Proces verbal din 30.05.2019

Proces verbal - Ședința ordinară a CLB din data de 30 mai 2019

ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU MUNICIPIUL BACĂUStr. Calea Mărășești nr. 6, Bacău, 600017

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 65254 din 04.06.2019

încheiat pentru ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 30.05.2019.

Domnul Primar Cosmin Necula - rog asistența să se ridice în vederea intonării imnului național.

Se intonează imnul de stat.

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -bună ziua. în conformitate cu prevederile art.39(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția nr. 1518 din 24.05.2019, a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință ordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 17 consilieri, ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: doamna consilier Lazăr Doina-Emanuela (intră ulterior în sală), domnul Viceprimar Ștefan Daniel - Dragoș și domnul consilier Miclăuș Daniel (intră ulterior în sală).

Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 19.04.2019.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

’ENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTI

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

Email: contactprimarie@primariabacau.ro * Tel: +40 (234) 581849 • Fax:+40 (234) 588757

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCR1PĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA - GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru a fost aprobat procesul verbal al ședinței ordinare din 19.04.2019.

Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 03.05.2019.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

>ENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTI

X

3.

BOTOIROMICÂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru a fost aprobat procesul verbal al ședinței extraordinare din 03.05.2019.

Domnul Primar Cosmin Necula - sărut mâna, bună ziua doamnelor și domnilor consilieri. înainte de începutul propriu zis al ședinței și de derularea ședinței consiliului local în formula obișnuită, sunt nevoit sa vă fac un anunț. Este alături de noi, în sală se află și președintele Asociației de Părinți de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, domnul Grecea. Este vorba de accidentul tragic care l-au suferit copiii olimpici din Bacău, acum ceva timp. Vă pot informa că în momentul de față, din păcate doar doi copii putem să ajutăm, doar doi copii au domiciliul în municipiul Bacău. Ajutorul financiar a fost deblocat prin dispoziție de primar. Un copil este ajutat de firma Dedeman, dar din păcate mai avem o serie de copii care sunt cu domiciliul în comunele din județul Bacău. Vă informez că voi lua legătura și cu domnul Președinte al Consiliului Județean, în vederea ajutorării acestora de către Consiliul Județean Bacău.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu- dacă domnul Grecea, doriți să spuneți... Domnul Grecea - nu.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu-doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare. Dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnul președinte. Voi da citire Dispoziției de convocare a consiliului local, 1518 din 24.05.2019.

 • 1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii unor sportivi de la Clubul Sportiv Știința Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute în anul competițional 2018-2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2.     Proiect de hotărâre privind mandatarea împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2018 Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul de investiții „Rezerva de apă a municipiului Bacău”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții “CONSTRUIRE CORP NOU SI MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTA GRĂDINIȚĂ NR.18, MUNICIPIUL BACAU, STRADA GHEORGHE VRÂNCEANU NR. 40” Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5.     Proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, pentru obiectivul de investiții „REZERVA DE APĂ A MUNICIPIULUI BACĂU”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Locuințe sociale strada Izvoare - rețele de apă, canalizare și refacere drum acces”

Inițiator - Î)L. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7.     Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 159/ 2012 prin care s-a aprobat contractarea unei/ unor finanțări rambursabile interne/ externe în valoare de pana la 60.000.000 lei (sau echivalentul în euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiții de interes public local

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 8.     Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de Viceprimar al Municipiului Bacău a domnului Ștefan Daniel Dragoș.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU și Consilierii Locali: Ciocodei Mihaela, Luca Vasile, Șova- Gâțu Laur, Dragomir Doina, Dinu Ioana - Raluca, Breahnă - Pravăț Ionela -Cristina, Botoi Romică, Stan Gabriel, Dănilă Gheorghe, Pricopoaea Enula

 • 9.     Proiect de hotărâre privind alegerea celui de- al doilea Viceprimar al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 10.    Proiect de hotărâre privind finanțarea proiectului ”Costești - 445 de ani de tradiții românești ” propus de satul Costești din Republica Moldova, în baza acordului de cooperare aprobat prin HCL nr. 174/ 2016

Inițiator - DL. SCRIPĂȚ CONSTANTIN - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 11.   Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația S.C.E.N.A. din Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului ”Food Fest - Festival” în perioada 30 mai - 02 iunie 2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 12.    Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Palatul Copiilor Bacău, Asociația Așchiuță Bacău și Colegiul Național de Artă ”George Apostu” Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentelor ce vor marca Ziua Copilului, ce se vor desfășura în perioada 29 mai - 1 iunie 2019 la Bacău Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 13.   Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Ungureanu Anica, care a împlinit vârsta de 100 de ani

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2019 aferentă fiecărui membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, Bacău- ADIS

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 15.   Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 29/10.02.2014, prin care s-au aprobat funcțiile publice, organigrama, numărul de personal și statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificările ulterioare

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 16.   Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 142/19.04.2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții, ale Poliției Locale a Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

17* Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, începând cu data de 01.06.2019 Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului ce urmează a se încheia în vederea executării contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 19.    Proiect de hotărâre privind închirierea unor suprafețe de teren aflate în Oborul Șerbănești, din Bacău, str. Trecatoarea Tecuciului, nr. 1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 20.    Proiect de hotărâre privind închirierea unor spații și a unei suprafețe de teren aflate în incinta halei Pieței Centrale, din Bacău, str. Pieței, nr. 1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 21.    Proiect de hotărâre privind închirierea a două amplasamente aflate pe terasa de flori a Pieței Centrale, din Bacău, str. Pieței, nr. 1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 22.    Proiect de hotărâre privind închirierea unui teren, situat în parcarea Vivariu a Pieței Centrale din Bacău, str. Pieței nr.l, prin licitație publică deschisă organizată în condițiile legii

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 23.    Proiect de hotărâre privind închirierea unor spații de depozitare aflate la subsolul Pieței Centrale, din Bacău, str. Pieței, nr. 1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 24.    Proiect de hotărâre privind închirierea unor parcele de teren, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, situate în incinta Bazarului Milcov, str.Milcov nr.93-95, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 25.   Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 26.   Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 379/ 2018 prin care s-au acordat, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 10 ani, două birouri din cadrul Centrului de Marketing din Bacău, Calea dr. Alexandru Șafran, nr. 145, către Parohia Sfinții Voievozi Săvinești, jud. Neamț

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 27.    Proiect de hotărâre privind transmiterea cotei de Yz din dreptul de concesiune prevăzut in Contractele de Concesionare nr. 69178/17.08.2015 si 69179/17.08.2015, de la S.C. RUSTRANS S.R.L., la dl. Luncanu Mihai-Cătălin

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 28.    Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69102 din 05.06.2018 de la d-na Ladaru Elvira-Gabriela, la d-nii Șufariu Gigi-Eusebiu si Șufariu Maria

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 29.    Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69237/03.09.2013, de la d-na Cojocaru-Scatula Olimpia-Gabriela, la dl. Turcu Vasile

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 30.    Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 3088/21.02.2005, de la dl. Todirică Costel, la d-na Aramă Georgeta

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 31.    Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 10017/25.03.2002, de la S.C. INFO CONT SERV S.R.L. la d-na Dumitru Emilia, căsătorită cu Dumitru Gheorghe

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 32.    Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 17783 din 31.05.2002, încheiat intre Municipiul Bacau si BANCA TRANSILVANIA S.A. - SUCURSALA BACAU pentru terenul in suprafața de 260,00 m.p., proprietate privata a Municipiului Bacau, str. 9 Mai, nr. 33, poz. II (evazat)

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 33.    Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68756 din 11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 69308/12.10.2017 si 69302/27.07.2018, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Bicaz, nr. 7 - 9

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 34.    Proiect de hotărâre privind aprobarea reinnoirii contractului de concesionare nr. 16274/30.12.1993, asa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 26965/20.10.1998, nr. 69061/23.05.2016 sinr. 69808/06.12.2018, încheiat intre Municipiul Bacau si Banca Comerciala Romana S.A. pentru suprafața de 2.526,00 m.p. teren, proprietate privata a Municipiului Bacau, situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. 9 Mai, nr. 11

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 35.   Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit

pentru realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE LOCUINȚA INDIVIDUALA, STR. ȘOIMULUI, NR. 1 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va tealiza pe teren proprietate privata

BENEFICIARI: PALADE BOGDAN si PALADE ROXANA-MIHAELA Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 36.   Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL SI LOCUINȚE COLECTIVE P + 4E, STR. CORNIȘA BISTRIȚEI, NR. 21 E si AMENAJARE PARCARE, STR. PICTOR ION ANDREESCU, din municipiul Bacau, obiective ce se vor realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIARI: NISTOR GABRIEL-CONSTANTIN, NISTOR ADY si I.I. PAL LILIANA, din Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 37.   Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.348/2007 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare a Pieței Centrale, Pieței Sud, Pieței de Gross și Bazarului Milcov din municipiul Bacău Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 38.    Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea dreptului de uz si servitute către DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 39.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul 2018, al Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 40.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 41.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2019 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 42.   Proiect de hotărâre privind mandatarea împutemiciților Municipiului Bacau în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 43.    Proiect de hotărâre privind aprobarea normativului de clielLuieli, lespectiv numărul maxim de autoturisme necesar desfășurării activităților specifice Societății Thermoenergy Group SA Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 44.    Proiect de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile IUNIE - IULIE 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 45.    Diverse.

45A.

PESTE ORDINEA DEZI:

Proiect de hotărâre prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente lunii aprilie 2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

45B. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

45C. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Județului Bacău de trecere a terenului în suprafață de 115,7 mp, situat în Bacău, str. Alexandru Șafran, nr. 145, din domeniul public al județului Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

45D. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 166/ 2019 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului ”Alecsandriada”, ediția a IlI-a

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

45E. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 169/ 2019 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Bacău cu Asociația „Insula Cercelușilor”, în vederea realizării în comun a evenimentului „Festivalului Luminii 2019”, ce se va desfășura în data de 18 mai 2019 la Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

45F. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 139/ 2018 prin care s-au constituit comisiile de punere în aplicare a actelor procedurale aprobate în baza Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activitati nonprofit de interes general și s-a abrogat HCL nr. 168/2017

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

45G. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Sportivă TNT Sport în vederea realizării în comun a competiției Cupa României 2019 la minifotbal - Faza Națională, ce se va desfășura în perioada 28 - 30.06.2019 la Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - există observații la ordinea de zi prezentată? Dacă nu sunt observații, supunem la vot.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTI

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru a fost aprobată ordinea de zi.

întreb domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi. Doamna Breahnă.

Doamna Consilier Breahnâ-Pravăț Ionela-Cristina - nu îmi voi exprima dreptul la vot, la proiectul numărul 1, date fiind relativele conflictele de interese pe care le-am mai menționat în ședințele anterioare raportat la Clubul Știința. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - domnul Bîrzu.

Domnul Consilier Bîrzu Ilie -la proiectele legate de Thermoenergy, fiind membru AGA nu pot vota, la proiectele 41, 42, 43 și 45A. și la proiectul numărul 10 sunt trecută ca persoană în proiect, domnul secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - cu Costeștiul?

Domnul Consilier Bîrzu Ilie - cu Costeștiul. Nu aș putea vota.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - delegația de la Costești. Mai sunt consilieri care merg în delegația de la Costești?

Domnul Consilier Bîrzu Ilie - nu sunt ca delegație, ca persoană în proiect sunt. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - bine. Dacă cumva sunt persoane care vor face parte din delegație, se poate naște un conflict de interese. De asta întreb. Domnul Viceprimar Scripâț Constantin - lasă ironiile.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - domnul Scripăț, eu îmi fac datoria. Vorbind foarte serios și în cel mai serios mod, să anunț care sunt prevederile legale în vigoare.

Domnul Viceprimar Scripâț Constantin - fă-ți atribuțiile de secretar, domnul Popovici.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - vedeți-vă de treabă, domnul Scripăț și interveniți când vi se dă cuvântul, da? Vă rog frumos. Datoria mea este să informez și să le cer domnilor consilieri să-și precizeze poziția. Punct. Gata.

Domnul Consilier Crețu Câtălin-Bogdan- domnul președinte, la proiectul numărul 12 nu îmi voi exercita dreptul la vot.

Domnul Președinte de ședința Ilie Bîrzu - la proiectul numărul 12. Să noteze secretariatul. Mai sunt colegi? Dacă nu mai sunt colegi, o să intrăm în ordinea de zi. întâi să prezentăm modalitatea de vot. Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, așa cum v-a fost transmisă la mapă.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTI

X

3.

BOTOIROMICÂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUTĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA - GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi exprimate a fost aprobată modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție pe ordinea de zi a ședinței din 30.05.2019.

Intră în sală doamna consilier Lazăr Doina-Emanuela-prezenti 18 consilieri.

l.Supun discuției punctul lai ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea premierii unor sportivi de la Clubul Sportiv Știința Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute în anul competițional 2018-2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnul președinte de ședință. Stimate doamne și stimați domni consilieri locali, prin prezentul proiect de hotărâre venim în fața dumneavoastră cu rugămintea de a aproba premiere unor sportivi din Clubul Sportiv Știința Bacău. Este vorba de echipa de volei a Clubului Știința, o echipă care a reprezentat Bacăul cu succes și în Cupele Europene. Pe de altă parte, vreau să fac această mențiune, este vorba de secția de badminton de la Clubul Știința și vreau să vă anunț faptul, sunt convins că aceste lucruri nu se știu foarte bine, performanțele acestei secții sportive conduse de profesorul Bogdan Milon au făcut în așa fel încât în ultimii 20 de ani această echipă să fie Campioana României. Deci luați în calcul 20 de ani de campioni ai României, la această secție sportivă. în conformitate cu dispozițiile legale și în conformitate cu hotărârile de consiliu local care dau posibilitatea premierii acestor sportivi, rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma în care o veți considera oportună pentru aceștia. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate privind proiectul.

Compartimentele de resort din cadrul instituției își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Raportul comisie de specialitate 5 este nefavorabil.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu -discuții asupra proiectului? Poftiți, doamna Năstase și după aceea domnul Șova s-a înscris, domnul Laur.

Doamna Consilier Năstase Maria - Raluca - stimate domnule primar, stimați invitați, doamnelor și domnilor consilieri, Partidul Național Liberal vă roagă să ne permiteți să felicităm și noi Clubul Știința, alături de dumneavoastră domnule primar și domnilor consilieri, pentru aceste două performanțe. Apreciem că toate realizările sportivilor noștri aduc Bacăului plus valoare și ne aduc în ochii țării ca un oraș în care se petrece ceva bun. în legătură cu cele două premii, respectiv cele două performanțe, respectiv locul 3 în Campionatul European de Volei feminin și locul lși titlul de Campion Național al echipei de seniori badminton, vrem să vă spunem că sumele solicitate sunt... apreciem noi rezonabile pentru campionii noștri. Este rezonabilă și acordarea de premii pentru aceștia și este normal ca noi, municipalitatea să acordăm aceste premii. Adresăm felicitările noastre fiecărei sportive din echipa de volei, fiecărui senior din echipa de badminton și domnilor antrenori în frunte cu domnul Florin Grapă și Bogdan Milon, care are realizări extraordinare. De asemenea, avem speranța că în continuare ei vor urca pe podiumurile naționale și internaționale în aceste competiții. în altă ordine de idei, stimate domnule primar și doamnelor și domnilor consilieri, vă atrag atenția că premiile și susținerea în general a sportului băcăuan trebuie să fie făcute cu atenție și în ideea stimulării performanței. Fără a umbri această premiere a campionilor noștri, aș vrea să vă atrag atenția ca prin Hotărârea de Consiliu 427 din 06.11.2018 ați alocat împreună cu aparatul primăriei și s-a votat o sumă de bani pentru o echipă de fotbal privată, o sumă mare de bani, este vorba de 339. 970 de lei și în acest... aș vrea sa nu-i pronunț numele, și în acest moment această echipă retrogradează, se află pe locul 16 din Liga a II - a și va retrograda în Liga a III - a. Consider că este corect ca municipalitatea să stimuleze sportul dar să nu subvenționeze cu bani de la buget echipe private care se pot finanța din surse proprii, din sponsorizări și alte chestiuni de genul acesta. Doar am atras atenția asupra acestui aspect. în rest susținem proiectul dumneavoastră, îl apreciem și felicităm încă o dată sportivii. Mulțumesc mult.

Domnul Președinte de ședința Ilie Bîrzu - mulțumesc. Domnul Șova. Poftiți, domnul primar.

Domnul Primar Cosmin Necula - doamnelor și domnilor consilieri locali, fără intenția de a politiza acest subiect, totuși mă simt dator să fac câteva precizări, apropo, raportat la ceea ce a spus doamna consilier Năstase. în primul rând este vorba de ..., eu am înțeles foarte clar la ce vă referiți dumneavoastră, este vorba de echipa Aerostar, echipa de fotbal Aerostar, dar țin să vă fac precizarea doamna consilier, că nu am dat premii acolo. Aici discutăm de premii acordate sportivilor...

Doamna Consilier Năstase Maria - Raluca - nu premii, nu. Sigur.

Domnul Primar Cosmin Necula - acolo nu am acordat eu vreo finanțare. Ci dumneavoastră, consiliul local, în baza prevederilor Legii 350, unde fiecare dintre sportivi, Asociații Sportive sau alte asemenea chestiuni din municipiul Bacău au dreptul să participe și să câștige. Nu sunt la prima experiență în a atrage bani din municipalitate, Aerostar. Au luat-o și pe vremea mea, au luat și pe vremea dumneavoastră și eu zic că nu are sens sa politizăm sub nici o formă acest subiect al sportului. Dar trebuia să fac această precizare pentru a nu induce opinia publică în eroare sau pentru a rămâne vreun semn de întrebare. Cu privire la performanța sportivă

A

a echipei de fotbal, nu sunt eu în măsură să spun că se duc înainte sau se duc înapoi. In momentul în care, că așa este în sport și așa este peste tot în lume, în momentul în care a promovat echipa Aerostar eram fericiți. în momentul în care retrogradează, eu zic, sa nu-i înjurăm. Asta este problema fiecărei echipe, cum face și ce face. Dar am vrut să fac această precizare cu privire la modalitatea de finanțare și faptul că nu am acordat premii. S-au stabilit niște finanțări pe Legea 350, unde au participat mai mulți competitori.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu - domnul Laur.

Domnul Consilier Șova - Gâțu Laur - mulțumesc, domnul președinte. în primul rând felicitări celor două secții, fapt pentru care am un amendament la acest proiect. Pentru secția de badminton, după cum știți, de 19 ani sunt campioni naționali și având în vedere o adresă înaintată de domnul Bogdan Milon, antrenor la Clubul Știința Bacău, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Bacău cu numărul 65245 din 30.05.2019, prin care sunt propuse modificări ale sumelor care urmează să fie premiați sportivii și antrenorul de la Știința Bacău, secția badminton, vă supun atenției următorul amendament. Se modifică Anexa 2 la proiectul de hotărâre privind aprobarea premierii unor sportivi de la Clubul Sportiv Știința Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute în anul competițional 2018 - 2019, după cum urmează. Sunt niște modificări la sumele pe care vi le voi citi.

 • 1. Ciobotaru Robert

 • 2. Cojocaru Daniel

 • 3. Droanca Matei

 • 4. Ionașcu Cătălin

 • 5. Milon Alexandra

 • 6. Ganga Vlada

 • 7. Milon Bogdan


Sportiv

Sportiv

Sportiv Sportiv Sportiv

Sportiv

Antrenor


 • 18.800 lei (echivalentul a 4.000 euro)

 • 18.800 lei (echivalentul a 4.000 euro)

2.350 lei (echivalentul a 500 euro)

2.350 lei (echivalentul a 500 euro)

 • 18.800 lei (echivalentul a 4.000 euro)

4.700 lei (echivalentul a 1.000 euro) 16.450 lei (echivalentul a 3.500 euro)

Suma rămâne neschimbată, au fost doar niște schimbări la sumele sportivilor. De asemenea, se îndreptă eroarea materială strecurată în articolul 2 al proiectului de hotărâre, suma corectă fiind de 82.250 de lei. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu - domnul secretar, vă rog să supuneți la vot amendamentul sau amendamentele propuse de colegul Șova Laur.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici supunem la vot, de fapt este un amendament care înglobează toate modificările, nu, domnul Șova?

Domnul Consilier Șova - Gâțu Laur - corect.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot amendamentul domnului Șova.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTI

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUTĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NÂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi pentru ( având în vedere și prezența în sală a doamnei consilier Lazăr) a fost adoptat amendamentul ridicat de domnul consilier Șova.

Se trece la procedura de vot secret. Domnul Dănilă, vă rugăm frumos.

Doamna Consilier Ioana - Raluca Dinu - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea premierii unor sportivi de la Clubul Sportiv Știința Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute în anul competițional 2018 ~ 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 17

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1. Se aprobă premierea sportivelor echipei de volei feminin de la Clubul Sportiv Știința Bacău și a antrenorilor acestora pentru locului III la CEV Volleyball Cup - Women cu suma de 105.750 lei, potrivit sistemului de premiere, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.â

  S-a adoptat

  16

  1

  0

  2.

  1. Rogojinaru Denisa Sportiva 9.400        lei

  16

  1

  0

(echivalentul a 2.000 euro) S-a adoptat

3.

2. Cazacu CristinaSportiva    9.4001ei (echivalentul

a 2.000 euro)

S-a adoptat

16

1

0

 • 4.

 • 5.

 • 3. Fales Georgiana     Sportiva 9.4001ei

(echivalentul a 2.000 euro)

S-a adoptat

 • 4. Kapelovies Alice     Sportiva 9.400        lei

(echivalentul a 2.000 euro)

S-a adoptat

16

16

1

1

0

0

6.

5. Koleva Slavina Sportiva 9.400 lei (echivalentul a 2.000 euro)

S-a adoptat

16

1

0

7.

6. Otasevic Ana Sportiva 9.400 lei (echivalentul a 2.000 euro)

S-a adoptat

16

1

0

8.

7. Monova IvelinaSportiva   9.400 lei (echivalentul

a 2.000 euro)

S-a adoptat

16

1

0

9.

8. Sipos Melinda Sportiva 4.700 lei (echivalentul a 1.000 euro)

S-a adoptat

16

1

0

10

9. Ciucu Alexandra     Sportiva 4.700        lei

(echivalentul a 1.000 euro)

S-a adoptat

16

1

0

11

10. Guncheva Kristina Sportiva 4.700        lei

(echivalentul a 1.000 euro)

S-a adoptat

16

1

0

12

11. Filipas Loredana Sportiva 3.055        lei

(echivalentul a 650 euro)

S-a adoptat

16

1

0

13

12. Airoaie Mădălina Sportiva 1.645         lei

(echivalentul a 350 euro)

S-a adoptat

16

1

0

14

13. Matanie Iulia Sportiva 1.645 lei (echivalentul a 350 euro)

16

1

0

S-a adoptat

15

14. Grapa Florin Antrenor 9.400 lei (echivalentul a 2.000 euro)

S-a adoptat

16

[)

16

15. Cazacu Aurel Antrenor 4.700 lei (echivalentul a 1.000 euro)

S-a adoptat

16

1

0

17

16. Voinea Lucian Antrenor 3.900 lei (echivalentul a 830 euro)

S-a adoptat

16

1

0

18

17. Manta Melu Antrenor       1.645 lei

(echivalentul a 350 euro)

S-a adoptat

16

1

0

19

ART . 2. Se aprobă premierea sportivilor de la Clubul Sportiv Știința Bacău și a antrenorului acestora pentru obținerea titlului de Campioni Naționali pe echipe seniori la badminton cu suma de 82.250 lei, potrivit sistemului de premiere, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

S-a adoptat

16

1

0

20

1. Ciobotaru Robert Sportiv     18.800       lei

(echivalentul a 4.000 euro)

S-a adoptat

16

1

0

21

2. Cojocaru Daniel    Sportiv     18.800       lei

(echivalentul a 4.000 euro)

S-a adoptat

16

1

0

22

3. Droanca Matei Sportiv    2.350 lei (echivalentul

a 500 euro)

S-a adoptat

16

1

0

23

4. Ionașcu Cătălin Sportiv     2.350 lei (echivalentul

a 500 euro)

S-a adoptat

16

1

0

24

5. Milon Alexandra Sportiv     18.800       lei

(echivalentul a 4.000 euro)

S-a adoptat

16

1

0

25

6. Ganga Vlada Sportiv    4.700 lei (echivalentul

| a 1.000 euro)

16

1

0

S-a adoptat

26

7. Milon Bogdan    Antrenor           16.450 lei

(echivalentul a 3.500 euro)

S-a adoptat

16

1

0

27

ART. 3. Se aprobă alocarea de la bugetul local, potrivit sistemului de premiere, a sumelor mai sus menționate, pentru acordarea premiilor către sportivele echipei de volei feminin de la Clubul Sportiv Știința Bacău și a antrenorilor acestora și a sportivilor de la Clubul Sportiv Știința Bacău și a antrenorului acestora pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute în anul competițional 2018 - 2019. S-a adoptat

16

1

0

28

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

S-a adoptat

16

1

0

29

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Clubului Sportiv Știința Bacău.

