesc. Observăm iarăși, ca la ultimele 3 prezentări de execuție bugetară, cum domnul primar părăsește sala exact înaintea acestui proiect și mă întreb, nu cumva părăsește sala pentru a evita explicațiile necesare ca să ne lămurească și pe noi de ce suntem la 8% de exemplu, execuție bugetară pe investiții? Primăria Bacău a venit anul acesta, la începutul anului, sau mă rog, undeva prin aprilie-mai, cu bugetul de cheltuieli, venituri dar și de investiții și și-a planificat o serie de investiții. Și vreau să înțeleg de ce astăzi suntem la 8% execuție pentru aceste investiții și mai ales de ce din plățile de 141 de milioane de până acum, ba nu, ba da, 141 de milioane de până acum, 146, 139 sunt pe funcționare. Deci practic, 90 și ceva la sută din bugetul municipiului merge în funcționare și mult prea puțin pentru un oraș ca Bacăul pe dezvoltare și investiții. Aș vrea să ne explicați de ce suntem iarăși în această ipostază după 3 ani și după 3 bugete de ale dumneavoastră aprobate pentru că mi se pare de-a dreptul rușinos. Ce se întâmplă la nivelul municipiului Bacău de investițiile nu merg mai departe și de ce trebuie chiar să le ducem prin vecini ca ele să meargă înainte. Și vreau să specificați în mod concret care au fost măsurile pe care le-ați luat la nivel managerial în acest sens și contez pe un răspuns din partea dumneavoastră domnule viceprimar, în lipsa domnului Necula.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin -da, domnul Ghingheș, aveți ce aveți cu primarul. Pe de o parte mă bucur dar pe de altă parte sunt supărat că eu nu mai am nici o valoare. Dar nu asta contează. Deci, noi, în acest context, chiar dacă nu e domnul primar, lucrările se pot desfășură normal și legal deoarece în sală sunt, sau este, sunt componenții aparatului administrativ.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- de acord.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin -da, sunteți de acord? Deci, dacă aveți răspunsuri concrete dar nu politice, nu tendențioase, vă pot sta la dispoziții șefii celor două direcții la care faceți dumneavoastră referire și care au în subordine și derularea bugetului, respectiv directorul Direcției Economice și directorul Direcției Tehnice. Așa că trimiterea la primar, că dacă e sau nu e, primarul nici nu e obligat să știe toate amănuntele, să știe în totalitate bugetul. El are o viziune, am votat-o la începutul anului, am votat un buget, iar ducerea sau neducerea la îndeplinire punctual, pot să vă răspundă doamnele.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- chiar vă rog pentru că avem un buget așa cum ați spus...

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin -nu sunt doamnă.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- nu, nu. Rog aparatul executivului pentru că știu de ce am făcut apel la domnul primar, pentru că știu că nu dumneavoastră țineți în frâu investițiile ci managerul instituției și de asta îmi pare rău că nu e în sală. Dar dacă putem avea explicații din partea aparatului tehnic, ar fi senzațional.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin -eu zic punctual, la o întrebare să vă răspundă că aparatul tehnic, rețineți, nu face politică, punct.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș-stiu. știu asta, da. Cel puțin declarativ. Deci suntem la 8% execuție bugetară pe investiții. De ce?

2.Ce măsuri au fost luate până acum față de anii anteriori când am fost, nu mai mult de 20%, la investiții. Deci, în anii anteriori am fost la 20%, ce măsuri ați luat în sensul acesta sau ce măsuri au fost luate? Mulțumesc.

Doamna Director Olariu Mariana-Directia Tehnică - bună ziua. Din partea Direcției Tehnice situația se prezintă în felul următor. După cum știm, bugetul s-a aprobat în luna mai. Investițiile ca să poată fi demarate, ca și la nivel de achiziție a unei investiții, trebuie să aibă sursa de finanțare și trebuie ca să se încheie contractele, trebuie să existe bugetul. începând din luna mai, iunie, iulie se demarează licitațiile de execuție. Unele dintre ele, acei 8% reprezintă contractele care s-au încheiat ca urmare a finalizării achizițiilor. Ce măsuri am luat ca să contracarăm o situație de genul acesta, am încercat chiar înainte de aprobarea bugetului să demarăm o serie de investiții, de proceduri de licitație ca să devansăm puțin termenele vizavi de încheierea contractelor. Procedurile de licitație sunt cu duratele care sunt legale, suntem în foc continuu cu ele și într-adevăr la nivelul acesta suntem acum. Ca și derulare de contracte este, după ce se încheie procedura de licitație, încheiem contractul.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -mulțumesc frumos pentru explicații. Putem pune în practică acel sistem de monitorizare publică a investițiilor pentru că este o cerință pe care cel puțin eu am avut-o de 2 ani și domnul Chindruș mi-a spus la vremea respectivă dar și ulterior că va fi pusă în practică. Pentru că țin minte că am mai cerut stadiul investițiilor, deci pe fiecare investiție în parte și aparatului tehnic i-a luat undeva la o lună jumătate să îmi formuleze un răspuns în acest sens, deci să le pună pe o hârtie și să spună, investiția X este la atât %, investiția Y este la atât % și nu pot să nu mă întreb de ce a durat atât și dacă există o problemă acolo, nu știu, de comunicare sau de management al acestor investiții. Cumva ar trebui făcută o supraunitate la nivelul primăriei astfel încât să fie monitorizate toate pentru că mereu când întreb despre investiții sunt trimis la diverse compartimente și mi se pare că nu există o comunicare și un lucru unitar acolo în cadrul primăriei și de asta l-am și întrebat pe domnul primar, dacă a făcut ceva în acest sens sau măcar pe domnul administrator public. Mi se pare că ceva se întâmplă acolo. Nu știu, compartimentele nu colaborează sau comunicarea e deficitară. Nu știu, aș dori să știu mai multe despre asta pentru că atunci când vorbim despre administrație trebuie să fim conștienți de procesele care se întâmplă în instituție și ce putem schimba în sensul acesta ca lucrurile să meargă înainte, astfel încât să vedem investițiile astea în practică. Pentru că altfel vom continua să fim la 20%, vom da banii pe funcționare dar cetățenii nu vor vedea mare lucru că se întâmplă în teritoriu.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin -domnul consilier, o întrebare scurtă. Ați avut ocazia ca aceste nelămuriri să le rezolvați în ședința de comisie, domnule.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș-am mai facut-o și nu s-a rezolvat nimic, domnule viceprimar. Deci am chemat...

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin -și credeți că se rezolvă acum?

Domnul Consilier Cristian Ghingheș-da. pentru că atunci când ridicăm problemele public vom pune presiune și pe aparatul de specialitate dar și pe politic să facă ceva în acest sens. Pentru că nu se mișcă lucrurile.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - deci sunteți aici ca să puneți doar presiune.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- asta pot face eu din postura de opozant ca lucrurile să meargă înainte. Eu nu pot să fac treaba primarului să coordoneze aparatul de specialitate, în schimb o puteți face dumneavoastră dacă ați avea atribuții, că nu aveți.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu-dacă pentru un amărât de certificat de urbanism, după ce este elaborat de departamentul de urbanism stă o săptămână la semnat la etajul 1, de ce ne mirăm la investiții? Și vă rog frumos...

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - ce articol de lege se încalcă dacă stă, sau din administrație, dacă stă o săptămână?

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu- păi atunci nu mai spuneți că în maxim 30 de zile, spuneți la 30 de zile, domnule.

Domnul Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - dar așa spune legea, domnule. Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu-păi nu. Legea spune că se dă în maxim 30 de zile.

Domnul Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - aha!

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu- în aceeași speță, spuneți-mi de ce anumite certificate sunt emise în 3 zile, semnate? Vă pot da și exemple

Domnul Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - poate sunt care nu sunt obiecțiuni, nu sunt probleme. Ce vreți să spuneți?

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu-nu. Haideți să fim serioși. Vreau să spun că dumneavoastră dați acum pe aparatul primarului...

Domnul Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - știți ce vă rog, domnule consilier? Fără supărare.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu- ... .în schimb dumneavoastră sunteți cel care semnează. Și dumneavoastră și primarul, cei care sunteți în conducere.

Domnul Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - la alea cu 3 zile întrebați-1 pe colegul dumneavoastră, președinte PNL la municipiu, domnul Dragoș Luchian, cu care chiar am avut un conflict...

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu-nu, nu, nu. Eu vă cred pe dumneavoastră, că dumneavoastră le semnați.

Domnul Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - .... cum a obținut la 3 zile, da. Deci președintele PNL Bacău, șeful dumneavoastră. întrebați-1 de ce l-a obținut în 3 zile.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu-seful PNL nu are treabă cu primăria. Persoana despre care vorbesc nu este afiliată politic. E o persoană privată, a făcut o solicitare si în 3 zile a obtinut.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș-dacă îmi permiteți. Domnul viceprimar, președintele PNL Bacău, președintele PSD, președintele PMP Bacău, nu este cetățean al municipiului Bacău, nu are voie? Eu nu am voie să mă duc să depun o cerere la Primăria Bacău?

Domnul Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - ba da, domnule. Deci sunt cazuri când poți să dai în 3 zile sau în 30 de zile.

Domnul Consilier Daniei Miclăuș-păi vă mai mirați, de exemplu eu am evitat să intru în discuții de genul acesta, dar vă mai mirați că aveți din partea noastră reacții de genul acesta. Adică, care, până la urmă, care este rostul dumneavoastră acolo, că eu nu mai înțeleg. Vreți să vă dau eu soluția? Faceți domnule toate obiectivele astea de investiții parteneriat cu Consiliul Județean. Cereți ajutorul. Cereți ajutorul, vă spun eu. Domnilor de la Consiliul Județean Bacău, ajutați-ne domnule că noi nu știm ce să facem, nu știm cum să facem, nu știm cum să conducem acești oameni. Oamenii nu mai știu încotro. Acesta este rostul dumneavoastră ca manageri. De asta vă dăm atâția bani pe lună. Nu mai zic de colegul dumneavoastră care ia bani și nu face nimic. Adică mai aveți și tupeul să mai veniți să spuneți că un cetățean al municipiului Bacău a depus o cerere și dumneavoastră aveți nu știu ce vendete politice. Păi să vă fie rușine domnule că sunteți niște incompetenți cu toții! Plecați acasă! O să ajungeți efectiv cum se întâmplă zilele astea cu Serviciul 112. Nu sunteți în stare de nimic! Plecați acasă și lăsați-ne în pace și faceți parteneriate cu Consiliul Județean.

Domnul Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - păi veniți dumneavoastră.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș-păi dar nu, nu. Păi venim noi.... Deocamdată sunteți dumneavoastră.

Domnul Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - aha!

Domnul Consilier Daniel Miclăuș- și faceți ceva în orașul acesta că m-am săturat de vorbe.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - dar de ce nu ați făcut dumneavoastră când ați fost la PNL, să faceți parteneriate cu consiliul?

Domnul Consilier Daniel Miclăuș-faceti ceva, dați cu mătura. Coordonați oamenii domnule, că acum aveți salarii bune toți.

Domnul Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - domnul, domnul....

Domnul Consilier Daniel Miclăuș-păi oamenii așteaptă să îi coordoneze cineva. Păi dar noi suntem stână fără stăpân domnule și veniți dumneavoastră să ne dați nouă lecții acum. Asta-i culmea imposturii și a nesimțirii.

Domnul Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - da domnule, am cedat, nu vă mai dau lecții.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș- doamna președinte de ședință, puneți-i în vedere domnului viceprimar să se refere strict la proiectul respectiv, nu să.... vendete politice.

Domnul Domnul Viceprimar Scripăt Constantin -păi ce legătură au poveștile dumneavoastră cu bugetul?

Domnul Consilier Daniel Miclăuș- păi dumneavoastră dacă ați trăit toată viața din politică, domnule, duceți-vă la treabă, domnule, luați-vă un job să vedeți cum e.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina -domnul consilier, vă rog. Domnul secretar, vă rog să supuneți la vot proiectul.

Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOI ROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ     IONELA-

CRISTINA

absent

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE RALUCA MARI A

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Ieșit din sală

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi, având în vedere absența domnului Ștefan din sală, a fost aprobat proiectul.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina -vedeți, ne certăm degeaba. Stăm atâta timp la un proiect.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- nu doamnă, ne certăm pentru că sunteți la 8% la investiții. De asta ne certăm. Că șeful dumneavoastră pleacă din sală atunci când trebuie să dea explicații pentru că e incapabil să fie manager. Asta. Habar nu are să conducă o primărie de 3 ani de zile.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - lăsați că nu e chiar așa cum spuneți dumneavoastră.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- de asta discutăm, nu de altceva.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - conduceți dumneavoastră mai bine, nu? Domnul consilier, nu vă supărați.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - abia aștept.

3+4. Se trece la punctul 3 și 4 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Dragomir Doina dă cuvântul domnului Viceprimar ConstantinScripăt pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafața de 4,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau - beneficiar Harabagiu Ion, căsătorit cu Harabagiu Florica

Inițiator - DL. COSMIN NECULA- PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar, Constantin Scripăț - Da, daca proiectele, îmi permiteți să le cumulăm. Au același obiect. Mai exact urmarea unei solicitări. E un cetățean al municipiului Bacău, Harabagiu Ion și Harabagiu Florica, solicită aprobarea concesionării directă a lotului de teren în suprafață de 4 m.p. situat în intravilanul municipiului Bacău. Mai exact este în vecinătatea proprietății și doresc să construiască un balcon, aliniindu-se la cele existente, deci neieșind sau respectând eu știu formatul blocului, fără să influențeze modificarea arhitecturală a blocului. Materialul îl supunem atenției dumneavoastră spre aprobare. Vă mulțumesc!

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -aviz -favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală , Arhitect Șef și Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2 și 5). Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - discuții asupra proiectului dacă sunt. Domnul consilier Crețu, vă rog!

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Cretu- am citit proiectul și nu am regăsit o formulare pe care am introdus-o. Interzicerea de a se face acces prin acel... aceea extindere care se dorește. Dacă mi-a omis, îmi cer scuze, dar dacă nu aș vrea s-o introducem.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - este dreptul dumneavoastră de a face amendamente domnul.

Domnul Consilier Cătălin- BogdanCrețu -păi...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - faceți, formulați un amendament la acest articol...Aduceți-mi și mie vă rog frumos proiectul, vă rog, doamna Tamba!

Domnul Consilier Cătălin BogdanCrețu- există, există...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - există.

Asta mă uitam.. .și interdicția de a executa uși de acces spre exterior.

Domnul Consilier Cătălin- BogdanCrețu- si cum interdicția de a executa usi de acces pre exterior. Da, da. Mi-a scăpat. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - mai dorește cineva să ia cuvântul? Atunci să trecem la procedura de vot secret.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - stați un pic. Oleacă, domnul Dănilă! Avem și punctul 4 care are aceeași...

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir -aaa...si să-1 facem odată?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - da.

Deci avem o propunere: și punctul 4 și punctul 3 au același obiect, aprobarea concesiunii directe tot a 4 m.p. Tot... E aceiași solicitare, de fapt.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir -da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -sunteți de acord să le punem pe același buletin? Da? Bun! Perfect! Atunci luați avizele și la punctul 3 și la punctul 4...

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici ... și domnul Dănilă v-a da un singur buletin. Noi avem pregătite în ambele forme. Haideți, luați avizele și la punctul 4.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - invit pe domnul secretar să prezinte avizele.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -avize-favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală , Arhitect Șef și Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectele de hotărâre (1, 2 si 5).

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - trecem la procedura de vot secret. Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectele de hotărâre nr. 3 și 4.

 • 1. Consilieri prezenți ____18_____

 • 2. Numărul consilierilor care au votat__18_______

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ 4-ABȚINERI

  NULE

  1.

  PROIECT DE HOTARARE NR. 3 privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafața de 4,00 m p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau beneficiar Harabagiu Ion, căsătorit cu HarabagiuFlorica

  Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  17

  1

  0

  2.

  PROIECT DE HOTARARE NR. 4 privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafața de 4,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau -beneficiari Harabagiu Octavian, Harabagiu Ion si Harabagiu Florica Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  17

  1

  0

5» Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Doina Dragomir dă cuvântul domnului Viceprimar ConstantinScripăt pentru a prezenta Expunerea de motive privind modificarea HCL nr.225/2019 prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente lunii aprilie 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar, Constantin Scripăț -Deci, lunar, noi avem obligația, prin aceasta hotărâre de consiliu local ca să plătim către S.C. Thermoenergy pierderile induse. Pierderile induse sunt diferența dintre energia produsă și energia facturată și se datorează faptului că rețelele primare de transport ale regiei electrice sunt deteriorate. Vedeți avem diverse avarii și se creează niște pierderi. Avem obligația să le plătim, motiv pentru care și în această lună, deci pierderea aferentă a lunii anterior și pentru această lună venim în fața dumneavoastră ca să aprobați plata acestor pierderi induse.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -aviz -favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 Și 5).

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - discuții asupra proiectului, dacă sunt? Nu sunt. Trebuie să așteptăm un pic...

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - Haideți să încercăm să-i dăm și un pic de legalitate. Adică domnul Secretar ar trebuie să fie aici, că dânsul n-are înlocuitor, din păcate.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Da.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - păi așa chiar ne batem joc.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Păi ce facem?

