Proces verbal din 26.09.2019

Proces Verbal - Sedinta ordinara a CLB din data 26.09.2019

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr.        din 7^.11.2019

încheiat pentru ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 26.09.2019.

Domnul Primar Cosmin NECULA - rog asistența să se ridice în vederea intonării imnului național.

Se intonează imnul de stat

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -bună ziua. în conformitate cu prevederile art.133 (1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, a fost convocat prin Dispoziția nr. 2230 din 20.09.2019, a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință ordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 18 consilieri, ședința își poate începe lucrările. Lipsesc: domnul consilier Daniel Miclăuș ( a intrat ulterior ) și domnul consilier Romică Botoi.

Având în vedere absența de azi a domnului președinte am să schimb puțin ordinea de zi, adică a modului de prezentare și în primul rând am să-1 invit pe domnul primar să prezinte lista de invitați și ordinea de zi cu rugămintea de a aduce proiectul 30 pe ordinea numărul 1, privind alegerea președintelui de ședință, la care rog pe cineva să facă un amendament pentru a alege un președinte pentru ședința de astăzi. Domnul primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - bună ziua doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați cetățeni ai municipiului Bacău, stimați reprezentanți ai aparatului propriu al primarului. Voi da citire dispoziției de convocare a consiliului local pentru ședința de astăzi 26.09.2019-dispoziția nr. 2230 din 20.09.2019, privind convocarea consiliului local pentru data de 26.09.2019, orele 10,00 la Centrul de Afaceri.

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.158 din 03.05.2019 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:

Direcția Juridică si Administrație Locală, Direcția Economică și Direcția Tehnică și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,2,3, 4 și 5 .

2.

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2019 -2020

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de raportul de specialitate de la următorul compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

3.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei si Statului de funcții ale Teatrului Municipal Bacovia

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartimentul învățământ, Cultură, Sănătate și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

4.

Proiect de hotărâre privind darea în administrare, pe o perioadă de 10 ani, Teatrului Municipal Bacovia a unui apartament de serviciu situat în Bacău, strada Pictor Aman, nr. 94 D.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2,4 și 5.

5.

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității învățământului organizate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de raportul de specialitate de la următorul compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3,4 și 5.

6.

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ..Modernizarea stațiilor de transport public” cu codul SMIS 128426.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,2, 3,4 și 5.

7.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal întocmit pentru realizarea lucrărilor de Construire Locuințe Colective și Spații Comerciale S+P+10 și împrejmuire Teren, Strada Pictor Theodor Aman, nr.33 din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe suprafața de 2.549, 00 m.p. teren proprietate privată.

BENEFICIAR: SC MAGENTA REZIDENȚIAL PATRU SRL BUCUREȘTI

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2 și 5.

8.

Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în HCL nr.273/31.07.2019 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE UNITATE MEDICALA COMPUSA DIN AMBULATOR (SPITALIZARE DE ZI), IMAGISTICA, RADIOTERAPIE, AMPLASARE POST TRAFO SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. NICU ENEA, NR. 38 B, din municipiul Bacau, obiective ce se vor realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR:SC PETROCOS SRL BACĂU

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2 și 5.

9.

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot -Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)” cu codul SMIS 128421

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3,4 și 5.

10.

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68525 din 11.05.2011, încheiat intre Municipiul Bacau si D-NA DOBÂNDĂ AURELIA, reprezentant legal al C.M.I. DR. DOBÂNDĂ AURELIA pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Miron Costin, nr. 70

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2,4 și 5.

11.

Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Culturală ”Ca La Noi”, în vederea realizării în comun a Festivalului de folclor ”Zestrea” ediția a Vl-a, în data de 26 octombrie 2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Birou Administrare și IT și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 și 5.

12.

Proiect de hotărâre privind darea în folosința gratuită, pe o perioadă de 15 ani, a spațiului situat în incinta PT nr. 58, situat în Bacău, str. Ștefan cel

Mare nr. 12 bis către Societatea Națională de Cruce Roșie din România -Filiala Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,2,4 și 5.

13.

Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Nevăzătorilor din România - Filiala Județeană Bacău, în vederea realizării în comun a Festivalului de Artă Dramatică, în data de 11 octombrie 2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Birou Administrare și IT și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2,4 și 5.

14.

Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului „Plăcintele bunicilor” cu ocazia ”Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice”, în data de 01 octombrie 2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Economică și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,4 și 5.

15.

Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația „Speranța Bunicilor”, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice” ce se va desfășura în perioada 07-08.10.2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și DAS Bacău și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,4 și 5.

16.

Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația

Aschiută, în vederea realizării în comun a evenimentului de deschidere a anului școlar la Palatul Copiilor, ce se va desfășura în data de 29 septembrie 2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică si Administrație Locală si Direcția Economică si este 5                                 5                                     9                             5                          5                                                 9

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,4 și 5.

17.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de

servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția de Drumuri Publice și Compartiment Administrare și Inventariere Patrimoniu și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2, 3 și 5.

18.

Proiect de hotărâre privind mandatarea împutemiciților Municipiului

Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău să voteze prelungirea cu 2(două) luni, dar nu mai târziu de încheierea procedurii de selecție, a mandatului provizoriu în Consiliul de Administrație al societății

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, și Unitatea Municipală pentru Monitorizare și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

19.

Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din HCL nr. 14 din 31.01.2019 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică

privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, și Unitatea Municipală pentru Monitorizare și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

20.

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesionare nr. 7882/10.03.2000, de la d-na Tulbure Ana, la d-na Dumea Cristina

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,2 și 5.

21.

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesionare nr. 69260/02.12.2011, de la dl. Drăghici Toader, la d-na Catana Maria

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5.

22.

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesionare nr. 28209/25.08.2000, de la S.C. PAN ACEEA S.R.L., la d-na Enea Lăcrămioara

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 și 5.

23.

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesionare nr. 10203/25.03.2002, de la dl. Cocrea Gheorghe, la dl. Pamfile Costache, căsătorit cu Pamfile Marcela

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5.

24.

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesionare nr. 21747/05.07.2002, de la dl. Grecea Gheorghe, la d-nii Grecia Iuliana-Veronica și Grecia Ionuț-Bogdan

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,2 și 5.

25.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Direcției Publice de Evidența Persoanelor a Municipiului Bacău și abrogarea HCL nr. 73/2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Publică de Evidența Persoanelor a Municipiului Bacău și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

26.

Proiect de hotărâre privind modificarea destinației stabilită inițial în Contractul de Concesionare nr. 4208/ 26.03.2008, așa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 16319/ 03.12.2008, din „cabinet medical stomatologic’’ în „spațiu prestări servicii - salon de frizerie, coafură, cosmetică, manichiură și alte activități de înfrumusețare”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică si Administrație Locală si Arhitect Sef si este transmis 9                                 9                                      »                              >                                   9         »

spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 și 5.

27.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare și a Regulamentului de Ordine Interioară ale Agenției de Dezvoltare Locală Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Agenția de Dezvoltare Locală Bacău și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. L 2, 3, 4 și 5.

28.

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a lotului de teren în suprafață de 4,00 mp situat în intravilanul Municipiului Bacău, proprietate privată a Municipiului Bacău, beneficiar Lupu Laurența

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Șef și Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5.

29.

Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 2193/110/2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,2, 3,4 și 5.

...

30.

Proiect de hotărâre privind alegerea ..Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile Octombrie - Noiembrie 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de raportul de specialitate de la Direcția Juridică și Administrație Locală și este transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. 5.

31.

Diverse.

31A.

PESTE ORDINEA DE ZI:

Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația „Școala de Pian Dragoș Lungu”în vederea realizării în comun a evenimentului „Concertul Regal al Toamnei”,în data de 06 octombrie 2019 Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Compartiment învățământ Cultură Sănătate și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5.

31B.

Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația „Așchiuță”în vederea realizării în comun a unui concert cu ocazia „Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice”, în data de 30 septembrie 2019 Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Biroul Aprovizionare și IT este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2,4 și 5.

Domnul consilier Miclăuș Daniel intră în sala de ședințe.

Domnul Primar Cosmin NECULA - doamnelor și domnilor consilieri locali vă propun modificarea ordinii de zi în sensul indicat și de domnul Secretar al Municipiului Bacău, proiectul 30 să vină primul pe ordinea de zi, în vederea alegerii președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Ca și întrebare, este ultima ședință a domnului Botoi?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicoiae-Ovidiu POPOVICI -astăzi trebuia să fie.

Domnul Primar Cosmin NECULA - și nu putea fi ales sau...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -eu am avut în intenție ca să alegem pentru următoarele trei luni dar domnii consilieri au zis să alegem azi pe cineva. Facem un amendament la proiectul respectiv.

Domnul Primar Cosmin NECULA - proiectul 30 vi-l propun să fie primul punct al ordinii de zi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supun la vot ordinea de zi așa cum a fost prezentată. Domnul...

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - am o solicitare scurtă la ordinea de zi. îl rog public pe domnul primar să rămână până la finalul ședinței și poate se gândește până atunci să ne explice ce este cu acea cerere la Guvernul României, cum că avem nevoie de 160 milioane lei până la finalul anului. Adică să ne spună până atunci dacă e atât de mare problema financiară a Municipiului Bacău sau ați trimis-o cumva în râs la guvern-160 milioane. Deci chiar vă rog să rămâneți până la final pentru că dacă e adevărată adresa aceea, suntem într-o situație foarte gravă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -deci pun la vot ordinea de zi. Cine este pentru?

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - domnule președinte de ședință, domnule secretar am făcut o interpelare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -dar ce interpelare ați făcut, că nu am auzit?

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -pentru o modificare la ordinea de zi. Am ridicat mâna dar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Păi nu am auzit interpelarea, eu am crezut că votați.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -am ridicat mâna. Stimate domnule primar, solicităm așa cum am facut-o și la celelalte ședințe, introducerea pe ordinea de zi a discuțiilor privind Rapoartele Curții de Conturi. Conform Codului Administrativ, ordinea de zi poate fi suplimentată cu discuții urgente. Argumentăm urgența-la Cap. VII din Raportul Curții de Conturi, recuperarea creanțelor fiscale de la debitorii aflați în stare de insolvență, lichidare sau faliment sunt sesizate o serie de abateri de la legalitate și regularitate conform Legii 207 privind Codul de procedură fiscală și conform Legii 85 privind prevenirea insolvenței, prin faptul că Municipiul Bacău nu a declarat un număr de creanțe existente către administratorii judiciari sau lichidatori. Argumentăm urgența - de la data raportului, adică nu mai departe de săptămâna trecută, Primăriei Bacău i-au fost respinsă ca inadmisibilă de către Tribunalul București în dosarul nr. 10718/3/2018/A6 o contestație la un tabel preliminar al creanțelor...

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- nu vă supărați pe mine dar noi discutăm raporturile, deja am intrat în ordinea de zi, s-a aprobat modificarea ordinii de zi? Ați propus o modificare a ordinii de zi. Haideți s-o supunem la vot și dacă se va aproba discutăm și despre rapoartele Curții de Conturi.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -conform Codului Administrativ trebuie să argumentez în fața domnului primar, domnule secretar, trebuie să argumentez urgența. O s-o citesc în mai puțin de un minut. Vă atrag atenția că suntem plătiți la această masă, toți acești consilieri ca să citim ordinea de zi, să aducem completări, să citim legislația și tot ceea ce ne supuneți atenției. Facem treabă, da. Domnule primar, îmi permiteți să citesc în continuare care este urgența privind suplimentarea ordinii de zi? Deci, repet, urgența în câteva minute. Vi s-a respins suplimentarea, este argumentată prin urgența că vi s-a respins de către Tribunalul București, ca inadmisibilă, o contestație la tabelul insolvenței în valoare de peste 3 milioane lei.

(Se vorbește în afara microfonului.)

O parte din consilierii PSD părăsesc sala de ședințe.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -să știți că nu durează decât două minute această intervenție a mea. Continui.

Domnul Secretar General a! Municipiului Bacău Nicoiae-Ovidiu POPOVICI -păi acum nu mai avem cvorum doamna ...haideți... deci nu era normal din punctul meu de vedere să spuneți...

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -era vorba de un punct de vedere, de a suplimenta ordinea de zi cu discuția...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicoiae-Ovidiu POPOVICI -Păi nu era normal să-1 supunem la vot...

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -păi vă prezint urgența.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicoiae-Ovidiu POPOVICI -îl supuneam la vot.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -vă prezint urgența pentru a ...în fața consilierilor, conform Codului administrativ, domnule secretar și domnule primar, trebuie să vă prezentăm urgența pentru suplimentarea ordinii de zi și urgența voiam să v-o prezint acum prin discuția acestei spețe menționate anterior într-un raport de audit și care continuă să producă pagube Municipiului Bacău prin nediscutarea raportului și nediscutarea motivelor de intervenție.

Domnul Consilier Gheorghi HULUȚĂ - haideți să supunem la vot propunerea dumneavoastră.

Domnul Consilier Daniel MICLÂUȘ- nu avem cvorum domnul și înseamnă că nu se mai ține ședința, nu?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicoiae-Ovidiu POPOVICI -domnul Huluță, rugămintea mea, doamna Năstase, haideți să deblocăm această situație, haideți să supunem la vot propunerea dumneavoastră așa cum este legal. Domnul Huluță...

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - dar ați înțeles ce suplimentăm?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicoiae-Ovidiu POPOVICI -da, eu am înțeles doamnă, cum să nu, că ați și spus cu Raportul Curții de Conturi. Domnul Huluță, am o rugăminte.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -nu analiza întregului raport, ci doar analiza capitolului 7 din Raportul 882.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicoiae-Ovidiu POPOVICI -mergeți dumneavoastră și rugații pe domnii consilieri sa revină, să supunem la vot propunerea.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -observ că această problematică nici măcar nu poate fi ascultată de către consilierii PSD, nici de către dumneavoastră, interveniți, blocați o prezentare foarte scurtă.

Domnul Primar Cosmin NECULA- cine v-a blocat doamna consilier? Am tăcut din gură ca să ascult toate poveștile.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -dar nu sunt povești, domnul primar. Este un prejudiciu de 3 milioane de lei constatat săptămâna trecută printr-o hotărâre judecătorească la Tribunalul București care se va constitui într-un prejudiciu adus Municipiului Bacău, unității administrativ teritoriale.

Domnul Primar Cosmin NECULA- de către cine?

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE —poftiți?

Domnul Primar Cosmin NECULA- de către cine?

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -păi prejudiciul este pentru noi pentru că nu ne-am înscris la momentul respectiv în tabelul creanțelor, era un termen de șapte zile. Este o creanță. Dacă dumneavoastră veți aproba acest amendament, vom discuta în profunzime.

Domnul Primar Cosmin NECULA- dar nu-i un amendament. Doamna consilier citiți mai atent proiectul.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -am citit. Am citit foarte atentă.

Domnul Primar Cosmin NECULA- eu nu intru foarte tare în această dezbatere pentru că consiliul nu a aprobat, dar citiți și în momentul în care voi avea ocazia să discut legal pe această temă o s-o fac.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -tocmai asta voiam să facem, să discutăm suplimentând ordinea de zi cu această urgență.

Domnul Primar Cosmin NECULA- eu, din ceea ce știu, Rapoartele Curții de Conturi ar trebui aduse la cunoștința consiliului local. Domnul secretar, greșesc? S-au adus la cunoștința consiliului local?

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -s-au adus la cunoștința consiliului local dar se impuneau discuții, inclusiv discuția asupra măsurilor pe care primăria le ia la fiecare punct în parte. Știți?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUTĂ - doamna Năstase, dacă dumneavoastră continuați, ședința se va suspenda neavând cvorum și noi avem aici invitați care au pe ordinea de zi rezolvarea unor probleme. Dacă dumneavoastră nu încetați, nu avem cvorum și toate aceste hotărâri să le aprobați dumneavoastră la partid.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -bun. Dumneavoastră și cu consilierii ce susțineți? Nu poate fi adus un amendament la ordinea de zi a acestei ședințe?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUTĂ -trebuie supus. Acest amendament trebuie supus...

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -păi haideți să-1 supunem la vot. Eu voiam să vi-1 prezint.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUTĂ -îl supunem la vot, fără să faceți din el o campanie electorală.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -dar nu e o campanie electorală, domnul Huluță.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUTĂ -dumneavoastră...

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -săptămâna trecută s-a pronunțat Tribunalul București asupra unei spețe...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -doamnă, eu aș vrea să intrăm în ordinea de zi, avem punct de Diverse, nu avem președinte de ședință, haideți să intrăm într-o normalitate.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -..«spete menționată...nu poate fi discutat la punctul Diverse.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -dumneavoastră la fiecare ședință începeți cu campania electorală.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - doamna Năstase, sunt cel puțin 30 de invitați în spatele nostru.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -da. Noi ne aflăm la lucrările unei ședințe de consiliu local.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -ok. Ați propus o modificare a ordinii de zi. Da? Vă rog frumos s-o supunem legal la vot...

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- exact.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -si discutăm la Diverse trei ore dacă doriți despre Rapoartele Curții de Conturi.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE-nu se poate discuta la Diverse, pentru că noi trebuie să suplimentăm ordinea de zi cu intrarea în detalii asupra acestor spețe. De aceea vă supun la vot această chestiune. La Diverse nici nu mai rămâneți, că am mai încercat odată să discut cu dumneavoastră și ați plecat, domnii consilieri, nu a rămas decât domnul Huluță și colegii de la ALDE, atât. Atunci ați plecat cu toții.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -doamna consilier, nu o să puteți niciodată să ne obligați să vă ascultăm. Absolut niciodată.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - dar nu am spus că este o obligație dar atâta timp cât nu mai departe de săptămâna trecută Tribunalul București a constatat o., e inadmisibilă o chestiune prevăzută...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -este a cincea oară când spuneți despre Tribunalul București.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -...în Rapoartele Curții de Conturi. Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -doamna Năstase, haideți să deblocăm situația.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -doamna Năstase, colegii mei nu vor să se mai întoarcă în sală. Deci în ce ipostază am ajuns?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -haideți să deblocăm ședința.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - haideți să invităm domnii consilieri să asculte...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -ați făcut o propunere și v-o supunem la vot. Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -exact.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -eu sunt de acord, total de acord, mai am și alte propuneri la ordinea de zi. Deci să intre domnii consilieri, eu nu-i țin afară. Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -domnii consilieri nu intră când doriți dumneavoastră, doamna Năstase. Ei intră când doresc ei.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -dar asta nu e o problemă, dacă nu vor să intre atunci...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -dar nu e vorba că nu vor să intre. Doamna Năstase, chiar nu vă e rușine?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUTĂ -orice ședință e campanie electorală. Nu se poate.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -exact. Nu e campanie electorală, este o discuție aplicată despre o sumă care se va constitui în cel mai scurt timp....

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -doamna Năstase, ce propuneri de modificare a ordinii de zi mai aveți?

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -vă rog nu mai țipați. Dacă țipați să știți că nu...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -eu nu țip. Dumneavoastră țipați de 20 de minute.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUTĂ -și o rezolvăm astăzi aici? Acea hotărâre o rezolvăm astăzi? Problema este - o putem...

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - domnul Huluță, dacă o discutam la momentul potrivit...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUTĂ - doamna...

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -.. .o rezolvam până acum, poate. Domnul Consilier Ghiorghe HULUTĂ -... eu nu mai vin la ședințe, dacă dumneavoastră mă țineți...Haideți să punem la ora 10,00 pentru dumneavoastră și pentru restul consilierilor la ora 12,00. Poate până la ora 12,00 dumneavoastră... Domnul Consilier Daniel MICLĂUS - domnul secretar, haideți să trecem la treabă. Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU - domnul secretar, am venit doar pentru că vreau să vă adresez o întrebare. Conform Codului administrativ, dumneavoastră ca secretar general al consiliului și al primăriei, aveți posibilitatea legală de a limita un discurs, pentru că ne facem de râs? Eu sunt convinsă că domnii ăștia și doamnele care sunt în spatele nostru au cel mai mult probabil o senzație de lehamite.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS -numai președintele de ședință doamna... Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU - dacă aveți posibilitatea și dacă o aveți, vă rog frumos să oprim puțin circul acesta, ne e rușine.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -doamna Raluca, limitarea...

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -doamna consilier, dacă aceasta considerați dumneavoastră că este circ, constatarea unui prejudiciu de 3 milioane de lei, peste 3 milioane de lei adus Primăriei Bacău, atunci oprim discuția.

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU - doamna consilier, eu m-am referit... Domnul Primar Cosmin NECULA - vă jucați cu vorbe mari care nu le înțelegeți întrutotul doamna consilier.

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU - circ este ceea ce ...

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -le înțelegem perfect domnul primar, de aceea vrem să discutăm ...

Domnul Primar Cosmin NECULA -o să vă demonstrez că nu le înțelegeți.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -și să ne explicați și dumneavoastră ce se întâmplă.

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU - doamna consilier, este circ.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -de aceea, în mod amabil v-am solicitat această suplimentare.

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU - nu vă poate opri nimeni.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -doamnelor consilieri, nu credeți că asta era totuși subiectul unei interpelări unde dumneavoastră să cereți niște lămuriri, doamna Raluca? Nu vă supărați.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -lămuririle sunt date deja de Raportul de Audit și de constatările...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Raportul de Audit este un act care poate fi contestat. Raportul de Audit a fost contestat. Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - știu că ați făcut contestație.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -atunci dacă noi vorbim de un act care nici măcar nu are putere definitivă, de ce încercați să duceți subiectul în alte zone?

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - pentru că neaplicarea măsurilor pe care dumneavoastră le-ați trecut în Raportul de Audit ne aduce deja prejudicii Municipiului Bacău.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -doamna Năstase, acel raport a fost contestat.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -....

(Nu se înțelege. Microfonul este închis.)

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -noi acum vorbim despre ordinea de zi.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ ...

( Nu se înțelege. Microfonul este închis.)

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -da. Sigur. Supuneți la vot acest amendament sau le trecem în revistă pe toate domnule primar?

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU - păi spuneți care este modificarea ordinii de zi.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -modificarea ordinii de zi la acest amendament este de a introduce discuții asupra punctului 7 din Raportul de Audit nr. 882 și mai am și alte modificări la ordinea de zi. Asta vreau să vă spun. Dar să vină consilierii, domnul Huluță. Ce doriți? Cum votează dacă ei nu cunosc ce modificări sunt? Adică dumneavoastră considerați că eu fac circ aici, dar dumneavoastră faceți circ și consilierii PSD, nu știu cum să vă spun.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - domnul secretar, nu vă supărați dar noi să-i ascultăm pe cei de la PSD și ei să nu asculte opoziția acum. Serios acum.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -dar nu e vorba...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -bun. Haideți să suspendăm ședința. Nu avem cvorum, vă solicit ori să-i chemați în sală la ordin pe consilierii de la PSD, ori să suspendăm ședința. Acesta-i circ, ce se întâmplă aici.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -știu.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - păi haideți s-o degajăm.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -știu, păi văd că a devenit o modă să fie circ în consiliul local.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -să intre în sală sau suspendăm ședința. Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚÂ - cum să suspendăm ședința?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -nu avem cvorum, domnul Huluță.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUTĂ -o suspendăm după ce rezolvăm problemele celor din spate.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -totuși acest for deliberativ ar trebui să fie un loc în care discuțiile să se poarte într-un mod elegant, civilizat și coerent.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -domnul secretar, mai elegant decât atât, încât să vă prezint urgența unei suplimentări...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -dar nu e vorba de asta, doamnă.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -mai argumentat de atât, încât să vă citesc argumentele noastre, ce doriți mai mult?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -doamnă, eu doresc ca dumneavoastră să fiți foarte clară în ceea ce vreți, fără... Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -dar sunt foarte clară.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -fără să citiți anumite aspecte care țin de o strictă interpelare. Atâta vreau. Haideți să deblocăm momentul acesta. Doamnă, normal, ordinea de zi...

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -sunt de acord domnule, haideți să o deblocăm.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...de 14 ani, ordinea de zi, a venit fiecare consilier...

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - domnul secretar, dar motivarea asupra acestei modificări nu trebuie spusă? Ce-mi spuneți mie să nu citesc și să nu spun?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -dar nu v-am spus lucrul acesta, doamnă.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - poftiți?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -nu am spus eu lucrul acesta, să nu citiți.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -ati spus mai înainte.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -am spus în felul următor: suplimentarea ordinii de zi se face la propunerea unui consilier. Consilierul spune ”vreau să suplimentez ordinea de zi cu următorul punct”. Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - domnule secretar ordinea de zi se suplimentează cu un punct dacă se constituie o urgență. Nu știu dacă sunteți atent la Codul administrativ.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -nu, lăsați că sunteți dumneavoastră atentă.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - domnul secretar, s-au clarificat între timp care sunt propunerile doamnei consilier Năstase, ca să putem vota?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -eu am toată convingerea că doamna Năstase va spune foarte clar care sunt modificările. Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - prima modificare v-am expus-o. A doua solicitare, nu este o modificare a ordinii de zi, este aceea ca proiectele privind asociațiile, cum este Asociația de Piane, dacă și-au completat documentația, astfel încât la documentele proiectului să fie deciziile comitetelor directoare care conduc asociațiile? Dacă s-au depus, de ieri de când am fost eu la comisie și până în prezent aceste documente și să ne spuneți dumneavoastră, domnul secretar, dacă s-au depus, să rămână proiectele în aprobarea... sau în ședința de consiliu local, dacă nu, să le retragă cine le-a promovat de pe acum.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -deci vă comunic că de ieri vi s-a comunicat pe mail solicitarea dumneavoastră. In urma discuției cu dumneavoastră, care a fost o solicitare pertinentă, am luat legătura cu asociația și a trimis - într-adevăr la documentație lipsea acel document, și v-a fost trimis pe mail. Dacă citeați îl găseați.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - mulțumesc. Astea sunt completările mele la ordinea de zi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -acum supunem la vot... supun la vot propunerea doamnei Năstase de a suplimenta ordinea de zi cu Raportul de Audit și cu discuțiile vis a vis de acea hotărâre de la București.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE          ȘI

PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

Absent

4. d

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU      CĂTĂLIN-

BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR        DOINA-

EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

NÂSTASE  MARIA

RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

 • 17.

 • 18.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

STAN GABRIEL

X

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN      DANIEL-

DRAGOȘ

X

TOTAL

6

2

11

Propunerea dumneavoastră nu a fost aprobată.

Supunem la vot ordinea de zi cu modificarea de aducere a punctului 30 la punctul 1. Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează: Cu 19 voturi pentru a fost aprobată ordinea de zi.

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

Absent

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9?

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NÂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂT CONSTANTIN

--------——1________________________

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

-

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - domnule secretar, o mențiune, îmi cer mii de scuze. La proiectul numărul, numai puțin, cel cu Crucea Roșie nu o să votez pentru că...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -o să întreb, doamnă.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -întrebăm domnii consilieri dacă există situație de conflict de interese sau de incompatibilitate la ordinea de zi? Rugăm domnii consilieri care sunt în această situație să anunțe. Doamna RalucaNăstasc, vă rog frumos.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -la proiectul nr. 12 nu o să votez deoarece am onoarea să fac parte din Comitetul Director al Crucii Roșii Bacău.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -domnul Bîrzu.

Domnul Consilier Hie BÎRZU- da. La proiectul legat de Thermoenergy unde sunt membru AGA și la proiectul legat de Crucea Roșie, unde sunt membru în comitet-12 și 18.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -s-a consemnat. Am o rugăminte la dumneavoastră. Vorbiți în microfon.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- deci la proiectele 12 și 18. Să se noteze.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -deci nu e valabil numai pentru dumneavoastră. Vă rog frumos când luați cuvântul, haideți să ne respectăm reciproc. Vorbiți pe rând, vorbiți în microfon. Dacă ați observat, acest proces verbal care o să vi se va supune aprobării la ședința de azi, referitor la ședința ordinară trecută, este plin de fragmente în care nu s-a auzit, nu s-a înțeles. Nu este normal, suntem totuși oameni maturi, oameni care, eu cred că ne putem respecta unii pe alții și putem da un curs coerent unei ședințe de consiliu local. Domnul Șova.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU - bună dimineața. La proiectul nr. 14 nu voi participa la vot.

30.Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -supunem la vot proiectul 30 - privind alegerea „Președintelui de ședință” . Domnul Fantaza, avizul.

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică și Administrația Locala -aviz juridic este favorabil.

Comisia de specialitate nr. 5 prezintă avizul favorabil la proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -există aviz favorabil și din partea mea, vă rugăm să faceți propuneri. Deci proiectul e în forma pentru următoarele două luni. Aveți posibilitatea să îl suplimentați cu un amendament pentru ședința de astăzi sau pentru următoarele două luni și ședința de astăzi. Cum vreți dumneavoastră.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - domnul secretar, eu aș propune introducerea unui articol -se alege președinte de ședință pentru data de 26 septembrie 2019.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -supunem la vot propunerea doamnei Breahnă, ca astăzi să avem un președinte de ședință și pentru următoarele două luni alt președinte de ședință.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNÂ-PRAVĂȚ - eventual poziționăm acest articol în fața celuilalt.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -da doamnă, cum să nu, așa e și logic.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -ok. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

împotrivă?

Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

’ENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

Absent

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

-

în unanimitate a fost votată propunerea doamnei Breahnă.

Faceți propuneri pentru ședința de la ordinea de zi.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -pentru ședința de astăzi doresc s-o propun pe doamna doctor Ioana Dinu, pe colega noastră Ioana Dinu. Votăm individual, da, pe perioade președinții?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -da.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -iar pentru lunile octombrie -noiembrie, propunerea grupului nostru politic, este domnul consilier Vasile Luca.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -am înțeles. Mai sunt și alte propuneri? Deci nu mai avem alte propuneri. Deci supunem la vot propunerea doamnei Breahnă pentru ca astăzi la ședința... să conducă ședința doamna Dinu și pe următoarele două luni, domnul Vasile Luca. Cine estre pentru? Este cineva împotrivă? Domnul Ghingheș este împotrivă. Se abține cineva? Domnul Consilier Daniel Miclăus - doamna Dinu, din câte am înțeles. Domnul Luca

este aici? Domnul Luca nu ați mai fost președinte de ședință? Eu așa țin minte. Nu, nu, dar se face prin rotație. Păi nu, în Codul administrativ spune clar și în vechea reglementare.

(Nu se înțelege, se vorbește în afara microfonului)

Domnul Consilier Daniel Miclăus - în fine, noi votăm împotriva dumneavoastră. Noi votăm împotriva domnului...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -deci la ședința de astăzi este propusă doamna Dinu.

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

Absent

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NÂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DÂNIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

1

-

Cu 18 voturi pentru și un vot împotrivă, propunerea ca doamna Dinu să fie președintă a fost aprobată. Doamnă, vă rog, în față.

Supunem la vot propunerea ca în următoarele două luni să fie domnul Vasile Luca. Cine este pentru?

împotrivă?

Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

Absent

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

6.'

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOIN A-EM ANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NÂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DÂNIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

13

6

-

Cu 13 voturi pentru și 6 împotrivă, domnul Luca a fost ales președinte de ședință pentru lunile octombrie și noiembrie.

(Nu se înțelege, se vorbește în afara microfonului)

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -da s-a consemnat, acum.

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU - bună ziua. As dori să fac o propunere în calitate de președinte de ședință, cu care sper să fiți de acord, tocmai pentru a evita aceste dezbateri pe un ton ridicat. Pentru fiecare proiect, durata unei interpelări/doamnă sau domn consilier, să fie de 4 minute. Poate 3 sunt prea puține. 4 minute pentru fiecare domn sau doamnă consilier/subiect, cu rugămintea ca cineva de la noi din prezidiu are posibilitatea de a opri microfonul după 4 minute, să o facă pentru că astfel de propuneri au mai fost, au mai fost aprobate, toți am fost de acord și tot câte jumătate de oră s-a vorbit. Domnul secretar, dumneavoastră supuneți la vot această propunere a mea.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -supunem la vot propunerea doamnei Dinu. Cine este pentru?

Domnul Consilier Daniel MICLÂUS - dacă îmi permiteți și mie? 4 minute pe interpelare, doamna președinte de ședință sau pe intervenție?

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU - pe intervenție. Pe intervenție de consilier/proiect.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - asta este cu totul altceva, nu-s sinonime. Deci pe intervenție. Pe intervenție suntem de acord.

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU - acum care este diferența între interpelare și intervenție, să știm pe viitor că îmi asum greșeala. Din dex vorbim, sau în termeni juridici?

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - doamna președinte de ședință, haideți, chiar nu vreau să vă fac de râs. Haideți.

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU - nu, spuneți-mi că nu e vorba...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - supuneți la vot ca să trecem mai departe că sincer m-am săturat. Avem o oră de când...

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU -eu v-am întrebat?

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ -... cât mai sunteți la putere. Vă apropiați de sfârșit.

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU -îi dau cuvântul domnului primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - deci, vă rog să mă...stimați invitați ai Municipiului Bacău, stimați cetățeni, din păcate suntem într-o situație în care campania electorală forțează pe unii dintre consilierii locali să-și spună numărul pe care l-au învățat de la consultant, așa, fără noimă, să spună înainte și după aceea nu mai contează ce se întâmplă. Eu nu spun că nu e normal să faci politică. E normal să faci politică, aici e un organism politic până la urmă, decizional politic. Dar înainte de toate noi suntem..., dumneavoastră sunteți un organism administrativ. Cred că dacă unii dintre consilierii locali ar depăși etapa asta de campanie, eu știu și de la cei mai vechi în primărie, dar și de la cei mai vechi în consiliul local, că se apropie sărbătoarea nebunilor. Știu, campania electorală în general e sărbătoarea nebunilor, dar eu vreau totuși să dăm dovadă aici că nu suntem o apă și un pământ cu mulți alți candidați pe care i-a avut acest oraș sau mulți alți consilieri locali care slavă domnului că nu mai sunt în consiliul local. Apropo de propunerea doamnei președinte de ședință, vreau să vă fac o comparație cu cutuma sau dreptul parlamentar - la o 24

interpelare adresată Guvernului, Președintelui Camerei Deputaților, membrilor Guvernului, oricui pe lumea asta și slavă domnului că un parlamentar are dreptul să vorbească oricât și oricum pe temele care le consideră de interes și mai mult decât atâta acea interpelare este transcrisă în Monitorul Oficial al României, durata convorbirilor pe care le poate aloca este de maxim trei minute. Vă spun că dacă ai ceva esențial de spus, poți să spui în trei minute dar dacă nu ai nimic de spus... Domnul Consilier Daniel MICLÂUS- au expirat trei minute de când vorbiți... Domnul Primar Cosmin NECULA - dacă nu ai nimic de spus...

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU - domnul consilier, vă rog, nu mai întreruperi.

Domnul Consilier Daniel MICLÂUȘ - serios, au expirat trei minute.

Domnul Primar Cosmin NECULA - numai o secundă.

Domnul Consilier Daniel MICLÂUȘ -domnul primar, dar ce facem aici?

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU - domnul consilier, vă rog frumos nu mai întrerupeți.

Domnul Consilier Daniel MICLÂUȘ -parcă suntem la grădiniță. Domnule, guvernați, administrați. Pe bune dacă nu. Hai...ne batem joc de oameni.

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU - domnul Miclăuș!

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNÂ-PRAVĂT- doamna consilier Dinu s-a referit la partea unei intervenții pentru noi, consilierii locali, dar nu-1 limităm noi pe domnul primar.

Domnul Consilier Daniel MICLÂUȘ - dumneavoastră faceți aici circ.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -domnul Miclăuș, două minute și cincisprezece ...

Domnul Consilier Daniel MICLÂUS -au trecut trei minute, am înțeles.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -două minute și cincisprezece secunde au fost.

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU -stimați invitați...

Domnul Primar Cosmin NECULA - o secundă.

Observați și dumneavoastră care este atitudinea domnilor consilieri din grupul PNL față de noi toți. Vă mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin NECULA - oameni buni, dacă nu ai nimic de spus, dar vrei doar să te auzi, faci ca doamna consilier Năstase, vorbești zece minute și nu se înțelege nimic, inclusiv dumneaei nu înțelege tot.

Doamna Consilier Maria-Raluca NÂSTASE -poate nu înțelegeți dumneavoastră nimic, domnul primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA -eu am înțeles foarte bine, dar mai verificați documentațiile.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -cei care ne ascultă astăzi au înțeles urgența discuției Rapoartelor Curții de Conturi. V-am solicitat această chestiune de când le-ați adus la cunoștință. Ați refuzat, ați părăsit sala, ați fugit de aici, încercăm prin această propunere de modificare a...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNÂ-PRAVĂT- doamna consilier, altă placă decât cea cu Raportul Curții de Conturi mai aveți pentru ziua de azi, mai aveți ceva în arhivă, pentru ziua de azi?

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU -eu as dori să trecem la punctul unul al ordinii de zi. Doamna consilier Năstase, dacă vreți să trecem la ordinea de zi, trecem dacă nu, o să încerc să evacuez sala sau o să propun evacuarea.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -doamna președinte de ședință.... Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU -vă rog frumos, haideți să începem ordinea de zi.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -o să trecem la ordinea de zi doar că domnul primar m-a pomenit și i-am spus de ce am intervenit și faptul că înțelegem ceea ce vă prezentăm aici.

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU -supun discuției punctul unul al...da domnul Bîrzu, spuneți.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - ... un pic lucrurile și aș avea în vedere faptul că săptămâna trecută a decedat domnul doctor Buștuc care a fost 10 ani consilier local și emerit doctor în științe medicale, aș dori un moment de reculegere pentru dânsul înainte de a începe ședința de consiliu local. Vă mulțumesc.

Cei prezenți țin un moment de reculegere.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -doamnelor și domnilor consilieri, la ședința trecută domnul viceprimar și-a permis în lipsa mea să aducă o serie de acuzații. Două minute. Deci am dreptul totuși la replică. Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ -trei minute. Trei.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -am dreptul la replică în aceleași condiții în care nu o să vorbesc și nu o să aberez vreo oră, cum a făcut domnul viceprimar. Am să discut punctual la fiecare acuzație ridicată de domnul Scripăț și la sfârșitul discursului meu va avea ce-și dorește. Vă garantez lucrul acesta. Deci am urmărit discursul domnului Scripăț cu foarte mare interes. In primul rând am observat înverșunarea, patosul, mai ales patologia care a pus amprenta pe acest discurs, îmi cer scuze totuși că consiliul local a ajuns să fie transformat într-un loc în care fiecare vine și își aruncă frustrările. îmi cer scuze și mulțumesc celor care m-au sunat și și-au exprimat dezacordul, dezamăgirea. Domnul Scripăț, suntem obișnuiți cu prostiile dumneavoastră, vă rog frumos tăceți și măcar respectul pe care-1 datorați consilierilor și nu mie. Da? La fel ca de fiecare dată, domnul Scripăț încearcă să transforme într-un circ ieftin și într-o șaradă de invective această arenă.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - nu îmi mai pronunțați numele că o să intervin.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -foarte bine.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - au trecut trei minute.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -domnul viceprimar a parcurs prin citire, că așa a susținut dumnealui, procesul verbal și a susținut că acel proces verbal nu este conform cu realitatea. Conform articolului 138 din Codul administrativ, în procesul verbal se consemnează doar dezbaterile și nu măscările. Noi știm că domnul viceprimar are un apetit pentru măscări și expresii triviale, le folosește la fiecare consiliu. Doamna Năstase! Doamna Năstase, eu v-am ascultat cu foarte mare atenție. Deci spuneam că domnul Scripăț are un apetit pentru 26

expresii triviale care le folosește cu abundență, chiar și azi la începutul ședinței am dat microfonul deschis și l-am înregistrat, așa...

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- nu, domnul secretar, nu, stați așa.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -nu, nu stați oleacă. Dar de ce...

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- domnul secretar, nu sunt de acord, așa cum nu am fost nici cu doamna Năstase.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -nu, nu l-ați ascultat acum o lună? L-ați ascultat o oră pe domnul Scripăț. Nu ați spus nimic. Vă rog frumos să mă ascultați

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- ba l-am întrebat de ce trei ani în Primăria asta nu a sesizat acest aspect.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -ba i-ați dat foc la paie. Doamna Breahnă ,vă rog frumos, da?

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- ba i-am spus suficiente și dumnealui. Să știți că i-am spus.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -epitetele pe care le-a folosit data trecută, le-a folosit și la adresa dumneavoastră. Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- ok.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -când nu ați aprobat plecarea la Costești.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- urma să aprobăm, domnul secretar, urma să aprobăm procesele verbale ale ședințelor anterioare. Deci dacă aveți de făcut referiri la procesele verbale și la acuzațiile...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -doamna Breahnă,....

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- .. .acuzațiile pe care vi le-a adus domnul Scripăț...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -exact la asta fac referire.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-...cu referire la falsul din anumite procese verbale sau la...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -există ...exact la asta fac referire.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-...sau informațiile nu erau complete...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -exact la asta fac referire.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - da. e ok. Dar doriți să extrapolați discuția și în alte direcții, vă rog frumos să o faceți la Diverse. Mulțumesc frumos.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -am înțeles, doamna Breahnă. Era normal să faceți același lucru și la ședința trecută și într-adevăr discursul domnului Scripăț a fost foarte scurt și la obiect. Vă mulțumesc frumos, nici o problemă. Doamna Breahnă, în... că mă adresez dumneavoastră, în cartea lui Ben Sirăh, nu e o carte de joc de poker, e o carte din Biblie, spune că înainte de a blama, cercetează și înainte de a judeca înțelege. Vine domnul Scripăț și vă spune că ... și înainte de...vine domnul Scripăț la dumneavoastră și spune că cere demisia domnului secretar pentru că tot aparatul care a concurat ...așa, că tot aparatul este în subordinea mea. Tot parcursul acesta de la înregistrare și publicarea pe IT, nu, lăsați-mă să vorbesc ceea ce am de vorbit. Nu e vorba de patru minute, deci eu trebuie să mă apăr, doamnă, și s-ar putea ...

(Nu se înțelege, se vorbește în afara microfonului)

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - promitem că vă ascultăm, domnul secretar. Stăm până la orele 18,00 aici. Pe cuvânt, nu părăsim sala la Diverse.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -deci, stați oleacă. Văd că nu-mi dați voie să arăt că cei care se ocupă de acest lucru, nu sunt în subordinea mea. Văd că nu-mi dați voie să vă spun. Doamna Nicoleta, împărțiți dosarele. Văd că nu-mi dați voie să vă spun că nu am nici un fel de atribuție pe chestia asta. Văd că nu îmi dați voie să vă spun că domnul Scripăț de 14 ani are o pasiune pentru mine. Dați la fiecare consilier local, da?

(Nu se înțelege, se vorbește în afara microfonului)

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -hai domnule, termin-o și vezi-ți de treabă.

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU -o rugăminte am la domnul secretar. Dacă sunt modificări strict la procesul verbal aduceți-ne la cunoștință și restul la Diverse. Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -nu, haideți să facem altfel. Să facem varianta scurtă, da? Haideți să facem, haideți să vă explic de ce domnul Scripăț...

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - ce înseamnă varianta scurtă pentru dumneavoastră, cât durează varianta scurtă?

(Nu se înțelege, se vorbește în afara microfonului)

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -da, domnul Scripăț a devenit foarte marte scriitor în ultimul timp. Haideți să vă spun de ce domnul Scripăț face chestia asta, da? Pentru că a venit la mine în birou acum două luni și m-a rugat să fiu complice la o ilegalitate a dumnealui. Da, rog pe doamna Pricopoaea să fie foarte atentă pentru că ce spun eu acum vă va face să vă aducă la cunoștință niște fapte care sunt fapte penale și care țin de dumneavoastră.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ -...îl anchetați pe viceprimarul Scripăț sau...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -domnul Scripăț în primul rând este incompatibil, este consilier local.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -domnul secretar! Domnul secretar, deci grupul... ne-am săturat, nu vă supărați, nu o luați ca personal, noi ne-am săturat de circ în consiliul acesta local. Sincer.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -doamnă, vreți...

