Proces verbal din 31.01.2019

Proces verbal - Ședința ordinară a CLB din data de 31 ianuarie 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 65068 din 06.02.2019

încheiat pentru ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 31.01.2019.

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă rugăm să ne ridicăm pentru intonarea Imnului de Stat al României.

Se intonează imnul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - bună ziua. în conformitate cu prevederile art.39(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția nr. 132 din 25.01.2019, a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință ordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 18 consilieri, ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: doamna consilier Lazăr Doina - Emanuela și domnul consilier Fechet Mircea (care au intrat în sală mai târziu).

Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 21.12.2018. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ÂBȚ1NERI

1.

BlRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

absent

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

-

Cu 18 voturi pentru, procesul verbal al ședinței ordinare din data de 21.12.2018 a fost aprobat.

Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 28.12.2018. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. cri.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ   IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ——

X

4.

2IOCODEIMIHAELA

X

5.

3REȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

-

Cu 18 voturi pentru, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 28.12.2018 a fost aprobat.

Dau cuvântul domnului Președinte de ședință.

în sală a intrat doamna consilier Lazăr Doina-Emanuela, prezenți 19 consilieri.

Doamnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe -doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. Stimate doamne și stimați domni consilieri locali, stimați cetățeni ai municipiului Bacău, voi da citire Dispoziției nr.132 din 25.01.2019 privind convocarea Consiliului Local al municipiului Bacău în ședință ordinară, pentru astăzi 31.01.2019.

 • 1.  Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău domnului Sorin Zlat.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2.  Proiect de hotărâre prin care se aprobă participarea Agenției de Dezvoltare Locală Bacău în cadrul proiectului „TechRevolution” derulat prin Programul Operațional URBACT in precum și aprobarea cofinanțării cheltuielilor eligibile și neeligibile.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN.BACĂU

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii unor sportivi de la câteva cluburi sportive din municipiul Bacău și a unei eleve de la Colegiul Național de Artă „George Apostu” pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

 • 4.   Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCLnr. 29/10.02.2014, prin care s-au aprobat funcțiile publice, organigrama, numărul de personal și statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificările ulterioare.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

 • 5.   Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, pentru anul 2019.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIM ARUL MUN. BACĂU

 • 6.   Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale .Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru anul 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

 • 7.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.289/2010 prin care s-au desemnat reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN.BACĂU

 • 8.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2019-2020.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

 • 9.   Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.17/2010 prin care s-a aprobat înființarea SC „ARTBACĂU” SRL, având ca asociat unic Consiliul Local al Municipiului Bacău.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2019.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău str. Nicolae Titulescu.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.384 din 19.10.2018 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău, în perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2018 - 31 martie 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

 • 13. Proiect de hotărâre pentru prelungirea cu 2 (două) luni a mandatului provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

 • 14. Proiect de hotărâre privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu persoanele și familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințe sociale sau din fondul locativ de stat.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare în anul 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Alimentarea cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr.6 Bacău”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de concesionare nr. 68507 din 24.05.2011 încheiat intre Municipiul Bacău si D-NA BLAGA ANGELICA, reprezentant legal al C.M.I. DR. BLAGA ANGELICA pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacău, str. Bicaz, nr. 7 - 9

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68758 din 11.04.2011 si in Actul Adițional nr. 69654/06.11.2018 încheiat intre Municipiul Bacău si D-NA Hlușneac Silvia, reprezentant legal al C.M.I. DR. HLUȘNEAC SILVIA pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 3 - 5.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

 • 20.  Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Liceului Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

 • 21. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 40369/20.12.2002 de la dl. Bujor Fănică, la d-na Șerban Adriana, căsătorită cu Șerban Mihai Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

 • 22. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 42443/20.12.1999, de la dl. Avram Vasile, la d-na Cochior-Pleșcanu Agnesa

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

 • 23. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 10518/15.04.1999 de la A.F. SERBANESCU EUGEN, la d-na Monaru Cornelia, prin mandatar Marangoci Elena-Florinela.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA- PRIMARUL MUN. BACĂU

 • 24. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 27702/18.09.2003 de la S.C. MOLDINSTAL S.R.L., la S.C. OVITAV S.R.L.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

 • 25. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.203/2016 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL SPATII COMERCIALE SI LOCUINȚE COLECTIVE, STR. TEIULUI, TARLA 77, PARCELA 170, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIARI: MOCANU VASILE SI MOCANU MARIA

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

 • 27. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 28.  Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în

HCL nr.301/2018 prin care s-a aprobat acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada existenței construcțiilor, a unor terenuri și clădiri din Bacău, str. Triumfului și Calea Romanului către Parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril Șerbănești

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 29. Proiect de hotărâre privind alegerea „Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile FEBRUARIE - MARTIE 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

30. Diverse.

 • - Analiza 1/2019 a stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol

DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • - Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pentru al doilea semestru al anului 2018.

D-na Carmen-Mihaela Diaconu - Director -D.A.S. Bacău PESTE ORDINEA DE ZI:

30A Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL NR.22/2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

30B. Proiect de hotărâre prin care se ia act de datoria municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente lunii decembrie 2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

30C Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr.l la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău nr.I078/1087 din 16.04.2018 Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

30D Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 320/ 2018 prin care au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2018 - 2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

30E. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții: Construire grădiniță

si cresa Școala “Nicu Enea”, strada Calea Romanului, nr. 144

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

30.F Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat, care să aibă ca obiect darea în folosință cu titlu gratuit de către municipiul Bacău către Spitalul Județean de Urgență Bacău a unor dotări și echipamente medicale

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU Domnul Secretar Nicoiae-Ovidiu POPOVICI - există observații la ordinea de zi prezentată? Nu avem observații, supunem la vot ordinea de zi prezentată cu tot cu proiectele peste ordinea de zi. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ   IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CRE']

FU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DAN

[LĂGHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZAR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi pentru, ordinea de zi prezentată a fost aprobată.

întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi. Doamna doctor. Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - la proiectul 30.F mă abțin de la vot și de la dezbatere. Sunt în relații contractuale cu Spitalul Județean de Urgență.

Doamna Consilier Lazăr Doina-Emanuela - la fel și eu la 30.F.

Domnul Consilier Bîrzu Ilie - fiind membru în AGA nu pot participa la vot la punctele legate de Thermoenergy - punctul 13 și punctul 30.B.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - altele? Dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, așa cum v-a fost transmisă pe mail. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ   IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

tROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi exprimate , a fost aprobată modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în ședința de astăzi 31.01.2019.

l.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău domnului Sorin Zlat.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință, înainte de a pomi derularea propriu zisă a ședinței de consiliu local vreau să vă fac o informare cu privire la situația de urgență care a apărut în municipiul Bacău în data de 25.02.2019 cauzată de sistarea serviciilor prestate de către operatorul Celulei nr. II de gunoi, Eco Sud SA Bacău. După cum știți, am să fac o prezentare succintă, aici se află alături de noi domnul Director ADIS- dl. Bogdan Seto, care vă poate răspunde la orice întrebare pe care dumneavoastră o aveți, dar, de asemenea, are posibilitatea de a confirma sau infirma cele care sunt spuse de către mine. în dimineața zilei de 25.02.2019 serviciile, deși am fost, 2019, îmi cer scuze, mă bucur că sunteți foarte perspicac și ați observat această greșeală. în dimineața zilei respective, operatorul celulei II a sistat serviciile de operare a celulei nr. II, servicii de operare a gropii și celulei, mai exact a celulei de gunoi ecologică desfășurată prin proiectul european. Rezumând. Făcând un rezumat al întregii spețe vă pot spune că operatorul a decis să facă acest lucru, din punctul meu de vedere incorect față de municipiul Bacău deoarece o serie de unități administrativ teritoriale care se află în componența ADIS-ului nu au înțeles să-și plătească așa cum era normal datoria față de operatori, datorie care se referă cu preponderență și cu direcție exactă la servicii de utilități publice. Colectarea, transportul gunoiului și operarea celulelor de deșeuri fac parte din categoria serviciilor de utilitate publică iar cele 65 de UAT-uri, dacă nu mă înșel, domnule director, într-un mod greșit, poate chiar abuziv au înțeles să nu își achite această datorie, având diverse motivații. Fapt pentru care operatorul celulei nr. n, într-un mod incorect, repet, a sistat serviciile pentru absolut tot județul Bacău, printre care și municipiul Bacău. Vă pot informa că la data de 25.01.2019, municipiul Bacău nu înregistra nici un fel de datorie față de nici un operator care să acționeze în domeniul salubrității, plățile făcute fiind în cuantum, dacă nu mă înșel de 4, 2 milioane lei. Deci aproape 1 milion de Euro din care ne-am achitat absolut toate datoriile. Prin hotărârea dumneavoastră din decembrie ați alocat primii bani pentru ADIS Bacău constând în contravaloarea unor servicii de operare ale celulei n. De la momentul respectiv am primit adresă scrisă din partea operatorului ECO SUD privind amânarea plății deoarece începuseră o serie de proceduri de executare silită efectuate de către operatorul ROMPREST de colectare și transport a deșeurilor împotriva celor 65 de UAT-uri dar și în mod direct asupra ADIS-ului. Am primit acea adresă din partea operatorului ECO SUD privind amânarea plății, noi am început o serie de demersuri de natură juridică împotriva procedurilor de executare silită care nu ne erau opozabile deoarece nu eram parte a acelui element, al acelui contract cu ROMPREST, ECO SUD, din ceea ce cunosc devenind atunci parte alăturată a Municipiului Bacău sau exprimându-și intenția de a deveni parte alăturată împreună cu ADIS și Municipiul Bacău la acele contestații la executare. Din păcate, pe data de 3 ianuarie, operatorul ECO SUD a avut prima sistare a celulei I, de la ora 6 dimineața până la ora 11, în contextul în care Municipiul Bacău chiar nu putea să aibă nici un fel de obligații, în contextul în care rugămintea dumnealor a fost de sistare a acestor plăți sau de oprire a acestor plăți până la reglementarea situației juridice. în urma acestei isprăvi a operatorului, Municipiul Bacău a achitat absolut toate creanțele pe care le avea și după aceea au început să curgă toate plățile pe care în mod normal trebuie să le facem. Din păcate, toate aceste plăți pe care le face Municipiul Bacău se duc în conturile altui operator prin intermediul executorului judecătoresc. Aici se nasc două probleme. Sunt două discuții pe care trebuie să vi le prezint:

 • 1. care sunt cauzele care au condus la această deficient majoră privind buna funcționare a Județului Bacău și a Municipiului Bacău, pe de altă parte

 • 2. care este poziția Municipiului Bacău și care au fost demersurile făcute de către Comitetul local de situații de urgență și de către președintele acestuia.

în momentul în care pe data de 25 s-a sistat operarea gropii de gunoi, la momentul respectiv am declanșat procedurile legale prin care am convocat Comitetul local pentru situații de urgență, care a constatat starea, situația de urgență în care ne aflam. Situația de urgență, în conformitate cu dispozițiile legale, reprezintă acea stare cu caracter non militar prin care se pune în pericol sănătatea populației și a mediului și alte valori materiale. Conform legii, una din aceste situații de urgență o reprezintă și eșecul serviciilor de utilitate publică. în conformitate cu dispozițiile legale, Comitetul local de situații de urgență a luat decizia de a, pe baza adreselor primite de la instituțiile statului cu drepturi legale în acest sens, mă refer la Direcția de Sănătate Publică, Agenția pentru Mediu, Garda de Mediu. Direcția de Sănătate Publică și Garda de Mediu au pus în vedere Comitetului local și Primarului Municipiului Bacău să ia absolut orice măsură necesară în vederea preîntâmpinării și în vederea eliminării oricăror cauze care pot pune în pericol starea de sănătate a populației și a mediului. De asemenea, prin adresa Agenției pentru Protecția Mediului am fost informați că demersul efectuat de către operatorul ECO SUD SA Bacău este un demers care este dincolo de cadrul legal, un demers ilegal, deoarece operatorul, în conformitate cu cele afirmate de Agenția pentru Mediu, nu are dreptul nici să sisteze și nici să limiteze operarea celulei nr. n. In acel moment, dat fiind faptul că pe de o parte aveam această situație de urgență în contextul în care în municipiul Bacău exista posibilitatea și deja începuse să nu mai poată fi colectat gunoiul pentru că nu mai aveam unde să-l ducem, toate mașinile operatorului SOMA fiind pline, am fost puși în situația în care să luăm absolut orice măsuri, dar dincolo de acest aspect, fiind vorba de faptul că celula nr. II este un obiectiv de interes județean, impactul acesteia nefiind doar pe municipiul Bacău și măsurile pe care le putem lua cu privire la celula II aparțin, din punctul nostru de vedere, județului, am solicitat sprijinul și am informat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pentru a acționa cât mai urgent și cu prioritate în vederea înlăturării oricăror cauze care pot conduce la afectarea stării de sănătate a populației. După cum ați văzut, stimați cetățeni ai municipiului Bacău, doamnelor și domnilor consilieri locali, încă în cursul zilei de duminică în municipiul Bacău a fost reluată activitatea operatorului SOMA și până la finalul zilei, din cele 380 de platforme de gunoi pe care le are municipiul Bacău, încă nu erau colectate un număr de 15. Situația a fost complet reglată pe parcursul zilei de luni, în momentul de față aflându-ne într-o stare de normalitate. Normalitate din punct de vedere al colectării și transportului deșeurilor. Din păcate acestea sunt chestiunile pe care le-am făcut împreună cu Comitetul Local de situații de Urgență și cu angajații aparatului propriu al primarului. Am luat absolut orice măsuri legale și necesare în vederea preîntâmpinării stării de pericol asupra populației și asupra mediului. Pe de altă parte, vă pot informa, stimate doamne și stimați domni consilieri locali, stimați cetățeni ai municipiului Bacău, că problema operatorului și problema celulei II nu s-a încheiat. în continuare, unități administrativ teritoriale, peste 48 de UAT-uri, din care 3 orașe de mari dimensiuni, înțeleg să nu își plătească și au creanțe peste 10.000 lei. Nu discut de creanțe care sunt sub 10.000 lei, deci sub 100 de milioane vechi putem înțelege că sunt datorii curente. Dar din păcate sunt 48 de UAT-uri cu creanțe peste 10.000 de lei, fără îndoială unele dintre orașe având milioane de lei datorii. Situația acestor creanțe nu poate fi comparată cu cea a municipiului Bacău care a avut practic o întârziere de 4 luni din momentul în care a început operarea efectivă a gropii de gunoi, respectiv luna august, finalul lunii august, dacă nu mă înșel, domnule director, până la momentul lunii noiembrie, octombrie-noiembrie, până s-a refăcut circuitul financiar, până s-au așezat absolut toate documentele. Practic, noi, la finalul lunii decembrie, noi ne aflam într-o situație în care aveam restante 4 facturi, contractual vorbind, pe care noi ni le-am asumat. Ni le-am asumat fără nici un fel de problemă. Nici nu s-a pus vreodată problema să nu fie efectuate plăți. Mai mult decât atât, în momentul în care s-a găsit disponibilitatea financiară, s-au efectuat aceste plăți, s-au prezentat consiliului local aceste chestiuni, dar poziția pe care o au acele UAT-uri care nu-și plătesc, nu e o poziție care să se fi întâmplat din august, sau din septembrie, sau din octombrie. Am repetat de mai multe ori și inclusiv în fața partenerilor din presa, din media băcăuană, faptul că, din punctul meu de vedere, conducerea ADIS a lăsat de dorit în acțiunile pe care le-a întreprins, pentru că nu mi se pare normal ca peste un an și jumătate, nu greșesc domnul director, nu? Să nu întreprinzi nici o măsură asupra răilor platnici. Aici nu putem discuta de povești de prietenie sau de neprietenie. Și vă spun că răii platnici sunt fără culoare politică. Sunt din tot spectrul politic. Nu-i că unii sunt într-un fel, unii sunt în alt fel. Pe de altă parte, nu mi se pare corectă atitudinea acestor răi platnici care în momentul de față prin acțiunile dumnealor pun în pericol starea de sănătate a populației municipiului Bacău și a tuturor UAT-urilor care și-au plătit corect aceste creanțe. Nu mi se pare corect deoarece inclusiv Legea 273 spune foarte clar că tu ești obligat să îți plătești cu prioritate arierate și serviciile de utilități publice. Aici se nasc două probleme. Dacă nu ești de acord cu ADIS-ul sau cu factura de plată, atitudinea de normalitate, o consider eu, este să îți plătești factura și apoi să te judeci cât vrei cu privire la aceste creanțe, mai mult sau mai puțin.