S-a adoptat

16

1

0

30

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-a adoptat

16

1

0

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu - deci, proiect adoptat. Felicit și eu Clubul Știința pentru rezultatele excepționale obținute de echipa de volei și echipa de badminton și îl rog pe domnul, avem în sală pe domnul profesor Manta, de la Clubul Stiinta si dorește sa ne adreseze câteva cuvinte.

Domnul Profesor Manta de la Clubul Știința Bacău - am emoții deși nu este prima dată când vin în această sală. Apreciez mult gestul pe care îl faceți, pe aplecarea pe care o aveți către sport în general și în mod deosebit către echipa de volei și spun acest lucru pentru că din 1990, împreună cu Florin Grapă, am lucrat la această echipă care actualmente în Europa este pe locul 20 din foarte, foarte multe echipe, din sute de echipe. Bacăul este recunoscut prin această echipă și prin această echipă de volei. îmi pare rău că echipa nu este prezentă aici pentru că unele dintre ele sunt la lot, se pregătesc pentru Campionatul European, iar colegul meu Grapă Florin, este și dumnealui la lot ca să dea un sprijin antrenorilor lotului care sunt de origine italiană. Așa a considerat federația. Am să le transmit gestul dumneavoastră. Mulțumesc încă o dată. Noi suntem în continuare într-o mare dificultate. Avem în continuare doar trei fete sub contract. Lucrăm, ne interesează ca sa continuăm această activitate și să aducem în Bacău și alte și alte medalii. Vă mulțumesc încă o dată pentru gestul făcut și pentru aplecarea către echipa de volei și către noi. Vă mulțumesc și permiteți-mi să plecăm alături de colegul meu, Cazacu Aurel, îmi pare rău că nu Lam prezentat și pe dumnealui. Mulțumim tare mult.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu - mulțumim, felicitări.

Aplauze.

2. Se supune discuției punctul 2 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind mandatarea împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnul președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre consiliul local va mandata împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2018. Alături de noi, în sală, se afla și domnul director tehnic împreună cu doamna director financiar de la Societatea de Servicii Publice, pentru orice fel de întrebare. Dar înainte, o să îi întreb eu pe dumnealor. Foarte concret, care este profitul Societății de Servicii Publice pe acest an și care este propunere dumneavoastră în vederea cheltuirii acestuia, dacă există un profit. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu - luăm avizele și pe urmă sau prezentați acum. Așteptați un pic microfonul să poată auzi toată lumea.

Doamna Director Financiar de la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău - bună ziua. Societatea de Servicii Publice a realizat în anul 2018, o cifră de afaceri de 9. 720.360 de lei și un profit de 625.029 de lei. Propunem ca profitul să aibă următoarele destinații: acoperirea pierderii din exercițiul financiar anterior, repartizarea la rezerve legale a cotei de 5% în conformitate cu articolul 183 din Legea Societăților Comerciale, transferul la rezerve legale a sumelor reinvestite în exercițiul financiar 2018, conform art. 27 din Legea nr. 227 din 2015, privind Codul Fiscal, diferența râmând nedistribuită în rezultatul reportat.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu - bine, mulțumim.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu -discuții dacă sunt? Poftiți, doamna Năstase. S-a mai înscris domnul Ghingheș.

Doamna Consilier Năstase Maria - Raluca -domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri, vrem să ne permiteți să facem câteva observații scurte legate de acest proiect de hotărâre. In legătură cu cifra de afaceri a SSPM Bacău, care este la suma de 9.720.360 de lei, în creștere față de 2018, o creștere foarte mare. Observăm aici că această creștere, nu observăm, este cert că această creștere provine din alimentări succesive de la bugetul local. Presupunem că în 2019 - 2020, creșterile acestea vor fi din ce în ce mai mari, având în vedere valorile din bugetul aprobat. Veniturile SSPM, au crescut de la 2.067. 387 la 9.722.745 în 2018, provenite de asemenea din alimentarea cu sume succesive de la Municipiul Bacău. în capitolul 11.1 aș vrea să discutăm puțin pagina 11, la cheltuieli privind prestațiile externe, este suma de 2.653.691 de lei, o sumă care reprezintă aproape o treime din cifra de afaceri și care probabil anul acesta și anul viitor va avea creșteri succesive și aceasta. Aici, specific acele cheltuieli cu materia primă. Materiale sunt la capitolul 8 în valoare de 2.314, sunt separate de acest capitol și la aceste cheltuieli nu regăsim în clar un desfășurător al acestora, în sensul că, de exemplu - o întrebare care se pune este dacă dumneavoastră SSPM, ați avut subcontractări la acest capitol. Ne-ar interesa lista subcontractorilor, subcontractărilor și valoarea acestora în cazul în care există. în mod normal la documentația aceasta foarte mare pe care SSPM, ne-a pus-o la dispoziție, ar fi trebuit să avem și această informație privind lista subcontractorilor. Dacă există și nu am văzut-o noi, ne cerem scuze. Dar eu am citit-o foarte atent pagină cu pagină această documentație și nu am găsit. Nici mențiunea că nu ar fi subcontractări. Deci nici aceasta care să excludă o întrebare a noastră în acest sens. De ce punem această problemă. Pentru că atunci când există subcontractări am vrea să ne punem și întrebarea dacă subcontractările au fost făcute respectându-se legislația concurenței. Și aici aș vrea să fac o observație. Aceste întrebări din partea noastră sunt puse doar pentru a asigura o transparență asupra serviciului acesta public și pentru a fi clar tuturor și a nu mai exista discuții în spațiul public privind derularea lucrărilor și serviciilor la această societate a Municipiului Bacău. O mare parte din profit, din cifra de afaceri realizată de Societatea SSPM, este realizată din contracte cu Municipiul Bacău, așa cum este menționat la pagina 128 din documentația pusă la dispoziție. Și aici o să vă rog pe dumneavoastră domnule primar și aparatul de specialitate și domnii de la SSPM, să ne explice puțin cum s-a generat acest profit în cadrul Societății de Servicii Publice a Municipiului Bacău,un profit înregistrat în valoare de 625. 029 de lei pentru că noi, practic, am dat bani societății noastre să execute societăți nouă și neam pus noi adaos nouă. Și din adaosurile acestea comerciale a reieșit un profit. Poate doamna care este aici de la SSPM, ne explică acest mecanism financiar. Care este în mod real profitul SSPM. Este bine că realizează profit dar în accepțiunea noastră profitul se realizează prin servicii și lucrări executate terților. Adică SSPM execută lucrări și servicii unor altor UAT- uri de exemplu, sau unor altor firme, ceva de genul acesta. Acestea sunt observațiile noastre. Vă mulțumesc si dacă are amabilitatea

9                                                                                9                              3

doamna să ne explice.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu - domnul primar vă dă răspuns la întrebările dumneavoastră.

Doamna Director Financiar de la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău - orice societate trebuie să aibă un profit, veniturile minus cheltuielile și trebuie să rămână profit.

Domnul Primar Cosmin Necula - doamnă, doamnă, fiți un pic atentă la ce se întâmplă aici. Vă rog. Am înțeles că ne-ați citit ca din dex-ul contabil, dar o secundă. O să dau eu un răspuns și după aceea o să prezentați și dumneavoastră un răspuns, da. Bun. în primul rând, vreau să fac câteva precizări,tot din interesul de a nu duce opinia publică în eroare, doamna consilier local. Nu înțeleg termenul acesta cu alimentarea societății cu bani. Ce înseamnă în viziunea dumneavoastră alimentare? Nu, nu trebuie să-mi răspundeți că mi-ați ... din ceea ce rezultă din întreaga dumneavoastră expunere înseamnă că nu ați înțeles exact contabil ce se întâmplă acolo. Sau economic. Alimentare este în viziunea dumneavoastră acea alimentare, să stiti, ati făcut-o dumneavoastră, de exemplu la FCM Bacău, în momentul în care se creștea capitalul social. Aceea este alimentare. Ce a făcut Municipiul Bacău cu această societate nu se cheamă alimentare. Se cheamă că i s-au dat contracte. Si slavă domnului că am avut cu cine lucra. Asta este explicația de ce au cifra de afaceri atât de mare, doamna consilier. Cifra de afaceri este mare că a avut contracte practic cu Municipiul Bacău. Asta este foarte clar și foarte explicit. De asemenea, mai vreau să fac următoarea mențiune. Obligativitatea să ne apucăm să trimitem Societatea de Servicii Publice să fie niște prestatori pe piața muncii, să lucreze eventual pe undeva prin județ, sau undeva pe drumurile patriei, sau cine știe pe unde. Ar însemna să încălcăm prevederile legale, doamna consilier local. în conformitate cu legislația privind achizițiile publice, excepția de la lege în care se încadrează această Societate de Servicii Publice menționează trei condiții cumulative pentru existența acestei societăți și pentru buna derulare a activităților ei. Cea mai importantă dintre ele spune foarte clar că peste 80% din prestațiile și contractele pe care le are acest tip de societate trebuie să se desfășoare exclusiv pentru acționarul majoritar sau pentru unic acționar. Deci nu putem să trimitem să devină jucător pe piață Societatea de Servicii Publice. Raționamentul - nu putem să-i trimitem să facă producție pentru nu știu cine. Deci nu suntem în tipul acesta de film. Suntem în alt film. în filmul acesta este societatea orașului si care ea trebuie să presteze pentru oraș. 3. Eu mă bucur că are profit Societatea de Servicii Publice și cred că era mai important să ne punem problema ce se întâmpla cu profitul acela, că nu am văzut decât niște chestiuni contabile. Dar eu cred că era mai important pentru fiecare dintre noi, în consiliul local, să spunem să cumpere utilajul x, să cumpere buldoexcavator, să cumpere nu știu ce. Nu ai cum să faci o Societate de Servicii Publice, sau ea funcționează oricum pe auspiciile Legii 31, privind Societățile Comerciale. Nu poți să o scoți fără a avea un dram de profit acolo, fără a avea un plus. Diferența este că acel plus este tot la Municipiul Bacău și tot în buzunarul locuitorilor acestui oraș. Dacă nu suntem mulțumiți cu varianta asta, înseamnă că nu am înțeles care este raționamentul acestei societăți. Dar eu prefer să avem o societate care face profit, care și prestează pentru oraș și care tot orașul Bacău prin intermediul reprezentanților cetățenilor, adică consilierii locali, să spună ce se întâmplă cu acel profit. Că își iau utilaje, că îl dau înapoi la Municipiul Bacău și ne apucăm noi să facem ceva cu el, nu știu, orice altceva. Dar eu zic că suntem într-un film în care societatea, este bine că există. 4. Dacă nu exista Societatea de Servicii Publice, nu făceam deocamdată nici Parcul Catedralei iar noi, acum, la Insula de Agrement, vă spun că eram într-o interminabilă procedură de licitație publică, de achiziție publică, îmi cer scuze. Uitati-vă că în momentul de fată se lucrează de o lună si ceva la Insula de Agrement și termenul pe care eu sper să vă pot invita pe dumneavoastră pe Insulă, 1 septembrie, începe să devină foarte clar și foarte realist. încă un element pe care vreau să îl prezint și să nu îl uităm. Vă fac o comparație. Strada Calea Bârladului, este făcută procedura de achiziție publică începută în august, finalizată în noiembrie. Lucrarea în sine a durat 3 săptămâni. Dar să stai din august în noiembrie în proceduri și alte asemenea chestiuni, e complicat. Dacă este să ne uităm la rezerva de apă, ea a stat aproape un an de zile prin tot felul de proceduri de achiziție. Aici este diferența. Pe de altă parte, am să rog S.S.P. ca în scris, nu vorbit pe gură, așa, nu, în scris, lista cu toți subcontractorii, lista cu toate firmele, listă cu tot ce ați făcut dumneavoastră, lista cu toate lucrările, lista cu toate șuruburile, de unde le-ați luat și ce ați făcut cu ele. Dar în scris, pe masa consiliului local, trebuie să se afle aceste documente. Pentru a nu exista nici un fel de discuție și nici un fel de echivoc în existența dumneavoastră. Dar, repet, fără a mai lungi pelteaua atât deoarece consider că nu e cazul să discutăm pe niște subiecte atunci când nu înțelegem. Dar S.S.P. are unic acționar orașul Bacău. Orașul Bacău stabilește ce se întâmplă cu profitul acestei societăți, orașul Bacău decide prin intermediul, evident, totul se desfășoară prin intermediul dumneavoastră, ce urmează să se întâmple cu această societate, tot orașul Bacău stabilește dacă e bine sau dacă e rău la finalul celor 5 ani de zile cât au delegare.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - domnule primar, dacă-mi permiteți, noi nu am pus întrebări despre ce dorește S.S.P.M. și ce dorește conducerea să facă cu profitul pentru că am înțeles din documentația anexă. Dumnealor au explicat în documentație ce se dorește a se face cu profitul, nu am avut comentarii în acest sens. Apoi, vă asigur că noi am înțeles foarte bine acest proiect de hotărâre și cum funcționează S.S.P.M. îmi cer scuze dacă nu a fost foarte clară exprimarea mea prin ” alocări de bani”. Alocări de bani, alocări de contracte ca să fie alimentare de bani. Eu sunt din ce...

Domnul Primar Cosmin Necula - alea s-au făcut în alte timpuri. (Nu se înțelege bine, luare de cuvânt înafara microfonului).

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - am înțeles. V-am înțeles punctul de vedere. Acum vă rog să înțelegeți și ceea ce am vrut să spun eu prin acordarea de contracte a S.S.P.M. Nu am spus că S.S.P.M. nu lucrează bine. Nu am avut comentarii în acest sens. Noi vrem să fie clar dacă sunt subcontractări. Cum s-a generat acest profit? Noi nu am mai avut firme de acest gen și mi se pare abstract faptul că eu îmi dau bani mie, îmi pun adaos comercial mie și iese un profit din ce-mi plătesc eu mie ca să asfaltez, de exemplu, curtea. înțelegeți? De aceea am rugat să ne dați această explicație, cum se generează acest profit. Bun, poate nu înțelegem noi. Acum, lista subcontractărilor, nu trebuia să vă spunem noi să o puneți la documentație pentru că ați întors discuția cumva împotriva noastră. Noi v-am cerut niște clarificări, da? Nu ne jigniți, nu ne spuneți că nu înțelegem. Chiar am parcurs toată documentația cu atenție și de aceea vă rog sa vă exprimați în sensul acesta.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu - s-a înțeles, Raluca. Haideți să...

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - vă mulțumesc frumos. Nu mai am alte...

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț -eu, sincer...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -doamna Breahnă, m-am înscris la cuvânt înaintea dumneavoastră. Haideți să avem o logică.

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț -dacă îmi permiteți, o singură întrebare am, atât, da? Vă rog.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu - vă rog tare mult. Haideți să nu facem discuții. Mai întâi domnul Ghingheș și pe urmă doamna Cristina Breahnă.

(Nu se înțelege bine, luare de cuvânt înafara microfonului).

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - domnul președinte, dacă doamna Breahnă vrea să îmi pună o întrebare, aici este și un dialog, după care .. .Doriți să mă întrebați ceva, da?

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu - nu facem dialog. Haideți, nu transformăm aici în discuție între două persoane. Suntem în cadru organizat în consiliul local. îl rog pe domnul Ghingheș...

Domnul Primar Cosmin Necula -da, dar eu cred domnul președinte de ședință, cu tot respectul pentru dumneavoastră, totuși, dacă se plasează o serie de discuții și vorba domnului Ghingheș, este normală dezbaterea în consiliul local, da?

Bun, a ridicat un punct de vedere doamna consilier local în numele liberalilor. Am venit eu, am dat un răspuns. După aceea dumneaei a dat din nou un răspuns. Din punctul meu de vedere demonstrăm la fel.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu -așa nu mai terminăm niciodată. Haideți, doamna Cristina, haideți dacă....

Domnul Primar Cosmin Necula -nu terminăm, păi stăm până terminăm, domnul președinte. Domnule, avem vreo treabă...(Nu se înțelege bine, suprapunere a 2 luări de cuvânt).

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț - domnul președinte, o singură întrebare am, nici nu știu dacă este o întrebare, cred că e mai degrabă o constatare. Doamna consilier ne-a întrebat cum s-a generat profitul S.S.P. Cum adică, vreți formula de calcul sau ce să vă dăm? Sincer, eu, întrebarea aia, părerea mea e că este un total nonsens. Vă poate, doamna de la S.S.P.M. să vă explice cum se generează profitul pe principiul....

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase -formula de calcul....

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț -doamna consilier, nu v-am întrerupt. Pe principiile pe care se generează profiturile la toate societățile comerciale. Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase -contabile, da, am înțeles.

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț -nu știu, dacă vreți vă dăm formule pentru profitul contabil, pentru profitul impozabil...

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase -sa știți că formulele le găsim....

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț -nu știu, sincer, întrebarea e fără sens. Vă spun sincer.

Domnul Primar Cosmin Necula -domnule președinte de ședință, observați cumva că partenerii de dialog se intercalează? Haideți un pic să moderăm ședința, domnul președinte.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu - păi da. Eu de asta am spus să vorbim cum s-au înscris la cuvânt. Așa nu mai terminăm niciodată.

Domnul Primar Cosmin Necula -nu de asta, dar dacă vorbește un consilier local, nu mi se pare normal ca imediat un consilier local să intervină, să spună în timp ce vorbește celălalt chiar dacă e liberal și... (Nu se înțelege bine, luare de cuvânt înafara microfonului).

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț - domnul președinte, discutăm de jumătate de oră pe o întrebare fără sens. Asta e ideea.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu - haideți, domnul Ghingheș, vă rog. Domnul Ghingheș, poftiți, domnul Ghingheș!

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - mulțumesc. Cred că am înțeles ceea ce voia sa spună doamna Raluca Năstase atunci când s-a referit la alimentarea societății. Cred că se referea la contracte pentru lucrări supraevaluate și cred că acesta este și răspunsul pentru profitul S.S.P.M., explicația. Cred că acesta este răspunsul, da? Lucrări supraevaluate și consider că pe lângă aceste date contabile, astăzi trebuie să discutăm, fiind vorba despre raportul pe anul trecut al S.S.P.M. și despre, de ce nu, calitatea lucrărilor. S-a menționat mai devreme din partea executivă, de către domnul primar care văd că are o schimbare de atitudine, sper să vă țină și să nu fie doar în lumina alegerilor, Parcul Catedralei și lucrările de acolo. Am trecut ieri pe acolo și a apărut chiar și în mass media că iarba deja nu mai crește, lucrările sunt de o proastă calitate. Iarăși, iarăși. Da, deci a fost pusă iarba acolo și pur și simplu nu crește. Este zonă deșertică. Nu râdeți, nu râdeți! Și să nu credeți că v-a sabotat cineva sau chestiuni de genul acesta. Pur și simplu lucrările sunt de proastă calitate și se vede cu ochiul liber. Se poate vedea, se poate vedea cred că și din satelit, ca să zic așa.

Sensurile giratorii. Sensurile giratorii -4 milioane de lei pentru 2 sensuri giratorii. îmi amintesc cu mare drag cum veneați în 2016 și criticați sensul giratoriu din zona Colegiului Economic, de câteva sute de mii de lei, realizat de fosta administrație. Și iată, acum, două sensuri giratorii, sunt de acord, și cu iluminat public și cu amenajări în jurul lor, totuși, 4 milioane de lei. Deci, cred că acesta este răspunsul - lucrări supraevaluate acordate prin încredințare directă sau negociere directă unei S.S.P.M. care în cifra de afaceri, o treime are cheltuielile cu personalul. Și cred că asta spune tot. Dar pe de altă parte, salut faptul că primarul a cerut astăzi în mod oficial și sper ca

 • 5.5. P.M.-ul să procedeze în acest sens, să publice lista tuturor subcontractorilor și tuturor cheltuielilor, așa cum am cerut eu, iată, în acel proces pe care l-am pierdut cu

  • 5.5. P.M. și iată că am ajuns astăzi la acea discuție. Deci, cred că S.S.P.M.-ul putea să facă asta încă de la bun început ca să scutim lungi și lungi discuții despre lipsa transparenței acestei societăți publice, care iată, are o cifră de afaceri consistentă. Deci, cred că, ca să tragem linie, cred că acesta este răspunsul, lucrări supracontractate, supraevaluate.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu -haideți să trecem că suntem abia la punctul 2. A trecut o oră și aș vrea să fim un pic mai succinți în luări de cuvânt. Doamna Cristina Breahnă, nu?

Domnul Primar Cosmin Necula - haideți, vă rog. Da, voiam și eu...

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț - da. Un singur lucru. Domnul Ghingheș, lipsa transparenței este un aspect iar acuzațiile pe care le adresați acum, e altceva. Fundamentați, domnul Ghingheș. Deci, sunt aspecte total diferite. Așa și eu pot să spun că nu știu ce afaceri...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - sunt numeroase comparații apărute în spațiul public, referitor la aceste lucrări sau la achiziția de bunuri, de bunuri, de bunuri de către S.S.P.M.

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț - domnul Ghingheș, spor în continuare în campania electorală.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu -haideți să nu mai facem intervenții.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - să știți că a trecut campania electorală și cred ați pierdut-o cu brio.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu - domnul Ghingheș, vă rog să nu mai interveniți fără să vă dau cuvântul.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - mă scuzați.

Domnul Președinte de ședință Hie Bîrzu - domnul primar dorește o intervenție și vă rog, haideți să fim mai succinți, nu că crește iarba sau nu crește iarba.

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Domnul Consilier Romică Botoi - rugămintea noastră este să încercăm să vorbim mai puțin pentru că avem foarte multe proiecte astăzi și ne apucă ora 5 după amiază.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - foarte bine. Pentru asta este ședința consiliului local. Nu stăm aici 2 ore sau o oră, votăm la foc automat și plecăm acasă.

Domnul Consilier Romică Botoi - dar aceste discuții sunt foarte, foarte simple. Dacă nu angajam societatea primăriei, trebuia să angajăm alte societăți? Deci, banii nu mai bine vin la noi decât să se ducă în altă parte și cu asta am terminat.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu -bine. Vă rog să nu mai interveniți fără să vă dau cuvântul. Domnul primar, vă rog.

Domnul Primar Cosmin Necula - bun, eu înțeleg că debate - ul politic, înțeleg campaniile electorale, înțeleg campanii de primar, înțeleg multe dar e foarte interesant momentul în care ne trezim și ingineri. Nu-i suficient că suntem juriști, economiști, dar deodată începem să devenim ingineri și ne dăm cu părerea de cum crește iarba înainte sau înapoi, în sus sau în jos. Poate or fi pus bobul de iarbă invers și crește în pământ, vorba domnului viceprimar Scripăț - ”se duce la americani”. Dacă este să ne uităm un pic, să facem o diferență, da, și o să vă spun eu diferența. Asta se întâmplă pe mandatul meu și asta s-a întâmplat pe mandatele anterioare. Foarte bună comparația între sensul giratoriu de la Colegiul Economic și sensul.. .adică ”OZN-ul” cum spuneți și sensurile giratorii pe care le-a făcut Societatea de Servicii Publice pe timpul mandatului meu.

1. ”OZN~ul” făcut fără studii, fără cap, fără coadă, fără minte; sistemul de girație cu mult mai mare și mult mai important de la Serbănești, dar să vii să-ți dai cu părerea dacă-i bun sau dacă-i rău sistemul de girație, e destul de complicat. Atâta timp cât el este realizat, beneficiile...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - am zis că e mai scump, foarte scump. Domnul Primar Cosmin Necula - nu v-am întrerupt nici o secundă.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - domnul Ghingheș, haideți să nu mai intervenim.

