Proces verbal din 19.04.2019

Proces verbal - Ședința ordinară a CLB din data de 19 aprilie 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL Nr. 65196 din 24.04.2019

încheiat pentru ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 19.04.2019.

Domnul Primar Cosmin Necula - rog asistența să se ridice în vederea intonării imnului național.

Se intonează imnul.

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -bună ziua. în conformitate cu prevederile art.39(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția nr. 1317 din 12.04.2019, a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință ordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 17 consilieri, ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: doamna consilier Lazăr Doina-Emanuela, domnul consilier Huluță Ghiorghe și domnul consilier Miclăuș Daniel ( care au intrat ulterior în sală) și domnul Viceprimar Ștefan Daniel - Dragoș.

Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 29.03.2019.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCR1PĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru a fost aprobat procesul verbal al ședinței ordinare din 29.03.2019. (S-au anunțat 17 voturi pentru dar corect este 16).

Dau cuvântul domnului Președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Hie Bîrzu- mulțumesc, domnul secretar. Bună dimineața, doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței

Domnul Primar Cosmin Necula - sărut mâna, bună dimineața stimate doamne și stimați domni consilieri locali, stimați cetățeni ai municipiului Bacău. Voi da citire Dispoziției 1317 din 12.04.2019, privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în ședință ordinară pentru astăzi ora 09:00, Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de Viceprimar al Municipiului Bacău a domnului Ștefan Daniel Dragoș.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU și Consilierii Locali: Ciocodei Mihaela, Luca Vasile, Șova- Gâțu Laur, Dragomir Doina, Dinu Ioana - Raluca, Breahnă - Pravăț Ionela -Cristina, Botoi Romică, Stan Gabriel, Dănilă Gheorghe, Pricopoaea Enula

 • 2.  Proiect de hotărâre privind alegerea celui de- al doilea Viceprimar al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I anul 2019 al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.   Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 520/ 2018 prin care s-au aprobat pentru anul 2019 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 -privind Codul fiscal, modificată și completată

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5.   Proiect de hotărâre privind aprobarea “Planului de calitate a aerului în municipiul Bacău, pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/ NOX), perioada 2019-2023”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6.   Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Școala Gimnazială nr. 10 și cu Școala Gimnazială ”George Bacovia ” în vederea amenajării unor grădini urbane școlare în cadrul Programului „Creștem Grădinescu”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7.   Proiect de hotărâre privind asocierea de principiu dintre municipiul Bacău și Comuna Letea Veche în vederea realizării în comun a unui viitor „Târg Auto” Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 8.    Proiect de hotărâre privind asocierea de principiu dintre Municipiul Bacău și Județul Bacău în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții „Reparații capitale imobile C14 și C15 Grădiniță Specială - Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale Bacău”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 9.  Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău și cu S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții ,REALIZAREA STAȚIEI DE DEMANGANIZARE GHERÂIEȘTI ȘI REABILITAREA FRONTURILOR DE CAPTARE” și pentru aprobarea documentației tehnico-economice a investiției

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 10. Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA pe o perioadă de 2 (două) luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată în condițiile legii

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de atribuire a autorizațiilor taxi pentru desfășurarea activității de transport în regim de taxi, la nivelul municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 12. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții

ale Poliției Locale a Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a suprafeței de lmp spațiu situat în incinta Bazinului de înot în vederea amplasării unui automat de cafea și băuturi calde

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 16. Proiect de hotărâre de modificare a HCL nr. 128/ 2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind procedura de vânzare a unor bunuri -terenuri proprietate privata a municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de inchiriere/ concesionare

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 17. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68719/03.04.2017, de la dl. Furtuna Silviu-Nicolae, la dl. Huțu Constantin-Marius, in calitate de cumpărător si d-na Postolache Lămâița, in calitate de uzufructuară

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 18. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68779 din 23.04.2013 de la d-nii Tomozei Cătălin si Tomozei Diana, la d-na Vieru Lucia

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 19. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 16966/20.04.2007 de la S.C. EVRIKA S.R.L., laS.C. M&S SECURITY SYSTEMS S.R.L.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a suprafeței de 79,00 m.p. teren, dispus in doua loturi (38,00 m.p. + 41,00 m.p.) situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau -beneficiari Trofîn Florin-Constantin si Trofin Cristina

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 21. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

 • 22. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău și dezlipirea unui teren în suprafață de 3787 mp situat în Bacău, str. Mărășești nr. 100 bis

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 23. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, pe o perioadă de 15 ani, a centralei termice situată în Bacău, str. Banca Națională, către Colegiul Național "Gheorghe Vrânceanu”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 24. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

întocmit pentru CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL, GOSPODĂRIE DE APA, REAMENAJARE ACCESE, PARCARE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, ÎMPREJMUIRE TEREN SI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE, STR. ABATORULUI, NR. 6, din municipiul Bacau, obiective ce se vor realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR: S.C. DEDEMAN S.R.L., din Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Comuna Letea Veche și Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 28. Diverse.

28A PESTE ORDINEA DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 29/10.02.2014 privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificările ulterioare

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

28B Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii unor sportivi de Ia Clubul Sportiv ”Adamas” din municipiul Bacău pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Doamnelor și domnilor consilieri locali, o să vă rog să-mi permiteți o schimbare pe ordinea de zi, proiectul 28B privind aprobarea premierii unor sportivi de la Clubul Sportiv ”Adamas” din municipiul Bacău pentru performanțe deosebite naționale și internaționale, să-l trecem primul pe ordinea de zi, urmând ca celelalte proiecte de pe ordinea de zi să curgă în continuare.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - sunt observații la ordinea de zi? Dacă nu sunt observații, supunem la vot ordinea de zi cu modificarea propusă. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NÂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

17

-

Cu 17 voturi pentru a fost aprobată ordinea de zi.

întreb domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi.

Domnul Consilier Bîrzu Ilie -eu am la proiectul numărul 6 și proiectul numărul 23, sunt membru în Consiliul de Administrație la școlile respective și nu pot să fac eu propunerea și să aprob.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - să se consemneze. Alte situații? Doamna Consilier Ciocodei Mihaela - la proiectul 23 sunt în Consiliul de Administrație.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - dacă nu sunt alte situații, dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu - doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, așa cum v-a fost transmisă dumneavoastră în cursul zilei de ieri.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Cu acordul tuturor consilierilor a fost aprobata modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție pe ordinea de zi.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CRE1

’U CĂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DAN

ILĂGHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASELE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NÂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

17

-

Cu 17 voturi exprimate a fost aprobată modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție pe ordinea de zi.

Intră în sală doamna consilier Lazăr Doina-Emanuela.

28B. Se trece la punctul 28B al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea premierii unor sportivi de la Clubul Sportiv ”Adamas” din municipiul Bacău pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre, doamnelor și domnilor consilieri locali, vin în fața dumneavoastră cu rugămintea de a aproba premierea unor sportivi de la Clubul Sportiv ”Adamas” din municipiul Bacău pentru rezultate naționale și internaționale deosebite obținute. Este vorba de Clubul Sportiv ”Adamas”, clubul sportiv care are niște rezultate și niște performanțe deosebite în dansul sportiv. Alături de noi, astăzi, în sală se află micuții sportivi care în momentul de față sunt medaliați și sunt campionii municipiului Bacău. Propunerea mea către dumneavoastră este ca să-i premiem. Din păcate cu o sumă destul de mică dar în speranța că vor ajunge cei mai mari campioni pe care îi are România la această categorie și proporțional cu creșterea dumnealor în valoare și cu creșterea de vârstă și trecerea la seniori, performanțele pe care le vor avea să fie răsplătite după puținul și putința noastră, de către municipalitatea Bacău. Doamnelor și domnilor consilieri locali, aceștia sunt campionii municipiului Bacău și rugămintea mea către dumneavoastră, în contextul în care considerați că este legal și oportun, să aprobați proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu -deci, avizul îl considerăm favorabil ,da? Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - da.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hie Bîrzu -discuții asupra proiectului dacă sunt? Constat că nu sunt discuții. Se trece la procedura de vot secret și invit pe doamna consilier să împartă voturile, sau domnul Dănilă.

Doamna Consilier Ioana - Raluca Dinu - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea premierii unor sportivi de la Clubul Sportiv ”Adamas” din municipiul Bacău pentru performante naționale și internaționale deosebite obținute.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 18

  Nr.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NÎJ]

  MĂRVOTUB

  crt.

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1. Se aprobă premierea sportivilor de la Clubul Sportiv ”Adamas” Bacău, cu suma de 1.190 lei fiecare pentru obținerea locului I la Campionatul Național de □ase al României la Dans Sportiv și The Star 2hampionship - competiție internațională pentru amatori ?i profesioniști, conform prevederilor HCL nr. 147/ 2008: S-a adoptat

  18

  0

  0

  2.

  Buzdugan Sabin Matei S-a adoptat

  18

  0

  0

  3.

  romiță Rebeca S-a adoptat

  18

  0

  0

  4.

  Lungu Marian S-a adoptat

  18

  0

  0

  5.

  Condopol Bianca Ștefania S-a adoptat

  18

  0

  0

  6.

  [pate Mateo S-a adoptat

  18

  0

  0

  7.

  Stelea Sonia - Maria

  S-a adoptat

  18

  0

  0

  8.

  ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local, potrivit sistemului de premiere, a sumelor mai sus menționate, pentru acordarea premiilor către persoanele nominalizate la art. 1.

  S-a adoptat

  18

  0

  0

  9.

  ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

  S-a adoptat

  18

  0

  0

  10

  ART. 4.    Hotărârea va fi comunicată Direcției

  Economice, Serviciului Cabinet Primar și Clubului Sportiv ”Adamas” Bacău

  S-a adoptat

  18

  0

  0

  11

  ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității. S-a adoptat

  18

  0

  0

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu - felicitări pentru dragii noștri tineri și... performanțele deosebite. Dragi colegi cred că merită un rând de aplauze acești copii minunați.

Aplauze.

l.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hie Bîrzu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de Viceprimar al Municipiului Bacău a domnului Ștefan Daniel Dragoș.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU și Consilierii Locali: Ciocodei Mihaela, Luca Vasile, Șova- Gâțu Laur, Dragomir Doina, Dinu Ioana - Raluca, Breahnă - Pravăț Ionela - Cristina, Botoi Romică, Stan Gabriel, Dănilă Gheorghe, Pricopoaea Enula

Domnul Primar Cosmin Necula -mulțumesc, domnule președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, revin cu proiectul din ședința ordinară de data trecută. Este vorba de încetarea mandatului de viceprimar al Municipiului Bacău a domnului Ștefan Daniel Dragoș. Expunerea de motive ați avut-o la mapă. Motivele sunt aceleași. Aceeași muncă intensă și luna aceasta, fără atribuții. Dar parcă dacă ar fi avut, nu conta. Rămâne la latitudinea dumneavoastră doamnelor și domnilor consilieri locali, dacă îl veți mai ține în funcție pe domnul Dragoș -Daniel Ștefan încă o lună pentru 8800 de lei, să nu faci nimic. Deci, vă rog, este un vot pe propria conștiință, Doamne ferește, nu încerc să influențez pe absolut nimeni.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Ponovici - nu există obiecțiuni de legalitate . Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu - deci avizul dumneavoastră este favorabil, domnul Secretar.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hie Bîrzu -discuții turnează asupra proiectului? Domnul consilier independent Cristian Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - bună ziua, mulțumesc. Domnule Primar, păreți cam resemnat în apelul dumneavoastră, ceea ce mă miră. Mi-ar fi plăcut să fiți mai abil în această privință. îmi pare că domnul Viceprimar Ștefan nu este prezent, întrucât i-aș fi transmis de ce votez cu două mâini, ca să zic așa, această solicitare. Dar în același timp aș vrea să subliniez și felul în care vă îndepliniți dumneavoastră, cei care rămâneți, sau care veți rămâne, sau sunteți în fruntea municipiului, atribuțiile pe care le aveți legate de administrarea domeniului public, de curățenia din oraș, de

învățământ și așa mai departe. Și ca să setăm tonul, ca să setăm tonul ca să ajungem la vot, o să vin și o să vă pun în față trei foi, mă rog, cu rugămintea să i-o transmiteți și viceprimarului pe cea de a treia, pe care să vă scrieți și dumneavoastră demisiile. Pentru că, după părerea mea, trebuie să plecați toți de acolo.

Domnul Primar Cosmin Necula - dar vă rog, împreună cu dumneavoastră că faceți parte din acest consiliu local. Și dacă eu nu performez, dumneavoastră sunteți departe de a performa. Circul până la capăt, domnul Ghingheș, pentru că administrație și politică nu știți să faceți.

Domnul Președinte de ședință Hie Bîrzu - dacă nu mai sunt... domnul Dănilă. Domnul Consilier Cristian Ghingheș - mai devreme sau mai târziu tot se va întâmpla.

Domnul Președinte de ședință Hie Bîrzu - nu mai sunt discuții, îl invit pe domnul Dănilă, să împartă buletinele de vot

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - ( discuție înafara microfonului).

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - nu ați fost ieri la Primărie sau de ce? Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - ( discuție înafara microfonului).

Domnul Primar Cosmin Necula - domnul consilier, îmi cer scuze că intervin. Așa cum ați fost dumneavoastră demis din toate Consiliile de Administrație Școlare că nu v-ați prezentat.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - vă înșelați. Nu am participat la două. Și vreți să vă transmit ce au spus cei de la Cuza?

Domnul Primar Cosmin Necula -poate, poate până la urmă vă veți da demisia. Să nu mai încurcați pe toată lumea.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - vreți să vă transmit cum ați obligat școlile să plătească din banii primiți de la Ministerul Educației, investițiile cu care vă lăudați dumneavoastră?

Domnul Primar Cosmin Necula - dumneavoastră puteați să scrieți la DNA, domnul...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - investițiile cu care vă lăudați dumneavoastră...

Domnul Primar Cosmin Necula - scrieți la DNA.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - cele 50 de clase sunt plătite din banii care îi primesc de la minister.

Domnul Primar Cosmin Necula -luați-vă foile....

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - nu din banii de la municipiu.

Domnul Primar Cosmin Necula - luați-vă foile și faceți denunț la DNA, domnule. Domnul Consilier Cristian Ghingheș - și vă lăudați cu investițiile.

Domnul Primar Cosmin Necula - nu mai mințiți atât. Luați-vă foaia și la DNA cu dumneavoastră, domnule. Continuați periplul acolo.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - eu știu că dumneavoastră aveți drum des pe acolo, nu eu.

Domnul Primar Cosmin Necula - da, din cauza dumneavoastră, denunțătorii. Acesta este scopul lor. Vă urez succes. Mai faceți unul.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - eu am obligația să semnalez faptele penale pe care le săvârșiți.

Domnul Primar Cosmin Necula - aveți ocazia să denunțați, domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - am obligația conform Codului de Procedură Penală să le semnalez.

Domnul Primar Cosmin Necula - și Ana Pauker avea aceeași obligație, stați liniștit. Domnul Consilier Cristian Ghinghes - da, puteți totuși să o folosiți.

Domnul Primar Cosmin Necula - menționez, Ana Pauker, aveți înaintași cu succes. Continuați sarabanda.

Domnul Președinte de ședința Ilie Bîrzu - rugăm domnii consilieri să voteze. Doamna Consilier Ioana - Raluca Dinu - stimați colegi, mai avem buletine de vot. Mai vine cineva la vot sau închei procesul? Cred că putem încheia procesul de .... Poftim?

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - încheiați-1.

Doamna Consilier Ioana - Raluca Dinu - asta urma să spun. Rog membrii comisiei de numărare a votului să vină în față. Mulțumesc.

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de Viceprimar al Municipiului Bacău a domnului Ștefan Daniel Dragoș.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU și Consilierii Locali: Ciocodei Mihaela, Luca Vasile, Șova- Gâțu Laur, Dragomir Doina, Dinu Ioana - Raluca, Breahnă - Pravăț Ionela - Cristina, Botoi Romică, Stan Gabriel, Dănilă Gheorghe, Pricopoaea Enula

 • 1. Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -13

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. - Se anrobă încetarea mandatului de Vicenrimar al Municipiului Bacău a domnului Ștefan Daniel Dragoș, prin schimbarea din funcție, conform art. 57 alin. (4) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată.

  Nu s-a adoptat.

  12

  0

  1

  2.

  Art 2. - Dl. Ștefan Daniel Draeos îsi va exercita în continuare mandatul de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău.

  Nu s-a adoptat

  12

  0

  1

  3.

  Art. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol.

  Nu s-a adoptat

  12

  0

  1

  4.

  Art 4. - Hotărârea va fi comunicată d-lui Ștefan Daniel Dragoș, Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și persoanei nominalizate la art. 2.

  Nu s-a adoptat

  12

  0

  1

  5.

  Art. 5. - Prin griia Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității. Nu s-a adoptat

  12

  0

  1

 • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alegerea celui de - al doilea Viceprimar al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc domnului...

