Hotărârea nr. 94/2019

Hotărârea nr. 94 din 15.03.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,, MODERNIZAREA STAŢIILOR DE TRANSPORT PUBLIC”


HOTĂRÂREA NR. 94 DIN 15.03.2019

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Modernizarea stațiilor de transport public”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 15.03.2019, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 2709 din 12.03.2019 al Direcției Drumuri Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Modernizarea stațiilor de transport public”’,

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2710 din 12.03.2019;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 2711 din 12.03.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 391/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 392/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 393/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 394/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 5 (1) lit. ”a” alin, (ii) si art. 7 (1) din HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si conținutul- cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) lit. „a” din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. -Se aprobă documentația tehnico-economică faza SF pentru obiectivul de investiții „Modernizarea stațiilor de transport public”, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Se aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții: „Modernizarea stațiilor de transport public", conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Direcția Tehnică.

ART. 4. - Hotărârea va fî comunicată Direcției Drumuri Publice, Direcției Tehnice, Direcției Economice și Agenției de Dezvoltare Locală a Municipiului Bacău.

ART. 5. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONSILIERI LOCALI: ILIE BÎRZU


DUMITRU IROFTE GHEORGHE DCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1 COMUNĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

LA HOTĂRÂREA NR. 94 DIN 15.03.2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICĂ FAZA SF PENTRU OBIECTIVUL DE

INVESTIȚII „ MODERNIZAREA STAȚIILOR DE TRANSPORT PUBLIC”


CONSILIERI LOCAL BÎRZUILIE DĂNILĂ GHE ORGII l IROFTE DUMITRU c


*\     CONTRASEMNEAZĂ

-SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

JSJ NICOLAE - OVIDIU POPOVICL/

DIRECTOR EXECUTIV

Florin Mateuță


DOCUMENTATE TEHNICO-ECONOMICA AFERENTA PROIECTULUI

"Modernizarea stațiilor de transport public în Municipiul Bacău"

Elaborator / Colectiv de elaborare

Nume


Funcție


Semnatura/Stampila


Radu ANDRONIC


Manager Proiect


Mircea GEORGESCU


Inginer CFDP


lonut TRAISTARU


Inginer CFDP


Bogdan DOGARIU


Inginer CFDP


Sorin CONSTANTIN


Expert ACB


Ana NEGRU


Urbanist
Disclaimer

Acest document a fost elaborat de FIP CONSULTING SRL pentru a fi utilizat de către Client, conform principiilor de consultanta generat acceptate, a bugetului și a termenilor contractului încheiat între FIP CONSULTING SRL și Client. Nicio terță parte nu poate utiliza in scop comercial informații, date si analize din acest document fără un acord scris expres acordat anterior de către Client si de către FIP CONSULTING SRL. Acordul FIP Consulting este obligatoriu pentru informațiile si datele cu caracter conceptual, strategic, design, arhitectura, modul de structurare si prezentare a informației, precum si conceptele de inovare in mobilitate urbana. Preluarea acestora de către terte parti poate constitui concurenta neloaiala, astfel cum a fost prevăzută de Art. 2 din Legea 22/1991, in sensul ca poate produce pagube constând in restrângerea elementelor de unicitate si avantaj competitiv. Copierea sau folosirea informațiilor incluse în acest raport în oricare alte scopuri decât cele prevăzute în Contract se pedepsește conform legilor internaționale în vigoare.

Sursa analizelor (figuri, planșe, tabele, diagrame etc.) este reprezentată de analiza Consultantului, dacă nu se specifică altceva.

Sursa fotografiilor din cadrul documentului este reprezentată de sursa proprie Consultantului, dacă nu se specifică altceva.

Sursa fotografiilor din debutul capitolelor și subcapitolelor:           •.

informații despre livrabil

Revizie Livrabil

Data


Martie 2019


i            Versiune finală

„Modernizarea stațiilor de transport public în Municipiul Bacău" - Versiune finală

Prezentul Studiu de fezabilitate a fost elaborat in conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

In cadrul documentației tehnico-economice au fost respectate prevederile temei de proiectare, iar documentația tehnico-economica a vizat stabilirea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de construcție, modernizare si reconfigurare a infrastructurii dedicate sistemului de transport public în vederea îmbunătățirii confortului utilizatorilor sistemului de transport public din Municipiul Bacău și încurajarea utilizării acestui mod de transport în detrimentul utilizării autoturismului personal.

Documentul a fost elaborat de FIP Consulting SRL

www.fipconsulting.ro

STUDIU DE FEZABILITATE

" Modernizarea stațiilor de transport public în Municipiul Bacău"

Titularul investiției

Municipiul BACAU

Calea Mărașeștî 6, Bacău 600017

Telefon: 0234 581849

w w vv. m tj n kj o i ui b «c au. r 0

Proiectant general

S.C. F1P CONSULTING S.R.L.

Adresa: punct de lucru Str. Berzei nr. 20, Mansarda, Sector 1, București

Fax: +40 (357) 81.55.94,

rb

v.. ■■


Proiect nr. 39/ 2018

Prezentul proiect este proiectat la faza - "Studiu de fezabilitate" în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 in perioada Septembrie 2018 - Martie 2019, având la baza Contractul de servicii nr. 69475/13.09.2018

C'\


Cuprins

 • 1.   Informații generale privind obiectivul de investiții

  • 1.1    Denumirea obiectivului de investiții

  • 1.2    Ordonator principal de credite/investitor

  • 1.3    Ordonator de credite (secundar/terțiar)

  • 1.4    Beneficiarul investiției

  • 1.5    Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

 • 2.   Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții

  • 2.1    Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația

actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

 • 2.2    Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și

financiare

 • 2.3    Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

 • 2.4    Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția

cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

 • 2.5    Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

A”

<        3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice pentru

realizarea obiectivului de investiții

 • 3.1    Particularități ale amplasamentului:

 • 3.2    Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic:

 • 3.3     Costurile estimative ale investiției:

 • 3.4    Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz:

 • 3.5    Grafice orientative de realizare a investiției

 • 4.   Analiza fîecăruî/fiecărei scenariu/opțiuni tehnico- economic(e) propus(e)

  • 4.1    Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea

scenariului de referință

 • 4.2    Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropicî și naturali, inclusiv de schimbări

climatice, ce pot afecta investiția

 • 4.3    Situația utilităților și analiza de consum:

 • 4.4    Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

Impactul asupra solului și subsolului

Impactul asupra calității și regimului cantitativ al apei

Impactul asupra calității aerului................................................................................................................................116

Q                     Impactul asupra climei................................................................................................................................................117

~                   Impactul zgomotelor și vibrațiilor.............................................................................................................................. 118

Impactul asupra peisajului și mediului vizual............................................................................................................121

 • 4.5    Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

 • 4.6    Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat,

valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

 • 4.7    Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată

netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

 • 4.8    Analiza de senzitivitate

 • 4.9    Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

 • 5.  Scenarîul/Opțîunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)....

  5.1 Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al


sustenabilității și riscurilor

 • 5.2    Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e)

 • 5.3    Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

 • 5.4    Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

 • 5.5    Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii

preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • 5.6    Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și

economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

 • 6.  Urbanism, acorduri șî avize conforme

  • 6.1    Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

  • 6.2    Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

  • 6.3    Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a

impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

 • 6.4    Avize conforme privind asigurarea utilităților

 • 6.5    Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • 6.6    Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care

pot condiționa soluțiile tehnice

 • 7.   Implementarea investiției

  • 7.1    Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

  • 7.2    Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni

calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

 • 7.3    Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

 • 7.4    Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

 • 8.  Concluzii și recomandări

Listă tabele

Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined. a lucrăriiError! Bookmark not


Tabel 2-1 Fișele de proiect prioritare pentru obiectivul specific 4.1......................................

Tabel 2-2 Alocarea financiară pentru obiectivul specific 4.1.................................................

Tabel 2-3 Grila de punctare a fișelor de proiect pentru obiectivul specific 4.2......................

Tabel 2-4 Prioritizarea proiectelor.......................................................................................

Tabel 2-5 Indicatorii de impact ai proiectului integral [km 0+000 - km 8+330].....................

Tabel 2-6 Indicatorii de impact ai proiectului Tronson 1 [km 0+000 - km 3+700]..................

Tabel 3-1 Organizarea investițiilor in cadrul proiectului Tronson î-Tronson 2....................

Tabel 3-2 Punctaj factori detereminanți pentru stabilirea categoriei si clasei de importanța

defined.


Tabel 5-1 Costuri anuale de exploatare și întreținere (fără TVA) - cale de rulare si LAC

Tabel 5-2 Costuri anuale de exploatare și întreținere (fără TVA) - Pod Triaj..................

Tabel 5-3 Echipamente folosite la construcție - Nivel de zgomot (dbA)........................

Tabel 5-4 Echipamente folosite la construcție - Nivel de zgomot (dbA)........................

Tabel 5-5 Calendarul de analiza a proiectelor de infrastructura....................................

Tabel 5-6 Harmonised Index Consumer Price..............................................................

Tabel 5-7 Evoluția PIB/capita.......................................................................................

Tabel 5-8 Fluxul incremental de costuri cu întreținere și operarea...............................

Tabel 5-9 Fluxul incremental al veniturilor...................................................................

Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined. Enur! Bookmark noL defined. Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined.


Tabel 5-10 Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a Investiției Totale (Lei, fără TVA, preturi constante 2018) ...........................................................................................................................................Error! Bookmark not defined.

Tabel 5-11 Calculul deficitului de finanțare (Lei)

Error! Bookmark not defined.


Listă figuri

Figură 2-1 Localizarea proiectelor complementare...........................................

Figură 2-2 Situație existenta - cote modale; sursa: PMUD Reșița, revizuit 2018


Errorl Bookmark not defined.

Error! Bookmark not defined.

Figură 2-3 Diagrama problemelor specifice mobilității urbane la nivelul municipiului Reșița Error! Bookmark not defined. Figură 2-4 Percepția asupra transportului public în municipiul Reșița; sursa: cercetarea consultantuluiError! Bookmark not defined.

Figură 2-5 Frecventa transportului in comun in municipiul Reșița


Error! Bookmark not defined.


Figură 2-6 Principalele probleme asociate transportului in comun in municipiul Reșița; sursa: cercetarea consultantului ...........................................................................................................................................Error! Bookmark not defined. Figură i.-'j Principalele probleme asociate infrastructurii pentru transportul in comun in municipiul Reșița; sursa:


cercetarea consultantului


Error! Bookmark not defined.


Figură 2-8 Potențiali vectori pentru creșterea cotem modale a transportul in comun in municipiul Reșița; sursa:


cercetarea consultantului


Error! Bookmark not defined.


Figură 2-9 Îmbarcări calatori si grad mediu de ocupare; sursa: cercetarea consultantului.... Error! Bookmark not defined. Figură 2-10 Starea dotărilor stațiilor de transport public; sursa: cercetarea consultantului.. Error! Bookmark not defined. Figură 2-11 Principalele probleme ale deplasărilor cu bicicleta; sursa: cercetarea consultantuluiError! Bookmark not defined.


Figură 2-12 Diagrama problemelor principale specifice infrastructurii dedicate velo; sursa: cercetarea consultantului ...........................................................................................................................................Error! Bookmark not defined.

Figură 2-13 Potentalî vectori pentru creșterea cotei modale velo; sursa: cercetarea consultantuluiError! Bookmark not defined.

Figură 2-14 Principalele probleme ale deplasărilor pietonale; sursa: cercetarea consultantuluiError! Bookmark not defined.

Figură 2-15 Principalele probleme ale infrastructurii pietonale; sursa: cercetarea consultantuluiError! Bookmark not defined.

Figură 2-16 Parcările in zona rezidențiala; sursa: cercetarea consultantului.........................Error! Bookmark not defined.

Figură 2-27 Problemele privind parcările; sursa: cercetarea consultantului..........................Error! Bookmark not defined.

Figură 2-28 Imagini ale planurilor de situație inițială a organizării depoului Reșița; sursa: mun. Reșița Error! Bookmark not defined.

Figură 2-29 Utilizarea autoturismelor in fuctie de etapele de dezvoltare ale orașului...........Error! Bookmark not defined.

Figură 2-20 Spirala investiționalăîn infrastructură-teoria Găurii Negre (D.A. Plane, 1995) Error! Bookmark not defined.

Figură 2-22 Tipuri de orașe, după orientarea investițională.................................................Error! Bookmark not defined.

Figură 2-22 Organizarea investițională pe tronsoane..........................................................Error! Bookmark not defined.

Figură 3-2 Amplasamentul investiției..................................................................................Error! Bookmark not defined.

Figură 3-2 Zonarea seismică a teritoriului Ramâniei............................................................Error! Bookmark not defined.
MUNICIPIUL BACAU

Calea Mărășești 6, Bacău 600017

Telefon: 0234 581849Telefon: 0234 581849

S.C. F1P CONSULTING S.R.L.

Adresa: punct de lucru Str. Berzei nr. 20, Mansarda, Sector 1, București

Fax: +40 (357) 81.55.94,

Subcontractori

S.C, HELMERT S.R.L, - pentru studiul topografic si documentații cadastrale

Adresa; BDUL. IONITA SANDU STURZA 27, Municipiul Bacău, Județul Bacău

Tel:+40 744 611 284

S.C. GEOLOGIC SITE S.R.L. - pentru studiul geotehnic

Adresa: STR. NICOLAE BALCESCU 13 Cod 335900, Simeria, Jud. Hunedoara

Fax: +40 354-106.770,

Anterior elaborării Studiului de fezabilitate prezent, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate. Documentele strategice anterior elaborării actualei documentații, pe baza cărora au fost fundamentate necesitatea si oportunitatea investiției sunt: PMUD si SIDU Bacău 2014-2030, precum si fisele de proiect aferente DJFESI conform Documentului Cadru de Implementare POR (            Axa 4,1.

■■ ■’”                      luîȘ’ijKe’j'..ș^sJawEI^ Șfi                                          ■ ■■■'■'                . . ■          :' ■     ■ ■

Investiția propusa prin prezentul proiect, precum și prin proiectele complementare pregătite de administrația locala Bacău in ultimii 2 ani, apare intr-un context favorabil investițiilor și demersurilor specifice modernizării infrastructurii orașelor in vederea creșterii calității vieții locuitorilor centrelor urbane europene prin scăderea emisiilor de gaze cu efect de sera datorate transportului rutier și a dezvoltării sistemelor eficiente de transport public local.

Municipiul Bacau este o localitate cu bogat trecut, fiind recunoscuta ca așezare începând cu secolele XIV-XV. Este un oraș cunoscut mai ales pentru bogatul sau trecut industrial si comercial. Din păcate, aceasta moștenire istorica a fost estompata in ultimele 3 decenii de declinul industrial al orașului, de lipsa unor investiții majore și de o degradare continua a patrimoniului urbanistic și arhitectural.

Din punct de vedere al transportului local, ultimii ani au reprezentat o degradare continua a condițiilor și a calității serviciilor de transport, astfel încât, locuitorii au optat din ce in ce mai mult pentru utilizarea autoturismelor personale.

In ultimii 2 ani a avut loc însă o schimbare de viziune a administrației locale, care a stabilit o serie de obiective administrative și investiționale coerente, printre care îmbunătățirea aspectului și funcționalității infrastructurii de mobilitate urbana, însemnând atât îmbunătățirea infrastructurii rutiere, dar și a infrastructurii destinate deplasărilor nemotorizate pietonala, orientarea către soluții de mobilitate alternativa durabile.

Acesta este contextul local in care, proiectul investițional privind “ Modernizarea stațiilor de transport public în Municipiul Bacău" devine de fapt rezultatul necesității orientării administrației publice locale si a locuitorilor din Bacău către moduri durabile de transport local.

Un aspect favorabil dezvoltării infrastructurii de mobilitate urbana durabile îl reprezintă orientarea Uniunii Europene către susținerea acestor tipuri de investiții in cadrul Programului European de Dezvoltare Regionala, reducerea emisiilor gazelor cu efect de sera generate de sectorul transporturilor fiind un obiectiv esențial al Uniunii in perioada 2014-2020.

In acest context se înscrie necesitatea și oportunitatea finanțării prezentului obiectiv de investiției, dar și a proiectelor complementare și acesta.

Astfel, printr-o analiza susținută, derulata pe o perioada de 5 luni, a fost elaborata prezenta documentație tehnico-economica. S-a dorit și s-a planificat, pe de o parte, o infrastructura de transport eficienta și moderna, dar in același timp, de cealaltă parte, s-a dorit proiectarea unei infrastructuri unice și inovative, cel puțin la nivel național.

Proiectul de fata îmbină astfel următoarele “ingrediente":

Mobilitate urbana integrata - presupune dezvoltarea in mod integrat a infrastructurii de mobilitate urbana pe coridoare dedicate

Inovare tehnologica - propunerea și implementarea unor elemente de noutate in logistica urbana

Accent pe siguranța cetățenilor - propunerea si realizarea unor elemente de infrastructura dedicate fiecărui mod de transport, dezvoltarea unor elemente de infrastructura comuna, dar si         f

implementarea unor soluții moderne, europene.

Dezvoltarea orașului și creșterea calitatii vieții locuitorilor zonei urbane Bacau se vor realiza pe baza unui sistem de transport eficient și durabil, accesibil geografic și economic. Rețeaua de transport dezvoltata va susține mobilitatea persoanelor și mărfurilor, creând astfel cadrul îmbunatatirea calitatii vieții și a mediului urban, un mediu urban atractiv, modern, ecologic și accesibil pentru locuitorii sai, pentru turiști și pentru locuitorii zonei de influență, care invata sau muncesc in oraș.

Mobilitatea durabila este expresia dezvoltării unui sistem de transport alternativ solid, ecologic și eficient, prietenos cu mediu, dar în același timp statornic și tradițional, asigurând un echilibru intre valorificarea modurilor și infrastructurii de transport tradiționale cu necesitatea de modernizare și asigurare a consumului eficient de resurse și promovarea modurilor de transport nepoluante.

Accesibilitatea rapida va reprezenta integrarea superioara a zonei urbane, cu asigurarea accesului cu economii de timp către punctele de interes pentru persoane, oferirea de alternative multiple de deplasare, scăderea timpilor petrecuti in trafic.

Dezvoltarea infrastructurii de transport alternativ se va realiza prin valorificarea potențialului natural și antropic al orașului, în limitele și constrângerile existente, atât de natura geografică sau tehnică, cât și de ordin financiar, astfel încât să poată fi îndeplinită viziunea de dezvoltare durabilă a orașului.

Asa cum a fost menționat anterior, investiția pentru realizarea proiectelor pentru crearea si/sau modernizarea infrastructurii pentru mobilitate alternativa pe coridoarele principale de mobilitate urbana Bacau se incadreaza in obiectivele Axei Prioritare 4 - “Sprijinirea dezvoltării urbane durabile", Obiectivul Specific 4.1 “Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședința de județ prin investiții bazate pe planuri de mobilitate urbana durabila".

Prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, în cadrul Priorității de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 - REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ, sunt sprijinite acele proiecte care dovedesc că au un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor reședință de județ și al zonelor funcționale urbane ale acestora. Punctul de plecare în identificarea acestor proiecte se regăsește în analiza efectuată, direcțiile de acțiune și în măsurile propuse în planurile de mobilitate urbană durabilă (P.M.U.D.) ale municipiilor reședință de județ sau elaborate inclusiv Ia nivel de zonele periurbane/metropolitane, conform prevederilor legale.

Având in vedere limitările tehnice și financiare impuse de programul de finanțare, s-a optat pentru structurarea unui pachet integrat de investiții complementare, propuse a fi finanțate prin POR 2014-2020, in conformitate cu prevederile DJFESI si a priorităților stabilite de Autoritatea Urbana Bacau:

Pi - “Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta" - presupune realizarea unui sistem integrat de management al traficului la nivelul municipiului Bacau, avand ca principal scop prioritizarea mijloacelor de transport public local si a biciclistilor in trafic. Alături de investițiile directe in sistemul de management al traficului, prin proiect se va urmări si reconfigurarea elementelor geometrice ale principalelor intersecții, creșterea siguranței pietonilor si biciclistilor in trafic, in special in zonele de traversare si de conflict cu mijloacele de transport motorizate.