Domnul Primar Cosmin Necula - el este realizat. Nu o să vin eu acum să vă spun de ce costă mult sau costă puțin dar acolo, să știți ...doamnelor, numai o secundă. Să știți că acolo nu s-a făcut sensul giratoriu de la Colegiul Economic, acolo e un sistem de girație multiplu cu un anumit tip de asfalt M.A.S.F.(mixtură asfaltică stabilizată cu fibre ), asfalt de trafic greu, cu un anumit tip de ridicări, cu un anumit sistem de camere de luat vederi, cu un anumit sistem de iluminat, cu un anumit tip de trotuare. Asta este o discuție. Pe de altă parte, vă mai spun ceva, iarăși pentru a tranșa foarte clar, da, normal că dăm Societății de Servicii Publice a orașului lucrări, că doar e a noastră și vă spun că mă pregătesc și am tot zis-o, să le dăm inclusiv Spitalul Municipal să se apuce de lucrat în el și slavă domnului că există. Deja Societatea de Servicii Publice a ajuns în etapa în care lucrările de mai mici dimensiuni, de exemplu cum sunt clasele zero, nu mai au capacitatea să le facă și pe astea, deja intră pe lucrările de mari dimensiuni Societatea de Servicii Publice și foarte bine că o fac. Nu vă mai speriați că se dau lucrările și spunem așa ” vai, dăm lucrările la Societatea de Servicii Publice”. Da, dar nu-i dau vreunui verișor de-al meu, nu-i dau nici lui Goian, nu numai sunt de astea, dăm la societatea orașului, nu mai e vreun abonat la lucrări. Abonamentul pe care-1 au sunt Societatea de Servicii Publice a orașului. De asemenea, da , fără a se întoarce ceva înapoi, singurul lucru care se întoarce înapoi e profitul pe care tot dumneavoastră decideți ce se întâmplă cu el. Apropo de cheltuielile de personal, de 1/3. Ar fi tare interesant să vă puneți întrebarea, să vedeți la CRAB cam cât e fondul de salarii și cam care sunt cheltuielile, să vedeți acolo când 70 % din tot ce face Compania de Apă se duce de fapt în cheltuielile de personal. Ei, uitați că Societatea de Servicii Publice este mult mai echilibrată din acest punct de vedere și sincer, iarăși o să fiu iar acuzat că sunt comunist, că nu știu ce, dar să stiti că simt asa o bucurie în momentul în care văd muncitorii de la Societatea de Servicii Publice în șantier și muncesc similar cu niște etape în care șantiere de genul acesta le vedeam înainte de '89 când eram pionier și când unii nu erau născuți și chiar sunt bucuros că sunt acele șantiere și se lucrează în ele. Dar repet, acum că ați pierdut în instanța de judecată, nu-i problema mea. Nu vreau să facem acum dezbateri publice acolo unde nu-i rostul. Lista de subcontractori prezentată la toată lumea, lista de achiziții prezentată la toată lumea, toată lumea din consiliul local mă refer, așa cum și eu din momentul când am ajuns primar, toate plățile pe care le face și toate contractele pe care le are Municipiul Bacău sunt mari, puse pe net. Nu e vreo mare invenție ziaristică să descopere vreun blogger ”vai cu cine a făcut contract Municipiul Bacău”. Nu, nu-i vreo mare cercetare de presă, ci vi le prezentăm noi. Așa că e cam simplă discuția asta pe partea de transparență, rugămintea către Societatea de Servicii Publice -faceți un raport în scris, nu veniți și spuneți așa ”1,2 ,5”, nu, domnii consilieri trebuie să vadă în scris cu pixul, exact, tot ceea ce se întâmplă acolo. Oricum eu știu foarte clar, teme de atac politic vor fi în continuare pe societate, dacă nu-i societatea e altceva, dacă nu-i altceva e cealaltă și tot așa, dar eu zic că în momentul de față avem o utilitate clară cu această Societate de Servicii Publice a Municipiului Bacău. încă un singur punct și aici promit că închei, vreau să vă aduc aminte de momentul în care fostul primar a decis înființarea Societății NOVABAC și erau liberalii la conducere. A, că a realizat după aia, că stai puțin, că dacă dăm la NOV ABAC, dăm la societatea orașului, de exemplu, domnul Goian ce mai face? E un exemplu, nu, nu-1 dau pe el personal, sau domnul Rotaru ce mai face, sau alții, sau domnul Nechita ce mai face? în fine.

Doamna Consilier Năstase Maria Raluca - dacă îmi permiteți, domnule primar, pentru că ați făcut referire la administrația liberală, o să vă aduc aminte...

Domnul Primar Cosmin Necula - nu avem cum să nu o facem.

Doamna Consilier Năstase Maria Raluca -poftiți?

Domnul Primar Cosmin Necula - nu avem cum să nu o facem.

Doamna Consilier Năstase Maria Raluca -sigur că da. Nu e nici o problemă. Vă aducem aminte si dumneavoastră, si stimatilor domni consilieri, si invitațiilor, că administrația liberală prin modul de funcționare liberal de la acea vreme, timp de 12 ani a atras în Bacău peste 380 de milioane de euro prin proiecte europene, a ...

(Nu se înțelege, vorbesc mai multe persoane în afara microfonului).

Doamna Consilier Năstase Maria Raluca -poftiți? Cum, unde?

Domnul Primar Cosmin Necula - să vă aduc aminte o altă societate, FABROMA. Vă spune ceva doamna fost viceprimar? FABROMA vă spune ceva?

Doamna Consilier Năstase Maria Raluca - nu, nu-mi spune nimic. O să vă rog să mă lăsați...

Domnul Primar Cosmin Necula - păi o să vă aduc aminte, promit că o să vă aduc aminte.

Doamna Consilier Năstase Maria Raluca - o să-mi aduceți aminte într-o ședință viitoare, dar dacă doamnele consilier întreabă unde sunt acești bani din proiecte europene înseamnă, doamnelor, că nu ați urmărit investițiile din ultimii 12 ani ale administrației liberale -unde sunt banii?

Doamna Consilier Pricopoaea Enula- în Cartierul CFR , știți unde am văzut, este o groapă acolo, în partea dreaptă, e pe partea dreaptă.

Doamna Consilier Năstase Maria Raluca - în Pasajul Moinești, în Pasajul Oituz, în străzile modernizate, în blocurile anvelopate...

Doamna Consilier Pricopoaea Enula- vreau străzile, doamna consilier.

Doamna Consilier Năstase Maria Raluca - .. .în blocurile anvelopate puternic de către administrația liberală, într-un Centru de Afaceri în care sunteți și dumneavoastră acum și sunt multe alte obiective finanțate din fonduri europene. Acum, dacă dumneavoastră spuneți că administrația liberală nu a adus bani europeni în Bacău, înseamnă că vorbim chiar din alte filme.

Doamna Consilier Pricopoaea Enula- nu. eu nu am zis unde sunt, eu vreau să văd cât costă groapa după ce treceți pasajul.

Doamna Consilier Năstase Maria Raluca -dar mă întrebați pe mine unde sunt proiectele europene?

Doamna Consilier Pricopoaea Enula- ati fost viceprimar.

Doamna Consilier Năstase Maria Raluca - dumneavoastră nu le știți ca și consilier local?

Doamna Consilier Pricopoaea Enula- nu se văd.

Doamna Consilier Năstase Maria Raluca -păi cum să nu se vadă, doamna consilier?

Doamna Consilier Pricopoaea Enula- am văzut, într-adevăr, acel tunel de care spuneți-Ștefan Gușe....

Doamna Consilier Nâstase Maria Raluca - sunteti extraordinară. Râde și domnul primar de dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - vă rog tare mult.

Doamna Consilier Năstase Maria Raluca - eu mi-am încheiat cuvântul. Vă mulțumesc.

Doamna Consilier Pricopoaea Enula- CET-ul, doamna consilier. CET-ul și vreau să vă mai atrag atenția, acești bani, faceți un calcul și vedeți cât a costat după ce treceți, acel tunel Gușe. După ce treceți de acel tunel, pe partea dreaptă este o groapă pe care dumneavoastră ca viceprimar și care ați fost în ..., ați avut și ați făcut parte din administrație și din aparatul de conducere, ar trebui să știți valoarea acelei gropi care a rămas o groapă, doamnă. Eu stau în zonă. Știți ce sunt acolo? Vă rog frumos explicați de banii aceia care spuneți „fonduri europene”, s-au dus pe o groapă. Deci, haideți, să nu ne mai certăm.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - bine, haideți să înceteze discuțiile.

Doamna Consilier Dragomir Doina - doamna consilier, în afară de pasajul care se vede, în 12 ani nu s-a văzut nimic și...

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - vă rog să nu mai interveniți fără să vă dau cuvântul.

Doamna Consilier Dragomir Doina și Podul de la Mărgineni. Atât. Altceva în Bacău nu avem.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - opriți discuțiile. Domnul secretar, vă rog...

Doamna Consilier Năstase Maria Raluca -sunteti într-o clădire...sunteți în clădirea asta făcută tot din fonduri europene. Da?

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - doamna Raluca Năstase, vă rog tare mult, încetați. Domnul secretar, vă rog tare mult să supuneți la vot proiectul. S-au încheiat discuțiile.

Domnul Primar Cosmin Necula - doar două mențiuni că trebuie să le fac, apropo de clădirea asta. Eram într-un minus de 15 milioane de lei în momentul în care am ajuns primar. Acum e pe profit. Iar o să ne întrebăm de ce e profit? Și un alt element pe care să nu-1 uităm apropo de fonduri europene și de faptul că îmi povestiți de 13 ani, ce s-a întâmplat în 13 ani, dar să nu uităm CET - Thermoenergy - proiect de 85 milioane de euro care ne costă în fiecare an pe noi, locuitorii municipiului Bacău, vreo 70 de milioane de lei ca să încălzim 13 mii de apartamente din 67 mii de apartamente. Bun proiect european. Bun al naibii. Vă mulțumim.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - domnul secretar, supuneți la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZAR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

ABSENT

15.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

17

-

1

Cu o abținere a domnului Ghingheș Cristian și 17 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

3.Se trece Ia punctul 3 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul de investiții „Rezerva de apă a municipiului Bacău” Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. Eu sper ca domnii consilieri să se întoarcă până la momentul votului. Nu vă mai întoarceți? E bun.(Se referă la domnii consilieri Huluță Ghiorghe și Irofte Dumitru care ies pentru câteva momente din sală). Apropo de 12 ani de administrație, versus ani de administrație. Uitați că facem ce nu s-a făcut în 30, că de aia am venit acum în fața dumneavoastră cu aprobarea documentației pentru rezerva de apă. Deci, tragem așa o linie și o să uitați un pic pe investițiile care s-au făcut în trei ani de zile și pe proiectele pe care le avem în 3 ani de zile și eu zic că nu-i chiar așa de lepădat. în momentul de față vin cu rugămintea să aprobați acest proiect - documentația tehnico-economice faza Proiect Tehnic la pentru rezerva. Țin să vă anunț că deja rezerva de apă se află în autorizare, practic în momentul eliberării autorizației de construcție de către Consiliul Județean Bacău. Asta este obligativitatea legală. Nu Municipiul Bacău dă această autorizație. în cazul acestei rezerve, Consiliul Județean Bacău dă această autorizație. Se află deja în a doua săptămână de când este în analiza Consiliului Județean. Sperăm să obținem cât mai repede această autorizație de construcție. Deja puteți vedea în oraș, mai ales în zona de nord a orașului, o conductă neagră care se află oarecum pusă pe poziție pentru a începe lucrarea, iar acest lucru va începe în momentul în care va veni această autorizație de construcție, vom da ordinul de începere a lucrărilor, fapt pentru care, rugămintea către dumneavoastră este să aprobați acest proiect în forma în care a fost menționat.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Iile- discuții. Domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -da mulțumesc. Prima întrebare: când va fi gata obiectivul și a doua-să înțeleg că deja faceți organizare de șantier aducând acolo materiale de construcție chiar dacă nu aveți autorizație? Mulțumesc. Păi nu ați spus că ati adus acolo conducte? As vrea, as dori să știu.

Domnul Primar Cosmin Necula -m-ați prins.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -nu. dar cred că este un detaliu pentru că cerem de la cetățeni să respecte legea autorizării construcțiilor și cred că ar trebui s-o respectăm în primul rând noi, ca municipalitate. Deci, două întrebări: când va fi gata și dacă ați început organizarea de șantier fără autorizație sau ați adus-o ca să faceți show? Că asta.. .pusă pe poziție...

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie- s-a înțeles, domnul Ghingheș. Dacă nu mai sunt alte discuții, vă rog...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -nu, nu, mă scuzați. Termenul de realizare, când va fi gata rezerva de apă?

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie - va răspunde în scris.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -cum adică va răspunde în scris? Suntem astăzi la ședința consiliului local, domnule primar. Dacă tot v-ați schimbat atitudinea, haideți să dialogăm și să răspundem la întrebări. Până la urmă vorbim de o investiție de peste 20 milioane de lei.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-domnul consilier, domnul consilier, o să primiți răspuns în scris. Supuneți la vot, domnul secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUTĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

ABSENT

15.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA - GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

18

-

-

Având în vedere și prezența în sală a doamnei consilier Lazăr Doina-Emanuela, cu 18 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții “CONSTRUIRE CORP NOU SI MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTA GRĂDINIȚĂ NR.18, MUNICIPIUL BACAU, STRADA GHEORGHE VRÂNCEANU NR. 40”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre, doamnelor și domnilor consilieri locali, vin în fața dumneavoastră cu rugămintea de a aproba documentația tehnico-economică faza SF pentru obiectivul de investiții “CONSTRUIRE CORP NOU SI MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTA GRĂDINIȚĂ NR.18, MUNICIPIUL BACAU”.

Știți că inclusiv acest obiectiv a suscitat la un moment dat debate - uri politice într-un mod inutil, evident, se punea problema că fac eu nu știu ce cu terenul, că-1 iau, că-1 duc, că-1 schimb, că-1 mut. Bine, înțeleg și motivul politic pentru care s-au trezit unii să comenteze în felul acesta, dar pot să vă spun că încă odată este o probă a ceea ce am promis și a ceea ce am zis, acest proiect de hotărâre. Adică, Grădinița nr.18 este într-o stare care nu este de loc bună, din punctul meu de vedere. Existau două variante: ori dăm jos și ne apucăm de reconstruit tot acolo, ori consolidăm actuala construcție. Am ales o a Lreia cale, adică consolidarea acelei grădinițe - grădinița care există în momentul de față.

2. Construcția în spate a unui corp nou. Practic acolo va fi un complex, nu doar de grădiniță. La momentul finalizării construcției va fi un complex de creșă cu grădiniță.

Rugămintea mea către dumneavoastră este să aprobați acest proiect de hotărâre. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public, Direcția Tehnică si Serviciul Tehnic -

J                             7                                                                  7                    5                                    5

Investiții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie- discuții. Domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -mulțumesc. Iarăși două întrebări: când va fi gata și unde se vor desfășura cursurile pe perioada lucrărilor?

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie- răspunde cineva?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -solicit răspuns dacă se poate aici, astăzi. Mulțumesc.

9

Domnul Primar Cosmin Necula -se va termina în momentul în care se finalizează lucrările și atunci ca să dau un răspuns pe măsura întrebării. Pot să va spun că deja s-au luat încă de anul trecut, anul școlar trecut, aceste măsuri. Vor fi relocate în grădinițele adiacente, imediat adiacente, toată structura grădiniței actuale. Eu sper ca lucrările să se finalizeze cât mai repede, să se finalizeze proiectul tehnic cât mai repede și să avem un constructor serios acolo. Asta-i foarte important, să avem un constructor serios, nu un constructor care se face că face treabă și nu reușește. Acum e o lucrare destul de mare, de dimensiuni destul de mari, sperăm să avem atât constructori serioși cât și proiectantul serios. Asta este marea provocare și evident cea mai importantă, ca să zic așa, cea mai mare provocare este componenta financiară pentru că o creșă cu grădiniță costă suficient de mult în momentul în care o construiești de la zero. Iarăși, vreau să mai punctăm un aspect. Toți aici de față suntem în etapa în care tot consiliul local împreună cu primarul și cu executivul Municipiului Bacău, deci întreg Municipiul Bacău, întreaga structură de conducere a Municipiului Bacău, realizăm creșe și grădinițe, construim împreună creșe și grădinițe, la 30 de ani după revoluție. Au mai fost făcute niște creșe și grădinițe, dar finalizate în timpul primarului Dumitru Sechelariu. Au fost finalizate niște construcții care erau începute de dinainte de '89. Vă anunț, doamnelor și domnilor consilieri locali, că împreună, la 30 de ani după revoluție, ne-am apucat de construit împreună creșe și grădinițe și cred că nu trebuie să uităm acest lucru.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-dacă nu mai sunt discuții, domnul secretar, apelul pentru vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

ABSENT

15.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA - GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

5.Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Viceprimar Scripâț Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asigurarea finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, pentru obiectivul de investiții „REZERVA DE APĂ A MUNICIPIULUI BACĂU”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - a ieșit din sala de ședință.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin ■ deci, nu toate categoriile de lucrări sunt decontate de la bugetul de stat, motiv pentru care se alocă cheltuieli pentru o serie de lucrări care nu sunt finanțate de la bugetul de stat și aceste cheltuieli sunt defalcate și sunt în valoare 811.843,50 lei cu tot cu TVA. Materialul l-ați avut la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu există obiecțium.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de Ședința Bîrzu Ilie- discuții? Constat că nu sunt. Apelul pentru vot, domnul secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

ABSENT

15.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

6.Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții ..Locuințe sociale stiada Izvoaie - ielele de apă, canalizare și refacere drum acces”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin după cum știți, Habitat, în Cartierul Izvoare am construit niște locuințe. Partea noastră este pentru a asigura utilitățile. în această ședință propunem aprobării dumneavoastră documentația economică faza SF pentru obiectivul de investiții „Locuințe sociale strada Izvoare - rețele de apă, canalizare și refacere drum acces”. Materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-discutii? Domnul Ghingheș, vă rog, pe scurt.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -mulțumesc. O întrebare către domnul Administrator Chindruș. Când vor fi gata aceste lucrări pentru că știți discuția, am mai discutat în consiliul local, aceste case sunt gata de aproximativ un an de zile și oamenii aceia pur și simplu sunt disperați pentru că acele case nu sunt racordate la această rețea edilitară pe care ați promis-o și din păcate primăria nu a executat-o în paralel cu acele lucrări la acele case.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie - s-a înțeles. Domnul Chindruș, poftiți.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - suntem în urmă în acest sens și i-ați cam dezamăgit pe oamenii aceia.

Domnul Chindruș Romică-Administartor Public - astăzi se aprobă indicatorii tehnico-economici la faza SF, după aceea urmează elaborarea proiectului tehnic. în funcție de proiectul tehnic, după ce se termină se stabilește cât durează execuția lucrărilor. Facem în așa fel să fie cât mai puțin timp, nu avem nici o vină că aceste locuințe au fost construite fără L.T.E.- uri (lucrări tehnico-edilitare). Trebuiau construite cu L.T.E.- uri.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie -s-a înțeles. Domnul secretar, vă rog faceți apelul domnilor consilieri.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICÂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUTĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

ABSENT

15.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA - GÂTU LAUR

1 *

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

7.Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 159/ 2012 prin care s-a aprobat contractarea unei/ unor finanțări rambursabile interne/ externe în valoare de pana la 60.000.000 lei (sau echivalentul în euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiții de interes public local Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-discutii? Constat că nu sunt discuții, domnul secretar, vă rog apelul colegilor.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

ABSENT

15.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA - GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

15

-

3

Cu 3 abțineri și 15 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

8.Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de Viceprimar al Municipiului Bacău a domnului Ștefan Daniel Dragoș.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU și Consilierii Locali: Ciocodei Mihaela, Luca Vasile, Șova- Gâțu Laur, Dragomir Doina, Dinu Ioana - Raluca, Breahnă - Pravăț Ionela - Cristina, Botoi Romică, Stan Gabriel, Dănilă Gheorghe, Pricopoaea Enula

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin ■ proiectul de hotărâre a mai fost la mapă, ați luat act de conținutul acestuia și-1 supun discuțiilor și aprobării dumneavoastră.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de Ședința Bîrzu Ilie-discutii. dacă sunt? Domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian ■ mulțumesc. Aș dori să remarc astăzi că domnul viceprimar nu este prezent la ședință și aș mai dori să remarc faptul că deja suntem dacă nu mă înșel, în cea de a treia lună în care un viceprimar primește o sumă consistentă de bani neavând atribuții. Dacă astăzi, la cea de-a treia încercare, această propunere va eșua, îi solicit domnului primar să îi delege totuși câteva atribuții pentru că un viceprimar plătit din banii noștri nu poate să stea degeaba. Mi se pare bătaie de joc la adresa banului public ca acest salariu să fie plătit degeaba. Ori domnul viceprimar, nu știu, îl donează, renunță la el, dacă are un dram de onoare, ori primarul procedează la delegarea unor atribuții. Mulțumesc, eu voi susține această propunere încă odată, așa cum susțin că toată administrația trebuie să plece.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie- s-a înțeles. Mai sunt alte discuții? Nu sunt.

—........... ......................................................................... >                                            9

Procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de Viceprimar al Municipiului Bacău a domnului Ștefan Daniel Dragoș.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU și Consilierii Locali: Ciocodei Mihaela, Luca Vasile, Șova- Gâțu Laur, Dragomir Doina, Dinu Ioana - Raluca, Breahnă - Pravăț Ionela - Cristina, Botoi Romică, Stan Gabriel, Dănilă Gheorghe, Pricopoaea Enula

 • 1. Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -12

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. - Se aprobă încetarea mandatului de Viceprimar al Municipiului Bacău a domnului Ștefan Daniel Dragoș, prin schimbarea din funcție, conform art. 57 alin. (4) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată.

  NU S-A ADOPTAT

  11

  1

  0

  2.

  Art. 2. - Dl. Ștefan Daniel Drăcos îsi va exercita în continuare mandatul de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău.

  NU S-A ADOPTAT

  11

  1

  0

  3.

  Art. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol.

  NU S-A ADOPTAT

  11

  1

  0

  4.

  Art. 4. - Hotărârea va fi comunicată d-lui Ștefan Daniel Dragoș, Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și persoanei nominalizate la art. 2.

  NU S-A ADOPTAT

  11

  1

  0

  5.

  Art. 5. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  NU S-A ADOPTAT

  11

  1

  0

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-mentionez că doar 12 consilieri si-au ..................................■■■■■■............ —                  9                                                                                                           5 exercitat dreptul de vot la acest proiect.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie- trebuiau 14, proiectul nu este adoptat. Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-domnul secretar, nu a fost adoptat.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - da. nu a fost adoptat, nu s-a îndeplinit cvorumul solicitat de lege, proiectul nu a fost adoptat, astfel încât și următorul proiect rămâne fără obiect.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie- deci, rămâne fără obiect proiectul nr. 9.

10.Se trece la punctul 10 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind finanțarea proiectului ”Costești -445 de ani de tradiții românești ” propus de satul Costești din Republica Moldova, în baza acordului de cooperare aprobat prin HCL nr. 174/ 2016

Inițiator -      DL. SCRIPĂȚ CONSTANTIN - VICEPRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - proiectul a fost finanțat încă de anul trecut, au fost niște vicii de procedură, s-a reluat, s-a ajuns în faza în care este, în faza finală-faza corectă și-1 supun aprobării dumneavoastră.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Economică si Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate după cum urmează: Comisia 1-nefavorabil, Comisia 4 -favorabil și Comisia 5 -nedecis, în vederea avizării proiectului de hotărâre.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-discutii? Poftiti, doamna Dinu.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-am o întrebare, mai mult către domnul secretar. Am văzut în proiect că sunt acțiuni care s-au desfășurat anul trecut, în august 2018, din ce scrie acolo pe proiect. Repetat în două locuri. Putem să mai finanțăm acum, chiar din punct de vedere legal mă interesează, dacă putem să mai dăm acordul de finanțare a unei acțiuni care s-a desfășurat în august 2018? Dacă vă uitați cu atenție pe calendarul acestor evenimente, unele sunt iunie-iulie 2019, unele august 2018. Cine s-a ocupat de inițierea evenimentului, cine cunoaște programul? Am înțeles că domnul viceprimar și domnul Bîrzu cunosc foarte bine aceste proiecte, acest program, acest calendar, să ne dea câteva informații, iar domnul, repet, domnul secretar să ne spună dacă putem legal, să sponsorizăm sau să finanțăm niște acțiuni care s-au petrecut cu un an în urmă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - am o rugăminte. Unde ați găsit că e în 2018? Vă rog frumos.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-da. avem programul. Vă citesc programul -Activitatea 1. Mai pe scurt.

Activitatea 1. Perioadă, etapă de formare a cursului Profesorul documentarist al secolului XXI. Perioada iunie-iulie 2019.

Activitatea 2. Publicarea Monografia localității Costești

Perioada iulie-august 2019.

Activitatea 3. Conferință pe tema monografiei localității Costești.

Perioada august 2018.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-eroare de...

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-dar noi nu putem vota erori.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-acum inițiatorul să ne lămurească, când are loc conferința asta pe tema monografiei localității Costești, că aici în proiect ați scris domnul viceprimar că e în 2018.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - deci, eu am fost inițiatorul acestui proiect, nu fac parte din el, a fost altă comisie care s-a ocupat. V-am spus, proiectul a fost aprobat și finanțat în bugetul anului trecut la Capitolul "Centenar 2018”. Au fost niște vicii de procedură, într-adevăr o parte din acțiuni, sau începutul proiectului a fost în 2018 și o parte în 2019. Deci dacă proiectul...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-având în vedere precizările domnului Scripăț, că o parte din acțiuni au avut loc în 2018, nu-mi dau avizul de legalitate la acest proiect. Eu am zis că e o eroare de tehnoredactare.