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -si cred că și cetățenii s-au săturat și mai mult.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-doamna Breahnă,..

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -deci, vă promit... Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -dar circul care l-a făcut data trecută...

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -uitati. presa își poate lua, dacă doresc ...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-doamnă, dar eu nu mă duc la presă.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -asta e ideea.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -domnul Scripăț a fost și la ziar...sunteți curioasă...

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU -domnul secretar, vă rog supuneți la vot acest proces verbal.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -discuția asta nu face obiectul ordinii de zi. Nu vă supărați pe mine. Decât la Diverse.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-doamnaBreahnă, ....

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -eu nu înțeleg.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -eu vreau să vă aduc la cunoștință că un consilier local să află în incompatibilitate.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -domnul, dar nu e echitabil față de doamna Năstase.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -un consilier care ...

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - doamna Breahnă, haideți să auzim ceva. Scurt, la obiect. Haideți să auzim, ca să trecem mai departe că blocăm ședința...

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -păi așa, domnul Ghingheș...

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - și așa ați blocat trei ani orașul acesta. Lăsați măcar ședința.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -domnul Ghingheș, dar nu e echitabil față de colega noastră Raluca Năstase. Sincer, pe ea de ce nu am ascultat-o și pe domnul secretar îl ascultăm?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - doamna Breahnă, haideți să ascultăm două-trei minute...

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -nu. nu. Așa cum am justificat faptul că...

Domnul Consilier Cristian GHINGHES -... și apoi trecem mai departe pentru că avem deja o oră jumătate.

Domnul Primar Cosmin NECULA - aici găsești sigur. Eu nu pot să intervin în ședințele consiliului local. Da, eu am calitatea de invitat în ședințele de consiliu local și mai mult de atât am calitatea de inițiator. Nu-i iau partea nici domnului Scripăț, 29

nici domnului secretar, dar cred totuși pentru consiliul local care data trecută a stat și a audiat tot la începutul ședinței șirul întreg de expuneri pe care le-a făcut domnul viceprimar, în care s-au lansat niște chestiuni foarte grave, cred că pentru o echipolentă și o echivalență a lucrărilor consiliului local, pe scurt, ar trebui să vedem și răspunsul pentru că este normal să fie un răspuns, a celui mai înalt funcționar pe care-1 are aparatul Municipiului Bacău. Eu așa zic că este corect. Eu nu vreau să fiu pus în bătălia dintre doi monștri.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -haideți, pentru că dumneavoastră nu vreți să vedeți dacă secretarul e un mafiot, cum a spus domnul Scripăț? Nu vreți să vedeți chestia asta? Nu aveți curiozitatea să vedeți dacă...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - domnul secretar,...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

.. .vă rog frumos, mai întâi vorbesc eu.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ -mi-ati pronunțat numele de mai multe ori.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -haideți, răspundeți după ce vorbesc eu.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ -eu răspunsuri de la dumneavoastră nu am nevoie. Am făcut niște acuze deosebit de grave ...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -domnul, da, foarte grave...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ -...le justific cu documente...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -da, și?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - le-am făcut și au rămas înregistrate și nu sunt organ de cercetare penală să vă mai pun alte întrebări și vă rog, la fel, nici mie să nu-mi puneți alte....

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -dar eu nu vă pun întrebări.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - veți avea unde să răspundeți. Mi le-am asumat...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -eu nu vă pun întrebări.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ -am solicitat aparatului consiliului local să facă sesizări mai departe, despre niște ilegalități, despre niște acte care nu sunt normale. Ați reușit să duceți executivul tot în zona penală.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -da.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ -toți avem dosare avansate mai mult sau mai puțin. Așteptăm niște verdicte datorită legalității dumneavoastră și a capacității dumneavoastră.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -l-am angajat eu Chisălău, domnul Scripăț?

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU -stimați colegi!

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -domnul Irofte! Domnul Irofte, v-am pus eu să faceți pontaje fictive pentru domnul Chisalău?

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU -domnul secretar,....

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -domnul Cibotaru am eu patru abonamente telefonice fdll option pe care le folosesc eu și familia mea sau domnul Scripăț?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂT -opriti-1 dumneavoastră .... (Nu se înțelege. Luare de cuvânt înafara microfonului).

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -am eu, am construit eu pe domeniul public al statului?

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU - cu riscul că devine populară, vă rog, haideți să intrăm în ordinea de zi. Domnule secretar!

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -am construit eu pe domeniul public al statului o construcție ilegală în albia unui râu care e infracțiune?

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - domnul secretar, vă rog supuneți la vot... Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -de atunci de când am refuzat să fiu complicele dumnealui, a dezlănțuit acest iad. Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU - domnul secretar!

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -de atunci sunt urmărit, sunt amenințat, da.

(Nu se înțelege, se vorbește în afara microfonului)

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -poftim? De ce nu am spus până acum? Pentru că a început acum două luni.

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU - domnul secretar!

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -asta l-am întrebat și pe domnul Scripăț. Trei ani de zile nu ați sesizat... este conform cu legislația. Nu, serios.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -acest infractor le face...asupra mea. Da? Firma lui prestează servicii la școli. Știți lucrul acesta?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - domnul secretar,...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -nu vă interesează. Ați ascultat o oră porcăriile acestui individ.

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU - domnul secretar!

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -aveți o problemă personală cu domnul Scripăț și vă rog să nu o faceți...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -nu eu. Eu nu am nici o chestie personală. Eu am încheiat, dar o să vă spun, ați auzit ce am spus. Eu când plec de aici, după ce termin ședința, există omisiunea nedenunțării.....

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -domnul secretar, calmați-vă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Nu, nu mă calmez pentru că nu am de ce.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -calmati-vă că sunteți o persoană destul de cerebrală, da. Discutăm aspectele astea la Diverse, vă ascultăm. Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -eu am spus ce aveam de spus...

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -dar nu e corect ca în debutul unei ședințe de consiliu să facem acuzații, să urlăm ș.a.m.d.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -eu am spus că în momentul când plec de aici cu documentația pe care o am ...

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -eu chiar vreau, mi-aș dori să detaliați ce ați vrut să spuneți, la Diverse.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -da vă mulțumesc mult. Am văzut că ați aplicat același tratament pe care l-ați aplicat și domnului Scripăț. Nici o problemă, documentele...eu v-am adus la cunoștință.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -eu sincer am vrut să aplicăm același tratament cu cel aplicat doamnei consilier Năstase.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - domnul secretar, eu vă recunosc indignarea și toate cele. Eu am reacționat la ședința trecută, normal, nu am acuzat pe nimeni, am spus că e prea multă campanie electorală la începutul ședinței. Eu v-aș ruga, haideți să intrăm în ordinea de zi, haideți să ne terminăm treaba...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -eu am terminat ce am avut de spus.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - eu cel puțin vă promit că stau..

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -eu am terminat.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță -stau la punctul de Diverse și ascult problemele tuturor și haideți să intrăm în ordinea de zi. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -normal și corect, dreptul la replică se dă în aceleași condiții. Chiar am vrut să văd dacă a fost același tratament. Vă mulțumesc mult după cum voi mulțumi și celor care mi-ați dat telefon și mi-ați manifestat indignarea. Putem trece la ordinea de zi.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - domnul secretar, două secunde vă rog. Sunt niște documente aici atașate, mai ales care fac referire la domeniul public, la gestionarea lui care sunt totuși de o anumită gravitate. Aș dori să știu ce e cu ele pentru că le-ați anexat aici și sunt consilier local și am obligația să cunosc aceste lucruri. (Nu se înțelege, se vorbește în afara microfonului)

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - bun. Ok. La Diverse.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - îmi permiteți două secunde?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -la Diverse.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - doamna președinte de ședință, haideți să intrăm...totuși avem o problemă aici. Deci constatăm un conflict, ca să zic așa între viceprimarul, pe scurt, ca să nu mai...un conflict între Viceprimarul Constantin Scripăț și domnul Secretar General Popovici Ovidiu-Nicolae, care cum a specificat și domnul primar, este înalt funcționar public după Codul administrativ. Acest lucru 32

duce la un blocaj care ne interesează și pe noi consilierii locali. Noi avem două variante aici - una pe Codul administrativ, putem institui o comisie de analiză și control a activității domnului viceprimar și a domnului secretar, care se poate face la propunerea primarului direct sau la o treime din consilieri. Consilierii PNL se bagă la această chestiune, ceilalți colegi sunteți de acord? Nu, ca idee. Bun. Putem iniția un proiect de hotărâre cu privire la o comisie de analiză care să verifice aceste aspecte, în schimb și în instanțele de judecată și în forurile acestea unde se discută probleme administrative, în momentul în care se face referire la o persoană, acea persoană are dreptul să dea un drept la replică. Cum a spus doamna președintă de ședință, putem limita dreptul la replică a domnul secretar general la patru minute, nu la o oră cât a avut domnul viceprimar la ședința trecută, că am văzut și eu înregistrarea. Nu am putut să ajung din motive personale. Dar mi se pare normal ca acest om și fiecare dintre noi să avem un drept la replică și vă spun eu că în patru minute am rezolvat problema și trecem la treabă că altfel o să mai dureze douăzeci de minute până ne certăm între noi și nu am rezolvat nimic. Eu zic să-i dați posibilitatea, dar succint domnul secretar general, să răspundeți punctual acuzațiilor. Ele vor rămâne pe bandă și vă garantez că le vom trimite organelor abilitate ale legii. Nu suntem noi procurori sau instanță de judecată să cercetăm aceste fapte de natură penală, în schimb afirmațiile domnului Scripăț, în calitatea lui de viceprimar, afirmațiile domnului Secretar General Popovici, sunt acuzații grave, sunt ale unor funcționari publici care conduc destinele acestui oraș și ele trebuie să ajungă pe masa procurorilor pentru a fi analizate. Scurt. Dar domnul secretar general din punctul meu de vedere are dreptul la replică, e o chestie de bun simț, aici nu e politică, nici altceva.

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU - domnul consilier, sunt de acord cu dumneavoastră...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS - fără să apăr pe dumneavoastră sau pe... Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU - îi rog pe perioada cât domnul secretar vorbește, pe o durată scurtă, să nu-1 mai întrerupem ca să putem să mergem mai departe. Patru minute.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -nu supuneți la vot, supuneți că așa e frumos.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS - doamna consilier Pravăț, am toată stima pentru dumneavoastră. Atâta vreau să spun, aceeași chestiune puteați... doamna consilier Pravăț, această chestiune...

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU -eu cred că este la latitudinea domnului secretar dacă prezintă acum patru minute punctul lui de vedere sau la sfârșit și dacă refuză, supunem la vot procesul verbal. Domnul secretar, faceți cum considerați ca să mergem mai departe.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -am o rugăminte, să evităm totuși situațiile jenante. Haideți, că oamenii aceștia nu au nici o vină, chit că data trecută domnul Scripăț a dansat pe mese și a aruncat cu toate lăturile în toată lumea. Haideți să,...doamna Pravăț, eu am vrut să văd dacă aplicați același tratament și am avut dovada...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -domnul secretar, chiar greșiți prin remarcile acestea.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -vă mulțumesc.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - chiar greșiți și nu e corect.

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU -domnul secretar, să supunem...

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -de unde aveam eu să știu despre ce vorbește în ședința trecută domnul Scripăț, cât vorbește și așa mai departe? Apropo, nu a vorbit o oră. Nu sunt avocatul domnului Scripăț....

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -o oră, nu v-ați dat seama că a vorbit.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -dar nu cred că a vorbit o oră despre dumneavoastră.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -nu, deloc.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 20.08.2019. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

Absent

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA - GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Ieșit din sală

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi a fost aprobat procesul verbal.

S-a anunțat 19 voturi deoarece nu s-a observat faptul că domnul viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș era ieșit din sală.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din 30.08.2019. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVA

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICÂ

Absent

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Ieșit din sală

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi a fost aprobat procesul verbal.

S-a anunțat cu 19 voturi deoarece nu s-a observat faptul că domnul viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș era ieșit din sală.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din 12.09.2019. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Cu 18 voturi au fost aprobate până acum toate procesele verbale.

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

Absent

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Ieșit din sală

TOTAL

18

-

-

Dau cuvântul doamnei președinte de ședință.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - doamnelor și domnilor consilieri vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și regulamentul de organizare și funcționare. Supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință așa v-au fost trimise pe mail. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Cu 18 voturi a fost aprobată modalitatea de vot pentru ședința de astăzi.

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

Absent

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂGHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Ieșit din sală

TOTAL

18

-

-

 • 1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ioana-Raluca DINU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.158 din 03.05.2019 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula -mulțumesc, doamna președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, este vorba de proiectul de modificare a HCL NR. 158 din 03.05.2019, prin care s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli. Practic, discutăm în momentul de față de o rectificare bugetară între capitole. Această rectificare bugetară are drept scop suplimentarea capitolului învățământ cu suma de 1.183 milioane lei reprezentând alocații pentru tot ceea ce înseamnă capitolul învățământ. De asemenea, pentru finanțarea drepturilor salariale și cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare din cabinetele de medicină generală, suma de 665 mii lei. De asemenea, pentru achitarea salubrității și curățeniei orașului suma de 2,93 mii lei și de asemenea, pentru reparațiile care sunt necesare pentru Bazinul de înot, suma de 410 mii lei. Aceste rectificări bugetare le facem cel puțin pe capitolul învățământ și în contextul în care finanțarea per capita care a fost oferită de Guvernul României nu ajunge, departe de mine de a face vreo justificare dar vreau și încă o dată aduc la cunoștința consiliului local, anul trecut datorită faptului că Guvernul României

A

nu a plătit sumele necesare către capitolul de învățământ, Municipiul Bacău a achitat din buzunarele contribuabililor suma de peste 9 milioane lei, sumă care în continuare este datorată de către Guvernul României. Ne aflăm în momentul de față în aceeași situație critică, aș spune mai critică ca anul trecut și aici să mă corecteze domnul administrator public, restanțele pe care le are guvernul față de capitolul învățământ pentru acest an sunt în momentul de față, se ridică la suma de 17 milioane lei.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUS - exact, așa este.

Domnul Primar Cosmin NECULA - deci sunt niște sume care Guvernul României, indiferent cum îl cheamă, are obligația să le dea către Municipiul Bacău, către Primăria Municipiului Bacău, pentru ca această activitate de învățământ să fie în continuare susținută. Ceea ce am făcut noi anul trecut și ceea ce ați făcut dumneavoastră anul trecut și continuăm să facem și anul acesta, este să susținem din resursele proprii această activitate care în mod normal trebuia susținută de guvern. Asta este principala necesitate pe care o avem la capitolul învățământ. De asemenea, rectificăm și achităm în baza hotărârii pe care o veți da dumneavoastră, sperăm în mod favorabil și plata restantă a facturilor pe care o avem la colectarea și transportul deșeurilor. O lună de zile a fost practic această întârziere, dar dacă este nevoie vă pot răspunde ori la Diverse, ori acum, atât eu cât și domnul Chindruș, cu privire la situația financiară, mai în detaliu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -există aviz favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Direcția Tehnică).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - dacă sunt discuții? Domnul consilier Ghingheș. Ulterior doamna Năstase și după aia doamna Pravăț.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - da, mulțumesc. Câte...mă rog, o întrebare în primul rând, cum vor fi distribuiri acești bani unităților de învățământ? Asta e prima întrebare și apoi câteva comentarii. De exemplu, plângeți bugetul Municipiului Bacău că este mic din cauza Guvernului României după trei ani de administrație la guvernare.

Domnul Primar Cosmin NECULA -nu plâng.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - mergând mai departe, peste aspectul politic, aș dori totuși să vă întreb despre aspectul administrativ. Lunile trecute ați propus și s-a votat la această masă amnistie fiscală, inclusiv, de exemplu, pentru ECOSUD așa cum am revăzut în mass-media, 1 milion de lei redevențape care trebuia să ne-o plătească și plângem bugetul. Lucrările pe care le face SSPM-ul sunt supraevaluate, o spune și Raportul Curții de Conturi pe care nu vreți să-l discutăm, plângeți bugetul. Asocieri directe la fiecare ședință care totalizează în fiecare an milioane de lei, milioane de lei, asocieri directe prin finanțări nerambursabile fără concurs de proiecte, milioane de lei, plângeți bugetul. Spuneți acum, de exemplu, că Guvernul României alocă prea puțini bani educației și mulți alții de la această masă spunem asta de trei ani de zile. Sunteți în structura de conducere a Asociației Municipiilor din România. Aș dori să-mi spuneți ce demersuri a făcut această asociație pentru majorarea acelui cost/elev la Ministerul Educației și să-l finanțeze mai departe Guvernul României pentru că aproape 90% merg în salarii, 10%, insuficienți, merg în bunuri și servicii, întreținere și de asta trebuie să venim noi cu atâtea milioane de lei ca să susținem activitatea unităților de învățământ și eu cred că asta trebuie să facem. Activitatea unităților de învățământ nu înseamnă doar întreținere și funcționare cum mi-a povestit aici Direcția Economică, așa mi-a spus, că se suplimentează bugetul și gata, astea sunt nevoile pe care le acoperim în învățământul băcăuan, ci și consumabile și alte lucruri pentru care părinții în continuare bagă mâna în buzunar iar atunci când v-am semnalat lucrul acesta în anii aceștia, aici, la această masă, ați spus, mă rog, ați spus, au sărit pe mine colegii sau foștii colegi, nu știu acum ce sânt, foștii colegi din PSD ai dumneavoastră, pe mine și ați adus aici directori, cum că eu emit fake news și astăzi se demonstrează că părinții în continuare plătesc sume considerabile 50, 100, uneori chiar 500 lei/an pentru învățământ în unitățile pe care dumneavoastră le gestionați sau ar trebui să le gestionați. Deci, plângeți bugetul dar acordați finanțări nerambursabile pentru tot felul de evenimente, tot felul de festivisme de care băcăuanii s-au săturat de ...finanțăm festivaluri prin care unii vând la suprapreț în parcuri tot felul de alimente și dumneavoastră plângeți bugetul. Eu nu înțeleg cum aveți tupeul să faceți asta.

Domnul Primar Cosmin NECULA - dincolo de politicianismul ieftin afișat vreau să răspund punctual la o serie de componente.

 • 1. Se finanțează utilitățile la școli. Banii nu mai ajung pentru utilități.

 • 2. Sunt diverse înregistrări ale ședințelor de consiliu în momentul în care eu am anunțat, nu doar anul acesta, ci și acum doi ani, și anul trecut, că nu sunt suficienți bani.

 • 3. Am amnistia fiscală. Față de efectele amnistiei fiscale, se văd în momentul de față, domnul director vă poate exprima în mod direct, avem o creștere de încasări față de estimări cu peste 143 mii lei în momentul de față. Nevoile pe care le-a avut sistemul de învățământ băcăuan au fost enorme, domnilor

’                                                                         A

consilieri și vă repet, alocările financiare din 2015 sunt 7,5 milioane lei. In anul 2019 au ajuns deja la 19 milioane lei. Astea sunt minciuni că nu ați susținut dumneavoastră, noi sau toți cei implicați în fenomenul administrației publice nevoile învățământului băcăuan.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - nu toate.

Domnul Primar Cosmin NECULA-nu toate. Nu vei putea niciodată, stimate tânăr, să satisfaci nevoile tuturor tot timpul, cum nu vei putea niciodată să minți pe toată lumea tot timpul. Pe unii ai putea câteodată să poți.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -dar putem da bani...

Doamna Consilier loana-Raluca DINU -vă rog, nu-1 întreruperi, domnul consilier. Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -dar putem da bani la toate festivismele și chiloțărelile din Bacăul ăsta.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU -domnul consilier!

Domnul Primar Cosmin NECULA -"Stimate tânăr,...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - festivismele și chiloțărelile. Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU -domnul consilier, nu ați fost întrerupt. Domnul Primar Cosmin NECULA -pe de altă parte, nevoile pe care le au oamenii în Municipiul Bacău sunt variate și diverse. Este nevoia și de cultură, este nevoia și de entertainment, este nevoia și de școală. Comuniștii faceau comparații de genul acesta - de ce nu dati bani mai multi la educație și dati la nu știu ce. Această metodă abjectă au practicat-o și ei în anii 50 și după aia și mai înainte au mai fost unii care au practicat-o, în timpul lui Carol al II-lea. Pe de altă parte, eu vă propun să ne uităm pe cifre. în momentul de față v-am repetat și v-am spus și anul trecut, ați susținut și am susținut împreună nevoile învățământului cu 9 milioane lei, anul acesta cu mai mult. Astea sunt realitățile. Pe de altă parte, Asociația Municipiilor nu trebuie s-o justific în fața dumneavoastră, o știe toată țara, una dintre realizările pe care le-a avut față de orice guvern care s-a perindat în ultimii trei ani, este că a ajuns de la 42% cote defalcate pe care să le primească, la 60% cote defalcate pe care să le primească UAT-urile pe care le deservesc. Că într-adevăr a venit la pachet și cu obligația de către guvern ca municipiile să susțină cheltuielile legate de persoanele cu dizabilități și cu însoțitorii acestora care acoperă total această creștere, asta e partea a doua. Aici nu e o chestiune de politică, eu nu-mi reneg nici partidul din care fac parte, nu-mi reneg nici colegii dar ce vreți, să vă spun minciuni ca să vă sune dumneavoastră bine, să puteți ataca mai mult? Nu, vă spun realitățile și astea sunt realitățile pe care le avem în momentul de față. Alocările au crescut pentru învățământ, permiteți-ne să le dăm bani în continuare, să plătim utilități, atât. Nu alocăm discreționar la unii sau la alții. Nu cred că există vreo unitate de învățământ în acest municipiu care în ultimii trei ani de zile să nu fi beneficiat de ceva și de ceva cât de cât substanțial. Că nu putem face tot deodată e adevărat și dovadă sunt programele clasa zero și programele clasa a cincea în care aceste unități de învățământ sunt dotate. O să mi se spună - da, dar nu sunt dotate la timp, dar asta este legislația de achiziții pe care o avem, contestații și alte multe porcării procedurale și o licitație care începe în mai, nu se termină nici în august. Asta este realitatea dar copii își primesc băncuțele, copii stau în clase modernizate, părinții nu plătesc mobilier școlar, la clasa zero și la clasa a cincea și dacă dă Dumnezeu și reușim să ne descurcăm, poate intrăm de la anul și cu clasa a noua și atât.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ ^domnul primar, plătiți fondul școlii? Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU -domnul consilier, vă rog frumos să lăsați cuvântul doamnei consilier Năstase. Ați avut interpelarea de patru minute, bravo dumneavoastră, chiar ați respectat timpul, lăsați-o pe doamna Năstase, pe care o rog tot patru minute, la fel ca și dumneavoastră să...Urmați, doamna Năstase.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -vă mulțumesc.

(Nu se înțelege, se vorbește în afara microfonului)

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - doamna consilier, aveți cuvântul. Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -vă mulțumesc.

(Nu se înțelege, se vorbește în afara microfonului)

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - nu v-am întrebat dacă plătiți fondul școlii pentru lipsa bunurilor materiale din școli. E simplu, dacă ați plătit sau nu fondul școlii?

(Nu se înțelege, se vorbește în afara microfonului)

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - doamna consilier Năstase, aveți cuvântul, vă rog.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -da, mulțumesc. Mi-a răspuns parțial domnul primar. Voiam să întreb ce valoare au încasările din amnistia fiscală până la ora aceasta și mi-a răspuns domnul primar iar dacă doamna director economic are precizări mai clare privind estimările și dacă acoperă din amnistia fiscală toate aceste alocări și dacă nu, ce prevede în continuare, cum putem să acoperim dacă nu avem încasări din această amnistie fiscală. Altfel, domnule primar, cred că sunteți unul dintre cei mai tineri primari din țară. I-ați adus Partidului Social Democrat un mandat de primar pe masă când ați fost ales și nu putem decât să constatăm că partidul din care faceți parte vă sabotează activitatea în mod constant de când ați venit la noi pe acest scaun și până în prezent și așa va continua până când va pica acest guvern. Nu vă finanțează, prin legislația curentă vă pune piedici în execuția dumneavoastră, a funcției. Deci, sunteți într-un partid, încă sunteți într-un partid care vă sabotează în permanență deși ați pus, repet, un mandat de primar pe masă, în mod cinstit ales în alegeri libere și democratice. Mulțumesc. Doamna director economic dacă are de făcut niște precizări, ar fi foarte bine.

Domnul Primar Cosmin NECULA -haideți să trecem peste componenta politică, doamna consilier.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -nu mai insistați să trecem peste componentele politice domnul primar pentru că acestea ne afectează viața în fiecare zi și nouă și dumneavoastră după cum vedeți.

Domnul Primar Cosmin NECULA - bun, dar eu nu v-am întrerupt nici pe dumneavoastră, nici pe domnul Ghingheș. E adevărat, situația financiară și guvernarea fiscală sau orientarea financiară pe care a avut-o guvernarea României în ultimii trei ani de zile nu a fost orientată spre oraș, spre municipii mai exact, nu spre oraș și altfel au fost duse alocările bugetare dar dovada faptului că aici am funcționat ca echipă, au fost foarte multe dintre proiectele și investițiile pe care le-a avut Municipiul Bacău care au fost susținute de Consiliul Județean și vreau să vă dau un exemplu în acest sens -strada Aeroportului, un proiect pe care l-a inițiat Municipiul Bacău, l-am inițiat noi, dar a venit consiliul județean și îi mulțumesc președintelui consiliului județean, administratorului public al consiliul județean, consilierilor județeni, pentru faptul că au venit să susțină proiecte ale orașului. Un alt proiect pe care vreau să vi-1 dau de exemplu este rezerva de apă. Iarăși este un proiect în care consiliul județean se pregătește să aloce 6 milioane de euro pentru ca cetățenii Municipiului Bacău să beneficieze de apă în momentul în care suferă acele faimoase avarii la un sistem prost făcut și prost gândit. Un alt exemplu pe care vi-1 pot da în acest sens sunt lucrările pe care le vom începe la Spitalul Municipal cât de curând. Iarăși sunt niște lucrări pe care într-adevăr le inițiază Municipiul Bacău dar fiind o lipsă financiară, vine consiliul județean și le susține. Eu nu am să fiu un ipocrit să vin în fața dumneavoastră să spun că din partea colegilor mei din consiliul local sau din 41

partea consiliului județean nu am beneficiat de suport, noi, toți cetățenii Municipiului Bacău și asta s-a întâmplat cu consilieri locali, județeni și președinte de consiliu județean PSD și administrator public de județ PSD. Vă repet, politica fiscală a guvernului e una, ce a făcut această echipă pe plan local e alta. Pe de altă parte, doamna consilier, țin să vă aduc aminte, nu să vă aduc aminte, să vă prezint inclusiv faptul că rezerva de apă a municipiului Bacău, sunt fonduri ale Guvernului României, fonduri obținute și discutate și la momentul în care a venit doamna vicepremier, pe atunci Sevil Shhaideh, care a înțeles foarte bine nevoia și necesitatea deși la un moment dat consultantul respectiv explica că nu trebuie și uitați-vă că totuși Guvernul României din acel moment și tot PSD, a reușit să aloce aceste finanțări. Pe de altă parte, doamna consilier local, da, vă dau dreptate dintr-un anumit punct de vedere. Dacă fac o comparație cu Comuna Odobești, 2100 locuitori, Programul Național de Dezvoltare Locală, 21 milioane lei și Municipiul Bacău, peste 150 mii locuitori, alocări prin Programul Național de Dezvoltare Locală, 19 milioane lei, e o problemă. Dar asta a fost problema de orientare și de calcul fiscal din punctul meu de vedere greșit, pe care a avut-o Guvernul României în ultimii trei ani de zile.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - doamna consilier Pravăț.

Domnul Primar Cosmin NECULA - numai o secundă, ca să răspund punctual și la componenta......(nu este înregistrat)

.. .față de edițiile pe care le-am avut Este evident că cei 140 mii lei nu acoperă toate nevoile pe care le-am avut noi și pe care le avem noi, e departe acest lucru. Acum încercăm și căutăm tot felul de soluții, așteptăm finalul lunii septembrie pentru a vedea încasările de la populația Municipiului Bacău, dar termenul limită e 30, nu? 30. Atunci vom trage din nou linie și vedem cum ne descurcăm singurei, asta e realitatea ne descurcăm singurei pe banii cetățenilor municipiului Bacău iar acele cote le așteptăm în continuare să vină, acei bani pentru persoanele cu dizabilități, acei bani pentru învățământ, acele cote defalcate, le așteptăm să vină și nu mai vin și așteptăm o rectificare bugetară de trei luni de zile și nu știm de ce nu mai vine dar nu este situația care mi se întâmplă numai mie.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -si în acest timp, jumătate din Guvernul României bate câmpii cu grație prin SUA.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - doamna consilier, nu v-am dat cuvântul. Doamna consilier!

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -,,,si nu avem bani să finanțăm învățământul și dumneavoastră împreună cu colegii dumneavoastră...

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - doamna consilier, voi propune să fiți evacuată din sală în stilul acesta. Chiar nu puteți întrerupe așa, nu v-am dat cuvântul. Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -să spuneți că plecați iarăși din sală sau să plec eu ca să vă simțiți bine?

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU -nu. dumneavoastră trebuie să fiți evacuată din sală.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -dacă vă simțiți mai bine, plec eu din sală. Stati acolo liniștite.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - doamna consilier, asta e o lipsă crasă și dați dovadă la fiecare cinci minute de lipsă de respect și de politețe față de oricine. Doamna consilier...

Doamna Consilier Maria-Raluca NÂSTASE -cu tot respectul v-am spus ceea ce v-am spus.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU -tocmai ce arătați asta.

Doamna Consilier Maria-Raluca NÂSTASE -cu tot respectul meu.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - nu, eu zic că, pot lua cuvântul? Eu am citit cu atenție expunerea de motive la acest proiect și chiar mă bucur că interpelarea sau intervenția doamnei Năstase a avut loc înaintea mea și aș dori să vă întreb domnul primar, în ce privință îi dați dreptate doamnei Năstase? Că Partidul Social Democrat vă sabotează activitatea sau ați rămas singurei cei din primărie și mâine singurei când domnul Vicepremier Daniel Suciu se va deplasa în teren pentru a vizita două locații în care se derulează investiții cu fonduri guvernamentale în sumă de aproximativ 11 milioane euro? Mai comparăm alocarea pentru Comuna Odobești cu 11 milioane euro investiți de Guvernul României în programul, în proiectul care vizează realizarea rezervei de apă și o serie de proiecte care vizează modernizarea anumitor secții din cadrul Spitalului Județean de către Compania Națională de Investiții și nu am terminat doamna președinte... și în astfel de situații vă sabotează Guvernul României? Și în astfel de situații ați rămas singurei cei din executivul primăriei?

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -dacă îmi permiteți, vă spun eu că ceea ce mi-a răspuns domnul...

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - doamna Năstase, nu v-am întrebat nimic pe dumneavoastră. Dumneavoastră adresați interpelări membrilor PNL, nu Guvernului României.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -nu trebuie să vă supărați atât de tare. Domnul Primar Cosmin NECULA - eu trebuie să dau un răspuns. Doamna consilier, dacă vă grăbiți așa repede să luați locul cuiva să știți că în politică nu se face așa.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - domnul primar, eu, credeți-mă, ocup suficiente scaune, mulțumesc lui Dumnezeu.

Domnul Primar Cosmin NECULA - tocmai, așa zic și eu.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -nu sunt bani la buget, doamnă, asta a răspuns domnul primar. Nu sunt bani și guvernul dumneavoastră este...

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - doamna Năstase, dar 11 milioane de euro investiți...

Doamna Consilier Maria-Raluca NÂSTASE - guvernul dumneavoastră este în Statele Unite la shopping, doamna consilier.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - ce shopping, doamnă? Lăsați-mă un pic.

Domnul Primar Cosmin NECULA -îmi permiteți să și răspund?

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -două minute. Domnul primar, Guvernul României s-a orientat în ultimii ani și spre zona rurală. Sunt sute, mii de proiecte derulate la nivelul zonelor rurale din România. E firesc. A venit și 43

rândul zonelor rurale din România să se dezvolte. Dar repet, nu comparăm investițiile minore cu investițiile uriașe care se fac de către Guvernul României pe raza municipiului Bacău, cu cele minore de pe raza județului Bacău.

Domnul Primar Cosmin NECULA -bun, haideți totuși, să-mi permiteți să răspund. Deci, în primul rând nu ați fost foarte atentă la ceea ce am zis. Am menționat foarte clar care a fost...

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -domnul primar, eu am citit foarte clar expunerea de motive.

Domnul Primar Cosmin NECULA -deci continuați s-o acuzați pe doamna Năstase și faceți la fel ca ea, doamna consilier. Nu vă puteți abține? Lăsați un om să vorbească până la capăt...

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNÂ-PRAVĂȚ -.. ..(Nu se înțelege, se vorbește în afara microfonului)

Domnul Primar Cosmin NECULA -siderați nu are rost să fim când spunem adevărul. Că eu nu am...

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -.......(Nu se înțelege,

se vorbește în afara microfonului)

Domnul Primar Cosmin NECULA -așa, continuați să mă întrerupeți. Dar dacă ne pretindem mai buni decât adversarii, haideți cu adevărat să fim mai buni, nu doar povestind că suntem mai buni ci să dăm exemplu. Nu dau nici lecții dar mă uit așa un pic la ce se întâmplă. Am zis-o foarte clar ...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - au luat act, consilierii PSD sunt în opoziție la dumneavoastră, domnul primar. Hai, nu, asta-i știre. Consilierii PSD în opoziție la Primarul Municipiului Bacău.

Domnul Primar Cosmin NECULA -haideți să ne înțelegem. Doamna consilier Breahnă, nu sunt toți consilierii și vă spun că nu e nici dumneaei în opoziție cu mine că nu m-a înțeles ceea ce am zis dar când în liniște o să ia din nou discursul meu, o să vadă foarte clar că ceea ce prezenta acum pe ton de tobă, guvernul care a dat ...așa am zis și eu. Rezerva de apă...

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -domnul primar, tonul de tobă îl aveți nonstop, nu vă supărați pe mine. Așa vorbim, deci avem un nivel al glasului mai ridicat.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - vă certați degeaba, Guvernul României mai stă vreo două săptămâni și aveți timp să ...

Domnul Primar Cosmin NECULA -doamna consilier,...

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -cred că nivelul tonalității noastre este undeva pe același nivel. Nu vă supărați.

Domnul Primar Cosmin NECULA -la nivel de tobă, mă refer la cu totul alt principiu - bătând toba, nu la intonație. Deci eu vă spun încă odată. Nu ne-am simțit singurei doamna consilier, noi ăștia din Primăria Bacău, suntem singurei tot orașul, nu mă amenințați cu nimic dar să știți o chestiune, lucrurile trebuie spuse cu subiect și predicat fie că ne convine, fie că nu ne convine. Repet, doamnelor și domnilor consilieri locali și stimați cetățeni, pentru a fi foarte bine înțeles, eu nu neg și nu reneg nici colegii, nici partidul din care fac parte, nu o să mă vedeți că spun de exemplu nici despre Liviu Dragnea ceva, că nu am zis nimic de atâta timp decât în privat, nu am să vin acum public să spun dar am mai spus că cu politica fiscală nu pot fi de acord cu ea. I-am spus inclusiv doamnei Andronescu, apropo de Asociația Municipiilor, acum un an de zile, hai să mai lăsăm un pic căminul cultural la țară și hai să mai construim în oraș o școală, sunt dotări publice. Pe de altă parte, deci stimați cetățeni și stimate doamne și domni consilieri locali, nu am putut să nu mulțumesc consiliului județean, administratorului public al consiliului județean, consilierilor județeni pentru faptul că au venit și au susținut Municipiul Bacău și să nu uităm acest lucru iar acest proiect pe care-1 avem pe Planul Național de Dezvoltare, este proiectul de rezervă de apă, pe care într-adevăr dă banii Guvernul României la solicitarea Primarului Municipiului Bacău și pe baza aprobărilor făcute de către consiliul local al acelor proiecte. Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU -domnul Dănilă mai are...

Domnul Primar Cosmin NECULA -dar nu cred că trebuie de acum să ne închinăm și să nu mai spunem adevărul și vă repet, pentru a fi clar pentru toată lumea că eu am plecat, că n-am plecat, că mă simt, că nu mă simt. Nu asta e discuția. Nici nu am plecat și nici nu-mi reneg colegii.

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ - aș vrea să le amintesc ... Doamna Consilier Maria-Raluca NÂSTASE -doamna președinte... Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - doamna Năstase am dat cuvântul domnului Dănilă. Vă rog frumos, haideți ...

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -nu am observat, scuze.

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ -aș vrea să reamintesc, inclusiv lui doamna Năstase și domnului primar că acest guvern, la această oră este blocat de domnul președinte Iohannis. Nu Guvernul României este vinovat că nu ajung banii poate în primării și în localități, ci acest om care nu respectă...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - serios? Parcă nu începeam cu de astea electorale.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - domnul consilier Ghingheș, nu mai întreruperi.

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ -alo copilaș, pune luneta pe mine așa cum ai pus și pe primar și pe toți. Deci acest președinte care nu respectă deciziile Curții Constituționale, care miniștrii nu sunt numiți, care nu are cine să semneze banii, statele de plată și mai departe pentru populație și pentru salariați. Acest om este de vină, nu guvernul. Guvernul este știrbit, este blocat prin nenumirea acestor miniștri și se văd repercusiunile în teritoriu. De asta nu avem bani. Nu că guvernul nu vrea, nu trimite...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - domnul Dănilă, vă uitați prea mult la România TV.

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ - și nu face cumpărături, cum zice doamna Năstase. Ea e într-adevăr o actrită. Doamna directoare ar trebui s-o ia la Teatrul Bacovia, cred că are mai mult succes acolo pe scenă decât aici. Deja e scanată de mine. Am observat, vorbește ca să se afle în treabă dar eu zic să dea concurs la Teatrul Bacovia, cred că are mai mult succes decât în consiliul local.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - doamna președintă, vă rog tăiați delirul. Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ - lăsați-mă să vorbesc, domnul Ghingheș, vă rog frumos. Aveți oleacă de respect. Nu vorbesc... lăsați-mă să vorbesc și eu. Vreau să spun de acest președinte care nu a avut România nici pe timpul lui Ștefan cel Mare încoace. Un om atât de incapabil, un om care nu știe să vorbească trei fraze, trei strofe, trei dicții, nu știe nimic, domnule. Te-ai luat de Dăncilă că s-a bâlbâit o dată, de două ori sau de trei ori. Dar când a fost...

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -nu am pomenit nimic de bâlbele doamnei prim ministru.

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ -haideți doamnă artistă, mai încolo, lăsați-mă să termin rolul și după aia intrați și dumneavoastră în scenă. Da? El gândește în germană doamnă, nu-i pentru poporul român, să știți și acest om se plimbă în Statele Unite să facă poze cu unul și cu altul.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -nu am spus nimic despre doamna Dăncilă că se bâlbâie și nu știe să vorbească.

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ - lăsați-mă să vorbesc doamna artistă. Lăsați-mă să vorbesc, vă rog frumos. Știu că nu aveți nici bun simț, nu aveți nici respect ca și alții care vă împing. Știu, vă cunosc foarte bine că am fost în acea zonă și știu cine sunteți, știu, nu veți face nimic pentru băcăuani, nu veți face nimic nici pentru țară. De aceea în ultimul sondaj sunteți pe locul trei, sunteți disperați acum, nu mai sunteți nici pe locul unu, nici pe doi în Bacău. Vă spun eu, sunteți pe trei, sunteți în disperare. Hai să sărim la gâtul colegilor, hai să sărim la gâtul primarului, hai să căutăm să facem aici dezbinări. Nu asta este politica care trebuie dusă cetățeanului de la noi. Uite oamenii care stau în spate și așteaptă proiectele să le aprobăm. Ce este asta, gâlceavă, scandal, circ? Ne-am săturat de el doamnă, un zâmbet că atât ne-a mai rămas. Mulțumesc.

î

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ -doamna președintă de ședință, vreau să iau cuvântul.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - domnul consilier, domnul primar ia cuvântul și după aia ne oprim.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ -domnul primar, permiteți-mi să... că vorbeam, eu am fost destul de elegant.

Domnul Primar Cosmin NECULA -<leci domnul consilier, haideți vă rog dumneavoastră...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ -deci aici vorbim de Președinte României. Dacă ați ajuns dumneavoastră, domnul Dănilă, PDL - istul din PSD să...stați, stați un pic că nu v-am întrerupt....

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ - băi, băi,.. .alo, fiind atent.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ -nu băi, băi...

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ - domnul avocat...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ -nu băi, băi, că nu am fost cu caprele împreună.

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ - domnul avocat, nu ești la bară.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ -ascultă-mă oleacă. Deci Iohannis este Președintele României și a dumneavoastră domnule.

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ - nu-i al meu, nu l-am votat.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ -ba da.

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ - nu mă reprezintă pe mine.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - doamna Pravăț, luați cuvântul.

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ - nu mă reprezintă.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ -dumneavoastră nu știți să articulați două cuvinte și vă luați de Președintele României?

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ -pe mine nu m-a reprezentat și nu reprezintă nici țara. Vă spun eu. Dar dumneavoastră...

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - vă rog frumos, haideți să oprim odată discuția. Doamna Pravăț dacă vrea să ia cuvântul, dacă nu îi ofer cuvântul domnului primar.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ -două secunde.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -atâta timp cât doamna Năstase a făcut cu trimiteri la Guvernul României, e firesc ca și domnul Dănilă să facă la președinte.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - doamna Pravăț! Doamna Pravăț, vorbesc și eu, serios.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - dar vorbiți.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - păi nu, am spus chestiunea asta. în primul rând este Președintele României și va fi Președintele României că vreți voi sau nu vreți.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - domnul consilier!

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - a doua chestiune. Două secunde. Profit de... Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - dar ați vorbit și mai înainte. Mai lăsați și pe altcineva.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - domnul primar, ați pierdut frâiele primăriei. Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - domnul consilier!

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - ati pierdut frâiele primăriei. Viceprimarul acuză secretarul general. Secretarul general...

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - domnul consilier, vă rog frumos.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - secretarul general acuză viceprimarul. Consilierii PSD nu vă mai ascultă.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - domnul consilier!

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - când v-am spus, domnule primar, atenție la consilierii dumneavoastră, nu m-ați ascultat.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - domnul consilier, pe dumneavoastră nu vă poate opri chiar nimeni?

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - acum se vede? Păi trebuie să...păi nu, nu.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - nu vă poate opri nimeni dar sunt președinte de ședință...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - păi de ce nu merge nimic în primăria asta, domnule?

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - păi am zis că vreau să terminăm odată discuțiile care ...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - pe voi vă interesează de Iohannis, domnule. Ați ridicat ștacheta prea mult, domnul PSD-PDL. Dar Băsescu a fost mai bun, domnule.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -domnul consilier, dar chiar nu vă este rușine? Atâta timp cât doamna Năstase s-a raportat la Guvernul României, de ce nu s-ar raporta și domnul consilier?

Domnul Consilier Daniel MICLÂUS - nu, nu, dar voi vorbiți de Iohannis, băi băieți? Stați cuminți pe scaune, băi băieți.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -băi băieți, dar voi vorbiți de Guvernul României ?...

Domnul Consilier Daniel MICLÂUS - serios. Bucurați-vă de Guvernul României. Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - vă rog frumos opriți-vă acum sau opresc ședința.