P2 - “Modernizarea stațiilor de transport public în Municipiul Bacău" - presupune modernizarea infrastructurii si a facilitatiilor existente in stațiile de imbarcare/debarcare calatori, de pe principalele artere ale municipiului. Se vor moderniza inclusiv elementele de infrastructura adiacente stafiilor, alaturi de implementarea unui sistem de informare calatori, care va conduce la creșterea atractivitatii si accesibilității fata/catre sistemul de transport public local.

P3 - “Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru - Aeroport" - este un proiect complementar, ce urmează a fi depus pentru solicitarea finanțării nerambursabile prin POR 2014-2020, prin care se propune realizarea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate (velo si pietonale) de-a lungul axei nord-sud a municipiului.

P4 - “Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)" - este un proiect complementar, ce urmează a fi depus pentru solicitarea finanțării nerambursabile prin POR 2014-2020, prin care se propune realizarea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate (velo si pietonale) de-a lungul axei est-vest a municipiului, conectând zona estica a municipiului (cartierul CFR) de zona centrala si de restul rețelei velo a municipiului. Prin proiect se dorește eliminarea "barierei" antropice pe care o reprezintă liniile de cale ferata din municipiu fata de mobilitatea pietonala si velo dintre cartierul CFR si zona centrala.

P$ - "Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancîcov - Stadion - Bazin de înot -Universitatea „Vasile Alecsandri" (Traseul tineretului și sportului)" - este un proiect complementar, ce urmează a fi depus pentru solicitarea finanțării nerambursabile prin POR 2014-2020, prin care se propune realizarea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate (velo sî pietonale) in zona centrala, conectând mai multe puncte locale de interes (facultati, licee, parc, zona facilităților sportive) de restul rețelei velo a municipiului. Prin proiect se dorește eliminarea "barierei" antropice pe care o reprezintă drumul național DN2 - Calea Marasesti fata de mobilitatea pietonala si velo dintre zona parcului Cancîcov si zona facilităților sportive, fiind o zona unde permeabilitatea pietonala a bulevardului este extrem de scăzută datorita interesului pentru o fluenta ridicata a traficului.

P6 - " Traseu pentru biciclete - semicircular - Mioriței" este un proiect complementar, ce urmează a fi depus pentru solicitarea finanțării nerambursabile prin POR 2014-2020, prin care se propune realizarea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate velo de-a lungul axei est-vest a municipiului, desevind cartierul Miorița.

Py - u(Re)amenajarea străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul "zonă rezidențială" ("home-zone")"-este un proiect complementar, ce urmează a fi depus pentru solicitarea finanțării nerambursabile prin POR 2014-2020, prin care se propune realizarea unei zone comune de deplasare in cadrul acestei străzi intre modurile de deplasare motorizate si cele nemotorizate, dar in același timp realizandu-se si o reconfigurare a spațiului urban si creșterea atractivitatii acestui spațiu public fata de locuitorii municipiului.

P8 - "Coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru - Șerbănești" este un proiect complementar, ce urmează a fi depus pentru solicitarea finanțării nerambursabile prin POR 2014-2020, prin care se propune realizarea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate (velo si pietonale) de-a lungul axei est-vest a municipiului, conectând zona vestica a municipiului (cartierul Serbanesti) de zona centrala si de restul rețelei velo a municipiului. Prin proiect se va reorganiza trama stradala a Caii Bârladului, viitoarea "poarta" principala dinspre varianta ocolitoare Bacau către centrul municipiului.


Studiul de fezabilitate va trata următoarele subiecte:

Transportul în comun: In cadrul prezentului document sunt abordate strategii de creștere a calității, securității, integrării și accesibilității serviciilor de transport în comun, care să acopere infrastructura și serviciile. In mod concret, documentația tehnica prezenta va propune realizarea de infrastructura dedicata pentru mijloacele de transport in comun (atât tramvaie, cat și autobuze), cu scopul reintroducerii transportului public bazat pe tramvaie și creșterii vitezelor de deplasare a autobuzelor), astfel încât transportul in comun sa devină cel mai efidient și accesibil mijloc de deplasare in Reșița, măsura susținută și de alte investiții conexe (componente ale proiectelor complementare): modernizarea stațiilor de transport in comun prin crearea de peroane in stațiile de îmbarcare/debarcare, implementarea unui sistem de management trafic, cu funcție de prioritate pentru mijloacele de transport in comun.

Obiectele prezentei documentații tehnico-economice:

î. Obiect i- Statie FNC Tur

 • 2.  Obiect 2: Statie FNC Retur

 • 3.  Obiect 3: Statie WMW Tur

 • 4.  Obiect 4: Statie WMW Retur

 • 5.  Obiect5: Statie AerostarTUR

 • 6.  Obiect 6: Statie Aerostar RETUR

 • 7.  Obiect 7: Statie Chimie Tur

 • 8.  Obiect 8: Statie Chimie Retur

 • 9.  Obiect 9: Statie Narcisa Tur

 • 10. Obiect 10: Statie Narcisa Retur

 • 11. Obiect 11: Statie Orizont Tur

 • 12. Obiect 12: Statie Orizont Tur

 • 13. Obiect 13: Statie Piața Sud Tur

 • 14. Obiect 14: Statie Piața Sud Retur

 • 15. Obiect 15: Statie TicTacTur

 • 16. Obiect 16: Statie Tic Tac Retur

 • 17. Obiect 17: Statie Policinica veche Tur

 • 18. Obiect 18: Statie Policinica veche Retur

 • 19. Obiect 19: Statie BCR Tur

 • 20. Obiect 20: Statie BCR Retur

 • 21. Obiect 21: Piața Centrala Tur

 • 22. Obiect 22: Statie Piața Centrala Retur

 • 23. Obiect 23: Statie Banca Transilvania Retur

 • 24. Obiect 24: Statie Curtea de Apel

 • 25. Obiect 25: Statie Arena Mall-Tur

 • 26. Obiect 25: Statie Arena Mall - Tur

 • 27. Obiect 27: Statie Podul cu lanțuri - tur

 • 28. Obiect 28: Statie Podul cu lanțuri - retur

 • 29. Obiect 29: Statie Mioriței TUR

 • 30. Obiect 30: Statie Miorița - retur

 • 31. Obiect 31: Statie Banca Naționala TUR

 • 32. Obiect 32: Statie Banca Naționala RETUR

 • 33. Obiect33: Statie Petrom TUR

 • 34. Obiect 34: Statie Petrom Retur

 • 35. Obiect35: Statie NV Karpen-tur

 • 36. Obiect 36: Statie NV Karpen - retur

 • 37. Obiect 37: Statie Gara

 • 38. Obiect 38: Statie Oituz Centrul Militar

 • 39. Obiect 39: Statie Catedrala

Corelarea cu strategii europene

Strategia Europa 2020, reprezintă strategia pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică (inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii) până în 2020, astfel încât Europa să obțină un nivel ridicat de ocupare a forței de muncă, de productivitate și de coeziune socială.

Toate acțiunile la nivel european și național vor trebui să conducă la atingerea celor 5 obiective majore privind:

 • •  Ocuparea forței de muncă

 • •   Cercetare și dezvoltare

 • •   Schimbările climatice și utilizarea durabilă a energiei - acest obiectiv se află în cea mai strânsă interacțiune cu domeniul transporturilor si mobilității urbane, fiind la baza direcției de finanțare prin POR axa 4.1. Valorile țintă prevăzute a fi atinse în acest sens sunt:

reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (sau chiar cu 30%, în condiții favorabile) față de nivelurile înregistrate în 1990

creșterea ponderii surselor de energie regenerabile până la 20%

creșterea cu 20% a eficienței energetice

 • •   Educație

 • •   Lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale

în cadrul Strategiei este subliniată importanța sistemului de transpot în atingerea obiectivelor strategiei și se evidențiază necesitatea modernizării și decarbonizării sectorului transporturilor în vederea creșterii competitivității.

în acest sens pentru statele membre se impune dezvoltarea de infrastructuri inteligente de transport, asigurarea implementării coordonate a proiectelor de infrastructură, concentrarea asupra dimensiunii urbane a transporturilor etc.

Pentru anul 2020, țintele valorice ale României pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europei 2020 au fost aprobate de către Comisia Europeană și incluse în Programul Național de Reformă al României 2011-2013. Acestea sunt:

 • •  reducerea emisiilor de GES cu 20% față de anul de referință 1990.

 • •  ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie să fie de 24%.

 • •  reducerea consumului de energie primară de 19%.

Proiectul propus in prezenta documentație va contribui in mod direct la indeplinirea obiectivului de reducere a emisiilor GES si, impreuna cu pachetul de proiecte complementare, va contribui la atingerea țintelor asumate in acest sens, la nivel național si european.

Corelarea cu Strategia Bacau 2020

Parte din proiectul "Strategii de dezvoltare" al cărui beneficiar este Primăria Municipiului Bacău, proiect finanțat de Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, Axa prioritară 1, „îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice", Domeniul 2.1: „îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-adminîstrativ". Proiectul, desfășurat în perioada 2009-2011, are o cuprindere generoasă incluzând: strategia de dezvoltare, o platformă de comunicare cu actorii locali, planul multianual bugetar și de investiții publice, programul de evaluare a stării financiare a municipiului și un pachet de instruire în domeniul financiar și al achizițiilor publice.

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Bacău 2020 a fost elaborată în vederea asigurării unui document integrator care să constituie expresia intereselor locale de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung.

Viziunea: Bacăul, zonă metropolitană competitivă și inovativă, cu o comunitate tânără, dinamică și deschisă care construiește un viitor durabil pe fundamentul tradițiilor sale valoroase.

Cele cinci obiective strategice formulate Ea nivelul Municipiului Bacău au fost:

Dezvoltarea și consolidarea rolului Bacăului de nod logistic intermodal de importanță regională și națională

Regenerarea, dezvoltarea și consolidarea economiei Municipiului Bacău, ca pol regional și competitiv

Regenerarea, dezvoltarea și promovarea valorilor culturale pentru creșterea mândriei locale și a atașamentului comunității locale față de acestea

Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigențele Uniunii Europene Dezvoltarea rolului regional și național al Bacăului, ca pol metropolitan competitiv, inovatîv și sustenabil

Pachetul de proiecte de investiție selectate de Autoritatea Urbana pentru a fi realizate prin POR axa 4.1, pachet dîn care face si prezentul proiect de investiție, contribuie Ea îndeplinirea obiectivului strategic 4, de îmbunătățire a calîtatii vieții urbane prin dezvoltarea de infrastructura pentru transportul alternativ, durabil si prin regenerarea anumitor spatii publice ca efect conex al schimbărilor de percepție si de modalitate de transport a locuitorilor municipiului.

Corelarea cu SIDU Bacau 2014-2020

Pachetul de proiecte de investiție selectate de Autoritatea Urbana pentru a fi realizate prin POR axa 4.1, pachet din care face si prezentul proiect de investiție, se aliniaza obiectivului strategic "03. INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT PERFORMANTĂ", obiectivul specific 3.4 Infrastructura adecvată și atractivă pentru deplasări nemotorizate: obiectivul se concentreză pe dezvoltarea infrastructurii pietonale și cea pentru biciclete, fiind selectate ca prioritare dezvoltarea traseelor velo dedicate care să asigure legături optime pe direcțiile cardinale (N-S și E-V). în completarea acestei rețele de bază pentru navetism se propun o serie de piste pentru bicicliști cu rol de agrement, amenajate în lungul râului Bistrița. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, relevante pentru proiectul de fata sunt următoarele direcții strategice:

Structuri instituționale

Relevante pentru implementarea prezentului proiect investîționa! sunt următoarele structuri instituționale:

Primăria Bacau - prin rolul sau de deținător al infrastructurii propuse a fi construite/modernizate, beneficiar al fondurilor nerambursabile in cadrul POR 2014-2020, va gestiona proiectul investițional, asigurând managementul proiectului (prin UIP desemnat), derularea procedurilor de achiziție și managementul contractelor de execuție a lucrărilor.

SC Transport Public SA - operator municipal de servicii de transport public local, are delegat, in baza unui contract de servicii publice, serviciul de transport public pe raza UAT Bacău.

Operatorul de transport public local va fi beneficiar indirect a investiției realizate prin prezentul proiect și va opera infrastructura modernizată. Prin contractul de servicii publice acesta este obligat să întrețină infrastructura implementată prin proiect, acestea precum și alte bunuri fiind puse la dispoziția acestui operator de către Primăria Municipiului Bacău și sunt considerate bunuri de retur pentru care operatorul plătește redevență.

Structuri financiare

Relevante pentru implementarea prezentului proiect investițional sunt următoarele structuri financiare:

ADR Nord-Est - are rolul de a evalua cererile de finanțare aferente proiectului investițional și de a coordona semnarea contractelor de finanțare pentru obiectivele investiționale intre municipiul         z

Bacău și MDRAP (prin AM POR). Are rolul de organism intermediar la nivel regional, căreia i-au fost delegate parte din atribuțiile AMPOR in baza unui acord de delegare.

MDRAP - este structura națională responsabila de implementarea Programului Operațional Regional, care asigura finanțare pentru investiții eligibile in cadrul Fondului European de Dezvoltare Regionala (FEDR).

Primăria Municipiului Bacau - în calitate de beneficiar acesta a trebuit să asigure finanțarea tuturor documentațiilor premergătoare (PMUD, Studii de trafic, documentații tehnico-economice, expertize, etc.) realizării acestei investiții.

De asemenea, din bugetul local al municipiului trebuie asigurată cofinanțarea acestui proiect pentru cheltuielile eligibile precum și finanțarea în integralitatea lor a cheltuielilor neeligibile.

Analiza prezenta urmărește prezentarea situației existente la nivelul ariei de intervenție a proiectului propus din punct de vedere al mobilității urbane, a facilităților existente, a necesităților și deficientelor in ceea ce privește mobilitatea urbana (privind toate aspectele modale).

Prezenta analiza preia aspecte de ordin tehnic asupra infrastructurii de mobilitate, in conformitate cu elementele din Expertiza tehnica atașata prezentei documentații. Fiind vorba de un Studiu de fezabilitate, expertiza tehnica se refera la elementele de infrastructura peste care vor fi construite si amplasate noile facilitați propuse prin proiect. In acest sens, in baza prevederilor HG907/2016, prezenta documentație va conține si elementele prevăzute in expertiza tehnica.

La nivelul Municipiului Bacau modalitățile de deplasare utilizate de populația rezidentă sunt: transportul public, autoturismul personal, mersul pe jos și cu bicicleta, autoturismul unor cunoștințe/prieteni sau taxi.

în cadrul Planului de Mobilitate Urbană a Municipiului Bacau, realizat în 2016 s-a constatat că cei mai mulți locuitori merg pe jos, 44% din populație, a doua cea mai folosită metodă de deplasare fiind cea cu autoturismul personal sau în interes de serviciu. 22% din băcăuani folosesc transportul public și doar 2% folosesc bicicleta, în ciuda faptului că relieful nu reprezintă o constrângere majoră pentru acest mod de deplasare.

Transportul public

Mobilitatea urbană se află într-o continua schimbare. Planificarea trebuie astfel adaptată la această realitate schimbătoare prin (re) definirea noilor concepte și instrumente. în plus, criteriile de proximitate devin tot mai puțin relevante, iar nodurile de comunicare par a fi elemente cheie în înțelegerea fluxurilor și destinațiilor. în acest context, zonele destinate mobilității continuă să fie în mod fundamental locuri care favorizează o calitate distinctă în orașe. Deplasările nemotorizate contribuie într-un mod pozitiv asupra calității aerului, economiei sau sănătății publice, ca de exemplu promovează dezvoltarea comercială sau interconectarea nodurilor de transport.

De-a lungul ultimilor ani, Municipiul Bacău a fost transformat în așa măsură încât să faciliteze utilizarea automobilului personal. Ca urmare a acestei utilizări masive și a creșterii ratei de motorizare din ultimii 5 ani, cu 3,3% pe an, municipiul Bacău se confruntă cu probleme precum congestionarea traficului, suprasaturarea zonelor publice, poluarea factorilor de mediu și zgomot. în anul 2016, numărul deținerilor de vehicule raportat la populație prezintă un indice de motorizare de 390 autoturisme/iooo locuitori pentru municipiul Bacău, și respectiv o medie de 140 autoturisme/iooo locuitori pentru celelalte localități din zona funcțională Bacău.

în vederea combaterii acestor probleme, municipalitatea trebuie să aibă în vedere transportul public ca o alternativă esențială în dezvoltarea durabilă a mobilității urbane fiind necesare investiții pentru creșterea cotei modale a deplasărilor în cadrul orașului.

Transportul public de pasageri în municipiul Bacău este deservit cu mijloace de transport de tip autobuz urban de operatorul de transport SC TRANSPORT PUBLIC SA.

Infrastructura care asigură funcționarea în parametrii actuali ai serviciului de transport constă în rețeaua de trasee de transport public, stațiile de îmbarcare/debarcare, precum și în autobaza unde operatorul își asigură gararea, mentenanța precum și activitățile administrative ale companiei. Nici un traseu sau porțiune de traseu nu deține banda dedicată pentru mijloacele de transport public.

Sistemul de transport public din municipiul Bacău este organizat în 15 linii de autobuz care împreună totalizează 127 de kilometri. Dintre acestea, 3 sunt linii principale, care asigură o frecvență mult mai mare față de celelalte linii, având și capacitatea de transport cea mai mare, aici fiind vorba de liniile 17,18, 22, care au un interval mediu de succedare la nivelul unei zile lucrătoare de 9 minute (Linia 17) și 7 minute (liniile 18 și 22), la ora de vârf timpul de așteptare conform programului de circulație este de 5 minute (intervalul 07:00-08:00).


FMC. Pi»ț*

Âutoparh * Nsți Cwiiralâ - PNC


FNC - Fiați CanttdA - Stu^n cv| M »r* - Aprodu P uri va


PASAJ

LETCA


5 GTL ■ calea SArtPduM «Cap tHf*1


Au«t»»n' ffte - piața cwtraîâ - ștefan cd Maie *Aprtxfu Purica
Figură î Configurația liniilor de transport public din Municipiul Bacău. Sursa: SC Transport Public SA

Disfuncționalități principale privind transportul public

în urma intervievării populației, pe baza unui chestionar predefinit de către consultant, a rezultat că problemele legate de deplasările în interiorului orașului sunt generate de traficul auto ridicat (30% din respondenți) trafic greu în oraș (21% din respondenți), transport public ineficient (14% din respondenți) - Problema nr. 3 ca importanță, străzi degradate (12% din respondenți), lipsa unor alternative de transport (11% din respondenți), precum și alte probleme semnalate (treceri de pietoni nesigure, insuficiența locurilor de parcare, calitate scăzuta pentru trotuare și alei.

în opinia dvs, care este principala problemă întâmpinată în timpul deplasărilor efectuate în interiorul orașului?k [2] Trafic auto ridicat

& [4] Trafic greu in oraș

5! [1] Transport in comun ineficient

[7] Străzi degradate

b [3] Lipsa alternativelor de transport

» [8] Treceri de pietoni/intersectii nesigure

o [6] Lipsa/insuficienta locurilor de parcare

» [5] Calitate necorespunzatoare pentru trotuare si alei


Chestionarul a fost aplicat la nivelul ariei de influență a proiectului, pe un eșantion de 300 de locuitori.


Tabel 1 Repartiția numărului de interviuri la nivel pe proiecte


Denumire Strada


Coridoare


Nr. pers, intervievate

Str. Nicoîae Băîcescu

Calea Marășești

20

29

P3

Str. Aeroportului

15

B-dul Republicii

30

Str. Oituz

20

Str. Mihaîl Kogalnîceanu

10

P4

Str. Mihai Viteazu

16

Str. Pictor Aman

11

P5

Str. E.Ciprian Pintea

10

Str. Mioriței

16

P6

Str. Gării

25

Str. Prieteniei

10

P7

P2

B-dul Unirii

20

P8

Calea Bârladului

10

B-dul Alexandru cel Bun

10

P9

Str. Mihai Viteazu

16

Calea Tecuciului

12

Calea Romanului

3-5

Calea Marășești

29

Str. Mihai Eminescu

15

Str. Ghe Donici

10

Str. Tineretului

5

Str. Cancicov

10

Str. Ghe. Donici

10

Str. Mihai Eminescu

25


Pi


Mai multe informații despre colectarea de date se regăsesc în Studiul de trafic aferent acestui proiect.

Chestionarul s-a axat șî pe percepția populației asupra diverselor aspecte ale serviciului de transport public din municipiu, surprinzând și percepția populației asupra principalelor probleme ale transportului public.