(Se vorbește în afara microfonului, nu se înțelege)

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-bun, bun, erorile materiale le putem îndrepta în timpul ședinței, dar având în vedere precizarea domnului Scripăț, că două activități care sunt trecute în program au avut loc în 2018, nu pot să-mi dau avizul de legalitate. Acest proiect nu are aviz de legalitate.

Domnul Consilier Crețu Cătălin-Bogdan - păi atunci poate ar fi bine să retragem de pe ordinea de zi...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - și să se finanțeze numai acele activități care au loc în viitor. Asta-i propunerea de retragere și trebuie să aibă acceptul inițiatorului. Domnul Scripăț vă dați acordul ca să-1 retragem de pe ordinea de zi?

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - dacă nu are aviz de legalitate, îl retrag sau nu-1 retrag, e aceeași situație.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - și rugămintea mea este, în calitate de inițiator, pentru următoarea ședință să se remedieze pentru că eu sper totuși să fie vorba de erori de tehnoredactare. Mă îndoiesc că totuși cineva a făcut un proiect de hotărâre pentru anul trecut. Eu trăiesc cu impresia că e o simplă greșeală care poate fi remediată. Deci, cu acordul domnului Scripăț, supunem la vot retragerea de pe ordinea de zi a proiectului 10.

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Ieșită din

3

sală

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUS DANIEL

ABSENT

15.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂT CONSTANTIN ________________________________> ...............................................................

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOS

ABSENT

TOTAL

17

-

-

Cu 18 voturi pentru a fost retras proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi.

Cu 17. (Nu s-a observat că doamna Lazăr este ieșită din sală).

11.Se trece la punctul 11 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația S.C.E.N.A. din Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului ”Food Fest - Festival” în perioada 30 mai - 02 iunie 2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală. Administratorul Public, Direcția Economică si Serviciul Cabinet Primar).

Există rapoartele comisiilor de specialitate după cum urmează: Comisia nr. 1 -nefavorabil, Comisia nr. 4- favorabil și comisia nr.5 - nefavorabil.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Uie-discutîi? Poftiți, doamna consilier Năstase Raluca.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca - domnule primar, domnul primar nu este în sală? Nu mai participă la această ședință? Domnule viceprimar, stimate doamne și domni consilieri, aș vrea, în legătură cu acest proiect, să fac următoarele observații.

1. Acest festival începe chiar astăzi. Dumneavoastră nu știu în ce fel v-ați pregătit pentru această hotărâre de consiliu local și cum considerați că puteți să ne supuneți la vot o hotărâre de consiliu asupra unui proiect care începe chiar astăzi. Acesta se va desfășura pe o perioadă de cinci zile, ne solicitați pe repede înainte o sumă de 80 mii lei pentru a finanța artiștii în cadrul acestui eveniment. Eu vreau să vă întreb, dacă consiliul local nu ar vota astăzi acest proiect de hotărâre, ce se întâmplă cu acest eveniment? Cum își continuă și cum își implementează activitățile? Sau încă o situație a acestei hotărâri de consiliu local. Va fi trimisă prefectului pentru aviz de legalitate. Dacă prefectul nu-și dă aviz de legalitate, ce se întâmpla cu...sau avizul de legalitate vine foarte târziu, sau, v-am spus, nu vine, ce se întâmplă cu acest proiect? Cum v-ați pregătit în vederea acestei manifestații?

2. O altă observație, doamnelor și domnilor consilieri, acest eveniment este un eveniment comercial pur și simplu. Acolo băcăuanii vin, cumpără mâncare, băutură, dulciuri și ce se mai întâmplă acolo. Este o acțiune privată. înțeleg că Asociația S.C.E.N.A. intenționează să, are un buget de 228 772 lei, din care ne solicită nouă 80 000 lei pentru plata artiștilor.

Practic, dumnealor își propun niște cheltuieli în valoare de 148 722 lei și aș vrea aici să putem discuta asupra faptului că pe aceste cinci zile de festival, înțelegem că această asociație nu va avea venituri în sumă de 228 mii lei astfel încât să-și acopere aceste cheltuieli cu artiștii și cu toată derularea evenimentului? Adică este o cheltuială pe care noi nu înțelegem, nu o vedem oportună în cadrul acestui eveniment comercial, privat, în care Municipiul Bacău contribuie și cred că e suficient, cu locul în care se desfășoară festivalul, în locul ultracentral verde, în Parcul Cancicov unde sunt acordați mii de m.p. pentru toate aceste tonete și ceva va fi acolo pentru FOODFEST Festival. Mai mult decât atât, asigurăm buna desfășurare și paza și ordinea prin Poliția Locală, considerăm că sunt suficiente aceste contribuții. In plus, mediatizarea pe site și toate celelalte.

Domnul Huluță, imediat, mai am două cuvinte.

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe - lasă băi că tu mă ții de vorbă până diseară că ai ce spune.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca - nu, nu te țin.

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe -Raluca, las-o naibii! Tu nu ești de acord să dăm firmei noastre. Tu nu ești de acord să dăm la privați. Tu nu ești de acord să dăm nouă, dar ati fost de acord să dati 33 miliarde la Theaterstock. 33 de miliarde. Se cheltuiau 3 miliarde/zi și de acolo am intrat eu conflict cu Teatrul și cu... Aia e formulă liberală și aici că noi ajutăm, sau ajutăm cetățenii să se desfășoare acest spectacol și se pune la dispoziția acestor cetățeni, sunteți împotrivă.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca - am înțeles.

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe - sunteți împotrivă la orice. S-a terminat campania, las-o dracului.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca - nu m-ati lăsat să termin ceea ce am avut .......................................... ■................... 9 de spus.

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe - ei, Raluca, lasă că tu la fiecare punct...

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca - domnule președinte, mă lăsați să-mi termin ceea ce am de spus?

Domnul Consilier Stan Gabriel - fiecare consilier avea dreptul la doar două minute, nu la douăzeci de minute. Am convenit ca fiecare consilier vorbește două - cinci 3

minute, nu douăzeci.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca - domnule, unde scrie că trebuie să vorbesc două - cinci minute?

Domnul Consilier Stan Gabriel - nu se poate așa ceva. Discutăm pe aceeași temă de douăzeci de minute.

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe -te-am ascultat, nu te mai ascult.

Domnul Consilier Stan Gabriel - este mult prea mult.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca -doamnelor si domnilor consilieri....

I I ................................................■ ■■■■■■■■!■■—■■ ■                                                                                                          »

Domnul Consilier Stan Gabriel - discutăm nimicuri. în loc să votăm să fim eficienți, să facem treabă,...vorbe goale, nimic altceva decât vorbe goale. Ajunsesem la concluzia ca fiecare consilier să vorbească două-cinci minute. Pierdem timpul. Este timpul tuturor. Este viața noastră care se irosește aici cu discuții sterile, fără rost. Domnul Consilier Huluță Ghiorghe -tu îți bați joc de noi Raluca.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca -este a treia intervenție a mea, e al treilea proiect la care intervin și în total...

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe - este a treia intervenție a câte jumătate de oră. Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca -în total nu am vorbit mai mult de douăzeci de minute la fiecare. Adică nu înțeleg despre ce vorbim.

Domnul Consilier Stan Gabriel - se vorbește de eficiența actului politic și administrativ. E zero, pentru că discutăm despre nimicuri minute și zeci de minute în sir. Haideți cu totii, să fim eficienți.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca -am înțeles, în trei minute am încheiat alocuțiunea. Nu am terminat ce trebuia să vă spun.

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe - ... vorbești de 15 minute și mai vrei trei minute.

Domnul Consilier Stan Gabriel - din 54 de puncte, am discutat 11 în două ore. Este inadmisibil.

Doamna Consilier Dragomir Doina - vă întreb dacă mai sunteți în sală, domnul președinte?

Domnul Consilier Stan Gabriel - sunteți eficienți sau veniți aici să discutați 11 puncte în două ore, din 54 de proiecte. Este inadmisibil.

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe -ești purtătorul de cuvânt a lui...

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca -mai mult durează cât ne certăm noi aici pentru că eu terminam ce aveam de citit. Haideți, numai puțin, ascultați-mă două minute, da? Promit că imediat o să închei.

(Se vorbește în afara microfonului, nu se înțelege)

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie - domnul Huluță, mai lăsati...

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca -mă lăsați să spun ceea ce am de spus, v-am înțeles poziția. Doamnelor și domnilor, faptul că există această grabă... Gata, am încheiat în momentul acesta. Haideți, lasați-mă să-mi închei fraza. Eu insist să mă lăsați să-mi termin alocuțiunea. Vă rog foarte mult. Aveți acest respect față de mine, dacă nu ...

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe - cu promisiunea că nu mai iei cuvântul în continuare.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca -o să mai am un singur proiect la care... Hulu, un sigur proiect la care mai iau cuvântul, da?

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe - tu își bați joc de noi. Eu asta urăsc.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca -nu îmi bat joc, eu vă respect foarte mult. Credeți-mă.

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe -eu asta aștept de la tine. Fii la subiect.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca -dar sunt la subiect, domnule.

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe -nu ești la subiect, nu ești de acord cu nimic.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca -lăsati-mă să argumentez de ce nu sunt de acord. Da? închei prin această ...

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - domnilor consilieri, intrăm într-o polemică care nu o terminăm. Au fost două proiecte, un aviz de nelegalitate de la secretar, cel de la Costești, deoarece s-a început prea devreme, fără să se țină cont că sunt niște etape premergătoare. Acum acuzăm un proiect că e urgent sau a început înainte de a fi aprobat. Cel care ne poate spune dacă e legal sau nu, este secretarul Municipiului Bacău și vă rog să vă pronunțați.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca -da, dar numai puțin ca să îmi termin intervenția și domnul secretar să ne răspundă la toate aceste elemente. Doamnelor și domnilor consilieri, o secundă.

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe -pe scurt.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca -Hulu, te rog. Vă rog să mă ascultați puțin. Graba aceasta de a vota în regim de urgență acest proiect de hotărâre este pentru noi cel puțin ciudată. O să vă atragem atenția asupra legalității acestui proiect și domnul secretar o să ne explice dacă este în regulă ceea ce se petrece aici. Suma de 80 mii lei pentru acești artiști, repet, în accepțiunea noastră nu se justifică în cadrul acestui proiect. Considerăm că Asociația S.C.E.N.A. își poate finanța singură această activitate în cadrul festivalului FOODFEST, în mod particular în spate...

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe -au trecut cele 3 minute, Raluca.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca -se vehiculează că persoana care se află în spatele acestei asociații este o persoană apropiată Partidului Social Democrat și vă atrag atenția că toate aceste fapte pot crea suspiciunea de fraudă din bani public.

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe -toate sunt fraude.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca -dumneavoastră, prin forțarea acestui vot în ultima clipă pentru acest proiect, ne forțați mâna consilierilor locali și aș vrea să fiți atenți la ceea ce votați astăzi în cadrul acestui proiect. Sunt conflicte de interese în opinia noastră în acest proiect, v-am spus. Dumneavoastră acum o să hotărâți fiecare cum votați în cadrul proiectului.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie - doamna Raluca, s-a înțeles.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca -vă mulțumesc. Domnul Ghingheș. Domnul Consilier Botoi Romică - să încetăm de acum.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie - domnul Ghingheș, vă rog.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mulțumesc, foarte scurt. Aș vrea în primul rând să știu în baza cărei decizii, în baza cărui act, astăzi, la ora asta, avem această asociație desfășurându-și toată recuzita pe teritoriul Parcului Cancicov? Dacă există autorizația de amplasament sau ceva echivalent și de asemenea să remarc faptul că vorbim, așa cum foarte bine a spus colega Raluca Năstase, pe care o apreciez foarte mult pentru poziția pe care a luat-o, vorbim de o activitate comercială. Deci, haideți să vedem cum această administrație propune un proiect să populăm Parcul Cancicov, spațiul verde al Parcului Cancicov. Deci, vorbim de chioșcuri practic amplasate pe spațiul verde dar și pe alei într-o manieră total inestetică, într-un loc care este destinat de altfel plimbării sau activității recreative. Vorbim de o asociație care ne cere nouă bani, să sprijinim cu fonduri de la bugetul local anumite prestații artistice care să servească animării anumitor activități comerciale care de fapt aduc profit. Deci, o asociație desfășoară acolo tot felul de activități lucrative iar noi o finanțăm de la bugetul local. Nu numai că intră în sfera ajutorului de stat, așa cum este definit de legislația europeană, dar intră și în sfera penală pentru că vorbim din nou de o asociere directă cu fonduri nerambursabile fără concurs de proiecte. Subliniez foarte clar că în urma aprobării acestui proiect de hotărâre voi depune plângere penală cu privire la abuz în serviciu și nu voi aproba acest proiect de hotărâre așa cum nu le-am aprobat pe toate care au privit asocieri directe, cu finanțări directe, fără concurs de proiecte, deci finanțări nerambursabile.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie ■ s-a înțeles, domnul Ghingheș și-1 rugăm pe domnul secretar pentru că s-a pus problema legalității acestui proiect, să ne prezinte un punct de vedere.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-le luăm pe rând. Proiectul din fața dumneavoastră, din ceea ce înțeleg eu și ce am avizat, este realizarea unor momente artistice, nicidecum de realizare a unor activități comerciale. Spune foarte clar, în decursul evenimentului organizat în asociere cu Municipiul Bacău vor avea loc concerte muzicale și următoarele activități și manifestații. Deci, dumneavoastră veți hotărî dacă aceste activități artistice sunt oportune sau nu sunt oportune pentru Municipiul Bacău. Acum, proiectul nu a fost pus pe repede înainte pentru că a îndeplinit din toate punctele de vedere termenele și condițiile prevăzute de Legea 215. Nici măcar nu e peste ordinea de zi. Este un proiect care a fost comunicat consilierilor locali cu 5 zile înainte, ați avut timp să luați la cunoștință și de asemenea, bineînțeles, dovadă că l-ați citit cu foarte mare atenție sunt și criticile pe care dumneavoastră le aduceți. Faptul că la ora aceasta, în Parcul Cancicov se desfășoară activități sau nu se desfășoară activități, nu e problema mea, a noastră, nici a dumneavoastră, pentru că acest proiect poate să producă efecte doar din momentul aprobării lui de către dumneavoastră. Atâta timp cât în desfășurător și program, concert sau activități, deschiderea evenimentului are loc la ora 17, în data de 30.05, înseamnă că noi putem aproba acum, deschiderea....aprobarea acestui proiect. Deci, nu este nimic retroactiv. Dacă în proiectul de hotărâre spunea că începe la opt dimineața, aveam o problemă, într-adevăr. Deci, orice activitate va avea loc ulterior aprobării de către dumneavoastră, așa cum de altfel veți observa la proiectul următor, că datorită faptului că din cauza datei retroactive am renunțat la o anumită activitate, pentru că într-adevăr nu putem finanța, nu putem aproba activități retroactive. Deci, acum nu ne aflam, deocamdată, în fata unei activități retroactive. Dacă mai stăm la discuții si se face ora 17, probabil că atunci când veți aproba, într-adevăr nu o să mai pot să îmi dau avizul de legalitate.

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe - deci, eu trebuie să înțeleg că Partidul Național Liberal nu mai susține mediul privat, nu mai susține asociațiile, nu mai susține ONG-urile, nu mai susține fundațiile.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Huluță, dar aici nu e vorba de o susținere a mediului privat. Haideți...

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe - nu e adevărat, nu e adevărat, nu este o societate comercială.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - nu mai faceți discuții fără să va dau cuvântul. Deci, domnul Huluță, nu v-am dat cuvântul.

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe - îmi cer scuze, domnul președinte de ședință. Vă rog să mă iertați.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - nu mai sunt discuții...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - două secunde, n-am primit răspuns. Care este documentul în baza căruia astăzi avem acele corturi și scene amplasate în Parcul Cancicov? Parc Cancicov care ar trebui, din nou, să fie destinat recreerii și plimbării cetățenilor.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - domnul viceprimar, puteți să răspundeți. Domnul Consilier Ghingheș Cristian - deci, ce autorizație există? Vorbim de legalitate, ce documente există. E foarte important răspunsul. E foarte important răspunsul.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - vă rog, dragi colegi. Haideți să ascultăm răspunsul domnului Scripăț.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - pentru mine răspunsul e în felul următor. Clar și la obiect, secretarul Municipiului Bacău să ne spună, există aviz de legalitate, prin da sau nu și în funcție de asta votăm.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - vorbiți și de amplasarea acelor locuri. Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - nu, deocamdată vorbim de legalitate. Domnul Consilier Ghingheș Cristian - ok.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cu privire la legalitate, la problemele ridicate de doamna Raluca Năstase, m-am pronunțat. Domnul Ghingheș a pus o întrebare cu totul alta. Eu nu pot să-i dau răspuns la întrebarea care a pus-o domnul Ghingheș acum și de asta s-a adresat dumneavoastră. Dacă dumneavoastră, la fel ca mine, și bănuiesc că nu știți despre ce este vorba, că nici eu și cred că nici dumneavoastră nu sunteți informat, ne vom informa și o să luăm măsurile legale care se impun. Eu așa zic.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - eu zic altfel, domnul secretar. Să fiți mai exact și mai pe proiect. Proiectul se derulează între data de 30 mai, care e astăzi, nu se specifică nicăieri ora care tot avansați. Deci, spuneți, este legal sau nu este legal.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Scripăț!

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - eu m-am cam săturat de legalitățile dumneavoastră, să fiu târât prin instanță și prin altă parte.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Scripăț, dacă dumneavoastră citeați proiectul de hotărâre, dar dumneavoastră nu prea citiți, asta o știu, nu, nu prea citiți, în informare se spune foarte clar: ”joi, pe 30.05.2019, la ora 17, are loc deschidere evenimentului”. Dacă vreți să vă citesc eu și să vă fac conspecte înainte de ședința de consiliu local, pot face și pentru dumneavoastră lucrul acesta, pentru că ne știm de atâta timp și sunteți un om deosebit. Acum, îmi fac datoria să vă informez că în cadrul proiectului este ora 17 trecută și cu toată condescendența de care dau dovadă față de dumneavoastră, consider că acum dacă votați suntem în termenul legal să putem aproba acest proiect.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - s-au dat răspunsuri...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - fac o solicitare, acum, la Poliția Locală să meargă și să verifice. Vă rog frumos să verificați dacă au autorizație de amplasament și alte chestiuni de genul acesta. Că așa, poate să vină orice cetățean, își desfășoară taraba oriunde pe domeniul public și nimeni nu face nimic. Și apoi le mai dăm și bani ca să aducă artiști, ca să vândă, nu știu, bere, mici sau alte chestiuni.

Domnul Consilier Botoi Romică - nu cred că ar avea cineva curaj să amplaseze ce are de amplasat acolo fără autorizație.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - uite că au. Unii girați de administrația Necula, au curaj. Și mă întreb de unde provine acest curaj.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - domnul secretar, vă rog supuneți votului proiectul de hotărâre. Dragi colegi, au ridicat unii, domnul Cristian Ghingheș ați ridicat problema dacă au aviz la teren. V-aș propune să verificăm la teren și apoi să supunem la vot acest proiect.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - dar n-au legătură una cu alta. Deci, oricum trebuiau să aibă aviz la teren sau o autorizație de amplasament. Sunt două lucruri total diferite. Noi acum discutăm de o finanțare directă, din bugetul local. Deci, sunt două lucruri diferite.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - nu înțeleg ce așteptăm acum, sincer.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - domnul secretar a cerut o pauză de două minute să vadă totuși, un pic, un aspect tehnic și ne dă răspunsul în două minute. Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca - putem trece la următorul proiect atunci?

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - haideți să vedem ce punct urmează, punctul 12.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - deci, eu mai am o întrebare, domnul Bîrzu. A ieșit domnul secretar din sală?

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - a ieși, vrea o pauză de două minute pentru a clarifica o problemă tehnică.

Dragi colegi, haideți să ne așezăm, să reluăm ședința. O să trecem la procedura de vot. Domnul secretar, dacă mai aveți de făcut precizări sau nu? Nu, domnul secretar nu mai are precizări.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - deci, încă o dată. Rămâne avizul de legalitate al dumneavoastră?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - am de lămurit aspectele următoare. Ceea ce se întâmplă acum în parc nu este sub egida acestei asociații, unu. Doi, această asociație, această asociere este la fel ca toate asocierile care le-ați aprobat până acum, în vederea realizării unui eveniment. Acest eveniment are loc atât cu ocazia Zilei Copilului, cât și cu organizarea unor momente artistice de către municipalitate. Oportunitatea, repet, vă aparține. Din punct de vedere legal, acest proiect nu este retroactiv, evenimentele încep la ora 17, din partea Direcției Juridice este avizul favorabil. Deci, nu este nici o problemă.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Iile - mai sunt alte discuții? Dacă nu mai sunt alte discuții, vă rog domnul secretar apelul consilierilor.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? I-ați numărat? Domnul Scripăț se abține. Și domnul Irofte se abține. Haideți, ridicați mâna cei care vă abțineți: 3 abțineri. împotrivă: 5. Ridicați cei care sunteți pentru: 11.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOI ROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ       IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUTĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE RALUCA MARIA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA-GÂTU LAUR

* *

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

11

5

3

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - cu 11 (voturi), a trecut. Proiectul a fost aprobat. Dorea doamna Pravăț o intervenție.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - domnul Viceprimar Scripăț, dacă doriți, deci, nu e obligatoriu. Ați putea să vă motivați abținerea la acest proiect? Deci, eu nu înțeleg....dacă am înțeles, parțial, dacă am înțeles acuzațiile grupului politic P.N.L. referitor la beneficiarii direcți ai acestor proiecte, eu nu înțeleg de ce dacă v-ați abținut la proiectul acesta, nu v-ați abținut sau de ce l-ați mai băgat pe ordinea de zi, pe cel anterior.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - dacă sunteți...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - lăsați-mă un pic să termin. Domnul viceprimar, n-am terminat, vă rog frumos să mă lăsați un pic să termin. Doamna Consilier Năstase, de ce nu l-ați întrebat pe domnul Bîrzu care sunt beneficiarii direcți ai proiectului anterior, cel legat de colaborarea cu Costeștiul? De ce n-ați ridicat problema beneficiarilor direcți? Și de ce n-ați făcut aceste acuzații, dar care erau fondate, la proiectul anterior? Și vă spun, domnul viceprimar....

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - doamna consilier, mai discutăm de un proiect care n-a avut aviz de legalitate?

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - nu, discutăm despre un vot. Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - doi, nu trebuie să-mi justific dumneavoastră, eventual la DNA sau la un organ de control.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - deci, trebuie să justificați băcăuanilor, nu mie.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - dar de ce? De unde, până unde?

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - domnul viceprimar, nu mie. Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - dar cui?

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - deci, eu așa v-am întrebat: de ce nu v-ați abținut la celălalt?

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - m-am abținut că lucrurile nu sunt clare.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - dar erau clare la Costesti.

|       ■■■■■■■......................................... 9    7

când activitățile se derulau în 2018. Eu vă zic așa, pe principii de eficiență, eficacitate, economicitate, eu nu voi vota nici un proiect viitor care va finanța colaborarea cu Costeștiul.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - dar cine v-a obligat?

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - ca să ne înțelegem.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - vă obligă cineva?

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - când o să-mi fundamentați chestiunile astea clar și când o să reiasă din proiect care sunt beneficiile clare pentru comunitatea băcăuană ale unor asemenea proiecte, atunci mai dăm curs unui vot favorabil pentru acele proiecte.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - în regulă.

 • 12. Se trece la punctul 12 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Palatul Copiilor Bacău, Asociația Așchiuță Bacău și Colegiul Național de Artă ”George Apostu” Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentelor ce vor marca Ziua Copilului, ce se vor desfășura în perioada 29 mai - 1 iunie 2019 la Bacău Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Palatul Copiilor Bacău, Asociația Așchiuță Bacău și Colegiul de Artă ”George Apostu”, în vederea realizării în comun a evenimentelor ce vor marca Ziua Copilului, ce se vor desfășura în perioada 29 mai - 1 iunie 2019. Materialul a fost la mapă, oarecum sunt evenimente înrudite, dedicate copiilor.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu pot să dau aviz de legalitate având în vedere termenul de 29 mai, având în vedere că activitatea Asociației Așchiuță a fost deja. Deci, cred că acest proiect ar trebui să fie retroactiv, dar am înțeles că există un amendament care reglementează și reglează din punct de vedere juridic și al termenelor acest proiect. Vă rog întâi să ascultăm întâi amendamentul și în funcție de asta...

