Proces verbal din 28.06.2019

Proces verbal - Ședința ordinară a CLB din data de 28 iunie 2019

ROMÂNIA


JUDEȚUL BACĂU

MUNICIPIUL BACĂU

Str. Calea Mărășești nr. S, Bacău, 600017

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 65324 din 02.08.2019

încheiat pentru ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 28.06.2019.

Domnul Primar Cosmin Necula - rog asistența să se ridice în vederea intonării imnului național.

Se intonează imnul de stat.

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI —bună ziua. în conformitate cu prevederile art.39(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția nr. 1686 din 21.06.2019, a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință ordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 16 consilieri, ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: doamna consilier Lazăr Doina-Emanuela (concediu de odihnă), domnul Consilier Crețu Cătălin-Bogdan (concediu de odihnă),domnul Consilier Ghingheș Cristian și domnul consilier Miclăuș Daniel (intră ulterior în sală).

Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30.05.2019.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. c

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

’ENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

Email: coritactprimarie@prirnariabacaii.ro* Tel: +40 (234} 581849 • Fax;+40 (234) 588757

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GIIINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru a fost aprobat procesul verbal al ședinței ordinare din 30.05.2019. Dau cuvântul doamnei Președinte de ședință.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doma-doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare. Dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței

Domnul Primar Cosmin Necula -sărut mâna, bună ziua. Doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați invitați, stimați cetățeni ai municipiului Bacău, stimați angajați ai consiliului local și ai Primarului Municipiului Bacău, voi da citire Dispoziției de convocare a consiliului local, 1686 din 21.06.2019, privind convocarea Consiliului Local Bacău în ședință ordinară, pentru data de 28.06.ora 09.30 la Centrul de Afaceri.

 • 1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii unei sportive de la Clubul Sportiv Știința Bacău și a antrenoarei acesteia pentru performanțe internaționale deosebite obținute în anul competițional 2018-2019 Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al fondului forestier proprietate publică a municipiului Bacău pentru anul 2019, întocmit de către Ocolul Silvic Traian

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.   Proiect de hotărâre privind mandatarea împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea contractării de angajamente sub forma de Scrisoare de Garanție Bancară de Bună Plată în valoare de 68.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, la OTP BANK Sucursala Bacău/alte bănci la care Thermoenergy Group SA Bacău deține conturi și garantarea angajamentelor cu contracte de ipotecă

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2019 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și mandatarea împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5.   Proiect de hotărâre privind mandatarea împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA în vederea prelungirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al Societății până la data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată în condițiile legii

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6.   Proiect de hotărâre privind plata cotizației pentru anul 2019 către Asociația "Orașe Energie în România" (OER)

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7.   Proiect de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 41 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare până la data de 19.06.2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 8.   Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de acces și a listei cu actele necesare în soluționarea cererilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 9.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu persoanele și familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințe sociale sau din fondul locativ de stat

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri deținute prin contracte de închiriere de către Ambrosie Claudiu Constantin și Climescu Alina cu locuințe vacante si încheierea de contracte de închiriere Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 11.  Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în H.C.L. nr. 423 din 19.12.2017 privind aprobarea Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 12.  Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Mare Manuela, cu domiciliul în Bacău, str. Alexandru cel Bun, nr.l, Sc.D, ap. 13 Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 13.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 27/ 2001 prin care s-a aprobat atribuirea în folosință gratuită Parohiilor Ortodoxe Sfântul Dumitru și Izvoare a unor suprafețe de teren

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 14.  Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 în municipiul Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 15.  Proiect de hotărâre privind darea în administrare, pe o perioadă de 20 de ani, Agenției de Dezvoltare Locală Bacău a 6 birouri situate în clădirea Incubatorul de Afaceri aferentă imobilului Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 16.  Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra unui număr de 4 birouri situate la etajul III din clădirea Incubatorul de Afaceri aferentă imobilului Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău pe o perioadă de 15 ani, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Parc Gherăiești”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții „Reabilitare bazin permeat și ape pluviale din cadrul depozitului de deșeuri Bacău”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investirii „Modernizare și reabilitare clădire (fosta Stare Civilă)”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții „închidere Celula I din cadrul Depozitului conform de deșeuri Bacău”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68524 din 24.05.2011, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA COSTIN LUCIA, reprezentant legal al C.M.I. DR. COSTIN LUCIA pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Mihai Eminescu, nr. 28 A

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 22.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al cimitirelor umane din municipiul Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 23.  Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 24.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 26.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 84 din 13.04.2012 prin care s-a aprobat reactualizarea

  27.


  O

  28.


  29.

  29.A


  29.B


  29.C


  29.D


  29.E


Pianului Urbanistic General al Municipiului Bacau si a Regulamentului Local de Urbanism

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 14.995,00 mp teren și realizarea lucrărilor de construire ansamblu locuințe colective, spații comerciale/ servicii pe suprafața de 11.305,00 mp teren din str. Depoului, nr. 3 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIARI: MOVILEANU MEREL - ANDI ȘI MOVILEANU ROXANA - ISABELA

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către opt salariați ai Centrului Bugetar Creșe Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Diverse.

PESTE ORDINEA DE ZI:

Proiect de hotărâre privind închirierea unui amplasament aflat în Piața Centrală, latura Sanitas din Bacău str. Pieței nr.l prin licitație publică deschisă organizată în condițiile legii.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică deschisă a unui amplasament cu suprafața de 2 mp, situat în Hala Pieței Centrale, din Bacău str. Pieței nr.l, în vederea amplasării unui dozator de lapte.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre privind închirierea unor module comerciale aflate pe Pietonalul Pieței Centrale, din Bacău str. Pieței nr.lA prin licitație publică deschisă organizată în condițiile legii.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei finale a proiectelor/programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bacău, pentru activități sportive, în baza Legii educației fizice și sportului nr.69/2000, aferente anului 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre privind finanțarea proiectului ”Costești -445 de ani de tradiții românești” propus de satul Costești din Republica Moldova, în baza

acordului de cooperare aprobat prin HCL nr. 174/2016.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în 29.F Contractul de Concesionare nr.68589/25.02.2014 așa cum a fost modificat prin

Actul Adițional nr.68684/01.03.2016 de la S.C. RUSTRANS S.R.L. la S.C. PROIECT INSTAL S.R.L.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal întocmit 29.G pentru CONSTRUIRE IMOBIL SPAȚII BIROURI ȘI LOCUINȚE

COLECTIVE PRIN MODERNIZARE ȘI SUPRAETAJARE CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ CI , STR. OITUZ NR.74, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată.

BENEFICIAR: S.C. COMCEREAL S.A. BACĂU

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

29.H Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău domnului Isidor Dâscă.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

29.1 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 154/ 2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula-doamnelor și domnilor consilieri, vă solicit aprobarea dumneavoastră privind mutarea unui proiect, respectiv 29H, pe prima poziție a ședinței noastre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -vă rog să luați act și de prezența domnului consilier Miclăuș în sală, astfel încât avem 17 consilieri.

Supunem la vot ordinea de zi cu modificările propuse, prin aducerea punctului 29 H pe prima poziție a ordinii de zi.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr.c

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA-

CRIST1NA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru a fost aprobată ordinea de zi.

întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi.

Da, domnul Bîrzu.

Domnul Consilier Bîrzu Ilie -la Proiectul nr.3 n-o să pot vota, fiind membru A.G.A. și la Proiectul nr. 16.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - mai ziceți o dată.

Domnul Consilier Bîrzu Ilie - la Proiectul nr.3 și Proiectul nr. 16.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI-s-a consemnat, da? Dau cuvântul doamnei președinte de ședință.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir- Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în ședința din 28.06.2019, așa cum v-a fost transmisă pe e-mail.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. c

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DANILA GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

Cu 17 voturi exprimate a fost aprobată modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție pe ordinea de zi a ședinței din 28.06.2019.

29.H.Se supune discuției punctul 29H al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău domnului Isidor Dâscă.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula- mulțumesc, doamna președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, vă voi prezenta expunerea de motive pentru conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului Bacău domnului Isidor Dâscă. în cei 40 de ani de preoție pe care îi va împlini pe data de 29 iunie 2019, părintele Isidor Dâscă și-a dedicat întreaga activitate preoțească cu dăruire și iubire, în primul rând slujirii pastorale și de formare și întărire în credință a oamenilor, de la copii până la oameni vârstnici cât și de construire și renovare pentru întreținerea edificiilor puse în slujba credincioșilor.

După 20 de ani de slujire preoțească în parohiile Butea, Hălăucești, Vaslui și Slănic Moldova, de la 1 iunie 1999 a activat în Bacău, mai întâi ca paroh și apoi ca decan de Bacău, timp de 20 de ani.

La Parohia "Fericitul Ieremia”, unde a activat ca paroh între anii 1999 - 2005, a construit întreaga biserica parohială.

în luna martie 2005 a fost numit în funcția de decan de Bacău.

Din decembrie 2005 până în prezent, lucrează în Parohia Bacău -- Centrul Sfanțul Nicolae, ca paroh și ca decan.

între anii 2008 - 2014 a consolidat din temelii și a asigurat pictarea bisericii vechi ”Sf. Nicolae”, construită în anul 1848.

între anii 2009 - 2012 a construit casa parohială și Biserica "Inima Neprihănită a Măriei” din Cartierul Șerbănești Bacău, care a fost sfințită la data de 20 mai 2012.

La biserica nouă "Sfinții Apostoli Petru și Paul” a asigurat renovarea prin montarea de vitralii, zugrăvire și schimbarea tablei de pe acoperiș.

La data de 17 octombrie 2014 a inaugurat Radio Maria, care transmite emisiuni religioase în întreg județul Bacău.

în mai 2014 a cumpărat o orgă clasică veche din Germania și de atunci a îmbunătățit-o și a mărit-o, devenind cea mai mare orgă clasică din Moldova.

De asemenea, doamnelor și domnilor consilieri locali, cred că pentru a fi cetățean de onoare al municipiului Bacău nu trebuie doar să faci lucruri extraordinare sau lucruri deosebite. Cred că persoana, pe care sper ca dumneavoastră să o votați ca să devină cetățean de onoare, părintele decan Isidor Dâscă reprezintă un simbol de normalitate pentru noi cei din municipiul Bacău. Această normalitate care din păcate, în vremurile de astăzi e atât de greu de găsit, normalitatea de a împăca oamenii, normalitatea de a le da sfaturi bune, normalitatea de a-i face să distingă binele și răul, normalitatea de a avea o vorbă bună din partea părintelui care te slujește. în perioada în care l-am cunoscut pe părintele decan, vă pot spune că din punctul meu de vedere, deși eu fac parte dintr-o altă confesiune religioasă, respectiv cea ortodoxă, nu pot să nu apreciez talentul pastoral și modalitatea prin care a reușit să țină întreaga comunitate catolică aproape, alături, făcând comunitatea catolică să slujească nu doar interesele localității din care fac parte și interesul municipiului Bacău. Normalitatea de care vă povesteam că este foarte bine reprezentată de către părintele decan și cred că în zilele de astăzi, în tulburatele zile pe care le trăim în care uităm de multe ori și de credință, și de omenie, și de bunătate și ne transformăm doar în adversari de diverse naturi, politici, financiari, de afaceri sau alte asemenea lucruri, cred că în momentul în care ai în fața ta un om care-i strânge pe toți la un loc și care nu-i mai împarte în diverse tabere este un moment de normalitate și un moment de normalitate de care să ne bucurăm.

Doamnelor și domnilor consilieri locali, acestea sunt motivele pentru care mi-am permis să vin în fața dumneavoastră cu propunerea ca, cunună celor 40 de ani de preoție de slujire pastorală și până la urmă slujirea comunităților din municipiul Bacău, vă propun să acordăm părintelui decan Isidor Dâscă titlu de cetățean de onoare al municipiului Bacău.

Doamnelor și domnilor consilieri locali, rog și sper ca votul dumneavoastră să fie unul favorabil.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidin Popovid - nu există obiecțiuni de legalitate la prezentul proiect de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul instituției își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina-discutii asupra proiectului? Domnul Consilier Miclăuș Daniel-as avea eu două precizări succinte. Doamna președinte de ședință, domnule primar, stimați colegi, părintele Decan, apreciem gestul dumneavoastră de a promova acest proiect de hotărâre și aș veni în completarea dumneavoastră , domnule primar, cu o singură remarcă. Mă bucur că dați dovadă de ecumenism, chiar dacă sunteți de altă confesiune, creștin-ortodox, religia romano-catolică face parte din aceeași religie creștină, idealul nostru este să ajungem la punctul în care, de asta am spus că dați dovadă de ecumenism, în care toate religiile creștine, să sperăm că vom prinde în viață noastră și se va realiza acest deziderat, ca toate religiile creștine să fie cum era înainte de marea schismă din 1054. Aș veni cu o singură completare în ceea ce ați spus dumneavoastră în Expunerea de motive, că un cetățean de onoare nu trebuie să facă nimic deosebit. Aici este singurul lucru în care nu mai sunt de acord cu dumneavoastră. Deci, un cetățean de onoare trebuie să facă ceva deosebit. Iar părintele Isidor Dâscă, din câte îl cunosc eu personal și din câte îl știm noi băcăuanii, a tăcut ceva deosebit pentru comunitatea noastră, pentru această urbe, în sensul în care a construit, pentru că nouă ne trebuie oameni care construiesc, nu oameni care dezbină și aici nu mă refer numai la construcții, la edificii, cu toate că și acestea vor dăinui în timp și când noi nu vom mai fi. Vedeți și dumneavoastră în toate orașele din lume pe unde mergem și vizităm, bisericile, lăcașurile de cult sunt puncte de reper și practic ele dăinuiesc în timp, unele chiar sute de ani, milenii de ani, milenii întregi, da, care mai rămân în picioare. Contribuția părintelui decan la construirea unei păcii sociale, ca să zic așa și contribuția dumnealui în ceea ce privește această urbe, este faptul că reprezintă un reper. Și aici, orice cetățean de onoare din punctul meu de vedere, trebuie să reprezinte un reper, un reper în domeniul cultural, cuin au fost diferiți profesori, cărora li s-a acordat această distincție, eu știu, un reper privind .sacrificiul, cum a fost cazul cetățeanului de onoare făcut post mortem, de la SMURD și exemplele pot continua.

Părintele decan reprezintă un reper spiritual și în această lume tumultoasă în care trăim cu toții, indiferent de confesiunea religioasă, eu cred că avem nevoie de repere în toate domeniile, chiar și în politică avem nevoie de repere, pentru că ele ne ghidează și ele pot fi faruri călăuzitoare în ceea ce privește dezvoltarea noastră ca indivizi și dezvoltarea urbei în care trăim. Reperul trebuie să călăuzească și să construiască, încă o dată zic nu numai edificii, cum a făcut de altfel cu brio părintele decan în municipiul Bacău, ci să construiască o stare de normalitate ca să ajung la ceea ce spunea și domnul primar. Și cu această ocazie țin să-l felicit că a avut această idee privind promovarea acestui proiect de hotărâre și grupul consilierilor locali liberali susține cu ardoare acest proiect pe care și îl și va vota în integralitatea sa.

Felicitări, părinte decan, pentru toată contribuția pe care ați avut-o de-a lungul carierei dumneavoastră, felicitări pentru 40 de ani de preoție și felicitări pentru tot ce ați făcut pentru comunitatea catolică și pentru orașul nostru în care trăim și ne desfășurăm activitatea și ne ducem traiul de zi cu zi. Vă mulțumim.

Domnul Primar Cosmin Necula-dacă-mi permiteți, departe de a fi o polemică, domnule consilier local Miclăuș, cred că este ceva, apropos de ecumenism, cred că la fel se întâmplă și în cazul bisericilor din care facem parte, spunem amândoi același lucru, numai că avem vorbele diferite. Eu oricum vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-important este că ne întâlnim la mijloc și important este ca să ajungem la un consens politic și nu numai. Mai ales că la acest proiect nu se poate vorbi de divergențe de ordin politic. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicoiae-Ovidiu Popovici-domnul Dănilă, vă rugăm frumos, vot secret. Treceți la procedură, vă rog.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău domnului Isidor Dâscă

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-17

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1 - Se conferă „TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău” domnului Isidor Dâscă;

  17

  0

  0

  S-a adoptat

  2.

  Art. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  3.

  Art. 3 - Titlul. Diploma si Cheia Orașului vor fi înmânate de Primarul Municipiului Bacău în plenul ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  4.

  Art. 4.Prin arii a Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

Domnul Primar Cosmin Necula-stimate părinte Decan, permiteți-mi să vă înmânez Cheia orașului și Diploma de cetățean de onoare al municipiului Bacău. Felicitări! Vă rugăm să ne adresați câteva cuvinte, de asemenea și florile.

Paroh Decan Isidor Pască - domnule primar, domnilor consilieri, am emoții pentru că e prima oară în viața mea când trăiesc un asemenea moment. Vă mulțumesc domnule primar, domnilor consilieri, pentru tot ceea ce faceți pentru credincioșii noștri, pentru că ceea ce preotul mai cere pentru biserici, pentru construcții sau reparații, vă cere pentru credincioși. Domnule primar, domnule viceprimar Scripăț, dumneavoastră știți numai să luați, noi luăm ca să dăm, pentru că avem biserici, avem copii, casă de copii, o casă la Barați, două case de azil de bătrâni, una la Măgura și una în Bacău și copii pe care-i formăm, tineri, avem un campus. Vă mulțumim pentru ajutorul dat bisericii și credincioșilor, pentru că biserica nu este preotul, biserica suntem noi toți, fie catolici, fie ortodocși. Ne bucurăm că Papa Francisc a venit la noi în Moldova și ne-a spus „să mergem împreună”. Ce frumos este să mergem împreună, toate confesiunile pentru că nu sunt Dumnezei diferiți, e același Dumnezeu, același Hristos, aceeași sfinți pe care-i cinstim și pe care trebuie să-i urmăm. Acum trei ani am fost propus tot pentru acest titlu, dar m-am gândit că nu sunt vrednic pentru că era înaintea mea părintele decan Ștefan Erdeș care și-a pus amprenta 26 de ani aici, în Bacău și mi-am spus, chiar dacă a trecut la cele veșnice, noi creștinii credem că trăiește și e prezent și a primit post mortem această distincție și cred cu siguranță că s-a bucurat, pentru că a fost prezent aici.

Astăzi am venit eu, cu emoție, pentru că, cum spune domnul primar, n-am făcut ceva deosebit, am făcut ceea ce trebuie să facă un preot și un păstor. Și cam asta am făcut, n-am făcut minuni, am muncit pentru binele credincioșilor pentru care acum 40 de ani am jurat pe sfânta crace în fața episcopului, că-mi voi dedica viața pentru binele credincioșilor unde voi fi păstor. De aceea vă mulțumesc din inimă și vă asigur de recunoștința noastră și mai ales de rugăciunile noastre. Toți sunteți cuprinși în rugăciunile noastre. Noi, preoții catolici, celebrăm în fiecare zi Sfânta Liturghie și aici ne amintim de toți credincioșii, de toți oamenii, chiar și de păgâni și chiar de necredincioși, pentru că Dumnezeu ne lasă pe fiecare liber să alegem crezul nostru în viață. Și Dumnezeu este atât de bun că noi astăzi avem și o sărbătoare „Inima prea Sfântă a lui Isus”, o inimă bună care ne iubește pe toți.

Vă iubesc, vă mulțumesc, vă doresc succes! Domnul să vă ajute! Aplauze.

 • 1. Se supune discuției punctul 1 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea premierii unei sportive de la Clubul Sportiv Știința Bacău și a antrenoarei acesteia pentru performanțe internaționale deosebite obținute în anul competițional 2018-2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula -mulțumesc, doamna președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, este încă un proiect de hotărâre care are capacitatea să ne bucure și este încă un proiect de hotărâre prin care noi, administrația municipiului Bacău, decidenții politici ai municipiului Bacău, mulțumim unor semeni de-ai noștri pentru munca și efortul deosebit pe care îl fac și până la urmă aceste rezultate care sunt stropite cu mult efort trebuie felicitate și trebuie recunoscute. Este vorba de sportiva Pișcu Alina Andreea, care în anul competițional 2018-2019, a obținut locul 3 la Campionatul Mondial de Alergare Montană. Este un sport, din punctul meu de vedere, deosebit de greu, un sport care înseamnă multă tenacitate, multă luptă, un sport individual, în care alergătorul se luptă cu sine însuși, dar nu o face de unul singur, o face alături de antrenor, de profesorul care o susține, de cel care îi este mentor. De aceea cred că este foarte corect momentul în care alături de sportiva noastră care este pe locul 3 la Campionatul Mondial de Alergare Montană o premiem și pe antrenoarea ei, doamna Cristina Alexe. Doamnelor și domnilor consilieri locali, din păcate atât sportiva cât și antrenoarea nu se pot afla astăzi în sală, sunt plecate la muncă, în cantonamente, se pregătesc pentru un nou campionat mondial, dar din partea dumnealor, alături de noi se află domnul profesor universitar, domnul Dan Alexe, pe care-1 rugăm să ne spună câteva cuvinte.