Astfel, la întrebarea "în opinia dvs., care este principala problemă a transportului public din Bacău?", răspunsurile au fost următoarele:

40% - Mijloace de transport aglomerate

22% - timpi de așteptare foarte mari în stații

14% - Mijloace de transport vechi și fără facilități de bază

6% - viteza redusa de deplasare

5% - Lipsa de informații privind traseele, timpi de așteptare în stații

5% - Prețul ridicat al bileteîor/abonamentelor

5% - Nerespectarea orarului de transport

3% - Transportul public nu acoperă zona în care locuiesc.

In opinia dvs, care este principala problema a transportului public din Bacau?

s [2] Mijloace detransportaglomerate


« (3] Timpi de așteptare foarte mari în stafii

- [1] Mijloace de transport vechi si fara facilitați de baza

[8] Viteza redusa de deplasare

s [5] Lipsa de informații privind traseele, timpi de așteptare in statii

= [6] Prețui ridicat al bileteîor/abonamentelor

<s [4] Nerespectarea orarului de transport

B [7] Transportul public nu acopera zona in care locuiesc

La întrebarea "Care este principala problemă privind infrastructura de transport public?" răspunsurile cetățenilor au fost următoarele:

47% - Stațiile de așteptare sunt nemodernizate

29% - Infrastructura rutiera / calea de rulare este degradată

9% - în stații nu sunt informații privind traseele, orarul, timpii de așteptare

8% - Lipsa unor culoare dedicate

7% - Lipsă facilități pentru persoanele cu handicap

Un alt criteriu important în identificarea disfuncționalităților privind mobilitatea cu transportul public este redat prin calitatea infrastructurii. Lipsa amenajării unei infrastructuri care să ofere facilitați de bază reprezintă o problemă principală în acest context.

Care este principala problema pentru infrastructura de transport public?& [2] Stațiile de așteptare sunt nemodernizate

s [1] infrastructura rutiera/calea de rulare degradata

& [3] In stafiile de așteptare nu sunt informații privind traseele, orar, timpi de așteptare s.a.

[5] Lipsa unor culoare dedicate

& [4] Lipsa facilitați pentru persoanele cu handicap

Prin prezentul proiect se răspunde unor nevoi și unor disfuncționalități percepute față de sistemul de transport public precum, modernizarea stațiilor pentru a oferi adăpost și confort, oferirea de informații cu privire la rute și timpi de așteptare, precum și la asigurarea unor facilități pentru persoanele cu handicap (mai ales nevăzători).

De asemenea, prin proiectele complementare se va asigura o viteză crescută a mijloacelor de transport public, care va conduce, în final, la respectarea orarului de transport, asigurarea unor timpi de așteptare mai reduși și la evitarea aglomerării excesive a autobuzelor operatorului.

Analiza calitativă a dotărilor stațiilor de așteptare pentru călători a fost realizată cu scopul de a evidenția modul în care gradul de modernizare al transportului public și a infrastructurii dedicate influențează percepția populației și implicit tipul de transport predominant utilizat în cadrul orașului. Aceasta a fost realizată în 3 etape.

Prima etapă a constat în selectarea unor indicatori primari privind caracteristicile stațiilor de așteptare cu ajutorul cărora s-a întocmit baza de date. Aceștia au vizat:

 • -  starea tehnică (amenajată/neamenajată),

 • -  prezența mobilierului specific (copertină, scaune/bănci, rastel pen tru biciclete),

 • -  prezența elementelor de afișaj a informațiilor pentru călători (indicativ trasee, harta traseelor, program de circulație)

 • -  alte componente caracteristice transportului public modern.

A doua etapă este redată prin etapa colectării datelor în teren și mediul online (Street view). în urma stabilirii indicatorilor reprezentativi pentru analiză, a urmat cea de-a doua etapă a analize și anume colectarea datelor din teren. Mediul online a reprezentat o sursă de validare sau completare a datelor lipsă, pentru stațiile care au fost dificil de localizat în teren.

Astfel, fiecărui indicator selectat i-a fost atribuit un indicativ - o sau 1 - semnalând absența (o) sau prezența (1) acestuia în teren.

în cea de-a treia etapă s-a calculat punctajul pentru fiecare stație evaluată și ponderea acestora în funcție de nivelul calitativ al acestora, reprezentând etapa analizei propriu-zise a calității dotărilor stațiilor de așteptare.

Calitatea dotarnlor stațiilor de așteptare43%’


5î%-


Au fost analizate 93 de puncte de îmbarcare/debarcare de la nivelul rețelei de transport public. S-a constat că dintre acestea, 51% din stații nu îndeplinesc standardele unei stații de așteptare contemporane, având un punctaj de o - 1 . Acestea sunt neamenajate, lipsite de mobilier sau de panouri de afișaj informațional pentru călători, fiind greu de identificat și accesat de către turiști sau persoane care nu practică navetismul.


în proporții de 43 % din stații prezintă un nivel mediu al calității dotărilor stațiilor de așteptare,

cu un punctaj cuprins între 2-4. Acestea sunt marcate pe carosabil și amenajate pe trotuar, unele dintre ele prezentând elemente informaționale pentru călători (indicativ traseu, program de circulație, hartă trasee) și materiale publicitare.

Stațiile cu un nivel ridicat al calității dotărilor reprezintă doar 6% din total, înregistrând un punctaj cuprins între 5 - 7. Acestea deși prezintă o stare bună comparativ cu situația generală, nu s-au înregistrat situații cu punctaj maxim.

Analiza calitativă a dotărilor stațiilor de așteptare pentru călători în Municipiul Bacău evidențiază modul în care nivelul de modernizare al infrastructurii transportului public poate influența alegerea cetățenilor privind metodele de deplasare utilizate.

Prin urmare, nivelul scăzut al dotărilor din stațiile de așteptare este evidențiat și în baza interviurilor realizate în teren. Rezidenții orașului se declară nemulțumiți de condițiile prestate în sectorul transportului public. Mai mult, nivelul calitativ al dotărilor transportului public și implicit a stațiilor de așteptare reprezintă un factor influent asupra percepției populației și a tipului de transport utilizat predominant în cadrul orașului.

Situația centralizată se regăsește în tabelul următor, iar situația sintetizată se regăsește în cartograma următoare:

Număr linii

Starea tehnică

ScpraFaîS '

■ Cops

.rtlnS

Scaunc/banci

Crt

Denumire Stafie

Tur/Retur

deservite

imp] ■    ■

Amenajați*

Neamenalată :

{estimativ)

DA ;

i NU

DA ■

locuri

1

FNC

Tur

5

0

1

0

0

1

0

0

2

FNC

Retur

5

0

1

0

0

1

1

6

3

WMW

Tur

5

1

0

15-2501

0

1

1

9

4

WMW

Retur

5

1

0

i5-25m

0

1

1

9

5

: Robinete industriale

Tur

5

0

1

0

0

1

0

0

6

Robinete industriale

Retur

5

0

1

0

0

1

0

0

7

Aerostar

Tur

5

1

0

15-2501

0

1

1

6

8

Aerostar

Retur

5

0

1

0

Q

1

0

0

9

Chimie

Tur

5

1

0

15-25131

1

0

0

0

10

: Chimie

Retur

5

1

0

15-25111

1

0

0

0

11

: Narcisa

Tur

5

0

1

0

0

1

0

0

12

: Narcisa

Retur

5

1

0

15-2501

1

0

2

2

13

:BazarLetea

Tur

1

0

1

0

0

1

0

0

14

: Pompieri

Tur

4

0

1

0

0

1

0

0

15

Pompieri

Retur

4

0

1

0

0

1

0

0

16

Piața Sud

Tur

4

1

0

15-25ITI

0

2

1

9

17

Piața Sud

Retur

4

1

0

15-2501

1

0

1

14

18

Tic Tac

Tur

4

0

1

0

0

1

0

0

19

Tic Tac

Retur

4

1

0

15-2501

0

1

1

8

20

Policlinica Veche

Tur

4

0

1

0

1

0

1

12

21

Policlinica Veche

Retur

4

0

1

0

0

1

0

0

22

P reci sta

Tur

4

1

0

15-2500

1

0

0

1

23

Precista

Retur

4

1

0

15-2501

0

1

1

12

24

BCR

Tur

1

0

1

0

0

1

0

0

25

Piața Centrala

Tur

6

1

0

15-25131

1

0

1

20

26

Piața Centrala

Retur

6

1

0

15-2511

1

0

1

8

27

Banca Transilvania

Tur

4

1

0

15-2501

0

1

1

6

28

Curtea de Apel

Retur

4

0

1

0

0

1

0

0

29

Podul de Lanțuri

Tur

1

0

1

0

0

1

0

0

30

Podul de Lanțuri

Retur

1

1

0

15-2501

0

1

0

0

32

: Aprodu Purice

Tur

1

1

0

15-2500

0

1

0

0

32

Mioriței

Tur

3

1

0

15-25113

0

1

0

0

33

: Mioriței

Retur

3

0

1

0

0

1

0

0

34

Banca Naționala

Tur

3

1

0

15-25113

1

0

1

9

35

Banca Naționala

Retur

3

1

0

15-2501

0

1

0

0

36

Petro m

Tur

3

1

0

15-25113

0

0

0

0

37

Petro m

Retur

3

1

0

15-2501

0

0

1

16

38

: N.V. Karpen

Tur

3

1

0

15-2501

0

1

0

0

39

: N.V.Karpen

Retur

3

1

0

15-25113

0

1

0

0

40

Energiei

Tur

1

1

0

15-25111

0

1

0

0

41

: Enerigîeî

Retur

1

0

1

0

0

1

0

0

42

Gara

Tur

3

1

0

15-25111

0

1

0

0

43

RMB

Tur

1

1

0

15-2501

0

1

0

0

44

RMB

Retur

1

0

1

0

0

1

0

0

45

; Tribunal

Tur

1

1

0

15-2501

0

1

1

4

IU

Afișai informații cMMorl

Punct vânzare bilete

■ Afișa] Publicitar

Marca) tactil

Raitei biciclete

Indicativ trasez

Harta trasee

Program de : circulație

DA

NU

DA

NU

. NU

El

■■B

SBBQI

^■1

El

HEI

3BBI

hei

^bb

^Bl

El

^381

hbei

33331

33333

El

^B3

^^El

■BEI

El

3381

BHI

HHB

MHH

HEI

El

hei

3BE3

33331

333Q

^^31

Bl

^Bl

hb

EHEI

El

HEI

3883

33331

33333

Ml

El

^^B

^M8

a

^^83

^^83

^^81

Ml

a

gjgHjgl

33131

^MB

El

I3BI

w

^81

El

^■3

^■9

3303

a

^^83

^^83

33303

a

BUg

BIBI

Ml

^81

n

^■3

^81

^H1

El

Ml

^Bl

El

ki

^^83

^■n

^■a

^■3

^M8

^MîB

Ml

El

^■3

vi

^^83

Mfl

^^B

El

^■3

^^b

^■3

^^81

3303

a

^81

^^83

■Ml

M3g

^^B

a

^K1

^^B

^81

^Ml

a

33jm

^^83

^Ml

n

^81

^^81

^^8*1

^Bl

a

^■Ș3

33313

■BEI

a

^■3

M3

^^83

^■1

a

^^81

3333

i^Bl

^Bl

a

^■3

^■8

^Bl

El

Ml

^^81

^81

^Bl

^81

3mg

^■3

^^81

■1

B

^8!

^^83

33303

El

^■1

03303

33331

El

^^83

^^83

^^83

^Bl

El

^^83

10331

^^83

^^83

El

Ml

^■3

^Bl

^81

^^B

^Bl

^^Kl

^Bl

n

^■3

^^B

HEI

33303

^B9

El

^M>3

3330

^Ml

^Bl

El

^81

^^83

Ml

^^83

MSI

El

^^83

^^83

^^39

^^83

n

^MȘ3

Ml

HH9

^Hl

a

^■3

MH9

^Bl

3

^■9

^■9

^■1

^hi

n

B8E1

^■3

^Ml

^81

■881

■333

Mr, Crt

î    Denumire Statîe

Tur/Retuf

Număr linii deservite

Stare:

Amenajat:!

3 teh

Nt

.liihV

îf

jLi.'.l

46

Tribunal

Retur

1

0

1

0

47

: Catedrala Ortodoxa

Retur

1

1

0

25-25171

48

GTL

Tur

2

0

1

0

49

Autogara

Tur

2

0

2

0

50

; Autogara

Retur

2

0

1

0

Si

; Pompieri

Tur

1

0

2

0

52

Pompieri

Retur

1

0

1

0

53

Izvoare

Tur

1

0

2

0

54

: Izvoare

Retur

1

1

0

15-2501

55

Subex

Tur

1

2

0

15-2501

56

Subex

Retur

1

0

2

0

57

Cora

Tur

1

1

0

15-25(71

58

: Cora

Retur

1

0

1

0

59

Pod Mărgineni

Tur

1

0

2

0

60

; Pod Mărgineni

Retur

1

1

0

15-2501

61

: Arcadie Septtlici

Tur

1

0

1

0

62

: Arcadie Septilici

Retur

1

1

0

15-25171

63

Elbac

Retur

1

0

2

0

64

Baia Publica

Retur

1

0

2

0

6S

Calea Romanului

Tur

1

0

2

0

66

: Calea Romanului

Retur

1

0

1

0

67

Școala Generala

Tur

1

1

D

15-25171

6B

: Școala Generala

Retur

1

a

0

15-25117

69

; Baza Nautica

Tur

1

a

0

i5-25m

70

: Baza Nautica

Retur

1

1

0

15-25171

71

Baza

Tur

1

2

0

15-25(77

72

; Baza

Retur

1

2

0

15-25171

73

Stațiunea Pomicola

Retur

1

2

0

15-2501

74

Capat Popas Gheraiesti

Tur

1

0

1

0

75

: Avicola

Tur

1

0

1

0

78

Avicola

Retur

1

1

0

15-2501

76

Agricola

Tur

1

0

15-2501

77

Agricola

Retur

0

1

0

79

: EcaterinaTeodoroîu

Tur

1

2

0

15-2501

80

: EcaterinaTeodoroiu

Retur

1

2

0

15-2501

81

Școala

Tur

1

0

2

0

82

5coala

Retur

1

2

0

15-2501

83

: Ara

Tur

1

0

2

0

84

Ara

Retur

1

2

G

15-2501

85

: Holding

Tur

1

0

1

0

86

; Holding

Retur

1

0

2

0

87

; Arena Mal!

Tur

2

1

0

15-2501

88

: Arena Mal!

Retur

2

1

0

15-2501

89

: I.L. Caragiale

Tur

1

0

1

0

Pagina 26

Nr.

Crt


Denumire Statie


Stai ea tehnică


..         ..            jLtiiuului'jhiu            Suprafață

-           Număr linii ■                                   7

iui/Rctuf .

dasarvsto                                              1

Amenajată Nea menajata (estimativ)


Copertină


DA ■ NU


Scaune/bănci


Nr. locuri


Afișa] informații calatori

Indicativ trasee


Punct vănzare bilete


Afjșaj Publicitar : Marcaj tactil


Pastel biciclete H


32.

31

31

93


LL.Caragiate______

Orizont___________

Orizont___________

Parcul Trandafirilor


Retur

Tur

Retur Retur


1

_5_

5

1


o o

1

1


_________O

O îș-zșm


2

2

O

2


o £

4


Haita trasee


Program de circulație


DA NU


DA


NU DA NU


DA


NU


o o o o


1

1

1

1


o

o

1

o


1

1

o

1


o o o o


1

1

1

1


o o o o


1

1

1

1
Figură 2 Exemplu de acordare a punctajului pentru dotarea stațiilor


X.

k.

a

\

i

\

k

1

**

v

X

’i

\

k

k ./■■ \ /

\

\

V *ș.

" -. ■>. ăc '■■'•     ■ v

xik ■■' "

_ Arcadie Septilici


Pod Mărgineni A .

■ w


XdX;


Ts


<■


(ACapat Popas Gheraiesti

? ■

■?


/Agricola

v;


Ecaterina Teodoroiu

• <■ . .....


^Holding !•


r

/

Podul de Lan/nAproduJ>Urice

/

/

/

/


( /Stațiunea Pomicola

fe

£

g ■ ■

\f|Baza

( Baza Nautica

1

B

l .


^ș^/șouuu ruEiue

eW^HCC ;

b C: Arena Mall


Școala Generala ‘V

fi

V\


..'AancaNationala      |

j.Petrdrt1"e' ■ ■ nte;utpg Jlcalea Romanului m/V.Karpen _                „i.....

■           - Jfibu^aîjrBaa’ublica

,      /JRMd "ț X).L. Caragiale

i; Gara Precista L v

A _...... ÎP^ora \

l jPoliclinic<Veche

x      l          Subex


x. !%...

ț^>


Legenda

Nivelul calitativ al stațiilor de așteptare

CJ Starea calitativa scăzută (Punctaj 0 -1}

Starea calitativa medie (Punctaj 2 - 4)

Starea calitativa buna (Punctaj 5 - 7)

_ Străzile deservite de transportul in comun


X.


(SgTiclac C|zvoare S ; «Jpiata Suet

''   ' ți ' ..Pompieri

fi-

fiSB^P^eri ț

Bazar'Ce^brizont

fA •

r .                 /Narcisa ■;

"/fi\ j.'fc

^^firrnibt. «

, .^r^Aerostah

A

'i.

obineteM n d ustria I eAX V •;

" ț A         .

©'©pe’nStre^ffidap (and) contribuîop


Mobilitatea rutiera

Problemele identificate în contextul transportului auto se remarcă printr-un grad ridicat al traficului auto (29%) și al parcărilor neregulamentare (19%), determinând o fluență scăzută în orele de vârf (15%). Acest lucru este influențat predominant de gradul de motorizare ridicat, care înregistrează până la 3g6 auto./iooo loc,,

în opinia dvs, care este principala problema privind traficul auto?


[1] Traficul auto ridicat

[4] Parcari neregulamentare

=. [3] Fluenta scăzută la orele de vârf

[2] Viteze scăzute datorita stării străzilor

« [8] Lipsa parcărilor/ parcari insuficiente

Figură 3 Probleme semnalate in traficul auto

Un alt factor declanșator al problemelor legate de transportul public este redat și prin lipsa unor alternative de deplasare în interiorul municipiului și a numărului mare de autovehicule staționate neregulamentar pe străzile din centrul orașului. Creșterea pe viitor a gradului de motorizare va conduce la presiuni asupra autorităților publice locale pentru amenajarea spațiilor de parcare pentru autoturismele personale.

De asemenea, starea tehnica a infrastructurii reprezintă un alt element cheie in mobilitatea rutiera care la nivelul municipiului Bacau se caracterizează predominant prin străzi degradate (57%) si înguste (14%), semafoare desincronizate (14%) si treceri de pietoni inadecvat semnalizate/pozitionate etc.

Care este principala problemă privind infrastructura rutieră în municipiul Bacau?


g [1] Străzi înguste

s [2] Străzi degradate (gropi, neasfaitata, etc.)

d [3] Treceri de pietoni dese/ nesemnalizate corespunzător

[4] Semafoare nesincronizate

B [5] Altele

Figură 4 Starea tehnica a infrastructurii rutiere


Aplicând acest principiu municipiului Bacău, motorizarea ar crește în zona urbană, la circa 400 mașini/1000 locuitori în anul 2020 și la aproximativ 421 de mașini în anul 2030. în restul zonei funcționale, ar putea ajunge la 173, în anul 2020 și la aproximativ 200, în 2030.


Prognoza indicelui de motorizare (autoturisme/ 1000 locuitori)


450


390


392


394


396


398


400


403


406


409


413


416


417


418


420


421


350


300


250


200


h;>


150


34


in

!"


■ l-:tl


t:-'


.91


‘<4


9.


100


50


K

i

K

I


21S1I


2016


2017


2018


2019


■i


'U.


2023


2024


2G2S


2026


2027


2021


2029


2030& Bacau


® Localiiati ZF Bacau


Figură 5 Prognoza indicelui de motorizare; Preluare din PMUD Bacau

în ultimii 5 ani rata de motorizare în municipiul Bacău a crescut relativ constant în medie cu 3,3% pe an. Numărul deținerilor de vehicule în 2016 (valoare la nivelul lunii octombrie) raportat la populație relevă un indice de motorizare de 390 autoturisme/iooo locuitori pentru municipiul Bacău, și respectiv o medie de 140 autoturisme/iooo locuitori pentru celelalte localități din zona funcțională Bacău.