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - deci, nu luăm avizele. Poftiți, domnul Laur Șova.

Domnul Consilier Sova-Gâtu Laur - da, mulțumesc. în lumina celor prezentate de domnul secretar, aș dori să fac un amendament cu privire la eliminarea din proiectul de hotărâre, asocierea Municipiului Bacău cu Palatul Copiilor Bacău și Asociația Așchiuță Bacău, tocmai pentru că evenimentele au început pe data de 29 și să rămână doar asocierea Municipiului Bacău cu Colegiul Național de Artă ”George Apostu” Bacău, în vederea realizării evenimentelor viitoare.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - acum, din punct de vedere și al consecvenței și al legalității și pentru liniștea domnului Scripăț, amendamentul acesta are aviz de legalitate și îl supun la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Nu participă la vot

6.

DÂN1LĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

Nu participă la vot

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Nu participă la vot

15.

NĂSTASE RALUCA MARIA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

Nu participă la vot

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

15

-

-

Cu 18 voturi pentru... cu 19, domnul Miclăuș, îmi cer scuze...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - nu particip la vot, sunt în Consiliul de Administrație.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - am înțeles.

Doamna Consilier Pricopoaea Enula - nici eu nu pot și nici domnul Luca, suntem în Consiliul de Administrație la George Apostu.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - și domnul Crețu nu participă nici el la vot?

Domnul Consilier Luca Vasile - da, și eu vreau să îmi anunț neparticiparea.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - participați sau nu participați?

Domnul Consilier Luca Vasile - eu nu particip la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu, domnul Crețu nu participă la vot. Domnul Miclăuș nu participă la vot, domnul Luca nu participă la vot și doamna Pricopoaea. Deci, avem 15 pentru. Cu 15 pentru a fost aprobat amendamentul. Luați avizele vă rog.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - deci avizele, domnul secretar este favorabil acum?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - am spus foarte clar.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Director Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt discuții, procedura de vot deschis.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOI ROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Nu participă la vot

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

Nu participă la vot

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Nu participă la vot

15.

NĂSTASE RALUCA MARIA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

Nu participă la vot

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

15

-

4-

Luând în seamă abținerile (neparticipările la vot) care au rămas valabile, avem 15 voturi care au aprobat proiectul de hotărâre. Deci, s-au abținut (nu participă la vot): domnul Miclăuș, domnul Luca, doamna Pricopoaea și domnul Crețu, da domnul Cretu? Bun, vă mulțumesc mult.

 • 13. Se trece la punctul 13 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie da cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Ungureanu Anica, care a împlinit vârsta de 100 de ani Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Ungureanu Anica, care a împlinit vârsta de 100 de ani.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - domnul secretar, avizul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția de Asistență Socială).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - discuții dacă sunt? Nu sunt discuții, vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Ungureanu Anica, care a împlinit vârsta de 100 de ani

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți: 19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat: 17

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1. Se acordă un premiu în valoare de 5000 lei doamnei Ungureanu Anica din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 de ani în data de 02.05.2019.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  2.

  ART. 2. Acordarea acestui premiu se face în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 296/2007.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  3.

  ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

  17

  0

  0

  4.

  S-a adoptat.

  ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială Bacău, și doamnei Ungureanu Anica.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  5.

  ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

 • 14. Se trece la punctul 14 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2019 aferentă fiecărui membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, Bacău- ADIS

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2019 aferentă fiecărui membru al ADIS Bacău. Cotizația se stabilește în funcție de numărul de locuitori, iar Municipiul Bacău are o contribuție de 600 de mii de lei, contravaloare cotizație.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - domnul secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Economică si Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - discuții? Nu sunt discuții, domnul secretar, supuneți la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOI ROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ       IONELA-

X

CRISTINA

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUTĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

12.

IROFTE DUMITRU

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE RALUCA MARIA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

19

-

Cu 19 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 15. Se trece la punctul 15 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 29/10.02.2014, prin care s-au aprobat funcțiile publice, organigrama, numărul de personal și statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificările ulterioare

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - expunere de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 29/10.02.2014, prin care s-au aprobat funcțiile publice. Sunt niște modificări în organigramă, în sensul că s-a decis completarea structurii prin mutarea unui funcționar public și a unui inspector de specialitate de la Serviciul Implementare Proiecte la Serviciul Resurse Umane.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - domnul secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Resurse Umane și Administrativ).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - discuții? Nu sunt. Domnul secretar, vă rog supuneți la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr crt

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

Ieșit din sală

10

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11

IROFTE DUMITRU

X

12

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13

LUCA VASILE

X

14

MICLĂUȘ DANIEL

X

15

NĂSTASE RALUCA MARIA

X

16

PRICOPOAEA ENULA

X

17

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18

STAN GABRIEL

X

19

SOVA-GÂTU LAUR

X

20

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

18

-

-

Cu 19 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Cu 18 voturi, (domnul Consilier Huluță era ieșit din sală)

 • 16. Se trece la punctul 16 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 142/19.04.2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții, ale Poliției Locale a Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - expunere de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții la Poliția Locală. De asemenea, în structura Poliției Locale sunt niște modificări. Material avut la mapă, îl supun aprobării dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Iiie - domnul secretar, avizul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovicl - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public si Director Executiv Politia Locală Bacău)

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - discuții? Nu sunt, vă rog apelul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ       IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

Ieșit din sală

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE RALUCA MARIA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

18

-

-

Cu 19 voturi... nu s-a întors? Cu 18 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 17. Se trece la punctul 17 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, începând cu data de 01.06.2019 Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - da, aceeași speță. De data asta la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - domnul secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția de Asistență Socială).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - discuții? Nu sunt. Domnul secretar, vă rog, apelul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOIROMICÂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ       IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE RALUCA MARIA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

19

-

-

Având în vedere și venirea domnului Huluță, 19 voturi.

 • 18. Se trece la punctul 18 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Viceprimar Scripât Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului ce urmează a se încheia în vederea executării contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului ce urmează a se încheia în vederea executării contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău. De asemenea, materialul l-ați avut la mapă.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - domnul secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Compartiment Finanțări Locale-Grițcu Gabriel).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - discuții? Nu sunt discuții, domnul secretar, apelul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ       IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE RALUCA MARIA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

19

-

Cu 19 voturi a fost aprobat proiectul.

 • 19. Se trece la punctul 19 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind închirierea unor suprafețe de teren aflate în Oborul Șerbănești, din Bacău, str. Trecătoarea Tecuciului, nr. 1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - proiectul de hotărâre privind închirierea unor suprafețe de teren aflate în Oborul Șerbănești, din Bacău, prin licitație publică deschisă.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - domnul secretar, avizul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Piețelor).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - discuții? Nu sunt discuții, procedura de vot deschis. Domnul secretar, apelul domnilor consilieri.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum uimează.

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOI ROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ       IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE RALUCA MARIA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA-GÂTU LAUR

*

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi a fost aprobat proiectul.

 • 20. Se trece la punctul 20 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind închirierea unor spații și a unei suprafețe de teren aflate în incinta halei Pieței Centrale, din Bacău, str. Pieței, nr. 1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - privind închirierea unor spații și a unei suprafețe de teren aflate în incinta halei Pieței Centrale, din Bacău.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - domnul secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Piețelor).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - discuții? Nu sunt, apelul, domnul secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. ort.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ       IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUTĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE RALUCA MARIA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi a fost aprobat proiectul.

 • 21. Se trece la punctul 21 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind închirierea a două amplasamente aflate pe terasa de flori a Pieței Centrale, din Bacău, str. Pieței, nr. 1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - proiect de hotărâre privind închirierea a două amplasamente aflate pe terasa de flori a Pieței Centrale, din Bacău, din str. Pieței, nr. 1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - domnul secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Piețelor).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - discuții? Nu sunt. Domnul secretar, apelul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ       IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

ÎL

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE RALUCA MARIA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA-GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DAN1EL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 22. Se trece la punctul 22 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind închirierea unui teren, situat în parcarea Vivariu a Pieței Centrale din Bacău, str. Pieței nr.l, prin licitație publică deschisă organizată în condițiile legii

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - aici, vă rog să-mi admiteți două aspecte. Una, prezint proiectul de hotărâre și apoi la discuții vreau să mă înscriu. Deci, proiect de hotărâre privind închirierea unui teren, situat în parcarea Vivariu a Pieței Centrale din str. Pieței nr.l, prin licitație publică deschisă și organizată în condițiile legii.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - domnul secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Piețelor).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - discuții? Cine dorește să intervină?

...................... *............■■■■■■■■                                            9                                      »

Domnul Crețu.

Domnul Consilier Crețu Cătălin - da, în urmă cu câteva ședințe am mai avut proiecte care priveau spații din jurul Pieței Centrale și atunci s-a ridicat problema unei dezvoltări a Pieței Centrale, ca o piață modernă, centrală, pe care ar trebui să o aibă municipiul Bacău. Consider că acest amplasament este inoportun pentru o construcție, chiar și provizorie, atâta timp cât piața și tot terenul din jurul pieței nu au făcut decât obiectul unui studiu având în vedere importanța acestui amplasament. Prin urmare, eu voi vota împotrivă.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - mai dorește cineva intervenție? Domnul Viceprimar Scripăț și domnul Ghingheș.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - vreau să îmi spun un punct de vedere vis-a-vis de oportunitatea acestui proiect. Prin închirierea unei suprafețe care în mod normal și prin statutul pieței este destinat producătorilor, noi diminuăm zona producătorilor cu 120 m. Pentru ce? Comercializare produse alimentare. Ori în Piața Centrală, o cunoaștem, este superaglomerată, sunt foarte multe spații destinate alimentației pentru produse alimentare. Acest spațiu trebuie lăsat pentru producători, să încurajăm producătorii. Și așa în piață s-au făcut diminuări: s-a făcut hală de pește, s-a făcut hală de câmați de Pleșcoi în zona de producători. Deci, să respectăm statutul pieței agroalimentare. Zona este foarte aglomerată, nu sunt locuri de parcare, nu sunt pe perioada anului, eu știu, spații de comercializare pentru producători și deci, nu voi vota acest proiect în forma prezentată. Consider o diminuare a spațiului de producători din Piața Centrală. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - domnul Ghingheș, vă rog.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - adaug la cele spuse până acum și de domnul Scripăț și de colegul liberal...

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - da, haideți să ascultăm!

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - vă rugăm frumos, haideți, că mai avem încă pe atâtea proiecte și haideți să ne ascultăm unii pe alții și să terminăm în liniște ședința, vă rog mult.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mulțumesc. Faptul că acest proiect nu se corelează cu Planul de Mobilitate Urbană, care prevede o resistematizare a Pieței Centrale și să amplasăm construcții provizorii în parcarea de la Vivariu a pieței centrale, este total neproductiv și pe cale de consecință și eu mă voi exprima împotriva acestui proiect.

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe - eu voi vota acest proiect, având în vedere că nu are caracter penal și o să votez acest lucru.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - dacă mai sunt intervenții? Nu mai sunt .................................................... I ■ IUI !■■■■■■—.................................... ■■■■........ $ discuții, supuneți la vot, domnul secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Așa, bravo domnul Irofte, că nu vă vedeam.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. ort.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ       IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUTĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE RALUCA MARIA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA-GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

11

8

-

Cu același cvorum, 11 voturi pentru, 8 împotrivă... și domnul Scripăț e împotrivă și domnul Irofte e împotrivă, domnul Crețu, doamna Năstase, doamna Lazăr, domnul Miclăuș și domnul Ghingheș, deci avem 11 voturi valide. Proiectul nu a fost adoptat. Domnul Consilier Botoi Romică - dar sunt spațiile goale din piață care stau degeaba acolo, se poate să nu votăm acest proiect?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - n-ați fost atent.

Domnul Consilier Crețu Cătălin - ați fost atent la ce proiect vorbim?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - n-ați fost atent, e vorba de un spațiu în parcare.

Domnul Consilier Botoi Romică - și la Vivariu ce bagă?

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - pentru închirierea spațiilor existente și care stau goale, dar nu pentru construirea altor spații.

Domnul Consilier Botoi Romică - la asta s-a referit. Sigur că da, la asta s-a referit. Stau goale în loc să aducă niște bani la buget.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - nu-i închiriere de spații, e închiriere de teren aici. E o mare diferență.

 • 23. Se trece la punctul 23 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind închirierea unor spații de depozitare aflate la subsolul Pieței Centrale, din Bacău, str. Pieței, nr. 1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - proiect de hotărâre privind închirierea unor spații de depozitare aflate la subsolul Pieței Centrale, din Bacău, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii. Aici au apărut niște spații disponibile care trebuie scoase iar la licitație, să atragem fonduri la bugetul local.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - domnul secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Piețelor).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - discuții? Nu sunt. Domnul secretar, faceți apelul domnilor consilieri.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Scripăț, cum votați?

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - pentru.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2*

BOTOI ROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ       IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE RALUCA MARIA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA-GÂTU LAUR

____2___________________________________2_____________________________________________________________________________________________________________

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 24. Se trece la punctul 24 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind închirierea unor parcele de teren, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, situate în incinta Bazarului Milcov, str.Milcov nr.93-95, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - proiect de hotărâre privind închirierea unor parcele de teren, aparținând domeniului public, situate în incinta Bazarului Milcov Bacău.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - bun, domnul secretar, avizul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Piețelor).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - discuții asupra acestui proiect? Nu sunt. Supuneți, domnul secretar, la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ       IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUTĂ GHIORGHE

______________________________!___________________________________________________________________________________________________________________________________________

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE RALUCA MARIA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA-GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre.

28, 29, 30 și 31.

 • 28. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69102 din 05.06.2018 de la d-na Ladaru Elvira-Gabriela, la d-nii Șufariu Gigi-Eusebiu si Șufariu Maria

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 29. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69237/03.09.2013, de la d-na Cojocaru-Scatula Olimpia-Gabriela, la dl. Turcu Vasile

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 30. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 3088/21.02.2005, de la dl. Todirică Costel, la d-na Aramă Georgeta

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 31. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 10017/25.03.2002, de la S.C. INFO CONT SERV S.R.L. la d-na Dumitru Emilia, căsătorită cu Dumitru Gheorghe

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - dragi colegi, vă propun ca, având doi invitați care au proiecte și sunt mai la urmă, ca să nu mai stea, să...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - avem proiectele de la 28 la 31, cu transmiterea dreptului de concesiune. Sunteți de acord ca să le luăm acum? Haideți, supunem la vot proiectele de la 28 la 31, buletinele de vot le luăm pe toate o dată. Sunt transmiterea dreptului de concesiune, da? Luați vă rog frumos avizele.

Nu există obiecțiuni de legalitate la aceste proiecte.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitectul Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre nr. 28, 29 și 30, favorabile și rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre nr. 31, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Uie - discuții ? Nu sunt. Trecem la procedura de vot secret.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Dănilă, vă rog luați buletinele de vot.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectele de hotărâre nr. 28, 29, 30 și 31.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți: 19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat: 18

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  28. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69102 din 05.06.2018 de la d-na Ladaru Elvira-Gabriela, la d-nii Șufariu Gigi-Eusebiu si Șufariu Maria

  Inițiator - DL.COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat.

  18

  0

  0

  2.

  29. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69237/03.09.2013, de la d-na Cojocaru-Scatula Olimpia-Gabriela, la dl. Turcu Vasile

  Inițiator - DL.COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat.

  18

  0

  0

  3.

  30. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 3088/21.02.2005, de la dl. Todirică Costel, la d-na Aramă Georgeta

  Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat.

  18

  0

  0

  4.

  31. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de

  18

  0

  0

  concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 10017/25.03.2002, de la S.C. INFO CONT SERV S.R.L. la d-na Dumitru Emilia, căsătorită cu Dumitru Gheorghe Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat.

 • 25. Se trece la punctul 25 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea IICL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - proiect de hotărâre privind modificarea HCL 22 din 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - domnul secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Adjunct Structura Organizatorică Arhitect Șef)

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - discuții? Constat că nu sunt discuții. Domnul secretar, supuneți la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOIROMICÂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ       IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

Ieșit din sală

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE RALUCA MARIA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

18

-

-

Având în vedere absența din sală a domnului Ghingheș, cine mai lipsește? Doamna Lazăr este. Deci, numai domnul Ghingheș lipsește. Avem 18 consilieri, cu 18 voturi s-a aprobat proiectul.

 • 26. Se trece la punctul 26 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 379/ 2018 prin care s-au acordat, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 10 ani, două birouri din cadrul Centrului de Marketing din Bacău, Calea dr. Alexandru Șafran, nr. 145, către Parohia Sfinții Voievozi Săvinești, jud. Neamț

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - în 2018 am aprobat către Parohia Sfinții Voievozi Săvinești, la Centrul de Afaceri Bacău, cu titlu gratuit, două birouri pe o perioadă de 10 ani. Voia să-și facă un post de radio. Au renunțat la această idee, motiv pentru care abrogăm acea hotărâre și reintră în patrimoniul Municipiului Bacău cele două birouri.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - domnul secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Director Adjunct Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - discuții? Nu sunt discuții, procedura de vot secret.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - având în vedere că până la urmă nu dăm nimic, ci luăm, având în vedere că abrogăm, nu acordăm nici un drept, haideți să nu mai pierdem timpul cu vot secret și haideți să votăm direct pentru că....sunteți de acord? Da, bine. Haideți! Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOI ROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ       IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

Ieșit din sală

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE RALUCA MARIA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Fac precizarea că la solicitarea dumnealor are loc abrogarea, au renunțat expres la aceste spații.

 • 27. Se trece la punctul 27 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind transmiterea cotei de Vi din dreptul de concesiune prevăzut in Contractele de Concesionare nr. 69178/17.08.2015 si 69179/17.08.2015, de la S.C. RUSTRANS S.R.L., la dl. Luncanu Mihai-Cătălin Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - proiect de hotărâre privind transmiterea cotei de 50% din dreptul prevăzut în contractele de concesionare, de la RUSTRANS S.R.L., la dl. Luncanu Mihai-Cătălin. Materialele le-ați avut la mapă.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - domnul secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitectul Șef)

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - doamna Dinu, procedura de vot secret. Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind transmiterea cotei de Ti din dreptul de concesiune prevăzut in Contractele de Concesionare nr. 69178/17.08.2015 si 69179/17.08.2015, de la S.C. RUSTRANS S.R.L., la dl. Luncanu Mihai-Cătălin

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți: 19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat: 18

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTL

  IRI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aproba transmiterea cotei de Vz din dreptul de concesiune prevăzut in Contractele de Concesionare nr. 69178/17.08.2015 si 69179/17.08.2015, Încheiate pentru suprafețele de 18,81 m.p., respectiv 92,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, de la S.C. RUSTRANS S.R.L., la dl. Luncanu Mihai-Cătălin.

  S-a adoptat.

  14

  4

  0

  2.

  ART. 2 - Se imputerniceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractele de concesionare cu dl. Luncanu Mihai-Cătălin pentru cota de Ti din suprafețele de teren aferente construcției proprietate de la etajul 1 si actele adiționale la contractele de concesionare nr. 69178/17.08.2015 si 69179/17.08.2015 incheiate cu S.C. RUSTRANS S.R.L. pentru cota de 72 din suprafețele de teren aferente construcției proprietate de la parter.

  14

  4

  0

  S-a adoptat.

  3.

  ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

  S-a adoptat.

  14

  4

  0

  4.

  ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Încasări Debite.

  S-a adoptat.

  14

  4

  0

  5.

  ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau. prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  S-a adoptat.

  14

  4

  0

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - domnul secretar, am o propunere. Dacă putem face 32, 33 și 34, că au aceeași tematică cu prelungirea contractului. Dragi colegi, sunteți de acord să prezentăm și avizele în bloc la toate trei, 32, 33 și 34? Domnul viceprimar!

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - suntem de acord, hai să continuăm.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - bine, domnul viceprimar vă rog să prezentați un pic.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - proiectul 32.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie ~ 33 si 34, în comun.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - păi nu prea au nimic comun.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - atunci să nu mai ieșim din sală, ca să nu mai avem așa multe pauze.

32., 33., și 34. Se trece la punctele 32, 33, și 34 ale ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la:

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 17783 din 31.05.2002, încheiat intre Municipiul Bacau si BANCA TRANSILVANIA S.A. - SUCURSALA BACAU pentru terenul in suprafața de 260,00 m.p., proprietate privata a Municipiului Bacau, str. 9 Mai, nr. 33, poz. II (evazat)

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68756 din 11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 69308/12.10.2017 si 69302/27.07.2018, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Bicaz, nr.7-9

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 34, Proiect de hotărâre privind aprobarea reinnoirii contractului de concesionare nr. 16274/30.12.1993, asa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 26965/20.10.1998, nr. 69061/23.05.2016 si nr. 69808/06.12.2018, incheiat intre Municipiul Bacau si Banca Comeiciala Romana S.A. pentru supiafala de 2.526,00 m.p. teren, proprietate privata a Municipiului Bacau, situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. 9 Mai, nr. 11

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 17783 din 31.05.2002, incheiat intre Municipiul Bacau si BANCA TRANSILVANIA. Sunt niște contracte de concesionare care au expirat, motiv pentru care se solicită prelungirea acestora.

 • 33, la fel, prelungirea unui contract de concesionare încheiat între Municipiul Bacău și doamna Câmu Terezia.

 • 34, prelungirea actului de concesionare între Municipiul Bacău și Banca Comercială S.A.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - avizele, domnul secretar la cele trei proiecte.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitectul Șef)

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre 32, 33 și 34, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - procedura de vot secret. O să aveți trei buletine de vot, se trec la procedura de vot secret toate.

32. Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 17783 din 31.05.2002, incheiat intre Municipiul Bacau si BANCA TRANSILVANIA S.A. - SUCURSALA BACAU pentru terenul in suprafața de 260,00 m.p., proprietate privata a Municipiului Bacau, str. 9 Mai, nr. 33, poz. II (evazat)

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți: 19

2. Numărul consilierilor care au votat: 18

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART. 1 - Se aproba prelungirea duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 17783/31.05.2002, incheiat intre Municipiul Bacau si Banca Transilvania S.A. -Sucursala Bacau pentru suprafața de 260,00 m.p. teren, proprietate privata a Municipiului Bacau, situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. 9 Mai, nr. 33, poz. II (evazat), pentru o perioada de 12 ani si 6 luni, începând cu data de 01.06.2019.

S-a adoptat.

17

1

0

2.

ART. 2 - Se aproba redeventa in suma de 32.2645 lei/m.p./an, indexata la nivelul anului fiscal 2019, pentru terenul prevăzut la ART. 1, conform fisei de calcul ANEXA NR. 1 - parte integranta din prezenta hotarare.

S-a adoptat.

17

1

0

3.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Direcția Arhitect-Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

S-a adoptat.

17

1

0

4.

ART. 4 - Se imputemiceste Dl. Primar al Municipiului Bacau prin aparatul de specialitate, sa intocmeasca si sa semneze Actul Adițional la Contractul de Concesionare nr. 17783/31.05.2002 cu persoana juridica menționata la ART. 1 din prezenta hotarare.

S-a adoptat.

17

1

0

5.

ART. 5 - Prezenta hotarare va fi comunicata D-lui Primar al Municipiului Bacau, Băncii Transilvania S.A., Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Compartimentului Evidenta Concesionari.

S-a adoptat.

17

1

0

6.

ART. 6 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacau. prezenta hotarare va fi comunicata Instituției Prefectului -Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

S-a adoptat.

17

1

0

33. Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68756 din 11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 69308/12.10.2017 si 69302/27.07.2018, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Bicaz, nr. 7 - 9

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți: 19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat: 18

  Nr.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  crt.

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aproba prelungirea duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 68756/11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 69308/12.10.2017 si 69302/27.07.2018, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, cu sediul in Bacau, str. Bicaz, nr. 7 - 9 pentru spațiul in care funcționează cabinetul medical, situat in Bacau, str. Bicaz, nr. 7 - 9, format din 7 incaperi in suprafața totala de 90,40 m.p. si teren in suprafața totala de 31,82 m.p. in vederea desfășurării activitatii de medicina de familie, pana la data de 28.07.2019, data la care indeplineste condițiile de pensionare.

  S-a adoptat.

  17

  1

  0

  2.

  ART. 2 - Celelalte clauze prevăzute in Contractul de Concesionare nr. 68756/11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 69308/12.10.2017 si 69302/27.07.2018, raman neschimbate.

  S-a adoptat.

  17

  1

  0

  3.

  ART. 3 - Se imputemiceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa incheie si sa semneze Actul Adițional privind prelungirea duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 68756/11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 69308/12.10.2017 si 69302/27.07.2018, incheiat intre Municipiul Bacau si d-na Cârnu Monica-Terezia-Lyana, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA.

  S-a adoptat.