Domnul Președinte de ședință Hie Bîrzu - sărim peste alegerea vicelui...

Domnul Primar Cosmin Necula - păi, dar de ce să sărim, domnul președinte de ședință? Chiar discutam cu domnul Secretar, al doilea, proiectul următor este proiect de hotărâre privind alegerea celui de-al doilea viceprimar al Municipiului Bacău. Având în vedere că avem un viceprimar în vacanță de mai mult timp, dovada este și prezența dumisale astăzi aici, probabil are vreun certificat medical, mă gândeam dacă nu am putea alege ceva așa, măcar onorific, să avem în momentul de față și măcar onorific să propunem pe cineva, domnul președinte de ședință. Acum rămâne să discutăm dacă ne dă avizul de legalitate domnul secretar. Pe de altă parte mă bucur că oarecum se alege scena politică, se aleg apele și în sfârșit și Partidul Național Liberal și-a găsit un candidat în domnul Viceprimar Dragoș - Daniel Ștefan, care îl susține cu succes. Felicitări, colegi liberali. Mult succes de aici în acolo. Da, vedeți mai aveți încă o lună...

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - domnul primar, până ne vom pronunța noi asupra candidatului...

Domnul Primar Cosmin Necula - doamna consilier, haideți să vorbim pe rând. Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - ... o să vă rugăm să nu anticipați nici un nume din punctul nostru de vedere. Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula - doamna consilier, doamna consilier știu că sunteți foarte nouă aici în consiliul local în această perioadă, dar să știți că noi aici vorbim pe rând. Vă mulțumesc mult. Vă urez succes alături de noul candidat.

Domnul Președinte de ședința Hie Bîrzu - doamna Raluca, mai vreți să spuneți ceva?

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - am spus deja. Domnul Ștefan nu este candidatul nostru. Până o să facem noi declarații în acest sens, o să vă rog să abțineți de la.....

Domnul Primar Cosmin Necula - (luare de cuvânt înafara microfonului).

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - noi nu am participat la acest vot. Nu este problema noastră. O să vă rugăm să o tratați între dumneavoastră și domnul Ștefan.

Domnul Primar Cosmin Necula - problema dumneavoastră este cu domnul Palăr. Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - noi cu domnul președinte nu avem nici o problemă.

Domnul Primar Cosmin Necula - sunt convins.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - dar știți care este ironia? Că Partidul Național Liberal, nu l-a votat viceprimar pe Ștefan în 2016 , și acum îl ține în funcție. Mi se pare foarte ironic, dar mă rog, mă abțin.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - domnule consilier, noi nu-1 ținem în funcție. Dumneavoastră l-ați ales și l-ați susținut. O să vă rugăm să vă pronunțați în dreptul dumneavoastră, nu vorbiți în numele nostru.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - eu tocmai am semnat pentru demiterea lui. Cum adică l-am susținut?

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - dumneavoastră ați semnat pentru demiterea dânsului, noi ne-am abținut de la acest vot. Nu am participat, nu este discuția noastră, nu este problema noastră. O să vă lăsăm pe dumneavoastră PSD și alianța, PMP- ALDE, să vă rezolvați problemele. Nu interpretați gesturile noastre, dumneavoastră.

Doamna Consilier Enula Pricopoaea - doamna consilier, ați spus că nu este problema dumneavoastră. Faceți parte din consiliul local.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - da.

Doamna Consilier Enula Pricopoaea - deci faceți și dumneavoastră parte din administrație și este dreptul și al dumneavoastră și atribuțiile dumneavoastră, și responsabilitatea dumneavoastră să verificați ce a făcut domnul Ștefan pe tot timpul mandatului. Faptul când vine la comisii, ce face la comisii, și că domnul și-a început campania electorală, din momentul când a ajuns viceprimar, el numai asta face, deci era atribuția dumneavoastră ca și consilieri. Ori abținerea aceasta și faptul că îl contrați pe domnul Ghingheș, toată stima lui domnul Ghingheș că și-a asumat, da, și a spus că nu l-a susținut. Dumneavoastră prin această abținere, eu cred că îl susțineți pe domnul Ștefan.

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase - mă bucur că vă înțelegeți cu domnul Ghingheș și vă doresc succes.

Doamna Consilier Enula Pricopoaea - mulțumim, mulțumim. Domnul Președinte de ședință Die Bîrzu - domnul Primar, vă rog.

Domnul Primar Cosmin Necula - deci, doar un simplu comentariu și după acea vă propun să intrăm mai abrupt în ordinea de zi. S-au realizat, s-au concretizat două premiere. Domnul Viceprimar Ștefan și-a găsit un partid, sau un susținător, sau un grup de susținere, în Partidul Național Liberal. Mă bucur de acest lucru. Și doi, după cum vedeți, domnul Cristian Ghingheș, din nou aplaudat la scenă deschisă de colegii din PSD, de foștii colegi din PSD, îmi cer scuze. Mulțumim pentru premiere.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - poate vă gândiți la hârtia aceea de pe masă că Bacăul arată cum arată și vă țineți de glume.

Domnul Primar Cosmin Necula - mai scrieți ceva la DNA și...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - aplauze, vă rog.

Domnul Consilier Creți Cătălin - Bogdan - se pare că și PSD-ul și-a găsit candidat la primărie.

Domnul Președinte de ședință Hie Bîrzu - dragi colegi, nu avem la punctul 2... Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovid - punctul 2, de pe ordinea de zi nu mai are obiect.

Domnul Președinte de ședință Die Bîrzu - nu mai are obiect, dacă rămânea un tânăr de acesta, un tânăr de acesta era bine să fie viceprimar, din rândul copiilor care au performanțe în Bacău.

Domnul Primar Cosmin Necula - dacă votați, domnul Bîrzu, poate.

Domnul Președinte de ședință Die Bîrzu - bun.

Domnul Primar Cosmin Necula - dacă votați.

Domnul Președinte de ședință Die Bîrzu - intr-adevăr, suntem într-o situație anormală prin care totuși să rămână în funcție o persoană care nu mai are atribuții. Da, trecem la următorul punct al ordinii de zi.

3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Die Bîrzu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I anul 2019 al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnul președinte de ședință. Este vorba de aprobarea contului de execuție pe trimestrul numănil 1 al anului 2019 al Municipiului Bacău. Doamna director economic Zamfir vă poate sta la dispoziție pentru absolut orice fel de interpelare.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovid - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Die Bîrzu -discuții asupra proiectului? Constat că nu sunt discuții. Invit pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot proiectul. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRDEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședința Die Bîrzu dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăt să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 520/ 2018 prin care s-au aprobat pentru anul 2019 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - expunerea de motive la proiectul privind completarea HCL nr. 520/ 2018 prin care s-au aprobat pentru anul 2019 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local. Mulțumesc, materialul l-ați avut Ia mapă. Este vorba de menținerea taxelor și pentru a putea finanța proiectele aflate în derulare, promovate de către administrația actuală. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hie Bîrzu -discuții? Poftiți, domnul consilier Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - da, mulțumesc. Constat că, din păcate, executivul sau membrii executivului nu știu despre ce este acest proiect. Este vorba despre introducerea unei noi taxe. Taxa pentru cei care amplasează corturi de propagandă electorală pe domeniul public al municipiului. Și aș dori să fac un amendament în acest sens. Aici este propusă suma de 300 de lei pe locație, pe lună dar la cererea candidaților independenți și a partidelor mai mici care nu au posibilitățile PNL-ului sau PSD-ului de a susține astfel de costuri din bugetele lor de zeci de milioane de euro pe an, aș dori să fac un amendament și astfel să modificăm articolul 1- de la 300 de lei la 50 de lei pe locație, pe lună, tocmai pentru a veni în sprijinul organizațiilor politice locale noi, mai mici, mă rog, locale, organizațiilor politice locale noi, mai mici sau candidaților independenți.

Domnul Președinte de ședință Die Bîrzu - da, dacă întrunește avizul de legalitate. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovid - supunem la vot amendamentul ridicat de domnul Ghingheș.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU 1OANA-RALUCA

X

8.

DRAGOM1R DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X .

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPO AEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANGABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚULAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

6

12

-

Cu 6 voturi pentru și 12 împotrivă, amendamentul nu a fost adoptat.

Domnul Președinte de ședință Ilie Bîrzu - dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot proiectul.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICÂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN I

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPO AEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

13

1

4

Cu 13 voturi pentru, 4 abțineri și un vot împotrivă a fost adoptat proiectul de hotărâre.

S.Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință BîrzuUie dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea ‘Planului de calitate a aerului în municipiul Bacău, pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/ NOX), perioada 2019 - 2023”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin-Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea ‘Planului de calitate a aerului în municipiul Bacău, pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/ NOJ, perioada 2019 - 2023”

Mai multe instituții, în plan local, au elaborat un plan de calitate al aerului din municipiul Bacău. Dintre aceste instituții enumerăm: Poliția Locală a Municipiului Bacău, Agenția de Dezvoltare Locală, Direcția de Sănătate Publică, Transport Public și Inspectoratul de Poliție Județean. Acest plan cuprinde o serie de măsuri care vizează păstrarea calității aerului în municipiul Bacău. M-aș referi aici la modernizările parcurilor auto utilizate pentru transportul public, introducerea unor coridoare de transport public local și al deplasărilor cu bicicleta, construcția variantei ocolitoare a municipiului Bacău care va scoate traficul greu de pe raza municipiului, reducerea emisiilor la încălzire și alte măsuri propuse de această comisie mixtă. Materialul l-ați avut la mapă și vă rog să-1 votați în formula prezentată.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Compartiment Managementul Calității, Protecția Mediului și Protecția Muncii).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Uie - discuții? Constat că nu sunt discuții, domnule secretar, vă rog să faceți apelul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ    IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNBLĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

Ieșit din sală

11.

[ROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

ABSENT

15.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru,domnul Huluță ieșit din sală, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

6.Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Școala Gimnazială nr. 10 și cu Școala Gimnazială „George Bacovia ” în vederea amenajării unor grădini urbane școlare în cadrul Programului „Creștem Grădinescu” Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin-Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Școala Gimnazială nr. 10 și cu Școala Gimnazială „George Bacovia ” în vederea amenajării unor grădini urbane. Este promovat acest proiect împreună cu Societatea Kaufland din Bacău și se dorește înființarea unei grădini în zona școlilor. Eu știu, misiunea noastră este să aprobăm, să punem la dispoziție terenul aferent acelor grădini, la cele două școli, Școala Bacovia și Școala nr.10. Proiectul l-ați avut la mapă și vă propun să-1 votați în forma prezentată. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie - discuții dacă sunt la acest proiect? Constat că nu sunt, domnule secretar, vă rog să faceți apelul consilierilor.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? O neparticipare la vot a domnului Hie Bîrzu. Dar de ce?

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela- Cristina- Domnule Secretar, numai un pic, domnul consilier Hie Bîrzu se abține dat fiind calitatea sa, fiind membru în Consiliul de administrație al Școlii 10? Nu știu, suntem sau nu suntem în conflict de interese aici?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-nu are nici o treabă.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela- Cristina-exact.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-deci. aveți vreun interes personal? Păi nu, atunci?

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela- Cristina-exact. Adică, cred că ar trebui...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-dacă ați citit legea, v-ați dat seama.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela- Cristina-eu am ajuns la concluzia că n-ar trebui să mă abțin, ar trebui să particip la vot. Domnule Bîrzu, na, ar trebui să ne armonizăm între noi, cred, cu chestiunile acestea.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Hie-domnule Secretar, din punctul meu de vedere... (nu se înțelege, discuție înafara microfonului).

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela- Cristina-domnule secretar, o opinie din partea dumneavoastră?

Domnul Secretar Nicoiae-Ovidiu Popovici-din punctul meu de vedere, atât timp cât nu-i un fel de interes patrimonial, n-ar fi nici o problemă. Dar, pe de altă parte, practica A.N.I. mă face să mă abțin, sincer. Că dacă discutăm, tot am pornit această discuție, și viceprimarul, până la urmă, când era numit în consiliu de administrație n-avea nici un interes personal, nici patrimonial, nici nimic și totuși s-a ajuns la concluzia că este în conflict de interese și tot în urma unei plângeri, așa că...

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Hie-vă dau exemplu, la viceprimari, Legea Educației naționale spune că poate face parte, Legea Administrației Publice spune că este în conflict de interese, nu poate fi membru în consiliul de administrație.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu. domnul Bîrzu se referă la forma veche.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Hie - la forma veche.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Pooovici-reluăm votul, ca să nu existe probleme. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Avem două abțineri, doamna Ciocodei, nu...

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-neDarticipare la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-16 voturi pentru. Doamna consilier Dinu Ioana-Raluca-sunt 3 abțineri.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-păi nu s-a anunțat înaintea ...

Patru cred, câte, până la urmă, abțineri aveți?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVAȚ ionela-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

6.

DĂNILĂ gheorghe

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

J>.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

[ROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

13.

LUCA VASILE

X

14.

VIICLĂUȘ DANIEL

ABSENT

15.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

15

-

3

Cu 15 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

7.Se trece la punctul 7 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea de principiu dintre municipiul Bacău și Comuna Letea Veche în vederea realizării în comun a unui viitor ”Târg Auto”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula- mulțumesc, domnule președinte de ședință. Este vorba de un proiect, acest proiect pe care vi-1 propun dumneavoastră, are drept obiectiv asocierea dintre primăria, dintre Municipiul Bacău și U.A.T. Letea Veche în vederea realizării în comun a unui târg auto. Este, practic, așa cum v-am anunțat de la finalul anului trecut, este vorba de un proiect pe care vrem să-l dezvoltăm în comun. în momentul de față, târgul auto al Municipiului Bacău este pe o suprafață de 4,5 hectare, o suprafață care în momentul de față este profund subdimensionată față de necesitățile și de piața auto care există în municipiul Bacău. Nu avem, în momentul de față, în aceeași locație sau să zic pe aceeași locație, o suprafață compactă pe care s-o dețină Municipiul Bacău, o suprafață mai mare, fapt pentru care am purces la această asociere de principiu cu U.A.T. Letea Veche, pentru o suprafață mai mare, cca. 6 hectare de teren care are posibilități de căi de defluare mai multe, cel puțin trei căi de defluare în realizarea unui alt concept de târg auto, față de cel care este existent în momentul de față. Repet, această asociere este de principiu, este de principiu, urmând ca din momentul în care, dacă dumneavoastră veți considera oportun și legal și veți vota acest proiect de hotărâre, să începem efectiv toate studiile și toată documentarea care este necesară pentru realizarea concretă a acestui obiectiv. Necesitatea unui târg auto de mai mari dimensiuni pentru municipiul Bacău este evidentă. Suntem oarecum la concurență cu alt U.A.T. pentru a fi cel mai mare târg auto din Regiunea de Nord-Est. Eu cred că este un proiect pe care ar trebui să-l dezvoltăm noi, aici, în municipiul Bacău.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Administrația Piețelor).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - discuții asupra proiectului? Domnul consilier Ghingheș.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-multumesc. înainte de a vota sau nu, de principiu, această asociere, am dori să ne lămuriți câteva chestiuni.

Prima, dacă actualul teren va rămâne un obor sau aveți alte planuri, eventual imobiliare în parteneriat public-privat?

 • 2. Dacă viitorul târg auto va fi în patrimoniul municipiului Bacău, mai ales pentru că acesta generează venituri la bugetul local?

 • 3. Dacă ați avut în vedere nu doar circulația și accesul local, ci mai ales accesibilitatea de la oraș în zona oborului și implicit în zona Letea Veche, pentru că după părerea mea, asta-i principala problemă pe care o avem acolo. Pentru că dacă mutăm târgul cu câteva sute de metri, un kilometru, problema aceasta a accesului din oraș rămâne și aglomerația va fi în continuare o chestiune prezentă.

Și alte două întrebări, dacă-mi permiteți. M-a rugat Dorin Chirilescu să vi le transmit, pentru că după cum bine știți, el a avut o serie de inițiative în acest sens. Dacă ați făcut un studiu de trafic sau de impact cu privire la această propunere? Deci, practic, o chestiune de oportunitate și dacă ați luat totuși în calcul o relocare a acestui târg auto în altă zonă a orașului, eventual în zona vestică, așa cum a propus șî dumnealui? Deci, dacă ne puteți lămuri aceste chestiuni, noi suntem, adică eu cel puțin sunt deschis să votez această propunere, cu o serie de condiții ce decurg din aceste întrebări. Mulțumesc.

