Hotărârea nr. 97/2019

Hotărârea nr. 97 din 15.03.2019 privind aprobarea modificării HCL nr.523 din 2018 privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2019, al Consiliului Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 97 DIN 15.03.2019 privind aprobarea modificării HCL nr.523 din 28.12.2018 prin care s-a aprobat Programul de investiții in continuare , pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investiții pe anul 2019, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 15.03.2019, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr.2785/13.03.2019, înaintat de Direcția Tehnica;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr.2787/13.03.2019;

-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat cu nr.2786/13.03.2019;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 402/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 403/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 404/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 405/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 406/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art.37 din Legea 500/2002, privind finanțele publice, actualizata ;

-Prevederile art.13, art.58 (1) lit.a, art.40 (1), (2), art.46 (1), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

-Prevederile Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr.3/2018 privind asigurările sociale de stat pe anul 2018;

-Prevederile art.47 (1) si art.l 17 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si ulterior modificata și completată;

In baza dispozițiilor articolului 36(2) litera “b“ alin.(4) litera «a» și art.45(2) lit “a“ din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1: Se aproba modificarea HCL nr.523 din 28.12.2018 prin care s-a aprobat Programul de investiții in continuare , pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investiții pe anul 2019, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, conform anexelor ce cuprind listele de investiții nr : 1 A, 1B, IC, 1D, IE, 1F, 1G, 1H, II, 1J, 1K, ÎL, IM, IN, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 : Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de către Primarul Municipiului Bacau prin Direcția Economica si Direcția Tehnica.

Art. 3 :Hotararea va fi comunicata la Direcția Economica si Direcția Tehnica.

Art. 4 : Prin grija Secretarului Municipiului Bacau prezenta hotarare se comunica in termen legal Instituției Prefectului - Județului Bacau pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                    CONTRASEMNEAZĂ

DINU IOANĂ-f^UCA                SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-aWMU POPOVICI

ROMAN IA

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR, 1A LA HCL NR.97 DIN 15.03.2019

PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII IN CONTINUARE, PANA LA APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI SI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PE ANUL 2019

(Iei, inclusiv TVA)

Plan 2019

Valoare

Valoare

Total

finanțat din:                                             .. ..................

Denumire obiectiv

totala

totala actualizata

Plan 2019

col.5 v col.13

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinație speciala cont 50.02,40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocații bugetare

coi.14coi.18

Program cu finanțare nerambursabi la Titlul 56

Program cu finanțare nerambursabi la la Titlul 58

Buget local

Titlul 71

din care: Transferuri de la bugetul de stat

Taxa de salubrizare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1S

17

18

TOTAL

735.444.313.27

793.643.299,91

103.096.127,88

14.072.528.45

13.531.067.89

0,00

0.00

0,00

0.00

1.752.874.00

44.268.886,23

29.470.771,31

320.896,70

3.221,081.61

0.00

25.928.793,00

0,00

497.627.020,78

541.449.049,84

74.727.968,13

13.907.758,77

10.631.067,89

0,00

0,00

0,00

0,00

1.175.000,00

26.523.850,77

22.490.290,70

160 896,70

0,00

0,00

22,329,394,00

0.00

A. OBIECTIVE IN

716,268.621.66

774.467.608,30

83.920.436,27

14.072.528.45

11.531.067,89

0,00

0,00

.0,00.

0.00

1.180.000.00

31.047.150.23

26.089.689,70

160.896.70

0,00

0,00

25.928.793,00

0,00

CONTINUARE

497.627.020,78

541.449.049,84

74.727.968,13

13.907.758,77

10.631.067,89

0,00

0,00

0,00

0,00

1.175.000,00

26.523.850,77

22.490.290,70

160.896,70

0,00

0,00

22.329.394,00

0,00

C.ALTE CHELTUIELI DE

19.175.691,61

19.175.691,61

19.175.691,61

jO.OO

2.000.000.00

0.00

AOO

0.00

0.00

572.874.00

13.221.736.00

3.381.081,61

160.000.00

3.221.081,61

0.00

0,00

0,00

INVESTIT!!

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din TOTAL, desfasurat potrivit clasificatiei bugetare:

CAPITOLUL 51.02

AUTORITATI PUBLICE

4.482.279,61

4,482.279,61

4.482.279.61

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

1.454.145,00

3.028.134,61

0,00

3.028.134.61

0,00

0.00

0.00

TOTAL, din care:

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

A- OBIECTIVE IN

200.000.00

200.000,00

200.000.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

CONTINUARE

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

TOTAL, din care:

1 Modernizare si

100.000.00

100.000,00

100.000.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

100.000.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

reabilitare clădire -

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Strada Constantei

2 Modernizare si

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

100.000.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

reabilitare clădire

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(fosta Starea Civila)

C. ALTE CHELTUIELI DE

4.282.279,61

4.282.279,61

4.282.279,61

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

1.254.145,00

3.028.134,61

0,00

3.028.134.61

0,00

0.00

0.00

INVESTIȚII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

CAPITOLUL 54.02

ALTE SERVICII PUBLICE

42.000,00

42.000.00

42.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.000,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

GENERALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL, din care:

C.ALTE CHELTUIELI DE

42.000,00

42.000,00

42.000.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.000.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

INVESTIȚII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 61.02

POLITIA PRIMĂRIEI

3.660.476.00

3.660.476,00

368.000,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

368.000.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

MUNICIPIULUI BACAU

1.404.469.00

1.404.469,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

TOTAL, din care:

A. OBIECTIVE IN

3.298.476.00

3.298.476,00

6.000.00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0.00

0,00

0.00

6.000.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

CONTINUARE

1.404,469,00

1.404.469,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL, din care:

1 Alarmarea populației

3.297.476.00

3.297.476.00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Municipiului Bacau,

1.404,469,00

1.404.469,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

amplasarea de sirene electronice

Valoare

Valoare

Plan 2019

Total

finanțat din:

Denumire obiectiv

totala

totala actualizata

Plan 2019 col.5 * col.13

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFWl

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02,40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocații bugetare

col.14 v col.18

Program cu finanțare ne ram bursa bi la Titlul 56

Program cu finanțare nerambursabi la Ia Titlul 58

Buget local Titlul 71

din care: Transferuri de la bugetul de stat

Taxa de salubrizare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


2 Lucrări de eliminare a

1.000,00

0.00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

acumulărilor de gaze

naturale peste limitele

admisibile, în ansamblul

de locuințe ANL

Gheraiesti

C. ALTE CHELTUIELI DE

362.000.00

362.000.00

362.000.00

0,00

0.00

INVESTITEI

CAPITOLUL 65.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INVATAMANT

18.246.503.00

18.246.503,00

6.422.947.00

0,00

0,00

TOTAL, din care:

11.069.236.00

11.069.236,00

2.212.256,00

0,00

0,00

A. OBIECTIVE IN

15.061.556,00

15.061.556,00

3.238.000.00

0,00

0,00

CONTINUARE TOTAL, din care:

11.069.236,00

11.069.236,00

2.212.256,00

0,00

0,00

1 Amenajare si

1.544.815,00

1.544.815.00

100.000,00

.0,00

0,00

schimbare de destinație parțiala la corpul de clădire C2 cu destinație ateliere de instruire practica si laborator alimentație la “ Colegiul Grigore Antlpa, Municipiul Bacau1'

1.081.710,00

1.081.710,00

0,00

0,00

0,00

2 Consolidare,

1.083.071,00

1.083.071,00

550.000.00

0,00

0,00

modernizare si amenajare construcție sala de sport si ateliere la Liceul Sportiv

793.298,00

793.298,00

450.000,00

0,00

0.00

3 Construire corp nou si

186.646.00

186.646.00

500.000.00

0,00

0,00

modernizare clădire existenta Grădiniță nr.18 Municipiul Bacau, str, Gh. Vranceanu nr.40

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

4 Amenajare si

962.384.00

962.384.00

900.000.00

0,00

0.00

modernizare spatii cu destinație de cresa in incinta Grădiniței nr.27

674,256,00

674.256,00

674.256,00

0,00

0.00

5 Construire grădiniță si

10.596,640.00

10.596.640.00

500.000.00

0,00

0,00

cresa - Colegiul Tehnic de Comunicații "N,V. Karpen"

8.231.972,00

8.231,972,00

400.000,00

0,00

0,00

6 Construire grădiniță si

500.000,00

500.000.00

500.000.00

0,00

0,00

cresa școala "Nicu

Enea", Calea Romanului nr.144

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

7 Implementarea

108.000,00

108.000.00

108.000.00

0,00

0,00

masurilor prevăzute in scenariul de securitate la incendiu pentru "Cămin si Grădiniță Colegiul N.V. Karpen

108.000,00

108.000,00

108.000,00

0,00

0,00


O.OD

D.00


0,00

0,00


0,00           0,00

0,00           0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


1.000,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00


0,00           0,00

0,00           0,00


0,00

0,00


362.000,00

0,00


0.00

0,00


0,00

0,00

0,00.

0,00

0.00

6.285.000,00

137.947.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.212.256,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.238.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.212.256,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

137.947.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0.00

0,00


0,00

0.00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


550.000.00

450.000,00


0,00           0,00

0,00           0,00


0.00

0,00


0,00

0.00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00            0,00            0,00

0,00            0,00            0,00


0,00            0,00

0,00           0,00


500,000,00

400.000,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00           0,00

0,00           0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0.00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0.00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0.00

0,00


900.000,00

674.256.00


0.00

0,00


0.00

0,00


0,00           0,00

0,00           0,00


0.00            0,00

0,00           0,00


0,00     500.000,00

0,00     400.000,00


0,00

0,00


500.000.00

100.000,00


0.00     108.000,00

0,00     108.000,00


0.00

0,00


0,00

0,00


0.00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0.00

0,00


0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00


0.00

0,00


0,00            0.00

0,00            0,00


0,00           0.00

0,00            0,00


0.00

0,00


0,00

0,00Valoare

Valoare

Plan 2019

Total

finanțat din:

Denumire obiectiv

totala

totala actualizata

Plan 2019

col.5*coL13

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinație speciala cont 50,02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocații bugetare col.14 * co!.18

Program cu finanțare ne ram bursa bi la Titlul 56

Program cu finanțare nerambursabi la la Titlul 58

Buget local Titlul 71

din care: Transferuri de la bugetul de stat

Taxa de salubrizare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


8 Reabilitare instalație de încălzire si instalație de utilizare a G.N. -Grădiniță nr.26

40.000.00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000.00

40.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 Reabilitare instalație de

40.000,00

40.000,00

40.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

încălzire si instalație de

40,000,00

40.000.00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

utilizare a G.N. - Școala

gimnaziala "Al. I. Cuza

"-corp E

C. ALTE CHELTUIELI DE

3.184,947.00

3.184.947.00

3.184.947,00

0,00

0,00

0.00

0.00

INVESTIȚII

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00


0,00

0,00

0.00

40.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00


0,00

0,00


0.00

0,00


0.00

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00   ,

0.00


CAPITOLUL 66.02


SANATATE

163.228.350.00

221.427.336,64

24.983.263.58

0,00

13.531.067.89

0,00

0.00

TOTAL, din care:

65.179.904,00

109.001.933,06

21.627.262,89

0,00

10.631.067,89

0,00

0,00

A. OBIECTIVE IN

160.872.350.00

219.071.336.64

22.627.263,58

0,00

11.531.067.89

0,00

0,00

CONTINUARE

65.179.904,00

109.001.933,06

21.627.262,89

0.00

10.631.067.89

0,00

0.00

TOTAL, din care:

1 Construire Spital

160.492.350.00

218.691.336,64

22.247.263.58

0,00

11.531.067.89

0,00

0,00

Municipal Bacau

64.799.904,00

108.621.933,06

21.247.262,89

0,00

10.631.067,89

0.00

0,00

2 Lift pacienti - Spitalul

380.000,00

380.000,00

380.000,00

0.00

0,00

0.00

0.00

de Pneumoftiziologie

380.000,00

380.000,00

380.000,00

0.00

0,00

0,00

0.00

C. ALTE CHELTUIELI DE

2.356.000.00

2.356.000.00

2.356,000,00

0.00

2.000.000,00

0.00

0.00

INVESTIȚII

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

CAPITOLUL 67.02

CULTURA, RECREERE SI

150.390.598,20

150.390.598.20

19.555,861.45

14.072.528,45

0,00

0x00

0.00

RELIGIE

118.761.099,20

118.761.099,20

15.982.900,77

13.907.758,77

0,00

0,00

0,00

TOTAL, din care:

A. OBIECTIVE IN

147.245.598,20

147.245.598.20

16.410.861,45

14.072.528.45

0,00

0,00

0.00

CONTINUARE

118.761.099.20

118.761.099,20

15.982.900,77

13.907,758,77

0,00

0,00

0.00

TOTAL, din care:

1 Reabilitare si

50.417.117.20

50.417.117,20

15.361.528,45

14.072.528.45

0,00

0,00

0.00

modernizare "Insula de

45.591.337,20

45,591.337,20

15.196.758,77

13.907.758,77

0,00

0,00

0.00

agrement", aplicație POR

2 Construire Baza

93.540.148,00

93.540.148,00

100,000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

Sportiva - Sala

71.893.620,00

71.893.620,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Polivalenta a Sporturilor

3 Consolidare si

1.200.000.00

1.200.000,00

1.000.00

.0,00

0.00

0,00

0.00

modernizare Stadion

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

"Municipal"

4 Modernizare - Complex

.400.000,00

400.000,00

250.000,00

0,00

0.00

0.00

0,00

Sportiv "C.

390.000,00

390.000,00

250.000.00

0,00

0,00

0.00

0.00

Anghelache"

5 Reamenajare si

200.000.00

200.000,00

1.000,00

AQ0

0,00

0.00

0.00

reabilitare parc

150.000,00

150.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

Gheraiesti

6 Modernizare sistem de

101.000,00

101.000.00

101.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

încălzire Tetrul de Vara

101.000,00

101.000.00

101.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 Amenajare loc de joaca

250.000.00

250.000.00

1.000,00

0,00

0.00

0.00

0.00

copii-ANL 32-46

200.000,00

200.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00           0.00

0,00           0.00


0,00

0,00

0,00

0,00


0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00


3.047.000,00

0,00


137.947,00

0,00


0,00

0.00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

11.397.195.69

55.000.00

0,00

10.996.195.00

0,00

0.00

11.096.195.69

0,00

0,00

10.996.195.00

0,00


0.00

10,716.195.69

0,00

0,00

10.616.195,00

0.00


0,00

0,00

0,00

0,00


380.000.00

380.000,00

301.000,00

0,00


0,00

0,00

55.000.00

0,00


0,00

0.00

0,00

0.00

250.000,00

0.00

5.233.333,00

2.075.142,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

2.338.333,00

0,00

0.00

0,00

0.00

2.075.142,00

0,00

0.00

0.00

0,00

1.289.000,00

0.00

0,00

0,00

0.00

1.289.000,00

0.00


0,00           0,00

0.00           0,00


0,00

0.00


0,00

0,00


0.00

0,00


100.000,00

0,00


0,00

0,00


0.00            0,00

0,00           0,00


1.000,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00     250.000,00

0,00     250.000,00


0,00           0.00           0,00

0,00           0,00           0,00


1.000,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0.00

0,00

0.00

0,00


0,00

0,00

0.00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00


101.000,00

101,000,00

1.000,00

0.00


0,00

0,00

0,00

0,00.100

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

137.947.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

55.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

O.OD

0,00

0,00

0,00

o.oo

55.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00.

0.00

o.oo

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

o.oo

0,00

0.00

Q.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00.

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.0.00

0.00

.0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00Valoare

Valoare

Plan 2019

Total

........... finanțai din:

Denumire obiectiv

totala

totala actualizata

Plan 2019 col.5 * col.13

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinație speciala cont 50.02,40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocații bugetare

col.14-J-coI.18

Program cu finanțare nerambursabi la Titlul 56

Program cu finanțare nerambursabi la la Titlul 58

Buget local Titlul 71

din care: Transferuri de la bugetul de stat

Taxa de salubrizare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


8 Reamenajare parc

16S.244.00

168.244,00

136.244.00

0.00

Aviatori 1

95.142,00

95.142,00

95.142,00

0,00

9 Amenajare Parc

269.089,00

269.089.00

224.089,00

0.00

Aviatori 2

190.000,00

190.000,00

190.000,00

0,00

10 Construire terenuri de

100.000.00

100.000.00

1.000,00

0.00

sport, in cartiere -

0,00

0,00

0,00

0,00

Municipiul Bacau -

11 Imbunatatirea calitatii

200.000.00

200.000.00

200.000,00

0.00

vieții prin amenajarea

150.000,00

150.000,00

150.000,00

0,00

unui teren in zona

Fagaras

12 Amenajare locuri de

100.000,00

100.000,00

1.000.00

0.00

joaca in Municipiul

0,00

0,00

0,00

0.00

Bacau - Parc Catedraia

13 Amenajare locuri de

100.000.00

100.000.00

11.000.00

0,00

joaca în Municipiul

0,00

0,00

0,00

0,00

Bacau - Parc Cancicov

14 Amenajare locuri de

100.000.00

100,000.00

11.000,00

0.00

joaca in Municipiul

0,00

0,00

0,00

0,00

Bacau - Str. Cornișa-Bistriței

15 Amenajare locuri de

100.000.00

100.000,00

11.000,00

0,00

joaca in Municipiul

0,00

0,00

0,00

0,00

Bacau - Str. Toamnei

C. ALTE CHELTUIELI DE

3.145.000,00

3.145.000,00

3.145.000.00

0,00

INVESTIT!!

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 68.02

ASISTENTA SOCIALA

4.903.955.70

4.903.955,70

979.507,77

0.00

TOTAL, din care:

1.330.123,86

1.330.123,86

559.507,77

0,00

A. OBIECTIVE IN

4.683.955,70

4.683.955,70

759.507.77

0.00

CONTINUARE

1.330.123,86

1.330.123,86

559.507,77

0,00

TOTAL, din care:

1 Reabilitare imobil strada

1.775.125,70

1.775.125.70

559.507,77

0.00

Milcov, cu destinația de

1.130.123,86

1,130.123,86

559.507,77

0,00

centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost, din Municipiul Bacau, aplicație POR

2 Construire grădiniță si

2.908.830,00

2.908.830,00

200.000.00

0.00

cresa Centru Bugetar"

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

Mihaî Dragon"- școala G. M. Cancicov, str. Prieteniei nr.73

C. ALTE CHELTUIELI DE

220.000,00

220.000.00

220.000,00

0,00

INVESTIT!!

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 70.02

LOCUINȚE, SERVICII SI

57.972.039,00

57.972.039.00

1.466.000.00

0,00

DEZVOLTARE PUBLICA

46.085.269,00

46.085.269,00

381.000,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

136,244,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95.142,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

.0,00

0,00

224.089.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

200.ODD.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

1.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

11.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0D

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

11.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

250.000.00

2.895.000.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

979,507,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

559.507,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

759.507.77

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

559.507,77

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

559.507,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

559.507,77

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00


0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

220.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a.oo

0,00

0,00

0,00

0,00


TOTAL, din care:


0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

1.466.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

381.000,00

0.00


0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00


0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,op

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00


0.00           0,00           0,00

0,00            0,00            0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00           0.00

0,00           0,00Valoare

Valoare

Plan 2019

Total

finanțat din:

Denumire obiectiv

totala

totala actualizata

Plan 2019

col.5^col.13

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocații bugetare

col.14-i-col.18

Program cu finanțare neram bursa bi la Titlul 56

Program cu finanțare nerambursabi la la Titlul 58

Buget local Titlul 71

din care: Transferuri de la bugetul de stat

Taxa de salubrizare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


A. OBIECTIVE IN

57.266.039.00

57.266.039.00

760.000,00

CONTINUARE TOTAL, din care:

46.085.269,00

46.085.269,00

381.000,00

1 Reabilitare termica bioc

479.000,00

479.000,00

3.000.00

120, Calea Marasesti

479.000,00

479.000,00

3.000,00

2 Reabilitare termica bloc

481,000,00

481.000.00

3.000,00

189. Calea Marasesti

481.000,00

481.000.00

3.000,00

3 Reabilitare termica bloc

1.194.000.00

1.194.000.00

5.000.00

nr.2, sc. A, B, C, D, strada Lelea

1.194.000,00

1.194.000,00

5.000,00

4 Consolidare imobil,

17.230.502.00

17.230.502.00

21.000.00

strada Marasesti, nr.4

13.727.089,00

13.727.089.00

0,00

5 Consolidare imobil,

17.667.163.00

17.667.163,00

13.000.00

strada Marasesti, nr.7

14.132.679,00

14.132.679,00

0.00

6 Consolidare imobil,

5.663.248,00

5.663.248,00

13.000,00

strada Marasesti, nr.9

4.469.721,00

4.469.721,00

0,00

7 Consolidare imobil,

5.580.933.00

5.580.933,00

10.000,00

strada Marasesti, nr.10

4.386.375,00

4.386.375,00

0,00

8 Consolidare imobil,

5.650.193.00

5.650.193,00

22.000,00

strada Marasesti, nr.12

4.410.405,00

4.410.405,00

0.00

9 Reabilitare si

34.000.00

34.000,00

34.000,00

modernizare imobil, strada Henri Coanda, nr.9, cu destinație de locuințe sociale, aplicație POR

34.000,00

34.000,00

34.000,00

10 Punct de alimentare cu

23.500.00

23.500,00

23.500,00

energie electrica pentru festivități -Calea Marasesti 6, in fata Sediului Primăriei

23.500,00

23.500,00

23.500,00

11 Branșament electric

12.500,00

12.500,00

12.500,00

pentru semaforul din str.Nicolae Balcescu

12.500,00

12.500,00

12.500,00

12 Amplasare module

2.500.000.00

2.500.000.00

200.000.00

comerciale si LTE -Piața Centrala

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

13 Sistem integrat de

450.000.00

450.000.00

100.000.00

colectare, analiza si exploatare conținut vizual din zone de interes ale Municipiului Bacau