Domnul Consilier Daniel MICLÂUS - ați ajuns, ați trecut de orice limită domnule, vă criticați primarul. ...

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - propun evacuarea consilierilor, opresc ședința.

Domnul Consilier Daniel MICLÂUS - eu așa observ, vă criticați primarul, vă criticați președintele. Băi, dar pe voi nu vă criticați? Uitați-vă un pic la voi.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -domnul consilier, dar chiar nu vă este rușine?

Domnul Consilier Daniel MICLÂUS - păi nu-mi este rușine. Ați distrus țara asta, domnule. Am ajuns să trăiesc în țara asta, parcă e comună. Din cauza cui, din cauza mea?

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -serios? Nu mai spuneți. Ia analizați un pic guvernarea celor șapte guvernări PNL. Nu vă e rușine? Domnul Consilier Daniel MICLÂUS - despre ce vorbim aici?

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -candidați cumva la președinția României? Cine a adus țara asta la nivelul ăsta ...

Domnul Consilier Daniel MICLÂUS - uitați-vă la SSPM, facturați de trei, patru ori, ați distrus orașul. A ajuns orașul Profi, domnule.

Domnul Consilier Laur SOVA-GÂȚU - domnul Miclăuș!

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - domnul consilier, având în vedere...

Domnul Consilier Daniel MICLÂUS - râd toți de noi în țara asta. Ar trebui retrogradat Municipiul Bacău de la...

Domnul Consilier Laur SOVA-GÂȚU - domnul Miclăuș!

Domnul Consilier Daniel MICLÂUS - ...de la municipiu la oraș.

Domnul Consilier Laur SOVA-GÂȚU - domnul Miclăuș, turați exact ca colega dumneavoastră.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - 1-ati distrus totul.

Domnul Consilier Laur SOVA-GÂȚU - domnul Miclăuș, nu mai apăsați așa pe accelerație, domnul Miclăuș.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - nu mai pot din timpul meu să ascult prostiile dumneavoastră.

Domnul Consilier Laur SOVA-GÂȚU - domnul Miclăuș, vreți o pastilă? Calmați-vă.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -o singură remarcă vreau să fac.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - am tăcut jumătate de an domnule, dar văd că nu v-ați revenit.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -domnul Miclăuș! Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - vă garantez că vă mai pistonez de acum. Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -domnul Miclăuș! Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - nu se poate.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -domnul Miclăuș, vă calmați?

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - eu nu v-am întrerupt dar în calitate de lider de grup...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -domnul Miclăuș, cine a extrapolat discuția la nivelul guvernului? Cine a început?

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - bravo, băi.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -și voi despre guvern. Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - întâi aveți grijă de străzile din municipiul Bacău.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -dar voi ați ajuns la nivelul Guvernului României?

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ voi nu vedeți că am., trăim într-o...(înregistrare întreruptă). Sabotați propriul primar și pe noi. Incurați luptele astea ... (înregistrare întreruptă ) vă rog să luați atitudine ...(înregistrare întreruptă ) secretarul general și consilierii PSD, că ceea ce se întâmplă ...

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ -iaca nu ascultă de sfatul matale.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - .. .ce se întâmplă în consiliul local... Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ -nu mai este nici pe placul matale.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - .. .nici administrație, nici nimic...

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ - iaca nu-i pe placul matale.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - incompetenților, ce sunteți!

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ - da.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ dați-mă în judecată. Sunteți niște incompetenți...(înregistrare întreruptă )de limbi străine și au studii...

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ - mai mult ca tine nu.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - domnilor consilieri, vă rog să tăceți un pic. Am aici, este un domn invitat în sală, care a venit și m-a întrebat dacă mai continuăm, dacă dumnealor să plece sau nu. Asta-i impresia pe care o lăsăm.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -domnul consilier Miclăuș. Doamna președinte, pot să intervin?

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - nu mai folosiți numele meu.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -da.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - nu mai comentați, domnule că nu meritați. Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - eu vă dau în judecată. Eu promit că vă dau în judecată, ca să știți.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - domnilor consilieri...

Domnii consilieri ai grupului PSD vor să părăsească sala.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ domnul Stan, vă grăbiți?

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - încă ceva. Doamna președinte, un singur lucru vreau să mai...

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - da, spuneți.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - domnul Miclăuș, vă rog frumos să faceți ordine în grupul dumneavoastră politic, nu în grupul politic PSD. Da? Puneți-vă la punct colegii dumneavoastră care vorbesc fără să se mai oprească. Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - reglați-vă raporturile cu primarul că...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - ca să știți. Eu nu sunt incompetenta dumneavoastră, să vă fie rușine 1

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - dar pentru ce ați făcut în Bacăul acesta.... Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - să vă fie rușine!

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - păi acum adică, nu sunteți? Demonstrați invers.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - jigniți-vă colegii dar nu pe noi. Jigniți-vă colegii.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - v-ați bătut joc de orașul acesta, domnule. Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - duceți-vă și luați-vă niște calmante că aveți nevoie.

(Se vorbește în afara microfonului)

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - propun cinci minute pauză.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - ca să știți.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - da, da. O să intrați în opoziție...

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - propun pauză cinci minute. Domnul secretar, se suspendă ședința pentru zece minute.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - cereți o pauză de zece minute.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - zece minute s-a suspendat ședința. PAUZĂ.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - stimati colegi, domnul consilier Huluță, vă rog frumos luați loc să putem continua ședința. Da, da.

Stimați colegi, haideți să continuăm ședința, vă rog. Suntem la punctul unu pe ordinea de zi, rog pe domnul secretar să supună la vot punctul 1 al ordinii de zi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -mai sunt de venit colegi în sală, domnul secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -da doamnă, imediat, așteptăm.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - de trei minute rog să vină.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

’ENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

Absent

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Ieșit din sală

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Ieșită din sală

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NÂSTASE MARJA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru proiectul a fost aprobat.

 • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ioana-Raluca DINU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2019 - 2020 Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -există aviz favorabil.

Compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă raportul de specialitate favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre(l, 2, 3, 4 Și 5).

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - dacă nu sunt discuții se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU -revin cu o întrebare la colegi, putem să prezentăm proiectul 3 cât se desfășoară de vot secret, pentru operativitate? Sunteți de acord?

Există acordul domnilor consilieri.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2019 -2020

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE SE VOTEAZĂ

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  A.

  ART.l.Se desemnează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2019 - 2020, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-A ADOPTAT

  16

  0

  1

  Unitatea de învățământ

  Consilier Local

  1.

  Grădinița cu program săptămânal „Agricola”, str. Calea Moldovei, nr. 53 S-A ADOPTAT

  Ciocodei Mihaela

  14

  1

  2

  2.

  Școala gimnazială „Alexandru cel Bun”, str.

  I. S. Sturza, nr. 80

  C.A. = 9 membri

  S-A ADOPTAT

  Breahnă-Pravăț Ionela Cristina

  16

  1

  0

  Miclăus Daniel

  17

  0

  0

  3.

  Școala gimnazială „Al. I.

  Cuza”, str. Oituz, nr. 14 C.A. = 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Luca Vasile

  16

  1

  0

  Ghingheș Cristian

  17

  0

  0

  Bîrzu Ilie

  17

  0

  0

  4.

  Școala gimnazială nr. 10, str. Pictor Andreescu, nr. 1 C.A. = 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Breahnă-Pravăț Ionela Cristina

  17

  0

  0

  Stan Gabriel

  17

  0

  0

  Botoi Romică

  17

  0

  0

  5.

  Școala gimnazială „Dr. Alexandru Șafran”, Str. Henri Coandă, nr. 1

  C.A. = 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Irofte Dumitru

  16

  1

  0

  Enula Pricopoaea

  16

  1

  0

  Miclăuș Daniel

  17

  0

  0

  6.

  Școala gimnazială „George Bacovia”, str. Carpați, nr. 12

  C.A. = 9 membri

  S-A ADOPTAT

  Dragomir Doina

  17

  0

  0

  Bîrzu Ilie

  17

  0

  0

  7.

  Școala gimnazială „Alecu

  Russo", str. Alecu Russo

  nr.5

  C.A. = 7 membri

  S-A ADOPTAT

  Ghingheș Cristian

  17

  0

  0

  8.

  Școala gimnazială „Octavian Voicu",mun.

  Bacău, str. Bicaz, nr. 17

  C.A. = 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Enula Pricopoaea

  17

  0

  0

  Irofte Dumitru

  17

  0

  0

  Bîrzu Ilie

  17

  0

  0

  9.

  Școala gimnazială „Nicolae Iorga", str. Bicaz, nr. 3

  C.A. = 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Dănilă Gheorghe

  17

  0

  0

  Botoi Romică

  17

  0

  0

  Crețu Cătălin -

  Bogdan

  17

  0

  0

  10.

  Școala gimnazială

  „Constantin Platon", str. 9

  Mai, nr. 64

  C.A. = 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Dragomir Doina

  17

  0

  0

  Bîrzu Ilie

  17

  0

  0

  Dănilă Gheorghe

  17

  0

  0

  11.

  Școala gimnazială „Miron Costin", str. Miron Costin, nr. 64

  C.A. = 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Ciocodei Mihaela

  17

  0

  0

  Dănilă Gheorghe

  17

  0

  0

  Bîrzu Ilie

  17

  0

  0

  12.

  Școala gimnazială „Ion

  Creangă", str. Tipografilor, nr. 11

  C.A. = 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Dragomir Doina

  17

  0

  0

  Crețu Cătălin-Bogdan

  17

  0

  0

  Ghingheș Cristian

  17

  0

  0

  13.

  Școala gimnazială „Mihail Sadoveanu", str. Venus, nr. 16

  C.A. = 13 membri

  Șova Gâțu Laur

  17

  0

  0

  Dănilă Gheorghe

  17

  0

  0

  Huluță Ghiorghe

  17

  0

  0

  S-A ADOPTAT

  14.

  Școala gimnazială .,Nicu Enea", str. Calea Romanului, nr. 144 C.A. = 7 membri

  S-A ADOPTAT

  Bîrzu Ilie

  17

  0

  0

  15.

  Școala gimnazială „Domnița Maria", str.

  Bicaz, nr. 126

  C.A. = 9 membri

  S-A ADOPTAT

  Huluță Ghiorghe

  17

  0

  0

  Sova Gâtu Laur

  17

  0

  0

  16.

  Școala gimnazială „Spiru Haret", str. V. Alecsandri, nr. 1

  C.A. - 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Dragomir Doina

  17

  0

  0

  Luca Vasile

  17

  0

  0

  17.

  Școala gimnazială „Mihai Drăgan", str. Logofăt Tăutu, nr. 7

  C.A. = 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Luca Vasile

  17

  0

  0

  Botoi Romică

  17”

  0

  0

  Sova Gâtu Laur

  17

  0

  0

  18.

  Liceu Tehnologic „Petru Rareș", str. Tecuciului, nr. 17

  C.A. = 9 membri

  S-A ADOPTAT

  Crețu Cătălin -Bogdan

  17

  0

  0

  19.

  Liceul cu Program Sportiv, str. Alexandru cel Bun, nr. 43

  C.A. = 9 membri

  S-A ADOPTAT

  Luca Vasile

  17

  0

  0

  Bîrzu Ilie

  17

  0

  0

  20.

  Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”, str. Spiru Haret, nr. 6

  C.A. = 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Breahnă-Pravăț Ionela Cristina

  17

  0

  0

  Bîrzu Ilie

  17

  0

  0

  Irofte Dumitru

  17

  0

  0

  21.

  Colegiul Național „Ferdinand 1”, str. George Bacovia, nr. 45

  C.A. = 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Breahnă-Pravăț

  Ionela Cristina

  17

  0

  0

  Bîrzu Ilie

  17

  0

  0

  Dragomir Doina

  17

  0

  0

  22.

  Irofte Dumitru

  17

  0

  0

  Luca Vasile

  16

  1

  0

  Colegiul Național „Vasile Alecsandri", str. V.

  Alecsandri, nr.37

  C. A. = 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Dănilă Gheorghe

  16

  1

  0

  23.

  Colegiul Național de Arta „George Apostu", str. Războieni, nr. 24

  C. A. = 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Enula Pricopoaea

  17

  0

  0

  Miclăuș Daniel

  17

  0

  0

  Luca Vasile

  16

  1

  0

  24.

  Colegiul Național „Gh.

  Vrănceanu", str. Lucretiu Pătrășcanu, nr. 30

  C. A. = 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Stan Gabriel

  17

  0

  0

  Bîrzu Hie

  17

  0

  0

  Ciocodei Mihaela

  16

  1

  0

  25.

  Liceul Tehnologic „Dumitru

  Mangeron",str. Aeroportulu

  i,nr. 5

  C.A. = 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Crețu Cătălin-

  Bogdan

  17

  0

  0

  Irofte Dumitru

  17

  0

  0

  26.

  Liceul Teoretic „Henri Coandă", str. Henri Coandă, nr. 8

  C.A. = 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Botoi Romică

  17

  0

  0

  Dragomir Doina

  17

  0

  0

  Crețu Cătălin -Bogdan

  17

  0

  0

  27.

  Colegiul Economic "Ion

  Ghica", str. 9 Mai, nr. 104

  C.A. = 13 membri

  Luca Vasile

  16

  1

  0

  Miclăuș Daniel

  17

  0

  0

  28.

  Liceul Tehnologic „ Anghel Saligny", str. V. Alecsandri, nr. 18

  C.A. = 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Miclăuș Daniel

  17

  0

  0

  Stan Gabriel

  17

  0

  0

  29.

  Liceul Tehnologic „Grigore Antipa", str. H. Coanda, nr. 7

  C.A. = 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Ghingheș Cristian

  17

  0

  0

  Crețu Cătălin

  17

  0

  0

  30.

  Colegiul Tehnic de Comunicații „Nicolae Vasilescu-Kaipen", str. Mioriței, nr. 76 C.A. = 13 membri

  Enula Pricopoaea

  17

  0

  0

  Huluță Ghiorghe

  17

  0

  0

  S-A ADOPTAT

  31.

  Colegiul Național Catolic „Sf. Iosif', str. Calea Moldovei, nr. 233

  C.A. = 9 membri

  S-A ADOPTAT

  Ciocodei Mihaela

  16

  1

  0

  Botoi Romică

  17

  0

  0

  32.

  <

  Colegiul „Mihai Eminescu", str. M. Eminescu, nr. 35 C.A. = 13 membri S-A ADOPTAT

  Enula Pricopoaea

  17

  0

  0

  Huluță Ghiorghe

  17

  0

  0

  33.

  Clubul Sportiv Școlar

  Bacău, str. Oituz, nr. 15

  C.A. = 9 membri

  S-A ADOPTAT

  Enula Pricopoaea

  17

  0

  0

  Luca Vasile

  16

  1

  0

  34.

  Palatul Copiilor Bacău, str.

  Oituz, nr. 24

  S-A ADOPTAT

  Dragomir Doina

  16

  1

  0

  35.

  Școala Sanitară Postliceală „Sanity” Bacău

  S-A ADOPTAT

  Ciocodei Mihaela

  16

  1

  0

  Miclăuș Daniel

  17

  0

  0

  B.

  ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

  ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Inspectoratului Școlar Județean Bacău, persoanelor și unităților de învățământ menționate la art. 1.

  ART. 4. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului -Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  2

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședința Ioana-Raluca DINU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Teatrului Municipal Bacovia

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - doamna director se află în sală și vă stă la dispoziție pentru orice fel de întrebare.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - sunt întrebări pentru doamna director?

Dacă nu sunt întrebări îl invit pe domnul secretar să prezinte avizul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -există aviz favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment învățământ Cultură Sănătate).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre(l, 2,3,4 Și 5).

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU -îl rog pe domnul Popovici să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

Absent

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Ieșit din sală

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Ieșită din sală

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

A fost votat proiectul cu 17 voturi pentru.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU -putem trece la proiectul nr. 4? Sunteți de acord stimați colegi?

 • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ioana-Raluca DINU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind darea în administrare, pe o perioadă de 10 ani, Teatrului Municipal Bacovia a unui apartament de serviciu situat în Bacău, strada Pictor Aman, nr. 94 D.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA -prin prezentul proiect de hotărâre vă propun darea în administrare, pe o perioadă de 10 ani, Teatrului Municipal Bacovia a unui apartament de serviciu situat în Bacău, strada Pictor Aman, nr. 94 D.

Intră în sală doamna consilier Lazăr Doina Emanuela și domnul consilier Crețu Cătălin - Bogdan.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -există aviz favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Adjunct - Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre(l, 2, 4 și 5).

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU -discuții asupra proiectului? Doamna Năstase s-a înscris la cuvânt. Doamna Năstase, aveți cuvântul. Maxim patru minute, vă rog din suflet să vă încadrați în acest termen stabilit. Doamna Năstase, aveți cuvântul.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - doamna președintă, îmi permiteți să iau cuvântul atunci când vor fî atenți și colegii mei. Nu vorbesc în gol aici. Cele patru minute vor începe când se va aduna lumea la masă să discutăm concret. Nu vă supărați dar sunt ocupați colegii cu votul celălalt. Mai așteptăm câteva minute.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU -doamna Năstase când vreți să luați cuvântul, sunteți...

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU -având în vedere că procedura de numărare a voturilor va dura destul de mult pentru că au fost diverse opinii pe diverse persoane la diverse școli și trebuie numărat rubrică cu rubrică, părerea mea e că ar trebui să luați totuși cuvântul ca să mai scădem un pic timpul. Repet, din respect pentru invitați. Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -da, dacă sunteți de acord și sunteți puțin atenți, le lăsăm pe doamnele consilier să numere și o să vă solicit atenția în privința proiectului nr. 4 de pe ordinea de zi, în cadrul căruia se solicită atribuirea unui apartament de serviciu cu o valoare de inventar de 225 588,58 lei și o suprafață de 113,42 m.p. de pe str. Pictor Aman, nr. 94 D, Teatrului Bacovia. în expunerea de motive regăsim o expunere a doamnei manager referitoare la necesitatea atribuirii acestui apartament către Teatrul Bacovia pentru că sunt și lucrează acolo câțiva actori tineri. După părerea noastră, adresa dumneaei este foarte..., adresa 34062 din 06.08.2019 menționează foarte sumar care sunt motivele de solicitare iar în documentația proiectului nu sunt clarificări privind procedura de atribuire a acestui apartament și a apartamentelor care le deține în administrare Teatrul Bacovia. înțeleg că sunt mai multe apartamente, nu numai acesta pe care urmează să—1 atribuim. Criteriile de selecție dintre salariații Teatrului Bacovia, că sunt tineri, că au familie, că au mai mulți copii, deci nu știm care sunt criteriile de atribuire ale acestui apartament. Acestea sunt câteva principii care stau la baza atribuirii unei locuințe de serviciu. în concluzie, o să votăm acest proiect, dar rugămintea noastră, doamna manager, până la atribuirea și încheierea contractului cadru, este să se completeze documentația proiectului cu aceste criterii de selecție ale persoanelor care vor locui în apartament, cu procedura de atribuire a acestui apartament, eventual dacă dumneaei făcea o adresă mai completă prin care să ne spună câți actori sunt tineri care lucrează acolo și nu beneficiază de locuințe, care este rulajul eventual de tineri actori în Teatrul Bacovia, pentru că proiectul este puțin neargumentat din punctul acesta de vedere. Repet, susținem, suntem de acord cu acest lucru. Să știți că în primărie și în toate domeniile sunt tineri care lucrează în spațiul public și care nu beneficiază de locuințe de serviciu și de aceea dumneavoastră, doamna manager, că sunteți aici și vă salut cu deosebit respect, când întocmiți astfel de documentație e bine să ne completați cu toate aceste criterii de referință în atribuirea unui astfel de apartament.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU -mulțumesc pentru intervenție. Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - mulțumesc și eu.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU -vrea să răspundă sau va urma.. .doamna manager, dacă vreți să luați cuvântul? Dacă nu vrea nimeni, atunci am înțeles că pe viitor trebuie mai bine argumentate aceste proiecte. Doriți, dacă nu trecem direct la vot, cum vreți.

Doamna Director al Teatrului Municipal Bacovia - Eliza Noemi JUDEU- vă mulțumesc pentru ceea ce ați spus și voi fi mai atentă data viitoare. Sinceră să fiu, nu speram că se mai poate atribui o locuință de serviciu teatrului. Noi am mai primit acum doi ani un apartament la aceeași adresă, cu trei camere. Acolo locuiesc trei actori care sunt angajați pe nedeterminat și nu sunt băcăuani. în urma concursului din iunie au mai fost angajați șapte actori pe nedeterminat, care nu sunt băcăuani. Am vrut să-i ajut, dar ei fiind la grad de salarizare mai mic, în general 2400 și am vrut ...în sensul acesta am mai cerut o locuință de serviciu pentru a-i ajuta. Deci, ei sunt șapte. Acest apartament are tot trei camere, ei nu sunt familiști deocamdată, sper că tinerețea îi va ajuta să conlocuiască împreună în mod civilizat.

(Se vorbește în afara microfonului.)

Doamna Director al Teatrului Municipal Bacovia - Eliza Noemi JUDEU- nu toți șapte presupun. Criteriile..., toți sunt la fel. O să ne gândim oricum. Teatrul face contracte cu ei pentru că revenind în administrarea teatrului, ei se achită de toate datoriile care apar.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU -mulțumim frumos, doamna manager. Este...

Doamna Director al Teatrului Municipal Bacovia - Eliza Noemi JUDEU- și eu vă mulțumesc.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU -se trece la procedura de vot secret.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - nu vă supărați, doamna președinte. De ce este vot secret? Avem o instituție publică, avem un apartament public.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU -domnul consilier, știu că la începutul ședinței s-a aprobat procedura de vot și nu ați votat contra dar dacă vreți, putem cere lămuriri. S-a votat procedura...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - vă spun sincer, procedura...că asta mi-a scăpat. E curios pentru mine de ce este vot secret, având în vedere că e instituție publică.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU -la începutul ședinței s-a aprobat modalitatea de vot și ...în totalitate, da?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -dacă există un motiv legal sau dacă este pur și simplu o chestiune de oportunitate din partea dumneavoastră.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU -cred că domnii juriști vă pot da un răspuns. Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -domnul Ghingheș, în principiu aveți dreptate și eu am avut intenția să-1 pun direct dar legiuitorul spune că proiectele privind persoanele și nu face distincție, persoană juridică-persoană fizică și asta e.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -da, dar e persoana noastră.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -da, sunt de acord cu dumneavoastră și eu am aceeași părere.

Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind darea în administrare, pe o perioadă de 10 ani, Teatrului Municipal Bacovia a unui apartament de serviciu situat în Bacău, strada Pictor Aman, nr. 94 D

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -18

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE SE VOTEAZĂ

  NUM

  [ÂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind darea în administrare, pe o perioadă de 10 ani, Teatrului Municipal Bacovia a unui apartament de serviciu situat în Bacău, strada Pictor Aman, nr. 94 D

  Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  17

  1

  0

Doamna Director al Teatrului Municipal Bacovia - Eliza Noemi JUDEU-mulțumesc frumos. Nu o să vedeți nici un actor sub poduri.

 • 5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi $i Doamna Președinte de ședință Ioana-Raluca DINU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității învățământului organizate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA -mulțumesc, doamna președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre, este vorba de desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității învățământului, organizate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -există aviz favorabil.

Compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă raportul de specialitate favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre(l, 2, 3,4 și 5).

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU -dacă sunt discuții asupra proiectului? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității învățământului organizate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -19

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE SE VOTEAZĂ

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  IMPOTR1VÂ+ ABȚINERI

  NULE

  A.

  Art.    1.    Se    aprobă desemnarea

  reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității învățământului organizate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Bacău, conform Anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

  Unitatea          de

  învățământ

  Consilier Local

  2.

  Grădinița cu program săptămânal,Agricola", str. Calea Moldovei, nr. 53

  S-A ADOPTAT

  Breahnă-Pravăț

  Ionela Cristina

  19

  0

  0

  3.

  Școala gimnazială

  , Alexandru cel Bun", str. I. S. Stuiza, nr. 80

  S-A ADOPTAT

  Huluță Ghiorghe

  19

  0

  0

  4.

  Școala gimnazială, AI-1

  Cuza", str. Oituz, nr. 14

  S-A ADOPTAT

  Breahnă-Pravăț

  Ionela Cristina

  19

  0

  0

  5.

  Școala gimnazială nr. 10, str. Pictor Andieescu, nr.

  1

  S-A ADOPTAT

  Enula Pricopoaea

  19

  0

  0

  6.

  Școala gimnaziala, J)r. Alexandru Șafian", Str. Henri Coandă, nr. 1

  S-A ADOPTAT

  Ghingheș Cristian

  19

  0

  0

  7.

  Școala gimnazială „George Bacovia", str.

  Carpați, nr. 12

  S-A ADOPTAT

  Crețu Cătălin

  Bogdan

  19

  0

  0

  8.

  Școala gimnazială , Alecu Russo”, str.

  Alecu Russo nr.5

  S-A ADOPTAT

  Ciocodei Mihaela

  18

  1

  0

  9;

  Școala       gimnazială

  „Octavian Voicu”,mun. Bacău, str. Bicaz, nr. 17

  S-A ADOPTAT

  Dănilă Gheorghe

  18

  1

  0

  10.

  Școala gimnazială , JMicolae lorga”, str. Bicaz, nr. 3

  S-A ADOPTAT

  Luca Vasile

  18

  1

  0

  11.

  Școala

  gimnazială,,Constantin

  Plafon", str. 9 Mai, nr. 64

  S-A ADOPTAT

  Enula Pricopoaea

  18

  1

  0

  12.

  Școala gimnazială „Miron Costin", str.

  Miron Costin, nr. 64

  S-A ADOPTAT

  Ciocodei Mihaela

  18

  1

  0

  13.

  Școala gimnaziala „Ion Creangă”, str.

  Tipografilor, nr. 11

  S-A ADOPTAT

  Irofte Dumitru

  19

  0

  0

  14.

  Școala

  gimnazială„Mihail

  Sadoveanu", str. Venus,

  nr. 16

  S-A ADOPTAT

  Dragomir Doina

  18

  l

  0

  15.

  Școala gimnazială „Nicu

  Enea”, str. Calea

  Romanului, nr. 144

  S-A ADOPTAT

  Miclăuș Daniel

  19

  0

  0

  16.

  Școala gimnazială „Domnița Maria”, str.

  Bicaz, nr. 126

  S-A ADOPTAT

  Enula Pricopoaea

  19

  0

  0

  17.

  Școala gimnazială „Spiiu Haret”, str.V.

  Alecsandri, nr. 1

  S-A ADOPTAT

  Crețu Cătălin Bogdan

  19

  0

  0

  18.

  Școala gimnazială , JMihai Dragări', str. Logofăt Tăutu, nr. 7

  S-A ADOPTAT

  Enula Pricopoaea

  19

  0

  0

  19.

  Liceul Tehnologic „Petru

  Rareș”, str. Tecuciului, nr. 17

  S-A ADOPTAT

  Botei Romică

  19

  0

  0

  20.

  Liceul cu Program Sportiv, str. Alexandru cel Bun, nr. 43

  Șova-GâțuLaur

  19

  0

  0

  21.

  Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”, str. Spiru Haret, nr. 6

  S-A ADOPTAT

  Șova-GâțuLaur

  19

  0

  0

  22.

  Colegiul Național „Ferdinand I”, str. George Bacovia, nr. 45

  S-A ADOPTAT

  Stan Gabriel

  19

  0

  0

  23.

  Colegiul Național „Vasile Alecsandri", str. V. Alecsandri, nr. 37

  S-A ADOPTAT

  Botoi Romică

  19

  0

  0

  24.

  Colegiul Național de Arta „George Apostu", str. Razboieni, nr. 24

  S-A ADOPTAT

  Enula Pricopoaea

  19

  0

  0

  25.

  Colegiul Național „Gh. Vrânceanu”, str. Lucrețiu Pătrașcanu, nr. 30

  S-A ADOPTAT

  Breahnă Pravăț Ionela Cristina

  19

  0

  0

  26.

  Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron”, str. Aeroportului, nr. 5

  S-A ADOPTAT

  Bîrzu Ilie

  19

  0

  0

  27.

  Liceul Teoretic „Henri Coandă”, str. Henri Coandă, nr. 8

  S-A ADOPTAT

  Miclăuș Daniel

  19

  0

  0

  28.

  Colegiul Economic “Ion Ghica", str. 9 Mai, nr. 104

  S-A ADOPTAT

  Luca Vasile

  19

  0

  0

  29.

  Liceul Tehnologic „ Anghel Saligny", str. V. Alecsandri, nr. 18

  S-A ADOPTAT

  Dănilă Gheorghe

  19

  0

  0

  30.

  Liceul Tehnologic „Grigore Antipa”, str. H. Coandă, nr. 7

  S-A ADOPTAT

  Irofte Dumitru

  19

  0

  0

  31.

  Colegiul Tehnic de Comunicații „Nicolae Vasilescu-Karpen", str. Mioriței, nr. 76

  S-A ADOPTAT

  Ciocodei Mihaela

  19

  0

  0

  32.

  Colegiul Național Catolic „Sf. Iosif’, str. Calea Moldovei, nr. 233

  S-A ADOPTAT

  Luca Vasile

  19

  0

  0

  33.

  Colegiul, JMjLhai Eminescu", str. M. Eminescu, nr. 35

  S-A ADOPTAT

  Ciocodei Muhaela

  19

  0

  0

  34.

  Clubul Sportiv Școlar

  Bacău, str. Oituz, nr. 15

  S-A ADOPTAT

  Irofte Dumitru

  19

  0

  0

  35.

  Palatul Copiilor Bacău, str. Oituz, nr. 24

  S-A ADOPTAT

  Crețu Cătălin Bogdan

  19

  0

  0

  36.

  Școala Sanitară Postliceală ”Sanity” Bacău

  S-A ADOPTAT

  Șova - Gâțu Laur

  18

  1

  o

  B.

  Art. 2. Cu data prezentei, se abrogă HCL nr. 361/ 2018.

  Art.3.Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

  Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Inspectoratului Școlar Județean Bacău, instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Bacău menționate în anexă și consilierilor locali nominalizați în anexă.

  Art. 5 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

 • 6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ioana-Raluca DINU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizarea stațiilor de transport public” cu codul SMIS 128426.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA -domnilor consilieri locali, este vorba de proiectul privind aprobarea modificării proiectului „Modernizarea stațiilor de transport public”, proiect european. Ca urmare a unor adrese venite din partea ADR NORD-EST prin care ne solicită să retransmitem HCL de aprobare a proiectului, având în vedere că cererea de finanțare a proiectului a suferit modificări față de cea anexată. De asemenea ni se cere recomandarea, ni se face recomandarea ca această cerere de refinanțate să nu se mai regăsească ca anexă la HCL, dat fiind faptul că aceasta poate suferi multiple modificări și actualizări și va fi nevoie de reactualizarea hotărârii odată cu fiecare modificare. Pentru orice altă lămurire, domnul director ADL vă stă la dispoziție.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -există aviz favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU -discuții asupra proiectului? Rog pe domnul secretar să supună proiectul când consideră că e oportun și suntem prezenți, și ne putem vedea.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -câți avem în sală cu domnul Bîrzu acum?18? 19?

Punctul 6 doamna președintă?

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU -da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -domnul secretar, îmi cer mii de scuze. La proiectul 6 aveam o scurtă observație.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -da, doamnă.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -mă încadrez în jumătate de minut.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -da, doamnă. Ziceți.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -referitor la proiectul 6, am rugămintea la dumneavoastră și la reprezentanții primăriei ca în sprijin la documentația proiectelor să nu mai fie .. .a acestui proiect și tipurilor de hotărâri care se referă la astfel de proiecte, să nu mai punem în sprijin cererile de finanțare. Chiar în prima pagină a cererii de finanțare spune și ADR NORD-EST, ca cererea de finanțare în forma ei completată, ca formular să fie anexată la hotărârea de consiliu local. Pe viitor, solicitarea mea este de a nu mai anexa aceste cereri pentru că ele pot suferi modificări multiple. Știm cu toții că se aduc completări formularelor. In concluzie, hotărârea de consiliu local prin ea însăși este suficientă fără a anexa și formularele cererii de finanțare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -păi acesta-i scopul proiectului de astăzi, doamnă. De asta s-a făcut...

Doamna Consilier Maria-Raluca NÂSTASE -domnul secretar, ascultați-mă puțin. Lucrez cu zeci, poate chiar sute de hotărâri de consiliu local pentru multe UAT - uri care aprobă proiectele. Aceste hotărâri de consiliu local aprobă proiectul cu denumirea lui, reprezentantul legal, mentenanța, cofinanțarea și alte chestiuni punctuale. Cererea de finanțare nu trebuie să facă parte ca document anexat hotărârii de consiliu local. Dumneavoastră o puteți ...aceasta suferă modificări succesive.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-doamna Năstase, proiectul pe care-1 aveți în față acum și pe care trebuie să-1 votați, are ca anexă cererea de finanțare?

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -da?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-nu doamnă. Păi unde scrie că ...doamnă vi l-am pus în documentație să luați act de ea dar nu scrie anexă la hotărâre, doamnă.

Doamna Consilier Maria-Raluca NÂSTASE -domnul, păi prin aprobarea documentației care este pusă ca sprijin în....

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-păi dumneavoastră nu aprobați documentația. Dumneavoastră aprobați proiectul de hotărâre. Documentația vine...

Doamna Consilier Maria-Raluca NÂSTASE -atunci, ca să fie mai simplă exprimarea, în sprijin la hotărârea de consiliu local nu trebuie să stea cererea de finanțare. Noi o cerem noi dacă vrem s-o citim, nu o puneți...pagina următoare este cererea de finanțare, înțelegeți.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-doamnă, data viitoare dacă nu o pun o să ziceți de ce nu am pus-o.

Doamna Consilier Maria-Raluca NÂSTASE -nu. vă promit. Nu se face așa ceva.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-dumneavoastră doamnă...

Doamna Consilier Maria-Raluca NÂSTASE -dar nu este o procedură corectă. Asta este părerea noastră, părerea mea.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-deci, hotărârea pe care o adoptăm astăzi modifică hotărârea veche care avea ca anexă cererea de finanțare.

Doamna Consilier Maria-Raluca NÂSTASE -păi tocmai asta vă spun. Pe viitor cererea...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-păi asta vă spun, că la ședința de azi am îndreptat această problemă. Nu mai e anexă, dar este obligatoriu să facă parte din documentație.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -aia e obligatoriu s-o vedem și v-o și cerem dacă nu avem acces la ea în mod public.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-păi eu asta vă spun.

Doamna Consilier Maria-Raluca NÂSTASE -deci, pe viitor dacă cererea de finanțare suferă modificări, aceasta nu mai face obiectul unei hotărâri de consiliu local, da? Bine, mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-păi nu ați văzut că așa am făcut azi?-

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -poftiți?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-nu ați văzut că așa am făcut azi?

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU -propun să trecem ...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-vedeți că abrogă hotărârea care avea anexă cererea de finanțare și acum prezenta hotărâre nu mai are cererea de finanțare.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -da, domnul secretar și nu o mai puneți efectiv la hotărâre și v-o cerem noi când avem de citit cererea de finanțare. E clar?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-dar trebuie s-o pun că dacă nu, o cereți, dacă nu o pun, doamnă.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU -trecem la punctul 7. Supun discuției punctul 7. A, nu l-a supus la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -supunem la vot punctul 6. Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

Absent

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

1       x

18.

STAN GABR1EL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 7, Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ioana-Raluca DINU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal întocmit pentru realizarea lucrărilor de Construire Locuințe Colective și Spații Comerciale S+P+1O și împrejmuire Teren, Strada Pictor Theodor Aman, nr.33 din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe suprafața de 2.549, 00 m.p. teren proprietate privată.

BENEFICIAR: SC MAGENTA REZIDENȚIAL PATRU SRL BUCUREȘTI Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA -mulțumesc, doamna președinte de ședință. Este vorba de proiectul de hotărâre privind Planului Urbanistic Zonal întocmit pentru realizarea lucrărilor de Construire Locuințe Colective și Spații Comerciale S+P+10 și împrejmuire Teren, Strada Pictor Theodor Aman, nr.33 obiectiv ce se va realiza pe o suprafața de 2.549, 00 m.p. teren proprietate privată. Ca și în cazul altor Planuri Urbanistice de Detaliu sau Planuri Urbanistice de Zonale, obligația mea și a aparatului de specialitate este de a verifica conformitatea documentației solicitate prin aceste Planuri Urbanistice de Detaliu sau Zonale și după aceea, în contextul în care această documentație îndeplinește condițiile legale și are toate avizele din partea tuturor structurilor de resort, să o prezint spre aprobare sau spre respingere consiliului local. Votul de oportunitate vă aparține întrutotul doamnelor și domnilor consilieri locali.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -există aviz favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Șef și Direcția Drumuri Publice).

Comisia de specialitate nr. 2 prezintă avizul favorabil la proiectul de hotărâre iar comisia de specialitate nr. 5 prezintă avizul nefavorabil la proiectul de hotărâre .

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU -discuții asupra proiectului? Domnul consilier.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - mulțumesc frumos. Aș dori să știu: unu la mână - de ce a fost retras de pe ordinea de zi proiectul data trecută și dacă s-au lămurit acele aspecte care ar putea fi sau nu, cele pe care le-am ridicat eu la ședința comisiei? Doi - de la doamna Arhitect Șef, dacă își menține avizul pe care l-a dat și care este anexat proiectului și dacă da, cum explică faptul că acest proiect încalcă Legea urbanismului 350/2001, avem un articol 32 care spune că PUZ - urile pot deroga de la PUG pe CUT, adică coeficientul de utilizare a terenului în proporție de 20%. PUG - ul aici, ne spune că acest coeficient este de 2. Proiectul propus astăzi dublează până la 4. Legea spune că avem voie doar până la 2,4. Este aliniatul 7 de la articolul 32 din Legea urbanismului care ar trebui s-o cunoașteți și ar trebui s-o cunoască mulți de la această masă. Vine alineat 8 și spune că da, se poate trece peste acest 20% doar dacă este vorba de o zonă de interes economic și acolo detaliază ce înseamnă zonă de interes economic-parcuri industriale, dar nu-i cazul și alte asemenea. Deci, vă mențineți avizul și dacă până la urmă considerați că proiectul este legal? A și altă întrebare, a treia întrebare este dacă nu cumva aceste terenuri nu sunt retrocedabile? Deci a treia întrebare și aș dori să-mi spună domnul secretar aici ce părere are și deocamdată atât. Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin NECULA -doamnelor și domnilor consilieri locali, motivele pentru care nu l-am adus spre cunoștință, nu l-am pus pe ordinea de zi în ședința trecută, au fost o serie de obiecțiuni de natură legală prezentate de către domnul director al direcției juridice, am să-1 rog pe domnul director Fantaza să spună care e situația și să vă răspundă dacă acele probleme s-au îndreptat sau nu.

Domnul Director Ciprian-Gabriel FANTAZA - chestiunea asta a fost constatată de mine din păcate cu o zi înainte de ședință. Nu am avut timp până la data ședinței să verific despre ce este vorba și colegul meu, domnul Gavrilescu era în concediu. Până la această dată, stând de vorbă și cu dânsul, am fost și la comisia de urbanism ieri și împreună le-am adus explicații. Este vorba despre unele notificări la Legea 10 care au fost făcute, au trimise primăriei potrivit Legii 10. Potrivit Legii 10 Municipiul Bacău ca unitate deținătoare, se poate pronunța pe aceste notificări în condițiile în care nu este unitate deținătoare, iar terenul nu face parte sau nu este în patrimoniul unor societăți care au fost privatizate din vechile societăți de stat din perioada comunistă, nu se poate pronunța în alt mod decât prin acordarea de despăgubiri. Toate acele notificări au fost soluționate undeva în anul 2002-2003, o singură dispoziție de primar a fost modificată în 2013, cu privire la despăgubiri pentru o anumită suprafață de teren. Reclamanții, din câte am vorbit cu colegul meu de la juridic, au solicitat acordarea de despăgubiri pentru o suprafață mai mare. Comisia a stabilit că nu se pot acorda despăgubiri pentru toată suprafața, este vorba doar de despăgubiri și vă răspund și la a treia întrebare. Nu este teren retrocedat. Mai mult decât atât, până la data ședinței, investitorul a depus o solicitare la consiliu local prin care ia act de ceea ce s-a stabilit în certificatul de urbanism și ne arată faptul că sunt niște litigii între unitatea noastră administrativ teritorială și notificatorii, mai mult decât atât solicită introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect. Consider că de la data ședinței trecute până la data ședinței de astăzi, repet, în urma consultării cu colegii mei și de la legile proprietății și de la serviciul juridic, nu mai există nici un impediment și nu mai este nici o obiecțiune la legalitate. Este un teren privat și pe terenul privat, ca și proprietari au anumite drepturi garantate de lege, de constituție ș.a.m.d. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - de acord, dar cu privire la a doua întrebare, la urbanism?

Doamna Arhitect Sef-Diana MARIN -în legătură cu articolul la care faceți dumneavoastră referire, menționează CUT -coeficientul de utilizare al terenului care are legătură directă cu înălțimea clădirilor. înălțimea tuturor clădirilor existente din zonă este mai mare decât P+4. într-adevăr, în PUG este specificat P+2, dar avem nenumărate proiecte de Planuri Urbanistice Zonale care au fost aprobate în consiliul local cu modificarea CUT- ului de la 2 la 4 inclusiv în zonă imediat învecinată și ținând cont de realitatea din teren și nu cea din hârtie plus ținând cont de termenul de dezvoltare a zonelor de interes economic îmi mențin în continuare avizul dat pentru acel CUT.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -am înțeles. Deci îl mențineți ținând cont de

A.

realitatea din teren și nu cea din hârtie. In hârtie avem 2, legea spune că avem voie doar 2,4...

Doamna Arhitect Șef-Diana MARIN -și ne spune și cât să putem modifica. Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -da și puteți modifica punând dumneavoastră până la 4. Acest aviz și acest proiect dacă va fi aprobat va fi atacat.

 • 1. La Prefect pentru anulare.

 • 2. Voi depune plângere penală împotriva dumneavoastră pentru faptul că acordați avize ilegale, dacă acest proiect va fi aprobat sau nu, nu, mă scuzați, voi depune oricum plângere penală pentru că dați avize ilegale.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU -mai sunt și alte discuții? Doamna consilier Pravăț și după aia domnul invitat. Doamna consilier, dacă doriți să luați cuvântul.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -nu, eu ca să nu uit. O să vreau să-i reamintesc doamnei arhitect că i-am solicitat un raport cu ponderea certificatelor de urbanism care nu menționează aviz de la Protecția civilă, total certificate de urbanism emise pe 2018 și 2019 până în prezent și o să vă rog măcar până la ședința următoare să îmi prezentați această statistică și încă o întrebare pe care o reiterez față de domnul Fantaza, acum e și domnul secretar și profit și de prezența dumnealui în sală. Grupul PSD ar dori să facă vot la vedere, deci e posibil sau nu e posibil, domnul secretar? Domnul Fantaza a spus data trecută că pe proiecte de acest gen nu putem schimba modalitatea de vot, din vot secret în vot direct.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -așa cum am explicat și la votul cu teatrul, legiuitorul spune foarte clar: la voturile privind persoane votul este secret. Noi, cel puțin eu vă spun că așa spune legea. Domnul Fantaza nu are cum să spună altfel decât mine sau eu nu am cum să spun altfel decât dumnealui pentru că opinia este...dumneavoastră aveți varianta ca să votați la vedere, e problema dumneavoastră, dar eu nu pot să spun altfel decât ceea ce spune Codul administrativ.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU -este o ilegalitate să votăm la vedere? Este ilegal?