Domnul Președinte de sedintâ Bîrzu Ilie-dacă mai sunt colegi care au intervenții? Nu mai sunt, atunci dacă executivul poate să dea răspuns la aceste întrebări. Poftiți, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin Necula-mulțumesc, domnule președinte. Deci, haideți ca să lămurim din start posibila interpretare haotică, halucinantă și politicianistă, inclusiv a acestui proiect. în primul rând, discuțiile acestea imobiliare cu mediul privat sunt o marotă care se vehiculează cu preponderență când ne aflăm în campanie. Este evident că suprafața de 4,5 hectare pe care o are în momentul de față târgul, va rămâne în patrimoniul Municipiului Bacău și nu discutăm aici de discuții imobiliare cu mediul privat. Aici va fi o discuție pe care o avem cu dumneavoastră, consiliul local, care sunteți cei care decideți și stabiliți oportunitatea pentru absolut orice imobil de pe toată raza teritorială a municipiului Bacău la propunerea pe care o fac. Păi sunt mai multe variante. Discuții putem să avem și pe componente de târg, de obor, cum se spune, se poate discuta și de o serie de amenajări specifice unui plan de mobilitate urbană, se pot discuta foarte multe obiective care pot fi dezvoltate pe acea suprafață de teren și după cum o să vedeți și la ședința de buget o să vedeți că eu sunt, ca și primar, eu vin în fața dumneavoastră cu ideea de a ne reîntoarce suprafețele de teren într-un fel sau altul, de a le compacta și pentru a reuși să construim în comun, noi Municipiul Bacău, o serie de obiective pentru municipalitate, pentru cetățeni. Deci nu există sub nici o formă teoria cu privire la vreun interes imobiliar privat sau la vreo construcție privată cu privire la acest târg. Rămâne al Municipiului Bacău, rămâne la dispoziția locuitorilor. Consiliul local va stabili dacă va fi obor, dacă se va înscrie în planul de mobilitate urbană pe o serie de componente investiționale sau nu. Clar este că, dar o să răspund punctual la toate aceste întrebări. Cu privire la patrimoniu sau forma patrimonială de asociere dintre Unitatea Administrativ-Teritorială Letea Veche și Municipiul Bacău, este vorba de o asociere în participațiune, stabilită conform legii, târgul să aparțină Municipiului Bacău, acea asociere având cote părți în funcție de aportul care este calculat, aportul fiecărui U.A.T., calculat pe respectivul obiectiv investițional, da? Târgul să rămână în patrimoniul Municipiului Bacău, iar această asociere să fie făcută în funcție de aportul fiecăruia la această asociere. Așa o vedem, dar astea sunt discuții pe care le vom tranșa tot în Consiliu Local al Municipiului Bacău, pe baza unui proiect și în urma, evident și unor proiecte de hotărâre pe care Letea Veche, comuna Letea Veche le va aproba. Este evident că, așa cum se prefigurează, majoritatea investițiilor sau grosul investițiilor care sunt necesare pentru acest târg și nu sunt puține, să fie efectuate de către municipalitate Bacău, de către Municipiul Bacău. în contextul în care grosul investițiilor se face de către Municipiul Bacău, este normal ca să fie acționar majoritar, Municipiul Bacău să dețină cotele părți cele mai importante. Dar eu zic că dacă fiecare are de câștigat și comuna Letea Veche și Municipiul Bacău, nu văd de ce nu am face acest târg împreună.

A treia componentă, accesibilitatea. Da, pare că e undeva relativ apropiat, dar repet ceea ce v-am prezentat și anterior, dacă este să discutăm de accesibilitate, vedem foarte clar că acea suprafață de teren, are cel puțin trei căi de defiuare, spre deosebire de actualul târg care are o singură cale de defiuare. Să ai trei căi de defiuare și o suprafață de dimensiuni cu cel puțin două hectare mai mari, mai mult, reprezintă clar o dimensionare, concret, mult mai bună. Dar defluarea respectivă se face nu pe teritoriul municipiului Bacău, se face pe raza teritorială a comunei Letea Veche. Practic ar fi undeva aproape la jumătatea distanței acelei centuri mici, deci ar avea posibilitatea cetățenii care sunt acolo să deflueze la jumătatea, aproximativ la jumătatea centurii mici, care leagă Aviatori, sau nu, zona Republicii de zona sensurilor giratorii construite recent.

4.Oportunitatea, indiferent ce vrea domnul Chirilescu, ce nu vrea domnul Chirilescu, oportunitatea o stabiliți dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri locali. Dacă altcineva își dorește să fie membru în consiliul local, domnul Chirilescu poate s-o facă, dar din 2020, dacă cetățenii îl vor mandata cu acest lucru, oportunitatea acestei investiții o stabiliți dumneavoastră, dacă dumneavoastră o considerați că este oportună sau nu. Dar, repet, în momentul de față este vorba de o asociere de principiu. Pe baza acestei asocieri de principiu putem pune pe bugetul Consiliului Local al Municipiului Bacău studiile de oportunitate, de fezabilitate, documentațiile tehnice, absolut toate aceste documente care să prezinte în mod concret cu date exacte oportunitatea, sau să justifice oportunitatea, o eventuală oportunitate așa cum o vedeți dumneavoastră sau nu. Relocarea în alte zone, așa e ușor de spus, să relocăm nu știu pe unde, să relocăm în jos, în sus, pe stânga, pe dreapta, dar fără a avea nici planuri concrete, fără a lua în calcul nici șosele de centură, nici alte asemenea elemente sau zone compacte pe care să le aibă un U.A.T. Mai este un element foarte important, atât timp cât târgul se află, s-ar afla în relativa apropriere a acelui vechi târg ar fi și o componentă prin care cetățenii n-ar fi oarecum bulversați să zic că nu mai știu unde se află târgul. Dar este o oportunitate din punctul meu de vedere să ne plasăm într-un teren în relativă apropriere, Letea Veche, aici dumneavoastră stabiliți, repet este o asociere de principiu, nu este o decizie fără cale de întoarcere.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-multumesc pentru răspunsuri. N-am înțeles exact cu privire la accesibilitatea oraș-Letea Veche. Ați menționat foarte corect de altfel accesibilitatea locală, defularea pe trei căi dar în Letea Veche, dar mă refeream mai mult la legătura cu orașul și dacă aveți în plan eventual să puneți în buget bani privind acea legătură pietonală, Vello cu Insula de Agrement care este în planul de mobilitate, sau pe acel baraj, mă rog, există această idee. Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula-desi. facem, să zic, o avancronică a bugetului consiliului local, o să vedeți acolo proiectul acelui pod care se regăsește în Planul de Mobilitate Urbană al Municipiului Bacău, de aceea am făcut, am invocat acest Plan de Mobilitate Urbană, nu întâmplător, acel nou pod peste Bistriță care trebuie să facă legătura dintre U. A.T. Letea Veche și Bacău, tot în scopul defluării mult mai simple a traficului și evident în momentul în care va fi finalizat acel pod vom avea o cu totul altă fluiditate pe zona de trafic, dar pentru a putea face acel pod, trebuie să facem primul pas, să facem documentații și să ne apucăm de treabă.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Die-domnule primar, dacă nu mai sunt discuții, domnule secretar, faceți apelul colegilor consilieri.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr.

2rt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ   IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICÂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CRE]

FU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DAN

[LĂ GHEORGHE

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

[ROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

ABSENT

15.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANGABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

15

3

-

Cu 15 voturi pentru și 3 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

8.Se trece la punctul 8 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Bîrzu Hie dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea de principiu dintre Municipiul Bacău și Județul Bacău în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții "Reparații capitale imobile C14 și C15 Grădiniță Specială - Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale Bacău”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Stimate doamne și stimați domni consilieri locali, prezentul proiect de hotărâre se referă la o asociere de principiu între Municipiul Bacău și Județul Bacău în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții "Reparații capitale imobile CI4 și C15 Grădiniță Specială - Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale Bacău”

Ce reprezintă esența acestui proiect? în momentul de față, în municipiul Bacău funcționează un Centru de zi pentru copii cu nevoi speciale, un centru care, din punctul meu de vedere, este subdimensionat. în ultimii ani am tot căutat soluții imobiliare, practic, de a muta într-o locație mult mai generoasă acest centru. Incidența copiilor cu probleme speciale, din păcate, este în creștere în municipiul Bacău și nu numai, este în toată țara. Prin bunăvoința și în parteneriatul de care ne bucurăm cu Consiliul Județean Bacău am identificat acest imobil, grădiniță, care se află undeva în zona Aviatori, lângă, să zic, pe același tronson de stradă cu Serviciul de Pașapoarte și Evidență a Populației, acolo existând posibilitatea ca împreună, Consiliul Local al Municipiului Bacău, Consiliul Județean Bacău, să creăm un obiectiv de investiții pentru copii cu nevoi speciale. Esența acestei asocieri de principiu aceasta este, este grija noastră pentru copiii cu nevoi speciale. E nevoie de un spațiu mult mai generos, Consiliul Județean este gata să ne ajute prin oferirea acestui spațiu, iar noi, practic, să intrăm la componenta de investiții, de reparații capitale a acelui obiectiv imobiliar. Din ceea ce știu, în Consiliul Județean s-a votat deja această asociere. în momentul în care dumneavoastră, dacă dumneavoastră veți considera oportun acest vot, vom putea prinde pe bugetul Municipiului Bacău acest obiectiv investițional și să ne apucăm de treabă, de proiectare și de studii de fezabilitate dar de asemenea și de expertizele tehnice necesare pentru realizarea acestui obiectiv cât mai rapid.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția de Asistență Socială). Domnul Primar Cosmin Necula-de asemenea, pentru orice întrebare, doamna director vă stă la dispoziție.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie - dacă sunt discuții, doamnelor și domnilor consilieri? Constat că nu sunt, îl invit pe domnul secretar să facă apelul. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. ort.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ   IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

[ROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASELE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

ABSENT

15.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STÂN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

9.Se trece la punctul 9 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Bîrzu Hie dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău și cu S.C. COMPANIA REGIONALA DE APĂ BACĂU S.A. în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții „REALIZAREA STAȚIEI DE DEMANGANIZARE GHERĂIEȘTI ȘI REABILITAREA FRONTURILOR DE CAPTARE” și pentru aprobarea documentației tehnico-economice a investiției Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. Stimate doamne și stimați domni consilieri locali, prezentul proiect de hotărâre are drept obiectiv asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău și cu Compania Regională de Apă în vederea realizării obiectivului STAȚIE DE DEMANGANIZARE GHERĂIEȘTI ȘI REABILITAREA FRONTURILOR DE CAPTARE”. Care este esența acestui proiect de hotărâre? Vreau în primul și-n primul rând să mulțumesc Consiliului Județean pentru că încă un proiect de hotărâre în care cele două U.A.T.-uri lucrează în cooperare pentru cetățenii pe care-i deservesc. Este vorba de un proiect, dacă nu mă înșel doamna director, de cca. 6 milioane de euro, un proiect care este propus a fi finanțat, este propus a fi finanțat într-o proporție de 95% de către Județul Bacău, pentru locuitorii, cu preponderență pentru locuitorii municipiului Bacău. Repet, mulțumesc Consiliului Județean, președintelui,vicepreședintelui și tuturor consilierilor județeni care au votat acest proiect de hotărâre. Practic, acest obiectiv investițional va asigura o parte dintre componenta...După cum știți, în momentul de față este în finalizarea avizării Rezerva de Apă a Municipiului Bacău, porțiunea de conducte, traseele de conducte și de pompe. în paralel pornește această achiziție pentru asigurarea stației de demanganizare și a fronturilor de apă de la Gherăiești-Mărgineni, fronturi din care se va extrage practic apa pentru sistemul de rezervă. Eu zic că este un proiect de hotărâre deosebit de important pentru Municipiul Bacău și împreună, acest consiliu local, actualul consiliu local, actualul consiliu județean au oportunitatea de a rămâne în istorie, ca fiind cei care au realizat pe deplin și un obiectiv deosebit de important, Rezerva de Apă a Municipiului Bacău. în paralel cu aceste componente de demanganizare a puțurilor de pe toate fronturile pe care le deține Compania de Apă care să deservească municipiul Bacău. Eu zic că este un proiect deosebit de important, cu atât mai mult că suma este considerabilă și este asigurată în proporție de 95% de către Consiliul Județean Bacău. Având documentația la mapă, doamnelor și domnilor consilieri locali, sper într-un vot favorabil, care să ne dea posibilitatea să continuăm această investiție, să avem apă bună și de calitate în municipiul Bacău.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Ilie-multumesc. domnule primar. Domnule secretar, vă rugăm.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Hie - discuții, dacă sunt? Constat că nu sunt. Domnule secretar, vă rog să faceți apelul domnilor consilieri.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

SIUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ   IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICÂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

ABSENT

15.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPAȚ CONSTANTIN

X

18.

STĂNGÂBRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

18

-

Cu 18 voturi pentru» proiectul de hotărâre a fost aprobat.

10.Se trece la punctul 10 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Bîrzu Iliedă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind prelungirea mandatului Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA pe o perioadă de 2 (două) luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată în condițiile legii

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula-multumesc. domnule președinte, domnule director, domnule consultant, vă mulțumim.

Este vorba de un proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA pe o perioadă de 2 (două) luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată în condițiile legii.

Este vorba de mandatarea noilor reprezentanți în Consiliul de Administrație al Societății de Servicii Publice prin intermediul procedurilor stufoase și greoaie, reglementate de Ordonanța 109 privind guvernarea corporatistă a întreprinderilor sau societăților de stat.

Prezent, alături de noi, domnul Nicolae Zaharia, Directorul General Interimar al Societății de Servicii Publice. Este o normalitate acest proiect de hotărâre, aștept votul dumneavoastră în contextul în care-1 considerați oportun.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de Ședință Bîrzu Hie - discuții? Constat că nu sunt. Domnule secretar, vă rog să faceți apelul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Ponovici-cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

Pentru

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2-

BREAHNĂ-PRAVÂȚ   IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CRE']

FU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂN1

1LĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHENGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

[ROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

ABSENT

15.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANTEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

15

-

3

Cu 15 voturi pentru, 3 abțineri proiectul de hotărâre a fost aprobat.

11, Se trece Ia punctul 11 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Bîrzu Hie cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de atribuire a autorizațiilor taxi pentru desfășurarea activității de transport în regim de taxi, la nivelul municipiului Bacău

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar CosminNecula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Este proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de atribuire a autorizațiilor taxi pentru desfășurarea activității de transport în regim de taxi, la nivelul municipiului Bacău. în urma planului de mobilitate urbană s-a descoperit posibilitatea și de asemenea în urma consultării statisticii oficiale a Municipiului Bacău, s-a constatat faptul că există posibilitatea ca un număr de autorizații de taxi să fie scoase la licitație, fapt pentru care am făcut regulament, l-am pus în dezbatere publică, a stat în dezbatere publică. Din ceea ce știu nu trebuia să fie în dezbatere publică dar hai să mai facem un pas pentru transparența și pentru eficientizarea acestor decizii. în momentul de față, acest proiect de hotărâre se maturizează, ajunge pe masa dumneavoastră și în urma acestui proiect de hotărâre urmează să înceapă procedurile de atribuire în condițiile legii, deci, prin procedură competitivă, dacă nu mă înșel. Alături de noi, pentru orice fel de explicații, stă domnul consilier Popa și domnul consilier Zală - domnul consilier Popa fiind consilierul meu care s-a ocupat de această problemă, fiind îndeaproape cu domnul Zală cu privire la respectarea tuturor dispozițiilor legale și cu privire la eliminarea posibilității oricărui abuz sau oricărei forme de abuz cu privire la aceste autorizații de taxi. Abuzuri care, din punctul meu de vedere, au existat suficient de mult în alte perioade. De aici încolo, doamnelor și domnilor consilieri locali, decizia vă aparține în contextul în care îl considerați oportun și legal acest proiect, vă rog să procedați ca atare.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Compartimentul Autorizare Activitate Economică și Transport).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - discuții asupra proiectului? Domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mulțumesc. Profit de ocazie și am o solicitare către compartimentul care se ocupă cu aceste autorizații taxi - dacă... și v-aș ruga să verificați și actualele autorizații pentru că primesc sesizări de la cetățeni, cum că unele arată ca după război și cred ar fi de bun augur să vedem cum se conformează cei care sunt autorizați în prezent pe lângă aceste autorizații taxi care sunt scoase la concurs și prevederile sunt chiar bune, cu mașini care nu trebuie să fie mai vechi de 5 ani.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu înțeleg, la ce ați făcut referire când ați spus că arată ca după război?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - poftim?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu înțeleg, chestia cu autorizațiile care arată ca după război.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - nu, mă refer la prezentele mașini autorizate care arată ca după război. Da. Și sunt multe sesizări ale cetățenilor în acest sens.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - a, mașinile.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -ca să nu mai facem vorbire de multiplele abateri cu ceasul și cu toate alte lucruri, dar asta nu face obiectul ședinței.

Domnul Primar Cosmin Necula - am o rugăminte către compartimentul de specialitate. Având în vedere sesizarea domnului consilier local Ghingheș, rugămintea mea este să începeți o verificare pe toate aceste componente de autorizații, cine face concret aceste verificări, RAR - ul, nu? Poliția Națională, nu? Poliția Locală dar și Poliția Națională. Da?

