Proces verbal din 15.03.2019

Proces verbal - Ședința extraordinară a CLB din data de 15 martie 2019

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 3175 din 21.0X2019

încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 15.03.2019.

Domnul Primar Cosmin Necula - rog asistența să se ridice în vederea intonării imnului național.

Se intonează imnul.

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - bună ziua. în conformitate cu prevederile art.39 (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția nr. 1005 din 11.03.2019 modificată prin Dispoziția nr. 1091 din 14.03.2019, a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 15 consilieri, ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: doamna consilier Lazăr Doina-Emanuela, domnul consilier Ghingheș Cristian, domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș (care au intrat ulterior în sală) și domnul consilier Miclăuș Daniel.

Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței din 28.02.2019.

Cine este pentru?.

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

EROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

15

-

Cu 15 voturi pentru procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28.02.2019 a fost aprobat.

Dau cuvântul doamnei președinte de ședință.

Doamna Președinte de ședință Ioana-Raluca Dinu - doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare. Dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței. Domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul Primar Cosmin Necula - sărut mâna, bună dimineața, stimate doamne și stimați domni consilieri locali, stimați cetățeni ai municipiului Bacău, stimați angajați ai aparatului propriu al Primarului Municipiului Bacău, stimați invitați. Voi da citire Dispoziției nr. 1005 din 11.03.2019 privind convocarea consiliului local în ședință extraordinară pentru data de 15.03.2019.

  • 1. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, post-mortem, domnului Yin Yuguo.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 159/ 2012 prin care s-a aprobat contractarea unei/ unor finanțări rambursabile interne/ externe în valoare de pana la 60.000.000 lei (sau echivalentul în euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiții de interes public local.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 3. Proiect de hotărâre privind asocierea de principiu dintre Municipiul Bacău și Județul Bacău în vederea finanțării și realizării obiectivului de investiții "Construire parcare ansamblu spitalicesc, str. Calea Mărășești, nr. 20B”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și mandatarea împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA să voteze modificarea Actului Constitutiv.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.246/03.12.2015 prin care s-a aprobat majorarea plafonului veniturilor cumulate din pensii până la care pensionarii din Municipiul Bacău beneficiază de un sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei semestrial în vederea achiziționării de alimente de bază.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico economice - faza DAU pentru obiectivul de investiții: “MODERNIZARE PT 33, STRADA AVIATORILOR, CU DESTINAȚIA DE CLUB AL PENSIONARILOR”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Amenajare loc de joaca copii ANL 32-46 (Loc de joaca ANL 50bis)”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Amenajare loc de joaca copii ANL 32 - 46 (Letea 32)”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 517 din 21.12.2018 prin care s-a aprobat documentația tehnico economică - faza DALI pentru obiectivul de investiții: “Modernizare și reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicații N.V. Karpen”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico economice - faza DALI pentru obiectivul de investiții: “Modernizare și reabilitare Colegiul Grigore Antipa”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico economice - faza SF pentru obiectivul de investiții: “Construire teren de sport - Colegiul Economic “Ion Ghica”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico economice - faza SF pentru obiectivul de investiții: “Construire teren de sport - Școala Generală nr.10”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico economice - faza SF pentru obiectivul de investiții: “Construire teren de sport - Școala Mihai Drăgan”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

14. PESTE ORDINEA DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru completarea funcțiunii pentru suprafața de 572,00 m.p. teren din str.Păcii, nr.13, cu nr. cadastral 11618(IE 76024) și realizarea lucrărilor de SCHIMBARE DESTINAȚIE IMOBIL DIN LOCUINȚĂ ÎN PENSIUNE URBANĂ CU RESTAURANT LA PARTER ȘI EXTINDERE CU TERASĂ LA PARTER, STR.PĂCII, NR.13 din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată

BENEFICIAR: S.C.PIAZZETA S.R.L.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Traseu pentru biciclete - semicircular - Mioriței” Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate centru -Șerbânești”

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru -Aeroport”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot - Universitatea „Vasile Alecsandri“ (Traseul tineretului și sportului)”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)”

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru - Insula de Agrement”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „ MODERNIZAREA STAȚIILOR DE

TRANSPORT PUBLIC”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investirii „(Re)amenajarea străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul “zonă rezidențială” (“home-zone”)”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investirii „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta în Municipiul Bacău”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.523 din 2018 privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2019, al Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator- DL. COSMIN NECULA- PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - există observații la ordinea de zi prezentată? Dacă nu există nici un fel de observații, supunem la vot ordinea de zi prezentată, cu modificările aduse prin suplimentare.

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Având în vedere prezența în sală și a domnului consilier Ghingheș și a domnului viceprimar Ștefan, avem 17 consilieri. Cu 17 voturi exprimate s-a aprobat ordinea de zi.

întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi.

Domnul consilier Gabriel Stan - da, la proiectul de hotărâre nr.l 1 nu voi vota.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - da, s-a notat, da? Dau cuvântul doamnei președinte de ședință.

Doamna Președinte de ședință Ioana-Raluca Dinu - doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICÂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi exprimate, a fost aprobată modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în ședința din 15.03.2019.

l.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ioana-Raluca Dinu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, post-mortem, domnului Yin Yuguo.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc, doamna președintă de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu rugămintea de a conferi Titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Bacău, post-mortem, domnului Yin Yuguo. Domnul Yin Yuguo a fost cursant chinez născut la data de 15.03.2002 în Republica Populară Chineză și care a decedat în România la 26 ianuarie 2019 la Roman, Județul Neamț. A fost înscris la Programul de studii al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău în anul pregătitor destinat cetățenilor străini. Adolescentul urma în anul universitar 2018-2019 cursurile și seminariile puse la dispoziție de Facultatea de Litere prin departamentul de Limbă și Literatură Română și Științe ale Comunicării.

Domnul Yin Yuguo s-a evidențiat în scurta perioadă de studii prin perseverență exemplară în procesul de însușire a limbii române și de familiarizare cu elementele de cultură și civilizație românească. Idealul lui era să traducă din literatura română (în primul rând opera lui Mihai Eminescu), în limba chineză. La 1 Decembrie 2018, din proprie inițiativă, s-a deplasat la Alba Iulia și a luat parte la manifestările ocazionate de Centenarul Marii Uniri, prin etalarea simbolurilor naționale specifice (drapel, imn, însemne tricolore), ca și prin conținutul discursurilor rostite cu acel prilej, a evidențiat atașamentul sincer față de valorile românești.

Un tragic accident feroviar a determinat decesul tânărului, eveniment care a produs o vie și îndelungată emoție în rândul opiniei publice din România și, desigur, în fața și în cadrul comunității băcăuane.

într-o scurtă perioadă de timp domnul Yin Yuguo a reușit să se prezinte în fața cetățenilor municipiului Bacău ca un tânăr care a simțit și a trăit prin intermediul limbii și literaturii române, prin intermediul poeților noștri, un sentiment pur românesc. Faptul că un cetățean al Republicii Populare Chineze și-a exprimat atâta atașament și atâta înțelegere față de fenomenul românesc, față de tot ceea ce înseamnă românism, cred că reprezintă pentru noi un simbol demn de urmat. Regretăm enorm evenimentul tragic care s-a petrecut și ca urmare a căruia a avut loc decesul tânărului Yin Yuguo și suntem convinși că dacă acest tragic eveniment nu ar fi avut loc, probabil că dumnealui ar fi devenit unul dintre ambasadorii reprezentativi pe care România i-ar fi avut nu doar în cadrul Republicii Populare Chineze, ci și un reprezentant al românismului în general.

Față de aceste momente și față de aceste motive, doamnelor și domnilor consilieri ai municipiului Bacău, vă solicit aprobarea dumneavoastră pentru a conferi Titlul de Cetățean de Onoare, post-mortem, domnului Yin Yuguo, lăsând la aprecierea dumneavoastră cele prezentate de mine. Vă rog să-mi permiteți, înainte de a trece la procedura de vot secret, să ținem în memoria tânărului Yin Yuguo un moment de reculegere.

Se ține un moment de reculegere.

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ioana-Raluca Dinu - îl avem aici printre invitați pe domnul rector care sigur va dori să ne spună câteva cuvinte despre acest tânăr. Aveți cuvântul, domnul rector.

Domnul SCHNAKOVSZKY CAROL- Rector al Universității „Vasile Alecsandri” Bacău - bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Este foarte greu de vorbit într-un asemenea moment. Mai ales, chiar cu o zi înainte de dispariția acestui tânăr, l-am cunoscut, a fost la mine în birou, a prezentat tot ceea ce a făcut în zilele în care a stat în România și împreună cu el am stabilit alte proiecte pentru lunile în care urma să mai stea în România. A doua zi am aflat această veste tragică și nu mi-a venit să cred. Iar, a fost foarte greu, când au venit părinții tânărului care sunt tot profesori universitari, colegi de-ai noștri, care au dat dovadă de o modestie deosebită, de un bun-simț, nu ne-au acuzat cu nimic, au acceptat soarta, au acceptat ca în continuare să fie ambasadori ai României, să vorbească de bine de Bacău, de România, de Moldova. De asemenea, îmi pare rău de acest tânăr deoarece, cum a spus și domnul primar, ar fi fost cel mai bun ambasador al Bacăului, al Moldovei, al României. Noi, ca și universitate, ne străduim să atragem cât mai mulți străini, chiar aici, în Bacău. Ne este greu deoarece legislația la ora actuală este destul de dificilă și străinii primesc foarte greu viză ca să poată să vină să studieze în România. Anual, noi avem în jur de 60-70 de studenți străini și vreo 200 de studenți din Republica Moldova. De asemenea, țin să mulțumesc consiliului local, domnului primar, pentru tot sprijinul acordat studenților noștri. în primul rând, pentru decontarea deplasărilor în programele Erasmus, pentru închirierea unor săli de spectacole pentru studenți când au diferite evenimente, pentru asigurarea reducerii la chirie sau ”taxe zero” pentru anumite baze sportive și alte asemenea activități. De ce i s-a acordat tânărului Yuguo acest titlu, de ce am propus, veți vedea dintr-un filmuleț. Este un filmuleț de 7 minute, sperăm să poată să fie redat, care vorbește cât 10 mii de cuvinte. Vă mulțumesc încă o dată pentru tot ceea ce faceți și mai ales pentru ceea ce faceți pentru Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău. Vă mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula - doresc să..., înainte de a pomi acest film elocvent, doresc să precizez următoarele aspecte. Propunerea pe care o fac în momentul de față, este ca urmare a cererilor depuse de Universitatea ”Vasile Alecsandri”, a diligențelor depuse de Universitatea ”Vasile Alecsandri”, de domnul Rector Schnakovszky, de domnul profesor Dănilă, de asemenea și de domnul Viceprimar Constantin Scripâț și vreau să le mulțumesc pe aceasta cale pentru acest lucru.

Se derulează filmul.

Doamna Președinte de ședință Ioana-Raluca Dinu - dau cuvântul domnului profesor Dănilă care are onoarea să fie lângă noi.