435,000,00

435.000,00

0,00

14 Modernizarea unei mari

300.000.00

300.000,00

300.000,00

parii a sistemului de iluminat public stradal din Municipiul Bacau

300.000,00

300,000,00

300.000,00

C. ALTE CHELTUIELI DE

706.000,00

706.000.00

706.000,00

INVESTIȚII

CAPITOLUL 74.02

0.00

0,00

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

32.339.294.00

32.339.294.00

30.105.793.00

TOTAL, din care:

26.158.554,00

26.158.554.00

24.454.394,00


0,00 0,00


0,00 0,00


0,00

0.00


0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00


0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00


0.00            0,00

0,00            0,00


760.000,00


381.000,00


0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00


3.000.00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

5,000,00

5.000,00


0.00

0.00

21.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

.0,00

13.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

10.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

34.000.00

0,00

0,00

34.000,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

• 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00


o.oo

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

„0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00


0,00

23.500.00

0.00

0,00

23.500,00

0,00

0,00

0,00

12.500,00

12.500,00

0,00

0,00

0,00

200.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000.00

.0,00

0,00

0,00

0,00


0,00           0,00

0,00           0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0.00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00            0.00            0,00

0.00           0,00           0,00


0,00           0.00           0,00

0,00           0,00           0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0.00 0.00


0,00


0,00


0,00

0,00


300,000,00

300.000,00


0.00           0,00

0,00           0.00


0,00

0,00


706.000,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


3.872.000.00

1.975.000,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00


0.00           0,00

0,00           0,00


0,00            0,00

0,00            0,00


26.233.793,00


22.479.394,00


305.000.00

150.000,00


0,00

0,00


0.00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00


0.00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00


0,00

0,00


0,00           0,00

0,00           0,00


0,00           0.00 25.928.793,00           0,00

0,00           0,00 22.329.394,00           0,00


(Iei. inclusiv TVA)

Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Plan 201S

Total Plan 2019

col.5 * col.13

fînantaf din:

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocații bugetare

col.14* col.18

Program cu finanțare neram bursa bî la Titlul 56

Program cu

din care:

finanțare nerambursabi la la Titlul 58

Buget local Titlul 71

Transferuri de la bugetul de stat

Taxa de salubrizare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

CL BACAU

30.118.814.00

30.118.814,00

29.775.793.00

0,00

0,00

0.00

0,00

TOTAL, din care:

24.304.394,00

24.304.394,00

24.304.394,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A1. OBIECTIVE IN

29.014.814,00

29.014.814,00

28.671.793,00

0.00

0.00

0.00

0,00

CONTINUARE TOTAL, din care:

24.304.394.00

24.304.394,00

24.304.394,00

0,00

0,00

0,00

0.00

1 Construire, reabilitare

450.000,00

450.000.00

450.000.00

0,00

0,00

0,00

0.00

bazin permeat si ape pluviale din cadrul Depozitului de deșeuri Bacau

400.000.00

400,000,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 închidere celula 1 -

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

.0,00

0.00

Depozit deșeuri

900.000,00

900.000,00

900.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 Rezerva de apa a

26.861.814,00

26.861.814,00

26.518.793,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Municipiului Bacau

22.329.394,00

22.329.394,00

22.329.394,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 Modernizarea

528.000,00

528.000,00

.528.000,00

0.00

0,00

0.00

0,00

echipamentului de epurare a levigatului de la municipiul Bacau cu treapta suplimentara de tratare permeat pentru încadrarea in limitele legale de deversare -Depozitul de deșeuri menajere

500.000,00

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

5 Locuințe sociale

175.000,00

175.000,00

175.000.00

0,00

0,00

0,00

0.00

str.lzvoare - rețele de apa, canalizare si refacere drum acces

175.000,00

175.000,00

175.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C1. ALTE CHELTUIELI

1.104.000,00

1.104.000.00

1.104.000.00

0.00

0,00

0,00

0.00

DE INVESTIȚII

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMPANIA REGIONALA

2.220.480,00

2.220.480.00

330.000,00

0.00

0,00

0,00

0.00

DE APA BACAU

TOTAL, din care:

1.854.160,00

1.854.160,00

150.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

A2. OBIECTIVE IN

2.065.480.00

2.065.480.00

175.000,00

0.00

0,00

0.00

0,00

CONTINUARE TOTAL, din care:

1.854.160,00

1.854.160.00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 Extindere reteîe de

150,000.00

150.000.00

150.000.00

0,00 ,

o.ao

0.00

0.00

canalizare Bacau, inclusiv linii de presiune si statii de pompare, aplicație POS mediu

150.000,00

150.000,00

150.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

2 Extindere rețea apa,

1.915.480,00

1.915.480,00

25.000,00

0.00

0,00

0,00

0.00

strada Chimiei

1.704.160,00

1.704.160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C2. ALTE CHELTUIELI

155.000,00

155.000.00

155.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

DE INVESTIȚII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.847.000.00

25.928.793.00

0,00

0.00

0,00

25.928.793,00

0.00

0.00

0,00

0,00

1.975.000,00

22.329.394,00

0,00

0,00

0,00

22.329,394,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.743.000.00

25.928.793,00

0.00

0,00

0,00

25.928.793.00

0,00

0,00

0.00

0,00

1.975.000.00

22.329.394,00

0,00

0,00

0,00

22.329.394,00

0,00

0,00

0.00

0.00

450.000,00

oțoo

0,00

0,00

0,00

0L00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

1.000.000,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

900.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

590.000.00

25.928.793,00

0,00

0,00

0,00

25.928.793,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

22.329.394,00

0,00

0,00

0,00

22.329.394,00

0,00

0,00

0,00

0.00

528.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

175.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

175.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.104.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

25.000,00

305.000.00

305.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

25.000,00

150.000,00

150.000,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

150.000.00

150.000,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

150.000,00

150.000,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

25.000.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

155.000.00

155.000.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

CAPITOLUL 81.02

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

TOTAL, din care:

CL BACAU TOTAL, din care:


259.737.812,28

194.779.738,58


254.874.372,28

193.030.148.58


259.737.812,28

194.779.738,58


254,874.372,28

193.030.148,58


 • 4.359.118.70

 • 2.570.896.70


 • 1.883.618.70

 • 1.485.896.70


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0.00

0,00


0.00

0,00


1.502,874.00


1.175.000,00


2.840.348,00

1.385.000,00


 • 15.896.70

 • 10.896.70


 • 15.896.70

 • 10.896.70


0.00

0.00

0,00

0,00

o,oo’

0,00

0,00

0,00


0.00

0,00


0.00           0,00

0,00           0,00


0,00   1.502.874,00

0,00   1.175.000,00


364.848,00

300.000,00


 • 15.896.70

 • 10.896.70


 • 15.896.70

 • 10.896.70


0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00


Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Plan 2019

Total

Plan 2019

coL5 v col.13

fînantat din:

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond A FM

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocații bugetare

col.14* col.18

Program cu finanțare nerambursabi la Titlul 56

Program cu finanțare nerambursabi la la Titlul 58

din care:

Buget local Titlul 71

Transferuri de la bugetul de stat

Taxa de salubrizare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


A1. OBIECTIVE IN

254.481.650,28

254.481.650.28

1.490.896,70

0.00

0,00

0.00

0,00

CONTINUARE

193.030.148,58

193.030.148,58

1.485.896,70

0.00

0,00

0,00

0,00

TOTAL, din care:

1 Ciclu combinat 14

111.461.950,88

111.461.950.88

50.000,00

0,00

0,00

0.00

0.00

MWT, cazane auxiliare

84.440.871,88

84.440.871,88

45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

si adaptarea schemei termomecanice in CET

1, Chimiei Bacau. aplicație POS mediu

2 Reabilitarea rețelelor

113.256.000,60

113.256.000,00

435.867.52

0.00

0.00

0,00

0.00

termice secundare, din

85.800.000,00

85.800.000,00

435.867,52

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00


0.00

1.180.000,00

300.000,00

10.896.70

10.896,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.175.000,00

300.000,00

10.896,70

10.896,70

0,00

0,00

0,00

0,00


0.00

50.000,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Municipiul Bacau, etapa II (lot 2) - PT 25, PT 28, CT 3/2 Marasests, CT 3/5 De Aroneanu (parțial), CT 4/5 9 Mai. CT Primărie; etapa II (lot 3)-PT115, PT 14, PT 43, PT 4, PT 20; etapa II (lot 4) - PT 21.PT15, PT18.PT 97, PT 29; etapa 3 (lot 5) - PT 9, PT11,PT17, PT 19, PT 22. PT 27, PT 35, PT 62, PT 63, aplicație POIM faza! / POS Mediu


0,00

0.00


0,00     430.000,00

0,00     430.000,00


0.00        5.867,52        5.867.52

0,00        5.867,52        5.867.52


0.00           0,00

0.00           0.00


0.00           0,00

0,00           0.00


Gospodărie CLU in CET

18.157.312.40

18.157.312,40

705.029.18

0,00

0,00

0,00

0.00

1 Chimiei Bacau si Gospodărie păcură si tratare ape uzate in CET 2 Lelea Bacau, aplicație POS mediu

13.755.539,70

13.755.539,70

705.029,18

0,00

0,00

0,00

0,00

Modernizarea rețelei de

11.606.387,00

11.606.387.00

300.000.00

0.00

0.00

0,00

termoficare SACET

9.033.737,00

9.033.737,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bacau - închidere inelara a magistratei Șoferi cu Comisa


0,00

0,00


0,00

700.000.00

0,00

0,00

700.000,00

0,00


0,00           0.00

0,00           0,00


0,00

0.000,00

0,00


0,00

0.00

300.000.00

0,00

0,00

300.000,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00           0,00

0.00           0,00


0,00            0,00

0,00           0,00


C1. ALTE CHELTUIELI

392.722,00

392.722.00

392.722.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

322.874,00

64.848.00

5.000,00

5.000.00

0.00

0.00

DE INVESTIT!!