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Hie - bine. Dacă mai sunt alte discuții, mai dorește cineva? Domnul Dominteanu este pe lista de invitați a domnului Primar.

Domnul Consilier Botoi Romică - aș vrea să fac doar o completare la mașinile care sunt în folosință, la taxiuri. Deci, sunt foarte multe mașini, care chiar dacă sunt mai vechi de 10 ani, ele sunt foarte bune. Sunt mașini care sunt de 10 ani și care sunt ca niște epave. Alea trebuie verificate.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Hie - da. dar cred că s-a înțeles de către compartiment și de către Poliția Locală, (sunt prezenți aici) și cred că vor lua măsurile legale. Domnilor colegi, dacă sunteți de acord, domnul Dominteanu este invitat, este pe lista de invitați, îi dăm cu cuvântul. Sunteți de acord? Da? Sunteți de acord. Poftiți, domnul Dominteanu.

Domnul Dominteanu Narcis - bună ziua. Sunt Narcis Dominteanu, președintele Asociației Persoanelor Fizice Autorizate pe linie de taxi. M-am prezentat la dezbaterea publică din 03.04.2019. Pe marginea criteriilor de departajare, și am semnalat încă de atunci lipsa unui criteriu care este din lege și care a fost enunțat în raportul de specialitate, după care în proiectul de astăzi a fost pus, pot să spun la mișto, 0,1 puncte pentru transportatorii care au prestat activitatea în decurs de la 1-5 ani. Adică noi, toți cei care ne-am chinuit de la 1-5 ani, să venim în fiecare an să ducem acte la autorizat, să facem tot...

Domnul Primar Cosmin Necula - deci, dumneavoastră spuneți, ca să fie pe înțelesul tuturor, inclusiv pe al meu.

Domnul Dominteanu Narcis - stați să vă mai dau...

Domnul Primar Cosmin Necula - păi nu, haideți să ne oprim un pic, să-l discutăm concret că de aia am și acceptat să fiți invitat aici, că puteam să resping acea cerere. Domnul Dominteanu Narcis - vă mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula - puncte în plus pentru cei care aveți vechime în profesie, nu? Cam așa.

Domnul Dominteanu Narcis - acesta-i un criteriu legal. Vedeți raportul de specialitate, da, a fost pus la mișto. Am înțeles. Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula - deci la asta ne referim, nu? Puncte în plus pentru vechimea în profesie, nu? Am înțeles că dumneavoastră spuneți că sunt prea puține 0,5.

Domnul Dominteanu Narcis - 0,1 domnul Primar.

Domnul Primar Cosmin Necula - 0,1.

Domnul Dominteanu Narcis - mai bine nu mai puneți deloc decât 0,1. Adică e drept, pentru cei care nu au...stați să vedeți o....

Domnul Primar Cosmin Necula - vorbiți cu dumnealor că eu nu votez.

Domnul Dominteanu Narcis - deci, pentru cei care nu au aer condiționat să dă un punct. Adică ce poate fi mai rău când nu ai aer condiționat, se dă un punct și pentru vechime de la 1-5 ani se dă 0,1 puncte. Deci a fost pus numai ca să fie... să bifeze acolo. Nu-i un criteriu..., nu, nu, vechimea de când este autorizat. Deci, din 2003, de când a apărut legea, deci...

Domnul Primar Cosmin Necula - deci noi suntem băieții răi de pe piață și tot noi trebuie să...

Domnul Dominteanu Narcis - nu, deci astea sunt criteriile legale, trebuie să respectăm legea nu altceva.

Domnul Primar Cosmin Necula - ... ( nu se înțelege, luare de cuvânt în afara microfonului).

Domnul Dominteanu Narcis - 0,1 puncte. Deci nu are nici o asta..., deci a pus spre sfârșit, a apărut după dezbatere încă un criteriu de departajare în caz de egalitate.

Domnul Primar Cosmin Necula - dacă sunteți vechi, haideți ca s-o spunem românește. „Dacă suntem vechi pe piață suntem băieții cei vechi și trebuie să avem mai multe puncte în plus”.

Domnul Dominteanu Narcis - așa a fost în 2008 când.., stați puțin... ca să vă explic un pic ca să înțelegeți.

Domnul Primar Cosmin Necula - explicați-le doamnelor și domnilor consilieri locali, nu mie.

Domnul Dominteanu Narcis - așa e legea făcută.

Doamna Consilier Dragomir Doina- asta-i discriminare, domnule, adică unul poate să vină...

Domnul Dominteanu Narcis - bun. Mergeți în Parlament și schimbați legea. Noi suntem de acord.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - domnul Dominteanu, nu ne trimiteți în Parlament că vă trimit eu afară. Ei, ce să spun!

Domnul Dominteanu Narcis - dar gândiți-vă oleacă, cum să-i dea la unul care nu are aer condiționat că nu poate să fie mai rău decât atâta, 1 punct și pentru mine, sau altul, sau altul care se chinuie 5 ani de zile să ducă în fiecare an, că am încercat să facem viza la 5 ani, dar s-a oprit. Domnul Primar știe, s-a întors proiectul din nou și l-am lăsat așa dacă am văzut că nu se poate și îi dai 0,...

Domnul Primar Cosmin Necula - domnul Dominteanu, toată ziua bună ziua, ba că avem bască, ba că nu avem șapcă, ba că nu avem nu știu ce. Dacă puteți compara etapele prin care ați trecut cu vechea administrație cu ceea ce se întâmplă acum, dar eu văd că tot așa sunteți.

Domnul Dominteanu Narcis - dacă vreți să vă spun cu vechea administrație, vă poate spune domnul Popovici că am putut o taxă de 2 900 pe vechea administrație, am reglementat la 692 de taxiuri și acum da, deci...

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie ■ am înțeles, pentru cei care au vechime să aibă...

Domnul Dominteanu Narcis - nu. Deci, am o hotărâre de la Brașov pe care domnul Zală după asta s-a orientat. Acolo sunt într-adevăr 0,5 puncte pentru fiecare an. Nu sunt mai mult din 2004, nu sunt..., nu o să fie extraordinar de multe puncte.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Hie - domnul Dominteanu, haideți să lăsăm, uite, domnul Popa sau domnul Zală care a lucrat la proiect să ne spună un pic care a fost concepția proiectului. Vă rog, dacă puteți interveni. Haideți numai un pic, să-1 ascultăm pe domnul Popa.

Domnul Popa Ioan - Inspector de specialitate Serviciu Cabinet Primar - în urma dezbaterii publice la care a participat și domnul Dominteanu și mulți alți taximetriști din municipiul Bacău, s-au pus în discuție mai multe aspecte printre care și cel invocat de domnul Dominteanu. Am analizat, într-adevăr aspectul respectiv este specificat în lege dar din punct de vedere al modului de interpretare îl consider un pic discriminatoriu. în ce sens? Cei care au o vechime mai mare pe piață pot să cumuleze printr-un punctaj mai mare mai multe puncte venind cu o mașină mai veche, în detrimentul celor care sunt tineri.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Hie - cu mașini mai noi. Pot veni cu mașini mai noi.

Domnul Popa Ioan - Inspector de specialitate Serviciu Cabinet Primar - ei pot veni cu o mașină mai veche și în detrimentul celui care e mai tânăr și vine cu o mașină mai nouă, îi diferențiază numărul de puncte.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Hîe - deci, nu poate intra pe piață cu mașina orice tânăr.

Domnul Popa Ioan - Inspector de specialitate Serviciu Cabinet Primar -bineînțeles.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Hie - am înțeles.

Domnul Popa Ioan - Inspector de specialitate Serviciu Cabinet Primar -asta a fost rațiunea pentru care am atribuit acest număr mic de puncte pentru ca să nu fie un criteriu pur și simplu determinant în departajare. E discriminatoriu să se dea. Am spus ca toată lumea să aibă șanse în momentul în care vine, să acceadă la o astfel de autorizație.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Hie - s-a înțeles foarte bine.

Domnul Popa Ioan - Inspector de specialitate Serviciu Cabinet Primar - si în fond autorizăm autoturisme și nu posesori de autoturisme.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Hie - am înțeles. Domnul Fantaza, vă rog.

Domnul Fantaza Ciprian- Director Direcția Juridică si Administrație Locală -în continuarea a ceea ce a spus colegul și în susținerea a ceea ce a spus colegul, trebuie să spună tot adevărul domnul care a luat cuvântul. Până în 5 ani - 0,1 puncte, peste 5 ani - 0,2 puncte. Deci, aveți mai mult, nu înțeleg care e supărarea dumneavoastră.

Domnul Dominteanu Narcis - păi și atunci pentru ce se dă 1 punct când nu ai aer condiționat? Ce relevanță are punctul acela? Adică nu avem nimic și dăm un punct? Domnul Președinte de ședință Bîrzu Hie ■ s-a înțeles, domnul Dominteanu.

Domnul Dominteanu Narcis - dar v-ați uitat puțin la de cât de diversificat e pentru portbagaj? Deci, de la 1 punct până la 14 puncte, păi îmi cumpăr portbagaj atunci.

Doamna Consilier Dragomir Doina - păi știți dumneavoastră că eu odată când am venit și avem bagaje și nu puteam să le pun în portbagaj?

Domnul Dominteanu Narcis - păi da și pentru ce trebuie să... și ce treabă are? Știe domnul Zală că eu am în portbagaj gunoi?

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - haideți că s-a înțeles, domnul Dominteanu.

Domnul Dominteanu Narcis - da. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Hie - domnul Viceprimar Scripăț.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - eu salut ideea și acest regulament, să reglementăm regimul taxiurilor în Bacău. în vechea administrație niște șmecherași au luat sute de autorizații, se pot proba, au făcut monopol și au făcut și Camera Taximetriștilor, mai jefuiau posesorii de autorizații și nu știu ce taxe și acum au venit vremea să facem lumină. Dacă o persoană vrea să intre pe piața taxiurilor la ora actuală nu poate sau dacă vrea, se folosește acea cesionare care practic înseamnă vânzare de autorizații, are poate și un temei legal, care costă destul de mult, între 3 și 5 mii de Euro, ori acum prin aceste criterii dăm posibilitatea oricui se penetreze pe această piață a taximetriștilor. Ce spune domnul Dominteanu, într-adevăr, că a lucrat 5 ani. A lucrat 5 ani, a plătit niște taxe și a câștigat niște bani, dar altul ca să ajungă acum să aibă autorizație de taxi ce trebuie să facă, să se milogească la Nechita sau la alți șmecheri?

Domnul Dominteanu Narcis - dar la Nechita nu are la ce să se milogească, s-a terminat.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin ~ păi nu mai are că le-a vândut pe toate la fraieri. Vă spun eu. De aia nu mai are.

Domnul Dominteanu Narcis - păi când li s-a dat 50 de autorizații, atunci ați pus criteriu de vechime, acum l-ați scos.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - regulamentul este foarte bun, se încadrează în lege, noi putem să-l îmbunătățim că acesta este rolul administrației publice și a consiliului local și să-1 punem în aplicare. Că deranjăm, sunt sigur, dar chiar doresc să deranjăm această mafie a taxiurilor din Bacău. Mulțumesc.

Domnul Dominteanu Narcis - o să vedem cine o să le ia după ce terminați cu procedura de atribuire. O să vedem cui le atribuim. Vedem atunci și discutăm pentru că acum nu putem ști. Da, am înțeles.

Domnul Primar Cosmin Necula - domnul Dominteanu, cred că nu ne-am înțeles foarte clar. Dumneavoastră sunteți rămas în timp. Această atribuire se face pe bază de proceduri competitive. Mergeți, intrați în competiție, cine are punctaj, cine are bani, cine are mașină, câștigă. întreb pe colegi pentru rigurozitate și pentru a explica mai bine consiliului local, cumva este limitat numărul de autorizații pentru o persoană? Deci una, nu o sută. Da? Una. Un alt criteriu-mașina electrică are puncte în plus? Da? Bun. Haideți să trecem la etapa următoare cum spunea și domnul Viceprimar.

3. Domnul Dominteanu nu o luați, doamne ferește, ca o amenințare dar vă garantez că o să stăm extrem de atenți, dar extrem de atenți pe toată această procedură publică de achiziție.

Domnul Dominteanu Narcis - putem vorbi după?

Domnul Primar Cosmin Necula - nu, eu vorbesc de dinainte.

Domnul Dominteanu Narcis - nu, după ce...

Domnul Primar Cosmin Necula - domnul Dominteanu, dacă vorbiți mai mult nu înseamnă că vorbiți și mai bine. Eu vă spun în felul următor-va fi toată lumea atentă pe aceste chestiuni pentru că eu nu vreau să mai aud de potlogăriile care s-au întâmplat cu aceste autorizații, potlogării de care a amintit și domnul Viceprimar și am senzația că oricare care vine aici primar, cineva trebuie să-1 ia la împins vagoane că nu-i dă la unul 100 de autorizații sau dacă unul nu vrea să aibă autorizație dar să aibă 5000 de ani mașina și tot așa.

Domnul Dominteanu Narcis - ne creați și locuri de staționare pentru mașinile astea?

Domnul Primar Cosmin Necula - iarăși locuri de staționare, dar noi nu vedeți că abia supraviețuim în orașul acesta?

Domnul Dominteanu Narcis - păi noi unde să mai fim?

Domnul Primar Cosmin Necula - păi să fie numai taximetriștii și restul lumii sau cum?

Domnul Dominteanu Nards - păi dumneavoastră ați aprobat să mai fie 67 de autorizații.

Domnul Primar Cosmin Necula - păi cât, 600 de locuri? Stați să terminăm și șoseaua de centură, stați să ne extindem un pic, să respirăm.

Domnul Dominteanu Narcis - păi atunci de ce ne hăituiește poliția locală și poliția națională? De ce nu ne lasă dacă nu avem unde să...

Domnul Primar Cosmin Necula - nu vă lasă să respectați legea sau ce să vă lase să nu respectați, sau ce ? Nu înțeleg.

Domnul Dominteanu Narcis - păi dacă ați dat autorizații, trebuie să stăm undeva. Ce să facem cu ele?

Domnul Primar Cosmin Necula - dar dumneavoastră nu mai aveți autorizație, să înțeleg?

Domnul Dominteanu Narcis - ba da, dar unde să stăm?

Domnul Primar Cosmin Necula - dumneavoastră personal mai aveți autorizație sau nu?

Domnul Dominteanu Narcis - da, dar unde să stăm dacă...

Domnul Primar Cosmin Necula - aveți sau nu autorizație?

Domnul Dominteanu Narcis - eu am, da.

Domnul Primar Cosmin Necula - aveți, da.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Ponovici - domnul Zală , domnul Dominteanu are autorizație? Nu are.

Domnul Primar Cosmin Necula - păi, deci, nu mai aveți autorizație și îmi spuneți că aveți.

Domnul Dominteanu Narcis - trebuie să schimb mașina și ne judecăm pentru asta, ce...

Domnul Primar Cosmin Necula - am înțeles.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie ■ haideți că s-au tras concluziile. Dacă nu mai sunt alte discuții, domnul secretar, vă rog să supuneți la vot.

Domnul Dominteanu Narcis - nu cred că v-am supărat, nu a fost nici o intenție de a mea să vă supăr cu nimic. Eu am spus fără nici o dușmănie, eu mi-am spus punctul de vedere al nostru, atâta tot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT              1

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTO1ROMICÂ

X

3.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ     IONELA-

X

CRISTINA

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILA GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GH1NGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

16.

PRICOPO AEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mă scuzați, dar ridicasem mâna. Strict pe partea..., dacă îmi permiteți? Strict pe partea de locuri dedicate staționării taxiurilor, cred că aici trebuie să se facă ceva pentru ca la ora actuală nu sunt locuri, dar păi dacă mai dăm șaizeci și ceva de autorizații, iarăși, aici putem totuși să mai facem spații. Domnul Primar Cosmin Necula - domnul consilier local...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - putem avea în vedere lucrul acesta.

Domnul Primar Cosmin Necula - ...dumneavoastră știți foarte bine, sunteți unul din cercetașii, alături de o parte din colegii... de exemplu domnul Bogdănel, cercetașii de la planul de mobilitate și de tot ce înseamnă mobilitate urbană. Haideți să pornim această... că o să vedeți luna viitoare exact licitațiile cu clauză suspensivă pentru aceste proiecte, iar în acele proiecte să avem acele alveole concrete, că așa, dacă îi punem pe stradă pe toată lumea, e simplu, am tras un marcaj. Haideți să ne înscriem în tot ceea ce înseamnă planul de mobilitate urbană pe coridorul nemotorizat și după aceea locurile de taxi, care nu am nimic împotrivă. Dacă este să mă întrebați pe mine, viitorul mobilității într-un oraș ar trebui să fie pe transport public, taxiuri, pe jos și pe bicicletă dacă vrem să trecem la următoarea..., nu-i neapărat să ne suim și soțul, și fiica, și tatăl, și mama, și bunicul, în mașini diferite să plecăm în oraș. Asta-i...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici ■> s-a votat acest proiect, trecem la următorul punct.