  17

  1

  0

  4.

  ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarului, Compartimentului

  17

  1

  0

  Administrarea     si     Inventarierea     Patrimoniului,

  Compartimentului Evidenta Incasari Debite si Arhitectului-Sef - Compartiment Evidenta Concesionari.

  S-a adoptat.

  5.

  ART. 5 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

  S-a adoptat.

  17

  1

  0

  6.

  ART. 6 - Plin Riija Secietaiului Municipiului Bacau. prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului -Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  S-a adoptat.

  17

  1

  0

34. Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea reînnoirii contractului de concesionare nr. 16274/30.12.1993, asa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 26965/20.10.1998, nr. 69061/23.05.2016 si nr. 69808/06.12.2018, încheiat intre Municipiul Bacau si Banca Comerciala Romana S.A. pentru suprafața de 2.526,00 m.p. teren, proprietate privata a Municipiului Bacau, situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. 9 Mai, nr. 11

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți: 19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat: 18

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART.l -    Se aproba reînnoirea Contractului de

  Concesionare nr. 16274/30.12.1993, asa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 26965/20.10.1998, nr. 69061/23.05.2016 si nr. 69808/06.12.2018, încheiat intre Municipiul Bacau si Banca Comerciala Romana S.A. pentru suprafața de 2.526,00 m.p. teren, proprietate privata a Municipiului Bacau, situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. 9 Mai, nr. 11, conform Planului de situație ANEXA NR. 1 - parte integranta din prezenta hotarare, pentru o perioada de 15 de ani, începând cu data de 31.12.2018.

  S-a adoptat.

  17

  1

  0

  2.

  ART.2 - Se aproba rcdcventa in suma de 38.7174 lei/m.p./an, indexata la nivelul anului fiscal 2019, pentru terenul prevăzut la ART. 1, conform fisei de calcul

  17

  1

  0

  3.

  ANEXA NR. 2 - parte integranta din prezenta hotarare.

  S-a adoptat

  ART.3 - Se aprobă contractul de concesionare conform ANEXEI nr. 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre

  S-a adoptat.

  17

  1

  0

  4.

  ART.4 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Direcția Arhitect-Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

  S-a adoptat.

  17

  1

  0

  5.

  ART.5 - Se imputerniceste Dl. Primar al Municipiului Bacau prin aparatul de specialitate, sa intocmeasca si sa semneze contractul de concesionare cu persoana juridica menționata la ART. 1 din prezenta hotarare.

  S-a adoptat.

  17

  1

  0

  6.

  ART. 6 - Prezenta hotarare va fi comunicata D-lui Primar al Municipiului Bacau, Băncii Comerciale Romane S.A., Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Compartimentului Evidenta Concesionari.

  S-a adoptat.

  17

  1

  0

  7.

  ART.7 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacau. prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului -Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  S-a adoptat.

  17

  1

  0

 • 35. Se trece la punctul 35 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE LOCUINȚA INDIVIDUALA, STR. ȘOIMULUI, NR. 1 din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIARI: PALADE BOGDAN si PALADE ROXANA-MIHAELA Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. întocmit pentru realizarea lucrărilor de construire locuință individuală, pe teren proprietate privată situat pe str. Șoimului, nr. 1 din municipiul Bacău. Material la mapă, vă rog să-l votați în forma prezentată.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - mai avem și proiectul 36, tot un PUZ, sunteți de acord să îl prezentați tot acum? Da? Deci, prezentați și proiectul 36 și pe urmă luăm avizele.

 • 36. Se trece la punctul 36 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL SI LOCUINȚE COLECTIVE P + 4E, STR. CORNIȘA BISTRIȚEI, NR. 21 E si AMENAJARE PARCARE, STR. PICTOR ION ANDREESCU, din municipiul Bacău, obiective ce se vor realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIARI: NISTOR GABRIEL-CONSTANTIN, NISTOR ADY si I.I. PAL LILIANA, din Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D.-ului întocmit pentru construire spațiu comercial si locuințe colective P + 4E, pe Str. Comisa Bistriței și amenajare parcare pe str. Pictor Ion Andreescu, din municipiul Bacău, obiective pe teren proprietate privată.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - deci, luăm avizele pentru 35 și 36, domnul secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Arhitectul Șef)

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre 35 si 36, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - dacă sunt discuții la proiectele 35 și 36? Constat că nu sunt, procedura de vot secret.

35. Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE LOCUINȚA INDIVIDUALA, STR. ȘOIMULUI, NR. 1 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIARI: PALADE BOGDAN si PALADE ROXANA-MIHAELA Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți: 19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat: 19

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART.l - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL întocmit pentru shimbarea funcțiunii pentru suprafața de 510,00 m.p. teren din str. Șoimului, nr. 11, cu nr. cadastral 82587 si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE LOCUINȚA INDIVIDUALA, STR. ȘOIMULUI, NR. 1,

  18

  0

  1

  din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata, conform Anexei nr.l - Planșa A 04 -care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIARI: PALADE BOGDAN si PALADE ROXANA-MIHAELA, din Mun. Bacau. Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de 5 ani.

  S-a adoptat.

  2.

  (2) Prevederi ale P.U.Z. - R.L.U.:

  • -  schimbarea funcțiunii existente cu zona locuințe individuale ;

  • - S teren = 510,00 m.p. teren conform C.F. cu nr. cadastral 82587;

  • - S construita propusa = 306,00 m.p.;

  • - Regim de inaltime propus: H max. - S + P + 1 (10,00 m);

  • - POT maxim = 60 % ;

  • - CUT maxim = 2,0 ;

  -retragere minima fata de aliniament = 3,50m.l. fata de str.

  Șoimului;

  -retrageri minime față de limitele laterale ale parcelei“l,00m;3,50 m;

  • - retrageri minime față de limitele posterioare ale parcelei^ 2,00 m.

  S-a adoptat

  18

  0

  1

  3.

  ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la Îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

  S-a adoptat.

  18

  0

  1

  4.

  ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, O.C.P.I. Bacau (hotararea insotita de documentația de aprobare a P.U.Z.) in vederea notarii in cartea funciara, beneficiarilor, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

  S-a adoptat.

  18

  0

  1

  5.

  ART. 4 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau. prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  S-a adoptat

  18

  0

  1

36. Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL SI LOCUINȚE COLECTIVE P + 4E, STR. CORNIȘA BISTRIȚEI, NR. 21 E si AMENAJARE PARCARE, STR. PICTOR ION ANDREESCU, din municipiul Bacau, obiective ce se vor realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIARI: NISTOR GABRIEL-CONSTANTIN, NISTOR ADY si I.I. PAL LILIANA, din Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

L Consilieri prezenți: 19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat: 19

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  2.

  ART.l - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL SI LOCUINȚE COLECTIVE P + 4E, STR. CORNIȘA BISTRIȚEI, NR. 21 E si AMENAJARE PARCARE, STR. PICTOR ION ANDREESCU, din municipiul Bacau, obiective ce se vor realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIARI: NISTOR GABRIEL-CONSTANTIN, NISTOR ADY si I.I. PAL LILIANA, din Bacau. Durata de valabilitate a P.U.D. -ului este de maxim 24 luni de la data aprobării hotărârii.

  S-a adoptat.

  13

  5

  1

  (2) Prevederi ale P.U.D.:

  a) Prevederi P.U.D. propuse pentru spațiu comercial si

  13

  5

  1

  locuințe colective:

  • - regim de inaltime = P + 4E;

  • - H atic - + 15,0 m;

  • - H terasa = +14,50 m de la CTS;

  • - POT max. = 37,22 %;

  -CUT = 2,16;

  • - S teren = 1.128,00 m.p.;

  • - Sc Ia sol = 419,86 m.p.;

  • - Scd = 2.445,34 m.p.;

  • -  retrageri minime față de limitele laterale si posterioare ale parcelei = 10,00 m.l. in partea de Vest fata de limita cu aleea pietonala, 3,62 m.p. in partea de Est, 3,10 m.l. in partea de Nord si 8,89 m in partea de Sud - fata de limita aliniament - str. Comisa Bistriței si aleea pietonala;

  • - Accesul principal pietonal si auto se va face din partea de Sud a parcelei.

  S-a adoptat

  3.

  b) Prevederi P.U.D. propuse pentru amenajare parcare:

  13

  5

  1

  • - S teren - 442,00,00 m.p.;

  • - S parcare dale ecologice = 149,50 m.p.;

  • - S circulație carosabila - 292,50 m.p.;

  • -  circulații și accese: accesul principal pietonal si auto se va face din partea de Nord a parcelei.

  S-a adoptat

  4.

  ART.2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prm Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

  S-a adoptat.

  13

  5

  1

  5.

  ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarilor, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

  S-a adoptat.

  13

  5

  1

  6.

  ART. 4 - Prin griia d-lui Secretar al Municipiului Bacau. prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  S-a adoptat.

  13

  5

  1

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - aș dori să menționez că eu am votat împotrivă la proiectul 36, argumentat de opoziția cetățenilor de acolo și de marea suprafață de spațiu verde care se defrișează.

 • 37. Se trece la punctul 37 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.348/2007 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare a Pieței Centrale, Pieței Sud, Pieței de Gross și Bazarului Milcov din municipiul Bacău Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare a Pieței Centrale, Pieței Sud, Pieței de Gross și Bazarului Milcov din municipiul Bacău.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - domnul secretar, avizul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Piețelor)

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - discuții? Nu sunt, vă rog procedura de vot, domnul secretar, apelul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ       IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

1

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE RALUCA MARIA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 38. Se trece la punctul 38 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea aprobarea dreptului de uz si servitute către DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute către DELGAZ GRID asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - da, mulțumesc. Domnul secretar, avizul. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Director Adjunct Structura Organizatorică Arhitect Șef)

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - procedura de vot secret. Domnul Dănilă, vă rog să împărțiți buletinele de vot.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz si servitute către DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți: 19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat: 19

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și servitute legală către DELGAZ GRID SA, astfel:

  (1) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra:

  a) suprafeței de 15mp teren aparținând domeniului public al municipiului         Bacău, aferentă lucrării

  "REGLEMENTARE    COEXISTENTĂ    ÎNTRE

  INSTALAȚIILE S.C. DELGAZ GRID S.A. SI AMENAJARE CLĂDIRE BIROURI STR.PICTOR AMAN NR.54 MUN.BACAU, JUD.BACAU", în vederea amplasării cablului electric subteran de joasă tensiune LES lKv pe strada Pictor Aman din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr.l, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  S-a adoptat.

  19

  0

  0

  2.

  b) suprafeței de 25mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ MAGAZIN PROFI STR.TECUCIULUI NR.3, MUN.BACAU, JUD.BACAU", în vederea amplasării cablului electric subteran de joasă

  19

  0

  0

  tensiune LES IKv, pe strada Tecuciului din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr.2, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  S-a adoptat.

  3.

  c) suprafeței de 22,5mp teren aparținând domeniului public al municipiului     Bacău, aferentă lucrării ”A.E.E.

  MAGAZINE PROFI CALEA MĂRĂȘEȘTI NR.122 BACĂU, JUD.BACĂU, DE PE RAZA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACĂU”, în vederea amplasării cablului electric subteran de joasa tensiune LES IKv, pe stiada Calea Mărășești din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  S-a adoptat.

  19

  0

  0

  4.

  d) suprafeței de 7>5mp teren, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării ”ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ MAGAZIN MEGA IMAGE AMPLASAT IN MUNICIPIUL BACAU, STR.ALEX.CEL BUN NR.3, JUD.BACAU”, în vederea amplasării cablului electric subteran de joasă tensiune LES IKv, pe strada Alexandru cel Bun din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  S-a adoptat.

  19

  0

  0

  5.

  (2) pe durata existenței capacităților energetice asupra: a) suprafeței de 0,75mp teren aparținând domeniului public al municipiului     Bacău, aferentă lucrării

  ”ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ MAGAZIN PROFI STR.TECUCIULUI NR.3, MUN.BACAU, JUD.BACAU” în vederea amplasării unui bloc de măsură și protecție pentru alimentare și măsură și a unei firide de branșament pe strada Tecuciului din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr.2, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  S-a adoptat.

  19

  0

  0

  6.

  b) suprafeței de lmp teren aparținând domeniului public al municipiului     Bacău, aferentă lucrării ”A.E.E.

  MAGAZINE PROFI CALEA MĂRĂȘEȘTI NR.122 BACĂU, JUD.BACĂU, DE PE RAZA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACĂU”, în vederea amplasării unui bloc de măsură și protecție pentru alimentare și măsură și a unei firide de branșament pe strada Calea Mărășești, din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație,

  19

  0

  0

  Anexa nr.3, parte integrantă a prezentei hotărâri; S-a adoptat.

  7.

  c) suprafeței de 0,5mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării ”ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ MAGAZIN MEGA IMAGE AMPLASAT IN MUNICIPIUL BACAU, STR.ALEX.CEL BUN NR.3, JUD.BACAU”, în vederea amplasării unei firide de branșament, pe strada Alexandru cel Bun din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr.4, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  S-a adoptat.

  19

  0

  0

  8.

  ART. 2 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz și de servitute, conform Anexei nr. 5, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat.

  19

  0

  0

  9.

  ART. 3 - Dreptul de uz și servitute, se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

  S-a adoptat.

  19

  0

  0

  10.

  ART. 4 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului. S-a adoptat.

  19

  0

  0

  11.

  ART. 5 - Titularii dreptului de uz și servitute prevăzuți la art. 1 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  12.

  ART. 6 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

  S-a adoptat.

  19

  0

  0

  13.

  ART.7 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

  S-a adoptat.

  19

  0

  0

  14.

  ART. 8 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat.

  19

  0

  0

 • 39. Se trece la punctul 39 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul 2018, al Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul 2018, al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Pentru cei nelămuriți, apelez la specialiștii primăriei.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - domnul secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Economică)

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - discuții? Domnul Ghingheș, spuneți.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - da, mulțumesc. Contul de execuție bugetară pe anul trecut n-are cum să treacă așa cu una cu două, pentru că vorbim totuși despre felul în care administrația și-a îndeplinit ceea ce a promis băcăuanilor la începutul anului, prin bugetul local. Și nu pot să constat excedentul bugetar final, iarăși, se ridică la peste 50 de milioane lei bani necheltuiți care au rămas în buget, deci credite bugetare cu care se puteau face o grămadă de lucruri în municipiul Bacău. Sunt părinți care se plâng, iarăși, că școlile nu sunt dotate, că au lipsuri materiale și noi stăm cu banii în buget. L-am mai întrebat pe domnul administrator public ce are de gând să facă cu privire la această slabă execuție bugetară, mai ales pe zona de dezvoltare investiții, iarăși avem 20%. Undeva la 20% procent de realizare a investițiilor pe anul trecut. Este al treilea an când se întâmplă asta. Deci, Municipiul Bacău își propune atâta și reușește doar o mică părticică, cu toate că atunci când aprobă bugetul se laudă că va investi și va realiza o sută de mii de obiective de investiții. Iarăși, aș dori să trag un semnal de alarmă asupra managementului la nivelul Administrației Necula, că sunt obiective de investiții care nici măcar nu au început. Nici anul trecut, nici acum doi ani, nici acum trei ani. Ba mai mult, obiective de investiții care sunt lăsate de fosta administrație si la care nu s-a mișcat nimic si î                                                                                                                              5          5                                                                3                                    5

avem exemplele Insulei de Agrement, Spitalului Municipal, ș.a.m.d. Aș dori să subliniez din nou necesitate unui mecanism transparent, on line, de monitorizare a acestor investiții. Este o propunere pe care v-am făcut-o de doi ani de zile, ați promis cumva că va fi preluată pe noua organigramă, dar noua organigramă am așteptat-o și tot n-a venit. Probabil va pleca această administrație și următoarea administrație va schimba și organigrama după nevoile cetățenilor. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - bine. Mai sunt alte discuții? Nu sunt, domnul secretar va rog apelul domnilor consilieri.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ       IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE RALUCA MARIA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA-GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 40. Se trece la punctul 40 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2019 Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2019.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - mulțumesc, domnul secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Economică și Comisia Tehnică la Legea 350/2005)

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - discuții? Domnul Ghingheș, poftiți.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -mulțumesc. Nu pot să nu constat faptul că acest program al finanțărilor nerambursabile a fost diminuat de la an la an. Țin minte că în 2016 se ridica undeva la 10 milioane lei, astăzi îl vedem la extraordinara sumă de 800.000 de lei și din păcate, asta se întâmplă pentru că această administrație alocă finanțări nerambursabile nu prin concurs de proiecte, ci prin asocieri directe. în loc să oferim tuturor în mod egal, tuturor asociațiilor, să se înscrie, să depună un proiect, să participe la un concurs și să fie proiectele lor selectate, administrația recurge la metoda finanțărilor directe. Pe tineret avem anul acesta 450.000 alocare. Asta după ce prin Capitala Tineretului, acel program pe care Lam avut aici în 2017, s-au alocat atunci 1.300.000 și țin minte că era acea promisiune cum că această sumă va fi perpetuată de-a lungul anilor. Anul trecut, de exemplu, am avut 700.000 de lei, dar nu s-a mai realizat și o a doua sesiune de proiecte, pentru toamnă, chiar dacă mai erau bani rămași în buget. Astăzi, iarăși, avem 450.00 de lei...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - la Capitala Tineretului a fost tot o alocare directă, dacă țin eu minte.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - nu, eu vorbesc..., deci n-am fost de acord cu acele alocări directe, ci mă refer la finanțarea de 1,3 milioane pentru proiecte competitive.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - am înțeles acum. De asta trebuie să facem diferența între..., și dumneavoastră ați surprins foarte bine esența, între proiectele competitive, care privesc programe în derulare pe o perioadă mai lungă de timp...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - nu neapărat.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - și acele evenimente stricte, unice, care nu presupun desfășurarea în timp și inclusiv legiuitorul face diferența vorbind în 350 de proiecte și programe și în 215 de evenimente.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - da, dar să știți că Legea 350 definește orice alocare bugetară financiară către asociații ca fiind finanțare nerambursabilă dacă nu sunt de utilitate publică și toate aceste finanțări nerambursabile trebuie acordate prin concurs de proiecte.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - e o discuție întreagă și în teorie și în practică.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - e o discuție, corect, da.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - dar o să reglăm cu ajutorul dumneavoastră toate în timp.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mă bucur.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - bine. Dacă nu mai sunt discuții, domnul secretar, vă rog faceți apelul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? O abținere domnul Ghingheș?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - împotrivă.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ   IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

Ieșită din sală

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUTĂ GHIORGHE

________________________________3        ........ ............... ..... -...........

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

3 . ..                                                                               ..........

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUS DANIEL

» ........

X

15.

NĂSTASE RALUCA MARJA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂT CONSTANTIN

_______________________________2____________________________________________________________________________________________

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA-GÂTU LAUR

*                              3

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOS

* ♦

absent

TOTAL

17

1

-

Cu un vot împotrivă a domnului Ghingheș, 18 voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Corect 17 voturi pentru (nu s-a observat ieșirea din sală a doamnei consilier Dinu). Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - urmează proiectele legate de Thermoenergy Bacău și v-aș ruga să le expunem pe toate, dacă sunteți de acord.

41., 42., 43. și 45A. Se trece la punctele 41, 42, 43 și 45A ale ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta expunerile de motive la:

 • 41.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2019 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuternicirilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia

Inițiator-DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 42.  Proiect de hotărâre privind mandatarea împutemiciților Municipiului Bacau în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2018

Inițiator-DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 43.  Proiect de hotărâre privind aprobarea normativului de cheltuieli, respectiv numărul maxim de autoturisme necesar desfășurării activităților specifice Societății Thermoenergy Group SA Bacău

Inițiator-DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

45A. Proiect de hotărâre prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente lunii aprilie 2019

Inițiator-DL.COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - proiectele 41, 42 și 43 vizează Societatea Thermoenergy Group.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - și 45A, domnul vice, tot de Thermoenergy.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - și 45A, unde supunem aprobării dumneavoastră aprobarea bugetului pe 2019, mandatarea împutemiciților Municipiului Bacau în Adunarea Generală, în vederea aprobării Situațiilor financiare pe 2018, respectiv aprobarea normativului și numărul maxim de autoturisme necesar desfășurării activității la Thermoenergy și 45 A se ia act de datoria Municipiului Bacău către societate, datorie care reprezintă pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție. Materialele le-ați avut la mapă, le supunem aprobării dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - da, bine. O să iau avizele în comun, pentru toate proiectele, ca să fiți atenți, pentru 41, 42, 43 și 45A. Rog pe domnul secretar să-și spună punctul de vedere.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public - toate cele patru proiecte, Unitatea Municipală pentru Monitorizare - toate cele patru proiecte, Direcția Economică -proiectele 41 și 45 A și Directorul Thermoenergy Group - proiectul 41)

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 4 în vederea avizării proiectelor de hotărâre 41,42, 43 și 45A, favorabile.

Rapoartele comisiei de specialitate nr. 5 sunt pentru proiectele 41, 42 și 43 favorabile, iar pentru proiectul 45A raportul este nefavorabil.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - discuții? Nu sunt discuții, domnul secretar, votăm pe rând proiectele sau toate în bloc?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - păi, haideți să le votăm pe fiecare în parte, ca să nu existe probleme. Deci, supunem la vot proiectul 41. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Nu participă la vot

2.

BOTOI ROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ       IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

Ieșită din sală

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE RALUCA MARIA

X

16.

PRICOPO AEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA-GÂTU LAUR

’ .. . » .

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

17

-

Doamna Dinu e ieșită, iar domnul Bîrzu nu participă. Cu 17 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

Proiectul 42. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Nu participă la vot

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ       IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

Ieșită din sală

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE RALUCA MARIA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA-GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

17

-

-

Iar domnul Bîrzu se abține, iar doamna Dinu nu e, 17 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre.

43, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Nu participă la vot

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ       IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIIIAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

Ieșită din sală

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE RALUCA MARIA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

17

-

-

17 voturi pentru, având în vedere abținerea domnului Bîrzu și absența doamnei Dinu. Proiectul 45A. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Nu participă la vot

2.

BOTOI ROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ       IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

Ieșită din sală

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

NÂSTASE RALUCA MARIA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA-GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 44. Se trece la punctul 44 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile IUNIE - IULIE 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - proiect de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local pentru ședințele din lunile iunie și iulie 2019.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - bun, domnul secretar, avizul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Compartimentul Analiză și Relații Consiliu Local)

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - discuții, propuneri? Cine face propuneri pentru președinte? Doamna consilier.

Doamna Consilier Ciocodei Mihaela - propun ca președinte de ședință să fie doamna Doina Dragomir.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot propunerea ca pe următoarele două luni să fie doamna Dragomir președintă de ședință. Cine este pentru? Unanimitate, mare lucru. Se abține cineva? Este cineva împotrivă?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE RALUCA MARIA

X

16.

PRICOPOAEAENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi pentru a fost aleasă doamna, președintă.

Domnilor consilieri, vreau să vă anunț că domnul Iftene, la solicitarea dumneavoastră, s-a deplasat în Parcul Cancicov, a constatat într-adevăr că cele expuse de domnul Ghingheș sunt reale și a aplicat sancțiunile prevăzute de art. 37, lit. ”f’ pentru amplasarea mobilierului stradal înaintea obținerii autorizației de amplasare. Deci, sancțiunea a fost aplicată.

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe - dar nu este vorba despre...

Domnul Secretar Nicoiae-Ovidiu Popovici - nu, nu, am spus foarte clar, de amplasare a mobilierului stradal.

45B. Se trece la punctul 45B al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 157 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Bacău.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - bine, domnul secretar, vă rog punct de vedere.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Adjunct Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile. Raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre este nefavorabil.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nefavorabil din cauza neîntrunirii cvorumului, nu?

Domnul Consilier Șova-Gâșu Laur - corect.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - bun, asta voiam.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - discuții, dacă sunt la proiectul 45 B? Constat că nu sunt discuții, vă rog supuneți la vot domnul secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? O abținere, domnul Ghingheș?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ       IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE RALUCA MARIA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

18

-

1

Cu o abținere a domnului Ghingheș și 18 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre.

45C. Se trece la punctul 45C al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Viceprimar Scripâț Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind solicitarea adresată Județului Bacău de trecere a terenului în suprafață de 115,7 mp, situat în Bacău, str. Alexandru Șafran, nr. 145, din domeniul public al Județului Bacău, în domeniul public al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 166/ 2019 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Bacău cu...

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie ~ nu, nu, dar nu e acesta. 45 C!

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - privind solicitarea adresată Județului Bacău de trecere a terenului în suprafață de 115,7 mp, situat în Bacău, din domeniul public al Județului Bacău, în domeniul public al Municipiului Bacău.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - domnul secretar, vă rog punct de vedere.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Adjunct Structura Organizatorică Arhitect Șef). Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile. Raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre este nefavorabil.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - discuții? Constat că nu sunt discuții, vă rog domnul secretar, supuneți la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOI ROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ       IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE RALUCA MARIA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre.