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - Nu știu.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir- Supuneți dumneavoastră la vot?

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț -Nu supun la vot, că nu sunt secretarul municipiului și sunteți președinte de ședință și luați măsuri. Chiar...

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu- Domnule Vicepreședinte, imediat.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Supuneți la vot, domnul secretar.Și avizul de legalitate să-1 dați și supuneți la vot!

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -prezintă avizul favorabil la proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

’ENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Nu participă la vot

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

absent

3.

BOTOI ROMICÂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EM ANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Ieșit din sală

TOTAL

17

-

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - având în vedere abținerea domnului Bîrzu, cu 17 voturi pentru s-a aprobat proiectul de hotărâre.

 • 6. Se trece Ia punctul 6 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Doina Dragomir dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripățpentru a prezentaExpunerea de motive privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 257,28 m.p. teren din str. 9 Mai, nr. 52, cu nr. cadastral 62913 si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE LOCUINȚA INDIVIDUALA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. 9 MAI, NR. 52 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata. BENEFICIARI: DOGARU VALENTIN SI DOGARU MONICA

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Viceprimar, Constantin Scripăț -........

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău, Nicolae-Ovidiu Popovici -aviz -favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Șef și Direcția Drumuri Publice).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (2 și 5). Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Discuții asupra proiectului, dacă aveti?Domnul consilier, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - Mulțumesc. Vreau să anunț voi vota împotriva acestuia și le recomanda și colegilor mei să facă același lucru deoarece se propune aici un Plan Urbanistic, din punctul meu de vedere pentru un imobil destul de îngrămădit care va afecta viața locuitorilor din acel cartier, în speță din preajma Bisericii Precista. Sunt acolo câteva blocuri și această investiție va fi amplasată undeva fix în zona alei de acces a acelor locuitor și consider din acest punct de vedere că acest proiect nu trebuie să întrunească voturile necesare, dar asta-i părerea mea. Totuși, aș dori să le transmit acestor cetățeni că poziția dumnealor a fost transmisă prin mine și celorlalți colegi din consiliul local să facă demersurile necesare după aprobarea ei. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir- Domnul consilier Crețu.

Domnul Consilier Cătălin -BogdanCrețu- Aș dori să pun o întrebare doamnei arhitect- ce valoare... la ce valoare s-ar ridica un PUZ în zona centrală?

Doamna Arhitect Șef Diana Marin - La o valoare inițială și foarte...

Domnul Consilier Cătălin -BogdanCrețu- grosieră.

Doamna Arhitect Șef Diana Marin - și foarte bine amănunțită, 300.000 de mii de lei. Domnul Consilier Crețu - Cătălin Bogdan - ok. Eu consider... Mulțumesc. Eu consider că o astfel de valoare pentru municipalitatea Bacău, pentru zona central și pentru dorința municipiului Bacău care e la 8% de dezvoltare este binevenită și nu este foarte mare. In felul asta foarte multe terenuri similare ca și proiectul de astăzi și-au găsit rezolvarea. Ar reuși să se armonizeze între ele, cele existente și dorințele municipalității. Pentru că noi astăzi, prin genul acesta de proiect, nu facem altceva decât să răspundem unor solicitări private. Și întreb aparatul administrative, cei care conduc, în speță primarul și viceprimarul care e viziunea municipiului? Mai devreme... Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir- Doamna arhitect puteți interveni, vă rog!

Domnul Consilier Crețu- Cătălin Bogdan - Mai devreme, domnul Scripăț spunea că există o viziune. Eu nu o văd. Iar prin nerealizarea acestui PUZ care în 2017 a fost inclus în buget.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir-poate da răspunsul doamna arhitect, vă rog.

Doamna Arhitect Șef Diana Marin PUZ-ul pe zona centrala, trebuia, așa cum ați menționat și dumneavoastră, realizat la un an după aprobarea PUG-ului. PUG-ul s-a aprobat în 2012, deci maxim 2013 trebuia aprobat PUZ-ul pe zona central. Nu s-a întâmplat. Intr-adevăr, s-au făcut demersuri, dar din cauza situației bugetare, nu a încăput. Momentan, suntem la faza, mai avem 3 ani de zile până să expire PUG-ul. Doi ani și un pic, de acum. încercăm să facem demersuri pentru a începe lucrările la PUG. Consider că ar fi mult mai logic să începem să lucrăm la reactualizarea PUG-ului, în condițiile în care el expiră și abia după acea,să facem așa cum spune legea se aprobă noul PUG.

Domnul Consilier Crețu -Cătălin Bogdan - De acord. Din experiența profesională a colegilor noștri știm că un PUG se poate realiza mult mai repede, având în vedere că și PUG-urile astea durează foarte mult până se realizează.

Doamna Arhitect Șef Diana Marin - Conform legislației, ar trebui să întocmim un PUZ pe zona central imediat după un an.

Domnul Consilier Crețu- Cătălin Bogdan - De acord. Dar, dacă noi întocmim niște PUZ-uri pe zonele de interes prin care municipalitatea, prin viziunea respectivă...

Doamna Arhitect Șef Diana Marin - Avem acum posibilitatea ... se schimbă legislația, se schimbă legea 350 în care ne... e proiect de lege,...

Domnul Consilier Crețu -Cătălin Bogdan - Am văzut. O știu.

Doamna Arhitect Șef Diana Marin - care ne va permite finanțarea pe multe anuală pentru PUG-uri și atunci avem mult mai multe șanse să începem cu finanțarea. Să avem discuții, poate din toamnă, de la anul. Să începem mult mai devreme. Să nu așteptăm 2022, când expiră și să putem cât mai aproape de data de expirare să avem deja PUG-ul nou. Deci...

Domnul Consilier Crețu- Cătălin Bogdan - Eu aș avea o solicitare vis-a-vis de departamentul de urbanism. Să facem toate analizele, evaluările necesare care...

Doamna Arhitect Șef Diana Marin - Studii.

Domnul Consilier Cătălin -BogdanCrețu- la ședința vom discuta despre bugetul din anul viitor, să avem obligatoriu acest PUG pornit, sau finanțat.

Doamna Arhitect ȘefPiana Marin - Pentru a face toate studiile trebuie să le avem prins în finanțare. Bugetul.

Domnul Consilier Crețu - Cătălin Bogdan - Păi asta zic. Să-1 avem prins în finanțare. La asta mă refer.

Doamna Arhitect Șef Diana Marin - Să-1 prindem pentru la anul.

Domnul Consilier Cătălin- BogdanCrețu- De acord, dar...

Doamna Arhitect Șef Diana -Marin-da. pentru la anul.

Domnul Consilier Cătălin - Bogdan Crețu- să pornească de la dumneavoastră pentru că viziunea lipsește.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - Mă scuzați, întorcându-ne un pic la PUZ, ați spus că trebuia aprobat, nu a încăput așa. Am citat, concret. Cum a spus și domnul consilier Crețu înainte, acest PUZ pe zona centrală a fost bugetat pentru realizare în 2017. Aș dori să știu ce s-a întâmplat la nivelul departamentului dumneavoastră, de această investiție, mă rog, investiție, operațiune financiar-bugetară, nu a fost, nu a trecut în etapele următoare. Repet, au fost bani alocați pentru acest PUZ pe zona centrală și dacă îmi permiteți să-mi termin raționamentul, nu cumva există interesul la nivelul primăriei, nu știu, ori în partea politică, ori în partea tehnică, astfel încât un astfel de PUZ să nu prindă contur, tocmai pentru ca investiții precum cele de pe Șoimului să fie ridicate în continuare? Cumva ca pentru aceste terenuri care sunt în continuare libere să fie ocupate până peste vreo3 - 4 ani când spuneți dumneavoastră că eventual, va prinde sau va intra în vigoare noul PUG și automat vom avea și un nou PUZ pe zona centrală? Și aș dori să-mi răspundeți sincer , dar în primul rând ce s-a întâmplat.

Doamna Arhitect Șef Diana Marin - Structura de urbanism nu face politică. Domnul Consilier Cristian Ghingheș - Nu. nu, nu...tehnic.

Doamna Arhitect Șef Diana Marin - Structura de urbanism este o structură tehnică. Domnul Consilier Cristian Ghingheș - Tehnic, ce s-a întâmplat cu acei bani bugetați?

Doamna Arhitect Șef Diana Marin - Tehnic, nu știu ce s-a întâmplat pentru că a fost bugetat pentru anul 2017.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - Da.

Doamna Arhitect Șef DianaMarin - Eu am intrat în funcție în octombrie 2017. Domnul Consilier Cristian Ghingheș - Păi era în continuare bugetat, deci...

Doamna Arhitect Șef Diana Marin - Era în continuare bugetat, dar ...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - Deci m-am uitat...

Doamna Arhitect Șef Diana Marin - Uitati-vă la rectificare...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - Da, m-am uitat la rectificare și tocmai că era în continuare bugetat, tocmai de aia am avut undeva la 50 de milioane și ceva rămase necheltuite în acel an.

Doamna Arhitect Șef Diana Marin - Chiar și în anul asta e prins în planul de achiziții, dar n-a mai fost prins la buget. Asta e problema administratorului public. Este problema celor de la economic...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - Aș vrea să vă întreb exact. Ați primit. Doamna Arhitect Șef Diana Marin - Nu eu iau hotărârea. Nu eu iau hotărârea. Domnul Consilier Cristian Ghingheș - Sunt de acord cu asta, dar ați făcut un demers...

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Doamna arhitect...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - Ați...

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Au trecut cele 5 minute, v-am dat. Domnul Consilier Cristian Ghingheș - Ați făcut un demers intern, astfel încât să cereți asta?

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir- Mulțumesc frumos.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - La nivelul primăriei?

Doamna Arhitect Șef Diana Marin - Da.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Mai sunt discuții? Dacă nu... Domnul Consilier Cristian Ghingheș - Asta vroiam să știu.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir-trecem la procedura de vot secret. Domnul Consilier Daniel Miclăuș - Doamna președinte de ședință...

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir- Prea mult stăm. V-am rugat 3 minute..., am dat 5.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș -Nu, nu, nu, nu,nu. Era vorba de-o interpelare a aparatului administrativ. Vreau să zic că în sfârșit am văzut și eu că se discută.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir- Da.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - A, deci noi discutăm foarte civilizat. Chiar am aflat o sumedenie de informații pe un ton civilizat.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir- Păi așa trebuie.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - Și chiar aș vrea în continuare să fie o discuție de genul consiliul local, aparatul administrative, pentru că vad, observ, că de când a plecat domnul Primar din sală este o atmosferă plăcută, lucrativă. Și dumneavoastră aici, greșiți, pentru că în momentul în care un consilier local un membru al aparatului aici nu mai aveți ce să mai aveți ce cenzura

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - dar, nu vă supărați...

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - deci nu era un discurs. N-aveți ce să cenzurați. Noi întrebam, punctual, pe proiect, colegul meu, colegii mei pe doamna arhitect șef Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Eu nu înțeleg, domnul consilier... Domnul Consilier Daniel Miclăuș - păi ce, nu vă plac discuțiile constructive?

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Nu înțeleg.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - Vreți numai discuții politice.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Stați un pic.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - și scandaluri.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Eu nu înțeleg de ce la comisii, dumneavoastră nu discutați toate problemele astea...

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - Nu, nu, nu, dar trebuie.. .da, la comisie.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - și s-o chemați pe doamna arhitect șef...

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - Dar este...

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Vă stă la dispoziție. Nu 5 minute, 10.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - Nu, dar este îmbucurător și chiar o felicit pe doamna arhitect șef și pentru ton și pentru...

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Vă stă 2 ore la dispoziție.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - Nu, dar oamenii știu să discute, oamenii știu să lucreze, dar ...

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir- Știu...

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - trebuie să fie un dirijor.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - domnul consilier

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - un magician, să-i pună...

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - domnul consilier, dumneavoastră n-ați fost la ședința de data trecută. S-a spus să nu mai stăm, să prelungim ședințele. Asta a fost propunerea și am zis că la următoarea ședință, nu dăm decât 3 minute, maximum 5 minute.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - Doamna președinte de ședință...

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir- Pentru că n-are rost...

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - Ba da are...

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - să discutăm inutil

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - Ba da, are rost. Când discutăm ...

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Noi le discutăm în comisie.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - Când discutăm chestiuni concrete, când într-adevăr, mi-e mai mare dragul să stau aici.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Eu ieri am fost la comisie. De ce nu ați discutat.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - Stați un pic. Comisii, comisii. Domnule, ați desființat comisia juridică, când era meu cu Cristi, vorba aia, conduceam destinele, zic, ale acelei comisii și stăteam câte 5-6 ore la etajul 4 și chemam pe toți din administrativ. Se supăra toată lumea, domnule.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Nu se supăra...

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - acum după ce ați distrus ceva ce funcționează, că asta faceți dumneavoastră.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Nu-i adevărat, domnule consilier. Aici vă contrazic.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - Păi, nu, nu, nu. Dar dacă este un dialog constructiv, lăsați-1.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Păi, îl las, dar...

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - Lăsați-1 să-nflorească.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Cât? Trece timpul, domnule. Nu se poate.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș- Păi, trece timpul. Asta-i viața! Nu pierd și eu timpul?

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Domnul consilier...

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - Da, dar asta nu trece timpul, asta e un timp câștigat, să știți.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Ei, nu-i adevărat! Mai avem și alte proiecte. Dacă stăm așa 2 ore... Ce facem în comisiile noastre?

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - Stăm la fiecare proiect și mi-aș dori ca la fiecare proiect să fie o dezbatere reală. Și nu mai băgați marota cu comisiile. Știți foarte bine ce se-ntâmplă la comisie.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Ei, lăsați! Nu-i adevărat!

Domnul Consilier Daniel Miclăuș Păi, dacă ați distrus un mecanism care funcționa. Adică noi chemam și sunt martori aici domnii care sunt din aparatul administrativ. Veneau. îi deranjam. Urcau. Nici lift...Bun.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Auziți, dar de ce la comisia mea... Domnul Consilier Daniel Miclăuș - îi deranj am... două secunde, îi chemam la comisie Da?

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Lăsați, că la dumneavoastră nici nu vin...

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - Nu, nu, nu...

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - îmi pare rău, dar asta-i situația! Domnul Consilier Daniel Miclăuș - Nu-i mai întrebam în plen, Dar, dacă...

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Mulțumesc. Gata!

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - Faceți o chestiune să nu mai funcționeze, întrebăm în plen.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir- Se trece la procedură de vot secret. Doamna Dinu?

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 257,28 m.p. teren din str. 9 Mai, nr. 52, cu nr. cadastral 62913 si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE LOCUINȚA INDIVIDUALA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. 9 MAI, NR. 52 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIARI: DOGARU VALENTIN SI DOGARU MONICA

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți __18______

 • 2. Numărul consilierilor care au votat___18______

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ +ABȚINERI

  NULE

  1.

  ART.l - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL intocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 257,28 m.p. teren din str. 9 Mai, nr. 52, cu nr. cadastral 62913 si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE LOCUINȚA INDIVIDUALA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. 9 MAI, NR. 52, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata, conform Anexelor nr.l - Planșa U 2 si nr. 2 - Planșa U3 - care fac parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIARI: DOGARU VALENTIN si DOGARU MONICA, din Mun. Bacau. Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de 5 ani.

  S-A ADOPTAT

  12

  6

  0

  2.

  (2) Prevederi ale P.U.Z. - R.L.U.:

  • - funcțiunea: locuinteindividuale ;

  • - S teren = 257,28 m.p. terenconform C.F. cu nr. cadastral 62913;

  • - S construitapropusa = 102,00 m.p.;

  • - Regim de inaltimepropus : H max. = P + 1 + M (10,00 m);

  • - POT maxim = 39,65 % ;

  • - CUT maxim = 1,19 ;

  • - retragere minima fata de aliniament = 2,00 m.l. fata de limita de Vest;

  • - retrageri minime față de limitele laterale ale parcelei =

  3,92 m.l. fata de latura de Nord si 5,49 m.l. fata de latura de Sud;

  • - retrageri minime față de limitele posterioare ale parcelei = 1,00 m.l. fata de latura de Est.

  S-A ADOPTAT

  12

  6

  0

  3.

  ART. 2 - PrimarulMuniciniului Bacau va aducela indeplinireprezentahotarareprinArhitectul-Sef          al

  Municipiului Bacau.

  S-A ADOPTAT

  12

  6

  0

  4.

  ART. 3 - Prezentahotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, O.C.P.I. Bacau (hotarareainsotita de documentația de aprobare a P.U.Z.) in vedereanotarii in carteafunciara, beneficiarilor, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si BirouluiAutorizatii in Construcții si Urbanism.

  S-A ADOPTAT

  12

  6

  0

  5.

  ART. 4 - Pringriia d-lui Secretar General al Municipiului Bacau, prezentahotarare va fi comunicata la InstitutiaPrefectului     -     Județul     Bacau,     in

  vedereaverificariilegalitatii.

  S-A ADOPTAT

  12

  6

  0

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Poate că la celelalte, săptămâna... când o fi, la celelalte ședințe...

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu- Doamna președinte...

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir- Sigur n-o să mai fie 5 minute, 10, două ore...