12. Se trece la punctul 12 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Este vorba de constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Director Adjunct - Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Hie - discuții? Nu sunt discuții, se trece la procedura de vot. Invit pe domnul Dănilă să înmâneze buletinele de vot la colegi.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Vr. ort

  PREVEDEREA CARE S-A VOTEAZĂ

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1. Se aprobă constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău, aceasta urmând să aibă această componență:

  S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  2.

  Președinte - Viceprimarul municipiului Bacău -Constantin Scripăț

  S-A ADOPTAT

  16

  1

  0

  3.

  Membru: Ghiorghe Huluță - Consilier Local -Consiliul Local Bacău;

  S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  4.

  Membru: Daniel Miclăuș - Consilier Local Consiliul Local Bacău;

  S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  5.

  Membru: Gheorghe Dănilă - Consilier Local -Consiliul Local Bacău;

  S-A ADOPTAT

  16

  1

  0

  6.

  Membru: Laur Șova-Gâțu - Consilier Local Consiliul Local Bacău

  S-A ADOPTAT

  15

  2

  0

  7.

  Membru: Ioan Popa - Cabinet Primar; S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  8.

  Membru: Carmen Mihaela Diaconu - Director D.A.S Bacău;

  S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  9.

  Membru: Comeliu Gavrilescu - Șef Serviciu -Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății;

  S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  10.

  Membru: Cristina Buzdugan - Director Executiv Adjunct - Arhitect Șef;

  S-A ADOPTAT

  16

  1

  0

  11.

  Membru: Maria Magdalena Bogdan - Consilier Superior - Compartimentul Evidență Contracte;

  S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  12.

  Membru: Răzvan Anasie - Inspector de Specialitate -Compartimentul Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari.

  S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  13.

  Secretar: Ionela Fenea - Consilier Superior -Compartimentul Evidență Contracte;

  S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  14.

  ART. 2 - Atribuțiile Comisiei Sociale pentru analizarea solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat în conformitate cu prevederile Legii locuinței, nr.114/1996, republicată și a HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 cu modificările și completările ulterioare și HCL nr.302/06.09.2017 sunt următoarele:

  • - analizează cererile depuse de solicitanții de locuințe, în sensul îndeplinirii criteriilor de acces și a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj pentru o locuință socială sau din fondul locativ de stat până la data de 01 noiembrie a anului în curs,

  • - propune spre aprobare în Consiliul Local al Municipiului Bacău lista cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească în anul următor o locuință socială sau din fondul locativ de stat, în ordinea de prioritate stabilită;

  • -  propune și repartizează locuințele în limita numărului și structurii locuințelor sociale și din fondul locativ de stat disponibile, către persoanele care

  16

  0

  1

  15.

  îndeplinesc în totalitate prevederile stabilite prin HCL nr. 181/2016, cu modificările și completările ulterioare și în ordinea stabilită în lista de priorități rămasă definitivă,

  - examinează și avizează cererile de schimb de locuințe între titularii de contracte de închiriere, pe baza documentelor justificative și propune aprobarea acestora de către Consiliul Local al Municipiului Bacău.

  S-A ADOPTAT

  ART. 3 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile HCL nr. 333/31.08.2018.

  S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  16.

  ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari.

  S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  17.

  ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef - Compartimentului Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și tuturor membrilor comisiei.

  S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  18.

  ART. 6 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

13.Se trece la punctul 13 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință - Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăt pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Bacău

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt -punctul nr. 13 pe ordinea de zi, expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Bacău. Organigrama poliției a suferit niște modificări justificate. Domnul director al poliției locale, noul director este alături de noi. Vă mai pot da explicații dacă aveți întrebări, dacă nu, vă rugăm să votați proiectul în forma prezentată. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovîci - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Poliția Locală a Municipiului Bacău).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință - Bîrzu Ilie -discuții? Nu sunt discuții, domnul secretar, apelul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ   IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREq

PU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DANI

ELÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

[ROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE RALUCA-MARIA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

14.Se trece la punctul 14 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință -Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăt pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre aprobarea Listei nominale de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt -doamnelor și domnilor consilieri, am revenit în fața dumneavoastră cu proiectul de hotărâre privind acordarea locuințelor ANL identificate, nelocuite, nu mai îndeplineau condițiile și repartizate unor alți beneficiari care erau pe lista de așteptare. Data trecută au fost niște contestații, motiv pentru care primarul municipiului a retras proiectul. L-am refăcut, am făcut parte din comisie, zic eu că în mod justificat supunem azi atenției și aprobării dumneavoastră un număr de 21 de poziții pentru acordarea de locuințe tip ANL. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Director Executiv Adjunct Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință - Bîrzu Hie -discuții? Nu sunt discuții, trecem la procedura de vot secret. Domnul Dănilă, împărțiți buletinele de vot.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea listei nominale de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -16

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI  ~

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. - Se aprobă lista nominală de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  NUME și PRENUME

  Punctaj [Locația stabilită

  Tip loc.

  2.

  NICUTA ADRIANA

  S-a adoptat

  1

  94

  2 cam

  16

  0

  0

  3.

  SANDU ALIN CLAUDIU

  S-a adoptat

  i

  93

  1 cam

  16

  0

  0

  4.

  TARCUȚÂ

  LĂCRĂMIOARA

  S-a adoptat

  91

  1 cam

  16

  0

  0

  5.

  GIOSANU CRISTINA

  S-a adoptat

  i

  89

  1 cam

  16

  0

  0

  5.

  TAMAȘ ADRIAN

  S-a adoptat

  i

  84

  1 cam

  16

  0

  0

  1

  CEOBANU      OANA

  LUMINIȚA

  S-a adoptat

  84

  1 cam

  16

  0

  0

  J.

  BUTNARU      MARIA

  ANDREEA

  S-a adoptat

  79

  1 cam

  16

  0

  0

  9

  LO VIN IOANA S a adoptat

  79

  1 cam

  16

  0

  0

  10

  DUMITRU CRISTINA S-a a optat

  77

  2 cam

  16

  0

  0

  TUDOSE        ALINA

  TEODORA

  S-a adoptat

  77

  1 cam

  16

  &

  0

  12.

  LUPUMIHAI S a adoptat

  74

  1 cam

  16

  0

  0

  3.

  SLABU ROXANA S-a adoptat

  69

  1 cam

  16

  0

  0

  4.

  GUREANU BIANCA S-a adoptat

  67

  1 cam

  16

  0

  0

  15.

  TĂNASE      RĂZVAN

  ALEXANDRU

  S-a adoptat

  67

  L

  1 cam

  16

  0

  0

  6.

  NASTASĂ   MARLENA

  ANDRA

  S-a adoptat

  66

  1 cam

  16

  0

  0

  17.

  SAVAIONUȚ DANIEL S-a adoptat

  1

  66

  1 cam

  16

  0

  0

  18.

  VÎNTU LEONARD RAJ S-a adoptat

  64

  1 cam

  16

  0

  0

  19.

  CUCU RĂZVAN IONUȚ S-a adoptat

  1

  64

  1 cam

  16

  0

  0

  20.

  MĂGIRESCU SÎNZIANA S-a adoptat

  i

  64

  1 cam

  16

  0

  0

  21.

  LUPULENUȚA S-a adoptat

  63

  1 cam

  16

  0

  0

  22.

  NISTOR ELENA SIMONA S-a adoptat

  61

  1 cam

  16

  0

  0

  23.

  Art 2. - La data repartizării locuinteioi pentru tineri, destinate închirierii, solicitanții acestora au obligația să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces în termen de 15 zile calendaristice de la data înștiințării.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  24.

  Art. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Fond Locativ si îndrumare Asociații de

  16

  0

  0

  Proprietari. S-a adoptat

  25.

  Art 4.  - Prezenta hotărâre va fi comunicată

  Compartimentului Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  26.

  Art. 5. - Prin sriia Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității. S-a adoptat

  16

  0

  0

A intrat în sală domnul consilier Midăuș Daniel.

15.Se trece Ia punctul 15 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință -Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăt pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a suprafeței de lmp spațiu situat în incinta Bazinului de înot în vederea amplasării unui automat de cafea și băuturi calde.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt -doamnelor și domnilor consilieri, puțină atenție, continuăm. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a suprafeței de lmp spațiu situat în incinta Bazinului de înot. Știți, unde e un loc public e și un automat de cafea și ca să nu mai fie discuții am scos 1 mp, cât ocupă acest aparat, la licitație.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Executiv Adjunct Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință ■ Bîrzu Ilie -discuții? Constat că nu sunt discuții, domnul secretar, vă rog apelul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

Ieșit din sală

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

[ROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MlCLĂUȘ DANIEL

X

15. NĂSTASE RALUCA-MARIA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

16.Se trece la punctul 16 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință ■ Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre de modificare a HCL nr. 128/ 2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind procedura de vânzare a unor bunuri -terenuri proprietate privata a municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de închiriere/ concesionare

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula -mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu proiectul de modificare a HCL nr. 128/ 2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind procedura de vânzare a bunurilor -terenurilor proprietate privata a municipiului Bacău ce fac obiectul contractelor de închiriere / concesionare. Documentația ați avut-o la mapă. Vă stă la dispoziție domnul director Fantaza pentru orice explicații de natură juridică și legală, în contextul în care considerați oportun proiectul și legal vă rog să îl votați.

Domnul Președinte de ședință - Bîrzu Ilie - mulțumesc, domnul primar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Executiv Adjunct Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință - Bîrzu Ilie -discuții? Nu sunt discuții. Procedura de vot secret. Domnul Dănilă, vă invit să înmânați buletinele de vot la colegi.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre de modificare a HCL nr. 128/ 2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind procedura de vânzare a unor bunuri -terenuri proprietate privata a municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de inchiriere/ concesionare

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -19

2. Numărul consilierilor care au votat -18

Nr. crt

PREVEDEREA CARE S-A VOTEAZĂ

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART. 1 - Se modifică art. 8 din Anexa la HCL nr. 128/ 2015 și va avea următorul conținut:

”Art. 8. (1) - în vederea analizării și centralizării cererilor și documentațiilor depuse de solicitanți se constituie o comisie formată din următoarele persoane:

S-a adoptat

18

0

0

2.

Calancea Eusebio - Sef Serviciu Cabinet Primar -președinte S-a adoptat

18

0

0

3.

Nechita Valy-Cristinel - inspector de specialitate Corp Control Primar - membru

S-a adoptat

18

0

0

4.

Palea Cristian- consilier asistent Serviciul Tehnic Investiții -membru

S-a adoptat

18

0

0

5.

Caleap Florin - inspector de specialitate Compartiment învățământ, Cultură, Sănătate - membru

S-a adoptat

18

0

0

6.

lacobeanu Robert Florian - consilier superior Compartiment Administrare și Inventariere Patrimoniu - membru

S-a adoptat

18

0

0

7,

Ciobanu Nicoleta - consilier superior Compartiment Evidență Concesionări - membru

18

0

0

S-a adoptat

8.

Fenea Ionela - consilier superior Compartiment Evidență Contracte -membru

S-a adoptat

18

0

0

9.

(2) Membrii comisiei nominalizați la alin. (1) vor ave următoarele atribuții:

 • a) primesc si centralizează cererile, impreuna cu actele depuse;

 • b) verifica situația juridica a terenului, respectiv daca acesta este sau nu in litigiu sau daca face obiectul unor revendicări/ notificări in baza legilor fondului funciar in vigoare;

 • c) analizeaza daca sunt îndeplinite condițiile cerute prin prezentul regulament in vederea efectuării procedurii de vanzare, respectiv verifica documentația depusa;

 • d) întocmesc un raport privind fiecare cerere in parte, pe

care il inainteaza, impreuna cu raportul de evaluare intocmit, Primarului municipiului Bacau, Viceprimarilor municipiului Bacau sau consilierilor locali in vederea inițierii unui proiect de hotarare de consiliu local pentru aprobarea/respingerea        vanzarii,        respectiv

aprobarea/respingerea raportului de evaluare;

 • e) in cazul in care cererea de vanzare este aprobata prin

hotararea de consiliu local, inainteaza cererea, impreuna cu toata documentația către comisia de licitație, pentru continuarea procedurilor aferente    prezentului

regulament.”

S-a adoptat

18

0

0

10.

ART. 2 -Celelalte prevederi ale HCL nr. 128/2015 sunt și rămân în vigoare.

S-a adoptat

18

0

0

11.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul    Administrarea    și    Inventarierea

Patrimoniului.

S-a adoptat

18

0

0

12.

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului Șef,    Compartimentului    Evidență Contracte    și

Compartimentului Evidență Concesionări și persoanelor nominalizate la art. 1.

S-a adoptat

18

0

0

17-20.Se trece la punctele 17-20 ale ordinii de zi si domnul Președinte de ședință - Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăt pentru a prezenta Expunerile de motive la:

 • 17.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68719/03.04.2017, de la dl. Furtuna Silviu-Nicolae, la dl. Huțu Constantin-Marius, in calitate de cumpărător si d-na Postolache Lămâița, in calitate de uzufructuară

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 18.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68779 din 23.04.2013 de la d-nii Tomozei Cătălin si Tomozei Diana, la d-na Vieru Lucia

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 19.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 16966/20.04.2007 de la S.C. EVRIKA S.R.L., la S.C. M&S SECURITY SYSTEMS S.R.L.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a suprafeței de 79,00 m.p. teren, dispus in doua loturi (38,00 m.p. + 41,00 m.p.) situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau -beneficiari Trofin Florin-Constantin si Trofin Cristina

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt -domnilor consilieri, vă rog să îmi permiteți să vă fac o propunere. întrucât punctele 17,18,19 și 20 au același obiect să le prezint expunerile de motive și dumneavoastră să vă exercitați votul. (Nu se înțelege bine luarea de cuvânt)

Domnul consilier Cristian Ghinghes - mă scuzați, 20 nu are același obiect. Domnule Scripăț, îmi cer scuze, 20 nu are același obiect. 20 este despre o concesionare.

Domnul Președinte de ședință - Bîrzu Hie - dar tot concesionare este.

Domnul consilier Cristian Ghinghes - nu. Simt transmiteri de drepturi la concesiune iar punctul 20 presupune o discuție separată.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - domnul consilier, vă respect, rămâne doar 17,18 și 19, vot secret. (Nu se înțelege bine luarea de cuvânt)

Domnul consilier Cristian Ghinghes -ok, mulțumesc

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate de la punctul 17 la punctul 20.

Domnul Președinte de ședință - Bîrzu Hie - deci, discutăm inclusiv punctul 20. Domnul Ghingheș, faceți discuții la punctul 20 acum.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - îl discutăm pe fiecare în parte. Avem discuții la fiecare în parte dar le punem în bloc pentru că au obiect concesiunea până la urmă.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef iar pentru proiectul nr. 20 există raportul scris al Compartimentului cadastru).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile cu excepția avizului Comisiei 5 la proiectul 20 care este nefavorabil.

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 3 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil pentru proiectul nr.19.

Domnul Președinte de ședință ■ Bîrzu Bie -discuții? Discuții se pot face și pentru proiectul 20.

(Dialog care nu se înțelege.)

Domnul Președinte de ședință - Bîrzu Hie -nefavorabil la proiectul 20.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - la proiectul 20 avizul Comisiei nr.5 este nefavorabil.

Domnul Președinte de ședință - Bîrzu Hie - acum discuții dacă sunt la toate cele 4 proiecte.

Domnul consilier Cristian Ghinghes - mulțumesc. Pentru punctul 20 este vorba de o concesionare directă undeva pe Alecu Russo nr.48. Nu știu dacă dumneavoastră ați fost la fața locului și trăiesc cu impresia că nici cei din Aparatul de specialitate al primarului nu au fost acolo pentru că se propune o extindere a respectivului spațiu. Deci sunt 3 garaje și un spațiu comercial și se dorește a se concesiona acea suprafață astfel încât vor fi tăiați 2 m din trotuar, aproape în stradă ajunge acea suprafață și în spate 2,5 m, astfel încât garajele din spate nu vor mai putea fi accesate de cetățenii din zonă. Am fost ieri acolo și am discutat cu o parte dintre ei dar în primul rând vorbim de 3 garaje peste care va fi amplasat un viitor spațiu comercial. Haideți să ne gândim la politica de parcări. Am aprobat-o împreună aici, în consiliul local. Politica de parcări prevede foarte clar că într-un termen mai scurt sau mai lung, garajele din municipiul Bacău trebuie ridicate și înlocuite cu parcări supraterane sau cu spații verzi. Haideți să nu dăm curs unor astfel de precedente periculoase și să transformăm garajele pentru că anumițî oameni au cumpărat mai multe garaje sau au intrat în posesia lor, să dăm curs extinderii spațiilor și să ridicăm acolo diverse suprafețe comerciale sau imobiliare pe locul garajelor. Este foarte periculos și aș vrea să aveți în vedere în primul rând, dragi colegi, faptul că este îngreunat accesul. De fapt va fi aproape imposibil accesul a cel puțin 6 deținători de garaje în spatele acestui spațiu.