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -care ar fi sancțiunea? Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU -legiuitorul nu prevede dar poți s-o iei invers. Poate aici domnul consilier Miclăuș, chiar are studii juridice ne poate ajuta cu...

(Se vorbește în afara microfonului.)

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -deci, în momentul în care s-ar adopta o hotărâre cu votul la vedere cum spuneți dumneavoastră, ar fi un motiv de nulitate foarte clară, încălcarea procedurii strict prevăzute de lege.

Domnul Consilier Bogdan-Cătălin CRETU - dar nu s-a aprobat modalitatea de vot? Eu așa am auzit la celălalt proiect. Păi, atunci, hai să nu discutăm inutil.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -haideți să dăm cuvântul totuși invitatului pentru că s-ar putea să ne lămurească cu privire la niște aspecte care le-a ridicat și domnul.....

Domnul arhitect Mihai Maica - aveam o singură întrebare pentru domnul consilier Ghingheș. Dacă știe dânsul, dacă tot așa de informat este, că tot acest consiliu a aprobat o construcție pe același teren cu P+13, cu CUT - ul de 7%?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da, știu, eu nu eram în consiliu atunci. Domnul arhitect Mihai Maica ^Și încă o chestie, un PUZ reglementat, știți foarte bine că reglementează situația procentului de ocupare.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Stimate domn, faceți, vă rog, precizarea când și despre ce e vorba.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - în 2012 - 2013 ?

Domnul arhitect Mihai Maica - Cam așa, cam așa.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Despre ce obiectiv este vorba ?

Domnul arhitect Mihai Maica - Despre același obiectiv, despre același beneficiar. Domnul Dumitru Darlaiane- Deci a fost în 2012. Dar mai avem încă o mențiune. La nivel național, deci în toată...

Domnul primar Cosmin NECULA - Ne cerem scuze, în 2012 ce a fost ? Vă rog frumos să faceți foarte clar precizarea, nu vreau să planeze asupra cuiva vreun semn de întrebare.

Doamna Președinte de ședință Ioana - Raluca DINU- Stimați invitați, vă rog să vă prezentați. Are dreptate doamna din executiv, nu ați spus cine sunteți, așa e politicos. Domnul Dumitru Darlaiane - Sunt Dumitru, da, reprezint Compania Magenta Rezidențial, care a cumpărat terenul în 2008, da, cu un PUZ aprobat, de un CUT de 7 și cu un regim de înălțime de P + 11.. .plus 12...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Cu acel CUT de 7?

Domnul Dumitru Darlaiane - Da, era aprobat în baza unui PUZ și pe care noi am obținut autorizația în 2012. Din motive de piață imobiliară, de oportunitate, nu s-a dezvoltat pentru că nu aveam garanția că se vor vinde apartamentele. Dar am o altă întrebare pentru dumneavoastră. La nivel național s-au făcut până acum sute de PUZ-uri, nu unul și nu aici, la nivel național, sute de PUZ-uri în care s-a modificat CUT-ul de la doi, la trei, la patru, depinde de situație. Toate acelea au fost ilegale ?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu, deci încă odată ...

Domnul Dumitru Darlaiane . .Mă refer la...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Este practică... Vă recomand...

Domnul Dumitru Darlaiane - Mă refer la aceeași situație ca a noastră. Adică apartamente, locuințe colective, nu...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Este practică judiciară... S-a lansat recent o carte despre practică în instanță pe Legea Urbanismului. Și am citit-o, a fost foarte interesantă. Este practică judiciară care arată mai multe exemple de construcții, mă rog, PUZ-uri, autorizații anulate în baza unor astfel de PUZ-uri ilegale, care depășesc 20% față de ceea ce spune Legea Urbanismului.

Domnul Dumitru Darlaiane - Dar cum să fie ilegal, dacă, din moment ce la nivel național, au fost zeci, sute de cazuri...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Ăsta nu e un argument, îmi pare rău. Domnul Dumitru Darlaiane - Și al doilea argument, vi se pare normal ca noi la un regim de înălțime de P + 2, iar vizavi de noi, la 30 de metri, 20 de metri, de P + 11 ? Vi se pare normal, să fim nedreptățiți?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-Nu mi se pare normal, dar ăsta este PUG-ul la ora actuală, al Municipiului Bacău. Acolo avem 2, CUT, din nou, legea ne permite 2,4. în cazul în care ar fi zonă de interes economic, poate că această prevedere ar putea fi fentată, ca să zic așa.

Domnul Dumitru Darlaiane - v-am spus. Poate că astăzi, la aceeași oră, nu cunosc situația, dar dacă vom verifica, cu siguranță, într-un timp foarte scurt, de câteva zile, la nivel național au fost PUZ-uri care...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Vă cred, vă cred.

Domnul Dumitru Darlaiane -.. .Care au schimbat acest regim.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Știu, vă cred.

Doamna Președinte de ședință Ioana - Raluca DINU - Domnule reprezentant, domnule invitat...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Pentru că sunt mulți imbecili în administrația publică, de asta.

Doamna Președinte de ședință Ioana - Raluca DINU - Aici consilierii votează oportunitatea, nu legalitatea...

Domnul Dumitru Darlaiane - Dumnealui invoca legalitatea.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu, doamna consilier...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnule Ghingheș...

Doamna Președinte de ședință Ioana - Raluca DINU - Legalitatea, stați un picuț domnule consilier, încerc să vorbesc cu domnul invitat, legalitatea ne-au acordat-o și suportul legalității îl avem de la tot aparatul tehnic, girat de domnul secretar.

Domnul Dumitru Darlaiane - Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ioana - Raluca DINU - Dumneavoastră, ceea ce prezentați este...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - Mai puțin comisia juridică...S-a dat aviz nefavorabil acolo.

Doamna Președinte de ședință Ioana - Raluca DINU - Și cu aviz negativ. încă n-am luat avize, dar dumneavoastră ne prezentați aici oportunitatea. Oportunitatea și atât.

Domnul Dumitru Darlaiane - ok. Am înțeles.

Doamna Președinte de ședință Ioana - Raluca DINU - Și vă rog frumos, într-un minut să încercați totuși să ne...

Domnul DUMITRU - Intr-un minut da si nu este...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -înainte de a .. .”într-un minut”, puteți să-mi precizați, dacă știți, hotărârea privind acel PUZ pe care o invocați, din 2012, pentru că tot în 2012 a fost aprobat PUG - ui. A fost emisă înainte de apariția PUG - ului ? Da ? Bun, mulțumesc mult. Deci, acea 73

hotărâre de consiliu local a fost dată pe PUG - ul vechi. Pentru că PUG - ul nou, o să-1 întrebați, că PUG - ul nou nu e al meu, cum spunea cineva în ședința trecută și nu hotărăsc eu. PUG - ul nou, sau n-am atribuții asupra PUG - ului, n-am eu atribuții asupra PUG - ului nou, domnule viceprimar. Iar vorbiți neîntrebat. PUG - ul nou s-a făcut și întrebați-1 pe domnul Geliman cum s-a făcut PUG-ul nou și cine-i spunea care zonă

să fie verde, care zonă să fie neagră, în care zonă are voie să aterizeze sau nu. Domnul Dumitru Darlaiane - Haideți...Să revenim la oportunitate...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -este de remarcat acel lucru, pentru că coroborat cu ceea ce spunea Diana (Marin) o să-mi spun și eu punctul de vedere.

Domnul Dumitru Darlaiane - Ca să revenim la ceea ce....

Doamna Președinte de ședință Ioana - Raluca DINU - Un minut, vă rog frumos.

Domnul Dumitru Darlaiane - Un minut, ca să revenim la ceea ce dumneavoastră ați invocat, că aici se votează oportunitatea. Oare nu este oportun pentru orașul Bacău și pentru cetățenii orașului Bacău să beneficieze de o varietate mai mare de a alege locuințe și spații comerciale? Oare nu asta, nu ajută la plată de taxe? Direct, noi, în plus, pe orizontală, locuri de muncă, aceasta chiar nu vă interesează? Păi, dacă vă interesează atunci vă rog să sprijiniți, pentru că interesul..., cine își asumă riscul aici, suntem decât noi. Noi, adică compania pe care o reprezint. Noi am avut autorizația, am avut toate taxele, nu s-au mai dezvoltat datorită momentului respectiv al pieței imobiliare. Astăzi, nu facem altceva decât să dorim să ajutăm orașul Bacău să se dezvolte. Dacă nu se dorește acest lucru, nu știu, dumneavoastră...

Doamna Președinte de ședință Ioana - Raluca DINU - Mulțumim. Domnul primar dorește să ia cuvântul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Date fiind dezbaterile care sunt în momentul de față, o să întreb foarte direct, atât pe doamna arhitect, pe domnul director Fantază și pe domnul secretar, pe fiecare în parte - este legal sau nu este legal ?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Mai am o întrebare, doamna arhitect. PUZ-ul a fost aprobat sub vechiul PUG. A fost preluat în noul PUG? Păi dacă eu am în noul PUG, acolo, P + 13, poate să-mi explice și mie cineva de ce am procentul de 2?

Doamna Arhitect Șef Diana MARIN- Nu știu cum a fost gândit RLU-ul la momentul...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Păi, nu, nu, aici e problema.

Doamna Arhitect Șef Diana MARIN - ...la momentul la care s-a aprobat, dar în PUG-ul actual, pe terenul respectiv există clădirea care a obținut inclusiv autorizația de construire de P + 13, pusă cu un fond gri, ceea ce înseamnă construcții aprobate și propuse spre realizare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Păi aici e problema mea. Dumnealor au un PUZ aprobat, care trebuia ...

Doamna Arhitect Șef Diana MARIN - Da. și o autorizație emisă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Și autorizație emisă, care trebuia inclusă în noul PUG. A fost sau nu ?

Doamna arhitect șef Diana MARIN - A fost inclusă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Păi și atunci de ce avem procentul acela acolo ?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPÂT - astea le rezolvați la primărie, domnul secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnul, domnul...

Doamna Arhitect Șef Diana MARIN - De asta am spus că realitatea reieșită din teren nu corespunde cu ceea ce este...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnul, chiar nu puteți să vă abțineți?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ -veniți aici și vă interogați. Faceți-o fraților acasă, când ați venit aici spui da sau nu, cu subiect și predicat.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Ei, lăsați, că nu suntem la CAP aici, vorba domnului consilier local, avem și dreptul de a face dezbateri. Mai ales...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnul.. .domnul...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mai ales, numai o secundă, mai ales în contextul în care sunt amenințări cu plângeri penale, nu ?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnul Scripăț...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Eu zic că nu e chiar așa de rău dacă ne punem întrebări.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...eu vreau să vă informez că secretarul primăriei, potrivit Codului Administrativ, contrasemnează sau nu contrasemnează, până la ședința următoare, când își poate spune opinia. Eu n-am obligația acum să-mi spun părerea, da ? Acum, eu mi-am dat un aviz că acest proiect îndeplinește, din punct de vedere, articolul 138, ingerințele și condițiile. Eu pot, după dezbaterile ridicate, până la următoarea ședință, să analizez, pentru că eu gândesc.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ -în funcție de ce analizați?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -în funcție de interpelări, în funcție de documente și de date, da ? Dar măcar analizez, da ? Nu tai și scriu ”Nu se aprobă”, da ? Pe competențele care nu le am. Așa că, vedeți-vă de treabă.

Doamna Președinte de ședință Ioana - Raluca DINU - Dacă mai sunt domni consilieri care vor să ia cuvântul ? Domnul consilier Crețu și apoi domnul consilier Luca.

Domnul Consilier Cătălin - Bogdan CREȚU - înțeleg că există un PUZ aprobat, cu niște parametri destul de ridicați, care au fost preluați în noul PUG în 2012. E corect ? Bun. în baza acelui PUZ s-a emis o autorizație. Corect ? Mai este valabilă autorizația?

Doamna Arhitect Sef Diana MARIN - Nu, e expirată.

Domnul Consilier Cătălin - Bogdan CREȚU- Deci, nu mai există. Nu mai există. Dacă eu nu am realizat construcția în baza autorizației existente și PUZ-ul elaborat pentru acea autorizație s-a preluat în PUG, el face parte din PUG sau rămâne terenul acela nereglementat ? Că eu înțeleg acum că avem un PUZ pe un teren care, practic, n-ar fi fost reglementat, adică primul PUZ ar fi fost anulat.

Doamna Arhitect Șef Diana MARIN - în momentul în care s-a preluat în PUG, rămâne reglementare valabilă.

Domnul Consilier Cătălin - Bogdan CREȚU - Bun, și atunci de ce avem PUZ pe masă, azi ?

Doamna Arhitect Șef Diana MARIN - Pentru că nu s-a preluat întru totul, cu tot cu reglementările locale, care au dus la schimbarea și la obținerea autorizației respective. S-a pus construcția, ca desen, pe planșă, dar reglementările locale s-au păstrat cele generale ale zonei întregi.

Domnul Consilier Cătălin - Bogdan CREȚU - Adică e o...

Doamna Arhitect Sef Diana MARIN - E o eroare în...

Domnul Consilier Cătălin - Bogdan CREȚU - E o eroare ...în minus, ca să zic așa.

Domnul Primar Cosmin NECULA -o eroare a cui?

Doamna Arhitect Șef Diana MARIN - A celor care au elaborat...

Domnul Consilier Cătălin - Bogdan CREȚU - A celui care a elaborat PUG-ul, că nu cred că consiliul local a elaborat PUG-ul.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - Nu-i eroare. Cineva alegea suprafețe, asta e impresia mea, alegea suprafețe ca să și le rezerve. Cineva. Dezvoltatori imobiliari, cu apetență la restaurante.

Doamna Președinte de ședință Ioana- Raluca DINU - Domnule consilier local Luca, domnul Crețu mai...

Domnul Consilier Cătălin - Bogdan CREȚU - Aș vrea să discutăm tehnic, cât se poate de tehnic posibil. Deci, avem un PUG în care am preluat dintr-un PUZ doar părticele, nu? Asta înțeleg și acum a trebuit să facem un PUZ nou pentru ceea ce se propune.

Doamna Arhitect Șef Diana MARIN - Autorizația inițială era pentru un bloc de locuințe, deci acolo trebuia, teoretic, să fie culoare portocalie. Este în continuare culoarea roșie, când este pusă clădirea ca bloc de locuințe.

Domnul Consilier Cătălin - Bogdan CREȚU -am înțeles. Ok. Bun. Eu înțeleg acum că suntem consiliul local și trebuie să dezbatem oportunitatea. Aș avea întrebarea -toată zona respectivă, pentru că nu-i vorba doar de terenul ăsta, în speța asta, din punctul meu de vedere, nu e vorba doar de terenul proprietatea beneficiarului. Din punctul nostru de vedere, nu din punctul dânsului. E vorba de întregul cvartal, să zicem, toate terenurile respective care sub diferite forme care nu le dezbatem acum, ajung în proprietatea privată a unor oameni, dintr-o bază sportivă a municipiului. Prin urmare, avem un DALI pe stadion care nu știm ce se întâmplă, avem niște terenuri proprietate privată unde sunt aprobate PUG - uri...blocuri prin PUG...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Când, în ce an ?

Domnul Consilier Cătălin - Bogdan CREȚU - în 2012. Iarăși, nu discutăm politic. Revin.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dar nu politic, dar trebuie să stabilim anii. Domnul Consilier Cătălin - Bogdan CREȚU - Da, ok, toată lumea știe, presupun, când e aprobat PUG-ul. Și mai avem câteva terenuri, proprietăți private și așa mai departe. Ce facem în zona respectivă? Pentru că este, din punctul meu de vedere, răspunsul la acest proiect este răspunsul la ce facem în toată zona respectivă. Dacă facem azi bloc aici, poimâine, sau peste două luni, sau peste un an, va veni vecinul și va cere tot P+10. Și ce studiu de fundamentare al întregii zone, am ? Ce coerență de dezvoltare în zona respectivă am ? Unde pot eu să spun că la fiecare locuitor asigur grădinițe, asigur parcări, asigur școli, asigur servicii ? Pentru că astea se fac prin documentație de urbanism. Ăsta e rolul documentației de urbanism, să reglementezi ceea ce PUG - ul a lăsat oarecum nereglementat sau să adaptezi evoluția economică a unei urbe, a unei localități, la cerințele actuale. Din punctul meu de vedere, oportunitatea acestuia, încă eu nu am prins-o. Nu am înțeles-o. Eu aș vrea să văd toată zona oarecum dezvoltată, așa cum am făcut, dacă vă aduceți aminte, o oarecare dezbatere în comisia tehnică de urbanism, la, în zona Mall-ului, unde există FADESA, mai există încă un investitor, mai există și domnul de la Mall, da, și toți s-au pus la masă și au discutat problema respectivă. Haideți să facem și lucrul acesta aici, pentru că, altfel, dânșii construiesc blocuri. Felicitări. îl vând, pleacă, noi rămânem. Noi, municipalitatea, nu noi consilierii.

Doamna Președinte de ședință Ioana - Raluca DINU - Domnule consilier, mulțumim. Domnul consilier Luca și domnul primar.

Domnul Consilier Vasile LUCA- Mulțumesc, cunoaștem cu toții că în acea zonă au funcționat terenuri sportive, făcând parte dintr-un parc sportiv, olimpic, al cetățenilor din municipiul Bacău, unde mulți adulți și chiar copii își desfășurau activități sportive și chiar de recreere. Cetățenii din municipiul Bacău cred că își doresc ca acea zonă să aibă utilitatea de înainte de a deveni terenuri private. Consider că am deschide ușor o cutie a Pandorei, în defavoarea cetățeanului din municipiul Bacău. Reamintesc că, alături de parcul central, coborând în jos spre Cascada, am putea crea o zonă verde pentru cetățenii municipiului Bacău, destinată recreerii și antrenamentelor sportive, adică să reabilităm bazele sportive din zona respectivă. Aș marșa pe o expropriere a terenului, cu toată stima pentru constructor și redarea zonei cetățenilor din municipiul Bacău. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ioana - Raluca DINU - Domnul primar, apoi doamna consilier și domnul invitat, doamna consilier, cum doriți, în ce ordine doriți. Luați cuvântul.

Doamna Consilier Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ - Având în vedere și cele precizate de domnul Luca, cumva mi-a luat-o el înainte, având în vedere și discuțiile care încă se mai fac astăzi, la nivel tehnic și la nivel juridic, între funcționarii Primăriei Bacău, grupul politic PSD se va abține de la votul acestui proiect. Deci, cred că mai e nevoie de clarificări, și în ceea ce privește funcționalitatea pe care o vom acorda zonei, creăm sau nu creăm un precedent. Constat că e nevoie de clarificări pe linie tehnică și juridică încă, și atunci cred că poziția noastră de astăzi este abținerea de la acest proiect. Cred că e cea mai justificată poziție pe care o putem adopta. Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - înțeleg că nu participați la vot, nu ?

Doamna Consilier Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ - Participăm și ne vom abține.

Doamna Președinte de ședință Ioana - Raluca DINU - Mai dorește cineva să mai

ia cuvântul după doamna consilier ? Domnul consilier.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - Domnule primar, sunteți inițiator al acestui proiect de hotărâre care are niște întrebări de legalitate. Ni-1 mai propuneți, vi-1 asumați cu acest aviz al compartimentului Arhitect Șef, sau nu ? Aș vrea să știu. Domnul Primar Cosmin NECULA - Bun, reiterez următorul aspect. Este obligatorie discuția în plenul comisiei...în plenul ședinței de consiliu local, fără discuție. Dezbaterea publică. Dezbaterea publică este o componentă, are componenta dezbaterii de oportunitate. Pe de altă parte, fără îndoială, în momentul în care se ridică probleme de legalitate, eu nu sunt cel care asigur legalitatea plenului ședințelor de consiliu local, nici a proiectelor. Am să reiterez întrebarea mea către doamna arhitect șef, către domnul director Fantază și către domnul secretar, în ce ordine doriți dumneavoastră.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI Domnule Fantază, vorbiți dumneavoastră primul sau vorbesc eu pentru amândoi ? Domnul Director Ciprian - Gabriel FANTAZĂ - Vă rog.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Doamna arhitect, vorbiți dumneavoastră. Sau haideți să vorbesc eu primul. Bine. Din punctul meu de vedere, aici nu e o problemă neapărat de legalitate, pentru că problema de legalitate aparentă, de fapt, constă în neconcordanța între condițiile din PUG privind procentele și funcțiunea zonei. S-a aprobat un PUZ cu P + 13, a fost preluat în PUG, dar, eminențele de la acea vreme, din punct de vedere urbanistic, nu au corelat aceste aspecte. Eu, din punctul meu de vedere, nu cred că doamna arhitect, având în vedere aceste necorelări, își poate da un aviz pentru că avizul dumneaei este întemeiat acum pe funcțiunea zonei aprobată deja prin PUZ și în PUG, dar nu va putea răspunde la întrebarea și la problema pe care a ridicat-o, din păcate, domnul Ghingheș. De ce este 2 când ar fi trebuit să fie 7? Și atunci, orice anchetator, pentru că este moda acum a plângerilor penale, va întreba pe doamna arhitect în ce bază îi dă.. .și nu v-am acuzat pe dumneavoastră, domnul Ghingheș, că sunteți depășit cu mult, credeți-mă, avem un nou campion în domeniu... așa, doamna arhitect, ați putea...Poftim ? Nu pronunț nume cu aspect de sfânt. Doamna arhitect, ați avea răspuns, din punct de vedere urbanistic, aici e o problemă urbanistică. Din punct de vedere urbanistic, dacă vine un anchetator și vă întreabă, aveți un răspuns ? Păi nu, că asta va fi, acolo vom ajunge, ce să mai...

Doamna Arhitect șef Diana MARIN - Din punct de vedere urbanistic, eu trebuie să văd și ce este pe teren, nu doar ce este în planșe pentru că știm cu toții, sunt foarte, foarte multe erori în PUG. Și atunci, în momentul în care am o situație în care chiar și planșa se bate cap în cap cu informațiile pe care le conține, am un bloc de P + 13, dar totuși îmi spune CUT de 2, ceea ce înseamnă un P + 3 - 4 maxim, automat trebuie să găsesc, nu știu...

Doamna Președinte de ședință Ioana - Raluca DINU- Ați fost pe teren ? Doamna Arhitect Șef Diana MARIN - Am fost în teren, da.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES -doamna arhitect!

Doamna Președinte de ședință Ioana - Raluca DINU - Care este concluzia ? Doamna Arhitect Șef Diana MARIN - Nu este nimic.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - Certificatul de urbanism, certificatul de urbanism spune 2, nu teren, vrăjeli. Certificatul de urbanism. Legea. Dumneavoastră 78

nu cunoașteți legea, din păcate. Asta constat eu.

Doamna Diana MARIN-dar vă rog, nu-mi puneți cuvinte în gură.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-ba da, orice documentație de urbanism, cu tot respectul pentru dumneavoastră, are termen de valabilitate. Ce termen de valabilitate avea documentația de urbanism de atunci?

Doamna Diana MARIN-cu tot respectul, dar o documentație de urbanism odată aprobată și preluată în P.U.G.?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-păi n-a fost preluată în P.U.G. N-a fost preluată în P.U.G. Eu nu văd...

Domnul Primar Cosmin NECULA-haideti. să nu facem anchete.

Doamna Diana MARIN-a fost parțial, parțial preluat în P.U.G.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-eu văd 2, aici, pe Certificatul de urbanism. Doamna Diana MARIN-da.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-asta-i hârtia.

Doamna Diana MARIN-si am o construcție de P+13, acolo.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES-doamnă. asta-i hârtia. Asta-i hârtia, deci... Doamna Diana MARIN-tocmai de asta ...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-nu pot să merg pe ceea ce văd pe cer.

Doamna Diana MARIN-tocmai de asta am mers pe a emite avizul pe P.U.Z. în conformitate cu ceea ce a fost și pe teren, cu discuțiile și cu cei de la consiliul județean, pentru că au ajuns și la consiliul județean, în Comisia Tehnică de Urbanism de acolo și s-a discutat fix același lucru și la concluzia că mergem pe realitatea din teren.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES-doamnă, dar e hârtia.

Doamna Diana MARIN-da.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-am o rugăminte, domnul primar ne solicită cuvântul și sper că va hotărî și ce face cu acest proiect.

Domnul Primar Cosmin NECULA-bun. Din păcate, cum au dovedit și ultimele spețe, primarul n-are dreptul să-și exprime opinia în consiliul local. Nici că da, nici că nu, deși reprezintă municipiul Bacău și propune proiecte. Dar punctual, vă răspund în cele 4 minute, deși eu nu sunt în cadrul consiliului local și teoretic aș putea să vorbesc și un minut și 10, o să vă răspund în 4 minute, la câteva obiecțiuni punctuale.

Domnul consilier Luca Vasile, fără îndoială mi-aș dori ca zona respectivă să facem parcuri și să fie acel Parc Olimpic, să fie baze sportive, fără îndoială. Dacă vă aduceți aminte, la începutul anului, împreună am alimentat un cont de expropriere. Acel cont de expropriere, intenționam să-1 alimentăm, să ne ducem pentru a crea până la capăt un parc. N-am să vă dau numele acelui parc decât în momentul în care aș avea posibilitățile financiare. Din păcate, realitățile financiare ne pun în situația în care să alocăm banii pentru funcționare, nu să ne gândim în momentul de față la ceea ce înseamnă capitolul de dezvoltare. Capitolul de dezvoltare îl facem doar din ipostaza investițiilor.

Pe de altă parte, discuțiile, domnule consilier Crețu, cu privire la DALI-ul pe care-1 avem la stadion, ați avut posibilitatea să le faceți în consiliul local. Eu am făcut această documentație, am comandat această documentație în conformitate cu legea, v-am supus-o spre aprobare, dumneavoastră consiliul local ați aprobat-o, dar să nu uităm sumele care erau vehiculate în acel DALI, de peste 40 milioane de euro, sume pe care, 79

în momentul de față, Municipiul Bacău nu și le poate permite.

Pe de altă parte, discuțiile, doamna consilier Pravăț, să știți că nu sunt între angajații primăriei. Discuțiile sunt, mi-am notat foarte exact, discuțiile sunt de față cu toată lumea. Și având în vedere, cu atât mai mult cu cât se ridică aceste amenințări cu privire la plângeri penale, este obligația mea ca și inițiator, cum spune și domnul Ghingheș, pentru, să verific tot ceea ce este prezentat în momentul de față și să iau o decizie. Este neclară și pentru mine această poveste acum prezentată a CUT-ului versus P.U.G.-ului vechi, versus P.U.Z.-ul vechi, versus P.U.G.-ul nou. Vreau să nu uităm niciunii dintre noi, doamnelor și domnilor consilieri locali, că am moștenit un Plan Urbanistic General aprobat în 2012, care într-adevăr pe terenuri de fotbal sau pe baze sportive figurează clădiri și invers. Să nu uităm acest aspect. Și ar fi ideal să ajungem în etapa lui 2022 când putem face un nou plan urbanistic sau așa cum a propus și doamna arhitect, să avem bani pentru a face un plan urbanistic al zonei centrale. Date fiind aceste elemente, rog totuși, eu voi retrage de pe ordinea de zi acest proiect, având atributul legal de a face acest lucru și rog atât doamna arhitect, în colaborare cu domnul director al Direcției Juridice, împreună cu beneficiarul să clarificăm o dată problema acelor CUT-uri versus vechiul P.U.G., versus ce se întâmplă. Pentru că nu-mi doresc sub nici o formă ca cineva să aibă de suferit din prisma unor interpretări juridice, mai mult sau mai puțin de bună credință, cu privire la anumite zone de legislație urbanistică, care într-adevăr comportă niște neclarități.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS-vreau și eu să intervin un pic. Doamnă președinte de ședință, da. Haideți să fim un pic pragmatici, că până la urmă avem și un interes al investitorilor, pe de o parte și un interes public, da? Vă dați seama, că acum mă pun și eu în pielea investitorilor, mă pun și în pielea cetățenilor. Este firesc. De ce nu găsim o soluție concretă, haideți să dăm drumul la acest plan urbanistic general, P.U.G.-ului...

Domnul Primar Cosmin NECULA-dar nu avem voie...

Domnul Consilier Daniel MICLÂUS-doamnă arhitect, cum să nu avem voie, draft-ul? Draft-ul? Draft-ul, cât ar costa, doamna arhitect șef?

Domnul Consilier Cristian GHINGHES-P.U.G.-ul durează.

Domnul Consilier Daniel MICLÂUȘ -studiul efectiv de întocmire al lui, nu aprobarea? Cât ar costa toată această operațiune? Eu nu mă pricep în chestiuni de genul acesta.

Doamna Diana MARIN-în 2008 când a fost contractul semnat pentru actualul P.U.G., a fost pentru un milion și ceva de lei. Deci în 2008.

Domnul Consilier Daniel MICLÂUS-deci. găsim resurse și dăm drumul la treabă. Că așa o să vină investitorii pe bandă rulantă și o să ridicăm din umeri că-i CUT-ul, că a făcut nu știu care pe 2012, că...

Domnul Primar Cosmin NECULA-domnul consilier, o dată că nu avem banii, sunt de acord cu dumneavoastră întrutotul.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-nu găsim un milion de lei la bugetul...? Domnul Primar Cosmin NECULA-acum. nu. Acum, nu. Dar pot să vă spun în felul următor. Noi chiar dacă începem aceste demersuri, ele se pot concretiza tot în termenul de îndeplinire legal. Adică...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS-asta este normal. Dar de ce să demarăm aceste...

Domnul Primar Cosmin NECULA-noi le demarăm, nu-i o problemă, că numai licitația va dura.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-păi cum, că fără finanțare cum le demarăm? Fără finanțare nu le demarăm.

Domnul Primar Cosmin NECULA-problema nu soluționează problema concretă a acestor oameni.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-va soluționa problema în ansamblu.

Domnul Primar Cosmin NECULA-va soluționa în 2024.

Domnul Consilier Daniel MICLĂU S-problema de ansamblu, pentru că dumnealor și alții ca dumnealor vor veni și se vor identifica aceste neconcordanțe și nu-s de vină nici dumnealor și nici noi.

Domnul Primar Cosmin NECULA-păi în 2024, în 2022-2024.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-pentru că este o modă acum, ne plimbăm cu toții, dăm cu subsemnatul pe la D.N.A. sau organele de cercetare.

Domnul Primar Cosmin NECULA-tocmai asta.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS-si vă dați seama că trebuie să ne înțeleagă și investitorii că fiecare trebuie să-și...

Și în primul rând trebuie să se respecte legea.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-s-a hotărât că acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi. Eu vă propun să continuăm cu proiectul nr.8 și-l invit pe domnul primar să prezinte ordinea de zi.

Domnul Consilier Ghiorghe Hulută-nu. dar stați un pic. Noi trebuie pe viitor să vedem ce vrem. Pentru că noi, a venit K.F.C.-ul, nu se poate că miroase. Vine complexul de nu știu ce, nu se poate că nu-i în P.U.Z., nu se poate că-i...

Noi mai vrem să construim ceva în Bacăul ăsta? Eu zic, stimați consilieri, ne adună, într-o după amiază și să vedem, ce vrem noi în acest oraș? Pe terenurile private să punem pătrunjel, lavanda și nu știu ce? Că trebuie să vedem un pic și interesul nostru dacă dezvoltăm acest oraș sau...

Domnul Consilier Laur SOVA-GÂȚU-noi nu vrem nimic, domnul consilier, cetățenii vor. Noi nu vrem nimic.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță-stati. că eu reprezint aici cetățenii, pentru că m-au ales. N-au trecut 4 minute, doamna președinte. Ideea, ce dorim? Să dezvoltăm acest oraș sau să-1 ținem în ceea ce am avut, până acum? Și subscriu, că trebuie să demarăm un P.U.Z., dar trebuie să ținem cont până atunci și de interesul privaților și de interesul orașului si de interesul nostru. Mulțumesc.

9              9                                                                           9

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-votul este pentru, fiecare consilier local își exprimă votul. Nu cred că ne strângem toți într-o după-amiază, nu știu pe unde, unde să hotărâm. Poftim, domnule consilier.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță-era o idee. Era o idee să vedem, nu în cadrul oficial, într-un cadru informai, măi ce vrem noi din orașul acesta? Ce vrei, îl blocăm? îl închidem? Nu mai lăsăm să intre nimeni? Să iasă nimeni din acest oraș? Asta era ideea, că noi tot respingem, planul lui acela, planul de construcție lui acela, lui acela, lui acela, lui acela, haideți să nu mai construim nimic.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-domnul consilier, spuneți-mi și mie, de la începutul mandatului domnului primar câte P.U.Z.-uri au fost aprobate și câte respinse? Păi, așa ca să aruncăm că au fost respinse, tot respingem, tot respingem, tot blocăm?

Domnul Consilier Ghiorghe Hulută-eu sunt de anul trecut și noi tot respingem. Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-câte. domnul consilier, de la începutul mandatului dumneavoastră? Deși, dacă vreți să fiți corect, trebuie să luați începutul domnului primar, vedeți câte P.U.Z.-uri au fost supuse aprobării, câte au fost aprobate și câte au fost respinse și să vedeți că la sfârșit...

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță-și să vedeți câte au fost întoarse și retrase... Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-noi vorbeam, dumneavoastră vorbeați de aprobare și de respingere. Foarte ușor să trageți concluzii așa din...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-vă răspund eu, doamna președinte. O grămadă, multe dintre ele abuzive. Și v-ați trezit așa, în buza alegerilor, că țineți la oraș. Asta-i adevărul.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-stati...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-o grămadă de P.U.Z.-uri au fost aprobate cu votul dumneavoastră și v-ați trezit în buza alegerilor că țineți la oraș.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-si la proiecte legale se resping, dar la cele nelegale...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT-întrebarea a fost alta, întrebarea doamnei consilier.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-este o caracterizare a dumneavoastră, nu are nici o susținere. Și prin ce ne-ați spus dumneavoastră, că au fost aprobate o grămadă, tocmai ce i-ați dat răspunsul domnului consilier Huluță, că nu se blochează proiectele. Domnul consilier Crețu, vrea și dumnealui să mai spună ceva și ar fi corect? Mai vreți să adăugați ceva sau ...

Vă rog frumos.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan-CREȚU-vizavi de număr, n-o să am eu numărul concret că-1 are departamentul. Dar sunt mult prea multe și asta dovedește calitatea P.U.G.-ului. Iar investitorii, care vor să investească, primul lucru pe care îl fac, fac un mic studiu, studiu care nu are treabă cu primăria. Are treabă cu analiza P.U.G.-ului, a vedea P.U.G.-ul ce permite, iar dânșii sunt duși în eroare datorită acestui document. Domnul Primar Cosmin NECULA-facut în 2012.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan-CREȚU-facut în 2012, iarăși nu mă deranjează anul. Ce vreau și aici cred că ar trebui și după acest proiect retras de dumneavoastră, ar trebui să avem o singură concluzie. Trebuie demarat P.U.G.-ul de la următorul exercițiu bugetar. Trebuie demarat.

Domnul Primar Cosmin NECULA-sunt de acord cu dumneavoastră. Dar dincolo de politicianism...

Domnul Consilier Câtălin-Bogdan-CREȚU-nu-i politicianism, credeți-mă. Domnul Primar Cosmin NECULA-gânditi-vă. Oameni buni, îi dăm drumul. El își va începe valabilitatea din ce an?

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan-CREȚU-corect. din 2022, dar să-l avem în 2022. Pentru că un P.U.G. cât poate să dureze, doamna arhitect, un P.U.G., elaborarea?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-domnule primar, ca la deszăpezire, ne apucăm acum pentru la iarnă. Ca la deszăpezire, ne apucăm acum pentru la iarnă. Nu la iarnă pentru la primăvară.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan-CREȚU-spun pentru că datorită acestui P.U.G., sau corect ar fi poate din cauza acestui P.U.G., o întreagă activitate este, nu știu, dusă în derizoriu, blocată.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-domnule consilier, legat, oarecum legat de proiectul acesta, mergem la proiectul nr.8 îl invit pe domnul primar să prezinte expunerea de motive. Voi avea și eu aici niște întrebări.

S.Se trece la punctul 8 al ordinii de zi $i doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana Dinu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive privind îndreptarea erorii materiale strecurată în HCL nr.273/31.07.2019 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE UNITATE MEDICALA COMPUSA DIN AMBULATOR (SPITALIZARE DE ZI), IMAGISTICA, RADIOTERAPIE, AMPLASARE POST TRAFO SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. NICU ENEA, NR. 38 B, din municipiul Bacau, obiective ce se vor realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIARrSC PETROCOS SRL BACĂU

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - doamnelor și domnilor consilieri, un nou PLAN URBANISTIC DE DETALIU adus în fața dumneavoastră, CONSTRUIRE UNITATE MEDICALA COMPUSA DIN AMBULATOR (SPITALIZARE DE ZI), IMAGISTICA, RADIOTERAPIE, AMPLASARE POST TRAFO SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. NICU ENEA, NR. 38 B, din municipiul Bacau, obiective ce se vor realiza pe teren proprietate particulara. Vă rog analizați și dispuneți cum considerați.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -aviz- favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef.).

Comisia de specialitate nr.2 prezintă avizul favorabil la proiectul de hotărâre.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂTU-aviz nefavorabil comisia 5.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana PINU-sunt discuții? Domnule consilier, îmi permiteți să iau eu cuvântul prima? Vă rog frumos, că am și eu niște discuții.

Am trei întrebări, mă adresez executivului, cred că două sunt adresate doamnei Arhitect Șef Marin și una este adresată domnului director Fantaza, da, dacă răspunsul trebuie să vină de la altcineva.

în primul rând, știm cu toții că acest proiect a fost adoptat în ședința ordinară din iulie. Corect? Deci cam două luni. Acum îl avem din nou pe ordinea de zi cu îndreptare eroare materială. Am să vă adresez întrebările, țineți cont că sunt întrebări formulate '   9           5

de o persoană care n-are cunoștințe juridice, dar care, o persoană și cred că nu sunt singura care și-a pus aceste întrebări, de bun simț până la urmă. La ce moment, după adoptarea acestui proiect de hotărâre, adică acestea două luni și de către cine a fost sesizată eroarea? Cu nume și prenume, aparat tehnic și cine a sesizat eroarea?

 • 2. De unde a pornit eroarea asta?

 • 3. Ce a determinat eroarea? Sunt 4, de fapt.

Deci, primul la ce moment și de către cine?

 • 2. De unde a pornit eroarea? Toți greșim, dar măcar să știm cine a greșit și de unde?

 • 3. Dacă fără, acum două luni, beneficiarul, care dorește să construiască o clinică, să ofere servicii medicale, a plecat de la acest consiliu mulțumit că poate să-și desfășoare proiectul, corect, după care a aflat că trebuie să-1 repunem din nou pe ordinea de zi. întrebarea mea este, dacă fără aprobarea de astăzi, de a îndrepta această eroare materială, adică dacă acest proiect nu trece astăzi, beneficiarul mai poate construi clinica? Se mai poate construi această construcție, acest proiect aprobat acum două luni? Da sau nu?

 • 4. Presupunând că domnii consilieri astăzi hotărăsc să nu mai aprobe acest proiect și că acest proiect va fi respins, beneficiarul, care știa că acum două luni proiectul a fost aprobat, o să se supere, o să fie nemulțumit, probabil și posibil să acționeze în judecată. întrebarea mea este, pe cine ar acționa, cine ar răspunde, cine ar fi întrebat și care ar fi posibile implicații legale sau cu ce..., dacă, pe care le-am putea noi suferi, noi consilierii?

La prima întrebare, cred că la ultima e al lui domnul Fantaza răspunsul. La ce moment a fost... Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-nu, nu domnul Fantaza trebuie să vă dea. în primul rând trebuie să stabilim în ce a constat eroarea. Pentru că de aici trebuie plecată....

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-în primul rând la ce moment? Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-nu, nu, în ce constă, doamna președintă? In ce constă arată competența juridicului sau al arhitectului șef. Ca să primiți un răspuns pertinent.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-domnule secretar, în primul rând cine și-a dat seama că-i greșit?

Doamna Diana MARIN -beneficiarul.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-o greșeală o vezi...

Doamna Diana MARIN -beneficiarul și-a dat seama.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-beneficiarul, deci, la momentul acesta beneficiarul a fost mai tare decât aparatul. Asta-i întrebarea.

2.Când și-a dat seama?

Doamna Diana MARIN-pot să continui cu explicațiile?

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-da. Da, vă rog frumos. Doamna Diana MARIN-ca să se poată înțelege de toată lumea.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-da. Chiar vă rog frumos, doamnă.

Doamna Diana MARIN-bun. Un plan urbanistic de detaliu sau un plan urbanistic zonal conține piese scrise și piese desenate, da?

Doamna Președinte de ședința Raluca-Ioana DINU-da.

Doamna Diana MARIN-la piesele desenate le avem numerotate în formă de UO, U1,U2 și așa mai departe, da? U2, este planșă de reglementări, cea care schimbă sau stabilește anumiți indicatori care se discută și se aprobă. Da?

Doamna Președinte de ședința Raluca-Ioana DINU-corect. Planșa cu indicatori, am înțeles până aici.

Doamna Diana MARIN-plansa U5 este cea care este pusă de marea majoritate a proiectanților ca ataș, ca planșă de mobilare urbană. Asta înseamnă că se intră în detaliu mai mult decât solicită Ghidul Solicitantului de întocmire.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-pe care noi l-am avut în iulie la mapă, nu?

Doamna Diana MARIN-o secundă.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-l-am avut în iulie la mapă?

Doamna Diana MARIN-a fost planșa respectivă, a fost atașată la documentație.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-si-a primit avizele la momentul acela, în iulie.

Doamna Diana MARIN-pot să continui?

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-nu, dar ca să...

Doamna Diana MARIN-vă explic exact unde s-a mers.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-a fost și în iulie și a primit avize, da?

Doamna Diana MARIN-a fost și în iulie și a primit avize, a fost votată.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-am înțeles, planșa cu indicatori U5 și U2, am fost atentă.

Doamna Diana MARIN-U2 a fost reprezentată în momentul următor, în felul următor. Distanțele între clădirea propusă și clădirile învecinate erau trecute pe planșa U2. Distanțele între clădirea propusă și limitele de proprietate erau pe U5.

Sunt aceleași distante, doar că într-una au fost trecute doar distantele între clădiri, iar în cealaltă trecute distanțele între clădire și teren.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-de către cine?

Doamna Diana MARIN-de către proiectant. Că nu le trecem noi, aparatul de specialitate.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-cine a verificat din aparatul dumneavoastră?

Și nici mie poate nu-mi convine și vin așa cu un proiect așa, alandala. Cineva a verificat dacă U2 corespunde cu U5? Am înțeles, pe U2 limite de proprietate și clădire și pe U5 limite între vecini și clădire, corect. Cine a verificat din aparatul dumneavoastră sau nu din aparatul arhitectului a verifică asta?

Doamna Diana MARIN-ba da.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU -cine a verificat dacă planșa U2=planșa U5?

Doamna Diana MARIN- dar ele sunt planșe diferite, este normal să apară diferențe între ele. în momentul în care s-a pus pe ordinea de zi primul proiect, s-a luat legătura cu proiectantul și a trebuit să aducă câteva completări.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-când, când?

Doamna Diana MARIN-înainte de primul proiect.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-bun. înțeleg că una din planșe, îmi cer scuze, dacă vă rețin un pic atenția, dar cred că sunt mai mulți dintre dumneavoastră, în afară de domnul arhitect, care n-a auzit de U2 și U5. Pe una din planșe ai distanțele dintre peretele clădirii și limita de proprietate...

Doamna Diana MARIN-asa a fost trecut de proiectant.