Domnul Consilier Cătălin - Bogdan Crețu- întrebările, întrebările...o parte din întrebările care le-am adresat, le știam răspunsul, dar am facut-o pentru că dumneavoastră nu le știați. Că nu știați că deciziile lor nu pot merge mai departe datorită deciziilor celor de la masa aia. Asta era problema. Și trebuie s-o vedeți.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Da, mulțumesc frumos!

Doriți să luăm o pauză.

Sala: Da

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Se acordă o pauză de 5 minute.

 • 7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Doina Dragomir dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea de motive privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE UNITATE MEDICALA COMPUSA DIN AMBULATOR (SPITALIZARE DE ZI), IMAGISTICA, RADIOTERAPIE, AMPLASARE POST TRAFO SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. NICU ENEA, NR. 38 B, din municipiul Bacau, obiective ce se vor realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR: S.C. PETROCOS S.R.L., din Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Vicepimar Constantin Scripăț - Da, este vorba de un PUD prin care... Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Liniște, vă rog.

Domnul Vicepimar Constantin Scripăț - s-a întocmit... Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir- Luați loc!

Domnul Vicepimar Constantin Scripăț - s-a întocmit documentație pentru construire unitate medicală, spitalizare, ambalator și tot ce ține de o unitate medicală. Obiectivul se realizează pe proprietate particulară. S-a făcut PUD-ul și am venit în fața dumneavoastră să supunem aprobării în forma în care a fost prezentată și o aveți la mapă. Vă mulțumesc!

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -aviz -favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Șef și Direcția Drumuri Publice).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (2 și 5).

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir -Discuții, dacă sunt, asupra proiectului, vă rog. Dacă nu se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu- Domnule Secretar

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici- Da.

Doamna Consilier Ioana Raluca Dinu- am o propunere sau o rugăminte la dumneavoastră, dacă sunteți de acord și cu domnul Viceprimar. Câtă vreme se desfășoară procedura de vot secret, putem trece la următorul punct pe ordinea de zi? Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici- Da. Doamna Consilier Ioana -Raluca Dinu-ca să mai recuperăm

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici eu sunt de acord.

Doamna Consilier Ioana Raluca Dinu- Da. Mulțumesc! Sper că și colegii mei sunt de acord. Doamna Năstase, doamna doctor Lazăr, sunteți de acord? Mulțumesc!

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmitpentru CONSTRUIRE UNITATE MEDICALA COMPUSA DIN AMBULATOR (SPITALIZARE DE ZI), IMAGISTICA, RADIOTERAPIE, AMPLASARE POST TRAFO SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. NICU ENEA, NR. 38 B, din municipiul Bacau, obiective ce se vor realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR: S.C. PETROCOS S.R.L., din Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți __16_____

 • 2. Numărul consilierilor care au votat__16______

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ +ABȚINERI

  NULE

  1.

  ART.l - (D Se aeroba PLANUL URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE UNITATE MEDICALA COMPUSA DIN AMBULATOR (SPITALIZARE    DE    ZI),    IMAGISTICA,

  RADIOTERAPIE, AMPLASARE POST TRAFO SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. NICU ENEA, NR. 38 B, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexa nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIAR: S.C. PETROCOS S.R.L., din Bacau. Durata de valabilitate a P.U.D.-ului este de maxim 24 luni de la data aprobării hotărârii.

  S-A ADOPTAT

  16

  0

  0

  2.

  (2) Prevederi ale P.U.D. propuse:

  • - H max = 9,70 m (excepție incinta tehnica cu inaltimea de 12,00 m)

  • - POT max. = 39,06 %;

  • - CUT = 1,00;

  • - S teren = 2.330,00 m.p.;

  • - Sc = 910,00 m.p.;

  • - Scd = 2.330,00 m.p.;

  • - retrageri minime față de limitele laterale si posterioare ale parcelei:

  • - fata de latura de Nord = 9,00 ml;

  • - fata de latura de Sud = 6,00 ml;

  • - fata de latura de Est = 5,00 ml;

  • - fata de latura de Vest = 20,00 ml;

  • - accesul carosabil si pietonal se va realiza din strada Nicu Enea.

  S-A ADOPTAT

  16

  0

  0

  3.

  ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

  S-A ADOPTAT

  16

  0

  0

  4.

  ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarului, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

  S-A ADOPTAT

  16

  0

  0

  5.

  ART. 4 - Pringriia d-lui Secretar General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  S-A ADOPTAT

  16

  0

  0

 • 8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Doina Dragomir dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț să prezinte Expunerea de motive privind aprobarea Raportului aferent trimestrului II 2019 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în ”Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău, pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NC^/NOx), perioada 2019-2023”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Vicepimar Constantin Scripăț -Materialul 1-aveți la mapă, detaliat și față de cele prezentate, vă rugăm să aprobați proiectul în forma propusă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -aviz -favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Managementul Calității, Protecția Muncii și Protecția Mediului).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 Și 5).

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Discuții asupra proiectului, vă rog, dacă aveți? Rog pe domnul Secretar proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -Supunem la vot proiectul nr. 8.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

absent

3.

BOTOI ROMICÂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

Ieșit din sală

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

Ieșit din sală

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

Cu 17 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

Doamna Consilier Enula Pricopoaea- Domnule Secretar,... neinteligibil (se vorbește în afara microfonului).

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - Da.

Doamna Consilier Enula Pricopoaea- Este o propunere, dacă sunteți de acord?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici propune luarea în discuție a punctelor 9 și 10 și acordarea avizelor împreună, rugându-1 pe pe domnul Viceprimar Constantin Scripăț să prezinte -

 • 9. Expunerea de motive pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68944 din 01.10.2012, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 69085 din 17.07.2017, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NII STANICA DANIEL si STANICA ROXANA-ELENA pentru terenul in suprafața de 10,00 m.p., proprietate privata a Municipiului Bacau, str. I. L. Caragiale, nr. 1

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU,

 • 10. Expunerea de motive pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68756 din 11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 69308/12.10.2017, 69302/27.07.2018 si nr. 69201/05.06.2019, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Bicaz, nr. 7 - 9.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - Da, proiectele se referă la aprobarea prelungirii duratei prevăzute întru-n contract de concesionare, așa cum a fost stabilite prin actele adiționate aferente pentru un teren în suprafață de 10 mp. aparținând domnului Stănică Daniel și pentru un teren aparținând doamnei Câmu Monica. Deci, exact aceiași speță. Se solicită prelungirea duratei de concesionare prin act adițional.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -avizele - favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectele de hotărâre (1, 2 si 5 )•

Comisia de specialitate nr. 3 prezintă avizul favorabil la proiectul de hotărâre nr. 9. Comisia de specialitate nr. 4 prezintă avizul favorabil la proiectul de hotărâre nr. 10. Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Discuții asupra proiectului? Se trece la procedura de vot secret. Vă rog să mergeți la vot, domnii consilieri! Domnul consilier Bîrzu, la vot! Domnul consilier Bîrzu, la vot și cu doamna Năstase!

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectele de hotărâre nr. 9 și nr.10

 • 1. Consilieri prezenți __19______

 • 2. Numărul consilierilor care au votat___19______

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ +ABȚINERI

  NULE

  1.

  PROIECT DE HOTARARE NR.9 privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68944 din 01.10.2012,asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 69085 din 17.07.2017, încheiat intre Municipiul Bacau si D-NII STANICA DANIEL si STANICA ROXANA-ELENA pentru terenul in suprafața de 10,00 m.p.,proprietate privata a Municipiului Bacau, str. I. L. Caragiale, nr. 1

  Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

  2

  PROIECT DE HOTARARE NR.10 privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68756 din 11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 69308/12.10.2017, 69302/27.07.2018 si nr. 69201/05.06.2019, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Bicaz, nr. 7-9

  Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

ÎL Se trece la punctul 11 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Doina

Dragomir și dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț să prezinte Expunerea de motive privind modificarea HCL nr. 128/2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind procedura de vânzare a unor bunuri-terenuri proprietate privată a Municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de închiriere/concesionare.

Inifiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Vicepimar Constantin Scripăț -Deci este un nou regulament. Se intenționează ca terenurile sub incidența închirierii sau concesionării să fie scoase la vânzare. O comisie din cadrul Primăriei Municipiului Bacău a lucrat la acest regulament și astăzi îl supunem aprobării dumneavoastră. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -aviz -favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Adjunct - Structura Arhitect Șef).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - Discuții asupra proiectului, dacă sunt? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre de modificare a HCL nr. 128/ 2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind procedura de vânzare a unor bunuri -terenuri proprietate privata a municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de închiriere/ concesionare

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți __19______

2. Numărul consilierilor care au votat__19_______

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ 1-ABȚINERI

NULE

ART. 1 - Se modifică art. 8 din Anexa la HCL nr. 128/ 2015 și va avea următorul conținut:

”Art. 8. (1) -în vederea analizării și centralizării cererilor și documentațiilor depuse de solicitanți se constituie o comisie formată din următoarele persoane:

Busuioc Ionel - Referent la Compartimentul Evidență Contracte -membru

S-A ADOPTAT

19

0

0

Nechita Valy-Cristinel - inspector de specialitate Corp

Control Primar     -membru

S-A ADOPTAT

19

0

0

PaleaCristian- consilier asistent Serviciul Tehnic Investiții -membru

S-A ADOPTAT

19

0

0

Caleap Florin - inspector de specialitate Compartiment Invatamânt, Cultură, Sănătate       - membru

S-A ADOPTAT

19

0

0

Iacobeanu Robert Florian - consilier superior Compartiment Administrare și Inventariere Patrimoniu -membru

S-A ADOPTAT

19

0

0

Ciobanu Nicoleta - consilier superior Compartiment Evidență Concesionări - membru

S-A ADOPTAT

19

0

0

Fenealonela - consilier superior Compartiment Evidență Contracte - membru

S-A ADOPTAT

19

0

0

(2) Membrii comisiei nominalizați la alin. (1) își vor alege un președinte la prima ședință și vor avea următoarele atribuții:

a) primesc si centralizează cererile, impreuna cu actele depuse;

verifica situația juridica a terenului, respectiv daca acesta este sau nu in litigiu sau daca face obiectul unor revendicări/ notificări in baza legilor fondului funciar in vigoare;

analizeaza daca sunt indeplinite condițiile cerute prin prezentul regulament in vederea efectuării procedurii de vanzare, respectiv verifica documentația depusa;

intocmesc un raport privind fiecare cerere in parte, pe care il inainteaza, impreuna cu raportul de evaluare intocmit, Primarului municipiului Bacau, Viceprimarilor municipiului Bacau sau consilierilor locali in vederea inițierii unui proiect de hotarare de consiliu local pentru aprobarea/respingerea         vanzarii,         respectiv

aprobarea/respingerea raportului de evaluare;

in cazul in care cererea de vanzare este aprobata prin hotararea de consiliu local, inainteaza cererea, impreuna cu toata documentația către comisia de licitație, pentru continuarea    procedurilor    aferente    prezentului

regulament.”

S-A ADOPTAT

19

0

0

ART. 2 - Celelalte Drevederi ale HCL nr. 128/ 2015 sunt și rămân în vigoare.

S-A ADOPTAT

19

0

0

ART. 3 - La data intrării în vigoare a orezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 145/2019.

S-A ADOPTAT

19

0

0

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

S-A ADOPTAT

19

0

0

ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Administrarea și Inventarierea    Patrimoniului,    Arhitectului    Șef,

Compartimentului      Evidență     Contracte      și

Compartimentului Evidență Concesionări și persoanelor nominalizate la art. 1.

S-A ADOPTAT

19

0

0

ART. 6 - Prin griia Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-A ADOPTAT

19

0

0

12. 13.14. Se trece la punctele nr.12,13,14 ale ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Doina Dragomir dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț să prezinte:

 • - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 43/03.01.2001 de la dl. Zamfir Vasile la dl. Leru Adrian.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

-Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68589/25.02.2014, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 68684/01.03.2016, de la S.C. RUSTRANS S.R.L., la S.C. PROIECT INSTAL S.R.L.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

-Expunerea de motive la proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 19534/16.06.1999, de la dl. Ambăruș Dănuț, la dl. Lupu Florin, căsătorit cu Lupu Loredana.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Vicepimar Constantin Scripăț - Este vorba de transmiterea dreptului de concesiune la cele 3 proiecte, stabilite prin contractele de concesionare. Este o procedură legală. O supunem dumneavoastră spre aprobare. Vă mulțumesc! Deci proiectul nr,12, nr.13 și nr.14.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -avizele

 • - favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectele de hotărâre nr.12, nr.l3și nr. 14(1, 2 și 5).

Comisia de specialitate nr. 3 prezintă avizul favorabil la proiectul de hotărâre nr. 13. Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Discuții asupra proiectelor, dacă sunt? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectele de hotărâre nr.12, nr.13 și nr.14.

 • 1. Consilieri prezenți __18______

 • 2. Numărul consilierilor care au votat___18______

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ +ABȚINERI

  NULE

  1.

  PROIECT DE HOTARARE NR.12 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 43/03.01.2001 de la dl. Zamfir Vasile la dl. Leru Adrian.

  Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂ

  S-A ADOPTAT

  18

  0

  0

  2.

  PROIECT DE HOTARARE NR.13 privind transmiterea dreptului dc concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68589/25.02.2014, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 68684/01.03.2016, de la S.C. RUSTRANS S.R.L., la S.C. PROIECT INSTAL S.R.L.

  Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  18

  0

  0

  3.

  PROIECT DE HOTARARE NR.14 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 19534/16.06.1999, de la dl. Ambăruș Dănuț, la dl. Lupu Florin, căsătorit cu Lupu Loredana.

  Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  18

  0

  0

15. Se trece la punctul 15 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Doina Dragomir dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind înaintarea unei cereri Județului Bacău de trecere a terenului în suprafață de 115,7 mp, situat în Bacău, strada Alexandru Șafran nr.145 din domeniul public al Județului Bacău, în domeniul public al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Vicepimar Constantin Scripăț - da, la proiectul nr.15. Da, pentru implementarea unui proiect european, noi trebuie să înaintăm o cerere către Județul Bacău prin care să ni se permită să trecem din domeniul public al Județului Bacău ÎN DOMENIUL PUBLIC AL Municipiului Bacău suprafața de 115 mp. situat pe strada Alexandru Șafran, deci chiar în incinta Centrului de Afaceri pe unde urmează să treacă un cablu de alimentare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -aviz -favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre ( 1,2, 3, 4 și 5).

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Discuții asupra proiectului? Dacă nu sunt, rog pe domnul secretar să propună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovci -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

>

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

absent

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARJA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DÂNIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

Cu 19 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre.

16» Se trece la punctul 16 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Doina

Dragomir si dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 169/2012 prin care s-a aprobat darea în folosință gratuită, pe durata existenței construcțiilor, a terenului în suprafață de 3761 mp situat în Bacău, str. Mărășești nr.100 bis și a construcțiilor edificate pe acest teren, către Parohia Ortodoxă Sfântul Gheorghe din Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Vicepimar, Constantin Scripăț -proiectul l-ați avut la mapă și îl supun aprobării dumneavoastră.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -aviz -favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabil(Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre ( 1, 2, 4 si 5).

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir- Discuții asupra proiectului? Dacă nu trecem la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 169/ 2012 prin care s-a aprobat darea în folosință gratuită, pe durata existenței construcțiilor, a terenului în suprafață de 3761 mp, situat în Bacău, str. Mărășești nr. 100 bis și a construcțiilor edificate pe acest teren, către Parohia Ortodoxă „Sfântul Gheorghe” din Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți ____18_____

 • 2. Numărul consilierilor care au votat___18______

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ ^ABȚINERI

  NULE

  ART. 1 - Se modifică art. 1 din HCL nr. 169/ 2012 și va avea următorul cuprins:

  ”Art. 1 - Se aprobă darea în folosință gratuită, pe durata existenței construcțiilor a terenului în suprafață totală de 3787 mp, situat în Bacău, str. Mărășești nr. 100 bis și a construcțiilor edificate pe acest teren, către Parohia Ortodoxă ”Sfântul Gheorghe din Bacău, compus din:

  • (1) Teren în suprafață de 3548 mp și clădiri: CI -Biserica „Sfântul Gheorghe” - 301 mp, C2 - terasă acoperită -25 mp, C3 - capelă (S+P) - 90 mp, C4 - lumânărar și chioșc -37 mp, C5 - casa praznicală (P+M) - 193 mp, C6 - grup sanitar - 7 mp, delimitat conform planului de amplasament și delimitare al imobilului, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  • (2) teren în suprafață de 239 mp delimitat conform planului de amplasament și delimitare al imobilului, Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.”

  S-A ADOPTAT

  18

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Se modifică în mod corespunzător și titlul HCL nr. 169/ 2012.

  S-A ADOPTAT

  18

  0

  0

  3.

  ART. 3 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 169/ 2012 sunt și rămân în vigoare.

  S-A ADOPTAT

  18

  0

  0

  4.

  ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

  S-A ADOPTAT

  18

  0

  0

  5.

  ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Parohiei Ortodoxe "Sfântul Gheorghe” din Bacău.

  S-A ADOPTAT

  18

  0

  0

  6.