Domnul Președinte de ședință - Bîrzu Hie - s-a reținut.

Domnul consilier Cristian Ghinghes - aș vrea să știu de la Compartimentul Arhitectului Șef pentru că am văzut semnătura celor de acolo, aș vreau să știu dacă au fost la fața locului și dacă au cunoștință despre ce se va întâmpla în clipa în care acolo va fi ridicat un spațiu comercial pe locul a 3 garaje.

Doamna Arhitect Sef Marin Diana - partea din față, care intră peste trotuar, va fi concesionată strict în amenajarea accesului în viitorul spațiu comercial. Nu se construiește pe suprafața aia.

Domnul consilier Cristian Ghinghes - și partea din spate?

Doamna Arhitect Sef Marin Diana - partea din spate, doresc concesionarea în vederea construirii.

Domnul consilier Cristian Ghinghes -între garajele din spatele acestei suprafețe și această suprafață rămân undeva la 3 m. Deci va fi, accesul va fi aproape imposibil, al cetățenilor care au garaje în zonă. Autorizația de construire va fi demolată în instanță în clipa în care este adoptată pentru că prevederile urbanistice spun că accesul autovehiculelor trebuie să fie permis.

Doamna Arhitect Sef Marin Diana - vor avea de obținut toate avizele necesare în momentul în care vin și solicită certificat de urbanism, până la obținerea autorizației. Dar 3 m, nu știu dacă sunt doar 3 m...

Domnul consilier Cristian Ghinghes - am fost ieri acolo și am măsurat împreună cu cetățenii. Dar în primul rând vreau să știți că acolo sunt 3 garaje. Deci 3 garaje și o suprafață comercială. Transformăm acum toate garajele în spații comerciale și blocuri?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - stați oleacă. Eu nu am înțeles situația de fapt Acolo solicitantul transformă 3 garaje ?

Doamna Arhitect Sef Marin Diana - și un spațiu comercial. Da, sunt proprietatea solicitantului și dorește concesionarea în a scoate garajele și a transforma într-un...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - a, deci nu construiește peste garaje. Extinde spațiul comercial...

Doamna Arhitect Sef Marin Diana - va demola garajele ca să facă o construcție unitară. Da, sunt proprietate.

Domnul consilier Cristian Ghinghes - asta spuneam, că este un precedent foarte periculos să transformăm și să începem să transformăm toate garajele din municipiul acesta în suprafețe destinate diverselor investiții.

Doamna Arhitect Sef Marin Diana - de asta a ajuns la oportunitate aici în consiliul local.

Domnul consilier Cristian Ghinghes - dar totuși un punct de vedere din partea dumneavoastră, avizat, să ne spuneți și nouă sau...., pentru că eu nu știu dacă vedeți cum se desfășoară ședințele dar consilierii au tendința, din păcate, și îmi cer scuze pentru asta, să nu meargă la fața locului și să nu vadă aceste probleme.

Doamna Arhitect Șef Marin Diana -la concesionări eu nu pot să le spun oamenilor că „nu depuneți solicitarea”. A fost solicitarea depusă, sunt obligată să fac toate actele necesare și să aduc în fața dumneavoastră. Abia la autorizare, în momentul în care solicită certificatul de urbanism, pot să impun condițiile necesare în vederea obținerii autorizației.

Domnul Președinte de ședință - Bîrzu Ilie - da, mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -deci, solicitantul beneficiază de acest drept în baza legii. în momentul în care doamna arhitect nu ar aduce în fața dumneavoastră solicitarea dumnealui, pentru că dumneavoastră sunteți singurul for capabil să analizeze atât oportunitatea cât și realitatea de la fața locului și ca o viziune de viitor, vă aparține votul.

Domnul consilier Cristian Ghinghes -domnule secretar, am înțeles asta dar dacă avem un document strategic, aprobat prin hotărâre de consiliu local, ce prevede o serie de obligații pentru noi ca municipalitate, ca aceste garaje, într-un termen, să fie ridicate pentru că nu sunt oportune ...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -tocmai de asta votul e la dumneavoastră, ținând cont de acel document strategic. Acel document strategic nu poate obliga arhitectul șef să încalce legea și drepturile cetățeanului.

Domnul consilier Cristian Ghinghes -ok, am înțeles, dar totuși mă așteptam ca din partea inițiatorilor, atunci când primim astfel de proiecte să primim și un punct de vedere - uitați, aceasta este atitudinea noastră, a municipalității, cu privire la acest proiect. Pentru că blocăm și garajele oamenilor și mai ales înlocuim...

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - o să facem iar obiectul unei plângeri penale, dumneavoastră le indicați ce să votați. (Nu se înțelege bine luarea de cuvânt, se vorbește înafara microfonului).

Domnul consilier Cristian Ghinghes -nu, nu, nu. Nu să indicăm ce votăm. Noi suntem municipalitatea și apărăm cetățenii de eventualele abuzuri și respectăm documentele strategice aprobate, cum este Politica de parcări.

Domnul Președinte de ședință - Bîrzu Hie - s-a înțeles, domnul Ghingheș. Domnul arhitect Crețu dorea o intervenție.

Domnul consilier Cretu Câtălin-Bogdan - eu aș vrea să fac o oarecare paralelă cu ceea ce am văzut la Comisia tehnică. Există beneficiari care au niște suprafețe de teren. Unele foarte mici. Dânșii, conform legii, sunt îndreptățiți să solicite ceea ce doresc ei acolo. Autoritățile care emit avizele privesc strict problematica din punctul lor de vedere și emit avizele. Toate documentațiile astea ajung după aceea la primărie și conform legii primăria nu prea poate să se opună. Nu poate să se opună atâta timp cât respectă legislația în domeniul construcțiilor, are toate avizele și așa mai departe. Prin urmare, ce observ eu aici este - s-au luat pe rând sau la pachet anumite garaje, se mai ia niște concesionare de teren și se ajunge la o suprafață care în total, nu știu, că nu am observat în proiect, la o suprafață, după care acolo răsare o clădire. întrebarea este - dacă eu aș avea un teren similar cu acesta, oare nu ar trebui să fac și un PUZ? Oare nu ar trebui să fac o justificare la cum integrez viitoarea construcție în zonă? Pentru că altfel perpetuăm același lucru. Să zicem că scăpăm de garaje dar o să ajungem să avem tot felul de mamuți și aici ne putem uita lângă parcarea de la Piața Centrală, unde avem clădire lângă clădire și nici una nu este unitară. Fiecare cum a avut bani, cum a avut teren, cum a avut influență. Prin urmare, genul acesta de concesionări mi se pare prejudiciu adus municipalității. Și municipalității nu ca noi cei trimiși să luăm decizii, ci municipalității noi ca cetățeni pentru că nu știu dacă facilitează accesul sau îngrădește accesul la celelalte garaje dar cel puțin din punct de vedere al unei clădiri care o să apară acolo, nu cred că este oportună. Din punctul meu de vedere, genul acesta de încropeli sau tot felul de, nu știu, mijloace, artificii legale, prin care iau bucățele de teren și le comasez astfel încât să pot să schimb un garaj într-un spațiu comercial care, iarăși, nu am imaginea de ansamblu, eu acum trebuie să votez, o concesiune pe ce? Pe ce perspectivă, pe ce imagine?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Crețu, pe dumneavoastră vă ajută foarte mult și profesia. Și întotdeauna și nu o zic nici cu ironie, nici cu altă nuanță dar noi trebuie să respectăm legea. Un solicitant vine și depune o cerere. Această cerere se întemeiază pe niște prevederi legale care spun foarte clar - are dreptul, exact așa spune fraza, are dreptul. Acest drept, autoritatea executivă nu îl poate încălca și prezintă în fața dumneavoastră această solicitare. Dumneavoastră, în funcție de libertatea dumneavoastră de voință și de conștiință, de pregătirea profesională, de opinia dumneavoastră personală, puteți hotărî dacă acest drept al solicitantului se integrează din toate punctele de vedere în viziunea de dezvoltate a municipiului Bacău. Pentru că dumneavoastră, acum, sunteți cei care hotărăsc viitorul, din toate punctele de vedere, al municipiului Bacău. Aveți acest atribut. Noi nu facem decât să vă aducem la cunoștință dorințele, intențiile și drepturile cetățenilor. Și chiar vă mulțumesc că veniți și ne luminați cu privire asupra unor aspecte pe care noi poate nu le sesizăm, sau nu avem datoria să le sesizăm. Noi știm că cetățeanul, dreptul cetățeanului, este sacru.

Domnul consilier Cretu Cătălin-Bogdan - sunt perfect de acord și de asta am și făcut legătura cu Comisia tehnică unde discuția se face strict pe articole de lege, pe regulamente, pe chestii legiferate. Prin urmare, în același timp avem și niște politici de dezvoltare pe care, dacă ne uităm în ele, o să spunem - păi ok, m-am mutat în Barcelona, locuiesc într-un oraș european, mă aștept să fie Parisul aici. Bun, nu avem altele dar politicile sunt una iar genul acesta de proiecte care sunteți îndreptățiți, nu, cetățeanul e îndreptățit să ceară, genul acesta de proiecte este împotriva acelor politici pe care noi le-am stabilit în Planul de Mobilitate Urbană, în calitatea vieții îh municipiul Bacău, toate lucrurile astea care aparent au o nuanță abstractă dar în concret practic aici se ajunge. Se ajunge la o distanță dintre 2 clădiri, se ajunge la o suprafață de spațiu verde / cap de locuitor, se ajunge la numărul de locuri de parcare, se ajunge la capacități de accesibilitate a unor zone care, din punctul meu de vedere, eu sunt împotrivă la acest proiect și la toate proiectele de acest gen, care în loc să curețe domeniul public, îl împovărează exact cu ceea ce blamează toată lumea dar în discuții neoficiale. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință - Bîrzu Ilie -dacă mai sunt alte discuții? Domnul Fantază dorea o intervenție.

Domnul Director Fantaza Cinrian-Gabriel- în completarea celor spuse de domnul secretar, nu vreau să repet ce a spus dânsul, este exact pe lege ce a spus domnul secretar, în proiectul de hotărâre trebuie spus, ca să se audă pe bandă, se spune care este scopul acestei concesiuni - spațiu comercial și nu știu dacă ar trebui să vorbim aici de prejudicii pentru municipiu. Ați folosit cuvântul prejudiciu. Nu este vorba de un prejudiciu material, bănuiesc, din punct de vedere că noi vom lua o redevență dacă dumneavoastră veți vota acest proiect de hotărâre. Nu-1 susținem, doar ne-am referit, exact cum ați spus dumneavoastră ca la Comisia tehnică, pe lege, avem o solicitare, am făcut un proiect l-am înaintate către consiliul local. La acest moment nu sunt identificate motive legale ca noi să nu putem înainta către dumneavoastră acest proiect de hotărâre. Mai departe, cum a spus și inițiatorul, dumneavoastră sunteți cei care veți hotărî, care gestionați patrimoniul municipiului, consiliul local gestionează patrimoniul municipiului, dacă veți hotărî conform solicitării sau dacă o veți respinge. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință ■ Bîrzu Ilie - am înțeles, domnul Fantaza. Deci, din punct de vedere legal proiectul îndeplinește condițiile legale. Noi, consiliul local ne exprimăm prin vot la oportunitatea concesionării.

Domnul consilier Cretu Cătălin-Bogdan - aș dori să nu se înțeleagă că sunt împotriva solicitărilor cetățenilor.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -nu. am înțeles.

Domnul consilier Cretu Cătălin-Bogdan - cetățenii sunt absolut îndreptățiți să solicite. Toate aprecierile mele vin la nivelul de gestionare pe care noi suntem obligați să o facem în numele celorlalți. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință - Bîrzu Ilie -dacă nu mai sunt alte discuții rog pe colegii consilieri care nu au votat să își exercite opțiunea de vot privind oportunitatea acestor concesiuni.

Doamna consilier Dinu Ioana Raluca - domnul secretar, am o întrebare ca să lămurim totuși lucrurile, că sunt colegi care ies din sală ca să nu participe la vot și colegi care ies din sală pur și simplu pentru că au treabă. Ar trebui să anunțe cei care nu vor să participe la vot. Eu să scriu pe procesul verbal ieșit din sală, nu știu.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - rugămintea mea a fost permanentă ca să se iasă la vot și să se anunțe.

Doamna consilier Dinu Ioana Raluca - ca să nu existe nemulțumiri.

Procedură de vot secret

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectele de hotărâre nr. 17,18,19 și 20.

 • 1. Consilieri prezenți -19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -18

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Proiect de hotarare nr. 17 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68719/03.04.2017, de la dl. Furtuna Silviu-Nicolae, la dl. Huțu Constantin-Marius, in calitate de cumpărător si d-na Postolache Lămâița, in calitate de uzufructuară

  Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

  S-a adoptat

  17

  1

  0

  2.

  Proiect de hotarare nr. 18 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68779 din 23.04.2013 de la d-nii Tomozei Cătălin si Tomozei Diana, la d-na Vieru Lucia

  Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

  S-a adoptat

  17

  1

  0

  3.

  Proiect de hotarare nr. 19 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 16966/20.04.2007 de la S.C. EVRIKA S.R.L., la S.C. M&S SECURITY SYSTEMS S.R.L.

  Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

  S-a adoptat

  17

  1

  0

4.

Proiect de hotarare nr, 20 privind aprobarea concesionarii directe a suprafeței de 79,00m.p. teren, dispus in doua loturi (38,00m.p. + 41,00m.p.) situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau - beneficiari Trofin Florin-Constantin si Trofin Cristina

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

Nu s-a adoptat

13

5

0

21-22.Se trece la punctele 21 si 22 ale ordinii de zi si domnul Președinte de ședință - Bîrzu Hie dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăt pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scrinăt - expunere de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău. în inventar sunt niște modificări motivate de faptul că s-au schimbat concesionarii unor terenuri, s-au dat alte terenuri în concesionare. Materialul l-ați avut la mapă. Sunt mai multe poziții aici, le-ați studiat și vă solicităm votarea.

Domnul Președinte de ședință ■ Bîrzu Ule - și punctul 22 este același subiect și domnul vice, să prezentați, tot cu inventarul bunurilor.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - este vorba de o dezlipire a unui teren în suprafață de 3787 mp situat în municipiul Bacău, pe str. Mărășești nr. 100 bis. Pentru cei care nu cunosc îh amănunt e vorba de Biserica „Sfântul Gheorghe” . A solicitat dezlipirea acestui teren pentru niște lucrări de investiții.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni la punctele 21 și 22.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Executiv Adjunct Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință - Bîrzu Bie -discuții asupra proiectului?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Ghingheș.