Domnul Dan Akxe-din păcate, sportiva și antrenoarea sa sunt în cantonament la Piatra Arsă, în cadrul locației de pregătire a Ministerului Tineretului și Sportului. Sunt prezente acolo pentru că urmează un nou campionat mondial, Jocurile Mondiale Universitare. Eu vin în fața dumneavoastră ca și coordonator al Sportivilor din cadrul Universității Vasile Alecsandri din Bacău, pe care o va reprezenta sportiva Pișcu Andreea Alina, exact, peste două săptămâni între 1 și 10 iulie în Napoli, Italia. Sportiva vă transmite mulțumirile ei și antrenoarea deopotrivă. Susținerea pe care o acordați dumneavoastră și ați mai acordat-o de-a lungul timpului sportivilor dă dovadă de faptul că sunteți alături de componenta locală, activitățile sportive, într-un moment în societate, în care în alte locații sportul nu este susținut la fel de mult cum dumneavoastră o faceți. Eu vă mulțumesc personal și în numele sportivei și antrenoarei și chiar și a Universității „Vasile Alecsandri” Bacău, pentru că sportiva ne va reprezenta personal. Dacă ar fi fost astăzi aici, ar fi dereglat o parte din modificările fiziologice pentru care este la altitudine în momentul de față și ar fi fost un punct care ar fi adus un dezavantaj în competiția cu ceilalți sportivi peste două săptămâni. Vă mulțumesc sincer pentru sprijinul dumneavoastră și fiți alături de sport și de cultură, de educație, cum puteți dumneavoastră mai mult. Vă mulțumesc frumos!

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina-se trece la procedura de vot secret. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,  4 și 5 în vederea avizării

proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina-discutii asupra proiectului nu sunt. Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea premierii unei sportive de la Clubul Sportiv Știința Bacău și a antrenoarei acesteia pentru performanțe internaționale deosebite obținute în anul competițional 2018-2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-17

  Nr.

  crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  ÂRT. 1. Se aprobă premierea sportivei Pișcu Alina

  17

  0

  0

  Andreea și a antrenoarei acesteia, Alexe Cristina Ioana pentru obținerea locului III la Campionatul Mondial de Alergare Montană, categoria seniori, cu suma de 23.500 lei, câte 11.750 lei fiecare, potrivit sistemului de premiere, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  2.

  ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local, potrivit sistemului de premiere, a sumei de 23.500 lei pentru acordarea premiilor către sportiva Pișcu Alina Andreea și antrenoarea acesteia, Alexe Cristina Ioana de la Clubul Sportiv Știința Bacău pentru performanțe internaționale deosebite obținute în anul competițional 2018-2019. S-a adoptat

  î.7

  0

  0

  3.

  ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  4.

  ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Clubului Sportiv Știința Bacău.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  5.

  ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității. S-a adoptat

  17

  0

  0

2.Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Dragomir Doina dă cuvântul domnului Primar Cosmin Neeula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al fondului forestier proprietate publică a municipiului Bacău pentru anul 2019, întocmit de către Ocolul Silvic Traian

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Compartiment Finanțări Locale).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de Ședință Dragomir Doina- discuții asupra proiectului? Rog pe domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. c

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CRETU CĂTÂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NÂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si doamna Președinte de ședința Dragomir Doina dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind inandatarea împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea contractării de angajamente sub forma de Scrisoare de Garanție Bancară de Bună Plată în valoare de 68.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, la OTP BANK Sucursala Bacău/alte bănci la care Thermoenergy Group SA Bacău deține conturi și garantarea angajamentelor cu contracte de ipotecă

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - discuții asupra proiectului? Da, vă rog, doamna consilier.

Doamna Consilier Nâstase Maria-Raluca-stimate domnule primar, stimate doamne și domni consilieri, din expunerea de motive la acest proiect nu am găsit justificarea faptului pentru care din data de 13.06.2019 noi nu mai avem scrisoare de garanție de bună plată și nu găsim motivele pentru care nu s-au făcut demersurile pentru obținerea scrisorii de garanție în continuare de îndată, adică din data de 14.06.2019. Aș vrea să-1 rog pe domnul primar să ne explice, de ce nu s-au făcut aceste demersuri din timp, de ce nu avem la ora asta această scrisoare de garanție bancară emisă, așa cum prevede metodologia pentru a participa la Piața inter zilnică de energie? Vă mulțumesc.

Domnul Chindruș Romică-domnul director Pavăl Florin, vă rog să răspundeți. Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-cine anume? Cine ați spus că răspunde? Domnul Chindruș Romică-domnul Director General Pavăl Florin, de la Thermoenergy.

Domnul Pavăl Florin-sărut mâinile și bună dimineața. Cu scrisoarea de garanție s-a întârziat și din vina noastră, a compartimentelor noastre, cu instrumentele bancare e o procedură foarte complicată. Am depus în data de 12 sau 13 iunie, nu erau în regulă documentele, s-a întors înapoi la noi, nu s-a întâmplat nimic deosebit și grav. Este doar la partea de, nu vânzare, la cumpărare și nimic altceva. Este vina noastră.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-vă mulțumesc. Dacă nu mai aveți de adăugat, am înțeles, mi-am dat seama că este vina dumneavoastră.

Domnul Pavăl Florin-exact.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-e de preferat ca pe viitor să vă organizați mai bine.

Domnul Pavăl Florin-stiu. știu, o să luăm măsuri să nu se mai întâmple treaba asta. Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-scrisorile de garanție la plată se obțin într-adevăr dificil, procedurile sunt complexe și poate vă gândiți înainte cu două-trei luni de la expirarea ...

Domnul Pavăl Fiorin-două-trei luni trebuie, într-adevăr.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-depuneți documentațiile pentru continuare.

Domnul Pavăl Florin-sigur.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca-multumesc. domnule director.

Domnul Pavăl Florin-eu mulțumesc.

Doamna Președinte de Ședință Dragomir Doina- rog pe domnul secretar Nicolae Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Nu participă la vot

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NÂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru și abținerea domnului Bîrzu, a fost aprobat proiectul de hotarare. Domnul Consilier Sova-Gâtu Laur-dacă-mi permiteți o intervenție scurtă și cu acordul colegilor consilieri, aș dori ca proiectul de hotărâre nr. 13 ca să nu-1 mai ținem pe părinte, să fie acum, dacă sunteți de acord.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supunem la vot propunerea. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr.

ort.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

[ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARJA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

*

-

Cu 17 voturi pentru a fost aprobată această modificare.

13.Se trece la punctul 13 al ordinii de zi si doamna Președinte de ședință Dragomir Doina dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 27/ 2001 prin care s-a aprobat atribuirea în folosință gratuită Parohiilor Ortodoxe Sfântul Dumitru și Izvoare a unor suprafețe de teren

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. {Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Director Executiv Adjunct Structura Organizatorică Arhitect Șei).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de Ședință Dragomir Doina- discuții asupra proiectului? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu loana-Raluca- dacă mai avem colegi care n-au votat ? Domnul Miclăuș, doamna Năstase, vă rog.

Mai e cineva care n-a votat ? Mai avem un buletin de vot.

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 27/ 2001 prin care s-a aprobat atribuirea în folosință gratuită Parohiilor Ortodoxe Sfanțul Dumitru și Izvoare a unor suprafețe de teren

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-16

  Nn

  crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se modifică art. 2 din HCL nr. 27/ 2001 și va avea următorul cuprins:

  ”Art. 2 - Se acordă cu titlul gratuit Parohiei Ortodoxe "Izvoarele” din Bacău, pe perioada existenței cimitirului bisericii, terenul în suprafață de 5296 mp situat în str. Veronica Micle, nr. 45, conform Planului de situație -Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.”

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 27/ 2001 sunt și rămân în vigoare.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  3.

  ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  4.

  ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Parohiei Ortodoxe "Izvoarele” din Bacău.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  5.

  ART. 5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

 • 4, Se trece la punctai 4 al ordinai de zi și Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2019 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula- mulțumesc, doamna președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, prezentul proiect de hotărâre se referă la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății de Servicii Publice a Municipiului Bacău și mandatarea împuterniciților în Adunarea Generală în vederea aprobării acestuia. Nu ascund faptul că, încă o dată sunt bucuros că în fața noastră vine societatea să prezinte acest buget pe care dumneavoastră dacă veți considera oportun să-l aprobați, în sensul în care, noi suntem cei care, eu propun și dumneavoastră sunteți cei care dispuneți cu privire la bugetul acestei societăți care aparține exclusiv orașului. De asemenea, așa cum s-a discutat și am solicitat în ultima ședință de consiliu local, am solicitat Societății de Servicii Publice balanța de parteneri pentru anul 2018, adică toți agenții comerciali cu care Societatea de Servicii Publice intră în contact, cu care au contracte, cu care au parteneriate comerciale. Nu era o chestiune care să fie de vreo mare informație, este pe masa mea, sunt peste 200 de parteneri comerciali pe care îi are Societatea de Servicii Publice. Lista vă este pusă la dispoziție ori de câte ori considerați că este necesar să o consultați.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Economică, Unitatea Municipală pentru Monitorizare și Director Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina- discuții asupra proiectului de hotărâre? Vă rog, doamna consilier.

Doamna Consilier Năstase Raluca-Maria - vă mulțumesc, doamna președinte. Domnule primar, am studiat bugetul SSPM. Observăm că acest buget este axat pe cheltuieli de bunuri și servicii, așa cum ați specificat și dumneavoastră mai anterior. Bugetul este preponderent pentru bunuri și servicii și cheltuieli de salarii. Avem o sumă de 19.000 de lei, aproape 4 milioane de curo care se vor cheltui pentru bunuri și servicii în cadrul SSPM. Ce vrem să vă spunem, este că atragem atenția acestei societăți asupra corectitudinii derulării procedurilor de lucru în cadrai societății, atribuirile și... vă mulțumim că ne-ați adus și lista de parteneri, este utilă. De ce vă solicităm aceste aspecte de transparență și corectitudine în lucru? Pentru a elimina discuțiile publice în ceea ce privește lucrările care se derulează prin Societatea Publică de Servicii și pentru a elimina aceste speculații, că toate aceste atribuiri directe se duc către prieteni, către preferații Partidului Social Democrat. Vă mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula- doamna președinte de ședință, vreau să... Deci, dacă îmi permiteți, doamna consilier, cu tot respectul și toată considerația față de dumneavoastră. Ați început bine și ați terminat prost. Nu se poate să veniți și să faceți genul acesta de afirmații, în contextul în care vi se pun la dispoziție absolut toate documentele, în contextul în care această societate este verificată de toată lumea, de Curte de Conturi, de audit, de toată lumea și aveți dreptul legal de a verifica și dumneavoastră, personal, aceste lucruri. Dar afirmațiile, cum că sunt date către parteneri ai Partidului Social Democrat...

Doamna Consilier Năstase Raluca-Maria - .. .speculații publice, n-am afirmat eu. Domnul Primar Cosmin Necula- nu, nu, doamna consilier, eu am proprietatea celor pe care le aud. Sunt de-a dreptul ridicole și sunt de-a dreptul penibile. Dacă aveți senzația că vă faceți puncte electorale aruncând petarde și fumigene atât de derapate în mediul public, doamna consilier, să știți că mă faceți, nu să-mi schimb radical părerea față de dumneavoastră, ci pur și simplu mă dezamăgiți, deoarece ați fost viceprimar și nu v-am reproșat niciodată că la momentul respectiv se învârtea încontinuu domnul Goian sau alții asemenea dumnealui. De asemenea, doamna consilier local, vă atrag atenția că eu nu mai sunt pregătit să mai accept tot felul de prostii, bălării scoase pe gură de unii sau de alții prin ședință de consiliu local, în speranța că își fac trei puncte electorale și iau două aplauze. Și vă rog să mă credeți, nu e o amenințare, dar genul acesta de afirmații cred că ar trebui până la urmă probate în fața instanței de judecată și îmi cer scuze față de dumneavoastră dacă vi se pare că am fost un pic prea radical. Dar să veniți să spuneți ceea ce ați spus și este înregistrarea pe bandă pentru că nu v-ați referit ce spun unii, mi se pare deplasat.

Doamna Consilier Năstase Raluca-Maria - mulțumesc, domnule primar. Apreciez faptul că apărați Societatea de Servicii Publice...

Domnul Primar Cosmin Necula- ...nu apăr nimic, apăr doar adevărul.

Doamna Consilier Năstase Raluca-Maria - apărați interesele, este normal și corect...

Domnul Primar Cosmin Necula- ...nu tolerez aceste minciuni, doamna consilier. Doamna Consilier Năstase Raluca-Maria - este corect ceea ce faceți, eu apreciez. Domnul Primar Cosmin Necula- este societatea dumneavoastră, a întregului oraș, doamna consilier.

Doamna Consilier Năstase Raluca-Maria - da și vă atrag atenția că în urma solicitărilor noastre ne-ați furnizat lista de parteneri. Noi nu facem decât să atragem atenția asupra unor aspecte care aduc un plus de corectitudine în cadrul societății și chiar nu lungim discuția. E o observație, o solicitare de bun simț ca să fie transparență în derularea lucrărilor, a serviciilor, a achizițiilor și atunci când solicităm documente, așa cum ne-ați prezentat...

Domnul Primar Cosmin Necula- ... ați solicitat și v-au fost puse la dispoziție. Doamna Consilier Năstase Raluca-Maria - vă mulțumesc, da, apreciez.

Domnul Primar Cosmin Necula-si îmi cer scuze că vă întrerup, dar, sincer, de aici până la a spune că vin unii care-s parteneri la Partidul Social Democrat e cale lungă, o cale foarte lungă. Și nu cred eu că pot fi acuzat de vreo lipsă de transparență.

Doamna Consilier Năstase Raluca-Maria - dumneavoastră, nu. Dumneavoastră, personal, domnule primar, nu.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Ieșit din sală

2.

BOTOI ROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ       IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE RALUCA MARJA

X

16.

PRÎCOPOĂEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GAȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre. (S-a anunțat 17 voturi pentru. Nu s-a observat că dl. Bîrzu era ieșit).

 • 5. Se trece la punctul 5 al ordmii de zi si Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind mandatarea împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA în vederea prelungirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al Societății până la data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată în condițiile legii

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula-multumesc. doamna președinte. Prin prezentul proiect vin în fața dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri locali, propunându-vă mandatarea împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA în vederea prelungirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al Societății până la data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată în condițiile legii. Doamnelor și domnilor consilieri locali, în contextul în care considerați legal și oportun, aștept votul dumneavoastră.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Unitatea Municipală pentru Monitorizare)

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - discuții asupra proiectului de hotărâre? Vă rog, doamna consilier.

Doamna Consilier Năstase Raluca-Maria - stimate domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri, astăzi solicitați o prelungire a mandatelor Consiliului de Administrație al SSPM cu patru luni. Anterior, prin HCL 39 din 19.04., s-a solicitat o prelungire cu două luni, cum ați precizat la pagina 17. Referitor la comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, s-a constituit în 2019, ianuarie, prin HCL 14 din 31.01., cum ați specificat la pagina 15. Anterior, prin HCL 21 din 12 decembrie 2018, s-a solicitat prelungirea mandatului Consiliului de Administrație al SSPM cu patru luni. De ce am menționat toate aceste prelungiri. La pagina 11 din documentație, o să vedeți dacă o parcurgeți, cât de greu parcurge SSPM acești pași pentru selecția Consiliului de Administrație. Noi, grupul PNL, vrem să vă atragem atenția că, din câte se pare, managementul SSPM nu poate coordona toate aceste activități. Vă cantonați în tot felul de prelungiri, două luni, patru luni, încă patru luni și tot așa...

Domnul Primar Cosmin Necula - eu nu mă cramponez, doamna consilier, iarăși încurcați borcanele, nu mă cramponez eu. Urmează să spuneți acum că a venit Partidul Social Democrat și că a făcut nu știu ce.

Doamna Consilier Năstase Raluca-Maria - nu, eu n-am pronunțat numele partidului dumneavoastră. Aici este vorba de managementul...

Domnul Primar Cosmin Necula- am spus ce urmează.

Doamna Consilier Năstase Raluca-Maria - nu, nu urmează acest lucru, este vorba de managementul SSPM, care ne solicită prelungiri după prelungiri, după prelungiri, astfel încât numai ca să parcurgem toate aceste termene, două luni, patru luni, trei luni, încă patru luni, durează foarte mult Rugămintea noastră, a grupului Partidului Național Liberal, este pentru managerul SSPM să își coordoneze așa cum trebuie activitatea și comisiile și să respecte termenele. într-o administrație performantă, pentru care, atât noi cât și dumneavoastră, am obținut votul de la băcăuani, este de preferat să se respecte termenele, atât la SSPM cât și la Thermoenergy care, uitați, nu are scrisoare de garanție. Aici, vorbim strict de operativitatea și de performanța în aplicarea sarcinilor de serviciu. Nu este o... nu o luați personal. Vă mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula- doamna președinte, dacă îmi permiteți. Vreau să fac o chestiune de delimitare foarte clară și vă repet, haideți să nu încurcăm borcanele, eu nu conduc Societatea de Servicii Publice. Este...

Doamna Consilier Năstase Raluca-Maria - dacă este domnul director...

Domnul Primar Cosmin Necula- păi, nu, uitați-vă foarte atent la ce scoateți pe gură, doamna consilier, fiți atentă. Pentru că vorbiți personal, schimbați persoana a doua, a treia, eu...

Doamna Consilier Năstase Raluca-Maria - .. .a, ce scot pe gură...

Domnul Primar Cosmin Necula-PSD-ul. ați ratat Pro România, mai curând Pro România e prin zonă, pe acolo, nu PSD-ul. Dar, vă rog...

Doamna Consilier Năstase Raluca-Maria -domnule primar, e în subordinea dumneavoastră această și de aceea vă atrag atenția.

Domnul Primar Cosmin Necula- e, greșiți, e în subordinea dumneavoastră, doamna consilier.

Doamna Consilier Năstase Raluca-Maria - a noastră, haideți să, dumneavoastră ați fost, cum se cheamă, mentorul acestei societăți.

Domnul Primar Cosmin Necula- nu, creatorul, alături de dumneavoastră.

Doamna Consilier Năstase Raluca-Maria - rugați-i să-și respecte termenele, atât. E o rugăminte, e simplu.

Domnul Primar Cosmin Necula- domnul director, vă rog, explicați-i un pic doamnei consilier.

Doamna Consilier Năstase Raluca-Maria - bună ziua.

Domnul Director SSPM - Zaharia Nicolae- bună ziua. Ce se întâmplă? Procedura de selecție a membrilor CA-ului, în baza Ordonanței 109, presupune contractarea unui expert independent, cu expertiză în acest domeniu.

Doamna Consilier Năstase Raluca-Maria - domnul director, am citit ceea ce ați scris acolo, în expunere și în toate referatele. De ce nu vă încadrați în termene, domnule?

Domnul Director SSPM - Zaharia Nicolae- doamna consilier, noi am angajat acest expert, deci am respectat legea. Expertul ne-a stabilit un plan cu niște pași de urmat, da? Și noi urmăm acești pași. Evident că și noi ne-am dori să terminăm mai repede, dar sunt niște pași care s-au făcut de fiecare dată, s-a venit cu toată documentația în consiliul local la aprobare. Este o întârziere care nici noi nu o dorim, dar, conform legii, acest expert ne-a dat un ritm de lucru și acest expert a furnizat un set de documente care a ajuns de fiecare dată în consiliul local la vot, pe care dumneavoastră le-ați avut la mapă de fiecare dată. Și asta nu presupune un management suplimentar din partea managerului societății sau al societății în sine. Expertul cooptat, angajat, conform Ordonanței 190, prin lege, se ocupă de această procedură. Mai mult ca sigur vom finaliza mai devreme de aceste patru luni care sunt solicitate în prelungire. Este un efort care nu-1 facem numai noi, în cadru individual, pur și simplu, expertul coordonează această procedură de selecție.

Doamna Consilier Năstase Raluca-Maria - da, mulțumesc, domnul director, înțeleg că până în august, că atunci se încheie termenul, sunt toate, da?

Domnul Director SSPM - Zaharia Nicolae- mai mult ca sigur. Doamna Consilier Năstase Raluca-Maria - mulțumesc mult, mulțumesc.

Domnul Director SSPM - Zaharia Nicolae- mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

ieșit din sală

2.