2.Nu poți să vii în fața cetățenilor să spui că nu mă interesează că a semnat contractul primarul de dinaintea mea și dacă a semnat contractul primarul de dinaintea mea eu nu îmi însușesc ce a semnat celălalt. După cum știți, stimate doamne și stimați domni consilieri locali, eu am venit în ultima ședință în fața dumneavoastră spre aprobare cu taxa de salubritate pe care a aprobat-o consiliul local în 2010 la propunerea primarului. Nu că am creat-o nici eu, nici dumneavoastră. Atitudinea de a nu-ți plăti serviciile de utilitate publică și deși și fac această mențiune foarte clar și public, Guvernul României în luna decembrie a alocat UAT-urilor din Județul Bacău bani la dispoziția UAT-urilor pentru a achita evident tot ceea ce era de achitat și pentru a gestiona resursa financiară așa cum consideră. 273 a finanțelor publice locale spune foarte clar ce ai de plătit prima dată. De aceea, discuția pe care am purtat-o, domnul Seto vă poate confirma sau infirma, în calitate de invitat în ședința Consiliului Director al ADIS de luni, am spus foarte clar că nu mi se pare normal ca dacă ai primit bani de la guvern, tu în loc să îți achiți datoriile, te apuci de făcut petreceri sau cine știe ce altceva. Și atunci am pus problema foarte clar acelor UAT-uri care nu și-au plătit, haideți să verificăm dacă acei bani care au venit în luna decembrie au fost utilizați în alte scopuri, sau nu, pentru că legea spune foarte clar ce trebuie să faci cu prioritate și dacă îți mai rămân bani, bun, mai faci și petreceri de anul nou și de revelion. Din punctul meu de vedere, situația deșeurilor cu privire la ceea ce înseamnă municipiul Bacău este una problematică datorită faptului că unii dintre partenerii și părțile contractante din contractul ADIS asumat în fața Uniunii Europene și a tuturor consiliilor locale, înțeleg să nu își plătească datoria. Mai este un element foarte important. Fiecare consiliu local a aprobat m decursul anilor, în decursul timpului, toate actele prezentate de către ADIS în calitate de gestionar delegat cu privire la ceea ce înseamnă deșeuri în municipiul Bacău. S-au aprobat documente de poziții, contracte și toată legislația subsecventă transpusă în formă de acte adiționale și contracte, consiliile locale și-au însușit prețuri, bani și tot ceea ce trebuie plătit. Atitudinea normală a primarului este să efectueze aceste plăți. Nu poți să nu efectuezi plata în contextul în care ai obligația să o faci. Poate nu ai disponibilitatea atunci, o lună, două, trei, cinci, jumătate de an, dar aici discutăm de creanțe de peste un an și jumătate, peste un an și jumătate, greșesc domnul director? Creanțe de peste un an și jumătate. Da, în momentul de față se colectează gunoiul din municipiul Bacău dar situația de normalitate este nu ca să ajungem toată ziua în instanța de judecată să ne certăm cu tot felul de răi platnici ca să funcționeze un proiect european asumat de toată lumea. Asta este informarea pe care am vrut să v-o fac, doamnelor și domnilor consilieri locali. Peste ordinea de zi ați observat, se află un proiect de hotărâre privind asumarea unui act adițional la contractul de delegare. Este vorba de o dispoziție legală intervenită pe finalul anului, o taxă de 30 de lei pentru economia circulară pe care practic, prin intermediul acestui act adițional, noi ne ajustăm cu legislația apărută pe finalul anului trecut. Obiectul, și aici va fi, bănuiesc eu, cu siguranță ne îndreptăm spre o ședință extraordinară având unic subiect această problemă a deșeurilor, în care eu voi veni în fața dumneavoastră cu o serie de acțiuni de natură juridică. Nu vă ascund faptul că o parte dintre acțiunile de natură juridică au fost începute, inclusiv ordonanțe prezidențiale, inclusiv acțiuni pe fond, inclusiv acțiuni împotriva ADIS-ului, dar nu cu preponderență la ADIS, ci împotriva rău platnicilor, dar sunt o serie de acțiuni de natură juridică care necesită asumarea și consimțământul dumneavoastră, stimate doamne și stimați domni consilieri locali. Vă mulțumesc.

Voi da citire în continuare proiectului de hotărâre nr.l.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mă scuzați, domnule președinte de ședință, dacă se poate două întrebări pe acest subiect, 30 de secunde și termin, dacă se poate? Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - haideți să discutăm la Diverse, să dăm drumul și invitaților pe care îi avem și revenim cu acest subiect la punctul de Diverse.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - e foarte important să nu plece domnul primar până atunci.

Domnul Președinte de ședință Hulutâ Ghiorghe - nu cred că pleacă.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - ca să ne explice de ce 4 luni nu a plătit nici un ban către ADIS pentru depozitarea gunoiului.

Domnul Primar Cosmin Necula - vă explic acum. Am mai spus odată și în ...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - pentru că ați colectat taxa de la cetățeni în timpul acesta. Despre asta vorbim.

Domnul Primar Cosmin Necula - imediat vă explic, domnul consilier, exact cum am făcut-o și în timpul acestei informări. Au fost o serie de probleme de natură financiară în sensul ajustării tuturor mecanismelor financiare, unde ajung facturile, cum ajung facturile și aceasta a fost cauza pentru care am colectat taxa, nu zic nu, dar vă spun că discutăm aici până la urmă și de disponibilitatea de cash flow pe care îl are municipiul Bacău, municipiul Bacău fiind implicat la momentul respectiv, pornind din luna august într-o serie de acțiuni de asfaltare destul de intense. Acesta a fost motivul, nu v-am ascuns acest fapt, am avut o restanță de 4 facturi la momentul respectiv, dar nu aceste 4 facturi ne-a adus în situația în care ne aflăm astăzi. Din contra Municipiul Bacău și- a plătit toate creanțele și toate datoriile.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -mulțumesc vă întreb asta pentru că ADIS a blocat conturile... ADIS - ului i s-au blocat conturile în noiembrie și pentru această datorie către ECOSUD, era atunci o datorie de 2,5 milioane lei. Aproape toată suma-90% era datoria noastră. Deci dacă noi plăteam lună de lună până la momentul decembrie, poate că... nu poate că , sigur banii ar fi ajuns direct către ECOSUD, la ECOSUD pentru că atunci conturile ADIS nu erau blocate și dumneavoastră ați vorbit de Legea 273 că trebuie să plătiți cu prioritate serviciile publice.

4 luni au fost totuși, timp în care v-am spus și ați colectat în continuare taxa de la cetățeni și slavă domnului în acele 4 luni ați făcut și dumneavoastră paranghelii în Municipiul Bacău.

Domnul Primar Cosmin Necula -după cum vedeți aici dumneavoastră chiar vă rog să nu faceți confuzii. în primul rând executarea silită a fost începută de ROMPREST, nu de către ECOSUD- un partener al ADIS - ului care nu are nici un fel de legătură contractuală cu Municipiul Bacău și nici nu prestează servicii pentru Municipiul Bacău. Acesta este un element.

Creanțele pe care le avea ADIS - ul la momentul respectiv erau de peste un an și jumătate.

2.Dacă este să fiți atenți, foarte atenți, corecți și cinstiți vedeți că alocările financiare-acesta este un element foarte important domnule consilier - alocările financiare le-ați făcut dumneavoastră în cadrul consiliului local prin ședința consiliului local. Asta înseamnă, spuneți-mi vă rog dacă greșesc doamna Director Economic și domnul Administrator, că nu aveam disponibilitate financiară la momentul respectiv. Greșesc sau nu? Spuneți tare.

Domnul Romica Chindrus - Administrator Public - nu.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - păi și banii pe care-i colectați din taxele cetățenilor?

Domnul Primar Cosmin Necula -banii pe care-i colectăm din taxa de salubritate pentru că este taxă cu destinație specială...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -corect.

Domnul Primar Cosmin Necula -...domnule consilier, au mai multe destinații în tot ceea ce înseamnă sfera salubrității.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - transport, colectare, ...

Domnul Primar Cosmin Necula - transport, colectare, dezinsecție, dezinfecție, da? Absolut tot ceea ce înseamnă salubritate. De asemenea deszăpezire. Nu uitați un aspect domnul consilier și doamnelor și domnilor, deci, nu, acum departe de mine vreo polemică politică. încasările pe care le face municipiul Bacău depind de încasările pe care le prezintă populația sau de alocările care vin din acele taxe care se întorc de la Guvernul României. Nu totdeauna ai disponibilitate financiară sau cash flow, așa cum se spune, disponibilitate financiară în casieria Municipiului Bacău pentru a efectua toate plățile. De aceea am venit în fața dumneavoastră atunci în luna decembrie pentru a achita cele 4 facturi restante, luând banii de la alte capitole bugetare și mutându-le în capitolul salubritate. Asta este realitatea.

Eu înțeleg situația unor UAT - uri pentru că noi am fost în această situație, dovadă luna decembrie când am mutat de pe alte conturi și am băgat în salubritate - de a nu avea bani. înțeleg, dar repet, la finalul lunii decembrie Guvernul României a făcut niște alocări financiare de urgență. Dacă vă aduceți aminte Municipiul Bacău a primit 3,5 milioane lei la momentul respectiv. Banii pe care noi, având datoriile achitate neam putut permite să le ducem la capitolul învățământ, la tot ce înseamnă învățământul preuniversitar. Dar repet, atitudinea anormală este nu o lună, două, teri, patru, șase luni, șapte luni, ci discutăm de peste un an și jumătate aici. Sistemul nu funcționează datorită unor oameni care de peste un an și jumătate nu-și plătesc... Care este cea mai veche creanță domnul director?

Domnul Bogdan Seto- domnule primar, problemele de plată în ADIS de adevăratelea au apărut din 15 decembrie 2015 în Moinești. Așa cum ați spus și este ocazia mea să prezint scuze în numele ADIS-ului consilierilor locali pentru problemele într-adevăr de scurtă durată pe care le-a întâmpinat Municipiul Bacău și care așa cum am spus-o de multe ori public, nu au fost generate de Municipiul Bacău. Vorbim de lucruri care s-au întâmplat în interiorul asociației, de membrii care și-au încălcat propriile angajamente asumate și care au culminat cu cea mai mare criză a deșeurilor din județul Bacău care a afectat toate localitățile.

Domnul Primar Cosmin Necula -nu se înțelege, se vorbește în afara microfonului. Domnul Bogdan Seto-cu excepția Municipiului Bacău și a câtorva UAT-uri din zona ISPA, din cele 22. Domnule Primar cifrele cresc de la oră la oră prin achitare, dar restul județului, cele 5 excepții și în special cele 65 de UAT-uri parte în contractul cu ROMPRESTUL nu beneficiază de servicii de salubrizare nici pe partea de colectare a deșeurilor, nici pe partea de depozitare. De vinerea trecută toate stațiile de transfer sunt închise și vor rămâne închise și pe parcursul acestei săptămâni. Mâine vom avea așa cum știți întrunirea adunării Generale a Asociațiilor, vom analiza toate hotărârile asumate în aceste trei zile, de membrii ADIS iar mâine după amiază întâlniri cu ECOSUD și ROMPREST chiar în această sală. îmi exprim speranța că mâne vom reuși să oferim garanțiile de natură contractuală, dar mai ales financiară partenerilor contractuali operatori de salubrizare. în caz contrar lucrurile vor continua așa cum sunt și astăzi. Municipiul Bacău și bunii platnici de pe zona ISPA au serviciul de salubrizare asigurat, ceilalți din păcate pentru că au generat această situație extrem de gravă prin exact motivele pe care le-ați precizat-neplată, deși angajamentele contractuale fusese asumate.

LSe trece la punctul 1 al ordinii de zi si domnul Primar Cosmin Necula prezintă Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău domnului Sorin Zlat.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN.BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - voi da citire expunerii de motive la proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău domnului Sorin Zlat. La vârsta de 13 ani, în urma câștigării Olimpiadei Naționale de Muzica, Sorin Zlat a debutat ca solist alături de orchestra Filarmonicii din Bacău "Mihail Jora", în anul 2009, absolvind Universitatea de Muzica "George Enescu", Iași, Secția Clarinet. în timpul anilor de facultate, Sorin Zlat a început să experimenteze muzica de jazz. Mai întâi, ca autodidact, a studiat piesele marilor artiști care au avut o influență majoră asupra stilului de jazz precum Dizzy Gillespie, Keith Jarret, Miles Davis și alții, fără a-1 uita din această mențiune și pe Chick Corea. Acesta a fost momentul în care domnul Sorin Zlat a hotărât să își urmeze pasiunea ca orchestrator și compozitor și a continuat să își perfecționeze abilitățile tehnice absolvind în anul 2011 Mașterul la Universitatea de Muzică din București, Secția Jazz, Instrument - Pian la clasa profesorului Mircea Tiberian. Ca tânăr student în programul de mașter, dumnealui a fost remarcat pentru talentul său de a îmbina stilul de jazz cu cel al muzicii latine, pop si clasice. în scurt timp a dezvoltat un repertoriu conținând compoziții proprii și standarde de jazz reorchestrate în stilul său unic, care i-a câștigat recunoașterea instantanee pe scena jazzului. în 2009 a obținut Marele Premiu în cadrul Competiției Internaționale de Jazz pentru Studenți care a avut loc la Târgul Mureș. A urmat în 2010 de Marele Premiu al Concursului Internațional de Jazz de la Sibiu. Din acest punct, cariera lui Sorin Zlat a continuat calea de ascensiune, deținând în prezent peste 20 de premii naționale si internaționale care au adus conferirea deplină în calitate de artist. Artistul a împărțit scena cu renumiți artiști din lumea jazzului care au produs pentru fiecare dintre noi rezonanțe deosebite, fiind foarte mulți dintre monștrii sacrii din lumea jazzului prezenți alături de domnul Sorin Zlat. Nu are sens să vă precizez numeroasele concerte în România și străinătate pe care dumnealui Ie-a efectuat și pot să vă spun că din punctul meu de vedere, pentru noi, muzicianul, artistul Sorin Zlat reprezintă un simbol al municipiului nostru, fapt pentru care, doamnelor și domnilor consilieri locali, consider oportun și sper că și dumneavoastră veți da curs acestei propuneri, ca domnul Sorin Zlat să ne reprezinte pe mai departe în municipiul nostru, dar de data aceasta din calitatea de cetățean de onoare al municipiului Bacău.