Domnul consilier Cristian Ghinghes -mulțumesc frumos. Câteva considerații privind punctul 21. Este vorba de o serie de suprafețe, 20 de suprafețe care sunt băgate în domeniul privat. Avem garaje noi, avem balcoane noi, cele mai reprezentative sunt cele de lângă ,,Luceafărul”, deci în continuarea magazinului „Luceafărul”, acolo este un bloc și pe colț se concesionează pentru realizarea a două balcoane, căi de acces dar cred că cel mai reprezentativ punct din acest proiect este o suprafață de 1200 de mp în spatele parcării Arena Mall care este a noastră, a municipalității. Și a venit o firmă, LUANDA MED, condusă de soția unui domn care este sau mă rog a fost în sală, de aici, prieten cu, mă rog, nu facem astfel de considerații dar totuși este apropiat de administrația Necula și de Cosmin Necula, Ciobanu și vedem cum a fost depusă o cerere și cum acest teren ar urma să ajungă în concesiunea acestei firme. Un teren care este într-o zonă destul de bună și pe care, cred eu că am putea să-l destinăm unor alte amenajări că tot este al nostru. De exemplu, am putea gândi acolo amenajări pentru mobilitatea urbană, așa cum a spus domnul primar, sau pentru recreere, mai ales că este în vecinătatea râului Bîmat și în vecinătatea Lacului Bacău H. Sunt foarte surprins de faptul că astfel de suprafețe sunt ochite de anumiți apropiați ai administrației Necula, membri de partid PSD, sunt ochite, puse cu pixul pe hartă și apoi introduse în ședința consiliului local astfel încât să ajungă la dumnealor, ca acolo să vedem în curând construcții. Construcții pe concesiuni la preț de nimic, pe terenuri ale municipalității cu care am putea să facem alte lucruri. Spunea domnul primar la proiectul privind târgul auto că această chestiune cu interesele imobiliare este doar o marotă în campania electorală. Iată o chestiune punctuală. Este o marotă sau nu ceea ce vă spun eu acum? Un teren care va ajunge la o firmă controlată de membri prieteni ai domnului Necula. Și cum spunea domnul primar, prioritatea noastră este de a ne întoarce o serie de suprafețe pentru municipalitate. Ei, eu văd că un astfel de proiect dă aceste suprafețe unor apropiați. Și este foarte interesant că acolo se intenționează extinderea Centrului Comercial Arena Mall și un privat a venit și a ochit exact acea suprafață care este în vecinătatea mall-ului. Nu numai că voi fi împotriva acestui proiect de hotărâre dar voi încuraja orice... Deci, dacă el este aprobat, dar sper să nu fie aprobat, voi încuraja orice agent comercial care vrea o astfel de suprafață să se înscrie la licitație și să ofere un preț cât mai mare astfel încât această combinație să nu ajungă la camarila de partid. Atât am avut de spus. în rest ce să mai spun, garaje, balcoane, lucruri care, cum să zic, distrug orașul acesta pe zi ce trece.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - am o singură precizare. Acest proiect de hotărâre nu are ca scop închiriere, concesionare sau vânzare a acestor suprafețe de teren. Aceste suprafețe de teren au o situație de fapt. Unele din ele și majoritatea sunt ocupate de diferite construcții. Pentru a lămuri regimul juridic al acestor construcții și inclusiv pentru a lămuri regimul juridic al terenului pe care se află aceste construcții este necesară înscrierea în domeniul privat. Repet, tot timpul noi ne comparăm cu Oradea. Oradea este un oraș care a avut norocul, sau ghinionul să facă parte din imperiu. La Oradea toată zona are carte funciară de acum 200 de ani. Noi, la ora actuală și mai ales dumneavoastră nu aveți cunoștință când mergeți prin oraș și vă plimbați, o cunoștință clară dacă o anumită suprafață de teren este sau nu în patrimoniul Municipiului Bacău sau este proprietate privată. Aceste măsuri care se fac de către Serviciul de patrimoniu, este tocmai pentru reglementarea și introducerea în patrimoniul Municipiului Bacău a acestor suprafețe. Ulterior, după această procedură, se va veni bineînțeles în fața dumneavoastră în vederea aprobării, de exemplu, vă dau ce am văzut aici -avem o cerere de cumpărare a unei suprafețe de teren Șerban Constantin, de exemplu, care solicită cumpărarea a 17,05 mp cu destinația de cabinet medical. Deci, acolo există 17,05 probabil care nu are nici un regim juridic și pe care probabil, tot atât de probabil și sigur, Municipiul Bacău nu încasează nici un fel de creanță. în momentul în care dumneavoastră introduceți în domeniul privat al Municipiului Bacău aceste suprafețe, dați posibilitatea executivului să-și exercite drepturile asupra celor suprafețe, drepturi care constau inclusiv în aducerea în fața dumneavoastră, pe masa dumneavoastră și la latitudinea dumneavoastră, a destinației acestor terenuri. A ne aduce în fața dumneavoastră înseamnă că am perpetua o situație care în fapt nu profită nimănui, nici cetățeanului, nici municipiului, nici dumneavoastră și chiar ar duce la producerea de prejudicii, ceea ce v-ar face puțin complice. Da? Pentru că la ora actuală eu vin în fața dumneavoastră și vă spun că aceste terenuri nu sunt înregistrate nicăieri, nu pot să încasez taxe și impozite și spun - vă rog frumos să le aprobați să le introducem, să putem face lucrul acesta. Dumneavoastră spuneți că nu.

Domnul consilier Cristian Ghinghes - în cazul acesta aș avea rugămintea să le separați. Să separăm suprafețele despre care vorbiți dumneavoastră într-un mod foarte corect de cele pentru care se solicită concesionarea. De exemplu, această cerere a SC LUANDA MED, a domnului care lucrează în Primăria Bacău, mă rog, a soției domnului care lucrează în Primăria Bacău și este șef. ”Vă rog să aprobați concesionarea suprafeței”. Deci, ați amestecat aceste chestiuni ce necesită acțiuni, cum spuneți foarte bine dumneavoastră...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - ... cu suprafețe care urmează să fie scoase la concesiune. Evident, în etapele următoare, că urmează să..

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Ghingheș, dacă...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - ...să aprobăm o licitație aici și așa mai departe...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Ghingheș, deci, noi analizăm proiectul de hotărâre. Dumneavoastră, așa cum era normal, vi s-a înfățișat o situație de fapt. Dar în proiectul de hotărâre strict... strict, nu spune decât ”se completează inventarul cu următoarele suprafețe”. Sunt, de exemplu, unde e destinația balcon, da!

Pentru că aia există. Există, nu poți să-i dărâmi balconul omului. Dar dumneavoastră veți hotărî la vremea respectivă. Acesta este numai un pas formal și procedural de introducere în domeniul privat al Municipiului Bacău.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - am înțeles, dar vă rog să nu mai, să nu mai induceți....

Domnul Secretar Nicolae-Qvidiu Ponovici - aveți dreptate, bun. Din punctul meu de vedere, dumneavoastră aveți dreptate până la un punct. Patrimoniul nu trebuia să vină cu detalierea atât de exactă a acestor suprafețe pe care tot Patrimoniul ar fi trebuit să le lămurească de acum 10 ani, de acum 15 ani. Da, sunt de acord cu dumneavoastră, dar ei au făcut mai mult decât trebuia. V-au adus la cunoștință situația reală, de fapt, care există, n-o poate nega nimeni. Dacă nu făceam lucrul acesta, puteați să ne acuzați că încercăm să vă inducem în eroare.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - dar chiar...

Domnul Secretar Nicolae-Qvidiu Ponovici - ...de asta câteodată sinceritatea, deși una din devizele mele preferate este că ”Adevărul e cea mai bună minciună”, chiar dacă comportă întotdeauna discuții mult mai multe decât minciuna. De asta în fața dumneavoastră a fost adusă o situație de fapt reală și completă, fără să încerce pe cineva să inducă în eroare și de asta dumneavoastră aveți atributul să hotărâți și în faza asta și în fazele ulterioare. Că în aceasta nu aprobă...proiectul dumneavoastră care nu-1 aprobă. Bun, automat acolo va fi , se va concesiona, sau se va închiria, sau se va vinde.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - am înțeles ce spuneți, dar cu tot respectul, eu cred că dumneavoastră induceți consilierii locali în eroare pentru că nu vorbim doar de balcoane care actualmente există și de garaje care există. Vorbim și de suprafețe noi. Și se introduc în domeniul privat, tocmai ca apoi să urmeze etapa despre care ați spus și dumneavoastră, etapa de concesiune directă sau prin licitație.

Domnul Secretar Nicolae-Qvidiu Ponovici - și în fața dumneavoastră azi... Domnul Consilier Ghinghes Cristian -... deci, ne induceți în eroare.

Domnul Secretar Nicolae-Qvidiu Ponovici - .. .în fața dvs azi a fost adus un proiect de hotărâre...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - ... 20 de chestiuni care sunt diferite și le-ați pus așa pe toate la un loc poate, poate le aprobăm.

Domnul Secretar Nicolae-Qvidiu Ponovici - mă auziți oleacă, domnul, domnul Gingheș. Haideți ca să înțelegeți, că dumneavoastră am impresia că nu aveți o viziune de ansamblu. Luați o cale și gata. în fața dumneavoastră a fost proiectul 20, concesiune directă. A fost la latitudinea dumneavoastră dacă o aprobați sau nu. Completarea inventarului domeniului privat este o obligație, atât a Patrimoniului, ca Serviciu, cât și a dumneavoastră, în calitate de consilier local. Aici nu discutăm că putem fi de acord sau nu. Este obligația dumneavoastră de inventariere, de evaluare a patrimoniului. Ce faceți cu el pe urmă, e problema strict a dumneavoastră. Eu nu fac aici decât o procedură de îndeplinire prevăzută de lege.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - haideți că știm cum funcționează asta. Se desprind suprafețele, se introduc separat în inventarul privat, tocmai ca după aia să fie concesionate direct sau prin licitație. Nu suntem copii aici, domnul secretar.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - domnul Ghingheș!

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - da, haideți să trecem la vot, eu am exprimat deja care este poziția mea. Ați făcut harcea-parcea din proiectul acesta. 20 de suprafețe, toate puse la un loc. Unele sunt, așa cum spuneți dumneavoastră perfect ok, altele sunt așa cum am spus...

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Uie - s-a înțeles, domnul Ghingheș. ați repetat...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - ... combinații, combinații. Altele sunt combinații.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Die - domnul Ghingheș. haideți...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -... îmi cer scuze pentru termen.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - nu mai repetăm a șaptea oară, s-a înțeles. Domnul Crețu.

Domnul Consilier Cretu Cătălin - în urma lecturării, sincer, aș fi preferat să le am împărțite. Ce e pentru balcoane, e o speță destul de delicată, n-ai cum să demolezi anumite balcoane. Ce e pentru garaje, aici aș avea niște discuții pentru că cu o ședință în urmă parcă, două, am discutat de strada Prieteniei, care se face pietonal și a ridicat problema garajelor de reședință.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Crețu...

Domnul Consilier Crețu Cătălin - lăsați-mă puțin să termin.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - două secunde atât vreau, poate reușesc să scurtez. Nu aprobați acum nici un fel de garaj, nu aprobați nici un fel de concesiune.

Domnul Consilier Cretu Cătălin -... s-a înțeles asta.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovid «... nu aprobați nici o procedură juridică.

Domnul Consilier Cretu Cătălin -... s-a înțeles asta.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovid - inventariați niște suprafețe pe care dumneavoastră, la casa dumneavoastră, găsiți în curtea dumneavoastră un copac.

Domnul Consilier Cretu Cătălin - domnul secretar! Vă citesc și înțeleg exact sensul cuvintelor.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovid -... și ca să mă exprim... domnul...

Domnul Consilier Cretu Cătălin - ...se completează prin înscrisuri, următoarele bunuri. Am înțeles!

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - ca să mă exprim practic, dumneavoastră ați cumpărat o proprietate și când vă duceți în curte mai găsiți o magazie, ca să înțelegeți dumneavoastră, că dumneavoastră puteți înțelege că știți procedurile. Magazia aia, când vă faceți documentația cadastrală o prindeți și pe aia, ca să aveți situația exactă. Ăsta e cazul, domnul.

Domnul Consilier Cretu Cătălin - de acord. Bun, aș fi preferat să le am separat.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovid - am înțeles. Pentru profani, vă dau dreptate. Pentru calitate de consilieri locali care analizăm o situație de fapt, integrată...

Domnul Consilier Cretu Cătălin - ...în schimb, dumneavoastră ați spus aici mai devreme, că suntem obligați, noi, ca și consilieri, dacă obligația asta este a executivului...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici nu, nu. Sunteți administratorii patrimoniului Municipiului Bacău. Dumneavoastră, în momentul când Municipiul Bacău vă aduce la cunoștință o situație de fapt, calitatea, obligația revine strict consilierilor locali. Dacă executivul vine și spune - această suprafață de teren nu este prinsă, nu încasăm pe ea și dumneavoastră nu o votați, e problema dumneavoastră.

Domnul Consilier Creții Cătălin - corect. Obligația de a inventaria terenurile care aparțin Municipiului Bacău este o obligație și a noastră ...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -.. .corect.

Domnul Consilier Cretu Cătălin - .....și oarecum și a departamentelor de

specialitate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - care acum este în grădina dumneavoastră.

Domnul Consilier Cretu Cătălin - de acord. Dar toate, toate actualizările, eu nu am văzut o actualizare la inițiativa Municipiului...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu, există.

Domnul Consilier Cretu Cătălin - ci, toate sunt la inițiative private.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - doamna Buzdugan...

Domnul Consilier Cretu Cătălin -.. .prin urmare....

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - pentru ședința următoare vă rog să faceți o evidență a tuturor actualizărilor din ultimii trei ani, din care să rezulte la inițiativa cui s-au făcut aceste actualizări de domeniul privat și pe domeniul....

Domnul Consilier Cretu Cătălin - ne uităm pe proiectul de azi și toate aceste 20 de puncte au în spate câte o cerere. Prin urmare, haideți să nu mai fim activi, hai să fim proactivi. Haideți să inventariem noi înainte și după aceea să facem restul. Pentru că în această schemă ar intra și dezvoltarea localității, cu străzi, canalizare, infrastructură, lucru care teoretic ține de municipalitate, nu ține de privat.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - chiar dacă poziția dumneavoastră este ideatică, v-o împărtășesc in totalitate, să știți.

Domnul Consilier Cretu Cătălin - nu există ideal...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - .. .vorbesc serios.

Domnul Consilier Cretu Cătălin - știți, în alte UAT-uri se face.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - în alte UAT-uri, aveau carte funciară de 200 de ani, vă spun eu.

Domnul Consilier Cretu Cătălin - de acord, de acord. în alte UAT-uri lucrurile astea se fac, haideți să le facem și noi.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - procedura aceasta face parte din acea natură ideatică de care vorbim. Este un pas mic, dar știți cum e, un pas mic pentru noi, un pas mare pentru municipiu.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - domnul consilier Crețu, s-a înțeles, executivul a înțeles și va face pas cu pas completarea. Domnul Huluță.

Domnul Consilier Hulută Ghiorghe - domnule, eu, cu tot respectul față de colegii mei, eu nu votez expunerea de motive. Eu dacă citesc hotărârea, strict, fără expunere de motive, dacă n-ar fi aceea, vedeți că toate aceste terenuri se trec în proprietate privată a consiliului local. E foarte simplă această hotărâre și foarte clară. Orice teren. Sigur, acum se comentează ideea cum a fost descoperit acest teren, cum a fost el

descoperit. Eu zic, haideți să trecem la vot, să votăm hotărârea, să preluăm aceste terenuri.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - cu pontul, cu pontul a fost descoperită, domnul Huluță, deci.. .cel puțin ăla cu dedicație a fost cu pontul descoperit.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Hie - haideți să nu mai...domnul Ghingheș, haideți să nu mai intervenim....

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - dar îl avem noi, la Municipiu, voi vreți să-1 dați altora.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Hie - domnul secretar, închei discuțiile, la vot. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot proiectele nr. 21 și

 • 22. Cine este pentru?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - putem vota separat? Vă rog, avem această posibilitate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - ba da, supunem la vot proiectul 21. Haideți, ca să nu fie nici un fel de discuții. Supunem la vot proiectul 21. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILÂ gheorghe

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR doina

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10-

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

[ROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUEL A

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL                 1

X

15.

NĂSTASE RALUC A MARIA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GĂȚULAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

18

1

-

Cu un vot împotrivă, 17 voturi....da, având în vedere prezența în sală și a domnului Miclăuș avem 19 consilieri. 18 voturi pentru, un vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Supunem la vot și punctul 22.Cine este pentru? Cu mențiunea că și aici este exact aceeași situație. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CR1STINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

[ROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL                  1

X

15.

NĂSTASE RALUC A MARJA

X

16.

PRICOPO AEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

19

-

Cu 19 voturi, a fost adoptat proiectul de hotărâre.

 • 23. Se trece la punctul 23 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședința Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind darea în administrare, pe o perioadă de 15 ani, a centralei termice situată în Bacău, str. Banca Națională, către Colegiul Național ”Gheorghe Vrânceanu”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - expunere de motive la proiectul de hotărâre privind darea în administrare, pe o perioadă de 15 ani, a centralei termice din str. Banca Națională, către Colegiul Național ”Gheorghe Vrânceanu”. Este o centrală dezafectată, cum sunt multe în municipiul Bacău. Vrânceanu, colegiul, e în vecinătate și vrea să o ia în administrare pe o perioadă de 15 ani. Materialul l-ați avut la mapă, propun aprobarea proiectului.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Director Adjunct Structura Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - discuții? Dacă nu sunt discuții, supuneți la vot, domnul secretar! A, e vot secret, aveți dreptate. Procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind darea în administrare, pe o perioadă de 15 ani, a centralei termice situată în Bacău, str. Banca Națională, către Colegiul Național ”Gheorghe Vrânceanu”

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți: 19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat: 18

  Nr. Crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 (1) - Se aprobă darea în administrare, pe o perioadă de 15 ani, a centralei termice situată în Bacău, str. Banca Națională, aflată în domeniul public al municipiului Bacău, în suprafață de 172 mp și a terenului aferent acesteia, către Colegiul Național ”Gheorghe Vrânceanu”, pentru desfășurarea de activități școlare și extrașcolare.

  S-a adoptat

  18

  0

  0

  2.

  2) - Centrala termică menționată la alineatul anterior este identificată și delimitată conform Anexei, parte integrantă a acestei hotărâri.

  S-a adoptat

  18

  0

  0

  3.

  ART. 2 - Plata cheltuielilor de întreținere, a utilităților, jrecum și a celor ce vor fi efectuate pentru aducerea mobilului la un standard funcțional de amenajare, remediere a defecțiunilor apărute și recuperare a pagubelor produse pe parcursul acestei perioade vor fî suportate de către Colegiul Național ”Gheorghe Vrânceanu”.

  S-a adoptat

  18

  0

  0

  4.

  ART. 3 - Predarea - primirea imobilului se va face pe baza de proces - verbal ce va fi anexă la contractul de administrare ce urmează a fi încheiat.