  ART. 6 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  18

  0

  0

17. Se trece la punctul 17 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Doina Dragomir dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și a Profilului candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Vicepimar Constantin Scripăț - Da, este o procedură de selecție aflată în plină desfășurare care cuprinde diferite etape în vederea stabilirii Profilului Consiliului de Administrație a Societății de Servicii Publice. Aici, e o procedură mai întreagă, mai complexă prin care selectăm persoanele, profilul candidaților pentru Consiliul de Administrație a Societății de Servicii Publice. Materialul este destul de amplu. L-ați avut la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -aviz -favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre ( 1, 2, 3, 4 Și 5).

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Discuții asupra proiectului? Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. Domnul Secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-

CRISTINA

absent

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

Cu 19 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre.

18. Se trece la punctul 18 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Doina Dragomir și dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii domnului Vlasie Toader de extindere a spațiului de locuit.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Vicepimar Constantin Scripăț - Pe strada Vasile Alecsandri avem o locuință din fondul locativ de stat. O persoană a renunțat la o parte din spațiu pe care 1-a și părăsit, iar vecinul solicită extinderea spațiului pe care îl are și cu aceea dependință, motivat de faptul că are mai mulți membri în spațiu. îndeplinește condiții. Este în imediata vecinătate a spațiului de locuit pe care îl deține. Materialul a venit de la Direcția de Patrimoniu și îl supunem aprobării dumneavoastră.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Propun ca 18 și 19 să fie luate împreună. Sunteți de acord?

Sala: Da

Domnul Vicepimar Constantin Scripăț - Și la proiectul nr. 19, aproximativ aceeași speță, doar că solicitările sunt pentru locații diferite.

19. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii domnului Gologan Cătălin-Sorin de extindere a spațiului de locuit.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -avize -favorabile pentru proiectul nr.18 și nr.19.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartimentul Evidență Contracte).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectele de hotărâre ( 1, 2, 4 Și 5).

Doamna Președinte dc ședință Doina Dragomir - Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectele de hotărâre nr.18 și nr.19.

 • 1. Consilieri prezenți __19______

 • 2. Numărul consilierilor care au votat__19_______

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ 4-ABȚINERI

  NULE

  1.

  PROIECT DE HOTARARE NR.18 privind aprobarea cererii domnului Vlasie Toader de extindere a spațiului de locuit.

  Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

  2.

  PROIECT DE HOTARARE NR.19 privind aprobarea cererii domnului Gologan Cătălin-Sorin de extindere a spațiului de locuit.

  Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

 • 20. Se trece la punctul 20 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Doina Dragomir și dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru investiția „Dezvoltarea pieței de energie termică Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacău și a Colegiului Economic Ion Ghica”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Vicepimar Constantin Scripăț - Domnilor consilieri, aveți în față o documentație tehnică, faza SF pentru investiția dezvoltarea pieței de energie termică, și mai concret, racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacău și a Colegiului „Ion Ghica”.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - La 20 avem o abținere.

9

Doamna Consilier Ioana- Raluca Dinu - Nu abținere, nu abținere. Nu particip la vot. Este conflict de interese.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -aviz -favorabil

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Tehnică - Serviciul Tehnic Investiții).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre ( 1,2, 4 si 5).

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Domnule Secretar, vă rog să supuneți la vot proiectul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - avem

3 neparticipări la vot la proiectul asta: doamna Lazăr, doamna Dinu și domnul Stan.

• Domnul Stan, dar de ce nu participați?

Domnul Consilier Local Stan Gabriel - Avem Liceul Economic.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - A.

Bun! In fine.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

absent

3.

BOTOI ROMICÂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

Nu participă la vot

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Nu participă la vot

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NÂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

Nu participă la vot

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

Avem 3 neparticipări. Cu 16 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 21. Se trece la punctul 21 al ordinii de zi $i doamna Președinte de ședință Doina Dragomir dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind privind aprobarea schimbului de locuințe sociale, între doamna Laza Laura Antonela și doamna Teodorescu Codrina și încheierea de contracte de închiriere.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Vicepimar Constantin Scripăț - Da, da. Două doamne, deținătoare de locuințe sociale s-au înțeles în vederea efectuării unui schimb de locuințe. Problema nu-i complicată. A trecut pe la comisie și urmează să se facă noile contracte urmare a schimbului pe noile suprafețe locative.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -aviz -favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului și Compartimentul Evidență Contracte).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre ( 1, 2, 3, 4 și 5).

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - Discuții asupra proiectului, dacă sunt, dacă nu, trecem la vot secret.

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuințe sociale, între doamna Laza Laura Antonela și doamna Teodorescu Codrina și încheierea de contracte de închiriere

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți __19______

 • 2. Numărul consilierilor care au votat__19__

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ 4-ABȚINERI

  NULE

  ART. 1. Se aprobă schimbul de locuințe sociale între doamna Laza Laura Antonela in calitate de titular al contractului de inchiriere nr. 145179/ 22.03.2016 cu obiect locuința sociala situata in municipiul Bacau, str.Henri Coanda nr. 9, ap. 2 si doamna Teodorescu Codrina in calitate de titular al contractului de inchiriere nr. 145696/ 18.08.2011 cu obiect locuința sociala situata in municipiul Bacau, str. Mioriței nr. 92, sc. A, ap. 2.

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

  2.

  ART. 2. Se vor încheia contracte de închiriere cu noile sunrafete locative pentru doamna Laza Laura Antonela și doamna Teodorescu Codrina.

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

  3.

  ART. 3. Primarul Municioiului Bacău va aduce la îndenlinire orevederile prezentei hotărâri prin Arhitect Șef - Compartiment Evidență Contracte. S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

  4.

  ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municioiului Bacău si la structura organizatorică a Arhitectului Șef Compartiment Evidență Contracte și beneficiarilor prin compartimentul menționat.

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

  5.

  ART. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

 • 22. Se trece la punctul 22 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Doina Dragomir dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind privind asocierea Municipiului Bacău cu Sport Club Municipal Bacău în vederea realizării în comun a competiției Campionatul Național de Tineret Box, ce se va desfășura în perioada 12-17.08.2019 la Bacău. Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Vicepimar Constantin Scripăț - Sport Club Municipal Bacău se adresează Primăriei Municipiului Bacău în vederea asocierii pentru crearea unui eveniment și intitulat Campionatul Național de Tineret Box ce se va desfășura în perioada 12-17.08.2019. Contribuția municipalității este asigurarea asistenței tehnice cu Poliția Locală în perioada evenimentului și alocarea sumei de 9.500 lei din un total de 44.800 lei. Vă rog a lua act de conținutul proiectului și să-1 votați în forma prezentată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -aviz -favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Economică).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre ( 1, 4 si 5).

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Discuții nu sunt. Rog pe domnul Secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

absent

3.

BOTOI ROMICÂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPO AEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

Cu 19 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 23. Se trece la punctul 23 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Doina Dragomir dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău. Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Vicepimar Constantin Scripăț - Societatea Delgaz Grid S.A, vine iar spre noi în vederea aprobării dreptului de uz servitute a unor suprafețe de teren situate în municipiul Bacău care, urmare cărora se vor face modernizări, la niște puncte, un număr de 7 puncte termice din județul Bacău, din municipiul Bacău.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -aviz -favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre ( 2, 3 si 5).

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Discuții asupra proiectului. Atunci trecem la vot secret.

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți ____19_____

2. Numărul consilierilor care au votat___19______

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ +ABȚINERI

NULE

PROIECTUL DE HOTARARE NR. 23 privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-A ADOPTAT

19

0

0

 • 24. Se trece la punctul 24 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Doina Dragomir dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Ingenious Drama în vederea realizării în comun a evenimentului ”Street Delivery Bacău - Poezia e în stradă ediția a IlI-a”, ce se va desfășura în perioada 23-25.08.2019 la Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Vicepimar Constantin Scripăț - Da. Asociația Ingenious Drama solicită realizarea, în comun, a unui eveniment: „Poezia în stradă", ediția a IlI-a ...

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Dar, vă rog, un pic de liniște. Nu vă supărați.

Domnul Vicepimar Constantin Scripăț - ...ce se va desfășura în perioada 23-25.08.2019 în Municipiul Bacău. Contribuția Municipiului Bacău, pentru desfășurarea evenimentului presupune, alocarea...aprobării de către dumneavoastră, a alocării sumei de 71.000 lei din totalul de 78.888 lei. Vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -aviz -favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Economică).

Comisiile de specialitate 1, 2 și 4 prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre , iar comisia de specialitate nr.5 avizul nefavorabil.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Discuții asupra proiectului. Dacă nu, domnul Secretar, vă rog...

Domnul Consilier Local Laur Șova-Gâțu - Eu, eu, eu...

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - A, aveți...? Scuze! Poftiți, domnule consilier Sova.

Domnul Consilier Laur Sova-Gâțu - Mulțumesc. Am de făcut următorul amendament în sensul că se modifică art. 2 al proiectului de hotărâre, urmând să aibă următorul conținut: „art. 2 - Contribuția ce revine Municipiului Bacău pentru susținerea evenimentului prezentat la art.l constă în promovarea evenimentului pe site-ul instituției. Punerea...

Doamna Consilier Maria-Raluca Năstase - Mai tare, domnul consilier! Nu v-ă auzim. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - dar și un pic de liniște, vă rog. Domnul Consilier Laur Sova-Gâtu - dacă toți colegii ar face liniște, s-ar auzi.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Asta e.

Domnul Consilier Laur Șova-Gâțu Laur - și aparatul de specialitate. Mulțumesc. Doamna Consilier Maria -Raluca Năstase - Da, aveți dreptate.

Domnul Consilier Laur Sova-Gâtu - Reiau. Da?

Doamna Consilier Maria -Raluca Năstase - da.

Domnul Consilier Laur Sova-Gâtu - se modifică art. 2 al proiectului de hotărâre, urmând să aibă următorul conținut: „art. 2 - Contribuția ce revine Municipiului Bacău pentru susținerea evenimentului prezentat la art. 1 constă în promovarea evenimentului pe site-ul instituției. Punerea la dispoziție a Teatrului de Vară „Radu Beligan" pentru depozitarea materialelor necesare desfășurării evenimentului și alocarea sumei de 55.000 din totalul de 78.888 lei,,. Modificarea se va opera pe tot cuprinsul proiectului de hotărâre. Diminuarea sumei alocate este urmarea faptului că nu s-a aprobat rectificarea bugetului de stat. Mai există numeroase solicitări pentru organizarea de evenimente și pentru ca municipiul Bacău de cât mai multe evenimente pe parcursul verii și al toamnei. Mulțumesc! Deci modificarea sumei solicitate... Da? Din 71 de mii si ceva, cât era, în 55.000 de lei. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Se trece la procedura de vot secret.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- Mă scuzați. Se votează proiectul sau amendamentul?

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Votam amendamentul. Da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -Supunem la vot amendamentul ridicat de domnul Șova.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

O abținere a domnului Ghingheș, a doamnei Lazăr,a doamnei Raluca, a domnului Bîrzu, a domnului Crețu. Cinci abțineri. Domnul Miclăuș nu s-a pronunțat.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- Mă scuzați, domnule secretar, dat câți oameni sunt în sală? Să-i număram puțin și să vedem câte voturi au fost pentru amendament. Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Da.

Domnul Consilier Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - imediat. Asta făceam acuma. Stați liniștit. Eu zic că în sală avem în jur de 19 oameni. Ia ziceți doamna Tamba.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș-Să vedem dacă întrunește majoritatea.

Doamna Șef Serviciu Rodica Tamba - 17.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - dar cine lipsește? Măi, dar unde pleci?

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - dar nu mai plecați, domnul Botoi. Doamna Șef Serviciu Rodica Tamba -18. Se vorbește în afara microfonului.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - Da. Deci în sala, domnul Ghingheș, la ora asta sunt 18 consilieri cu domnul Huluță, 19. Supunem la vot amendamentul, domnului Huluță. Pardon, domnului Șova.

Cine este pentru?

Cine se abține? Avem 6. Cine-i acolo? Domnul Ștefan vă abțineți?

Domnul Consilier Laur Șova-Gâțu - Ridicați mâna mai sus, domnule Viceprimar. Mai aveți...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - Da.

Deci 7. Deci avem 7 abțineri. 19 minus 7 fac 12. Amendamentul a trecut.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

absent

3.

BOTOI ROMICÂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

12

7

Cu 12 voturi pentru și 7 abțineri a fost aprobat amendamentul la proiectul de hotărâre.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - A trecut, da?

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Da

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -Supunem la vot proiectul de hotărâre. Păi asta am spun. Domnul Dănilă, e vot secret. Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - păi mergeți și reluați-vă activitatea.

Doamna Șef Serviciu Rodica Tamba - dar nu e vot secret.

Sala: discuții în fara microfonului.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - Da.

Supunem la vot proiectul de hotărâre nr. 24.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir -Vă rog să vă reluați locurile și avem vot direct. Domnul Secretar.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- Doamna președinte, este vot direct sau vot secret?

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir -vot direct

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- înainte de vot, putem da totuși cuvântul organizatorilor evenimentului să vedem ce impact are această...

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - da, da.

Domnul Lucian Popa, reprezentant al Asociației Ingenious Drama, - Bună ziua.

Mă numesc Lucian Popa, reprezentant al Asociației Ingenious Drama, asociație care a fondat Federația Tinerilor din Bacău și care în anul 2017-2018 a implementat titlul de Capitala Tineretului din România. Unul dintre obiectivele noastre, a tinerilor care au mai rămas în acest oraș.,foarte puțini, vă asigur, a fost să oferim oportunități de dezvoltare tinerilor și să creștem segmentul acesta pentru că vital pentru un oraș care dorește să se dezvolte. Cu asemenea atitudine de a taia fonduri pentru niște tineri care vor să facă lucruri pentru comunitate, mă tem că veți rămâne să votați proiectul total ...și neimportantă pentru viitorul acestui oraș. Nu pot să depun amendament pentru că nu sunt în poziția asta, dar as dori o explicație de la consilierul local pentru tăierea acestor fonduri. Mai departe. Ok.

Domnul Consilier Laur Șova-Gâțu - Dacă ați fi font atent, dumneavoastră și restul colegilor mei, am explicat de ce această sumă se diminuează. Mulțumesc.

Domnul Lucian Popa, reprezentant al Asociației Ingenious Drama - Ca să se facă mai multe evenimente în oraș. Asta a fost explicația. Corect?

Domnul Consilier Laur Șova-Gâțu - dar, păi mă interogați sau nu înțeleg ce faceți?

Domnul Lucian Popa, reprezentant al Asociației Ingenious Drama -nu vă interoghez, vă v-am rugat să argumentați.

Domnul Consilier Laur Șova-Gâtu - Eu v-am explicat destul de clar. Dacă nu ați înțeles, întrebați-1 pe domnul Ghingheș că a înțeles.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- Sincer, nici eu n-am înțeles ce-ați spus. Ați furnizat acolo niște explicații, dar doar ca să fie așa.

Domnul Consilier Laur Șova-Gâtu -Eu vă propun să mergeți la Spitalul Județean Bacău, da? La Secția ORL...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- Domnul consilier, haideți să revenim la subiect.

Domnul Consilier Laur Șova-Gâțu - să vă scoateți ceara din urechi, dacă nu auziți. Domnul Consilier Cristian Ghingheș- nu, nu, nu.Haideți, fără jigniri.

Domnul Consilier Local Șova-Gâțu Laur - Cred că am fost destul de clar. Nu trebuie să țip, da? Dacă nu, vă rog să treceți aici lângă mine, ca să mă auziți mai bine.

Domnul Lucian Popa, reprezentant al Asociației Ingenious Drama Reprezentant al Asociației Ingenious Drama - ok. Ca idee proiectul nostru avea nevoie pentru întreg bugetul pentru desfășurarea lui. Mi-aș fi dorit să fie un dialog înainte. Adică să ne întrebați: puteți să faceți acest eveniment fără suma de... Nu. Ați venit și ați spus propun chestia asta și nu ați comunicat cu noi sub nici o formă.

Domnul Consilier Laur Șova-Gâțu - Nu este obligatoriu să se și voteze. Da? Eu am făcut un amendament. La vot se va vedea. Dacă Consiliul Local aprobă sau nu acest proiect.

Domnul Lucian Popa, reprezentant al Asociației Ingenious Drama Reprezentant al Asociației Ingenious Drama - Ok. Mulțumim încă o dată că susțineți inițiativele tinerilor din Bacău. Succes in continuare.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir -Discuții mai sunt. Dacă nu mai sunt, supun la vot. Domnul Secretar, supuneți la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici-Avizele?

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Avizele nu s-au luat?

Doamna Șef Serviciu Rodica Tamba - Avizele s-au luat. Și a ... cu amendamentul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - Care amendament?

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Amendamentul lui Laur Șova.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - Dar s-a votat.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - S-a votat.

Doamna Șef Serviciu Rodica Tamba - neinteligibil. Vorbit in afara microfonului.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - Păi, da.

Doamna Consilier Maria-Raluca Năstase - Amendamentul l-am votat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -Amendamentul s-a votat. Acum supunem proiectul...

Doamna Consilier Maria-Raluca Năstase-Dacă mai sunt alte amendamente...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - acum supunem proiectul cu modificările aduse prin amendamentul aprobat.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

absent

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Ieșit din sală

15.

NÂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

2

Cu două abțineri, a domnului Crețu și a domnului Ghingheș și 16 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre cu amendamentul deja adoptat.