Având în vedere cele prezentate, rog Consiliul Local să-și exprime un vot favorabil. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - discuții asupra proiectului dacă sunt? Dacă nu sunt, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Iana-Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Sorin Zlat

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți: 19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat: 19

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art 1 - Se conferă „TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău” domnului Sorin Zlat.

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

  2.

  Art 2 - Primarul Municioiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  S-A APOPTAT

  19

  0

  0

  3.

  Art 3 - Titlul. Dioloma si Cheia Orașului vor fi înmânate de Primarul Municipiului Bacău în plenul ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău.

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

  4.

  Art 4 - Prin griia Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității. S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - proiectul fiind aprobat în unanimitate, invit pe domnul primar Cosmin Necula să înmâneze diploma de cetățean de onoare și cheia orașului.

Domnul Primar Cosmin Necula - domnule Sorin Zlat, am onoarea de a vă înmâna cheia orașului Bacău și diploma de cetățean de onoare, în speranța faptului că ne veți reprezenta așa cum ați făcut-o și până acum. Vă mulțumim, cu deosebită stimă.

Domnul Sorin Zlat - mulțumesc. In primul rând vreau să spun că sunt foarte onorat și foarte bucuros că am primit acest premiu. Am emoții foarte mari. Tot timpul când susțin un concert aici, în Bacău, când vin la o manifestație, sunt foarte emoționat, cu toate că am cântat pe scene foarte mari în lumea aceasta, dar acest fapt se datorează faptului că eu de aici am plecat, aici am făcut meserie, aici mi s-au pus bazele, la Liceul de Artă alături de acești oameni, de băcăuani și mă bucur foarte mult că văd că au apărut oameni aici în oraș care promovează cultura. Este foarte important ca acest aspect să fie în continuare cât mai promovat. Cultura este identitatea neamului nostru, a unui oraș și a acestei țări.

Aplauze îndelungi.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe -dacă mai vrea cineva să ia cuvântul.

Nemaifiind intervenții supun discuției punctul 2 al ordinei de zi.

2.Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre prin care se aprobă participarea Agenției de Dezvoltare Locală Bacău în cadrul proiectului „TechRevolution” derulat prin Programul Operațional URBACT HI precum și aprobarea cofinanțării cheltuielilor eligibile și neeligibile.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN.BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnul președinte de ședință. Documentația ați avut-o la mapă, doamnelor și domnilor consilieri locali. Este vorba de proiectul de hotărâre prin care se aprobă participarea Agenției de Dezvoltare Locală Bacău în cadrul proiectului „TechRevolution” derulat prin Programul Operațional URBACT IU precum și aprobarea cofinanțării cheltuielilor eligibile și neeligibile. în sală se află reprezentantul ADL, îl rugăm dacă dumneavoastră considerați oportun și necesar, să vă prezinte despre ceea ce este vorba. Dacă nu, vă rog să...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Agenția de Dezvoltare Locală).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe-discuții asupra proiectului, dacă sunt? Da, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - mulțumesc. întâi de toate să știți că apreciez astfel de parteneriate și proiecte. Totuși, citind proiectul, nu mi-am dat seama care sunt activitățile concrete. Am înțeles că municipalitatea băcăuană va primi 48.000 de euro pentru ..., aproximativ 48.000 mii de euro pentru acest proiect. Am observat că va fi vorba despre niște plimbări, schimb de bune practici și aș vrea să știu care vor fi activitățile concrete și dacă acest proiect va fi mai mult decât o serie de plimbări pentru anumiți funcționari. Deci, cu ce ne alegem noi concret, municipiul Bacău și dacă experiența pe care o vor învăța cei care vor merge acolo va fi transferată în acțiuni concrete la nivelul municipalității. Mulțumesc.

D-na Năstase Daniela - Manager Proiect-Inspector de Specialitate ADL Bacău -cu siguranță nu vor fi doar plimbări. Și dacă vor fi, ele vor fi cu folos pentru Municipiul Bacău. Dacă ați citit la mapă, este vorba de un proiect, o rețea, un schimb de bune practici. Este vorba de orașul Bamsley din Marea Britanic, în care funcționează un incubator de afaceri de succes. Acest incubator aparține municipalității din Bamsley și într-un timp foarte scurt, în care economia locală din acea zonă era puțin deficitară, a reușit cu acest incubator de afaceri să reîmprospăteze economia locală. Considerăm, și Agenția de Dezvoltare Locală consideră oportun un astfel de proiect pentru municipiul Bacău deoarece în cadrul acestor întâlniri, liderul de proiect, mai exact Bamsley, ne va pune la dispoziție întreg planul de afaceri. Modul cum acesta a funcționat. De asemenea, ca și activitate la nivelul municipiului Bacău se va crea o rețea din care vor face parte atât mediul de afaceri, instituții, cât și ONG-uri, Se vor organiza întâlniri de lucru în cadrul cărora vor avea posibilitatea să prezinte toate problemele la nivel local pe partea mediului de afaceri și tineret, informații care ulterior vor fi puse intr-un plan de acțiune local, plan de acțiune local care va fi coordonat și ghidat pe sistemul partenerului lider din Marea Britanie.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - mulțumesc frumos.

Năstase Daniela - Manager Proiect-Inspector de Specialitate ADL Bacău -mulțumesc și eu.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe- mai sunt intervenții? îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ    IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

LROFTE DUMITRU

X

13.

LAZAR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

X

16.

PRICOPO AEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

20

-

Cu 20 de voturi pentru (având in vedere și prezenta domnului consilier Fechet în sală) a fost adoptat proiectul de hotărâre.

3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea premierii unor sportivi de la câteva cluburi sportive din municipiul Bacău și a unei eleve de la Colegiul Național de Artă „George Apostu” pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu propunerea de aprobare a unor premii unor sportivi de la câteva cluburi sportive din municipiul Bacău și a unei eleve de la Colegiul Național de Artă „George Apostu” pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute. Documentația ați avut-o la mapă. Ceea ce este cel mai important, antrenorii, mentorii acestor cluburi se află, o parte dintre dumnealor se află în această sală. Consider că fiecare dintre aceste merite pe care copii municipiului Bacău, atâta timp cât luăm la cunoștință și știm despre ele, merită recompensate într-un fel sau altul. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe-discutii asupra proiectului de hotărâre? Nu sunt discuții, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea premierii unor sportivi de la câteva cluburi sportive din municipiul Bacău și a unei eleve de la Colegiul Național de Artă „George Apostu” pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute.

 • 1. Consilieri prezenți - 20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 20

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1. Se aprobă premierea sportivilor de la Clubul Sportiv PHI HAU Bacău, Lungu Alin Mihai și Ojog Cristina Elena cu suma de 6.900 lei fiecare pentru obținerea locului m la Campionatul European de Qwan Ki Do, de la Gandia (Spania) și a sportivului Hurmuzache Andrei cu suma de 690 lei pentru obținerea locului I -Song Dao - la Campionatul Național de Juniori și Seniori de la Roman, conform prevederilor HCL nr. 147/ 2008.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  2.

  ART. 2. Se aprobă premierea sportivului de la Clubul Sportiv Școlar Bacău, Mihai Denis Florin cu suma de 3.450 lei pentru obținerea locului HI la Campionatul European de Juniori de la Gyor (Ungaria), conform prevederilor HCL nr. 147/ 2008.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  3.

  ART. 3. Se aprobă premierea sportivilor de la Clubul Sportiv Adamas Bacău, Alexandru Chirica și Cristina Chiper cu suma de 920 lei fiecare pentru obținerea titlului de Campioni Naționali la clasa C Latino, conform prevederilor HCL nr. 147/ 2008.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  4.

  ART. 4. Se aprobă premierea elevei Poiată Mara - Ioana de la Colegiul Național de Artă ”George Apostu” cu suma de 1.000 lei pentru obținerea Premiului I la Concursul Internațional de Talente ”Juniori pentru Juniori”de la Iași. S-a adoptat

  20

  0

  0

  5.

  ART. 5. Se aprobă alocarea de la bugetul local, potrivit sistemului de premiere, a sumelor mai sus menționate, pentru acordarea premiilor către persoanele nominalizate la art. 1 - 4.

  S-a adoptat.

  20

  0

  0

  6.

  ART. 6. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

  S-a adoptat.

  20

  0

  0

  7.

  ART. 7.    Hotărârea va fi comunicată Direcției

  Economice, Serviciului Cabinet Primar, Clubului Sportiv PHI HAU Bacău, Clubului Sportiv Școlar Bacău, Clubului Sportiv Adamas Bacău și Colegiului Național de Artă ”George Apostu”.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  8.

  ART. 8. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității. S-a adoptat

  20

  0

  0

4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Viceprimar Costantin Scripăt pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCLnr. 29/10.02.2014, prin care s-au aprobat funcțiile publice, organigrama, numărul de personal și statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu modificările ulterioare.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Costantin Scripăt - expunere de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 prin care s-au aprobat funcțiile publice, organigrama, numărul de personal și statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău. Urmare a unor referate venite de la compartimentele de specialitate și a dispoziției de Primar, au survenit niște modificări în organigramă referitor la: Direcția Piețelor, Direcția de Administrare Baze Sportive, Direcția de Salubritate și Agrement. Deci, urmare acestor referate s-a modificat organigrama. Materialul complet l-ați avut la mapă, motiv pentru care vă solicit să-1 votați în forma prezentată. Vă mulțumesc.

Iese din sală domnul consilier Miclăuș Daniel.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Managementul resurselor Umane și Administrativ). Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe-discuții asupra proiectului, dacă sunt? Da, domnul Ghingheș, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - da, mulțumesc. O întrebare pentru domnul Administrator Public, dacă este amabil. Am văzut că ..., am observat conform proiectului de hotărâre că două dintre posturile de la investiții sunt desființate. Mă rog, se transformă acele posturi în alte funcții și voiam să vă întreb pentru că ne-ați promis asta de vreo doi ani de zile, când aveți de gând ca la nivelul Primăriei Bacău să înființați acel post care urmărește investițiile la nivelul Primăriei Bacău, pentru că știm cu toții că în ultimii trei ani, pe partea de investiții, Bacăul nu a reușit să-și îndeplinească planul mai mult de 25%. Deci, în fiecare dintre anii aceștia, 2016-2017-2018, investițiile nu au fost realizate decât într-o proporție foarte mică. Deci, investițiile bugetate, erau bani pentru ele și așa mai departe. Și am venit în fața dumneavoastră acum vreo, nu știu, un an jumătate, doi, aproximativ, cu această propunere. Să existe o secțiune pe site-ul municipalității, unde fiecare cetățean să aibă posibilitatea de a urmări în timp real stadiul investițiilor. Deci, dacă avem o creșă să apară acolo măcar lunar pașii care au fost îndepliniți în timpul respectiv pentru că așa poate ar exista și o mai mare, cum să zic, conformare a aparatului de specialitate pentru îndeplinirea acestor investiții. Și știu că atunci ați răspuns că urmează să modificați organigrama, dar este o promisiune care văd că trenează. Mulțumesc.

Domnul Chindrus Lucian Romică - Administrator Public - după ce modificăm organigrama, cred că peste aproximativ o lună, două, atunci vom face și lucrul acesta. Asta este situația. Lucrăm încă la organigramă. Mulțumesc.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - deci mai durează? Domnul Chindrus Lucian Romică - Administrator Public - da.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe- mai sunt discuții la acest punct? Dacă nu mai sunt, îl rog pe domnul Secretar să supună la vot proiectul de hotărâre. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Mr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.   DRAGOMIR DOINA

X

FECHETMIRCEA

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

[ROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VAS1LE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

Ieșit din sală

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre (s-a anunțat 20 de voturi pentru, nu s-a observat că domnul Miclăuș este ieșit din sală).

5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Viceprimar Costantin Scripăt pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, pentru anul 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Costantin Scripăt - expunere de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău. Tn cadrul Primăriei Bacău sunt persoane care operează la evidența populației, motiv pentru care îndeplinesc condiții să le fie majorate salariile de bază cu un coeficient de 0,5%. Acest aspect prevede și proiectul în cauză pe care l-ați avut la mapă și vă rog să-l votați în forma prezentată. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Managementul resurselor Umane și Administrativ) Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorehe-discuții asupra proiectului, dacă sunt. Nefiind discuții îl rog pe domnul Secretar să supună la vot proiectul de hotărâre. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - având în vedere absența din sală a domnului Miclăuș, avem 19 consilieri, astfel încât vom face apelul votului în aceste condiții. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUELIE —————

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚ IONELA-

GRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

3IOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

?.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

EROFTE DUMITRU

X

13.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

Ieșit din sală

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

6.Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Viceprimar Costantin Scripăt pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru anul 2019.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

Domnul Viceorimar Costantin Scripăt - supun atenției dumneavoastră expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”. Aici intră Direcția de Asistență Socială, Poliția Locală a Municipiului Bacău, Centrul Bugetar de Creșe, Agenția de Dezvoltare Locală, Clubul Sportiv Știința. Prin aceasta se stabilește noua salarizare în conformitate cu legile în vigoare. Vă mulțumesc și vă propun să votați.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția de Asistență Socială, Poliția Locală Bacău, Agenția de Dezvoltare Locală, Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău, Centrul Bugetar Creșe și Club Sportiv Știința Municipal Bacău ).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe-discuții asupra proiectului, dacă sunt? Domnul Șova aveți cuvântul.

Domnul Consilier Sova - Gâtu Laur - mulțumesc, domnule președinte. La anexa 1 aș avea de făcut un amendament.

1.1a Direcția de Asistență Socială, în sensul că se modifică coeficienții minimi și maximi pentru funcția de director la proiectul de hotărâre, aceștia urmând să fie 3,84 minim, respectiv 4,65 maxim.

2.1a Căminul pentru Persoane Vârstnice anexa 2, tot la fel se modifică coeficienții minimi și maximi pentru funcția de director, aceștia urmând să fie 3,84 minim, respectiv 4,35 maxim. Iar la Centrul de Creșe se modifică coeficienții din anexa 4, de această dată urmând să fie 3,92 minim, respectiv 4,35 maxim. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Qvidiu Popovici - supunem la vot amendamentul ridicat de domnul consilier Șova. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIR0M1CÂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

dânilXgheorghe

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOM1R DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

Ieșit din sală

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

N

-

Cu 19 voturi pentru a fost adoptat amendamentul ridicat de domnul consilier Șova. Mai sunt amendamente?

Domnul Președinte de ședință Hulutâ Ghiorghe- dacă nu mai sunt discuții» domnul Secretar vă rog să supuneți la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - mulțumesc. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. cri.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

L

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DANILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLAUȘ DANIEL

Ieșit din sală

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

•»

-

Cu 19 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

7.Se trece la punctul 7 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Viceprimar Costantin Scripăt pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.289/2010 prin care s-au desemnat reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN.BACĂU

Domnul Viceprimar Costantin Scripăt - expunere de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.289/2010 prin care s-au desemnat reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Spitalul TBC Bacău. Spitalul TBC, unitate spitalicească subordonată consiliului local are un consiliu de administrație, datorită modificărilor, vin consilieri, pleacă consilieri, s-a modificat și structura consiliului de administrație după cum urmează: următorii reprezentanți ai consiliului local sunt desemnați în Consiliul de Administrație al Spitalului TBC Bacău: Șova Laur, Breahnă-Pravăț lonela-Cristina, Botoi Romică - supleant și Huluță Ghiorghe - supleant. Vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe-discutii asupra proiectului? Domnul Ghingheș, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes mulțumesc. îmi pare rău că tot eu trebuie să intervin, dar nu pot să nu constat faptul că municipalitatea și administrația Necula nu se ține de cuvânt. în 2016 când a preluat mandatul și municipiul, a spus că în toate Consiliile de Administrație vor fi și reprezentanți ai opoziției. Și observăm, observăm că avem PSD, ALDE, PSRO. Nu. Vorbim acum de Spitalul TBC și aceeași situație o regăsim și la proiectul 9, la ARTBACĂU.