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

THERMOENERGY

4,863.440,00

4.863.440,00

2.475.500,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

2.475.500.00

0,00

0.00

0,00

0,00

GROUP

1.749.590,00

1.749.590,00

1.085.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.085.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL, dîn care:

A2. OBIECTIVE IN

3.725.940.00

3.725.940.00

1.338.000.00

0,00

0,00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0,00

1.338.000.00

0,00

0.00

0.00

0,00

CONTINUARE

1.749.590,00

1.749.590,00

1.085.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.085.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL, din care:

1 Alimentarea cu gaze

3.387.940.00

3.387,940,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

1.000.000,00

0,00

0.00

0.00

0.00

naturale a grupurilor de

1.564.590.00

1.564.590.00

900.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

cogenerare din strada

Chimiei nr.6, Bacau

2 Lucrări de

43.000.00

43.000.00

43.000.00

.0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

43.000.00

0,00

0.00

0.00

0,00

automatiza rede

40.000,00

40.000,00

40.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00


0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00


creștere progresiva prin convertizor de frecventa a sarcinii pompelor de ridicare presiune CAF -Republicii


0,00

0.00


0,00

0,00


Valoare

Valoare

Plan 2019

Total

finanțat din:

Denumire obiectiv

totala

totala actualizata

Plan 2019

coL5*col.13

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocații bugetare

col.14-rcol.18

Program cu finanțare nerambursabi la Titlul 56

Program cu finanțare nerambursabi la la Titlul 58

Buget loca! Titlul 71

din care: Transferuri de la bugetul de stat

Taxa de salubrizare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


3 Realizarea de noi

140.000.00

140.000,00

140.000.00

0,00

0,00

0.00

0,00

sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordați la 6 CT existente - CT 2 Miorița, CT 3 Miorița

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 Instalație de detectare

155.000,00

155.000,00

155.000.00

0,00

0,00

0,00

0.00

si semnalizare incendiu in clădirile administrate de Thermoenergy Group SA Bacau

145.000.00

145.000,00

145.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C2. ALTE CHELTUIELI

1.137,500,00

1.137.500.00

1.137.500.00

0,00

0,00

0,00

0,00

DE INVESTIȚII

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00            0,00

0.00            0,00


0.00           0,00

0,00           0,00


0,00            0,00

0,00            0.00


CAPITOLUL 84.02


TRANSPORTURI SI

40.441,005,48

40,441.005,48

10.331.356.77

0,00

0.00

0,00

0,00

COMUNICAȚII

32.858.627,14

32.858.627,14

6.939.750,00

0,00

0,00

0,00

0.00

TOTAL, din care:

A. OBIECTIVE IN

38.352.762.48

„38.352.762,48

8.243.113.77

0,00

OjOO

0,00

0.00

CONTINUARE

32.858.627.14

32.858.627,14

6.939.750,00

0,00

0.00

0.00

0,00

TOTAL, din care:

1 Construire strada

6.044,311.58

6.044.311.58

220.000,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

Prelungirea Bradului

5,360.950,08

5.360.950,08

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 Construire strada G,

192.747.00

192.747,00

20.000,00

0,00

0,00

0.00

0.00

Cosbuc

191.969,79

191,969,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 Reabilitare strada

13.155.397.00

13.155.397,00

1.427.000.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Aeroportului

10.850,338.00

10.850.338,00

951.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 Construire strada

10.000,00

10.000,00

110.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Brândușei

100.000,00

100.000,00

100.000.00

0,00

0,00

0.00

0,00

5 Construire strada Poet

1.545.223,00

_ 1.545,223,00

610.083.77

0.00

0,00

0,00

0,00

Cari ova

1.528.223.00

1.528.223,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Construire strada

1.400.000.00

1.400.000.00

220.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ulmilor

1.369.500,00

1.369.500,00

20,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 Construire strada

2.095.000,00

2.095.000.00

249.040.00

0.00

0,00

0,00

0,00

Șiretului, et.ll

2.076.000,00

2.076.000,00

223.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 Construire strada

946.000,00

946.000,00

870.000.00

0,00

0,00

0,00

£00

Corbului

930,000.00

930.000,00

800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 Construire acces

1.502.104.10

1.502.104,10

371.520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

strada Ciresoaia nr. 6-

20

1.339.038,65

1.339.038,65

352,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 Construire strada Tisei

259.400,00

259.400.00

10.000.00

0.00

0,00

0,00

0.00

251.382,26

251.382,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 Construire tronson

932.060.00

932.060,00

236,600,00

0,00

0,00

0,00

0.00

suplimentar strada

792.745,00

792.745,00

221.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Teiului

12 Construire strada

2.001.897.83

2.001.897,83

220.000,00

0.00

0,00

0,00

0.00

Prelungirea Bradului

1.176.908,64

1.176.908,64

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

nr.101-103

13 Reamenajare

5.420.793,80

5.420.793,80

2.395.750,00

0,00

0,00

0.00

0.00

intersecție in sistem

4.584.831.52

4.584.831,52

2.322.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

giratoriu pentru străzile Calea Romanului - b-dul Unirii


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00     140,000,00           0,00

0,00 0,00            0,00


0,00     155,000,00           0,00

0,00     145.000,00           0,00


0,00   1.137.500,00           0,00

0,00 0,00            0,00


0,00 10.331,356,77           0,00

0,00   6,939.750,00           0,00


0.00   8.243.113,77

0,00   6.939.750,00


0,00

0,00


0,00           0,00           0,00

0,00           0,00           0,00


0,00           0,00

0,00           0,00


0,00

0,00


0,00            0,00

0,00            0,00


0.00

0,00


0,00

0,00


0,00            0,00            0,00

0,00            0,00            0,00


0.00            0,00

0,00            0.00


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00           0.00           0,00

0,00            0,00            0,00


0,00           0,00

0,00           0,00


0,00

0,00


0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00


0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0.00

220.000,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0.00

20.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.427.000,00

0.00

0,00

951.000,00

0,00

0.00

110.000,00

0,00

0.00

100.000,00

0,00

0,00

610.083.77

0.00

0,00

600.000,00

0,00

0,00

220,000,00

0.00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

249.040,00

0,00

0,00

223.000,00

0,00

0.00

870.000.00

0,00

0,00

800.000,00

0,00

0,00

371.520.00

0,00

0,00

352.000,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00


0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00


0.00

0,00

0,00

0,00


10.000.00

0,00

236.600.00

221.000,00


0,00

0,00

0,00

0,00


0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0.00

0,00

0,00


0,00

0.00

0,00

0.00


0,00           0,00

0,00           0.00


0,00

0,00


220.000,00

200.000,00


0.00

0,00


0,00

0,00


0.00

0.00


0,00

0,00


0.00           0.00

0,00           0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0.00    2.395.750,00            0,00

0,00   2.322,750,00           0,00


0,00           0,00

0.00           0,00


0,00           0,00           0.00

0,00            0,00            0,00


Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Plan 2019

Total

Plan 2019

col.5 -e- col.13

................ _......-                                                                 ___________ finanțat din:

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul

71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AHVI

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent

Titlu 56

Excedent

Titlul 71

Total alocații bugetare

col.14-5-col.18

Program cu finanțare nerambursabi la Titlul 56

Program cu finanțare nerambursabi

la la Titlul 58

din care:

Buget local

Titlul 71

Transferuri de la bugetul de stat

Taxa de salubrizare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


14 Construire strada

1.164.000.00

1.164,000,00

11.900,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Sălciei

1.147.000.00

1.147.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

15 Construire strada B.P.

8.330,00

8.330.00

8.330.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

Hasdeu

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16 Construire strada

16.660.00

16.660,00

16,660,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Dragos Vodă

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 / Construire Fundătură

6.545,00

6,545,00

6.545.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

B.P.Hasdeu

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

18 Construire strada

7.735.00

7.735.00

7.735.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Gloriei

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

19 Construire strada

28.600,00

28.600,00

28.600.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tineretului

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

20 Construire strada Ghe.

9.800.00

9.800.00

9.800.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Asachi

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

21 Construire strada

8.500,00

8.500.00

8.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Gherghe Sincai

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

22 Construire strada Ion

7.973.00

7.973.00

7.973.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Creanga

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

23 Construire strada Morii

6.545,00

6.545.00

6.545.00

0.00

0,00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

24 Construire strada

6,307.00

6.307.00

6.307.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prutului

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

25 Construire strada

8.925.00

8.925,00

8.925.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

Liliacului

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

26 Construire strada

5.500,00

5.500.00

5.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Picior N. Grigorescu

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

27 Construire strada

2.600.00

2.600,00

2.600,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Salcâmilor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

28 Construire strada

4.400,00

4.400,00

4.400.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

Scânteii

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

29 Construire strada

16.000.00

16.000,00

16.000,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

Timpuluiu

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

30 Construire strada

7.700.00

7.700.00

7.700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Trecatoarea Islaz

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

31 Construire strada Viilor

8.300.00

8.30000

8.300.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

32 Construire strada

6.900.00

6.900,00

6.900,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

Xenopol

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

33 Construire strada

47.700,00

47.700,00

47.700.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Arinilor

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

34 Construire strada

24.300.00

24.300.00

24,300.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Frunzei

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

35 Construire parcare si

1.434.508.17

1.434 508.17

1.021.900.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

amenajare Parcul Catedralei

1.159.740.20

1.159.740,20

950.000.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

36 Amenajare cale de

10.000,00

lp.000.00

10.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

acces strada Alecu Russo (zona garaje)

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

3. ALTE CHELTUIELI DE

2.088.243.00 .

Z../ 2^681243.00

1         fbpo

2.038.243.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

NVESTITII

o.oo/

■Xj 1    0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

președinte Deaședință

* -

CONTRASEMNEAZĂ^

IOANA-RALUCSVI

DINU/

SECRETARUL MUNICIPIULUI «A

2ĂU

\'O . "■ <

NICOLAE-OVIDIU POPdwăl^

-

<< > L V


0.00

11.900.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

8.330.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

16.660,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

J.00

6.545.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

7,735,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

28.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

9.800,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

8.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

7.973.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

6.545.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

6.307.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

8.925.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.500.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

.0/30

2.600.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

4.400.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

16.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

7.700.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

8.300.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.900,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

47.700,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.300.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.021.900.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

950.000.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

aoo

10.000 00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

2.088.243,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

ROMANIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACĂU

PROGRAMUL DE INVESTIȚII

"Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau în anul 2019

CONT 51.02 - AUTORITATI PUBLICE - CL BACAU

Cod

Nr.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor

U.M.

Canti-

Valoare

Plăti efectuate

indicator

cri

cheltuieli de investiții

ta tea

Program cu

Excedent Titlul

Nr.si data doc. Suma

finanțare ne rambursa bila

71

I la Titlul 58

0 ,

1

2

3

4

!           5

6

7            8

I

I

I. ACHIZIȚII DIVERSE-total, din care:

; 0,00

326.500,00

71.01.03

1

Sisteme complete PC                                     j

buc

10

0,00

45.000,00

71.01.03

4

Laptop                                                           ;

buc

1

0,00

6.000,00

*

Total 71.01.03

0,00

51.000,00

71.01.30

2

Mixer 16 canale (8 mono -4 stereo)                            \

buc

1

: 0,00

2.500,00

71.01.30

3

Sistem integrat pentru managementul interacțiunii cu cetățenii si gestiunea incidentelor care afecteaza domeniul public al Municipiului Bacau

buc

0,00

273.000,00

Total 71.01.30

0,00

275.500,00 ’

H. STUDII SI EXPERTIZE-total, din care:                     :

3.028.134,61

927.645,00

71.01.30

1

Topcadex                                                5

0,00

300.000,00

71.01.30

2

Sprijinirea Municipiului Bacau pentru asigurarea managementului

213.444,00

40.000,00

performantei sî calitatii (ROCA)

Pag.: 1

0

1

2                                   3

4

5

6

7

71.01.30

3

Crearea unui centru comunitar in cartierul Republica care sa ofere servicii sociale in conformitate cu nevoile populației -documentații cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe, intocmire tema de proiectare, intocmire cerere de finanțare, etc, aplicație POR

0,00

28.000,00

71.01.30

4

Consultanta si expertiza privind elaborarea cererilor de finanțare pe fonduri europene.