BOTOI ROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

absent

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCĂ VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE RALUCA MARIA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRÎPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Având în vedere absența din sală a domnului Bîrzu, avem 16 consilieri. Cu 16 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 6. Se trece la punctul 6 ai ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind plata cotizației pentru anul 2019 către Asociația "Orașe Energie în România" (OER)

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin -da, mulțumesc. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind plata cotizației pe anul 2019 către Asociația "Orașe Energie în România". Vă aduc la cunoștință că facem parte din această asociație, motiv pentru care avem și niște obligații de a ne plăti cotizația. Venim astăzi în fața dumneavoastră să vă anunțăm că valoarea cotizației anuale este de 14. 430 lei pe an, pe care trebuie să o achităm la această asociație din care facem parte. Materialul l-ați avut complet la mapă și vă rog să-l aprobați în forma prezentată. Vă mulțumesc. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Economică și Agenția de Dezvoltare Locală).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - discuții asupra proiectului de hotărâre, vă rog. Nu sunt discuții, domnul secretar, vă rog supuneți la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERII

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOI ROMICA

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ       IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

_5.

CREȚU CÂTAL1N-BOGDĂN

absent

6.

DANILA GHEORGHE

X

7.

DINU IOANÂ-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE RALUCA MARI A

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Având în vedere revenirea în sală a domnului Bîrzu, avem 17 consilieri. Cu 17 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 41 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare până la data de 19.06.2019 Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin-expunere de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 5000 lei (corect este 500 lei), celor 41 de familii din municipiul Bacău, care îndeplinesc condițiile, adică 50 de ani de căsnicie. Știți, în practica noastră este ca la împlinirea a 50 de ani de căsnicie, cuplurile băcăuane să fie premiate cu 5000 de lei. La această ședință venim cu încă un set de asemenea familii care îndeplinesc aceste condiții, motiv pentru care au trecut prin filtrul DAS și urmează să-i onorăm cu acest premiu de 5000 de lei. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția de Asistență Socială).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DoamnaPreședinte de ședință Dragomir Doina - discuții asupra proiectului? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 41 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare până la data de 19.06.2019 Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți: 17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat: 15

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l. Se aprobă acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 41 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie și au depus cerere până la data de 19.06.2019, conform anexei atașate prezentei hotărâri.

  S-a adoptat.

  15

  0

  0

  Numele și prenumele soț + soție

  Nr.și data de înregistrare a cererii

  Data căsătoriei

  2.

  CRĂCIUN MARIN, CRĂCIUN MARIANA

  S-a adoptat.

  21001/04.03.2019

  15.03.1969

  15

  0

  0

  3.

  ARVINTE AUREL, ARVINTE

  PAULA-LIDIA

  S-a adoptat.

  21687/11.03.2019

  18.01.1968

  15

  0

  0

  4.

  ANDRONIC TRAIAN,

  ANDRON1C ELENA S-a adoptat.

  22566/19.03.2019

  02.04.1969

  15

  0

  0

  5.

  STAVARACHE FLOR1CĂ,

  STAVARACHE LEONTINA

  S-a adoptat.

  22866/21.03.2019

  24.03.1969

  15

  0

  0

  6.

  HOLTEA VASILE, HOLTEA

  VAS1L1CA

  S-a adoptat.

  23150/26.03.2019

  26.03.1969

  15

  0

  0

  7.

  ALISTAR PETRU, ALISTAR

  ELENA

  S-a adoptat.

  23344/27.03.2019

  29.03.1969

  15

  0

  0

  8.

  ONOFREI VASILE, ONOFREI

  ADELA

  23726/01.04.2019

  19.04.1969

  15

  0

  0

  S-a adoptat.

  9.

  PASTIAILIE, PASTIA VIORICA

  S-a adoptat

  24742/10.04.2019

  10.05.1969

  15

  0

  0

  10.

  CHIRILÂIOAN, CHIRILĂ

  ELEONORA

  S-a adoptat

  25010/12.04.2019

  14.04.1969

  15

  0

  0

  11.

  LUPEȘ GHEORGHE, LUPEȘ

  ELENA

  S-a adoptat

  25148/15.04.2019

  17.05.1969

  15

  0

  0

  12.

  DINGA AUREL, DINGA MARIA

  S-a adoptat

  25144/15.04.2019

  14.04.1969

  15

  0

  0

  13.

  RĂCHIERU MIHAI, RÂCHIERU AURELIA

  S-a adoptat

  25374/17.04.2019

  26.03.1969

  15

  0

  0

  14.

  CURTEANU IOAN, CURTEANU

  PAMFILA

  S-a adoptat

  25370/17.04.2019

  21.04.1969

  15

  0

  0

  15.

  LUNGU AUGUSTIN, LUNGU SILVIA

  S-a adoptat

  26228/02.05.2019

  28.04.1969

  15

  0

  0

  16.

  TUȘĂ IOAN,TUȘĂ ELVIRA

  S-a adoptat

  26516/06.05.2019

  23.05.1969

  15

  0

  0

  17.

  MUREȘAN TEODOR,

  MUREȘ AN TEODORA

  S-a adoptat.

  26430/06.05.2019

  05.05.1969

  15

  0

  0

  18.

  CIUDIN VASILE, CIUDIN

  VIORICA

  S-a adoptat

  26468/06.05.2019

  24.04.1969

  15

  0

  0

  19.

  DUDĂU VASILE, DUDĂU

  EUGENIA

  S-a adoptat.

  26460/06.05.2019

  05.06.1969

  15

  0

  0

  20.

  BOTEZATU CONSTANTIN,

  BOTEZATU ELENA

  S-a adoptat.

  26506/06.05.2019

  28.04.1969

  15

  0

  0

  21.

  ENE ALEXANDRU, ENE AURICA

  S-a adoptat.

  26507/06.05.2019

  28.12.1967

  15

  0

  0

  22.

  CHIRIBĂU MIRCEA,

  CHIRIBĂU OLGUȚA

  S-a adoptat

  27109/10.05.2019

  26.05.1969

  15

  0

  0

  23.

  NIȚÂ VASILE, NIȚÂ ELENA S-a adoptat.

  27052/10.05.2019

  21.05.1969

  15

  0

  0

  24.

  BALTĂ VASILE, BALTĂ

  FLOAREA

  S-a adoptat

  27700/20.05.2019

  24.05.1969

  15

  0

  0

  25.

  BURCĂ DUMITRU, BURCĂ

  ELENA

  S-a adoptat.

  27740/20.05.2019

  21.05.1969

  15

  0

  0

  26.

  POPA MILUȚĂ, POPA JÂNIȚA

  S-a adoptat.

  27796/21.05.2019

  25.05.1969

  15

  0

  0

  27.

  ANDREI IONEL, ANDREI

  FLORICA GEORGETA

  S-a adoptat

  27881/22.05.2019

  05.04.1969

  15

  0

  0

  28.

  NEGRU IOAN, NEGRU MARIA S-a adoptat.

  27991/23.05.2019

  28.09.1967

  15

  0

  0

  29.

  BUNGHEZ MARIAN,

  BUNGHEZ JANA

  S-a adoptat

  28120/24.05.2019

  26.05.1969

  15

  0

  0

  30.

  ARADEI IOAN, ARADEI GEORGETA

  S-a adoptat

  28151/27.05.2019

  31.05.1969

  15

  0

  0

  31.

  SANDU RODICA, SANDU

  GHEORGHE

  S-a adoptat

  28157/27.05.2019

  30.05.1969

  15

  0

  0

  32.

  VLASIE FLORIN, VLASIE

  ELENA

  S-a adoptat

  28585/03.06.2019

  04.06.1969

  15

  0

  0

  33.

  NEGURIȚĂ CONSTANTIN,

  NEGURIȚĂ ANETA

  S-a adoptat

  28684/04.06.2019

  22.05.1969

  15

  0

  0

  34.

  DIACONU VASILE, DIAC ONU

  MARIA

  S-a adoptat

  28773/04.06.2019

  06.06.1969

  15

  0

  0

  35.

  AIROAIE VASILE, AIROAIE MARIANA

  S-a adoptat

  28892/06.06.2019

  30.05.1969

  15

  0

  0

  36.

  ȚARNĂ MIȘU, ȚARNĂ

  ORTANȚA

  S-a adoptat

  28942/06.06.2019

  06.06.1969

  15

  0

  0

  37.

  PROFIR SPIRIDON, PROFIR

  MARIA

  S-a adoptat

  28885/06.06.2019

  28.06.1969

  15

  0

  0

  38.

  CRISTODORESCU NICOLAIE, CRISTODORESCU MARIANA

  29184/10.06.2019

  06.06.1969

  15

  0

  0

  S-a adoptat.

  39.

  POTERAȘ DAMEAN, POTERAȘ VALERICA

  S-a adoptat

  29690/18.06.2019

  16.06.1969

  15

  0

  0

  40.

  CHICUȘ VASILE, CHICUȘ

  MARJA

  S-a adoptat.

  29355/12.06.2019

  23.06.1969

  15

  0

  0

  41.

  POPA ȘTEFAN, POPA ELENA S-a adoptat.

  29792/19.06.2019

  20.06.1969

  15

  0

  0

  42.

  BUȚU CONSTANTIN, BUȚU

  MARIA

  S-a adoptat.

  29796/19.06.2019

  10.06.1969

  15

  0

  0

  43.

  Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 2.900 lei Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău în vederea organizării festivităților de înmânare a „Diplomei de Onoare” pentru cele 41 de familii din Municipiul Bacău.

  S-a adoptat.

  15

  0

  0

  44.

  Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Bacău care, prin intermediul Direcției de Asistență Socială și Direcției Economice, va efectua plata familiilor prevăzute în anexa atașată prezentei hotărâri.

  S-a adoptat.

  15

  0

  0

  45.

  Art.4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, Serviciului Administrație Publică Locală și Registrul Agricol, precum și persoanelor din anexa atașată.

  S-a adoptat.

  15

  0

  0

  46.

  Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat.

  15

  0

  0

 • 8. Se trece Ia punctul 8 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina dă cuvântul domnului Viceprimar Scripât Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor de acces și a listei cu actele necesare în soluționarea cererilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat

Inițiator - DL. COSMIN NECULA ~ PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor de acces și a listei cu actele necesare pentru soluționarea cererilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat. Știți că noi suntem într-o dinamică, într-o permanentă modificare a structurii beneficiarilor locuințelor de stat, tip ANL, motiv pentru care în ultima perioadă a trebuit să revizuim un pic și această procedură de atribuire. S-a constituit o comisie la nivelul Direcției de Patrimoniu, a fost pregătit, sunt mici modificări ale criteriilor. De la Patrimoniu dacă e cineva capabil pentru cei interesați să ne spună, dacă nu, criteriile le aveți la mapă, tabelul cu criteriile și venim în fața dumneavoastră să ne aprobați proiectul în forma prezentată. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Executiv Adjunct la Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - discuții asupra proiectului de hotărâre, vă rog. Rog pe domnul secretar Nicolae-Ovidiu Popovici, să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOI ROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ       IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Ieșit din sală

15.

NĂSTASE RALUCA MARIA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPAȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABR1EL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cui7 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre. Având în vedere absența din sală a domnului Miclăuș, cu 16 voturi.

 • 9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu persoanele și familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințe sociale sau din fondul locativ de stat

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin-expunere de motive la proiectul de hotărâre privind familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințe sociale sau din fondul locativ de stat. Au mai apărut modificări și în structura locuințelor sociale. Comisia socială s-a întrunit la solicitarea Direcției de Patrimoniu, s-au analizat cererile, s-a stabilit un oarecare clasament, deci, în funcție de punctajul obținut și venim azi în fața dumneavoastră în scopul aprobării repartizării unui număr de 10 locuințe din fondul locativ de stat. Ați avut la mapă, comisia socială a avut ceva de lucru, au fost și anumite contestații, sesizări, refuz de a prelua locuințele sociale și urmare a analizării tuturor cazurilor s-a ajuns la concluzia și venim în fața dumneavoastră cu un tabel pentru repartizarea a unui număr de 10 locuințe sociale. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director executiv adjunct la Structura organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - discuții asupra proiectului? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-am o rugăminte la domnii consilieri, să nu mai iasă din sală înainte să voteze. Domnul Luca, vă rog să participați la procedura de vot.

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu persoanele și familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințe sociale sau din fondul locativ de stat

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți:17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat: 16

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUiy

  [ĂR VOT

  URI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1. Se modifică Anexa la HCL nr. 15/2019 în sensul eliminării d-nei Luca Vasilica - Irina și a d-lui Ciochină lorgu din Lista nominală a persoanelor și familiilor din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, ca urmare a solicitării acestora.

  S-a adoptat.

  16

  0

  0

  2.

  ART. 2. Se aprobă Lista nominală cu persoanele si familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat.

  16

  0

  0

  Nr. crt.

  Numele și prenumele

  Punctaj

  3.

  1.

  LAPAZAN IRINA

  S-a adoptat.

  50

  16

  0

  0

  4.

  2.

  MIRAI LILIANA ANIȘOARA S-a adoptat.

  48

  16

  0

  0

  5.

  3.

  SOSA ANA-MARIA

  S-a adoptat.

  48

  16

  0

  0

  6.

  4.

  RUSU FLORENTINA S-a adoptat.

  47

  16

  0

  0

  7.

  5.

  HILITANU IRINA ELENA S-a adoptat.

  45

  16

  0

  0

  8.

  6.

  MĂRIUȚEI CAMELIA

  S-a adoptat.

  45

  16

  0

  0

  9.

  7.

  STOLERU FLORIN

  S-a adoptat.

  44

  16

  0

  0

  10.

  8.

  ANDREI DANIELA

  S-a adoptat.

  44

  16

  0

  0

  11.

  9.

  PĂUN ION

  S-a adoptat.

  43

  16

  0

  0

  12.

  APOSTOL ILEANA            42

  1' S-a adoptat.

  16

  0

  0

  13.

  A

  ART. 3.1n vederea emiterii repartiții or pentru locuințele sociale și locuințele din fondul locativ de stat, solicitantul va reconfirma cu acte la zi situația prezentată anterior și pentru care a fost punctat și admis în lista de priorități rămasă definitivă, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii înștiințării.

  S-a adoptat.

  16

  0

  0

  14.

  ART. 4.PrimarulMunicipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitect Șef - Compartiment Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari.

  S-a adoptat.

  16

  0

  0

  15.

  ART. 5. Hotărârea va fi comunicată la structura organizatorică a Arhitectului Șef - Compartiment Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și beneficiarilor prin compartimentul menționat. S-a adoptat.

  16

  0

  0

  16.

  ART. 6.PringriiaSecretaruluiMunicipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat.

  16

  0

  0

 • 10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri deținute prin contracte de închiriere de către Ambrosie Claudiu Constantin și Climescu Alina cu locuințe vacante si incheierea de contracte de închiriere

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin-da. este o solicitare de la doi beneficiari de locuințe tip ANL, pentru un schimb de locuințe, a ajuns cererea dumnealor și a fost analizată în comisie și a fost acceptată, îndeplinesc condițiile pentru a se face acest schimb, motiv pentru care am venit în fața dumneavoastră cu această solicitare și să votați proiectul în forma prezentată. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director executiv adjunct la Structura organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - discuții asupra proiectului, vă rog? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu loana-Raluca-s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri deținute prin contracte de închiriere de către Ambrosie Claudiu Constantin și Climescu Alina cu locuințe vacante si încheierea de contracte de închiriere

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți:16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat: 15

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1. Se aprobă schimbul de locuințe pentru tineri, destinate închirierii intre domnui Ambrosie Claudiu Constantin in calitate de titular al contractului de închiriere nr. 145546/ 07.10.2016 ce are ca obiect locuința situata in Bacau, str. Fagaras nr. 6, sc.A, ap. 21 si locuința vacantă situata la adresa din Bacau, str. Fagaras nr. 4, sc. A, ap. 12.

  S-a adoptat.

  15

  0

  0

  2.

  ART. 2. Se aprobă schimbul de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, intre doamna Climescu Alina in calitate de titular al contractului de închiriere nr. 145194/ 28.03.2014 ce are ca obiect locuința situata in Bacau, str. Fagaras nr. 19, sc. B, ap. 19 si locuința vacantată de către dl. Ambrosie Claudiu Constantin, situata la adresa din Bacau, str. Fagaras nr. 6, sc. A, ap. 21.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  3.

  ART. 3.Se vor încheia contracte de închiriere cu noile suprafețe locative pentru domnul Ambrosie Claudiu Constantin și doamna Climescu Alina.

  S-a adoptat.

  15

  0

  0

  4.

  ART. 4.PrimarulMunicipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitect Șef - Compartiment Evidență Contracte.

  S-a adoptat.

  15

  0

  0

  5.

  ART. 5. Hotărârea va fi comunicată la structura organizatorică a Arhitectului Șef - Compartiment

  15

  0

  0

  Evidență Contracte și beneficiarilor prin compartimentul menționat.

  S-a adoptat.

  6.

  ART.6. Prin griia Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității. S-a adoptat.

  15

  0

  0

 • 11. Se trece Ia punctai 11 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în H.C.L. nr. 423 din 19.12.2017 privind aprobarea Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin-expunere de motive la îndreptarea unei erori materiale strecurată în H.C.L. nr. 423 din 19.12.2017 privind aprobarea Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcții la Direcția de Asistență Socială Bacău. Proiectul sau expunerea de motive este susținută de..., dar mai exact, detalii poate să ne dea și doamna director de la Direcția de Asistență Socială despre ce modificări este vorba, pentru cei interesați. în rest, materialul l-ați avut la mapă și vă rog să-l aprobați în forma prezentată. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovicî - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția de Asistență Socială).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - discuții asupra proiectului de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- supunem la vot punctul 11 .Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr.

crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOI ROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ       IONELA-

CRIST1NA

X

4.

C1OCODEI MIHÂELĂ

X

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

absent

6,

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU 1OANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

Ieșit din sală

15.

NĂSTASE RALUCA MARIA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cui6 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre nr.l 1.

 • 12. Se trece la punctul 12 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Mare Manuela, cu domiciliul în Bacău, str. Alexandru cel Bun, nr.l, Sc.D, ap. 13

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin-proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Mare Manuela, cu domiciliul în Bacău, str. Alexandru cel Bun. Este în sală? în expunerea de motive sau mai exact temeiul legal al acestei acordări de ajutor este Hotărârea Guvernului 50 din 2011, prin care primarii pot acorda ajutoare de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații deosebite. La fel s-a întâmplat și la cazul nostru, doamna Mare s-a prezentat într-o audiență la Primarul Municipiului Bacău, cu un diagnostic destul de sever și grav și pentru ameliorarea stării de sănătate i s-a recomandat să facă mai multe analize, motiv pentru care primarul propune consiliului local, dumneavoastră, acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 7000 de lei. Ați avut și materiale suplimentare la mapă, motiv pentru care vă propun să aprobați proiectul în forma prezentată. Vă mulțumesc. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridica și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția de Asistență Socială).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - discuții asupra proiectului de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu loana-Raiuca-s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Mare Manuela, cu domiciliul în Bacău, str. Alexandru cel Bun, nr.l, Sc.D, ap. 13

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți:16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat: 15

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1.(1) Se aprobă acordarea unui aiutor de urgentă în valoare de 7.000 lei, d-nei Mare Manuela, cu domiciliul în Bacău, str. Alexandru cel Bun, nr.l, sc.D, ap. 13, întrucât fiul acesteia Mare Matei se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate.

  (2) Acest ajutor de urgență se acordă pentru acoperirea unei părți din cheltuielile privind investigațiile medicale recomandate, tratamentul și transportul la clinici de specialitate.

  S-a adoptat.

  15

  0

  0

  2.

  Art. 2.Ajutorul de urgentă prevăzut la art. 1 va ii acordat prin bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

  S-a adoptat.

  15

  0

  0

  3.

  Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

  S-a adoptat.

  15

  0

  0

  4.

  Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

  S-a adoptat.

  15

  0

  0

  5.

  Art. 5. Prin griia Secretarului Municioiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat.

  15

  0

  0

14. Se trece ia punetul 14 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 în municipiul Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-da. expunere de motive la proiectul privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 în municipiul Bacău. Aveți în material și o anexă, parte integrantă la prezenta hotărâre, iar detalii poate să vă dea, pentru cei interesați, specialistul în taxe și impozite, domnul Director Ciobanu, care este prezent.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Director Adjunct Direcția Economică). Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - discuții asupra proiectului? Rog pe domnul secretar....

Doamna Consilier Năstase Raluca-Maria -doamna președinte, cu scuzele de rigoare vă cer permisiunea să...

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - da, vă rog.

Doamna Consilier Năstase Raluca-Maria -da, pentru că am fost la vot. Domnul primar este? Nu este.

DoamnaPreședinte de ședință Dragomir Doina - este domnul vice.

Doamna Consilier Năstase Raluca-Maria - în legătură cu proiectul nr. 14, aș vrea să fac următoarea observație: aceste taxe se indexează cu rata inflației și aici aș vrea să fac următoarea remarcă: rata inflației în 2018 a crescut la 4,6 %. Performanța Guvernului PSD-ALDE este într-adevăr de menționat aici, aceea că a adus rata inflației din 2017, de la 1,3%, în 2018 la 4,6 % și aici alegătorii coaliției PSD-ALDE. ..

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - doamna consilier, care este obiectul?

Doamna Consilier Năstase Raluca-Maria -obiectul este rata inflației, doamnă, cu care propuneți să votăm creșterea de taxe și aici vreau să fac această mențiune. Dacă guvernului PSD...