Domnul Viceprimar Costantin Scripăt - ce opoziție avem?

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - domnul președinte!

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovid - domnul Ghingheș ...

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- știu că dumneavoastră spuneați că uneori sunteți în opoziție. Dar eu vă văd acolo.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - domnul Ghingheș, domnul Ghingheș ...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Ghingheș da...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - lăsați-mă și pe mine un pic. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovid - v-a dat cuvântul domnul președinte. Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe- doamna ...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - numai o secundă. Domnul Ghingheș, sunteți reprezentantul opoziției? Vă considerați reprezentantul opoziției?

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- nu, mă refer la opoziție în general. Nu sunt la putere, nu fac parte din arcul guvernamental.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - păi pe cine să punem în Consiliile de Administrație sau în Adunările Generale ale Acționarilor când dumneavoastră v-ați dat demisia din toate aceste organisme?

Domnul Consilier Cristian Ghinghes mi-am dat demisia de la Thermoenergy, pentru că făceați și faceți matrapazlâcuri acolo.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - domnul Ghingheș, serios? Domnul Consilier Cristian Ghinghes- nu vreau să iau parte la ele. Da.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - domnul Ghingheș, păcat că așa ați terminat anul și așa ați început, da. Cu presupuneri nefondate...

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- abia a început anul. Nu știu...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - ...cu tot felul de scenarii. Eu v-aș recomanda altceva.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- să știți că am un cadou pentru dumneavoastră. Dar vi-1 dau la secțiunea diverse.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - mulțumesc frumos. Poate mi-l dați la o cafea. Că, așa mi-ați promis.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- nu, nu mai este valabilă invitația.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - eu cred că o să vă răzgândiți.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - dacă nu mai sunt discuții asupra proiectului, vă invit la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.289/2010 prin care s-au desemnat reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -18

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. Se modifică art. 1 alin. (1) din HCL nr. 289/ 2010 și va avea următorul cuprins:

  ”Art. 1 (1) - Se aprobă desemnarea următorilor reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău: a)Șova Gâțu Laur;

  S-a adontat

  13

  5

  0

  2.

  b)_Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina; S-a adoptat

  13

  5

  0

  3.

  c)Botoi Romică - supleant

  S-a adoptat

  13

  5

  0

  4.

  d) Huluță Ghiorghe - supleant.” S-a adoptat

  13

  5

  0

  5.

  Art 2. (1) Se modifică în mod corespunzător și prevederile art. 5 din HCL nr. 226/ 2016 privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Bacău prin care s-a stabilit componența organelor de conducere ale societăților comerciale, asociațiilor și instituțiilor la care Municipiul Bacău este acționar/ asociat.

  (2) Celelalte prevederi ale HCL nr. 289/ 2010 și ale HCL nr. 226/ 2016 sunt și rămân în vigoare.

  S-a adoptat

  13

  5

  0

  6.

  Art. 3. La data intrării îh vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile HCL nr. 130/ 2018. S-a adoptat

  14

  4

  0

  7.

  Art. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

  S-a adoptat

  13

  5

  0

  8.

  Art 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău și d-lor consilieri locali Botoi Romică și Huluță Ghiorghe.

  S-a adoptat

  14

  4

  0

  9.

  Art. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat

  14

  4

  0

  Intri

  i domnul consilier Miclăuș Daniel în sală.

8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2019-2020.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, în fiecare an, atributul municipiului Bacău este acest proiect privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru 2019-2020. Toată această procedură se desfășoară pe baza avizului și pe baza..., consilierii până la urmă, metodologice din partea Inspectoratului General de învățământ. Alături de noi se află domnul inspector general, domnul profesor Florin Lazăr, vă poate dumnealui sta la dispoziție pentru orice fel de lămurire. Dar de asemenea și aparatul propriu al primarului în acest sens. Documentația ați avut-o la mapă. Nu facem decât să respectăm procedurile legale. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Consilier Sova - Gâtu Laur - prezintă raportul comisiei de specialitate 5, în vederea avizării proiectului de hotărâre, nefavorabil.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe-discuții asupra proiectului, dacă sunt? Domnul Ghingheș, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- mulțumesc. Este un prilej bun să-i adresez o întrebare, dacă îmi permite, domnul inspector școlar general. Este legat de rețeaua școlară și de felul în care este organizat sistemul de învățământ la nivelul municipiului. Am observat că dați din ce în ce mai multe aprobări pentru înmulțirea numărului de elevi din clase sau în general pentru realizarea de noi clase în unitățile de învățământ bine cotate din municipiul Bacău. Și observăm că sunt unități de învățământ și pot să vă dau exemple, unde copii învață la subsol, prin tot felul de camere improvizate și așa mai departe. Mă rog, nu este neapărat o întrebare dar este o rugăminte către dumneavoastră, să nu mai aprobați cifre de școlarizare peste capacitatea proiectată. înțeleg, sunt unități de învățământ care performează și își doresc să aibă din ce în ce mai mulți elevi, dar haideți să ne uităm și la celelalte unități de învățământ. Și am văzut că este acel subiect cu Liceul Mihai Eminescu. V-aș ruga, totuși, să acordăm atenție și acestor licee, aparent mărginașe, care au și ele rezultate. Nu este totul pentru a face patru mari centre bugetare și să ducem toți elevii acolo pentru că sunt licee de top și gata am rezolvat problema. Acolo nu mai sunt spații pentru învățământ și elevii stau îngrămădiți. Și v-aș ruga să nu mai aprobați astfel de cereri pentru sunt clase supraaglomerate. Mulțumesc frumos.

Domnul Inspector Școlar General- Prof. Florin Lazăr - la nivelul municipiului Bacău a fost o problemă foarte, foarte bine cumpănită de toată echipa Inspectoratului Școlar în colaborare cu administrația locală, pentru că începând de anul acesta, am fost obligați să respectăm o normă impusă de Ministerul Educației. Noi o considerăm o normă corectă. Ca ofertă educațională la clasa a-IX-a, să oferim 30% din numărul de locuri către învățământul profesional și tehnic. Este o prevedere nouă, care ne obligă pe noi să luăm decizii uneori dificile, dar corecte, pentru că observăm cu toții o lipsă de specialiști pe piața muncii. Și trebuie să ne asumăm aceste decizii, astfel încât să oferim cadrul educațional pentru aceste profile. în ceea ce privește situația de la Liceul Sanitar, oferta de clase teoretice, pentru clase teoretice pentru municipiul Bacău, este realizată de liceele de tradiție și cu rezultate foarte, foarte bune obținute la nivel național, în ceea ce privește rezultatele de sfârșit de an, de bacalaureat. Clasele teoretice sunt preponderent asigurate de Colegiul Vrânceanu, Colegiul Alecsandri, Colegiul Ferdinand, licee care au procente de promovabilitate de peste 99% la examenul de bacalaureat. Nu puteam să tăiem clase de teoretic de la aceste licee care oferă și sunt căutate de către copii și familiile absolvenților de clasa a-VIII-a și am sugerat conducerii unităților de învățământ din liceele: Sanitar, fostul liceu Henri Coandă, să se acrediteze, să se autorizeze momentan provizoriu și să vină cu ofertă educațională adaptată cerințelor actuale, spre împletirea nevoilor comunității băcăuane în ceea ce privește clasa muncii. în ceea ce privește efectivele de elevi la nivelul clasei, această decizie aparține Consiliilor de Administrație ale Unităților de învățământ, cu respectarea normelor în vigoare. Cu siguranță sunt situații în care datorită presiunii exercitată de cererile părinților, pentru a opta pentru o anumită unitate de învățământ de tradiție, cu rezultate foarte bune, s-au acceptat la nivelul unităților de învățământ depășirea efectivelor din Legea Educației Naționale, dar numai cu acceptul consiliului de administrație din acele unități de învățământ. Cu siguranță acest lucru nu-1 agreăm. încercăm să avem o distribuție corectă la nivelul întregii rețele a municipiului Bacău și am recomandat unităților de învățământ și conducerilor acestora, astfel încât acolo unde nu sunt solicitări să-și analizeze problema pentru că cu siguranță este determinată și de o eficiență a actului educațional în acea unitate.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- mulțumesc pentru răspuns. Totuși vreau să subliniez că aveți și dumneavoastră un rol în suplimentarea acestor efective la clase.

Domnul Inspector Școlar General- Prof. Florin Lazăr - cu siguranță, rolul nostru este de a respecta legalitatea și încadrarea în normele atât stabilite de Legea Educației cât și de Direcția de Sănătate Publică. Cu siguranță monitorizăm acest lucru. Domnul Consilier Cristian Ghinghes- mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe- dacă mai sunt discuții? Domnul Șova.

Domnul Consilier Sova-Gâtu Laur - mulțumesc domnule președinte. Am eu un amendament la acest punct, în sensul că se modifică numerele curente: 14,15, 31, 37, 41 și 58 din Anexă la proiectul de hotărâre în sensul introducerii nivelurilor de învățământ pentru fiecare unitate de învățământ după cum urmează:

-14. Antepreșcolar/preșcolar/primar/gimnazial/liceal/profesional;

-15. Antepreșcolar/preșcolar/primar/gimnazial/liceal/postliceal/profesional; -31. Antepreșcolar/preșcolar/primar/gimnazial;

-37. Antepreșcolar/preșcolar/primar/gimnazial

-41 și 58 același Antepreșcolar/preșcolar/primar/gimnazial. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe- aveți cuvântul domnul Stan.

Domnul Consilier Gabriel Stan - mulțumesc. în continuarea celor afirmate de domnul profesor Florin Lazăr - Inspector Școlar General, doresc să amintesc faptul că în politicile educaționale interesul elevului este primordial. Deci, interesul elevului primează. Dacă elevul prin tutore, prin părinte, dorește să se transfere chiar în condiții de supra ... de creștere a numărului de elevi dintr-o clasă, consiliul de administrație a școlii poate interveni favorabil. De asemenea, ultimele sugestii, indicații și chiar norme primite de la Ministerul Educației, specifică faptul că în proporție de 30-35% planul de școlarizare la nivel județean trebuie acoperit de învățământ tehnic și profesional. Pornind de la aceste considerente consiliile de administrație ale unităților școlare, cred eu că au luat deciziile cele mai bune. Și așa cum s-a afirmat mai devreme, nevoia de forță de muncă calificată la nivel învățământului tehnic și profesional este foarte mare, după cum bine știți. Deci, repet,

în sistemul de învățământ românesc, conform ultimilor politici, interesul elevului contează. Interesul elevului. El este principalul beneficiar al actului educațional. Părinții și comunitatea sunt beneficiari indirecți. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe- dacă mai sunt discuții asupra proiectului?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot amendamentul ridicat de domnul consilier Șova. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă? Domnul Miclăuș cum votați amendamentul domnului Șova? Domnul Consilier Daniel Midăus - (vorbește în afara microfonului, nu se înțelege)

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe- vreți să alegem noi cum votați? Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ĂB ȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

dănilă gheorghe

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

[ROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GAȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

20

M

-

Cu 20 voturi pentru a fost adoptat amendamentul domnului consilier Șova. Alte amendamente?

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe- nemaifiind discuții. îl rog pe domnul Secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Pouovici - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BIRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ    IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGD AN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMLRCEA

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

EROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLAUȘ DANIEL

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

20

-

Cu 20 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre cu modificările aduse.

9.Se trece la punctul 9 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 17/2010 prin care s-a aprobat înființarea SC „ARTBACĂU” SRL, având ca asociat unic Consiliul Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN.BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu modificarea HCL nr. 17/2010 prin care s-a aprobat înființarea SC „ARTBACĂU” SRL, având ca unic asociat Consiliul Local al Municipiului Bacău. După cum ați văzut din documentația aflată la mapă sunt o serie de înlocuiri pe care trebuie să le facem. Vă mulțumesc. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe-discutii asupra proiectului? Nefiind, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca- Domnule președinte pot să vă dau rezultatul?

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorehe - da.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca- a apărut o eroare de vot la nivelul buletinelor, așa încât propun reluare procedurii. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorehe - și eu vă mulțumesc. Stimați colegi, având în vedere această eroare vă invit din nou la procedura de vot. Pe rând. Am aflat de la executiv că mai durează un pic până când se xeroxează și alte buletine de vot. Ca să fim operativi trecem la următorul punct de pe ordinea de zi.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 17/2010 prin care s-a aprobat înființarea SC „ARTBACĂU” SRL, având ca asociat unic Consiliul Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 17

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTUI

  ti

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. Se aprobă modificarea art. 10 alin. (3) din Anexa la HCL nr. 17/ 2010 privind aprobarea înființării SC ” ARTBACĂU” SRL, având ca asociat unic Consiliul Local al Municipiului Bacău, în sensul că împutemiciții Consiliului Local al Municipiului Bacău în Adunarea Generală, vor fi următorii:

  14

  3

  0

l.Dragomir Doina

S-a adoptat

2.

2.Botoi Romică

S-a adoptat

14

3

0

3.

3.Luca Vasile

S-a adoptat

13

4

0

4.

Art. 2. (1) Se modifică în mod corespunzător și prevederile art. 9 din HCL nr. 226/ 2016 privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Bacău prin care s-a stabilit componența organelor de conducere ale societăților comerciale, asociațiilor și instituțiilor la care Municipiul Bacău este acționar/ asociat.

(2) Celelalte prevederi ale HCL nr. 17/ 2010 și ale HCL nr. 226/ 2016 sunt și rămân în vigoare.

S-a adoptat

13

4

0

5.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

S-a adoptat

14

3

0

6.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Unității Municipale pentru Monitorizare și persoanelor nominalizate la art. 1.

S-a adoptat

14

3

0

7.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-a adoptat

14

3

0

Pleac

â din sală domnul consilier Fechet Mircea.

10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc, domnule președinte. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2019. Aș dori ca doamna director a Direcției de Asistență Socială din Municipiul Bacău, să vă prezinte un pic situația acestor persoane care beneficiază de venitul minim garantat. De foarte multe ori s-a speculat atât în mediul on-line sau în diverse medii publice cum că nu-i luam la muncă pe cei care beneficiază de serviciul minim garantat. Fapt pentru care eu vin în fața dumneavoastră și o rog pe doamna director să vă prezinte exact situația, să vedeți concret cine poate să muncească, cine beneficiază, cine are dreptul, cine nu are dreptul. Doamna director, am să vă rog să prezentați domnilor consilieri locali această situație.

