Proces verbal din 28.02.2019

Proces verbal - Ședința ordinară a CLB din data de 28 februarie 2019

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 2427 din 06.03.2019

încheiat pentru ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 28.02.2019.

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă rugăm să ne ridicăm pentru intonarea Imnului de Stat al României.

Se intonează imnul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - bună ziua. în conformitate cu prevederile art.39(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția nr. 274 din 22.02.2019, a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință ordinară.

în sală simt prezenți un număr de 14 consilieri, ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: domnul consilier Fechet Mircea (care și-a depus demisia), doamna consilier Lazăr Doina - Emanuela, doamna consilier Dinu Ioana - Raluca, doamna consilier Breahnă - Pravăț Ionela-Cristina, domnul consilier Luca Vasile și domnul consilier Ghingheș Cristian care au intrat mai târziu în sală.

Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 19.02.2019. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

absent

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

absent

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

înaintat demisie

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

14.

LUCAVASILE

absent

15.

MICLĂUȘ DANIEL

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

M

-

Cu 14 voturi pentru, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 19.02.2019 a fost aprobat.

Rog pe domnul primar să ia cuvântul și să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Domnul Primar Cosmin NECULA - sărut mâna, bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați invitați, stimați colegi din aparatul propriu al Primarului Municipiului Bacău. Voi da citire Dispoziției nr.274 din 22.02.2019 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în ședință ordinară.

 • 1.   Proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea funcției de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a domnului Mircea Fechet, înainte de expirarea duratei normale a mandatului ca urmare a demisiei Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2.   Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.320/2018 prin care au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2018-2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea serviciilor conexe serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și a tarifelor și taxelor aferente

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.   Proiect de hotărâre prin care se ia act de datoria municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente lunii ianuarie 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5.   Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Filarmonica “Mihail Jora” din Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului “Trandafiri pe portative”, ce va avea loc la Ateneul Bacău, în data de 10 martie 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6.   Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România - Filiala Bacău în vederea realizării în comun a conferinței „ Cine suntem...” ce va avea loc la Teatrul de Vară „Radu Beligan” în data de 24 martie 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7.   Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 300/31.10.2005 prin care s-a aprobat completarea profilului de activitate pentru construcția realizata pe terenul concesionat de către S.C. CIOCAN BEER S.N.C., situat in Bacau, str. Pictor Andreescu, nr. 21 - 22, conform contractului de concesionare nr. 32006/20.09.1999 Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 8.   Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCLnr. 29/ 10.02.2014, privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificările ulterioare.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 9.   Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 la HCL nr.230/28.06.2018 prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de Funcții ale Poliției Locale a Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și Funcționare, a Organigramei și Statului de Funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău și abrogarea HCL nr. 175/2017.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 11.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 19506/16.06.1999, de la dl. Tataru Vasile, la dl. Țimiraș Victor, căsătorit cu Țimiraș Mihaiela.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 12.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 21280/17.06.2004, de la d-na Istrate Angelica, la d-nii Spulber Vasile si Spulber Gabriela.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 13.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 9116/17.03.2000, asa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 41123/13.12.2001, nr. 36638/17.11.2003 si nr. 36638/1/17.11.2003, de la S.C. T & T S.R.L., la d-nii Nastasă Marian si Nastasă Geanina.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 14.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69650/06.11.2018 de la d-na Dumitru Daniela, la dl. Chiruc Ștefan-Daniel căsătorit cu Chiruc Loredana

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 15.  Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.22/2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 16.  Proiect de hotărâre privind reapartamentarea blocurilor ANL Bucegi nr.136 A, Bucegi 138 A și Bucegi nr.140 A.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii doamnei Chirilă Beatrice-Irina de extindere a spațiului de locuit.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 18.  Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei lunare aferent locuințelor ANL din municipiul Bacău, în conformitate cu HG nr.962/2001 și Legea nr. 152/1998, modificate și completate, pentru anul 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 19.  Proiect de hotărâre de aprobare a Listei privind solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 20.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.20 din 29.01.2013 prin care s-a aprobat concesionarea în cotă indiviză a terenului din strada Teiului nr.13 (Zona III Bucegi) către titularii dreptului de proprietate asupra locuințelor.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 22.  Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.344/2017 prin care s-a aprobat schimbarea destinației terenului situat în Bacău, B-dul Unirii nr.48 -parte din baza materială a Colegiului Tehnic „Anghel Saligny”, în imobil cu altă destinație care vizează edificarea unei parcări supraterane precum și aprobarea Memoriului Justificativ.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a lotului de teren în suprafață de 3 m.p. (găsit la măsurători 3,26 m.p.) situat în intravilanul municipiului Bacău, proprietate privată a Municipiului Bacău -beneficiari Cașcaval Dumitru și Cașcaval Oana-Larisa.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 24.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 157/2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 25.  Proiect de hotărâre privind stabilirea locațiilor din Municipiul Bacau pentru amplasarea de amenajări provizorii în vederea derulării unor activități de propaganda electorală.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 26.  Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău pentru anul 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 27.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC) și a Planului de Acțiune pentru Adaptarea la Schimbările Climatice (PAASC).

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 28.  Diverse.

28.A PESTE ORDINEA DE ZI:

Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația „Speranța Bunicilor”, în vederea realizării în comun a evenimentului „Serbarea Mărțișorului”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

28.B Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 147/2008 prin care s-a aprobat sistemul de premiere pentru rezultatele deosebite ale sportivilor legitimați la cluburile sportive din municipiul Bacău, la concursurile și competițiile sportive naționale, europene, mondiale și olimpice.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiect de hotărâre privind darea în administrare, pe o perioadă de 20 de 28.C ani, a 2 birouri situate la parterul clădirii Centrului de Afaceri și Expozițional Bacău, către Poliția Locală a Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

28.D Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

28.E Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.22/2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

28.F Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Valoare Plus, Colegiul Național de Artă “George Apostu” Bacău, Asociația “Haka Club”, Ansamblul Folcloric “Busuiocul” și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, în vederea realizării în comun a unor evenimente ce vor avea loc la Teatrul de Vară “Radu Beligan” și la Teatrul Municipal Bacovia.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

28.G Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modem în vederea realizării în comun a unor evenimente sportive, la Bazinul de înot Bacău, în perioada martie-aprilie 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

28.H. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Publice de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău și abrogarea HCL nr.54/2015.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Doamnelor și domnilor consilieri locali, referitor la unul dintre proiectele aflate pe ordinea de zi, respectiv punctul 5, datorită unei serii de informații primite de la Filarmonica „Mihail Jora” o să vin în fața dumneavoastră cu solicitarea de retragere de pe ordinea de zi dar o să-1 rog pe domnul director al filarmonicii să vă prezinte motivul pentru care se întâmplă acest lucru. Vă rog, domnul director.

Domnul Director al Filarmonicii ..Mihail Jora” - în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul și susținerea pe care dumneavoastră ne-o acordați și mă refer nu numai la actuala legislatură, mă refer la toată perioada parcursă din 1990 și până acum. Deși noi suntem în subordinea consiliului județean am beneficiat întotdeauna de susținerea municipiului și a diferiților primari care au fost în aceasta perioadă. Motivul principal pentru care am solicitat reprogramarea acestui eveniment și scoaterea lui de pe ordinea de zi este următorul - este o perioadă foarte densă, o perioadă în care noi avem programat pe data de 8 martie un spectacol de operă, spectacol la care biletele s-au vândut într-o singură zi. Am fost de aceea nevoiți să repetăm spectacolul pe data de 9 martie și acesta este cu casa închisă. Acest lucru ne-ar fi pus anumite probleme în ceea ce privește organizarea pe de o parte iar pe de altă parte am considerat că este contraproductiv aflând că tot pe 10 martie, la Teatrul de Vară „Radu Beligan”, are loc spectacolul pe care îl organizează Ansamblul „Busuiocul”. Două spectacole, mai mult sau mai puțin pe aceeași temă, de același gen, cred că erau nejustificate. De aceea, cu scuzele de rigoare, vă rugăm să înțelegeți situația și să încercăm să reprogramăm acest eveniment „Trandafiri pe portativ” al instituției noastre. încă odată vă mulțumesc și ne cerem scuze.

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumim, domnule director. Acesta este motivul pentru care voi solicita, doamnelor și domnilor consilieri, scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre nr.5.

în sală au mai intrat: domnul consilier Luca Vasile, doamna consilier Dinu Ioana-Raluca, doamna consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina și doamna consilier Lazăr Doina-Emanuela. Sunt 18 consilieri prezenți.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - există observații la ordinea de zi prezentată? Supunem la vot ordinea de zi prezentată inclusiv cu modificarea solicitată de domnul primar, prin scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 5. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICÂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

înaintat demisia

10,

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi a fost aprobată ordinea de zi,

întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi.

A venit și domnul Ghingheș. Bine ați venit! Avem 19 consilieri.

Domnul Consilier Midăus Daniel - doamna președinte de ședință, la proiectul 28 .F. nu particip la vot întrucât fac parte din Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Artă „George Apostu” Bacău. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Bîrzu Hie - fiind membru în AGA la Thermoenergy, punctele legate de Thermoenergy, proiectele 3 și 4, nu voi participa la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - mai avem situații? închideți microfonul, domnul Bîrzu. Dau cuvântul doamnei președinte de ședință.

Doamnul Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu -doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, așa cum v-a fost transmisă pe mail iar pentru ultimele 3 proiecte vă propun:

-proiectul 28 F - vot direct, 2/3

-28 .G - vot direct, 2/3

-28 .H - vot direct, majoritatea în funcție. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU DLIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

înaintat demisie

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZAR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCĂVASILE

X

15.

MICLÂUȘ DANIEL       ~

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

• QO

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi exprimate , a fost aprobată modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în ședința de astăzi 28.02.2019.

l.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre prin care se ia act de încetarea funcției de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a domnului Mircea Fechet, înainte de expirarea duratei normale a mandatului ca urmare a demisiei Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna președinte de ședință.

Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu solicitarea de a lua act de încetarea funcției de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a domnului Mircea Fechet, înainte de expirarea duratei normale a mandatului ca urmare a demisiei. Cred că nu sunt foarte multe de zis. Așteptăm din partea PNL să își desemneze viitorul membru al Consiliului Local al Municipiului Bacău și mulțumim domnului Fechet pentru întreaga sa activitate de consilier local.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - manifestându-mi și eu regretul pentru pierderea care am suferit-o și pentru activitatea prodigioasă, spun că nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Compartimentul Analiză și Relații Consiliul Local).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu - discuții asupra proiectului? Dacă nu sunt, rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CRE']

pU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂN

ELĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

înaintat demisie

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

[ROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

X

16.

PRICOPO AEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

Cu 19 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

2,Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.320/2018 prin care au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2018-2019 Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre se vine cu modificarea HCL nr.320/2018 prin care au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu -discuții asupra proiectului? Doamna Pricopoaea.

Doamna Consilier Enula Pricopoaea -am un amendament de făcut. La punctul 26 al anexei la hotărârea de consiliu local nr.320 din 2018 se modifică și va avea următorul conținut:

26. Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, str. Henri Coandă nr.8, Consiliul de Administrație format din 13 membri, reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău vor fi: d-na Dragomir Doina, domnul Botoi Romică și dl. Crețu Cătălin-Bogdan.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot amendamentul ridicat de doamna Pricopoaea. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

X

BREAHNÂ-PRAVĂȚ   IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

[ROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANTEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

Cu 19 voturi pentru a fost aprobat amendamentul.

Vreau să vă aduc la cunoștință că din momentul acesta sunteți 19 consilieri în funcție prin demisia domnului Fechet, toate majoritățile decurgând și calculându-se de la această cifră. Este vot secret și vă rugăm să demarați procedura de vot, domnul Dănilă.

Doamna președinte de ședință - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 320/ 2018 prin care au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2018 - 2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -18

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1. - Se modifică numerele curente 4, 13, 26, 31 și 35 din Anexa la HCL nr. 320/ 2018, acestea urmând să aibă acest conținut:

  S-a adoptat

  18

  0

  0

  Unitatea de învățământ

  Consilier Local

  2.

  Școala Gimnazială nr. 10, str.

  Pictor Andreescu, nr. 1

  CA = 13 membri

  S-a adoptat

  Breahnă - Pravăț Sristina Ionela

  18

  0

  0

  3.

  Școala Gimnazială nr. 10, str.

  Pictor Andreescu, nr. 1 CA = 13 membri

  S-a adoptat

  Botoi Romică

  18

  0

  0

  4.

  Școala Gimnazială nr. 10, str.

  Pictor Andreescu, nr. 1

  CA = 13 membri

  S-a adoptat

  Stan Gabriel

  18

  0

  0

  5.

  Școala    Gimnazială "Mihail

  Sadoveanu”, str. Venus, nr. 16

  CA = 9 membri

  S-a adoptat

  Șova-Gâțu Laur

  18

  0

  0

  6.

  Școala    Gimnazială    ”Mihail

  Sadoveanu”, str. Venus, nr. 16 CA = 9 membri

  S-a adoptat

  Dănilă Gheorghe

  18

  0

  0

  7.

  Școala    Gimnazială    ”Mihail

  Sadoveanu”, str. Venus, nr. 16

  CA = 9 membri

  S-a adoptat

  Huluță Ghiorghe

  18

  0

  0

  8.

  Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, str. Henri Coandă, nr. 8,

  2.A. = 13 membri

  S-a adoptat

  Dragomir Doina

  18

  0

  0

  9.

  Liceul    Tehnologic     „Henri

  Coandă”, str. Henri Coandă, nr. 8 C.A. = 13 membri

  S-a adoptat

  Șova-Gâțu Laur (Modificat dl. Botoi Romică        prin

  amendament)

  18

  0

  0

  10.

  Liceul    Tehnologic    „Henri

  Coandă", str. Henri Coandă, nr. 8 C.A. = 13 membri

  S-a adoptat

  Crețu Cătălin Bogdan

  18

  0

  0

  11.

  Colegiul Național Catolic ”Sf. losif’, str. Calea Moldovei, nr. 233 CA = 9 membri

  S-a adoptat

  Ciocodei Mihaela

  18

  0

  0

  12.

  Colegiul Național Catolic ”Sf. losif*, str. Calea Moldovei, nr. 233 C A = 9 membri

  S-a adoptat

  Boțoi Romică

  18

  0

  0

  13.

  Școala    Sanitară    Postliceală

  ”Sanity”, Bacău

  S-a adoptat

  Ciocodei Mihaela

  18

  0

  0

  14.

  Școala    Sanitară    Postliceală

  ”Sanity”, Bacău

  S-a adoptat

  Miclăuș Daniel

  18

  0

  0

  15.

  ART. 2. - Celelalte prevederi ale H și rămân în vigoare.

  S-a adoptat

  CLnr. 320/2018 sunt

  18

  0

  0

  16.

  ART. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

  S-a adoptat

  18

  0

  0

  17.

  ART. 4. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Inspectoratului Școlar Județean Bacău, persoanelor și unităților de învățământ menționate la art. 1.

  S-a adoptat

  18

  0

  0

  18.

  ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității. S-a adoptat

  18

  0

  0

3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea serviciilor conexe serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și a tarifelor și taxelor aferente

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - prin prezentul proiect de hotărâre, doamnelor și domnilor consilieri locali, vin în fața dumneavoastră cu rugămintea, în contextul în care considerați că este legal, să aprobați serviciile conexe serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și a tarifelor și taxelor aferente acestora. în sală este prezent domnul director de la Thermoenergy Group SA și vă poate sta la dispoziție pentru orice fel de întrebare.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Ponovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Economică și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu - dacă sunt discuții asupra proiectului? Nu sunt discuții, rog pe domnul secretar să propună proiectul la vot. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Ponovici -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ELIE

Nu participă la vot

2-

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICÂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CRE]

rU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNÎ

[LĂGHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

[ROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

2

Cu 18 voturi pentru, având în vedere abținerea domnului Bîrzu, proiectul a fost aprobat.

4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre prin care se ia act de datoria municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente lunii ianuarie 2019. Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - prin prezentul proiect de hotărâre, doamnelor și domnilor consilieri locali, se ia act de datoria municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente lunii ianuarie 2019.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Economică și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu - dacă sunt discuții? Nu sunt discuții asupra proiectului. Domnul secretar, vă rog să supuneți la vot proiectul. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Nu participă la vot

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ    IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CRE]

FU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DANI

HĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IO ANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11

IROFTE DUMITRU

X

12

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13

LUCA VASILE

X

14

MICLĂUȘ DANIEL

X

15

PRICOPOAEA ENULA

X

16

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17

STAN GABRIEL

X

18

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

Cu 18 voturi pentru, având în vedere abținerea domnului Bîrzu, proiectul a fost aprobat.

5. Punctul 5 a fost retras de pe ordinea de zi.

6.Se trece la punctul 6 al ordinii de zi sf Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România - Filiala Bacău în vederea realizării în comun a conferinței „ Cine suntem.. ce va avea loc la Teatrul de Vară „Radu Beligan” în data de 24 martie 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

Domnul Primar Cosmin_Nccula - mulțumesc, doamna președinte. Prin prezentul proiect de hotărâre, vă propunem asocierea Municipiului Bacău cu Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România -Filiala Bacău în vederea realizării în comun a conferinței „ Cine suntem...” ce va avea loc la Teatrul de Vară „Radu Beligan” în data de 24 martie 2019.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Birou Aprovizionare și IT).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu - dacă sunt discuții? Domnule secretar, vă rog să supuneți la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Cu 19 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

Nr. crt

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

[ROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASELE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPO AE A ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

7.Se trece la punctul 7 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 300/31.10.2005 prin care s-a aprobat completarea profilului de activitate pentru construcția realizata pe terenul concesionat de către S.C. CIOCAN BEER S.N.C., situat in Bacau, str. Pictor Andreescu, nr. 21 -22, conform contractului de concesionare nr. 32006/20.09.1999

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - prin prezentul proiect de hotărâre se modifică Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 300/31.10.2005 prin care s-a aprobat completarea profilului de activitate pentru construcția realizata pe terenul concesionat de către S.C. CIOCAN BEER S.N.C., situat in Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 21 - 22, conform contractului de concesionare nr. 32006/20.09.1999.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu - dacă există discuții asupra proiectului? Nu există, este vot secret, vă invit la vot.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 300/31.10.2005 prin care s-a aprobat completarea profilului de activitate pentru construcția realizata pe terenul concesionat de către S.C. CIOCAN BEER S.N.C., situat in Bacau, str. Pictor Andreescu, nr. 21 -22, conform contractului de concesionare nr. 32006/20.09.1999

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -19

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se anroba modificarea Art. 1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 300/31.10.2005, care va avea următorul conținut: “Se iproba completarea profilului de activitate pentru construcția proprietatea d-lui Coșa Ioan, realizata pe terenul concesionat din str. Pictor Andreescu, nr. 21 -22, cu activitatea de alimentație publica”.

  S-a adoptat

  17

  2

  0

  2.

  ART. 2 - Se anroba modificarea Art. 3 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 300/31.10.2005, care va avea următorul conținut: “Celelalte prevederi ale Contractulului de Concesionare nr. 68631/07.02.2018 incheiat intre Municipiul Bacau si dl. Coșa Ioan, sunt si raman in vigoare.”

  S-a adoptat

  17

  2

  0

  3.

  ART. 3 - Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 300/31.10.2005, sunt si raman in vigoare.

  S-a adoptat

  17

  2

  0

  4.

  ART. 4 - Se imnutemiceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze Actul Adițional la Contractul de concesionare încheiat cu proprietarul construcției. S-a adoptat

  17

  2

  0

  5.

  ART. 5 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

  S-a adoptat

  17

  2

  0

  6.

  ART. 6 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanei nominalizate la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

  S-a adoptat

  17

  2

  0

  7.

  ART. 7 - Prin eriia d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării Legalității.