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe -nu facem analiză a inflației, aici.

Doamna Consilier Năstase Raluca-Maria -eu vă rog să mă lăsați să-mi termin fraza...

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe-...inflația o luați atât cât este. Analiza inflației facem aici?

Doamna Consilier Năstase Raluca-Maria -inflația a facut-o, inflația a fost generată de Guvernul PSD-ALDE, care conduce România. Da, a condus România, în speță. Ați avut pe domnul Dragnea, cu domnul Vâlcov, care au aprobat enorm de multe ordonanțe de urgență.

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe -nu mi se pare corect să analizăm inflația. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- supunem la vot proiectul de hotărâre.

Doamna Consilier Năstase Raluca-Maria -nu am terminat, domnul secretar, nu mi-am terminat fraza.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- îmi cer scuze.

Doamna Consilier Năstase Raluca-Maria -dacă vreți să vorbiți peste mine, pot să vorbesc și eu peste dumneavoastră

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- îmi cer scuze.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - doamna consilier, vă tai microfonul, să știți. Vă rog, puțină decență.

Doamna Consilier Năstase Raluca-Maria —tăiați-1. dar n-am terminat fraza, de ce m-ați întrerupt?

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - dumneavoastră întotdeauna faceți această atmosferă.

Doamna Consilier Năstase Raluca-Maria -dar, dumneavoastră ați înțeles ce am vrut să spun, doamna președintă? M-ați ascultat? înțelegeți ce vreau să spun?

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina — v-am ascultat și v-am pus o întrebare.

Doamna Consilier Năstase Raluca-Maria -poftiți?

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - v-am ascultat și v-am pus o întrebare.

Doamna Consilier Năstase Raluca-Maria -dar nu se înțelege dacă vorbiți peste mine. Am efectiv două fraze de spus, deci, nu știu de ce vorbiți peste mine. N-am auzit întrebarea. Spuneți-o.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - nu-și are obiectul la ceea ce spuneți dumneavoastră, mulțumesc frumos.

Doamna Consilier Năstase Raluca-Maria -doamna președinte, doamna președinte, cu tot respectul pentru dumneavoastră și domnii viceprimari și domnii consilieri, cum să nu facă obiectul discuției rata inflației cu care indexați taxele? Eu cred că dumneavoastră nu știți despre ce vorbiți sau n-ați citit proiectul de hotărâre. Dumneavoastră propuneți indexarea, o să votăm indexarea, că este conform legii. Ceea ce vreau să vă spun este că guvernul dumneavoastră, pentru care ați cerut voturi acestei comunități, a reușit performanța să crească rata inflației de trei ori în decurs de 12 luni.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - doamna consilier, vă rog să mă ascultați, nu aveți obiecție. Da, doamna Pricopoaea.

Doamna Consilier Năstase Raluca-Maria -eu am încheiat, asta voiam să vă spun. iMulțumesc. Deci, ați crescut de trei ori rata inflației în curs de 12 luni.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - eu vă tai microfonul și nu vă mai dau dreptul la....

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe -domnul secretar, haideți să încercăm să votăm.

Doamna Consilier Năstase Raluca-Maria -am încheiat. Vă mulțumesc frumos. Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - doamna Pricopoaea, vă rog.

Doamna Consilier Pricopoaea Enula -cu tot respectul, haideți să ne rezumăm strict la ce este. Dumneavoastră vă faceți campanie electorală. Ce legătură are inflația și ce rost are să discutăm? Vă rog frumos să ne raportăm la ce este. Dumneavoastră, ca și viceprimar, cunoșteați legea foarte bine, ca și consilier puteți să mergeți să studiați, aveți obiecțiuni, nu le facem în dezbatere în ședință de consiliu. Toți avem servicii, cred că și dumneavoastră, să știți că eu chiar am serviciu și chiar sunt ocupată.

Doamna Consilier Năstase Raluca-Maria -si eu am. Doamna consilier, aveți perfectă dreptate. Sunt total de acord cu dumneavoastră.

Doamna Consilier Pricopoaea Enula -... credeți-mă că eu am întâmpinări de făcut și stau șase ore aici sau cinci ore....

Doamna Consilier Năstase Raluca-Maria -dar nu trebuie să vă enervați. Știți ce se întâmplă? Suntem plătiți pentru această activitate de aici, doamna consilier, luăm indemnizație. Băcăuanii ne plătesc această indemnizație ca să discutăm aici, să discutăm toate aspectele unui proiect de hotărâre...

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe -puteți dumneavoastră, aici, să schimbați inflația? Eu vă întreb, putem să schimbăm noi inflația?

Doamna Consilier Năstase Raluca-Maria -nu. domnul consilier, nu putem schimba inflația. Bineînțeles că nu, dar putem să le spunem băcăuanilor....

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe -...dacă mai vorbiți o jumătate de oră să știți că inflația scade.

Doamna Consilier Năstase Raluca-Maria -... doamna consilier, vă rog. Păi dumneavoastră vă gândiți că dacă nu comunicăm băcăuanilor, să cunoască situația reală, că-n 12 luni a crescut inflația de trei ori, credeți că ei apreciază această lipsă de informație?

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe -nu e subiectul o analiză a inflației.

Doamna Consilier Năstase Raluca-Maria -este subiectul, pentru că cu inflația, noi majorăm taxele locale. Eu am încheiat discuția. S-a reținut ceea ce voiam să spun. Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe -Raluca, nu e acesta subiectul.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin -da, doamna consilier, haideți să ne înțelegem un pic. Ați avut ocazia în comisie să ridicați problemele pe care le invocați acum, aveați specialiști în primărie...

Doamna Consilier Năstase Raluca-Maria . domnul viceprimar, se discută și în plen. De ce vă grăbiți așa? Suntem plătiți pentru această activitate, atât aici cât și în consiliu. Noi nu înțelegem, adică 10 minute putem discuta despre un proiect. Mulțumesc.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin -am înțeles, doamna consilier. Am mai înțeles că în plen se discută foarte aprins, mai ales când sunt camerele de luat vederi și mass-media. Vă înțeleg interesul și eu vin tot din zona politicului, dar în același timp nu perturbăm. E o procedură, e o perioadă de avize de legalitate, de înscrieri de cuvânt și așa mai departe, plus că avem comisiile. Lucrurile mici le rezolvați în comisie. Dacă aveți nemulțumiri din comisie, veniți în plen.

Doamna Consilier Năstase Raluca-Maria -domnul viceprimar, astea nu sunt lucruri mici și am respectat procedura. Mi-am cerut cuvântul, eu vorbesc două - trei minute, maxim cinci minute. Am încheiat. De acum dumneavoastră prelungiți discuția.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin -concentrați discuția. Și avem Directorul Ciobanu să vă dea răspunsuri....

Doamna Consilier Năstase Raluca-Maria -vă promit că o concentrez de acum foarte mult. A fost doar o observație. Mulțumesc și eu.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-as dori să fac și eu o scurtă completare. Cred că e bine să prezentăm atât cât putem sau cât ne pricepem toți, acești indicatori reali. E adevărat, vă citez acum de pe un articol apărut în presa națională, a crescut inflația dar a mai crescut un indicator, indicatorul de încredere macroeconomică. E un indicator prin care organismele evaluează starea economiei în moment, la acest moment. Și spune așa: ”în luna mai 2019, indicatorul de încredere macroeconomică”, probabil colegele noastre care au studii economice ne pot spune mai multe despre acest indicator, ”a crescut față de luna anterioară cu 4,9 puncte”. Asta înseamnă că este totuși o încredere în economia noastră și în puterea de cumpărare. Practic, există atât vești bune, cât și vești proaste. Dar este important să le spunem și pe cele bune. Asta am avut să vă spun. Mulțumesc. Vrea cineva dintre colegele mele economiste să mă completeze la acest indicator de încredere macroeconomică? Dar cred că termenul este destul de clar. Este de pe un articol apărut în presa națională, astăzi. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-sununem proiectul la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Bîrzu este, cine mai lipsește?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOI ROM1CĂ

X

3,

BREAHNĂ-PRAVĂȚ       IONELA-

CR IȘTI NA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Ieșit din sală

15.

NÂSTASE RALUCA MARJA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

S GRIPĂ Ț CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

15. Se trece la punctul 15 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Dragomir Doina dă cuvântul domnului Viceprimar Scripâț Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind darea în administrare, pe o perioadă de 20 de ani, Agenției de Dezvoltare Locală Bacău a 6 birouri situate în clădirea Incubatorul de Afaceri aferentă imobilului Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - da. în această perioadă este o schimbare în structura primăriei ca și spații, motiv pentru care Direcția de Dezvoltare Locală ( corect Agenția de Dezvoltare Locală ) a solicitat 6 birouri situate în clădirea Incubatorului de Afaceri de la Centrul de Afaceri, locația vecină. Agenția de Dezvoltare Locală Bacău care realizează un ansamblu de măsuri, programe și activități profesionale pentru dezvoltarea economico-socială a Municipiului Bacău. Propunerea celor 6 spații, mai exact 6 birouri din clădirea alăturată, a fost solicitată, a fost analizată de către executivul primăriei și venim în fața dumneavoastră să aprobați pe o perioadă de 20 de ani, Agenției de Dezvoltare Locală Bacău, să ocupe 6 birouri situate în clădirea Incubatorului de Afaceri din municipiul Bacău. Vă mulțumesc,

Domnul Secretar Nicolae-Ovidin Popovici-nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Agenția de Dezvoltare Locală).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - discuții asupra proiectului de hotărâre? Da doamna consilier, vă rog.

Doamna Consilier Năstase Hainea - loana-domnul viceprimar, doamna președinte de ședință, o scurtă paranteză, o să votăm acest proiect. Vreau să vă spun că pentru următoarele proiecte observ că șeful SSPM nu mai este în sală, ne cere votul pentru niște DALI - uri și văd că nici domnul primar, nici domnul director nu mai sunt aici, pentru o bună organizare și ca să nu pierdem timpul am rugămintea, dacă vreți să-i anunțați să revină în sală, unul dintre dânșii, dacă au timp, pentru a discuta DALI - urile solicitate. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-doamna consilier, DALI - urile le puteți discuta cu Administratorul Public. Nu are nici o legătură cu SSPM.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria-aș vrea să pun întrebări și domnului de la SSPM, dacă are timp și nu-1 deranjăm, iar dacă nu se poate, înțelegem, o să discutăm cu domnul viceprimar că întotdeauna am avut discuții constructive.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-dar ce legătură are domnul de la SSPM cu documentația?

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria-SSPM au întocmit DALI - urile, domnule secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-am înțeles.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin -domnii de la ... faceți, încercați o legătură să vină domnul director Zaharia.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - supun la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DĂN LĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

3.

DRAGOMIR. DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

Absent

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

Ieșit din sală

15.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

2®.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

16.Se trece Ia punctuB 16 al ordinii de zi si doamna Președinte de ședință Dragomir Doina dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra unui număr de 4 birouri situate la etajul III din clădirea Incubatorul de Afaceri aferentă imobilului Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău pe o perioadă de 15 ani, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-doamna Tamba, sunați-1 vă rog pe domnul Zaharia de la SSPM să vină, este solicitat. Mulțumesc mult.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin -chiar dacă ați zâmbit, doamna președinte are dreptate.

Sunt două proiecte oarecum înrudite, există de asemenea o solicitare ca tot în această zonă, în această locație, o solicitare pentru 4 birouri destinate Asociației Zona Metropolitană. Știți că la nivelul Municipiului și a Județului Bacău funcționează Zona Metropolitană, chiar dacă nu are o intensă activitate în această perioadă, totuși este funcțională, am plătit niște taxe și trebuie să-și desfășoare o activitate, anual ne fac raportări, motiv pentru care supunem atenției dumneavoastră și această cerere, ca 4 birouri situate în clădirea alăturată să fie donate pe o perioadă de 15 ani către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău. Vă mulțumesc. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Director Adjunct - Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - discuții asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

L

BÎRZU ILIE

Neparticipare

la vot

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

X

3,

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

6,

DĂNILĂ GHEORGHE

X

1.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

Absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Ieșit din sală

15.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

Cu o neparticipare (domnul consilier Bîrzu Ilie) și 15 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

17.Se trece la punctul 17 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Dragomir Doina dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Parc Gherăiești”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina- domnul viceprimar, pentru corecții, că totuși rămâne pe bandă și am votat, spațiile nu vor fi donate, vor fi date în folosință gratuită.


Domnul Viceprimar Scripăț Constantin -mi se pare că am completat într-adevăr, vor fi date în folosință gratuită.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina- nu-i nici o problemă, ni se întâmplă și nouă.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin -da. e în regulă. Mulțumesc, așa este , vor fi date în administrare cu titlul gratuit pe o perioadă de 15 ani. Mulțumesc.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin, revine și prezintă proiectul nr.17.

Parcul Gherăiești este o zonă de agrement a Municipiului Bacău și urmare a vizitelor în teren, a solicitărilor a diverși cetățeni băcăuani, este prima dată când se face un DALI pentru acest obiectiv care presupune refacerea aleilor cu pietriș și borduri de beton, reamenajare parcare cu pietriș, construirea unei platforme cu gunoi, montarea de panouri de protecție pentru zonele de toalete și gunoi. Sunt diverse, eu știu, o multitudine de mobilier stradal ș.a.m.d. într-adevăr, acest DALI a fost întocmit de către societatea pe care noi o patronăm - societatea de servicii municipal (SSPM), ați avut materialul la mapă, aveți în completare și valoarea acestei lucrări, aveți și niște elemente ajutătoare, temeiul legal în care s-a întocmit, motiv pentru care supun atenției dumneavoastră în această fază, aprobarea DALI și atât. Pentru întrebări suplimentare și chiar dacă mai sunt, noi am solicitat să se întoarcă înapoi domnul director al societății și consider că sunt și alte persoane din primărie care pot să dea niște detalii. Mă refer aici la Administratorul Public, în primul rând la Administratorul Public care a luat act despre acest DALI și este în cunoștință de cauză, dar dacă chiar țineți să fie și directorul, nu am nimic împotrivă. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public, Direcția Tehnică și Serviciul Tehnic -Investiții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - discuții asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-doamna Raluca.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - a, vă rog, doamna consilier.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Mana - doamna președintă, domnule viceprimar, stimați colegi consilieri, în legătură cu această documentație, cu acest DALI, noi o să vă spunem că în ceea ce privește amenajările parcurilor avem aceeași opinie ca și în cazul Parcului Cancicov, în sensul că pentru amenajări de parcuri este necesar într-adevăr să se facă un studiu specializat pentru peisagistică. Este nevoie de un concept arhitectural pentru a ne spune unde sunt zone de agrement, unde se pun grătare, unde sunt restul zonelor atribuite sporturilor, etc. în legătură cu acest DALI, în urma căruia a fost selectat Scenariul nr.l, respectiv amenajarea aleilor cu pietriș, trebuie să vă spunem, faptul că ați selectat Scenariul 1, reflectă exact viziunea administrației PSD-ALDE prin ochii căreia și prin ochii SSPM - ului, reflectă atitudinea față de băcăuani pentru că ne tratați, văd, cu pietriș, atât iama la deszăpezire, cât și vara la amenajări peisagistice. Din punctul nostru de vedere amenajările trebuiau să fie făcute cu pavele dar este opțiunea SSPM. Aplicat, concret, în ceea ce privește DALI, o să vă atrag atenția că la capitolul de contribuție asiguratorie de muncă ați trecut cota de 0.33,75% și corectă este încă cota de 2,25 %. Ne supuneți aprobării un DALI care are cote neaprobate legal. Prin OUG 114 s-a propus diminuarea cotei pentru contribuția asiguratorie de muncă la nivelul de 03375 aplicată la manoperă, dar corect este, la momentul acesta, 2,25 %. Da? Conform OUG 114 articolul 91, ar fi de preferat, de asta spuneam să fie domnul director pe aici. S-a propus diminuarea cotei prin OUG 114, însă această propunere este supusă ajutorului de stat, iar schema de ajutor de stat nu a fost aprobată de către Guvernul Dăncilă. Prin urmare, atenție la cota contribuției asigurătorii de muncă pentru că nu se aplică la această oră și din fundamentarea a ceea ce spun și să urmăriți deciziile de impunere ANAF care sunt emise tot cu 2,25 %. Deci, trebuie rectificată această chestiune din DALI. în continuare, dacă îmi permiteți, o să încerc să trec repede în evidența dumneavoastră câteva neconcordanțe din DALI pe care nu le putem vota în accepțiunea noastră și o să vă rog să urmăriți la pagina 63 din documentație, reperul 4 și o să le trec repede ca să nu-și piardă domnii consilieri răbdarea. Aveți manoperă la beton turnat, pe piață este un preț mediu mult mai mic decât cea ce ați prevăzut dumneavoastră. Nu cred că aveți în față documentația. Prevedeți 66,55 manoperă la m.c. beton turnat, pe piață sunt prețuri mult mai mici la manoperă și având în vedere că SSPM face din surse proprii aceste , propune execuția acestor lucrări, aș vrea să...

Doamna Președinte de ședință Drago mir Doina - doamna consilier, îmi cer scuze că vă deranjez, dar vă rog, a plecat domnul Ghingheș, ați rămas dumneavoastră.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria-da. și ce doriți să spuneți?

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - astea se discută în comisie, nu-și are locul acum în ședință să discutăm.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria - este dreptul meu să prezint în ședință publică toate aceste neconcordanțe din DALI.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - vă rog frumos, în ședință puteți discuta. Dreptul dumneavoastră este la comisie, doamna ...

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria- vă rog să-mi permiteți să... Doamnă mă întrerupeți mai mult decât am eu de discutat. Lăsați-mă să le trec în evidență și după aceea vă spuneți părerea, doamna președinte.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - vă rog fiți un pic mai scurtă, nu acum...

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria - foarte scurt, dar lăsați-mă să termin. Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - păi ce să terminați, astea trebuia să le discutați în comisie.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria - vă rog, la pagina 64, doamnelor și domnilor consilieri, vă rog fiți atenți că ceea ce vă spun o să vă intereseze direct pe dumneavoastră, cât și executivul primăriei. Pagina 64- propuneți m.c. de balast 162,37 lei. Atenție, am scos ofertele publice ieri. Cel mai scump m.c. de balast este 32 lei. Vă atrag atenția asupra acestui aspect. Poate reperul pe care l-ați trecut în lista de cantități nu este balast, dar dumneavoastră ați trecut acolo la reperul 11, pagina 64, balast. Mergem mai departe, lista de dotări pentru DALI, la pagina 88, bănci de lemn -825,00 lei /bucata, fără T.V.A. Vedeți oferta publică, același model de bancă pe care 1-ați pus în fotografii este 614 lei, la acest deviz aveți o diferență 8300 lei în plus.

Mergem mai departe, la reperul seturi de masă cu bănci integrate. Veniți cu un preț fără T.V.A. de 27 milioane, o masă cu două bănci. Același model pe care l-ați pus în documentația tehnică, în fotografii, este cu prețul între 1014-1215 lei, preț fără T.V.A. Adică, aici, la seturi de masă cu două bănci, aveți în plus 17 506 lei. Adunați vă rog cu reperul precedent unde aveți 8300 lei și vedeți că din start la lista de dotări aveți un preț mai mare decât realitatea pieței, de 25 mii lei. Vă atrag atenția că legislația spune că în fundamentarea unui DALI trebuie să se asigure rezonabilitatea prețurilor la estimări. într-adevăr, acum votăm o estimare, dar estimarea trebuie să fie corectă și conform pieței pentru că folosim bani publici.

Merg mai departe și vă atrag atenția că la devizul de alimentare cu apă, reperul 6, la pagina 66, țeavă pentru conductă distribuție apă, din polietilenă, cu diametrul de 63 mm, veniți cu prețul de 38,84 lei. Termin de îndată, nu vă pierdeți răbdarea că este foarte interesant ce vă povestesc.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina -doamna președintă, ( corect doamna consilier) v-am spus și vă repet, trebuia în comisie să discutați, nu acum în ședință. Trebuia să-1 chemați pe domnul director și discutam cu toții în comisia din care faceți parte, nu? Dumneavoastră ieri nici nu ați fost la comisie.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria - am fost la comisie. Nu am putut să vin dimineață pentru că am avut controlul medical la serviciu. Am anunțat-o pe doamna Tamba, v-a anunțat pe dumneavoastră, din câte am înțeles și am venit la orele 12 și un pic.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina -păi da, dar dumneavoastră trebuia să veniți la ora care a fost stabilită comisia, nu?

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria -îmi dați voie să continui doamnă că mai am câteva observații. îmi dați voie să continui?

Doamna Președinte de ședință Dragomir Dama -•-... și atunci puteam discuta. Așa că nu are rostul ca să mai discutați acum.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria -are rost, din punctul nostru de vedere, lăsați-mă să-mi continui cuvântul. Țeava de polietilenă - veniți cu un preț, domnule director de la SSPM, înțeleg că ați venit? Veniți cu un preț de 38 lei/ml de țeavă, iar în oferta publică este 10 lei, 10 lei. Veniți cu prețuri mai mari de trei ori, SSPM. Aici o să fac paranteza aceea, că degeaba s-a supărat domnul primar pe mine, când vă atrag atenția să fie SSPM-ul atent la ceea ce face.