Domnul Profesor Dănilă Ioan - bună ziua. Permiteți-mi, domnule primar, să fac câteva precizări. In primul rând, partea de început a filmului, care n-a putut beneficia de sonor, este o secvență din momentul în care Yin Yuguo, la Bacău, la Universitate, apoi la Centrul de Cultură „George Apostu”, în ziua de 15 ianuarie, de ziua culturii naționale, a ținut să fie prezent cu o poezie, să o citească în română și în chineză, poezia ”Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie”. Nu întâmplător este această poezie...a ales această poezie. Eminescu a scris-o la 17 ani. Astăzi, Yuguo Yin, ar fi împlinit 17 ani. O a doua poezie pe care o iubea enorm, aparține lui George Bacovia, poezia ”Rar” și a fost scrisă de George Bacovia la aceeași vârstă, în anul al treilea, clasa a treia de gimnaziu, actualul Colegiu Ferdinand I din Bacău. Diploma pe care Primăria Municipiul Bacău a acordat-o părinților, are următorul conținut, ....cea predată, nu cea de astăzi, cea din ziua de 5 februarie, când au venit părinții la Bacău. Așadar, diploma are următorul conținut: ”Se acordă diploma de recunoștință lui Yuguo Yin, cel care, simbolic, a înfrățit orașele Bacău și Alba-Iulia, de 1 decembrie, în anul celebrării centenarului Marii Uniri”. De asemenea, o altă precizare, și-i mulțumesc domnului Marian Mizdrea de la Radio România Internațional, redacția emisiunilor în limba chineză, aflat aici, între noi, îi mulțumesc că ne-a furnizat următoarea informație: Yuguo Yin este al patrulea cetățean chinez din România, care primește titlul de cetățean de onoare. Ceilalți trei, sunt doi ambasadori ai Republicii Populare Chineze în România și un consul. Nu întâmplător s-a vorbit astăzi despre ambasadorul Yuguo Yin al Chinei în România și în general al spiritului uman. De asemenea, domnul rector m-a rugat să fac precizarea că există o inițiativă și va fi o certitudine, privind acordarea bursei Yuguo Yin, pentru că părinții, când au plecat din Bacău au refiizat să primească diferența de taxă, de bani. El a plătit aici, a achitat pentru un an universitar întreg, diferența de bani a ținut familia să fie dirijată către o bursă Yuguo Yin și de asemenea, un premiu Yuguo Yin pentru performanță în asimilarea limbii române și în promovarea culturii și literaturii române în străinătate. După cum vedeți, Yuguo Yin este viu și va rămâne pentru noi un model, pentru că avem nevoie, cum spunea domnul primar, de modele de românism. Din păcate, acest sentiment este așa în pericol de a cădea în derizoriu și nu este drept. Vă mulțumesc!

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Cabinet Primar).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca - discuții asupra proiectului? Se trece la procedura de vot secret. Mulțumesc.

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, post-mortem, domnului Yin Yuguo.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 1. Consilieri prezenți -17

  • 2. Numărul consilierilor care au votat - 17

    Nr.

    PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

    NUMĂR VOTURI

    crt.

    PENTRU

    CONTRA

    NULE

    1.

    Art. 1. Se conferă, post-mortem. ..TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău” domnului Yin Yuguo.

    S-a adoptat.

    17

    0

    0

    2.

    Art. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    S-a adoptat.

    17

    0

    0

    3.

    Art. 3. Titlul. Diploma si Cheia Orașului vor fi înmânate de Primarul Municipiului Bacău în plenul ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău.

    S-a adoptat

    17

    0

    0

    4.

    Art. 4. Prin griia Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității. S-a adoptat.

    17

    0

    0

Domnul Primar Cosmin Necula - domnule rector, permiteți-mi să vă înmânez cheia orașului și diploma de cetățean de onoare, post-mortem, domnului Yin Yuguo, în numele familiei acestuia și cu tot respectul și recunoștința Municipiului Bacău. Vă mulțumim foarte mult.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca - domnișoară, aveți cuvântul! Domnișoara Constandache Roxana - studentă a Universității ”Vasile Alecsandri” Bacău - bună ziua. In cele ce urmează o să transmit un mesaj de mulțumire din partea părinților lui Yin Yuguo: "Mulțumim Universității "Vasile Alecsandri” din Bacău pentru căldura cu care l-a primit pe fiul nostru, pentru entuziasmul cu care a descoperit că a citit literatura română și pentru faptul că el a putut să fie martor, astfel, la istoricul moment al sărbătoririi Marii Uniri. Suntem recunoscători domnului rector, domnului profesor Ioan Dănilă, domnului Adrian Apăvăloaie, tuturor cadrelor didactice și întregului personal pentru dragostea și sprijinul care le-au oferit fiului nostru. Mulțumim domnului primar și tuturor cetățenilor municipiului Bacău pentru căldura și afecțiunea pe care i-au acordat-o, asemenea cu cea oferită unui membru al propriei familii. El a iubit atât de mult orașul în care a trăit o perioadă de numai 80 de zile, a simțit iubire în fiecare om, în fiecare stradă, în fiecare pasăre și a dorit să ofere tuturor o iubire și mai mare. Deși viața lui a încetat, Yuguo și dragostea lui vor fi mereu acolo. Sufletul său va dori și se va ruga, cu siguranță, pentru o cât mai amplă dezvoltare a orașului Bacău. Suntem recunoscători Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău și municipalității băcăuane pentru înaltele onoruri pe care i le-au acordat fiului nostru. Fie ca toate gândurile, toate visurile, tot ceea ce și-a dorit să realizeze fiul nostru, să stimuleze și mai mult gândirea și inspirația oamenilor. Fie ca municipiul Bacău, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău și întreaga Românie să cunoască o cât mai amplă dezvoltare, fie ca poporul român să aibă un viitor mai bun, fie ca prietenia dintre China și România să devină și mai profundă. Noi suntem dispuși să facem tot ceea ce putem pentru prietenia chino-română. ” Părinții lui Yin Yuguo, 12 martie 2019.

Mulțumesc frumos!

2.Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 159/ 2012 prin care s-a aprobat contractarea unei/ unor finanțări rambursabile interne/ externe în valoare de pana la 60.000.000 lei (sau echivalentul în euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiții de interes public local.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc, doamna președinte de ședință. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 159/ 2012 prin care s-a aprobat contractarea unei/ unor finanțări rambursabile interne/ externe în valoare de pana la 60.000.000 lei (sau echivalentul ha euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiții de interes public local. După cum ați avut documentația la mapă, este vorba de prelungirea, practic, a termenului de tragere a acestor împrumuturi care au fost anterior făcute de Municipiul Bacău. Pentru orice fel de interpelare, domnul administrator public vă stă la dispoziție.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni și prezint raportul favorabil al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Administratorul Public și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu -discuții dacă sunt asupra proiectului? Nu sunt discuții, rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEÎ MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂUN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGO MIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFIE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

ABSENT

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

ABSENT

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea de principiu dintre Municipiul Bacău și Județul Bacău în vederea finanțării și realizării obiectivului de investiții "Construire parcare ansamblu spitalicesc, str. Calea Mărășești, nr. 20B”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc, doamna președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu rugămintea de a aproba asocierea de principiu între Consiliul Local al Municipiului Bacău și Consiliul Județean Bacău pentru ca împreună să finanțăm și să realizăm obiectivul de investiții parcarea aflată în fața Spitalului Municipal, dar parcare care deservește inclusiv locații și dependințe și acces către Spitalul Județean. Această asociere de principiu reprezintă practic un suport, o susținere financiară pe care Consiliul Județean Bacău îl acordă municipalității, în sensul că acest obiectiv să fie realizat într-o proporție considerabilă pe susținerea financiară a consiliului județean. Practic, împreună, așa cum am mers de la capăt pe principiul asocierii, împreună, cele două unități administrativ teritoriale găsesc soluții pentru a deservi cetățenii municipiului și județului Bacău, având în vedere că cei care sunt beneficiari ai serviciilor spitalului județean sau cât de curând ale spitalului municipal, sau a părții integrante a spitalului județean sunt tot cetățeni și ai județului și ai municipiului Bacău. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni și prezint raportul favorabil al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Administratorul Public, Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef și Serviciul Tehnic Investiții). Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu -discuții asupra proiectului? Domnul consilier Ghingheș.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-multumesc. doamna președinte. în primul rând mă bucur pentru faptul că se întâmplă ceva în acea zonă, mai ales potrivit politicii de parcări este o zonă cu o mare cerere de locuri de parcare. Aș avea o serie de întrebări către executiv:

-dacă știți la momentul actual câte locuri va avea această parcare?

-dacă va fi la sol sau supraterană?

-dacă va fi dată și în circuitul public nu numai pentru vizitatorii Spitalului J udețean/Municipal?

-și dacă aveți de gând după realizarea ei de a adopta o serie de măsuri de interzicere a parcării pe carosabil, având în vedere că această parcare va prelua această cerere în respectiva zonă? Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula-da. toate aceste răspunsuri vă vor fi prezentate, domnule consilier, în momentul în care se va finaliza proiectul în sine. Ceea ce avem în momentul de față este partea proiectului de parcare a Spitalului Municipal. Ce pot să vă spun, în momentul de față? Că ea reprezintă o parcare la sol. Dar în momentul de față sunt o serie de componente de proiectare pe care trebuie să le discutăm foarte apăsat, sunt o serie de canale de evacuare pe sub acea parcare, nu-i, nu aș veni în fața dumneavoastră să vă spun că vor fi 50 de locuri de parcare sau 70 de locuri de parcare în momentul de față, fără a avea proiectul finalizat și fără a fi un proiect pe care să-1 aprobați dumneavoastră. Fără îndoială că va fi aplicată acea politică de parcare, așa cum a fost aprobată de către Consiliu Local al Municipiului Bacău.

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu-dacă mai sunt discuții? Dacă nu, rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNDLÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

ABSENT

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

ABSENT

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și mandatarea împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA să voteze modificarea Actului Constitutiv. Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc, doamna președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre se solicită aprobarea modificării din partea dumneavoastră a Actului Constitutiv al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, mandatarea împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA să voteze modificarea Actului Constitutiv. Practic, din ce documente ați avut și dumneavoastră la mapă, această solicitare vine ca urmare a cererii Societății de Servicii Publice privind înființarea de anumite puncte de lucru fără personalitate juridică și aprobarea unor modificări la obiectul de activitate al societății. Pentru orice fel de întrebare domnul Director Tehnic Ștefănescu este prezent.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni și prezint raportul favorabil al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Administratorul Public și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu -discuții dacă sunt asupra proiectului? Nu sunt discuții, rog pe domnul secretar să supună la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA-

X

CR1STINA

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GfflORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

ABSENT

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

ABSENT

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

5.Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.246/03.12.2015 prin care s-a aprobat majorarea plafonului veniturilor cumulate din pensii până la care pensionarii din Municipiul Bacău beneficiază de un sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei semestrial în vederea achiziționării de alimente de bază.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc. Prin prezentul proiect de hotărâre practic, doamnelor și domnilor consilieri locali, facem o reparație, cred eu, justificată. Este vorba de pensionarii din Ministerul Apărării Naționale care, să poată beneficia și dumnealor de aceste tichete așa cum le oferim „erga omnes”, tuturor celorlalți pensionari care nu au făcut parte din sistem. Pentru orice fel de interpelare doamna director Diaconu vă stă la dispoziție.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate și prezint raportul favorabil al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Administratorul Public și Direcția de Asistență Socială).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu -discuții asupra proiectului dacă sunt? Nu sunt discuții, rog pe domnul secretar să supună la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICÂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7,

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHENGHEȘ CRISTIAN

X

10

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11

IROFTE DUMITRU

X

12

LAZĂR DOINA-EMANUELA

ABSENT

13

LUCA VASILE

X

14

MICLĂUȘ DANIEL

ABSENT

15

PRICOPOAEA ENULA

X

16

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

17

STANGABRIEL

X

18

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

6.Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico economice - faza DALI pentru obiectivul de investiții: “MODERNIZARE PT 33, STRADA AVIATORILOR, CU DESTINAȚIA DE CLUB AL PENSIONARILOR”. Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula -mulțumesc, doamna președinte de ședință. Stimate doamne și stimați domni consilieri locali, de la proiectul nr.6 până la proiectul nr.13 inclusiv, avem obiective care au fost proiectate de către Societatea de Servicii Publice și le mulțumesc pe această cale și care anul acesta intră în execuție.