  S-a adoptat

  17

  2

  0

8, Se trece la punctul 8 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCLnr. 29/ 10.02.2014, privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificările ulterioare.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA-PRIMARUL MUN. BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu modificarea anexei nr. 2 la HCLnr. 29/ 10.02.2014, privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificările ulterioare. Pentru orice întrebare vă stă la dispoziție domnul Barbu, cel care conduce compartimentul de resurse umane.

Domnul Secretar Nieolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Resurse Umane și Administrativ).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu -dacă sunt discuții asupra proiectului ? Domnul consilier Ghingheș .

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- mulțumesc. Am observat că se creează un nou post de inspector la Direcția de Spații Verzi și aș reveni cu rugămintea să publicați Registrul Spațiilor Verzi prevăzut de Legea 24/2007 a spațiilor verzi pentru că dumneavoastră, executivul, fals ați comunicat în spațiul public că nu aveți ce face acolo unde se taie diverși arbori pe spațiile private, dar dreptul de proprietate este un drept constituțional, dar să ne amintim de faptul că această lege prevede faptul că dacă aceste suprafețe sunt înscrise în Registrul Spațiilor Verzi pot fi, mă rog, destinația acestora și reducerea spațiilor verzi nu poarte fi făcută decât pentru lucrări de utilitate publică. Vreau să vă aduc la cunoștință faptul că acest registru trebuia să îl avem încă din anul 2011, deci de 8 ani de zile și 3 ani s-au împlinit în mandatul dumneavoastră. Deci, atunci când le spuneți cetățenilor că nu aveți ce face, ar trebui să le spuneți și faptul că de 3 ani nu faceți nimic pentru Registrul Spațiilor Verzi. De fapt ați făcut acea licitație, s-a populat soluția software pentru Registrul Spațiilor Verzi însă, din păcate, subalternii dumneavoastră nu publică acest Registru al Spațiilor Verzi. Am avut neplăcuta surpriză ca acum 3 luni când l-am chemat pe domnul director, fostul director al Direcției de Spații Verzi, să spună că el nu are nici o treabă cu acest registru, el fiind director al Direcției de Spații Verzi și îi am martori pe colegii mei de la Comisia juridică și da, până la urmă asta este rugămintea către dumneavoastră, să publicați acest registru. El este făcut și el trebuie publicat pe o pagina web așa cum spune la art.17 din Legea Spațiilor Verzi. Dacă am avea acest registru funcțional și public, astfel de evenimente nu s-ar mai produce în municipiul Bacău. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Ghingheș, îmi place că sunteți tenace și hotărât dar aș vrea să, înainte de a da în spațiul public niște afirmații, aș dori să studiați și legea care reglementează registrul spațiilor verzi și ordinul care aprobă normele de elaborare, să vedeți acolo ce categorii de terenuri intră sub această incidență de spații verzi pe care ordinul le reglementează foarte clar și explicit. Totodată aș vrea să înțelegeți că în situația în care terenurile proprietate privată sunt intabulate cu destinația foarte clară de curți-construcții și avem spețe în acest fel în instanță, nu poate veni nici dumneavoastră și nici Primarul Municipiului Bacău să exproprieze efectiv pentru că așa chiar am o noțiune într-o instanță, să exproprieze acel teren, schimbându-i destinația din curți-construcții în spații verzi pentru că de-a lungul timpului pe acest teren, din mai multe considerente, au răsărit copaci sau altele... Deci, municipalitatea, asupra terenurilor proprietate privată, nu are absolut nici un atribut. Aș vrea să înțelegeți lucrul acesta. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu - dacă nu mai sunt discuții rog pe domnul secretar să propună aprobării.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂUN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

[ROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPO AEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

Cu 19 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

9.Se trece la punctul 9 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 la HCL nr.230/28.06.2018 prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de Funcții ale Poliției Locale a Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN.BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vă prezint modificarea Anexei nr.2 la HCL 21

nr.230/28.06.2018 prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de Funcții ale Poliției Locale a Municipiului Bacău. Pentru orice fel de lămuriri necesare vă stă la dispoziție domnul comandant Iftene și probabil și pentru proiectul aflat peste ordinea de zi, un proiect specific în care vă solicităm dumneavoastră acordul pentru a fi cedate două încăperi din Centrul de Afaceri. O să vedeți exact la momentul respectiv pentru ce. Practic discutăm despre crearea acelui dispecerat al Poliției Locale care cât de curând va fi în funcțiune. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Poliția Locală a Municipiului Bacău).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu -dacă sunt discuții asupra proiectului? Nu sunt discuții. Rog pe domnul secretar să supună la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

fRJLUȚĂ GHIORGHE

X

11.

[ROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

10.Se trece la punctul 10 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și Funcționare, a Organigramei și Statului de Funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău și abrogarea HCL nr. 175/2017.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc. Este vorba de un proiect de hotărâre prin care se solicită aprobarea Regulamentului de organizare și Funcționare, a Organigramei și a Statului de Funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău și abrogarea HCL nr. 175/2017.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Administratorul Public).

Doamna Dimofte Magda prezintă raportul Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - dacă există discuții asupra proiectului?

Domnul Primar Cosmin Necula- de asemenea, doamna Director Dimofte vă stă la dispoziție pentru orice fel de interpelare din partea dumneavoastră.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca-cum nu există discuții, rog pe domnul Secretar să supună la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. ort.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ   ÎONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

[ROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca-as dori să vă supun la pachet punctele 11, 12, 13, 14 și o să-l invit pe domnul primar să ne prezinte expunerile de motive, iar ulterior fiind vot secret să le votăm în bloc pe toate o data. Domnule primar!

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc, doamna președinte de ședință. Este vorba de:

 • 11. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 19506/16.06.1999, de la dl. Tataru Vasile, la dl. Țimiraș Victor, căsătorit cu Țimiraș Mihaiela.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 12. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 21280/17.06.2004, de la d-na Istrate Angelica, la d-nii Spulber Vasile si Spulber Gabriela.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 13. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 9116/17.03.2000, asa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 41123/13.12.2001, nr. 36638/17.11.2003 si nr. 36638/1/17.11.2003, de la S.C. T & T S.R.L., la d-nii Nastasă Marian si Nastasă Geanina.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 14.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69650/06.11.2018 de la d-na Dumitru Daniela, la dl. Chiruc Ștefan-Daniel căsătorit cu Chiruc Loredana

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Documentația ați avut-o la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectele de hotărâre, favorabile, iar pentru proiectele nr.13 și nr.14 se prezintă și rapoartele Comisiei nr.3, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - discuții asupra proiectelor? Cum nu sunt, vă invit la procedura de vot secret. Mulțumesc.

Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca- dacă mai sunt domni consilieri care nu au votat, îi invit să voteze. Mulțumesc.

Stimați colegi, avem două buletine de vot lipsă, mai votează cineva sau nu?

Un domn consilier sau o doamnă consilieră nu și-a exprimat dreptul la vot. Mulțumesc.

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectele de hotărâre nr. 11,12,13 și 14.

 • 1. Consilieri prezenți-19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-18

  Nr.

  NUMĂR VOTURI

  crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre nr.ll privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 19506/16.06.1999, de la dl. Tataru Vasile, la dl. Țimiraș Victor, căsătorit cu Țimiraș Mihaiela.

  Inițiator-DL.COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat

  18

  0

  0

  2.

  Proiect de hotărâre nr.12 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 21280/17.06.2004, de la d-na Istrate Angelica, la d-nii Spulber Vasile si Spulber Gabriela.

  Inițiator-DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat

  18

  0

  0

  3.

  Proiect de hotărâre nr.13 privind transmiterea dreptului de

  18

  0

  0

  concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 9116/17.03.2000, asa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr.41123/13.12.2001, nr.36638/17.11.2003 si nr.36638/1/ 17.11.2003, de la S.C. T & T S.R.L., la d-nii Nastasă Marian si Nastasă Geanina.

  [nițiator-DL.COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat

  4.

  Proiect de hotărâre nr.14 privind transmiterea dreptului de

  18

  0

  0

  concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69650/06.11.2018 de la d-na Dumitru Daniela, la dl. Chiruc Ștefan-Daniel căsătorit cu Chiruc Loredana

  [nițiator-DL.COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat

15.Se trece la punctul 15 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr.22/2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - vă mulțumesc, doamna președinte. La acest proiect avem o completare a HCL nr.22/2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău.

Este vorba de câteva bunuri rezultate din finalizarea achiziției cu fonduri de la bugetul local pentru lucrarea de automatizare și creștere progresivă prin convertizor de frecvență a sarcinii corpurilor de ridicare presiunii la C.A.F. Republicii. Ați avut materialul la mapă și vă rog să-l votați în forma prezentată.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Adjunct-Structura Organizatorică-Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - dacă există discuții asupra proiectului? Cum nu sunt discuții, îl invit pe domnul secretar să supună la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVAȚ   IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CRE']

FU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂN

ILĂ GHEORGHE

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUEL A

X

13.

LUCA VASELE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

16.Se trece la punctul 16 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind reapartamentarea blocurilor ANL Bucegi nr.136 A, Bucegi 138 A și Bucegi nr.140 A.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - da, mulțumesc. Avem un proiect de hotărâre privind reapartamentarea blocurilor ANL Bucegi nr.136 A, Bucegi 138 A și Bucegi nr.140 A.

Ați avut materialul la mapă. Este vorba de o nouă carte funciară în vederea atribuirii cu numere cadastrale individuale pentru fiecare apartament, garsonieră, uscător și adăpost pentru protecția civilă. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Adjunct-Structura Organizatorică-Arhitect Șef). Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - dacă există discuții asupra proiectului? Nu sunt discuții, îl invit pe domnul secretar să supună la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr.

crL

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ ABȚINERI

1.

BÎRZU DLIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ   IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

tROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

pRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRJPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

Ștangabriel

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

17.Se trece la punctul 17 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii doamnei Chirilă Beatrice-Irina de extindere a spațiului de locuit.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN.BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - da, mulțumesc. Avem un proiect de hotărâre privind aprobarea cererii doamnei Chirilă Beatrice-Irina de extindere a spațiului de locuit. Vă menționez faptul că în Comisia socială din data de 17.01.2019 doamna Chirilă Beatrice a obținut aprobare privind extinderea spațiului de locuit asupra unei camere în suprafață de 8,54 m.p. și dependințe în suprafață de 5,09 deținute de numita Dragomir Sonia-Loredana. Ați avut materialul la mapă și vă rog să-l votați în forma prezentată.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Adjunct-Structura Organizatorică-Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședința Dinu Ioana-Raluca - dacă există discuții asupra proiectului? Cum nu există discuții, procedură de vot secret. Vă invităm la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-procedură de vot secret. Domnul Dănilă, vă invităm la vot.

Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca-doamna Breahnă, doamna Dragomir ați votat?

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii d-nei Chirilă Beatrice Irina de extindere a spațiului de locuit

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-19

  Nr.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  crt

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă cererea d-nei Chirilă Beatrice - Irina de extindere a spațiului de locuit asupra unei camere în suprafață de 8,54 mp și dependințe în suprafață de 5,09 mp, deținute de d-na Dragomir Sonia Loredana, în imobilul situat în Bacău, str. Logofăt Tăutu, nr. 4, sc. A, ap. 9, ce face parte din categoria locuințelor din fondul locativ de stat.

  S-a adoptat

  18

  1

  0

  2.

  ART. 2 - Se va încheia un nou contract de închiriere jentru noua suprafață locativă din imobilul situat în Bacău, str. Logofăt Tăutu, nr. 4, sc. A, ap. 9.

  S-a adoptat

  18

  1

  0

  3.

  ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin

  18

  1

  0

  Compartimentul Evidență Contracte. S-a adoptat

  4.

  ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Evidență Contracte și d-nei Chirilă Beatrice - Irina.

  S-a adoptat

  18

  1

  0

  5.

  ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității. S-a adoptat

  18

  1

  0

18.Se trece la punctul 18 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei lunare aferent locuințelor ANL din municipiul Bacău, în conformitate cu HG nr.962/2001 și Legea nr. 152/1998, modificate și completate, pentru anul 2019. Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei lunare aferent locuințelor ANL din municipiul Bacău, în conformitate cu HG nr.962/2001 și Legea nr. 152/1998, modificate și completate, pentru anul 2019.

E vorba de ajustarea cu indicele de inflație, dacă nu mă înșel.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Adjunct-Structura Organizatorică-Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - dacă există discuții asupra proiectului? Rog pe domnul Secretar să supună la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. ort.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2-

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE        1

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

Ieșit din sală

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Ieșit din sală

TOTAL

17

-

-

Cu 18 voturi pentru, absența domnului Ștefan, a fost aprobat proiectul de hotărâre(corect 17 și domnul Huluță era ieșit din sală).

19.Se trece la punctul 19 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre de aprobare a Listei privind solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - aprobarea Listei privind solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii.

Domnul Secretar Nicoiae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Adjunct-Structura Organizatorică-Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - dacă există discuții asupra proiectului? Nu există discuții, se trece la procedura de vot secret. Mulțumesc.

Vedeți că este față-verso buletinul, am o rugăminte la colegi, să fie atenți la procedura de vot. Mulțumesc.

Stimați colegi, având în vedere că o să dureze mai mult numărarea voturilor la proiectul 19, propun să mergem la proiectul nr.20 și-l invit pe domnul Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive. Mulțumesc.

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre de aprobare a Listei privind solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-18

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  Art. 1. Se aprobă Lista privind solicitanții care au acces la ocuințe pentru tineri destinate închirierii, potrivit revederilor HG nr. 962/ 2001, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Numele și prenumele

  Nr. Dosar/ Data înregistrării

  Punctaj

  2.

  LUCA CONSTANTIN SILVIU S-a adoptat

  ♦5755/04.12.2006

  95

  18

  0

  0

  3.

  NICUTA ADRIANA S-a adoptat

  22368/24.012008

  94

  18

  0

  0

  4.

  SANDU ALIN CLAUDIU S-a adoptat

  23199/01.02.2008

  93

  18

  0

  0

  5.

  TARCUȚA LĂCRĂMIOARA

  S-a adoptat

  24585/11.07.2005

  91

  18

  0

  0

  6.

  GIOS ANU CRISTINA S-a adoptat

  23971/09.02.2009

  89

  18

  0

  0

  7.

  TAMAȘ ADRIAN

  S-a adoptat

  ♦2932/28.08.2009

  84

  18

  0

  0

  8.

  CEOB ANU IOANA LUMINIȚA S-a adoptat

  ♦8862/21.12.2011

  84

  18

  0

  0

  9.