45D. Se trece la punctul 45D al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Bîrzu Hie dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 166/ 2019 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului ”Alecsandriada’\ ediția a IlI-a

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - da, este vorba de ”Alecsandriada”, un eveniment tradițional pentru Bacău, realizat în comun de Municipiului Bacău cu Județul Bacău.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - domnul secretar, punct de vedere. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile. Raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre este nefavorabil.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - discuții asupra proiectului? Nu sunt discuții.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOI ROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ       IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE RALUCA MARIA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre.

45E. Se trece la punctul 45E al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Viceprimar Scripâț Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 169/ 2019 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Bacău cu Asociația „Insula Cercetașilor”, în vederea realizării în comun a evenimentului „Festivalului Luminii 2019”, ce se va desfășura în data de 18 mai 2019 la Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - da, era vorba de un parteneriat cu Asociația „Insula Cercetașilor”, pentru un eveniment în data de 18 mai. E retro, motiv pentru care se reprogramează pentru data de 2 iunie, în Parcul Catedralei.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - domnul secretar, vă rog avizul. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile. Raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre este nefavorabil.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - discuții asupra acestui proiect? Nu sunt, supuneți la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ       IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

NÂSTASE RALUCA MARIA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA-GÂTU LAUR

3                    ... .                                   3                                                                                               ........

X

20.

ȘTEFAN DANIFL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

18

-

1

O abținere, 18 voturi pentru. Proiectul a fost aprobat.

45F. Se trece la punctul 45F al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 139/ 2018 prin care s-au constituit comisiile de punere în aplicare a actelor procedurale aprobate în baza Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activitati nonprofit de interes general și s-a abrogat HCL nr. 168/ 2017

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 139 din 2018 prin care s-au constituit comisiile de punere în aplicare a actelor procedurale, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activități nonprofit.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - îl rog pe domnul secretar să dea avizul, punct de vedere.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Comisia Tehnică la Legea 350).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile. Raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre este nefavorabil.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - discuții? Nu sunt, procedură de vot secret, domnul Dănila.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 139/ 2018 prin care s-au constituit comisiile de punere în aplicare a actelor procedurale aprobate în baza Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activitati nonprofit de interes general și s-a abrogat HCL nr. 168/ 2017

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți: 19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat: 18

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART.l - Se modifică Anexa nr.l la HCL nr. 139/ 2018 si se înlocuiește cu una nouă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat.

  17

  1

  1

  2.

  DOMENIUL TINERET

  LAUR SOVA - GÂTU - consilier local S-a adoptat.

  14

  3

  2

  3.

  ANASIERĂZVAN

  S-a adoptat.

  15

  3

  1

  4.

  SOLOMON SERGIU

  S-a adoptat.

  17

  1

  1

  5.

  ROXANA HARTESCU

  S-a adoptat.

  15

  3

  1

  6.

  PAVELESCU SONIA

  S-a adoptat.

  17

  1

  1

  7.

  ISABELA PINTILIE - rezerva S-a adoptat.

  15

  3

  1

  8.

  DOMENIUL SOCIAL

  HULUȚĂ GHIORGHE - Consilier local S-a adoptat.

  15

  3

  1

  9.

  MAZILU LORENA S-a adoptat.

  17

  1

  1

  10.

  AFRENȚOAIE MĂRIOARA LAURA S-a adoptat.

  17

  1

  1

  11.

  BORDEI SIMONA S-a adoptat.

  16

  2

  1

  12.

  AXINTE IULIAN S-a adoptat.

  16

  2

  1

  13.

  PLESU DOINA - rezerva

  S-a adoptat.

  16

  2

  1

  14.

  ART.2 - Celelalte prevederi al HCL nr. 139/ 2018 sunt si

  18

  0

  1

  rămân în vigoare.

  S-a adoptat.

  15.

  ART.3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Comisia Tehnică de Aplicare a Legii nr. 350/ 2005.

  S-a adoptat.

  17

  1

  1

  16.

  ART.4 - Hotararea va fi comunicata Comisiei Tehnice si Comisiilor de evaluare și derulare a proiectelor pentru finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Bacău.

  S-a adoptat.

  18

  0

  1

  17.

  ART.5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității. S-a adoptat.

  17

  1

  1

45G.Se trece la punctul 45G al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Sportivă TNT Sport în vederea realizării în comun a competiției Cupa României 2019 la minifotbal - Faza Națională, ce se va desfășura în perioada 28 -30.06.2019 la Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin- proiectul 45G, deci ultimul de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Sportivă TNT Sport în vederea realizării în comun a competiției Cupa României la minifotbal în perioada 28 - 30.06.2019. Materialul l-ați avut la mapă,va propun să-1 votați în forma prezentată.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -vot secret. De ce-i direct? Da,vot direct.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-aici aș avea eu de făcut eu un amendament.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-poftiti. doamna Breahnă.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina- știți că proiectul a mai fost și pe ordinea de zi aferentă ședinței trecute, solicitarea aferentă contribuției Municipiului Bacău din partea beneficiarului a fost un pic mai mică, activitățile au rămas aceleași și pe forma actuală a proiectului a apărut o contribuție a Municipiului Bacău mai mare.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-și amendamentul care este?

Doamna Consilier Breahnâ-Pravăt Ionela-Cristina-si propunerea mea este să revenim la suma inițială pentru că diferența este nesemnificativă și n-are rost să dăm loc la discuții suplimentare, nejustificate și atunci haideți ca să....

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-acesta este amendamentul, să iau avizele. Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-păi da, dar stați că trebuie luate avizele întâi.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-avizele. să luăm avizele în primul rând. Domnul secretar avizul la ultimul proiect. Domnul secretar, avizul la ultimul proiect. Avizul la ultimul proiect, domnule secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public, Direcția Economică si Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie - domnul Șova?

Domnul Șova-Gâțu-Laur-aviz nefavorabil.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-s-a făcut un amendament, numai un pic. Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-domnule președinte, înainte de amendament, poate ne lăsați să punem și niște întrebări referitoare la acest proiect.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-un pic, numai un pic.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca -am ridicat mâna mai devreme.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-nu s-a văzut.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-au votat toți domnii consilieri pentru proiectul la care e vot secret? Ați votat?

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-trebuie votez eu, dacă mă așteptați. Dacă mă așteaptă domnul...

Doamna Consilier Dinu loana-Raluca-da. ca să putem număra.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-haideti să votăm și după aia facem discuții, că nici eu n-am votat.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-domnul Miclăus. votati? Domnul avocat?

........................................ .......*                                             9 7               9

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-dragi colegi, haideți să revenim la discuții. Cine dorea să intervină? Doamna Raluca Năstase. Haideți că e destul de târziu.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-domnule președinte, stimate doamne și domni consilieri, în legătură cu acest proiect am câteva observații pe care aș vrea să vi le prezint.

înțeleg că Asociația Sportivă T.N.T. a intenționat să obțină finanțare pentru acest proiect și de la Consiliul Județean, s-a răzgândit și cere acum Municipiului Bacău o sumă de bani pentru acest proiect al dânșilor. în cererea de finanțare se specifică faptul că această competiție se realizează în municipiul Bacău, dar toate spațiile în care se desfășoară această activitate sunt pe raza unei comune de lângă Bacău. Adică

nu știu dacă este în regulă ca Municipiul Bacău sa finanțeze această activitate. De ce nu s-a îndreptat Asociația T.N.T. cu această cerere de finanțare în comuna respectivă unde are.

Domnul Secretar Nicoiae-Ovidiu Popovici-mai explicați o dată, că nu am înțeles. Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-deci. în cererea de finanțare, Asociația Sportivă T.N.T. declară că va desfășura această competiție în municipiul Bacău.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-da.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-în sensul acesta și-a deschis într-adevăr un punct de lucru în Bacău.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-asa.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-în municipiul Bacău. Dar toate aceste terenuri de sport și ce au dânșii acolo sunt pe raza unei comune, din câte știu eu, comuna Mărgineni, dacă nu mă înșel. Nu este, cred, chiar legal să-ți deschizi un punct de lucru, creezi într-un fel o condiție artificială prin care soliciți bani municipalității, tu neavând nimic pe raza municipiului Bacău, decât un punct de lucru deschis. N-am avut timp să văd la ce dată l-a deschis pe municipiul Bacău. Toată această asociație, din câte știm noi, își are terenurile în comuna Mărgineni, în satul Barați, dacă nu mă înșel și aici aș vrea să fiți un pic atenți la ceea ce votați astăzi, pentru că nu există decât un singur punct de lucru deschis pe municipiul Bacău, atât, în cadrul acestui proiect.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-deci. conform legii au...

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-încă o chestiune, numai puțin, încă o chestiune. Conform Statutului, la pagina 51, Statutului asociației, la pagina 51, pagina 51 din documentația proiectului, la art.24 „președintele asociației încheie contracte cu aprobarea consiliului director al asociației”. Iar la documentația proiectului nu este aprobarea consiliului director. Acum dumneavoastră o să judecați în consecință, stimate doamne și domni consilieri, eu v-am prezentat o stare de fapt, o să vă repet că nu am nimic împotriva unor proiecte desfășurate pe raza municipiului Bacău, dacă acestea sunt desfășurate aici. Dar toate aceste domenii sunt în Barați.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-s-a înțeles.

.........».................................... )

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-legal este ca această finanțare să se solicite la Consiliul Județean sau chiar la comuna, primăria comunei unde se desfășoară activitatea, în speță comuna Mărgineni. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-este domnul președinte aici, vă rugăm să-l ascultăm. Un punct de vedere al dânsului, vă rugăm, domnule președinte.

Domnul Rusu Daniel-bună ziua. Sunt după doi ani la dumneavoastră, după doi ani doamna consilier, când după doi ani de zile în 2017....

îmi cer scuze, numele meu este Rusu Daniel și sunt președintele Clubului T.N.T., de altfel proprietarul complexului T.N.T. din Bacău, comuna Mărgineni, sat Barați, str. Arcadie Șeptilici, nr.5 A.

Deci, ca să dau un răspuns, domnule Bîrzu și doamnei consilier, sediul social al Asociației T.N.T. este în comuna Mărgineni, cu Sucursala, atenție, sucursală prin hotărâre judecătorească, doamna consilier, nu punct de lucru, ceea ce este foarte important cu privire la raportul juridic întemeiat cu privire la dreptul său, unde-și desfășoară activitatea. Ea este o sucursală și nu este un punct de lucru.

2.Această sucursală este deschisă acum vreo patru ani în urmă, nu acum. în 2017, eram în fața dumneavoastră când Municipiul Bacău s-a declarat ca Oraș Internațional al Tineretului, al Sportului. în 2017 Asociația T.N.T. a organizat Campionatul European de Blinds Football, singura instituție, entitate, ce doriți dumneavoastră care a ridicat opt steaguri naționale și a cântat de opt ori imnurile naționale în Europa, fiind singura competiție sportivă de nivel european la Bacău. Vreau să vă spun asta că atunci, doamna consilier, v-am rugat să fiți alături de noi partener, ca și acum. Și ați fost foarte mândri că sunteți participanți la un eveniment mediatic sensibil, având în vedere că manifestarea de blinds football este o manifestare cu zeci de mii de sportivi din întreaga Europă, un lucru benefic, în care Europa toată a vorbit despre Bacău și despre importanța noastră și că suntem alături de persoane cu nevoi speciale. De atunci nu s-a mai organizat un astfel de eveniment. In 2017, în iunie am organizat Campionatul Național de Minifotbal prin care, doamna consilier, măcar dați-mi voie să mă laud cu ce ceea ce fac, astfel încât băcăuanii să știe ce facem noi pentru Bacău, nu pentru Mărgineni. Am organizat Campionatul Național de Minifotbal, în care dumneavoastră ați fost parteneri. Și aceste jocuri au fost la T.N.T. în 2019, reușesc să aduc cea mai mare manifestare sportivă din Moldova, nu din Bacău și din cele mai mari orașe din țară și-n care, aici, la noi în oraș, e prin munca mea că eu sunt organizator, alături de federație partener, prin munca mea și n-am solicitat niciodată nimic, aducem 1.200 de sportivi, 96 de cluburi din toată România, începând din Teleorman, că tot e la modă cuvântul acesta, până la Dorohoi, eu știu, de la Cluj până la Vaslui, 96 de cluburi cu peste 1400 de oameni vor fi aici. Și ceea ce este de importanță, dragi băcăuani, colegi, că și eu sunt băcăuan, chiar dacă stau și lucrez acolo, oamenii aceștia cu familiile lor, cu prietenii lor vor cheltui bani la noi în oraș, nu în comuna Mărgineni, doamna consilier. Și gândiți-vă câte locuri de cazare, pentru dumneavoastră. Am închiriat, numai puțin, am închiriat toate spațiile de cazare în toate week-end-urile acestea. Noi, Bacăul, avem 700 locuri de cazare și 2200 de oameni de cazat. Deci va fi un câștig pentru orice înseamnă infrastructură, prezență și nu mai spun că în zilele acelea va fi și o sărbătoare a noastră a băcăuanilor în week-end-ul acela. Vă mulțumesc. Dacă mai aveți alte întrebări, eu vă stau la dispoziție. Sunt, am fost și voi rămâne pentru totdeauna pentru Bacău prin toate activitățile pe care le desfășor. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-deci. domnul secretar, s-a lămurit, nu?

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-domnule președinte, vă rog încă un minut. Eu țin să-l felicit în mod special pe domnul Rusu pentru activitățile pe care le-a prezentat și vă mulțumesc foarte mult că ați avut răbdare să ne prezentați toate aceste chestiuni. Sunteți de felicitat. Acum eu o să vă rog pe dumneavoastră și pe doamnele și domnii consilieri să înțeleagă faptul că banii publici trebuie cheltuiți în deplină legalitate. Acum, eu știu, am văzut că sunt multe proiecte, nu avem prea mult timp la dispoziție, suntem obosiți, dar dumneavoastră trebuie să apreciați la noi faptul că suntem atenți la aceste chestiuni legale, pentru că după aceea aveți de suferit dumneavoastră, avem de suferit noi consilierii, ca o paranteză fiind spuse, dacă vor fi probleme atunci ne veți reproșa chiar dumneavoastră, nouă consilierilor și aparatului primarului că nu am fost atenți la aceste detalii.

Domnul Rusu Daniel-da. doamnă, vă asigur că Daniel Rusu este un jurist cu experiență de peste 20 de ani și facem lucrurile așa cum trebuie să fie.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-în regulă. Acum, îmi cer scuze, în legătură cu articolul 24 din Statutul dumneavoastră, aveți această aprobare a Consiliului Director, că nu este la documentație? Acum, înțelegeți despre ce vă întreb, da?

Domnul Rusu Daniel-există această aprobare, ea este din momentul în care, ca element de execuție, o am în fiecare zi prin activitatea pe care o desfășor. Da, există și ea este definită din obiectul de exercițiu, pe funcția de exercițiu, aplicația mea de lucru, da? Ceilalți asociați, pe care îi am, sunt, respectiv, copii mei care ne reprezintă cu onoare la Londra.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-bun, înțeleg că dumneavoastră aveți această aprobare a Consiliului Director dar nu este depusă la documentația. Explicați puțin.

Domnul Rusu Daniel-deci.nu trebuie să explic nimic.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-domnule secretar!

Domnul Rusu Daniel-nu trebuie să explic nimic, eu sunt sigur că comisile de specialitate din cadrul primăriei au verificat și totul este în regulă. Noi nu putem să facem o aplicație și eu cred că este intempestiv la un articol de dispoziție în care documentația a fost verificată de către specialiști și au dat ok-ul. Mă las la latitudinea acestora și totul este în regulă.

Domnul Director Ciprian Fantazaeu chiar vă rog să ne explicați, dacă aveți aprobarea Consiliului Director.

Domnul Rusu Daniel-există această aprobarea a Consiliului Director, dar ea nu se face în mod expres pentru fiecare operațiune, este în aplicația serviciului pe care îl desfășor, domnule consilier.

Domnul Director Ciprian Fantaza-nu prea am înțeles, dumneavoastră ca organ de conducere la asociație aveți un Consiliu Director. Pentru realizarea acestui eveniment și pentru cheltuirea banilor asociației pentru acest eveniment aveți aprobarea Consiliului Director, potrivit Statutului dumneavoastră.

Domnul Rusu Daniel-da, cu siguranță am, pentru că acești bani sunt banii asociației pe care o reprezint, domnule consilier.

Domnul Director Ciprian Fantaza-și există această aprobare, la această oră?

Domnul Rusu Daniel-există, domnul meu.

Domnul Director Ciprian Fantaza-multumesc.

Domnul Rusu Daniel-cu plăcere.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule Fantaza, la documentație există această aprobare?

Domnul Director Ciprian Fantaza-nu.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-nu există.

Domnul Director Ciprian Fantaza-după cum spunea și domnul consilier, nu există. Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-nu există această aprobare și noi vă solicităm, domnule președinte, domnule secretar, retragerea acestui proiect de pe ordinea de zi, cu rugămintea ca domnii consilieri să fie atenți la ce votează. Am văzut că mai devreme, iarăși o să vă supărați pe mine, mai devreme ați sărit cu toții când v-am pus în vedere câteva chestiuni legate tot de suspiciuni, da, în anumite chestiuni. O să săriți din nou acum să spuneți, dar nu uitați, domnilor consilieri din arcul puterii, ca să zic așa....

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-s-a înțeles, Raluca.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-doamna consilier, suspiciunile... Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-acum....

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-doamna Breahnă, două minute.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-acum dacă citim cu atenție, descoperim aceste chestiuni.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-doamna Năstase, doamna Năstase, haideți să ne înțelegem cu privire la...

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-da.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-toată lumea are chiar obligația aibă suspiciuni, pentru că în același timp toată lumea are obligația să citească materialele pe care le votează și este normal ca dumneavoastră, în calitate de consilieri locali să fiți atât informați corect, atât cu privire la documentație cât și cu privire la votul pe care dumneavoastră urmează să-l exercitați. în cazul de față, la acest proiect, se pare că observația dumneavoastră este pertinentă și eu de la începutul ședinței tot mă uit la proiectul acesta și tot căutam și eu actul acesta și am crezut că e eroare din partea mea că nu-1 văd și că el ar exista. Dar acum mi-a confirmat si domnul Fantaza că nu există, ati confirmat si dumneavoastră si doamna Breahnă mi-a atras aceeași atentie, în momentul când l-a luat pentru că mai erau și alte discuții, de natură financiară, anumite neînțelegeri din care au rezultat și amendamentul doamnei Breahnă.

Vă spun că există acordul inițiatorului pentru scoaterea de pe ordinea de zi, astfel încât sunt îndrituit să supun la vot, după ce bineînțeles, doamna Breahnă, că și doamna Breahnă voia să ne facă aceeași propunere.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-nu. eu voiam să spun că sincer nu am încredere nici în fițuicile doamnei Năstase...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-bun. acum lăsați replicile acide...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-domnule secretar, va rog frumos, nu mă întreruperi, da? Știam, știam, ne-a anunțat doamna Năstase de acum două ore că mai are de făcut o intervenție, chiar mă gândeam ce fițuică mai are la dumneaei și doi, ne-a adus niște comentarii...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-astea-s comentarii inutile.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-într adevăr. documentul nu există și atunci probabil soluția pe care ați adus-o în vedere este probabil cea mai potrivită, dacă există acordul inițiatorului.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- exact, exact.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-deci. există acordul inițiatorului pentru retragere.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-domnule președinte, permiteți-mi să-i răspund doamnei Breahnă.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-da. mai vorbiți și după...

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-vorbim acum că doamna Breahnă a vorbit acum. Doamna Breahnă, fițuicile pe care le vedeți dumneavoastră acum aici... Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-niciodată n-am suportat studenții care copie, așa, ca idee, da? Probabil că-i defect profesional.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-deci. doamnă....

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-defect profesional, n-o luați în nume personal.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-nu. ca să știți. Fițuicile pe care le vedeți aici sunt listări din documentele anexate de către domnul care este aici, Rusu, nu avem fițuici. Dumneavoastră minimalizați foarte mult actul de votare...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-faceți dovada faptului că minimalizez, da?

Fiți atentă la alocările financiare și după aia mai discutăm.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-doamnă. eu sunt foarte atentă.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-opriti discuțiile, vă rog tare mult. Am oprit discuțiile, vă rog tare mult. Domnul Rusu vrea să mai spună un minut ceva și după aia supunem la vot retragerea pe care a propus-o inițiatorul.

Domnul Rusu Daniel-eu nu știu să fi fost această inițiativă de retragere, întrucât nu intra pe ordinea de zi. Pentru dumneavoastră și pentru toți ceilalți care doriți acest raport realizat în orașul nostru, dar pentru cei care nu doresc, îi informez că avem de-a face cu un alt proiect, nu este proiectul de tura trecută. Este vorba despre un alt proiect, deci un alt proiect cu altă execuție bugetară. Este același proiect ca obiect de activitate, dar este un alt proiect depus cu altă execuție bugetară, deci n-are nici o legătură raportul procentual acolo. Pe acest proiect, pe o nouă viziune de proiect bugetar, înseamnă că vine T.N.T.-ul cu mai mulți bani și primăria cu mai puțini bani, sau cu 4.000 lei mai mult decât la proiecția bugetului la proiectul de luna trecută. Eu nu știu și de altfel...

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-s-a înțeles.

...........................*............................ >                                                                              9

Domnul Rusu Daniel-numai puțin, cred că va fi a doua oară și ultima mea de a mai vorbi aici. Deci vreau să vă spun în felul următor. Dacă primarul care promovează nu și-l dorea, nu-1 punea aici. Dar nu am primit întrebări pertinente de a lămuri această problemă. Dumneavoastră cu siguranță aveți puterea, competența și autoritatea să solicitați lămuriri. Aceste lămuriri, până vor fi făcute, noi nu vom mai putea relua în data de 28 iunie că deja Cupa României se va fi efectuat. Eu o voi face oricum. Oamenii aceștia vor veni oricum în Bacău si vor vedea orașul nostru oricum. Vor sta în Bacău, vor cheltui bani în Bacău, iar dumneavoastră, domnilor consilieri, nu veți face parte din acest lucru și nu voi aminti acest lucru pentru că nu vreți să fiți alături de mine și toate inițiativele pe care le fac. Respect legea, doamnă consilier, să știți că o respect. Credeți-mă că o respect. Da, vă rog frumos.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-domnule președinte, haideți un pic să clarificăm. Numai un pic, că vreau să spun că eu personal sunt de acord cu acest proiect, vreau să-1 aprobăm și colegii mei cred că doresc aprobarea acestui proiect, nu cred că e cineva care să se opună unuia asemenea proiect, problema e, care a ridicat-o Direcția Juridică că nu este acest document, dar dumneavoastră îl puteți, acest document îl puteți aduce și luni la primărie, mâine.

Domnul Rusu Daniel-îl pot aduce...

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe-domnule președinte, domnule secretar și stimați colegi, noi facem...

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-spuneti. domnule Huluță.

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe-eu vreau să vă spun, vin cu o propunere să scoatem comisiile, să nu le mai facem și să venim direct în ședință. Pentru că noi cu acest punct, dacă doamna, Raluca dacă erai cinstită și corectă față de noi toți, în comisie îi cereai acest raport și azi aveam acest raport pe masă și duceam o acțiune. De ce suntem împotriva acestei chestiuni? Al doilea lucru. Noi avem aici președintele. Președintele răspunde de aceste chestiuni și dacă el nu are, asociația are Comisie de cenzori, are Comisie de control statutar. în momentul în care el nu respectă o chestie de asta este supus legilor. El a venit cu ștampilă, a venit cu cont, a venit cu toate chestiunile astea, de ce împiedicăm o activitate pe care a mai făcut-o și consiliul local a făcut. Tot amânăm ca să nu...