în altă ordine de idei, veniți la SSPM cu preț pe capitolul III de peste 12% cheltuieli de proiectare, când aveți dumneavoastră în cadrul SSPM-ului serviciul de proiectare. Deci la un deviz de 800 și ceva de mii lei veniți cu cheltuieli de proiectare pe cap. III de 93 mii lei. 930 milioane lei, peste 12% cap. III din total deviz. Unde s-a mai pomenit așa ceva? Mergeți la proiectul următor, pentru proiectare la permeatul acela, la groapa de gunoi, aveți cheltuieli pe capitolul III de 2,5%. Păi când mergem, și nu mai repet complexitatea proiectului, sunt niște alei, două fose septice, șase pompe, bănci și mese și o parcare. Cum să fie 930 milioane capitolul III la un deviz de mai puțin de 800 și ceva mii lei? Vă spun exact prețul pe capitol, pe total deviz. Adică dumneavoastră nu vă gândiți la ceea ce ne propuneți, SSPM? îmi spuneți să discut la comisie, păi cu cine să discut la comisie asemenea aberații pe capitole de buget?

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț lonela-Cristina -doamna consilier, ați fost ieri la comisie, sau nu ați fost?

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria-da. am fost.

Doamna Consilier Breahnă-Pravățlonela-Cristina -ați afirmat că ați venit la ora 12,00. Eu vreau să întreb personalul de specialitate, la ce oră a avut loc ședința comisiei de specialitate din care face parte doamna consilier?

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria-la ora 9,00 a avut loc, eu am anunțat. Haideți să trecem peste asta,

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț lonela-Cristina -si a durat trei ore ședința? Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria-acum vă țineți de când am intrat eu în primărie?

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț lonela-Cristina -ati făcut o afirmație.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria-ascultați ceea ce este important doamnă, că e important și pentru dumneavoastră că votați.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț lonela-Cristina -serios? Deci, nu mă provocați. Doamna Consilier Năstase Raluca — Maria- încă o chestiune, doamna președintă, pot să continui? Vă rog să-mi permiteți.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț lonela-Cristina -doamna consilier, dar nu facem seminar aici.

Domnul consilier Stan Gabriel - aveați posibilitatea să-l chemați pe domnul director general Nicu Zaharia la comisie. De ce nu l-ați invitat la comisie?

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria- nu facem nici un seminar.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț lonela-Cristina -este important făptui că ați semnat un proces verbal și nu ați fost la ședința de comisie.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria-eu știu că vă deranjează.

(Se vorbește înafara microfonului.)

Domnul Consilier Stan Gabriel -nu ne deranjează nimic, suntem gata deranjați de atâta logoree.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria-într-un minut termin.

Domnul Consilier Stan Gabriel -îl invitați pe domnul director la comisie. De ce nu 1-ați invitat acolo?

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria-dacă dumneavoastră, domnul consilier, considerați că asta este logoree, să știți că nu știți ce votați, înseamnă că nici nu v-ați uitat pe documentația tehnică.

Domnul Consilier Stan Gabriel -nu mă interesează personal nici litri, nici cilindri, nici centimetru, nici prețul.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria-cum să nu vă intereseze?

Domnul Consilier Stan Gabriel - aveați acolo ocazia să discutați astea.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria-nu vă interesează personal ce se întâmplă cu...

Domnul Consilier Stan Gabriel -de ce nu l-ați invitat acolo pe domnul director general?

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria-, ..cu DALI-ul, păi votați domnule. Dumneavoastră v-ați pus problema ce votați acolo?

Domnul Consilier Stan Gabriel -discuțiile tehnice se poartă în comisie, aici sunt discuții de altă factură.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria- domnul consilier, doamna președinte, într-un minut, mai mult de un minut nu durează.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - 1-ati invitat pe domnul director. Dați-i cuvântul și domnului director că dumneavoastră ați avut o jumătate de oră de când ...

Domnul Consilier Stan Gabriel -era o normă că fiecare coleg consilier discută maxim două minute iar la sfârșit când sunt discuțiile ... este un capitol cu discuții afectat.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria-nu este o discuție pentru Diverse. Domnul secretar, aș vrea puțin să urmăriți dumneavoastră dacă această cotă aplicată nelegal unui deviz general la DALI, este în regulă din punct de vedere al avizelor, că acum îmi dau seama că dumneavoastră, SSPM, ați pus o cotă care nu este în vigoare public. Da? Repet, propuneți cotă asiguratorie la muncă, devizul general de 0.3375%, ne cereți votul pentru asta. Cota la ora asta este de 2.25, interesați-vă, urmăriți legislația. Nu putem vota așa ceva.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Fopovici-domnul director.

Domnul Director SSPM Zaharia Nicolae - da, o să încerc să fiu cât mai succint.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria -haideți ca să vă organizez eu puțin și să răspundeți punctual. Știați că cota nu este în vigoare la ora aceasta?

Domnul Director SSPM Zaharia Nicolae n general cota pe toate contractele...

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria - nu în general, aplicat la acest DALI domnul director.

Domnul Director SSPM Zaharia Nicolae -eu am înțeles tot ce ați spus dumneavoastră și v-am ascultat și e dreptul dumneavoastră să vă spuneți punctul de vedere. Ce se întâmplă? Acest DALI este un concept, o idee despre cum trebuie să arate acest Parc Gherăiești.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria - nu. dar să știți știm ce este un DALI, nu ne explicați ce înseamnă, știm.

Domnul Consilier HuluțăGhiorghe - dar nu mai tu ai dreptate, măi Raluca, mai lasă oamenii să vorbească. Ai vorbit jumătate de oră , acum să-l lăsăm pe domnul Zaharia să dea răspuns.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria - mă bucur că aveți un soldat disciplinat. Domnul Consilier HuluțăGhiorghe - poate ne luminează și pe noi, că până acum ne-ai făcut proști, că nu am citit, că nu știm, că nu ne pricepem.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria - doamne, dar nu-mi permit așa ceva, dar nu am spus așa ceva niciodată. Cum să vă fac proști?

Domnul Consilier HuluțăGhiorghe-... că nu ne interesează. Mai aveai un pic să ne spui că ne duci la DNA, un pic mai aveai.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț lonela-Cristina - semnați un proces verbal și specificați că nu ați fost la ședință. Doamna președintă a comisiei din care faceți parte, la fel, a făcut afirmația că nu ați fost la ședință.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria - am fost la toate ședințele.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț lonela-Cristina -tot pe noi ne faceți proști. Eu 1-aș întreba pe domnul secretar dacă dă...

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria - dar nu v-am făcut proastă, doamnă.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț lonela-Cristina dacă dă aviz de legalitate pe raportul comisiei de specialitate în contextul afirmațiilor de azi?

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria - aveți avize de legalitate. Gata, lăsați-1 pe domnul director. Poftiți, domnul director. Scuze.

Domnul Director SSPM Zaharia Nicolae -bun. Deci DALI -ul pentru Parcul Gherăiești este un concept în care ne-am propus să montăm și băncuțe, să tragem și apă potabilă, să punem cișmele, să reabilităm parcul, să umblăm la partea de gazon, să eliminăm tot ce înseamnă rădăcini de arbori tăiați sau rupți în timpul furtunilor. Ce se întâmplă? Este adevărat că la un anumit moment, așa, ca la prima vedere, poate să pară că prețul unei băncuțe e 800 lei, pare foarte mult, dar să nu uităm că prețul unei băncuțe în centru a fost 500 EURO acum vreo câțiva ani când s-a modernizat zona centrală. Pe de altă parte, urmează partea de proiect tehnic de execuție, adică proiectul acela la detaliu, în care o să avem la fiecare obiect pe care l-ați enumerat dumneavoastră, o ofertă în spate, o analiză de preț și un preț, cel mai apropiat de realitate. Rugămintea mea este să constatați că Parcul Gherăiești este obligatoriu de reabilitat.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria - pot să vă întrerup puțin?

Domnul Director SSPM Zaharia Nicolae -nu. Nu, acum îmi duc ideea până ia capăt și după aceea mai facem dialog.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Mana -doar v-am întrebat ca să știu cum continuăm.

Domnul Director SSPM Zaharia Nicolae -nu are rost, ca să nu pierdem ideile, ca după aia o să ne țipăm unii la alții, că o să ajungem să mai avem ceva de spus și nu o să mai finalizăm. In momentul în care se intra la proiectul tehnic de execuție, unde se va întocmi un nou deviz real, foarte real, adică foarte aplicat, adică acela unde pui în spate nu este nereal. Este un deviz estimativ, o evaluare, este un concept, o gândire. Eu, acolo, ați văzut, am pus două fose, de făcut două fose. Acum două luni de zile aceste fose aveau o valoare, s-ar putea ca după o lună de zile, două, când o să iasă Pth-ul la final să aibă altă valoare și când poate o să depunem ultimul deviz și o să luăm lucrarea cât mai repede, o să rămânem în prețul acela. La fel e și discuția cu această cotă-când o să venim cu devizul final, cu toată evaluarea la zi, o să fie toate cifrele la zi. Noi nu putem, știți că este legislație care se schimbă din mers.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - numai un pic, doamna consilier, lăsați-1 și pe domnul director, lăsați-1 un pic să termine, vă rog frumos.

Doamna Consilier Nâstase Raluca - Maria -mai ales că facem o paranteză la cotă. Aici e o chestiune de legalitate la cotă și acum am realizat că conceptul e concept, am înțeles, știm ce înseamnă un DALI, dar cota aplicată la concept trebuie să fie cota legală în vigoare ca să o votăm, întrebați-1 pe domnul secretar.

Domnul Consilier HuIuțăGhiorghe -noi votăm oportunitatea.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria -oportunitatea e cu cote, Huluță. E cu cotă și cota nu s-a votat.

Domnul Consilier HuIuțăGhiorghe -ati devenit atât de experți...

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria -da mă, dar cota nu s-a votat și e ilegal. Gata, am încheiat.

Domnul Director SSPM Zaharia Nicolae -pe partea cealaltă, rugămintea mea este așa, să înțelegeți un lucru, că și aparatul tehnic din Primăria Bacău verifică toate aceste documente, acolo unde de fiecare dată am greșit, am fost corectați, ca să știți acest lucru. Și acolo unde am greșit ne-am asumat, adică dacă a trebuit să, am făcut o greșeală, am rezolvat problema până la capăt și este exact, vedeți discuția, rolul Societății de Servicii Publice în orașul Bacău, că până la urmă directorul unei firme care lucrează pe domeniul public în orașul Bacău poate să stea de vorbă cu dumneavoastră aici, eventual să-1 criticați, cum suntem în ipostaza de astăzi. Poate peste două luni o să spuneți "bravo măi, ați făcut un proiect bun la Parcul Gherăiești și într-adevăr toate sunt așa cum ați promis”. Rugămintea mea este ca în momentul în care venim și o să emitem Pth -ui , proiectul final cu evaluarea reală la zi, cu tot ce este acolo, cu dotări, cu manoperă, cu pietriș, într-adevăr, balastul acela e un pic cam mare prețul, nu-i un secret asta, e o eroare materială.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria -e puțin triplu.

Domnul Director SSPM Zaharia Nicolae -da. e o eroare materială acolo, sunt de acord cu asta, dar în rest...

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria -si la țeavă e la fel, s-o corectați.

Domnul Director SSPM Zaharia Nicolae - să știți că în general la țeavă sau la alte materiale iau prețurile de la Dedeman, depinde acum de presiunea țevii.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria -e 10 lei la Dedeman, e 38 la dumneavoastră.

Domnul Director SSPM Zaharia Nicolae -acolo țeava aia, știți...

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria -aceeași grosime, tot de 63 mm, aceeași țeavă de apă.

Domnul Director SSPM Zaharia Nicolae -bun, o să vedem.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria - eu v-am atras atenția cu bună credință.

Domnul Director SSPM Zaharia Nicolae -dar să știți, la decont nu se decontează un preț oarecare, plus de asta parcul acesta are 220 000 mp, este un pic de volum acolo. Acolo când tragi o țeavă prin tot parcul, înseamnă volum, nu înseamnă un branșament la un loc de joacă oarecare și atunci dacă tot am făcut discuția asta și am și bifat în procesul verbal toate elementele pe care le-ați semnalizat dumneavoastră nu este nici o problemă. La final când venim să mergem în parc cu bicicleta să constatăm dacă banca chiar care e estimată la 800 lei, chiar are 800 lei și chiar merită 800 lei, că și aici putem discuta, sunt și bănci de 1 000 Euro, de 4 000 lei. Nu-i cazul nostru acum.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria -sunt. Eu m-am uitat la modelele puse de dumneavoastră în documentație, strict la alea.

Domnul Director SSPM Zaharia Nicolae -păi noi am spus așa-punem bănci, mese cu băncuțe pentru ca oamenii să vină la picnic, trebuie să facem spațiu pentru grătar, omenește, să fie cu apă, să fie cu toaletă, pentru că nu avem nimic acolo. Până intrăm pe structura aceasta, infrastructura aceasta de apă - canal - lumină, s-o reabilităm, nu putem să intrăm în parcul acela chiar dacă sunt buruieni. Acum mai facem câte ceva, dar cu ocazia asta facem pasul spre adevăr. Asta-i realitatea și este bine că ridicați subiectul că nu mă deranjează, din contra.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria - nici pe mine, îi deranjează pe colegi și nu știu de ce.

Domnul Director SSPM Zaharia Nicolae -eu sunt sigur că la final o să ziceți că am făcut o treabă bună și orice element care vine să regleze o situație e foarte bine că-1 spunem că nu stă nimeni să... nu o să punem o bancă de 400 lei și am să cer pe ea 4 000 lei, niciodată. O să vedeți lucrul acesta, dar trebuie să aveți încredere că proiectul tehnic de execuție DTAC -ul și Pth- ul vor fi cel mai aproape de adevăr că acela este momentul adevărului, nu SF sau DALI-ul.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria - bun, domnul director, mulțumesc mult pentru intervenție.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - dorește să intervină domnul Viceprimar Scripăț.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin -da. vă mulțumesc.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria - voiam doar să...

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - gata, dumneavoastră ați avut cuvântul, îmi pare foarte rău.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Mari® - scuze.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin -vreau să-mi permiteți și vă mulțumesc, să-mi permiteți să-mi expun un punct de vedere. Eu am luat și iau poziție când mergem exagerat în zona politicului și am luat... și împotriva tuturor, nu accept să pierdem timpul, dar am văzut că doamna Năstase, nu știu dacă e de specialitate, dar a aprofundat acest DALI și eu știu, devizul chiar dacă este estimativ și nu comentez metrul de țeavă, văd că dânsa cunoaște cu metru, cu ștuțul, cu țeava, dar nici nu voi accepta să nu lămurim niște lucruri gen ”se aplică niște norme metodologice” care până la urmă stau în fața sau în spatele unui preț, care nu sunt în vigoare. Mi se pare un lucru destul de grav, motiv pentru care trebuie să găsim o soluție ca și noi consilierii, ca și consilieri să votăm ceva în cunoștință de cauză. Dacă e așa, consider că acest proiect mai merită o revizuire, că aici nu e numai aspectul politic, că mă dau eu mare, că propun că tai un proiect, dar dacă lucrăm cu niște acte normative care nu mai sunt în vigoare, cu niște evaluări care nu sunt calculate corect sau nu sunt, nu există un nomenclator de devize, este altă problemă, motiv pentru care eu, în nume personal, mă abțin în a vota acest proiect. Vă mulțumesc. Până nu reglementăm niște lucruri. Poate le reglementăm pe loc, poate la o ședință viitoare, poate altcineva de specialitate mă convinge că acest DALI este întocmit corect. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-doamna consilier, am o întrebare referitor la acea cotă legală.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria - da.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu am înțeles, ea este acum de 2.25, nu? Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria - da.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-si domnii au pus-o 0.35.

Doamna Consilier Năstase Raluca — Maria da, au pus conform propunerii, este ușor să te păcălești cu această cotă pentru că Guvernul Dăncilă, în urma Ordonanței 114...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu. nu, stați oleacă.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria - după care...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- lăsați guvernul, pe mine nu mă interesează, sincer.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria - păi nu, că e important. După care au propus diminuarea cotei și reprezintă ajutor de stat. Guvernul Dăncilă a dat ordonanța dar după aceea nu a mai aprobat ajutorul de stat. Multe firme din construcții de exemplu s-au păcălit cu această cotă, au pornit refacerea documentațiilor pe cota diminuată, dar ea nu a fost aprobată de către același Guvern Dăncilă, probabil nu știe, sau ceva de genul acesta și nu poate II pusă în aplicare la ora aceasta, deci bugetul proiectului trebuie rectificat, da, la cota legală.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- doamna consilier, acea cotă și-a asumat-o societatea sub cea care spunem noi acum că e legală. Deci, nu a depășit procentul. Pe mine, ca act din punct de vedere a legalității, unul din motive...

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria - dar nu e legală, cota, nu se aplică... Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- doamnă!

Doamna Consilier Năstase Raluca - Marfa - nu e voie.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- și-a asumat-o societatea, ținând cont de prevederile legislative în vigoare. Dacă era cota 2,50, aveam o problemă că am depășit cota legală. Atâta timp cât societatea și-a asumat, și-a calculat, e problema lui în corelațiile cu instituțiile satului și nu în corelație cu partenerul de contract. Aici voiam să ajung, nu mă interesează nici Guvernul Dăncilă, nu mă interesează nici promisiunile, nimic. Pe mine mă interesează un calcul...

Doamna Consilier Năstase Raluca - Marîa - da, dar conform ordonanței...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- e un calcul simplu. Această cotă este mai mică decât cea legală. Da? Dacă era peste cea legală, deci...

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria - nu se aplică decât cotele legale. Nu apreciem noi ce cote aplicăm la documentația tehnică, domnule secretar. Cota legală se aplică fără a fi negociere asupra valorii ei.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-doamnă. această cotă este dată în lumina prevederilor legale cu acel ajutor, cu tot ce este.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria - cota e 2.25, domnule secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-timpul va demonstra dacă pot sau nu pot să-și pună această cotă. Nu am și eu ...

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria - este în legislație.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-am și eu prieteni în construcții și și-au trecut această cotă, că am dat telefon.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria - toată lumea rectifică, nu este corect.

Demnul Secretar Nfcolae-Qvidjiir. Popovici - doamnă, nu știu.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria - uitați-vă la impunerile ANAF. Toate s-au făcut...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-dar nu e problema mea.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria - bravo. Eu vă spun că știu ...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- nu e problema mea.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria - eu mă abțin de la a vota acest DALI că nu este în regulă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- e o cotă sub cea legală, sub cuantumul prevăzut de...

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria - dar nu spune legea că se aplică o cotă până la limita sumei de...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- e problema societății, nu a mea, nu a Municipiului Bacău. Este societatea în prejudiciu, nu noi. Punct.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria - domnul secretar, e cotă legală care se aplică la orice documentație tehnică.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- e o cotă legală care...

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria - e o cotă legală impusă, valoarea cotei...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- a, deci dumneavoastră...

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria - nu este o marjă de la, până la ...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- dumneavoastră stricto sensu aveți dreptate, dar o țară întreagă de constructori, în baza legislației...

Doamna Consilier Năstase Raluca - Mana - eu vă atrag atenția că greșiți și nu vă luați după ce ...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - în baza legii...

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria - nu vă luați după ce face țara întreagă. A fost o inducere în eroare privind OUG 114 care nu a mai continuat și cu aprobarea ajutorului de stat. Totul trebuie rectificat. Eu vă spun cu bună credință. Nu ne puneți să votăm la 2,25.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - eu vă spun foarte clar, aici e vorba de riscul societății, nu de riscul municipiului.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria - e vorba de risc care e cu marjă. Nu este, le amestecați. Este strict cota legală care este în vigoare la ora asta și eu vă zic că e 2,25, dar dacă nu vreți să mai insistăm pe temă, nu mai insistăm.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- dacă noi le plătim o cotă mai mică decât cea care...

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria - nu avem voie. Nu avem voie, domnul secretar. Devizul general trebuie să poarte cota. Este contribuția...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-în general este responsabilitatea...

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria -este contribuția asiguratorie de muncă și e cotă fixă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - doamnă. în primul rând ...

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria - se varsă la bugetul de stat.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -devizul general, acesta este un deviz general estimativ. în momentul în care se va face devizul general, eu sunt sigur că cotele vor fi cele reale și legale. Acum este la fel, o cotă estimată ...