  10

  BUTNARU MARIA ANDREEA S-a adoptat

  83197/26.11.2007

  79

  18

  0

  0

  LOVIN IOANA

  S-a adoptat

  23146/02.02.2009

  79

  18

  0

  0

  11

  DUMITRU CRISTINA

  S-a adoptat

  19862/08.02.2011

  77

  18

  0

  0

  12

  TUDOSE ALINA TEODORA S-a adoptat

  38207/17.09.2012

  77

  18

  0

  0

  • 13

  • 14

  LUPUMIHAI S-a adoptat

  ♦5475/24.09.2009

  74

  18

  0

  0

  SLABUROXANA

  S-a adoptat

  39037/01.10.2014

  69

  18

  0

  0

  15

  GUREANU BIANCA

  S-a adoptat

  ♦1038/21.09.2010

  67

  18

  0

  0

  16

  TĂNASE        RÂZVAN

  ALEXANDRU

  S-a adoptat

  ♦1209/29.10.2013

  67

  18

  0

  0

  17

  NASTASÂ MARLENA ANDRA

  S-a adoptat

  ♦0566/20.09.2011

  66

  18

  0

  0

  18

  SAVAIONUȚ DANIEL

  S-a adoptat

  48582/16.12.2011

  66

  18

  0

  0

  19

  VÎNTU LEONARD RAJ S-a adoptat

  41100/21.09.2010

  64

  18

  0

  0

  20

  CUCU RAZVAN IONUȚ

  S-a adoptat

  47281/10.12.2015

  64

  18

  0

  0

  21

  MAGIRESCU SINZIANA

  S-a adoptat

  22470/19.03.2018

  64

  18

  0

  0

  22

  LUPULENUȚA

  S-a adoptat

  41248/18.10.2018

  63

  18

  0

  0

  23

  NISTOR ELENA SIMONA S-a adoptat

  17482/19.01.2018

  61

  18

  0

  0

  24

  LJNGUREANU MANUELA

  S-a adoptat

  17785/23.01.2018

  61

  18

  0

  0

  25

  RĂSTOACA RADU SIMION

  S-a adoptat

  35540/14.08.2018

  61

  18

  0

  0

  26

  MARCU AURICA S-a adoptat

  46455/12.12.2018

  61

  18

  0

  0

  27

  CEAC AN VLĂDUȚ CLAUDIU

  S-a adoptat

  25005/10.04.2014

  60

  18

  0

  0

  28

  □LARU-ZAVATEIULIA

  S-a adoptat

  18740/05.02.2018

  60

  18

  0

  0

  29

  BENIUGA ROXANA

  S-a adoptat

  25532/23.04.2018

  60

  18

  0

  0

  30

  MATEIAȘ MONICA

  S-a adoptat

  29052/31.05.2018

  60

  18

  0

  0

  31

  SIMIONESCU     VASILICA

  ALINA

  S-a adoptat

  49151/03.11.2009

  59

  18

  0

  0

  32

  PLEȘCA GABRIEL

  S-a adoptat

  34120/15.07.2015

  59

  18

  0

  0

  33

  MORARU DUMITRU RĂZVAN

  S-a adoptat

  45348/18.11.2015

  59

  18

  0

  0

  34

  SOSAANAMARIA

  S-a adoptat

  36821/10.08.2016

  59

  18

  0

  0

  35

  CHIRICHEȘ GABOR SUZANA S-a adoptat

  20464/23.02.2018

  59

  18

  0

  0

  36

  MJLIA CARMEN GIORGIANA

  S-a adoptat

  85217/04.05.2017

  58

  18

  0

  0

  37

  DELIU ELENA

  S-a adoptat

  48872/22.12.2017

  58

  18

  0

  0

  38

  MUNTEANU ALEXANDRA

  S-a adoptat

  34243/20.07.2017

  57

  18

  0

  0

  39

  PAȘCU MARILENA

  S-a adoptat

  47529/21.12.2018

  57

  18

  0

  0

  40

  CHEȚA LOREDANA ELENA

  S-a adoptat

  37116/28.08.2017

  56

  18

  0

  0

  41

  BULIGA LARIS A CATI

  S-a adoptat

  48105/18.12.2017

  56

  18

  0

  0

  42

  IFTIMIE DRAGOȘ SILVIU

  S-a adoptat

  17807/23.01.2018

  56

  18

  0

  0

  43

  MĂRIUȚEIIONUȚ MIHAI

  Ș-a adoptat

  18704/29.01.2018

  56

  18

  0

  0

  44

  C ARAIMAN RALUCA IONELA

  S-a adoptat

  34287/30.07.2018

  56

  18

  0

  0

  45

  COTFAS ANDREI ȘTEFAN S-a adoptat

  45062/21.11.2017

  55

  18

  0

  0

  46

  STAN DRAGOȘ VASILE

  S-a adoptat

  46652/07.12.2017

  55

  18

  0

  0

  47

  GEOSA ADELINA ELENA

  S-a adoptat

  47942/18.12.2017

  55

  18

  0

  0

  48

  LUNGU PATRICIA S-a adoptat

  20401/22.02.2018

  55

  18

  0

  0

  49

  MUREA CLAUDIA CRISTINA

  S-a adoptat

  30724/19.06.2018

  55

  18

  0

  0

  50

  BERBEC GEORGIANA S-a adoptat

  32826/11.07.2018

  55

  18

  0

  0

  51

  RASCU ANA MARIA S-a adoptat

  33481/19.07.2018

  55

  18

  0

  0

  52

  R.USU FLORENTINA

  S-a adoptat

  35613/20.08.2018

  55

  18

  0

  0

  53

  [VAN ANDREEA

  S-a adoptat

  36668/31.08.2018

  55

  18

  0

  0

  54

  LERURAMONA S-a adoptat

  45850/07.12.2018

  55

  18

  0

  0

  55

  STRAVO PENELOPA

  S-a adoptat

  46950/18.12.2018

  55

  18

  0

  0

  56

  FTIMIE IONUȚ

  S-a adoptat

  33984/18.07.2017

  54

  18

  0

  0

  57

  UTUREANU ANCA MARIA

  S-a adoptat

  19564/13.02.2018

  54

  18

  0

  0

  58

  HAMZÂU MARIA

  S-a adoptat

  17444/19.01.2017

  53

  18

  0

  0

  59

  □RBOIU ELENA DANIELA

  S-a adoptat

  26237/02.05.2018

  53

  18

  0

  0

  60

  MARIN GEORGIANA

  S-a adoptat

  27671/15.05.2018

  53

  18

  0

  0

  61

  DOCUȚÂ MIHAELA

  S-a adoptat

  29904/11.06.2018

  53

  18

  0

  0

  62

  LAMBAN ANA MARIA S-a adoptat

  41939/26.10.2018

  53

  18

  0

  0

  63

  BULAI SILVIA S-a adoptat

  46557/02.12.2015

  52

  18

  0

  0

  64

  MIHALACHE NICOLETA S-a adoptat

  41135/11.10.2017

  52

  18

  0

  0

  65

  DAVID ELIZA S-a adoptat

  19764/15.02.2018

  52

  18

  0

  0

  66

  DIMAMMAELA S-a adoptat

  22120/15.03.2018

  52

  18

  0

  0

  67

  DĂNILA ALEXANDRU S-a adoptat

  27057/09.05.2018

  52

  18

  0

  0

  68

  STOICA RAMONA S-a adoptat

  45110/29.11.2018

  52

  18

  0

  0

  69

  BIRAMIHAELA S-a adoptat

  25182/11.04.2014

  51

  18

  0

  0

  70

  CANTARAGIU      MARIA

  ANDREEA

  S-a adoptat

  17915/25.01.2018

  51

  18

  0

  0

  71

  CORNEA MĂDĂLINA ELENA S-a adoptat

  22435/19.O3.2O18

  51

  18

  0

  0

  72

  CIUMEREA GABRIELA S-a adoptat

  25707/24.04.2018

  51

  18

  0

  0

  73

  CIOCAN COSTEL ANDREI

  S-a adoptat

  36822/23.O8.2O17

  50

  18

  0

  0

  74

  MATEESCU CĂTĂLINA S-a adoptat

  36671/31.08.2018

  50

  18

  0

  0

  75

  PRICOP LĂCRĂMIOARA

  S-a adoptat

  41163/18.10.2018

  50

  18

  0

  0

  76

  LUPAȘCU ȘTEFAN S-a adoptat

  21567/26.02.2015

  49

  18

  0

  0

  77

  SUDICI LAURA S-a adoptat

  45105/20.11.2017

  49

  18

  0

  0

  78

  DĂNESCU MARIUS

  S-a adoptat

  36614/30.08.2018

  49

  18

  0

  0

  79

  CAȘERU ALEXANDRA

  S-a adoptat

  43701/14.11.2018

  49

  18

  0

  0

  80

  ROȘU IONELA

  S-a adoptat

  41876/18.10.2017

  48

  18

  0

  0

  81

  B ALINT DI ANA ELENA S-a adoptat

  26711/07.05.2018

  48

  18

  0

  0

  82

  DUMITRU EDUARDIONUȚ

  S-a adoptat

  30783/19.06.2018

  48

  18

  0

  0

  83

  LÂCĂTUȘU      ANCUȚA

  FLORENTINA

  S-a adoptat

  31160/22.06.2018

  48

  18

  0

  0

  84

  VOROTIC        RAZVAN

  CONSTANTIN

  S-a adoptat

  32108/04.07.2018

  48

  18

  0

  0

  85

  BUGAMIHAI

  S-a adoptat

  47775/28.12.2018

  48

  18

  0

  0

  86

  SPĂTARU        CIPRLAN

  LAURENȚIU

  S-a adoptat

  46303/05.12.2017

  47

  18

  0

  0

  87

  COCALEA OANA BIANCA S-a adoptat

  35072/08.082018

  47

  18

  0

  0

  88

  COVRIG ANA MARIA S-a adoptat

  36515/21.08.2017

  45

  18

  0

  0

  89

  MUNTE ANU MIHAELA S-a adoptat

  16371/08.01.2018

  45

  18

  0

  0

  90

  IURCAN OVIDIU MARIAN S-a adoptat

  25830/25.04.2018

  45

  18

  0

  0

  91

  MIHALCEA DANIEL S-a adoptat

  34922/07.08.2018

  45

  16

  1

  1

  92

  ALEXA ANCUȚA IOANA

  S-a adoptat

  41237/18.10.2018

  44

  16

  1

  1

  93

  SIMIONESCU CODRIN S-a adoptat

  44506/23.11.2018

  44

  16

  1

  1

  94

  BEJENARU        RĂZVA

  ALEXANDRU

  S-a adoptat

  20641/26.02.2018

  43

  16

  1

  1

  95

  MANOLE     MĂDĂLINA

  ANDREEA

  S-a adoptat

  26947/08.05.2018

  43

  17

  0

  1

  "96

  DRAGOMIR IONELA S-a adoptat

  16602/11.01.2017

  41

  17

  0

  1

  97

  GROSU MIHAELA NELY S-a adoptat

  36407/21.08.2017

  41

  17

  0

  1

  98

  [SVANCA GABR1ELIONUȚ S-a adoptat

  18371/31.01.2018

  41

  17

  0

  1

  99

  CORCIU     ALEXANDRU

  MARIAN

  S-a adoptat

  29803/08.06.2018

  41

  17

  0

  1

  100

  BONTAȘ ANGELA

  S-a adoptat

  31049/21.06.2018

  41

  17

  0

  1

  101

  ZIRNEA SORINA

  S-a adoptat

  43042/07.11.2018

  41

  17

  0

  1

  102PLEȘCAN LIDIA PETRONELA

  59276/22.09.2017

  40

  17

  0

  1

  S-a adoptat

  103

  BADALUTA ANDREI DĂNUȚ

  S-a adoptat

  30347/14.06.2018

  39

  17

  0

  1

  104

  SICU DUMITRU MARIAN S-a adoptat

  30940/20.06.2018

  39

  17

  0

  1

  135

  PREDA NARCISA

  S-a adoptat

  46071/10.12.2018

  36

  17

  0

  1

  106

  DOLOMAN RONALD

  S-a adoptat

  46885/17.12.2018

  35

  17

  0

  1

  107

  MARIAN MIHAELA

  S-a adoptat

  27080/03.05.2017

  31

  17

  0

  1

  108

  RÂNCU ELENA GEORGIANA

  Ș-a adoptat

  20753/27.02.2018

  29

  17

  0

  1

  109

  PASCUELISABETA S-a adoptat

  47543/21.12.2018

  29

  17

  0

  1

  110

  ACHITA DANIEL CĂTĂLIN

  S-a adoptat

  47419/20.12.2018

  28

  17

  0

  1

  111

  □PRISAN ANDREI IONEL S-a adoptat

  47885/15.12.2017

  26

  17

  0

  1

  112

  CHIPER MARIAN IULIAN S-a adoptat

  20754/27.02.2018

  24

  17

  0

  1

  113

  ArL2. - Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la ocuințe, precum și la acordarea priorităților în soluționarea cererilor se vor adresa primarului, în termen de 7 zile de la afișarea listei. Soluționarea contestațiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în condițiile legii.

  S-a adoptat

  16

  0

  2

  114

  Art3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari.

  S-a adoptat

  16

  0

  2

  115

  Art4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Compartimentului Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari.

  S-a adoptat

  16

  0

  2

  116

  ArL5. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității. S-a adoptat

  16

  0

  2

20.Se trece la punctul 20 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.20 din 29.01.2013 prin care s-a aprobat concesionarea în cotă indiviză a terenului din strada Teiului nr.13 (Zona III Bucegi) către titularii dreptului de proprietate asupra locuințelor.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna președinte de ședință. Prin acest proiect se modifică HCL nr.20 din 29.01.2013 prin care s-a aprobat concesionarea în cotă indiviză a terenului din strada Teiului nr.13 (Zona m Bucegi) către titularii dreptului de proprietate asupra locuințelor.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - dacă există discuții asupra proiectului? Nu există, îl rog pe domnul secretar să supună proiectul la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Ponovici-cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. ort.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

BREAHNÂ-PRAVÂȚ   IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

B.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

[ROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

21.Se trece la punctul 21 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - mulțumesc, doamna președinte de ședință. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău. Ați avut materialul la mapă și vă rog să-1 votați în forma prezentată.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - dacă există discuții asupra proiectului?

Este procedură de vot secret dar vă rog s-o mai temporizăm un pic până termină colegii mei de numărat Puteți să veniți la vot. Mulțumesc.

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-19

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și servitute legală către DELGAZ GRID SA asupra suprafeței de 13,5 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferente lucrării „Extindere rețea și execuție

  19

  0

  0

  branșament gaze naturale presiune redusă in str. Digu Bamat nr. 4 C, municipiul Bacău, jud.Bacău”, necesară pentru realizarea lucrărilor de extindere a conductei de gaze naturale subterane presiune redusă și a unui branșament gaze naturale presiune redusă, pe strada Digu Bamat din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  2.

  ART. 2 - Se aprobă dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A., astfel: (1) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra:

  a) suprafeței de 120 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării ”Alimentare cu energie electrică imobil spații medicale aparținând S.C. FLOSIM IMPEX S.R.L., amplasat pe str. Martir Horia nr. 17, municipiul Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran LES 3x240+120 pe străzile Mioriței și Martir Horia din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  3.

  b) suprafeței de 16 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Eliberare amplasament în vederea construirii SPAȚIU DESTINAT INTERNĂRILOR DE ZI în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, amplasat pe str. Oituz nr. 72, localitatea Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran LES lKv pe strada Oituz din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  4.

  (2) pe durata existenței capacităților energetice asupra: a) suprafeței de 1 mp teren aparținând domeniului public al municipiului    Bacău, aferentă lucrării

  "Alimentare cu energie electrică imobil spații medicale aparținând S.C. FLOSIM IMPEX S.R.L., amplasat pe str. Martir Horia nr. 17, municipiul Bacău” astfel: 0,5mp în vederea amplasării unui bloc de măsură și protecție trifazat -BMPT și 0,5mp pentru amplasarea unei firide de branșament E2, pe str. Martir Horia din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei

  19

  0

  0

  hotărâri;

  S-a adoptat

  5.

  b) suprafeței de 1 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Deviere stâlp 0,4Kv pentru construire parcare la obiectivul ’Cladire locuințe colective și spații comerciale" amplasate pe str. N.Titulescu nr. 6, Bacău, jud. Bacău”, in vederea reamplasării unui stâlp al liniei electrice de oasă tensiune, pe str. N. Titulescu din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  18

  0

  1

  6.

  ART. 3 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz, de servitute și de servitute legală, conform Anexei nr. 5, parte integrantă din prezenta îotărâre.

  S-a adoptat

  18

  0

  1

  7.

  ART. 4 - Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

  S-a adoptat

  18

  0

  1

  8.

  ART. 5 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

  S-a adoptat

  18

  0

  1

  9.

  ART. 6 - Titularii dreptului de uz, servitute și servitute legală prevăzuți la art. 1 și la art. 2 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/  25.10.2012 privind aprobarea

  Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

  S-a adoptat

  18

  0

  1

  10.

  ART. 7 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și inventarierea Patrimoniului.

  S-a adoptat

  18

  0

  1

  11.

  ART. 8 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice,    Compartimentului    Administrarea    și

  Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

  S-a adoptat

  18

  0

  1

  12.


ART. 9 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității. |S-a adoptat

18


Am din nou o rugăminte către domnii consilieri, uitați-vă pe buletine față-verso. De multe ori se întâmplă să nu se voteze a doua pagină, probabil din grabă. Mulțumesc.

22.Se trece la punctul 22 al ordinii de zi si DoamnaPresedinte de ședință Dinu Ioana-Raluca dă cuvântul domnului Vicerimar Ștefan Daniel-Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr.344/2017 prin care s-a aprobat schimbarea destinației terenului situat în Bacău, B-dul Unirii nr.48 - parte din baza materială a Colegiului Tehnic „Anghel Saligny”, în imobil cu altă destinație care vizează edificarea unei parcări supraterane precum și aprobarea Memoriului Justificativ.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - mulțumesc. Stimați colegi, avem un proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.344/2017 prin care s-a aprobat schimbarea destinației terenului situat în Bacău, B-dul Unirii nr.48 - parte din baza materială a Colegiului Tehnic „Anghel Saligny”, în imobil cu altă destinație care vizează modificarea unei parcări supraterane precum și aprobarea Memoriului Justificativ.

După cum știți, am trimis către Ministerul Educației documentația pentru avizul favorabil. Cei de la minister ne-au mai solicitat alte câteva clarificări, iar acum dumneavoastră aveți la mapă aceste clarificări, vă rog să le votați în forma prezentată și să putem obține avizul conform de la Ministerul Educației. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Ponovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președintă de ședință Dinu Ioana-Raluca- dacă există discuții asupra proiectului ? Domnul consilier Ghingheș.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-multumesc frumos. Din prima secundă am fost de acord cu acest proiect, deci nu asta va fi discuția astăzi, ci va fi despre felul în care un proiect, pe care vrea municipalitatea să-l realizeze, parcurge etapele acestea birocratice. Avem în septembrie 2017 hotărâre de consiliu local, ne-am exprimat acordul ca acest lucru să se întâmple, cu privire la acest teren. Deci, să se trimită documentația la Ministerul Educației. Observăm că adresa la Ministerul Educației se face de-abia în aprilie 2018, deci la jumătate de an. Apoi, la o lună, mă rog într-o lună Ministerul Educației cere completări prin adresă oficială și apoi pentru că Ministerul Educației constată faptul că nu ați răspuns la această adresă și că nu ați.. .și că, reiterează aceste completări la care nu ați făcut referire și am citat aici, trimite din nou adresă în decembrie 2018. Și astăzi suntem în februarie, deci aproape martie 2019 și proiectul, mă rog și aceste modificări, nu au fost făcute. Cred că această situație este emblematică pentru felul în care proiectele prind sau nu maturitate la nivelul Primăriei Bacău și constat și cred că aveți o mare problemă de management. Și aș dori să ne spuneți ce faceți în acest sens? Ce faceți ca aceste proiecte, pe care le aveți în vizor, multe dintre ele benefice, mai ales cele pe zona de mobilitate urbană, pentru că această parcare se referă la traficul din municipiul Bacău și mai ales la reținerea celor care intră în Bacău la marginea centrului orașului și poate funcționa și ca un H.U.B inter modal la pachet cu autogara de acolo.

Deci, unu la mână, aș dori să ne spuneți ce faceți pentru a îmbunătăți aceste probleme existente la nivelul Primăriei Bacău cu privire la implementarea proiectelor și doi, ce planuri aveți pentru celelalte măsuri din politica de parcări pentru că vreau să vă aduc aminte că nu este suficient să amplasăm parcări da, mă rog, la marginea acestui inel central al municipiului, ci este nevoie și de măsuri care să facă cetățenii, cei care intră în oraș, să își lase mașinile la intrarea în oraș sau în centru cel puțin, acele măsuri restrictive, prohibitive ca să le spun așa, cum sunt prevăzute și de politica de parcări și de planul de mobilitate. Mulțumesc.

Doamna Președintă de ședință Dinu Ioana-Raluca-domnul Primar, aveți cuvântul.

Domnul Primar Cosmin Necula-multumesc. doamna președinte de ședință. Fără a încerca sub nici o formă să dau răspunsul sau să intru în polemici politice inutile, vă pot spune că dacă privești așa de undeva, de pe margine și calculezi că e unu, că e doi, e foarte simplu. Realitățile, în schimb, sunt un pic diferite. De la momentul în care există o hotărâre de consiliu local până la momentul în care se întocmesc cărți funciare, planuri, cadastre și absolut toate aceste chestiuni durează și nu este o chestiune care să fie vina municipalității. Problema, în esență, reducând problema acestei parcări, nu vreau să vă ascund faptul că personal am fost împreună cu domnul Inspector General la minister pentru a explica funcționarilor de acolo care este întreaga speță. Din păcate, ca de foarte multe ori în tot ceea ce înseamnă administrație, nu e vorba de decidentul politic ci e vorba de vreun funcționar care nu înțelege sau pe care nu-1 interesează pe el prea mult ce se întâmplă sau ce nu se întâmplă. Multe dintre solicitările pe care le-a făcut ministerul, din punctul meu de vedere sunt exagerate și dovedeau, de altfel, o profundă necunoaștere a speței în sine. La un moment dat se interpreta că acolo erau niște clădiri vajnice cu elevi înăuntru și noi dărâmăm clădirile bieților elevi și privăm astfel învățământul băcăuan de vreun spațiu. Și multe alte asemenea chestiuni. Din păcate, facem parte toți dintr-o țară în care dacă nu se solicită un milion de hârtii pe teme justificative, de frica lui x, de frica lui y, de foarte multe ori nejustificat, nu mergem mai departe. Asta este realitatea, mai complinim și aceste ultime solicitări pe care le mai are vreun funcționar de pe la Ministerul învățământului, nu neapărat ministrul. Asta-i realitatea.

2.Apropo de politica de parcări, ați votat toți, doamnelor și domnilor consilieri locali, un plan de măsuri, ați votat un plan de mobilitate urbană, ați votat politică de parcări, aplicăm ce scrie acolo, nu stăm și ne lamentăm, indiferent cât de nepopulare sau de cât de grele vor fî acele măsuri.

Pe de altă parte, în luna martie voi veni în fața dumneavoastră, probabil cât de curând, cu o serie de documentații și de proiecte care se înscriu exclusiv în această linie a mobilității urbane și a tot ceea ce înseamnă componentă de parcări și componentă de trafic pe municipiul Bacău. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-mulțumesc. Domnule Primar, totuși, apropo de lamentare, aveți Parlamentul, aveți Guvernul dumneavoastră, mă rog partidul dumneavoastră, puteți să modificați legislația, dacă există birocrație excesivă, așa cum spuneți. Deci, vă rog, puneți problema, mai ales că sunteți sau ați fost Vicepreședinte al Asociației Municipiilor din România. Deci, apropo de lamentări, dumneavoastră ar trebui să fiți cel care sunteți în măsură să ceară o serie de modificări legislative pentru a debloca astfel de proiecte, pentru că aud de trei ani de zile că vă plângeți că ministerul x nu vă lasă, că funcționarul y e nu știu cum, dar în cele din urmă totuși, e și o problemă și politică dar și de management aici. Deci și politică. Și politică, mulțumesc.

Domnul Consilier Midăus Daniel-doamna președinte de ședință, aș avea și eu o intervenție aici.

Doamna Președintă de ședință Dinu Ioana-Raluca-snuneti.