 • 26, Se trece la punctul 26 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Doina Dragomir dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice, a organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău. Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - Da. Este o solicitare de modificare care, a organigramei la Spitalul TBC Bacău, managerul spitalului a venit cu o solicitare la noi în sensul suplimentării cu 6 posturi pe care le-a identificat, le-a obținut de la ministerul de resort și vine spre aprobare pentru a fi modificată în acest sens și structura organizatorică și a statului de funcții. Materialul l-ați avut la mapă și vă supun atenției în sensul aprobării în forma prezentată. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -aviz -favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 Și 5).

Doamna Președinte de ședință Doina Pragomir - Discuții asupra proiectului, dacă sunt? Da. se supune la vot proiectul de hotărâre. Domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚ IONELA-

CRISTINA

absent

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NÂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

Cu 19 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 27. Se trece la punctul 27 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Doina Pragomir dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei finale a proiectelor/

programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/ 2005 aferente anului 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Viceprimar, Constantin Scripăț - Materialul l-ați avut la mapă și supunem aprobării dumneavoastră a Listei finale a proiectelor care au făcut obiectul acestor, sau fac obiectul acestor finanțări și îndeplinesc condițiile de lege pentru a fi finanțate. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -aviz -favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Comisia Tehnică de Aplicare a Legii 350/2005).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 Și 5).

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Discuții asupra proiectului. Poftiți domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- Mulțumesc. Nu putem să nu sesizăm totuși că acest program ale finanțărilor nerambursabile a fost drastic diminuat în ultimii 2-3 ani. dacă până în 2016... bun... cu bune cu rele aveam milioane de lei alocate organizațiilor non guvernamentale care făceau activități, până la urmă, în interes comunitar, astăzi aveam alocări de genul 450 de mii la Tineret și la Social 400 de mii de lei. Și vedem cum pe Tineret sunt finanțate doar 7 proiecte pentru că atâția bani sunt, iar pe social doar 4 proiecte. Trei, da. Trei, mă scuzați!

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - Noi nu analizăm astăzi...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- da, dar nu...

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - sau dorim un număr de proiecte. Noi analizăm...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- Nu, nu., dar vroiam...

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț- și supunem aprobarea celor ce îndeplinesc condițiile

9

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- Da, știu asta. Dar vroiam să ridic această problemă.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - Că suma-i mai mică, că poate...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- Totuși vroiam să ridică această problemă că sunt foarte multe activități precum și cea discutat înainte care, din păcate, nu se bucură de acest sprijin al municipalității așa cum îl merită. Am avut, cum bine a menționat Lucian mai devreme, Capitala Tineretului și atunci a fost promisă o finanțare de 2 mii. de lei. Pe Tineret 1.300.000 s-au dus în concursul de proiecte și 700 de mii s-au dus pe finanțări directe. Cu toate că eu cred că toate trebuiau duse pe concurs. Totuși asta-i altă problemă, dar vedem cum acest buget a fost diminuat drastic și unde este aceea promisiune a administrației cum că acel buget pentru tineret...

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț- Domnul consilier...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - pe directe și pe concurs va fi menținut. Fac lucruri pentru comunitate. Deci este o problemă aici și trebuie totuși să o discutăm mai 93

atent pentru următorul an cu toate că va fi campanie electorală și probabil vom discuta despre programul finanțărilor nerambursabile în altă cheie atunci, pentru că anumiți oameni vor avea nevoie de activități unde să se pozeze, dar totuși nu despre asta trebuiesă fie vorba atunci când vorbim despre sectorul asociativ.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț- N-au fost neglijate asociațiile din Bacău și în special tinerii, vedeți, la fiecare ședință apar 3-4 proiecte la care suntem în parteneriate și le finanțăm. Ce facem noi acum, de fapt derulăm bugetul pe care l-am aprobat în luna mai. Deci nu putem acum nici să suplimentăm, nici să diminuăm.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- Bun, asta știu, dar am vrut să aduc din nou pe agendă această chestiune. Si apropos de acele asocieri de la ședințele trecute... Despre ce vorbim? Vorbim despre festival unde se desfășoară activitate comercială. Mai înainte vorbeam de cu totul și cu totul altceva. Street Delivery, de exemplu, este un eveniment care eliberează o stradă și propune direcții de dezvoltare alternative pentru un oraș, să arate că se poate face... că se pot face altfel lucrurile în oraș și că putem contribui cu toții, printr-un climat, mă rog, ca să putem să punem strada în valoare și cetățenii să iasă în stradă să petreacă împreună timp. Deci, există o mare diferență între cârnații vânduți la suprapreț cu trupe sprijinite de municipalitate, nu cu zeci de mii de lei, ci cu sute de mii de lei, așa cum s-a întâmplat cu prietenii PSD-iștilor care au firmulețe și-și fac și asociații pe lângă, tocmai ca să desfășoare activități comerciale Domnul Consilier Laur Șova-Gâțu - Domnul Ghingheș, îmi permiteți...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - și alta e când vorbim de...

Domnul Consilier Laur Șova-Gâțu -Domnul Ghingheș...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - și alta e când vorbim de...

Domnul Consilier Laur Șova-Gâțu -Domnul Ghingheș...domnul Ghingheș ...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - activități benefice comunității. Despre asta vroiam să vorbim.

Domnul Consilier Laur Șova-Gâțu -Domnul Ghingheș, dacă-mi permiteți o scurtă intervenție. Ați adus aminte de domeniul Tineret. O scurtă intervenție. Suma alocată a fost de 450 mii lei, da? Știți? Solicitată 339. Șapte proiecte întra-adevăr, da, au primit ok din numărul de 24. Și nu...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- De ce se-ntâmplă asta?

Domnul Consilier Laur Șova-Gâțu - Păi cum de ce? Păi celelalte, dacă stăm să calculăm, 17, nu au fost corect întocmite.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- Și nu cumva pentru că administrația nu vine în sprijinul acestor organizații? Așa cum s-a întâmplat în anul Capitalei Tineretului. Din păcate acea comunicare s-a pierdut pe drum.

Domnul Consilier Laur Șova-Gâtu - Cunoașteți foarte bine 350. Deci, nu? Ghidul...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- Nu, dar nu vorbesc...

Domnul Consilier Laur Șova-Gâțu - Eu vorbeam de neîncadrarea celor 17 asociații, da? Iar ce nu v-a spus colegul, prietenul Lucian, sau cum îl cheamă pe dânsul este că unul din cele 7 proiecte, ... 149 de mii în aceste 7.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- Bun. Bravo lor! E meritul lor, dar pe lângă asta trebuie să știți ce mesaj transmiteți dumneavoastră prin această alocare minimă pentru că atunci când veniți cu 450 de mii de lei, automat că potențialii solicitanți sunt descurajați și poate că nu depun eforturile necesare, astfel încât să depună...

Domnul Consilier Laur Sova-Gâțu - Domnul consilier...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - proiecte...

Domnul Consilier Laur Șova-Gâtu - Domnul consilier, din 450 de mii de lei, da, avem 339, dacă nu mă înșel.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - Da, pentru că-i descurajați din start, pentru că bugetul a fost foarte mic. Deci bugetul a fost foarte mic.

Domnul Consilier Laur Sova-Gâțu - Noi îi descurajăm?

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- Da, da, da. prin bugetul asta foarte mic.

Domnul Consilier Laur -Sova-Gâțu este un concurs de proiecte...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- Da, da, da.

Domnul Consilier Laur Sova-Gâțu - punctaje, știți foarte bine...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- Și un buget foarte mic. Asta vreau să spun.

Domnul Consilier Laur Sova-Gâțu - de ce sunt descurajați ei, dacă vin și depun proiecte...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- Că ați alocat un buget foarte mic anul asta, față de anii trecuți. Asta era discuția.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - Domnul consilier Ghingheș. Domnul Ghingheș. Nu aveți dreptate pentru că ați pomenit și de social și sunt președintele comisiei. Am fost la proiectele de pe social. S-au alocat 400 de mii de lei și nu s-au dat toți banii pentru că din 6 proiecte, numai 3 au îndeplinit condițiile tehnice. Proiect... am luat la mână proiect cu proiect și aveau lipsuri în proiect. Noi ca și comisie, n-avem voie să-1 sunăm pe ală să-i spunem: băi, mai dă un act, mai depune ceva. Ăsta-i Ghidul, dacă ei nu au urmărit acest ghid... Și vreau să zic, firme serioase, asociații serioase, care au mai luat an de an proiecte de la noi. Eu nu știu de ce tratează cu neglijență. Nu știu. Și nu am reușit să dăm toți banii. Chiar în comisia cu partea tehnică, spunem: băi nu putem face nimic să dăm toți banii ăștia.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- Există o problemă de viziune la nivelul acesta. Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - Pentru că vreau să vă spun...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- N-avem un calendar al activităților. Nu avem o comunicare între sectorul asociativ.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - Știți ce vreau vă spun? vreau să vă spun o chestiune, domnul Ghingheș. Și chestiunea aia cu plângerea pe 350. Știți ce s-a întâmplat? Acum și salariații, ce-i partea tehnică care analizează, suflă și în iaurt, acuma. Și spune că: „eu nu semnez, eu nu votez, eu nu fac. N-are hârtie. Eu nu anunț. Nu avem voie.,, Și ei nici nu au voie, conform ghidului să dea explicații sau să intre cu aceste asociații în discuții, vedeți dumneavoastră, un lucru bun că atragem atenția prin DNA să nu se întâmple, să nu se facă. Acum pierd acești beneficiari că toată lumea stă închistată. Nu cumva să mă cheme la DNA. deci, sunt și greșeli pe care noi le facem și acuma am semănat vânt, culegem furtună.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- Mă scuzați, dar vă înșelați. Știți de ce? Pentru că atunci a fost făcut concursul de proiecte legal, până la capăt. S-au dat punctajele și au venit niște domni și au spus că sunt aleși de cetățeni și au schimbat ei cum au dorit ordinea proiectelor în clasament, despre asta este vorba în dosarul ală.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - Nu discut... Domnul Ghingheș...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- Nu despre comisii., .și condiții.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - Domnul Ghingheș, eu nu discut. Probabil, ați avut dreptate. Are dreptate DNA. Are dreptate toată lumea, dar ce s-a întmplat după. Reacția n-a fost cea scontată. A fost cea care ne-a strâns pe toți, să fîm foarte prudenți și să nu venim în întâmpinarea cetățenilor și acestor asociații în momentul în care noi avem bani. Eu chiar îi întrebam: eu aș pune telefon... Pentru un mic document, care, probabil, l-au omis și când am stat de vorbă, după ce a trecut perioada contestațiilor... eu n-am voie înainte, dar după ce s-a pus proiectul, am stat de vorbă. „Băi, dar n-ați fost în stare să puneți un document acolo, deci de asta spun. Eu nu spun că n-ați avut dreptate...

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Doamna consilier Năstase, vă rog! Doamna Consilier Maria-Raluca Năstase - în ceea ce privește documentele existente, care lipsesc la documentațiile cererilor de finanțare, prin această lege, vă propun ca pe viitor ghidurile să prevadă posibilitatea autorității de a solicita informații suplimentare, pe documentație și ne referim aici la documente existente deja, nu documente elaborate ulterior depunerii cererii de finanțare. Aceste posibilități există la toate proiectele mari din fonduri europene, din finanțări externe. Deci comisiile nu ar trebui să fie împiedicate în a solicita clarificări și informații suplimentare la documentații. Aici, o să vă rog, să aveți în vedere pe anul viitor ca ghidurile să prevadă documente... posibilitatea solicitării de clarificări și informații suplimentare, asta e o deficință care trebuie corectată pe viitor.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - vorbit în afara microfonului.. au avut acces la niște documente și ei nu mai au voie. Acestea ... vorbit în afara microfonului.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu - Domnul Huluță, stați un pic! In baza cărui...

Doamna Consilier Maria-Raluca Năstase - se pot solicita informații suplimentare, numai puțin. Deci, Ghidul trebuie să prevadă. Eu asta am spus.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu - Cine-1 aprobă? Cine îl întocmește, în primul rând? Cine îl întocmește?

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - aparatul de specialitate

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu - Primăria. Dacă Primăria își bagă bețe în roate, în perioada de evaluare... să-mi fie iertat.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - Nu-i adevărat!

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu - Ne plângem că nu putem da bani din cauza Ghidului?

Domnul Consilier Ghiorghe-Huluță - Nu! Din cauza unor documente... vorbit în afara microfonului.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu - înțelegeți foarte bine ce spun...

Doamna Consilier Raluca -Maria Năstase - Da. dar atentie...

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu - Banii se pot aloca, dar ghidul trebuie făcut cu cap în direcția în care să se dorească finanțarea acestor lucrări. Nu să se ceară documente...

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - vorbit în afara microfonului... a fost clar... vorbit în afara microfonului.

Doamna Consilier Maria-Raluca Năstase - Domnul Huluță, așa au fost ghidurile. Noi vă propunem ca pe viitor, atenție!

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Domnul consilier Șova, vreți să luati cuvântul?

»

Domnul Consilier Laur Șova-Gâțu - Nu

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Da. Deci trecem la avize.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -aviz -favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică, Comisia Tehnică de Aplicare a Legii 350/2005).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina- Discuții asupra proiectului? Dacă nu mai sunt, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei finale a proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/ 2005 aferente anului 2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți __19______

 • 2. Numărul consilierilor care au votat___18______

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ «■ABȚINERI

  NULE

  1.

  ART. 1. Se aprobă Lista finală a proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/ 2005 pentru domeniile tineret și social aferente anului 2019, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-A ADOPTAT

  15

  1

  0

  Nr

  crt

  Denumire solicitant

  Denumire proiect

  Rezultat evaluare

  Punctaj

  Suma solicitată

  14

  2

  0

  2.

  UJ

  1.

  Fundația Sfântul loan Bosco

  S-A

  ADOPTAT

  Clubul lui Don Bosco

  Admis

  86

  58.000 lei

  16

  0

  0

  3.

  K UJ z h— —1 D

  Z UJ

  2.

  Asociația INSULA Cercetașilor

  S-A

  ADOPTAT

  Cercetășia, un mod de viață

  Admis

  85

  27.000 lei

  16

  0

  0

  4.

  2 O Q

  3.

  Asociația pentru

  Dezvoltare

  Activă

  S-A

  ADOPTAT

  Festivalul educațional Zilele Parcului Gherăiești ediția a Vl-a

  Admis

  80

  16.830 lei

  16

  0

  0

  5.

  4.

  Asociația Ingenious Drama

  S-A ADOPTAT

  Festivalul național de Teatru Igenious Drama Festival

  Admis

  77

  149.400 lei

  15

  1

  0

  6.

  5.

  Asociația Culturală Armonie și Culoare

  S-A ADOPTAT

  Concursul de teorie muzicală „Emil Alexandrescu”

  Admis

  74

  12.540 lei

  16

  0

  0

  7.

  6.

  Asociația BE GREAT

  S-A ADOPTAT

  „MișcămBacăul.ro”

  Admis

  74

  52.470 lei

  16

  0

  0

  8.

  7.

  Asociația Culturală, Educațională, Umanitară "Zaharia'ART”

  Tabăra de cultură istorie și vânătoare 3D

  Admis

  70

  22.861,8 lei

  14

  2

  0

  9.

  —i

  < o

  O

  1.

  ASOCIAȚIA CREȘTINĂ, DE CARITATE MISIUNE ȘI AJUTOR OLANDA-ROMÂNIA NUMITĂ „BETANIA” S-A

  ADOPTAT

  “Prevenirea marginal izării sociale prin servicii de asistență, îngrijire și recuperare pentru tineri și adulți cu dizabilități sau aflați în dificultate”

  ADMIS

  90 puncte

  159.920,20

  LEI

  13

  2

  1

  10

  ui —i

  2

  Z

  LLI

  s

  2.

  ASOCIAȚIA „LUMINA” S-A ADOPTAT

  „Informare, prevenție și intervenție"

  ADMIS

  85

  puncte

  51.887,5

  LEI

  15

  0

  1

  11

  o Q

  3.

  SOCIETATEA NAȚIONALA DE CRUCE ROȘIE BACĂU

  S-A ADOPTAT

  „Centrul de servicii de îngrijire și asistență la domiciliu pentru persoane vârstnice -“Deschideți o ușă!”

  ADMIS

  80

  puncte

  62.000

  LEI

  14

  1

  1

  12

  AR

  pre

  S-A

  kT. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile zentei hotărâri prin Direcția Economică și Comisiile de evaluare.

  ADOPTAT

  15

  0

  1

  13

  ART. 3. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Comisiei Tehnice pentru aplicarea Legii nr. 350/ 2005 și Comisiilor de evaluare.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  1

  14

  ART. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  1

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - Hai, următoarele!

Doamna Președinte de ședință Doina Pragomir - Am o propunere. 28... proiectul 28 și 29 le facem la pachet, da?

Sala: Da, da, da.

28 și 29. Se trece la punctele 28 și 29 ale ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Doina Pragomir și dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț să prezinte:

 • 28. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ” Modernizare și reabilitare Creșa nr.9” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 4 ” Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.4.- Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.4 - ”Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU si

 • 29. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ” Modernizare și reabilitare Creșa nr.3” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 4 ” Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.4.- Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.4 - "Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

si solicită celor din sală să facă liniște.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici-Domnul Huluță, vă rog frumos, liniște! Avem o neparticipare la vot din partea domnului Luca.