0,00

91.000,00

71.01.30

5

Modernizare si reabilitare clădire - Strada Constantei -documentație cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, audit energetic, DAU. studii topo, geo, doc CU., avize, acorduri, taxe etc.

0,00

5.000,00

71.01.30

6

Modernizare si reabilitare clădire (fosta Starea Civila) - expertiza tehnica, DAU, studii topo, geo, audit energetic, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

0,00

45.000,00

71.01.30

7

Plan Urbanistic Zonal pentru Zona Centrala si Zona de Interes

0,00

388.645,00

71.01.30

8

Modul informatic pentru export date si transmitere automatizata a datelor către DRPCÎV

0,00

30.000,00

71.01.30

9

Implementarea unei platforme informatice cu componente back-office si front-office ca măsură de simplificare administrativa si optimizare a furnizării serviciilor pentru cetateni la nivelul Municipiului Bacau

2.814.690,61

0.00

Total 71.01.30

3,028.134,61

927.645,00

Cod indicator


Nr.

crt


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții


Valoare


Plăti efectuate


U.M. Ganti_

Program cu Excedent Titlul Nr.si data doc. Suma finanțare           71

ne ram bursa bila

la Titlul 58
1.254.145,00ROMANI A

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

PROGRAMUL DE INVESTIȚII

"Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2019

CONT 54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CL BACAU

71.01.30


2 Licența antivirus- ADL


buc 12


Total 71.01.30


2.000,00

2.000,00


71.01.30


II. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:

întocmire documentație si obținere autorizație de securitate la incendiu, pentru clădirea din municipiul Bacau, strada Henri Coanda nr.2-DPEP

Total 71.01.30


28.000,00

28.000,00

28.000,00


/

PRESEQIf IOĂNA-

■ °-


TOTAL

NTE DE ȘEDINȚĂ RALU.CĂ DINU’


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI E NICOLAE-OVIDIU POPOSI


42.000,00


ÎNTOCMIT,


Cod indicator

0

Nr. crt

1

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

2

U.M.

|     3

Cantitatea

4

Valoare

Excedent Titlul

71

5

I. ACHIZIȚII DIVERSE -total, din care:

14.000,00

71.01.03

1

Sisteme complete PC - DPEP

buc

3

12.000,00

Total 71.01.03

12.000,00

Plăti efectuate

Nr.si data doc. Suma

6             7

ROMANȘA                                                                     ANEXA 10 LA HCL NR. 97 DIN 15.03.2019

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

PROGRAMUL DE INVESTIȚII

"Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2019

CONT 61.02 - POLITIA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACAU - CL BACAU

Cod Nr.             Nominalizarea achizițiilor de bunuri sî a altor                    Canti-       Valoare            Plăti efectuate

indicator

0

ț

cri

1

cheltuieli de investiții

2

3

tatea

4

Excedent Titlul

71

5

Nr.si data doc.

f

6

Suma

7

I

1. ACHIZIȚII DIVERSE - total, din care:

361.000,00

71.01.30

1

Sistem Parking auto (inclusiv montaj) - Politie

buc

2

141.000,00

71.01.30

2

Aparate de taxat (parcometre), inclusiv montaj - Politie

Total 71.01.30

buc

10

220.000,00

361.000,00

II. STUDII SI EXPERTIZE-total, din care:

1.000,00

71.01.30

1

Alarmarea populației Municipiului Bacau, amplasare de sirene

1.000,00

electronice - documentație cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

Total 71.01.30                                                                                1.000,00362.000,00ROMANIA

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

PROGRAMUL DE INVESTIȚII

"Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2019

CONT 65.02 - INVATAMANT - CL BACAU

Cod indicator

0

Nr. crt

1

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

2

I. ACHIZIȚII DIVERSE - total, din care:

U.M.

i

F

i

i

!     3

i

Cantitatea

4

1             Valoare

Plăti efectuate

Program cu finanțare ne ram bursa bila la Titlul 58

5

! 0,00

Excedent Titlul

71

6

41.000,00

Nr.si data doc.

7

Suma

8

71.01.30 :

1

t Pianina - Colegiul National de Arta "George Apostu"

buc

2

0,00

41.000,00

]

■ Total 71.01.30

i

0,00

41.000,00

■ II. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:

ș

î

1     137.947,00

3.006.000,00

Pag.: 1

Cod I

Nn

indicator >

crt


71.01.30

71.01.30

71.01.30 ;

71.01.30


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

Consolidare, modernizare si amenajare construcție sala de sport si ateliere la Liceul Sportiv - audit energetic, doc.CU, doc.avize, taxe, acorduri etc.

Construire grădiniță si cresa - Colegiul Tehnic de Comunicații "N.V. Karpen’’- doc. cadastrala, taxe OCPI, SF, audit energetic, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc., aplicație POR

Construire grădiniță si cresa școala "Nicu Enea", Calea Romanului nr.144- doc. cadastrala, taxe OCPI, SF, studiu topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc., aplicație POR             |

Amenajare si schimbare de destinație parțiala la corpul de clădire C2 cu destinație ateliere de instruire practica si laborator alimentație la ” Colegiul Grigore Antipa, Municipiul Bacau1'-expetiza tehnica , DALI, avize, acorduri, taxe etc.                   ;

71.01.30 ■


5 Construire corp nou si modernizare clădire existenta Grădiniță nr.18 Municipiul Bacau, str, Gh. Vranceanu nr.40-doc. cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, SF, audit energetic,

( studii topo, geo, doc. CU, avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30


. Reabilitare Grădiniță PP, nr.12 - Expertiza Tehnica,Documentație ; ; cadastrala, studiu topo, geo, doc. CU, audit energetic, DALI, taxe ■ avize, acorduri etc                                                     !

71.01.30


71.01.30


 • 7   Reabilitare termica Colegiul National de arta "George Apostu" -documentații cadastrale, taxe OCPI, expertiza tehnica, DALI, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire cerere de finanțare etc., aplicație POR

 • 8   Reabilitare termica Grădiniță cu program prelungit nr.29 -documentații cadastrale, taxe OCPI, expertiza tehnica, DALI„ studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire cerere de finanțare etc., aplicație POR

  71.01.30


 • 9 Reabilitare termica Școala Gimnaziala "Constantin Platon"-; documentații cadastrale, taxe OCPI, expertiza tehnica, DALI, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire Gerere de finanțare etc., aplicație POR

U.M.


Cantitatea


Valoare


Plăti efectuate


Program cu finanțare ne ram bursa bila la Titlul 58


Excedent Titlul Nr.si data doc.

71


Suma


0,00


28.000,00


0,00      25.000,00

0,00      50.000,00

0,00       25.000,00.

0,00      65.000,00

0,00      50.000,00

0,00       50.000,00

0,00      24.000,00

0,00 21.000,00

cod    :

indicator

Nr. ort

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

0

1

2

71.01.30

10

Amenajare si modernizare spatii cu destinația de cresa in incinta’ Grădiniței nr.27 - documentație cadastrala, taxe OCPI, expertiza ; tehnica, DALI, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

11

Modernizare si reabilitare Colegiul Grigore Antipa - doc. cadastrala, taxe OCPI, SF, audît energetic, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc., întocmire cerere de finanțare, ■. aplicație POR,

71.01.30

12

' Modernizare si reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicații Nicolae Vasilescu - Karpen - doc. cadastrala, taxe OCPI, SF, audit       '

energetic, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.,      ;

întocmire cerere de finanțare, aplicație POR.                     •

71.01.30

i

13

Amenajarea de parcuri si spatii de joaca pentru copii, inclusiv teren de sport la centrele O școala pentru toți si viitorul Centru integrat medico-socîal- Zona Izvoare - Zona Letea - documentații ■ cadastrale, taxe OCPI, DALÎ/SF, expertiza tehnica, studii topo, : geo, avize, acorduri, taxe, întocmire tema de proiectare, . intocmire cerere de finanțare, etc, aplicație POR

71.01.30

14

‘ Modernizarea si extinderea centrului O școala pentru toti care conține si clase primare - Zona Izvoare - documentații cadastrale,, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studii topo, geo, avize,     j

acorduri, taxe, intocmire tema de proiectare, intocmire cerere de i finanțare, etc, aplicație POR                                        ;

71.01.30

15

Educația o sansa pentru fiecare POCU (FSE) - Școala Octavian ' Voicu                                                                I

71.01.30

16

Construire teren de sport - Școala Mihai Dragan - documentație ■ cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30 :

17

Construire teren de sport - Colegiul Economic "Ion Ghica1’-

! documentație cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo, avize, [ acorduri, taxe etc.

71.01.30

18

Reabilitare sala de sport - Școala Miron Constin - documentații cadastrale, taxe OCPI, expertiza tehnica, auditenergetic, DALI, i studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, etc.                         ;

U.M.

Cantitatea

Valoare

Plăti efectuate

i Programau Excedent Titlul

Nr.si data doc.

Suma

finanțare ne ram bursa bila

71

la Titlul 58

3

4

5

6

7

8

0,00

5.000,00

0,00

99.000,00

0,00

25.000,00

0,00

10.000,00

0,00       34.000,00

137.947,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20,000,00

20.000,00

Cod indicator

Nr. crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

0

1

2

71,01,30

19

Reabilitare sala de sport- Școala Constantin Platon -documentații cadastrale, taxe OCPI, expertiza tehnica, audit ■ energetic, DALI, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, etc.

71.01.30

20

Construire teren de sport - Școala generala nr.10 - documentație cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo, avize, acorduri, etc.

71.01.30

21

Construire corp nou clădire - Școala Gimnaziala Alexandru loan Cuza - documentație cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

71.01,30

22

Reabilitare cămin Colegiul National "Ferdinand I"- documentații cadastrale, taxe OCPI, expertiza tehnica, DALI, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, etc.

71.01.30 !

j

23

I Reabilitare sala de sport - Școala Constantin Platon -

, documentații cadastrale, taxe OCPI, expertiza tehnica, audit ' energetic, DALI, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, etc.

71.01.30

24

Reabilitare instalație electrica - Cămin Colegiul National Vasile Alecsandri -documentații cadastrale, taxe OCPI, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, etc.

71.01.30

25

Construire sala de sport-Școala Domnita Maria - documentații cadastrale, taxe OCPI, SF, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, etc.

71.01.30 :

26

‘ Reabilitare iluminat exterior - Colegiul National Ștefan cel Mare -documentații cadastrale, taxe OCPI, expertiza tehnica, DALI, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, etc.

71.01.30 :

27

Reabilitare si modernizare Baza de Practica - Colegiul Economic Ion Ghica - documentații cadastrale, taxe OCPI, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, etc.

71.01.30

28

Reabilitare grupuri sanitare - Colegiul National Ștefan cel Mare -corp C - documentații cadastrale, taxe OCPI, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, etc.

U.M.

Canti-; tatea

î

1

Valoare

Program cu Excedent Titlul

Plăti efectuate

Nr.si data doc.