Dintre localitățile zonei funcționale Letea Veche (185 autoturisme/iooo locuitori) și majoritatea celor situate la vest și nord-vest de municipiul Bacău (Măgura - 199 autoturisme/iooo locuitori, Hemeiuș - 181 autoturisme/iooo locuitori, Mărgineni - 172 autoturisme/iooo locuitori) prezintă motorizări apropiate de media județeană (202 autoturisme/iooo locuitori) și peste media la nivel de regiune.

Structura parcului total de vehicule Ia nivelul anului 2015, este prezentată grafic în graficele următoare. Se observă că autoturismele dețin o pondere de 84% din total, atât la nivelul județului, cât și la nivelul municipiului Bacău.

 • • autobuz

 • * AUTG5?țQAUZAT£

s AUTOUniHARA

~ ttSTuaCLETi« AUTOMOBXMDCT

e AUTOTRACTOR

* AUTOVsHî QJL Al TRACTORFigură 6 Configurația parcului auto la nivel de municiiu si județ, Preluare din PMUD Bacau

Din punct de vedere al vechimii se remarca faptul că parcul actual de autovehicule și de autoturisme din județul Bacău este învechit, ponderea autovehiculelor cu o vechime de peste 10 ani este de 76%. De remarcat că creșterea parcului auto nu este dominată de înmatricularea de vehicule noi. Vehiculele cu maxim 5 ani vechime au o pondere de doar 5% în 2016, în scădere față de anul 2015.


: Autoturisme 2015       Total autovehicule 2015

s Autoturisme 2016      & Total autovehicule 2016

Figură 7 Vechimea parcului auto; Sursa: DRPCIV; PReluat din PMUD Bacau

în scopul stabilirii soluțiilor optime, a etapelor de implementare și fezabilității economice și financiare pentru un sistem inteligent de trafic management și monitorizare, a fost necesară realizarea unei analize temeinice a situației actuale, în ceea ce privește mobilitatea urbană în Municipiul Bacau, și identificarea deficiențelor existente.

în acest scop, au fost analizate documentele relevante pentru problematica studiului de fezabilitate, respectiv: Planul de Mobilitate Urbană al Municipiului Bacău, Strategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Bacău, dar au fost realizate și studii în teren, pentru identificarea caracteristicilor infrastructurii existente, precum și a caracteristicilor circulației rutiere, prin intermediul unor recensăminte de trafic în diverse puncte de interes.

Elementele rezultate din analiza documentelor existente și a studiilor de circulație efectuate în teren au fost sintetizate, astfel încât să poată fi identificate principalele deficiențe ale sistemului de transport actual, în special din punctul de vedere al mobilității urbane durabile, iar concluziile au servit pentru stabilirea zonei de implementare a sistemului de trafic management și monitorizare, astfel încât rezultatele să fie optime. De asemenea, datele analizate au fost utilizate ca date de intrare în modelul de transport utilizat pentru evaluarea situației actuale, precum și a impactului implementării diferitelor scenarii testate, pe termen scurt și mediu.

Configurația spațială a Municipiului Bacău face ca acesta să beneficieze de o tramă stradală bazată pe două axe bine conturate N-S și E-V, susținute de un inel care înconjoară partea cea mai dezvoltată a orașului șî preia o parte însemnată din traficul greu generat de activitățile de producție. Axa N-S se bifurcă în zona centrală, continuând către NV - Piatra Neamț și NE - Roman. Pe partea de Vest, acest inel este dublat de DN 11 care preia rolul de ocolitoare.

Cei mai mari generatori de trafic se regăsesc la ieșirile din oraș (Sud, Nord-Vest și Nord-Est). Dat fiind profilul mixt al acestor dezvoltări (industrie și comerț de mare amploare), ele atrag atât trafic de marfă cât și de persoane (angajați și vizitatori).

Zonele secundare din punct de vedere al numărului generatorilor de trafic se regăsesc în partea vestică a Municipiului Bacău, pe DNn, către Onești / Oituz / Brașov și DJ119. Aceste zone cuprind încă rezerve de teren substanțiale, iar reglementările favorabile din PUG vor contribui semnificativ la dezvoltarea lor în viitorul apropiat.

O densitate mai mare a generatorilor de trafic regăsim și în zona centrală. Cele mai aglomerate străzi sunt B-dul. Aleea Parcului, B-dul loniță Sandu Sturza, Str. Vasile Alecsandri sau Str. Oituz. Aici profilul stradal destul de îngust este supraîncărcat din cauza instituțiilor publice sau a unităților de învățământ prezente care atrag un număr mare de utilizatori. Cu o situație similară se va confrunta și zona din vecinătatea sudică a centrului istoric, unde se găsesc Parcul Cancicov, Inspectoratul Județean de Poliție, Universitatea V. Alecsandri, două spitale și stadionul.

•!><?                          i&XDil

........... filL S’-SÎ^JâI. ’.JUiSTirȘsTu:w-.                                       . '«te în prezent, în Municipiul Bacău stațiile de transport public au o dotare deficitară, aspectul vizual lasă de dorit și nu oferă facilități de bază pentru utilizatorii sistemului de transport public, astfel că acesta este un mod de transport neatractiv și perceput ca fiind de slabă calitate la nivelul întregului oraș. Acest fapt contribuie la creșterea congestiilor de trafic și la o calitate scăzută a vieții locuitorilor.

Temele principale ale Uniunii Europene pentru perioada următoare, sunt reprezentate de realizarea sistemelor durabile de transport, care să promoveze modurile alternative de deplasare și, prin aceasta, să conducă la fluidizarea traficului din zonele urbane și, implicit, la reducerea factorului de poluare. Proiectele care se încadrează în viziunea Uniunii Europene pot fi finanțate din fonduri europene nerambursabile conform Programului Operațional Regional 2014-2020 așa cum este și exemplul de față.

Conform Ghidului specific Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.e. - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusive promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, sunt eligibile investițiile induse în proiectul fundamentat prin prezentul studiu de fezabilitate.

în anul 2016, numărul aproximativ de pasageri, pe baza datelor furnizate de operatorul de transport a fost de 21,3 milioane, numărul zilnic estimat de utilizatori este de 24,000 pasageri, majoritatea covârșitoare a acestora utilizând cele 3 linii principale.

în cadrul chestionarului, persoanele care nu utilizează sistemul de transport public au fost întrebate în ce condiții arfolosî transportul public, scopul fiind acela de a determina care acțiuni ar conduce la creșterea atractivității și a cotei modale a serviciului de transport public din municipiul Bacău.

La întrebarea "în ce condiții ați utiliza transportul public?" răspunsurile au fost următoarele:

în ce condiții ați utiliza transportul public?


39%


8 [4] Timpi arfi mai r

3 [2] Mijloa moderne

c [3] Viteza mare

[1] Ati avi trasee, or

e [6] Nu as

transport

s [5] Ati avi de achizil aboname


; Din ce se observă, doar prin implementarea acestui proiect numărul de utilizatori ai transportului public poate crește cu r maxim 9%, ajungând la aproximativ 26,000 de pasageri pe zi.

t Conform PMUD Bacău, cea mai mare parte a deplasărilor s-au efectuat pe axele nord-sud și pe zonele est-vest în partea central-nordică a orașului, ceea ce înseamnă că stațiile de pe aceste axe sunt cele mai utilizate de către pasagerii din transportul public.

Conform Temei de proiectare pentru prezentul proiect, se propune amenajarea/modernizarea a circa 30 de stații de transport public local, identificarea numărului exact al acestora precum și locația lor fiind una din temele prezentului studiu de fezabilitate.

Având în vedere acest fapt, Consultantul a realizat o metodologie de identificare a stațiilor care să facă obiectul modernizării.

Au fost analizate 93 de stații de transport public, de pe rețeaua principală și secundară de linii de transport public, iar pentru stabilirea numărului final de stații s-a ținut cont de următoarele aspecte/criterii:

Numărul de îmbarcărî/debarcări la nivelul unei zile lucrătoare

Să deservească un număr mai mare de linii de transport public

Nivelul actual al dotărilor/facilităților existente în stații

Stațiile să fie amplasate pe trasee continuo (pentru a nu avea situații când pe un traseu, o stație e modernizată și una nu)

Să fie în apropierea amplasamentului proiectului complementar "Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta" pentru conectarea sistemului de informare a pasagerilor la rețeaua de fibră optică ce se va realiza prin proiectul complementar.

Pentru determinarea numărului de îmbarcări și debarcări din stațiile de transport public au fost realizate numărători în intervalele orare de vârf (07:00-11:00 și 14:00-18:00), în stațiile care deservesc liniile principale din municipiu.

Stațiile care au fost recenzate sunt următoarele:

Statia FNC

Statia Narcisa - spre

Auchan

Statia P rec ista

Statia Banca Naționala - sensul spre str. Gara

Statia WMW -spre

Statia Orizont - Spre

Statia Piața Centrala - spre

Statia PetromV - sensul spre

Auchan

Auchan

Universitate

str. Ștefan cel Mare

Statia WMW - spre

Statia Orizont - Spre

Statia Piața Centrala - spre str.

Statia PetromV - sensul spre

Centru

Centru

Ștefan cel Mare

Gara

Statia Robinete

Statia Piața Sud - spre

Statia Pompieri - spre cartierul

Statia N.V. Karpen - sensul

Industriale - spre Auchan

Auchan

Letea

spre str. Ștefan cel Mare

Statia Robinete

Statia Piața Sud - Spre

Statia Pompieri - spre Cora

Statia N.V. Karpen - sensul

Industriale - spre Centru

Centru

spre Gara

Statia Aerostar - spre Auchan

Statia Tic Tac - spre

Auchan

Statia Autogara - de pe Bd. Unirii

Statia Gara

Statia Aerostar - spre

Statia Tic Tac - Spre

Statia Autogara - de pe str. Vadul

Statia Tribunal - sensul spre

Centru

Centru

Bistriței

Gara

Statia Chimiei - Spre

Statia Policlinica

Statia Arena Mall - sensul spre

Statia Tribunal - sensul spre

Auchan

Veche-spre Centru

Centru

Gara

Statia Chimiei - spre

Statia Policlinica

Statia Arena Mall - sensul spre

Statia RMB - sensul spre str.

Centru

Veche - spre Auchan

Piatra Neamț

Mioriței

Statia Narcisa - spre Centru

Statia BCR

Statia Banca Naționala - sensul spre str. Ștefan cel Mare

Statia RMB - sensul spre Centru

în urma centralizării numărătorilor și a extrapolării celor 8 ore recenzate la nivelul întrgului program de transport a rezultat că în cele 40 de stații sunt utilizate zilnic de 23,919 pasageri.

Situația centralizată se regăsește în tabelul următor:

=?JI?.Țiy'/'Ti? J sî:i[i ț-

Ts’iSii

Plata Centrala

Auchan

Ștefan cel Mare

1097

167O

2767

Narcisa

Narcisa

Centru

2031

274

23°5

Chimiei

Auchan

Centru

1943

277

2220

Chimiei

Chimiei

Auchan

392

1772

2164

Tic-Tac

Tic-Tac

Auchan

784

1359

2143

Piața Centrala

Piața Centrala

Universitate

1091

916

2007

Orizont

Auchan

Centru

1164

629

1793

Policlinica Veche

Policlinica Veche

Centru

575

921

1496

BCR

BCR

Auchan

933

355

1288

Policlinica Veche

Policlinica Veche

Auchan

861

379

1240

Piața Sud

Piața Sud

Centru

689

524

1213

Gara

Centru

Gara

527

584

1111

Autogara

Autogara

Bulevardul Unirii

358

377

735

N.V. Karpen

Karpen

Gara

199

531

730

Aerostar

Centru

Auchan

44

674

718

Arena Mall

Arena Mall

Centru

610

56

666

Arena Mall

Arena Mall

Piatra Neamț

125

439

584

Banca Naționala

Banca Națională

Ștefan cel Mare

381

173

554

RMB

RMB

Centru

350

102

452

Tribunal

Gară

Tribunal

363

82

445

PetromV

Petrom

Ștefan cel Mare

276

116

392

Tribunal

Tribunal

Gară

102

273

375

Autogara

Autogara

Vadu Bistriței

202

110

322

WMW

Auchan

Centru

293

10

303

Banca Naționala

Ștefan cel Mare

Gara

43

156

199

RMB

RMB

str. Mioriței

45

142

187

Robinete

Auchan

Centru

108

10

118

Orizont

Centru

Auchan

1

98

99

Frecvența transportului public este redată prin gradul de deservire al acestuia la nivelul orașului. Cu alte cuvinte, cu cât un traseu prezintă un număr mai mare de curse efectuate pe parcursul unei zile cu atât gradul de deservire al zonei de către transportul public este mai ridicat. Frecvența curselor, alături de un sistem modern de transport, joaca un rol important în promovarea transportului public în cadrul orașului cât și în prioritizarea acestuia ca metoda principală de deplasare.

V,          Conform hărților reprezentative pentru frecvența transportului, la nivelul orașului, se poate observa

că în zona central-sudică se înregistrează gradul cel mai ridicat al numărului de curse efectuate de transportul public pe parcursul unei zile lucrătoare, atingând valori de peste 451 de curse/zi.

Zona centrală orașului, după cum se poate observa și în figura de mai jos, este caracterizată predominant cu valori medii ale frecvenței cuprinse intre 151-300 de curse și pe anumite trasee atinge valori mai mari de până la 450 de curse. în ceea ce privește partea nordică a orașului, aceasta este zona cel mai slab deservită de transportul public, având sub 50 de curse/zi. Un motiv al frecvenței reduse se poate explica prin lipsa unor puncte de interes pentru deplasare (piață, sedii al agenților economici, obiective educaționale, culturale și religioase -grădinițe, școli, licee, muzee, lăcașuri de cult).

Deși zona centrală are o frecvență a transportului ridicată, conform interviurilor realizate în teren, populația optează predominant pentru utilizarea autoturismului personal în detrimentul transportului în comun, chiar dacă prezintă beneficii economice mult mai avantajoase. Acest fenomen este explicat prin sistemul de management deficitar, lipsa unei infrastructuri dedicate, cât și din lipsa dotărilor moderne din stațiile de așteptare și mijloacele de transport utilizate.

Prin urmare, în zonele cele mai intens frecventate (precum zona central sudică a orașului) se prezintă necesitatea de a fi luat în considerare modernizarea infrastructurii urbane de transport public. Creșterea siguranței, asigurarea unor condiții optime de deplasare și confort pentru navetiști, poate contribuii semnificativ la schimbarea percepției populației asupra calității transportului public din Municipiul Bacău, determinând scăderea fluxului de autoturisme personale din trafic.

Despre starea actuală a stațiilor s-a vorbit în subcapitolul 2.3 al prezentului document.

Traseul rețelei de fibră optică precum și localizarea intersecțiilor unde vor fi instalate echipamente care să asigure prioritizarea mijloacelor de transport public a fost un alt criteriu considerat pentru alegerea stațiilor care să fie modernizate. Traseul acestui proiect se regăsește în planșa de la pagina 37-

Capat Popas Gheraiesti

Agricola

ț: . M ...... -•       .....

V J

’ț

i ■

1

î

v...

v?


Ecaterina Teodoroiu


'.V


'Școala


ț-


Stațiunea Pomicola

ST ' •

I ■'

șșt

I ■ :          .

S-,

Baza

Baza Nautica


A/cadieSeptilici


/

/

ș

i

/.

/ ■ ■■


Ara

k

Holding

Ăprodu Purice ■fe HCC

Podul deXanturj

£ Arena Mall


Pod Mărgineni


.....

Banca Raționala

Petrom              Z

Autogara ' NV. Karpen T:' AA. ^5'e' ȚribunaA Baia Publica

.RME? piata Centra(a!.L. Caragiale ;Gara Precîsta I 1 %         l A BCR

<            -' ■ I                Cora

MPoIiciinicaT/eche

Subex


Z"~"\

1 J:


*£-"


Legenda


Frecventa transportului in comun la nivel de statie

(Nr. curse efectuate/zi lucratoare)


<100


101-300


>301 -535


Străzile deservite de transportul in comun


Școala Generala

'1

H ■

țș -     . •• •

K '

•••■■■

Calea Romanului


CTj Bacău ,

U|Tic Tac

fjhata

t-

T i I'

(^Pompieri

-fjorizont

' ^Narcisa    ș

V. \     1

••••

Chimie. „

'i **%

erostar.

( ,-Robinete^ndustriale

.\A:;

* ••


. Izvoare Suc/

' Pompieri'A■■■:.

V

- 5 • A'•                                        -y'---

. © OpehStreeift/lap țarid) contributoî


Obiectivul principal al proiectului este modernizarea/amenajarea/reamenajarea a 39 de stații de transport public local, in conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional Regional, Axa 4.1.

Obiectivele specifice ale proiectului se referă îndeosebi la:

Creșterea atractivitatii transportului public și implicit a numărului de utilizatori și a cotei modale aferente, la nivelul municipiului;

Imbunatatirea calitatii vieții locuitorilor prin imbunatatirea calitatii aerului in municipiul Bacău, în urma reducerii transportului motorizat individual și implicit a emisiilor de gaze cu efect de sera generate de acesta

Imbunatatirea calitatii vieții locuitorilor prin imbunatatirea aspectului mediului urban antropic in urma intervențiilor din proiectul investițional și a valorificării oportunităților de dezvoltare economica și imobiliara generate indirect de proiectul investițional

Susținerea și dezvoltarea modurilor de transport nemotorizat de-a lungul principalului coridor de mobilitate urbana, prin oferirea de infrastructuri moderne, integrate și dedicate

3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

Pornind de la obiectivele specifice de mai sus, s-au analizat următoarele scenarii tehnico-economice de implementare a investiției in vederea determinării variantei optime de realizare a cerințelor identificate de către solicitant:

Strada

Scenariul 1

Scenariul 2

Model de statie

Model personalizat pentru fiecare statie, in funcție de importanta amplasamentului si a spațiului public disponibil (gabarit de libera trecere a trotuarelor, deschiderea spațiului public);

Varianta 1 presupune lucrări de modernizare a spațiului aferent stațiilor de imbarcare.

Propune un tip unitar de statie, indifferent de amplasament;

Nu se realizează lucrări in stație, doar amplasarea structurii stației.

Diferente majore

Statia PNC (capat)

Modernizata sub forma unui terminal pentru autobuze, cu structura metalica acoperitoare pentru 4 peroane de așteptare;

Statie simpla, cu structura metalica si facilitați "smart city"

Aerostar (retur)

4 structuri metalice pentru realizarea unui acoperiș; mobilier urban; informarea calatorilor se face printr-un totem digital

Statie simpla, cu structura metalica si facilitați "smart city"

Piața Centrala (retur)

3 pergole metalice pentru realizarea unui acoperiș; mobilier urban; informarea calatorilor se face printr-un totem digital

Statie simpla, cu structura metalica si facilitați "smart city"

Arena Mall Tur si

4 structuri metalice pentru realizarea unui

Statie simpla, cu structura metalica

Strada

Scenariul i

Scenariul 2

Retur

acoperiș; mobilier urban; informarea calatorilor se face printr-o structura tip statie "5mart-city"

si facilitați “smart city"

Catedrala

3 pergole metalice pentru realizarea unui acoperiș; mobilier urban; informarea calatorilor se face printr-un totem digital

Statie simpla, cu structura metalica si facilitați “smart city"

Stațiile cu puțin spațiu disponibil

Structuri de informare calatori prin totemuri digitale

Statie simpla, cu structura metalica si facilitați “smart city";

Acestea vor obtura cat de cat fluxurile de pietoni; dar au avantajul de a fi structuri de adapost.

Scenariul 1 tratează stațiile în mod personalizat, în funcție de localizarea lor și de aspectul urban al zonei, pentru îmbunătățirea imaginii urbane ale zonei unde sunt ele amplasate. Scenariul 1 cuprinde și lucrări de modernizare a spațiului adiacent stațiilor de transport public

Scenariul 2 tratează în mod unitar toate stațiile, indiferent de amplasament, propunând aceeași construcție în toate locațiile stabilite ca fiind zone de intervenție în cadrul proiectului.

Ambele scenarii considerate conțin facilități "smart city" precum panouri de informare a călătorilor, supraveghere video și vor permite instalarea de automate de vânzare bilete/carduri.