Domnul Consilier Midăus Daniel- dacă-mi permiteți. Am asistat și eu la schimbul de replici de astăzi. Sincer, eu îmi propun să.. ..v-am criticat destul, domnule primar, timp de doi ani de zile și mi-am propus să mă abțin în măsura în care îmi permiteți și dumneavoastră să nu vă mai critic și să venim cu soluții constructive, noi, Partidul Național Liberal. Acum, uitându-mă pe proiect, este clar că direcția este dată, s-a aprobat acea hotărâre de consiliu local și aș avea o discuție strict tehnică. Deci, Partidul Național Liberal astăzi va vota acest proiect, nu vă ascund, condiționat de un amendament al nostru. Și este o chestiune strict tehnică. Haideți să ne uităm un pic la expunerea de motive a dumneavoastră, de fapt a domnului viceprimar, în care spune, face referire la prevederile articolului 112 alin.6 din Legea Educației Naționale nr.l din 2011, respectiv „schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților învățământului preuniversitar de stat, cum este cazul de față, se poate face de către autoritățile administrației publice locale, în speță de către noi, numai cu avizul conform al Ministerului Educației Naționale”. Deci, practic, această schimbare de destinație, ca să înțeleagă toată lumea, se face numai cu avizul conform al Ministerului Educației Naționale. De asta se modifică și se cere astăzi modificarea acelui HCL, introducerea unui nou alineat, alineatul 2 la art.l, da? Numai că avem o mică problemă. De ce? Ca să se schimbe destinația bazei materiale și să se aprobe această chestiune, ne trebuie avizul conform. Avizul conform este prevăzut de articolul 9 din Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice 5819 din 2016, care articol 9, la punctul 1 specifică foarte clar că solicitarea avizului conform, emiterii avizului conform se poate face numai dacă este însoțită această documentație de o hotărâre de consiliu local, prin care se propune schimbarea destinației. Atenție. Astăzi, nouă, ni se solicită să aprobăm schimbarea destinației. Ori schimbarea destinației se poate face numai după emiterea avizului conform. Și atunci ca să venim cu o soluție și eu vin cu o soluție pragmatică. Noi venim, eu cel puțin fac un amendament astăzi prin care, la acest proiect de hotărâre, în loc de articolul 1 alineat 2 sintagma „se aprobă”, „se propune schimbarea destinației”, în baza articolului 9 punctul 1 din Ordinul Ministerului Educației Naționale 5819 din 2016, pentru ca să-i obținem o dată acest aviz și ca să putem schimba destinația în baza prevederilor articolului 112 din Legea Educației Naționale. Este foarte simplu, în măsura în care veți da curs și veți vota acest amendament propus de către mine, colegii mei vor vota în ansamblu și hotărârea de consiliu local, proiectul de hotărâre.

Domnul Primar Cosmin Necula-domnule consilier...

Domnul Consilier Midăus Daniel-cred că am fost destul de succint și la obiect. Domnul Primar Cosmin Necula-deci. domnule consilier, din punctul meu de vedere, interesul comunității este pe deplin slujit în momentul în care această parcare va fi în ființă. Dacă sunt o serie de modificări de natură tehnică, tehnico-adminîstrativ - juridică, eu n-am nici un fel de problemă, aici și domnul secretar, are și el unele opinii. Nici un fel de problemă din punctul meu de vedere atâta timp cât urmărim același obiectiv al proiectului.

Domnul Consilier Midăus Daniel-acelasi scop și nu în ultimul rând, chiar voiam să vă fac o propunere, haideți să trecem peste...este o propunere decentă, civilizată să trecem de, eu nu le-aș zice lamentări, de acest stadiu în care ne tot plângem de legislație, de funcționari, de orice altceva în afară de noi. Eu zic că cel mai simplu și mai eficient este să găsim soluții și soluțiile le putem găsi împreună, chiar pe lege și știți foarte bine că am dat curs totdeauna discuțiilor în ceea ce privește discuțiile pe lege, unde mă pricep. în alte domenii de activitate cum e sănătatea, cum e urbanismul, eu știu, alte domenii de activitate, avem colegi în consiliul local care au expertiză pe acest domeniu. Vă mulțumesc.

Doamna Președintă de ședință Dinu Ioana-Raluca- domnule secretar, ne puteți....

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovid-finalitatea. până la urmă a hotărârii de consiliu local, că aprobăm propunerea, că aprobăm schimbarea, tot aia va fi, se va concretiza în fapt într-o hotărâre de consiliu local care va schimba destinația. Numai că acea hotărâre de consiliu local nu-și va putea produce efectele și dumneavoastră ați sesizat foarte bine, decât în momentul obținerii avizului conform. Ce facem noi acum? De fapt este o procedură care ne va fi necesară atât în fața Ministerului învățământului cât și în documentația de realizare a proiectului. Din acest punct de vedere eu aș sugera ca sintagma dumneavoastră să renunțați la ea și la articolul final din proiectul de hotărâre să spunem că hotărârea de consiliu local își va produce efectele în momentul obținerii avizului conform.

Domnul Consilier Miclâus Daniel-domnule secretar, haideți că suntem juriști amândoi.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-da. corect.

Domnul Consilier Midăus Daniel-deci. nu putem să aprobăm a priori. Deci mă condiționează...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-un act își produce efectele în sensul rezolvării unei situații.

Domnul Consilier Midăus Daniel-vedeți...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-haideti să-i dăm cuvântul și domnului director, care a avizat...

Domnul Consilier Midăus Daniel-numai un pic, dacă-mi permiteți.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-vă rog frumos.

Domnul Consilier Midăus Daniel-ca să se aprobe schimbarea destinației îmi trebuie un aviz, nu-1 avem. Nu putem să aprobăm un ....

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovid-hotarârea asta este solicitată de către Ministerul învățământului.

Domnul Consilier Midăus Daniel-ok. dar...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovid-prin care dumnealor spun foarte clar, aprobați voi în primul rând, că e logic și când facem o hotărâre de guvern, când se inițiază, se aprobă de către autoritatea publică locală măsura care stă la baza ulterior a documentului emis de instituția centrală.

Doamna Președintă de ședință Dinu Ioana-Raluca - domnule Fantază....

Domnul Consilier Midăus Daniel-domnule secretar, dacă-mi permiteți. Numai un pic doamna președinte de ședință, cu scuzele de rigoare. Deci, propunerea este propunere.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-corect eu nu pot să nu pun la vot... Domnul Consilier Midăus Daniel-eu propun, nu aprob.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovid-ati înțeles, nu, vorbeam de două lucruri diferite.

Domnul Consilier Midăus Daniel- Ordinul Ministerului Educației este foarte clar, trebuie să propunem, nu trebuie să aprobăm. Aprobăm după ce avem avizul conform, este foarte simplu. Succesiunea în timp este foarte clară și am zis, este o soluție de bun simț, ca să venim pe lege, strict pe lege, ca să nu ne mai plângem de funcționari, de legi, de nu știu ce, schimbăm această sintagmă și atunci nu avem absolut nici o problemă, în loc de se aprobă, se propune. După ce vom avea avizul și să dea Dumnezeu să-1 obținem....

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-mai venim din nou în fața dumneavoastră o dată....

Domnul Consilier Midăus Daniel-nu-i nici o problemă, haideți să facem lucrurile ca la carte. De ce să le facem de mântuială?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-si atunci de ce să le facem cu ....

Domnul Consilier Midăus Daniel-eu n-am reproșat, atenție, eu n-am reproșat așa la nimeni de aici, că s-a mișcat cu întârziere, că sunt atâtea probleme...

Haideți să facem lucrurile ca la carte.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-oricum. am obligația să supun...

Domnul Consilier Midăus Daniel-si atunci aveți tot sprijinul nostru.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovid-domnule consilier, oricum am obligația să supun la vot amendamentul dumneavoastră. Haideți sa-1 lăsăm și pe domnul Fantaza că vrea să spună ceva.

Doamna Președintă de ședință Dinu Ioana-Raluca- aveți cuvântul.

Domnul Director Fantaza Ciprian-cred că în principal trebuie să plecăm de la solicitarea ministerului. Solicitarea ministerului, pe lângă alte chestiuni, la punctul 4, arată foarte clar cu ce trebuie să complinim noi acest dosar, ca să primim acest aviz. Și ne spune să completăm în vederea demolării și să indicăm efectiv care simt imobilele pe care intenționăm să le demolăm. După ce obținem avizul, intrăm în etapa de scoatere din domeniul public și aprobarea casării. Deja suntem, în limbajul nostru liber de juriști, am ars niște etape. Am mers de două ori la minister, ne-au solicitat de două ori un rând de documente, aceasta este a treia oară. Deci noi, dacă dânșii vor doar atât să facem, haideți să nu mai umblăm la textul din corpul hotărârii, principal, că după aia riscăm să vină cu alte solicitări și să mai intrăm o dată în consiliul local, știu eu pentru ce. Deci, ei ne-au cerut atât, prevede schimbarea destinației parcării subterane dar nu face referire la acele zece corpuri de clădire pentru care se solicită demolarea, drept urmare este necesară completarea hotărârii pentru schimbarea destinației cu indicarea acelor corpuri de clădire.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-păi da, și nu vorbim de aceeași chestiune. E numai chestiune de nuanță. E numai chestiune de nuanță.

Domnul Director Fantaza Ciprian-există un risc să ne întoarcă din nou.

Domnul Consilier Midăus Daniel-eu sunt învățat să facem lucrurile ca la carte și atunci, dacă ordinul care vine în completarea Legii Educației Naționale, atenție, pe mine nu mă interesează apropo de funcționari,da, bun, atunci dacă ordinul spune clar, o hotărâre de consiliu local strict prin care se propune schimbarea destinației, de ce să nu punem așa?

Domnul Primar Cosmin Necula-explic eu imediat de ce.

Domnul Consilier Midăus Daniel-se propune schimbarea destinației. Punct. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul Miclăuș,....

Domnul Consilier Midăus Daniel-după aia obținem avizul conform și după aia dăm drumul la treabă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul Miclăuș, dacă era prima hotărâre prin care făceam schimbarea destinației....

Domnul Consilier Midăus Daniel-eram sigur că o să invocați asta.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-păi normal...

Domnul Consilier Midăus Daniel-păi nu este, nu stă în picioare... Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Pooovid-mă lăsați să termin?

Domnul Consilier Midăus Daniel -vă las, cum să nu.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-bun. în momentul în care această hotărâre a fost trimisă la Ministerul învățământului, Ministerul învățământului nu a avut critica pe care o ridicați dumneavoastră și care ar fi fost singura instituție pertinentă să ridice critica și să spună - ați dat o hotărâre de consiliu și n-ați adus, nu, ei au avut o singură dorință, modificați acea hotărâre, deci s-o modificăm, în sensul să precizăm foarte clar aceste aspecte solicitate. Acum veniți dumneavoastră, erijându-vă în Ministerul învățământului și modificați o cerință a Ministerului învățământului, la o hotărâre pe care dumneavoastră ați aprobat-o deja.

Domnul Consilier Midăus Daniel-eu. dacă...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Ponovici-întelegeti?

Domnul Consilier Midăus Daniel-eu înțeleg foarte bine.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nuanța dumneavoastră e perfectă, reală, în condițiile în care am fi fost la prima hotărâre.

Domnul Consilier Midăus Daniel-da.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-dar acum noi nu facem decât să complinim o pretenție pe deplin justificată a Ministerului învățământului. Dacă Ministerul învățământului ar fi considerat că nu este corectă, în pretențiile pe care le-au avut în adresa respectivă ar fi spus și chestia asta. Vă mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula-o secundă, o secundă vă rog, dacă-mi permiteți. Doamna Președintă de ședință Dinu Ioana-Raluca-da. domnule primar.

Domnul Primar Cosmin Necula-deci. haideți să ne înțelegem. Obiecțiunea ridicată de domnul consilier Miclăuș e pe deplin justificată. Pe de altă parte avem o serie de documente cerute de funcționarii de la minister, care ne indică că vor așa. Nu vă ascund faptul că-mi este teamă că dacă facem cum spuneți dumneavoastră, cum e corect și cum ar fi trebuit și ei să ceară, riscăm o nouă interpretare a nu știu cărui funcționăraș de pe acolo. Vă spun cu toată deschiderea și cu toată sinceritatea.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-de asta este consiliul local, să discutăm și să deliberăm, nu numai să venim și să ridicăm mâna și să.. .pro sau contra.

Domnul Primar Cosmin Necula-corect corect.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-păi haideți să găsim o soluție. Cum facem? Domnul Primar Cosmin Necula-păi aici e esența întregii povești.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-păi. cum facem?

Domnul Primar Cosmin Necula-este așa. Aveți dreptate întrutotul. Ăia au cerut într-un fel. Eu vă propun, aici dumneavoastră decideți în consiliul local cum considerați. Haideți să ne uităm în spiritul celor cerute, au cerut strict, delimitat, o serie de obiecțiuni. Nu vă ascund faptul că a trebuit să demonstrez faptul că noi facem și alte baze materiale. Deci, ei habar n-aveau măcar ce se întâmplă in municipiul Bacău și ce baze materiale au. Și nici ce-i acolo. Foarte înguști în interpretări.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-dar soluția o avem.

Domnul Primar Cosmin Necula-păi haideți să urmărim scopul.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-domnule primar, haideți să ne uităm, că eram sigur că domnul secretar o să-mi invoce HCL, dar să știți că sunt pregătit totdeauna. Deci, avem HCL acesta, 344/2017. Haideți să ne uităm la articolul 1 alineat 1 - „se aprobă ca imobilul -teren, știm despre ce este vorba ...în suprafață de să fie destinat*, să fie destinat pentru edificarea unei parcări. Da? Care urmează să fie destinat. Și noi, astăzi, la alineatul 2, ne propuneți să aprobăm schimbarea destinației. Aici este nuanța. în ordinul, atenție, în Ordinul Ministerului Educației Naționale se spune, trebuie să venim cu o propunere de schimbare a destinației, pentru că această schimbare de destinație trebuie să fie făcută după obținerea avizului conform. Este foarte simplu. Dacă mă contraziceți și aici, unde este o logică formală simplă...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovid-dar dumneavoastră, când ați votat, când ați votat hotărârea de consiliu local în 2017 și ați aprobat textul acela „să fie destinat**, ați înțeles că păstrați vechea destinație? Sau că ați schimbat destinația?

Domnul Consilier Midăus Daniel-deci. din câte-mi aduc aminte, mi se pare că nici nu am fost atunci. Memoria nu mă înșeală.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-bun. asta-i partea a doua, dar eu n-am vrut s-o ridic.

Domnul Consilier Midăus Daniel-memoria nu mă-nșeală.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-dar acum vă întreb, nu ca observator... Domnul Consilier Midăus Daniel-dar una-i una, dar alta-i alta.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Ponovid-dar eu cred că tot consiliul local, în momentul în care, inclusiv domnul Ghingheș, care zâmbește foarte amuzat, în momentul când a schimbat și a aprobat sintagma asta „să fie destinat*’, eu cred că niciunul nu a avut în intenție să rămână aceeași destinație. Să fie destinat înseamnă că pe viitor, s-a folosit la timpul viitor, acum facem și sintaxa frazei...

Domnul Consilier Midăus Daniel-da...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-s-a folosit la timpul viitor, o destinație care va fi dată unui imobil.

Domnul Consilier Midăus Daniel-corect.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovid- trebuia, după părerea dumneavoastră...

Domnul Consilier Midăus Daniel-după ce se obține avizul conform, pe care nu-1 avem.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul meu, această hotărâre, în faza asta, care ați spus „să fie destinat”, a fost trimisă la Ministerul învățământului, care a spus așa - „este foarte bună hotărârea dumneavoastră și toată cealaltă documentație, numai că trebuie să modificați în sensul acesta. Repet, din partea Ministerului învățământului nu am avut nici o critică la formulare decât să fie cât mai precis ce vrem să facem acolo. Nu a fost nici o critică pe baza schimbării destinației, pentru că această hotărâre, așa cum v-am mai spus și când se emite o hotărâre de guvern și la baza ei stau hotărârile de consiliu local ale autorităților publice locale, consiliul local nu aprobă propunerea, aprobă măsura, care va sta la baza hotărârii de guvern. Și acum vă întreb încă o dată - dumneavoastră sunteți consilier local sau sunteți Ministerul învățământului?

Doamna Președintă de ședință Dinu Ioana-Raluca-si domnul Fantaza vrea să ia cuvântul. Vă rog.

Domnul Director Fantaza Ciprian-prima hotărâre, din punctul meu de vedere, este foarte corectă deoarece terenul rămâne. Deci terenul rămâne.

Un teren urmează să fie destinat, cu respectarea prevederilor legale, pentru anumită afectațiune. Când vorbim de clădiri, clădirile le vom demola. Nu avem cum să folosim aceeași sintagmă, să fie destinate. Deci, exact asta a cerut ministerul. Este necesară completarea HCL pentru schimbarea destinației în vederea demolării corpurilor de clădire. Asta au scris colegii mei de la Patrimoniu în hotărâre. Eu zic că dacă intervenim e un risc, e un risc să ne întoarcă din nou cu alte solicitări.

Domnul Consilier Midăus Daniel-riscul cel mai mare este să încălcăm legea și avem articolul 112 din Legea 1 care precizează foarte clar că schimbarea destinației se poate face numai după obținerea avizului conform. Eu prefer să supăr pe un domn de la Ministerul Educației sau chiar pe doamna ministru, pentru care am o simpatie aparte, la modul cel mai serios, decât să încalc legea și să mergem să dăm cu subsemnatul unde nu-i face nimănui plăcere. Și atunci, ca să protejez, să mă protejez în primul rând pe mine, să protejez în al doilea rând colegii din consiliul local, eu vă spun că am propus acest amendament de bun simț, pe lege, este o sintagmă. Dacă dumneavoastră veți considera că n-am fost suficient de convingător și nu v-am convins, îmi asum această chestiune, dar Partidul Național Liberal, vă anunț de pe acum, nu își însușește acest proiect de hotărâre în forma în care ne-a fost prezentat.

Dumneavoastră urmează să, până la urmă suntem în democrație, vom aștepta rezultatul, să supuneți la vot amendamentul astfel cum a fost propus de către subsemnatul și după aceea vom anunța poziția noastră vizavi de acest proiect, în funcție și de rezultatul votului pe amendament

Doamna Președintă de ședință Dinu Ioana-Raluca-donmul secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovid-am și eu o nedumerire, avizul Comisiei Juridice este favorabil. V-ați răzgândit de ieri până azi sau cum?

Domnul Consilier Midăus Daniel-avizul Comisiei Juridice este un aviz consultativ, știți foarte bine.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-si părerea dumneavoastră....

Domnul Consilier Midăus Daniel-din propria experiență, când această comisie funcționa în parametri maximi, ca să zic așa, când eram eu președinte și domnul Cristian Ghingheș secretar, da, țineți minte că stăteam câte șase ore la comisie, atunci lămuream toate aspectele acolo. între timp s-au mai schimbat niște chestiuni acolo și ne-am dat seama că cel mai bine este să venim în plenul consiliului local, de față cu toți colegii, să ne expunem propriile opinii și de ce nu, ne putem înșela la comisii. Nu? Suntem oameni.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovid-păi nu vă puteți înșela și în consiliul local?

Domnul Consilier Midăus Daniel-dar este un aviz consultativ.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-dar în consiliul local nu vă puteți înșela?

Domnul Consilier Midăus Daniel -astăzi, în fața, în plenul consiliului local, eu chiar mă bucur că avem un dialog civilizat cu domnul primar. Dumneavoastră, știu domnule secretar, v-ar sta bine într-un partid politic dumneavoastră. Aici chiar sunt de acord cu domnul Cristian Ghingheș.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-se cunoaște că sunteți coleg de comisie cu domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Midăus Daniel-să știți că vă depășiți un pic atribuțiile, din punctul meu de vedere...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu cred.

Domnul Consilier Midăus Daniel-cu toată simpatia...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovid-nu.

Domnul Consilier Midăus Daniel-ba da. Ba da și trebuie să vă spună cineva acest lucru, dumneavoastră sunteți secretar și trebuie să vă ocupați strict de chestiuni de legalitate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- discutam pe lege, domnul Miclăuș. Acum discutam, dacă dumneavoastră acum»..

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- afirmația că mă substitui Ministerului Educației Naționale...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Pocovici-păi tocmai...

Domnul Consilier Midăus Daniel-este o afirmație politică și dumneavoastră excedeți fișei postului și vă atrag atenția...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu. nu...

Domnul Consilier Miclâus Daniel-si vă atrag atenția să nu mai faceți aceste greșeli pentru că suntem în fața consiliului local.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-eu v-am întrebat în felul următor... Domnul Consilier Midăus Daniel-eu am fost destul de civilizat, v-am ascultat... Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Ponovid-eu v-am întrebat, care poziție s-o luăm în considerare?