Primul proiect de hotărâre din această serie, MODERNIZARE PT 33, STRADA AVIATORILOR, CU DESTINAȚIA DE CLUB AL PENSIONARILOR. Este vorba de punctul termic care stătea în nefolosință la momentul respectiv, care în urma acestui proiect va fi un spațiu de petrecere a timpului liber și de ocuparea timpului mtr-un mod constructiv pentru pensionarii municipiului Bacău din zona Aviatori. Vreau să vă prezint acest lucru pentru că în zona Aviatori este o zonă cu densă populație de pensionari, în momentul de față se lucrează la parcul din fața acestui punct termic, este un parc care încearcă să îmbine cele două categorii de vârstă care sunt cel mai prezente în parcuri, este vorba de copii pe de o parte, iar pe de altă parte și de pensionarii din acea zonă, va avea o dublă destinație acest parc. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate și prezint raportul favorabil al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Administratorul Public, Direcția Tehnică și Serviciul Tehnic Investiții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,  2,  4 și 5 în vederea avizării

proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu - discuții dacă sunt asupra proiectului? Domnule consilier Crețu.

Domnul Consilier Crețu Cătălin-Bogdan - am o întrebare mai mult tehnică. în acest proiect, înțeleg că se propune o reamenajare a spațiului existent și refuncționalizare. înțeleg corect? Se propune o refuncționalizare a spațiului, nu? Prin documentație există niște parametri urbanistici POT și CUT care existent înseamnă 100 și respectiv 1, iar propuși sunt 35,29 și 0,57. Se propune și desființarea unei părți din clădire?

Domnul Primar Cosmin Necula-deci, domnule arhitect, eu n-o să pot să vă dau răspunsurile de-acum legate de POT și CUT îhtr-un fel în care să fie pe satisfacția dumneavoastră, dumneavoastră fiind un profesionist. Eu pot să vă spun în felul următor și de aici încolo o să-i las pe specialiști, pe domnul inginer, pe domnul director, pe 18

doamna Arhitect Șef. Ceea ce încercăm să facem acolo este ca dintr-un spațiu neutilizat, într-o gaură practic acolo, încercând să-l amenajăm într-un spațiu care să fie destinat pensionarilor. Din intenția noastră, este evident că încercăm să ocupăm cât mai mult din spațiul clădirii respective. De aici încolo, las specialiștii să vă explice mai mult.

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu-mai sunt discuții sau pot să rog pe domnul secretar să supună la vot?

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan-discutia nu era de oportunitate, pentru că cu toții suntem de acord că este oportună investiția. Discuția era legată de corectitudinea proiectului pe care îl prezintă societatea de servicii publice, lucru pe care l-am mai sesizat și la alte proiecte de hotărâre. Calitatea proiectelor și să am alt punct de pe ordinea de zi, din punctul meu de vedere are un pic, lasă un pic de dorit și ar trebui să se documenteze mai mult sau să se adreseze unor specialiști care pot elabora proiectele așa cum ni le dorim cu toții, pentru că până la urmă sunt banii municipalității și investiția o dorim să se și realizeze, să nu se întâmple cum s-a întâmplat poate în trecut cu alte investiții. Vă mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula-denarte de mine orice fel de nuanță politică și orice fel de discuție în contradictoriu cu dumneavoastră, dar cred că aprecierile unui arhitect față de alt arhitect totdeauna vor fi subiective, evident un arhitect va avea o construcție mai frumoasă decât celălalt arhitect, unul va avea idei mai bune decât celălalt și tot așa. Eu zic că până la urmă discutăm de utilitate și de echipe cu care în momentul de față se efectuează. Mai mult decât atât, deocamdată, cel puțin în momentul de față, de la societatea de servicii publice pe lucrările pe care dumnealor le-au făcut, n-am văzut nici un fel de rateu și n-am văzut ca Inspectoratul de Stat în construcții să constate vreo neregulă. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu-domnule secretar, vă rog propuneți la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -domnul Scripăț.

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu-îmi cer scuze.

Domnul Viceorimar Scripăț Constantin-domnule arhitect, domnule consilier, în general punctele termice sunt în oraș erau acele centrale termice de cartier. Unde găsim spațiu excedentar, predăm. Nu putem să predăm în totalitate întrucât actualul Thermoenergy mai are niște mici, eu știu, funcționalități acolo, nod de rețele și așa mai departe. Deci, celelalte pe care le-am predat, nu le-am predat în totalitate. înainte de a critica, e posibil să fie, aproape sigur să fie aceeași situație și aici. Mai rămâne o mică porțiune care este tot în exploatarea Thermoenergy, cel puțin ce am predat până acum și am predat destul de multe, le-am schimbat practic destinația, nu am putut să predăm în totalitate. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu-domnule secretar, supuneți la vot. Domnul Secretar Nicoiae-Ovidiu Popovici -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

ABSENT

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

ABSENT

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

7.Se trece la punctul 7 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Amenajare loc de joaca copii ANL 32-46 (Loc de joaca ANL 50bis)”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu-domnul primar ne a explicat expunerea de motive. Domnule Primar, mai vreți să ne spuneți ceva sau vreți să supunem la vot?

I

Domnul Primar Cosmin Necala - din punctul meu de vedere, aici rămâne la latitudinea dumneavoastră, cred că și proiectul nr.7 și proiectul nr.8, practic sunt două amenajări cu loc de joacă copii, e unul în zona A.N.L.50 , deci în spatele blocurilor A.N.L. în Letea și unul în fața blocurilor Letea 32, au același obiectiv, sunt obiective de construcție pentru cetățenii municipiului Bacău și pentru copiii acelei zone.

Domnul Secretar Nicoiae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni și prezint raportul favorabil al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Administratorul Public și Serviciul Tehnic Investiții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu - dacă există discuții asupra proiectului? Nu sunt discuții. Domnule secretar, vă rog să supuneți la vot proiectul. Domnul Secretar Nicoiae-Ovidiu Popovici -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICÂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNTLĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

ABSENT

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

ABSENT

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

8. Se trece la punctul 8 al ordinii proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Amenajare loc de joaca copii ANL 32 - 46 (Letea 32)”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni și prezint raportul favorabil al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Administratorul Public și Serviciul Tehnic Investiții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședința Ioana Raluca Dinu - dacă există discuții asupra proiectului? Nu sunt discuții. Domnule secretar, vă rog să supuneți la vot proiectul. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICÂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUC A

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

ABSENT

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

ABSENT

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

9.Se trece ia punctul 9 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 517 din 21.12.2018 prin care s-a aprobat documentația tehnico economică - faza DALI pentru obiectivul de investiții: “Modernizare și reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicații N.V. Karpen”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna președinte de ședință. îmi cer scuze, 9 și 10 nu sunt obiective care aparțin Societății de Servicii Publice, sunt, Proiectul nr.9 este o modificare la documentația tehnico economică - faza DALI.

E un proiect pe fonduri europene, domnule director Anghel, nu? Domnul director Anghel și domnul consilier Bogdănel vă pot sta la dispoziție pentru orice fel de lămurire.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate și prezint raportul favorabil al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Administratorul Public și Agenția de Dezvoltare Locală).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu - dacă există discuții asupra proiectului? Domnul consilier Ghingheș Cristian.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-da. mulțumesc. Am văzut că se scoate din cheltuielile eligibile această clădire, mă rog, cămin internat, unde funcționează o grădiniță. Ea va fi realizată din fonduri locale sau este pur și simplu scoasă din proiect? Asta-i întrebarea mea către A.D.L., dacă se poate. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu-domnul Bogdănel sau domnul director, vă rog.

Domnul Director Anghel Adrian-clădirea nu va putea fi scoasă, va fi încadrată la cheltuieli neeligibile și va fi realizată. Voiam să vă anunț că în deviz acea cheltuială va intra pe cheltuieli neeligibile, dar ea va fi în continuare realizată de către beneficiar. Deci, practic se schimbă încadrarea cheltuielilor.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-multumesc.

Domnul Director Anghel Adrian-cu plăcere.

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu-dacă nu mai sunt discuții, rog pe domnul secretar să supună la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? E o abținere acolo? Nu, e un contratimp.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUDJE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

ABSENT

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

ABSENT

15.

PRICOPOAEA ENULĂ

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru s-a aprobat proiectul de hotărâre.

10.Se trece la punctul 10 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico economice - faza DALI pentru obiectivul de investiții: “Modernizare și reabilitare Colegiul Grigore Antipa”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc, doamna președinte de ședință. Proiectul nr.10, vin în fața dumneavoastră cu rugămintea de a aproba documentația tehnico economică - faza DALI pentru obiectivul de investiții: “Modernizare și reabilitare Colegiul Grigore Antipa’*. Iarăși este un obiectiv pe fonduri europene. Rog votul dumneavoastră pentru acest proiect. întorcându-mă un pic la proiectul anterior, creșa și grădinița de la Karpen sunt, este achiziționat, deci avem constructor și așteptăm să se finalizeze proiectarea și să se apuce de treabă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni și prezint raportul favorabil al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Administratorul Public și Agenția de Dezvoltare Locală).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu -discuții asupra proiectului? Domnul consilier Crețu.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan - aș dori să știu dacă la acest proiect sunt realizate verificări, conform Legii 10.

Domnul Director Anghel Adrian-noi dorim să depunem acest proiect pe AXA 4-5. Termenul de depunere este până la sfârșitul acestei luni, pe 29 martie. Am demarat și procedura de achiziție a verificărilor, până la depunere dorim să avem și aceste verificări, dar neavând timp pentru a mai supune încă o dată acest proiect consiliului local, l-am prezentat în forma aceasta.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan-am înțeles, fără verificări. Pentru că e posibil să vi-1 respingă pentru că nu aveți verificările, de asta întreb.

Domnul Director Anghel Adrian-dar nu, în grila de conformitate, pe AXA 4-5 nu este o condiție pentru a fi depus cu aceste verificări. Ne-am asigurat.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan-stiu din practică, de asta. Mulțumesc. Domnul Director Anghel Adrian-si oricum la clarificări, în cazul la N.V.Karpen... Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan-bun. e începută procedura de verificare. Domnul Director Anghel Adrian-da. da.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan-mulțumesc.

Doamna Președinte de ședința Ioana Raluca Dinu-domnul secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUUJE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUEL A

ABSENT

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

ABSENT

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂT CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂTULAUR

X

19.

ȘTEFAN DANffiL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

Cu 17 voturi pentru s-a aprobat proiectul de hotărâre.

ll-13.Se trece la punctul 11 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico economice - faza SF pentru obiectivul de investiții: “Construire teren de sport -Colegiul Economic “Ion Ghica”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - doamna președinte de ședință, stimate doamne și stimați domni consilieri locali, dacă dumneavoastră considerați oportun, cred că cele trei proiecte 11, 12, 13, toate construire terenuri de sport în colegiile și școlile din municipiul Bacău, obiective proiectate de Societatea de Servicii Publice și cred eu și realizate în următorul timp tot de Societatea de Servicii Publice, ar putea fi supuse în bloc aceste hotărâri de consiliu.

Expunere de motive la:

  • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico economice - faza SF pentru obiectivul de investiții: “Construire teren de sport - Școala Generală nr.10”. Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico economice - faza SF pentru obiectivul de investiții: “Construire teren de sport - Școala Mihai Drăgan”. Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu-luăm avizele pentru cele 3 proiecte.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni și prezint rapoartele favorabile ale Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public și Serviciul Tehnic Investiții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu -discuții asupra vreunuia din cele trei proiecte? Domnul consilier Crețu. Menționați proiectul la care aveți discuții. Mulțumesc.

Domnul Consilier Cretu Cătălin Bogdan-la toate trei, pentru că din ce-am observat proiectele sunt identice din punct de vedere al dimensiunii terenului de sport. Ce nu înțeleg, de ce societatea a tarifat diferit proiectarea, când vorbim de același proiect? De ce s-a tarifat diferit, sau s-a încadrat diferit proiectarea ca și valoare în devizele respective, având în vedere că avem teren la aceeași dimensiune, practic un proiect tip pe care-1 repetă? Mulțumesc.

Domnul Consilier Stan Gabriel-îmi permiteți?