Suma

finanțare nerambursabila la Titlu! 58

71

3

4

5

6

7

8

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

5.000,00

0,00

10.000,00

0,00'     300.000,00

0,00     200.000,00

0,00

900.000,00

0,00

180.000,00

0,00

500.000,00

0,00

100.000,00

Cod indicator


Nr.

cri


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții


UM.


Canti

tatea


Valoare


Plăti efectuate


Program cu finanțare ne rambursabila la Titlul 58


Excedent Titlul

71


Nr.si data doc.


Suma


0

2

3

4

5

6

71.01.30    29 Reabilitare instalație electrica cămin - Colegiul National de Arta

George Apostu - expertiza tehnica, documentații cadastrale, taxe OCPI, DALI, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, etc.

0,00

200.000,00

Total 71.01.30

137.947,00

3.006.000,00


TOTAL

TOTAL GENERAL (col 5 * col 6)

ROMANIA                                                                     ANEXA 1F LA HCL NR. 97 DIN 15.03.2019

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

PROGRAMUL DE INVESTIȚII

"Alte cheltuieli de investiții” defalcate pe categorii de bunuri

repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2019

CONT 66.02 - SANATATE - CL BACAU

Cod

Nr.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor U.M.

Canti-

Valoare

Plăti efectuate

indicator

crt

cheltuieli de investiții

ta te a

Program cu j

Credite

Excedent Titlul

Nr.si data doc.

Suma

finanțare    j

bancare

71

I

nerambursabila

interne cont

E

i

la Titlul 58

50.81 Titlul 71

0

1

2                      3

4

5

6

7

8

9

I. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:         j

55.000,001

2.000.000,00

301.000,00

71.01.30

1

Dotări cu utilaje si echipamente - Spital Municipal ■

0,00

2.000.000,00;

0,00

71.01,30

2

Clădire destinata pentru pacientii care beneficiază de I spitalizare de zi, construcție cladire/module - Spitalul ■ de Pneumofitiziologie - documentație cadastrala, taxe OCPI, SF/DALI studii topo, geo, avize, acorduri,: taxe etc.                                                  i

0,00

i

0,00;

60.000,00

' 71.01.30    3 Clădire Spălătorie - Spitalul de Pneumoftiziologie - i ; t            0,00!            0,00        22.000,00

’Expertiza Tehnica j

71.01.30 :

4

îmbunatatirea nivelului de competente al profesioniștilor din sectorul medical - finanțare proiect ; POCU/91/4/8

55.000,00

0,00

0,00

71.01.30

5

< Relocare "Statie Salvare”, zona Milcov - Pompieri -       j

■ documentație cadastrala, taxe OCPi, SF, studii topo;     ;

j geo, doc. CU, avize, acorduri, taxe etc.                    ■

0,00:

'                                                                                                       !

i                                                                                                       c

-                                                                                                       i

0,00^

1.000,00

71.01.30

6

Lift pacient! - Spitalul de Pneumoftiziologie - SF,     i      |

avize, acorduri, taxe etc.                                i      ,

î                0,00 j

0,00

18.000,00

71.01.30

7

Modernizarea, dotarea si extinderea corpurilor      i

Ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau

: - documentație cadastrala, taxe OCPI, DAU,

* expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, alte taxe, întocmire cerere de finanțare pe fonduri structurale si de coeziune, aplicație POR axa 8.1 I     !

î                0,001

ț                                                                                                      1

0,00

150.000,00

Cod

indicator

Nr. cri

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Ca otita tea

0

1

2

3

4

71.01.30

8

Construire clădire spălătorie si corp clădire


administrativ - Spitalul de PneumofitiziolOgie -documentație cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

Total 71.01.30


TOTAL

TOTAL GENERAL (col 5 * col 7)


Valoare

Plăti efectuate

Program cu finanțare ne ram bursa bila la Titlul 58

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Excedent Titlul

71

Nr.si data doc.

Suma

5

6

7

8

9

0,00

0,00

50.000,00

55.000,00

2.000.000,00

301.000,00

55.000,00

2.000.000,00

301.000,00

2.356.000,00

ROMANIA                                                                 ANEXA 1G LA HCL NR. 97 DIN 15.03.2019

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

PROGRAMUL DE INVESTIȚII

"Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2019

CONT 67.02 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CL BACAU


Cod indicator


Nr. crt


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții


U.M.


Canti-

tstPA


Valoare


Plăti efectuate


Suma


i

Excedent Titlu Excedent Titlul Nr.si data doc,

56             71

0

1

2

3 !

i

4

5

6

7

8

L ACHIZIȚII DIVERSE -total, din care:

I

0,00

1,207.000,00

: 71.01.03 ;

1

Laptop - Teatru de Vara

bUC :

1

0,00-

6.000,00

Total 71.01.03

0,00

6.000,00

71.01.30 '

! 1

2

Dotări locuri de joaca copii (inclusivmontaj)

buc

0,00:

400.000,00

71.01.30 :

3

Container WC (înclusivmontai)

buc

9

0,00

50.000,00

71.01.30

4

Instalație de clorinare a apei de îmbăiere - Bazinul de inot

buc -

I

1

0,00

110.000,00

71.01.30

5

Trambuline (inclusivmontaj) ~ Bazinul de înot

buc '

2

0,00.

135.000,00s

71.01.30

6

Convertizor frecventa 7.5 kw trifazic - Fantana Arteziana ‘Piața Pietonala Casa de Cultura Vasile Alecsandri"

buc :

1

0,00

3.000,00

71.01.30

7

Sistem TVCI (inclusîvfibra optica) - parcuri in Municipiul Bacau

0,00

335.000,00

71.01.30

8

Motocoasa - DSAP

buc :

10

0,00

40.000,00

71.01.30

9

Motofoarfec pentru gard viu - DSAP

buc

3

0,00

12.000,00;

71.01.30

10

Motofierastrau - DSAP

buc î

3

0.00

12.000,00-

71.01.30

11

Mașina de frecat, aspirat pardoseli - Bazin de inot

buc \

1

0,00

14.000,00

71.01.30

12

Instalare sistem control acces - Bazinul de Inot

0,00

80.000,00'

71.01.30

13

Ciclorama -Teatru Municipal Bacovia

buc i

1

0,00

10.000,00

Total 71.01.30

0,00

1.201.000,00

II. STUDII SI EXPERTIZE-total, din care:

250.000,00.

1.688.000,00


Cod indicator

Nr. crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor

■                          cheltuieli de investiții

j 0

1

ț

1

2

71.01.30 ■

1

: Reabilitare si modernizare "Insula de agrement"-expertiza j tehnica, acorduri, avize, consultanta, asistenta tehnica,

‘ publicitate si informare, audit etc.-aplicație POR

71.01.30 '

3

Reabilitare Parc Gheraiesti - documentație cadastrala, taxe . OCPI, DALI, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

4

Reabilitare si modernizare Baza Sportiva "Lu creți u Avram"-documentatie cadastrala, taxe OCPÎ, DALI, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

5

Achiziție imobil Hotel "Central" - expertiza tehnica, evaluare imobil, taxe, avize, acorduri.etc.

71.01.30 ,

6

Consolidare si modernizare Stadion "Municipal"- expertiza ; tehnica, actualizare DALI, documentație cadastrala, taxe OCPI, . obținere teren, studii geo, topo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30 ;

l

7

Amenajare loc de joaca copii -ANL 32-46 - documentație ' cadastrala, taxe OCPI, SF. studii topo, geo, doc.CU, avize, ; acorduri, taxe etc.

71.01.30 •

8

Amenajare Parc Aviatori 2 - documentație cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

9

Elaborare amenajament silvic - Padurea Tamas

71.01.30

10

Imbunatatirea calitatii vieții prin amenajarea unui teren in zona Fagaras - SF, studii geo, topo, taxe avize etc.

71.01.30

11

Proiect de amenajare a unei grădini in zona Letea 2(Colegiul Tehnic Letea) - documentații cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire tema de proiectare, întocmire cerere de finanțare, etc, aplicație POR

71.01.30

12

Proiect de amenajarea a unui parc pentru cartierul CFR (str. Tineretului) - documentații cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire tema de proiectare, întocmire cerere de finanțare, etc, aplicate POR

U.M,

3

Cantitatea

4

Valoare

Plăti efectuate

Nr.sl data doc, Suma

7           8

Excedent Titlu

56

5

Excedent Titlul

71

6

250.000,00

0,00

0,00

25.000,00

s

0,00

5.000,00

0,00

10.000,00

0,00

175.000,00

0,00

25.000,00

0,00

10.000,00

0,00

55.000,00

!

0,00

25.000,00

0,00

40.000,00

0,00

1.000,00

Cod

Nr.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor        g

Cânii-

Valoare

Plăti efectuate

indicator

crt

cheltuieli de investiții

ta tea

Excedent Titlu

Excedent Titlul

Nr.si data doc. Suma

55

71

0

1

2                                  3

4

5

6

7             8

71.01.30

13

Proiect de reconfigurare a spatiilor interstitiale din cartierul Bistrița Lac - documentații cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire tema de proiectare, intocmire cerere de finanțare, etc, aplicație POR

0,00

1.000,00

71.01.30

14

Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor "Hub pentru tineret” - Cinema Orizont - documentații cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studii topo. geo, avize, acorduri, taxe, intocmire tema de proiectare, intocmire cerere de finanțare, etc, aplicație POR

0,00

180.000,00

71.01.30

15

Construire terenuri de sport, in cartiere - Municipiul Bacau -documentație cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

0,00

15.000.00

71.01.30

16

Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau - documentație cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

0,00

50.000,00

71.01.30

17

Reabilitare Monument Istoric "Casa Rafaila" - DALI, taxe, acorduri, avize, etc.

0.00

1.000,00

71.01.30

18

Am plasare containere WC - proiectare, taxe, avize, acorduri etc

0,00

70.000,00

71.01.30

19

Cosntruire Stadion Municipal Bacau, str. General Ștefan Guse nr.2-4 - - SF, documentație cadastrala, taxe OCPI, studii geo, topo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

0,00

1.000.000,00

Total 71.01.30

250.000,00

1.688.000,00

TOTAL

TOTAL GENERAL (col 5 + coi 6)


250.000,00


3.145.000,00


2.895.000,00
CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BA NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMANIA                                                                  ANEXA 1H LA HCL NR. 97 DIN 15.03.2019

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

PROGRAMUL DE INVESTIȚII

"Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2019

CONT 68.02 - ASISTENTA SOCIALA - CL BACAU

Cod

Nr.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor

U.M. i Canti- :

Valoare           Plăti efectuate

indicator

crt

cheltuieli de investiții

I tatea !

; :

Excedent Titlul ; Nr.sî data doc. Suma 71

0

1

2                                                  î

3         4   •

!

5                6            7

I. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:

220.000,00

71.01.30 ;

1

■ Reabilitare imobil strada Mîicov, cu destinația de centru de cazare

’ temporara a persoanelor fara adapost, din Municipiul Bacau, aplicație POR - SF, expertiza tehnica, avize, acorduri, taxe OCPÎ, doc.CU, raport de evaluare clădire si teren, dotări, aplicație POR

,                                                   I

I                                                   l

30.000,00

71.01.30

2

Reabilitare PT 33, strada Aviatorilor, cu destinație de "Club al Pensionarilor" - expertiza tehnica, DALÎ, audit energetic, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.                                  «

‘                                                   [

j                                                   :

30.000,00 .