Domnul Consilier Midăus Daniel-nu are rost să intrăm în polemică, care excede cadrului de astăzi.

Doamna Președintă de ședință Dinu Ioana-Raluca-stimați colegi, eu zic că-i cazul să oprim polemica, să-1 rugăm pe domnul secretar să supună amendamentul domnului Miclăuș la vot, dacă-i nevoie să-1 mai repete o dată, sau în formula, ca să rămână pe bandă.

Domnul Consilier Midăus Daniel-da. îl repet, în loc de „se aprobă” la alineatul 2 articolul 1, eu am propus „se propune”. îmi scuzați pleonasmul, „se propune ca imobilul să fie...”.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovid-supunem la vot amendamentul domnului Miclăuș.

Cine este pentru? Câte voturi sunt? Cinci voturi. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Și diferența abțineri, amendamentul nu a fost aprobat.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ   IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICÂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREq

[U CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DAN

ILĂGHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9,

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

[ROFTE DUMITRU

X

12.

LAZAR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

5

-

14

Cu 5 voturi pentru și restul abțineri, amendamentul nu a fost aprobat

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca-domnul secretar să supună proiectul la vot.

Domnul Consilier Midăus Daniel-dacă-mi permiteți, înainte să supună domnul secretar. Vă mulțumesc pentru exercițiul democratic de astăzi.

Poziția Partidului Național Liberal este pentru a se duce la bun sfârșit acest demers, da, dar având în vedere chestiunile de ordin tehnic și aici nu vorbim de chestiuni de ordin politic, chestiuni de ordin tehnic, pe care vi le-am explicitat anterior, noi vă anunțăm că nu ne împotrivim acestui proiect și există și această modalitate elegantă de a ieși din acest impas, ne vom abține astăzi la vot, vizavi de argumentația avută în vedere la propunerea amendamentului. Vă mulțumesc.

Doamna Președintă de ședință Dinu Ioana-Raluca-puteti supune la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Ponovici Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BlRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ   IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUC A

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

[ROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14. IMICLAUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

4

Cu 15 voturi pentru și 4 abțineri, proiectul a fost adoptat.

23.Se trece la punctul 23 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăt pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a iotului de teren în suprafață de 3 m.p. (găsit la măsurători 3,26 m.p.) situat în intravilanul municipiului Bacău, proprietate privată a Municipiului Bacău - beneficiari Cașcaval Dumitru și Cașcaval Oana-Larisa.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - proiectul de hotărâre presupune aprobarea concesionării directe a unui iot de teren în suprafață de 3 m.p., însă la măsurători s-au găsit 3,26 de m.p., terenul este situat în intravilanul municipiului Bacău și este proprietate privată a Municipiului Bacău și concesionarii sau beneficiarii concesionării sunt Cașcaval Dumitru și Cașcaval Oana.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății și Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca -dacă sunt discuții asupra proiectului? Este vot secret. Vă invit la vot. Mulțumesc.

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a lotului de teren în suprafață de 3 m.p. (găsit la măsurători 3,26 m.p.) situat în intravilanul municipiului Bacău, proprietate privată a Municipiului Bacău - beneficiari Cașcaval Dumitru și Cașcaval Oana-Larisa.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 19

  Mr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTU

  RI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  r

  ART. 1 - (1) Se aproba concesionarea directa către d-nii Cașcaval Dumitru si Cașcaval Oana-Larisa, a suprafeței de 3,00 m.p. teren (găsit la măsurători 3,26 m.p.) proprietate privata a Municipiului Bacau situat in ntravilanul Municipiului Bacau, nr. cadastral 85134, înscris in cartea funciara 85134 UAT Bacau, pentru realizarea unei extinderi - balcon ce va avea destinația de ocuinta, cu respectarea materialelor, formei, dimensiunilor, finisajelor, cromaticii si a raportului jlin/gol identice cu a balcoanelor de la etajele superioare si cu interdicția de a executa usi de acces spre exterior, conform ANEXEI NR. 1 - parte integranta din prezenta îotarare.

  S-A ADOPTAT.

  18

  1

  0

  2.

  ’2) Durata concesiunii este de 25 de ani. S-A ADOPTAT.

  18

  1

  0

  3.

  ART. 2 - Se aeroba redeventa in suma de 33.9626 ei/m.p./an pentru terenul prevăzut la ART. 1, conform tisei de calcul ANEXA NR. 2 - parte integranta din jrezenta hotarare.

  S-A ADOPTAT.

  18

  1

  0

  4.

  ART. 3 - Se aeroba Contractul de concesionare-cadru conform ANEXEI NR. 3, parte integranta din prezenta îotarare.

  S-A ADOPTAT.

  18

  1

  0

  5.

  ART. 4 - Primarul Municiniului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

  S-A ADOPTAT.

  18

  1

  0

  6.

  ART. 5 - Se imoutemiceste Dl. Primar al Municiniului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu iersoanele menționate la ART. 1 din prezenta hotarare. S-A ADOPTAT.

  18

  1

  0

  7.

  ART. 6 - Prezenta hotarare va fi comunicata D-lui Primar al Municipiului Bacau, d-lor Cașcaval Dumitru si Cașcaval Oana-Larisa, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Compartimentului Evidenta Concesionari.

  S-A ADOPTAT.

  18

  1

  0

& [ART. 7 - Prin griia Secretarului Municipiului Bacau? (prezenta hotarare va fi comunicata Instituției Prefectului -Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

S-A ADOPTAT.

24.Se trece la punctul 24 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăt pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.157/2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - expunere de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.157/2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău. Deci, periodic, domeniul privat al municipiului Bacău, apar modificări ca urmare a unor cereri care vin cu diverse solicitări prin care se solicită termene de închiriere, de concesionare și alte aspecte legate de domeniul privat al municipiului Bacău. Materialul l-ați avut la mapă, l-ați studiat și vă propun să-1 votați în forma prezentată. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Executiv Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca -discuții asupra proiectului numărul 24 dacă sunt? Da, domnul consilier, spuneți.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- da, voiam să-1 completez pe domnul Scripăț. Și o să încep ca el. Periodic mai aprobăm un garaj îngrămădit printre blocuri, mai aprobăm vreun spațiu publicitar...

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt -regret, regret mult că nu ați citit proiectul.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- ba da. Am citit și acest proiect...

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - și unde spune că aprobăm garaj domnul consilier?

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- păi nu. Prevede...

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - aha.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- ...prevede introducerea în domeniul privat care...

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - există și posibilitatea...

Domnul Consilier Cristian Ghinghes-... este un prim pas pentru realizarea acelor operațiuni. Că acesta este primul pas.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - există, există...

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- și avem în proiect.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - există și posibilitatea... haideți să vorbim, să vorbim punctual.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- nu, nu, nu, avem în proiect. Deci avem în proiect, scrie destinație de garaj, destinație de spațiu public...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Ghingheș...

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt -da domnule, vom aproba și garaje. Este în...

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- îngrămădite. Continuați din păcate, din păcate...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Ghingheș...

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- continuați, continuați în aceeași logică de urâțire a orașului.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Ghingheș...

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- cu spații publicitare amplasate alandala, cu garaje...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Ghingheș, domnul Ghingheș, haideți să vă explic. Proiectul acesta este o completare a hotărârii de consiliu local prin care s-a însușit inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat. Din păcate, în Moldova nu a existat carte funciară, care să permită o evidență clară, precisă și la zi. îmi pare rău că domnul Miclăuș nu este că v-ar fi explicat după ce terminam eu mai în amănunt, care să permită identificarea în mod clar a proprietăților aparținând domeniului public, domeniului privat, și al domeniul privat aparținând cetățenilor. De asta există aceste situații în care, pe măsură ce procedăm la inventariere, constatăm terenuri care stau în aer, plutesc.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- asta pe de o parte.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - plutesc.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- asta pe de o parte.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu, nu, asta este prima parte. Plutesc. Domnul Consilier Cristian Ghinghes- bun, prima parte și a doua parte...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -ca să lămuresc regimul juridic al acestora, eu trebuie să le introduc în inventar. Și acum vă întreb pe dumneavoastră. Sunteți consilier local de doi ani de zile. Ați avut proiecte de inventariere o grămadă.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- corect. Pe unele le-am aprobat.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -în urma... nu, nu, în urma acestora, în consiliul local, de câte ori vi s-au băgat că aceste terenuri să fie ocupate, închiriate, concesionate. Făcând o referire strictă la acestea. Deci nu...

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- vă aduc exemple concrete. Deci uitați-vă ... Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - da.

Domnul Consilier Cristian Ghinehes- ...vă rog, am rugămintea să consultați proiectul de hotărâre și să observați că acolo sunt chiar societăți private care provoacă aceste modificări pentru amplasarea de spații publicitare. Deci, va rog să consultați proiectul. Deci, a venit o companie și a spus că eu vreau să fac un panou publicitar. Iar primul pas acesta este.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - păi nu, eu acum pun întrebarea. Domnul Consilier Cristian Ghinghes- domeniul privat.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici ~ noi, eu ca și dumneavoastră, în primul rând că dumneavoastră hotărâți chestia asta.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- corect, corect.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - dumneavoastră. Nu e una din atribuții să lămuriți regimul juridic al patrimoniului și să-1 stabilizați?

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- categoric.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - păi și atunci cum puteți să-l faceți, asta este singura procedură prevăzută de lege. Cum puteți face ...

Domnul Consilier Cristian Ghinehes- nu, nu, nu ați înțeles.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu, nu, eu am înțeles.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- sunt cereri de amplasare a unor garaje și... Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - garaje nu s-au mai aprobat în municipiul Bacău, cred de un an și jumătate cel puțin.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- nu, dar au fost multe care au fost introduse în legalitate, în loc să procedați la sancționarea celor care fac lucrul acesta și eventual dărâmarea acestora. Ca să emiteți un semnal clar cetățenilor. Pentru că, din păcate, în Bacău se construiește haotic și calitatea vieții scade. Scade de la o lună la alta. Cu panouri publicitare, cu garaje amplasate aiurea și apoi îi introducem, îi băgăm în legalitate. Domnule Secretar și stimată administrație, am rugămintea să nu mai continuați, să nu mai continuăm noi în logica asta. Deci, municipiul Bacău este din ce în ce mai urât. Oamenii pleacă din acest oraș. Nu din cauza... Nu în primul rând din cauza contextului economic, ci pentru că această calitatea a vieții este din ce în ce mai scăzută. Vorbim de spații verzi, de locuri publice, de parcuri și de aceste construcții care, cum să zic, sunt și urâte sunt și amplasate fără nici o noimă urbanistică.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Ghingheș, dar nu vorbim de construcții aici, domnule. Vorbim clar ...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- vorbim de primul pas. Consultați proiectul de hotărâre

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - primul pas, primul pas de care spuneți dumneavoastră, probabil după o anumită carte sau nu știu, așa, vorbiți efectiv de o etapă obligatorie pe care dumneavoastră o aveți în atribuție.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- și atunci...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cesionarea și administrarea... Domnul Consilier Cristian Ghingheș- corect, corect.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - ... domeniului public și privat. Domnul Consilier Cristian Ghingheș- corect. Dar ceea ...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - dar dumneavoastră nu aveți ce gestiona și administra dacă acest domeniu nu este cuprins în inventar.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca - domnul consilier...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cuprinzându-1 în inventar nu numai că-i lămuriți regimul juridic al acelui teren care este incert datorită faptului că ne-am născut în Moldova, ci faptul că dumneavoastră, consilier local, nu veți putea exercita asupra lui nici o autoritate, nu-1 veți putea administra în nici un fel, nu veți putea face nici măcar întreținerea lui. Pentru că poate să vină Curtea de Conturi și să spună de ce ați efectuat pe acel teren lucrări de spații verzi, de pietruire, de asfaltare că nu îl aveți în inventar. Asta este de fapt consecința acestui cuprins, cuprinderea lui în inventar. Dreptul dumneavoastră ca cetățean, în calitate de consilier local, să-1 administrați și să vă exercitați prerogativele. în lipsa inexistenței, dumneavoastră sunteți în plus. Nu mai puteți face nimic.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- domnule secretar...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - aici este problema.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca - numai un pic, aș vrea...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - dincolo de chestiile că putem amplasa nave cosmice, OZN-uri și alte chestii. Este o discuție.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- păi, discuția asta vreau să o avem.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - dar știți cum este, că drobul acela de sare...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- discuția asta vreau să o avem. Aste este discuția.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca - aș vrea să intervin și eu un minut. Am înțeles, ne-a explicat foarte clar domnul secretar care este necesitatea proiectului. Domnul consilier, vreau să vă întreb un lucru, absolut punctual să-mi răspundeți. Chiar nu înțeleg. Ați făcut o afirmație în sensul că panourile publicitare scad calitatea vieții băcăuanilor. Nu înțeleg cum panourile publicitare, cum scad calitatea vieții.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- da, multe dintre ele sunt amplasate în mod total anapoda în municipiul Bacău.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca - pe ce criterii vă bazați când spuneți, faceți afirmațiile acestea ca să aveți greutate, vă rog să aduceți și argumente. Domnul Consilier Cristian Ghinghes- corect. Păi mă lăsați, sau nu.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca -păi, total anapoda, acesta nu este argument, este un criteriu.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- văd că aveți un stil, așa, de a persecuta oamenii cu care vorbiți. Lăsași-mă să vă răspund.

Doamna Președinte de ședința Dinu Ioana - Raluca - sper că nu vă simțiți persecut

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- lăsați-mă.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca - spuneți.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- nu, nu, aveți un stil așa...

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca - asta aș vrea să-mi răspundeți. Cum afectează panourile publicitare calitatea vieții?

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- păi este simplu. Sunt panouri publicitare amplasate care acoperă tot felul de clădiri care sunt simbol al orașului. Avem panouri publicitare care se desprind, panouri publicitare care la un vânt mai puternic cad în capurile oamenilor. Avem panouri publicitare care nu sunt întreținute de acele firme care le dețin sau care le administrează. Avem panouri publicitare care nu sunt luminate, nu sunt iluminate corespunzător.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Ghingheș...

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca - lăsați-1 să termine, lăsați-1 să termine.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- avem panouri publicitare amplasate pe spații verzi și în spații publice, în piețe. Și o să vă aduc exemple, vă dau și poze dacă doriți. Vă fac un colaj frumos.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca - pot să vă răspund...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- dar dumneavoastră nu trăiți în municipiul Bacău? Unde trăiți?

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca - v-am lăsat. Mă lăsați să vă răspund? în primul rând nu știu câte cazuri sau puteți să-mi dați un exemplu de un caz în care un panou publicitar a căzut și a lovit o persoană?

2. dacă acele panouri sunt, sau afișele acelea mari, pânzele acelea mari simt amplasate pe blocuri, eu știu că se realizează acest lucru cu acordul locatarilor. Domnul Consilier Cristian Ghinghes- aici intrăm în altă discuție.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca - 3. Nu.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- administrația pe care o reprezentanți a promis că va veni cu un regulament privind publicitatea și afișajul de pe domeniul public.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca -stați, noi vorbim de calitatea vieții.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- păi da, da, calitatea vieții.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca - de calitatea vieții, atâta vreme cât o persoană, un proprietar ...

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- doamna consilier, calitatea vieții ține și de aspectul estetic al spațiului urban.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca - domnul consilier, de asta v-am și rugat să definiți....

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- haideți să trecem mai departe, putem avea discuția asta la...

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca - lăsați-mă un pic.....

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - domnul consilier, am făcut expunere de motive...

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca - domnul viceprimar, nu v-am dat cuvântul.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - ... însușim un inventar, punct. în rest poezii. Cu ce spune calitate, necalitate, abuz, garaj.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca - domnul viceprimar.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt -facem inventarul domeniului public. Asta v-am solicitat să votați.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca - atât aș vrea să termin și eu această afirmație. Fără să mai fiu întreruptă. Pe viitor când mai veniți cu argumente, cu enunțuri, vă rog să veniți și cu argumente. Am sărit de la calitatea vieții la estetică. Trebuie să știți dacă aceste...

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- sunt strâns legate. Asta nu înțelegeți. Sunt strâns legate. Un om...

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca - ba, înțeleg.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- un om care decide în numele cetățenilor trebuie să înțeleagă că această calitate a vieții presupune și calitatea spațiului urban, estetica lui, felul în care cetățenii se simt în oraș. Asta vreau eu să vă explic dumneavoastră.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana ~ Raluca - de unde știți dumneavoastră, domnul consilier?

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- dar vorbesc cu ei, eu merg cu ei prin oraș.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca - un proprietar de apartament care permite să fie amplasată o pânză din aceasta publicitară pe un apartament își simte afectată calitatea vieții. Eu cred că aici este o dezbatere de genul acesta în contradicție cu dumneavoastră, intr-un fel al jignirii proprietarilor sau persoanelor din municipiul Bacău, pentru că le-am aduce un prejudiciu al capacității fiecăruia de a hotărî pentru el. Așa încât cred că această discuție în contradictorie ar trebuie să înceteze. Și dacă nu mai sunt alte intervenții l-aș ruga pe domnul... stați, mai este domnul viceprimar Dragoș Ștefan care...

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - domnul consilier Ghingheș, publicitatea stradală face parte din viața oricărui oraș. Sunt bani la bugetul local. Deci, înțelegeți că în toată lumea asta există publicitate stradală. Nu numai piste de biciclete.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- da, făcută...

Domnul Vicenrimar Ștefan Daniel-Dragos - toate fac parte din viața unui oraș. Domnul Consilier Cristian Ghingheș- domnul viceprimar...

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - e punctul dumneavoastră de vedere dar lăsați publicitatea stradală.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- această publicitate...

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - în toată lumea există și face parte din viața unui oraș.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- total de acord cu dumneavoastră. Dar trebuie făcută în baza unui regulament pe care l-ați promis de doi ani și din păcate nu mai apare. Și acele mari, mari bannere de pe blocuri, alea trebuie amplasate doar cu autorizație de construcție. Deci fără...

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - unde mai sunt acum, unde mai sunt? Domnul Consilier Cristian Ghingheș- vă readuc...

Domnul Vicenrimar Ștefan Daniel-Dragos - unde mai sunt? Dați-mi un exemplu acum, astăzi. Unde sunt?

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- mai sunt câteva și o să vă arăt locul. Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - câteva, unde sunt? Spuneți unde. Domnul Consilier Cristian Ghingheș- eu nu înțeleg un lucru. Dumneavoastră nu mergeți prin orașul Bacău?

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - da, merg, numai spuneți acum unde sunt, că acum merg să-l văd.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- pot să vă aduc la cunoștință că orice astfel de afiș, de banner uriaș trebuie autorizat. Trebuie autorizat pentru că se schimbă fațada blocurilor. Și conform Legii construcțiilor, autorizării în construcții, asta trebuie făcut cu ele. Deci nu le amplasăm pur și simplu așa. Apropo de cele de pe blocuri, doamna Dinu. Deci, haideți, haideți să gândim dincolo de această legaleză de consiliu local și să discutăm despre felul în care orașul arată astăzi. Și sper...

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca - domnul secretar, vă rog să supuneți la vot.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- și sper să rămâneți și la discuții.

Domnul Primar Cosmin Necula - am rugămintea să nu mai persecutați omul. Haideți să mergem...

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca -să supunem la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot, da?

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Unde sunteți, domnul Ghingheș?

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- împotrivă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - așa. Domnul Crețu, unde sunteți?

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan - împotrivă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - păi nu, că ați făcut consonanță cu domnul Ghingheș. Dar nu știu cum, că ați avut o neconcordanță de timp.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan ...... (nu se înțelege, discuție înafara microfonului).

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu, după aceea ați ridicat mâna, când eram la abțineri. Deci, dumneavoastră sunteți împotrivă. Da? Deci, două voturi împotrivă avem, nu? Și abțineri? Nu avem. 17 voturi pentru și 2 voturi împotrivă.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUDLIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ   ionela-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7-

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPO AEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

2

-

Cu 17 voturi pentru și 2 voturi împotrivă a fost adoptat proiectul de hotărâre.