Doamna Președinte de ședința Raluca-Ioana DINU-nu. nu, vă întreb dacă-i așa? Pe una din planșe limita dintre peretele clădirii și limita de proprietate...

Doamna Diana MARJN-U5.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-iar în U2 este dintre clădirea de construcție și vecini.

Doamna Diana MARIN-da.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-înteleg că limita de proprietate este uneori diferită fată de vecini.

Doamna Diana MARIN-păi da, pentru că vecinul poate să aibă casa, construcția mai într-o parte.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-mai într-o parte, corect. Și înseamnă că U2 nu trebuie să coincidă cu U5. Corect?

Doamna Diana MARIN-da.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-bun. Și atunci, unde-i problema, că n-am înțeles-o?

Doamna Diana MARIN-problema a fost în întocmirea documentației, da?

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-de către cine?

Doamna Diana MARIN-de către proiectant.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-de beneficiar, bun și înainte de a fi pusă acum două luni pe proiectul ordinii de zi, această documentație, atâta mai știu și eu, tatăl meu a fost inginer....

Doamna Diana MARIN-s-a întocmit proiectul folosind planșa U2, pentru că U2 este planșa conform Ghidului de întocmire a planurilor de urbanism.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-bun. beneficiarul a venit cu o documentație, logic. Și dumneavoastră, că nu faceți dumneavoastră personal tot, echipa dumneavoastră a controlat această documentație. în iulie au zis că e bună.

Doamna Diana MARIN-da.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-și acum din nou spunem că nu-i bună.

Doamna Diana MARIN-nu. acum spune că proiectantul a uitat să treacă distanțele care erau trecute în planșa U5, în planșa U2.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-e vina proiectantului, asta am înțeles. E vina proiectantului, rușine lui. Dar în afară de vina proiectantului, că vina proiectantului era și în iulie, de ce acum, noi, în septembrie, cine de la dumneavoastră trebuia să vadă că-i vina proiectantului și n-a văzut, asta spun?

Doamna Diana MARIN-vă invit să ne uităm împreună pe planșă...

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-nu mă invitați. Și eu vă invit să vă uitați pe foaie de observație, că n-aveți de unde să știți.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - au trecut cele 4 minute, de mult.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-domnul consilier...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS-dar nu-i comisie de disciplină. Haideți să-i dăm înainte.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-nu-i comisie de disciplină, eu vreau să știu....

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS-dar la ședința de comisie, că tot spuneți de comisii, la comisie de ce nu întrebați?

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-aici n-avem comisie de disciplină. Domnule consilier, vă rog. Cine este vinovat?

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-4 minute sunt valabile și pentru dumneavoastră. Sunt valabile și pentru dumneavoastră.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-deci. doamnă consilier, ne puteți da numele celui care a greșit? Da sau nu? Doamna arhitect?

Doamna Diana MARIN-numele?

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-poftim?

Doamna Diana MARIN-numele?

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-știti cine a greșit sau n-a greșit? Punct. Da sau nu?

Doamna Diana MARIN-nu a greșit nimeni de la noi. A luat datele înscrise în documentație. Pe planșa U2.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-fară să verifice? Fără să verifice? Și dacă n-a greșit nimeni, noi de ce refacem proiectul astăzi?

Doamna Diana MARIN-proiectul respectiv trece printr-o grămadă de mâini. A fost inclusiv în comisii, în Comisia Tehnică, a fost inclusiv la avizatori.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-doamna consilier, doamna arhitect, îmi cer scuze. Dacă n-a greșit nimeni, deși documentația este verificată de aparatul dumneavoastră, că altfel n-ați avea rostul să fiți în primărie, de ce noi acum, punem iar proiectul?

Doamna Diana MARIN-pentru că e o planșă suplimentară.

Domnul Consilieri Ilie BIRZU-haidetL să mergem mai departe.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-nu. domnule consilier, dar dumneavoastră ati înțeles?

» ♦

(Se vorbește în afara microfonului).

Domnul Consilier Bogdan-Cătălin CREȚU-doamna președinte, pentru câte erori găsesc eu în primăria asta, ar trebui să blocăm primăria.

Doamna Diana MARIN-am greșit eu, structura mea a greșit.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-deci. bun avem așa.

Domnul Consilier Bogdan-Cătălin CREȚU-nu e prima oară când a fost o eroare. Haideți s-o remediem și...

Domnul Consilieri Ilie BÎRZU-o remediem și să-i dăm drumul. Vă rog tare mult, haideți că depășim orice limită. V-a dat explicații, haideți să depășim momentul.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-mai este domnul Fantaza. Doamna arhitect ne-a spus că e o eroare a proiectantului.

Domnul Consilieri Ilie BÎRZU-e o eroare materială, o îndreptăm și mergem mai departe.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-nu. că nu-s lămurită.

Domnul Consilieri Ilie BÎRZU-nu este nici prima eroare, nici ultima.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-domnule consilier Bîrzu, dumneavoastră care ieșiți din sală la proiecte și nu anunțați, vă rog frumos să mă lăsați să termin.

Domnul Consilieri Ilie BÎRZU-poftim?

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-ati ieșit din sală fără să anunțați, pâș, pâș.

Domnul Consilier Bogdan-Cătălin CREȚU-ati început ziua cu ieșit din sală, vă rog frumos nu spuneți chestia asta.

Domnul Consilieri Ilie BÎRZU-doamna președinte, haideți că facem discuții.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-din ce am înțeles...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-spuneti-i domnului viceprimar să pună o plângere penală.

Domnul Consilieri Ilie BÎRZU-dacă mergeați ieri la comisii, discutați ieri la comisii cu doamna arhitect toate detaliile astea. Nu facem în ședința de consiliu local jumătate de oră.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-domnule consilier, doamna consilier Năstase, colega dumneavoastră ne lasă să avem discuții și domnul Ghingheș la fel a spus. Discuțiile sunt utile. Deci, am înțeles așa, doamna arhitect nu a putut să ne dea...

Domnul Consilieri Ilie BÎRZU-am înțeles foarte bine.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-păi nu, că nu mă puteți opri. N-a putut să ne dea...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT-domnule consilier, vă rog eu frumos, n-am avut când să discutăm.

Domnul Consilieri Ilie BIRZU-a fost o eroare.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-doamna arhitect n-a putut să ne dea dacă cineva a greșit și n-a greși. Punct.

Domnul Consilieri Ilie BIRZU-păi, n-a greșit nimeni, n-ați înțeles că a fost o eroare materială?

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-dar cine face eroarea, a greși e omenește, eroarea cine a făcut-o, n-avem un răspuns.

Domnul Consilieri Ilie BIRZU-proiectantuk n-ați înțeles?

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-domnul Fantaza....

Domnul Consilieri Ilie BIRZU-n-ati înțeles că proiectantul, ce e așa greu? Proiectantul a făcut eroarea, na.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-păi eu zic să-l pedepsim acum, că altcineva nu-i vinovat.

Domnul Consilieri Ilie BIRZU-dar de ce să-i pedepsiți?

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU -2.Domnul Fantaza, doamna arhitect, mai am o întrebare. Dacă nu îndreptăm eroarea ...

Domnul Consilieri Ilie BIRZU-vreti să blocăm, să facem investiții în continuare.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-dacă nu îndreptăm eroarea, se poate construi clădirea sau nu? Da sau nu? Vorbiți în microfon, vă rog frumos. Atât, da sau nu, că nu-mi trebuie explicații ca să nu mai răpesc timpul. Dacă noi nu îndreptăm eroarea materială se poate construi clădirea? Da sau nu?

Doamna Diana MARIN-da, dar cu alte distanțe și automat este o greșeală.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-gata. Da, gata mulțumesc, atâta am vrut. Și domnul Fantaza, partea de juridic.

Domnul Ciprian-Gabriel FANTAZA-nu înțeleg, partea de juridic.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-aici sunt chestii de măsurătoare, nu-i de juridic. Domnule Fantaza, dumneavoastră, vă iau eu acum la întrebări. Dumneavoastră măsurați cu rigla, acolo la față, nu serios...

Domnul Ciprian-Gabriel FANTAZA-doamna președinte, are o întrebare pertinentă, probabil, dar nu am înțeles întrebarea.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-atât o reiau, că asta-i ultima. Dacă proiectul va fi respins, deci dacă îndreptarea de eroare materială astăzi va fi respinsă și beneficiarul care află, dar înțeleg că nu mai e cazul, că poate construi, se va supăra, dar înțeleg că nu mai e cazul să se supere că va fi construit proiectul, deci practic ați scăpat de întrebare, că doamna arhitect șef a răspuns.

Domnul Ciprian-Gabriel FANTAZA-bănuiesc că...

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-dacă noi nu îndreptăm eroarea, clădirea se construiește, noi suntem degeaba aici.

Domnul Consilier Bogdan-Cătălin CREȚU-doamna. eroarea este a proiectantului care a elaborat planșa. Primăria nu pune o virgulă în plus la acea documentație, nu pune o cotă, nu pune nimic. O verifică și a verificat și era conformă.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-ce?

Domnul Consilier Bogdan-Cătălin CREȚU-ceea ce a cerut beneficiarul de la proiectant nu se regăsește în planșa pe care noi am aprobat-o, este o problemă contractuală între proiectant și beneficiar. Problema este, dacă mă întrebați pe mine și v-o spun profesional acum, ține de calitatea proiectului. Nu ține de actul administrativ.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-dar cineva verifică, domnul Crețu și am încheiat. Nu mai are rost să-i mai adresez întrebarea domnului Fantaza.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS-doamna președinte, întrebați-1 pe domnul Viceprimar Scripăț, că s-a specializat în imobiliare. Omul imediat, de acum îi cer părerea la orice proiect.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-domnul Fantaza, nu mai e cazul să-mi răspundeți, că mi-a răspuns doamna. Poate fi construit și dacă noi respingem, bine. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-el n-are nevoie de autorizații, construiește fără, stați liniștit.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-procedura de vot secret.

Domnul Consilieri Ilie BÎRZU-haideti doamna președinte, să trecem la vot, că pierdem timpul.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-domnul consilier Bîrzu, dar ați devenit extrem de vocal, ne bucurăm să vă auzim. Mulțumim.

Domnul Consilieri Ilie BÎRZU-haideti că depășim orice, a fost o eroare, o îndreptăm, mergem mai departe.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -aviz - favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef).

Comisia de specialitate nr.2 prezintă avizul favorabil la proiectul de hotărâre.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂTU-aviz nefavorabil, la Comisia nr.5.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-si trecem la procedura de vot secret.

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în HCL nr.273/31.07.2019 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE UNITATE MEDICALA COMPUSA DIN AMBULATOR (SPITALIZARE DE ZI), IMAGISTICA, RADIOTERAPIE, AMPLASARE POST TRAFO SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. NICU ENEA, NR. 38 B, din municipiul Bacau, obiective ce se vor realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR:SC PETROCOS SRL BACĂU

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-19

  Nr. crt

  PROIECTUL CARE SE VOTEAZĂ

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRTVÂ+

  ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în HCL nr.273/31.07.2019 privind aprobarea PLANULUI   URBANISTIC   DE

  DETALIU      întocmit      pentru

  CONSTRUIRE         UNITATE

  MEDICALA   COMPUSA   DIN

  AMBULATOR (SPITALIZARE DE ZI), IMAGISTICA, RADIOTERAPIE, AMPLASARE POST TRAFO SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. NICU ENEA, NR. 38 B, din municipiul Bacau, obiective ce se vor realiza pe teren proprietate particulara

  14

  5

  0

BENEFICIARiSC PETROCOS SRL BACĂU

Inițiator - DL. COSMIN NECULA -PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-a adoptat

9.Se trece la punctul 9 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Rahica-Ioana Dinu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot -Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)” cu codul SMIS 128421

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-domnule primar, vă rog frumos să prezentați expunerea de motive, poate aveți mai mult succes ca mine.

Domnul Primar Cosmin NECULA -expunere de motive la proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot -Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)” cu codul SMIS 128421. Face parte din aceleași solicitări ale A.D.RNord-Est.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -aviz- favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef.).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).

Doamna Președinte de ședință Raluca-loana DINU-dacă sunt discuții asupra proiectului? Domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-întrebare valabilă și pentru proiectul cu stație de autobuz. Domnule primar, când vor fi semnate contractele de finanțare și dacă s-a găsit o soluție cu privire la acea datorie pe care o avem față de MDRAP? Pentru că din câte cunosc, aceste proiecte nu pot fi semnate, așa cum fac multe alte localități, până nu ne achităm datoria. Deci dezvoltarea orașului pe zona de mobilitate urbană este acum întreruptă din cauza acestor datorii pe care le avem în urma inacțiunii administrației dumneavoastră la Insula de Agrement.

Domnul Primar Cosmin NECULA-bun. vă pot informa că din discuțiile pe care le-am avut cu ADR Nord-Est, dumnealor consideră valabile și viabile aceste proiecte, le vor da drumul la autoritățile de management. Cu privire la acea creanță pe care chipurile figurează în sarcina noastră, ea nu este creanță în sensul bugetar, Ministerul Finanțelor a dat titlu, un Certificat fiscal în care Municipiul Bacău are zero datorii, aștept Ministerul Dezvoltării, totuși, să-și clarifice poziția, cu privire la aceste datorii care figurează doar în dreptul dumnealor. Pe de altă parte, ceea ce pot să vă pot spune în momentul de față, suntem în instanța de judecată cu privire la această posibilă creanță pe care Ministerul Finanțelor nu o recunoaște drept creanță și în interpretarea de bun simț a legii, nefigurând ca și creanță bugetară, aceste contracte pot fi semnate. Pe de altă parte, fără îndoială, căutăm până la momentul instanței de judecată, resursele financiare pentru a debloca orice potențială blocare a acestor proiecte, repet, în momentul de față nu sunt blocate.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES-asta vă întreb, că această sentință a instanței poate să vină în mult timp. Dar dacă noi nu semnăm aceste proiecte în timp util, este posibil să pierdem finanțarea.

Domnul Primar Cosmin NECULA-repet, în momentul de față ADR Nord-Est va înainta toate proiectele către, deci din punctul dumnealor de vedere este ok. Pe de altă parte, în cadrul instanței de judecată am solicitat și pe cale de Ordonanță Președințială suspendarea efectelor acelor rezilieri pe care le-a făcut Ministerul Dezvoltării, dar repet, în momentul de față, Municipiul Bacău are Certificat cu zero datorii din partea Ministerului Finanțelor. Ministerul Finanțelor nu recunoaște ca fiind o creanță.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-am înțeles. Estimați un termen când vom semna aceste contracte?

Domnul Primar Cosmin NECULA-nu pot să estimez eu, atâta timp cât atributul acesta aparține.....

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-știti de ce? Pentru că proiectele sunt gata, foarte mulți oameni au lucrat la ele inclusiv din partea dumneavoastră a primăriei și s-a depus multă muncă de calitate, din ceea ce se vede din documentații și proiectele astea stau pe loc din această cauză. Tocmai de asta...

Domnul Primar Cosmin NECULA-repet, în momentul de față ele nu stau pe loc. Dacă există riscul să se blocheze o să vă anunțăm și să vă spun atunci ce măsuri am luat.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- bun, mulțumesc.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPÂT-vreau și eu o intervenție. Domnule primar, haideți să fim adevărați. Deci, printr-o dispoziție a dumneavoastră eu am fost 92

împuternicit să semnez proiecte cu A.D.R. Nord-Est. Situația este blocată. Așa rezultă din adrese, dacă vreți vi le citesc, din iulie și din august. Suntem înregistrați cu un debit de 7,9 milioane lei, motivat de faptul că nu am dus la îndeplinire proiectul Insula de Agrement. Punct.

Domnul Primar Cosmin NECULA-vă rog să-l căutați pe domnul director Fantaza. Domnul Viceprimar Constantin SCRIPÂȚ-eu vă caut adresa, domnule primar, dacă vreți. îmi vine mai ușor. S-o citesc și colegilor noștri, să nu mai mergem pe niște speculații și pe niște piste false. Deci până în momentul când facem dovada acelor... Domnul Primar Cosmin NECULA-nu sunt false. Domnule viceprimar, îmi cer scuze că vă întrerup, cu toată considerația pe care v-o port pentru vârsta și experiența pe care-o aveți, nu facem considerații false. Tema pe care încercați, ciorba pe care încercați să o încălziți, a lansat-o domnul europarlamentar Benea tot în dorința de a mă acuza într-un fel de ceva. De ce am solicitat prezența domnului Director Fantaza? De asemenea era și domnul administrator public la momentul discuțiilor cu A.D.R. Nord-Est, discuții pe care, probabil și domnul director Anghel, pe care o să-l rog să certifice, erați prezent acolo, da? Domnule Director Anghel, spuneți-mi și mie și vă rog să întăriți domnul Director Fantaza, dacă a fost așa sau nu, domnul administrator public, ce a spus A.D.R. Nord-Est cu privire la aceste proiecte?

Domnul Director Adrian ANGHEL-A.D.R.Nord- Est reprezentată de domnul Vasile Asandei...

Domnul Primar Cosmin NECULA-vorbiti la microfon.

Domnul Director Adrian ANGHEL-la discuțiile avute cu cei de la A.D.R.Nord- Est la care am participat și a fost și domnul director al agenției, domnul Asandei Vasile, a spus că proiectele depuse de Municipiul Bacău, vor fi trimise mai departe spre semnare la Ministerul Dezvoltării Regionale.

Domnul Primar Cosmin NECULA-deoarece, consideră că...

Domnul Director Adrian ANGHEL-din punctul lor de vedere nu este vreo problemă și faptul că noi putem prezenta un Certificat Fiscal că nu avem datorii la... Domnul Romică GHINDRUȘ-la bugetul de stat.

Domnul Director Adrian ANGHEL- la bugetul de stat. Nu au de ce bloca proiectul. Domnul Primar Cosmin NECULA-domnul director, a fost așa sau nu?

Domnul Ciprian-Gabriel FANTAZA-bineînteles că așa a fost. Decizia de reziliere, dacă la asta ne referim, a contractului de finanțare, a fost și cu recuperarea sumelor deja alocate Municipiului Bacău, în valoarea de 7,9 milioane lei. în urma notelor justificative pe care le-am făcut împreună cu colegii mei și le-am trimis la consultanți, care consultanții le-au înaintat la A.D.R. Nord-Est, am arătat foarte clar faptul că din punctul nostru de vedere contractul de finanțare putea fi reziliat fără restituirea acestor sume, este prevăzut foarte clar în contractul de finanțare această posibilitate. Ei nu au luat în calcul această posibilitate, din discuțiile pe care le-am purtat și cu domnul secretar la momentul anterior rezilierii contractului, ei consideră că această clauză numai lor li se aplică, adică nu este un contract sinalagmatic, contract de finanțare e o lege, să zicem așa, se aplică numai dânșilor. Noi, pe acest motiv, am și contestat în instanță această decizie, parțial, doar cu privire la recuperarea sumelor, urmează să fie făcute toate precizările la dosarul la instanță, chiar pe 1 octombrie avem termen la suspendare, domnul primar, a venit citația de la Curtea de Apel București. Mai mult decât atât, am fost și la București...

Domnul Primar Cosmin NECULA-nu. dar referitor la ce a zis A.D.R.

Domnul Ciprian-Gabriel FANTAZA-da. da, așa este, A.D.R. Nord-Est va înainta, nu știu dacă le-a înaintat, toate proiectele le-au înaintat la Ministerul Dezvoltării pentru a fi aprobate.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES-atunci am o întrebare, două secunde. De ce A.M. POR a transmis această adresă prin care ne atrag atenția că figurăm în registrul debitelor POR cu debite rămase de recuperat la data de 04 iulie 2019.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-domnul Ghingheș, haideți să vă explic. In momentul când am fost la Ministerul Dezvoltării, la masa aia era A.M. POR-ul, era A.D.R-ul și noi. Două părți aveau aceeași opinie, noi și cu A.D.R., că nu intră în culpa noastră întârzierea la proiectul de la insulă. Că avem o hotărâre judecătorească care atestă foarte clar a cui este culpa. Cu toate astea A.M. POR a emis o decizie, decizie care are regimul juridic al unui act administrativ, act administrativ care fiind supus acelorași reguli, poate fi atacat, poate fi suspendat și poate fi anulat. Noi acum ne aflăm în situația în care am contestat acel act administrativ. Pe 1 octombrie avem termen pentru suspendare. Deci acel act emis, acea decizie nu e definitivă.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂT-un minut.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-dar ca strategie, stați două secunde, deci vom pierde procesul, știți de ce? Pentru că A.M. POR constată următoarea situație de fapt, mi-a spus o sursă de la MDRAP. Situația de fapt este că nu s-au făcut lucruri din vara anului 2016 până în decembrie 2018. Deci asta e situația de fapt, de aia am pierdut și dăm toți banii ăștia înapoi. Nu pentru că proiectantul a făcut niște chestiuni nasoale.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-nu apare așa ceva, nu apare așa ceva.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-bun. discutăm după aceea.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-nu apare așa ceva, pentru că din 2016 ...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-până în decembrie 2018, când ați fost și dumneavoastră în echipa de proiect. Ați fost sau nu în echipa de proiect, domnule Popovici?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-da, sunt de acord.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-propun să supunem la vot proiectul, deci ne întoarcem la proiect.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-explic un lucru, că aveți dreptate, dar gândiți-vă că toată partea aceasta a constat în încercarea noastră, de a regla situația cu Luca Way, care este, efectiv îl durea în cot. Credeți că a fost singurul proiect european cu probleme? întrebați-1 pe domnul Piștea. Doamna Consilier Raluca-Maria NĂSTASE-domnule secretar, pe baza proiectării făcute le LUCA Way...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-haideți, să mă lăsați să termin că ....

Mă lăsați să termin, doamnă? Că nici nu știți ce vreau să spun.

Doamna Consilier Raluca-Maria NĂSTASE-ati avut proiectul refazat până la 31 decembrie 2018.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-doamna Năstase, nu vreau să mă leg de nimeni, stați liniștită. Nu vreau să mă leg de nimeni, eu am vrut să spun, nici de Piștea, credeți-mă. Eu am vrut să spun că toate proiectele de hotărâre, că toate proiectele europene au avut probleme și domnul Pistea...

Doamna Consilier Raluca-Maria NĂSTASE-nu au avut toate proiectele europene implementate în administrația P.N.L. probleme. Toate au fost implementate, mai puțin.. .(înregistrare întreruptă).

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-domnul secretar,...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-mă lăsați să termin?

Doamna Consilier Raluca-Maria NĂSTASE-nu vă las să terminați, atât timp cât faceți declarații eronate în fața consiliului local.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-de la proiectul acesta am ajuns la insulă?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-lasă-mă puțin.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-un minut, vă rog.

Doamna Consilier Raluca-Maria NĂSTASE -nu vă supărați, dar purtăm un dialog sau.....(înregistrare întreruptă).

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-nu sunt declarații eronate. Cu Podul de la Mărgineni și acum ne judecăm pentru că proiectul a cuprins proprietăți private. Domnul Piștea știe foarte bine cum s-a reglat această chestie.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-domnul secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-cu

Pasajul Rutier-a fost proiectat cu încălcarea proprietății private, cum puteți să spuneți .....(înregistrare întreruptă).

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-domnul secretar...

Doamna Consilier Raluca-Maria NÂSTASE-o să-1 invităm să vă răspundă la aceste .....(înregistrare întreruptă).

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-ați oleacă, ați interpretat...

Doamna Consilier Raluca-Maria NĂSTASE-o să vă răspundă dânsul la aceste acuze...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-doamnă, nu ați înțeles nimic...

Doamna Consilier Raluca-Maria NĂSTASE-gânditi-vă strict la ceea ce trebuie să discutăm...(înregistrare întreruptă).

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-vreau să vă spun că Piștea alături de ceilalți salariați, a mișcat lucrurile,.... (înregistrare întreruptă).

înțelegeți lucrul acesta? Că nu au fost saltimbanci în proiectele europene.

Doamna Consilier Raluca-Maria NĂSTASE-aveti ceva personal...(înregistrare întreruptă).

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-cu meritul domnului Piștea, cu meritul domnului Pădureanu, cu meritul lui Bulimar... Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-domnul secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOV1CI-am mișcat lucrurile.....(înregistrare întreruptă).

Toate proiectele europene au avut la bază un proiect prost.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-domnul secretar, vă rog frumos, suspend ședința.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-......(înregistrare întreruptă).

Eu nu acuz pe nimeni......(înregistrare întreruptă).

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-domnul secretar, vă rog frumos, suspend ședința.

Doamna Consilier Raluca-Maria NĂSTASE-eu zic să vă calmați și să ne spuneți exact ce vreți să declarați.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-păi asta voiam să...(înregistrare întreruptă).

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-domnul secretar, vă rog să supuneți proiectul la vot.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂT-am și eu ceva de spus și vă rog să-mi permiteți.

Doamna Consilier Raluca-Maria NĂSTASE-în momentul în care faceți declarații... (înregistrare întreruptă).

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-și am probe... (înregistrare întreruptă).

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-domnule secretar, am rugat frumos, să supuneți la vot proiectul. Vă rog frumos să respectați ce v-am rugat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Cine este contra? Se abține cineva?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-n-am înțeles un lucru, domnul viceprimar spune că situația pentru proiectele acelea europene de zeci de milioane de euro este blocată, domnul primar spune că nu. Avem......(înregistrare întreruptă).

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂT-trebuie să mă ascultați. Eu nu vorbesc cu cine s-a întâlnit.. ..(înregistrare întreruptă).

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-la microfon, vă rog, că nu vă aud.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-Agentia de Dezvoltare Nord-Est și ne spune așa: „Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că în conformitate cu situația de la A.M. POR....(se vorbește în afara microfonului).

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-domnule viceprimar, noi avem alt proiect pe ordinea de zi. Astea vorbim la Diverse.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂT-doamnă, aceasta duce la efect că ne sunt blocate toate proiectele: 4 piste de biciclete, modernizare stații de autobuz și de asemenea cele două creșe... Nu mai povestim noi altceva, că ce va face instanța. Deci astăzi nu ne mai semnează nimeni nici un proiect, până nu facem dovada plății. Așa spune în documente. Și ne trimite aici: „vă rugăm să acordați o atenție deosebită aplicării semnăturii de către reprezentantul legal pe anumite documente, conform Ghidului Solicitantului”.

Domnul Primar Cosmin NECULA-doamna președinte...

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-supun la vot, supun discuției proiectul 10.

Doamna Consilier Raluca-Maria NĂSTASE-doamna președinte, o secundă, vă rog.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-nu. doamna consilier, nu se poate așa ceva.

Doamna Consilier Raluca-Maria NĂSTASE-as vrea ca domnul secretar Popovici, să mai spună o dată clar, ceea ce a exprimat mai devreme, în două cuvinte. Vă rog eu. Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-a rămas pe bandă.

Doamna Consilier Raluca-Maria NĂSTASE-faceti-mi acest...

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-nu mai putem...

Doamna Consilier Raluca-Maria NĂSTASE-în două secunde...

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-a rămas pe bandă. Citiți procesul verbal.

Doamna Consilier Raluca-Maria NĂSTASE-nu mai durează mult, vă rog tare mult. Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-cititi procesul verbal. Doamna Consilier Raluca-Maria NĂSTASE-rog, domnul secretar.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-nu sunt de acord. Suspend ședința, dacă...

Proiectul 10. Domnul primar, vă rog frumos.

Doamna Consilier Raluca-Maria NĂSTASE-nu mai fiți atât de intransigentă.

Domnul Primar Cosmin NECULA-doamnelor și domnilor consilieri locali, ușor. Ușor, vă rog. Deci, toată lumea sunteți implicați în „să-mi fac numărul”. Oameni buni, mai sunt 9 luni până la alegeri. Mai ușor. Vreau să punctez doar atât. Domnul viceprimar are o adresă anterioară discuției pe care am avut-o noi cu A.D.R. Nord-Est. E adevărat, domnul Director Anghel? La microfon, vă rog.

Domnul Director Adrian ANGHEL-da. acea adresă este anterioară, este o solicitare de clarificări prin care ne solicitau să spunem și punctul de vedere cu privire la această problemă cu creditul. Este un citat efectiv din Ghidul Solicitantului. Adică, acel pasaj este din Ghidul Solicitantului.

Domnul Primar Cosmin NECULA-bun, concret. Este blocat vreun proiect în momentul de față, domnul director?

Domnul Director Adrian ANGHEL-blocat nu am cum să spun, dacă este sau nu. Asta va ține de...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-adică de ce nu semnăm contractele?

Domnul Director Adrian ANGHEL-contractele sunt trimise la semnat din partea celor de la A.D.R.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-si când vor fi semnate, că alții semnează pe bandă rulantă?

Domnul Director Adrian ANGHEL-asta n-am eu de unde să știu, ministerul când va semna contractele, vă dați seama.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-bun, dar ministerul are altă părere, de asta zic. Ministerul spune că suntem datornici.

Domnul Director Adrian ANGHEL-iar acea adresă...

Domnul Primar Cosmin NECULA-domnul Ghingheș, nu mai vreau să continui că într-adevăr e un subiect de Diverse, asta e. Vă spun atât. Vreau să văd momentul în care ministerul nu va semna. Deocamdată A.D.R.-ul a considerat că sunt corecte și le-a înaintat spre semnătura finală. Dacă ajungem în etapa pe care o tot trâmbițează domnul viceprimar, așa victorios, dacă ajungem în momentul acela, nu v-am întrerupt nici o secundă, domnule viceprimar, dacă vom ajunge în acel moment vă anunț și vă spun și soluțiile pe care le am.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-vă rog frumos, supun discuției punctul 10. Domnul primar, vă rog frumos să faceți expunerea de motive la punctul 10.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-nu s-a votat.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-supuneti la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Scripăț s-a abținut?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

’ENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

Ieșită din sală

3.

BOTOI ROMICĂ

ABSENT

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUTĂ GHIORGHE

Ieșit din sală

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

Ieșit din sală

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

1

Cu 15 voturi pentru și o abținere a domnului viceprimar Scripăț, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

10.Se trece la punctul 10 al ordinii de zi si doamna Președinte de ședința Raluca-Ioana Dinu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68525 din 11.05.2011, încheiat intre Municipiul Bacau si D-NA DOBÂNDĂ AURELIA, reprezentant legal al C.M.I. DR. DOBÂNDĂ AURELIA pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Miron Costin, nr. 70

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68525 din 11.05.2011, încheiat intre Municipiul Bacau si D-NA DOBÂNDĂ AURELIA, reprezentant legal al C.M.I. DR. DOBÂNDĂ AURELIA pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Miron Costin, nr. 70

Domnul Secretar Generai al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -aviz - favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef.).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 4). Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU comisia 5? Cineva din comisia juridică, dacă nu-i domnul Șova.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES-să-1 întrebăm pe domnul Ștefan, secretarul comisiei. în lipsa președintelui, el citește avizele.

Domnul consilier Daniel MICLĂUȘ-conform Codului administrativ.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-de 100 de milioane, măcar atât să faceți și dumneavoastră.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-domnul secretar, dacă domnul președinte al comisiei nu este în sală, dați dumneavoastră avizul.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragos STEFAN-nu am fost la comisie, am fost absent.

Domnul consilier Daniel MICLĂUȘ-nu a fost la comisie.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES-a și încă ceva, înainte de ședință să nu mai semnați toate avizele și să nu mai veniți la comisie. Că asta ați făcut. Și noi am refăcut documentația.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN-este favorabil. Deci, este favorabil, doamna președinte.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-măcar stați la comisie pentru două-trei mii de euro, cât primiți.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-discutii? Se trece la procedura de vot secret.

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68525 din 11.05.2011, încheiat intre Municipiul Bacau si D-NA DOBÂNDĂ AURELIA, reprezentant legal al C.M.I. DR. DOBÂNDĂ AURELIA pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Miron Costin, nr. 70

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-18

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE SE VOTEAZĂ

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVÂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68525 din 11.05.2011, încheiat intre Municipiul Bacau si D-NA DOBÂNDĂ AURELIA, reprezentant legal al C.M.I. DR. DOBÂNDĂ AURELIA pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Miron Costin, nr. 70

  Inițiator - DL. COSMIN NECULA -PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat

  18

  0

  0

ll.Se trece la punctul 11 al ordinii de zi si doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana Dinu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Culturală ”Ca La Noi”, în vederea realizării în comun a Festivalului de folclor ”Zestrea” ediția a Vl-a, în data de 26 octombrie 2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - mulțumesc, doamna președinte. E vorba de asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Culturală ”Ca La Noi”, în vederea realizării în comun a Festivalului de folclor ”Zestrea” ediția a Vl-a, în data de 26 octombrie 2019

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -aviz- favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Birou Aprovizionare și I.T.).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1,2, 4, 5).

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-dacă sunt discuții? Supuneți la vot, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

*ENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

ABSENT

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

Ieșit din sală

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

Ieșit din

»

sală

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

12.Se trece ia punctul 12 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Raluca-loana Dinu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind darea în folosința gratuită, pe o perioadă de 15 ani, a spațiului situat în incinta PT nr. 58, situat în Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 12 bis către Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - mulțumesc, doamna președinte. E vorba de proiectul de hotărâre privind darea în folosința gratuită, pe o perioadă de 15 ani, a spațiului situat în incinta PT nr. 58, situat în Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 12 bis către Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Bacău. Cred că Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Bacău nu are nevoie de nici o prezentare și cred că puteți aprecia și dumneavoastră oportunitatea acestui proiect.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -aviz - favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 4, 5).

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-dacă sunt discuții asupra proiectului? Supuneți la vot, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-e secret.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind darea în folosința gratuită, pe o perioadă de 15 ani, a spațiului situat în incinta PT nr. 58, situat în Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 12 bis către Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Bacău

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-15

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE SE VOTEAZĂ

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  Proiect de hotărâre privind darea în folosința gratuită, pe o perioadă de 15 ani, a spațiului situat în incinta PT nr. 58, situat în Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 12 bis către Societatea Națională de Cruce Roșie din România -Filiala Bacău

  Inițiator - DL. COSMIN NECULA -PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a aprobat

  14

  1

  0

13.Se trece ia punctul 13 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana Dinu dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Nevăzătorilor din România - Filiala Județeană Bacău, în vederea realizării în comun a Festivalului de Artă Dramatică, în data de 11 octombrie 2019 Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Nevăzătorilor din România - Filiala Județeană Bacău, în vederea realizării în comun a Festivalului de Artă Dramatică, în data de 11 octombrie 2019. Contribuția noastră, să le atribuim Teatrul Municipal Bacovia cu titlu gratuit, pentru a desfășura în parteneriat acest proiect. Vă mulțumim.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -aviz- favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Birou Aprovizionare și I.T.).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1,2, 4, 5).

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU- sunt discuții asupra proiectului? Domnule secretar, supuneți la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Cine este pentru? Se supune la vot proiectul 13.Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

ABSENT

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Ieșit din sală

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU 1OANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

Ieșit din sală

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Ieșit din sală

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru, a fost adoptat proiectul de hotărâre.(s-au anunțat 15 voturi pentru, corect sunt 16 voturi pentru).

14.Se trece la punctul 14 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana Dinu dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăt pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului "Plăcintele bunicilor” cu ocazia "Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice”, în data de 01 octombrie 2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - este o asociere între Primăria Bacău și Direcția de Protecție a Copilului în vederea realizării în comun a evenimentului ”Plăcintele bunicilor” cu ocazia "Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice”, în data de 01 octombrie 2019. Partea de contribuție a municipalității în acest proiect este de 2.000 lei și mediatizarea evenimentului pe site-ul instituției. Vă rugăm să votați proiectul în forma propusă. Vă mulțumim.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -aviz favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Economică).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1,4, 5). Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU- sunt discuții asupra proiectului 14? Cel cu asocierea, cu „Plăcintele Bunicilor”. Dacă nu, domnul secretar, vă rog supuneți la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

’ENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

ABSENT

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Ieșit din sală

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

Ieșit din sală

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

NÂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

Nu participă la vot

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru și o neparticipare, a fost adoptat proiectul de hotărâre.

15.Se trece la punctul 15 al ordinii de zi si doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana Dinu dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăt pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația „Speranța Bunicilor” , în vederea realizării în comun a evenimentului „Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice” ce se va desfășură în perioada 07-08.10.2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - tot cu ocazia Zilei Internaționale a persoanelor vârstnice, în perioada 7-8 octombrie se va desfășura un eveniment cu Asociația „Speranța Bunicilor”, deci asocierea Primăriei Bacău cu această Asociație „Speranța Bunicilor”. Partea de contribuție a municipalității este de 5.500 lei, pentru realizarea acestui eveniment. Evenimentul este pentru pensionari, vor participa un număr destul de mare, 550 pensionari din Bacău. Propun spre aprobare proiectul în forma prezentată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -aviz favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1,4, 5). Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU- sunt discuții asupra proiectului? Dacă nu, rog pe domnul secretar să supună proiectul la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

ABSENT

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Ieșit din sală

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

Ieșit din sală

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARJA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

1

Cu 16 voturi pentru și o abținere a domnului Ghingheș, a fost adoptat proiectul de hotărâre.

16.Se trece la punctul 16 al ordinii de zi si doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana Dinu dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Așchiuță, în vederea realizării în comun a evenimentului de deschidere a anului școlar la Palatul Copiilor, ce se va desfășura în data de 29 septembrie 2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - expunere de motive la proiectul privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Așchiuță, în vederea realizării în comun a evenimentului de deschidere a anului școlar la Palatul Copiilor, ce se va desfășura în data de 29 septembrie 2019. Contribuția Municipiului Bacău este 1.200 lei plus mediatizarea evenimentului pe site-ul primăriei.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -aviz favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Economică).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1,4, 5). Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU- sunt discuții asupra proiectului nr.16? Dacă nu, domnul secretar rog să supuneți la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

ABSENT

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Ieșit din sală

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

Ieșit din sală

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARJA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

1

Cu 16 voturi pentru și o abținere a domnului Ghingheș, a fost adoptat proiectul de hotărâre.

17.Se trece la punctul 17 al ordinii de zi si doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana Dinu dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăt pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - sunt împuternicit să prezint expunere de motive la acest proiect, Delgaz Grid, partenerul nostru, vine și solicită niște suprafețe mai mari sau mai mici pe raza municipiului Bacău, pentru a-și instala echipamente.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -aviz favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef). Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (2, 3, 5). Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU- sunt discuții asupra proiectului? Se trece la procedura de vot secret.

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-16

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE SE VOTEAZĂ

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

  Inițiator - DL. COSMIN NECULA -PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat

  16

  0

  0

18.Se trece la punctul 18 al ordinii de zi si doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana Dinu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind mandatarea împuternicirilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău să voteze prelungirea cu 2(două) luni, dar nu mai târziu de încheierea procedurii de selecție, a mandatului provizoriu în Consiliul de Administrație al societății

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA mulțumesc, doamna președinte de ședință. Este vorba de proiect de hotărâre privind mandatarea împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău să voteze prelungirea cu 2(două) luni, dar nu mai târziu de încheierea procedurii de selecție, a mandatului provizoriu în Consiliul de Administrație al societății

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicoiae-Ovidiu POPOVICI -aviz favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4, 5).

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU- sunt discuții asupra proiectului nr.18? Se trece la procedura de vot secret din nou.

Mai sunt doamne și domni consilieri, care n-au votat la proiectul nr.18? Domnul Huluță, ați votat la proiectul 18? Mai e cineva care n-a votat?

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind mandatarea împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău să voteze prelungirea cu 2 (două) luni, dar nu mai târziu de încheierea procedurii de selecție, a mandatului provizoriu în Consiliul de Administrație al societății

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-13

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE SE VOTEAZĂ

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Art. 1 Se mandatează împuterniciți i Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău să voteze prelungirea cu 2 (două) luni, dar nu mai târziu de încheierea procedurii de selecție,     a mandatului

  provizoriu, în Consiliul de Administrație al societății, al d-lui. Tiberiu Ciobanu.

  S-a adoptat

  12

  1

  0

  2.

  Art. 2 Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală    a Acționarilor la

  Societatea Thermoenergy Group SA Bacău.

  Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, persoanei nominalizate la art. 1, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, împuterniciți lor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, Societății Thermoenergy Group SA Bacău și Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

  Art.4 Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat

  12

  1

  0

Țin să vă anunț că din 17 consilieri prezenți, domnul Bîrzu nu a participat la vot, în rest nu știm cine nu a votat. Au votat doar 13.

19>Se trece la punctul 19 al ordinii de zi si doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana Dinu da cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 2 din HCL nr.

14 din 31.01.2019 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - este vorba de proiect de modificare pentru art. 2 din HCL nr. 14 din 31.01.2019 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -aviz favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4, 5).

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU- sunt discuții asupra proiectului? Se trece la procedura de vot secret din nou.

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 2 din HCL nr. 14 din 31.01.2019 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-13

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE SE VOTEAZĂ

  NUM

  [ĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Art. 1. Se aprobă modificarea art. 2 din HCL nr. 14 din 31.01.2019 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., în sensul înlocuirii dlui Bogdănel Lucian cu dna. Mariana Zamfir-Direcția Economică.

  S-a adoptat

  12

  1

  0

  2.

  Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 14 din 31.01.2019 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvemanța corporativă a întreprinderilor

  12

  1

  0

publice la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A sunt și rămân valabile.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, persoanei nominalizate la art. 2, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare și Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-a adoptat

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-din nou din 17 consilieri, 13 au votat. Proiectul a fost adoptat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -de la 20 la 24, sunteți de acord să le comasăm?

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-supun punctele 20, 21, 22, 23 și 24 și îl invit pe domnul primar să facă o scurtă expunere de motive.

Proiecte de hotărâre:

 • 20. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesionare nr. 7882/10.03.2000, de la d-na Tulbure Ana, la d-na Dumea Cristina

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 21. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesionare nr. 69260/02.12.2011, de la dl. Drăghici Toader, la d-na Catana Maria

 • 22. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesionare nr. 28209/25.08.2000, de la S.C. PANACEEA S.R.L., la d-na Enea Lăcrămioara

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 23. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesionare nr. 10203/25.03.2002, de la dl. Cocrea Gheorghe, la dl. Pamfile Costache, căsătorit cu Pamfile Marcela

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 24.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesionare nr. 21747/05.07.2002, de la dl. Grecea Gheorghe, la d-nii Grecia Iuliana-Veronica și Grecia Ionuț-Bogdan

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA-la aceste proiecte este vorba de transmiterea dreptului de concesiune prevăzute în contractul nr. 7882/10.03.2000. De asemenea este vorba de transmiterea dreptului prevăzut în contractul 69260/02.12.2011, de asemenea transmiterea prin hotărâre a dreptului de concesiune prevăzut în contractul 28209/25.08.2000, transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul nr. 10203/25.03.2002, de asemenea proiectul de hotărâre nr.24, transmiterea dreptului de concesiune din contractul nr. 21747/05.07.2002.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -aviz favorabil, pentru toate proiectele.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectele de hotărâre (1, 2 și 5, iar pentru proiectul nr.22 prezintă avizul favorabil și Comisia nr.3).

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU- sunt discuții asupra proiectelor? Se trece la procedura de vot secret.

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectele de hotărâre nr. 20, 21, 22, 23, 24.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-16

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE SE VOTEAZĂ

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVÂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  20.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesionare nr. 7882/10.03.2000, de la d-na Tulbure Ana, la d-na Duma Cristina

  Inițiator -   DL. COSMIN NECULA -

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  2.

  21.Proiect de hotărâre privind transmiterea

  16

  0

  0

  dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesionare nr. 69260/02.12.2011, de la dl. Drăghici Toader, la d-na Catana Maria

  Inițiator -   DL. COSMIN NECULA -

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat

  3.