Doamna Diaconu Carmen Mihaela - Director la Direcția de Asistentă Socială Bacău - bună ziua. La nivelul municipiului Bacău există un număr de 298 de persoane beneficiare de venit minim garantat, dintre care între 13 și 15 au obligația de a presta muncă în folosul comunității, restul venind cu tot felul de adeverințe medicale prin care sunt scutiți, din punct de vedere, v-am zis, medical, de la prestarea acestor ore în folosul comunității, iar o mare parte din ei sunt persoane care sunt scutite datorită faptului că sunt familii monoparentale și au în întreținere copii sub vârsta de 7 ani și conform legislației nu sunt obligați să presteze muncă în folosul comunității. Cam asta este situația. Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula - de asemenea, vă pot prezenta doamnelor și domnilor consilieri locali, că am făcut o verificare cu privire la aceste adeverințe medicale, în sensul motivării de către aceste persoane a punerii în imposibilitatea de a efectua muncă în folosul comunității. Am strâns documentația și am să o rog pe doamna director de la Direcția de Asistență Socială, să o prezinte și organelor în drept pentru a verifica într-adevăr conformitatea acestor adeverințe. Din păcate, pe foarte multe dintre ele am văzut tot felul de momente de depresie sau de nedepresie, așa că am să rog să verificăm cu preponderență. Acum am efectuat această verificare a motivării, fapt pentru care o să rugăm ca și organele abilitate să certifice aceste documente medicale, să prezinte un punct de vedere cu privire la conformitatea existenței acesteia. Pe de altă parte, cum a spus doamna director, din păcate sunt o serie de afecțiuni medicale certe și o serie de ...» mă refer la invalidați sau alte asemenea chestiuni, dar pe de altă parte discutăm și de familii monoparentale, având în îngrijire copii. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri și Direcția de Asistență Socială)

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe-discutii asupra proiectului, dacă sunt? Dacă nu sunt, îl invit pe domnul Secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Având în vedere absența domnului Fechet din sală, a plecat, și-a luat la revedere, avem 19 consilieri. Astfel încât proiectul a fost aprobat cu 19 voturi.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr.

crt

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

FECHET MIRCEA

Plecat din sală

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

EROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLÂUȘ DANIEL

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

Cu 19 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

ll.Se trece la punctul 11 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel - Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău str. Nicolae Titulescu.

Inițiator - DL.- VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel - Dragos - da, mulțumesc. Stimați colegi, avem un proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău pe str. Nicolae Titulescu. Ați avut materialul la mapă și vă rog să-l votați în forma prezentată.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Adjunct Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe-discuții asupra proiectului, dacă sunt? Dacă nu sunt, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău str. Nicolae Titulescu.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 19

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTUI

  tl

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz si servitute către DELGAZ GRID SA pe durata realizării lucrărilor necesare asupra suprafeței de 110 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării ”Alimentare cu energie electrică locuințe colective cu spații comerciale la parter P+6E amplasat pe str. N. Titulescu nr. 6, municipiul Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran LES 20 Kv pe străzile N. Titulescu, Oituz și Războieni din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 1, părți integrante ale prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz și de servitute, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

3.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

S-a adoptat

19

0

0

4.

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri     Publice,     Compartimentului

Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

S-a adoptat

19

0

0

5.

ART. 5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-a adoptat

19

0

0

12.Se trece la punctul 12 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Huluță Ghiorghe dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr.384 din 19.10.2018 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău, în perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2018 - 31 martie 2019.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Vreau să fac o precizare, fără a fi greșit interpretat sub nici o formă și mă adresez partenerilor din presă. în momentul în care punem sau înregistrăm, într-un fel sau altul, convorbirile private dintre consilierii locali, dintre executiv și consilierii locali, acestea nu sunt destinate publicului. Și rugămintea mea este să discutăm pe chestiunile oficiale pe care le comunică fiecare dintre noi. Nu cred că discuțiile private dintre un consilier local și un alt consilier local fac obiectul comunicării publice pe care trebuie să o abordăm. Nu mi-o luați în nume de rău, nu este vorba de o încălcare a libertății presei, Doamne ferește. Ședințele sunt înregistrate. Nu este nici un fel de problemă. Mă refer doar la comunicările private dintre consilieri, dintre membri executivului, aparatul de lucru, sunt chestiuni de natură privată, fără a avea o destinație publică. Mulțumesc. Expunerea de motive cu privire la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.384 din 19.10.2018 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău, în perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2018 - 31 martie 2019. Documentația ați avut-o la mapă. Rog consiliul local să aprobe proiectul de hotărâre, în contextul în care îl consideră oportun și legal.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția de Asistență Socială).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe-discutii asupra proiectului, dacă sunt? Dacă nu sunt discuții, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

Plecat din sală

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASELE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GĂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DAN1EL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

13.Se trece la punctul 13 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru prelungirea cu 2 (două) luni a mandatului provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre va rog să aprobați prelungirea cu 2 (două) luni a mandatului provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA. In sală se află prezent și domnul director general al Thermoenergy, vă poate da toate explicațiile necesare cu privire la acest proiect și cu motivele efectuării acestui proiect, în contextul în care dumneavoastră solicitați aceste întrebări. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe-discutii asupra proiectului, dacă sunt? Dacă nu sunt, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre pentru prelungirea cu 2 (două) luni a mandatului provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -18

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUM

  [ĂRVOTU

  RI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art 1. Se mandatează împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău pentru prelungirea cu 2 (două) luni a mandatului provizoriu, în Consiliul de Administrație la Societatea Thermoenergy Group SA, dlui. Tiberiu Ciobanu.

  S-a adoptat.

  17

  1

  0

2.

Art. 2. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Unitatea Municipala pentru Monitorizare.

S-a adoptat.

17

1

0

3.

Art 3. Prezenta hotărâre se comunică, persoanei    nominalizate    la    art.    1,

Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, Societății Thermoenergy Group SA Bacău și Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

S-a adoptat

17

1

0

4.

Art. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-a adoptat

17

1

0

14.Se trece la punctul 14 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședința Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre se dorește implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernarea corporatistă a întreprinderilor publice la Societatea de Servicii Publice Municipale SA. Este vorba de prevederile Ordonanței 109 din 2011 privind guvernarea corporatistă. Documentația ați avut-o la mapă. De asemenea, domnul director general se află în sală, domnul director general Zaharia vă poate da absolut orice explicație pentru motivarea acestui proiect de hotărâre și având în vedere toate aceste elemente, vă rog să luați o decizie în conformitate cu propria conștiință. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe-discutii asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt? Dacă nu sunt, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -19

  Nr.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  crt

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1.(1) Se aprobă contractarea unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  2.

  (2) Selecția expertului independent se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind guvemanța corporativă, de către Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

  S-a adoptat.

  18

  1

  0

  3.

  (3) Criteriile de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA vor fi stabilite de expertul independent, cu luarea în considerație a specificului și complexității activității Societății.

  S-a adoptat.

  18

  1

  0

  4.

  (4) Se împuternicește conducerea Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA să facă demersurile necesare în vederea contractării expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind guvemanța corporativă. S-a adoptat

  17

  1

  1

  5.

  Art. 2. Se aprobă comisia de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA, în următoarea componență:

  l.Romică Lucian Chindruș - Administrator Public - Președinte

  16

  3

  0

  S-a adoptat

  6.

  2.Diana Hie - Inspector de specialitate la Compartiment Analiză și Relații Consiliul Local - Membru

  S-a adoptat.

  16

  3

  0

  7.

  3.Lucian Bogdănel-Inspector de specialitate la Serviciul Cabinet Primar-Membru

  S-a adoptat

  16

  3

  0

  8.

  Art 3. Comisia de selecție prevăzută la art. 3 are în principal următoarele atribuții, fără a se limita la acestea:

  -Participă Ia elaborarea componentei inițiale a Planului de selecție;

  • - Participă la elaborarea proiectului matricei profilului consiliului, al profilului consiliului și al profilului candidatului;

  -Coordonează activitățile care stau la baza întocmirii listei lungi;

  • - Solicită candidaților din lista scurtă depunerea declarațiilor de intenție și împreună cu expertul independent efectuează analiza acestora și integrează rezultatele în matricea profilului candidatului.

  • - Organizează,    împreună    cu    expertul

  independent, interviul pentru selecția finală a candidaților;

  • - Realizează evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă și face propuneri în vederea numirii, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;

  • - Se consultă îndeaproape cu expertul independent.

  • - S-a adoptat

  18

  1

  0

  9.

  Art4. Primarul Municipiului Bacău prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

  S-a adoptat

  18

  1

  0

  10.

  ..

  Art.5. Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, persoanelor    nominalizate    la    art    2,

  Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare și Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

  S-a adoptat

  18

  1

  0

  11.

  Art.6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat.

  18

  1

  0

 • 15. Se trece la punctul 15 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu persoanele și familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințe sociale sau din fondul locativ de stat.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - documentația ați avut-o la mapă. Rog consiliul local să-și* exercite atributul de vot. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Adjunct - Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe -discuții asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt? Dacă nu sunt, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu persoanele și familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințe sociale sau din fondul locativ de stat.

Inițiator ț- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

1. Consilieri prezenți -19

2. Numărul consilierilor care au votat - 19

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTUI

ti

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART. 1. Se anrobă Lista nominală cu persoanele și familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-A ADOPTAT

16

0

3

Numele și prenumele

Punctaj

Obs.

2.

MARIȘCA ANCA MARIA

S-A ADOPTAT

95

garsonieră

18

1

0

3.

BĂRBULESCU RODICA

S-A ADOPTAT

92

apartament 2 cam

19

0

0

4.

LUCA VAS1LICA-IR1NA S-A ADOPTAT

89

apartament 2 cam

18

1

0

5.

CIOFU MILICA S-A ADOPTAT

84

garsonieră

19

0

0

6.

LUCA   CONSTANTIN

SILVIU

S-A ADOPTAT

80

apartament 2 cam

19

0

0

7.

CERNAT      LUCA

ALEXANDRU

S-A ADOPTAT

78

apartament 3 cam

19

0

0

8.

FICHTTIU     DANIEL

FLORIN

S-A ADOPTAT

72

garsonieră

19

0

0

9.

DOROFTE    DANIEL

ROSARIO

S-A ADOPTAT

69

garsonieră

19

0

0

10.

ZAHARIA MIHAELA MARCELA

S-A ADOPTAT

65

garsonieră

19

0

0

11.

MIRON MIOARA

S-A ADOPTAT

64

garsonieră

19

0

0

12.

EPURE COSTICĂ S-A ADOPTAT

63

garsonieră

19

0

0

13.

HANGANU PETRU

S-A ADOPTAT

63

apartament 3 cam

19

0

0

14.

BANU LOREDANA S-A ADOPTAT

55

garsonieră

19

0

0

15.

LUPUSORU PETRONELA S-A ADOPTAT

54

apartament 2 cam

19

0

0

16.

MAGIRESCU MIRELA S-A ADOPTAT

53

garsonieră

19

0

0

17.

CIOCHINĂ IORGU

S-A ADOPTAT

52

garsonieră

19

0

0

18.

ART. 2. în vederea emiterii repartițiilor pentru locuințele sociale și locuințele din fondul locativ de stat, solicitantul va reconfirma cu acte la zi situația prezentată anterior și pentru care a fost punctat și admis în lista de priorități rămasă definitivă, în termen de 15 zile de la data comunicării.

S-A ADOPTAT

19

0

0

19.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitect Șef - Compartiment Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari.

S-A ADOPTAT

19

0

0

20.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată la structura organizatorică a Arhitectului Șef - Compartiment Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și beneficiarilor prin compartimentul menționat.

S-A ADOPTAT

18

1

0

21.

ART. 5. Prin gr ii a Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-A ADOPTAT

19

0

0

 • 16. Se trece la punctul 16 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare în anul 2019. Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - multitudinea de evenimente juridice ne determină ... și numărul relativ mic de juriști din cadrul Primăriei, ne determină să angajăm servicii de consultanță. Materialul l-ați avut la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -nu sunt obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Administratorul Public).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - discuții asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt? Dacă nu sunt, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

Împotrivă

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Ieșit din sală

2.

BOT OI ROMICÂ

X

3.

BREAHNA-PRAVÂȚ       IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU QĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

Plecat din sală

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLÂUȘ DANIEL

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

-

-■

Deci cu 19-corect 18, voturi pentru proiectul de hotărâre a fost aprobat.

 • 17. Se trece la punctul 17 a! ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Alimentarea cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr.6 Bacău”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Tehnic ~ Investiții).

Directorul Societății Thermoenergy Group S.A. prezintă raportul favorabil al societății!.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - discuții asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. cri.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

MPOTRIVĂ

IBȚINERI

1.

BÎRZUBLIE

Ieșit din sală

2.

BOTOIROMICÂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ       IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILA GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

Plecat din sală

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

Ieșit din sală

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN D ANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

Deci cu 17 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost aprobat.

18-19. Se trece la punctele 18 si 19 ale ordinii de â si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Viceprimar Scrinăt Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la cele două proiecte de hotărâre.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de concesionare nr. 68507 din 24.05.2011 încheiat intre Municipiul Bacău si D-NA BLAGA ANGELICA, reprezentant legal al C.M.I. DR. BLAGA ANGELICA pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacău, str. Bicaz, nr. 7 - 9

Inițiator- DL. COSM1NNECULA-PRIMARUL MUN. BACĂU

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68758 din 11.04.2011 si in Actul Adițional nr. 69654/06.11.2018 încheiat intre Municipiul Bacău si D-NA Hlușneac Silvia, reprezentant legal al C.M.I. DR. HLUȘNEAC SILVIA pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 3-5.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - mai exact prelungirea a două acte de concesionare încheiate între municipiul Bacău și solicitanții acestei prelungiri de contract de concesionare. Materialul este la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitectul Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - discuții asupra proiectelor de hotărâre, dacă sunt? Nefiind, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectele de hotărâre nr. 18 și 19.

 • 1. Consilieri prezenți -16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -16

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre nr. 18 privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68507 din 24.05.2011 incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA BLAGA ANGELICA, reprezentant legal al C.M.I. DR. BLAGA ANGELICA pentru    spațiul cu

  destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Bicaz, nr. 7 - 9

  Inițiator - DL. COSMIN NECULA -PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  16

  0

  0

  2.

  Proiect de hotărâre nr. 19 privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68758 din 11.04.2011 si in Actul Adițional nr. 69654/06.11.2018 încheiat intre Municipiul Bacău si D-NA Hlușneac Silvia, reprezentant legal al C.M.I. DR. HLUȘNEAC SILVIA pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul

  16

  0

  0

  Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 3 - 5.

  Inițiator - DL. COSMIN NECULA -PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

Domnul Consilier Stan Gabriel revine în sală.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-am o rugăminte către domnii consilieri.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - numai un pic. Haideți s-o ascultăm pe doamna Dinu. Stimați consilieri, luați loc.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-nu neapărat să luați loc, dar numai să mă ascultați un pic. Din respect pentru toți și unii față de ceilalți dacă nu participați la procedura de vot secret, vă rog frumos ca să vă anunțați ca să știm când închidem procedura. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - mulțumim, doamna Dinu.

 • 20. Se trece la punctul 20 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii Liceului Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - conducerea Liceului Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” Bacău, vine cu o cerere către primărie prin care solicită schimbarea denumirii din Liceu Tehnologic în Liceu Teoretic. Ulterior acceptului nostru pe care îl supun aprobării, mai e o procedură de alte aprobări în vederea trecerii sub denumirea de Liceu Teoretic. Materialul este la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Qvidiu Popovici > nu sunt obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - discuții asupra proiectului de hotărâre? Nefiind discuții, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Qvidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Ieșit din sală

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ     IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNDLĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

Ieșită din sală

9.

FECHET MIRCEA

Plecat din sală

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLAUȘ DANIEL

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Ieșit din sală

TOTAL

16

tt

-

Deci cu 16 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost aprobat.