Stimate coleg, fiind direct interesat de acest aspect, am luat legătura cu Departamentul de Proiectare de la Societatea de Servicii Publice a Municipiului Bacău, cu conducătorul arhitect și inginerul proiectant și mi s-a spus că diferențele apar în bună măsură și suprafețele sunt diferite, vă sugerez să vă uitați cu atenție pe documentație, vedeți că suprafețele sunt diferite, așezămintele sau mă rog, poziționările sunt diferite și de asemenea instalațiile electrice sunt diferite, de aici apar și diferențele de preț. De asemenea, cei de la Societatea de Servicii mi-au spus că sunt condiționări specifice de tip topografic, de aceea sunt și diferențe de preț. Acum, sigur, n-am intrat în amănunt pe componente. La o primă vedere,într-adevăr se pare că aparența înșeală, par a fi identice dar să știți că nu sunt identice, sunt diferențe semnificative, am vorbit cu cei de la Serviciul de proiectare și mi-au dat explicații în detaliu. Urmează să-i contactez și personal pentru ca proiectul, cel puțin de la Colegiul Economic „Ion Ghica” să fie unul fezabil, unul valid. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședința Ioana Raluca Dinu-da. aveți cuvântul domnule consilier.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian- mulțumesc. Am o solicitare către executiv, în special pentru corpul de control al domnului primar, să verifice ce s-a întâmplat cu terenurile montate, amplasate acum 7-8 ani, pentru că la Colegiul „Ion Ghica” am observat că acest teren ar fi trebuit să existe acolo, da, de ani de zile încerc să dau de acel teren, însă din păcate n-a apărut niciodată. Deci, aș dori, vă rog să verificați din urmă ce s-a întâmplat cu acest teren. Pentru că el apare pe lista de investiții din 2008, dar curios este că n-a apărut niciodată în realitate acolo. V-aș ruga, chiar am o curiozitate personală și până la urmă e vorba de banii cetățenilor.

Domnul Consilier Stan Gabriel - dati-mi voie, domnule consilier, să vă satisfac, cu toată plăcerea, curiozitatea personală și să vă spun că o să găsiți în arhivele executivului din 2007-2008 proiecte care vizează îmbunătățirea status-ului Colegiului Economic „Ion Ghica” Bacău prin campus, lărgirea spațiului educațional, o nouă clădire pentru cantină și așa mai departe. Proiectele se află și în arhiva Liceului Economic. Nimic, niciunul dintre aceste proiecte, inclusiv cel cu terenul la care faceți referire, nu s-au realizat. Toate au rămas în stadiul de proiect, în stadiul de dosar. Și am să vă invit să vedeți și dosarele, să vedeți că sunt făcute la nivel de școală de arhitecți liceală, post liceală. Deci ceea ce am primit noi acum este net superior a ceea ce am găsit la nivelul anului 2008. Proiectele au existat dar nu s-au implementat, au fost doar pe hârtie.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-multumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula-de asemenea....

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-eu am pus o întrebare și știu de ce am pus-o.

Domnul Primar Cosmin Necula-o să verificăm exact despre ce este vorba și sesizarea domnului consilier, dar pe de altă parte, apropos de proiecte, știu că la Economic exista o întreagă efervescență, că se va face, că se va drege. Cu puținii bani pe care-i avem și cu puținele resurse pe care le avem, totuși facem și terenul de sport și prin votul dumneavoastră din decembrie anul trecut deja ați alocat 500.000 lei, dacă nu mă înșel, pentru refacerea și reabilitarea cantinei, adică a bazei de practică a Liceului Economic. Sunt convins că o s-o facem și pe aceea.

Domnul Consilier Stan Gabriel-în completare, aș vrea să spun că investiția aceea de 500.000 lei este vitală pentru Colegiul ,Jon Ghica” Bacău, care este un liceu cu profil tehnologic, baza de practică a fost distrusă cu bună știință în ultimii ani. Ea a funcționat până în anul 2004, acum se află într-un stadiu de degradare avansată și într-adevăr noi am votat după cum bine ne-aducem aminte, la sfârșitul anului, o investiție care va aduce baza de practică din nou într-un stadiu de funcționare.

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu-mulțumim, domnule consilier. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-am o rugăminte. La ora 11.00 avem sala, ar trebui să intre altcineva. Vă rugăm frumos să fiți cât mai scurți...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-domnule secretar, îmi cer scuze, v-am mai rugat...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-da...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-...ca atunci când avem ședințe de consiliu local, mai ales că este vorba de proiecte vaste aici, avem documentații vaste, ele trebuie discutate. Sunt proiecte astăzi în valoare de 150 milioane de lei, sunt foarte importante, este o ședință extrem importantă. V-am mai rugat ca atunci când avem ședințe cu o ordine de zi destul de complexă să faceți în așa fel încât să nu mai programați evenimente în buza acestor ședințe, astfel încât să ne obligați pe noi să grăbim lucrările. Ceea ce faceți dumneavoastră nu este conform legii și voi semnala acest aspect către Prefectul Județului Bacău, mă rog, n-am mari speranțe de la dumneaei, însă vreau să vă rog să nu mai procedați în acest fel.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-eu vreau să vă rog, în primul rând, să vorbiți la obiect și să vă referiți exclusiv la obiectele, la proiectele de pe ordinea de zi. în al doilea rând, vreau să vă rog totodată și pe dumneavoastră domnul Crețu ca

problemele tehnice și problemele pe care ie aveți de ridicat, pentru asta, tot conform legii există comisii. Dacă în comisii nu vă puteți exprima, pentru că lipsiți domnule Ghingheș și vreți să fiți în plenitudinea exprimării dumneavoastră adolescentine, atunci vă rog frumos întâi mergeți la comisii și sunt sigur că atunci când va fi nevoie, în consiliu local veți vorbi cu siguranță la obiectul cauzei. în consecință, eu cred că este de bun augur să vă încunoștințez că în jur de ora 11.30 această sală va face obiectul unui alt eveniment. Dacă dumneavoastră înțelegeți lucrul acesta și înțelegeți ca să vorbiți punctual la proiect și să nu divagați pe alte subiecte care țin mai mult de mania persecuției, atunci vă rog frumos să vă conformați. O zi bună și vă doresc succes în continuare.

Domnul Consilier Cretu Cătălin Bogdan - aș reveni la proiectul de astăzi, domnul Stan, am verificat proiectul de la Școala 10 și proiectul de la Școala Mihai Drăgan. Sunt identice și au valori diferite. Sesizarea pe care o fac nu este neapărat că, vezi Doamne, nu e bun proiectul, ci faptul că îngrijorarea mea este vizavi de banii pe care noi îi plătim, pentru că această societate a fost întemeiată cu scopul de a optimiza cheltuielile pe care le avem. în momentul în care eu folosesc un proiect de două ori, în două locații, cred că este de bun simț și dacă ne uităm un pic și în documentațiile de specialitate, se poate tarifa chiar mai ieftin. De asta spun că există posibilitatea să ...

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu - domnule consilier, cu tot respectul, cred că această întrebare ar fi fost utilă să i-o adresați domnului director de la Societatea de Servicii Publice în comisie și probabil ați fi obținut sau nu o explicație, dar cred că aceste... Pot să supun la vot proiectul?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-doamna președinte, consiliul local este for deliberativ. Aici se discută în fața cetățenilor. Terminați vă rog cu această atitudine. Deci, vorbim de investiții de sute de milioane astăzi pe care le votăm. Nu puteți să ne grăbiți așa, sunt întrebări tehnice care contează.

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu-sunt întrebări tehnice. N-am înțeles atitudinea, că n-ați explicat-o care este. Dar eu sunt de acord că sunt întrebări tehnice, însă aceste proiecte, sunt convinsă că dumneavoastră și colegul dumneavoastră, le-ați studiat zilele trecute și sunt convinsă că inclusiv un răspuns favorabil sau nu, dacă ați fi vrut să-1 aduceți în plen și în timpul ședinței, ați fi putut să-l interpelați pe domnul director al societății de servicii care v-ar fi putut oferi o explicație plauzibilă sau nu. Pot să supun proiectele la vot sau mai aveți intervenții?

Domnul Consilier Cretu Cătălin Bogdan-as dori să nu mai punem presiune atât de mare pe comisii pentru că aș aduce la cunoștință că anumite comisii sunt strict formale.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-dar acesta-i rolul lor domnule, acum, dumneavoastră, cu ce spuneți, vă acuzați singuri.

Domnul Consilier Cretu Cătălin Bogdan-nu.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-legiuitorul a gândit aceste comisii tocmai ca să le discutați. Aici nu veniți și „bateți apa în piuă”, aici trebuie să veniți ca pe baza concluziilor pe care le-ați tras în comisii, în care dumneavoastră domnule Ghingheș, cu zâmbetul dumneavoastră, nu prea sunteți prezent, dar acest, cum să vă spun, zâmbet doct, îmi place de el...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-unii oameni, să știți că mai și muncesc, să știți.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-....dar folosiți-1 acasă la tăticul dumneavoastră. Da?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-domnule secretar, vreau să vă aduc la cunoștință...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-deci comisiile, nu v-am dat voie, nu v-am întrerupt, nu v-am dat voie să mă întrerupeți.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-nu dumneavoastră dați cuvântul în această ședință.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu vă dau voie să mă întrerupeți.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian- vreau să vă aduc la cunoștință...

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu-până una alta, nu v-am dat cuvântul nimănui.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-vreau să vă aduc la cunoștință că felul în care cenzurați, face obiectul unor chestiuni foarte sensibile.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-haideti. domnule Ghingheș, lăsați amenințările.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-deci. sunt proiecte de investiții de zeci de milioane de lei, de sute de milioane de lei.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-deci. domnul Ghingheș, în primul rând cereți cuvântul când vreți să vorbiți. Punct. Gata.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-vă recomand să aveți mare atenție cu privire la ceea ce spuneți.

Domnul Secretar Nicolae-OvidiuPopovici-domnul....

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-ati mai făcut astfel, ați mai procedat așa și nu s-a sfârșit bine.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-haideți domnule, vă rog frumos.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-si nu s-a sfârșit bine.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovicî-asa este, iar scrieți cu stânga și cu dreapta? Domnul Consilier Ghingheș Cristian-ati mai procedat așa. Vă aduc la cunoștință.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-hai. succes. Domnule Crețu, aceste comisii nu ar trebui să fie formale. Da, într-adevăr ar trebui să vă faceți treaba în comisii.

Domnul Consilier Crețu Cătălin Bogdan-ce insinuați, domnule secretar? Pentru că... Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-pentru că dumneavoastră spuneți că aceste comisii sunt formale. Dumneavoastră ați afirmat-o.

Domnul Consilier Crețu Cătălin Bogdan-da

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu trebuie să fie formale, acolo dumneavoastră, într-adevăr ar trebui să vă faceți treaba de reprezentant al comunității. Să fiți prezent, nu cum nu este domnul Ghingheș, să ridicați probleme...

Domnul Consilier Crețu Cătălin Bogdan^dumneavoastră vorbiți cu mine sau cu domnul Ghingheș?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovic-nu. vorbesc în ansamblu. Eu mă refer la statutul consilierului local. Nu vorbesc cu domnul Ghingheș, pentru că dumnealui nici habar nu are ce-i aia comisie. Da? Deci, consilierul local are obligația ca în comisie să discute proiectele dinainte, nu formal. Are dreptul să-1 cheme și pe directorul de la Societatea de servicii, are dreptul să cheme pe oricine ca să-i ceară explicații. Nu să vină în consiliul local și să se lungească pe opt ore și să spună că au dreptul să vorbească indiferent ce aberații scot.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-vă deranjează că discutăm în fața cetățenilor despre banii lor, nu? Vă deranjează?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-mă amuză câteodată aberațiile pe care le scoateți.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-e normal să vă deranjeze.

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu-eu cred că această ședință nu mai este...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-functionati ca o castă, din păcate, nu ca un executiv al unui oraș.