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria - nu, la cote nu se estimează, domnul secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -...în condițiile Ordonanței 114 și legală. Punct.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria - nu e legal și nu se estimează cota, dar eu nu insist, vă spun că eu mă abțin de la a vota acest proiect și vă rog să mă înțelegeți. Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - îi dau cuvântul doamnei consilier Enula Pricopoaea.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-eu m-am referit strict la problema cu cota.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria - da. Contribuția asiguratorie de muncă care este fixă, nu este cotă de până la.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - gata, doamna consilier, cred că ați vorbit o oră. Are cuvântul doamna Enula Pricopoaea.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria - să știți că de asta suntem plătiți, doamna președinte. Nu mai faceți această observație că nu vă vine bine.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - domnul Ghingheș lipsește astăzi și vorbiți dumneavoastră.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Marin - dacă vreți să scăpați de noi și dacă ne facem treaba, citim documentațiile și ne câștigăm cinstit banii din...

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - avem comisie și acolo discutăm orice, stăm toată ziua.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Marfa - discutăm și la comisii și în plen, doamnă, că nu ne este rușine să discutăm peste tot și pentru asta, v-am zis, ne plătesc cei care ne-au ales și pe mine și pe dumneavoastră.

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina - auziți, dar ce ne făceam noi dacă aveați concediu medical? Spuneți dumneavoastră. Astăzi nu erați în sală aici.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria -haideți să nu mai lungim discuția, treceți la procedura de vot că v-am spus ceea ce aveam de spus.

Doamna Consilier Enula Pricopoaea -doamna consilier, am o întrebare. Puteți să-mi explicați și mie semnificația acronimului DALI pe care tot îl folosiți?

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria -da. Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții. Ce vreți să spuneți?

Doamna Consilier Enula Pricopoaea - corect am vrut să știu dacă știți asta și în altă ordine de idei, vreau să vă întreb altceva.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria -doamnă, nu dăm extemporale, eu v-am spus niște...

Doamna Consilier Enula Pricopoaea -nu. nu, vreau să vă întreb, dumneavoastră ne dați nouă extemporal. Vreau să vă întreb, dumneavoastră tot spuneți că suntem plătiți. Noi oricum și astăzi luăm bani de pe salariu, pe serviciu, pentru că noi, ziua de astăzi chiar dacă este în folosul comunității, noi luăm bani la serviciu pentru...banii ăia, dar vreau să vă aduc la cunoștință ...

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria -conform legii sunteți scoasă din activitate pentru a participa la lucrările de plen ale consiliului local.

Doamna Consilier Enula Pricopoaea -vă întreb un singur lucru. Faceți parte din consiliile de administrație la școli? Vă duceți?

Doamna Președinte de ședință Dragomir Doina -doamna Enula Pricopoaea, vă rog.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria -nu mi s-a atribuit nici un consiliu de administrație la școli.

Doamna Consilier Enula Pricopoaea -atunci consider că eu pentru banii care îi fac și la cât mă duc cu motorina, să știți că fac suficient.

Doamna Consilier Năstase Raluca - Maria - munciți suficient. Bravo.

Doamna Consilier Enula Pricopoaea - nu. Cred că ar trebui să vă faceți treaba și să intrați în atribuții.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICÂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

Absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Ieșit din sală

15.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

11

■Ț

5

Cu 5 abțineri și 11 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

18.Supun discuției punctul 18 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripâț să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții „Reabilitare bazin permeat și ape pluviale din cadrul depozitului de deșeuri Bacău”. Vă rog, aveți cuvântul domnul vice.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt-numai când aud, tot proiect DAU, mă îngrijorez. Dar mergem mai departe. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI la obiectivul de

investiții „Reabilitare bazin permeat și ape pluviale din cadrul depozitului de deșeuri Bacău”. Proiectul este oarecum înrudit acest proiect și cu numărul 19, nu 19, mai era unul 18, 17, reabilitare.....Da. Ce se întâmplă? A rămas o povară pe administrația

noastră ca să închidem depozitul ecologic numărul 1. Acolo sunt niște, depozitul îl știți, și-a încheiat viața, trebuie să sufere niște operații de închidere. Dar între timp, noi trebuie să suportăm și niște lucrări la instalațiile anexe ale depozitului. Mai exact, la stația de permeat care se pare că este deteriorată, pentru exploatarea Celulei II care aparține Consiliului Județean. Aceste instalații trebuie predate, sunt strict obligatorii, sunt construcții anexe și fac parte din procesul de închidere a celulei. Ca să putem să închidem celuia trebuie să predăm instalațiile anexe în stare de funcționare. Ei, acum s-a făcut un DALI pentru lucrări de reparații la aceste bazine. Materialul l-ați avut ia mapă. Vă rog să-1 pătrundeți, vă rog să-l analizați și îl punem în atenția dumneavoastră în forma în care l-am prezentat. Deci, lucrările sunt obligatorii. Sunt oarecum o povară pe administrația noastră, dar trebuie să le realizăm și să închidem depozitul ecologic. Vă mulțumesc și vă propun să aprobați proiectul în forma prezentată. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Serviciul Tehnic Investiții și Compartiment Finanțări Locale).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir -discuții asupra proiectului? Aveți cuvântul doamna consilier.

Doamna Consilier Năstase Maria - Raluca - stimate domnule primar, domnilor viceprimari, doamna președinte, referitor la acest proiect nu avem obiecțiuni. O să votăm proiectul în forma prezentată de dumneavoastră, DALI-ul. Doar o scurtă observație o să facem aici. Proiectul este complex. Costurile din devizul general sunt de 9026670 lei, și observația noastră este că la Capitolul 3., Cheltuieli de Proiectare, este prevăzută o sumă de 212 mii de lei, da, reprezentând aproximativ 2 virgulă și ceva la sută, 2% să spunem, rotunjim, da, din cheltuielile totale ale proiectului, proiectare care se realizează, din câte am văzut, de către o firmă de specialitate. Prin comparație cu precedentul proiect, atât voiam să vă atragem atenția, că la DALI-ul de la Parcul Gherăiești unde lucrările sunt, și investițiile sunt rudimentare, în sensul că sunt două fose, niște alei, o parcare și niște băncuțe, pentru un deviz supraestimat, după părerea noastră, de aproape de 900 de mii de lei, prevedeți cheltuieli pe

Capitolul 3 de peste 12%. Deci, prin comparație, ceea ce execută SSPM prin surse proprii, prin compartimentul propriu de proiectare, ne costă peste 12% și o să vedeți și la proiectul....

Intră în sală domnul Consilier Daniel Miclăuș.

Domnul Consilier Hulută Ghiorghe - eu, zic că a trecut acel proiect.

Doamna Consilier Năstase Maria - Raluca - da.

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe - și dacă revenim și la punctul 1, să vedem dacă legăm SSPM-ul de alt punct. La acesta dacă este bun...

Doamna Consilier Năstase Maria - Raluca -este...

Domnul Consilier Hulută Ghiorghe - haideți să-l votăm și să mergem mai departe.

Doamna Consilier Năstase Maria - Raluca - este o comparație care ne pune în evidență și un proiect următor, referitor la costurile de proiectare și costurile de pe Capitolul 3 cu care se încarcă devizele estimative la DALI-urile executate de SSPM. Deci, vom vota acest proiect. Mulțumesc mult.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Ieșit din sală

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚ

IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZAR         DOINA-

EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE   MARIA

RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Ieșit din sală

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

19.Supun discuției punctul 19 ai ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare clădire (fosta Stare Civilă)”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț- da, am mai amintit, modificările în structura organizatorică a primăriei, a făcut ca Starea Civilă să se mute undeva la bibliotecă, vizavi de Hotelul Decebal și a rămas disponibil acest spațiu. Administrația a stabilit ca acest spațiu să fie destinat unui Centru de Informare Cetățeni. Pentru a fi funcțional, necesită o modificare structurală a clădirii, o recompartimentare. Niște lucrări de investiții mai exact, motiv pentru care s-a întocmit de către societatea noastră un studiul DALI. Și astăzi venim în fața dumneavoastră spre a-1 aproba în forma în care a fost prezentat. Vă mulțumesc. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Tehnică și Serviciul Tehnic Investiții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir -discuții asupra proiectului? Văd câ sunteți foarte insistentă astăzi, vă rog, doamna consilier. Două minute aveți, atât.

Doamna Consilier Năstase Maria - Raluca - nu sunt insistentă. îmi fac datoria, doamna președinte, așa cum ne-o facem fiecare dintre noi. în ceea ce privește DALI la Starea Civilă, o sâ vă atrag atenția că documentația în forma prezentată de dumneavoastră, la partea de evaluări așa cum prevede legislația, are puse doar niște centralizatoare de lucrări, liste de cantități, într-adevăr nu sunt obligatorii. însă evaluările care cuprind cantități de lucrări per obiectiv nu sunt prezentate, aveți doar niște centralizatoare de lucrări, ceea ce nu este în regulă pentru că eu, de exemplu, încercând să văd ce ați prevăzut la cheltuieli acolo, nu am reușit să verific sub nici o formă această chestiune. Pentru că nu le-ați prezentat în documentație, ceea ce, și de ce am făcut legătura cu celelalte DALI-uri, având acolo exemple de ne bună practică în ceea ce privește prețurile prevăzute, estimările prevăzute în documentația tehnică. Da. Nici la acest proiect nu putem să votăm și în concluzie o să ne abținem pentru că nu avem evaluările să vedem ce ați pus acolo, cum ați ajuns la acest preț, decât niște centralizatoare. Altfel, vă atrag atenția din nou și la acest DALI. Cheltuielile pentru Capitolul 3, și aici nu glumesc cu aceste cheltuieli deloc, sunt foarte mari. Aveți pe Capitolul 3, 100 de mii de lei capitol proiectare, da, dintr-un deviz de 635 de mii de lei. Deci este o cheltuială foarte mare. Puneți 79 de mii de lei proiectare, 8 000 de lei asistență din partea proiectantului, 1000 de lei documentație suport. La ce mai trebuie documentație suport SSPM? De ce este atât de scumpă proiectarea la SSPM, pentru un deviz de 635 de mii de lei? 100 de mii de lei, 100 de mii de lei proiectare. Ca și la proiectul anterior, la DALI-ul anterior de pe Parcul Gherăiești, ce este cu costurile astea de peste 12%, 14%, Capitolul 3? întrebați orice constructor din Bacăul acesta, pentru că ați spus că cunoașteți constructori. Comparați cu DALI-ul de la gunoi, 2%, 2,35% pe Capitolul 3, cheltuieli de proiectare. Ce se întâmplă? Aici, domnul director, care pur și simplu nu are timp, de ce nu a rămas să discute cu noi? Domnul Consilier Huluță Ghiorghe - dar nu este aici, în sală?

Doamna Consilier Năstase Maria - Raluca - unde este? Mă scuzați că v-am văzut. Treceți în capul mesei. Scuze, scuze, nu vă supărați, chiar îmi cer scuze. Domnul director, scuze. Chiar scuze, nu v-am văzut, îmi cer mii de scuze. Domnul director, am rugămintea aceasta pentru liniștea publică. De ce este atât de scumpă proiectarea la dumneavoastră, domnul director? Ca să înțelegem și noi. Aveți costuri foarte, sunteți foarte scumpi.

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe -.........(discuții în afara microfonului).

Doamna Consilier Năstase Maria - Raluca -zice domnul Huluță, că aveți niște creioane speciale, mai colorate, mai...

Domnul Director SSPM- Zaharia Nicolae-nu. nici măcar.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - au expirat cele două minute. Au trecut 6 minute. Are cuvântul domnul director.

Doamna Consilier Năstase Maria - Raluca - mulțumesc pentru înțelegere, doamna președinte.

Domnul Director SSPM- Zaharia Nicolae - bun, acum ca să fim, ca să vorbim realist. Am înțeles, suntem în zona asta, a semi politicului, aici unde totul e ...

Doamna Consilier Năstase Maria - Raluca - o să vă rog să încetați cu elementul politic că nu vreau politică în această discuție tehnică. Vă rog să mă respectați din acest punct de vedere, domnul director, că eu nu am spus nici că sunteți membru PSD, nici că sunteți membru PRO România sau altceva. Nu mă interesează latura dumneavoastră politică. Vă rog să nu vă uitați.....( nu se înțelege).

Doamna Consilier Ioana Raluca Dinu- dar lăsați-1 și pe domnul director să vorbească. Vă rog.

Doamna Consilier Năstase Maria - Raluca - gata, îmi cer scuze.

Domnul Director SSPM- Zaharia Nicolae -bun. Eu am să vă zic foarte scurt. Deci, toate cotele de proiectare sunt legale, sunt verificate de aparatul tehnic al primăriei. Și la final când se va face decontul acestor lucrări, toate actele vor fi conform legii în vigoare. Nu știu dacă are rost în momentul acesta să începem să discutăm de ce este 1% acolo, 2% dincolo sau... nu știu, lăsați-mă să vorbesc, vă rog frumos.

Doamna Consilier Năstase Maria - Raluca - numai am pus degetul pe...

Domnul Director SSPM- Zaharia Nicolae - nu știu dacă este corect și fair play să votați pe principiul prin osmoză, așa, pe sistemul dacă la un alt proiect am considerat eu că proiectarea e mare, am să vă spun un lucru, Parcul Gherăiești, vă mai zic și o să facem discuția asta și mai în acolo, are 200 de mii de metri pătrați.

Doamna Consilier Năstase Maria - Raluca -știu, mi-am scos aici toate coordonatele parcului. Să știți că, apropo de parc, nu ați pus planșele cum trebuie la DALI.

Domnul Director SSPM- Zaharia Nicolae - o să vedeți cât costă anumite avize acolo. O să vedeți cât costă un aviz la suprafața aceasta și atunci o să vedeți de ce sunt prețurile mai mari la unele proiecte decât la altele.

Doamna Consilier Năstase Maria - Raluca -știu cât costă avizele. Și tot nu vă încadrați în costurile de peste 12%, sunt foarte mari.

Domnul Director SSPM- Zaharia Nicolae - o să ne revedem atunci când lucrarea este gata.

Doamna Consilier Năstase Maria - Raluca -dar nu aveți pe avize, atenție, că în Capitolul de buget nu aveți banii pentru avize. La proiectare aveți cei mai mulți bani, foarte mulți. Sunteți cei mai scumpi proiectanți ever, pe care i-am văzut eu. Sunteți buni. Cei mai scumpi. Eu nu m-aș, n-aș îndrăzni să mă apropii de dumneavoastră să-mi proiectați nici măcar o margine de balcon, cred că m-ar costa cât...

Domnul Director SSPM- Zaharia Nicolae - ar fi bine să fim cei mai scumpi proiectanți.

Doamna Consilier Năstase Maria - Raluca - sunteți că am verificat pe piață. Să știți că la domeniul acesta ne...

Domnul Director SSPM- Zaharia Nicolae -pentru că am avut niște proiectanți foarte ieftini și cam suferim după proiectările lor. Da. Asta ca să nu facem discuție ce a fost înainte și ce găsim astăzi prin oraș. Da. Deci, vă garantez că se respectă legea în fazele de DALI pe care le-am propus în consiliul local și la momentul în care vom face recepția lucrărilor cred că, și sunt sigur că toată lumea o să aprecieze calitatea lucrării și deconturile vor fi conform legii. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - dau cuvântul domnului viceprimar Ștefan.

Doamna Consilier Năstase Maria - Raluca - mulțumesc frumos, domnul director. Domnul Viceprimar Ștefan Daniel - Dragos - mulțumesc, doamna președinte. Domnul Director Zaharia, nu discutăm politică aici pentru că și doamna Raluca Năstase este politician, și dumneavoastră, și eu. Adevărul este că nu numai noi, aici și cei care se pricep și sunt specialiști au observat că lucrați foarte scump cu ceea ce este pe piață. Economic, lucrați scump, foarte scump, ne costă foarte mult deși pe piață găsim mai ieftin. Și culmea, ar trebui să lucrați mai ieftin pentru că sunteți societatea consiliului local și de aceea am înființat-o poate, să avem niște prețuri mai bune. Ca oportunitate, ambele proiecte sunt bune, însă la aceste devize, credeți-mă, rămân siderat să văd că puneți de trei ori un preț. Haideți să zic un 30%, un 15%, un 50, cât poate să crească? Tocmai am votat inflația, domnul director, acum câtva timp, la taxe și impozite și am văzut că este undeva la 4, hai să zicem că poate să fie 10, 15. Dar să mergem de trei ori! Deci, nu cred că discutăm doar de oportunitate. Trebuie să fim atenți la banul public și cum îi cheltuim. Deci, încă o dată, vă respect, faceți multe obiective în Bacău, dar lucrați foarte, foarte scump și pe piață este mai ieftin.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - mai sunt intervenții? Dacă nu, trecem la ...

Domnul Director SSPM- Zaharia Nicolae - nu, dau eu o replică domnului viceprimar. Știți cum este cu scumpitul acesta. Am avut o firmă în orașul Bacău care a câștigat o licitație la un preț foarte bun, nu, așa a fost estimat, la tuns iarba. Da. A fost prețul atât de bun încât au plecat la București și au fugit cu toate sculele. Da. Iar noi am fost nevoiți, societatea primăriei, pentru că lucrăm pentru oraș, să angajăm oameni, să cumpărăm echipamente și să intrăm la treabă, da, la un preț care este mai mare decât al firmei din București, care ne-a dat țeapă. A dat țeapă întregului oraș. Dumneavoastră, acum, în clipa aceasta, faceți eu mine politică și îmi explicați ce răi suntem noi. Știu că sunteți supărat, știu că sunteți nemuițumit. Sunt fascinat că domnul Scripăț s-a abținut de la votul parcului orașului Bacău. Dar Societatea Primăriei are un preț corect pentru că intervine exact pentru orașul Bacău. Orice alt considerent din partea unui nespecialist vizavi de lucrurile astea, deși vi le-am mai explicat de mai multe ori în lunile anterioare, aproape că nu contează. Cât timp noi ne îndeplinim misiunea pentru Bacău, pentru oraș, pentru primărie și intervenim acolo unde trebuie la un preț de piață corect, o s-o facem și știu că o fac în cadrul legii și sunt legal. Atât. în rest, considerațiile astea de sensibilități politice, mă lasă .rece. Mulțumesc.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel - Dragoș - tocmai că nu sunt sensibilități politice, vorbeam de mediul economic și de oameni de afaceri din Bacău, care sunt în domeniu.

Domnul Director SSPM- Zaharia Nicolae -.........(vorbește în afara microfonului).

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel - Dragoș - păi dacă ați luat dumneavoastră tot, de unde să mai fie ceilalți?

Domnul Director SSPM- Zaharia Nicolae —.......(vorbește în afara microfonului).

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel - Dragoș - păi unde să mai lucreze, domnul director?

Domnul Director SSPM- Zaharia Nicolae - la Prelungirea Bradului, domnul Viceprimar, nu s-a prezentat nimeni la licitație

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel - Dragoș - dacă societatea a luat tot.

Domnul Director SSPM- Zaharia Nicolae - la Prelungirea Bradului.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel - Dragoș - domnul...

Domnul Director SSPM- Zaharia Nicolae - de ce nu a venit la licitație la Prelungirea Bradului?

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel - Dragoș -nu mă întrebați pe mine.

Domnul Director SSPM- Zaharia Nicolae - vă spun eu. Pentru că asta este situația. Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - dacă nu mai sunt...

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - domnul director, mi-ați pomenit numele și vă sunt dator cu un răspuns. Foarte scurt.

Domnul Director SSPM- Zaharia Nicolae - da

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - nu ați înțeles nimic.

Domnul Director SSPM- Zaharia Nicolae - am înțeles foarte bine.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin -regret și hai să nu ne mai contrăm. Domnul Director SSPM- Zaharia Nicolae -.......(vorbește în afara microfonului).

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin -să nu ne mai contrăm. Sunteți invitat în consiliul local și sunteți supus la niște reguli ale consiliului local. Și vă rog să mă ascultați.

Domnul Director SSPM- Zaharia Nicolae - da, dar nu...

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin -niciodată nu am contestat prețul. Că nici nu o să răspund, nu o să mă întrebe pe mine nimeni de ce prețul este 30, sau 300 de lei un metru cub de pietriș sau ce faceți dumneavoastră. Noi v-am dat o temă de proiectare. Dumneavoastră ați făcut proiectarea și eu am contestat doar faptul că nu v-ați, sau ați ignorat niște norme metodologice naționale. Și atât. Prețul chiar nu mă interesează.

Domnul Director SSPM- Zaharia Nicolae - nu s-a ignorat nimic.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - și nici nu voi fi niciodată. Niște norme pe care le-a făcut, le -a prezentat destul de, cel puțin așa am înțeles eu. în rest nu mă interesează prețul. Pe mine nu o să mă întrebe nici o dată de ce este 3 lei sau un leu.

Domnul Director SSPM- Zaharia Nicolae - s-au respectat.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - s-au respectat niște norme.

Domnul Director SSPM- Zaharia Nicolae - eu asta vreau să vă zic.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - de asta, acesta este motivul pentru care m-am abținut și vă mulțumesc. Și am încheiat tema.