21-24. Se trece la punctele 21-24 ale ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la cele 4 proiecte de hotărâre, după cum urmează:

 • 21. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 40369/20.12.2002 de la dl. Bujor Fănică, la d-na Șerban Adriana, căsătorită cu Șerban Mihai

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

 • 22. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 42443/20.12.1999, de la dl. Avram Vasile, la d-na Cochior-Pleșcanu Agnesa

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

 • 23. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 10518/15.04.1999 de la A.F. SERBANESCU EUGEN, la d-na Monaru Cornelia, prin mandatar Marangoci Elena-Florinela.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

 • 24. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 27702/18.09.2003 de la S.C. MOLDINSTAL S.R.L., la S.C. OVITAV S.R.L.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință și apreciez foarte mult faptul că ați luat această decizie, în privința operativității desfășurării activității consiliului local. Prin prezentele proiecte de hotărâre, vin în fața dumneavoastră cu solicitarea de a aproba în condițiile legii și în conformitate cu decizia fiecăruia dintre dumneavoastră, transmiterea dreptului de concesiune prevăzute în diverse contracte de concesionare așa cum sunt ele menționate în proiectele de hotărâre. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitectul Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile. La proiectele de hotărâre nr. 23 și 24 se prezintă și rapoartele comisiei de specialitate nr. 3, favorabile.

In sală revine doamna consilier Dragomir Doina. Numărul consilierilor prezenți devine 17.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - discuții asupra proiectelor de hotărâre, dacă sunt? Nefiind, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectele de hotărâre nr. 21,22,23 și 24.

1. Consilieri prezenți -17

2. Numărul consilierilor care au votat -17

Nr. crt

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

Proiect de hotărâre nr.21 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 40369/20.12.2002 de la dl. Bujor Fănică, la d-na Șerban Adriana, căsătorită cu Șerban Mihai

Inițiator - DL.COSMIN NECULA -PRIMARUL MUN. BACĂU

S-A ADOPTAT

17

0

0

2.

Proiect de hotărâre nr.22 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 42443/20.12.1999, de la dl. Avram Vasile, la d-na Cochior-Pleșcanu Agnesa

Inițiator - DL.COSMIN NECULA -PRIMARUL MUN. BACĂU

S-A ADOPTAT

17

0

0

3.

Proiect de hotărâre nr.23 privind transmiterea

17

0

0

dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 10518/15.04.1999 de la A.F. SERBANESCU EUGEN, la d-na Monaru Cornelia, prin mandatar Marangoci Elena-Florinela.

Inițiator - DL.COSMIN NECULA -PRIMARUL MUN. BACĂU

S-A ADOPTAT

4.

Proiect de hotărâre nr.24 privind transmiterea

17

0

0

dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 27702/18.09.2003 de la S.C. MOLDINSTAL S.R.L., la S.C. OVITAV S.R.L.

Inițiator - DL.COSMIN NECULA -PRIMARUL MUN. BACĂU

S-A ADOPTAT

 • 25. Se trece la punctul 25 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.203/2016 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - prin prezentul proiect de hotărâre vin cu rugămintea de modificare a HCL nr.203/2016 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate și raportul este favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Administratorul Public).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate nr.5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - discuții asupra proiectului de hotărâre, dacă există? Dacă nu există, se trece la procedura de vot secret.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - cine iese din sală, să anunțe. Să nu mai încurcăm aici comisia de validare.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 203/ 2016 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -19

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. (1) - Se modifică art. 1 lit. A din HCL nr. 203/ 2016, acesta urmând să aibă acest conținut:

  ”A. Comisia de specialitate nr. 1- Comisia pentru activități economico - financiare, buget și investiții:

  Breahnă - Pravăț Ionela - Cristina - Președinte S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

  2.

  Ciocodei Mihaela - Membru S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

  3.

  Șova - Gâțu Laur - Membru S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

  4.

  Bîrzu Ilie - membru

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

  5.

  Botoi Romică - Membru” S-A ADOPTAT

  18

  1

  0

  6.

  (2) în prima ședință a comisiei de specialitate nr. 1 se va alege un secretar dintre membrii acesteia.

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

  7.

  Art 2. - Se modifică art. 1 lit. C din HCL nr. 203/ 2016, acesta urmând să aibă acest conținut: ”C. Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia pentru comerț, turism, servicii publice și transport urban, gospodărie comunală și energie termică:

  Dragomir Doina - Președinte

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

  8.

  Irofte Dumitru - Secretar S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

  9.

  Scripăț Constantin - Membru

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

  10.

  Fechet Mircea - Membru S-A ADOPTAT

  18

  1

  0

  11.

  Huluțâ Ghiorghe - Membru”

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

  12.

  Art 3. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 203/2016 cu modificările si completările ulterioare, sunt și rămân în vigoare.

  S-A ADOPTAT

  19

  6

  0

  13.

  Art. 4. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol.

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

  14.

  Art 5. - Hotărârea va fi comunicată persoanelor nominalizate la art. 1, secretarilor comisiilor de specialitate nominalizate la art 1 și Compartimentului Analiză și Relații Consiliul Local.

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

  15.

  Art 6. - Prin griia Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

 • 26. Se trece la punctul 26 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL SPATII COMERCIALE SI LOCUINȚE COLECTIVE, STR. TEIULUI, TARLA 77, PARCELA 170, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIARI: MOCANU VASILE SI MOCANU MARIA

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu propunerea de aprobare sau neaprobare a PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL SPATII COMERCIALE SI LOCUINȚE COLECTIVE, STR. TEIULUI, TARLA 77, PARCELA 170.

Doamnelor și domnilor consilieri locali, prezentul proiect de hotărâre este oarecum o premieră, dar vreau să fiți foarte atenți la acest tip de proiect de hotărâre. Se înscrie exact în cele spuse de mine și anterior referitor la PUZ-uri, PUD-uri și alte asemenea mijloace urbanistice pe care dumneavoastră le decideți. în momentul de față vă pot spune și dându-vă citire din expunerea de motive, instanța de judecată obligă Primarul Municipiului Bacău să prezinte consiliului local spre aprobare prezentul proiect. Deci ”având în vedere Sentința Civilă Nr. 410/2018 pronunțată în Ședința Publică de la 30.03.2018 de Tribunalul Bacău - a Il-a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal în Dosar nr. 4532/110/2017 prin care obligă Primarul Municipiului Bacău să promoveze pe ordinea de zi a Consiliului Local Bacău proiectul de hotărâre de consiliu local privind cererea de aprobare a documentației de tip P.U.D. pentru construire imobil spatii comerciale si locuințe colective, str. Teiului, tarla 77, parcela 170 din Municipiul Bacău, supun aprobării Planul Urbanistic de Detaliu comandat de către D-NII MOCANU VASILE SI MOCANU MARIA, executat de B.I.A. TIMILIE BOGDAN-MARIAN Bacău, pentru: CONSTRUIRE IMOBIL SPATII COMERCIALE SI LOCUINȚE COLECTIVE, STR. TEIULUI, TARLA 77, PARCELA 170, din Municipiul Bacău”.

Am să rog, pentru o și mai mare clarificare a acestui proiect de hotărâre, am s-o rog pe doamna arhitect șef să vă explice și alte detalii necesare, specifice și suficiente pentru ca analiza dumneavoastră să fie extrem de corectă în momentul în care acordați votul dumneavoastră pro, contra sau vă abțineți. Doamna arhitect șef, vă rog.

Doamna Arhitect Șef Marin Diana - bună ziua. Acest Plan Urbanistic de Detaliu respectă legislația în vigoare la momentul întocmirii lui. Asta înseamnă 2015. La ora actuală sunt unele variații și schimbări legislative pe care nu le îndeplinește. în continuare respectăm decizia instanței, de a-1 introduce pe ordinea de zi spre promovare sau nepromovare de către dumneavoastră, dar va trebui reluată procedura. întreaga documentație se bazează pe acte expirate pentru că a trecut ceva timp de când s-a întocmit proiectul.

Domnul Primar Cosmin Necula - făcând o mică sinteză, să mă corectați, doamna arhitect, dacă greșesc. Planul Urbanistic de Detaliu întocmit în 2015, din 2017 se află pe rolul Tribunalului Bacău-dosarul 4532, pronunțarea hotărârii - 30.03.2018, și de aici a urmat cursul juridic normal, în sensul în care s-a așteptat motivarea și s-a promovat proiectul de hotărâre. Eu am fost obligat să-1 pun pe ordinea dumneavoastră de zi, dar documentația este așa cum a spus doamna arhitect șef. Decizia, doamnelor și domnilor, vă aparține, mi-am îndeplinit obligația legală statuată de către Tribunalul Bacău.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - domnul secretar, punctul dumneavoastră de vedere.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Ponovici - exclusiv pe obligația Primarului de a-1 promova în consiliul local, nu am obiecțiuni de legalitate. Fac și eu aceeași menține ca și doamna arhitect, că această documentație de urbanism nu are avizele în vigoare, valabile la ora aceasta.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitectul Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - discuții asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt? Nefiind, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL SPATII COMERCIALE SI LOCUINȚE COLECTIVE, STR. TEIULUI, TARLA 77, PARCELA 170, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară

BENEFICIARI: MOCANU VASILE SI MOCANU MARIA

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -19-

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -19

  Nr.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  crt

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART.l - fD Se aeroba PLANUL URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL SPATII COMERCIALE SI LOCUINȚE COLECTIVE, STR TEIULUI, TARLA 77, PARCELA 170 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexa nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIARI: MOCANU VASILE SI MOCANU MARIA. Durata de valabilitate a P.U.D.-ului este de maxim 24 luni de la data aprobării hotărârii.

  (2) Prevederi ale P.U.D.:

  • - Imobil spatii comerciale si locuințe colective P + 5;

  • - H maxim = 19,50 m;

  • - P.O.T. maxim = 28,88 % ;

  • - C.U.T. maxim = 1,8 ;

  • - Suprafața teren proprietate = 5.000,00 m.p. ; Suprafața construita = 1.444,20 m.p. ; Suprafața construita desfasurata = 9.013,70 m.p.;

  • - Retrageri fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei: fata de latura de Nord = 6,74 ml, fata de latura de Est = 8,75 ml, fata de latura de Vest = 10,00 ml si fata de latura de Sud = min. 10,47 ml.

  NU S-A ADOPTAT

  3

  15

  1

  2.

  ART. 2 - Primarul Municiniului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

  NU S-A ADOPTAT

  3

  15

  1

  3.

  ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata beneficiarilor, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

  NU S-A ADOPTAT

  3

  15

  1

  4.

  ART. 4 - Prin griia d-lui Secretar al Municiniului Bacau. prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  NU S-A ADOPTAT

  3

  15

  1

 • 27. Se trece la punctul 27 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședința Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Dragos-Daniel pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Dragos-Daniel - ati avut materialul la mapă. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Adjunct Structura Organizatorică Arhitect Șef). Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr.l, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - discuții asupra proiectului de hotărâre, dacă există? Dacă nu, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ       IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

i.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMERCEA

Plecat din sală

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GAȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

-

Deci cu 19 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost aprobat.

 • 28. Se trece la punctul 28 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Dragos-Daniel pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în HCL nr.301/2018 prin care s-a aprobat acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada existenței construcțiilor, a unor terenuri și clădiri din Bacău, str. Triumfului și Calea Romanului către Parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril Șerbănești

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Dragos-Daniel - ați avut materialul la mapă și vă rog să-1 adoptați în forma prezentată.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Adjunct Structura Organizatorică Arhitect Șef). Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr.l, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - discuții asupra proiectului de hotărâre? Dacă nu sunt discuții, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în HCL nr. 301/ 2018 prin care s-a aprobat acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada existenței construcțiilor, a unor terenuri și clădiri din Bacău, str. Triumfului și Calea Romanului către Parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril Șerbănești

Inițiator - DL. ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ -VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -19

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se îndreaptă eroarea materială strecurată la art. 1 alin. (3) din HCL nr. 301/ 2018, urmând să aibă acest conținut:

  ”(3) teren în suprafață de 2617 mp situat în Bacău, str. Triumfului nr. 18, cu destinația cimitir, conform planului de situație - Anexa nr. 3, parte integrantă a

  18

  1

  0

  prezentei hotărâri.”

  S-A ADOPTAT

  2.

  ART. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 301/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

  S-A ADOPTAT

  18

  1

  0

  3.

  ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

  S-A ADOPTAT

  18

  1

  0

  4.

  ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

  S-A ADOPTAT

  18

  1

  0

  5.

  ART. 5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  18

  1

  0

 • 29. Se trece la punctul 29 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Huluță Ghiorghe dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alegerea „Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile FEBRUARIE - MARTIE 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre, rog Consiliul Local al Municipiului Bacău să-și desemneze prin vot președintele de ședință pentru ședințele din lunile FEBRUARIE -MARTIE 2019.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Compartimentul Analiză și Relații Consiliu Local).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate nr.5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Domnul Președinte de ședință Huluță Ghiorghe - vă rugăm să faceți propuneri. Domnul Viceprimar Scripăț.

Domnul Viceprimar Scripât Constantin - propun ca viitorul președinte de ședință să fie doamna consilier Ioana Dinu.

Domnul Președinte de ședință Huluță Ghiorghe - mai sunt și alte propuneri?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Ponovid - supunem la vot propunerea ca doamna consilier Ioana Dinu să fie președinte de ședință pentru următoarele două luni.

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

împotrivă

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ       IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

Plecat din sală

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLÂUȘ DANIEL

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

-

Deci cu unanimitate de voturi, doamna consilier Ioana Dinu a fost aleasă președinte de ședință la propunerea domnului Scripăț.

Domnul Primar Cosmin Necula - mă bucur de unanimitatea pe care ați întrunit-o, doamna consilier. Vă urez succes în următoarele două luni în care veți conduce activitatea consiliului local.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe -supun spre aprobare punctele peste ordinea de zi. Avem punctul 30A.

30A. Se trece la punctul 30A al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Viceorimar Ștefan Daniel - Dragos pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL NR.22/2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Dragos-Daniel - ati avut materialul la mapă . Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Director Adjunct Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr.l, 2, 3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședința Hulută Ghiorghe - discuții asupra proiectului, dacă sunt? Nefiind îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul. Aveți?

Domnul Primar Cosmin Necula - da. Doar o singură precizare. Prezentul proiect de hotărâre este necesar pentru accesarea fondurilor europene pe AXA 4-Mobilitate Urbană. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - nemaifiind discuții, domnul secretar, vă rog să supuneți la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ELIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNA-PRAVĂȚ       ionela-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNTLĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

Plecat din sală

10»

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZAR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

M1CLĂUȘ DANIEL

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre,

30B. Se trece la punctul 30B al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre prin care se ia act de datoria municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente lunii decembrie 2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - ca și în alte cazuri, raportat la aceste pierderi, este procedura legală prin care noi putem să însușim această datorie și ulterior să o plătim către Societatea Thermoenergy. Thermoenergy, din punctul meu de vedere, începe să aibă un traseu de normalitate. Nu spun deocamdată unul pozitiv, aștept în continuare rezultatele cât mai multe și proiectul anterior prin care se racorda, erau acele grupuri de cogenerare care se racordează la un alt tip de conductă de gaz, vreau să vă spun că prin modificarea debitului conductei de gaz trecem de la 3 bari, la 6 bari. Practic, vom avea posibilitatea să vindem și mai multă energie electrică prin aceasta micșorând practic contribuția Municipiului Bacău la sistemul centralizat de termoficare.