Doamna Președinte de ședință Doina Pragomir - O rugăminte. La buletinele de vot sunt față-verso! Vă rog să votați față-verso!

Doamna Consilier Maria-Raluca Năstase - Domnul Secretar, noi nu votăm. Eu, Ilie. Da? Am anuntat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - Aveți neparticipare, sau ce n-aveți?

Doamna Consilier Maria-Raluca Năstase - neparticipare la vot pentru incompatibilitate.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - Am înțeles.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - Da. Sunt două proiecte care presupun reabilitarea a două creșe. Mai exact Creșa nr. 9 și Creșa nr. 3 din Bacău. Proiectele sunt cu finanțare europeană și fac parte din cadrul proiectului operațional din perioada 2014-2020 pe axa prioritară 4. Astăzi supun aprobării dumneavoastră modernizarea și reabilitarea Creșei nr.9 în cuantum de 1.843.235 de lei, inclusiv TVA, din care partea eligibilă este de 1.751.932 lei, deci partea finanțată, iar partea neeligibilă 91.302 lei. La Creșa nr. 3, partea eligibilă, deci total modernizare 2.518.159 de lei, inclusiv TVA, din care partea eligibilă 2.383.011 lei și valoarea totală neeligibilă 137.147 de lei, care este practic contribuția UAT Bacău. Proiectele au fost... le-ați avut la mapă și supun aprobării dumneavoastră în forma prezentată și cu sumele menționate anterior. Vă mulțumesc!

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -avize -favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Arhitect Șef, Serviciul Tehnic- Investiții).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectele de hotărâre (1, 2, 4 si 5).

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Discuții asupra proiectului? Doamna consilier Năstase, aveți cuvântul!

Doamna Consilier Maria-Raluca Năstase - Doamna președinte: domnule Viceprimar, o întrebare scurtă. Prin hotărârea de consiliu local se solicită aprobarea proiectelor. Salutăm introducerea pe ordinea de zi a acestor proiecte pentru că atragem bani europeni prin acestea. Se aprobă prin aceste proiecte de hotărâri sumele eligibile, partea neeligibilă a proiectului, reprezentant legal și toate celelalte necesare unui proiect european pentru implementare. Ce nu am văzut menționat aici; e posibil să-mi fi scăpat mie, este perioada de mentenanță a proiectelor. După implementare acestora, care sunt condiții de acordare ale fondurilor europene conform regulamentelor în vigoare, dacă puteți să ne spuneți, e o scăpare, sau nu aveți precizări. Eu m-am uitat în ghid, în ghiduri. N-am văzut precizarea acesta privind perioada de mentenanță. Și prevederile ca această perioadă trebuie prevăzută prin hotărâre de consiliu local.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - Da. Doamnă, întrebarea probabil e justificată. Eu nu am răspunsul la îndemână. Nu știu ce a-ți înțelege dumneavoastră printr-o perioadă de mentenanță ...

Doamna Consilier Maria-Raluca Năstase - Adică Municipiul Bacău, de exemplu: să zicem că perioada de implementare de 24 de luni și mentenanță trebuie prevăzută prin hotărâre de consiliu local de neschimbare a destinației ți de menținere a obiectivelor în funcțiune o perioadă de „n„ ani. Chiar dacă sunt instituții publice, adică chiar pentru publice este mențiunea aceasta. Ca să nu blocăm lucrările, vă propun să votăm și eventual, ăn perioada următoare, împreună cu aparatul dumneavoastră de... pe proiecte clarificăm această chestiune privind mentenanță și eventual, modificăm hotărârea de consiliu local îîn consecință.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - Da. Dacă solicitarea dumneavoastră... dacă cei care s-au ocupat efectiv de proiect, de la ADL Bacău, prin persoana domnului director Anghel nu are răspunsul Ia îndemână, vi-1 oferim în scris.

Doamna Consilier Maria-Raluca Năstase - Sigur că da.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - dar mă îndoiesc că dânsul este specialist în proiecte europene.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -Doamna consilier, am o singură întrebare.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - Domnul de la... domnul director de la ADL este cel mai..

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici- Nu este.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - cel mai în măsură să...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici- Nu este.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - este aici.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - A. Nu-

1 vedeam din cauza...

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - Domnul este cel mai în măsură să ne dea informații.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - îmi cer scuze!

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - Specialistul nostru...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - îmi cer scuze!

Domnul Director ADL Bacău, Adrian Anghel - Legat de întrebarea dumneavoastră aș dori să...

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - neinteligibil...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -Oleacă, doamnă...

Domnul Director ADL Bacău, Adrian Anghel - Legat de întrebarea dumneavoastră aș dori să comunic că nu există perioadă de mentenanță, este o perioadă de sustenabilitate care este prevăzută în toate Ghidurile Generale prin POR de 5 ani. deci este o regulă generală prevăzută în ghid și în contracte vor fi prevăzute aceste condiții de sustenabilitate de 5 ani după implementarea proiectului. Mulțumesc frumos!

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - Asta vroiam să vă spun și eu că știam că există o regulă generală de 5 ani și nu neapărat de mentenanță ci de neschimbare a destinației și de intervenție asupra acestuia. Vă mulțumesc mult!

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. ort.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-

CRISTINA

absent

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

Cu 19 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre nr. 28. Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚIONELA-

CRISTINA

absent

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

Cu 19 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre nr. 29.

Au fost aprobate proiectele de hotărâre.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu - Domnul secretar, constat că s-ar face treabă dacă nu v-ar încurca cineva pe acolo, nu?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - Adică? Domnul Consilier Ghiorghe Huluță- Iar învârtiți cuțitul în rană. Hai să mergem mai departe!

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu - Haideți, domnul Secretar, că vă știu ascuțit.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță- Domnule Secretar, n-ați auzit nimic.

 • 30. Se trece la punctul 30 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Doina Dragomir și dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul 777/110/2019. Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Viceprimar Constantin Scripăț- împotriva HCL, hotărâre de consiliu local 487 din 21.12.2018, RADEF-ul a formulat o plângere, înregistrată la instituția noastră, în soluționare... în vederea ...în vederea sau în sensul respingerii acestui, motiv pentru care pe rolul Tribunalului Bacău, având ca obiect anularea actului administrativ cu caracter normativ prin care reclamanta România Film, cu sediul în București, a solicitat instanței de judecată în contradictoriu cu pârâul Municipiul Bacău, prin primar, să dispună anularea parțială a HCL 487 privind... de fapt unde ajungem? privind acele majorări de impozit pentru clădirile neîntreținute. Majorarea impozitului de la un impozit normal la 500 %. Spre fe..., ulterior, prin precizările depuse la instanța de judecată, reclamanta a solicitat introducerea în cauză și Consiliul Local al Municipiului Bacău în calitate de pârât, de aceste somații, de aceste decizii de impunere s-a ocupat Direcția de Impozite și Taxe Locale, motiv pentru care, sau poate domnul director Ciobanu să ne pună la dispoziție mai multe informații vis-a-vis de speța respectivă. Vă mulțumesc!

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -aviz -favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 Și 5).

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Discuții asupra proiectului?

Domnul secretar, vă rog să supuneți la vot proiectul!

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Este o abținere

Doamna Consilier Maria-Raiuca Năstase - Domnul Primar, o să vă rog să repetați, pentru proiectul 30 votul, da?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -

Doamna Tamba, dați-mi proiectul 30.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - S-a făcut o confuzie aici.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - Deci, vorbim de proiectul 30, domnilor. N-am ajuns acolo. Bun. Am înțeles.

Doamna Consilier Maria-Raiuca Năstase - repetați, vă rog, votul!

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - Deci, reluăm votul, da?

Cine este pentru aprobarea proiectului 30?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚ IONELA-

CRISTINA

absent

3.

BOTOI ROMICÂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARJA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

Cu 19 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre.

31 și 32 Se trece la punctul 31 și 32 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Doina Dragomir și dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț să prezinte:

 • 31. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către Iosub Roxana-Camelia.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Și

 • 32. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către Enel Energie Muntenia SA.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂ

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - sunt niște plângeri prealabile, deci la proiectul 31, înregistrate la Primăria Bacău prin care și formulate de doamna Iosub Roxana Camelia prin care are un grad de nemulțumire vis-a-vis de modul de reglementarea și modul de înscriere în creșele din municipiul Bacău pentru anul 2019-2020 de către Serviciul și Direcția Juridică a fost analizată plângerea și s-a respins și vă rog să luați act de modul cum s-a soluționat de către Consiliul Local plângerea formulată de doamna Iosub Roxana. Deci proiectul și de asemenea, la proiectul 32 e tot o plângere formulată de către ENEL ENERGIE MUNTENIA SA, care ne acuză că nu...sau mai exact, trebuie să dăm un aviz autorităților publice locale, autorizarea fiind dată de ANRE prin

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - Dar nu mai citiți, domnule Viceprimar pe silabe Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - prin licența...

Domnul Consilier Daniel Miclăuș -ca nu mai pot să vă ascult...

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - Nu mă mai ascultați!

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - în fața Marii Adunări Naționale...

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț- Exact. Materialele, le-ați luat... le-ați avut la mapă. Ați luat act de conținutul acestora. Dacă sunt întrebări și n-am putut să vă conving, este domnul director al Direcției Juridice, iar dacă v-am convins înseamnă că mi-am făcut treaba foarte bine.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - Vreau să fac o singură precizare, referitoare... domnul Huluță, o singură precizare referitoare la punctul 31. Dacă ați studiat aceea plângere prealabilă, ea este nemulțumită de un singur aspect. A trebuit să depună cererea la școală și nu la creșă. fac precizarea că dumneavoastră ați aprobat rețeaua școlară. Fac precizarea că din rețeaua școlară face parte și, potrivit Legii Educației și învățământului, educația pretimpurie, fac precizarea că potrivit legii, se poate, în condițiile aprobării de către dumneavoastră această educație pretimpurie să fie dată în administrare la școală pentru că au și componenta de educație. Astea sunt precizările care am vrut să le fac pentru că am observat să vreți să vă abțineți sau să votați împotrivă.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță-Vorbit în afara microfonului.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - Da. Mă bucur.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -avize -favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectele de hotărâre (1, 2, 3, 4). Comisia 5 acordă aviz nefavorabil la proiectul 31 și favorabil la proiectul 32.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Discuții asupra proiectului? Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -Discuții asupra proiectului sunt? Vă rog, procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectele de hotărâre nr. 31 și nr.32.

 • 1. Consilieri prezenți _________

 • 2. Numărul consilierilor care au votat_________

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ +ABȚINERI

  NULE

  1.

  PROIECT DE HOTARARE NR. 31 privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către Iosub Roxana-Camelia. Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  11

  7

  0

  2.

  PROIECT DE HOTARARE NR. 32 privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către Enel Energie Muntenia SA. Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  15

  3

  0

33C. Se trece la punctul 33C al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Doina Dragomir și dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Bacău pentru perioada 2019-2029 și a Planului pentru implementarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a municipiului Bacău pentru perioada 2019-2029

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - deci pe o perioadă de 10 ani. La nivelul municipiului Bacău în perioada lunii iunie 2018 - aprilie 2019 a fost elaborată și dezbătută în consultare publică cu furnizorii de servicii sociale Planul pentru implementarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a municipiului Bacău. Acest program și acest plan s-a derulat prin intermediul Direcției de Asistență Socială. Vedeți programele și proiectele, viziunea, premizele strategiei și tot ce ține de o prognoză de dezvoltare a serviciilor sociale pentru o perioadă de 10 ani.: 2019 - 2029.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -aviz -favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Serviciul Juridic și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3 și 4).

Comisia de specialitate nr. 5 a dat aviz nevaforabil.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Discuții asupra proiectului? Dacă nu sunt, rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

- Domnul Ghingheș vă abțineți?

Domnul Consilier Cristian Ghingheș-Da

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - Da?

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- Da. Pentru că nu am avut timp să-1 studiez de aseară și până acum.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - deci o abținere și 18 voturi pentru. A fost aprobat proiectul de hotărâre.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚIONELA-

CRISTINA

absent

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

NÂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

1

Cu 18 voturi pentru și o abținere, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

33D. Se trece la punctul 33D al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Doina Dragomir și dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Local Bacău pentru anul 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - Din acel program de 10 ani aprobăm și o strategie pentru 2019.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -aviz -favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Serviciul Juridic și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4), iar comisia 5 prezintă aviz nefavorabil.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Discuții asupra proiectului? dacă nu sunt, domnul Secretar, vă rog să supuneți la vot proiectul!

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -

Am rugămintea să încercați să fiți prezenți la comisii de specialitate, potrivit noului cod, prezența este obligatorie. Vă rog mult. Pentru a nu mai exista discuții de tot felul și a preîntâmpina orice fel de probleme. Prezența, domnul Crețu este obligatorie la ședințele de comisie.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu - Foarte bine.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - Ați înțeles? Mi s-a părut că nu auziți.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu - eram obișnuit cu ritmul domnului Scripăț și de asta nu...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - Ne adaptăm, dacă e nevoie, nu-i o problemă.

Supunem la vot și proiectul 33 D.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

absent

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

C1OCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

Cu 19 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -Urmează ultimul proiect pe ordinea de zi.

33G. Se trece la punctul 33G al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Doina Dragomir și dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț să prezinte Expunerea de motive privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile AUGUST - SEPTEMBRIE 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Viceprimar, Constantin Scripăț - Motivat de faptul că au mai trecut 2 luni din mandatul nostru trebuie să alegem un nou președinte de ședință pentru care să conducă ședințele consiliului local pe următoarea perioadă de 2 luni.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Vă rog, un pic de liniște!

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -Doamna Pricopoaea.

Doamna Consilier Enula Pricopoaea - îl propun pe domnul Botoi... vorbit în afara microfonului.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - mai există vreo propunere?

Sala: Nu

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -

Supunem la vot propunerea ca domnul Botoi să fie președintele de ședință pentru următoarele 2 luni.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

absent

3.

BOTOI ROMICÂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

NÂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

1

Cu 18 voturi pentru și o abținere, domnul Botoi va fi președinte potrivit adoptării proiectului.

DIVERSE

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir- doamnelor și domnilor consilieri, aveți cuvântul pentru diverse.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase- domnule secretar, doamna președintă, domnule secretar, având în vedere că urmează punctul de discuții asupra rapoartelor Curții de Conturi a României, am rugămintea cât la dumneavoastră cât și la văd că s-a golit sala. Practic am avut la începutul ședinței..., nu ați fost de acord să purtăm discuția asupra rapoartelor Curții de Conturi la începutul ședinței. Acum observ că e posibil dacă avem de pus o întrebare, dacă avem vreo interpelare către unul dintre compartimentele primăriei să nu-1 găsim aici pe respectivul responsabil. în concluzie, avem rugămintea ca pentru această discuție să convocăm aici de față, dacă sunteți de acord, așteptăm zece minute să vină. Spre exemplu conducerea SSPM, să avem o discuție în această privință, pentru că ne-ați adus la cunoștință niște rapoarte ale Curții de Conturi a României, care a făcut niște observații, pe care le-am citit în totalitate cap coadă și despre care este normal și corect să purtăm discuții, pentru că de aceea ni le-ați adus la cunoștință. Astăzi. Aș vrea ca domnul Viceprimar Scripăț, în lipsa domnului Primar să ne sprijine în acest sens și să convoace, eu știu, în zece minute, cu toții au mașini, să vină la discuții privind rapoartele Curții de Conturi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -trebuie să supunem la vot propunerea dumneavoastră, doamna consilier, în primul rând. Pentru că este o propunere care vine în cadrul consiliului local și trebuie ca, colegii dumneavoastră să fie de acord cu această propunere.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase- domnule secretar, dar de ce nu ați supus la vot când am deschis această ședință?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - am supus la vot, am supus la vot.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase- am menționat că este necesar să fie domnul primar, să fie compartimentele de specialitate din cadrul primăriei. De ce atunci nu ați supus la vot acest lucru? Să fie participanți la discuție.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - eu atunci ... dumneavoastră ați propus atunci o ordine de zi. Nu ați supus la vot, sau nu ați cerut să faceți propunerea pentru această mențiune.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase- am făcut și această mențiune pe care am facut-o și acum.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -faceți propunerea.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase- ca, domnul primar să fie prezent, compartimentele din primărie....

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - eu am obligația ca supun propunerea dumneavoastră la vot.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase- dacă ziceți dumneavoastră că este corect așa, procedăm la procedura de vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - eu așa zic că este normal pentru că...

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase- majoritatea Partidului Social Democrat, să presupunem că votează împotrivă. Discut cu dumneavoastră toate aceste aspecte ale raportului Curții de Conturi?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - eu cred că cea mai corectă abordare ar fi ca dumneavoastră...

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase- da....

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...și ca o persoană care sunteți competentă, cel puțin în domeniul acesta financiar, ar trebui să faceți un raport, sau scris, tot ce aveți dumneavoastră, astfel încât am ușura și activitatea noastră și a dumneavoastră. Dumneavoastră acum, probabil aveți niște critici. Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase- doar două puncte. Nu sunt critici. Sunt doar două puncte de clarificat în urma raportului de conturi, raportul Curții de Conturi a României, adus la cunoștință de către dumneavoastră în perioada anterioară, în ultimele cinci zile. Sunt doar câteva... de acea am adus la cunoștință.