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituti, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

Terenul este intravilan aparținând domeniului public al Municipiului Bacau. Folosința actuală este de strada urbana.

Stațiile de transport propuse a se moderniza se regăsesc in intravilanul Municipiului Bacau si sunt situate atât in zona centrala a orașului cât și pe axa principală nord-sud și est-vest.

Terenul se afla in intregime in proprietatea domeniului public, ampriza străzilor ramanand nemodificata in urma procesului de modernizare/reamenajare a stațiilor de transport public. Atât pe timpul execuției, cat si după finalizarea acestora nu vor fi ocupate terenuri suplimentare.

Pe durata realizării investiției vor fi ocupate numai terenuri aflate in proprietatea domeniului public pentru organizarea de șantier. După definitivarea lucrărilor nu vorfi ocupate terenuri suplimentare.


Cele 39 de stații de transport public identificate în capitolul 2.4 sunt următoarele: Tabel 2 Lista stațiilor care sunt cuprinse în proiect

1

FNCtur

Calea Republicii

2

FNC retur

Calea Republicii

3

WMW-tur

Calea Republicii

4

WMW - retur

Calea Republicii

5

Aerostar-tur

Calea Republicii

6

Aerostar-retur

Calea Republicii

7

Chimiei-tur

Calea Republicii

8

Chimiei-retur

Calea Republicii

9

Narciselor-tur

Calea Republicii

10

Narciselor- retur

Calea Republicii

11

Orizont-tur

Calea Mărășești

12

Orizont- retur

Calea Mărășești

13

Piața Sud -tur

Calea Mărășești

14

Piața Sud - retur

Calea Mărășești

15

Tic-Tac-tur

Calea Mărășești

16

Tic-Tac-retur

Calea Mărășești

17

9 Mai CAS -tur

Strada 9 Mai

18

9 Mai CAS - retur

Strada 9 Mai

19

BCR-tur

Strada 9 Mai

20

BCR-retur

Strada 9 Mai

21

Piața Centrala-tur

Strada 9 Mai

22

Piața Centrala - retur

Strada 9 Mai

23

Banca Transilvania

Strada 9 Mai

24

Curtea de apel

Strada Ștefan cel Mare

25

Arena mall -tur

Strada Ștefan cel Mare

26

Arena mall - retur

Strada Ștefan cel Mare

27

Ștefan cel Mare-tur

Strada Ștefan cel Mare

28

Ștefan cel Mare - retur

Strada Ștefan cel Mare

29

Mioriței - tur

Strada Vadu Bistriței

30

Miorița - 22 decembrie

Str. Mioriței

32

Miorița - Bucium-tur

Str. Mioriței

32

Miorița - Bucium - retur

Str. Mioriței

33

Miorița - OMV-tur

Str. Mioriței

34

M iorita - OMV - retur

Str. Mioriței

35

Miorița - Energiei -tur

Str. Mioriței

36

Miorița - Energiei - retur

Str. Mioriței

37

Oituz

Str. Oituz

38

Catedrala

Bulevardul Unirii

39

Gara

Strada Gării

 • b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Proiectul dezvoltat in prezentul Studiu de fezabilitate, prin impactul pe care îl va avea la nivelul întregului sistem de transport public, vizeaza întreaga arie a municipiului Bacau.

Municipiul Bacău este inclus în ZMB - Zona Metropolitană Bacău, structură asociativă ce include localitățile Berești-Bistrița, Buhoci, Faraoani, Filipești, Gioseni, Hemeiuș, Itești, Izvoru Berheciului, Letea Veche, Luizi-Călugăra, Măgura, Mărgineni, Nicolae Bălcescu, Odobești, Prăjești, Bacău, Sărata, Săucești, Secuieni, Tamași și Traian.

Zona Urbană Funcțională (ZUF) stabilită de Banca Mondială prin Documentul cadru de implementare a dezvoltării urbane durabile - Axa prioritară 4, cuprinde mai multe comune (Cleja, Scorțeni și Gârleni), dar nu include trei comune din partea de est a municipiului Bacău și anume Prăjești, Traian, Secuieni, Odobești și Izvoru Berheciului. Analizele care se referă la împrejurimile municipiului Bacău se vor concentra în continuare pe UAT-urile incluse în Zona Urbană Funcțională (ZUF).

Din punct de vedere administrativ se învecinează cu localitățile Hemeiuș și Săucești în Nord, cu localitatea Letea Veche în est, la sud cu localitățile Luizi-Călugăra si Nicolae Bălcescu iar in vest cu localitățile Măgura și Mărgineni. între aceste limite orașul ocupă o suprafață de 4186,23 ha.

In ceea ce privește accesibilitatea în relație cu alte centrele urbane majore, Municipiul Bacău deține cele mai favorabile legături cu București, Ploiești, lași și Suceava. Buna accesibilitate este susținută de axa N-S (fostul coridor Pan-European IX) care traversează Bacăul. Există însă în continuare nevoia stringentă de optimizare a legăturilor rutiere și feroviare, dat fiind faptul că DN2 nu face față • c)   orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite;

Amplasamentul este situat în Bacău, jud. Bacău.

Municipiul Bacău, reședința județului cu același nume, se află în Nord-Estul țării, în partea central-vestică a Moldovei, Ea doar 9,6 km în amonte de confluența Siret-Bistrița. Geografic, se află la intersecția meridianului de 26° 55' longitudine estică cu paralela de 46° 35' latitudine nordică.

 • d)  surse de poluare existente în zonă;

Principala sursa de poluare in zona este reprezentata de poluarea atmosferica cu gaze cu efect de sera si emisii poluante datorate traficului rutier.

 • e)  date climatice și particularități de relief;

Clima municipiului este unul temperat-continental accentuat, cu ierni reci, veri secetoase și călduroase, datorat acțiunii unui complex de factori naturali (circulația generală a atmosferei, radiația solară, relieful) și antropici, orașul însuși având un rol esențial în crearea propriei topoclime printr-o serie de factori care se manifestă constant (materialele de construcție, profilul accidentat, spațiile verzi), respectiv prin intermediul unor factori secundari (încălzirea artificială, poluarea atmosferei). Acțiunea comună a acestora determină perturbări ale circuitului biogeochimic la nivelul sistemului, consecința directă fiind disconfortul urban.

Temperatura medie anuală este de 12 °C, oscilând între -4 °C, în luna ianuarie, și 20,6 °C, în luna iunie, constatandu-se o ușoară modificare a regimului termic în ultimii ani datorită lacurilor de acumulare, încălzirii globale și poluării atmosferei. Temperatura maximă absolută cu o valoare de 40,3 °C (24 iulie 2007) a fost depășită în vara anului 2012, când mercurul termometrului a urcat până la 41,9 °C în ziua de 7 august.

Patru trepte de altitudine, între 150 m și 250 m marchează relieful Bacăului, el aflându-se în cea mai mare parte a localității, pe a doua terasă 160-165 m. Se detașează terasa de luncă joasă, dar se înalță în șesul comun al Bistriței cu Șiretul. Albia majoră al Bistriței este predominantă în raza așezării, prin depozitele de prundișuri, constituind un adevărat rezervor pentru acumularea apelor freatice.

 • f) existența unor:

rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

Nu este cazul

posibile Interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție;

Nu este cazul

terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

Nu este cazul

f) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

(1) date privind zonarea seismică;

Zonarea valorilor de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani

Zonarea teritoriului României în termeni de perioadă de control Tc a spectrului de răspuns Conform Codului de proiectare seismică P 100/1-2013, accelerația terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontală a mișcării terenului) este ag = 0,35 g, iar perioada de colț este Tc= 0,70 sec, conform figurilor de mai sus.

(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice;

Capacitatea portantă a terenului de fundare din amplasamentul cercetat, determinată conform NP 112-2014 pentru o fundație cu lățimea B=l,00 m și o cotă de fundare Df=-2,00 m este:        _

pconv =  290,00 kN/m2;

Pentru alte dimensiuni ale tălpii fundațiilor, precum și în cazul unor încărcări aplicate excentric, se va reface calculul valorilor capacităților portante ale terenului de fundare conform paragrafului 3.3.1 și 4.2.1 din STAS 3300/2-85, respectiv ANEXA D din normativul NP 112-2014.

(ni) date geologice generale;

Ca unitate geomorfologică majoră, se încadrează în zona externă a Subcarpaților Orientali, pe Culoarul Șiretului, unitate depresionară cu forma alungită pe direcția aproximativ nord-sud care separă Subcarpații de Podișul Moldovenesc.

Situată pe un fundament Sarmatian Superior (Bessarabian-Kersonian), care cuprinde formațiuni de molasă argilo - nisipoasă de origine salmastră, terasa inferioară a Bistriței este formată din depozite ale Holocenului superior care încep cu bolovănișuri și pietrișuri în bază, apoi se continuă cu nisipuri și argile nisipoase - prăfoase și se încheie cu prafuri argiloase nisipoase. La suprafață este un strat superficial de sol vegetal Recent. Stratificația depozitelor holocene este orizontală, în discordanță cu stratele sarmatiene monoclinale. Litologia are variații laterale datorită schimbării condițiilor locale din timpul depunerii și existenței unui relief îngropat.

(rv) date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

Pentru întocmirea Studiului Geotehnic pe amplasamentul prezentului proiect și a proiectelor complementar cercetat s-au efectuat 70 (șaptezeci) sondaje geotehnice cu diametrul de 5", conduse până la o adâncime de -3,00 m, respectiv până la cota de -8,00 m (Sd 24, Sd 27). Pe parcursul executării sondajelor s-au prelevat probe de pământ care au permis stabilirea coloanei stratigrafice ale acestora.

Au fost realizate de asemenea și două penetrări dinamice cu conul langa sondajele Sd 24 și Sd 27, penetrări conduse până la adâncimea de -8,00 m.

în ANEXA 1, pe planul de situație, sunt prezentate pozițiile în amplasamente ale lucrărilor geotehnice efectuate pe teren.

Programul de investigații geotehnice a urmărit stabilirea următoarelor elemente semnificative din punct de vedere geotehnic ale amplasamentului:

> Identificarea succesiunii stratigrafice ale straturilor de pământ care alcătuiesc terenul de fundare din amplasament;

 • >     Determinarea poziției nivelului hidrostatic al apelor subterane;

 • >     Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale straturilor de pământ care alcătuiesc terenul de fundare din amplasament, prin analize și încercări de laborator;

 • >     Concluzii și recomandări privind condițiile geotehnice ale terenului de fundare din amplasamentul cercetat.

Pentru atingerea acestor obiective au fost recoltate din sondaje un număr de probe de pământ tulburate.Asupra probelor de pământ recoltate din forajele geotehnice efectuate s-au efectuat următoarele analize și determinări de laborator:

 • >    Analiza granulometrică a pământurilor;

 • >    Determinarea umidităților naturale (w);

 • >    Stabilirea consistenței pământurilor prin determinarea indicilor de consistență și de plasticitate (lc, lp);

 • >    Stabilirea unor caracteristici privind fenomenul de contracție-umflare al pământurilor (PUCM);

Rezultatele tuturor determinărilor și analizelor efectuate în laborator sunt prezentate în Fișele de sondaj Sd i...Sd 70 și în buletinele de analiză prezentate în ANEXA 2 din Studiul Geotehnic pentru "Documentații tehnico-economice faza SF și a cererilor de finanțare pentru cele 5 obiective/proiecte care fac parte din PMUD și sunt prevăzute ăn Documentul Justificativ pentru finanțare prin fFonduri Structurale și de Investiții Europene (DJ FES!) și finanțate prin Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1 din POR 2014-2020".

Clasificarea tipurilor de pământ din amplasamentul investigat s-a efectuat conform normativului SR EN ISO 24688/1 și SR EN ISO 14688/2 intitulat CERCETĂRI Șl ÎNCERCĂRI GEOTEHNICE -IDENTIFICAREA ȘI CLASIFICAREA PĂMÂNTURILOR și a standardelor geotehniceîn vigoare.

(v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

Conform Normativului NP 074 / 2014 intitulat „NORMATIV PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENȚELE Șl METODELE CERCETĂRII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE", se stabilește nivelul de risc geotehnic, pentru infrastructura clădirii, conform Tabelului de mai jos:

■ rjTiȚfj ij'Ș; 47.? 11jif-.r:s

îMt ijjȚș y.e'i-

ir' ț-y.î y’

Condiții de teren

Terenuri reduse

3

Apa subterană

Fără epuismente

1

Clasificarea construcției după categoria de importanță

Normală

3

Vecinătăți

Fără riscuri

1

TOTAL PUNCTAJ

8

La punctajul stabilit pe baza celor 4 (patru) factori se adaugă trei puncte corespunzătoare zonei seismice de calcul a amplasamentului, deoarece pentru Bacău, accelerația terenului pentru proiectare este (pentru componenta orizontală a mișcării terenului) ag = 0,35 g.

Rezultă un total de 11 (unsprezece) puncte, ceea ce încadrează lucrarea din punct de vedere al riscului geotehnic în tipul „MODERAT", iar din punctul de vedere al categoriei geotehnice în „CATEGORIA GEOTEHNICĂ 2".

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

Rețeaua hidrografică este reprezentată de cele două râuri, Șiret și Bistrița, și de afluenții acestora: Bahna, Izvoarele, Cleja - pentru Șiret, respectiv Trebeșul cu afluenții săi Bârnat și Negel - pentru Bistrița. Datorită influenței antropice regimul hidrologic al celor două râuri a fost complet modificat, amenajările hidroenergetice contribuind la regularizarea scurgerii. Pe Bistrița au fost create lacurile de acumulare Lilieci, Șerbănești cu rol complex: asigurarea energiei electrice, combaterea inundațiilor, alimentarea cu apă potabilă și industrială, practicarea sporturilor nautice.

Valea comună a celor două râuri are aspectul unui vast uluc depresionar cu orientare nord-sud, cu o deschidere laterală spre vest, spre valea Bistriței, și o îngustare spre sud, „poarta Șiretului”, suprapunându-se contactului dintre Colinele Tutovei și culmile subcarpatice Pietricica-Barboiu.

Toate lacurile de acumulare din Bacău sunt considerate arii naturale protejate avifaunistice si sunt in custodia Centrului Regional de Ecologie Bacău prin situl Natura 2000.

Din punct de vedere hidrogeologic se disting 3 categorii de apă subterană:

 • -  apă freatică cantonată și cu circulația în aluviunile recente din lunca pârâielor din zonă, la adâncimi relativ reduse, de 1,00...2,00 m și care este în strânsă legătură cu volumul precipitațiilor;

 • -  apă subterană freatică cantonată și cu circulația în stratul argilos de pe terase la adâncimi de 10,00...15,00 m;

 • -  apă subterană de adâncime medie și mare.

3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectura! și

Obiectivul investiției prevede modernizarea și amenajarea/reamenajarea de stații de transport public local în 39 de locații.

Investiția va fi împărțită în 39 de obiecte care corespund fiecărei stații în parte, după cum urmează:

 • 40. Obiect 1- Statie FNC Tur

 • 41. Obiect 2: Statie FNC Retur

 • 42. Obiect3: Statie WMWTur

 • 43. Obiect 4: Statie WMW Retur

 • 44. Obiect 5: Statie Aerostar TUR

 • 45. Obiect 6: Statie Aerostar RETUR

 • 46. Obiect 7: Statie Chimie Tur

 • 47. Obiect 8: Statie Chimie Retur

 • 48. Obiect 9: Statie Narcisa Tur

 • 49. Obiect 10: Statie Narcisa Retur

 • 50. Obiecții: Statie Orizont Tur

 • 51. Obiect 12: Statie Orizont Tur

 • 52. Obiect 13: Statie Piața Sud Tur

 • 53. Obiect 14: Statie Piața Sud Retur

 • 54. Obiect 15: Statie TicTacTur

 • 55. Obiect 16: Statie Tic Tac Retur

 • 56. Obiect 17: Statie Policinîca veche Tur

 • 57. Obiect 18: Statie Policinica veche Retur

 • 58. Obiectig: Statie BCR Tur

 • 59. Obiect 20: Statie BCR Retur

 • 60. Obiect 21: Piața Centrala Tur

 • 61. Obiect 22: Statie Piața Centrala Retur

 • 62. Obiect 23: Statie Banca Transilvania Retur

 • 63. Obiect 24: Statie Curtea de Apel

 • 64. Obiect 25: Statie Arena Mall - Tur

 • 65. Obiect 25: Statie Arena Mall - Tur

 • 66. Obiect 27: Statie Podul cu lanțuri - tur

 • 67. Obiect 28: Statie Podul cu lanțuri - retur

 • 68. Obiect 29: Statie Mioriței TUR

 • 69. Obiect 30: Statie Miorița - retur

 • 70. Obiect 31: Statie Banca Naționala TUR

 • 71. Obiect 32: Statie Banca Naționala RETUR

 • 72. Obiect 33: Statie Petrom TUR

 • 73. Obiect 34: Statie Petrom Retur

 • 74. Obiect35: Statie NV Karpen-tur

 • 75. Obiect 36: Statie NV Karpen - retur

 • 76. Obiect 37: Statie Gara

 • 77. Obiect 38: Statie Oîtuz Centrul Militar

 • 78. Obiect 39: Statie Catedrala

caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;

In vederea dezvoltării unor moduri alternative de transport, durabile si nepoluante, este necesara dezvoltarea corelata a unei infrastructuri fizice moderne si atractive, combinata cu o infrastructura informaționala si informatica ce sa permită accesul cu ușurința al potențialilor utilizatori la sistemul de transport.

Unul dintre obiectivele operaționale ale PMUD este implementarea unor tehnologii de ultima generație, care sa ofere caracterul de "inteligenta" sistemului de transport pulblic local. Acest sistem va fi corelat cu alte sisteme, cum ar fi cel de închiriere biciclete, cel de management al transportului sau cel referitor la managementul integrat al traficului, astfel incat, toate aceste elemente trebuie sa fie corelate intre ele.

Adițional acestei perspective tehnologice si funcționale, exista si un deziderat de ordin estetic sî urbanistic. Acesta se refera la calitatea elementelor propuse in dotarea spațiului public. Stațiile de autobuz vor fi amplasate pe artere/coridoare de mobilitate urbana integrata, coridoare care vor avea un anumit nivel calitativ si estetic ce nu va permite integrarea unei structuri inestetice sau de calitate inferioara.

Din punct de vedere urbanistic, statia de imbarcare/debarcare a calatorilor este un spațiu in care locuitorul municipiului va petrece timp, in fiecare zi, in așteptarea autobuzului. Acest timp poate fi valorificat prin oferirea de valoare adaugata data de spațiul de așteptare: un mediu prietenos, un mediu atractiv, un mediu dinamic si interactiv. Astfel, prin sisteme si dotări conexe suprastructurii de așteptare, se pot oferi anumite facilitați de informare, de comunicare, de planificare ruta, etc.

Având in vedere ca este un proiect învestitional integrat, menit sa reducă emisiile de gaze cu efect de sera si, in subsidiar, sa imbunatateasca condițiile de mediu, este necesar/de dorit ca structura statiei de autobuz sa fie una independenta energetic.

Se propun următoarele variante tehnice si constructive

Statie de autobuz '"inteligenta"

Varianta constructiva pentru Scenariul 1 este dezvoltarea unei statii proprii, cu model personalizat, care trebuie confecționată special. Aceasta statie de imbarcare/coborare calatori este o statie speciala, de tip "smart station", cu facilitați loT (internet of things), fiind un element constructiv avangardist in domeniul transportului public.

Acestea vor avea dispuse sisteme de afisaj electronic si sisteme interactive de furnizare a informațiilor legate de serviciului de transport public, cu informații actualizate in timp real cu privire la situația mijloacelor de transport in comun si alte informații de interes public si turistic, care fac parte intențiile de modernizare a transportului public in comun, conform PMUD.

Acesta statie autobuz are un design simplu, axat pe funcționalitate, dar si pe considerente estetice. Este foarte important ca structura statiei de fie deschisa, pentru a nu optura trecerea libera a fluxului de pietoni in statie, mai ales acolo unde trotuarele sunt foarte inguste. O astfel de statie poate fi amplasata cu ușurința pe trotuarele existente pe coridoarele analizate, acolo unde latimea minima a trotuarului va fi de a.5-a.6m, pentru ca permite trecerea libera a pietonilor. Statia de autobuz poate fi montata pe orice fel de suprafețe plane calculate sa suporte greutatea specifica la incarcare, cu fundare in structuri de beton armat. Picioarele de susținere a structurii au o lățime (adâncime) de 80 cm, ceea ce va optura libera trecere in cazul unui trotuar ingust.