Un alt element pe care trebuie să-l menționăm și iarăși este demn de laudă pentru Thermoenergy și unul dintre probele faptului că acolo acum s-a ajuns să se lucreze spre bine, este și dovada acestui fapt că am luat, Thermoenergy mai exact a luat de fapt licență definitivă pentru a fi producător de energie electrică la nivel național. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici ■ nu sunt obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Economică și Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr.l, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - discuții asupra proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt, domnul secretar, vă rog să supuneți la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Nu participă la vot

2.

BOTOIROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ     IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODE1MIHAELA

X

5.

CREȚU CATALIN-BOGDAN

X

6.

DĂN1LĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

Plecat din sală

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

a*

-

Cu 18 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre.

30C, Se trece la punctul 30C al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr.l la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău nr. 1078/1087 din 16.04.2018 Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Stimate doamne și stimați domni consilieri locali, prin prezentul proiect de hotărâre așa cum v-am anunțat și în scurta informare pe care am făcut-o la începutul ședinței actuale, vin în fața dumneavoastră cu acest proiect de hotărâre prin care vă solicit votul favorabil, în contextul în care considerați că este legal și oportun, a Actului Adițional nr.l la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău nr. 1078/1087 din 2018. Practic, prin prezentul act adițional punem în vigoare o serie de dispoziții legale care au apărut spre finalul anului și este vorba cu preponderență de tariful care conține plata contribuției pe energia circulară în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului 74/2018 aplicabilă de la data 1 ianuarie 2019.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -nu sunt obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr.l, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - discuții asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt? Nefiind discuții îl rog pe domnul secretar, vă rog să supuneți la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ     IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DANILA GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

Plecat din sală

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLAUȘ DANIEL

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIELDRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre.

30D. Se trece la punctul 30D al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 320/ 2018 prin care au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2018 - 2019 Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula iese din sală și urmează prezentarea punctului 30D de către domnul Viceprimar Scripăț Constantin.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - materialul e la mapă. Anual noi trebuie să ... vin modificări odată cu plecarea sau sosirea altor consilieri și se modifică consiliile de administrație ale unităților de învățământ.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -nu sunt obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr.l, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - discuții asupra proiectului de hotărâre, dacă există? Dacă nu există, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu loana-Raluca- s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 320/ 2018 prin care au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2018 - 2019 Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -19

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1. - Se modifică numerele curente 9, 15, 17, 26, 30 și 32 din Anexa la HCL nr. 320/ 2018, acestea urmând să aibă acest conținut:

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

  Unitatea de învățământ

  Consilier Local

  2.

  Școala gimnazială „Nicolae Iorga", str.

  Bicaz, nr. 3

  C.A. = 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Dănilă Gheorghe

  19

  0

  0

  3.

  Școala gimnazială „Nicolae Iorga", str.

  Bicaz, nr. 3

  C.A. = 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Botoi Romică

  19

  0

  0

  4.

  Școala gimnazială „Nicolae Iorga”, str.

  Bicaz, nr. 3

  C.A. = 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Crețu Cătălin-Bogdan

  19

  0

  0

  5.

  Școala gimnazială,,Domnița Maria”, str. Bicaz,

  nr. 126

  C.A. = 9 membri

  S-A ADOPTAT

  Huluță Ghiorghe

  19

  0

  0

  6.

  Școala gimnazială „Domnița Maria”, str. Bicaz,

  nr. 126

  C.A. = 9 membri

  S-A ADOPTAT

  Șova-Gâțu Laur

  19

  0

  0

  7.

  Școala gimnazială,,Mihai Drăgan”, str.

  Logofăt Tăutu, nr. 7, C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

  Luca Vasile

  19

  0

  0

  Școala gimnazială „Mihai Drăgan”, str.

  Logofăt Tăutu, nr. 7, C.A. = 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Botoi Romică

  19

  0

  0

  9.

  Școala gimnazială „Mihai Drăgan”, str.

  Logofăt Tăutu, nr. 7, C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

  Șova-Gâțu Laur

  19

  0

  0

  10.

  Liceul Tehnologic „Henri Coandă", str.

  Henri Coandă, nr. 8

  C.A. = 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Botoi Romică

  19

  0

  0

  11.

  Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, str.

  Henri Coandă, nr. 8

  C.A. = 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Șova-Gâțu Laur

  19

  0

  0

  12.

  Liceul Tehnologic,,Henri Coandă”, str.

  Henri Coandă, nr. 8

  C.A. = 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Crețu Cătălin-Bogdan

  19

  0

  0

  13.

  Colegiul Tehnic de Comunicații,Nicolae Vasilescu-Karpen”, str. Mioriței, nr. 76, C.A. = 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Enula Pricopoaea

  19

  0

  0

  14.

  Colegiul Tehnic de Comunicații „Nicolae Vasilescu-Karpen", str. Mioriței, nr. 76,

  C.A. = 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Huluță Ghiorghe

  19

  0

  0

  15.

  Colegiul „Mihai Eminescu", str. M.

  Eminescu, nr. 35

  C.A. = 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Enula

  Pricopoaea

  19

  0

  0

  16.

  Colegiul „Mihai Eminescu", str. M.

  Eminescu, nr. 35

  C.A. = 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Huluță Ghiorghe

  19

  0

  0

  17.

  ART. 2. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 320/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

  18.

  ART. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

  19.

  ART. 4. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Inspectoratului Școlar Județean Bacău, persoanelor și unităților de învățământ menționate la art 1.

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

  20.

  ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

30E, Se trece la punctul 30E al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții: Construire grădiniță si cresa Școala “Nicu Enea”, strada Calea Romanului, nr. 144

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții: Construire grădiniță si cresa la Școala “Nicu Enea”, din Șerbănești.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -nu sunt obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală,Administratorul Public și Serviciul Implementare Proiecte). Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr.l, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - discuții asupra proiectului? Nefiind discuții asupra proiectului, rog pe domnul....

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ     IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

Plecat din sală

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLÂUȘ DANIEL

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRJPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN G ABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre.

30F. Se trece la punctul 30F al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat, care să aibă ca obiect darea în folosință cu titlu gratuit de către municipiul Bacău către Spitalul Județean de Urgență Bacău a unor dotări și echipamente

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat, care să aibă ca obiect darea în folosință cu titlu gratuit de către municipiul Bacău către Spitalul Județean de Urgență Bacău a unor dotări și echipamente medicale. Material avut la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici ■ nu sunt obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Director Adjunct Structura Organizatorică Arhitect Șef și Serviciul Tehnic Investiții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr.l, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - discuții asupra proiectului, dacă sunt? Dacă nu sunt, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat, care să aibă ca obiect darea în folosință cu titlu gratuit de către municipiul Bacău către Spitalul Județean de Urgență Bacău a unor dotări și echipamente medicale

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă încheierea unui contract de comodat, care să aibă ca obiect darea în folosință cu titlu gratuit de către municipiul Bacău către Spitalul Județean de Urgență Bacău a următoarelor dotări și echipamente medicale: Osteodensitometru coloană vertebrală, femur, șold, antebraț software de achiziție și post procesare, DEXA, câmp de radiații max. 1 m, model MEDIX 90-1 buc.

  S-A ADOPTAT

  14

  3

  0

  2.

  ART. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnică.

  S-A ADOPTAT

  14

  3

  0

  3.

  ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Tehnice și Spitalului Județean de Urgență Bacău.

  S-A ADOPTAT

  14

  3

  0

  4.

  ART. 4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  14

  3

  0

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-tin să mulțumesc. Cred că după ce s-a încheiat procedura de vot pot să spun câteva cuvinte. Țin să mulțumesc domnilor consilieri în calitate de medic și de director medical pentru că și-au dat acceptul ca aparatul de Osteodensitometrie osoasă să fie dat în comodat către Spitalul Județean de Urgență Bacău pentru a desfășura în continuare programul de endocrinologie, și nu pot să le mulțumesc celor care au votat contra. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - și eu vă mulțumesc, doamna Dinu. Cu aceasta ședința s-a încheiat, însă avem punctul ”Diverse” la care, bineînțeles, că îl aștept pe domnul Ghingheș.

30,Diverse,

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mulțumesc. Am trei puncte, încerc să le expun cât mai rapid, dar aș vrea ca după aceea să dăm cuvântul și cetățenilor care vor să ne expună o propunere.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - domnul Ghingheș, e ultima ședință, lăsați-mă să îmi fac treaba eu. Da?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - bun, voiam să mă asigur, mulțumesc.

Primul punct: Insula de Agrement. Când reîncep lucrările și aș vrea să știu de la executiv, dacă banii europeni decontați până acum sunt în regulă, adică dacă nu vom fi nevoiți cumva să-i dăm înapoi, cum se tot vehiculează în spațiul public și știu că este un risc mare în acest sens pentru că acest proiect n-a fost finalizat în acești aproape trei ani de zile de administrație nouă.

Al doilea punct: mă simt dator să recunosc meritul administrației pentru faptul că duce mai departe proiectele de mobilitate urbană. Sigur, de la masa aceasta, adresez întotdeauna întrebări și critici la adresa administrației, dar mă simt dator și să trec în vedere acele lucruri pozitive care se întâmplă Ia nivelul municipalității. E vorba de proiecte de 40 de milioane de euro. Știți cu toții prea bine, sunt proiecte la care țin foarte mult. Totuși, aș dori să rog municipalitatea să organizeze o dezbatere publică, pentru că suntem în această etapă a întocmirii documentațiilor privind design-ul urban al acestor investiții: stațiile de autobuz, conformitatea pistelor șt așa mai departe. Am încredere în treaba pe care o fac consultanții, dar totuși cred că ar fi de bun augur și o dezbatere cu cei care sunt interesați de astfel de proiecte dar, încă o dată, apreciez foarte mult că au dat înainte pe zona aceasta.

Punctul trei: a trecut, sperăm noi, iama și au trecut zăpezile, fără contract de deszăpezire și se arată acum, după topirea zăpezii, sute, mii de gropi în oraș și din păcate, am observat chiar aici, în sensul giratoriu de la Centrul de Afaceri, că plombele pe care le-au pus cei de la Societatea de Servicii Publice, practic, nu mai există. Parcă au pus gumă acolol de mestecat și aș dori, domnule primar, să demarați o analiză la nivelul acestei Societăți de Servicii Publice, pentru că știu că am băgat anul trecut, milioane de lei în aceste lucrări de întreținere a carosabilului și vedem astăzi cum exact zonele acelea care au fost, cică, reparate, astăzi sunt dezastru după două zăpezi. Astea au fost punctele de la diverse. Mulțumesc. Dacă binevoiți și aveți acum răspunsurile la întrebări pregătite, v-aș ruga să răspundeți acum pentru că, din păcate, nu urmăriți aceste întrebări și eu nu primesc răspunsurile la interpelări, așa cum scrie în lege. Deci, nu le primesc, domnule secretar și conform legii este atribuția dumneavoastră să urmăriți acest lucru.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - urmăresc, stați liniștit. Domnul Consilier Ghinghes Cristian - și să vă asigurați că se întâmplă. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - am urmărit.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - da, în luna decembrie am primit două răspunsuri.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - păi, vedeți că le-am urmărit? Domnul Consilier Ghinghes Cristian - este mai bine!

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - păi, vedeți că le-am urmărit? Domnul Consilier Ghinghes Cristian - totuși e cam târziu, dar sper să mențineți ritmul din decembrie.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - vă promit că o să fac tot posibilul! Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Stimate doamne și stimați domni consilieri locali, după cum v-am mai anunțat, ne îndreptăm vertiginos spre.. .opțiunea mea împreună cu executivul este ca această Insulă de Agrement, acest contract, să fie preluat, evident în condiții legale și doar cu respectarea condițiilor legale, de către Societatea de Servicii Publice, dacă legea permite acest lucru. Pe de altă parte, cu privire la această retorică, dacă cumva vom da banii, nu vom da banii, o să rămân credincios ideii de a vă răspunde în scris. O să-1 rog pe domnul administrator Chindruș să vă răspundă în scris la aceste lucruri.

Pe de altă parte, la a doua întrebare, dezbaterea publică pe tot ceea ce înseamnă Axă de mobilitate, nu a fost o singură dezbatere, a fost un șir întreg de dezbateri publice la momentul în care s-a adoptat Planul de Mobilitate Urbană, Strategia de Dezvoltare, deci, care au stat la baza a tot ceea ce înseamnă proiect asumat în fața Uniunii Europene, n-am făcut rabat sub nici o formă la aceste dezbateri publice, atât de la Corpul Arhitecților, care au fost invitați, persoanele juridice de drept public și privat, agenți economici, cetățeni ai municipiului Bacău, absolut toate categoriile și grupurile sociale au fost întrebate, nu avem nici un fel de problemă în a primi sugestii în continuare, nu e nici un fel de problemă în acest sens.

La trei. Aici nu pot să nu-1 citez un pic pe domnul viceprimar, care în stilul caracteristic și bine punctat, domnul Viceprimar Scripăț a spus în felul următor: ”dar dacă aveam contractul de deszăpezire nu mai aveam gropi în asfalt?” în fine. Pe de altă parte, această poveste cu contractul de deszăpezire.... bun, contractul de deszăpezire, iarăși vă vom răspunde în scris, am mai făcut-o de o sută de mii de ori, o facem în continuare, vă tot răspundem, dar nu cred că există și sunt cauze care sunt dincolo de puterea executivului, dincolo de puterea primarului de a stabili A.N.A.P.-ului în ce termeni să soluționeze sau în câte termene să soluționeze. Pe de altă parte, excede puterii mele și a executivului prezentarea sau neprezentarea la procedurile de achiziție publică a agenților economici. Pe de altă parte, nu cred că a existat moment în care să fie zăpadă în oraș și să nu vedeți utilaje pe stradă. Acesta e un alt aspect. Pe de altă parte, cu privire la tot ceea ce înseamnă campania de plombări, țin să vă anunț faptul și să nu uităm aceste elemente, că pe niște străzi care au fost făcute cu slarisil, slarisilul este un tratament de întreținere, este evident că acesta ține circa doi ani de zile, totuși, după zece ani de zile s-a menținut, au apărut aceste gropi care au fost plombate cu material temporar. în momentul de față, din informațiile pe care le dețin de la Societatea de Servicii Publice, au peste 20 de tone de mixtură rece. Este mixtura care se poate turna în momentul în care nu funcționează stațiile de asfalt și aici vreau să faceți niște chestiuni să le înțelegem foarte bine. Pe perioada sezonului rece, nu se poate interveni în carosabil decât cu mixtură rece. Pe perioada sezonului cald sau din momentul în care pornesc stațiile de asfalt, atunci intervine covorul asfaltic care are diverse dimensiuni. Noi am turnat la dimensiunea cea mai corectă, 4 cm și aici discutăm de tipul de asfalt pe care l-am pus, BAI6, BA9, asta înseamnă beton asfaltic de diverse calități și diverse granulații ale componentei de pietriș, de sort, din interiorul mixturii asfaltice și a bitumului. Intervențiile pe care le-a făcut Societatea de Servicii Publice cu privire la tot ceea ce înseamnă covor asfaltic le puteți vedea și în momentul de față în oraș. Vă vom pune la dispoziție lista cu străzile pe care s-a intervenit, dacă cumva nu le știți deja. Pe de altă parte, tot ceea ce înseamnă contractele de plombare, vreau să facem această diferențiere între plombarea cu mixtură asfaltică și plombarea cu beton asfaltic, da? Mixtura la rece este una, betonul asfaltic este altul. Domnul Țurcanu, care este reprezentant al Direcției de Drumuri vă poate confirma sau infirma cele spuse de mine. Greșesc, domnul inginer?