25.Se trece la punctul 25 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necuia pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea locațiilor din Municipiul Bacău pentru amplasarea de amenajări provizorii în vederea derulării unor activități de propaganda electorală.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necuia - mulțumesc, doamna președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu rugămintea să aprobați stabilirea de locații din municipiul Bacău pentru amplasarea de amenajări provizorii în vederea derulării unor activități de propaganda electorală.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca -dacă există discuții la acest proiect? Dau cuvântul întâi domnului Șova și apoi domnul consilier Ghingheș.

Domnul Consilier Sova - Gâtu Laur - mulțumesc. Am eu de făcut un amendament aici, la acest proiect, în sensul că se va elimina articolul 2 al proiectului de hotărâre. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca - supunem la vot amendamentul sau dau cuvântul domnului consilier Ghingheș.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - dați cuvântul.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca - domnul consilier, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - nu cred că mai este cazul pentru că era în aceeași logică deoarece acest cuantum defavoriza ratr-un fel sau altul candidații independenți și partidele mici. Pentru că sunt mai multe locații și suma de trei sute de lei este destul de mare în acest sens. Partidele mari, evident ca PSD-ul, își permit să plătească această sumă pentru mai multe locații, dar partidele mici sau candidații independenți nu ar avea posibilitatea. Așa că salut acest amendament și îl voi vota.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca - domnul primar vrea să ia cuvântul.

Domnul Primar Cosmin Necula - deci, parțial pot fi de acord dar dintr-un oarecare punct de vedere, totuși partidele politice, candidații independenți, neindependenți, pseudo independenți toți politicienii, nu fac acte de caritate și nu fac beneficii din astea fără, fără o recompensă într-un fel sau altul, din partea comunității. Da. Nu este comunitatea fericită să-l aibă pe nu știu care ca și candidat, fapt pentru care trebuie să-l susțină. îl susține suficient statul român în momentul în care impune anumite criterii de finanțare, anumite plafoane. De asemenea, Autoritatea Electorală Permanentă dă anumite sume către partidele parlamentare pentru a putea desfășura diverse campanii electorale. De asemenea, se decontează o serie de cheltuieli către partide, acesta este un element. Deci, partidele sau candidații nu sunt ONG-uri de binefacere publică. Se luptă pentru puterea politică, da, acesta este un element. în urma câștigării sau nu a puterii politice sau a prezenței într-o structură de conducere politică sau administrativă, partidele, sau independenții, sau candidații independenți primesc bani, da, de genul, te afli în consiliu local independent sau politic, primești o indemnizație de consilier local pentru munca pe care o prestezi. Acesta este un element. Pe de altă parte, discutăm aici de domeniul public al municipiului Bacău, unde dacă vrei să prestezi o serie de activități care nu sunt de binefacere și nu sunt de beneficiu public, din punctul meu de vedere, ar trebuie să fie, într-un fel sau altul, unul dintre plătitorii celor care utilizează domeniul public. Dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri locali, aveți libertatea de a decide cum și ce faceți, dar vreau să luați în calcul aceste elemente.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca - domnul Șova, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Sova - Gâtu Laur - mulțumesc. în sensul a ceea ce a spus domnul primar, aș dori să modific amendamentul. Domnul Ghingheș, nu aveți bani?

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - aș dori totuși să supunem la vot primul amendament și apoi să-1 supunem pe al doilea.

Domnul Consilier Sova - Gâtu Laur - nu, este modificarea amendamentului propus de mine.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - da, la ordin sau cum?

Domnul Consilier Sova - Gâtu Laur - la care ordin?

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - așa pare. îmi cer scuze dar așa pare. Ați avut o idee după care v-ați schimbat-o.

Doamna Președinte de ședința Dinu Ioana - Raluca - vă rog să nu ne mai aruncăm săgeți.

Domnul Consilier Sova - Gâtu Laur - nu am avut timp să mă uit pe telefon cum faceți dumneavoastră, domnul Ghingheș

Domnul Consilier Cristian Ghinghes -mă rog, eu mă uit la proiectul de hotărâre. Domnul Consilier Sova - Gâtu Laur -directivele sunt la dumneavoastră în telefon, nu la mine.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - directive europene spuneți?

Domnul Consilier Sova - Gâtu Laur - nu, nu, nu.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca - stimați colegi, vă rog frumos să nu...

Domnul Consilier Sova - Gâtu Laur - dacă îmi permiteți, pentru amendament, da. -se modifică articolul 2 din proiectul de hotărâre, iar acesta va avea următorul conținut : - Chiria pentru locațiile menționate va fi stabilită ulterior cu respectarea prevederilor legale, domnul Ghingheș. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca -mai intervine cineva, sau supunem la vot?

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - aș dori să știu, mă scuzați, de la aparatul de specialitate ce înseamnă acest.., în baza prevederilor legale. Adică... care va fi acest cuantum al chiriei?

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca - domnul secretar, ne răspunde, domnul secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -deci acest...

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - se referă la taxele aprobate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - dacă aveți răbdarea să mă ascultați, vă explic imediat. Prevederile legale înseamnă că pentru o taxă trebuie să faci anumite demersuri și proceduri prevăzute de lege. Eu, sincer, m-aș fi așteptat la aceste critici din partea dumneavoastră. Dar nu sunteți întotdeauna cu un pas înainte. Asta este. Ca să stabiliți această taxă, noi trebuie să facem niște proceduri, inclusiv cea de transparență. Astfel că va fi supusă printr-un proiect de hotărâre separat cuantumul acestei taxe, într-un proces, bineînțeles, de transparență totală, iar dumneavoastră, în calitate de reprezentant și consilier local și reprezentant al Societății Civile, veți avea oportunitatea și ocazia să faceți propuneri privind cuantumul taxei. Mulțumit?

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - perfect.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - vă mulțumesc și eu la fel.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca -domnul secretar, vă rog supuneți amendamentul la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot amendamentul ridicat de domnul Șova.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

crt.

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BIRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ    IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

D ANILA GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

[ROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi pentru a fost adoptat amendamentul ridicat de domnul Șova.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot proiectul de hotărâre cu modificările aprobate, prin amendamentul aprobat.

Cme este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. ort.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ   IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

C1OCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUC A

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRJEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

Cu 19 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

26.Se trece la punctul 26 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău pentru anul 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - stimate doamne și stimați domni consilieri locali, prezentul proiect de hotărâre este pentru stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău pentru anul 2019. Vă stă 67

la dispoziție doamna director Dimofte, pentru orice lămurire necesară. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nîcolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca - sunt discuții asupra proiectului de hotărâre? Atunci îl rog pe domnul Secretar să supună la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr.

ort

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ    IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

27.Se trece la punctul 27 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC) și a Planului de Acțiune pentru Adaptarea la Schimbările Climatice (PAASC).

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - prin prezentul proiect de hotărâre, doamnelor și domnilor consilieri locali, vin în fața dumneavoastră cu permisiunea de aprobare a Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă și a Planului de Acțiune pentru Adaptarea la Schimbările Climatice. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Agenția de Dezvoltare Locală).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca -dacă sunt discuții asupra proiectului? îl rog pe domnul secretar să supună la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. ort.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ   IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ gheorghe

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

pLO.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

[ROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASELE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

28A.Se trece la punctul 28A al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația „Speranța Bunicilor”, în vederea realizării în comun a evenimentului „Serbarea Mărțișorului”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră, prin contextul în care considerați oportun și legal, să ne asociem, Municipiului Bacău cu Asociația „Speranța Bunicilor”, în vederea realizării în comun a evenimentului „Serbarea Mărțișorului”. Pentru orice detalii de natură tehnică doamna director de la Direcția de Asistență Socială vă stă la dispoziție din punct de vedere administrativ.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția de Asistență Socială).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca -discuții asupra proiectului, dacă sunt? Domnul secretar supuneți la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Cu 18 voturi pentru și o abținere a fost adoptat proiectul de hotărâre.

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ   IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICÂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

[ROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

-

1

28B.Se trece la punctul 28B al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 147/2008 prin care s-a aprobat sistemul de premiere pentru rezultatele deosebite ale sportivilor legitimați la cluburile sportive din municipiul Bacău, la concursurile și competițiile sportive naționale, europene, mondiale și olimpice.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu rugămintea de a completa HCL nr. 147/2008 prin care s-a aprobat sistemul de premiere pentru ezultatele deosebite ale sportivilor legitimați la cluburile sportive din municipiul Bacău, la concursurile și competițiile sportive naționale, europene, mondiale și olimpice. Pentru orice fel de întrebări doamna Diana Ilie vă poate da un răspuns. Principiul a fost ca să avem posibilitatea legală să premiem inclusiv copiii care sunt participanți la competițiile naționale, internaționale și care sunt evident câștigători ai acestor competiții.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Ponovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca -dacă sunt discuții asupra proiectului? îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Ponovici - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ   IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

[ROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASELE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

28C. Se trece la punctai 28C al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind darea îh administrare, pe o perioadă de 20 de ani, a 2 birouri situate la parterul clădirii Centrului de Afaceri și Expozițional Bacău, către Poliția Locală a Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula -destinația concretă a acestor spații din cadrul acestui imobil este pentru amplasarea centrului de comandă și monitorizare al Poliției Locale care va fi realizată cât de curând. Pe de o parte, în momentul de față suntem în etapa în care, așa acum v-am spus de anul trecut, vom elimina paza din parcuri și vom amplasa camere de luat vederi în toate parcurile din municipiul Bacău. Pentru aceste detalii vă poate sta la dispoziție domnul director Iftene, să vă dea mai multe explicații de natură tehnică. în paralel se lucrează la Societatea de Servicii Publice și aici domnul director general Zaharia vă poate da explicații la întregul sistem de monitorizare din municipiul Bacău, care sperăm să-1 avem cât mai repede în ființă anul acesta.

Domnul Director Iftene, vă rugăm să ne dați o serie de explicații cu privire la acest proiect.

Domnul Director Iftene Lucian - Politia Locală a Municipiului Bacău ■ doamna președintă, domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri,vă rog să-mi permiteți să vă prezint în mare despre ce este vorba. Acest sistem de monitorizare, faza inițială a parcurilor și a locurilor de agrement din municipiul Bacău este creat și vrem să-l facem profesional, strict pentru creșterea climatului de siguranță a cetățenilor municipiului Bacău. Suntem în faza de implementare a infrastructurii, ne-a promis cel care implementează infrastructura că într-o lună (termen de 30 de zile) urmează să terminăm acest lucru, inclusiv cu montarea monitoarelor. Avem nevoie de aceste spații -2 spații, într-unul vom amplasa serverele și în completare cei de la serviciile publice urmează să implementeze proiectul pentru sensurile giratorii și pentru ce mai au dumnealor și am considerat să existe un singur centru de monitorizare cu lucrători de la Poliția Locală, unde vom avea în timp real imagini din municipiul Bacău și putem să intervenim atât noi cât și lucrători de la celelalte structuri de ordine publică (jandarmeria, poliția națională), repet, pentru a interveni în timp real atunci când se constată cazuri de contravenții sau infracțiuni. Dacă mai aveți, vă rog, întrebări?

Domnul Primar Cosmin Necula - mai am eu o singură completare. Vă pot spune că sensurile giratorii care în momentul de față sunt în lucru, sunt sensurile giratorii de la Șerbănești, sunt dotate deja cu sisteme de monitorizare video. Practic toată intrarea și ieșirea din acea zonă este monitorizată video. Aceste camere de luat vederi momentan sunt în cadrul Societății de Servicii Publice, dar și aceste imagini vor fi redirecționate la Centrul de Comandă - Centrul de Monitorizare de la Poliția Locală care va fi în ființă aici în momentul în care dumneavoastră vă veți da votul.

Doamna Președinte de Ședință Dinu Ioana-Raluca - domnul secretar.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - aș fi avut eu o intervenție, dacă îmi permiteți?

Doamna Președinte de Sedintâ Dinu Ioana-Raluca -la Diverse. Imediat. Domnul Consilier Midâus Daniel - la Diverse?

Doamna Președinte de Sedintâ Dinu Ioana-Raluca -nu. la Diverse, după ce prezentăm avizele, vă dau cuvântul, domnul consilier.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Pooovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Poliția Locală a Municipiului Bacău). Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de Sedintâ Dinu Ioana-Raluca -domnul consilier Miclăuș, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Midâus Daniel -profitam că a luat cuvântul domnul comandant al Poliției Locale și aș vrea să ne aduceți la cunoștință dacă ați luat legătura cu omologii dumneavoastră de la Poliția Națională pentru a vedea pe o hartă care sunt zonele de risc în Municipiul Bacău din punct de vedere al infracționalității și al persoanelor care săvârșesc fapte antisociale, pentru a fi cât mai aplicat acest proiect.

Domnul Director Iftene Ludan - Politia Locală a Municipiului Bacău -pot să vă informez domnule consilier că am luat legătura atât cu cei de la Poliția Națională-au un compartiment specializat la dumnealor, și cu Jandarmeria, urmează să facem o comisie mixtă săptămâna viitoare pentru a vedea exact la fața locului unde vor fi amplasate aceste camere de luat vederi. O parte din camerele de luat vederi sunt rotative, o parte sunt fixe cu posibilitatea de a fi amplasate și în alte locații din parc. Deci, săptămâna viitoare vom avea o comisie mixtă de evaluare strictă, deocamdată a parcurilor, unde vor fi amplasate aceste camere.

Domnul Consilier Midâus Daniel -foarte frumos, chiar mi-aș dori să ne invitați și pe noi, în măsura în care aveți disponibilitatea.

Domnul Director Iftene Ludan - Politia Locală a Municipiului Bacău - am înțeles.

Doamna Președinte de Sedintâ Dinu Ioana-Raluca -domnul consilier Ghingheș. Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mulțumesc frumos. Două întrebări foarte tehnice, dacă îmi permiteți? Dacă imaginile vor fi stocate și dacă da, pe ce perioadă? Și a doua întrebare -dacă va fi redactat un regulament sau vor fi redactate niște norme interne cu privire la accesul persoanelor la aceste imagini stocate. Mulțumesc.

Domnul Consilier Midâus Danid -as avea o chestiune simplă și în același timp o rugăminte către domnul comandant. Sincer eu am avut, dar vorbim deschis aici, am avut un proces la Iași zilele trecute. Nu știu dacă a avut loc vreo acțiune în Iași, eu vă spun ce am constatat. Deci, peste tot am văzut polițiști locali, inclusiv polițiști locali călare în zona Palatului Culturii. Deci vreau să vă spun că a fost o.. .nu, nu, a fost o... acum dacă râdem domnul secretar, dumneavoastră râdeți în continuare și noi încercăm să fim cât mai serioși. Deci vreau să vă spun că zona Bacăului, dacă vreți să vorbiți, pentru că eu asta îmi este profesia, este o zonă cu risc destul de ridicat din punct de vedere al infracționalității și a persoanelor care săvârșesc fapte antisociale. Eu cred că o prezență, asta este foarte bun, cum să vă spun, tehnica este necesară în orice domeniu de activitate, dar ea trebuie dublată de factorul uman și vreau să vă spun că noi, ca simplii cetățeni, dacă percepem simpla prezență a organelor de ordine în municipiul Bacău în jurul perimetrului unităților școlare, în zonele aglomerate cu risc, eu cred că factorul uman dublat de factorul tehnic poate să ducă la o performanță, adică eu cred că aveți toată susținerea noastră. Polițiștii locali trebuie să fie mult mai prezenți fizic pe teren decât pe facebook pentru că eu am constatat în alte localități prezența, dar vă spun, vizibilă, a colegilor dumneavoastră din UAT - urile respective. Mi-aș dori o prezență semnificativă a polițiștilor locali în municipiul Bacău și aici nu mă poate contrazice domnul Primar chiar dacă se râde acolo. Eu chiar mă bucur că suntem într-o atmosferă destinsă, dar când vorbim de copii și de siguranța noastră, sincer nu mai avem chef să râdem dar domnul Scripăț, ce pretenții să mai avem de la domnul viceprimar? Da. Domnul Viceprimar, eu în locul dumneavoastră, mie mi-ar fi rușine să spun că sunt viceprimar al unui oraș. Ar cam trebui să mai luați lecții de la alți omologi de-ai dumneavoastră. Măcar văd că domnul primar are o atitudine decentă dar dumneavoastră ce să...no comment. Era o rugăminte la dumneavoastră la modul sincer și am să v-o fac și în privat, domnule comandant. Nu-i nici o problemă, vă scriu pe mail, prin adresă oficială ca să nu ... văd că stârnim râsul colegilor. Deci, prezența polițiștilor locali în municipiul Bacău este un factor...

Doamna Președinte de Ședință Dinu Ioana-Raluca -necesar.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -de provocare a ilarității în sală. Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula - dacă îmi permiteți o secundă. Apropo de Iași, vreau să vă spun că Poliția Locală din Iași, fără îndoială, este un exemplu... cred că e cam cea mai reprezentativă structură de Poliție Locală din toată România. La momentul în care acum, fără a aloca eu niște merite sau niște drepturi, aici a fost o participare atât din partea dumneavoastră, din partea mea cât și din partea fostului comandant dar și din partea actualului comandant, la momentul iulie 2016 Poliția Locală era un fel de cenușăreasă a Primăriei. Zic că ne îndreptăm cu pași repezi spre etapa în care Poliția Locală își face treaba foarte bine. în momentul de față sunt făcuți pași mari. Necesitatea Poliției Locale este una evidentă iar prezența dumnealor în zonele fierbinți este de asemenea necesară. O să continuăm cu programul de dotare materială - vă voi prezenta și în consiliul local, în contextul în care avem odată bugetul României aprobat, continuarea tuturor demersurilor pentru ca poliția noastră locală să devină una din cele mai performante din România. Apropo de Poliția călare de care amintea și domnul Constantin Scripăț, domnul viceprimar, da, la Iași sunt o serie de componente de acest gen, cred că la noi este destul de complicat să facem acest lucru dar uitați-vă că pașii pe care îi facem, apropo de dotarea poliției, de profesionalizarea acestora, cred eu că se va duce la bun sfârșit și după îndrumarea domnul comandant Iftene care are suficientă experiență și vechime în tot ceea ce înseamnă fenomenul de ordine și liniște publică și cred că reprezintă un mare plus de valoare pentru structura Poliției Locale în momentul de față.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Miclăuș, eu inițial zâmbeam pentru că acum câteva zile împreună și cu colega dumneavoastră, doamna consilier Doina Lazăr, am participat la Comisia de Ordine Publică și s-a ridicat tocmai problema lașului. Nu ne putem într-adevăr compara cu lașul ca buget, și ca număr de locuitori, și ca întindere. Aspirăm într-adevăr la performanța lașului, dar eu cred că dacă vă duceți copiii dimineața la școală, ați observa sigur că la ora 8,00, în principalele puncte din oraș și care s-au și înmulțit față de perioada precedentă, se află agenți pe care sigur îi vedeți. Da, domnul Miclăuș?

Doamna Președinte de Ședință Dina Ioana-Raluca -domnul comandant, vreți să mai adăugați ceva? Vă rog să fiți scurt.

Domnul Director Iftene Lucian - Politia Locală a Municipiului Bacău -dacă îmi permiteți, domnule consilier Miclăuș? Vreau să vă informez că am și gândit acest sistem de dispecerat inclusiv cu intervenții în timp real. Deci putem să facem și lucrul acesta și încă o dată repet, și cu colegii de la Națională și cu cei de la Jandarmerie. Domnul Consilier Miclăuș Daniel -aveți încheiat vreun protocol cu dumnealor?

Domnul Director Iftene Ludan - Politia Locală a Municipiului Bacău -urmează să.. .deocamdată nu este implementat. Am discutat.

Domnul Consilier Midăus Daniel -eu vorbesc foarte serios în ceea ce privește acest subiect.

Domnul Director Iftene Ludan - Politia Locală a Municipiului Bacău -eu nu mi-aș permite să vorbesc altfel despre instituția unde...