5         >

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI este obligația mea ca să pun pe ordinea de zi, ca dumneavoastră să luați la cunoștință. Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase- dar obligația noastră...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - dar atitudinea dumneavoastră, sau cum să vă spun, nici poziția dumneavoastră, nici poziția noastră nu poate să aibă nici o influență asupra constatărilor Curții de Conturi.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase- evident că nu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -mai mult decât atât...

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase-evident că nu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -mai mult decât atât, noi ca instituție, Municipiul Bacău, are dreptul să facă contestație sau plângere împotriva rapoartelor Curții de Conturi.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase- da. Asta o să discutăm în continuare. Bine, atunci supuneți la vot, dacă să vină acești domni alături de noi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -deci, dumneavoastră cine vreți să vină?

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase- spre exemplu, conducerea SSPM.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -supunem la vot ca...

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase- iar, dacă ceilalți colegi au întrebări sau completări de adus mie, în funcție de ceea ce vor discuta și despre compartimentele care vor interacționa cu privire la raportul Curții de Conturi, să spună. Eu cred că este important, atâta timp cât Curtea de Conturi, face precizări în aceste rapoarte privind activitatea dânșilor. Văd că consilierii locali deja se retrag din ședință. Ce să spunem, așa tratați administrația locală, domnilor consilieri și doamnelor consilieri, dacă plecați din ședință atunci când se discută rapoartele Curții de Conturi?

Doamna Consilier Enula Pricopoaea -......(nu se înțelege, luare de cuvânt înafara

microfonului).

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase- nu vă cred. Credeți-mă deci, ceea ce spuneți dumneavoastră este o declarație pur și simplu lipsită de fundament.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -doamna Năstase, doamna Dinu...

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase- acum...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -doamna Dinu, este de gardă, vă confirm eu, pentru că am fost trimis ...

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase- bine, domnule Secretar, să știți că ... Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir ședința dc consiliu a luat sfârșit. Vă mulțumesc pentru participare.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - doamna, doamna președintă...

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase- dacă doamna era de gardă, probabil nu mai era aici.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt -doamna președintă, vă rog și eu, un punct de vedere. Până la urmă nu este chiar o jucărie. Este raportul Curții de Conturi, prin care s-a verificat modul cum am gestionat banul public. Eu am aprobat-o ca să fie printre primele pe ordinea de zi că este foarte importantă. în același timp, dacă plecăm că avem serviciu, nu mi se pare corect, nu mi se pare corect. Poate sunt niște întrebări, deși noi nu putem modifica raportul. Noi nu-1 supunem la vot, luăm act, motiv pentru care, eu propun să fie reintrodus pe ordinea de zi și în cursul lunii următoare, cu atenționarea reprezentanților consiliului local. Ca să fie de față cine? Să-i enumerăm de astăzi. Directorul de la Servicii Publice, că se referă ..., directorul..., directorii din primărie, directorii din..., și toate persoanele implicate, ca să poată să ne lămurească. Că dacă ne luăm geanta și plecăm la un punct atât de important nu mi se pare chiar un lucru serios. Și pierdem niște consilieri. Și cam atât. Deci, părerea mea este să-1 reintroducem pe ordinea de zi.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir- ședința Consiliului Local al Municipiului Bacău a luat sfârșit. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - doamnă, mă scuzați, mai aveam chestiuni la diverse.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - doamna președintă, dar dumneavoastră unde vă credeți să suspendați lucrările atunci când eu am microfonul deschis și discutăm despre rapoartele Curții de Conturi? Doamnă luați loc, așteptați ce avem de spus și după care suspendați ședința.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - vă grăbiți undeva?

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir- dacă consilierii au plecat cu cine vreți să.....

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - și trebuie să plecați și dumneavoastră cu dânșii sau ce este asta?

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir-eu conduc ședința, ce pot vă fac?

Domnul Consilier Cătălin - Bogdan Crețu - este ședință ordinară, prin urmare există la finalul ședinței capitolul de diverse. Și aici avem singura modalitate în care se poate explica.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - în momentul în care nu mai există cvorum,

președintele este obligat să suspende ședința.

Domnul Consilier Cătălin - Bogdan Cretu - există, haideți să numărăm.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - domnul secretar...

Domnul Consilier Cătălin - Bogdan Crețu - sunt 11 consilieri în sală.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - domnul secretar, eu propun ca, ceea ce domnul Viceprimar Scripăț, a spus de a reintroduce acest punct cu discuția asupra rapoartelor Curții de Conturi a României, să se reintroducă în cea mai apropiată ședință de consiliu local. Nu este normal ce se întâmplă aici. Este o... ați ... . Știți cum se vede? Ca și cum ai fugi de la locul faptei.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir- dar acum nu are ...

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - vă rog foarte mult. Consilierii să fie prezenți. Dacă dumneavoastră estimați că ședința de consiliu local va fi undeva la începutul lunii august, să reintroducem acest punct, astfel încât să-1 tratăm cu seriozitatea cu care dumneavoastră aveți pretenții. Că o regăsiți în noi și conform a ceea ce vor cetățenii din acest oraș de la noi. Că de aceea ne plătesc și luăm indemnizații. Să citim aceste documente.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir- doamna consilier, dar spuneți-mi mie...

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - astea sunt documente de interes public. Mulțumesc.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - de asta s-au făcut publice, doamna Raluca. Problema, problema...

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - și de aceea suntem noi aici să le discutăm public. Punct cu punct, domnul Huluță. Eu mai săturat de haiul pe care îl faceți dumneavoastră în consiliul local.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - Raluca. eu nu am plecat din sală....

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - nu, dar rămâneți și faceți întotdeauna un fel de glume de prost gust.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - stați așa un pic. Stați așa.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - stăm așa un pic. Dar nu este normal să plece un rând întreg de consilieri din sală...

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir -doamna consilier, vă rog frumos nu mai țipați.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase -.....când se discută rapoartele Curții de

Conturi.

Domnul Consilier Cătălin - Bogdan Crețu - doamna președintă, sunteți din partea PSD și sunteți singura care ați mai rămas în sală.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - ascultă...

Domnul Consilier Cătălin - Bogdan Crețu - aș dori ca să consemnați...

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - da.

Domnul Consilier Cătălin - Bogdan Crețu -...că în sală nu mai există nici un reprezentant al partidului pe care dumneavoastră îl reprezentați.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - deci, mă ascultați și pe mine un pic? tot ați vorbit toată ședința. Dar ascultă-mă și pe mine un pic. Având în vedere această situație și mie mi se pare corect să facem o analiză pe modul de îndreptare a lucrurilor sesizate 114

de Curtea de Conturi. Pentru că sunt termene, acolo, ai văzut că sunt mai multe. Nici o dată Curtea de Conturi, nu a venit în Primărie din ” 90 încoace, în care să nu găsească ceva.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - știm să citim niște rapoarte ale Curții de Conturi, domnul Hulută.

Domnul Consilier Ghiorghe Hulută - le-am citit și sunt modalități de rezolvare.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - am citit și modalitățile de rezolvare. Spre exemplu, SSPM, solicită o prelungire a termenelor de rezolvare. Păi dacă noi îi mai dăm termene de rezolvare, dacă SSPM, care deja a strâns prejudicii de șase sute de mii de lei de aproape și apropo când v-am întrebat de unde provine profitul SSPM, ați făcut miștouri. Citiți un pic raportul Curții de Conturi și o să vedeți. Dar asta o să discutăm în următoarea ședință de Consiliu Local.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - două secunde, două secunde. Doamna președintă de ședință, am zis să vă descărcați, să nu intervin peste dumneavoastră. Doamna președintă de ședință ați declarat ședința închisă.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - da.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - Doamna președintă de ședință, vă rog să reveniți asupra deciziei avem cvorum. Deci suntem 12 consilieri în funcție prezenți în sală.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir unde suntem 12, arăta-mi mie care sunt.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - unu, doi, numărați, vă spun nu vreau să apelez la ele. Acum este o chestiune foarte serioasă, raportul Curții de Conturi a României, care ne privește pe noi toți. Fiecare dintre noi are dreptul să-și exprime punctul de vedere. Știu că este târziu, știu că ne grăbim cu toții. Dar, hai să ascultăm fiecare coleg ce are de spus și eventual dacă din dezbateri va ieși și nevoia de a mai discuta acest raport și la ședința următoare este cu totul altă discuție. Haideți să dăm un pic...

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - eu sunt pentru propunerea domnului Viceprimar, stai, stai...

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - nu interveniți peste mine, nu interveniți peste mine.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - adică numai voi, numai voi, numai voi

Domnul Consilier Daniel Miclăuș doamna președinte de ședință...

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - adică numai voi, numai voi...

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - domnul consilier dați-mi voie să vă spun, că dumneavoastră...

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - băi, ascultați-mă și pe mine. Eu știu domnul Viceprimar Scripăț a făcut o propunere.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - domnul, domnul dumneavoastră aveți o anumită eleganță și... nu vorbeam cu doamna președinte de ședință.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - bateți câmpii aiurea.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș -nu.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță -deci, problema... domnul Viceprimar a punctat...

Domnul Consilier Daniel Miclăuș -nu.

Domnul Consilier Ghiorghe Hulută - a punctat..., are experiență politică.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș -în locul dumneavoastră mi-aș măsura cuvintele.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - domnul Miclăuș ...

Domnul Consilier Daniel Miclăuș -haideți că nu suntem la piață.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - domnul Viceprimar are experiență.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - domnul, eu vorbeam cu dumneavoastră, doamna președinte.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - hai să ne clarificăm.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - dumneavoastră sunteți de acord cu domnul Viceprimar.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - eu sunt de acord cu domnul Viceprimar.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș -eu am vorbit cu președintele de ședință.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - foarte frumos.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș -vă rog frumos să revenim asupra situației. Două secunde. Ca să ieșim cu toții elegant din chestiunea aceasta.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - de ce să nu ieșim.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș -cădeți în penibil.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - da, ieșim.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș -nici nu ați ascultat ce am spus.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță -păi, ieșim. Exact ce a zis, domnul Viceprimar.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - păi cum?

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - domnul Viceprimar, a zis, domnule, având în vedere...

Domnul Consilier Daniel Miclăuș -da, este o propunere.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - ...că este un punct important. Haideți să-1 reprogramăm în următoarea ședință de Consiliu Local, ordinară, extraordinară și s-o analizăm cu toate aceste puncte de vedere.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș -păi, diverse, diverse, capitolul diverse este numai la ședință ordinară. Deci asta înseamnă că o să discutăm peste o lună.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - având în vedere că este un punct important, pot să nu-1 pun la punctul de diverse, să-l pun analiza acestor rapoarte. Se poate face un proiect de hotărâre distinct. Și, eu sunt de acord cu ce spune domnul Viceprimar.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș -păi, da ...

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - acum stăm, stăm după...

Domnul Consilier Daniel Miclăuș -dar de ce să nu o facem acum.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - stăm după...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI domnul Huluță, domnul Huluță, eu nu am înțeles ce proiect de hotărâre vreți sa faceți? Domnul Consilier Daniel Miclăuș -nu. nu chiar nici eu nu am înțeles.

7

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Ce proiect vreți sa faceți? Domnilor haideți să ne înțelegem. Sunt rapoartele Curții de Conturi. în rapoartele Curții de Conturi se constata niște lucruri. Tot acolo se dau măsuri de îndreptare. Eu nu înțeleg ce proiect de hotărâre vreți să faceți dumneavoastră?

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță- Domnu...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Acolo urmează după ce s - a făcut aceasta decizie și raport, urmează controale de follow- up, care vin să vadă dacă s -au implementat cele spuse. Eu nu înțeleg care e rostul obiectul discuției. Vă certați de jumătate de ora pe un singur fapt.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - domnul Secretar dar un follow- up este deja la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Foarte bine, foarte bine. Păi tocmai asta vreau să vă spun.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș -Până acum...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Sunt aspecte care sunt reglementate foarte clar în rapoartele Curții de Conturi. Bun, e pertinentă. Doamna Raluca Năstase poate vrea niște clarificări. Poate că aspectele consemnate în raportul Curții de Conturi nu sunt clare. Acum nu știu ce vrea. Să ia la întrebări aparatul de specialitate de ce s-a ajuns aici sau de ce nu fac măsurile. Nici asta nu înțeleg. Dar v- am spus. Tot ce dumneavoastră propuneți supunem aprobării și facem. Dar nu vom emite niciodată un proiect de hotărâre prin care să aprobam sau se respingem rapoartele Curții de Conturi.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase -domnul Huluță a exprimat doar o idee, dacă se poate ...

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - se poate face o analiza. Analiza pe aceste rapoarte. Avem și noi timpul sa le analizam mai bine, să le...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - eu consider ca o analiza pe rapoarte poate fi făcută ori pe fiecare grup în parte, ori de fiecare consiliu și în scris pot fi mult mai clare concluziile pe care, mai ales că unii dintre dumneavoastră chiar sunt de specialitate și au competente cum e în cazul doamnei Năstase.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase -bun. Domnul Secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -cum e cazul domnului Miclăuș. Acum dumneavoastră vreți să vină directorul cutare ce să...

Domnul Consilier Daniel Miclăuș -nu nu, nu. Domnul Secretar General, dacă îmi permiteți. Haideți ca să punem punct elegant pe această discuție.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -corect.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș -eu vin cu următoarea propunere. Haideți să supunem la vot propunerea domnului Viceprimar Scripat, prin care noi vom discuta rapoartele Curții de Conturi, le vom lua în discuții și vom lua din ele la următoarea ședința ordinară sau extraordinară. în următoarea ședință.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -domnu, domnu... Ordinea de zi se întocmește de primarul..

Domnul Consilier Daniel Miclăuș -știu

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Primarul municipiului Bacău .

Domnul Consilier Daniel Miclăuș -ordinea de zi da, dar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -domul Scripat, poate să se ducă la domnul primar și să îl roage sau să îi propună să 117

introducă ...

Domnul Consilier Daniel Miclăuș -asta știm.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -acum nu putem vota chestia asta.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș -o treime din rândul consilierilor poate să facă chestiile astea.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - domnul Secretar, numai dumneavoastră mai scoateți niște texte de lege.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - orice. Și în Codul administrativ

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - orice proiect poate fi inițiat și cu un număr de două treimi din consilieri. Și tot face trimitere. Ca si noi am fi ceva niște...

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - cu o treime.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -domnul Scripăț.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - și cu asta basta.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -domnul Scripăț, dumneavoastră în primul rând puneți mâna și citiți Codul administrativ că habar nu aveți ce vorbiți, da.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - dar și în Codul administrativ spune ca orice probleme.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - nu ne mai puneți pumnul în gură.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -ordinea de zi se stabilește de primar și se aproba de consiliul local. Dumneavoastră mai mult decât atât nu aveți dreptul să faceți niciun proiect nu aveți drept de inițiativă potrivit Codului administrativ.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - ei, dacă e așa..

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -păi bun. Mulțumesc. Citiți - 1.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - dacă avem posibilitatea.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -deci inițiatori pot fi doar consilierii locali și primarul.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - domnul Secretar, întrebare. Putem propune ca aceasta discuție, acest punct de pe ordinea de zi de astăzi să se..., să votam ca el să fie mutat pe o ordine de zi viitoare. într-o următoare ședința de consiliu local. Să se regăsească în ordinea de zi? Având în vedere...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -ordinea de zi se întocmește de Primarul Municipiului Bacău.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - dar noi suntem astăzi legal constituiți aici,da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -da.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - avem o ordine de zi în fată și solicitam ca ascet punct de pe ordine de zi să fie mutat la o ședință viitoare. Este posibil așa ceva?

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - da, îl rugăm.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -înțelegeți că ordinea de zi se stabilește de..

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - adică consiliul local nu poate sa discute o chestie. Domnul primar haideți ca nu este... Nu e proiect de hotărâre

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -domnul Miclăuș, haideți să stabilim...

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - domnul Secretar, nu e proiect de hotărâre. Noi stabilim...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI

păi tocmai. Mă ascultați oleacă.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Articolul 135 din Codul administrativ.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - hai să -1 vedem.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

da. Proiectul ordinei de zi se redactează de către secretar ca anexă la documentul de convocare la propunerea primarului și a consilierilor după caz ...

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - sau, sau, sau.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -sau a consilierilor după caz, în condiții legii.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - sau.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase consilierii propun.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - cum să nu pot eu...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -mă ascultați, oleacă?

Domnul Consilier Daniel Miclăuș da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -consilierii locali în număr de o treime...

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - ceea ce spuneam.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

.. .pot face propunerea la următoarea ședință. Nu puteți veni azi ca acuma proiectul ordinei de zi pentru următoarea ședință nu se face acum aici. Deci dumneavoastră cu o hârtie scrisă, formulată de o treime din numărul consilierilor locali aveți toată, tot dreptul și toată autoritatea să faceți această propunere ca să se introducă pe ordinea de zi aceste probleme.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - deci noi zicem altceva, dar îmi fine. Nu are rost. Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI păi da domnul, discutam cu codul în față.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș -da, da, da. Dar nu vorbeam aici de ordinea de zi, domnul secretar. Era o chestiune pe care președintele de ședința, o propunere prin care noi o votam și ne luam un fel de angajament ca la următoarea ședință discutam chestiunea asta. Cine ne interzice?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -repet.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - dar unde scrie.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -repet. Proiectul ordinei de zi pentru următoarea ședință.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - adică noi consilierii locali...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -dumneavoastră puteți face aicea...