Domnul Director SSPM- Zaharia Nicolae - iar eu vă spun că s-au respectat toate normele în vigoare.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir- dacă nu mai sunt intervenții, rog pe domnul secretar să supună la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - înainte de a supune la vot, aș vrea să vă spun totuși că aceste documentații tehnice DALI presupun votul dumneavoastră în primul rând de oportunitate. Legalitatea, corectitudinea cheltuielilor, valorilor din devizul general, cad în primul rând în sarcina societății și în al doilea rând în cei care verifică situațiile de lucrări, în cei care fac recepțiile și în cei care aprobă devizele în baza cărora se vor face plățile. Aceia vor avea obligația să controleze și să verifice dacă se respectă cotele, dacă se respectă înțelegerile și protocoalele aprobate de dumneavoastră. Vă mulțumesc. Și acum supun la vot.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Ieșit din sală

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚ

IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR         DOINA-

EMANUELA

absent

13.

LUCA VASELE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE   MARIA

RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

»•

2

Cu 14 voturi pentru și 2 abțineri a fost adoptat proiectul de hotărâre.

2O.Supun discuției punctul 20 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții „închidere Celula I din cadrul Depozitului conform de deșeuri Bacău”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț- cum vă spuneam, proiectul este înrudit cu cel anterior. Deci, ca să închidem per total acel depozit, noi trebuie să executăm niște lucrări. Am aprobat acea reparație a bazinului și acum este impus, prin impunere de mediu, a fost un proiect european, trebuie să respectăm pașii. Toate lucrările se fac sub supravegherea strictă a Agenției de Mediu și urmează ca și la depozitul propriu-zis să avem niște lucrări care constau în profilarea depozitului conform normelor, apoi acoperirea cu un strat de pământ vegetal care să-l izolăm să nu influențeze mediul. De asemeni, urmare a incendiului care a avut loc în vara anului, acum doi ani, s-au distrus acele, să o spun în termeni populari, coșuri de aerisire. Deci, necesită refacerea acelor lucrări, profilarea depozitului și acoperirea cu un strat de pământ vegetal, motiv pentru care iar s-a solicitat societății noastre un DALI, un studiu DALI, să vedem valoarea lucrărilor. Motiv pentru care ni l-au prezentat, le-am dat tema de proiectare, ni l-au prezentat și astăzi venim în fața dumneavoastră să-1 avizăm în forma prezentată. Și vă rog să faceți acest lucru. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Implementare Proiecte).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir -domnul secretar Nicolae Popovici să supună la vot proiectul.

A plecat din sală domnul consilier Stan Gabriel.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Ieșit     din

sală

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ

IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOl ROMICÂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU       CÂTÂLIN-

BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR        DOINA-

EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLAUȘ DANIEL

X

15.

NÂSTASE   MARIA

RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

Plecat din sală

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre. A mai plecat domnul Stan, nu? Domnul Huluță, plecați?

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe- noi doi ieșim puțin pe hol și venim înapoi.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - toți veniți înapoi. Bine. Bine că vine domnul Bîrzu înapoi. Parcă este autogară aici.

Intră în sală domnul consilier Bîrzu Ilie.

21.Supun discuției punctul 21 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68524 din 24.05.2011, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA COSTIN LUCIA, reprezentant legal al C.M.I. DR. COSTIN LUCIA pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Mihai Eminescu, nr. 28 A

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - mai exact este o solicitare. O doamnă doctor care deține un cabinet medical, trebuia să iasă la pensie. Normativele în vigoare îi permit să-și prelungească vârsta de pensionare. Motiv pentru care ne solicită să îi prelungim și noi acea perioadă de închiriere a unui spațiu care l-a avut sub formă de închiriere sau concesionare, un contract de concesionare pentru un cabinet medical. Motiv pentru care venim în fața dumneavoastră spre analiză și aprobare a acestei solicitări a doamnei doctor. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicotae-Ovîdiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir -discuții asupra proiectului, vă rog.

Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana - Raluca Dinu - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68524 din 24.05.2011, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA COSTIN LUCIA, reprezentant legal al C.M.I. DR. COSTIN LUCIA pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Mihai Eminescu, nr. 28 A

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 15

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 15

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aproba prelungirea duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 68524/24.05.2011, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA COSTIN LUCIA, reprezentant legal al C.M.I. DR. COSTIN LUCIA, cu sediul in Bacau, str. Mihai Eminescu, nr. 28 A pentru spațiul in care funcționează cabinetul medical, situat in Bacau, str. Mihai Eminescu, nr. 28 A, format din 7 incaperi in suprafața totala de 163,52 m.p. si teren in suprafața totala de 81,76 m.p. in vederea desfășurării activitatii de medicina de familie, pana la data de 25.07.2021, data la care îndeplinește condițiile de pensionare.

  S-A ADOPTAT.

  15

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Celelalte clauze prevăzute in Contractul de

  15

  0

  0

  Concesionare nr. 68524/24.05.2011, raman neschimbate.

  S-A ADOPTAT

  3.

  ART. 3 - Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa încheie si sa semneze Actul Adițional privind prelungirea duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 68524/24.05.2011, încheiat intre Municipiul Bacau si d-na Costin Lucia, reprezentant legal al C.M.I. DR. COSTIN LUCIA.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  4.

  ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarului, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Compartimentului Evidenta Incasari Debite si Arhitectului-Sef - Compartiment Evidenta Concesionari.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  5.

  ART. 5 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

  S-A ADOPTAT

  15

  D

  0

  6.

  ART. 6 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

Ieșiți din sală doamna consilier Pricopoaea Enula și domnul consilier Huluță Ghiorghe.

22.Supun discuției punctul 22 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al cimitirelor umane din municipiul Bacău.

Inifiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț- proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al cimitirelor umane din municipiul Bacău. într-o ședință anterioară am predat societății noastre aceste cimitire. A avut ca sarcină să întocmească un Regulament de Funcționare. Vreau să vă spun în primul rând că acest Regulament de Funcționare, conform Legii și transparenții administrative, a fost supus unei dezbateri publice. Sesizările, solicitările le-am preluat. S-a întocmit acest regulament. Astăzi îl supunem atenției și aprobării dumneavoastră. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir -discuții asupra proiectului? Aveți cuvântul, domnul consilier Șova.

Domnul Consilier Sova-Gâtu Laur - mulțumesc. Aș avea de făcut două amendamente aici, la două articole. Articolul 23 aliniatul 1 și articolul 24.

Articolul 23 aliniatul 1 se va modifica în sensul: unui solicitant i se va putea atribui numai un singur loc de înhumare, iar unei familii i se vor putea atribui cel mult 2 locuri, aceștia trebuind să facă dovada că nu dețin sau nu au deținut locuri de veci în alte cimitire aflate în administrarea SSPM Bacău ( solicitantul pentru un loc simplu; solicitantul și soția pentru un loc dublu). Excepție făcând locurile de înhumare dobândite prin succesiune, contract de partaj voluntar sau hotărâre judecătorească. Acesta fiind primul amendament. îl citesc și pe al doilea și votăm?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - citiți-1 și pe al doilea ca să le punem împreună.

Domnul Consilier Sova-Gâtu Laur - La articolul 24 se va modifica primul aliniat. Atribuirea locului de înhumare se va nominal, în ordinea solicitărilor și în ordinea numerică a parcelelor și a locurilor de înhumare disponibile sau în locurile rămase libere după expirarea /rezilierea contractelor, în condițiile prezentului Regulament, ale regulamentului/caiet de sarcini, aprobat prin HCL nr. 434/2018 ( art. 24) și a legislației în vigoare pentru locurile care nu au aparținut altor persoane (cele fără aparținător). Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot amendamentele ridicate de domnul consilier.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimai votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚ

IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICÂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU       CĂTĂLIN-

BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

Ieșit din sală

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR        DOINA-

EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE   MARIA

RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

Ieșită din sală

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

Plecat din sală

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

*

-

Cu 14 voturi pentru au fost adoptate amendamentele ridicate de domnul consilier Șova - Gâțu Laur. Mai sunt discuții?

Intră în sală domnul consilier Huluță Gheorghi și doamna consilier Pricopoaea Enula.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot proiectul de hotărâre cu modificările aduse prin amendamentul aprobat.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICÂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU       CÂTĂLIN-

BOGDAN

absent

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR        DOINA-

EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE   MARIA

RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

Plecat din sală

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

23.Supun discuției punctul 23 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință

Doina Dragomir dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăt să prezinte

Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECIJLA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt- la ultimele verificări în teren în municipiul Bacău s-au identificat mai multe suprafețe de teren care nu sunt incluse în domeniul public. Ca să se poată include, trebuie intabulate. Ca să fie intabulate trebuie să obținem avizul de la OCPI, motiv pentru care emitem, sau avem un proiect de hotărâre pe care vă rog să-l aprobați ca să putem să facem această procedură în vederea înscrierii terenului în domeniul public al municipiului Bacău. Este vorba de patru terenuri, cu suprafețe relativ mici.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Executiv Adjunct - Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir-discuții asupra proiectului? Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU       CĂTÂLIN-

BOGDAN

absent

6.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR        DOINA-

EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

NÂSTASE   MARIA

RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

Plecat din sală

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

24.Supun discuției punctul 24 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăt să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt- în urma solicitărilor, în municipiul Bacău au apărut niște obiective noi, relativ mici, niște puncte de alimentare cu energie electrică în zona unde se organizează festivități. Acolo s-au consumat niște bani din bugetul local, motiv pentru care trebuie să le includem în inventarul public. Și sunt un număr de trei sau patru, trei puncte de alimentare cu energie electrică pentru festivități în Parcul Catedralei, în Parcul Cancicov și în zona primăriei. Supun atenției dumneavoastră înscrierea acestora în domeniul public al municipiului Bacău. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Executiv Adjunct - Structura Organizatorică Arhitect Șei).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir-discuții asupra proiectului? Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. cri.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU       CĂTĂLIN-

BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR        DOINA-

EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

NÂSTASE   MARJA

RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

Plecat din sală

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

25.Supun discuției punctul! 25 aii ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț- Delgaz Grid S.A. solicită unele suprafețe relativ mici din domeniul public, ca drept de servitute, către lucrările care le au ei, care sunt cabluri electrice, tablouri electrice, puncte de măsură, motiv pentru care supunem aprobării dumneavoastră prezentul proiect.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Director Executiv Adjunct -Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir -discuții asupra proiectului de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana - Raluca Dinu - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți - 16

2. Numărul consilierilor care au votat - 15

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

Nun

PENTRU

4ÂR VO CONTRA

TUR 3

NULE

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și servitute legală către DELGAZ GRID SA asupra:

(1) suprafeței de 13,01 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferente lucrării "Extindere rețea și branșament gaze naturale presiune redusă pe str. Calea Moldovei nr. 163 din municipiul Bacău”, necesară pentru realizarea lucrărilor de extindere a conductei de gaze naturale

15

0

0

subterane presiune redusă și a unui branșament gaze naturale presiune redusă, pe strada Calea Moldovei din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri;

S-A ADOPTAT

2.

(2) suprafeței de 50 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferente lucrării "Extindere conductă și branșament gaze naturale pe str. Alexei Tolstoi din municipiul Bacău”, necesară pentru realizarea lucrărilor de extindere a conductei de gaze naturale subterane presiune redusă, a unui branșament gaze naturale presiune redusă și a unui post de reglare-masurare, pe strada Alexei Tolstoi din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

S-A ADOPTAT

15

0

0

3.

ART. 2 - Se aprobă dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A., astfel:

(1) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra:

a) suprafeței totale de 5 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică bloc locuințe colective S+P+9E cu spații comerciale la parter, str. Vadul Bistriței, nr. 46-48, municipiul Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran LES pe strada Vadu Bistriței din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri; S-A ADOPTAT

15

0

0

4.

b) suprafeței totale de 28 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Eliberare amplasament în vederea construirii Creșa la Centru Bugetar Mihai Drăgan - Școala Mircea Cancicov, str. Prieteniei nr. 73", în vederea amplasării cablului electric subteran pe strada Prieteniei din municipiul Bacău, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri;

S-A ADOPTAT

15

0

0

5.

c) suprafeței totale de 150 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică ATELIER-GARAJ din localitatea

15

0

0

Bacău, str. Gării nr. 2, mun. Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe strada Gării și in incinta Parcului Cancicov din municipiul Bacău, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 5, parte integrantă a prezentei hotărâri

S-A ADOPTAT

6.

(2) pe durata existenței capacităților energetice asupra:

a) suprafeței totale de 1 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică ATELIER-GARAJ din localitatea Bacău, str. Gării nr.2, mun. Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării unui BMPT în incinta Parcului Cancicov din municipiul Bacău, lângă gardul ce delimitează sediul Direcției Salubrizare Agrement Parcuri-Atelier Garaj de Parcul Cancicov, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 5, parte integrantă a prezentei hotărâri;

S-A ADOPTAT

15

0

0

7.

b) suprafeței totale de 2,50 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică spațiu comercial aparținând S.C. VASITOP CONSTRUCT S.R.L. amplasat pe str. gen. dr. Dragomir Badiu, localitatea Bacău, jud. Bacău” în vederea amplasării fundației unui număr de 3 stâlpi beton joasă tensiune pe strada gen. dr. Dragomir Badiu din municipiul Bacău, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 6, parte integrantă a prezentei hotărâri.

S-A ADOPTAT

15

0

0

8.

ART. 3 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz, de servitute și de servitute legală, conform Anexei nr. 7, parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-A ADOPTAT

15

0

0

9.

ART. 4 - Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

S-A ADOPTAT

15

0

0

10.

ART. 5 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

S-A ADOPTAT

15

0

0

ÎL

ART. 6 - Titularii dreptului de uz, servitute și servitute legală prevăzuți la art. 1 și Ia art. 2 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/

15

0

0


25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

S-A ADOPTAT

12.

ART. 7 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

S-A ADOPTAT

15

0

0

13.

ART. 8 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

S-A ADOPTAT

15

0

0

14.

ART. 9 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității S-A ADOPTAT

15

0

0


 • 26. Se trece la punctul 26 al ordinii de zi si Doamna președinte de ședință Doina Dragomir dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 84 din 13.04.2012 prin care s-a aprobat reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bacau si a Regulamentului Local de Urbanism


Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - urmare a unui referat al doamnei arhitect șef ni se solicită ca PUD-urile, PUZ-urile care vin în consiliul local să aibă un termen mai mare de valabilitate, motivat de faptul că se obțin avizele mai greu și sunt dificultăți în eliberarea în fază finală a autorizației de construire. Vă mulțumesc. Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - domnul secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef)

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - discuții asupra proiectului? Domnul secretar, 26 la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Pwovici - supunem la vot punctul 26. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. cri.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOI ROMICÂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ      IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

NÂSTASE RALUCA MARJA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

Plecat din

sală

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru s-a aprobat proiectul de hotărâre.

 • 27. Se trece la punctul 27 al ordinii de zi și Doamna președinte de ședință Doina Dragomir dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 14.995,00 mp teren și realizarea lucrărilor de construire ansamblu locuințe colective, spații comerciale/ servicii pe suprafața de 11.305,00 mp teren din str. Depoului, nr. 3 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIARI: MOVILEANU MIREL - ANDI ȘI MOVILEANU ROXANA -ISABELA

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin -un agent economic privat din municipiul Bacău ne solicită ca pe un teren proprietate privată să construiască blocuri. A depus documentația la noi, locația este undeva pe strada Depoului. Eu zic să îl încurajăm, să ne mobilizăm să votăm acest proiect, să îi eliberăm autorizația de construcție să facă noi locuințe în municipiul Bacău. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir- domnul secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - discuții asupra proiectului de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna consilier Dinu Ioana-Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 14.995,00 m.p. teren si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE SPATII COMERCIALE/SERVICII pe suprafața de 11.305,00 m.p. teren din STR. DEPOULUI, NR. 3 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIARI: MOVILEANU MIREL-ANDI SI MOVILEANU ROXANA-ISABELA

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -16

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART.l - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL intocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 14.995,00 m.p. teren din zona unitati industriale in zona instituții publice si servicii si zona mixta locuințe colective, instituții publice si servicii si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE       COLECTIVE       SPATII

  COMERCIALE/SERVICII pe suprafața de 11.305,00 m.p. teren din STR. DEPOULUI, NR. 3, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate

  16

  0

  0

  privata, conform Anexei nr.i - Planșa U 2 - care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIARI: MOVILEANU M1REL-ANDI si MOVILEANU ROXANA-ISABELA, din Mun. Bacau. Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de 5 ani.

  S-a adoptat

  2.

  (2) Prevederi ale P.U.Z. - R.L.U.:

  • - schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 14.995,00 m.p. teren din zona unitati industriale in zona instituții publice si servicii si zona mixta locuințe colective, instituții publice si servicii;

  • - S teren = 11.305,00 m.p. cu nr. cadastral 76472 cf. Act de alipire autentificat sub nr. 2438/19.10.2015; S construita propusa = 5.652,50 m.p.; S desfasurata propusa = 22.610,00 m.p.;

  • - Regim de inaltime propus : P + 6 ; H max. = 26,00 m;

  • - POT maxim = 50 % ;

  • - CUT maxim = 2,0;

  • - retrageri minime ale edificabilului față de limitele laterale si posterioare ale parcelei: in partea de nord, 10,00 ml, in partea estica, 10,00 ml fata de limita de proprietate in dreptul zonei mixte locuințe colective -instituții publice, 2,00 m in rest; in partea de sud, 2,00 m.l. fata de limita de proprietate; in partea de vest, 31,00 m.l. fata de limita de proprietate in dreptul zonei mixte locuințe colective - instituții publice, 10,00 ml in rest.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  3.

  ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  4.

  ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, O.C.P.I. Bacau (hotararea insotita de documentația de aprobare a P.U.Z.) in vederea notarii in cartea funciara, beneficiarilor, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  5.

  ART. 4 - Prin griia d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  16

  0

  0

  S-a adoptat

 • 28, Se trece la punctul 28 al ordinii de zi și Doamna președinte de ședință Doina Dragomir dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local ai Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către opt salariați ai Centrului Bugetar Creșe Bacău

Inițiator - DL, COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - expunere de motive la proiectul nr.28. într-o ședință de consiliu local anterioară, începând cu anul școlar viitor, creșele care erau în subordinea directă și numai a Primăriei Bacău, trec la Inspectoratul Școlar. A apărut o sesizare de la un număr de 8 persoane, lucrători în zona creșelor și noi trebuie să decidem, să le rezolvăm plângerea. Ce am înțeles? Că se respinge această plângere. Are aviz de legalitate de la Direcția juridică și de la ceilalți avizatori. Supunem atenției dumneavoastră această plângere și de asemenea, să luați act de respingerea acesteia. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății)

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - Discuții asupra proiectului? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu loana-Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către opt salariați ai Centrului Bugetar Creșe Bacău

Inițiator-DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -16

  Nn

  crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă nr. 28989/

  06.06.2019 formulată de către Banea Roxana-Elena, Grigoraș Viorica, Poroșnicu Ionela-Magdalena,

  14

  2

  0

  Uricariu Mioara, Hulub Ana-Maria, Zota Elena, Condurache Maria, Butnaru Loredana-Anca, angajate ale Centrului Bugetar Creșe Bacău, prin care solicită revocarea în parte a HCL nr. 8/2019.

  S-a adoptat

  2.

  Art. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

  S-a adoptat

  14

  2

  0

  3.

  Art. 3. Hotărârea va fi comunicată Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății, Centrului Bugetar Creșe Bacău și celor opt persoane menționate la art. 1. S-a adoptat

  14

  2

  0

  4.

  Art. 4. Prin griia Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat

  14

  2

  0

 • 29.A., 29.B., 29.C.

29.A PESTE ORDINEA DE ZI:

Proiect de hotărâre privind închirierea unui amplasament aflat în Piața Centrală, latura Sanitas din Bacău str. Pieței nr.l prin licitație publică deschisă organizată în condițiile legii.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică deschisă a unui 29.B amplasament cu suprafața de 2 mp, situat în Hala Pieței Centrale, din Bacău str. Pieței nr. 1, în vederea amplasării unui dozator de lapte.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre privind închirierea unor module comerciale aflate pe 29.C Pietonalul Pieței Centrale, din Bacău str. Pieței nr.lA prin licitație publică deschisă organizată în condițiile legii.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - la propunere, haideți să votăm 29A, B, C.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - la proiectele 29A, 29B și 29C e același obiect, închirierea unor spații din piață. Propunerea doamnei președinte este să le votăm pe toate 3 la un loc. Sunteți de acord?