  22.Proiect de hotărâre privind transmiterea

  16

  0

  0

  dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesionare nr. 28209/25.08.2000, de la S.C. PANACEEA S.R.L., la d-na Enea Lăcrămioara

  Inițiator -   DL. COSMIN NECULA -

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU S-a adoptat

  4.

  23.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesionare nr. 10203/25.03.2002, de la dl. Cocrea Gheorghe, la dl. Pamfile Costache, căsătorit cu Pamfile Marcela

  Inițiator -   DL. COSMIN NECULA -

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  5.

  24.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesionare nr. 21747/05.07.2002, de la dl. Grecea Gheorghe, la d-nii Grecia Iuliana-Veronica și Grecia Ionuț-Bogdan

  Inițiator -   DL. COSMIN NECULA -

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat

  16

  0

  0

25.Se trece la punctul 25 al ordinii de zi si doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana Dinu dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Publice de Evidența Persoanelor a Municipiului Bacău și abrogarea HCL nr. 73/2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - expunere de motive la proiectul privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Publice de Evidența Persoanelor a Municipiului Bacău și abrogarea HCL nr. 73/2019... ( se vorbește în afara microfonului), în sensul că acea comunitate se exclude din evidențele noastre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -aviz favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Publică de Evidență a Persoanelor Bacău).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4, 5).

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU- sunt discuții asupra proiectului nr.25? Dacă nu, domnul secretar, rog să supuneți la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

ABSENT

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

ÎL

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi pentru, a fost adoptat proiectul de hotărâre.

26.Se trece la punctul 26 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana Dinu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea destinației stabilită inițial în Contractul de Concesionare nr. 4208/ 26.03.2008, așa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 16319/ 03.12.2008, din „cabinet medical stomatologic” în „spațiu prestări servicii - salon de frizerie, coafură, cosmetică, manichiură și alte activități de înfrumusețare”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - proiectul de hotărâre are ca obiect modificarea destinației stabilită inițial în Contractul de Concesionare nr. 4208/ 26.03.2008, așa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 16319/ 03.12.2008.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -aviz favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 5).

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU- sunt discuții asupra acestui proiect? Se trece la procedura de vot secret.

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea destinației stabilită inițial în Contractul de Concesionare nr. 4208/ 26.03.2008, așa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 16319/ 03.12.2008, din „cabinet medical stomatologic” în „spațiu prestări servicii -salon de frizerie, coafură, cosmetică, manichiură și alte activități de înfrumusețare” Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezențil9

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-19

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE SE VOTEAZĂ

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind modificarea destinației stabilită inițial în Contractul de Concesionare nr. 4208/ 26.03.2008, așa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 16319/ 03.12.2008,    din    „cabinet    medical

  stomatologic” în „spațiu prestări servicii -

  19

  0

  0

  salon de frizerie, coafură, cosmetică, manichiură și alte activități de înfrumusețare”

  Inițiator - DL. COSMIN NECULA -PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat

27.Se trece la punctul 27 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana Dinu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului de Ordine Interioară ale Agenției de Dezvoltare Locală Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - este vorba de proiect privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului de Ordine Interioară ale Agenției de Dezvoltare Locală Bacău.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -aviz favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Agenția de Dezvoltare Locală).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4, 5).

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU- sunt discuții asupra proiectului 27 ? Dacă nu, domnul secretar, vă rog să supuneți la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

ABSENT

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

Ieșit din sală

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARJA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi pentru, a fost adoptat proiectul de hotărâre.

28.Se trece la punctul 28 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana Dinu dâ cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a lotului de teren în suprafață de 4,00 mp situat în intravilanul Municipiului Bacău, proprietate privată a Municipiului Bacău, beneficiar Lupu Laurența

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula -este vorba de aprobarea concesionării directe a lotului de teren în suprafață de 4,00 mp situat în intravilanul Municipiului Bacău.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -aviz favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Șef și Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1,2, 5). Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU- sunt discuții asupra proiectului 28? Se trece la procedura de vot secret.

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a lotului de teren în suprafață de 4,00 mp situat în intravilanul Municipiului Bacău, proprietate privată a Municipiului Bacău, beneficiar Lupu Laurența

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -19

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE SE VOTEAZĂ

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind aprobarea

  18

  1

  0

  concesionării directe a lotului de teren în suprafață de 4,00 mp situat în intravilanul Municipiului Bacău, proprietate privată a Municipiului Bacău, beneficiar Lupu Laurența Inițiator - DL. COSMIN NECULA -PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat

29.Se trece la punctul 29 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana Dinu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 2193/110/2019 Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - proiectul de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 2193/110/2019. Petent este ENEL ENERGIE MUNTENIA care a solicitat instanței să dispună anularea articolului 6 din HCL 223 din 2001, ca fiind nelegal, nelegalitate, care din punctul nostru de vedere nu subzistă. Dacă nu mă înșel e vorba de plata acelor bani pe care dumnealor trebuie să-i facă, în care solicită acea autorizație de spargere. Greșesc? De funcționare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -aviz favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4, 5).

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU- sunt discuții asupra proiectului nr.29? Domnul secretar, vă rog să supuneți la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

120

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

ABSENT

4.

C1OCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARJA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL                    19

-

-

Cu 19 voturi pentru, a fost adoptat proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-proiectul 30 a fost la începutul ședinței.

31A.Se trece la punctul 31A al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Ioana-Raluca Dinu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația „Școala de Pian Dragoș Lungu” în vederea realizării în comun a evenimentului „Concertul Regal al Toamnei”, în data de 06 octombrie 2019 Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă mulțumesc, doamna președinte de ședință, este vorba de un proiect de asociere, de un proiect privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația „Școala de Pian Dragoș Lungu” în vederea realizării în comun a evenimentului „Concert Regal al Toamnei” în data de 06 octombrie 2019.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -aviz- favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Compartiment învățământ, Cultură, Sănătate).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 4 și 5).

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-discutii? Domnule secretar, vă rog să supuneți la vot proiectul. Are doamna Cristina PRAVÂȚ, pentru 3IA, o intervenție.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT-beneficiarul direct sau organizatorul evenimentului este în sală? Puteți să ne oferiți mai multe detalii despre acest proiect și eventual să detaliați mai mult decât a făcut-o proiectul de buget, bugetul de cheltuieli?

Domnul Dragos LUNGU-da. dacă-mi spuneți exact la ce faceți referire, cu siguranță vă explic în detaliu ce este trecut.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-.....trei persoane

cazare.

Domnul Dragos LUNGU-în acei trei mii de lei bineînțeles va intra și mâncarea, pentru că oamenii ăștia trebuie să și mănânce, nu?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT-eu n-am auzit așa ceva. Considerați că n-ați auzit așa ceva.

Domnul Dragos LUNGU-de ce?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-pentru nu e ok.

Doamna Consilier Doina Dragomir-5.000 de lei flyere.

Domnul Dragos LUNGU-pentru publicitate. Afișe, invitații...

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR-țdiscutie în afara microfonului, nu se înțelege).

Domnul Dragos LUNGU-nu știu, dacă credeți că la un eveniment de genul ăsta este mare suma asta? Eu n-aș spune.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT-nu dar, haideți să... Domnul Dragos LUNGU-promovezi asemenea nume în Bacău, cred că, na...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-atunci detaliem mai mult evenimentul? Punctăm mai bine un pic fiecare etapă a proiectului? Haideți, vă rog frumos. Să prezentați un pic proiectul.

Domnul Dragos LUNGU-va cânta Placido Domingo Junior în acest eveniment, Alexandra Coman, vor fi acompaniați de către Orchestra Filarmonicii și ce să vă explic mai mult?

E un eveniment care, cred că conține o muzică de calitate, nu cred că am mai avut parte de un asemenea eveniment în Bacău, nu neapărat parte de un asemenea eveniment, cât nume de anvergura celor care vor veni să cânte în fața băcăuanilor.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-onorariul lui Placido Domingo Junior este în cuantum de cât?

Domnul Dragoș LUNGU-în valoare de 10.000 euro, calculat bineînțeles în lei. Vreau să vă spun că acest onorariu de 10.000 de euro este unul făcut datorită faptului că suntem prieteni, oarecum și atunci a fost un onorariu mai jos. El concertează cu mult mai mult de atât.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-domnul consilier GHINGHEȘ.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-multumesc. Da, o întrebare către executiv. Nu vă supărați, așa cum ați început ședința cu plângerea bugetului, nu știu, ne permitem cumva să plătim astfel de evenimente? Nu putem totuși să încurajăm aceste organizații să încerce, totuși, să facă astfel de evenimente cu bilete? Că poate dacă simt doritori de astfel de concerte, haideți să testăm piața, să vedem. Nu vă supărați pe mine dar această asociație, dacă nu mă înșel, a mai primit astfel de finanțări și pe alte evenimente și acum câteva luni, deci mi se pare că există deja un abonament la banul public.

Domnule primar, sunt la Colegiul de Artă astăzi o mulțime de nevoi, copiii n-au piane, reglajele costă o grămadă de bani, sunt probleme acolo, sunt nevoi, da, pentru copii, ca acești copii ai Bacăului să învețe lucrurile astea. Și noi finanțăm concerte cu onorarii de 10.000 euro, în condițiile în care plângeți bugetul local. Nu vă supărați pe mine, dar vi se pare normal?

Ah și pe lângă asta...

Domnul Dragos LUNGU-dacă-mi permiteți.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-două secunde, rog. Și pe lângă asta, vreau încă o dată să subliniez faptul că asta este o finanțare nerambursabilă, în afara concursului de proiecte.

Domnul Dragos LUNGU-dacă-mi permiteți, fac parte din profesorii care predau în Colegiul Național de Artă și într-adevăr sunt foarte multe necesități acolo. în cazul în care, cum bine ați spus și dumneavoastră, da sunt foarte multe necesități acolo, în cazul în care...

A

In schimb vreau să vă mai spun un lucru, că Bacăul a avut parte de evenimente și are în continuare parte de evenimente, dar dintr-o altă branșă a muzicii: pop, rock, hause, dance și așa mai departe. Nu cred că muzica clasică, la noi în Bacău, este atât de promovată cum sunt restul. Al doilea proiect cu care Școala de pian Dragoș Lungu a venit în fața dumneavoastră și îmi cer scuze că stau jos, este Concurs Internațional de pian „Frederic Chopin”. Acest Concurs Internațional de Pian „Frederic Chopin”, de fapt concursul mamă sau tată al acestui concurs este în Polonia, unde marele compozitor Frederic Chopin s-a născut. Vreau să vă spun, că datorită acestui concurs pe care noi l-am creat în Bacău, s-au perindat o sumedenie de copii pe scena Ateneului din Bacău și cred că acest concurs face posibilă adresarea pentru copii de specialitate să vină să cânte muzica lui Chopin. Sunt atâtea concursuri în țară de acest gen, dar nicăieri nu se cântă muzica acestui mare compozitor.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-la concurs n-am zis nimic, e un eveniment foarte ok. Eu mă refeream astăzi la onorariul de 10.000 de euro.

Domnul Dragoș LUNGU-la acest eveniment, nu știu, cred că cel puțin pentru mine personal să vină să cânte Placido Domingo Junior în Bacău, mi se pare un lucru extraordinar. Nu știu dacă, vă rog.

(Se vorbește în afara microfonului).

Domnul Dragos LUNGU-nu cu mine personal, cu cei care vor cânta, da.

Doamna consilier Doina DRAGOMIR-spuneti-mi cât le revine lor?

Domnul Dragos LUNGU-păk câte 400 de lei, da, plus TVA-ul care se plătește la acești 400 de lei. Pe întreg bugetul pentru Filarmonică, pentru orchestră, dirijor, sunt trecuți 20.000 de lei, în care intră orchestră și dirijor.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-la microfon, vă rog frumos.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-domnul primar, vreți să mai luați cuvântul?

Doamna consilier Doina DRAGOMIR-eu aș propune o diminuare cu 30%. Domnul Dragoș LUNGU-pentru ce anume?

Doamna consilier Doina DRAGOMIR-a contribuției.

Domnul Dragos LUNGU -pentru fiecare membru instrumentist care va veni să cânte, să diminuați cu 30%?

Doamna consilier Doina DRAGOMIR-nu. la buget. La buget.

Domnul Dragoș LUNGU-stiti ce înseamnă asta, doamnă? Să cânte pe un milion jumătate sau așa ceva.

Doamna consilier Doina DRAGOMIR-eu mă refer la contribuția Municipiului Bacău.

Domnul Dragos LUNGU-pentru această finanțare, strict pentru această linie?

Doamna consilier Doina DRAGOMIR-da.

Domnul Dragos LUNGU-da, mie mi se pare foarte puțin.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-nu vă supărați, haideți să vă întreb ceva. Care-i scopul asociației dumneavoastră? Acela din acte, ca s-o luăm de la bază și mergem mai departe și ajungem în toate astea. Care-i scopul declarat al asociației, acela din acte?

Domnul Dragos LUNGU-este foarte clar, promovarea culturii, absolut.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-am înțeles.

Domnul Dragoș LUNGU-este simplu și la obiect. Promovăm cultura. Nu facem nimic altceva.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-asta voiam s-aud.

Domnul Dragos LUNGU-da. e...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT-eu aș propune un amendament la proiectul acesta. Știm cu toții că actuala administrație a susținut și a finanțat activitățile social-culturale la nivelul municipiului Bacău și probabil o va face în continuare, este justificat acest lucru, însă aș propune ca din bugetul Municipiului Bacău să fie finanțat strict onorariul lui Placido Domingo Junior, iar celelalte cheltuieli să fie suportate de entitatea care organizează evenimentul și colaboratorii, partenerii acesteia. Mulțumesc.

Domnul consilier Ghiorghe HULUȚĂ-am și eu o întrebare la dumneavoastră. Dacă nu aprobăm acest proiect, mai are loc?

Domnul Dragos LUNGU-nu mai are loc evenimentul.

Domnul consilier Ghiorghe HULUTĂ-dar dumneavoastră nu ați antamat niște discuții, cu un impresar, cu cineva?

Domnul Dragos LUNGU-bineînteles.

Domnul consilier Ghiorghe HULUȚĂ -cum rezolvați problema? Pentru că o renunțare înseamnă și niște penalități.

Domnul Dragos LUNGU-nu. nu neapărat, pentru că s-a discutat direct cu persoana care va veni să cânte.

Domnul consilier Ghiorghe HULUȚĂ-am înțeles, da, eu sunt pentru, dar... Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-da. vă rog, luați cuvântul. Domnul Primar Cosmin NECULA-bun acum, doamnelor și domnilor consilieri locali, haideți să stăm drept și să judecăm drept. Esența acestui proiect, este ca un nume, din ceea ce am înțeles eu, în lumea muzicală, în lumea muzicii clasice, să concerteze în Bacău, doamna consilier Dragomir, să concerteze alături de Filarmonica „Mihail Jora” aflată în subordinea consiliului județean. E adevărat că, financiar, nu ne permitem sărbătoarea orașului, zilele orașului la dimensiuni foarte mari. E adevărat că prin intermediul acestui regal, cum l-a denumit domnul profesor Lungu, municipiul Bacău ar avea parte de un crâmpei de cultură și zic eu și de bun gust din lumea muzicii clasice. De asemenea vă spun că, dacă stăm drepți și nu judecăm strâmb și nici să stăm strâmb și să judecăm drept, nu am venit în fața dumneavoastră cu propuneri de concerte sau de manifestații, cum își poate permite, de exemplu, consiliul județean, de cca 85.000 euro, ci cu o sumă considerabil mai mică, undeva la 12.000-13.000 euro cât înseamnă cei 670 milioane vechi. în acest concert era, a fost un punct de bucurie pentru mine să fie implicată Filarmonica „Mihail Jora” din Bacău și împreună de unul dintre, alături de unii dintre cei mai mari artiști ai muzicii clasice să poată concerta și să ofere locuitorilor din municipiul Bacău aceste spectacole, acest spectacol. Pe de altă parte, am fost asigurat de legalitatea acestui proiect de către aparatul de specialitate și aparatul de specialitate a spus că este corect. Dacă este să ne apucăm să modificăm aceste sume, evident dumneavoastră puteți să faceți absolut orice. Dar mi se pare incorectă propunerea, incorect, acum dumneavoastră stabiliți, propunerea colegelor mele din grupul P.S.D. să tăiem onorariile Filarmonicii „Mihail Jora” aflată în subordinea consiliului județean.

Dincolo de astea, nu v-am întrerupt, iar artiștii filarmonicii, doamna consilier, nu sunt un fel de sclavi pe care să-i punem noi să concerteze, dacă-i apăsăm pe buton. (Se vorbește în afara microfonului).

Domnul Primar Cosmin NECULA -dincolo de acest aspect, genul acesta de amendament, iertată-mi fie concluzia atât de directă, este și ca un avertisment sau ca o sancțiune dată primarului P.S.D. de către colegii din P.S.D. sau mai exact de cele două colege, consilieri locali. Dar așa cum susținem și proiecte alături de D.G. A.S.P.C , alături cum colegii din cealaltă parte a zonei administrative susțin concerte, cred că ar fi normal ca și noi să nu începem să judecăm politic, dând sancțiuni primarului doar pe simplu motiv că are dreptul să-și spună și opinia și mai spune și adevărul.

Domnul Dragos LUNGU-si mă scuzați, domnule primar, cred că acei oameni care cântă în orchestra Filarmonicii nu trăiesc doar cu aer sau cu apă. Au nevoie de bani pentru a trăi.

Domnul Primar Cosmin NECULA-sunt de acord cu dumneavoastră.

Domnul Dragos LUNGU-iar să mă duc în fața lor cu un milion jumătate să plătesc fiecare om din orchestra Filarmonicii, nu, eu nu pot să fac așa ceva pentru că mănânc pâine în același domeniu. Nu, n-am cum să fac așa ceva. Cu scuzele de rigoare.

Domnul Primar Cosmin NECULA-domnule profesor, nu vreau să interpretez greșit, dar cel puțin așa, există posibilitatea să mă înșel și eu, dar cel puțin așa pare. O sancțiune politică adresată primarului, în care nu mai contează consecințele.

Doamnelor și domnilor consilieri locali, esența acestui proiect era ca Bacăul să aibă o sărbătoare în toamnă, în zona în care s-au sărbătorit totdeauna „Zilele Bacăului” și pentru cetățenii din municipiul Bacău, deci gratuit pentru cetățenii din municipiul Bacău, să nu aibă parte doar de concerte de muzică rock, pop, mici, bere și grătare.... Domnul Dragoș LUNGU-mici și grătare, exact, da.

Domnul Primar Cosmin NECULA-și să fie un crâmpei de muzică clasică, cu două nume deosebit de importante. A tăia din bugetul proiectului, deși până acum nu s-a întâmplat în felul acesta, rămâne la latitudinea dumneavoastră.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-domnul consilier Șova vrea să ia cuvântul.

Domnul Consilier Laur SOVA-GÂTU-multumesc. domnule primar, nu cred că e ok comparația făcută cu D.G.A.S.P.C-ul, da? Acolo s-au dat 2.000 de lei, aici vine un nume, Placido Domingo, o secundă, nu v-am întrerupt. Domnule primar, nu v-am întrerupt. Cu scuzele de rigoare.

Domnul Primar Cosmin NECULA-am vrut să punctez, să rămână pe bandă.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂTU-sigur, nici o problemă. Da, nu cred că acest Placido Domingo, nu sunt în domeniu, dar eu cred că acest concert se putea face și cu elevii Colegiului Național de Artă, nu? Placido Domingo, ok, tatăl său să fie sănătos, dar Placido Domingo Junior, ok și eu sunt strănepotul generalului Șova, nu, ar trebui să fiu respectat mai mult, nu? Mulțumesc frumos. Acum, ba ne plângem că nu avem bani, ba dăm aproape 700 de milioane pentru un eveniment, ok, cultural, nu? Nu mi se pare ok, da, nici cu comparația, iar acei 10.000 de euro, onorariul lui Placido Domingo Junior, da, mi se pare foarte mult. Mulțumesc.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS-vreau și eu o intervenție.

Domnul Primar Cosmin NECULA-numai o secundă, domnule consilier că...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS-păi nu, atât voiam să spun, că am constatat că nu mai sunteți lider ca să fac „mutatis-mutandis-ul”, dar să intru în temă, apropos de melomani. Am constatat și constatăm cu toții că nu mai sunteți dirijorul consilierilor locali P.S.D....

Domnul Primar Cosmin NECULA-dar n-am fost niciodată.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS-si aceștia nu mai cântă aceeași partitură cu a dumneavoastră.

Domnul Primar Cosmin NECULA-dar n-am fost niciodată.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-deci practic, avem o opoziție P.S.D., este știre asta, cu primarul în funcție. Asta-i constatarea noastră.

Domnul Primar Cosmin NECULA-deci eu nu am fost, domnul consilier, doamna președinte, vă rog să-mi permiteți, pentru stenogramă, pentru toate înregistrările și toate instituțiile. Nu am fost niciodată dirijorul consilierilor P.S.D. și nici a altor tipuri de consilieri din alte structuri politice. Sub nici o formă, vă rog frumos să mă credeți.

Pe de altă parte, repet ceea ce am spus, ăsta este un vot împotrivă și un avertisment, un cartonaș galben, roșu, sau de care o fi, adresat direct primarului. Să faci comparații între Liceul de Artă care poate concerta la fel cum concertează doi artiști și uitați-vă că nu este doar Placido Domingo Junior acolo, acei copii au fost susținuți și vă voi prezenta modul efectiv și alocările financiare prin care au fost susținuți acei copii de la Liceul de Artă, dar sunt copii aflați la început de carieră. Aici discutăm de doi consacrați ai muzicii clasice, din ceea ce cunosc eu, eu n-am pretenția nici de a face comparații între unii sau alții, ci doar chestiuni de normalitate. De altă parte, să tai onorariul Filarmonicii „Mihail Jora” și să nu concerteze dumnealor, înseamnă de fapt să vrei să trântești proiectul.

(Se vorbește în afara microfonului).

Domnul Primar Cosmin NECULA -pe de altă parte, ca să ne înțelegem, ne plângem de bani și o facem cu toată responsabilitatea, așa cum a mai scris-o și pe facebook și am mai spus-o și în cadrul intim, am spus-o și public, nu putem compara 30 milioane de lei anual, atâta nu mai sunt la municipiul Bacău, anual, cu 600 milioane vechi. Să nu uităm că am oferit la instituții de învățământ posibilitatea să-și facă zilele acelor instituții cu aceleași sume, sau cu sume considerabil mai mari și anii trecuți. Dar eu zic că într-un oraș cum e Bacăul trebuie să fie și cultură, trebuie să fie și școală, iar dacă un concert cu acești muzicieni consacrați, alături de muzicienii Filarmonicii „Mihail Jora” pe care eu sper acum să nu-i certați, doamna Dragomir, că și-a permis...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNÂ-PRAVĂT-domnul primar, doamna Dragomir nu a certat...

Domnul Primar Cosmin NECULA-nu v-am întrerupt.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT-deci nu mai...

Domnul Primar Cosmin NECULA-nu v-am întrerupt.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT-nu creați o diversiune, deci nu creați o diversiune pentru că doamna Dragomir nu a avut nici o problemă cu Filarmonica.

Domnul Primar Cosmin NECULA-vă spun verde în față. Doamna președinte, nu mai interveniti?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -nici o problemă.

Domnul Primar Cosmin NECULA-doamna președinte, nu mai interveniți? Păi lăsați-mă să termin și să mă lase și doamna consilier să termin. Nu că n-aș avea posibilitatea să vorbesc peste dumneaei, dar nu vreau s-o fac că nu se mai înțelege nimic. Și pare în continuare doar un circ ieftin politic, între soț și soție.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-Codul administrativ permite într-adevăr inițiatorului să ia cuvântul ori de câte ori se impune, dragi colegi din P.S.D. Opoziție constructivă.

Domnul Primar Cosmin NECULA-îmi pare rău că asta e, ce să fac, sunt primarul în funcție. Asta-i viața și mai sunt și inițiator. O fi bine, o fi rău, vor stabili cetățenii municipiului Bacău, nu politicienii. Discutăm în momentul de față și de aceea insist pe această discuție, dintr-un singur motiv. Pentru că până acum nu s-a pus niciodată problema, la un eveniment de dimensiunile acestea să nu mai plătim Filarmonica „Mihail Jora”, să plătim doar onorariile artiștilor. Și nu mi se pare normal ca jocul 127

politic să intervină peste locuitorii municipiului Bacău care aveau posibilitatea să se bucure de un eveniment cultural veritabil. Dacă nu vreți să plătim, nu plătiți, doamna consilier. Nu plătiți, nu-i vorba de asta. Dar nu interferați și nu băgați jocul politic, răzbunările contra primarului sau avertismentele date primarului peste cultura pe care o poate oferi acest consiliu local, locuitorilor municipiului Bacău. Și gândiți-vă bine la acest lucru. Faceți cum considerați, faceți cum doriți. Legal, dumneavoastră veți stabili.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-stiti ce n-am înțeles eu, de unde a rezultat că tăiem fix banii Filarmonicii? De unde?

Doamnna Consilier Ionela-Cristina BREAIINÂ-PRAVÂT-nu a zis să nu fie plătită...

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-exact nu cred...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT-doamna consilier a întrebat care este finanțarea directionată strict către....

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-exact nu că se taie bani de la filarmonică.

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR-și eu am spus...

Domnul Primar Cosmin NECULA-doamna consilier Breahnă Pravăț a spus negru pe alb și este pe înregistrare, faptul ca să tăiem onorariile la Filarmonică și să rămână doar onorariul principal. Greșesc domnul ?

Domnul Dragoș LUNGU-nu, iar dacă doamna consilier Dragomir, dacă cu atât mai mult cunoașteți ce este în interiorul Filarmonicii, deși eu personal, nu v-am văzut pe la filarmonică...

(Doamna consilier Dragomir vorbește în afara microfonului).

Domnul Dragoș LUNGU-ar fi trebuit nici să nu pomeniți de așa ceva, să oferiți un onorariu filarmonicii, să oferiți un onorariu Filarmonicii, membrilor care cântă în Filarmonică. Mie mi se pare puțin așa, un pic jenant.

(Doamna consilier Dragomir vorbește în afara microfonului).

Domnul Dragoș LUNGU- mai ales dacă faceți parte din ....

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR-nu vă supărați, nu am spus să tăiem onorariile la Filarmonică.

Domnul Dragoș LUNGU-nu știu, cred că se poate vedea pe înregistrare, sau pe ceva de genul acesta.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-domnul, stați că a apărut domnul Crețu și după aia domnul Huluță.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU-as avea o întrebare pentru domnul Lungu.

Domnul Dragoș LUNGU-rog.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU-dacă amendamentul propus de cei de la P.S.D. trece, dumneavoastră vă mai puteți desfășură activitatea? Adică, mai puteți realiza evenimentul?

Domnul Dragoș LUNGU-nu.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CRETU-ok. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-domnul Huluță.

Domnul Consilier Local Gheorghe HULUȚÂ-domnule, mi-au venit acum în cap niște versuri ale lui Adrian Păunescu și voiam să vi le spun că „grea e zilnic lupta pâinii/ viața pe pământ e dură/ însă oamenii de-a pururi/ au nevoie de cultură.” Eu susțin acest proiect, n-am întrebat și eu mi-am pus întrebarea de ce nu participă consiliul județean, de ce nu participă acela, de ce nu participă acela și așa mai departe. Doamna...

Domnul Dragos LUNGU-pentru că...

Domnul Consilier Local Gheorghe HULUȚÂ-corect și a venit la noi, doamna Breahnă a spus următoarea chestiune, să achităm numai onorariul și probabil s-a gândit că celelalte onorarii să se facă din sponsorizări, din alte surse, din altă chestiune. însă eu am rugămintea la consilieri și la toți colegii să votăm acest proiect pentru că este un eveniment important cultural și de o amploare destul de mare. Fiecare să voteze după conștiința lui și altă dată să fim mai atenți când, pentru că e păcat să antamezi un astfel de...și acum să-l blocăm noi. Eu zic să-l votăm și să mergem cu acest eveniment și după să fim mai atenți la aceste sume.

Domnul Dragos LUNGU-dacă nici Placido Domingo nu mai este un nume mare în muzica clasică, eu îmi dau demisia din funcția de profesor. Păi nu, dumneavoastră prin stoparea acestui eveniment, asta pentru mine nu este nici o problemă, dar cred că municipiul Bacău, oamenii din municipiul Bacău se pot bucura de ceea ce înseamnă muzica regală.

Ne-am săturat de pop, rock, manele, grătare și așa mai departe.

Domnul Consilier Local Gheorghe HULUTÂ-si alea își au locul lor.

Domnul Dragos LUNGU -și dat fiind faptul că am vrut să organizez acest spectacol regal, concert și așa mai departe, am facut-o deoarece domnul primar a înțeles foarte bine ceea ce vreau să fac. Și niciodată nu s-a pus problema că sunt alte dedesubturi sau ceva de genul ăsta. Dar să tăiem din onorarii, e penibil.

Domnul Consilier Daniel MICLÂUȘ-știți că P.S.D.-ul nu a excelat niciodată în organizarea de evenimente de acest gen, ei preferă micii și berea.

Domnul Dragos LUNGU-unii dintre ei poate, domnule consilier. Unii dintre ei.

(Se vorbește în afara microfonului).

Domnul Consilier Daniel MICLÂUS-ăsta-i adevărul, fraților. Nu că n-ar fi buni, dar și Frederic Chopin, așa la ureche....

Domnul Dragos LUNGU-ca și idee, 100 de afișe A3, fac 10 milioane, doar 100 într-un oraș cu două sute și ceva mii de oameni. Iar 5.000 de lei pentru a acorda la publicitate...

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-doamna consilier Breahnă.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT-știti foarte bine, mă repet, dar știți foarte bine că noi toți consilierii locali P.S.D. am votat „n” proiecte pentru finanțarea activităților social-culturale din fonduri ale Municipiului Bacău. Dar să știți că eu personal și cred că și colegii mei, ne-am însușit foarte bine expunerea de la proiectul nr.l. ok, e nevoie de bani, n-avem bani pentru utilități în școli, nu sunt suficiente fondurile de la bugetul național, da, tocmai am suplimentat bugetul, da, cu nu mai știu, un milion o sută și opt zeci și trei de mii din venituri proprii pentru utilitățile din școli și alte cheltuieli. Să știți că în cursul zilei de ieri am avut anumite discuții cu un grup de cetățeni care condamnă totuși finanțările acestea, spun ei, maximizate pentru astfel de activități. Eu cred că primează, din păcate, nevoile cetățenilor în defavoarea nevoii de cultură, nevoile uzuale, zilnice ale cetățenilor în defavoarea nevoii de evenimente culturale. Am avut evenimente culturale în vara aceasta, o să mai fie anul acesta evenimente și consider că o finanțare de 47.000-50.000 ar fi suficientă, în contextul în care ne însușim noi consilierii locali, domnul primar, ceea ce am afirmat și ceea ce am pus pe hârtie, de la expunerea de la proiectul nr.l. Deci dacă nevoia sau nevoile sunt atât de mari și ele nu pot fi finanțate, cum spune domnul primar, de Guvernul României, atunci cum Dumnezeu finanțăm cu zeci de mii, sute de milioane vechi, astfel de evenimente la nivelul municipiului Bacău? Domnul Consilier Daniel MICLÂUȘ-lăsatL lăsati că ati votat...

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU-cum ați făcut și până acum, doamnă. Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-asta ați făcut până acum, doamnă. Bună dimineața! Bună dimineața!

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU-trei ani ați făcut acest lucru, acum ați dat-o pe ....

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT-domnule Ghingheș, nu mai săriți...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-vă mai aduceți aminte, când l-ați târât aici pe domnul director de la Alecsandri și mi-ați făcut din astea, când erau nevoi în colegiu, mustea de nevoi și vă puneați mâinile la ochi, a, nu sunt nevoi, Ghingheș bate câmpii. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit în realitate!

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-stiti care-i diferența?_Pe vremea când aprobam astfel de proiecte, domnul primar nu se plângea că nu are suficienți bani.

(Se vorbește în afara microfonului).

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -e politică în mintea dumneavoastră!

Domnul Consilier Daniel MICLÂUS-cred că și dumneavoastră vă răzbunați, guvernați!

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-doamnă. eu măcar am fost consecvent, nu ca dumneavoastră, eu măcar sunt consecvent, nu mă dau după cum îmi spune șefulețul la S.M.S

(Se vorbește în afara microfonului)

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-dar nu v-am jignit. Aveți un șef, vă înscrieți ideilor lui.

(Se vorbește în afara microfonului)

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -e o rușine să ascultați de șeful dumneavoastră, dar e o rușine? Nu știu, judecați nu în funcție de subiecte ci în funcție de situațiile politice, asta denotă.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU-Cristi. la câte scaune de șef are, n-are șef.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-gata. Domnule secretar, vă rog să supuneți la vot. Există amendament?

Domnul Consilier Ilie Bîrzu-domnule consilier, haideți să continuăm ședința.

Domnul Primar Cosmin NECULA-scuze, iar mi s-a spus numele, iar trebuie să vorbesc.

Domnul Viceprimar Daniel-Ștefan DRAGOS-doamna președinte, doamna președinte, pot să vorbesc și eu, îmi dați voie? Stimați colegi, cred că nu mă puteți acuza acum că sunt partizanul domnului primar, dar am ajuns clar într-o situație politică dificilă în consiliul local. Haideți să dăm, da, eu vă spun soluția mea, există o ruptură între domnul primar și domnii consilieri P.S.D., dar nu putem bloca acum.... Domnul Consilier Laur SOVA-GÂTU-bine ați revenit în consiliul local!

Domnul Viceprimar Daniel-Ștefan DRAGOȘ -mulțumesc, domnul Șova, mulțumesc. Haideți ca aceste discuții să le facem atunci când gândim un proiect, când domnul primar vrea să inițieze.

Domnule primar, când vreți să inițiați un proiect, consultați în primul rând consilierii P.S.D. ce vreți să faceți, ca să vă asigurați, că e de datoria dumneavoastră să vă asigurați că aveți vot în consiliul local, să nu mai ajungem în astfel de situații pentru că într-adevăr acum nu este în regulă să blocăm un proiect care-i pe ultima sută de metri și să tăiem o finanțare care poate duce la anularea acestui proiect. Soluția, domnule primar, asta ar fi, să ne așezăm la masă pentru că nu știu dacă mai aveți o majoritate în consiliul local, ar trebui pe, ați avut-o în anumite momente, e clar că până la finalul mandatului va trebui să facem un consens în consiliul local toți consilierii și să votăm proiectele prioritare. Iar, domnilor consilieri locali de la P.S.D., eu înțeleg că domnul primar se plânge de bani, dar chiar nu sunt bani. Și ar trebui să mergeți împreună cu domnul primar, toți consilierii P.S.D., toți parlamentarii P.S.D. Bacău la guvern, să nu-1 lăsați singur pe acolo pe la guvern, să aduceți bani la Bacău, pentru că încă avem Guvern P.S.D. Da? Și degeaba merge domnul primar singur acolo dacă nu este însoțit de miniștri, de parlamentarii P.S.D.și consilierii locali. Păi dacă ar merge domnul primar acolo cu 30 de aleși locali P.S.D., parlamentari, consilieri, cred că ar da rezultate. Mergând singur, mi-e greu să cred că va putea rezolva ceva și a spus și dumnealui lucrul acesta, așa că pe viitor, la următoarele ședințe să avem discuții înainte de a pune pe ordinea de zi proiectele, n-am vrut să vorbesc până acum că am stat și eu în stand by să văd ce se mai întâmplă, dar am ajuns clar...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS-iumătate de an.

Domnul Viceprimar Daniel-Ștefan DRAGOS-acum suntem într-o situație dificilă, se blochează proiecte, doamna consilier, se blochează proiecte pe ultima sută de metri, ne acuzăm între noi, am văzut mai devreme că mai aveam oleacă și ne biciuiam colegii din primărie că nu știu ce îndreptare eroare materială au făcut ieri. E uman să greșim, dar haideți să nu mai ajungem să facem acest circ, să stăm 6 ore în consiliul local, să avem discuții prealabile și să reușim să aducem în consiliul local proiecte care avem siguranța măcar, domnule primar, a majorității, că trec.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-dumneavoastră vorbiți de acuzat colegii? Dar până acum două luni n-au fost colegii P.S.D. și ALDE la guvernare?

Domnul Viceprimar Daniel-Ștefan DRAGOȘ-am fost, dar n-am blocat proiecte pe ultima sută, doamnă.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-nu. dar ați adus în discuție, deși nu văd unde era situația, de parlamentarii P.S.D. N-au fost colegi? N-ați fost colegi cu noi până acum două luni?

Domnul Viceprimar Daniel-Ștefan DRAGOS-dar n-am fost parlamentar P.S.D. Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-nu. nu, dar ați adus vorba de ei. Domnul primar, vă dau cuvântul.

Domnul Primar Cosmin NECULA-multumesc. doamna președinte. Doamna președinte, domnule viceprimar, haideți să nu facem politică mare, că suntem undeva prea mici, nevoile noastre sunt cu totul altele și haideți să ne uităm un pic, repet, să punem în balanță ce vrem să facem, cu riscul de a supăra că acum na, că ne-a ridicat-o oarecum la fileu domnul viceprimar și nu eram prezent în sală la momentul respectiv. Intr-adevăr nu mi se pare corectă atitudinea asta de a da în funcționarii din Primăria Bacău, ca să dăm de fapt în primar. Eu cunosc tehnica asta, strategia asta, rectificări, rectificări se fac, cum se fac și rectificările pe la cărți funciare și pe la multe altele. Deci, haideți să ne înțelegem.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-nu vă supărați că vă întrerup, am întrebat, nu a dat, n-a biciuit pe nimeni...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNÂ-PRAVĂT-conform Codului Civil, nu...

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-am întrebat doar pe o doamnă din aparatul executiv, de cine a greșit și când. Nu a fost nici biciuială, nici..., am întrebat-o.

Domnul Primar Cosmin NECULA-n-am fost în sală, de asta am spus. Eu n-am zis cu biciuitul, a zis-o domnul viceprimar.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU- că ne-am luat, au fost niște întrebări absolut normale și n-am primit răspuns.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-greseli se fac și la spital. Greșeli se fac și la spital, de exemplu.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-eu n-am spus de ce, eu am întrebat cine a greșit și cum putem să suportăm noi asta. Am primit din două întrebări un răspuns.

Domnul Primar Cosmin NECULA-stati. nu vă supărați așa, că nu s-a întâmplat absolut nimic. Dar n-am acuzat pe nimeni. Eu am zis că se pot face, cum se fac greșeli și rectificări de cărți funciare, cum se fac îndreptări de erori materiale pe la instanță, cum se fac greșeli și aici, este normal, se cheamă eroare materială, îndreptare de eroare materială, de greșeală materială. Greșeli din astea se fac și s-au făcut întotdeauna. Eu înțeleg că începe, v-am mai zis, sărbătoarea nebunilor și toată lumea acum să descopere bârna din ochii nu știu cui, dar nu vede pomul pe care îl are în cap. Eu am înțeles, dar pe de altă parte, haideți să nu ne luăm acum de bieții funcționari care, alături de care, orașul acesta merge înainte, domnule consilier. Orașul acesta merge și cât îi înjurați dumneavoastră și cât nu vă plac. Și uitați-vă un pic ...

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-domnule primar, vă rog frumos, nu „înjurați și că nu ne plac”.

Domnul Primar Cosmin NECULA-îmi cer scuze cu „înjurați”.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-nu aruncăm...

Domnul Primar Cosmin NECULA-nu v-am întrerupt.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-le-am cerut niște detalii. Domnul Primar Cosmin NECULA-am înțeles.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-haideti să nu mai aruncăm... Domnul Primar Cosmin NECULA-pe de altă parte, bun, mă fragmentați, o să vorbesc până o să vorbesc până...

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-îmi băgați cuvinte în gură, care nu-s reale.

Domnul Primar Cosmin NECULA-pentru că atâta timp, cum spunea și domnul consilier Miclăuș, am dreptul să-mi exprim punctul de vedere, dumneavoastră puteți stabili în cadrul consiliului local un timing pentru consilierii locali.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-parcă asta am spus și asta am făcut la începutul ședinței pentru consilieri?

Domnul Primar Cosmin NECULA-dacă vreți să discutăm un proiect aflat pe ordinea de zi, fără o patimă politică și un proiect pentru cetățenii municipiului Bacău, tară a amesteca politica și telefoanele date de nu știu pe unde, cum spunea iarăși un consilier din zona opoziției, pentru că dumnealor sunt în opoziție, nu vă închipuiți că facem un joc din ăsta, acum suntem la putere și acum suntem la opoziție. Am început cu toții, terminăm cu toții. Și bune și rele. Nu descoperim deodată că nu mai e bun primarul. Nu descoperim deodată că sunt probleme, după trei ani. Eu tot am zis de problema financiară, nu de acum și am zis-o și de anul trecut, da, a fost luată așa în ușor. V-aduceti aminte, doamnelor si domnilor consilieri locali?

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- și nu sunteți singurul primar din țară, domnul primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA-mi-aduc aminte de o conferință de presă pe care am susținut-o alături de Robert Negoiță, apropos, domnul consilier local și de domnul Bolojan, la Oradea, în toamna anului trecut, acum un an de zile, în care spuneam că guvernul nu are o politică fiscală cum trebuie. Orientarea către zona rurală trebuie să fie, dar nu totul în rural și mai puțin în urban. Da și Bolojan e primar. Și Negoiță e primar și Necula e primar.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE-și e un primar foarte bun.

Domnul Primar Cosmin NECULA-nu. haideți să vă mai spun ceva, în 12 ani dacă nu faci, înseamnă că ești de-a dreptul bătut în cap. Și mai ai și posibilitatea și mai și beneficiezi de o primărie făcută de austrieci și de o piață făcută tot de imperiul austro-ungar, asta e și mai ești și aproape de Viena, ar fi culmea să nu faci în 12 ani. Dar pe de altă parte, uitați-vă un pic și trageți o linie după 3 ani de zile și să vedeți, de asta revin, proiectele astea, cum sunt ele, de asfaltări, de parcuri, de refacere a claselor zero, a claselor a V-a, se fac și cu acești domni și doamne funcționari publici. Să nu dăm în ei tot timpul. Scoateți-i din ecuația politică. Nu tot timpul, dar nu-i transformați într-un subiect de campanie electorală, cum nu mi se pare normală nici discuția și disputele pe care le are domnul Scripăț cu domnul secretar. Nu. Dar, dar, vreți ca orașul acesta să meargă înainte dincolo de a avea noi războaiele noastre politice? Măruntele noastre războaie politice? Domnul Huluță, numai o secundă și după aia îl convingeți. Dar exact cum am, din toată nevoia și din toată sărăcia, îmi cer scuze, 1-am văzut pe domnul Stan, și fără să fie predicție bugetară pe acest capitol, am reușit să găsim resursa, 200.000 lei, 200.000 lei, deci două miliarde față de 600 de milioane, să refacem imediat și la începutul școlii Liceul Economic să aibă acel acoperiș fără nici un fel de probleme, ah, e greu să găsești 100 milioane de lei, dar nu 67.000 lei și dacă aveți senzația, doamnelor și domnilor consilieri locali, că acuzele astea pe care mi le spuneți, că dacă avem nevoie de bani atunci să nu mai facem concerte, dumneavoastră aveți senzația că cu cei 600 de milioane vechi, compensăm o gaură de 152 milioane de lei noi? Nu. Eu totuși trăiesc cu speranța în luciditatea Guvernului P.S.D. Am garanția faptului că vicepremierul care va veni mâine în Bacău, domnul Daniel Suciu, e un tip lucid. Asta știu, că-1 cunosc foarte bine. Dar trebuie o decizie la nivelul întregului guvern. La nivelul întregului guvern. Și mă întorc un pic, domnule viceprimar, să vă răspund și dumneavoastră într-un fel sau altul. Primarul nu este subordonatul unui partid, primarul este dintr-un partid, dar primarul inițiază sau își asumă anumite chestiuni. Nu stăm să facem un stabor din acesta - e bine, nu-i bine. Noi nu facem din astea. Noi nu ne consultăm înainte. Din punctul meu de vedere, repet, faceți cum vreți. Eu n-am să vin să spun, că e o ipocrizie să spun că acoperi cu 600 de milioane vechi, o gaură de 30, 40, 50 milioane, sau hai s-o luăm direct pe învățământ, de 17 milioane de lei. Dar ne uităm și la realități un pic. Și zic că avem nevoie și de cultură, și de școală, și de orice vreți. Este pentru mine șocant ca fix un om care lucrează acolo să spună că nu mai..., sau în fine, să spui că nu mai trebuie bani la Filarmonica „Mihail Jora”. îmi pare rău. Da, asta-i realitatea, este începutul sfârșitului acestui consiliu local, mai sunt 9 luni, ceasul ticăie și gândiți-vă bine dacă atacați și dărâmați proiectele primarului, dacă faceți puncte electorale, fără să vă gândiți o secundă la comunitatea pe care o reprezentați.