Domnul Turcanu Adrian - Direcția Drumuri Publice - nu greșiți deloc. Nu se compară mixtura asfaltică cu mixtura stocabilă. Mixtura asfaltică se poate pune în operă la +10 grade iar mixtura stocabilă se poate pune în operă până la -20 de grade, ca să ieșim din iarnă. După aia punem mixtură asfaltică.

Domnul Primar Cosmin Necula - lucrare de intervenție rapidă. La sensul giratoriu, aici lângă noi, a fost intervenit anul trecut cu lucrare de intervenție rapidă pe mixtură rece, stocabilă. Această mixtură rece și-a făcut treaba la momentul respectiv. Datorită clorurii și datorită sării pe care o dăm pentru deszăpezire, chiar dacă conține acest inhibitor al coroziunii sării, totuși coroziunea sării asupra asfaltului nu se poate pune problema să nu existe. Nu a fost....covorul asfaltic nu l-am turnat cu preponderență pe zone sau pe artere care deservesc împrejurimea județului Bacău, centura mică sau această centură Arcadie Șeptilici - Șafran. Ce am turnat beton asfaltic, am turnat cu preponderență pe străzile interioare ale municipiului Bacău. Lucrările, de asemenea... și în sensurile giratorii care au fost construite și care urmează să fie finalizate acum. Lucrările de intervenții pe care le va face Societatea de Servicii Publice în momentul de față, probabil vor începe undeva de săptămâna viitoare - aici este discuția de vremea și timpul care să permită sau nu intervenția. Nu se poate interveni, chiar dacă discutăm de o intervenție la temperaturi scăzute, minus până la 20° cum spune domnul inginer, totuși nu putem turna oricum, în apă sau în condiții de umiditate foarte mari. Fapt pentru care, o să vedeți, campania aceasta va începe, sunt multe străzi care au probleme. Va interveni, fără nici un fel de problemă, Societatea de Servicii Publice, începând de săptămâna viitoare și nu numai. Așteptăm momentul favorabil să putem interveni, mixtura este la dispoziție, contactul îl aveți domnul inginer, nu? Da...așa, așteptăm momentul propice să putem interveni, domnul consilier.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - mai sunt discuții? Vreau să vă încunoștințez că la mapă ați avut analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol și de asemenea, ați avut Raportul privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pentru al doilea semestru al anului 2018. Avem discuții? Le-ați luat la cunoștință, nu cred că trebuie să le mai citesc eu, să vi le prezint, nu? Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - și nu se supune la vot. Numai de luare la cunoștință.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu, de luare la cunoștință. Vă mulțumesc mult.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - și-a exprimat dorința de a lua cuvântul domnul Chirilescu care a venit împreună cu domnul Pichiu și ne-a trimis...ne-a dat la mapă niște propuneri de modernizare pentru Oborul Șerbănești și am promisiunea domnului Chirilescu că nu vrea să prezinte decât punctul 1, restul îl lăsăm noi pentru lectură, da?

Domnul Chirilescu Dorin - așa este.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - vă mulțumesc.

Domnul Chirilescu Dorin - vă mulțumesc. Chirilescu mă numesc, bună ziua. Mulțumesc, domnule președinte de ședință pentru acordarea cuvântului. Bună ziua stimați consilieri, bună ziua stimat executiv, domnule primar. Vorbesc despre modernizarea Oborului Șerbănești din 2016 și cred că astăzi am reușit să vin în fața dumneavoastră cu o idee ce ar putea ajuta la rezolvarea unei părți din problema parcărilor din municipiul Bacău și anume am putea să eliberăm aproape 400 de locuri de parcare dacă reușim să modernizăm acest obor. Oborul Șerbănești, aș vrea să vă aduc aminte, este cel mai important obiectiv de acest tip din zona Moldovei. Deci, în Oborul Șerbănești...vă rog să mă tratați cu puțin respect și haideți să fim atenți pentru că e vorba despre un obiectiv foarte important. Oborul Șerbănești este, din nou spun, cel mai mare din Moldova. îmi pare rău, domnule secretar, că nu vreți să dați importanță acestui subiect, dar eu continui și o să vă spun cum am putea să modernizăm acest obor. Cred că ar fi oportun pentru noi să îl transformăm într-un obiectiv, într-o locație de expunere a autoturismelor pe tot parcursul săptămânii, adică începând de luni până duminică, putem acorda posibilitatea celor care comercializează autoturisme, din municipiul Bacău și nu numai, să mute aceste autoturisme pe care le parchează pe străzile sau în parcările publice, direct în acest obiectiv. Cum putem face asta? îmi pare rău, nu știu, mă deranjați, văd că râdeți în continuu. Eu chiar sunt serios, eu vin să încerc să transmit un mesaj pentru cetățenii municipiului Bacău. Eu chiar vreau să înțelegem că acest proiect poate să aducă un aport în ceea ce privește condițiile noastre de trai, pentru că avem o problemă cu parcările din Bacău. într-adevăr, în municipiul Bacău nu se construiesc parcări și am venit cu acest proiect. îmi pare rău că nu-mi acordați, domnule secretar...

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - prezentați proiectul, că cine vrea să audă va auzi.

Domnul Chirilescu Dorin - așa este. Bun, revin la subiect. Este vorba despre asfaltarea locurilor de expunere. Putem să asfaltăm locurile unde se expun aceste autoturisme, putem să amplasăm niște construcții de tip garaj deschis, care sunt formate din bare și cu acoperiș, putem să angajăm o firmă de pază care să păzească autoturismele pe toată perioada expunerii acestora în obiectiv și bineînțeles, să asigurăm iluminatul pe timpul nopții. Toate aceste servicii, în momentul în care sunt expuse și sunt prezentate cetățeanului, sunt convins că vor deveni atractive și vom reuși să convingem cetățenii care desfășoară asemenea activități de comerț, să mute autoturismele pe care le aduc constant, frecvent și doresc să le vândă, să le mute în această locație, conform unei sume modice, zilnice, bineînțeles dezbătută, convenită împreună cu dumnealor. Sunt convins că vom reuși să-i convingem să mutăm aceste autoturisme de pe străzile din Bacău, în acest obiectiv. E un avantaj major și poate contribui la un aport în ceea ce privește bugetul local. Să luăm în considerare, de asemenea, un alt aspect: acest obiectiv este frecventat îndeosebi și de cetățeni din celelalte județe. Este foarte important să le oferim acest serviciu, pentru că în acest moment, ei vin cu mașina și trebuie să se întoarcă în județele din care provin. Astfel, am putea să asigurăm aceste servicii și bineînțeles, vor fi bani mai mulți la buget, e foarte important. Deci, revin, capacitatea maximă de expunere a acestui târg este de 1500 de autoturisme. 500 dintre ele sunt din municipiul Bacău. Dacă reușim măcar jumătate din aceste autoturisme să le ducem în acest târg, care să ofere niște condiții decente, să fie la standarde decente, sunt convins că am contribui la eliberarea unui număr suficient de locuri de parcare care să ne permită să avem niște condiții decente din punctul acesta de vedere. Deci, vă rog să luați în considerare, dacă e cineva care n-a primit acest material, vă rog să-mi spuneți și vi-1 pot pune la dispoziție, o să-l pun și pe site mai târziu. Sunt convins că dumneavoastră veți analiza informațiile pe care le-am adus și cu siguranță, împreună, vom găsi o soluție să ajutăm băcăuanii, pentru că acesta este motivul pentru care am venit în fața dumneavoastră astăzi. Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - de acord, domnul Chirilescu, am înțeles.

Domnul Chirilescu Dorin - vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - eu, cel puțin, am înțeles punctul dumneavoastră și proiectul. Nu mai sunt intervenții.. .da, domnul Ghingheș!

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mulțumesc. Mi se pare o propunere foarte bună și mi-ar plăcea ca în bugetul pe anul 2019 să includem fonduri pentru studierea unui astfel de proiect, dar și pentru începerea unor lucrări acolo și pentru dotarea în acest sens. Este foarte interesantă, de asemenea, și propunerea numărul 3 din proiect, și anume relocarea Oborului Șerbănești pe terenul municipalității în zona Sărata. Cred, din punct de vedere urbanistic, ar contribui la o aerisire a zonei actuale unde se află Oborul Șerbănești și cred că am putea dezvolta și partea cealaltă de oraș în acest sens. Știm cu toții că zona Șerbănești este foarte aglomerată în general. Cred că este o propunere de luat în calcul, ce poate fi dezbătută, asta în cazul în care, desigur * municipalitatea nu are alte planuri acolo. Dar, deocamdată se pare că nu. Iar dacă acest obiectiv nu se va regăsi în buget, îl asigur pe domnul Chirilescu că eu, personal, voi face un amendament în acest sens și sper să mă bucur și de suportul celorlalți colegi consilieri și din opoziție, dar și de la putere. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - domnul Scripăț.

Domnul Vicenrimar Scripăt Constantin - da, ce vreau să spun. Această propunere figura și în platforma electorală a mea în 2016, când voiam să fiu primar, nu prea am luat voturi pe ea. Partea unde are dreptate, târgul de auto este un obiectiv care aduce un aport consistent la bugetul local. In rest, domnul Chirilescu nu știe că a face canalizare acolo, e pânza freatică. Domnul Chirilescu nu știe că astăzi noi avem ISU și domnul Chirilescu trebuie să țină cont că pe masa executivului există un studiu de relocare a acestui obiectiv. Cât despre parcare pe perioada săptămânii, nu știu câți din Bacău...stai pe strada Nordului și duci mașina în Oborul Șerbănești. Asta e altă latură și eu îi doresc succes.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - da, domnul primar.

Domnul Primar Cosmin Necula - doamnelor și domnilor consilieri locali, stimate domnule Chirilescu, stimate domnule Pichiu, acum discutând foarte sincer, nu văd nimic rău în faptul ca oamenii și cetățenii să vină cu propuneri către executiv, către consiliul local, e un act de normalitate. Acum, discuțiile pe care le avem sunt pe mai multe planuri. Nu vă ascund deja faptul, deja a prezentat într-o idee domnul viceprimar, nu vă ascund faptul că împreună am derulat o serie de demersuri. Oportunitatea mutării acestui obor de mașini, să-i spun așa, acestui târg de mașini, oportunitatea mutării acestuia din locația în care se află. S-au făcut discuții în vederea identificării unei suprafețe de teren care să respecte toate standardele, exact cum spunea și domnul viceprimar, ale lui ISU, să respecte toate standardele pentru a putea construi o canalizare așa cum trebuie și atunci discutăm în felul următor. Deci, dincolo de simpla propunere, discuțiile pe care le-am avut și analizele pe care le-am făcut, a fost inclusiv o propunere de asociere cu Letea Veche, UAT Letea Veche. Letea Veche deține o suprafață de 9 hectare de teren într-o zonă relativ apropiată târgului de mașini, pe teritoriul comunei Letea Veche. Singura problemă pe care în momentul de față, încă nu s-a găsit o soluție, este că în mijlocul acelei suprafețe de teren se află un proprietar cu care se poartă negocieri în vederea găsirii unei soluții imobiliare într-o altă parte, pentru ca pe terenul de 9 hectare aparținând comunei Letea Veche, în parteneriat cu Municipiul Bacău, în asociere cu Municipiul Bacău, să desfășoare lucrările pentru un nou târg de mașini, lucrări care să fie, evident, într-o formă sistematizată și mult îmbunătățită. Este evident că în momentul de față discutăm de o suprafață de 4,5 hectare de teren, atât are târgul auto al Municipiului Bacău versus unei suprafețe de 9 hectare de teren, pe de altă parte și este fără îndoială unul din proiectele care rămân importante pentru municipiul Bacău.

 • 2. Poliția Locală, în momentul de față, are îndreptățirea legală prin Hotărârea Consiliului Local pe care dumneavoastră ați dat-o încă de anul trecut pentru a lua măsuri cu toți acei samsari de mașini care în momentul de față își postează în geam tot felul de numere și lasă mașinile oricât și oricum. Am foarte mari așteptări de la noul comandant interimar al Poliției Locale, domnul colonel Iftene. Sunt convins că dumnealui va acționa, cu preponderență, va fi unul din traseele de preponderență pe care va acționa cu privire la acești samsari, dar nu numai cu privire la acești samsari, cât și cu privire la aceste veșnice dube sau mașini de serviciu care sunt trase în parcările din fața blocului și ocupă câte trei locuri de parcare, deși în mod normal, fiind o mașină de serviciu, duba de serviciu se trage în incinta unității căreia îi aparține.

A treia problemă. Relocarea către Sărata, nu cred că este o soluție oportună, suprafața de teren de la Sărata cred că trebuie să rămână compactă și trebuie să rămână la îndemâna municipalității și a consiliului local în vederea dezvoltării unor proiecte semnificative pentru municipalitate, atât timp cât există posibilitatea relocării în Letea Veche și asocierea cu comuna Letea Veche în vederea obținerii unui nou târg auto.

4. Nu vă ascund faptul că relocarea acestui târg și construcția și resistematizarea unui târg de asemenea dimensiuni presupune un efort financiar din partea municipalității Bacău, foarte susținut, din punctul meu de vedere. Sumele sunt considerabile și totuși noi suntem în momentul de față și nu mă ascund față de dumneavoastră, sperăm că pe bugetul anului care vine... pe bugetul anului în curs, vom sta mult mai bine față de bugetul anului trecut. Fără îndoială că ești obligat ca primar să faci propunerea, dar și ca în calitate de consilier să votezi cu privire la prioritățile pe care le are orașul acesta și cred, și rămân convins de faptul că priorități reprezintă unitățile de învățământ, creșe, grădinițe, școli, drumuri și sisteme de utilitate publică. în contextul în care nu ai bani, fără îndoială că relocarea Oborului Șerbănești, eu nu am să vin în fața dumneavoastră acum să fac un populism ieftin sau să spun: da, sigur, îl rezolv, nu-1 rezolv. Vă voi spune cu toată sinceritatea, dacă avem bani și avem toate căile legale deschise, discutăm de relocarea acestuia, o să vin cu propunerea către dumneavoastră să-l relocăm în Letea Veche.

 • 2. Dacă avem suficienți bani vom face acest lucru.

 • 3. Fără îndoială vom urmări prioritățile imediate ale locuitorilor municipiului Bacău, așa cum le-am enumerat anterior. De asemenea, pot să spun că i-am sugerat domnului Chirilescu, pentru a vă demonstra buna mea credință față și de dumnealor, faptul că ar fi mult mai indicat să ia această poziție sau să prezinte consiliului local această poziție, acest punct de vedere, în ședință de consiliu local care va conține bugetul. Luați în calcul faptul ca înaintea ședinței de consiliu local în care dumneavoastră aprobați bugetul, au loc și dezbateri publice. Deci, este o procedură obligatorie de dezbateri publice, fapt pentru care invit cetățenii municipiului Bacău la procedura de dezbateri publice, să înscriem pe ordinea de zi diverse proiecte, pe care dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri locali, să le aprobați, sau nu. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - cu aceasta, ședința consiliului local a luat sfârșit.

Rezultatul de la voturile secrete au fost citite, pentru unele proiecte, ulterior finalizării proiectelor respective. Acestea au fost inserate imediat la punctele cărora aparțin pentru menținerea cursivității și o mai ușoară înțelegere la parcurgerea procesului verbal.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU,

HULUȚĂ GHIORGHE           NICOLAE- OVIDIU POPOVICI

Întocmit: Tamba Rodica, Tebeici Mariana, Matei Nicoleut, Teletin Olivia Ds.I-A-2/Ex.l