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu-domnule consilier, tonul în această ședință deja cred că nu mai este unul politicos și o să vă rog să-mi permiteți să-1 rog pe domnul secretar să supună proiectele la vot pe rând, având în vedere că la proiectul 11 domnul Stan se abține. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? O abținere a domnului Crețu.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

ABSENT

13.

LUCA VASELE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

ABSENT

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

Nu participă la vot

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

1

Cu 15 voturi pentru și o abținere s-a aprobat proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca-punctul 12 vă rog să-1 supuneți la vot, domnule secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? O abținere a domnului Crețu.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA* CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

ABSENT

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

ABSENT

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca-si proiectul nr. 13 vă rog să-1 supuneți la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? O abținere a domnului Crețu?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUUJE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DO1NA-EMANUEL A

ABSENT

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

ABSENT

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

1 18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre

14.Se trece la punctul 14 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru completarea funcțiunii pentru suprafața de 572,00 m.p. teren din str. Păcii, nr.13, cu nr. cadastral 11618(IE 76024) și realizarea lucrărilor de SCHIMBARE DESTINAȚIE IMOBIL DIN LOCUINȚĂ ÎN PENSIUNE URBANĂ CU RESTAURANT LA PARTER ȘI EXTINDERE CU TERASĂ LA PARTER, STR.PĂCII, NR.13 din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată

BENEFICIAR: S.C.PIAZZETA S.R.L.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - acum am și eu o întrebare, domnul Crețu. Ați ridicat aceste probleme la aceste trei proiecte. V-ați abținut la unul singur. Ați fost foarte vehement și dumneavoastră și domnul Ghingheș. Nu-i mai șoptiți că nu-i la școală. Am o părere foarte bună despre profesionalismul domnului Crețu domnul ..., și nu cred că are nevoie de sfaturile dumneavoastră. Poate că ar fi trebuit...

Domnul Consilier Crețu Cătălin- Bogdan - domnul Secretar...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - spuneam că faceți politică cu aceste întrebări.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu fac nici o politică.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - asta este politică.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - este vorba de poziția mea că ar trebui... cum să vă spun, rămân câteodată stupefiat, sincer. Și nu știu ce poziție să adopt în adoptarea, în momentul când semnez proiectul de hotărâre.

Domnul Consilier Crețu Cătălin- Bogdan - domnul secretar,...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - că pe urmă, iar îmi face domnul Ghingheș plângere penală. Știți, de acum sunt obișnuit. Nu este o problemă. Dar acum, pentru lămurirea mea. La un proiect v-ați abținut la două le-ați votat deși au același obiect.

Domnul Consilier Cretu Cătălin- Bogdan - dacă ați fi fost atent, nici nu am ridicat mâna la celelalte două. Dacă ar fi fost să fim chiar corecți.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - vă promit că o să fiu foarte atent pe viitor.

Domnul Consilier Cretu Cătălin- Bogdan -păi, vă rog frumos. Dar aș vrea să .... Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- reluăm votul?

Domnul Consilier Cretu Cătălin- Bogdan -... clarificăm.....Dacă vreți, reluăm

votul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - bine.

Domnul Consilier Cretu Cătălin- Bogdan - dar aș vrea să clarificăm un lucru. Dacă discutați cu mine, discutați cu mine, după care continuați o altă discuție cu un alt consilier. Pentru că altfel nici nu se înțelege ceea ce spunem și ajungem să avem mici neînțelegeri.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -nu. dar am avut senzația că spuneți ce vă șoptește domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Cretu Cătălin- Bogdan - la un moment dat ați ridicat tonul și nu înțelegeam dacă vorbiți cu mine sau cu domnul Ghingheș.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu, sub nici o formă cu dumneavoastră. Domnul Consilier Cretu Cătălin- Bogdan - sau nu.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - era adresat întregului consiliu local.

Domnul Consilier Cretu Cătălin- Bogdan - cu toate că nu înțeleg de ce dumneavoastră ridicați tonul, când dumneavoastră ar trebui să asigurați respectiv legalitatea și atât.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - pentru că unii dintre dumneavoastră am sesizat că nu sunt atenți. Când vorbesc.

Domnul Consilier Cretu Cătălin- Bogdan - și ați dorit să le atrageți atenția.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - corect.

Domnul Consilier Cretu Cătălin- Bogdan - am înțeles.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - și mai ridică și alții tonul. Numai că eu, spre deosebire de alții, vorbesc coerent.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca - domnul Primar, vă rog să prezentați expunerea de motive la proiectul numărul 14.

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna președintă de ședință. Documentația ați avut-o la mapă. Este vorba de un Plan Urbanistic Zonal care, din informațiile pe care le dețin de la executiv, deține absolut toate autorizațiile și toate avizele specificate fii lege. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Șef și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raiuca -dacă sunt discuții asupra proiectului numărul 14? Nu sunt discuții, se trece la procedura de vot secret.

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru completarea funcțiunii pentru suprafața de 572,00 m.p. teren din str. Păcii, nr.13, cu nr. cadastral 11618(IE 76024) și realizarea lucrărilor de SCHIMBARE DESTINAȚIE IMOBIL DIN LOCUINȚĂ ÎN PENSIUNE URBANĂ CU RESTAURANT LA PARTER ȘI EXTINDERE CU TERASĂ LA PARTER, STR.PÂCII, NR.13 din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată BENEFICIAR: S.C.PIAZZETA S.R.L.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 1. Consilieri prezenți -17

  • 2. Numărul consilierilor care au votat - 17

    Nr. crt

    PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

    NUMĂR VOT

    URI

    PENTRU

    CONTRA

    NULE

    ART.l - (1) Se aeroba PLANUL URBANISTIC ZONAL intocmit pentru completarea funcțiunii pentru suprafața de 572,00 m.p. teren din str. Păcii, nr. 13, cu nr. cadastral 11618 (IE 76024) si realizarea lucrărilor de SCHIMBARE DESTINAȚIE IMOBIL DIN LOCUINȚA IN PENSIUNE URBANA CU RESTAURANT LA PARTER SI EXTINDERE CU TERASA LA PARTER, STR. PĂCII, NR. 13, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata, conform Anexei nr. 1 - Planșa U 3 -care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIAR: S.C. PIAZZETTA S.R.L, din Mun. Bacau. Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de 5 ani.

    S-a adoptat.

    16

    1

    0

    2.

    (2) Prevederi ale P.U.Z. - R.L.U.:

    • -  completarea funcțiunii existente cu zona locuințe colective, instituții publice si servicii;

    • - S teren = 572,00 m.p. teren conform C.F. cu nr. cadastral 11618 (IE 76024);

    -S construita propusa = 186,00m.p.; S desfășurata propusa = 715,00m.p.;

    • - Regim de inaltime propus : H max. = S+ P + 1+ M (12,00 m);

    • - POT maxim = 50 % ;

    • - CUT maxim = 1,25 ;

    • - retragere minima fata de aliniament = 2,00 m.l. fata de str. Păcii;

    • - retrageri minime față de limitele laterale ale parcelei = 0,7m; 10,30m;

    -retrageri minime față de limitele posterioare ale parcelei = 0,25 m.

    S-a adoptat.

    16

    1

    0

    3.

    ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

    S-a adoptat.

    16

    1

    0

    4.

    ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, O.C.P.I. Bacau (hotararea insotita de documentația de aprobare a P.U.Z.) in vederea notarii in cartea funciara, beneficiarilor, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

    S-a adoptat.

    16

    1

    0

    5.

    ART. 4 - Prin griia d-lui Secretar al Municipiului Bacau. prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului -Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

    S-a adoptat.

    16

    1

    0

15.Se trece la punctul 15 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședința Dinu Ioana - Raluca dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Traseu pentru biciclete -semicircular - Mioriței”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc, doamna președinta de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali și stimați cetățeni ai municipiului Bacău, în momentul de față vin spre aprobarea dumneavoastră un pachet de proiecte care reprezintă toate fondurile pe mobilitate urbană și tot ceea ce înseamnă mobilitatea urbană în municipiul Bacău și cele peste 40 de milioane de euro care sunt alocate municipalității. într-adevăr, ceea ce a sesizat domnul consilier, se poate spune că această ședință de consiliu local are o încărcătură deosebită. O dată pachetul de proiecte prezentate de Societatea de Servicii Publice, pe de altă parte pachetul de proiecte europene, proiectele de mobilitate urbană care urmează să fie supuse dumneavoastră spre aprobare, pachet de proiecte pe fonduri europene care au urmat un traseu greu și vreau să vă aduc aminte de etapa în care prima dată am aprobat Planul de Mobilitate Urbană, Strategia de Dezvoltare, validați de către Uniunea Europeană prin reprezentanții săi, acest pachet proiectat în momentul de față și după aceea implementarea acestora. Indiferent că discutăm de traseele pentru bicicletă, dar n-aș spune doar trasee de bicicletă ci aș spune așa cum sunt ele denumite - deplasări nemotorizate pentru că nu sunt doar piste de bicicletă, indiferent că discutăm despre podul pietonal care va fi suspendat, care va traversa de la zona Stadionului înspre Parcul Libertății, Parcul Cancicov, cum este denumit acum, indiferent că discutăm de coridoarele care practic în momentul de față vor străbate Bacăul de la nord la sud și de la est la vest, indiferent că discutăm de amenajarea stațiilor de autobuz și de sistemele de telemetrie urbană și de sistemul de trafic și toate sistemele de trafic, de monitorizarea traficului și de ajustarea acestuia. Sunt un pachet care în momentul de față ne așează pe un traseu corect față de tot ceea ce înseamnă mobilitate din perspectiva Uniunii Europene. Sunt proceduri lungi pe care le-am trecut. Sunt proiecte pe care le-am discutat și în momentul de față sunt supuse spre aprobare către dumneavoastră. Practic, prin intermediul acestor proiecte, dincolo de infuzia de Fonduri Europene de peste 40 milioane de euro, și fac o mică paranteză, dacă este să facem un calcul la tot ceea ce înseamnă accesări de fonduri europene, în momentul de față discutăm de peste 57 de milioane de euro, fonduri ce urmează să fie atrase, consider că acest pachet de mobilitate reprezintă un punct deosebit de important pentru municipiul Bacău. Evident, toate aceste proiecte europene pe mobilitate se subsumează și se derulează în paralel și mă bucur de acest lucru cu șoseaua de centură a municipiului Bacău, obiectiv care este deosebit de important pentru noi. Și repet, cele două obiective nu pot fi separate unele de celelalte, pachetul de mobilitate urbană de peste 40 de milioane de euro, proiectele le aveți pe masa aparatului tehnic și în momentul de față vreau să mulțumesc colegilor care au lucrat la acest pachet, tuturor colegilor care au lucrat la acest pachet, domnul Anghel, domnul Bogdănel, domnul Fediuc, doamna Olariu, fără intenția de a uita pe cineva și îmi cer scuze dacă am facut-o, dar pe altă parte vreau să mulțumesc și consultanților care au lucrat la aceste proiecte. Pe de altă parte, vreau să mulțumesc și să-i rog să ne asigure în continuare sprijinul așa cum au făcut-o și până acum, instituțiilor avizatoare conexe, cum a fost cadastru și mulțumesc Oficiului de Cadastru și doamnei director pentru disponibilitatea cu care am lucrat și cred că în momentul în care vom discuta la finalul implementării acestor proiecte, fața orașului și viața în municipiul Bacău se poate spune că va fi mult îmbunătățită. Calitatea vieții reprezintă un deziderat principal pentru noi, pentru municipalitate. Acest pachet de proiecte și această modificare, această schimbare pe care o facem în municipiul Bacău am început-o împreună acum trei ani de zile, în anul 2016 mai exact, prin voturile dumneavoastră în momentul în care am pornit Planul de Mobilitate și Strategia de Dezvoltare și uitați că ne aflăm aproape de finalul acestui traseu și ne apropiem de implementarea acestora. Am să rog pe de altă parte și consultanții să facă o prezentare a acestor pachet de proiecte, urmând ca după aceea, dumneavoastră să votați fiecare dintre aceste proiecte de hotărâre în mod separat.