Domnul Consilier Midăus Daniel -nu era cazul de a ne compara cu lașul. Este firesc să luăm ce e mai bun din alte localități. Am dat acel exemplu cu polițiștii locali călare pentru că este întâlnit și în alte orașe europene și sincer dă bine pentru că..., dar nu mai vreau să fac aici teoria polițistului călare. Era ideea de a fi prezenți în mijlocul comunității, nu numai pentru că dacă facem un sondaj de opinie în rândul cetățenilor din municipiului Bacău sau o interpelare scurtă a câtorva concetățeni, veți vedea că polițiștii locali sunt percepuți numai pe linie de rutieră, adică cetățeanul intră în contact cu polițistul local numai când parchează într-un loc în care are „Oprirea interzisă”, eu știu, chestiuni de genul acesta. Mi-aș dori ca polițiștii locali să fie mai operativi din punctul acesta de vedere și ca percepție a cetățeanului, nu numai pe facebook, asta vroiam să vă spun. Adică să fie prezenți în teren alături de celelalte forțe (Poliția Națională, Jandarmeria) pentru că toate acestea concură la un climat de siguranță a populației.

Domnul Director Iftene Ludan - Politia Locală a Municipiului Bacău -îmi permiteți să întreb, domnul consilier, vis a vis de prezența pe facebook. Este strict a instituției sau discutăm de lucrători de la...?

Domnul Consilier Midăus Daniel - jiu, am zis ca idee, nu ca reproș.

Doamna Președinte de Ședință Dinu Ioana-Raluca -domnule căpitan, aș vrea să iau cuvântul după ce termină domnul colonel.

Domnul Consilier Midăus Daniel -mi-as dori o prezență fizică în teren mai pregnantă decât pe facebook. Pe facebook este ok, se poate promova instituția, este un mijloc de promovare a instituției dumneavoastră.

Domnul Director Iftene Ludan - Politia Locală a Municipiului Bacău -pot să vă răspund?

Doamna Președinte de Ședință Dinu Ioana-Raluca -domnule consilier, numai un pic, aș vrea să răspund și eu. Sunt de acord cu dumneavoastră că poate în momentul acesta populația municipiului Bacău suprapune oarecum senzorial Poliția peste Poliția Rutieră, dar nu cred că, virgulă, contactul sau discuții cu domnii polițiști au doar când parchează neregulamentar. Vreau să vă spun că într-adevăr în ultima perioadă sunt foarte multe echipaje de poliție în diversele zone mai aglomerate, spre exemplu, în ultima săptămână cel puțin sau de săptămâna trecută sigur, în fiecare dimineață la sensul giratoriu de la Șerbănești, cum treci podul la Autogară, este permanent un echipaj de poliție care încearcă și de multe ori și reușește să fluidifice traficul în măsura în care e posibil. Cred că poliția într-adevăr a devenit mult mai prezentă. Pe de altă parte, nici unul dintre noi nu cred că dacă nu ... și dacă vedem un polițist local, noi nu ne ducem la el să-l întrebăm ceva decât dacă avem o problemă de ..am fost furați, suntem speriați, altfel nu știu cam cum s-ar lua contact cu poliția, decât cu Poliția Rutieră să vezi că te ajută în trafic.

Domnul Director Iftene Lucian - Politia Locală a Municipiului Bacău -doamna președinte, dacă îmi permiteți să răspund domnului consilier ?

Doamna Președinte de Ședință Dinu Ioana-Raluca -da. scurt, vă rog.

Domnul Director Iftene Lucian - Politia Locală a Municipiului Bacău -vis a vis de unitățile de învățământ, la nivelul județului Bacău este încheiat un document pentru toate unitățile de învățământ. Poliția Locală este parte în acest document. Avem 10 unități de învățământ. Pe lângă unitățile de învățământ, Poliția Locală a venit cu propunerea, există și acele grădinițe, acele creșe care sunt în aceleași locații, au fost de acord partenerii noștri să luăm și aceste grădinițe, să răspundem de ele. Oricând vă stau la dispoziție cu documente, cu tot ceea ce am făcut cu aceste școli și vreau să vă asigur că aproape în fiecare zi la aceste unități de învățământ pe care le avem arondate în baza documentelor aprobate de doamna Prefect, să știți că în fiecare zi lucrătorii de la Poliția Locală sunt acolo. Mai pot să vă informez că avem și o parte-anumite locații în municipiul Bacău, acești polițiști zonali, un fel de sectoriști de la Poliția Națională, unde toți cetățenii municipiului Bacău, noi avem afișat pe site și intervalul orar unde pot să ia legătura, intervale orare și de dimineață și de după amiază, în funcție de cum se iese de la serviciu, unde cetățenii municipiului Bacău pot să depună sesizări, reclamații, să poată fi consiliați dacă este cazul. Astfel am evitat prezența la Poliția Locală a persoanelor mai în vârstă, persoanelor cu dizabilități, am venit în sprijinul acestora.

Domnul Consilier Miclăus Daniel -vă asigurăm de tot sprijinul nostru și vreau s-o asigur și pe doamna președintă de ședință, pentru că știu că sunteți sensibilă la critici, dar chiar nu era o critică.

Doamna Președinte de Ședință Dinu Ioana-Raluca -dar nu am spus nici un moment că era o critică.

Domnul Consilier Miclăus Daniel -era o discuție aplicată, serioasă și este firesc să năzuim, să ne dorim și să trăim într-un oraș civilizat, într-un oraș în care există un climat de siguranță și nu este nimic nelalocul lui și să-mi exprim un punct de vedere vis a vis de faptul că îmi doresc să văd polițiști locali în anumite zone de risc și chiar să-i vedem, nu să-i palpăm, dar să-i vedem, ca să avem acces la ei pentru că încă odată vă spun și mă puteți verifica, dacă mergem pe stradă, putem să mergem amândoi, să întrebăm câțiva oameni și veți vedea că toți au percepția asta, că polițiștii locali se preocupă mai mult de mașini decât de oameni. Eu spun ce impresie am eu vis a vis de discuțiile pe care le-am avut cu diverși cetățeni în municipiul Bacău

Doamna Președinte de Ședință Dinu Ioana-Raluca -domnul consilier, știu că era o discuție aprinsă...

Domnul Consilier Miclăus Daniel -si vă asigur de tot sprijinul nostru, atât în ceea ce privește activitatea în consiliu local cât și în sensul în care putem să venim să vă dăm niște sugestii. E o sugestie, nu o critică.

Doamna Președinte de Ședință Dinu Ioana-Raluca -nu am considerat nici o critică și era în discuția dumneavoastră aplicată, doar v-am susținut în această discuție. Aș dori... cred că subiectele sau acest subiect a fost epuizat și cred că nu mai sunt intervenții...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -mă scuzați. Nu am primit răspunsuri... Doamna Președinte de Ședință Dinu Ioana-Raluca -da. da, da, cum să nu. Domnul Consilier Ghinghes Cristian -mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Miclăuș, în primul rând vă asigurăm de tot sprijinul și respectul nostru. După 4-5 ore de stat în ședință domnul Scripăț a făcut o glumă, nu trebuie să vă supărați că uneori mai zâmbim și nu a fost nici un afront la adresa dumneavoastră, credeți-ne. A fost o glumă chiar reușită.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - v-as ruga să ne rezumăm la ce...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu. Știu că sunteți un om de spirit și sigur veți gusta după ședință gluma.

Domnul Consilier Miclăus Daniel -deci. în pauză, cu mare drag glumim.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - bine, domnul consilier. Domnul Primar Cosmin Necula - dumnealui se referea la domnul Palăr...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - exact. Deci nu trebuie să vă simțiți într-un fel vizat sau ofensat. Vă rugăm frumos...

Domnul Consilier Miclăus Daniel -aplicat la proiectul de hotărâre. De ce am spus că ne manifestăm sprijinul pentru Poliția Locală, dar totuși haideți să nu uităm subiectul proiectului.

Doamna Președinte de Ședință Dinu Ioana-Raluca -eu zic că asta este cazul să facem, domnul colonel vrea să răspundă.

Domnul Consilier Miclăus Daniel -deci. Centrul de Afaceri, este cineva din conducerea de la Centrul de Afaceri aici? Nu cred. Domnule Primar, aici nu mă puteți contrazice. Deci, el are o destinație specială după cum e și denumirea "Centru de Afaceri”. Din păcate, constat că în ultimul timp noi am aprobat, sincer vă spun, diferite instituții ale statului, dar acest Centru de Afaceri nu-și mai îndeplinește obiectul de activitate după câte văd eu că ar trebui să-i schimb titulatura. Nu este nici un amendament, nu este nici o propunere de proiect, el se transformă din Centru de Afaceri, în Centru Administrativ. Cred că i-ar sta mai bine așa, sincer. Putem să luăm în calcul inclusiv schimbarea denumirii "Centrul Administrativ Bacău" pentru că el avea destinația pentru stimularea mediului de afaceri și constat că ședință după ședință noi aprobăm darea în administrare unor instituții publice ceea ce este foarte bine, dar aș fi vrut, în măsura în care era posibil, să fie un reprezentant al Centrului de Afaceri și să ne spună dacă într-adevăr aceste spații stau nefolosite și dacă intr-adevăr nu sunt rentabile și stau nefolosite, atunci haideți să concepem o nouă filozofie a acestui edificiu, să-i schimbăm titulatura. Vorbesc la modul cel mai serios, să-i schimbăm titulatura și atunci va deveni Centrul Administrativ al Municipiului Bacău sau al Județului Bacău, în colaborare cu Județul Bacău, vedem și atunci este ok, pentru că încă o dată vâ spun , nu-și mai regăsește, nu se mai regăsește în practică denumirea. Putem gândi o strategie pe această chestiune?

Doamna Președinte de Ședință Dinu Ioana-Raluca -domnule primar, răspundeți-ne vă rog la...

Domnul Primar Cosmin Necula ■ vă mulțumesc. Vă mulțumesc într-un fel și pentru întrebare, cred că e un moment oportun pentru a prezenta o serie de realități. Parțial sunt de acord cu dumneavoastră și nu parțial, din multe puncte de vedere sunt de acord cu dumneavoastră dar vreau să vă spun că la momentul în care împreună am preluat acest mandat, dumneavoastră de consilier și eu de primar, Centrul de Afaceri și Expoziții, pe românește, era în gaură. Atât de tare se făceau afaceri aici, încât dacă nu mă înșel, era o creanță de 15 milioane de lei. Nu? 15 milioane lei, greșesc domnul administrator? 15 milioane de lei pe care societatea care-1 administra cu succes, între ghilimele, acest Centru de Afaceri și Expoziții o avea. O gaură de 15 milioane de lei pe care trebuia s-o achite către Municipiul Bacău. Au fost o serie de proceduri de natură judiciară, administrativă și Centrul de Afaceri și Expoziții a ajuns în patrimoniul Municipiului Bacău. Din momentul în care a ajuns în patrimoniul Municipiului Bacău, prin metodele administrative pe care le-am găsit împreună cu cel care s-a ocupat în mod de aproape-domnul director Cibotaru și am să-l rog pe dumnealui în momentul de față să ne spună cum s-a încheiat anul în curs pentru Centrul de Afaceri, cu ce sumă?

Domnul Cibotaru Horin-Sef Birou Aprovizionare si IT - anul trecut, la sfârșitul anului, undeva la 63 mii Ron pe plus.

Domnul Primar Cosmin Necula - am înțeles. Deci, am ajuns în etapa în care acest Centru de Afaceri și Expoziții, cum este el în momentul de față denumit, a ajuns înapoi pe plus și poate fi considerat că este rentabil. Ideea dumneavoastră mi se pare de asemenea lăudabilă. Cred că aici am putea să-i spunem cu succes un Centru Administrativ și de Expoziții pentru că are această componentă de expoziții. Să știți că se prestează o serie de activități comerciale din care se scot bani, aceste expoziții care aduc bani într-adevăr către visteria municipalității dar putem să ne gândim la o schimbare de denumire astfel încât să-și poată continua activitatea comercială parțială pe ce are în obiect, dar pe de altă parte să fie indicată și această componentă administrativă care a început să devină certă. Nu vă ascund faptul că acesta e fost una dintre modalitățile de redresare financiară a acestei clădiri pe care am gândit-o -parteneriatul cu alte instituții publice și nu să-l ținem gol pentru că el, cel puțin la momentul respectiv, nu era atractiv pentru oamenii de afaceri, nu era suficient de atractiv pentru a-și achiziționa un sediu aici. Pe de altă parte, după cum ați văzut, am și căutat pe orice cale ca acest centru expozițional să fie în beneficiul municipiului Bacău și al tuturor cetățenilor și a tuturor instituțiilor. Uitați, de exemplu astăzi de la ora 13,00 se desfășoară aici Ziua (bilanțul) Protecției Civile, a Pompierilor, adică practic fiecare are, într-un fel sau altul, posibilitatea de a beneficia de acest centru. în paralel, să știți că o situație similară am preluat și Teatrul de Vară. Tot așa într-o gaură era, în momentul de față administrate tot de domnul Cibotaru. La ce sume ne aflăm în momentul de față?

2omnul Cibotaru Florin-Sef Birou Aprovizionare si IT - anul trecut 110 mii Ron și la ora actuală suntem 28 februarie, am încasat 1. 600.000.

Domnul Primar Cosmin Necula - deci, mergem pe plus, în contextul în care ați văzut că totuși acordăm o serie de asocieri și posibilități de a participa, ca oamenii să beneficieze și fără costuri mari de acest Teatru de Vară.

Domnul Consilier Midăus Daniel - chiar mă bucur să aud lucrurile astea și dacă într-adevăr bănui că așa și stau lucrurile, este foarte bine că sunt fructificate aceste edificii. Până la urmă este interesul public. Vedeți că nu numai critic, ci și apreciez realizările administrației dumneavoastră.

Domnul Primar Cosmin Necula « mulțumesc mult.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Ponovici - domnul Ghingheș. Ați întrebat cine va avea acces.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - l-am întrebat pe domnul comandant.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Ponovici - vă spun eu. Având în vedere că acest dispecerat va fi o colaborare foarte strictă între Poliția Română Națională și Poliția Locală, vă asigurăm că vor avea acces doar persoanele autorizate conform legii.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -mă bucur să aud asta și știți de ce ? Pentru că am auzit exemplu lașului. Dar la Iași avem și niște situații negative-primari care foloseau Poliția Locală drept gardă pretoriană pentru a-și urmări muzele și tot felul de ... adică să împrumutăm, să luăm de acolo lucrurile pozitive. Tocmai de asta am adresat aceste întrebări, pentru că atunci când ai putere ești tentat să folosești astfel de instrumente și avem exemple în țară și tocmai de asta am pus întrebarea asta.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Ponovici - acum să știți că eu am fost în centrele de comandă din Rotterdam, Amsterdam și chiar în Germania, în astfel de dispecerate și să știți că strictețea constă efectiv în selectarea persoanelor numai cu atribuții în acest sens și vă garantez că și aici va fi la fel.

Doamna Președinte de Ședință Dinu Ioana-Raluca -putem supune la vot proiectul?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Ponovici cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ       IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZAR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

Cu 19 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre.

28D. Se trece la punctul 28D al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, prin prezentul proiect de hotărâre vin în față dumneavoastră cu rugămintea de a soluționa plângerea prealabilă formulată de către Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor. Haideți ca să vă spun foarte clar despre ce este vorba. Cinematografiil Muncitorul și Cinematograful Central sunt în patrimoniul acestei mari regii autonome. Tot am avut tot felul de discuții - dați-ni-le, haideți să le găsim, să intrăm într-un parteneriat, haideți să găsim o formulă juridică ca ele să nu mai fie niște monumente acolo de moloz sau eventual niște spații în care se depozitează șoareci. Nu am găsit nici un fel de înțelegere, nu s-a putut comunica, dar dacă în cazul Cinematografului Orizont care va deveni Hub-ul de tineret al Municipiului Bacău cu o investiție de 6 milioane de Euro, parțial pe bani europeni, în cazul acestor două cinematografe pur și simplu nu am găsit parteneri de dialog sub nici o formă. Dumnealor preferă să țină în paragină niște imobile doar de dragul de a le ține. Fapt pentru care noi am aplicat hotărârea de consiliu local aprobată de dumneavoastră prin care s-a instituit acel impozit de 500%, o creștere cu 500% a impozitului pentru imobilele care nu sunt întreținute și care sunt considerate abandonate. Dumnealor acum au găsit o cale juridică s-o conteste pe asta. Asta este de fapt întreaga esență a speței. Din punctul meu de vedere cred că dumnealor trebuie să plătească, dacă tot ai în proprietate asemenea imobile și îți bați joc de ele cred că cel mai important este să și te coste această bătaie de joc pe care o aplici cetățenilor municipiului Bacău, speculând faptul că ai în patrimoniu astfel de imobile pe care le-au construit alții și pe care prin jocul istoriei le-ai găsit tu în patrimoniu. In fine, nu are sens să spun mai multe, rugămintea mea este să dați un vot favorabil.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Director Adjunct-Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de Ședință Dinu Ioana-Raluca -dacă sunt discuții? Domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mulțumesc. Mi-ar plăcea să aflu de la dumneavoastră două chestiuni:

 • - prima dată, dacă reprezentanții RADEF au fost invitați astăzi la ședință pentru că... cred că ne-ar fi plăcut să le adresăm întrebări despre refuzul acestora de a transfera aceste cinematografe Municipiului Bacău și care este problema cu privire la această operațiune;

 • - doi, cum vă putem ajuta domnule primar noi, chiar opoziția să punem presiune pe RADET, pe Ministerul Culturii, nu știu, pe Guvernul României? Deci, cum vă putem ajuta noi pentru că am văzut că aveți dificultăți în a-i convinge, în a convinge Autoritățile Naționale? Cum vă putem ajuta noi să primim aceste cinematografe în patrimoniul Municipiului Bacău și să facem ceva din ele? Deci, să vă ajutăm că am văzut că aveți dificultăți. Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula - iarăși vă mulțumesc. Sunteți foarte perspicace. Ajutorul pe care-1 puteți oferi Municipiului Bacău, nu mie, este să votați acest proiect de hotărâre. în momentul în care vom câștiga aceste proceduri juridice, probabil dumnealor tot nu vor plăti acest impozit și atunci vom ajunge în procedura executării silite. Probabil. Nu vă închipuiți că nu se fac demersuri juridice, acesta este un prim pas de ajutor pe care-1 puteți da efectiv Municipiului Bacău dincolo de alte povești politice.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - am înțeles. Dar mă gândeam la o campanie eventual, că dacă nu ați reușit în doi ani, dacă nu am reușit noi, municipalitatea, în doi ani și jumătate poate inițiem o campanie, putem face .. de exemplu putem să dăm un mesaj comun, putere-opoziție, mergem cu căciula în mână, ca să zic așa, la RADEF, la Guvernul României, la Autoritățile Naționale și le cerem aceste obiective până la urmă pentru că iarăși ajung la această temă-sunt operațiuni, investiții sau planuri de ale dumneavoastră lăudabile care din păcate trenează de doi, trei ani de zile și nu se întâmplă nimic și dăm vina pe autoritățile naționale pe care iarăși îmi cer scuze că invoc iarăși acest argument, această chestiune dar Autoritățile Naționale, Guvernul României este al partidului din care faceți parte. Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula ■ e bine că ați mai găsit o modalitate de a mai da un pic în Guvern, în mine.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -nu. nu dau dar iarăși sunt chestiuni care nu se întâmplă. Nu, nu ați înțeles. Lucrurile acestea stau acolo în paragină și ar trebui să punem cumva presiune. Dacă nu reușiți administrativ, haideți să facem asta împreună la nivel public, putem atrage...

Domnul Primar Cosmin Necula - aveți posibilitatea de a ajuta Municipiul Bacău și dumneavoastră votând acest proiect.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - am făcut-o. Știți că această chestiune cu impozitul acesta de 500% este o chestiune pe care o susțin dar haideți să facem mai mult de atât. Acesta era apelul. Mulțumesc și vă rog să tratați problemele noastre nu ca fiind ironice. Chiar mi-ar plăcea să facem ceva acolo.