Domnul Consilier Daniel MICLÂUS-îmi permiteți, e începutul sfârșitului și mandatului dumneavoastră. Că eu știți ce mă uit, așa, că eu nu vreau să țin partea nimănui...

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-domnule consilier, n-am să vă opresc, dar erau colegii noștri înainte.

Domnul Consilier Daniel MICLĂU$-nu, nu, v-au lăsat consilierii de la cabinet, domnul Viceprimar Ștefan s-a trezit după jumătate de an după ce l-ați lăsat fără atribuții dar a fost plătit din banii noștri, celălalt viceprimar Scripăț văd numai scandal, numai plângeri penale și s-a trezit după trei ani din adormire și încearcă să ne explice nouă, să o facă pe-a profesorul de drept imobiliar, așa, iar consilierii locali vă sabotează sau, păi dacă n-ați reușit să-i convingeți, îmi pare rău, îi deficiență de management. Și noi pierdem.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-domnul consilier,... Domnul Primar Cosmin NECULA-domnul consilier, vă spun doar atât.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-e o eroare materială faptul că v-au votat băcăuanii la alegeri.

Domnul Primar Cosmin NECULA-domnul consilier local, eu vă spun, ați spus toți, s-au modificat toți sau nu știu ce, spun lucrurilor pe nume, vă spun eu, eu am rămas același, domnule consilier, eu nu m-am schimbat.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-trebuia să prioritizați, când opoziția vă zicea...

Domnul Primar Cosmin NECULA-eu nu prioritizez politicieni.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS-nu ne lăsați să vorbim.

Domnul Primar Cosmin NECULA-eu nu prioritizez politicieni.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-nu. nu, nu ne lăsați să vorbim. Domnule primar...

Domnul Primar Cosmin NECULA-eu prioritizez cetățenii municipiului.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-domnule primar, haideți s-o lăsam și pe doamna consilier Breahnă să vorbească.

Domnul Consilier Daniel MICLÂUȘ-îmi amintesc când vă atrăgeam atenția pe aici și ați ajuns la vorba noastră.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-domnule Miclăuș, lăsați-o puțin și pe doamna Breahnă.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- domnul Miclăuș, m-am înscris la cuvânt.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE-doamna președinte, dar lăsați liderul de grup să își spună opinia, cum ia cuvântul cum îl întreruperi.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-dar nu s-a înscris la cuvânt.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVÂȚ-eram înscrisă la cuvânt, doamna Năstase.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE-nu la dumneavoastră m-am referit. Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-dacă ați observat, domnul primar a făcut o comparație între îndreptările de erori materiale și rectificările de cărți funciare. Deci nu suportă comparație.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-haideti doamnă, treceți peste, era o glumă. Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNÂ-PRAVĂT-nu. nu, e vorba despre instituția pe care o coordonez, nu vă supărați.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES-dar nu cred că făcea referire la dumneavoastră, cred că dădea un exemplu, așa.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNÂ-PRAVĂT-nu v-am întrerupt, (vorbește în afara microfonului).

Domnul Primar Cosmin NECULA-iar aveți senzația că sunteți anchetator și eu... Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT-asta e.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -cum ați ajuns în funcția de director la instituția respectivă?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT-deci încă o dată. Nu sunt, una este o îndreptare de eroare și altceva este rectificare de carte funciară. Deci termenii nu suportă comparație. Și ca sfat, articolele 907-915 din noul Cod Civil și o să vedeți care-i diferența între o îndreptare de eroare materială și o rectificare de carte funciară.

Domnul Primar Cosmin NECULA-da, dar tot rectificare e. Știu juridic foarte bine ceea ce zic.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-ok. Dacă vorbeați despre o îndreptare de eroare din oficiu, în cadrul instituției pe care o coordonez...

Domnul Primar Cosmin NECULA-păi eu nu m-am referit la dumneavoastră, doamna director.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVÂT-nu. dar cum naiba v-ați gândit...

Domnul Primar Cosmin NECULA-dacă mă refeream la oficiu, mă refeream....

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNÂ-PRAVĂT-dar cum Dumnezeu v-ați gândit fix la rectificările de cărți funciare? Serios, acum.

Domnul Primar Cosmin NECULA-de obicei ele au cele mai multe greșeli.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT-da. serios.

Domnul Primar Cosmin NECULA-în instanță așa apar. în legislația retrocedărilor, înregistrarea...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT-bine, să spunem că a fost o simplă coincidență.

Domnul Primar Cosmin NECULA-legislatia retrocedărilor, să știți că apar tot felul de probleme și vă pot da un exemplu.

Doamna Președinte de ședința Raluca-Ioana DINU-mai este domnul Stan care vrea să ia cuvântul și apoi supunem la vot.

Domnul Consilier Gabriel STAN-da, mulțumesc. Pentru că domnul primar m-a invocat mai devreme, a invocat și o sintagmă dar cred că a facut-o cu toată dragostea, etalon al sărăciei, vreau să spun că domnia sa are dreptate, investiții în învățământ au fost și sunt foarte consistente. Vreau să, cu prietenie de altfel, să-1 avertizez pe domnul consilier Cristian Ghingheș că de trei ani și jumătate dumnealui nu iese dintr-o buclă. Repetă la începutul fiecărui an școlar și la aprobarea sau reaprobarea bugetelor dedicate învățământului, probleme reziduale, fără importanță, cine cumpără cretă, hârtie igienică și cine strânge banii pentru fondul părinților.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-păi de ce se strâng astea, domnule Stan? Probleme reziduale?

(Se vorbește în afara microfonului).

Domnul Consilier Gabriel STAN-sunt probleme reziduale, sunt periferice. Banii se strâng la inițiativa Comitetului de părinți. Sunt contabilizați de O.N.G.-urile care funcționează pe lângă unitățile școlare. Nici un părinte nu este obligat, am auzit de curând într-adevăr, că la un liceu de frunte din Bacău, unii părinți au fost rugați să contribuie cu suma de 500 lei. Din acel consiliu de administrație al unității școlare respective fac și eu parte și am să ridic problema public. Firește că este scandalos, dar nu e de vină primarul.

Dar, lăsați-mă să vorbesc, pentru că este o deficiență majoră în sistem, părinții sunt capacități, vă doresc să fiți părinte, ridicați de fiecare dată bucla, aceeași problemă, este reală, dar în același timp nu reprezintă sistemul. Banii sunt administrați de părinți în beneficiul școlii și al elevilor. Au libertatea să-și administreze banii. Cei care se duc, diriginți, consilieri școlari, directori, în fața Comitetului de părinți, a părinților și cer bani, sunt pasibili de pedeapsă. Uitați-vă la apelurile publice venite de la nivelul conducerii Ministerului Educației, a Inspectoratelor Școlare Județene, nu mai ridicați probleme derizorii, mici. Domnul primar avea dreptate, sunt investiții notabile, care se văd. Problema este reală dar v-am spus, este marginală.

în legătură cu erorile materiale, punctul 2. Cineva spune aici că a greși este omenește, dar a persevera în greșeală nu mai este omenește. A greși este omenește, toți greșim. Pui pixul pe hârtie, ești obosit, ai avut o zi grea, condițiile de muncă în sediul 136

primăriei, de cele mai multe ori, pe Calea Mărășești, nu sunt cele mai fericite. Se greșește. Dar a persevera în greșeală, este o altă problemă. Și vă pot da exemple concrete. Nu, nu vreau să revin, domnule consilier. Nu mă interesează, lăsați-mă să vorbesc. Sunt probleme aici între noi consilierii, executiv și colegii din fața noastră s-a născut o prăpastie. Noi suntem acuzați că acuzăm, noi suntem acuzați că învinuim oamenii din primărie că nu-și fac treaba, dumnealor se uită sigur întrebător la noi, cu suspiciune și probabil că nu ne agreează, nu e vorba de iubire aici, cum cineva spunea, nu e vorba de iubire.

O a doua chestiune, sau mă rog a treia chestiune și ultima care se referă și la proiectul aflat în discuție, domnul consilier Bîrzu. Actele de cultură sunt finanțate din cel puțin două surse, ca și activitățile sportive și cele civice, sponsorizări, mediul privat, peste tot în lume actul de cultură este o afacere, să fim clari, se învârt bani. Se învârt bani, este foarte clar. Noi trebuie să achiesăm dacă finanțăm un proiect de genul acesta cu 10-20 mii euro, contează mai puțin, dar se pot găsi soluții. Să știți că indirect am contribuit la aducerea în Piața Tricolorului pe scenă a unor artiști notabili care au cântat și gratuit pentru băcăuani. Care au cântat și gratuit. Pot fi găsite soluții. Pot fi găsite soluții. Achiesez în continuare la o idee care aici a fost vehiculată, fără să aduc un oprobriu executivului, în nici un caz domnului primar. Sunt într-adevăr, apar câteodată situații în care se duc mulți bani pe acte, proiecte culturale, civice și așa mai departe. Dar sunt bine-venite de comunitate. în toate acestea noi trebuie să avem un echilibru. Dăm bani pentru școli, pentru cretă, hârtie igienică, corpuri de iluminat, plite. Eu sunt director adjunct la Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău, am vorbit mai devreme cu domnul Chindruș, avem 130 de copii la masă, nu avem plită, este defectă, nu se mai poate repara, am făcut o solicitare. Iată o prioritate. Sigur că este nevoie ca 10.000 de băcăuani să-1 asculte pe Placido Domingo dar comparația asta nu este normală, nu este fericită, nu este normală. Sunt sigur că executivul primăriei va găsi soluții și pentru plita cu gaz de la cantina Colegiului Economic și pentru acoperiș, care s-a rezolvat cu sprijinul societății în mod foarte eficient și am transmis mesaje publice din partea conducerii liceului, atât executivului, cât și directorului de la societate, care s-au mișcat, după opinia mea, incredibil de eficient, incredibil de eficient. Evenimentul a avut loc pe 3 iulie, pe 3 august au început lucrările, pe 9 septembrie când a început școala lucrările erau în proporție de 90% terminate. De câte ori am apelat, pentru că am fost de serviciu vara asta la colegiu, am apelat directorul de la societate, directorul tehnic, inginerii de acolo, pe domnul primar, pe domnul Chindruș nu am primit niciodată nici un refuz. Toți au venit, au acționat în beneficiul școlii. Iată un exemplu, domnul Cristian Ghingheș. Un exemplu concret, vă arăt mesaje, email-uri, adrese. Cineva din primărie mi-a spus „domnule dar veniți în fiecare săptămână cu adresă”. Da, pentru că avem nevoi. Și eu nu pot să bag mâna în buzunarul părintelui. De la Liceul Economic, peste 66% din copii sunt din mediul A

rural, fac naveta. Iși cumpără de la LIDL când coboară în autogară un covrig de 1 leu, iar eu de luni nu mai am cum să le fac mâncare caldă. Nu știu dacă puțini sau mulți. Nu este vinovat primarul că la școala nu știu care, 500 de lei, pentru ce? 500 de lei au cerut părinților. Pentru ce? 500 lei, că părinții dau, e problema lor, nu putem interveni. Este legal, prin O.N.G. banii se duc acolo.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES-dar știți ce reclamă acei părinți, domnule Stan, pe lângă asta, domnule Stan? Reclamă că acea unitate de învățământ a făcut adresă către primărie cu acele nevoi și acei bani nu au fost alocați? Asta este cauza. Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNÂ-PRAVÂT-domnule Ghingheș, ce reclamă atâta timp cât cotizează? Nu vă transformați în avocatul părinților care sunt de acord să finanțeze asociațiile de părinți.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES-dar vă arăt mesajele.

Domnul Consilier Gabriel STAN-eu v-am mai spus o dată...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT-atâta timp cât încurajăm, finanțând prin asociațiile de părinți liceele sau școlile din Bacău, nu trebuie să ne plângem.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES-păi domnul Stan, n-auziți că e legal, îi laudă...

Domnul Consilier Cătâlin-Bogdan CRETU-doamna consilier, eu mâine nu mai plătesc la fiul meu la școală. Cine îi asigură hârtie igienică, mop, detergent și toate lucrurile de care e nevoie? Cine?

Domnul Consilier Gabriel STAN-managerii.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT-normal că se vor găsi soluții.

Domnul Consilier Cătâlin-Bogdan CREȚU-când profesorii și învățătorii de acolo au spus clar, start.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-vă rog, supuneți la vot amendamentul și proiectul și apoi mai continuăm.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-supunem la vot amendamentul doamnei Breahnă. Cine este pentru? Șase pentru? Nouă, nu? A trecut? N-a trecut. Nouă voturi pentru amendamentul doamnei Breahnă. Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT-nu vedeți, pe domnul Scripăț l-ați văzut?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-scuzați și eu am votat pentru amendament, da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-10. Vă trebuie 11.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-pentru amendament? Pentru amendament, nu pentru proiect.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-vă rog mai ridicați o dată mâna pentru amendament.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-asa, domnule.

9    7

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

’ENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

ABSENT

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Ieșită din sală

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

12

-

6

Deci amendamentul a fost aprobat.

Acum mă întreb dacă mai are rost să supun la vot proiectul, pentru că proiectul are un buget. Dar o să-1 pun la vot, așa, pentru dumneavoastră.

Domnul Dragoș LUNGU-în calitate de organizator v-aș ruga să nu mai faceți acest lucru, pentru că proiectul nu se poate efectua, nu se poate face.

Domnul Ciprian-Gabriel FANTAZA-n-o să veniți la semnat contractul, nu-i nici o problemă.

Domnul Dragoș LUNGU-bugetul este....

Domnul Primar Cosmin NECULA-atunci eu voi retrage proiectul de pe ordinea de zi, ca să nu mai existe nici un fel de...

Domnul Dragoș LUNGU-vreau să vă spun că, să știți că „Școala de Pian Dragoș Lungu” sau cel puțin eu personal nu am făcut nici un fel de abonament la banii publici. Școala de pian, da, da, la început mi-a spus acest lucru, că deja a devenit un abonament. Nu, nu, a devenit un abonament la o cerere de sprijin către...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT-am zis eu?

Domnul Dragoș LUNGU-autoritătile locale.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT-domnule Lungu, am zis eu așa ceva?

Domnul Dragoș LUNGU-da. da, la început.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES-doamna Breahnă, eu am spus. Eu am spus și-mi asum. Mie mi se pare un abonament pentru că primiți finanțări nerambursabile.

Domnul Dragoș LUNGU-scuzați atunci. Domnule Ghingheș, atunci vă răspund dumneavoastră.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES-primiti finanțări nerambursabile, fără concurs de proiecte. Punct. E abonament.

Domnul Dragoș LUNGU-nu este nici un fel de abonament. Este un abonament făcut către o instituție a statului care poate sprijini anumite acte culturale, pentru că despre asta este vorba. Că despre faptul că sunt anumite jocuri politice, eu nu știu. Dar cred că din cauza unor jocuri politice care vor exista totdeauna, că așa e, noi vom suferi. Noi vom suferi, pentru că, încă o dată îmi cer scuze la toți cei care sunt prezenți în sală, dumneavoastră, dintre dumneavoastră, vă veți roti la fiecare, P.S.D. azi, mâne -poimâine P.N.L., P.C.D., P.N.L., noi rămânem aceeași oameni ai Bacăului, care încercăm să facem lucruri de calitate, deci să aducem lucruri de calitate în fața dumneavoastră. Cu toate scuzele de rigoare, eu întâi am fost elev, părinte, profesor și cetățean al Bacăului. Ca cetățean al Bacăului, vreau să vă spun în felul următor, sunt o mie de lucruri care trebuie făcute în acest oraș și poate nu s-a făcut nici în conducere P.N.L. nici P.S.D., C.N.R. câte partide, că nu mă interesează politica, pe mine mă interesează să creez acte culturale. Iar dacă am venit în fața dumneavoastră cu acest proiect, nu se îmbogățește absolut nimeni, pentru că totdeauna din proiectele pe care le-am făcut personal, toate actele au venit către primărie și cu siguranță au fost controlate, nu o dată, de o mie de ori și toate au fost în regulă. Și vă mai spun un lucru. Eu sunt un om cu frică de Dumnezeu si tot ceea ce fac, fac cu frică de Dumnezeu. Dat fiind faptul că acest proiect ați reușit să-1 terminați, eu vă mulțumesc din suflet.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-vreau să vă spun și eu, dar întâi dau cuvântul domnului primar, domnule profesor, un singur lucru și chiar nu vreau să-mi luați în nume de rău.

Domnul Dragoș LUNGU-rog.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-unde. nu pot să spun că ați greșit, poate n-ați știut că nu întotdeauna dacă nu știi, înseamnă că greșești. Poate ar fi trebui să vorbiți, cred că ați vorbit totuși cu impresarul, e o somitate.

Domnul Dragoș LUNGU-nu. doamnă.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-nu contează, cu cine ați vorbit dumneavoastră acolo, cu persoanele care vin să cânte, poate ar fi trebuit totuși înainte să încercați să vă asigurați dacă obțineți finanțarea asta.

Domnul Dragoș LUNGU-cred cea mai mare asigurare pentru mine, acum încă o dată vă repet...

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-stiti cum e...

Domnul Dragoș LUNGU-eu nu sunt om politic, pe mine nu mă interesează politicul. Nu voi face niciodată politică.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-domnule profesor, dar nu vorbim politică aici.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT-dar nu vă mai victimizați, că nu avem nimic personal cu dumneavoastră.

Domnul Primar Cosmin NECULA-doamna președinte de ședință, dar cum ar fi trebuit domnul profesor să se asigure că primește o finanțare? Cum ar fi trebuit?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-domnule primar, spune să nu angajeze cheltuieli înainte să primească finanțarea.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNÂ-PRAVĂT-trebuia să vină cu solicitarea acum trei luni.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ zcă se întâmplă în multe asocieri asta.

Domnul Primar Cosmin NECULA-domnule consilier, altceva. Doamna președinte...

Domnul Consilier Cristian GHINGHES-cred că la asta se referea.

Domnul Primar Cosmin NECULA-a spus cu totul altceva. A spus că trebuia să se asigure că primește finanțarea.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-da.

Domnul Primar Cosmin NECULA-și eu am întrebat, cum?

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-exact.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNÂ-PRAVĂT-trebuia să facă solicitarea acum trei luni.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-este aprobată. Și după aia angajează cheltuieli.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-exact.

Domnul Primar Cosmin NECULA-dar n-a angajat cheltuieli.

Domnul Dragos LUNGU-da. haideți, scuze. Școala de Pian „Dragoș Lungu” mai are un proiect. Școala de Pian „Dragoș Lungu” are concurs „Frederic Chopin”, a mai făcut o dată solicitare și nu s-a discutat nicicând, de față cu toți consilierii, dacă se va aproba sau nu proiectul Totdeauna a trecut. Acum de ce nu trece?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT-domnul profesor, nu ați înțeles că bugetul Municipiului Bacău suferă, la momentul acesta?

Domnul Dragos LUNGU-doamnă, da, da, eu am înțeles. Bugetul nu suferă doar acum...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT-întrebati-1 pe domnul primar, de ce a declarat în scris lucrurile acestea?

Domnul Dragoș LUNGU-nu a suferit doar acum, a suferit de când e Bacăul, doamnă. Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-a suferit....Atunci nu suferea, nu am văzut scris pe hârtie.

Domnul Dragoș LUNGU-a suferit de când este Bacăul.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNÂ-PRAVÂT-ok. dar nu declara nimeni public acest lucru.

Domnul Dragoș LUNGU-iar jocurile acestea politice, ale dumneavoastră a tuturor... Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT-nu cred că sunteți avizat, da, să afirmați lucrurile acestea.

Domnul Dragoș LUNGU-da. Ca cetățean al Bacăului cred că-mi pot expune părerea, pentru că noi vă alegem pe dumneavoastră. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-domnul primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA-mulțumesc, domnul profesor. îmi pare rău că ați fost prins într-un joc politicianist. Domnule profesor, numai o secundă. Nu puteți realiza proiectul fără acești bani, nu?

Domnul Dragoș LUNGU-poftiti? Nu.

Domnul Primar Cosmin NECULA-atunci voi retrage proiectul de pe ordinea de zi. Domnul Dragoș LUNGU-exact.

Domnul Primar Cosmin NECULA -doamnelor și domnilor consilieri locali, vă anunț că voi retrage proiectul, efectiv, de pe ordinea de zi. îmi pare rău domnul profesor că din păcate un joc politicianist de mici dimensiuni v-a transformat într-un fel sau altul pe dumneavoastră într-un actor de cea mai proastă...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT-domnule primar, pe bune acum, de unde știți dumneavoastră că jocul politic este cauza propunerii amendamentului meu? Serios.

Domnul Primar Cosmin NECULA-serios. știu că asta e, doamna Cristina. Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT-da. domnul Cosmin, pe bune.

Domnul Primar Cosmin NECULA-am 20 de ani de politică.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT-de unde știți că acesta este motivul?

Domnul Primar Cosmin NECULA-telefonul.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-pe bune? Ia luați-mi domnule telefonul, pe bune, vă dau și parola, luați-mi telefonul să vedeți.

Domnul Primar Cosmin NECULA-doamna consilier,...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- nu mai faceți afirmații de genul acesta, telefonul.

Domnul Primar Cosmin NECULA-în jocuri din astea...

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU-doamna Breahnă, eu înțeleg un aspect. Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNÂ-PRAVĂT-domnul primar, eu nu pot coordona propriile decizii? Sincer, sincer...

Domnul Primar Cosmin NECULA-eu nu v-am spus asta. Dacă a ajuns fix reprezentantul Filarmonicii să voteze contra unui proiect în care e și Filarmonica...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-domnul Scripăț, vă aduceți aminte când am declarat acum 4-5 luni...

Domnul Consilier Cătâlin-Bogdan CREȚU-doamna președinte, cred că s-a terminat proiectul, haideți să demarăm pe Diverse și să terminăm.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-am declarat că nu mai votez proiecte de acest gen, vă mai aduceți aminte? Genul proiectelor Costești.

Domnul Consilier Câtălin-Bogdan CREȚU-mie mi-ați tăiat microfonul data trecută, ce facem aici?

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-mai avem un singur proiect 31B și rog pe domnul primar să prezinte expunerea.

31B.Se trece la punctul 31B al ordinii de zi si doamna Președinte de ședința Ioana-Raluca Dinu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația „Așchiuță” în vederea realizării în comun a unui concert cu ocazia „Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice”, în data de 30 septembrie 2019 Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - vreau să știu și acesta intră în același pachet, domnilor colegi de la P.S.D.? Păi nu, dar putem să-1 trântiți și pe acesta, nu-i problemă. Proiect de hotărâre, dar vreau să vă spun că-i direct, că-i pentru persoanele vârstnice, știți că-i categoria de votanți.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GĂȚU-domnule primar, prea o luați personal, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA-dar Doamne ferește, n-am luat-o personal.

Domnul Consilier Laur $OVA-GÂTU-ba da, cum...

Domnul Primar Cosmin NECULA-sub nici o formă. F vorba de vârstnici aici, cum era vorba și de cultură, acum e vorba de vârstnici pentru că ne...

Discutăm de un proiect de asociere, dar de ce vă simțiți așa deranjați?

(Se vorbește în afara microfonului).

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-domnul primar, aveți cuvântul. Domnul Primar Cosmin NECULA-țineți un pic colegii, să pot vorbi?

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-stimați colegi, haideți să-1 lăsam pe domnul primar să poată vorbi.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT-ce-mi place de dumneavoastră, la putere...

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-domnul primar, vă rog terminați expunerea.

Domnul Primar Cosmin NECULA-vă mulțumesc, doamna președinte de ședință, că-mi dați deosebita ocazie să vă mai prezint un proiect de hotărâre. E vorba de asocierea Municipiului Bacău cu Asociația „Așchiuță” în vederea realizării în comun a unui concert cu ocazia „Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice”, în data de 30 septembrie 2019.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -există aviz favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Birou Aprovizionare și IT).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2,4 și 5).

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-dacă sunt discuții? Dacă nu, vă rog domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-cine este pentru? Cine este contra? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Ieșit din sală

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICÂ

ABSENT

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Ieșită din sală

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

NÂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru, doamna Lazăr și domnul Bîrzu sunt plecați, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-conform desfășurătorului acestei ședințe, doamnelor și domnilor...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-m-am înscris la Diverse.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-... aveți cuvântul pentru a adresa întrebări și interpelări executivului.

Păi tocmai, asta voiam să spun să mai rămânem un pic în sală, ca să putem să-i dăm cuvântul. Aveți cuvântul, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-mulțumesc mult că mi-ați dat cuvântul. Eu n-am avut de gând să vorbesc la început, am vrut să văd reacția dumneavoastră. Vă mulțumesc mult. Să spun ceva despre acuzația de la ședința de azi, când m-a acuzat domnul Scripăț că din cauza mea are dosar penal. Domnul Scripăț are dosar penal pentru că l-a pus pe domnul Irofte să ponteze în mod fictiv un salariat pe care dumnealui l-a angajat, cum îl cheamă, domnul Irofte? Chisălău, da, Chisălău și l-a pontat fictiv. Din cauza asta salariații primăriei sunt târâți la a da cu subsemnatul, pentru că domnul Scripăț nu este în stare să-și asume, întotdeauna e vinovat altcineva de ce prostii face dumnealui. A venit în deschiderea cuvântului dumnealui și să spună că prin retragerea atribuțiilor domnului Ștefan, el a preluat în totalitate atribuțiile acestuia. Domnilor, vă minte în față. în față vă minte. Aveți dispoziția 1174. Doamna Tamba, dați-i și dumnealui un dosar, din alea făcute, ca să urmărească și dumnealui OPIS-ul. în dispoziția 1174 domnul Scripăț are doar două atribuții, sirenele, Protecția civilă si să semneze actele aferente Juridicului. Nu are nici un fel de atribuție pe Patrimoniu, nu are nici un fel de atribuție pe Arhitect Șef, nu are nici un fel de atribuție pe Comercial. Cred că este un blestem pentru dumnealui că toate administrațiile i-au luat atribuțiile, că și administrația Stavarache l-a lăsat fără atribuții, probabil a știut de ce. Acum nu mai știu încrâncenarea, de ce dumnealui susține că activitatea economică și de transport este la dumnealui în subordine deși domnul Ghingheș, acum trei ședințe, l-a întrebat, „aveți în subordine?” „Nu am”.

El vine acum și vă spune dumneavoastră că i-am schimbat formatul autorizațiilor. Păi probabil, nerăbdarea dumnealui sau îngrijorarea este că firma dumnealui „Euroacva” n-are autorizație de funcționare de când funcționează, niciodată, că așa se practică, ești viceprimar, nu plătești. Corect. Se referă la o hotărâre judecătorească, cum că eu aș supune-o la vot. Nu, domnule Scripăț, acea hotărâre judecătorească spune „să soluționăm”. Dumneavoastră ați luat acel revoluționar, i-ați promis că-i dați în curte la Dumbrava, el face deja măsurători pe acolo când la dosar sunt probleme penale și cei din comisie vi le-au adus la cunoștință. Iar dumneavoastră, pentru dumneavoastră nu primează decât interesul propriu. Ați făcut afirmația că am dat spre închiriere unui apropiat, vă referiți la Miorița, o suprafață de 75 m.p. Nu s-a dat domnule nici o închiriere, nimic, nu este nici un contract, este o autorizație de amplasare și profil de activitate. Și o să săriți că e ilegal, că nu trebuia, dar astea cine le-a semnat o sută de metri mai încolo, pe stânga și pe dreapta, tot în proiect european? Scripăț.

Deci, cât de Scripăț să fii, să pui, să acuzi primarul și secretarul că au dat ilegal, când tu ai făcut de două ori, dublu același lucru?

Promovări. Vine în esență și ne spune că el respectă femeia, chicotește.

Domnule „Prefect Calamitate” cum vă numeau la vremea respectivă, ziarele, când v-ați dus la S.P.A.S. și ați înjurat salariatele acelea ca la ușa cortului și v-am dat afară de acolo, respectați femeile? Când urlați la arhitecta șefă, respectați femeile? Când urlați la doamna Tamba și spuneți să pună pe procesul verbal măscările, respectați femeile? Da? Respectați. Și v-am explicat foarte clar. Nicolae Iorga spunea în felul următor: „nu e prost ăla care nu înțelege, e prost ăla care înțelege pe dos”. S-a stabilit aici că nu a fost nici o promovare, au fost transformări de posturi, domnule. Și acum toate femeile, vă rog frumos de azi înainte să ceară voie când să intre în concediul de maternitate, când să-și suspende. Domnul Scripăț nu vă dă voie, să știți.

Deci, dacă sunteți curios dacă acea persoană, ați făcut referire la Andreea Butnaru, nu, domnule Scripăț? Dar răspundeți, ca să fim în cunoștință de cauză. Vă e frica că vă dă în judecată?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂT-dar mă anchetați, domnule? Chiar nu vă e rușine?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-nu mi-e rușine, că dumneavoastră nu aveți rușine, domnule.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂT-m-ati târât prin tribunale și prin dosare, chiar nu aveți pic de rușine?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-așa-i. Haideți să vă spun...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPÂT-mi-ati dat niște atribuții, ultima dispoziție mi-a dat niște atribuții care nu există în Primăria Bacău, stimați colegi, Serviciul Voluntar Pentru Situații de Urgență.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-așa-i. Haideți să vă spun...

Dar eu vă dau atribuțiile, domnule?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPÂT -semnat Popovici. Mi-a trimis poliția pe cap, mă face că n-am autorizație de funcționare, eu am ridicat niște idei clare...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-si aveți? Aveți?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂT-vizavi de activitatea dumnealui...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-aveți domnule, aveți autorizație?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂT-da. mi-e rușine să semnez de față cu dumneavoastră, un om care acum 10 ani se plimbau pungi de aur prin primărie. Nu mă pot regăsi....

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-așa este, vai, săracul...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂT-nu mă pot regăsi. Retrocedările, o să vedeți, o să fim chemați pe rând pe la D.N.A., peste tot să spunem adevărul. L-ați văzut astăzi...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-mai lăsați...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂT-l-ati văzut azi? Arată imediat spre subalterni, nu știu. El îi coordonează, dă temei delegat și apoi caută fraierii, pe care-i pune să facă treaba...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-am spus că eu răspund, domnule. Lăsați circul, hai. Lăsați circul.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂT-gata, eu am încheiat. Faceți scris, dați-mă în judecată...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI— din nou, domnul Scripăț vine și spune „nu am încredere să semnez față de acest om”... Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂT-niciodată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-păi domnule, nu semnezi de față cu mine, semnezi singur, dar nu semnezi hotărâri de consiliu local, matale nici nu știi ce trebuie să semnezi, domnule.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂT-bine. mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI— dar vreau să vă citez, un fragment dintr-un interviu de-al lui domnul Stavarache din 2005.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPÂT-da. ce să spun...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-deci domnul Scripăț vine azi și spune „nu am încredere, nu am încredere să semnez de față cu secretar”

Vine Stavarache în 2005-„nu am încredere să semnez nici un document față de secretar”. Deci, haideți că de-acum știm cine învârte.

Și-a permis domnul Scripăț să se lege de soția mea. Eu am adus-o în consiliul de administrație.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPÂT-nu, eu am adus-o.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-domnule, conducerea corporatistă prevede anumite condiții. Oricine are, doamna Breahnă, dacă vreți să mă ascultați.

Domnul Primar Cosmin NECULA-stimati consilieri, am rugămintea totuși sa arătăm aceeași decență și față de unul și față de celălalt. Dacă tot suntem băgați în această poveste, da, publică, am rugămintea să-1 ascultăm și pe domnul secretar, cum l-am ascultat și pe domnul viceprimar. Eu zic că așa-i corect.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-acea comisie de la C.R.A.B. facea, era constituită din niște oameni onorabili, serioși și profesioniști. Bun, pe lângă aceștia era și Bogdănel, de asta râde domnul Scripăț. Nu cred că pot fi acuzat că am parti pris-uri cu domnul Bogdănel, sau cu alții. Problema e alta de fapt, dacă vreți, ah, am uitat, domnul Scripăț spune că după un program regulat se hrănesc câinii mei, de salariați ai primăriei. Eu îți dau cheile acum, băi, te duci și dai mâncare la câinii mei, dacă ieși viu de acolo, ești bun.

Ce mai vorbim de caracterul acestui om, căruia i-a fugit și câinele de acasă. Hai să fîm serioși!

Problema e alta. De două luni de zile domnul Scripăț mă tatonează ca să îl ajut să-și pună în legalitate o construcție ilegală.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNÂ-PRAVĂȚ -la oficiu n-a venit, să știți.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-păi știu că n-a venit, dar ce venit, nici măcar la autorizație n-a venit, a încheiat un contract de închiriere cu ABA ȘIRET, i l-am arătat doamnei Pricopoaea și s-a crucit. Un contract de 1000 de metri în albia râului. Conform Legii 50, să construiești în albia unui râu, este infracțiune. Cine credeți dumneavoastră că a semnat cererile de emitere de Certificat de Urbanism pentru acest teren? Domnul Scripăț, deși n-are nici o treabă cu societatea. Cine credeți că a ridicat autorizația de construcție?

(Se vorbește în afara microfonului).

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOV1CI-cine, păi nu, când a luat autorizația, domnule. Singur a semnat. Cum cine, alături de cine? în numele societății. Doamnă, eu vorbeam de cerere, eu vorbeam de cerere domnule, are, când a ridicat că n-a fost așa, s-a dus și l-a rugat pe Ștefan să semneze. Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT-n-a fost emis certificatul?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-a fost emis, doamnă, dar certificatul e ok, e în regulă. Eu vreau să arăt, că domnul Scripăț administrează în fapt o societate, da? Și a construit, dumnealui, nu altcineva, în mod ilegal, o hardughie pe care a împrejmuit-o cu gard, care-i proprietatea statului și pe care scrie proprietate privată acum. Și domnul Scripăț vine în fața noastră și pozează în marele apărător.

Aveți un dosar, aveți un dosar pe care vi l-am dat, un dosar cu hârtii făcute de toți fraierii ăștia de funcționari, în frunte cu mine, aveți și câte 8 semnături. Domnul Scripăț vine și taie, „anulat” și spune - terenul este revendicat, deși scrie clar acolo că nu-i revendicat.

Procedura la taximetrie s-a blocat, la răspunderea unei contestații, când domnul Scripăț a tăiat-o, deși vă repet, el nu are atribuții pe Patrimoniu, pe Comercial, pe autorizații.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-si cum a ajuns la mine corespondența? Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-păi ai luat-o cu foita.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPÂT-du-te domnule, de aici.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-atribuțiile se dau de către primar, să ne înțelegem. In mod abuziv a luat această corespondență. Deci, acesta este domnul Scripăț care are patru abonamente pe banii primăriei, telefonice, full option, probabil și-a făcut hot line, vine la serviciu de la ora 09.00 la ora 10.00, atât, nu cumva dacă îl deranjează domnul Chindruș să vină să semneze, îi face reproșuri. Când a fost ADD FEST-ul i-a frecat pe copiii ăia până la 18.00, că le trebuie autorizație de la I.S.U. și vine I.S.U. și spune „nu trebuie, domnule, autorizație”. Când a fost Street-Food, dimineața un prieten de-al lui l-a chemat pe domnul Fantaza și i-a spus - dă-i autorizație fără I.S.U. și la 16.00 bloca Steet Food, că n-avea I.S.U. Acesta este domnul Scripăț, care vine și face acuzații. Eu vin cu documente, vi le-am pus la dispoziție. Atribuțiile pe care le are, pe domnul Scripăț, dumneavoastră l-ați ales, domnilor și doamnelor consilieri, dumneavoastră îl țineți să stea o oră la serviciu și să-1 bârfească pe primar pe la spate și să-i găsească și să-i facă plângeri penale.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-îl ținem și pe domnul Ștefan în aceleași condiții, adică...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-da, dar măcar domnul Ștefan a stat în banca lui, da? Nu și-a construit ilegal, da, nu și-a construit ilegal nimic...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-nu vă supărați, nu noi, consilierii locali, monitorizăm activitatea viceprimarilor.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-să înțeleg mai există o primărie?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT-cum nu monitorizăm nici activitatea șefilor de direcții...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS- mai există o primărie, să înțeleg, „Primăria Scripăț”. Deci ”Primăria Necula”, „Primăria Popovici” și „Primăria Scripăț”.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-domnul primar a făcut proiect de hotărâre de schimbare din funcție a domnului Ștefan, din câte țin minte.

Problema este că ieri, de exemplu, după un plan de măsuri s-a făcut un control de la Poliția Locală. Domnul Scripăț era la acea societate, în ce calitate nu știu, i-a dat afară pe polițiștii locali.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPÂT-domnule secretar, ...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-deci sunt fapte...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂT-nu mai încercați să faceți politică în primărie și cu poliția, mă înregistrează, mă filmează.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-sunt fapte care arată sistemul infracțional al acestui individ. Vine și spune, când ajunge prefect, vine și spune „escrocheria de la Miorița”....

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CRETU-domnule secretar, stați puțin, mie mi se pare destul de gravă chestia asta cu poliția. Avem, cred că cel care conduce Poliția Locală să ne confirme dacă așa este. Sincer să fiu....

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-ziceți, domnule.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-da, domnule director, vă ajut eu. Deci, ați trimis două zile la rând la societatea la care eram angajat înainte de a veni în primărie, unde eu am obținut un teren prin licitație publică de la ABA Șiret, în albia majoră a Trebeșului, cine înțelege, a venit ieri un polițist și a spus „cum domnule, ții mașinile în apă?” Era de domeniul.. .săracul om. Că trebuia, că mi-a spus că e un plan tematic, că-i ambrozia, vine, mă filmează, mă înregistrează. Cine? Poliția Locală, trimiși de domnul secretar. Aveam semnale de acum două săptămâni, ce se va întâmpla. Oare chiar am ajuns în această fază, cu aceste lucruri se ocupă Poliția Locală?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-da.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂT-s-au terminat lucrurile în oraș?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-condiții legale. Când trimiteai la restaurantul Miorița în fiecare zi, două săptămâni, să măsoare 30 de cm, era bună Poliția Locală, nu?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂT-n-are nimic, domnule director. El apare că are stimă, nu-1 băgăm noi în afacerile și în ...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-domnule Iftene, confirmați atitudinea domnului Scripăț sau nu? Punct.

Domnul Lucian Dumitru IFTENE-dacă-mi permiteți, vizavi de acel control.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-mai sunt intervenții la Diverse?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-dar lăsați-1 să răspundă.

Domnul Lucian Dumitru IFTENE-dacă-mi permiteți, vizavi de acel control, la care face referire domnul viceprimar, vă pot anunța...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-vorbiți la microfon, cel de alături.

Domnul Lucian Dumitru IFTENE-de când am venit în instituția Poliția Locală a Municipiului Bacău, am implementat un anumit sistem de control în municipiu, pe toate liniile de activitate: disciplină în construcție, de urbanism, ordine publică și activitate comercială. Vizavi de aceste controale, am căutat pe cât posibil, pentru că anterior se făceau aceste controale în municipiul Bacău, pe structuri, fiecare structură 149

lua mașină, pleca și își desfășură activitatea de control în municipiul Bacău. Nu, eu am implementat alt sistem. în condițiile în care există o sesizare scrisă, primită pe diferite linii, atunci merg colegii mei din toate compartimentele, cu același mijloc auto, să nu meargă fiecare separat. Dar, pentru celelalte activități, în conformitate cu prevederile legale, Legea 155 și a Hotărârii de Guvern 1332, polițiștii locali au atribuții de control. Atribuțiile de control pe care le desfășurăm se fac în baza unui plan de activitate lunar și a unui plan de activitate zilnic. La intrarea în serviciu se întocmește un document, am toate documentele de la începutul anului aici, dacă doriți vi le pun la dispoziție, inclusiv cu acel plan de acțiune la care se face referire. Acel plan de acțiune, vă rog.

(Se vorbește în afara microfonului).

Domnul Lucian Dumitru IFTENE-dați seama că-i așa. Pe toate dacă vreți, vi le pun la dispoziție. Planul de acțiune, la care se face referire, în 2-3 zile, a fost de către noi, pentru verificarea unei anumite zone pe care avem competență. Este vorba despre disciplina în construcții și despre mediu. Dacă e să facem o comparație între autorizații de construcții, verificarea construcțiilor, nu prea ar avea nici o treabă cu mediul, ca să-i trimitem acolo. Dar având în vedere faptul că acolo sunt terenuri insalubre, sunt tot felul de, care aparțin și de ABA, zicea domnul secretar, într-adevăr noi suntem acum în proces de demararea unor activități pe care le pot dovedi cu acte, pe raza municipiului Bacău. Vizavi de atitudinea de ieri a domnului viceprimar vă rog să-mi permiteți să nu fac nici o afirmație, dar în schimb pe acel teren unde există filmarea, polițiștii locali nu au intrat acolo unde are societatea respectivă contractul de închiriere, ci pe domeniul public.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂT-mintitL domnule director.

Domnul Lucian Dumitru IFTENE-rog.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂT -au fost înăuntru acolo, am camere de luat vederi, domnule director. Nu mințiți domnule director, că-i păcat, că sunteți un om de viitor. Sunteți un om...

Domnul Lucian Dumitru IFTENE-vă pot pune la dispoziție filmarea oricând doriți. Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂT-cum, vă pun la dispoziție filmarea. Dați dovadă de eleganță, așa cum v-am cunoscut în momente grele, eu.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- am și eu o întrebare. Doamna Președinte de ședința Raluca-Ioana DINU-spuneti, vă rog.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES-am și eu două interpelări, dar până atunci o întrebare, pe subiectul acesta.