Toți consilierii au fost de acord.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - doamna președinte, vi s-a aprobat propunerea. Deci 29A, 29B și 29C. Rugați-1 pe domnul viceprimar să prezinte expunerile de motive la cele 3 proiecte.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - domnul viceprimar, vă rog.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin -da, expunere de motive. Este vorba de 3 proiecte, propuneri de a fi scoase la licitație. Spațiile ce urmează a fi scoase la licitație aparțin de Direcția Piețelor. Sunt spații construite, sunt spații neocupate la ora aceasta și suntem în căutare de comercianți, să câștigăm și la bugetul local și să poată și ei să-și facă o afacere. Le propunem în bloc aprobării dumneavoastră. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate nici la 29.A, nici la 29.B., nici la 29.C..

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator public și Direcția Piețelor)

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - discuții asupra proiectelor?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot. Cine este pentru aprobarea proiectelor 29.A., B., C.? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOI ROMICĂ

X

3.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ      IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELÂ

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE RALUCA MARIA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

Plecat din sală

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru au fost aprobate proiectele 29.A, 29.B., 29.C.

29.D. Se trece la punctul 29.D al ordinii de zi și Doamna președinte de ședință Doina Dragomir dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei finale a proiectelor/programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bacău, pentru activități sportive, în baza Legii educației fizice și sportului nr.69/2000, aferente anului 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - da, este vorba de solicitări în baza Legii Educației Fizice și Sportului nr.69/2000 aferente anului 2019. Din totalul solicitărilor, criteriile de specialitate, sau comisiile, nu știu câte au fost, dar în fața dumneavoastră venim astăzi cu o propunere de finanțare care a îndeplinit condițiile impuse de ghidul solicitantului și se referă la finanțarea unei echipe de volei juniori din municipiul Bacău. Ați avut materialele la mapă, le-ați avut pe toate, văd că comisia a acceptat această propunere și supun atenției dumneavoastră și vă propun să votăm proiectul în forma prezentată.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - domnul secretar, avizul. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția economică și Comisia de evaluare a solicitărilor de finanțări)

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - discuții asupra proiectului? Dacă nu sunt, se trece la procedura de vot secret.

Doamna consilier Dinu Ioana-Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei finale a proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități sportive, în baza Legii educației fizice și sportului nr. 69/ 2000 aferente anului 2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -16

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU (CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1. Se aprobă Lista finală a proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități sportive, în baza Legii educației fizice și sportului nr. 69/ 2000 aferente anului 2019, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  15

  1

  0

  2.

  NR. CRT

  NR. INREG. AL DOSARULUI

  DENUMIRE A SOLICITANTULUI

  DENUMIREA PROIECTULUI

  REZULTAT EVALUARE

  SUMA SOLICITATĂ

  SUMA ELIGIBILĂ

  3.

  1.

  28231/

  29.05.2019

  S-a adoptat

  ASOCIAȚIA

  CLUB

  SPORTIV "SPORT LAND”

  Volei,

  Sport și performanță

  pentru orașul nostru

  d

  8

  o

  104.967

  98.487

  15

  1

  0

  4.

  S-a adoptat

  TOTAL

  104.96

  7

  98.487

  15

  1

  0

  5.

  AI

  pre

  S-j

  IT. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire vederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

  i adoptat

  15

  1

  0

  6.

  ART. 3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Comisiei de evaluare a solicitărilor de finanțări acordate de la bugetul local pentru activități sportive în baza Legii nr. 69/ 2000.

  S-a adoptat

  15

  1

  0

  7.

  ART. 4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  S-a adoptat

  15

  1

  0

29.E. Se trece la punctul 29.E al ordinii de zi și Doamna președinte de ședință Doina Dragomir dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind finanțarea proiectului ”Costești -445 de ani de tradiții românești” propus de satul Costești din Republica Moldova, în baza acordului de cooperare aprobat prin HCL nr. 174/2016 Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - doamna președinte, doamnelor și domnilor consilieri, a reapărut proiectul Costești pe ordinea de zi. De această dată este inițiat de Primarul Municipiului Bacău. S-au făcut niște corecturi care erau normale și venim în fața dumneavoastră cu rugămintea de a-1 vota în forma în care a fost prezentat. Vă mulțumim.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir- da, mulțumesc. Domnul secretar, avizul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Serviciul Cabinet Primar)

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - discuții asupra proiectului? Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot proiectul nr.29.E. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOI ROMICÂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ      IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE RALUCA MARIA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

Plecat din sală

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

2

Cu 16 voturi pentru s-a aprobat proiectul de hotărâre. Doamna Breahnă se abține și domnul Irofte?

Nu domnul Irofte. Avem 16 consilieri. 15 au votat. Avem 2 abțineri. Doamna Breahnă și domnul viceprimar. Deci avem 14 voturi pentru și 2 abțineri.

29.F. Se trece la punctul 29.F. al ordinii de zi si Doamna președinte de ședință Doina Dragomir dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesionare nr.68589/25.02.2014 așa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr.68684/01.03.2016 de la S.C. RUSTRANS S.R.L. la S.C. PROIECT INSTAL S.R.L.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - expunere de motive la proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune. Am mai avut asemenea cazuri. Prin vânzarea unui obiectiv se transmite și dreptul de concesiune. Un asemenea caz și o cerere venim în fața dumneavoastră. Proiectul a fost analizat și vă propun să îl votăm în forma prezentată. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef)

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - discuții asupra proiectului? Se trece la procedura de vot secret

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - Cristina, doamna Cristina, uite aici. Mergi și spune la partid.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț fonda -Cristina - dacă tot vă bateți palma, domnul viceprimar Scripăț, doamna consilier Dragomir, să nu uitați că totuși consiliul local este format din mai mulți consilieri locali și eu zic că invitația ar trebui să fie adresată de participare la acțiunile derulate la Costești cu finanțare din fondurile Consiliului Local Bacău, invitația ar trebui adresată și altor colegi. Nu mie personal, că eu vă dau scris că nu o să pot participa, datorită lipsei de timp, la asemenea acțiuni. Eu vă spun care sunt nemulțumirile colegilor din consiliul local, nemulțumiri care nu v-au fost niciodată comunicate public, dar vă comunic eu, domnule viceprimar.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin -doamna consilier, vreau să vă răspund prin intermediul unui coleg al dumneavoastră și faceți apel la memorie. Eu, în fața consiliului local, am venit și am spus...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela -Cristina - nu de fiecare dată, nu de fiecare dată.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin -... cine dorește să meargă la Costești. Și au fost și de la PNL, ca niciodată, și de la PSD și de la PMP.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela -Cristina - eu v-am spus. Am fost fair play și v-am spus, da?

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - și profit, după ce a trecut proiectul de finanțare a voleiului juvenil, avem o mare campioană care este antrenor, i-a trecut proiectul și vă rog, să ne invite, modelează talente la volei, să ne invite să mergem să susținem junioarele. Să fim acolo și să ducem și copiii. Antrenează numai fetițe.

Doamna președinte de ședință Doina Dragomir - doamna consilier, pe data de 31 august este ziua limbii române. Eu promit că o să invit toți consilierii și o să mergem. Ați mai fost invitați dar nu ați venit.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela -Cristina - doamna consilier, nu de fiecare dată ați adresat invitații tuturor colegilor, indiferent de culoarea politică.

Doamna președinte de ședință Doina Dragomir -eu vă dau de pe acum invitația. Pe data de 31.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - doamna Tamba, am o rugăminte, ședința de consiliu local unde a rămas scris și să vedeți invitația mea publică către toți consilierii. Eu personal am facut-o și a rămas probabil și acum. Până la ședința viitoare să veniți să îi amintim și doamnei Cristina.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -eu confirm.

(Discuție înafara microfonului, nu se înțelege.)

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - data viitoare îl luăm și pe domnul secretar dar doar dus. Mai departe să se ducă la Tiraspol.

Domnul consilier Huluță Ghiorghe- doamna președinte, trecem la punctul G? La 29.G.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - Cine nu a votat? Vă rog frumos, mai sunt 2 buletine, domnii și doamnele. A votat toată lumea care a avut de votat sau a vrut?

Domnul secretar noi câți consilieri mai suntem acum ? Pot să vă dau rezultatul votului. S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68589/25.02.2014, asa cum a fost modificat prin Actul

Adițional nr. 68684/01.03.2016, de la S.C. RUSTRANS S.R.L., la S.C. PROIECT INSTAL S.R.L.

Inițiator - DL, COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -14

  Nn crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68589/25.02.2014, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 68684/01.03.20165 încheiate pentru suprafața de 80,00 m.p. teren cu 49,00 m.p. construcții, proprietate publica a Municipiului Bacau, de la S.C. RUSTRANS S.R.L., la S.C. PROIECT INSTAL S.R.L. Nu s-a adoptat

  13

  1

  0

  2.

  ART. 2 - Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu S.C. PROIECT INSTAL S.R.L. pentru suprafața de 80,00 m.p. teren cu 49,00 m.p. construcții proprietate publica a Municipiului Bacau, din Calea Marasesti nr. 98, nr. cadastral 68975.

  Nu s-a adoptat

  13

  1

  0

  3.

  ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

  Nu s-a adoptat

  13

  1

  0

  4.

  ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

  Nu s-a adoptat

  13

  1

  0

  5.

  ART. 5 - Prin griia Secretarului Municipiului Bacau. prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  Nu s-a adoptat

  13

  1

  0

  ___________

Vă rog frumos un pic de liniște că nu se mai înțelege nimic. Domnul viceprimar, domnul viceprimar, domnul viceprimar! Domnul consilier!

Domnul Secretar Nicolae-Ovidra Popovici - deci Costeștiui, proiectul de la Costești a fost vot direct, nu a fost vot secret. Haideți să ne înțelegem.

Doamna Consilier Dinu loana-Raluca - eu am înțeles că în sălile de judecată e o liniște de mormânt. Așa ne-a zis un coleg avocat, nu ca aici. La 29 F. Mai spun odată rezultatul votului ( așa cum este mai sus consemnat). Proiectul a fost adoptat.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -nu.

Doamna Consilier Dinu loana-Raluca - nu?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -nu, nu a fost adoptat. Dar de ce aveți numai 14, pentru că sunt 16?

Doamna Consilier Dinu loana-Raluca-pentru că 2 colegi nu au votat. Pentru că așa se întâmplă la fiecare proiect. Se votează de-a valma. Se iese din sală...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -la punctul 29.F. sunt consilieri care nu au votat?

Doamna Consilier Dinu loana-Raluca - da, eu am încheiat procesul verbal. Atâția au votat, 14.

Discuție înafara microfonului. Nu se înțelege.

Doamna Consilier Dinu loana-Raluca - cred că fiecare dintre noi știe dacă a votat sau nu. Nu puteți exercita vot dublu.

Doamna președinte de ședință Doina Dragomir- reluăm votul.

Doamna Consilier Dinu loana-Raluca - nu mai reluăm nimic.

Doamna președinte de ședință Doina Dragomir-nu, reluăm votul.

Doamna Consilier Dinu loana-Raluca -păi de ce să reluăm? Acum nu am alte buletine de vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -aveți alte buletine?

Doamna Tamba Rodica-Florentina - nu.

Doamna Consilier Dinu loana-Raluca - așa se întâmplă la fiecare proiect. Câte un consilier cel puțin nu votează Așa-i la fiecare proiect, domnul secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -dar întrebarea este, domnilor, stați oleacă. Dacă există doi consilieri care nu au vrut să voteze, e una. Bun. Dacă au fost consilieri care au votat, toată lumea și nu apar voturile, e altă problemă. Da, doamna Raluca.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca - domnul secretar și doamna doctor, vă propun ca pentru ședințele următoare, colegii noștri care nu doresc să participe la vot să anunțe și să părăsească sala doar în aceste condiții, scuzați că...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -dar acum la 29.F., punctual, au fost consilieri care nu au vrut să voteze?

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca - după cum știți, nu știm, dar putem trage o concluzie, după cum vedeți. Deci, pe viitor, atât colegii mei cât și ai dumneavoastră, doamna doctor, anunțăm când ieșim din sală, da, nu particip la vot, ca să nu așteptați nici dumneavoastră. Mulțumesc.

Doamna Consilier Dinu loana-Raluca - doamna consilier, mi se pare o idee foarte bună și rog asta înaintea fiecărui vot. îi rog frumos să ne anunțe care părăsesc sala. Până la urmă cred că asta este dovadă de lipsă de profesionalism din partea fiecăruia dintre noi. Că ne ridicăm, plecăm, ieșim, ne îmbulzim la vot, fiecare cum îi place. Nu există nici un pic de respect pentru procedura asta de vot secret.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raiuca - total de acord în această privință. Așa cum eu stau aici, și dumneavoastră, și colegele...

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca -aproape fiecare proces verbal este cu număr de consilieri prezenți și alt număr de consilieri care au votat.

Doamna președinte de ședință Doina Dragomir - nu este prima dată când se anunță lucrul acesta.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -pentru ca să nu fie probleme...

Doamna Consilier Năstase Maria-Raiuca - de asemenea, disciplina în această sală înseamnă o dovadă de respect pentru alegătorii noștri care ne-au trimis aici să îi reprezentăm.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -pentru ca să nu fie probleme va fi repus pe ordinea de zi la o ședință următoare pentru că nu vreau să am nici un fel de discuții cu privire la corectitudinea votului. Pentru că atâta timp cât nici unul dintre dumneavoastră nu recunoaște că a votat sau nu a votat, atunci asta este. Este picat și la următoarea ședință va fi pus pe ordinea de zi.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - dar dacă vreodată mai iese cineva din sală fără să anunțe, eu am să îl rog pe domnul secretar să îl considere absent.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - pe ziua respectivă.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - da, pe ședința respectivă. Am să anunț și la prima ședință la început. Dacă mai pleacă cineva din sală fără să anunțe, ca să știm ce se întâmplă la proces, absent.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - îi dați afară.

29.G. Se trece la punctul 40 al ordinii de zi și Doamna președinte de ședință Doina Dragomir dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal întocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL SPAȚII BIROURI ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PRIN MODERNIZARE ȘI SUPRAETAJARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ CI , STR. OITUZ NR.74, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată.

BENEFICIAR: S.C. COMCEREAL S.A. BACĂU

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - expunere de motive la proiectul privind aprobarea unui Planul Urbanistic Zonal. Mai exact o solicitare de a se CONSTRUI un SPAȚIU Imobil BIROURI ȘI LOCUINȚE, pe un teren proprietate privată, pe STR. OITUZ NR.74. Materialul l-ați avut la mapă detaliat și vă supun spre aprobare. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Șef și Direcția Drumuri Publice)

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - discuții asupra proiectului? Se trece la procedura de vot secret.

(Are loc discuția referitoare la exprimarea de către domnii consilieri a votului secret, în sensul anunțării neparticipării, care a fost inserată la punctul anterior.)

Doamna președinte de ședință Doina Dragomir- la 29.G mai sunt două buletine

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - la 29.G. domnul Dănilă mai are 2 buletine. Cine i le ia?

(Discuții înafara microfonului).

Doamna consilier Dinu Ioana-Raluca - ce ați vrut să spuneți ? Păi nu se poate așa ceva. Fiecare vot este cu probleme. Fiecare proces verbal este cu probleme.

Domnul consilier Huluță Ghiorghe -nu e cazul nostru. Doamna doctor, nu este cazul nostru, nu ne mai trageți de urechi căci nu sunteți mai deasupra decât noi.

Doamna consilier Dinu Ioana-Raluca -domnul consilier, nu e vorba că vă trage cineva de urechi, dar nu putem fiecare, nu se poate ca fiecare proces verbal să fie cu semnul întrebării. Noi să apărem ca prezenți și nu s-a votat. Și dacă întrebăm, nu știm, nici măcar nu se știe cine a votat sau nu a votat, s-a abținut. E dreptul fiecăruia dar e corect să știm exact ce facem. O să luăm regulamentul dacă nu și o să-l citim.

Doamna Consilier Năstase Maria-Raluca -nu. dar domnul Huluță, nu zice nimeni să nu plece fiecare dacă are de plecat din sală, numai să anunțe dacă pleacă și nu votează ca să nu mai aștepte nici doamna doctor sau să se încurce numărătoarea la vot. Anunțați - domnule, eu plec, nu votez la proiectul 25, 26, 27. Pa, la revedere, știți?

Doamna consilier Dinu Ioana-Raluca - evident că doar rugămințile la fiecare ședință nu au fost suficiente.

(Discuție înafara microfonului).

Doamna președinte de ședință Doina Dragomir - a devenit o regulă, cred că, lucrul ăsta, că mereu se întâmplă.

Doamna consilier Dinu Ioana-Raluca - înțeleg că în al cincilea mandat înjurați în public, domnul consilier ? Păi asta ați afirmat mai devreme.

Domnul consilier Huluță Ghiorghe - nu-i frumos, suntem colegi.

Doamna consilier Dinu Ioana-Raluca -S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL SPATII BIROURI SI LOCUINȚE COLECTIVE PRIN MODERNIZARE SI SUPRAETAJARE CONSTRUCȚIE EXISTENTA CI, STR. OITUZ, NR. 74 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIAR: S.C. COMCEREAL S.A. BACAU.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -13

  Ir* ?

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART.l - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL întocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL SPATII BIROURI SI LOCUINȚE COLECTIVE PRIN MODERNIZARE     SI     SUPRAETAJARE

  CONSTRUCȚIE EXISTENTA CI, STR. OITUZ, NR. 74, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata, conform Anexelor nr.l -Planșa U 2 - si nr. 2 - Planșa U 5 - care fac parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIAR: S.C. COMCEREAL S.A., din Mun. Bacau. Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de 5 ani.

  S-a adoptat

  13

  0

  0

  2.

  (2) Prevederi ale P.U.Z. - R.L.U.:

  • - funcțiuni predominante: locuințe colective si birouri;

  • - S total teren = 1.054,00 m.p., din care S = 766,00 m.p. cu nr. cadastral 79467 proprietatea S.C. COMCEREAL S.A. si S = 288,00 m.p. teren proprietatea Municipiului Bacau; S construita propusa = 550,00 m.p.; S desfășurată propusa = 2.500,00 m.p. (S + P+1+2 + 3 + 4);

  • - Regim de inaltime propus : P + 3 - 4 Parțial; H max. = 17,50 m;

  • - POT maxim = 75 % ;

  • - CUT maxim = 3,3 ;

  • - retrageri minime față de limitele laterale = 0,60 m pe latura de Sud-Vest (conform acordului de vecinătate dat de Posta Romana) si 1,00 m la parter pe latura de Nord-Est (aliniament la drumul de acces domeniul public) si etajele superioare la limita proprietății;

  - retrageri minime față de limitele posterioare = 1,00 m pe latura de Nord-Vest si 4,00 m de la aliniament (str. Oituz).

  S-a adoptat

  13

  0

  0

  3.

  ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

  S-a adoptat

  13

  0

  0

  4.

  ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui

  13

  0

  Primar al Municipiului Bacau, O.C.P.I. Bacau (hotararea insotita de documentația de aprobare a P.U.Z.) in vederea notarii in cartea funciara, beneficiarilor, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

  S-a adoptat

  5.

  ART. 4 - Prin griia Secretarului Municipiului Bacau. prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  S-a adoptat

  13

  0

  0

29.1. Se trece la punctul 29,1. al ordinii de zi și Doamna președinte de ședință Doina Dragomir dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 154/ 2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Director Executiv Adjunct Structura Organizatorică Arhitect Șef)

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - discuții asupra proiectului?

Se trece la procedura de vot secret la 29.1.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Huluță, domnul Huluță! Domnul consilier Huluță Ghiorghe - domnul secretar, vă ascult.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Huluță, eu știu că vă place să vă certe doamna Dinu și căutați orice motiv ca să primiți ceartă de la dumneaei, dar vă rog frumos să fiți atent la procedura de vot.

Domnul consilier Huluță Ghiorghe - așa e. La procedura de vot secret?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici ~e modul dumneavoastră de a căuta și de a capta atenția.

Domnul consilier Huluță Ghiorghe - domnul secretar, oricum nu vă depășesc în a vă băga în probleme politice.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - eu încercam să fac pace.

Domnul consilier Huluță Ghiorghe - când vă dați demisia din secretar vă luăm la ALDE, să știți.

Doamna Consilier Dinu loana-Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 154/ 2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -16

  Rezultatul de la voturile secrete au fost citite, pentru unele proiecte, ulterior finalizării proiectelor respective. Acestea au fost inserate imediat la punctele cărora aparțin pentru menținerea cursivității și o mai ușoară înțelegere la parcurgerea procesului verbal.


  Nn crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 154/ 2019 în sensul înlocuirii Anexei nr. 5 cu una nouă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 154/ 2019 sunt și rămân în vigoare.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  3.

  ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  4.

  ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice,    Compartimentului    Administrarea    și

  Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  5.

  ART. 5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

Doamna Președinte de ședință Doina Dragomir - ședința Consiliului Local al Municipiului Bacău a luat sfârșit. Vă mulțumim pentru participare.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ;

SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC NICOLAE- OVIDIU PODOINĂ DRAGOMIR *


» "j            *

întocmit: Adomnicăi Muriți, Teletin Olivia.Nlatei Nicoleta, Tebeică Mariana, Tamba Rodica

Ds.I-A-2/ Ex.l