71.01.30

5

Modernizare, dotare si reabilitare Cresa Nr.3 - - documentații          j

cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studiu topo, geo, i avize, acorduri, taxe, întocmire tema de proiectare, întocmire cerere I de finanțare, etc., aplicație POR                                        j

!

i

ș

71.000,00 f

71.01.30

6

Modernizare si reabilitare Cresa Nr. 9 - - documentații cadastrale,     l

taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studiu topo, geo, avize,        î

! acorduri, taxe, întocmire tema de proiectare, întocmire cerere de      ,

finanțare, etc., aplicație POR                                            I

71.000,00

71.01.30 .

10

Reabilitare clădire in vederea creării unui centru integrat socio-        I

; medical care sa ofere servicii specializate în acord cu nevoile ' comunității - Zona Letea - documentații cadastrale, taxe OCPI, . DALI/SF, expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire tema de proiectare, întocmire cerere de finanțare, etc, aplicație POR

I

1.000,00

Cod

indicator

Nr.

crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantitatea

Valoare

Excedent Titlul

71

Plăti efectuate

Nr.si data doc.

Suma

0

1

2

f

3

4

5

6

7

71.01.30

11

Construire cresa Centru Bugetar" Mihai Dragau"- școala G. M.

Cancicov, str. Prieteniei nr.73 -doc. cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo, doc. CU, avize, acorduri, taxe etc.

15.000,00

71.01.30

12

Construire modul - Căminul pentru persoane vârstnice - documentație cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo , doc. CU, avize, acorduri, taxe etc.

1.000,00

71.01.30

13

Construire modul - îngrijire copii cu dizabilitati- DAS - documentație cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo , doc. CU, avize, acorduri, taxe etc.

1.000,00

Total 71.01.30

220.000,00

TOTAL

220.000,00

ÎNTOCMIT, SOLOT LUCIAN

ANEXA 11 LA HCL NR. 97 DIN 15.03.2019

ROMANIA JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACĂU

PROGRAMUL DE INVESTIȚII

"Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau în anul 2019

CONT 70.02 - LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - CL BACAU

Cod Nr. ' indicator ; crt :


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții


U.M.

Cantitatea

Valoare

Excedent Titlul

71

Plăti efectuate

' Nr.si data doc.

Suma

3

4

5

: 6

7


I. ACHIZIȚII DIVERSE - total, din care:

60.000,00


71.01.30

1

Sistem TCVI - Centrul de Afaceri                                    I

Total 71.01.30                                                        !

60.000,00

60.000,00

I

1

IL STUDII SI EXPERTIZE-total, din care:

646.000,00

71.01.30 ‘

s

1

• Consolidare imobil, strada Marasesti, nr,10 - documentație cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, DALI, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.                                               '■

5.000,00

71.01.30 ■

2

Modernizarea unei mari parii a sistemului de iluminat public stradal            j

din Municipiul Bacau - doc.cadastrala, taxe OCPI, SF/DALl,                  |

expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.            ;        !

ș       300.000,00

71.01.30

10

Amplasare module comerciale si LTE - Piața Centrala - DALI/SF,     ț       }

studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.                                |        ;

50.000,00

71.01.30

11

Reabilitarea locuințelor sociale si colective, cu accent pe reabilitarea = speciala pentru persoanelor dezavantajate - Zona Izvoare -

. documentații cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica,      ;

i studii topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire tema de proiectare, întocmire cerere de finanțare, etc, aplicație POR

1.000,00

71.01.30 ;

12

Modernizarea iluminatului si asigurarea supravegherii spațiului public -

; Zona Izvoare - documentații cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire tema de proiectare, întocmire cerere de finanțare, etc, aplicație POR          :

1.000,00

Cod indicator ;

Nr. crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

0

1

2

71.01.30

3

Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.4 - documentație cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, DALI, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30 :

4

. Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.7 - documentație cadastrala,

1 taxe OCPI, expertiza tehnica, DALI, studii topo, geo, doc.CU, avize, j acorduri, taxe etc.

71.01.30 ■

5

Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.9 - documentație cadastrala, . taxe OCPI, expertiza tehnica, DALI, studii topo, geo, doc.CU, avize, ; acorduri, taxe etc.

71.01.30

6

Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.12 - documentație cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, DALI, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

7

Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, Ansamblul Bucegi III C, etapa 1 - LTE - documentație cadastrala, taxe OCPI, î studiu de prefezabilîtate/SF, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, ' taxe etc.

71.01.30 ;

8

‘ Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, Ansamblul

' Bucegi III B - LTE - documentație cadastrala, taxe OCPI, studiu de prefezabilîtate/SF, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

9

Sistem integrat de colectare, analiza si exploatare conținut vizual din zone de interes ale Municipiului Bacau - SF, acorduri, taxe, avize, etc.


Excedent Titlul

71


6.000,00


6.000,00

10.000,00

20.000,00


;          1.000,00

;         ’        100.000,00

i                                                                    :


Nr.si data doc.


Suma

7V5»

s.


Cod indicator


71.01.30


Nr.

Cil.


13


Consultanta pentru elaborarea documentației necesara, in vederea demarării procedurii de delegare a gestiunii unor activitati din cadrul serviciului public de salubrizare, din Munucipiul Bacau

Total 71.01.30


TOTALValoare


U.M. Canth

Excedent Titlul

71


137.000,00


646.000,00


706.000,00


Plăti efectuate


Nr.si data doc.


Suma


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI
ROMANIA                                                                  ANEXA 1J LA HCL NR. 97 DIN 15.03.2019

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

PROGRAMUL DE INVESTIȚII

"Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri

repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2019

CONT 74.02 - PROTECȚIA MEDIULUI - CL BACAU

Cod

Nr.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor

U.M.

; Canti-

Valoare           Plăti efectuate

indicator

crt

cheltuieli de investiții

. ta tea

Excedent Titlul Nr.si data doc.    Suma

71

0

1

2

3

’      4

5    6.7

i

I. ACHIZIȚII DIVERSE - total, din care:

!

578.000,00

71.01.30 :

1

’ Container WC (inclusiv montaj)

buc

2

72.000,00

71.01.30

2

Aspirator stradal - DSAP

buc

10

200.000,00 ■

71.01.30

3

Carcasa filtru sac (inclusiv filtru), pentru reținerea contaminatilor din levigat

buc

4

90.000,00 :                   ;

71.01.30

4

Rezervor apa

; buc

3

12.000,00 ;

71.01.30 ;

5

Pompa submersibila pentru evacuarea apelor uzate (inclusiv montaj)

; bUC

6

163.000,00

71.01.30 ■

6

Tablou electric stafie pompe (inlcusiv montaj)

41.000,00

1

Total 71.01.30

578.000,00

!

II. STUDII SI EXPERTIZE-total, din care:

526.000,00

71.01.30 ■

1

Elaborare "Plan de calitate a aerului pentru Municipiul Bacau pentru indicatorii dioxid de azot si oxizi de azot"

65.000,00

71.01.30

2

Construire, reabilitare bazin permeat si ape pluviale din cadrul Depozitului de deșeuri Bacau - - DALI, studii topo, geo, doc.CU, avize, taxe, acorduri etc.

40.000,00 :

71.01.30 .

3

închidere celula 1 - Depozit deșeuri - DAU, studii topo, geo, avize,

135.000,00

acorduri, taxe etc.

Cod indicator


Nr.

cri


U.M.

ta tea


Valoare


Plăti efectuate


71.01.30


4 Rezerva de apa a Municipiului Bacau- expertiza tehnica, consultanta, DALI, informare si publicitate, audit financiar, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.


71.01.30


71.01.30


 • 5    Extinderea infrastructurii tehnico-edilitare - zona Izvoare -documentații cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire tema de proiectare, întocmire cerere de finanțare, etc, aplicație POR

 • 6    Reabilitare rezervor de egalizare din cadrul Depozitului conform de deșeuri Bacau - - DAU, studii topo, geo, doc.CU, avize, taxe, acorduri etc.


71.01.30


7 Locuințe sociale str.Izvoare - rețele de apa, canalizare si refacere drum acces - doc cadastrale, taxe OCPI, avize, acorduri, taxe, etc.

Total 71.01.30


TOTALExcedent Titlul

71


Nr.si data doc.


220.000,00

1.000,00

10.300,00


55.300.00

526.000,00


1.104.000,00


Suma

7
ROMANIA

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA 1K LA HCL NR. 97 DIN 15.03.2019


PROGRAMUL DE INVESTIȚII

"Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2019

CONT 74.02 - PROTECȚIA MEDIULUI - COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU


Cod indicator

0

Nr.

cri

1

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

2

U.M. Canti-ta te a

3       4

Valoare

Program cu finanțare ne rambursabila

Titlul 56

5

Plăti efectuate

Nr.si data doc.    Suma

6             7

1. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:

155.000,00

71.01.30

1

Asistenta tehnica pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentelor de atribuire pentru Programul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata in județul Bacau, in perioada 2014-2020 (Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Bacau, in perioada 2014-2020)

155.000,00

Total 71.01.30

I

155.000,00

TOTAL

155.000,00

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ÎNTOCMIT,

SOLOT
ROMANIA JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA 1L LA HCL NR. 97 DIN 15.03.2019


PROGRAMUL DE INVESTIȚII

”Alte cheltuieli de investiții** defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2019


CONT 81.02 - COMBUSTIBILI SI ENERGIE - CL BACAU


Cod indicator


Nr. crt


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor U.M. cheltuieli de investiții


Canti

tatea

Program cu finanțare ine rambursabila


Titlul 56


Valoare


Plăti efectuate


Excedent Titlu Excedent Titlul Nr.si data doc. 56


71


Suma


71.01.30


71.01.30


; I. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:


5.000,00


322.874,00


64.848,00


Retehnologjzarea sistemului de termoficare, din Municipiul Bacau, in vederea conformării la normele I de protecția mediului, privind emisiile poluante in aer si pentru creșterea eficientei în alimentarea cu căldură urbana, aplicație POIM fazat/ POS Mediu-asistenta tehnica pentru managementul de proiect, supervizarea lucrărilor, promovare, publicitate si audit, avize, expertize, etc.

Ciclu combinat 14 MWT, cazane auxiliare si adaptarea schemei termomecanice in CET1 Chimiei Bacau - SF, avize, taxe etc., aplicație POS mediu Reabilitarea rețelelor termice secundare, din        ‘

Municipiul Bacau, etapa II (lot 2) - PT 25, PT 28, CT ! 3/2 Marasesti, CT 3/5 Dr. Aroneanu (parțial), CT 4/6 I 9 Mai, CT Primărie; etapa II (lot 3) - PT 115, PT 14, : PT43, PT 4, PT 20; etapa il (lot 4) - PT 21, PT 15, i PT 18, PT97, PT29; etapa 3 (lot 5) - PT 9, PT11, î PT 17, PT 19, PT 22, PT27, PT 35, PT62, PT63- î taxe, avize, acorduri etc., aplicație POIM fazat / POS| mediu                                              i


5,000,00


313.874,00


0,00


ț

ț

j

l

i


5.000,00


2.000,00


0,00.