Bun, conflicte, tot felul de lucruri de genul acesta, se ajunge la plângeri, da, mă rog, asta-i atmosfera acum în primărie, e clară treaba în sensul acesta, dar aș dori să vă întreb așa, domnule secretar. Sunt foarte mulți aleși locali care au avut tot felul de probleme, care au condus primăria, care au fost consilieri locali mandate la rând. Totuși, cum vă explicați că această stare de legalitate la nivelul primăriei a persistat și persistă ani de zile? Conflicte, nu, nu, mă refer la faptul că foarte mulți aleși locali au intrat în tot felul de belele, ca s-o spun pe românește și cumva gardianul, care sunteți dumneavoastră acolo, mereu, cum să zic, pe de o parte nu știe nimic în sensul acelor belele pe care le-au făcut acei oameni, iar pe de altă parte rămâneți în continuare și gestionați această activitate de control și stare de legalitate la nivelul Municipiului Bacău. E o curiozitate personală, cum de...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-da, haideți că vă răspund eu. Din păcate, eu nu puteam să-1 trag de mână pe Stavarache când spunea - 50% la contract, da? Eu nu puteam să fiu gardianul domnului Stavarache. Pe ce am semnat eu, am răspuns. Nu s-a imputat nimic din punct de vedere ilegal în acel mandat. Da? Și nu eu „l-am făcut” pe domnul Stavarache, cum se explica domnul Scripăț, ci dumnealui singur și-a atras ceea ce a urmat.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-da mă refer și la alte lucruri.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-referitor la problema cu sportul și cu finanțarea, dacă vreți.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-nu, nu, mă refer exact la genul acesta de avize, la genul ăsta de situații, unde dumneavoastră ați fi putut face diferența. Să avertizați niște oameni că semnează un anumit gen de avize.

Domnul Secretar General a) Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-când, punctual, care situații?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-de exemplu, cum au fost astăzi proiecte, proiectul ăsta care a vizat P.U.Z.-ul de la Pictor Aman.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-eu am o răspundere și-o competență pe legalitate. Ceea ce ați ridicat dumneavoastră azi, problema era strict de urbanism.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-bun și vizavi de asta...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-eu nu pot să mă duc să-i dau lecții de urbanism doamnei Arhitect Șef, nici doamna Arhitect Șef nu poate să vină să-mi dea mie lecții de legalitate.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-e vorba de proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-din punctul meu de vedere proiectul de hotărâre, din punct de vedere, eu dau aviz când intră, dau două feluri de aviz, avizul favorabil care intră în consiliul local și care spune că el îndeplinește toate condițiile prevăzute de lege să intre. Contrasemnarea de legalitate urmează să o fac până la ședința următoare sau să-mi precizez poziția. Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-după adoptarea hotărârii, da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-sunt două efecte, sunt două chestii diferite.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES-am înțeles.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-da, deci acum, cum să vă spun, toată lumea are probleme și interese și domnul Scripăț are probleme și interese, da, a venit la mine să îl ajut. Cum naiba să îl ajut când e infracțiune? Deci, funcționarul public este un fel de saltimbanc, când reușește să ajute și să-și ducă la îndeplinire scopul alesului local este perfect, când funcționarului public îi e frică să intre în jocul acela pentru că intră în pușcărie, atunci e un nenorocit. Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-bun, dar pe de altă parte, dumneavoastră ați avut tot felul de considerații, în trecut, anii ăștia și politice. Nu considerați că de la un punct încolo intrați în jocul politic?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-nu, considerația mea pe care am făcut-o la fiecare consiliu local, datoria mea este să vă luminez, să vă spun că din punctul meu de vedere, uneori dumneavoastră aveți dreptate, sau n-aveți dreptate. Când dumneavoastră ați ridicat probleme pertinente, am venit și am spus - domnul Ghingheș, aveți dreptate? Am refuzat să dau aviz de legalitate, ulterior, la niște probleme?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-în anumite spețe, da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-da, bun.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-în altele m-ați făcut copil, m-ați făcut, tot felul de alte...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-pentru că dumneavoastră aveați acea înverșunare a mânji lor tineri și modul subiectiv de interpretare. Eu nu pot să spun că sunt de acord cu maniera în care puneți problema întotdeauna. Hai să ne înțelegem. De exemplu, cum nu vă împărtășesc poziția față de asocieri.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-si considerați că ...

(Luare de cuvânt înafara microfonului)

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-nu-1 băga pe Pădureanu, că nu ești nici la glezna lui, măi.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES-mă scuzați, considerați că pe domnul Necula și administrația pe care o conduce, considerați că l-ați apărat de toate problemele, pentru că mie mi se pare că uneori, acolo, au fost așa niște factori, ori externi, ori cumva interni dar cu anumite intenții, care au dus administrația pe alte cărări astfel încât să nu se întâmple lucruri în acest oraș. Nu considerați lucrul acesta uneori?

Nu știu, așa, fiți sincer cu dumneavoastră.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-adică cum, adică punctual.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES-eu v-am întrebat la modul general.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-haideți să ne înțelegem. In 2016 am, mi-am făcut cruce, pentru că doream să vină un primar care să nu fie mincinos, voiam să vină un primar și să nu-și bată joc de oameni, voiam să vină un primar cu care să putem discuta. A venit un primar cu foarte multă credință, a venit un primar corect. Bun, ni l-a dat Dumnezeu, de fapt dumneavoastră și pe Scripăț, că știți cum e Ying și Yang, trebuie să balanseze. Dar ca să fac o comparație, domnul primar e ca un antreprenor care a luat o casă și cineva îi recomandă, uite, ia instalatorul, ia zugravul, ia mecanicul și mai ia și faianțarul. Și domnul primar se duce acolo să-și înceapă treaba. Numai că zugravul la ora 10 pleacă la masă, instalatorul la ora 11 pleacă la masă, dispar și ceilalți doi și domnul primar începe să dea cu var, începe să monteze prize și să se trezească singur. Deci vorbeam de un antreprenor. Cam aceasta este situația, diferența față de administrația trecută era că și mai mult decât atât, și zugravul, mai ales zugravul, proștii ăia care lucrează în curte, erau muncitorii care mai spun - „bă ia plătește masa la restaurantul cutare, că am mâncat ieri” și spre deosebire de administrația trecută când situația era inversă, aveam patru meseriași care munceau, Pădureanu și alții și venea antreprenorul, își băga degetul în nas, foarte bine și spunea „băi dar niște pavele nu puneți și voi pe aici?” Că vorba aia, asta-i diferența. Eu nu cred că în administrația Necula și singurul care poate spune lucrul acesta este primarul, eu am blocat vreodată ceva.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-nu-i vorba de blocat, e vorba de starea de legalitate de la nivelul aparatului de specialitate și de la nivelul primăriei. Atât.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-deci, eu consider că din punct de vedere al legalității, ca jurist și colegii mei ca juriști au trebuit întotdeauna să aibă un răspuns cu un temei legal în spate. Asta i-am trimis azi mesaj doamnei arhitect și i-am spus, dacă la problema domnului Ghingheș nu ai un temei legal pe care tu să răspunzi dacă te întreabă cineva, nu e bine să continuăm aici. Asta-i de fapt starea de legalitate.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES-eu asta vă întreb.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-știi că poți invoca un temei legal.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-discutia asta nu poate avea loc înaintea conceperii proiectului și introducerii lui pe ordinea de zi? Că ajung aici niște proiecte și mi se pare că uneori sunt scrise așa, că cineva s-a trezit să scrie.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-păi nu, haideți, stați oleacă, că aici nu-i un fel de colocviu. Deci, proiectul este inițiat, se duce la Urbanism, care îl vede doar din punctul lui de vedere, bun. Se duce la Juridic, îl vede numai din punctul lui de vedere. De asta sunt dezbaterile în comisii, de asta este dezbaterea în consiliu local și de asta legiuitorul i-a zis secretarului să dea aviz de legalitate până ia ședința următoare, pentru că tocmai asta a avut în vedere. Nu sunt de acord și nu pot fi de acord că primarul e vinovat de toate.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-primarul are o mare vină. Trebuia când a venit în echipă în 2016 să-și ia un secretar după chipul și asemănarea primarului. Nu să ia un inginer, un cioflingar care să-l îmbârlige, să ne aducă în situația, să ne aducă în situația să ne batem noi cu noi. Trebuia primarul să facă o echipă administrativă după chipul și asemănarea lui.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU-domnul Scripăț, nu sunteți din aceeași echipă?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂT-a mers pe niște improvizații, nu-s în aceeași echipă....

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-domnul Scripăț va trebui să pună bani deoparte că nu o să mai aibă bani de poker, pentru că vă dați seama, că procesul verbal trecut, oricum pe procesul verbal trecut îl dau în judecată și pentru aceste expresii. Aceasta-i educația, ce vreți domnilor, a facut-o pe dealurile Secuienilor. Ce vreți să fac, nu putem avea comparație, da, elemente, acesta-i limbajul lui pe care-1 folosește și cu funcționarii, și cu colegii, și cu toată lumea.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ -și cu secretarul

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Ce să mai..., să suporte 14 ani...

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-domnilor consilieri? Domnul Laur Șova.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-domnule, pune-te în legalitate, deocamdată ești......

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-domnul Șova. Domnul Șova, spuneți ce..

Domnul consilier Laur GATU-ȘOVA-ok. mulțumim pentru lămuriri. O întrebare, domnule secretar, care nu ține de subiectul acesta. Odată cu intrarea în vigoare a Codului administrativ, consiliile locale trebuie să-și revizuiască R.O.F.-urile. Se cam împlinește termenul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-da, domnul Barbu lucrează acum laR.O.F. și dumneavoastră veți primi luni...

Domnul consilier Laur GÂTU-ȘOVA-asta-i ideea, că se îndeplinește termenul și...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-știu, știu. Deci, luni dumneavoastră veți primi la mapă Regulamentul de organizare și funcționare (iar vorbești pe pereți, măi?), deci veți primi Regulamentul de Organizare și Funcționare al consiliului local, care acela este, are termen, în primul rând, iar R.O.F-ul și cu R.O.I.-ul le veți primi de la domnul Barbu, de la personal.

Domnul consilier Laur GATU-ȘOVA-ok, mulțumesc.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-mă scuzați, acestea nu trebuie aprobate în consiliul local? Și înainte...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-vi le trimit spre dezbatere.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-în dezbatere, nu numai nouă, ci și publicului.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-da, păi tocmai.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES-am înțeles.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-luați la cunoștință, normal.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-asa. normal.

Domnul consilier Laur GÂȚU-ȘOVA-de aia am întrebat, că trece termenul.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-în 60 de zile, nu trebuiau adoptate?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-în 120 de zile, 120.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-mai sunt? Domnul consilier.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES-da. două chestiuni foarte rapide. Am o întrebare legat de, că a fost pomenită strada Aeroportului. Am citit ieri la președintele consiliului județean, că primăria nu și-ar fi făcut partea de relocare a rețelelor de utilități și aici am o întrebare directă către domnul Chindruș. Contractul acesta de asociere între noi și C. J. asta a presupus, ca noi să ne ocupăm de relocarea utilităților. Există, se pare, de la consiliu județean, ce am văzut-o public că aceste utilități n-au fost relocate și au trebuit să o facă tot ei. Ce s-a întâmplat acolo și de ce nu au fost relocate în timp util, că de asta înțeleg că strada Aeroportului este în întârzieri?

Și a doua întrebare, ce vizează starea financiară a Municipiului Bacău. Ați pomenit și dumneavoastră, domnule primar, exact ce am spus în deschiderea ședinței, de 159 de milioane. Este Primăria Bacău în gaură? Să ne așteptăm la un faliment al orașului, la 160 de milioane necesar financiar? Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin NECULA-bun. înainte de toate, subiectul străzii Aeroportului și cine a întârziat și cum n-a întârziat, face parte din același ciclu în care dacă ești un primar care vorbești prea mult, deranjezi. Dacă spui adevărul, iar deranjezi. Și atunci lansând tot felul de petarde și fumigene, cât de buni am fost noi, cât de rău e acela, uitând că toți suntem în aceeași barcă. Acesta e un element. Fac iar o mică paranteză, sunt curios cine o să apară la inaugurarea faimoasei străzi Aeroportului. Sunt tare curios cine apare.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES-asta contează? Contează că nu-i gata.

Domnul Primar Cosmin NEC EL A-contează, contează, domnule consilier. Pentru că iar trebuie să separăm falsul de adevăr. O să vă explice exact domnul Chindruș cam care a fost motivul pentru care a întârziat această stradă, o să rămâneți surprinși. Pe de altă parte, face parte din același ciclu în care unii decidenți politici încep să spună vrute și nevrute despre funcționari, despre oameni, doar ca să, dar puteți să plecați, doamna consilier, eu voi rămâne ca să rămână pe bandă.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT-iar decidenții politici spun vrute și nevrute...

Domnul Primar Cosmin NECULA-da. decidenții politici.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT-nu mă mai surprinde nimic, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA-nu v-am întrerupt cu nimic. Dar mai sunt reprezentanți ai presei în sală și consilieri care vor să stea, fapt pentru care dumnealor mă adresez, celor care rămân. Poate cei care rămân sunt și cei care contează. Strada Aeroportului a fost un proiect, care în 2016 a început....

(Se vorbește în afara microfonului).

Domnul Primar Cosmin NECULA-am zis că poate. Strada Aeroportului este un proiect care a început în anul 2016. Să-i las pe colegi să plece și după aia o să rămânem la Discuții.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-doamna Breahnă, dar pe dumneavoastră nu vă interesează problemele orașului? Vă interesează doar hârjoneala politică, sau mă rog?

(Se vorbește în afara microfonului).

Domnul Consilier Cristian GHINGHES zpăi nu, v-am întrebat dacă vă interesează sau nu?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT-o să vă răspund în scris, e ok?

Domnul Consilier Câtălin-Bogdan CREȚU-acum nu mai este aleasă din partea cetățenilor.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES zn-am nevoie în scris.

O parte dintre consilierii locali P.S.D. părăsesc sala de ședință.

Domnul Primar Cosmin NECULA-multumesc celor care au rămas în sală. în 2016, acest proiect s-a născut din ideea pe care am avut-o împreună cu fostul președinte al 155

consiliului județean, domnul Dragoș Benea, pe atunci fost președinte al consiliului județean, ca o necesitate și o normalitate de conlucrare între consiliul județean și Primăria Bacău. Din păcate din anul 2016, din momentul în care împreună cu dumneavoastră am ajuns s-o punem pe buget, traseul de licitații, de avizări, de para avizări, de exproprieri, ne-a pus în situația în care de-abia în anul 2018 să avem un constructor. Acum, ca să vă spun de ultimele, o să vă răspundă punctual de ceea ce au scris decidenții politici pe facebook domnul administrator public, au mai fost niște acuze publice și atunci, dar să știți că unul din termenele de întârziere cele mai mari și o să încep să discut foarte tehnic, la momentul respectiv și la momentul acelei inaugurări, care și cum o facem și o să vedeți că ceea ce s-a găsit în teren nu bătea cu nici un proiect și cu nici un plan. Greșesc, domnul administrator? Pentru că, din păcate, în România, în Bacău se întâmplă ca multe dintre proiecte să fie într-un fel pe hârtie și-n pământ să-ți mai răsară o țeavă, în pământ să-ți mai răsară o conductă, o conductă de la Delgaz, care nu știm ce alimentează, sau nu știu ce chestiuni care nu figurează.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU-as dori să face o mică precizare. Domnul Primar Cosmin NECULA-vă rog.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CRETU-cât de cât știu partea de proiectare din spatele acestei străzi. O rețea, nu că o rețea, majoritatea rețelelor nu sunt cunoscute de către cei care le gestionează.

Domnul Primar Cosmin NECULA-corect.

Domnul Consilier Câtălin-Bogdan CREȚU-strada Aeroportului are un branșament, pe strada Aeroportului este un branșament care se duce la Aerostar, de care nu știe nimeni al cui e.

Domnul Primar Cosmin NECULA-asa-i.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CRETU-deci. aș vrea să nu punem presiunea pe proiectant, pentru că nu e vina proiectantului.

Domnul Primar Cosmin NECULA-eu nu am spus de proiectant.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CRETU-faptul că nu există rețele...

Domnul Primar Cosmin NECULA-domnul consilier, nu m-am referit sub nici o formă la proiectant.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU-iar lucrul acesta se întâmplă în tot municipiul aproape.

Domnul Primar Cosmin NECULA-absolut. S-a întâmplat, vă dau un exemplu, pe Insula de Agrement, unde au răsărit niște chestiuni la constructor care nu apăreau, erau niște neprevăzute dincolo de puterea de înțelegere a unui proiect. Deci nu spune nimeni de proiectant, nu acuz pe nimeni. Dar, de întârzierea unui proiect, să vii să scoți ochii tot primarului, sau tot angajaților primăriei, că nu știu ce au făcut, nu știu ce au dres, este doar partea unui joc politic, din ciclul - ce a fost bine am făcut eu, ce a fost rău a făcu el. Realitatea acestui proiect este că se face cu întârzieri și acum am să rog exact pe acel subiect, pe domnul Chindruș, să ne spună motivul.

Domnul Romică CHINDRUS-în primul rând devierea utilităților, cred că la asta v-ați referit, domnule Ghingheș, nu? Devierea utilităților, au fost făcute partea de electric, au fost făcute odată cu începerea construcției, avem contract de deviere sau deviere rețele electrice care nu au fost puține și a fost destul de greu.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES-nu. mă refeream la utilități în general, care sunt motivele întârzierii, că știu că se vehicula un termen mult mai apropiat?

Domnul Primar Cosmin NECULA-se vehicula acel termen până în momentul în care ne-am trezit cu conducte care nu figurau nicăieri.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ ztocmai asta-i o problemă.

Domnul Romică CHINDRUȘ-problemele au apărut pe parcurs.

Domnul Consilier Cristian GHIN GHES-pentru asta există o rezolvare, dar la nivelul întregului municipiu pentru că s-au mai întâmplat cazuri de genul ăsta. Domnul Primar Cosmin NECULA-de aia am și rezolvat proiecte.

Domnul Consilier Cristian GIIINGIIEȘ-proicctul ăsta, da, dar pentru alte lucrări. De exemplu, unii mai înțepau țevi pe la Barați că nu știau pe unde să sape. Sau tot așa, tot felul de oameni din zona Delgaz nu-și mai găsesc rețelele sau nu știu să răspundă la adrese în sensul acesta. Totuși avem o soluție pentru asta, chiar dacă va costa. Noi, municipiul, putem să comandăm o analiză în sensul ăsta și sunt instrumente tehnologice care să găsească rețelele, electrice, de gaz, de apă și așa mai departe. Și atunci când intervii, nu știu, să faci o parcare sau să faci orice în orașul acesta să ai pe LAYERE, pe straturi, toate rețelele.

Domnul Romică CHINDRU S-discutam cu doamna arhitect, în ideea asta, săptămâna trecută.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES-deci să le ai pe straturi și să vezi între LAYERE și așa mai departe.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂT-când s-au început discuțiile și proiectarea străzii, răspundeam de Direcția Drumuri Publice și vă rog să mă ascultați și vă spun exact ce s-a întâmplat.

Acea stradă, nu-i doar o stradă. Are un regim special, motivat de faptul că este aeroportul. între aeroport și anumite instituții: S.T.S..-ul, S.R.I.-ul, trebuie băgate niște cabluri, conducte de fibră optică, care suportă un regim special, n-au voie să stea lângă țeava de apă, deci se păstrează niște distanțe, se fac canale separate și toate lucrările sunt asistate de către reprezentanții S.R.I. și S.T.S. Acesta-i motivul real, pe acolo nu trec atât de multe conducte, acesta-i motivul real, ei au solicitat oarecare proiectare, niște soluții pe care numai ei le dau, deci lucrările sunt asistate, lucrările sunt, știu eu, cu grad de complexitate și acesta-i motivul că s-a întârziat. Nu altul. Constructorul nu mi-e drag, dar vreau să-1 felicit ce capacitate de lucru are. Au trecut partea aia, acum s-a trecut la nivelări și vă asigur că dacă vremea-i bună, eu zic că la sfârșitul lui octombrie strada-i funcțională. Deci se lucrează „în draci” acolo. Acesta-i motivul că s-a întârziat.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -am înțeles, grosso...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPAT-este o zonă cu regim special.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-.. .grosso modo, statul paralel a întârziat proiectul, cam așa, mă rog, făcând o glumă, da.

Domnul Primar Cosmin NECULA-domnul Ghingheș, haideți...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-nu. nu, făcând o glumă.

Domnul Primar Cosmin NECULA-nu ducem în derizoriu cum au încercat și astăzi unii colegi.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-$i a treia chestiune, dacă pregătiți licitația pentru deszăpezire pentru că anul trecut am avut probleme.

Domnul Primar Cosmin NECULA-haideti că am să vă mai spun niște chestiuni. Rezumând ceea a spus domnul Scripăț și de ce a spus domnul administrator. Restul sunt minciuni. Restul sunt minciuni. Sunt niște oameni care au spus-o public, de față cu presa, au spus niște chestiuni foarte clare. Dar „a pasa” acum vreo vină că s-întârziat din cauza Primăriei Bacău, e cel puțin ipocrizie, ca să nu spun altceva. Și-o spun și-mi asum toate chestiunile astea. Lucrarea se face, inițiator a fost Primăria Municipiului Bacău, a venit într-un gest de corectitudine și normalitate consiliul județean să susțină financiar, le-am dat posibilitatea să-și facă licitația, dumnealor au selectat constructorul prin prisma legislației în vigoare, dar în momentul în care în teren găsești o anumită chestiune și vorba domnului viceprimar, căruia acum îi dau dreptate, când nu ai orice fel de stradă, când ai o stradă care are o anumită componentă, riști să găsești pe acolo mai multe chestiuni. Dar, bineînțeles, trebuie să fie cineva care trage de urechi pe cineva pentru că așa a primit ordin, dar va veni momentul când o să încep să explic detaliat toate poveștile astea. Dar toate la timpul lor. Și eu cred că deranjez prin atitudinea mea pentru că aici, iarăși mă adresez domnului consilier local Miclăuș, eu nu m-am schimbat în trei ani de zile, eu sunt același. Și am să continui să fiu același până la capăt, indiferent unde va fi capătul acela.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-stimati colegi,...

Domnul Primar Cosmin NECULA-am să fiu respectuos până la capăt, nu mă întrerupeți vă rog, doamna președinte, nu, o să vă anunț când termin. Dar până termin, o să vorbesc tot, tot ce am de vorbit.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-azi?

Domnul Primar Cosmin NECULA-azL și mâine, și poimâine, și o să vă plictisiți doamna consilier, de câte ori o să mă auziți pe mine. Dar o să mă auziți. Dincolo de acest aspect, mi-ați pus o întrebare cu privire la situația financiară, da? De ce am solicitat Guvernului României acei bani? Vreau să vă dau detaliat.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-da. mă rog, cincizeci și ceva de milioane pentru încălzire..

Domnul Primar Cosmin NECULA-nu cincizeci și ceva...

Domnul Romică CHINDRUS -șaptezeci.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES znu, cinci zeci și ceva așa, plus....

Domnul Romică CHINDRUS-gazul.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES-plus ăia care sunt, da. Plus 17 pentru învățământ, plus datoria pe care trebuie să o plătim la M.D.R.A.P. plus, plus, plus. Mai erau acolo câteva chestiuni.

Domnul Romică CHINDRUS-asa s-au făcut 159 de milioane.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-si asta era întrebarea, suntem cumva în faliment?

Domnul Primar Cosmin NECULA-domnul administrator, numai o secundă. Domnul Consilier Cristian GHINGHES-dacă suntem cumva în faliment, bate falimentul la ușă?

Domnul Primar Cosmin NECULA-nu suntem domnule în nici un faliment.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-la 160 de milioane, deja ne punem și noi întrebări.

Domnul Primar Cosmin NECULA-e bine, e normal să vă puneți întrebări, dar eu sunt în măsură în momentul de față să vă dau răspunsuri. Nu toate răspunsurile pe care mi le-aș dori, pentru că sunt într-adevăr elemente, date financiare de la Guvernul României, bani care nu au venit la Municipiul Bacău. Nu numai în acest an și în anii precedenți și aduceți-vă aminte la un moment dat, domnul viceprimar Ștefan îmi zicea, să nu mai tot spun în ședință publică că era atunci mare alianță, că n-o să mai primesc nici atunci bani. Da? Și vă dau un exemplu. Din ce rezultă aceste sume: însoțitorii persoanelor cu handicap -10 milioane de lei, care trebuiau să vină de la guvern, indemnizații persoane cu handicap-6,5 milioane lei, trebuiau să vină de la guvern, 73 milioane lei-sunt aceste cheltuieli pe care le avem cu, din care 52 de milioane de lei-asigurarea furnizării energiei termice în sistem centralizat și cesiunea de creanță a livrărilor de gaze naturale încă 16 milioane, da? După aceea, cheltuieli cu învățământul-16 milioane și tot așa. Sunt multe sume care nu ne vin. Vă mai dau un exemplu de sume pe care le-am solicitat în acest cuantum. Guvernul României nu plătește și nu de acum, asta-i practica oricărui guvern am văzut, 4,5 milioane lei plătim în fiecare an la angajații de la creșe, sunt obligația exclusivă a Guvernului României, cum îl cheamă pe acela. Nu au plătit-o nici un an. Acum redactăm hotărâre, redactăm o acțiune pentru instanța de judecată să ne luăm banii înapoi, 9 milioane de lei sunt gaura pe care n-a mai acoperit-o guvernul anul trecut la învățământ și pe care am acoperit-o noi.

(Se vorbește în afara microfonului).

Domnul Primar Cosmin NECULA-sunt multe, dar nu mă poate nimeni opri să spun aceste realități. Vă mai spun o dată, consiliul județean a venit și a susținut pe cât a putut, dar pe de altă parte Guvernul României a tăiat pe cât a putut. Asta-i realitatea. Nu dau în guvern din punct de vedere politic. Eu mă refer exclusiv la politica fiscală a acestui guvern. N-am spus-o numai anul acesta și aduceți-vă bine aminte că am mai spus-o. Anul trecut, pe final de an, am primit o rectificare bugetară, deci am tot așteptat rectificări bugetare anul trecut, am primit într-un final o rectificare bugetară, slavă Domnului, de 3,6 milioane lei, dacă nu mă înșel, pe final de an. Și toată am alocat-o la învățământ. Toți banii, împreună cu dumneavoastră. Dar alocarea, cuantumul alocării, acele rectificări nu trebuiau să fie doar 3,6 milioane. Doar simplu, simplist, dacă facem niște calcule să vedeți că în fiecare an, să mă corectați domnul administrator dacă greșesc, pentru că am aceste date calculate împreună și aici și doamna director economic vă poate pune la dispoziție chestiunile astea, peste 30 milioane lei în fiecare an gaură de la bugetul central. Greșesc?

Domnul Romică CHINDRUȘ-fată de 2017, da, corect.

Domnul Primar Cosmin NECULA-deci mergem mai rău. Calculul greșit pe care îl face Guvernul României, aveți excedent atât, aveți 30 milioane excedent, nu vă mai dăm banii. Excedentul este în proporție de 90%, nu, contractat deja. Deci la anul am terminat-o și cu excedentul. Nu poți să faci comparația să spui, păi dar ai 30 de milioane, pentru că sunt doar pe investiții acei bani și să spui, nu-ți mai dăm 30 de milioane care sunt cheltuieli materiale, care se regăsesc în drumuri, în asfalt, se regăsesc în școli, se regăsesc în plata salariilor, ...

Domnul Romicâ CHINDRUȘ-utilităti.

Domnul Primar Cosmin NECULA-se regăsesc în utilități. Asta a fost politica care a pus Municipiul Bacău în momentul de față în această situație. Noi nu suntem în momentul de față în situați de default, cum ați spune dumneavoastră, sau într-o situație de faliment sau de insolvență. Nu, dar din păcate în momentul de față plătim salariile, utilitățile și nu putem face acea dezvoltare de care avem nevoie. Așteptăm această rectificare, toate municipiile și municipiile reședință de județ, toate municipiile din țara aceasta o așteptăm din vară, vine în iulie, vine în august, îmi pare rău că nu mai e domnul Dănilă ca să îi explicăm, nu că v-a blocat Iohannis guvernul. Dar vă spun, din iulie, august, septembrie. Bun, din septembrie nu mai au miniștri. Dar până atunci?

Oricum, indiferent ce guvern va veni, sau ce guvern rămâne, în continuare sunt 1,6 milioane lei, miliarde lei, îmi cer scuze, 1,6 miliarde lei, pe care Guvernul României îi are puși la dispoziția administrațiilor locale pentru această rectificare. Și vreau să vă spun că tară această rectificare se vor închide primării din întreaga țară. Nu doar că Bacăul va avea probleme, că atunci, da, într-adevăr nu mai discutăm de nici un fel de petrecere, concurs sau altceva, dar toată țara va avea probleme. Toată țara. Nu vreau să fac comparații cu situații financiare de la consiliul județean. Nu-s reprezentanții P.S.D.-ului, sau colegii mei din P.S.D. nu sunt în sală.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-ce multi ati fost si cum e?

..........■■!■■■! I ■ ......... ■             >                                               ?

Domnul Primar Cosmin NECULA-eu sunt același.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-ce mulți ați fost și cât de puțini ați rămas. A mai rămas unul.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-e doamna președinte.

Doamna Președinte de ședința Raluca-Ioana DINU-din respect pentru...

Domnul Consilier Cristian GHINGHES-e doamna vicepreședinte de la P.S.D., poate să dea ea explicații.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-domnul consilier, numai un pic domnule primar, am rămas în sală din respect pentru dumneavoastră și pentru domnul primar...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-aveati obligația.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-fiindcă eu sunt președinte și puteam să închid oricând ședința.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ -multumim.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-dar pentru că dumneavoastră ați avut interpelări și pentru că și domnul primar a vrut să-și exprime punctul de vedere, din respect și nu-i nevoie să menționați asta, doar să lăsăm oamenii să vorbească.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS-dar de ce să nu menționez, doamna președintă?

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-atâta tot.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES-o întrebare finală. Dacă nu primim acești bani...

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-stati că nu știu dacă domnul primar a terminat, numai un pic.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES-dacă nu primim acești bani că, 1,6 miliarde pentru toată țara, cerem 10% practic, e clar că vom primi mai puțini. Dacă nu primim suficienți bani, ce se va întâmpla? Nu știu, asta-i întrebarea, ce se întâmplă? Domnul Primar Cosmin NECULA-dar anul trecut, știți că eram într-o situație similară? Nu, n-au venit, au venit 3,6 milioane și noi aveam nevoie de mult mai mult. Am manageriat aceste crize interminabile pe care le trăim.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES-da. dar mai aveam buffer-ul, de exemplu, pe energie termică, mai aveam acele pierderi de pe rețea, care se mai duceau la Thermoenergy.

Domnul Primar Cosmin NECULA-păi da și alea de unde vin?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-de la noi.

Domnul Primar Cosmin NECULA-tot de la noi. Nu tot bugetul local îl susține? Chinul nostru în acest an, apropos de Thermoenergy și trebuie să dăm cât mai repede drumul și acum sunt probele care se fac, îmi pare rău că nu mai e domnul director de la Thermoenergy, la conducta de 6 bari. Deci creștem presiunea de la 3 bari la 6 bari pentru a putea produce mai multă energie electrică și pentru a vinde mai multă energie electrică. Asta ne va aduce un plus de 10 milioane la aceste sume. Deci, din 70 mai scădem 10, rămân 60.

Dar să știți, domnule consilier, că eu în fiecare iarnă, sau la începutul fiecărei ierni, dar n-am venit să mă plâng, să mă tăvălesc și nici domnii viceprimari să plângă lângă mine, aveam aceeași problemă cu gazele și ba se închideau, ba nu se închideau. N-aveți idee cam prin ce s-a trecut, dar nu mă plâng că acesta e job-ul meu. Dar eram eu, administratorul public, secretarul, financiarul și cam gata. Și-s grele negocierile alea pe gaze și să faci rost de bani. Guvernul P.S.D. din 2017, dacă nu mă înșel, sau 2018, nu, 2017, Guvernul P.S.D. de atunci a alocat 15 milioane de lei Municipiului Bacău exact pentru termie. Și am trecut iama. Guvernul din 2018 ne-a prezentat ca unică situație financiară, unica soluție financiară, împrumutul, împrumut din trezorerie. Și a trebuit să facem acel împrumut de 40 milioane de lei. Aici este o diferență, unii ți-au dat mai puțin, dar ți-au dat și unii ți-au zis împrumută. Și eu, normal, în momentul de față, eu și departamentul financiar, pentru că asta este administratorul public, directorul economic și ceilalți trebuie să asigurăm soluții. Și noi cerem Guvernului României aceste sume. De aia am cerut 152 milioane de lei. Prin 152 milioane de lei se face o reparație la întregul capitol bugetar pe ani de zile. Nu știu dacă vom primi toți banii. Dar eu trebuia să prezint și vreau să vă spun ceva. Primele adrese cu aceste sume le-am trimis doamnei premier din luna mai, dacă nu mă înșel. Bine, s-a pus în discuție atunci, iarăși politicianist, nu primești banii, că ai vorbit tu pe facebook, că ai cerut demisia, că nu știu ce. Asta e, mi-am spus părerea, îmi cer scuze. Dar astea-s realitățile. Și o să-mi spun părerea până la capăt, vă rog.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-atât întreb, domnule, dacă nu mai există cvorum, Diversele se pot continua?

Domnul Primar Cosmin NECULA-nu vă faceți probleme, eu fac o informare. Deci nu e...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS-o informare și dacă-mi permiteți, foarte pe scurt.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-doar am întrebat. Eu am rămas, îi dau imediat cuvântul, domnul consilier, lăsați-1 pe domnul primar să termine. Domnul Consilier Daniel MICLĂUS-dacă-mi permiteți foarte pe scurt să, suntem cu toții după o zi de muncă, să zicem așa, vedeți ce tablou avem aici? Domnule primar, vedeți ce tablou avem aici? Opoziția care stă civilizată în bănci și vă ascultă și cine a mai rămas de pe la dumneavoastră. Dacă, da, da, discutabil, dacă ne-ați fi ascultat, că sincer vă spun nu mi-am cheltuit energia, eu la un moment dat mi-am dat seama că mi-am cheltuit-o degeaba, dacă ne-ați fi ascultat critici le și ați fi avut tot atâta de multă răbdare cât am avut noi astăzi să vă ascultăm, eu nu cred că ați fi ajuns în situația în care consilierii dumneavoastră proprii să vă dea flit, pe românește.

Domnul Primar Cosmin NECULA-domnule. dar nu mi-au dat flit.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS-nu. nu, asta vi-i crucea, eu vă spun ca idee. Discuția, opoziția, nu, nu, ca să venim cu soluții. Noi am încercat să venim cu soluții, am încercat să fim un partener de dialog, dar dacă nici măcar un dialog nu poți să-1 ai...

Domnul Primar Cosmin NECULA-dialogul l-am avut tot timpul.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-dumneavoastră credeți că noi nu avem specialiști?

Domnul Primar Cosmin NECULA-noi nu avem posibilitatea să obținem de la guvern, aici este soluția, credeți că dacă noi dialogam mai tare, credeți că găseam soluții când întreaga politică fiscală a fost orientată așa?

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-eu sunt sigur.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-poate puneam și noi presiune.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS-stiti cum e? Că atât mai vreau, ca la țară, domnule primar. Un gospodar cu bani mai puțini se gospodărește mai bine decât un alt gospodar, între ghilimele, cu bani mai mulți. Aici ține de management.

Domnul Primar Cosmin NECULA-păi da, de aia nu intrăm în incapacitate. Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-cum sifonez banul public. Nu dumneavoastră, dar ați văzut cu S.S.P.M.-ul, ne-am tot încordat pe aici.

Domnul Primar Cosmin NECULA-acolo...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS-acolo ce-i? De trei - patru ori prețurile mai mari...

Domnul Primar Cosmin NECULA-domnule consilier, sunteți jurist.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-sunt prețurile mai mari și plătim salariați... Domnul Primar Cosmin NECULA-eu vă zic așa, să vedem ce spune instanța. Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-păi. nu știu, o să vedem.

Domnul Primar Cosmin NECULA-o să vedem.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS-o să vedem. Deocamdată Curtea de Conturi nu v-a dat dreptate.

Domnul Primar Cosmin NECULA-dar Curtea de Conturi nu este Arhiepiscopia Romanului și Bacăului.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-eu nu spun că e Episcopia Romanului și Bacăului, dar Doamne ferește, cred că am trecut de vremea ca să ne controleze...

Doamna Președinte de ședința Raluca-Ioana DINU-domnule primar,...

Domnul Primar Cosmin NECULA-dar eu vă spun ceva, domnule consilier. Orașul acesta se mișcă, merge înainte, lucrările merg înainte, asfaltările se fac, parcurile continuă să se lucreze în ele, așa și exact cum spuneți dumneavoastră, într-o situație financiară grea, din ce în ce mai grea, noi mergem înainte.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-domnule primar, vreau și eu să adaug, la sfârșit, când ați terminat cu toții, că vreau să-i spun și eu două cuvinte domnului primar. Domnule consilier, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS-voiam să vă spun o chestiune. Acum n-are rost să ne scoatem ochii, că până la urmă asta-i realitatea.

Domnul Primar Cosmin NECULA-eu nu scot ochii nimănui, stați liniștit.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-discuta colegul meu Ghingheș totdeauna, da e domeniul lui de activitate, cu tinerii, cu blogg-ul, în fine, e activitatea dumnealui, nișa dumnealui și trebuie să o respectăm. Asta-i realitatea în școlile din România, se percep acele sume de bani, n-are rost să ne ascundem după deget. Acum, primarul Clujului, Emil Boc, este și pe facebook acum, dacă vreți v-o trimit postarea, a făcut o adresă către școli, către directori și a pus în vedere să nu se mai perceapă acele sume de bani pentru hârtie igienică, cretă, ce vorbea colegul nostru înainte de a părăsi sala, domnul director de la Colegiul Economic. Noi putem să înțelegem, pentru că puteți să vă dați seama, putem să înțelegem că primăria nu poate să asigure toate fondurile necesare, pentru că Primăria Cluj, să nu fie de deochi, are de unde da. Asta au și spus, că au pus la dispoziția unităților de învățământ bugete generoase și trebuie să îi credem pe cuvânt, că ne putem uita pe internet ca să verificăm într-adevăr situația bugetară de acolo.

Domnul Primar Cosmin NECULA-stiti că, din păcate, avem unități școlare care deși au primit bani din mai, imediat după buget, n-au fost în stare să cheltuie?

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS-aici să știți că-s două chestiuni, din punctul meu de vedere. E și problema dumneavoastră.

Domnul Primar Cosmin NECULA-nu-i problema noastră....

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ -nu, nu, dar de ce, e problema dumneavoastră, că sunteți managerul, sunteți vinovatul de serviciu, că alt primar n-am aici în sală. Este și chestiune de management. Dar e chestiune de management din partea dumneavoastră, în oglindă și din partea unităților de învățământ. Problema este când se primesc pe criterii discreționare, e...

(Se vorbește în afara microfonului).

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS-măcar ca deziderat putem să sperăm într-o bună zi că nu vom fi nevoiți, că-i penibil și pentru cadrele didactice și pentru noi, vă spun eu sincer.

Domnul Primar Cosmin NECULA-domnule consilier...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-dar ca să ajungem, atât vă mai spun, ca să ajungem acolo, de asta spun că noi nu putem discuta pe un ton civilizat niște chestiuni, bine, unii le zic mărunte. Domnule, eu așa am fost învățat, să o iau pas cu pas. Nu poți să faci totul dintr-o dată, dar trebuie să-ți faci o prioritizare, eu asta vă spuneam, o strategie. Bine, astea-s cuvinte mari, domnule, hai să vedem ce facem în orașul acesta. Dumneavoastră m-ați înțeles greșit, eu n-am urmărit să-mi fac imagine aici căci slavă Domnului sunt sătul de imagine. N-am urmărit să, v-am mai spus n-am de gând să 163

candidez la Primăria Bacău, am vrut să fac ceva pentru orașul acesta, m-am născut aici, mi-am făcut o familie aici, am copii mici aici, eu aș vrea ca ei măcar pe perioada studiilor astea să rămână aici. Pentru că vă spun, foarte mulți prieteni de-ai noștri, că vă spun că suntem aceeași generație, pleacă, domnule. Dar nu că pleacă în străinătate, că ăsta-i fenomen, sport de masă, pleacă în alte localități din țară. Deci aici e trist, în Iași, Brașov, Cluj, Oradea, fiecare se duce unde-i mai bine, București nu mai zic. Dar de ce să nu-i ținem aici? Am ajuns parcă suntem în Sicilia, pe cuvântul meu dacă nu. Domnul Primar Cosmin NECULA-domnule consilier, nu fiți așa de tragi-comic. Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-unii prosperă, se ridică și noi...

Domnul Primar Cosmin NECULA-lăsati că nu-i, situația nu-i chiar așa gravă.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-dumneavoastră spuneți că se mișcă lucrurile în oraș? Ce se mișcă, domnule? Că se fac chestiunile curente?

Domnul Primar Cosmin NECULA-nu, haideți să vă dau un exemplu. Și vă repet, apropos de școli și de prioritizări. Uitați-vă la ceea ce am prioritizat în întregul mandat. Și educația a fost una dintre priorități. Și vă repet, am plecat de la o administrație liberală, nu că sunteți dumneavoastră acum liberal ci din cauza celor care erau, de la alocări financiare în 2015 de 7,5 milioane, 2016 de 8 milioane și am ajuns crescând la 19 milioane de lei, domnule consilier. Și le-am făcut împreună și de aia sunt acum altfel unitățile de învățământ. N-am putut soluționa tot. Și uitați că se termină obiective, da?

După aia, o altă problemă pe care am avut-o, a fost că nu am găsit nici un proiect în Primăria Bacău, n-aveam proiect pentru nimic, de nimic, de zero. Și apucă-te cu proiecte europene, ia-1 pe domnul director Anghel, hai să vedem ce se poate face, hai strategii de dezvoltare, hai plan de mobilitate urbanistică, tot așa am crescut.

După aia, știți, mă gândeam să ne apucăm să facem străzi. Stați puțin că trama stradală a municipiului Bacău avea între 7 și 12 ani vechime și a început să crape toată. Și a trebuit să turnăm asfalt. După aia ne-am dat seama că n-avem cu cine lucra și a trebuit să înființăm Societatea de Servicii Publice și care dacă n-o aveam nu se facea nici acum Insula. Și tot așa.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-sedinta ordinară a luat sfârșit. Domnul Consilier Daniel MICLĂUS-spun sincer că a fost o discuție cum ar fi trebuit să fie la fiecare ședință de consiliu local. Nu cu strigăte, cu...

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-da. domnule consilier, dar nici dumneavoastră n-ați țipat deloc. La începutul ședinței...

Domnul Consilier Daniel MICLÂUS-auziti. dac-aș fi fost lăsat să-mi expun ideile, pot să mă încadrez și într-un minut.

Doamna Președinte de ședință Raluca-Ioana DINU-la începutul ședinței aveați cu totul alt ton față de cel de acum.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU-doamna președinte, în tot mandatul acesta nici un consilier nu m-a întrebat, din proprie inițiativă, părerea mea de specialist despre un anumit proiect. Nici un consilier, de la începutul mandatului am fost tot timpul disponibil să discut, să propun, să implic profesional pe toți colegii mei prin concursuri, prin tot felul de lucruri care sunt legale și credeți-mă nu am avut cu cine discuta.

Doamna Președinte de ședința Raluca-Ioana DINU-domnule arhitect, nimeni nu v-a solicitat punctul de vedere pentru că l-a solicitat executivului. Pe de altă parte, nimeni nu v-a oprit, cum a fost situația astăzi, când m-ați lămurit mai bine decât a reușit s-o facă, vă spun sincer, doamna arhitect, care era eroarea materială, nimeni nu v-a oprit să vă spuneți punctul de vedere.

Rezultatul de la voturile secrete au fost citite, pentru unele proiecte, ulterior finalizării proiectelor respective. Acestea au fost inserate imediat la punctele cărora aparțin pentru menținerea cursivității și o mai ușoară înțelegere la parcurgerea procesului verbal.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.întocmit: Nicoleta Matei și Maria Adomnicăi

Ds.I-A-2/ Ex.l