Dimensiunea statiei este: lungimea de 6 m, latimea de î.^m (din care doar 80 cm amprenta la sol) si inaltimea de 2,60 m, cu copertine de sticla care depasesc cu 70 de cm latimea statiei, avand o capacitate de 33 de calatori. Amplasarea fiecărei statii se va face in funcție de spațiul disponibil si se va prevedea un model restrâns care sa asigure marcarea opririlor mijloacelor de transport in comun.

Statia este prevăzută cu 3 panouri de informare integrate: un ecran de afisaj LED de dimensiuni mari, careva fi poziționat in exterior si va avea rolul de informare publica si un ecran touch interactiv - amplasat la inaltimea de 1,30 m, accesibile calatorilor, cu rolul de acces la aplicația informatica de mobilitate, unde calatorii pot accesa informații privind: rutele optime, trasee, multimodalitate si interschimb intre rute pe baza unor puncte de origine-destinatie stabilite de utilizator, recomandări privind corelarea cu alte mijloace de transport, eventualitatea validării călătoriei sau a achiziției de bilete de călătorie; un panou informativ privind transportul public, cu prezentarea liniilor, a timpilor de așteptare in statie pana la sosirea autobuzului, panou aferent sistemului integrat de management al transportului, cu care se va corela.

Deasemena se va prevedea o banca integrata statiei de autobuz, din lemn tratat termic si ingifug.

Suportul metalic al statiei va fi prevăzut cu prize USB pentru încărcarea telefoanelor calatorilor care așteaptă in statie.

Va mai fi prevăzută signalistica cu marcarea liniilor de transport, sigla operatorului de transport si sigla municipiului.

Se vor prevedea panouri de sticla pentru protecția la vânt si intemperii.

Copertinele vor fi din sticla securizata si vor avea integrate panouri solare si sisteme de stocare a energiei. Iluminatul statiei va fi LED. Statia va fi complet independenta energetic pentru funcționarea sistemelor proprii, fiind insa necesara conexiunea la rețeaua de energie electrica din proximitate pentru consumul utilizatorului "panou informativ" si pentru siguranța.

Alte facilitați oferite: statia va deține un hotspot wifi pentru accesul la internet al calatorilor in timpul așteptării in statie; senzori de detecție a parametrilor de calitate a mediului înconjurător (temperatura, umiditate, particule in suspensie, etc.). Pentru utilizarea eficienta a resurselor energetice, statia va fi prevăzută cu senzori de proximitate, reducând intensitatea luminoasa a statiei atunci când aceasta este goala. Stațiile vor fi dotate cu camere video, care vor transmite in timp real informații video către centrul de comanda si control. Toate aceste informații provenite de la senzorii din statie vor fi transferați printr-o aplicație de automatizare, prin diferite protocoale posibile, către aplicația de mobilitate a Beneficiarului, instalata pe un server in cadrul Centrului de Comanda si control, iar prelucrarea acestor date va putea oferi municipalității informații utile, date si statistici privind datele de mediu, calatori, frecvente de utilizarea a transportului public, putând astfel personaliza sau adapta serviciile publice oferite cetățenilor si turiștilor.

în Scenariul 1, această soluție se aplică pentru următoarele obiecte:

1. FNCtur

 • 2 FNC retur

 • 7  Chimieî-tur

 • 8  Chimiei-retur

 • 9  Narciselor-tur

 • 10 Narciselor-retur

 • 11 Orizont-tur

 • 12 Orizont-retur

 • 13 Piața Sud-tur

 • 14 Piața Sud-retur

 • 17 9 Mai CAS-tur

 • 18 9 Mai CAS-retur

 • 19 BCR-tur

 • 20 BCR-retur

 • 21 Piața Centrala-tur

23 Banca Transilvania

 • 27 Ștefan cel Mare-tur

 • 28 Ștefan cel Mare - retur

 • 29 Mioriței-tur

 • 35 Miorița-Energiei-tur

 • 36 Miorița-Energiei-retur

 • 37 Oituz

în Scenariul 2, aceasta soluție se aplică pentru toate obiectele.

Copertina stație autobuz GPDue

Este un ansamblu de 4 copertine realizat din otel inoxidabil tratat in forma de piramide inversate. Tratamentele pot varia intre: galvanizare la cald, galvanizare la rece si galvanizare sendzimir. Gama de culori care pot fi aplicate după tratarea otelului depinde de aspectul final dorit: poros/ sablat.

Ansamblul este alcătuit din doua copertine mai înalte si doua mai scunde. Dimensiunile celor doua sunt: - 3080 mm inaltime x 2700 mm adâncime x 3500 mm lățime.

- 2660 mm inaltime x 3500 mm adâncime x 2700 mm lățime.

Fixarea se realizează prin intermediul unor suporți ce au rolul de a ancora copertinele intr-o fundație de beton.

în Scenariul i, această soluție se aplică pentru următoarele obiecte:

6      Aerostar-retur

 • 25    Arena mall-tur

 • 26     Arena mall - retur

în Scenariul 2, această soluție nu se aplică pentru nici unul din obiecte.

Copertina stație autobuz Foglia

Copertina Foglia este un ansamblu alcătuit din 3 elemente susținute de piloni. Un astfel de element are o panta de 2% si este alcătuit dintr-un cadru de susținere a plăcutelor din otel care este umplut cu panouri izolatoare cu o grosime de 30 mm. Pe partea superioara a acoperișului, panta potrivita a unuia dintre panouri asigura scurgerea apelor in interiorul unuia dintre pilonii de susținere. Toate părțile metalice sunt zincate la cald si acoperite cu pulbere poliesterica.

Fiecare element suspendat este susținut de cate 3 piloni de susținere. Aceștia au un diametru de 121 mm si sunt securizați la nivelul solului prin placi de baza de 3oomm x 3oomm.

Copertinele au următoarele configurații de dimensiuni:

- 6823mm lățime x 4io4mm adâncime x 3300 mm inaltime

în Scenariul 1, această soluție se aplică pentru următoarele obiecte:

 • 22     Piața Centrala - retur

 • 38     Catedrala

în Scenariul 2, această soluție nu se aplică pentru nici unul din obiecte.

Afisaj electronic Digital Totem

„XPIS" este un sistem de informare a pasagerilor interactiv. Acesta permite pasagerilor sa ist planuiasca calatoria astfel incat sa optimizeze timpii de calatorie/asteptare.

Acesta necesita o mentenanta anuala care include suport software de la distanta si o vizita la locație din partea unui tehnician local.

în Scenariul 1, această soluție se aplică pentru următoarele obiecte:

 • 3    WMW-tur

Lt     WMW - retur

 • 5     Aerostar-tur

 • 6      Aerostar-retur

 • 15     Tic-Tac-tur

 • 16     Tic-Tac - retur

22     Piața Centrala - retur

 • 30     Miorița-22 decembrie

 • 31     Miorița-Bucium-tur

 • 32     Miorița-Bucium-retur

 • 33    Miorița - OMV-tur

 • 34    Miorița-OMV-retur

 • 38     Catedrala

 • 39     Gara în Scenariul 2, aceasta soluție nu se aplică pentru nici unui din obiecte.

Pentru Obiectul 1: Stația PNC Tur, amplasament cu rol de stație de capăt pentru principalele linii din rețeaua de transport public din Municipiul Bacău, se propune amenajarea incintei, asigurarea accesului rutier și pietonal din str. Calea Republicii precum și realizarea unui ansamblu construit, constituit dintr-un corp de clădire fără închideri, copertină metalică, cu regim de înălțime P, cu rol

închiderile la nivelul acoperișului vorfi din stică securizată.

Indici tehnici:

SUPRAFAȚA TERENULUI

16,883.00 mp

SUPRAFAȚA CONSTRUITA

331 mp

SUPRAFAȚA DESFASURATA

331 mp

SUPRAFAȚA CIRCULAȚII AUTO + PIETONALE

1,255 mp

SUPRAFAȚA SPATII VERZI

224.56 mp

NR. CONSTRUCȚII PE TEREN

1

NR. PEROANE

5

NR. LOCURI DE GARARE

4

Această soluție se aplică doar în Scenariul i, în Scenariul 2 nu sunt prevăzute lucrări de amenajare a stației de capăt, ci doar a stației de tranzit, situată lângă partea carosabilă.

varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;

Stație de autobuz "inteligenta"

Sistemul constructiv este compus din elemente prefabricate din metal uzinat, protejate anticoroziv. Se vor asigura segmente transportabile pe sosea. Se vor monta pe fundații punctuale de beton armat si se vor reface finisajele in zonele de intervenție.

Se vor dispune elementele de structura pe travei de 6 m si în cazul celor reduse de doar 1,5 m.

Finisajele exterioare sunt constituite pentru a asigura rezistenta in timp si tratament antivandalism.

Structura metalica va fi acoperita cu panouri tip Alucobond 4 mm- 0,5 mm aluminiu, având o substructura metalica susținere bond si sticla (profile cornier 40X40X301171 si 30X30X3171171).

Geamurile vor fi duplex securizate si asigurate mecanic.

Copertinele se vor monta în sistem spider glass in puncte cu fiecare panou asigurat in patru puncte. Vor fi 6 panouri la copertina de 120X100 cm iar la zone de protecție vor 6 panouri 100X200 cm.

Prinderea la sticla se va face cu piese de preluare a încărcărilor mecanice de tip EPDM care sa asigure protecția împotriva spargerii la tensiuni de montare.

Având în vedere condițiile generale de amplasare, destinația și înălțimea construcției, precum și prevederile normativelor în vigoare, s-a adoptat pentru supantă, o structură de rezistență, cu tabla groasa sudata.

Accesul in stație se face la cota trotuarului. Se vor utiliza pardoseli antiderapante și finisaje lise si fara colturi contondente. Se va asigura un iluminat corespunzător.

Instalația electrică este proiectată astfel încât să se evite pericolul de electrocutare, conform prevederilor normativului 17-02. m

în principal sunt asigurate:

o Finisajele sunt antiderapante și previn riscul de alunecare;

o Iluminatul corespunzător.

Măsuri împotriva efracției - nu este cazul, se vor folosi materiale si sisteme antivandalism.

Copertina stație autobuz GPDue

Sistemul constructiv este compus din elemente prefabricate din metal uzînat, protejate anticoroziv. Se vor asigura segmente transportabile pe sosea. Se vor monta pe fundații punctuale de beton armat si se vor reface finisajele in zonele de intervenție.

Finisajele exterioare sunt constituite pentru a asigura rezistenta in timp si tratament antivandalism.

V           Structura metalica va fi tratată cu pulberi de aluminiu sau de oțel.

Având în vedere condițiile generale de amplasare, destinația și înălțimea construcției, precum și prevederile normativelor în vigoare, s-a adoptat pentru supantă, o structură de rezistență formată din plăci ancorate.

Accesul in stație se face la cota trotuarului. Se vor utiliza pardoseli antiderapante și finisaje lise si fara colturi contondente. Se va asigura un iluminat corespunzător.

Instalația electrică este proiectată astfel încât să se evite pericolul de electrocutare, conform prevederilor normativului 17-02. m

Instalațiile utilitare sunt proiectate conform reglementărilor tehnice specifice și nu afectează circulația liberă a utilizatorilor.

în principal sunt asigurate:

o Finisajele sunt antiderapante și previn riscul de alunecare;

f '                o Iluminatul corespunzător.

■■

Măsuri împotriva efracției - nu este cazul, se vor folosi materiale si sisteme antivandalism.

Copertina stație autobuz Foglia

Sistemul constructiv este compus din elemente prefabricate din metal uzinat, protejate anticoroziv. Se vor asigura segmente transportabile pe sosea. Se vor monta pe fundații punctuale de beton armat si se vor reface finisajele in zonele de intervenție.

Finisajele exterioare sunt constituite pentru a asigura rezistenta in timp si tratament antivandalism.

Structura metalica va fi tratată cu pulberi de aluminiu.

Accesul in stație se face la cota trotuarului. Se vor utiliza pardoseli antiderapante și finisaje lise si fara colturi contondente. Se va asigura un iluminat corespunzător.

Instalațiile utilitare sunt proiectate conform reglementărilor tehnice specifice și nu afectează circulația liberă a utilizatorilor.

în principal sunt asigurate:

o Finisajele sunt antiderapante și previn riscul de alunecare;

o Iluminatul corespunzător.

Măsuri împotriva efracției - nu este cazul, se vor folosi materiale si sisteme antivandalism.

Afisaj electronic Digital Totem

Specificații tehnice: - dimensiune display: 49/55/65 inch

Touch screen : P-CAP10 points


Luminozitate: 2000 nits

Timp de răspuns: 5ms

Rezoluție: 1920*1080

Fundația necesară pentru instalare este realizata din ciment si are următoarele dimensiuni: 400 mm adâncime si 650 mm x 650 mm lățime.

Stația FNCTur

Platforma stației de capăt va fi conectată la 4 peroane de îmbarcare-debarcare, întreaga zona fiind protejată de o copertină metalica.

Din punct de vedere constructiv, copertina este realizată astfel:

Fundații izolate sub stâlpii structurii metalice, pană la adâncimea recomandată prin studiul geotehnic.

La nivelul suprastructurii din stâlpi si grinzi principale și secundare din secțiuni laminate tip europrofile. In planul acoperișului vor exista contravantuiri orizontale, iar închiderile la nivelul acoperișului vorfi din stică securizată.

Infrastructura

Pentru Copertina metalică soluția de fundare este constituită din fundații izolate de tip cuzineți de beton armat (100x100 cm) si blocuri de fundare de beton simplu (2,30x2,30 m).

în cuzinetul din beton armat a fost prevăzută carcasa de șuruburi de ancoraj de care ulterior se fixează confecția metalică.

Suprastructura

Sistemul structural este constituit din stâlpi metalici din secțiune laminată HEA 240 si grinzi metalice principale IPE 240 si secundare IPE 240.

în planul invelitorii vor fi dispuse diagonale circulare, pentru a realiza împreună cu grinzile efectul de șaibă rigidă la nivelul acoperișului,

închiderile de la nivelul acoperișului se vor realiza din sticlă securizată.

Joantele de montaj ale elementelor metalice se vor realiza cu șuruburi de înaltă rezistență nepretensionate

Sistem rutier platformă parcare propus în incintă va avea următoarele straturi:

 • 4 cm BA16

 • 5 cm BAD22.4

8 cm BA3i,s

20 cm balast stabilizat

25 cm balast

20 cm strat formă balast

Sistem rutier pentru peroanele și trotuarul propus în incintă va avea următoarele straturi:

 • 6 cm pavaj

5 cm nisip

25 cm balast

închiderea sistemului rutier al platformelor carosabile din incintă se va realiza cu borduri perimetrale prefabricate cu dimensiunile 20x25x50011.

Bordurile se vor monta cu o fundație de beton simplu.

De asemenea, se va prevedea în incinta carosabilă o rețea de guri de scurgere, din fontă cu corp inferior modular, ajustabil, cu dimensiunile de gabarit 300x300111111.

echiparea șt dotarea specifică funcțiunii propuse.

Statie de autobuz "inteligenta"

Copertina stație autobuz GPDue

Panou publicitar cu 2 fete luminat cu LED,

Camera CCTV

dimensiune 1200 x 1800 mm,

Prize USB pentru încărcare telefon

Panou informații calatori, dimensiune 2260 x

Sistem de iluminat

700 mm

Afisaj electronic Digital Totem

Panou Touch-screen pentru aplicație mobilitate calatori, multimodalitate si e-plata.

Panou fotovoltaic amplasat in acoperișul stat iei.

Sistem de automatizare pentru comunicare date colectate din statii

Hotspot wifi

Camera CCTV

Prize USB pentru încărcare telefon

Senzori de mediu, senzor de proximitate Sistem software, pentru aplicația de mobilitate

Copertina stație autobuz Foglia

Stația FNC Tur

Prize USB pentru încărcare telefon

Sistem de iluminat

Afisaj electronic Digital Totem

Prize USB pentru încărcare telefon

Sistem de iluminat

Afisaj electronic Digital Totem
costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții;

S-au analizat următoarele scenarii tehnico-economîce de implementare a investiției in vederea determinării variantei optime de realizare a cerințelor identificate de către solicitant.

Scenariul i-Realizarea de stații configurate conform tipologiei amplasamentului,

Proiectant:                                                                                          Beneficiar:

S.C.FIP CONSULTING S.R.L.                                                     UATBACAU

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Modernizarea stațiilor de transport public în Municipiul Bacău

conform HG907/2016

Nr. cri.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (cu TVA

19%)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

464,100.00

88,179.00

552,279.00

Total capitol 2

464,100.00

88,179.00

552,279.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3-1

Studii

8,000.00

1,520.00

g,520.00

3.1.1 Studii de teren

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3 Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3-2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3-3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3-4

Certificarea performanței energetice și audîtul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3-5

Proiectare

320,328.86

60,862.49

381,191.35

3.5.1 Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3 Studiu de fezabilitate/ documentație de avizarea lucrărilor de intervenții și deviz general

26,575.00

5,049-25

31,624.25

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

2,000.00

380.00

2,380.00

3-5-5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

13,893.04

2,639.68

26,532.72

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție

277,860.82

52,793-56

330,654.38

3-6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3-7

Consultanță

293,893-50

55,839.77

349,733-27

3.7.2 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

260,293.50

49/455-77

3O9,749-27

3.7.2 Auditul financiar

33,600.00

6,384.00

39,984.00

3.8

Asistență tehnică

138,930.41

26,396.78

165,327-19

3.8.2 Asistență tehnică din partea proiectantului

37,048.11

7/039-14

44,087.25

3.8.2.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

27,786.08

5/279-36

33,065.44

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilorde execuție, avizat de către ISC

9,262.03

1,759-79

11,021.81

3.8.2 Dirigențîe de șantier

101,882.30

29,357-64

121,239.94

Total capitol 3

761,152.77

144,619.03

9O5,77i-8o

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

1,841,106.33

349,820.20

2,190,916.53

4.2

Murilaj utilaje, echipamente tehnologice șî funcționale

523,920.00

99,544.80

623,464.80

4-3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

6,897,001.00

1,310,430.19

8,207,431.19

4-4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

46

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total

Capitol

4

9,262,027.33

1/759,785-19

11,021,812.52

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5-i

Organizare de șantier

42,436.89

8,063.01

50,499-90

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

40,315.05

7,659-86

47,974.91

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

2,121.84

4O3-15

2,525.00

S-2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

96,398.05

12,318.50

108,716.54

5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului bănciifinanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

14,347.21

0.00

14,347.21

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2,869.44

0.00

2,869.44

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

14,347.21

0.00

14,347-21

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

64,834.19

12,318.50

77,152.69

5-3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

28,291.26

5,375-34

33,666.60

5-4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

96,600.00

18,354.00

114,954-00

Total capitol 5

263,726.20

44,110.85

307,837-05

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1 Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2 Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

Total capitole

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

20,751,006.30

2,036,694.07

12,787,700.37

din care: C+M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5,1.1)

2,869,441.38

545,193-86

3,414,635.24

în prețuri la data de 01.21.2018; leuro = 4.5744 Lei (curs Inforegio iulie 2017)

Beneficiar:

UAT BACAU

Obiect 1: Statie FNC Tur

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

(fără TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții șl instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

699,954.74

132,991.40

832,946.14

4.1.2

Rezistență

167,400.00

31,806.00

199,206.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

54,202.06

10,298.39

64,500.45

TOTAL 1 - subcap. 4.1

921,556.80

175,095.79

1,096,652.59

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

14,976.00

2,845.44

17,821.44

TOTAL II - subcap, 4,2

14,976.00

2,845.44

17,821.44

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

178,709.00

33,954.71

212,663.71

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap, 4.3+4.4+4.5+4.6

178,709.00

33,954.71

212,663.71

Total deviz pe obiect [Total 1 + Total II + Total III)

1,115,241.80

211,895.94

1,327,137.74

în prețuri la data de 01.11.2018; 1 euro = 4.5744 Lei (curs Inforegio iulie 2017)

Beneficiar:

UAT BACAU

Obiect 2: Statie FNC Retur

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

(fără TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

12,562.52

2,386.88

14,949.40

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTALI-subcap. 4.1

12,562.52

2,386.88

14,949.40

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

14,976.00

2,845.44

17,821.44

TOTAL II -subcap. 4.2

14,976.00

2,845.44

17,821.44

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

178,709.00

33,954.71

212,663.71

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

178,709.00

33,954.71

212,663.71

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II+Total iii)

206,247.52

39,187.03

245,434.55

în prețuri la data de 01.11.2018; 1 euro = 4.5744 Lei (curs Inforegio iulie 2017)

Beneficiar:

UAT BACAU

Obiect 3: Statie WMW Tur

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

(fără TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

1,552.74

295.02

1,847.76

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTALI-subcap. 4.1

1,552.74

295.02

1,847.76

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

7,200.00

1,368.00

8,568.00

TOTAL II - subcap. 4.2

7,200.00

1,368.00

8,568.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

35,508.00

6,746.52

42,254.52

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4-14.5+4.6

35,508.00

6,746.52

42,254.52

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total 11 + Total III)

44,260.74

8,409.54

52,670.28

în prețuri la data de 01.11.2018; 1 euro = 4.5744 Lei (curs Inforegio iulie 2017)

Beneficiar:

UAT BACAU

Obiect 4: Statie WMW Retur

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

(fără TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

1

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

1,552.74

295.02

1,847.76

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

1,552.74

295.02

1,847.76

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

7,200.00

1,368.00

8,568.00

TOTAL II-subcap. 4.2

7,200.00

1,368.00

8,568.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

35,508.00

6,746.52

42,254.52

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 43+4.4+4.5+4.6

35,508.00

6,746.52

42,254.52

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total 111}

44,260.74

8,409.54

52,670.28

în prețuri la data de 01.11.2018; 1 euro = 4.5744 Lei (curs Inforegio iulie 2017)

Beneficiar:

UATBACAU

Obiect 5: Statie AerostarTUR

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

(fără TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

1,552.74

295.02

1,847.76

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

1,552.74

295.02

1,847.76

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

7,200.00

1,368.00

8,568.00

TOTAL II - subcap. 4.2

7,200.00

1,368.00

8,568.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

35,508.00

6,746.52

42,254.52

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL IU - subcap. 4.3+4.4+45+4.6

35,508.00

6,746.52

42,254.52

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total 11 + Total III)

44,260.74

8,409.54

52,670.28

în prețuri la data de 01.11.2018; 1 euro = 4.5744 Lei (curs Inforegio iulie 2017)

Obiect 6: Statîe Aerostar RETUR


Beneficiar:

UAT BACAU


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

{fără TVA}

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

95,158.54

18,080.12

113,238.66

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

95,158.54

18,080.12

113,238.66

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

7,440.00

1,413.60

8,853.60

TOTAL II-subcap. 4.2

7,440.00

1,413.60

8,853.60

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

353,500.00

67,165.00

420,665.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap, 4.3+4.444.5+4.6

353,500.00

67,165.00

420,665.00

Total deviz pe obiect (Total 1 +Total îl+Total 111}

456,098.54

86,658.72

542,757.26

în prețuri la data de 01.11.2018; 1 euro = 4.5744 Lei {curs Inforegio iulie 2017)
Beneficiar:

UAT BACAU

Obiect 7: Statie Chimie Tur

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

(fără TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

36,673.00

6,967.87

43,640.87

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

36,673.00

6,967.87

43,640.87

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

14,976.00

2,845.44

17,821.44

TOTAL 11-subcap. 4.2

14,976.00

2,845.44

17,821.44

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

178,709.00

33,954.71

212,663.71

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4-14.5+4.6

178,709.00

33,954.71

212,663.71

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total III)

230,358.00

43,768.02

274,126.02

în prețuri la data de 01.11.2018; 1 euro = 4.5744 Lei (curs Inforegîo iulie 2017)

Beneficiar: UAT BACAU

Obiect 8: Statie Chimie Retur

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

(fără TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

8,019.20

1,523.65

9,542.85

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTALI-subcap. 4.1

8,019.20

1,523.65

9,542.85

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

14,976.00

2,845.44

17,821.44

TOTAL II - subcap. 4.2

14,976.00

2,845.44

17,821.44

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

178,709.00

33,954.71

212,663.71

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.444.5+4.6

178,709.00

33,954.71

212,663.71

Total deviz pe obiect (Total 1 +Total 11 + Total III)

201,704.20

38,323.80

240,028.00

în prețuri la data de 01.11.2018; 1 euro - 4.5744 Lei (curs Inforegio iulie 2017)

Beneficiar:

UAT BACAU

Obiect 9: Statie Narcisa Tur

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

(fără TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

7,900.53

1,501.10

9,401.63

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTALI-subcap. 4.1

7,900.53

1,501.10

9,401.63

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

14,976.00

2,845.44

17,821.44

TOTAL 11 - subcap, 4.2

14,976.00

2,845.44

17,821.44

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

178,709.00

33,954.71

212,663.71

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.444.5+4.6

178,709.00

33,954.71

212,663.71

Total deviz pe obiect (Total 1 +Total ÎI+Total 111)

201,585.53

38,301.25

239,886.78

în prețuri la data de 01.11.2018; 1 euro = 4.5744 Lei (curs Inforegio iulie 2017)

Beneficiar:

UAT BACAU

Obiect 10: Statie Narcisa Retur

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

(fără TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

14,901.89

2,831.36

17,733.25

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

14,901.89

2,831.36

17,733.25

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

14,976.00

2,845.44

17,821.44

TOTAL II-subcap. 4.2

14,976.00

2,845.44

17,821.44

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

178,709.00

33,954.71

212,663.71

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

178,709.00

33,954.71

212,663.71

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total li + Total III)

208,586.89

39,631.51

248,218.40

în prețuri la data de 01.11.2018; 1 euro = 4.5744 Lei (curs Inforegîo iulie 2017)

Beneficiar:

UAT BACAU

Obiect 11: Statie Orizont Tur

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

(fără TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

7,953.51

1,511.17

9,464.68

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTALI-subcap. 4.1

7,953.51

1,511.17

9,464.68

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

14,976.00

2,845.44

17,821.44

TOTAL II-subcap. 4.2

14,976.00

2,845.44

17,821.44

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

178,709.00

33,954.71

212,663.71

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 43+4.4+4.5+4.6

178,709.00

33,954.71

212,663.71

Total deviz pe obiect (Total 1+Total II + Total III)

201,638.51

38,311.32

239,949.83

în prețuri la data de 01.11.2018; 1 euro = 4.5744 Lei (curs Inforegio iulie 2017)

Beneficiar:

UAT BACAU

Obiect 12: Statie Orizont Tur

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

(fără TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

46,360.36

8,808.47

55,168.83

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTAL l-subcap. 4.1

46,360.36

8,808.47

55,168.83

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

14,976.00

2,845.44

17,821.44

TOTAL II - su bea p. 4.2

14,976.00

2,845.44

17,821.44

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

178,709.00

33,954.71

212,663.71

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4-14.5-1-4.6

178,709.00

33,954.71

212,663.71

Total deviz pe obiect (Țotal I + Total II + Total 111}

240,045.36

45,608.62

285,653.98

în prețuri la data de 01.11.2018; 1 euro = 4.5744 Lei (curs înforegio iulie 2017)

Beneficiar:

UAT BACAU

Obiect 13: Statie Piața Sud Tur

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

(fără TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

22,126.50

4,204.04

26,330.54

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

22,126.50

4,204.04

: 26,330.54

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

14,976.00

2,845.44

17,821.44

TOTAL II - subcap. 4.2

14,976.00

2,845.44

17,821.44

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

178,709.00

33,954.71

212,663.71

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

178,709.00

33,954.71

212,663.71

Total deviz pe obiect (Total 1+Total II + Total III)

215,811.50

41,004.19

256,815.69

în prețuri la data de 01.11.2013; 1 euro = 4.5744 Lei (curs Inforegio iulie 2017)

Beneficiar:

UAT BACAU

Obiect 14: Statie Piața Sud Retur

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

(fără TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

46,428.90

8,821.49

55,250.39

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTAL l-subcap. 4.1

46,428.90

8,821.49

55,250.39

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

14,976.00

2,845.44

17,821.44

TOTAL ll-subcap. 4.2

14,976.00

2,845.44

17,821.44

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

178,709.00

33,954.71

212,663.71

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.444.5+4.6

178,709.00

33,954.71

212,663.71

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total III)

240,113.90

45,621.64

285,735.54

în prețuri la data de 01.11.2018; 1 euro = 4.5744 Lei (curs Inforegio iulie 2017)

Beneficiar: UAT BACAU

Obiect 15: Statie Tic Tac Tur

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

(fără TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

1,470.46

279.39

1,749.85

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

1,470.46

279.39

1,749.85

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

7,200.00

1,368.00

8,568.00

TOTAL II - subcap. 4.2

7,200.00

1,368.00

8,568.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

35,508.00

6,746.52

42,254.52

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporaîe

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.344.4+4.5+4.6

35,508.00

6,746.52

42,254.52

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total III)

44,178.46

8,393.91

52,572.37

în prețuri la data de 01.11.2018; 1 euro = 4.5744 Lei (curs Inforegîo iulie 2017}

Beneficiar:

UAT BACAU

Obiect 16: Statie Tic Tac Retur

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

(fără TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

1,470.46

279.39

1,749.85

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

1,470.46

279.39

1,749.85

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

7,200.00

1,368.00

8,568.00

TOTAL îl-subcap. 4.2

7,200.00

X368.00

8,568.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

35,508.00

6,746.52

42,254.52

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+43+4,6

35,508.00

6,746.52

42,254.52

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total III)

44,178.46

8,393.91

52,572.37

în prețuri la data de 01.11.2018; 1 euro = 4.5744 Lei (curs Inforegio iulie 2017)

Beneficiar:

UATBACAU

Obiect 17: Statie Policinica veche Tur

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

(fără TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

7,824.17

1,486.59

9,310.76

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

7,824.17

1,486.59

9,310.76

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

14,976.00

2,845.44

17,821.44

TOTAL II - subcap. 4.2

14,976.00

2,845.44

17,821.44

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

178,709.00

33,954.71

212,663.71

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL 111 - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

178,709.00

:   33,954.71

212,663.71

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total III)

201,509.17

38,286.74

239,795.91

în prețuri la data de 01.11.2012; 1 euro = 4.5744 Lei (curs Inforegio iulie 2017)

Proiectant:

S.C. PIP CONSULTING S.R.L.


Beneficiar: UAT BACAU


Obiect 18: Statie Policinica veche Retur

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

(fără TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

9,058.55

1,721.12

10,779.67

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTAL 1-subcap. 4.1

9,058.55

1,721.12

10,779.67

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

14,976.00

2,845.44

17,821.44

TOTAL II-subcap. 4.2

14,976.00

2,845.44

17,821.44

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

178,709.00

33,954.71

212,663.71

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.444.5+4.6

178,709.00

33,954.71

212,663.71

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II+Total III)

202,743.55

38,521.27

241,264.82

în prețuri la data de 01.11.2018; 1 euro = 4.5744 Lei (curs Inforegio iulie 2017)

Beneficiar:

UAT BACAU

Obiect 19: Statie BCR Tur

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

(fără TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală șî amenajări exterioare

8,019.21

1,523.65

9,542.86

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

8,019.21

1,523.65

9,542.86

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

14,976.00

2,845.44

17,821.44

TOTAL II-subcap. 4.2

14,976.00

2,845.44

17,821.44

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

178,709.00

33,954.71

212,663.71

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.444.5+4.6

178,709.00

33,954.71

212,663.71

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total 11 + Total III)

201,704.21

38,323.80

240,028.01

în prețuri la data de 01.11.2018; 1 euro = 4.5744 Lei (curs Inforegio iulie 2017)

Proiectant:

S.C. FIP CONSULTING S.RL.


Beneficiar:

UAT BACAU


Obiect 20: Statîe BCR Retur

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

(fără TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

7,452.55

1,415.98

8,868.53

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTALI-subcap. 4.1

7,452.55

1,415.98

8,868.53

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

14,976.00

2,845.44

17,821.44

TOTAL II - subcap. 4.2

14,976.00

2,845.44

17,821.44

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

178,709.00

33,954.71

212,663.71

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

178,709.00

33,954.71

212,663.71

Total deviz pe obiect {Total 1 + Total 11 +Total III)

201,137.55

38,216.13

239,353.68

în prețuri la data de 01.11.2018; 1 euro = 4.5744 Lei (curs Inforegio iulie 2017)

Beneficiar: UAT BACAU

Obiect 21: Piața Centrala Tur

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

(fără TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4

4.1*

- Cheltuieli pentru investiția de bază Construcții și instalații

.....

............... ......

1 . ..

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

8,019.21

1,523.65

9,542.86

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

8,019.21

1,523.65

9,542.86

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

14,976.00

2,845.44

17,821.44

TOTAL II - subcap. 4.2

14,976.00

2,845.44

17,821.44

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

178,709.00

33,954.71

212,663.71

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.444.5+4.6

178,709.00

33,954.71

212,663.71

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total ill)

201,704.21

38,323.80

240,028.01

în prețuri la data de 01.11.2018; 1 euro = 4.5744 Lei (curs Inforegio iulie 2017)

Beneficiar:

UAT BACAU


Obiect 22: Statie Piața Centrala Retur


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

(fără TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

39,227.18

7,453.16

46,680.34

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTALI -subcap.4.1

39,227.18

7,453.16

46,680.34

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

31,200.00

5,928.00

37,128.00

TOTAL II-subcap. 4.2

31,200.00

5,928.00

37,128.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

524,602.00

99,674.38

624,276.38

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III-subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

524,602.00

99,674.38

624,276.38

Total deviz pe obiect (Total 1+Total 11 + Total III)

595,029.18

113,055.54

708,084.72

în prețuri la data de 01.11.2018; 1 euro = 4.5744 Lei {curs Inforegio iulie 2017)

Beneficiar: UAT BACAU

Obiect 23: Statie Banca Transilvania Retur

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

(fără TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

6,552.13

1,244.90

7,797.03

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

6,552.13

1,244.90

7,797.03

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

14,976.00

2,845.44

17,821.44

TOTAL II - subcap. 4.2

14,976.00

2,845.44

17,821.44

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

178,709.00

33,954.71

212,663.71

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL UI - subcap. 4.3+4.444.514.6

178,709.00

33,954.71

212,663.71

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II +Total 111}

200,237.13

38,045.05

238,282.18

în prețuri la data de 01.11.2018; 1 euro = 4.5744 Lei (curs Inforegîo iulie 2017)

Beneficiar:

UAT BACAU

Obiect 24: Statie Curtea de Apel

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

(fără TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

6,384.67

1,213.09

7,597.76

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTAL 1-subcap. 4.1

6,384.67

1,213.09

7,597.76

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

14,976.00

2,845.44

17,821.44

TOTAL II -subcap. 4.2

14,976.00

2,845.44

17,821.44

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

178,709.00

33,954.71

212,663.71

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporaîe

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 43+4.4+4.5+4.6

178,709.00

33354.71

212,663.71

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II+Total III)

200,069.67

38313.24

238382.91

în prețuri la data de 01.11.2018; 1 euro = 4.5744 Lei (curs inforegio iulie 2017)

Beneficiar:

UATBACAU

Obiect 25: Statie Arena Mall - Tur

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

(fără TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

186,133.00

35,365.27

221,498.27

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTALI-subcap.4.1

186,133.00

35,365.27

221,498.27

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

15,216.00

2,891.04

18,107.04

TOTAL II - subcap. 4.2

15,216.00

2,891.04

18,107.04

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

496,701.00

94,373.19

591,074.19

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

496,701.00

94,373.19

591,074.19

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total III)

698,050.00

132,629.50

830,679.50

în prețuri la data de 01.11.2018; 1 euro = 4.5744 Lei (curs Inforegio iulie 2017)

Beneficiar:

UAT BACAU

Obiect 25: Statie Arena Mall - Tur

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

(fără TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

230,803.22

43,852.61

274,655.83

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

230,803.22

43,852.61

274,655.83

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

15,216.00

2,891.04

18,107.04

TOTAL II - subcap, 4.2

15,216.00

2,891.04

18,107.04

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

496,701.00

94,373.19

591,074.19

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 43+4.4+4.5+4.6

496,701.00

94,373.19

591,074.19

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total III)

742,720.22

141,116.84

883,837.06

în prețuri la data de 01.11.2018; 1 euro = 4.S744 Lei (curs inforegio iulie 2017)

Beneficiar:

UAT BACAU

Obiect 27: Statie Podul cu lanțuri - tur

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

{fără TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

8,019.21

1,523.65

9,542.86

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTAL 1-subcap. 4.1

8,019.21

1,523.65

9,542.86

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

14,976.00

2,845.44

17,821.44

TOTAL II-subcap. 4.2

14,976.00

2,845.44

17,821.44

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

178,709.00

33,954.71

212,663.71

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

178,709.00

33,954.71

212,663.71

Total deviz pe obiect {Total 1 +Total 11+Total III)

201,704.21

38,323.80

240,028.01

în prețuri la data de 01.11.2018; 1 euro = 4.5744 Lei (curs inforegio iulie 2017)

Beneficiar: UAT BACAU

Obiect 28: Statie Podul cu lanțuri - retur

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

(fără TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

8,019.21

1,523.65

9,542.86

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

8,019.21

1,523.65

9,542.86

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

14,976.00

2,845.44

17,821.44

TOTALII-subcap. 4.2

14,976.00

2,845.44

17,821.44

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

178,709.00

33,954.71

212,663.71

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+44+4.5+4.6

178,709.00

33,954.71

212,663.71

Total deviz pe obiect (Total 1 +Total II + Total III)

201,704.21

38,323,80

240,028.01

în prețuri ia data de 01.11.2018; 1 euro ~ 4.5744 Lei (curs Inforegio iulie 2017)

Beneficiar:

UAT BACAU

Obiect 29: Statie Mioriței TUR

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

(fără TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

1,470.46

279.39

1,749.85

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

1,470.46

279.39

1,749.85

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

7,200.00

1,368.00

8,568.00

TOTAL II-subcap. 4.2

7,200.00

1,368.00

8,568.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

35,508.00

6,746.52

42,254.52

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.414.5+4.6

35,508.00

6,746.52

42,254.52

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total III)

44,178.46

8,393.91

52,572.37

în prețuri îa data de 01.11.2018; 1 euro = 4.5744 Lei (curs Inforegio îuiîe 2017)

Beneficiar:

UAT BACAU

Obiect 30: Statie Miorița - retur

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

(fără TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

8,019.21

1,523.65

9,542.86

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații'

0.00

0.00

0.00

TOTAL 1-subcap. 4.1

8,019.21

1,523.65

9,542.86

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

14,976.00

2,845.44

17,821.44

TOTAL 11-subcap, 4.2

14,976,00

2,845.44

17,821.44

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

178,709.00

33,954.71

212,663.71

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4,444.5+4.6

178,709.00

33,954.71

212,663.71

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total 11 + Total III)

201,704.21

38,323.80

240,028.01

în prețuri la data de 01.11.2018; 1 euro = 4.5744 Lei (curs Inforegio iulie 2017)

Beneficiar:

UAT BACAU

Obiect 31: Statie Banca Naționala TUR

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

(fără TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

1,470.46

279.39

1,749.85

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTALI-subcap. 4.1

1,470.46

279.39

1,749.85

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

7,200.00

1,368.00

8,568.00

TOTAL 11 - subcap. 4.2

7,200.00

1,368.00

8,568.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

35,508.00

6,746.52

42,254.52

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

35,508.00

6,746.52

42,254.52

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total 11+Total III)

44,178.46

8,393.91

52,572.37

în prețuri Ea data de 01.11.2018; 1 euro = 4.5744 Lei (curs inforegio iulie 2017}

Beneficiar:

UAT BACAU

Obiect 32: Statie Banca Naționala RETUR

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

(fără TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

1,470.46

279.39

1,749.85

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTALI-subcap. 4.1

1,470.46

279.39

1,749.85

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

7,200.00

1,368.00

8,568.00

TOTAL 11 - subcap. 4.2

7,200.00

1,368.00

8,568.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

35,508.00

6,746.52

42,254.52

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

35,508.00

6,746.52

42,254.52

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total III)

44,178.46

8,393.91

52,572.37

în prețuri la data de 01.11.2013; 1 euro = 4.5744 Lei (curs Inforegio iulie 2017)

Beneficiar: UAT BACAU

Obiect 33: Statie Petrom TUR

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

(fără TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

1,470.46

279.39

1,749.85

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTALI-subcap. 4.1

1,470.46

279.39

1,749.85

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

7,200.00

1,368.00

8,568.00

TOTALII -subcap.4.2

7,200.00

1,368.00

8,568.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

35,508.00

6,746.52

42,254.52

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4,6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

35,508.00

6,746.52

42,254.52

Total deviz pe obiect (Total 1+Total 11 + Total 111)

44,178.46

8,393.91

52,572.37

în prețuri la data de 01.11.2018; 1 euro = 4.5744 Lei (curs Inforegio iulie 2017)

Beneficiar:

UAT BACAU


Obiect 34: Statie Petrom Retur


Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

(fără TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4

- Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

1,470.46

279.39

1,749.85

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

1,470.46

279.39

1,749.85

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

7,200.00

1,368.00

8,568.00

TOTAL 11 - subcap. 4.2

7,200.00

1,368.00

8,568.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

35,508.00

6,746.52

42,254.52

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.444.5+4.6

35,508.00

6,746.52

42,254.52

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total 11 + Total HI)

44,178.46

8,393.91

52,572.37

în prețuri la data de 01.11.2018; 1 euro = 4.5744 Lei (curs Inforegîo iulie 2017)

Proiectant:

S.C. FiP CONSULTING S.R.L.