Suntem împotriva oricărei inițiative, că suntem în opoziție. De ce? Eu nu spun, eu nu m-am dus anul trecut la T.N.T. și nu mă duc nici anul acesta, nu asta-i problema. Dar tot dorim să împiedicăm pentru un act care este de ordin, de ordine interioară a lor, nu a noastră.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-domnule președinte de ședință, vreau și eu să spun două lucruri. Haideți că nu are rost să ne impacientăm aici.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-spuneti. domnule Miclăuș.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-din punctul meu de vedere procedural, dacă domnul primar care este inițiatorul proiectului nu se află fizic în sală, numai dumnealui putea să retragă acest proiect. Eu vă propun să supuneți la vot acest proiect. Că unii consilieri sunt pentru, alții sunt împotrivă, asta este democrația. Dar eu vă zic că are dreptate și domnul Rusu, eu zic că acest proiect trebuie supus la vot.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-eu aș propune...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-problema...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-as propune să așteptăm zece minute să meargă domnul Rusu să aducă documentul care lipsește.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-problema îmbracă două aspecte aici. A fost o propunere a doamnei Raluca Năstase de retragere de pe ordinea de zi. Eu am obligația să o supun la vot. în același timp, am obligația să întreb inițiatorul și o poate face oricare dintre dumneavoastră, ca să vă convingeți, că există sau nu acordul inițiatorului. Pentru că altfel lipsesc de drepturi ori pe doamna Năstase, ori pe domnul primar. Deci e obligația mea.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-domnule secretar, haideți că e prima oară când o propunere de scoatere de pe ordinea de zi, propuneri au mai fost și n-au fost supuse la vot. Legea este foarte clară. Inițiatorul propune un proiect, tot inițiatorul îl retrage. Inițiatorul nu este în sală...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-cu acordul, nu,nu.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-din punctul meu de vedere trebuie supus la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-proiectele de hotărâre pot fi retrase de pe ordinea de zi cu acordul inițiatorului. Așa spune legea, domnule consilier.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-si unde este inițiatorul aici?

............... —.......... I     I                  »                                      9

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-eu v-am repetat, că în calitate de secretar, am întrebat inițiatorul. Același lucru îl aveți si dumneavoastră să vă convingeți. Inițiatorul este la un eveniment.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-vină inițiatorul în sală.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-vină inițiatorul, bun.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -să vină inițiatorul aici între noi.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-în lipsa retragerii de pe ordinea de zi, există varianta a doua în care eu sunt pus și domnul Fantaza suntem în imposibilitatea să dăm aviz conform pentru că lipsește acel document, o dată, păi sunt cele două variante și atunci putem face două variante. Dar varianta cea mai buna, din punctul meu de vedere, având în vedere că acest eveniment are loc pe 28 iunie, eu sunt sigur că va mai fi o extraordinară...

Domnul Rusu Daniel-domnilor. vă rog frumos. Eu nu sunt om politic dar pot deveni, așa cum a devenit și domnul Ghingheș, pe care-1 urmăresc și oricare dintre dumneavoastră puteți deveni oameni politici. Eu sunt om de acțiune, eu fac o treabă. Fac o treabă pentru acasă, pentru la noi. Este un joc. Nu vreau să fiu părtaș la astfel de joc. Nu, nu, e, pentru că știți dumneavoastră care ați ridicat problema cu această prezență a inițiatorului și când v-a spus foarte clar, nu este inițiatorul înseamnă că nu are decizia, el care a propus-o, el poate s-o scoată. Acum găsim un subterfugiu, hai dacă nu este așa, haideți să încercăm cu documentul. Haideți să încercăm orice. Dacă nu, haideți să mai facem o extraordinară, sau o ducem undeva, nu se poate realiza peste două săptămâni pentru că nu avem execuția și dacă nu am bani, nu pot să o realizez. Pentru dumneavoastră. Eu sunt un om practic, nu pot să...Astea-s povești. Vă rog frumos, vreau să vă spun în felul următor. Deci, eu fac o acțiune pentru noi, pentru Bacău. Oamenii ăștia vin în Bacău. Oameni buni, nu mă băgați în jocurile politice. Haideți să facem treabă. Eu vreau să vă aduc oameni acasă, să vă reprezinte. Mulțumesc.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-domnul președinte de ședință, dacă-mi permiteți. Domnul Rusu, haideți să ne calmăm și noi suntem oameni de acțiune. Dar vă rog să vă uitați un pic la mine. Deci, eu voiam să vin să vă ajut. în momentul când solicitați bani publici, intrați în jocuri politice. Vă spune Daniel Miclăuș, consilier local P.N.L.Bacău, da? Odată ce sunteți un privat care solicitați niște bani publici, intrați în niște jocuri politice, pentru că aici, în consiliu local, noi suntem reprezentanții unor partide politice și democrația...

Domnul Rusu Daniel..»

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-numai un pic, numai două secunde, nu v-am întrerupt.

Domnul Rusu Daniel-îmi cer scuze.

Domnul Consilier Miclâus Daniel-și eu veneam în sprijinul dumneavoastră și am zis, hai să supunem la vot acest proiect. Vom vedea dacă va trece sau nu, dar nu ne certați, vă rog frumos.

Domnul Rusu Daniel-dar nu vă cert, sunt supărat nu pentru dumneavoastră, ci pentru domnii de la prezidiu care au dus-o într-o anumită direcție.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-este cu totul altceva. Eu am înțeles...

Domnul Rusu Daniel-pentru acest lucru. îmi cer scuze foarte mult. Eu nu vreau să irit pe nimeni.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-nu-i nici o problemă. Eu vreau să vă rezolv problema.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-eu îmi cer scuze, domnule Rusu, că trebuie să dau socoteală pentru semnătura mea, dar nu vreau s-o dau în altă parte, mai degrabă o dau în fața dumneavoastră, da? Când o să răspundeți în locul meu și o să aveți responsabilitatea pe care o am și când în sală nu o să mai fie încă zece oameni care să aștepte fiecare greșeală pe care poate să o facă aparatul și să o atace, și eu să dau cu subsemnatul în altă parte, asta-i partea a doua. Nu pot să zic că asta e o lacună descoperită de către un consilier local. Până la ora aceasta nu este acoperită această lacună. Eu și colegii mei, aparatul, nu este în posibilitatea de a da acest aviz. Punct. Ce atâtea discuții? Erați om de acțiune, dădeați un telefon și aveați pe masă aprobarea. De jumătate de oră de când faceți acuzații.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-haideti să începem...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-războiți cu mine degeaba, sincer.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-având în vedere lipsa avizului secretarului și avizul Direcției Juridice suntem în imposibilitatea de a exercita un vot. Și având în vedere solicitarea primarului de a retrage proiectul de pe ordinea de zi.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-stati oleacă, a fost o propunere de scoatere de pe ordinea de zi, haideți s-o punem corect, nu a venit nici din partea primarului, nici din sală, a venit din partea unui consilier local. Această propunere nu este valabilă decât cu acordul primarului, ca aceasta să se finalizeze. Acordul primarului există. Dacă dumneavoastră luați act sau nu de chestia asta, asta-i partea a doua. Dacă nu, dați-o încolo de treabă.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-supun la vot acordul...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu mai spun că puteați să amânați ședința si să dati...

5               >      1                      5

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-conformcelor expuse vă supun....

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-domnule secretar, pentru a continua, vă rog fiți atenți puțin. Pentru a continua ședința, o să vă solicit retragerea acelei solicitări ale mele, da și continuați, vă rog, procedura.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-bun. deci văd că nu mai doriți retragerea punctului.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-pentru că văd că suntem într-un impas. Domnul primar nu poate solicita, poate și-ar dori, dar nu-1 putem întreba, acest document lipsește în mod clar de la documentația proiectului, ca să putem merge mai departe, da, ați înțeles ce solicit.

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe-acest document este cerut de procedură? Eu vă întreb dacă este cerut de procedură acest document?

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-eu, președinte de ședință, numai un pic, din partea primarului îl reprezintă domnul Viceprimar Scripăț. Domnule viceprimar, aveți mandat de la primar pentru acest lucru?

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-am mandat, prin plecarea primarului, să continui ședința în forma care este, dar a-1 supune sau nu la vot este la mâna Secretarului Municipiului Bacău. Un proiect care n-are aviz de legalitate, nu putem să-1 supunem la vot. Dacă dânsul dă aviz de legalitate și Direcția Juridică, că noi ne dăm cu părerea, oportunitate, nota zece și eu sunt întrutotul de acord.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul Fantaza.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-dacă nu-i legalitate, e o problemă. Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-dar nu avea avizele?

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-noi avem avizele comisiilor și a Secretarului Municipiului Bacău.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-domnul Fantaza.

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe-domnul Fantaza, vă ascultăm.

Doamna Consilier Dinu loana-Raluca-am o întrebare, nu vă supărați. Am o întrebare către tot personalul, către toți colegii din primărie. Mi se pare e că a treia oară în care suntem puși într-o situație neclară. Dacă cineva dintre dumneavoastră a observat că lipsește un document? Pentru ce a ajuns acest proiect aici, la masa aceasta, astăzi? Nu sunt lămurită, până la urmă atât vreau să înțeleg. în momentul acesta, fie știați că lipsește documentul, fie nu știați, fie știați dar asta-i procedura ca totuși proiectul să ajungă pe masa noastră, da, fie că e vital, fie că nu e. Adică noi ce să mai înțelegem? Domnul Fantaza, îmi puteți da un răspuns la momentul acesta, legat strict, în care am înțeles că lipsește? Dacă știați că lipsește de ce a mai fost propus proiectul? Așa-i procedura sau...

Domnul Consilier Stan Gabriel-de ce ajung în fața noastră proiecte care nu primesc aviz de legalitate? Ele trebuie verificate, cenzurate în birourile primăriei, în Compartimentul Juridic. Nu mai putem accepta așa ceva. Suntem puși în fața a retrage, a nu retrage, a vota, a te abține în fața unor proiecte prost construite, care primesc la bază, la firul ierbii, avize. Ajung în fața noastră...

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-nu mai devreme n-ați citit avizele?

Domnul Consilier Stan Gabriel-sunteti plătiți și angajați acolo să vă faceți treaba. Noi nu suntem juriști. Suntem profesori, ingineri, avocați, nu știu ce mai suntem.

Doamna Consilier Breahnă-Pravâț Ionela-Cristina-domnul consilier Stan, nu, nici chiar așa că nu ajung....

Domnul Consilier Huluțâ Ghiorghe-mai avem oleacă și-i dăm afară.

Doamna Consilier Breahnă-Pravâț Ionela-Cristina- nu suntem în postura în care pe masa noastră ajung nenumărate procese care au vicii de legalitate. Nici chiar așa. Nu sunt nenumărate. Dar totuși mai apar și situații de genul acesta și atunci dacă n-avem aviz de legalitate în momentul acesta...

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-până la urmă stați ca nu sunt lămurită, stați un pic. Domnul Fantaza răspundeți-mi un picuț ca măcar să înțelegem că nu mai pricepem cu hârtia.

Domnul Consilier Stan Gabriel-doar azi au fost retrase trei sau patru proiecte pe motivul acesta, ba că nu se încadrau în termene, au ajuns din nou în fața dumneavoastră.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-haideti, vă rog frumos, nu mai certați angajații. Ați pierdut alegerile, sunteți supărați, de ce vreți să vă răzbunați pe ei?

Domnul Consilier Stan Gabriel-nu e vorba de asta, e vorba de o observație în general.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-domnul consilier....

Domnul Consilier Stan Gabriel-este vorba de o observație generală.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-lăsati-1 totuși și pe domnul Fantaza ne răspundă. I-am adresat lui o întrebare legată strict de documentul acesta.

Domnul Consilier Huluțâ Ghiorghe-păi haideți să-1 lăsăm și să răspundă.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-haideti că vorbim de un sfert de oră si

............ ....... ........ 9                                                                                                            5 domnul Fantaza nu poate răspunde. Domnul Fantaza, ce aveți de spus la cele solicitate?

Domnul Director Ciprian Fantaza-la intervenția domnului Huluțâ, vreau să fac următoarea precizare. Aici este vorba de un eveniment, nu de un proiect în sine, care nu știu ce asociere trebuie să facem noi și nu știu ce finanțări trebuie să dăm. în primul rând este un eveniment sportiv.

în al doilea rând scopul întrebării mele pentru domnul Rusu, care am înțeles că este președintele acestei asociații, a fost în sensul de a suplini această lipsă. Dacă există sau nu, să rămână pe bandă, dacă există sau nu această decizie.

Privitor la existența sau inexistența acestui act, pe care trebuie dânșii, de la această asociație, să-1 emită, este problema dânșilor, contabilă, Comisie de Cenzori, Minister de Finanțe. Este problema dânșilor. Alt aspect, un alt aspect, ca ați certat-o pe doamna consilier, solicitările acestei asociații sunt mai vechi și abia ieri au venit cu toate precizările, drept pentru care domnul primar a fost în imposibilitate să facă acest proiect și să-1 supună și în comisii pe procedura normală și de aia el a fost, dacă ați văzut, întocmit ieri. Și cu privire la celelalte certuri, pe care ni le-ați adresat, ce să facem?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-stati un pic, domnule Fantaza. Are avizul Comisiei 5?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-păi și atunci, ce mai discutăm?

Domnul Viceprimar Scripât Constantin-avizul comisiei este consultativ.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-este consultativ.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnilor. hai să ne înțelegem.

Domnul Director Ciprian Fantaza-e peste ordinea de zi, domnule Miclăuș.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-acest proiect, mă ascultați oleacă? Acest proiect a fost adus ieri. Da? Peste ordinea de zi. Gândiți-vă că la mapă ați avut 50 de proiecte, pe care toți le-am făcut. Peste ordinea de zi, ieri au mai venit încă 5 proiecte care au fost analizate din punct de vedere al tuturor documentațiilor. Nu a mai avut nimeni puterea și timpul ca să studieze și Statutul. Da, e o condiție care numai doamna a sesizat-o. Doamna Raluca.

Domnul Rusu Daniel-nu, domnilor consilieri, nu. Acest proiect a fost depus la mapă și l-a mai suspendat o dată domnul primar luna trecută. Este același proiect. Doar bugetul este altul. Deci, documentele sunt identic la fel ca în mapa de luna trecută. Este o manipulare, nu este adevărat. Și este avizul consultativ, cum a spus domnul Fantaza, este un aviz consultativ. Că dacă mai trebuie ceva, poate să aducă domnul Rusu, că dacă trebuia, mă prezentam la solicitare, de o lună jumătate de când stă proiectul ăsta cu număr de înregistrare la primărie, îl aduceam de atunci.

Dar n-a considerat necesar să-1 aducă, dacă mai trebuia, cu siguranță domnul Fantaza îmi spunea...

Domnul Director Ciprian Fantaza-dar. vă rog frumos, nu ne mai certați, exact cum v-a spus și domnul Miclăuș.

Domnul Rusu Daniel-dar e manipulare aici și nu e bine.

Domnul Director Ciprian Fantaza-cine v-a manipulate, eu? Eu v-am manipulat?

Domnul Rusu Daniel-nu dumneavoastră, cel care vrea să închidă ședința. Niciun fel de problemă că eu mă duc acasă la mine și vă aduc....

Domnul Director Ciprian Fantaza-si mai am un aspect pe care vreau vi-1 aduc la cunoștință. Proiecte de hotărâre nu inițiază aparatul de specialitate. Proiecte de hotărâre inițiază alesul local.

Domnul Rusu Daniel-îl scriu pe colțul mesei acum, dacă vreau...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-stati un pic, că îl scriu, că nu dumneavoastră trebuie să-l dati.

Domnul Rusu Daniel-nu eu trebuie să-l dau, îl dau asociații cu toții, că am mandat general expres la tot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-stati oleacă domnule, nu vă enervați.

Domnul Rusu Daniel-dacă nu mi-a solicitat niciodată nimeni. Si doamna si-a retras solicitarea.

(Se vorbește în afara microfonului.)

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca- până la urmă are aviz de legalitate sau n-are? Domnule secretar, avem aviz?

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-vă propun să trecem la Punctul Diverse până se reglementează documentul pentru Punctul 45G.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-haideti totuși să respectăm Legea 215 și ședința. Păi începe evenimentul în parc, noi stăm aici? La cinci. Cum ce eveniment, n-am votat astăzi?

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-păi dumneavoastră n-ați votat și vă duceți la eveniment?

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-păi mă duc. Păi și ce dacă n-am votat?

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-doamnelor și domnilor consilieri, suntem la Punctul Diverse. Dacă aveți interpelări către executiv, vă rugăm și revenim când vine domnul Rusu.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-voiam să-l întreb pe domnul Scripăț, de ce se duce la mâncat și la băut, dacă n-a votat?

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-poftiti, domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-multumesc. Două chestiuni. Prima este către domnul Scripăț. Ați promis la ședința în care am aprobat bugetul că vă veți ocupa de această extindere a rețelei de transport public din Izvoare. Ați spus că nu trebuie proiect de hotărâre,nu trebuie studio, ci pur și simplu luată acțiune în cadrul primăriei.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-ati făcut ceva, domnule consilier?

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-nu am făcut nimic.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-si când aveți de gând să faceți?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-nu ați făcut nimic trei ani.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-de-abia am ieșit din campania electorală, am ademenit băcăuanii să voteze cu P.M.P.-ul.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-vă cred, dar asta nu-i o scuză pentru faptul că acolo n-avem transport public, în continuare.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-domnule Ghingheș, sigur se va rezolva dacă chiar vă interesează.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-în următoarea lună? Măcar să începeți demersurile în sensul acesta.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-în următoarele 10 zile, pentru dumneavoastră că sunteți simpatic.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-multumesc. Sa începeți demersurile măcar, sunt conștient că necesită oarece....

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-necesită.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-ok. așa. A doua chestiune se referă la ridicarea neselectivă a gunoiului. Vedem cu toții cum au fost amplasate aceste pubele de colectare selectivă, însă am văzut în mass-media și cetățenii se plâng, că vin cu mașinile și le bagă laolaltă și cetățenii astfel nu sunt încurajați să arunce gunoiul selectiv așa cum spune legea și cum eram obligați de lege de ani de zile.

Ce măsuri s-au luat împotriva operatorului SOMA în acest sens?

Și ce aveți de gând să faceți, astfel încât ridicarea gunoiului să se facă selectiv, așa cum au început să-1 arunce oamenii?

Domnul Viceprimar Scripâț Constantin-ridicarea sau, eu știu, colectarea selective e un normativ sau o cerință a normelor europene pentru funcționarea depozitelor ecologice. în municipiul Bacău, dacă vreți să vă spun cu sinceritate, dumneavoastră dacă ați depistat acum o săptămână, eu am depistat acum 14 sau 15 ani. Deci e o cerință, artificial se pare că se dorește rezolvată prin punerea acelor recipiente, dar ce sunt în recipiente se pare că ajung undeva în....

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-păi asta-i problema. Ce facem în acest sens? Pentru că operatorul are obligația să le ridice selectiv, conform legii. Deci, operatorul practic nu respectă contractul. Nu-și face treaba.

Domnul Viceprimar Scripâț Constantin-nu numai operatorul ci și cel care exploatează depozitul ecologic.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-da. dar el le primește în aceeași mașină. Asta-i principala problemă.

Domnul Viceprimar Scripâț Constantin-exact păi el nu trebuie să primească în aceeași mașină, trebuie să primească...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-păi da, pentru că operatorul nu le ridică.

Domnul Viceprimar Scripâț Constantin-domnul Ghingheș, dacă vreți, eu vă dau dreptate. Și dacă dumneavoastră în calitate de consilier local mă și ajutați să găsim niște soluții, vă felicit.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-prima ar fi să ne îndreptăm asupra operatorului și să-și facă treaba în acest sens.

Domnul Viceprimar Scripâț Constantin-vreti să discutăm pe tema asta mai în privat? Să nu încărcăm ...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-sigur. sigur.

Domnul Viceprimar Scripâț Constantin-și cu transportul public.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-dar mi-ar plăcea să se întâmple cât mai curând.

Domnul Viceprimar Scripâț Constantin-dea Dumnezeu. Eu o știu de 15 ani și nu s-a întâmplat. Poate în următorii 15.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-nu, dar vorbim în lumina amplasării acestor pubele de colectat selectiv.

Domnul Viceprimar Scripâț Constantin-corect. Vă dau dreptate 100%.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-am înțeles. Mulțumesc.

Domnul Consilier Crețu Câtălin-Bogdan-vizavi de transportul public, am eu o problemă de semnalat. Foarte mulți cetățeni, pe traseele care există acum, cu excepție traseul lui 18, se plâng ca sunt mașini insuficiente. Sau vin câte două odată, sau simt prost gestionate. Cred că ar trebui să solicităm un raport din partea...

Domnul Viceprimar Scripâț Constantin-domnule consilier, vă rog să mă scuzați și din motive de timp, eu trebuie să ajung urgent să semnez ceva. Ceea ce spuneți dumneavoastră, eu propun în felul următor. întrucât, vizavi de Societatea de Transport Public s-au adunat niște probleme, la ședința următoare să invităm Președintele Consiliului de Administrație al acestei societăți să vină în fata noastră, să nu fiu eu intermediarul. Să discutăm de noi stații de autobuz, de programul de lucru și alte probleme pe care le pot ridica consilierii.

Domnul Consilier Crețu Câtălin-Bogdan-în acest sens, cred că ar trebui să facem o listă de solicitări pe care s-o înaintăm și să primim răspunsul.

Domnul Viceprimar Scripâț Constantin-si-asa e bine, o listă de solicitări, dacă o faceți într-o săptămână și vine la mine, eu o înaintez să vină și cu răspunsurile.

Domnul Consilier Crețu Cătâlin-Bogdan-ok.

Domnul Viceprimar Scripâț Constantin-pentru operativitate, deci legat de programul lor, numărul de mașini, numărul de stații, extinderea traseelor. Deci putem să venim direct la sursă și poate îl satisfac și pe domnul Ghingheș, deci e o problemă a noastră și a băcăuanilor.

Domnul Consilier Crețu Cătâlin-Bogdan-nu cred că e problemă a domnului Ghingheș, plus că eu aș mai...

Domnul Viceprimar Scripâț Constantin-dar e problema noastră și a băcăuanilor. Domnul Consilier Crețu Cătâlin-Bogdan-eu aș mai avea o problemă de ridicat... Domnul Viceprimar Scripâț Constantin-la ședința de lucru de săptămâna viitoare, va veni Transport Public Bacău, șeful, cu o informare în fața. Dacă vine și cu niște răspunsuri la niște întrebări pe care le formulați. Ar fi foarte bine.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-și nu numai atât, aș dori să începeți demersurile în acest sens.

Domnul Viceprimar Scripâț Constantin-eu demersurile le încep....

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-există un regulament...

Domnul Viceprimar Scripâț Constantin-când primesc de la dumneavoastră întrebările.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-păi le-ați primit acum. Există un regulament de prestare a serviciului de transport public.

Domnul Viceprimar Scripâț Constantin-când primesc de la dumneavoastră întrebările.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -haideți să ne uităm acolo și să vedem exact ce putem face, astfel încât să știm exact ce putem face să extindem această rețea de transport public. Planul de mobilitate urbană spune că această extindere trebuie făcută, trebuie să te gândești cum faci stațiile, unde le amplasezi și așa mai departe. Deci, contez pe acțiunea dumneavoastră în sensul acesta.

Domnul Viceprimar Scripâț Constantin-în mod sigur.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-multumesc.

Domnul Viceprimar Scripâț Constantin-și data viitoare vă dau ocazia...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-asa ați spus și data trecută și...

Domnul Viceprimar Scripâț Constantin-am fost în campanie.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-da. dar nu-i o scuză. Sunteți plătit acolo ca să faceți lucruri pentru cetățeni.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-domnul Scripăț, dar unde plecați, că nu s-a terminat ședința?

Domnul Viceprimar Scripât Constantin-în interes de serviciu, la primărie, să semnez urgent un act.

Doamna Consilier Breahnâ-Pravât Ionela-Cristina-si cine conduce ședința? Domnul Viceprimar Scripât Constantin-dar ce ședință mai e și asta?

Doamna Consilier Breahnâ-Pravât Ionela-Cristina-trebuie suspendată.

Domnul Viceprimar Scripât Constantin-ce se cheamă ședința asta? Se duce să ia acte de acasă. Unde ați văzut dumneavoastră asta? Sunt documente sau nu sunt? Nu sunt, pa. Vă invit în Europa.

Doamna Consilier Dragomir Doina am așteptat 10 minute.

Domnul Viceprimar Scripât Constantin-dar ce-i asta? în afară de circ, circul se face în parc, în altă parte.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie -deci, dragi colegi, revenim la ultimul punct, îl rog pe domnul secretar să vedem pe ce procedură mergem, domnule secretar, acum? La ultimul punct.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-deci. îl supunem la vot, sub condiția ca în momentul în care aduce actul, dar votul vă aparține, pentru că până la urmă eu contrasemnez. Cine este pentru aprobarea proiectului? Bravo!

Cine este împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

-

-

19

Cu 19 abțineri, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-ședinta consiliului local a luat sfârșit.

Vă mulțumim pentru participare.

Rezultatul de la voturile secrete au fost citite, pentru unele proiecte, ulterior finalizării proiectelor respective. Acestea au fost inserate imediat la punctele cărora aparțin pentru menținerea cursivității și o mai ușoară înțelegere la parcurgerea procesului verbal.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ILIE BÎRZU


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU, NICOLAE- OVIDIU POPOVICI

întocmit: Tebeică Mariana, Tamba Rodica, Matei Nicoleta, Teletin Olivia, Adomnicăi Maria Ds.I-A-2/ Ex.l