Domnul Marian Istrate- Consultant - mulțumesc mult, domnul primar. Ați preluat o mare parte din introducere pe care o pregătisem eu să o fac. în primul rând, bună ziua, mă numesc Marian Istrate, sunt din partea consultantului și proiectantului HP CONSULTING din București. Noi ne-am ocupat în ultima perioadă de realizarea acelor nouă documentații tehnico - economice supuse astăzi votului dumneavoastră, urmând ca în perioada imediat următoare să ..., după ce vor fi aprobate acestea să ne ocupăm de aplicația de finanțare pentru atragerea de fonduri europene. Așa cum spunea și domnul primar, este vorba de un pachet de 9 proiecte care vizează principalele artere din municipiul Bacău, de la nord la sud și de la est la vest. Este vorba de un portofoliu de 48, 34 milioane de euro, o sumă destul de importantă și vizează în principal patru tematici. în primul rând este proiectul de Sistem Management Integrat al Traficului pentru Transportul Public care are ca obiect semaforizarea unor intersecții și a unor treceri de pietoni. A doua componentă pe lângă, îmi cer scuze, pe lângă dotarea acestor intersecții cu sisteme care să asigure prioritizarea vehiculelor de transport public și oferirea unei viteze de circulație mai mare în așa fel încât să devină transportul public mai atractiv și o altă componentă tot pentru transportul public este modernizare stațiilor de transport public. Cea de-a treia componentă, cred că cea mai importantă, asigurarea unor deplasări nemotorizate, sigure, pe trasee atractive și accesibile. Și aici avem proiectele de realizare de piste și benzi velo împreună cu proiectele de trotuare. Și nu în ultimul rând este vorba de proiectul de reamenajare a străzii Prieteniei din cartierul Miorița, care va deveni o zonă de shell space. în primul rând, pentru cele șapte proiecte infrastructură velo și pietonală, aceste șapte însumează 23 de piste, 23 de kilometri de piste și benzi velo, mobilarea străzilor și a trotuarelor cu mobilier urban, mă refer aici la bănci, la rasteluri pentru biciclete, pentru parcarea bicicletelor, precum și parcări pentru biciclete securizate, unde un cetățean să poată să vină să-și lase în siguranță bicicleta lui, într-un loc protejat. Aceste proiecte mai conțin și modernizarea Pieței Gării și a pasajului subteran care face legătura dintre Piața Gării, peroanele de sub liniile de cale ferată precum și Cartierul CFR. Pasajul Letea care este sub pasajul rutier Letea și acesta intră în aceste proiecte și va fi modernizat. Un proiect la care noi am ținut foarte mult și care noi sperăm să devină un landmark pentru Bacău, cel al pasarelei velo și pietonale care o să lege Parcul Cancicov de zona SIF Moldova și de Universitate. Și puteți vedea pe ecran niște ilustrații, cum o să arate, va fi un proiect spectaculos, care va asigura continuitatea traseelor de biciclete dintre zona de est și zona de vest a orașului. Și tot în aceste șapte proiecte pentru parte de velo și pietonal mai avem și reabilitarea în totalitate a Căii Bârladului, fiindcă din expertiza tehnică și din temele pe care le-am avut a reieșit că este nevoie de o reabilitare. Această stradă va fi, întregul profil se va schimba și va avea benzi dedicate pentru transportul public, asta fiind una din condițiile de eligibilitate pentru acest proiect.

Intră în sală doamna consilier Lazăr Doina-Emanuela -prezenti 18 consilieri. Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca - vă mulțumim pentru frumoasa prezentare. Aș vrea înainte să cer avizele să anunț că a venit și doamna consilier Doina Lazăr în sală, înțeleg că suntem 18 consilieri în sală. Domnul Secretar vă rog avizul pentru proiectul 15.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca - dacă sunt discuții ? Domnul consilier Ghingheș.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - am putea, vă rog, să lăsăm prezentarea să curgă și apoi să fac și eu două, trei considerații cu privire la toate proiectele și apoi trecem la vot. Dar haideți să lăsăm prezentarea să curgă pentru că mi se pare foarte relevant ce se prezintă.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca - păi nu, eu am avut impresia... nu ați terminat prezentarea?

Domnul Marian Istrate- Consultant - ba da.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca - nu, eu am avut impresia că a terminat. Nu i-am luat cuvântul.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - am înțeles.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca - puteți să faceți considerațiile că suntem la punctul diverse.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mulțumesc. Da. în primul rând mă bucur foarte mult pentru faptul că administrația actuală a renunțat la orgolii. Pistele pentru biciclete nu se fac nici pentru un anumit grup, nici pentru o anumită persoană care le-a susținut ani de zile, ci se fac pentru municipalitate. Consider că este foarte important felul în care comunicăm aceste proiecte pentru că deja există în piața publică această idee, cum că investim totuși 40 de milioane în mobilitate urbană, în piste pentru biciclete și conceptul din păcate nu este prea cunoscut. Asta pe de o parte, pentru că Planul de Mobilitate nu a fost comunicat, cum să spun, adecvat, însă nu este târziu. în fiecare etapă de realizare a proiectului noi putem comunica aceste proiecte și putem spune cetățenilor, de exemplu, că nu este vorba doar de piste pentru biciclete. Este vorba despre mobilier urban, este vorba de spații verzi create, este vorba de prioritizarea transportului public. Deci, este vorba de o regenerare urbană pe toate aceste artere, de pasaje și până la urmă de înlesnirea mobilității la nivelul municipiului. Aceste proiecte sunt prevăzute de Planul de Mobilitate, însă ca ele să aibă succes trebuie să avem ui vedere faptul că trebuie implementate și celelalte proiecte conexe din Planul de Mobilitate, deci nu doar acestea ca să accesăm banii pe fonduri europene, ci și celelalte mici proiecte care poate interconectează această rețea, dar și dau valoare. De exemplu, trebuie să vedem ce facem cu parcările pe carosabil la sol de pe aceste artere. Avem politica de parcări și nu degeaba comunitatea europeană a impus această politică de parcări în conexiune cu aceste proiecte. Deci trebuie să aplicăm și proiectele de acolo, să scoatem mașinile de pe carosabil și să le ducem undeva în spatele blocurilor, eventual pe locul acestor baterii de garaje care ocupă mii de metri pătrați. Pentru ca altfel aceste proiecte nu vor avea succesul așteptat. De asemenea, trebuie să ne gândim și la măsurile soft pe care le vom adopta pe lângă această infrastructură. Și aici mă refer la constituire unui departament de mobilitate în cadrul municipalității care să culeagă acele date care vor fi strânse de acel sistem de management al traficului, de asemenea avem un model de trafic care din păcate nu a fost operat și continuat, deci model de trafic ce trebuie actualizat în permanență cu dezvoltările urbanistice ce se realizează în municipiul Bacău tocmai pentru a prezice felul în care o anumită dezvoltare are impact asupra mobilității urbane din oraș, dar și acea comisie de circulație prevăzută în Planul de Mobilitate. Deci, toate aceste chestiuni trebuie făcute pe lângă aceste investiții pentru care noi cerem bani pe fonduri europene ca ele să aibă efect. De asemenea, aș vrea să atrag atenția că proiectarea acestor investiții va fi vitală. Acum suntem la stadiul de studiu de fezabilitate însă consider că trebuie proiectate astfel încât pietonii să aibă prioritate în fața mașinilor. Am văzut, de exemplu, pe Calea Bârladului că avem trotuar de un metru. Dacă punem la socoteală că vom avea și bănci, vor fi stâlpi de iluminat, este posibil totuși ca acel spațiu pentru pietoni să nu fie adecvat. Deci, trebuie să fim foarte atenți la aceste detalii pentru că vorbim de proiecte cu bani europeni și vorbim de proiecte costisitoare și care vor rămâne municipiului Bacău ani de zile. Oricum consider că este un mare pas înainte la ce se întâmplă astăzi și aș dori și eu să mulțumesc municipalității dar și aparatului tehnic mai ales pentru că am observat că s-a depus o muncă considerabilă și în ultimele luni am văzut că tot au fost actualizate chestiuni diverse din inventarul domeniului public pentru că au fost identificate noi măsurători ale străzilor. Deci, e clar că acolo au fost niște probleme și mă bucur că astăzi ne aflăm în această situație de a aproba proiecte de zeci de milioane de euro care nu sunt doar pentru bicicliști ci sunt pentru toți cetățenii municipiului Bacău pentru că vorbim până la urmă de felul în care ne vom mișca în acest oraș și să nu ne mișcăm doar cu mașina. în primul rând să avem o calitate a vieții crescută. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca - mulțumesc, domnul consilier, pentru cuvintele dumneavoastră. Sunt convinsă că domnul primar a luat act și va lua în considerare toate recomandările, inclusiv acea de a realiza și de a efectua cât mai multe conferințe de presă în care să prezinte cetățenilor fiecare etapă a acestor proiecte, a-i ține la curent cu toate eforturile pe care executivul, primăria și toată echipa le-a depus în fiecare etapă. Mulțumesc. Domnul secretar, vă rog să supuneți la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - înainte de asta aș vrea să luați act, domnul Ghingheș, atunci când vorbiți coerent, chiar dacă faceți un efort uriaș și la obiect, nu vă întrerupe nimeni, da. Vă mulțumim oricum pentru vorbele frumoase și pentru recunoașterea meritelor echipei și vă pot spune că nu există astfel de obiecțiuni de legalitate la acest proiect.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca - doamna consilier Breahnă, mai dorește să intervină.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - da, am remarcat că a fost mai coerent domnul Ghingheș, dar probabil ce a învățat în sesiunea aceasta la vreo disciplină din domeniul urbanism, a încercat să ne predea nouă astăzi, dar cred că administrația Necula știe deja să implementeze cele pe care domnul Ghingheș abia le studiază. Mulțumesc frumos.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - ideea era să aplicați Planul de Mobilitate dincolo de aceste proiecte.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - domnul Ghingheș...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - asta era ideea. Planul de Mobilitate și politica de parcări...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - oare nu ar trebui să vă aduceți aminte de o contestație pe care tocmai dumneavoastră ați făcut-o pe la Agenția de Mediu, contestație care a blocat oarecum derularea acestor proiecte?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - nu, nu, nu vă înșelați amarnic. Vă înșelați amarnic.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - mulțumesc frumos.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - atunci.....

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - pentru cursul de urbanism.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - atunci am făcut un demers prin care totuși am solicitat niște informații care nu mi-au fost furnizate.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana - Raluca - domnul secretar, vă rog să supuneți la vot proiectul 15.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZAR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DAN1EL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

-

Cu 18 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

  • 16. Se trece la punctul 16 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate centru - Șerbânești”.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - eu vă propun să discutăm de coridoarele nemotorizate practic într-un pachet de proiecte și aici avem odată 15 (proiectul nr. 15) pe care l-ați aprobat, 16,17,18,19,20.20, da.

  • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru -Aeroport”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot - Universitatea „Vasile Alecsandri" (Traseul tineretului și sportului)”

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agTement: Centru - Insula de Agrement”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate nici la punctul 16, nici la 17, nici la 18, nici la 19, nici la 20 și dau acordul de susținere pentru aceleași proiecte specificate și prezint rapoartele favorabile pentru Direcția Juridică și Administrație Locală.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile (Administratorul Public și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca ■ domnul secretar vă rog să supuneți la vot în bloc proiectele de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot proiectele 16,17,18,19, 20. Aveți ceva de spus, domnul Ghingheș? Am înțeles. Tânăr și nerăbdător ca întotdeauna. Asta am admirat la dumneavoastră. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIV Ă

ABȚINERI

1.

BIRZULLEE

X

2.

BOTOIROMICÂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

Absent

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

n

-

Cu 18 voturi au fost aprobate proiectele de hotărâre.

  • 21. Se trece la punctul 21 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „ MODERNIZAREA STAȚIILOR DE TRANSPORT PUBLIC”

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula-vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „MODERNIZAREA STAȚIILOR DE TRANSPORT PUBLIC” în comun.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici ■ nu sunt obiecțiuni de legalitate și dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezint raportul favorabil pentru Direcția Juridică și Administrație Locală.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Administratorul Public și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - discuții dacă sunt asupra proiectului? Dacă nu sunt îl invit pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILDE

X

2.

BOTOIROMICÂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DANILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

Absent

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre.

  • 22. Se trece la punctul 22 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „(Re)amenajarea străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul “zonă rezidențială” (“home-zone”)”

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula -prin prezentul proiect de hotărâre, așa cum ați avut documentația la mapă, vin în fața dumneavoastră cu rugămintea de aprobare a documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „(Re)amenajarea străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul “zonă rezidențială” (“home-zone”)”.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate și dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezint raportul favorabil pentru Direcția Juridică și Administrație Locală.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Administratorul Public și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca discuții, dacă sunt? Domnul Crețu.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan - zona Prieteniei este o zonă cu ocupație urbană destul de mare, prin urmare există în zonă o aglomerație foarte mare de autoturisme. După cum se poate observa, dacă mergeți după-amiaza spre seară în zonă, o să vedeți că trotuarele nu sunt practicabile datorită parcării autoturismelor pe ele.

Cum v-ați gândit, ca după ce facem acest pietonal, mașinile respective unde se vor depozita? Mă refer cele ale locatarilor, nu cele care vin ocazional la o biserică, la o altă activitate.

Domnul Marian Istrate -consultant S.C. Fip Consulting S.R.L. București -într-adevăr, e adevărat ce spuneți dumneavoastră, că sunt multe mașini pe strada Prieteniei, însă din nou aveți dreptate că sunt mașini care staționează pe acolo. Traficul rutier, traficul cu autoturismul este foarte scăzut chiar dacă sunt câteva obiective: există o școală, există o piață în acea zonă și cred că asta a și fost ideea din spatele proiectului atunci când au fost cuprinse în Planul de mobilitate urbană - să se reorganizeze cumva acel spațiu, întreg spațiul străzii pentru a da într-adevăr un caracter pietonal și a încuraja deplasările pietonale pe direcția nord-sud. Noi, în demersul nostru de proiectare și de reamenajare am avut ... și de fapt nu numai pentru Prieteniei, pentru toate proiectele, am avut la bază și Politica de parcări. Din păcate, noua amenajare de locuri de parcare la stradă, supraterane, subterane, nu sunt activități eligibile pe fonduri europene în acest exercițiu de programare, pe programele de mobilitate urbană și tocmai de aceea ca să nu încărcăm inutil cu sume de bani și să venim să propunem locuri de parcare, acestea mai degrabă au fost tratate în mod secundar, iar cetățenii de acolo cred că o să-și poată parca mașinile și cei de la case în curțile proprii -că sunt și câteva case pe această stradă, dar și cei de la blocuri prin zonele adiacente. Trebuie să țineți cont că am avut câteva constrângeri de ordin administrativ, tehnic, birocratic, să le zic așa și asta a fost soluția la care am ajuns.

Domnul Consilier Cretu Cătalin-Bogdan ■ am înțeles, prin proiect nu s-a realizat modalitatea de parcare a celor care în momentul de față ocupă trotuarele și spațiul pe care dumneavoastră îl amenajați. Acum întreb municipalitatea, până la urmă oamenii ăștia nu le putem interzice să aibă mașini, ce fac cu ele? întreb chestia asta pentru a le da lor un răspuns, nu a-mi da mie un răspuns. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - domnul consilier, acum foarte serios, dumneavoastră ce propuneri aveți pentru mașini? Este evident că în fiecare oraș, fiecare familie are unul sau două autoturisme. Imediat, domnul Ghingheș, numai un picuț. Vă întreb în mod serios că idei trebuie să avem toți nu numai municipalitatea, doar executivul. Dacă m-ați întreba pe mine, eu am o părere care nu știu dacă e corectă sau nu, dar aș spune ca o necunoscătoare, dumneavoastră lucrați și în domeniu, ce am putea face că nu putem sta mereu pe loc doar pentru că oamenii parchează mașinile pe stradă? Toți parchează, toți au mașini și toți vor să parcheze aproape de casă. Asta nu-i problemă doar în Bacău, este, cred, în toată lumea. Dumneavoastră, ca specialist, cum ați propune sau măcar o idee să oferiți o executivului care poate o vor prelua și o vor analiza. Care ar fi propunerea dumneavoastră pentru aceste locuri de parcare? Uite, este aici un domn consultant care a făcut un proiect și poate o idee de-a dumneavoastră ar fi bine venită. Mulțumesc. După ce îmi răspundeți, am să dau cuvântul domnului consilier Ghingheș.

Domnul Primar Cosmin Necula - îmi permiteți? îmi cer scuze, mă abțin cu foarte mare greutate dar o s-o fac până la capăt. încep să mă obișnuiesc foarte bine cu acest rol de sac de box sau de țintă, în fine, în care toată lumea are o părere dar nu are niciodată soluții. Dar până la urmă, dacă ne uitam un pic atenți înainte de a pune întrebări vedeam foarte clar că noi am aprobat un plan de parcări, niște măsuri pe care trebuie să le respectăm, asta pe de o parte. Pe de altă parte, Societatea de Servicii Publice anul acesta și sper să se realizeze, adică să avem posibilitatea fizică și financiară să realizăm circa 1000 locuri de parcare noi, în cheia acestor politici de parcări pe care dumneavoastră ați aprobat-o. Eu cred că a trecut etapa cu întrebarea retorică ”ce facem noi cu mașinile, cu cetățenii cu mașinile?” Mai aveam pe cineva care, în fine, punea întrebări retorice de multe ori, dar fără efect. Discutăm de o politică de parcări pe care consiliul local a aprobat-o. Acolo se subsumează politica de parcări.

2. Trebuie să ne învățăm un pic să avem aceste locuri de parcări, vom face aceste locuri de parcare noi anul acesta și anul viitor și această politică de parcare va continua, nu poate fi implementată, ce nu s-a făcut în 30 de ani, nu putem să facem în 2, 3 ani. Trebuie să fim conștienți de asta, este o procedură care urmează și își urmează cursul. Orașul acesta a fost gândit acum 40 de ani din punct de vedere urbanistic, pe niște parametrii de trafic care sunt cu mult crescuți. Vreau să nu uitați faptul că municipiul Bacău are aproape același indice de motorizare cu Bucureștiul, aproape, da, și mai mult decât atât, ca să facem o comparație, cu mult mai mare decât Iași. Din păcate, colectăm foarte mult gioarse în Bacău și le înmatriculăm și asta e o realitate și indiferent cine ar spune că nu e așa, îl voi contrazice, cred că această scoatere a oricărei interdicții de a înmatricula orice fel de gioarsă nu e o politică corectă, pentru că cărăm acum, cel puțin în municipiul Bacău suntem un fel de cimitir de mașini de prin toată Germania, Marea Britanie sau nu mai știu de pe unde.

4. Mai trebuie să discutăm un pic și de educație, pentru că nu mi se pare normal să plece și soțul cu mașina dimineață, și soția, și dacă are 18 ani copilul, pleacă și copilul cu mașina. După aceea, mi se pare normal ca soțul sau soția când își duc copilul la școală, pot să parcurgă 400-500 de metri pe jos până la școală pentru că mai aveam puțin și îi rugam pe domnii consultanți și pe doamna arhitect șef și pe domnul Bogdănel și echipa dumisale să gândim un sistem de parcare-un fel de seif service, să intrăm cu mașina direct în școală și lăsăm copiii pe stânga și pe dreapta, un fel de drive in la școală. Vă spun, cu toată sinceritatea, este absolut o nebunie ce se întâmplă în fiecare dimineață, toată lumea urlă, plânge, dar domnule, nu suportăm să ne ducem cu „gipanul” copilul la școală, am tras „gipanul ” în fața școlii, după ce a ieșit copilul stăm și ne și uităm, a ajuns bine, nu a ajuns bine și privim așa, cu jale. înțeleg senzația de părinte când îți vezi copilul plecând singur la școală, dar ai tot felul de griji, dar dă-te frate jos din „mașinoi” și du-te un pic mai încolo. Imaginile astea, să știți că le văd cel puțin de două, trei ori pe săptămână când îmi duc eu copilul la școală. Deci, cred că această componentă de educație este deosebit de importantă. După aia și aici se află domnul comandant al Poliției, împreună cu dumneavoastră am decis acele limitări de parcări, omul cu duba de serviciu trasă în locul de parcare din fața blocului, omul cu duba de pâine care la ora 7,30 dimineața s-a gândit să alimenteze, să livreze marfă deși poate să o facă și la 6,00 și poate s-o facă și la ora 9,00. Au început deja asemenea măsuri. Iarăși, un alt aspect pe care l-am discutat împreună cu cei de la școlile de șoferi și a fost mare tărăboi că ”nu suntem un oraș bananier, noi suntem în Uniunea Europeană, nu puteți să ne interziceți” și am rămas doar la nivel de recomandare, la ora 7,30 toate școlile de șoferi merg cu 30 km/h sau 20 km/h pe artere principale, blocând traficul. Am zeci de filmări în sensul acesta și se pare că până nu modificăm hotărârea de consiliu local, sper eu în urma deciziei dumneavoastră cu amendă și acolo, nu ne putem înțelege sau până nu modificăm un pic traseele, că mai avem și această variantă, stimate doamne și stimați domni consilieri locali, să modificăm traseele pentru școlile de șoferi și în momentul în care modificăm traseele pentru școlile de șoferi atunci probabil nu o să ne mai intersectăm, pentru că discuția nu este să nu mai fie unii în trafic, să fie doar ceilalți. Discuția este să ne găsim posibilitatea să fim măcar pe rând că toți trebuie să împărțim aceeași tramă stradală, același oraș care a fost proiectat urbanistic acum 40, 50, 60 de ani la niște valori care sunt total schimbate și mult crescute în etapa în care suntem. Revenind la întrebarea inițială, acest sistem “home-zone” este un sistem care permite oarecum o coabitare între pietoni și cei care își parchează mașina, dar mai înseamnă și o politică de educație, mai înseamnă și o posibilitate de a-ți duce mașina undeva mai încolo și de a se respecta acest plan de parcări pe care l-am aprobat împreună. Dar, vă repet, eu nu sunt vreun copil să-mi închipui că de mâine sau de poimâine, chiar cu toate proiectele implementate, totul va funcționa ceas pentru că înseamnă educație. Să știți că în Germania această educație pentru că tot auzim, ne raportăm Germania, Germania, da în Germania funcționează, dar să știți că funcționează și în Italia. Dar știți cum funcționează în Italia? Cu amenzi mari. încercați un pic să vă parcați mașina greșit un pic sau să treceți de zona care este alocată mașinilor în Germania. Treceți un pic de ea să vedeți ce vi se întâmplă sau depășiți un pic tonajul prin Germania la duba de pâine și vedeți cam cum se confiscă mașina, sau prin Austria. Da, știți, ne dorim să fim ca acolo dar nu ne comportăm ca ăia. Asta e.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - domnul consilier Ghingheș vrea să i-a cuvântul și domnul Crețu, nu știu dacă mai vrea să intervină sau nu? în ce ordine doriți dumneavoastră.

Domnul Consilier Crețu Cătălin-Bogdan - discuția, din punctul meu de vedere, este foarte simplă. Avem un proiect care a venit în baza unui plan de mobilitate urbană, într-adevăr există o politică de parcare care doar politica de parcare nu rezolvă problema. Trebuie să luăm punctual fiecare zonă și în paralel cu acele proiecte de dezvoltare privite în planul de mobilitate urbană și să le complementarizăm.