Domnul Primar Cosmin Necula - dumneavoastră vorbiți în numele opoziției?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - nu. în ale noastre, a cetățenilor, al celor care vor să se întâmple lucruri în municipiul Bacău.

Domnul Primar Cosmin Necula - am înțeles.

Doamna Președinte de Ședință Dinu Ioana-Raluca -păi nu cred că e ..., e o hotărâre de consiliu. Dar fiecare, există facebook, există media, cred că fiecare dintre dumneavoastră și noi toți vom prelua acest proiect și-l vom disemina comun pe toate paginile noastre de facebook sau... de facebook cel mai bine, de media. Acest proiect poate fi un exemplu că am avut o poziție comună și opoziția și consilierii aflați la putere. Cred că acesta ar fi un prim semnal. Acest proiect să fie votat și să fie preluat de toți pe paginile de socializare care reprezintă în momentul acesta un mijloc de informare destul de puternic. Dacă nu mai sunt intervenții l-aș ruga pe domnul secretar să supună la vot sau e vor secret. E vot secret și vă invit la procedura de vot secret.

Domnul Primar Cosmin Necula - departe de mine dorința de a vă zori sau asemenea chestiuni dar la ora 13,00, cu permisiunea dumneavoastră, ar trebui să aibă loc bilanțul acesta al pompierilor.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian « în cazul acesta putem suspenda ședința eventual și o continuăm altădată pentru că mai sunt 10 proiecte de hotărâre să știți și sunt discuții importante. Deci, atunci v-aș ruga ca atunci când avem ședințe de consiliu local să nu ne mai grăbiți că aici discutăm și după aia aprobăm. Nu...

Da? Mulțumesc.

Doamna Președinte de Ședință Dinu Ioana-Raluca -mai sunt 4.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - mai sunt 4 proiecte. Nu sunt 10.

Domnul Primar Cosmin Necula - ideea este să nu mai vorbim inutil. Asta e. Doar ca să ne auzim.

Doamna Președinte de Ședință Dinu Ioana-Raluca -stimați colegi, domnule viceprimar Ștefan Daniel,...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -domnul Viceprimar Ștefan, vă rog să luați loc. Avem de terminat ședința, mai sunt 3 proiecte.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -18

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  Art 1. Se respinse nlânserea prealabilă nr. 17722/ 28.01.2019 formulată de către Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor prin care solicită anularea în parte a HCL nr. 487/21.12.2018.

  S-a adoptat

  16

  2

  0

  2.

  Art. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică - Taxe și Impozite Locale. S-a adoptat

  16

  2

  0

  3.

  Art 3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice - Taxe și Impozite Locale și Regiei Autonome a Distribuției și Exploatării Filmelor. S-a adoptat

  16

  2

  0

  4.

  Art 4. Prin sriia Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat

  16

  2

  0

28.E. Se trece la punctul 28.E al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr.22/2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - .......(microfon închis)

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Adjunct Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - discuții? îl rog pe domnul secretar să ...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNÂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CATALIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOM1R DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN D ANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

*

Cu 19 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

28.F. Se trece la punctul 28.F al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca dă cuvântul domnului Viceprimar Scripât Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Valoare Plus, Colegiul Național de Artă “George Apostu” Bacău, Asociația “Haka Club”, Ansamblul Folcloric “Busuiocul” și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, în vederea realizării în comun a unor evenimente ce vor avea loc la Teatrul de Vară “Radu Beligan” și la Teatrul Municipal Bacovia.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - (microfon închis, nu se aude prima parte a luării de cuvânt)...cum spunea domnul primar, contribuția municipalității e să punem la dispoziție teatrul pentru asemenea evenimente. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Biroul Aprovizionare și IT).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dino Ioana-Raluca - dacă există discuții? Domnul consilier Miclăuș și doamna....numai un pic, întâi domnul consilier Miclăuș și apoi doamna consilier Doina Dragomir și după aia domnul consilier Crețu. Primul, domnul consilier Miclăuș a ridicat mâna, poftiți!

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - nu am ridicat mâna!

Domnul Consilier Cretu Cătălin - a fost mâna mea.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - a fost mâna colegului.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - domnul consilier Crețu, spuneți!

Domnul Consilier Cretu Cătălin - voiam să spun că nu pot să particip la vot, având în vedere relațiile contractuale cu Liceul de Artă.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - am anunțat, că nici eu nu particip. Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - doamna Dragomir!

Doamna Consilier Doina Dragomir - da, am un amendament la punctul 28. Se modifică articolul 2, alineatul 2 la proiectul de hotărâre și va avea următorul conținut: "Festivalul Internațional de Balet «Attitude» în perioada 24-26 mai 2019”. Se modifică articolul 5 la proiectul de hotărâre și va avea următorul conținut: ”Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului în vederea realizării în comun a piesei de teatru «Steaua fără nume», ce va avea loc la Teatrul Municipal Bacovia, în data de 15 martie 2019”.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot amendamentul ridicat. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Nu participă la vot

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

?.

3HINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

LROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Nu participă la vot

15.

PRICOPO AE A ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

1

Cu 16 voturi pentru, 2 neparticipări la vot și o abținere ( au fost anunțate 19 voturi pentru), a fost aprobat amendamentul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. ort.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

4BȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Nu participă la vot

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

[ROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

Nu participă la vot

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

1

Cu 16 voturi pentru, 2 neparticipări la vot și o abținere ( au fost anunțate 19 voturi pentru), a fost aprobat proiectul cu amendament.

La finalul ședinței domnul secretar a anunțat rezultatul celor două voturi așa cum au fost corecte dar înregistrarea fusese oprită.

28.G. Se trece la punctul 28.G al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern în vederea realizării în comun a unor evenimente sportive, la Bazinul de înot Bacău, în perioada martie-aprilie 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - aproximativ la fel, e o asociere cu Federația Română de Natație pentru a pune, cu titlu gratuit, la dispoziție, Bazinul de înot, în vederea realizării în comun a unor evenimente sportive, în perioada 15 martie.. .martie-aprilie 2019.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Ponovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Administrare Baze Sportive și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - discuții? Vă rog!

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. ort.

NUMELE ȘI PRENUMELE

1

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

1ROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPO AEA ENUL A

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

Cu 19 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

28.H. Se trece la punctul 28.H al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Ralucacuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Publice de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău și abrogarea HCL nr.54/2015.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - da, periodic, anumite comune din județ, care sunt arondate la Direcția Publică a Evidenței Persoanelor, își fac serviciul propriu de evidență a persoanelor, motiv pentru care se modifică Regulamentul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău. Deci, ei își fac serviciul propriu, se retrag din această Direcție.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Publică de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - discuții dacă există asupra proiectului? Domnul secretar! Avem discuții sau nu avem, că eu nu văd de aici. Domnul Consilier Ghinehes Cristian - avem.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - avem?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - avem. Nu la proiectul acesta. După aceea, la **Diverse”.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - nu, nu, la proiectul acesta! Mă refer la proiectul acesta, dacă avem.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

L

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

p.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPO AEA ENULA

X

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

4t

Cu 19 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

28. Diverse

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - la "Diverse”, vă rog!

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - aveți cuvântul!

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mulțumesc. In primul rând, apreciez prezența domnului director de la Societatea de Servicii Publice Municipale, care mi-a furnizat un răspuns și ne-a promis că va veni în fața consiliului local să răspundă la întrebările noastre cu privire la lucrările deteriorate ale dumnealor privind plombarea străzilor din municipiul Bacău și după cum bine știți, am solicitat data trecută un răspuns din partea executivului cu privire la această chestiune, de ce aceste lucrări care au costat peste un milion de lei, sunt acum, după topirea zăpezii, deteriorate. Și care sunt planurile Societății de Servicii Publice Municipale, în acest sens, în acest an?

Domnul Director al Societății de Servicii Publice Municipale - Zaharia Nicolae

 • - da, mulțumesc de întrebare.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mulțumesc și eu.

Domnul Director al Societății de Servicii Publice Municipale - Zaharia Nicolae

 • - lucrările de plombare executate de Societatea de Servicii Publice anul trecut au fost în valoare de 500.000 lei, nu de un milion. într-adevăr, după topirea zăpezii și după terminarea sezonului rece, au apărut din nou gropile în carosabil, da? S-a făcut o evaluare, aici împreună cu compartimentul tehnic de specialitate din Primăria Bacău, am evaluat acolo unde lucrările executate de noi au avut deficiențe și atunci am asigurat revenirea pe plombări, da? Iar la momentul acesta, am realizat reparații pe gropi, pe covoarele asfaltice, cu aproximativ 84 de tone de mixtură asfaltică rece. Ce este interesant și trebuie văzut și dacă doriți putem să ne uităm și pe fotografii, pe analizele la teren, sunt străzi care, datorită gradului mare de îmbătrânire și de uzură, am plombat noi într-un loc și a apărut o groapă lângă reparația noastră. Deci, toate aceste situații sunt fotografiate, sunt evidențiate, dacă doriți puteți să veniți la sediul societății să vedeți acolo unde plomba de anul trecut este pe locația veche și lângă a apărut o altă gaură. Ce pot să vă spun astăzi, așa: că am evaluat zona carosabilă, unde cu adevărat trebuie să facem covor asfaltic, să renunțăm la partea de plombare, am evaluat străzile din municipiul Bacău unde o să facem tratamente pentru a conserva asfaltul. încă după sezonul rece și după perioadele astea de îngheț - dezgheț, este inevitabil acolo unde sunt fisuri să nu apară decapări în stratul asfaltic. Deci, ca să vorbim pe cifre, anul trecut am avut o lucrare de 500 000 pe reparații cu plombe, anul acesta finalizăm încă un contract de 500 000 pe reparații cu plombe la rece, deci pe condițiile astea de sezon rece, unde intr-adevăr mixturile astea reci, specializate, cu polimeri speciali, care le folosesc toate țările din Europa, ele pe temperaturi foarte scăzute, funcționează, dar nu au garanție mai mult de trei luni de zile. Din acest motiv, când s-a îmbunătățit vremea, am accelerat și am făcut patru echipe si am avut și două schimburi ca să putem să avem o garanție mai mare la plombările astea de sezon rece. Cred că de săptămâna viitoare, când se îmbunătățește vremea, cresc temperaturile și se deschid stațiile de asfalt cald care sunt mult mai bune la preț, adică e un preț mai mic la mixtură, să întrăm să facem plombări mai mari, să turnăm covoare asfaltice, tratamente și să facem mentenanța la drumul public, care se face în mod normal, ca peste tot, adică nu există nici un... Vă recomand să veniți în societate să vedeți fotografii, analizele noastre, împreună și cu domnul Mateuță, că și dumnealui ne monitorizează pe partea asta de calitate a lucrărilor și ne uităm exact și la ce înseamnă mixtură la rece, mixtură caldă, ca să fim cu toții, așa, în temă.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - am înțeles. Da, mulțumesc frumos pentru explicații, dar aș mai dori să știu cum, în ce stadiu sunteți cu preluarea domeniului public și ce aveți de gând să faceți cu privire la administrarea domeniului public degradat din municipiul Bacău?

Domnul Director al Societății de Servicii Publice Municipale - Zaharia Nicolae

 • - în urma contractului de delegare și a votului din consiliul local, domeniul public l-am preluat. Aici suntem într-o fază de etapizare, preluăm obiectiv cu obiectiv, se evaluează, se propun soluții, așteptăm să vină bugetul ca să putem propune soluții acolo unde sunt degradări gen asfalt, indicatoare rutiere. Se intervine punctual acolo unde situația este gravă sau unde este maximă urgență și când o să vină, la momentul bugetului, o să avem propuneri concrete pentru partea asta de administrare a domeniului public.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - am înțeles. Aș dori să știu dacă aveți în vedere realizarea unei platforme on-line, astfel încât sesizările privind deficiențele de pe domeniul public să ajungă la dumneavoastră din partea cetățenilor în timp real. Că am înțeles, deci, argumentul principal al administrației, pentru care acest domeniu public a fost transferat, mă rog, v-a fost dat în administrare, este că puteți interveni mult mai rapid, fiind societate comercială și atunci aș dori să știu dacă aveți în vedere o astfel de soluție de interacțiune cu cetățenii.

Domnul Director al Societății de Servicii Publice Municipale - Zaharia Nicolae

 • - deocamdată am ales varianta să mergem pe sistemul site-ul Municipiului Bacău, pentru că acolo deja băcăuanii s-au rutinat în relația asta, cu primăria, orice e-mail care se transmite acolo vine și la noi automat. Cred că nu e momentul acum să îi mutăm, să abatem atenția cetățenilor care au reclamații, dintr-un format care funcționează, pe un format nou. Putem face asta etapizat. Avem patru ani de delegare, în care putem evalua de la lună la lună cum să facem.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - dacă mai e altcineva, daca mai vrea să ia cuvântul?

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - numai o întrebare, atât. Domnul Mateuță și domnul Director Zaharia. Știu că strada Arcadie Șeptilici, jumătate e a noastră, jumătate e a comunei Mărgineni, nu? Ce se întâmplă? A fost covor asfaltic acum un an sau acum doi ani și arată destul de rău. Am primit sesizări de acolo, eu chiar astăzi am fost pe acolo, ce se întâmplă? Stradă nou asfaltată e destul de ciuruită, ca să folosesc un cuvânt mai puțin academic. Luați legătura cu constructorii, avem garanție. Nu se poate. Dacă se fac așa lucrările! Deci, cetățenii sunt oarecum stupefiați. Abia turnat covor asfaltic și e găurită toată.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - domnul vice, sunt convinsă că și în primărie, având în vedere că lucrați în același loc, ați pus întrebările acestea celor doi domni directori, nu-i așa, nu doar acum în direct?

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - mulțumesc, doamna președintă, mulțumesc frumos. Eu nu prea îi găsesc pe amândoi, de asta zic...

Domnul Consilier Midăus Daniel - doamna președintă de ședință, noi ca și consilieri locali, pot să înțeleg, dar domnul viceprimar este în instituția respectivă. Bănuim că putea să-1 interpeleze pe domnul...

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - păi asta am întrebat și eu. Nu am nimic împotriva dumnealui ca....

Domnul Consilier Midăus Daniel - păi vedeți că suntem...bravo! Ați punctat....bravo!

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - sunt convinsă că le-a pus și în privat această întrebare.

Domnul Consilier Midăus Daniel - ați văzut că ne și înțelegem, uite!

Domnul Director al Sodetătii de Servicii Publice Municipale - Zaharia Nicolae

 • - acolo unde sunt garanții...

Domnul Consilier Midăus Daniel - domnul Mateuță sigur că îi stă la dispoziție domnului viceprimar în incinta primăriei.

Domnul Director al Sodetătii de Servicii Publice Munidpale - Zaharia Nicolae

 • - unde sunt garanții se execută garanții, unde nu se execută...

Domnul Consilier Midăus Daniel - acum ca să-l certăm în fața.. .nu-i ok din partea dumneavoastră.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - declar ședința închisă. Vă doresc o zi bună!

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mai aveam trei chestiuni. Deci, pe lângă asta, nu cu domnul Zaharia. Trei interpelări, într-un minut termin dacă îmi permiteți. Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - spuneți!

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - în primul rând, mulțumim domnului director. Apoi, 1. Disciplina în construcții. Chiar ieri m-am întâlnit cu mai mulți cetățeni din zona centrală care reclamă faptul că sesizările lor și adresele lor către, mai ales către Biroul Arhitectului Șef, sunt luate în râs și nu primesc atenția necesară. Aș avea rugămintea, în primul rând de la Poliția Locală să se aplece cu privire la acest domeniu al disciplinei în construcții, deci atunci când sunt sesizați în teritoriu, să vină și să constate construcțiile ilegale sau desfășurarea unor construcții fără autorizație, pentru că avem exemple, avem exemple și o să vi le trimit și chiar aștept să văd ce face Poliția Locală în acest sens și aș dori totuși să solicit Biroului Arhitect Șef să emită autorizațiile de construcție cetățenilor, nu să emită, să furnizeze în urma solicitărilor pe informații publice acele autorizații. Am observat că am început să primesc răspunsuri, constat că legea nu s-a schimbat, dar mă bucur totuși că în ultimele două luni ați ajuns totuși la ideea că trebuie să respectați legea și să furnizați astfel de răspunsuri. Mi-ar plăcea să continuați în această logică. A doua chestiune: praful și mizeria pe străzi de după topirea zăpezii și aș dori sa știu în mod concret de la executivul municipal, ce are de gând cu adunarea acestui praf de pe străzile municipiului Bacău. Vă place sau nu, știu, iarăși o să folosesc acest termen, dar calitatea vieții este scăzută, în primul rând datorită acestui praf și acestei mizerii de pe străzile municipiului Bacău și aș dori să știu ce are de gând să facă administrația, mai ales în contextul noului buget local pe 2019, cu privire la aceste probleme de curățenie și, mă rog,, de debandadă de pe străzile municipiului. Arată gri, sunt mizerabile, copiii și cetățenii înghit praf non - stop și așa mai departe. Deci, aș dori răspuns în scris la această chestiune. Și a treia chestiune.. ..nu, atât, atât. Mulțumesc! Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - vă mulțumesc pentru indulgență. Domnul Consilier Ghinghes Cristian - totuși...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovid - o să vi se răspundă în scris, am consemnat. Ați observat....

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mulțumesc și am observat, am observat că din partea dumneavoastră....

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - aveți toată atenția!

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - ...am început să primesc răspunsurile la interpelări. Cred că...

Domnul Consilier Midăus Daniel -.... mulțumim colegilor de la PSD care au rămas în sală, doamna președintă Dinu, domnul consilier local Șova....

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - ...aș avea totuși rugămintea ca aceste ședințe...

Domnul Consilier Midăus Daniel -....în sfârșit, suntem majoritari....

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - ....să nu se mai desfășoare pe repede-înainte, pentru că observ că este o grabă pe finalul ședinței de a sparge ușa. Suntem aici....

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu, graba la această ședință este din cauză că trebuia să aibă loc...

Domnul Consilier Midăus Daniel -.. ..supunem la vot, suntem majoritari acum, nu? Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - ... să aibă loc bilanțul Inspectoratului de Urgență.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - ce proiect vreți să treacă?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - .. .s-a mutat.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - ... păi acum s-a mutat, după ce au stat la ușă jumătate de oră, toată lumea.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - stimați colegi...

Domnul Consilier Cretu Cătălin . domnul secretar, dacă s-au prezentat toate proiectele, inutil, la începutul ședinței, atunci, nu se știa că la ora 1 este sala închiriată?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cum inutil, domnul...?

Domnul Consilier Cretu Cătălin - păi e inutil pentru că toți care suntem la masă știm proiectele, le citim înainte...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu cred, aici am mari îndoieli. Domnul Consilier Cretu Cătălin - bun, aici sunt dubiile dumneavoastră, dar eu consider că este inutil și mai ales când se știe un program la această sală.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - domnul consilier, fiecare și-a prezentat punctul de vedere, a existat și punctul de "Diverse”, domnii consilieri care au avut interpelări, le-a fost permis...

Domnul Consilier Cretu Cătălin -... de acord, subliniam faptul...

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - ... astfel încât aș dori să declar ședința închisă și să vă doresc o zi bună.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - bună ziua. Vă mulțumim doamna președintă.

Rezultatul de la voturile secrete au fost citite, pentru unele proiecte, ulterior finalizării proiectelor respective. Acestea au fost inserate imediat la punctele cărora aparțin pentru menținerea cursivității și o mai ușoară înțelegere la parcurgerea procesului verbal.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, IOANA-RALUCA DINU


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU, NICOLAE- OVIDIU POPOVICI

întocmit: Tamba Rodica, AdomnicAi Maria, Tebeicfi Mariana, Matei Nicoleta, Teletin Olivia Ds.I-A-2/Bt.l