0,00


Cod

Nr.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor

U.M. Canti-

Valoare

Plăti efectuate

indicator

crt.

cheltuieli de investiții

ta tea

Program cu

Excedent Titlu

Excedent Titlul Nr.si data doc.

Suma

finanțare

56

71

ne rambursabila

i

Titlul 56

0

1

2

3      4

5

6

7                 8

9

71.01.30

4

Gospodărie CLU in CET 1 Chimiei Bacau si

Gospodărie păcură si tratare ape uzate in CET 2 Letea Bacau - taxe, avize, acorduri etc., aplicație POS mediu

0,00

1.000,00

0,00

71.01.30

5

Statie tratare ape uzate CET Chimiei Bacau - taxe, avize, acorduri etc., aplicație POS mediu

0,00

1.000,00

0,00

71.01.30

6

Alimentarea cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din strada Chimiei nr.6, Bacau - SF, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

0,00

I

I

0,00

50.000,00

71.01.30

7

Reabilitare rețele de transport energie termica, aplicație POIM - DALI, cerere de finanțare, doc.CU. avize, acorduri, taxe etc.

0,00

0.00

14.848.00

Total 71.01.30

5.000,00

322.874,00

64.848,00

I

TOTAL

5.000,00

322.874,00

64.848,00

TOTAL GENERAL (col 5 -e- col 7)

392.722,00

71.01.30

15.000,00

71.01.30

4    Dezvoltarea pieței de energie termica - etapa III - Racordare la SACET

77.500,00

a Spitalului Județean Bacau si a Colegiului Economic "Ion Ghica" -

SF, taxe, avize, acorduri etc.

Total 71.01.30

1.137.500,00

ROMANIA

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA 1N LA HCL NR. 97 DIN 15,03.2019

PROGRAMUL DE INVESTIȚII

"Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2019

CONT 84.02 - TRANSPORTURI SI COMUNICAȚII - CL BACAU

Cod indicator

Nr. crL

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

J Canti-

I tatea

Valoare

Excedent Titlul

71

0

1

2                                                     I

3

4

5

L STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:

2.088.243,00

71.01.30

1

Reabilitare strada Aeroportului - documentație cadastrala, taxe OCPl, exproprieri terenuri, expertiza tehnica, DALI, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

100.000,00 ;

71.01.30

2

Construire strada Sălciei - taxe OCPl, avize                           I

11.500,00 ;

71.01.30

3

Construire strada Morii - taxe OCPl, avize                             !

13.640,00

’ 71.01.30

4

Construire strada Ion Creanga - taxe OCPl, avize                    I

14.366,00

Plăti efectuate

Nr.si data doc. ; Suma

6            7

71.01.30

5

t Construire strada Prutului - taxe OCPl, avize                           |

12.900,00

71.01.30

6

*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3

Construire strada George Cosbuc - taxe OCPl, avize                i

13.640,00

71.01.30

7

■ Construire strada Ulmilor - actualizare SF, studii topo, geo, doc.CU, ' avize, acorduri, taxe etc.

18.000,00

71.01.30

8

, Construire strada Tisei - actualizare SF, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

■ 10.000,00

i

71.01.30

9

Construire tronson suplimentar Teiului - actualizare SF, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

|         14.000,00

71.01.30

10

Reamenajare intersecție in sistem giratoriu pentru străzile Calea Romanului - b-dul Unirii - expertiza tehnica, DALI, studii topo, geo, studiu de circulație, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

43.435,00

71.01.30 .

11

Construire strada B.P.Hasdeu - documentație cadastrala, taxe OCPl, | ■ DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri,      j

' taxe etc                                                                            -

14.416,00

Pag.: 1

Cod indicator

Nr. crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

UM

Canti- ; . tatea !

Valoare

Excedent Titlul

71

Plăti efectuate

Nr.si data doc.    Suma

0

1

2

3

4

5

6 7

71.01.30

12

Construire strada Dragos Vodă - documentație cadastrala, taxe       î

OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize,        î

acorduri, taxe etc.                                                         j

23.800,00

71.01.30

13

; Construire Fundătură B.P.Hasdeu - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize,

: acorduri, taxe etc

13.640,00

71.01.30

14

. Construire strada Gloriei - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc

13.790,00

71.01.30

15

Construire strada Tineretului - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri,      ,

taxe etc.                                                                       ;

47.600,00

71.01.30 ;

16

Construire strada Gherghe Asachi - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize,        .

i acorduri, taxe etc.                                                            '

19.200,00

71.01.30

17

Construire strada Gherghe Sincaî - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

E

17.100,00

71.01.30

18

Construire strada Liliacului - documentație cadastrala, taxe OCPI,     :

DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri,      ș

taxe etc.                                                                       |

14.416,00

71,01.30 ;

19

Construire strada Pictor Nicolae Grigorescu- documentație           j

cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, î geo, avize, acorduri, taxe etc.                                             ,

10.000,00

71.01.30 i

20

Construire strada Salcâmilor - documentație cadastrala, taxe OCPI, ' DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri,

1 taxe etc                                                                            ;

5.300,00

71.01.30

21

Construire strada Scânteii - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

8.300,00

71.01.30

22

Construire strada Timpului- documentație cadastrala, taxe OCPI,

26.700,00

DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

Cod indicator

Nr. crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M. ■

; tatea

Valoare

Excedent Titlul

71

Plăti efectuate

Nr.si data doc.    Suma

0

1

2

i

3   (     4

5

6             7

71.01.30

23

Construire strada Trecatoarea Islaz- documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize,

. acorduri, taxe etc.

12.900,00 ’

71.01.30

24

: Construire strada Viilor - documentație cadastrala, taxe OCPi, DALI, ; expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc

15.700,00

71.01.30

25

Construire strada Xenopol - documentație cadastrala, taxe OCPi, DAU, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc

1

1

16.400,00

71.01.30

26

Construire strada Arinilor - documentație cadastrala, taxe OCPI, DAU, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

67.000,00

71.01.30

27

Construire strada Frunzei - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALi, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, ' taxe etc.

50.500,00

71.01.30

28

Reabilitare infrastructura urbana, zona Mioriței - 9 Mai ~ Vântului -Vadu Bistriței, aplicație POR - aviz ISU

5.000,00

71.01.30

29

Reabilitare infrastructura urbana, strada Ștefan cei Mare, aplicație POR - aviz ISU

5.000,00

7i.oi.3o ;

30

■ Construire parcare si amenajare Parcul Catedralei - documentație cadastrala, taxe OCPi, DAU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe ‘ etc.

50.000,00

71.01.30 ,

31

! Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor . de transport public local si a deplasărilor cu bicicleta - Studiu de trafic, documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire cerere de finanțare etc., aplicație POR

1

410.000,00

71.01,30

32

Modernizarea stafiilor de transport public - Studiu de trafic, documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire cerere de finanțare etc., aplicație POR

97.000,00

71.01.30

33

Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru - Aeroport - Studii

 • ■ de trafic, documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza

 • ■ tehnica, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire cerere de finanțare etc., aplicație POR

84.000,00
ROMANIA

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA 1M LA HCL NR. 97 DIN 15.03.2019


PROGRAMUL DE INVESTIȚII

“Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2019

CONT 81.02 - COMBUSTIBILI SI ENERGIE - THERMOENERGY GROUP


Cod indicator

Nr.

cri.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

0

1

2


U.M.


Cantitatea


Valoare           Plăti efectuate

Excedent Titlul   Nr.si data doc. Suma

71

5                  6              7


I. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:


1.137.500,00


71.01.30     1

71.01.30    2


Alimentarea cu gaze naturale a grupurilor de cogerierare din strada Chimiei nr.6, Bacau - SF, acord de acces, tarif de racordare, expertiza tehnica, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

Dezvoltarea pieței de energie termica - Racordare la SACET a 39 consumatori - actualizare SF


1.040.000,00


5.000,00


3 Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordați la 6 CT existente - actualizare SF


1.137.500,00CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI
Cod

Nr.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor

U.M.

Canti

indicator

crt

cheltuieli de investiții

tatea

0

1

2

3

4

71.01.30

34

 • ■ Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier ; CFR “ Sala Polivalenta - CAEX/ Parc Industrial (CFR) - Studiu de

 • ■ trafic, documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire cerere de finanțare etc., aplicație POR

71.01,30

35

Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion -Bazin de înot - Universitatea „Vasile Alecsandri11 (Traseul tineretului si sportului) - Studiu de trafic, documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe,

‘ întocmire cerere de finanțare etc., aplicație POR

Excedent Titlul

71

5


Nr.si data doc.

6


Suma

7


110.000,00


95.000,00 '


71.01.30

i 36

1 Traseu pentru biciclete - semicircular - Mioriței - documentații cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire tema de proiectare, întocmire cerere           !

de finanțare, etc, aplicație POR                                         :        ;

84.000,00

71,01.30

37

(Re)amenajarea străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul       j

“zona rezidențiala" ("home-zone") - documentații cadastrale, taxe      |

OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri,    '

, taxe, întocmire tema de proiectare, întocmire cerere de finanțare, etc, ; ■ aplicație POR

84.000,00

71.01.30 '

38

Coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru - Serbanesti - Studiu de trafic, documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire cerere de finanțare etc., aplicație POR                                                     ;

113.000,00

71.01.30

39

Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru -             î

Insula de Agrement - Letea Veche (Traseu de agrement) - Studiu de         •

trafic, documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza        I       ;

tehnica, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire cerere de ■ finanțare etc., aplicație POR                                            j

143.000,00

71.01.30

40

, Construire parcare - "Stafie Salvare", Str. 9 Mai - documentație        '

. cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo , doc. CU, avize,           j

; acorduri, taxe etc.                                                            ;

50.000,00

7i.oi.3o :

41

. Consolidare strada Marasesti - DALI, expertiza tehnica, doc.CU,       !

' studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc

30.000,00

71.01.30

42

LTE Strada Dr. Alexandru Safran - documentație cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe

30.000,00

Cod indicator

Nr. crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantitatea

Valoare

Excedent Titlul

71

Plăti efectuate

Nr.si data doc.    Suma

0

1

2

3

4

5

6             7

71.01.30

43

Expertiza Tehnica - Pod Serbanesti

20.000,00

71.01.30

44

Expertiza Tehnica - Podeț Negel

15.000,00

71.01.30

45

Amenajare cale de acces str.Alecu Russo (zona garaje) - -documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

15.000,00

71.01.30

46

Consolidare terren comuna Mărgineni/ sat Podiș- - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

15.000.00

71.01.30

47

Reabilitare Pasaj Letea - expertiza tehnica

5.000,00

Total 71.01.30

2.088.243,00

TOTAL

2.088.243,00