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - adică noi consilierii locali nu avem voie să discutam la ședința următoare că nu e pe...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -domnul consilier, dumneavoastră aveți tot dreptul să faceți aici ce măsuri luați, dar proiectil ordinei de zi pentru următoarea ședință trebuie să respecte regulile de la articolul 135. Propunerea dumneavoastră este perfect legală, corectă și pertinentă și o puteți introduce atunci.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase -deci noi astăzi nu putem vota această chestiune de a muta acest punct 33 referitor la aceste rapoarte ale Curții de Conturi pentru a fi mutate în următoarea ședință de consiliu local.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș -nu ne obligă nimeni.

Domnul Secretar General ai Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -repet.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase -dumneavoastră...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -proiectul ordinei de zi respectă cerințele prevăzute de Codul administrativ. Dumneavoastră aici...

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase -domnul secretar, noi constatăm astăzi, și o să-1 rog pe domul Huluță să nu plece. Domnul Huluță, numai câteva minute. Noi constatăm astăzi că nu puteam dezbate în condiții normale un punct al ordinei de zi. 33 este un punct al ordinei de zi, astăzi. Supus dumneavoastră. Noi nu-1 putem dezbate în mod normal, în condiții normale și vă propunem să votăm ca acest punct...

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - doamna consilier nu mai avem cvorum. Uitați că au plecat. Ce vreți să mai... lăsăm pe...

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - da domnule dar și asta cu cvorumul. Cineva este responsabil de prezență. Nu ne batem joc. Fugim ca dracu se tămâie de un raport al Curții de Conturi.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - total de acord.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - domnul secretar, credeți ca ne prostiți? Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - să știți că...

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - mai tare ne îndrăciți, domnul secretar. Cine credeți. Chiar niște fraieri veniți de pe stradă? Până una alta mai mult sau mai puțin reprezentam niște cetățeni. Ce încercați dumneavoastră să ne spuneți? Ca toți suntem proști? Numai dumneavoastră sunteți deștept.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -domnul Scripăț, sunteți în ședința de Consiliu Local. Vă rog frumos aveți grijă și la limbaj și la atitudine.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - da? Și la limbaj și la atitudine...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu stau eu să păzesc...

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - toate au o limită, domnul Secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -domnul Scripăț, cred ca a-ți nimerit greșit sala. Părerea mea. Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - toate au o limită.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -deci domnul, eu nu sunt responsabil cu prezenta să țin consilierii aici, da? Haideți măsurați va cuvintele.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - declarați ședința închisă...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -eu știu că aveți o pasiune pentru persoana mea de când v- am suspendat pentru că nu ați respectat legea ceea ce faceți în continuare.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - da. Nu am respectat legea. Am fost într -un consiliu de administrație, într- un aviz de legalitate. Da. Eu nu am respectat legea Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -păi trebuia în 15 zile să renunțați la calitate.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -corect.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - discuțiile astea nu își au rostul. Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - își au rostul doamna ca să știm cine e secretarul, ce realizează, ce facem noi în consiliu local. De ce să nu își aibă rostul. Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase -doamna președinte de ședință...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -dumneavoastră doamna Năstase, aveți tot dreptul...

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - o să reluam discuția într- o ședință viitoare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -nu. Stați oleacă. Dacă reluați discuția nu faceți nimic. Dumneavoastră aceasta propunere trebuie sa o faceți înainte de întocmirea proiectului de hotărâre de pe ordinea de zi. Aicea discutat potrivit legii. Dacă revenim și citim pe silabe sau interpretam în sensul propriu legile și aplicam termenele de răspuns la sesizări cum vrea mușchii noștri, e altceva, asta e partea care îl privește pe domnul Scripăț, direct. Pe mine mă interesează doar aplicarea legii.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - extraordinar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -pentru că fiecare răspunde de ceea ce face și semnează. Dumneavoastră , repet, aveți aceasta oportunitate prevăzută de lege...

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - panarama vă place.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -felicitări, domnul Scripăț. Continuați, continuați, domnul Scripăț, continuați.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - aici tehnică într-adevăr domnul Viceprimar, tehnică domnul Secretar General, chiar are dreptate, pe lege. Dar încă o data zic domnul secretar, nu ne impietează, nu ne oprește nimeni, nu scrie nicăieri în lege o interdicție, nu am văzut vreo interdicție expresă de a discuta în consiliul local.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -dar nu am zis să nu discutați, Doamne ferește.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - nici măcar nu-mi trebuie punct pe ordinea de zi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -dar nu ați fost problema asta. A fost pusă problema de mutare. A fost pusă problema de mutare.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - ținem oamenii prizonieri aici. Adică...

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - o să ne...

domnul Consilier Cătălin - Bogdan Crețu - domnul secretar..

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - o să ne documentăm.

Domnul Consilier Cătălin - Bogdan Crețu - domnul secretar, procedural consiliul local a luat la cunoștință de aceste informări de acuma?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -consiliul local v-a pus la dispoziție în termenul legal aceste proiecte de hotărâre. Dumneavoastră aveți dreptul... .

Domnul Consilier Cătălin - Bogdan Crețu - stați, stați. Având în vedere numărul consilierilor, mai există cvorum?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Așa bun. Corect.

Domnul Consilier Cătălin - Bogdan Crețu - Apropo mai există cvorum?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - păi doamna președintă asta vă spune de 5 minute ca nu mai este cvorum.

Domnul Consilier Cătălin - Bogdan Crețu - bun. Deci nu s- a luat la cunoștință. Deci automat trebuie.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - ......(nu se înțelege, luare de cuvânt înafara

microfonului).

Domnul Consilier Cătălin - Bogdan Crețu - în total suntem 20. Deci prin urmare în următoarea ședință, că este ordinară, că este extraordinară trebuie depuse astea pentru informarea consiliului local.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Consiliul local a fost informat, domnul Crețu prin transmiterea, tuturor membrilor ei. Este vorba doar de dezbateri. Este vorba doar de dezbateri. Și repet, din punct de vedere legal și tehnic dacă considerați că pe ordinea de zi trebuie să fie introduse, dumneavoastră în număr de o treime, tehnic vorbind, să vă manifestați aceasta voință. Ce mai discutam atâtea discuții

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - nu va supărați, aveam și eu 3 chestiuni la diverse.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - vă rog.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - nu este cvorum.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - nu contează. Nu trebuie să votăm nimic, dar am înțeles că totuși pot să le exprim. Prima chestiune către domnul Scripăț.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - haideți domnule că..

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - nu dar sunt probleme care privesc în mod direct cetățenii. Haideți totuși sa le discutam. Transportul public în cartierul Izvoare. V-ați asumat în fata consiliului local 2 luni la rând că veți face demersuri în sensul acesta.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - am făcut demersuri și vă informez că în ședința anterioară a fost convocat directorul de la Transport Public.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - știu, știu lăsați că am văzut cum ați motivat dumneavoastră. Că ați fost în campanie și așa mai departe.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - ......(nu se înțelege, luare de cuvânt înafara

microfonului).

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - nu, dar m- am întâlnit cu domnul director și am discutat. Și mi- a spus în mod concret.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - ......(nu se înțelege, luare de cuvânt înafara

microfonului).

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - ba da aveți. Ține exclusiv de Primăria Bacău să facă demersurile necesare astfel încât acest traseu sa fie scos la...

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț -......(nu se înțelege, luare de cuvânt înafara

microfonului).

Domnul Consilier Cristian Ghingheș bun. Și când se va întâmpla lucrul acesta? Nu se ia act, pentru că transport public...

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț -......(nu se înțelege, luare de cuvânt înafara

microfonului).

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - domnule Scripăț, Transport Public a comunicat Primăriei Bacău, că primăria trebuie să facă o serie de demersuri. Care este stadiul acestor demersuri?

Domnul Consilier Cătălin - Bogdan Crețu - domnul Scripăț, invitația unui om o face și secretariatul. Dumneavoastră sunteți viceprimar. Presupun că sunteți acolo ca să rezolvați niște probleme.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - corect.

Domnul Consilier Cătălin - Bogdan Crețu -mi se pare normal să le rezolvați, nu să veniți să spuneți că am sunat, l-am invitat și nu am putut să rezolv nimica. Pentru că m-am săturat de răspunsul ăsta din partea dumneavoastră și cu străzi și cu canalizare și cu spații verzi și cu tot.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - eu ca viceprimar am niște atribuții delegate de primar.

Domnul Consilier Cătălin - Bogdan Crețu - aveați responsabilități.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - .....(nu se înțelege, luare de cuvânt înafara

microfonului).

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - așa. Aș dori totuși vă rog frumos să mi dați un răspuns cu privire la stadiul acestor demersuri cu privire la introducerea transportului public în cartierul Izvoare și nu, numai. Deci mingea este în terenul primăriei acum, v- am arătat adresa și public. Și dacă vreți v- o aduc din nou. Pentru că m-am întâlnit cu domnul director și a spus foarte clar.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - bun.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - ține de primărie, noi ne- am făcut treaba, am întrunit, deci am făcut comisie ca să arate exact pe unde poate să treacă traseul și acum mingea este la dumneavoastră.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - da.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - cetățenii așteaptă, eu aștept, vă rog să vă faceți treaba. Numărul 2.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - Domnul consilier, întrucât discuția tete a tete nu ați acceptat-o ca să .... Dar am să solicit în scris domnului director să văd ce discuție ați avut, privată, era ilegal dacă era oficial...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - adresa este... sunt adrese la primărie de un an și jumătate cum că demersurile au fost făcute din partea Transport Public, s-au întâlnit inclusiv cu Poliția Rutieră, au tot traseul și înțeleg că trebuie scoasă o procedură la concurs în cadrul Primăriei Bacău. Sau de către Primăria Bacău și trebuie să aprobe asta consiliul local. Scrie în acea adresă. Aveți toată corespondența. Vă rog să intrați pe fir pentru că v-ați asumat asta în fața consiliului local. Numărul 2.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - .....(nu se înțelege, luare de cuvânt înafara

microfonului).

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - nu cumva este prevăzută în atribuțiile dumneavoastră cu transportul.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - .....(nu se înțelege, luare de cuvânt înafara

microfonului).

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - nu, sigur.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - sigur, și sincer.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - da.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - ne uităm.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - se consemnează.

Domnul Consilier Cătălin - Bogdan Crețu - dar puteți să ne informați ce atribuții mai aveți.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - dar ceea ce aveți..., domnul Scripăț, cum nu vă știți atribuțiile domnul Viceprimar.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - da, domnule să rămână înregistrat. Nu am nici o atribuție pe linie de transport.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - dar pe ce ..., numai la buton. Pac.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - să zicem, cam da.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - da. Pac, apăsați butonul.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț -.....(nu se înțelege, luare de cuvânt înafara

microfonului).

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - vom vedea.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - pe linie de transport.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - vom vedea. Și cine nu și le îndeplinește va răspunde pentru asta.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - am spus-o și rămâne înregistrat.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - așa.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț- nu am nici o atribut....

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - punctul doi. Avem un viceprimar...., punctul doi. Avem un viceprimar, alt viceprimar care stă de patru luni și fără atribuții, dar și plătit cu foarte multe mii de lei în fiecare lună. Am rugămintea. De fapt am o rugăminte cumva partajată. Ori dumneavoastră, vă dați demisia sau eventual donați acel salariu, pentru că sunt banii cetățenilor, ori primarul pentru că este responsabil cu privire la acest lucru, cu privire la cheltuirea banilor, să-i dea măcar o atribuție, două, trei ca să-1 pună la treabă. Nu mi se pare cinstit față de cetățeni, ca dumneavoastră să veniți să zâmbiți acolo frumos. Să nu deschideți cuvântul. Ba, chiar pe la ședințe nu prea căleați, dar asta este partea a doua. Și să ridicați câteva mii de euro pe lună. Nu mi se pare corect. Ar trebui ca primarul, să vă delege o atribuție, două, trei măcar. Măcar una, nu știu, să vă pună să alergați câinii prin oraș. Măcar asta. Pentru că nu mi se pare cinstit față de banii cetățenilor. îmi pare rău.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - domnul Ghingheș, domnul Ghingheș regret, că ați avut foarte multe voturi de la băcăuani. Aveți patru ani aproape, trei ani în consiliul local și nu ați înțeles mecanismul acesta administrativ. Viceprimarul nu-și ia atribuții.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - păi, nu. Pentru că acesta era apel pentru domnul Necula. Să-i dea atribuții.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - dar nu-i domnul Necula.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - păi, bun l-am făcut public. I-am spus și la ședințele anterioare.

9              9

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - eu nu-mi i-au atribuții. Prin Dispoziție de Primar se deleagă.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - dar, nu mă refeream la dumneavoastră. Domnul Consilier Daniel Miclăuș - haideți, dacă îmi permiteți un pic.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - mă refer la celălalt viceprimar care stă degeaba pe banii noștri.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - domnul Secretar General, aici am avea o problemă totuși de drept. Noi, Consiliul Local, nu PNL-ul nu l-a votat pe domnul Dragoș Ștefan. Dar, consiliul local, nu mai contează cine, cum s-a luptat prin ... da... prin vot a ajuns domnul viceprimar. Viceprimarii se aleg din rândul consilierilor locali. Păi, să înțeleg că este numai decorativ acolo. O dispoziție a Primarului prin care i-a luat toate atribuțiile. Nu este ok. Nu este ok, deloc. Indiferent antipatie simpatie.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -primarul...

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - nu, dar nu este ok. Pentru că noi...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu avem o lege care...

Domnul Consilier Daniel Miclăuș -  ... am trimis pe cei doi viceprimari, să fie

reprezentanții noștri. Pentru că sunt din rândul consilierilor locali. Și fără atribuții. Sunt plătiți ..., atunci hai să dăm atribuțiile la domnii de la primărie și să le dăm salariile. Cred că nu s-ar opune. Păi este discriminare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -păi, este diferență...

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - nu, serios, eu propun să ia atribuțiile...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI domnul Miclăuș, domnul Miclăuș este o diferență de statut.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - păi, știu asta.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI funcționarul public...

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - păi, nu, nu, nu...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - ... când dă concurs, inclusiv fișa postului o are.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - păi, da asta zic și eu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -viceprimarul când îl alegeți nu are nici o atribuție. îl alegeți. Delegările de atribuții îi sunt date de primar. Dacă vrea sau nu, așa spune legea.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - atunci înseamnă că lipsim legea de conținut. Nu. eu zic că este un abuz. Eu fără să folosesc cuvinte grele, eu zic că este un abuz acesta. Nu, nu nu știu, eu vă întreb. Dai să știți că o stau să mă gândesc alături de colegii mei să facem o .... Nu știu la ce ...o să găsim o soluție pe chestia asta, pentru că nu putem să mai stăm la infinit cu un viceprimar care nu are atribuții. Nu este normal.

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș Ștefan - mulțumesc, domnul Miclăuș.

Domnul Consilier Cătălin - Bogdan Crețu - domnul Scripăț, puteți să ne spuneți ce atribuții aveți dumneavoastră. Ca să știm. Să nu vă deranjăm cu alte întrebări.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - apasă pe buton. Dă drumul la ...

Domnul Consilier Cătălin - Bogdan Crețu - cred că este mai sincer așa. Spuneți-ne. Domnule, mă întrebați de apă, canal și ... nu știu.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - nu mi se pare ok, atitudinea dumneavoastră.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - apropo, asta nu ar trebui luată în derâdere, că Doamne ferește de vreo catastrofa ceva... . Haideți să .... Acum vorbim foarte serios. Haideți să luăm chiar măsuri pe bune. Să știți că foarte mulți dintre noi, eu recunosc, cred că și cei de față, în situații de urgență nu prea știm ce să facem. Haideți dacă tot aveți numai atribuția asta.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - da, de unde știți dumneavoastră.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - măcar pe asta să o faceți. Păi, da nu. Nu ați zis că apăsați pe buton.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț -.....(nu se înțelege, luare de cuvânt înafara

microfonului).

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - nu, nu, la modul serios. Haideți să informăm cetățeni. Hai, domnule, să ne facem treaba.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț -.....(nu se înțelege, luare de cuvânt înafara

microfonului).

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - atunci ne întâlnim aici. De vorbit nu avem voie. De .... să comunicăm nu avem voie. Oameni .... Este anarhie aici. Pe cuvântul meu. Viceprimari fără atribuții. în fine.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - ședința este gata. Ne putem ridica. La revedere. Domnul Consilier Cătălin - Bogdan Crețu - dar nu are cine să o închidă. Că doamna președinte...

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - eu sunt sigur că v-a plăcut această ședință.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - ședința este gata mergeți cu Domnul.

Rezultatul de la voturile secrete au fost citite, pentru unele proiecte, ulterior finalizării proiectelor respective. Acestea au fost inserate imediat la punctele cărora aparțin pentru menținerea cursivității și o mai ușoară înțelegere la parcurgerea procesului verbal. Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar./secretarul general al mun. bacău, NICOLAîntocmit:Mariana Tebeîcă, Rodica Florentina Tamba, Tincuța Cobzaru, Nicoleta Matei Ds.I-A-2/Ex.l