  S-a adoptat

  18

  0

  0

  5.

  ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitectul Șef - Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

  S-a adoptat

  18

  0

  0

  6.

  ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Colegiului Național ’Gheorghe Vrânceanu”.

  S-a adoptat

  18

  0

  0

  7.

  ART. 6 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității. S-a adoptat

  18

  D

  0

 • 24. Se trece la punctul 24 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Bîrzu Die dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - expunere de motive la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 22 din 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău. Compania de Apă, prin niște adrese și procese verbale cu bunuri fixe rezultate în urma implementării investiției treapta terțiară Bacău din cadrul proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă" solicită înscrierea lor, deci s-au terminat lucrările de investiții și solicită înscrierea în inventarul domeniul public al municipiului Bacău. Față de cele prezentate, vă rog domnilor consilieri, să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Adjunct Structura Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Hie - discuții dacă sunt? Constat că nu sunt discuții, domnul secretar, faceți apelul domnilor consilieri.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Huluță, vă rog, poftiți la loc. Cine este pentru aprobarea proiectului 24? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. cri

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILE——————

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA-CRIS TINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

tROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE RALUCA MARIA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚULAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

19

-

Cu 19 voturi pentru, a fost aprobat proiectul 24.

 • 25. Se trece la punctul 25 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Bîrzu Hie dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru   construire spațiu comercial,

gospodărie de apa, reamenajare accese, parcare, alei carosabile si pietonale, imprejmuire teren si amplasare mijloace publicitare, str. Abatorului, nr. 6, din municipiul Bacau, obiective ce se vor realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: S.C. DEDEMAN S.R.L., din Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru construire spațiu comercial, beneficiarul e S.C. DEDEMAN S.R.L. Bacau. Investiția va fi pe un teren proprietate privată.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Arhitectul Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Die - discuții? Dacă nu sunt discuții, se trece la procedura de vot secret.

Domnul Consilier Cretu Cătălin - domnul secretar, unde plecați? Spuneți-mi un pic, Dedeman-ul de ce are nevoie de PUZ și n-are nevoie și ăla cu garajele?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovid - asta e problemă strict de urbanism, adresați-vă doamnei arhitect, sunt sigur că vă va lămuri. Eu, imediat îmi caut colegii și domnii consilieri ca să-i invit în sală ca să putem termina ședința....

Domnul Consilier Cretu Cătălin - .. .mulțumesc pentru operativitate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Dănilă, vă rog demarați procedura de vot la proiectul 25.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - mai sunt domni consilieri care n-au votat sau închei procedura de vot? Haideți la vot, vă rog !

Doamna Consilier Breahnă- Pravăt Cristina-Ionela - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru construire spațiu comercial, gospodărie de apa, reamenajare accese, parcare, alei carosabile si pietonale, imprejmuire teren si amplasare mijloace publicitare, str. Abatorului, nr. 6, din municipiul Bacau, obiective ce se vor realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: S.C. DEDEMAN S.R.L., din Bacau

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți: 19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat: 18

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART.l - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL,   GOSPODĂRIE   DE   APA,

  REAMENAJARE ACCESE, PARCARE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, ÎMPREJMUIRE TEREN SI AMPLASARE    MIJLOACELE

  PUBLICITARE, STR. ABATORULUI, NR. 6, din municipiul Bacau, obiective ce se vor realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexa nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIAR: S.C. DEDEMAN S.R.L., din Bacau. Durata de valabilitate a P.UD.-ului este de maxim 24 luni de la data aprobării hotărârii.

  S-a adoptat.

  18

  0

  0

  2.

  (2) Prevederi ale P.U.D. propuse:

  • - H max = 9,00 m;

  • - POT max. = 33,16 %;

  -CUT = 0,33;

  • - S teren = 6.581,00 m.p.;

  -Sc = 2.182,10 m.p.;

  • - Scd = 2.182,10 m.p.;

  - retrageri minime față de limitele laterale si posterioare ale parcelei = fata de latura de Nord-Est = 3,00 ml, fata de latura de Sud-Vest = 5,77 ml, fata de atura de Sud-Est = 5,48 ml, fata de latura de Nord-Vest = 37,22 ml;

  • - accesul carosabil si pietonal clienti in incinta magazinului este propus a se realiza pe latura de Nord-Vest a proprietății (sens giratoriu str. Abatorului); accesul pentru aprovizionare si un acces pietonal se vor realiza de pe latura de sud-vest a străzii Abatorului;

  S-a adoptat

  18

  0

  0

  3.

  ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

  S-a adoptat

  18

  0

  0

  4.

  ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarilor, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

  S-a adoptat

  18

  0

  0

  5.

  ART. 4 - Prin eriia d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  S-a adoptat.

  18

  0

  0

 • 26. si 27. Se trece la punctele 26 si 27 ale ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la:

 • 26. Proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Și

 • 27. Proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Comuna Letea Veche și Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - cu permisiunea dumneavoastră și proiectul 26 și 27. De fapt, e o solicitare a Societății Delgaz Grid pentru aprobarea unor suprafețe de teren situate în municipiul Bacău, unde ei își montează transformatoare, cabluri, puncte de măsură.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate la punctul 26 și la punctul 27.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei tși dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Director Adjunct Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - discuții la aceste proiecte? Poftiți, domnul Ghingheș!

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - aș dori să știu dacă este cineva de la Delgaz Grid în sală.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu e nimeni.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - nu aveam nimic cu aceste proiecte, dar era o discuție despre lucrările pe care le fac pe domeniul public și din păcate comportă neaducerea suprafeței la starea inițială.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - aveți dreptate. Se trece la procedura de vot secret. Domnul Dănilă, am rugămintea, puțină atenție la acest punct. Se dau două buletine. Se dă și 26 și 27 și sunt și față-verso.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - aș avea o rugăminte către aparatul de specialitate. Dacă îi puteți invita pe reprezentanții Delgaz Grid în următoarea ședință.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - în permanență fac parte din lista de invitați.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - sau o invitație mai specială, nu știu...un porumbel ceva.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - în permanență îi invităm.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - am înțeles.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre probarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți: 18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat: 17

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz si servitute către DELGAZ GRID SA, astfel:

  (1) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra: a) suprafeței de 99 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "înlocuire Punct de

  17

  0

  0

  Alimentare Subteran 15 Bacău cu Modul de Conexiuni în Anvelopă de Beton, str. Cornișa Bistriței, mun. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran LES pe strada Cornișa Bistriței din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  S-a adoptat

  2.

  b) suprafeței de 10 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "înlocuire Post de Transformare Subteran 113 Bacău cu Post de Transformare în Anvelopă de Beton, str. Cornișa Bistriței, mun. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe strada Cornișa Bistriței din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  S-a adoptat

  17

  D

  3

  3.

  c) suprafeței de 25 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării ”înlocuire Post de Transformare subteran 129 Bacău cu Post de Transformare în Anvelopă de Beton, str. Spiru Haret, mun. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe strada Spiru Haret din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  4.

  d) suprafeței de 25 mp teren, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "înlocuire Post de Transformare subteran 137 Bacău cu Post de Transformare în Anvelopă de Beton, str. 9 Mai, mun. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe strada 9 Mai din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  5.

  e) suprafeței de 36 mp teren, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică spațiu comercial amplasat pe str. Prieteniei nr. 14, aparținând S.C. ILBA GRUP SA, Municipiul Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe strada Prieteniei din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 5, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  S-a adoptat.

  17

  3

  0

  6.

  f) suprafeței de 76,80 mp teren, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică spațiu comercial - MEGA IMAGE

  17

  3

  0

  aparținând S.C. ADAL S.R.L. amplasat pe str. Nicolae Bălcescu nr. 10, loc. Bacău, jud. Bacău” în vederea amplasării cablului electric subteran pe strada N. Bălcescu din municipiul Bacău, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 6, parte integrantă a prezentei hotărâri; S-a adoptat

  7.

  g) suprafeței de 52 mp teren, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică spații comerciale, spații medicale, birouri și amenajare parcare, str. Pictor Th. Aman nr. 40, municipiul Bacău, jud. Bacău” în vederea amplasării cablului electric subteran pe străzile Calea Mărășești și Pictor Th. Aman din municipiul Bacău, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 7, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  17

  3

  3

  8.

  (2) pe durata existenței capacităților energetice asupra:

  a) suprafeței de 43 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "înlocuire Punct de Alimentare Subteran 15 Bacău cu Modul de Conexiuni în Anvelopă de Beton, str. Cornișa Bistriței, mun. Bacău”, în vederea amplasării unui modul de conexiune în anvelopă beton, a unei firide de branșament și a unui BMPT, pe strada Cornișa Bistriței, din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  S-a adoptat

  17

  3

  3

  9.

  b) suprafeței de 13 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "înlocuire Post de Transformare Subteran 113 Bacău cu Post de Transformare în Anvelopă de Beton, str. Cornișa Bistriței, mun. Bacău”, în vederea amplasării unui post de transformare în anvelopă beton, pe strada Cornișa Bistriței, din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  S-a adoptat

  17

  3

  3

  10.

  c) suprafeței de 15 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "înlocuire Post de Transformare Subteran 129 Bacău cu Post de Transformare în Anvelopă de Beton, str. Spiru Haret, mun. Bacău”, în vederea amplasării unui post de transformare în anvelopă beton și a unui BMPT, pe strada Spiru Haret, din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  17

  3

  3

  S-a adoptat.

  11.

  d) suprafeței totale de 24 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "înlocuire Post de Transformare Subteran 137 Bacău cu Post de Transformare în Anvelopă de Beton, str. 9 Mai, mun. Bacău”, în vederea amplasării unui post de transformare în anvelopă beton și a unui BMPT, pe strada 9 Mai, din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  S-a adoptat

  17

  i

  0

  u.

  e) suprafeței de 0,50 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării ”Alimentare cu energie electrică spațiu comercial amplasat pe str. Prieteniei nr. 14, aparținând S.C. ILBA GRUP SA, Municipiul Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării unui BMPT pe strada Prieteniei din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 5, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  S-a adoptat

  17

  3

  0

  13.

  f) suprafeței de 0,50 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică spațiu comercial - MEGA IMAGE aparținând S.C. ADAL S.R.L. amplasat pe str. Nicolae Bălcescu nr. 10, loc. Bacău, jud. Bacău” în vederea amplasării unui BMPT și a unei firide de branșament pe strada N. Bălcescu din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 6, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  S-a adoptat

  17

  D

  D

  14.

  g) suprafeței de 0,20 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării ”Alimentare cu energie electrică spațiu comercial - PEPCO aparținând S.C. ADAL S.R.L. amplasat pe str. Nicolae Bălcescu nr.10, loc. Bacău, jud. Bacău” în vederea amplasării unui BMPT pe strada N. Bălcescu din municipiul Bacău, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 8, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat.

  17

  3

  3

  15.

  ART. 2 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz și de servitute, conform Anexei nr. 9, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat.

  17

  3

  3

  16.

  ART. 3 - Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin

  17

  3

  3

  foraj orizontal.

  S-a adoptat

  17.

  ART. 4 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

  S-a adoptat

  17

  0

  18.

  ART. 5 - Titularii dreptului de uz, servitute și servitute legală prevăzuți la art. 1 și la art. 2 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

  S-a adoptat

  17

  0

  19.

  ART. 6 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

  S-a adoptat.

  17

  0

  20.

  ART. 7 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0 •

  21.

  ART. 8 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat.

  17

  D

  0

Doamna Consilier Breahnă- Pravăt Cristina-Ionela - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Comuna Letea Veche și Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți: 18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat: 17

  Nr.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  crt.

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și servitute, pe durata executării lucrărilor, către Comuna Letea Veche jud. Bacău și DELGAZ GRID SA, asupra suprafeței totale de 444mp teren din care: 24 mp situat pe B-dul Unirii, proprietatea municipiului Bacău și 420 mp situat în lungul râului Bistrița, aparținând municipiului Bacău si S.C. HIDROELECTRICA S.A, în cotă de V2 fiecare, aferente lucrării "Extindere conductă gaze naturale presiune medie din țeavă PE-HD 100 SDR 11 Dnl60 mm și SRS Q=2400mc/h”, necesară pentru realizarea lucrărilor de extindere a conductei de gaze naturale subterane presiune medie, în municipiul Bacău, din B-dul Unirii, în lungul râului Bistrița până la limita teritorială cu Comuna Letea Veche pe str.Oborului, beneficiar Comuna Letea Veche, delimitat conform planurilor de situație, Anexele nr. 1 și nr. 2, părți integrante ale prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  X

  ART. 3 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  4.

  ART. 4 - Titularii dreptului de uz și servitute prevăzuți la art. 1 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  5.

  ART. 5 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  6.

  ART. 6 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice,    Compartimentului    Administrarea    și

  Inventarierea Patrimoniului, Comunei Letea Veche și Delgaz Grid SA.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  7.

  ART. 7 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității. S-a adoptat.

  17

  0

  0

28.A. Se trece la punctul 28.A al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 29/10.02.2014 privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificările ulterioare

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău. Proiectul este aprobat de aparatul propriu al Primăriei Bacău și constă în niște modificări și transformări structurale de posturi, necesare... datorită complexității sporite a activității. Materialul l-ați avut la mapă, l-ați analizat, l-ați studiat și vă propunem să-1 votați în forma prezentată. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate, dar în schimb avem o eroare materială strecurată la alineatul 5 al art. 1, care în fapt va avea următorul conținut: ”Se transforma un post vacant de inspector de specialitate IA de la Serviciul de Implementare Proiecte in post de inspector de specialitate ÎS”. Greșeala era că era Unitatea de Monitorizare, în loc de Serviciul de Implementare Proiecte, așa cum este corect.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Hie - discuții la acest proiect? Dacă nu sunt, invit pe domnul secretar să facă apelul colegilor.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

Împotrivă

abțineri

1.

BÎRZU ILIE7—————

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNÂ-PRAVÂȚIONELA-CRIST1NA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE RALUCA MARIA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Hie - s-a încheiat ordinea de zi, trecem la punctul “Diverse”. Colegi care se înscriu la punctul “Diverse”, dacă sunt? Domnul Ghingheș Cristian, consilier independent, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mulțumesc. Două chestiuni foarte scurte, ca să nu vă rețin. Prima, aș dori să știu de la Compartimentul Arhitectului Șef, în ce stadiu este realizarea PUZ-ului pentru zona centrală, așa cum este el prevăzut în Planul Urbanistic General. Și a doua chestiune este mai degrabă o rugăminte, o solicitare, pe care o transmit din partea unităților de învățământ, participând la ședințele Consiliului de Administrație. Domnii directori și cadrele didactice solicită ca investițiile făcute pentru acele clase, clasa zero sau clasa a cincea, așa cum intenționează anul acesta, acele investiții să nu mai fie decontate din banii pe care școlile le primesc de la minister. Deci, aceste investiții cu care se laudă municipalitatea, nu au fost realizate din banii municipalității, ci a fost diminuat bugetul pentru fiecare școală ui parte de la “Bunuri și servicii”. Ei, bine, sunt anumite școli care nu vor mai avea posibilitatea să plătească cheltuielile de funcționare, dacă li se bagă mâna în buzunar pentru investiții pe care ar trebui să le acopere municipalitatea. E foarte grav. Deci, am fost la Școala 19 și sunt chiar ultragiați și speriați de acest aspect. întreținerea costă mult și investițiile pe care primăria are de gând să le facă trebuie să le suporte primăria, nu să le suporte școala din finanțarea de bază, pentru că finanțarea de bază este destinată, vă reamintesc, pentru salarii și pentru chestiuni de funcționare ale școlilor.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Ilie - doamna arhitect, dacă puteți da un răspuns la...

Doamna Arhitect Sef Diana Marin - pentru Planul Urbanistic Zonal pentru zona centrală și zona de interes, se lucrează la caietele de sarcini.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Hie - mulțumim. Pentru punctul doi veți primi răspuns, a notat domnul secretar....

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - ...nu, să aibă în vedere executivul asta la adoptarea bugetului, pentru că dacă împovărăm școlile va fi foarte grav pentru ele să se descurce și știți prea bine, că ați fost și dumneavoastră la ședință, am fost împreună și au această problemă.

Domnul Președinte de ședință Bîrzu Hie - da, vă mulțumesc dragi colegi, ședința consiliului local se încheie. Vă doresc să aveți Sărbători Pascale în pace și liniște.

Rezultatul de la voturile secrete au fost citite, pentru unele proiecte, ulterior finalizării proiectelor respective. Acestea au fost inserate imediat la punctele cărora aparțin pentru menținerea cursivității și o mai ușoară înțelegere la parcurgerea procesului verbal.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ILIE BÎRZU


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU, NICOLAE- O VID IU POPOVICI

întocmit: TebeicA Mariana, AdomnicAi Marin, Matei Nicolcta, Tamba Rodica, Teletin Olivia Ds.l-A-2/Ex.l