Domnul Primar Cosmin Necula - asta înseamnă planul de mobilitate urbană, politica de parcări, sistemele de mobilitate, suntem acum în etapa în care le pregătim. Plus, repet, șoseaua de centură...

Domnul Consilier Crețu Cătălin-Bogdan - corect, discuția nu are absolut nici un iz de meci de box de sau ce ziceți dumneavoastră. Discuția este strict legată de... Domnul Primar Cosmin Necula -sac de box sunt eu.

Domnul Consilier Crețu Cătălin-Bogdan - păi dacă dai în sac de box, de obicei practici sportul. în momentul în care discutăm de acest proiect, eu am vrut să știu dacă dânșii au tratat această problemă a parcărilor. Dacă nu, va trebui s-o facem noi, să luăm zona respectivă, s-o studiem din punct de vedere al parcărilor, al spațiilor verzi... Domnul Primar Cosmin Necula - exact asta facem, domnul consilier.

Domnul Consilier Crețu Cătălin-Bogdan - de acord și care este problema dacă am solicitat niște clarificări? Iarăși nu înțeleg.

Domnul Primar Cosmin Necula - dar nu e nici o problema.

Domnul Consilier Crețu Cătălin-Bogdan - păi suntem oarecum...

Domnul Primar Cosmin Necula - as putea să pun și eu o întrebare consultanților? Spuneți-mi și mie de ce ați făcut desenul acesta cu roz? Puteați să alegeți verde.

Domnul Marian Istrate -consultant S.C» Fio Consulting S.R.L, București -am ales o culoare care am considerat-o mai atractivă.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - domnul consilier, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mulțumesc. Da, întrebarea domnului Crețu mi se pare nu retorică, ci una chiar pertinentă pentru că asta se întreabă și cetățenii. Deci, repet, trebuie să comunicăm aceste măsuri și planul de mobilitate per ansamblu, măsuri, mă rog soluții, cum a spus doamna președinte. Parcări rezidențiale. Garajele au apărut în ultimii 20 de ani. Politica de parcări spune foarte clar, ridicăm zonele mari de garaje așa care sunt în zona Prieteniei și construim parcări supraterane, eventual și cu terenuri de sport deasupra și așa mai departe, soluții există. Da, deci avem politica de parcare, e simplă aici, o implementăm și rezolvăm problema parcărilor rezidențiale și nu numai. La gioarse, aici putem nu doar să vorbim ci să impunem restricții, noi ca oraș, legislația e undeva la mijloc aici dar putem să zonăm orașul în sensul acesta sau putem interzice chiar aducerea unor mașini mai vechi de peste 10 ani, să zicem. Iarăși, elevii aduși la școală cu mașina - aici e simplu, transportul public trebuie să fie accesibil și pentru elevi. Avem zone întregi, zone de unități de învățământ care nu sunt accesibile transportului public sau sunt la distanțe de lkm sau 1,5 km, de exemplu zona Alecsandri, acolo nu avem accesibilitate la transportul public. Deci, trebuie să ne gândim și la asta pentru că părinții și-ar trimite sau mă rog și-ar lăsa elevii la școală cu transportul public dacă ar ști că este sigur, accesibil și ar ajunge ok acolo.

Domnul Primar Cosmin Necula - să se ducă părinții fără mașini, cu copilul de mână până în bancă.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - da, dar logica dumneavoastră este foarte bună cu educația, însă educația se face și vă dau dreptate, cu măsuri, cu măsuri prohibitive, cu amenzi și cu măsuri restrictive în primul rând și o să susțin orice măsură restrictivă cu privire la traficul auto. Deci o s-o susțin aici și chiar o să propun în sensul acesta, dacă dumneavoastră veți întârzia conform planului de mobilitate, iar oamenii cu dubele-a existat această discuție unde să-și ducă oamenii dubele? E simplu, am avut acea discuție cu Oborul Șerbănești. Acel Obor Șerbănești în timpul săptămânii ar putea să devină parcare pentru dube, dar să existe conexiunea la transportul public cu orașul. Sunt soluții, consider eu simple și sunt specificate în planul de mobilitate, dar trebuie să le aplicăm. Evident, cetățenii trebuie informați și vor înțelege aceste măsuri, vor înțelege că aceste măsuri sunt în beneficiul lor și în beneficiul mobilității urbane din oraș. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - mulțumesc. Domnul secretar, supuneți vă rog la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVAȚIONELA-

CRISTTNA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

Absent

15.

PRICOPO AEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

-

Cu 18 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

  • 23. Se trece la punctul 23 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta. Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - da. imediat doamna președinte de ședință. Apropo de discuția anterioară și de educație, o comunicare oficială evident, venită de la domnul comandant Iftene - „în perioada 1.01.2018-28.02.2018 au fost depistate 225 de automobile abandonate sau fără stăpân”. 225. Da? Abandonate pur și simplu, în ciclul educație.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan - ce măsuri s-au luat? Iertați-mă.

Domnul Primar Cosmin Necula - s-an ridicat.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici ■ s-au ridicat domnule, de asta. Au fost depistate și s-au luat măsurile respective.

Domnul Primar Cosmin Necula - proiectul nr. 23, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta în municipiul Bacău”. Am să-i rog pe consultanți, totuși, să ne spună două vorbe despre acest proiect. Este și cel mai mare ca și volum financiar, nu am să pun întrebări de cei cu roz sau de ce-i cu verde, sper că nici colegii din consiliu să nu o facă. Dați-ne, vă rog, pe scurt, câteva elemente cu privire la acest lucru.

Domnul Marian Istrate -consultant S.C. FIP CONSULTING S.R.L. București -da. sigur. Pe scurt este vorba de un proiect de implementare a unui sistem informatic centralizat al managementului de trafic. Cuprinde 59 de intersecții și 29 de treceri de pietoni. Deci, în total 88 de puncte din oraș, o parte din ele deja semaforizate în prezent, iar o altă parte vor fi semaforizate prin prezentul proiect care vor asigura, sperăm noi, o fluență mai bună pentru mijloacele de transport public, că asta este tema principală a acestui sistem de transport, fluidizarea și asigurarea unei viteze mai mari pentru transportul public. Este vorba, o altă componentă este amenajarea, (cred chiar că îh clădirea în care ne aflăm aici la CAEx) a unui dispecerat, a unui centru de comandă și control, unde să vină toate informațiile dispecerizate, centralizat și să se desfășoare o comunicare în timp real cu toate aceste 88 de puncte, 55Km de fibra optică și toate acestea însumează 19,9 milioane de euro. Și după cum puteți vedea și pe harta afișată, acoperă cea mai mare parte a municipiului Bacău, a tramei stradale celei mai importante.

Domnul Primar Cosmin Necula-dar vă mulțumesc foarte mult. Aici vreau să anunț și cetățenii municipiului și pe dumneavoastră că în momentul de față sunt patru sisteme care la un moment dat își vor vărsa informațiile în acest centru de comandă pe care dumneavoastră deja l-ați aprobat în ședința de luna trecută, aici în Centrul de Afaceri și toate acestea aflate sub comanda Poliției Locale, sub verificarea Poliției Locale, este acest sistem pe care vi l-au explicat domnii consultanți despre ce este vorba. Primul care ia ființă, sistemul de monitorizare video din parcuri, sistemul din parcuri la care deja se lucrează, sistemul de monitorizare și camere de luat vederi de pe raza întregului municipiu Bacău, acest sistem de trafic și de asemenea centrul de informare cetățeni și digitalizarea, sistemele de digitalizare ale Primăriei Bacău, iarăși un proiect european de 650.000 de euro pe care l-am câștigat și care se află în implementare. Deci, aceste sisteme, practic vor fi coordonate și vor fi subsumate acestui Centru de monitorizare, care se va afla aici la Centrul de Afaceri și Expoziții, sau cum bine a spus un coleg și discutasem, Centrul Administrativ și de Expoziții Bacău. Este un sistem, care practic în momentul în care se vor finaliza aceste sisteme la care deja lucrăm, vom putea spune cu certitudine că suntem cu drumul schimbării aproape finalizat și ne-am ținut de cuvânt, dar vă asigur pe fiecare dintre dumneavoastră că n-am stat degeaba, toate aceste trasee nu sunt simple, procedurile nu sunt ușoare, dar lucrăm și practic întregul sistem de comandă va crea, se poate spune așa, sistem de Smart city, sau primii pași ai sistemului de Smart city al orașului nostru.

Proiectul a fost avizat juridic de domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici.

Exista rapoartele scrise ale compartimentelor de resort din cadrul primăriei și rapoartele scrise ale comisiilor de specialitate nr.l, 2, 3 și 5 ale consiliului local în vederea avizării proiectului de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - domnul secretar, vă rog supuneți la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUELIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZAR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

-

Cu 18 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre.

Domnul Primar Cosmin Necula-doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați colegi din aparatul propriu, colegi din aparatul subordonat consiliului local vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre cei care se află la această masă pentru votul pe care l-ați dat dumneavoastră și pentru efortul pe care l-ați depus, o parte dintre dumneavoastră, pentru ca aceste voturi să se poată concretiza. Ați aprobat un pachet de 48 milioane de euro sau peste 48 milioane de euro, sperăm că acesta își va lua ființă cât mai repede. Vreau să mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră, nu iau în calcul nici un fel de culoare politică și trecând de orice componentă politică, evident fiecare întrebare își are rolul ei și mergem înainte, practic pe un drum de progres, punând și întrebări și având dubii sau interpelări.

  • 24, Se trece la punctul 24 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.523 din 2018 privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2019, al Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula -vă mulțumesc, doamna președinte de ședință. Un alt proiect care cât de curând va intra în sarcina Societății de Servicii Publice. Practic, prin intermediul acestui proiect de hotărâre găsim soluția financiară într-un mod legal pentru finanțarea lucrărilor de la Insula de Agrement până în momentul în care bugetul consiliului local al municipiului Bacău va putea fi aprobat. După cum știți, din momentul în care se aprobă bugetul național, care în momentul de față nu-i aprobat, nu știu de ce Dumnezeu tot o frecăm atât, îmi cer scuze de expresie, expresie profund neacademică, dar nu pot să înțeleg ce se întâmplă la București cu clasa politică care conduce acolo, cât despre noi, clasa politică care conducem aici pe diverse poziții, ne aflăm în situația care de la momentul aprobării bugetului național suntem într-un termen de 45 de zile pe care nu avem cum să nu-1 respectăm, trebuie să aprobăm bugetul nostru. Dar până la momentul respectiv noi găsim o soluție financiară, domnule Chindruș asta-i soluția, o soluție financiară ca Societatea de Servicii Publice să înceapă activitatea de săptămâna viitoare, dacă nu mă înșel, sau ceva de acest gen, la Insula de Agrement. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici ■ nu există obiecțiuni de legalitate și dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezint raportul favorabil pentru Direcția Juridică și Administrație Locală.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Administratorul Public, Direcția Tehnică și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - dacă sunt discuții asupra proiectului? Nu sunt discuții. Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - înainte de a supune la vot vreau să mulțumesc faptul că ați reușit și v-ați încadrat în timpul pe care vă rugasem pentru a elibera sala până la 11.30. Am luat act de lamentările domnului Ghingheș și pe facebook și la alte organe. Asta e, în dumnealui zace un comintemist, care dacă nu plânge» scrie sau dacă nu scrie, plânge, astfel încât voi supune la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICÂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

IV

-

Cu 18 voturi s-a votat proiectul de hotărâre.

Mult succes domnul Ghingheș!

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca -ședința a luat sfârșit. Vă mulțumesc.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, IOANA - RALUCA DINU


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU, NICOLAE- OVIDIU POPOVICI

întocmit: Rodica Florentina Tamba, Olivia Teletin, Maria Adomnicăi, Mariana Tebeică, Nicoleta Matei