Beneficiar: UAT BACAU


Obiect 35: Statie NV Karpen - tur

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

(fără TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

8,019.21

1,523.65

9,542.86

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTAL 1-subcap. 4.1

8,019.21

1,523.65

9,542.86

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

14,976.00

2,845.44

17,821.44

TOTAL II -subcap. 4.2

14,976,00

2,845.44

17,821.44

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

178,709.00

33,954.71

212,663.71

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

178,709.00

33,954.71

212,663.71

Total deviz pe obiect (Total 1 +Total II +Total III)

201,704.21

38,323.80

240,028.01

în prețuri la data de 01.11.2018; 1 euro = 4.5744 Lei (curs Inforegio iulie 2017)

Proiectant:

S.C.FIP CONSULTING S.R.L.


Beneficiar:

UAT BACAU


Obiect 36: Statîe NV Karpen - retur

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

(fără TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

8,019.21

1,523.65

9,542.86

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

8,019.21

1,523.65

9,542.86

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

14,976.00

2,845.44

17,821.44

TOTAL II-subcap. 4.2

14,976.00

2,845.44

17,821.44

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

178,709.00

33,954.71

212,663.71

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.444.5+4.6

178,709.00

33,954.71

212,663.71

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total lil)

201,704.21

38,323.80

240,028.01

în prețuri la data de 01.11.2018; 1 euro = 4.5744 Lei (curs Inforegio iulie 2017)

Proiectant;

S.C. FIP CONSULTING S.R.L


Beneficiar:

UAT BACAU


Obiect 37: Statie Gara

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

(fără TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

1,470.46

279.39

1,749.85

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTAL 1-subcap. 4.1

1,470.46

279.39

1,749.85

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

7,200.00

1,368.00

8,568.00

TOTAL II - subcap. 4.2

7,200.00

1,368.00

8,568.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

35,508.00

6,746.52

42,254.52

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+44+4.5+4.6

35,508.00

6,746.52

42,254.52

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total 11 + Total III)

44,178.46

8,393.91

52,572.37

/ '                                    în prețuri la data de 01.11.2018; 1 euro = 4.5744 Lei (curs Inforegio iulie 2017)

Proiectant:

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Beneficiar:

UAT BACAU


Obiect 38: Statie Oituz Centrul Militar

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

(fără TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

6,707.30

1,274.39

7,981.69

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

6,707.30

1,274.39

7,981.69

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

14,976.00

2,845.44

17,821.44

TOTAL II-subcap. 4.2

14,976.00

2,845.44

17,821.44

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

178,709.00

33,954.71

212,663.71

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.444.5+4.6

178,709.00

33,954.71

212,663.71

Total deviz pe obiect (Țotal 1 + Total II+Total III)

200,392.30

38,074.54

238,466.84

în prețuri la data de 01.11.2018; 1 euro = 4.5744 Lei (curs Inforegia iulie 2017)

Obiect 39: Statie Catedrala

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

(fără TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

48,755.44

9,265.43

58,030.87

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

48,765.44

9,265.43

58,030.87

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

31,200.00

5,928.00

37,128.00

TOTAL li - subcap. 4.2

31,200.00

5,928.00

37,128.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

524,502.00

99,674.38

624,276.38

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+45+4.6

524,502.00

99,674.38

624,276.38

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total 11+Total III)

604,567.44

114,867.81

719,435.25

în prețuri Ea data de 01.11.2018; 1 euro = 4.5744 Lei (curs Enforegio iulie 2017)

Deviz alternativ:

Scenariul 2 - Tratarea unitară a tuturor stațiilor

Proiectant:                                                                                              Beneficiar:

S.C.FIP CONSULTING S.R.L.                                                            UATBACAU

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Modernizarea stațiilor de transport public în Municipiul Bacău

conform HG907/2016

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fata TVA)

TVA 19%

Valoare (cu TVA

19%)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

464,100.00

88,179.00

552,279.00

Total capitol 2

464,100.00

88,179.00

552,279.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.1.1 Studii de teren

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3 Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

266,517.02

50,638.24

317,155.26

3.5.1 Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3 Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

26,575.00

5,049.25

31,624.25

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

2,000.00

380.00

2,380.00

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

11,330.57

2,152.81

13,483.38

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție

226,611.45

43,056.18

269,667.63

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

293,893.50

55,839.77

349,733.27

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

260,293.50

49,455.77

309,749.27

3.7.2 Auditul financiar

33,600.00

6,384.00

39,984.00

3.8

Asistență tehnică

113,305.73

21,528.09

134,833.81

3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului

30,214.86

5,740.82

35,955.68

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

22,661.15

4,305.62

26,966.76

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

7,553.72

1,435.21

8,988.92

3.8.2 Dirigenție de șantier

83,090.87

15,787.26

98,878.13

Total capitol 3

681,716.25

129,526.09

811,242.33

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0.00

0.00

0.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

584,064.00

110,972.16

695,036.16

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

6,969,651.00

1,324,233.69

8,293,884.69

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

7,553,715.00

1,435,205.85

8,988,920.85

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

15,722.46

2,987.27

18,709.73

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

14,936.34

2,837.90

17,774.24

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

786.12

149.36

935.49

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

64,570.11

10,046.44

74,616.55

5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

5,315.50

0.00

5,315.50

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1,063.10

0.00

1,063.10

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5,315.50

0.00

5,315.50

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

52,876.01

10,046.44

62,922.45

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

10,481.64

1,991.51

12,473.15

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

96,600.00

18,354.00

114,954.00

Total capitol 5

187,374.21

33,379.22

220,753.43

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

8,886,905.45

1,686,290.16

10,573,195.61

din care: C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,063,100.34

201,989.06

1,265,089.40

în prețuri la data de 01.11.2018; 1 euro = 4.5744 Lei (curs Inforegio iulie 2017)

costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice.

Nu e cazul

studiu topografic;

Coordonatele punctelor au fost determinate in Sistem de Proiecție Stereografic 1970 si sistemul național de referința altimetric Marea Neagra 1975. Densitatea punctelor de detaliu a fost aleasa conform cerințelor impuse de tipul lucrării, avand in vedere scara planului si ținând cont de accidentatia si sinuozitatea terenului. Au fost raportate puncte ce caracterizează poziția si forma detaliilor topografice.

studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a terenului;

Este anexat prezentei documentații.

studiu hidrologic, hidrogeologic;

Nu este cazul                                                                                 C

studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

Nu este cazul

studiu de trafic și studiu de circulație;

Este anexat prezentei documentații.

raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;

Nu este cazul

studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisaj ere;

Nu este cazul


studiu privind valoarea resursei culturale; Nu este cazul

studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției. Nu este cazul


Durata de realizare este exprimată în luni efective de lucru si cuprinde atat perioada de pregătire a execuției (AP - actîvîtati pregatitioare), cat si principalele etape de execuție a lucrării. Durata totala de realizare a proiectului este de 24. luni (2 ani). Durata activitatilor pregătitoare este de 11 luni, cuprinzând realizarea proiectului tehnic, obținerea autorizației de construire si derularea procedurilor de achiziție pentru execuția de lucrări si alte servicii conexe (ex: supervizarea lucrărilor). Durata de execuție este de 12 luni.

Graficul de execuție este comun ambelor Scenarii tehnice de realizare a obiectelor de investiție de fac obiectul prezentului contract.________________

Pagina 105


ANULi

ANUL 2

ACHIZIȚII

2

Achiziție MP

2

Achiziție Informare-Pub + promovare

3

Achiziție audit financiar

Achiziție de Proiect Tehnic + Asistenta din partea proiectantului

5

Achiziție servicii de verificare PT

6

Achiziție dirigentie de șantier

7

Achiziție execuție lucrări

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

1

Elaborare PTh

2

Verificarea PTh

3

Obținere avize/acorduri

4

Execuție lucrări

MW

Uf

5

Asistenta tehnica proiectant pe perioada lucrărilor

6

Dirigentie de șantier

7

Management de proiect

8

Informare si publicitate

9

Auditul Financiar

10

DEPUNERE CERERE DE RAMBURSARE FINALA

Modernizarea stațiilor de transport public în Municipiul Bacău

 • 4. Analiza fiecărui/fiecârei scenariu/opțiuni tehnico- economic(e) propus(e)

Cadrul de analiză

Analiza cost beneficiu este principalul instrument de estimare și evaluare economică a proiectelor. Astfel, prezenta analiză cost - beneficiu are drept scop stabilirea următoarelor aspecte:

o măsura în care proiectul contribuie la politica de dezvoltare a sectorului de transporturi în România și în mod special la atingerea obiectivelor axei prioritare în cadrul căreia se solicită în prezent fonduri europene, respectiv Prioritatea de investiții 4e ("Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare"), Obiectivul specific 4.1 ("Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă") din POR 2014-2020;

o măsura în care proiectul are nevoie de co-fînanțare de la Uniunea Europeană;

o măsura în care proiectul contribuie la bunăstarea economică a regiunii (a ariei de impact).

Analizele cost-beneficiu financiare si economice vor avea ca date de intrare rezultatele evaluărilor tehnice si ale estimărilor privind costurile de investiției ale proiectului si se vor fundamenta pe reglementările tehnice in vigoare in Romania.

Analiza cost-beneficiu se va baza pe principiul comparației costurilor alternativelor de implementare a investiție propuse în situația actuală. Modelul teorectic aplicat este Modelul DCF-Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) - care cuantifică diferența dintre beneficiile și costurile generate de proiect pe durata sa de funcționare, ajustând această diferență cu un factor de actualizare, operațiune necesară pentru a „aduce" o valoare viitoare la momentul de baza a evaluării costurilor.

Analiza cost-beneficiu va fi realizata in preturi fixe, pentru anul de baza al analizei 2019, echivalent cu anul de baza al actualizării costurilor. Prin urmare, toate costurile vor fi exprimate in preturi constante anul 2019.

Principiile și metodologîile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt în conformitate cu:

o Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2015, de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 2303/2013 al Parlamentului European în ceea ce privește metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu.

o Commission Delegated Regulation (EU) No 480/2014 of 3 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultura! Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund;

o „Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020", decembrie 2014;

o National Assessment Guidelines for Transport Projects Voi 2 Part C: Guide to Economic and Financial Cost Benefit Analysis and Risk Analysis, General Transport Mașter Plan AECOM;

o „Update of the Handbook on Externai Costs of Transport", European Comission - DG MOVE, Final Report (ianuarie 2014).

în conformitate cu documentul „Commission Implementing Regulation (EU) 207/2015 of 20 January 2015" - Annex III, structura analizei cost-beneficiu este după cum urmează:

o Descrierea contextului;

o Definirea obiectivelor;

o Identificarea proiectului;

o Rezultatele studiilor de fezabilitate, inclusiv analiza cererii si analiza opțiunilor;

o Analiza financiara;

o Analiza economică;

o Analiza de risc.

Acest conținut-cadru va fi adaptat în conformitate cu cerințele Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Perioada de referință

Prin perioada de referința se înțelege numărul maxim de ani pentru care se fac prognoze in cadrul analizei economico-financiare. Prognozele privind evoluțiile viitoare ale proiectului trebuie sa fie formulate pentru o perioada corespunzătoare in raport cu durata pentru care proiectul este util din punct de vedere economic. Alegerea perioadei de referința poate avea un efect extrem de important asupra indicatorilor financiari si economici ai proiectului.

Concret, alegerea perioadei de referința afecteaza calcularea indicatorilor principali ai analizei cost-beneficiu si poate afecta, de asemenea, determinarea ratei de cofinantare. Pentru majoritatea

Confom Ghidului DG Regio privind metodologia de lucru pentru Analiza cost-beneficiu, pentru perioada de programare 2014-2020, orizonturile de timp de referința, formulate in conformitate cu profilul fiecărui sector in parte, sunt următoarele:

Calendarul de analiza a proiectelor de infrastructura

Sectorul

Perioada de referință (ani)

Cai ferate

30

Apă/ canal

30

Drumuri

25-30

Gestionarea deșeurilor

.25-30

Porturi și aeroporturi

25

Transport urban

25-30

Energie

15-25

Cercetare și inovare

15-25

Bandă largă

15-20

Infrastructură comercială

10-15

Alte sectoare

10-15

5ursa: Anexa I la Regulamentul (EU) Nr. 480/2014

Asa cum se poate observa din tabel, perioada de referința luata in considerare pentru proiectele de transport urban este de 25-30 de ani. Având in vedere specificul investiției, analiza cost-beneficiu va fi realizata pe o perioada de 25 de ani.

Calendarul de implementare a Proiectului

Durata de analiza in cadrul analizei cost-beneficiu, conform tabelului anterior, este de 25 de ani din care primii cinci ani (2019-2022) reprezintă perioada de implementare a proiectului, iar intervalul 2023-2042 reprezintă perioada de operare a investiției (20 de ani).

Scenariul de referință

Scenariul contrafactual "fără proiect" ("A face minimum" sau "Business as usual") este scenariul de referință față de care este comparată opțiunea (opțiunile, dacă este cazul) scenariului "cu proiect". Scenariul de referință presupune continuarea situației existente, dar poate include și alte investiții care sunt așteptate să se realizeze înainte de anii stabilițî/avuți în vedere, aflate în implementare sau doar cu avizele luate, dar având finanțarea asigurată.Factori de risc antropic! = fenomene de interacțiune între om și natură, declanșate sau favorizate de activități umane și care sunt dăunătoare societății în ansamblu și existenței umane în particular: accidente datorate muniției neexplodate sau a armelor artizanale; accidente nucleare, chimice și biologice; accidente majore pe căile de comunicații, incendii de mari proporții; eșuarea sau scufundarea unor nave; eșecul utilităților publice; avarii la construcții hidrotehnice; accidente în subteran; prăbușiri ale unor construcții, instalații sau amenajări.

în funcție de activitatea care le-a declanșat, riscurile antropice se pot structura în tehnologice și sociale:

Riscuri tehnologice/ industriale. Aceasta categorie include o gama largă de accidente, declanșate de om cu sau fără voia sa, legate de activități industriale, cum sunt exploziile, scurgerile de substanțe toxice, poluarea accidentală, etc.

Riscuri sociale. Eșecul utilităților publice, conflictele militare și sociale, etc.

Probabilitatea de apariție a unor astfel de riscuri este mica iar influenta lor asupra investiției este de asemenea una minora si care se poate manifesta local pe zone restrânse ale proiectului.

Factori de risc naturali = manifestări extreme ale unor fenomene naturale, precum cutremurele, furtunile, inundațiile, seceta, care au o influență directă asupra vieții fiecărei persoane, asupra societății și a mediului inconjurător, în ansamblu: erupții vulcanice; cutremure; prăbușiri; tasări sau alunecări de teren; avalanșe; furtuni; inundații; epidemii; invazii ale insectelor; boli ale plantelor; contaminări infecțioase; incendii.

în vederea prevenirii riscurilor naturale, studiul geotehnic efectuat a furnizat o serie de informații cu privire la clima, adâncime de îngheț, seismicitate ce vor fi luate in considerare la proiectare si execuția lucrărilor.

(           Conform SR11100/1-93 amplasamentul se situează în zona cu seismicitate de 6 grade MSK

K            (perioada de revenire de 50 ani).

Conform reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea 1 - Prevederi de proiectare pentru clădiri" indicativ P100/1-2013, zonarea valorii de vârf a accelerației terenului pentru proiectare, în zona studiată, pentru evenimente seismice având intervalul mediu de recurență IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani, are o valoare ag = o,isg. Valoarea perioadei de control (colț) a spectrului de răspuns este Tc=o,7 sec.

Din punct de vedere al încadrării în categoria geotehnică, conform normativului NP 074/2014, lucrarea ce urmează a se executa se încadrează în categoria cu risc geotehnic MODERAT.

necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz;

Pentru a permite in viitor mutarea rețelelor de electricitate si de curenti slabi in subteran s-a prevăzut a fi pozate tuburi corugate pentru amplasarea cablurilor intr-un sânt avand forma trapezoidala. Se vor respecta prevederile normativelor NTE 007/08/00 si I7/2011. La intersecțiile străzilor au fost dispuse cămine de tragere pentru evitarea afectării ulterioare a structurilor rutiere.

soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

Este necesara asigurarea următoarelor utilitati pentru buna funcționare a obiectivului de investiții:

Racordarea la rețeaua de curent electric pentru alimentarea stațiilor de inchiriere biciclete.

Racordarea la rețeaua de curent electrica pentru alimentarea stațiilor îmbarcare calatori transport public, care vor fi dotate cu sisteme de informare si cu automate de eliberare cârduri de calatorii, inclusiv iluminat ambiental al statiei.

Racordarea la rețeaua de apa, pentru realizarea irigării aliniamentelor de spațiu verde.

Racordarea la rețeaua de curent electric pentru alimentarea stațiilor de încărcare a autobuzelor electrice

Racordările se vor realiza pe baza de soluții stabilite cu proprietarii rețelelor de distribuție, in conformitate cu avizele care vorfi obținute.

®i ^SsL'9592'.Kb'j -îl -■ O’T.i¥'s5;-Ță^.<

 • a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

Proiectul va avea un impact ridicat atat la nivel social, cat si cultural, atat prin creșterea calitatii vieții locuitorilor din municipiul Bacău, ca urmare a dezvoltării unui sistem de transport public de persoane modern, accesibil, eficient, dar si a altor mijloace de transport (velo), punând astfel la dispoziția locuitorilor a unor alternative de deplasare modeme, cu un nivel ridicat de comfort.

De asemenea, proiectul va avea un impact ridicat din punct de vedere cultural, acesta ducând la schimbarea mentalitatii oamenilor in ceea ce privește utilizarea transportului public in comun, a bicicletelor sau a mersului pe jos, „educandu-i" pe aceștia in ceea ce privește beneficiile si impactul utilizării unor mijloace de transport nepoluante. Prin oferirea unei infrastructuri înalte calitativ, a unor facilitați moderne si accesibile proiectul isi aduce aportul la reducerea emisiilor de CO2. Dezvoltarea si modernizarea mijloacelor de transport din municipiu vor contribui la creșterea atractivitatii acestuia, ducând la dezvoltarea sa economica.

In implementarea proiectului un factor important il va constitui respectarea principiului egalitatii de sanse pe toate planurile: Egalitatea de sanse intre barbati si femei - asigurata prin participarea echilibrata in echipa de management și de implementare a proiectului atat a femeilor cat si a bărbaților, Egalitate de sanse din punct de vedere al vârstei - prin proiect se va asigura o participare echitabila din punct de vedere al vârstei pentru membrii echipei de management/de implementare. Egalitatea de sanse va fi obtinuta prin creșterea accesibilității intre zonele componente ale mun., dând astfel sanse si opțiuni de mobilitate egale pentru locuitorii orașului, chiar daca locuiesc in zonele periferice sau in zona centrala. Se asigura astfel un acces modern si facil pentru locuitorii municipiului către zona centra la, către zonele cu locuințe colective cu densitate ridicata, către institutiî de interes public (unitati de invatamant, unitati medicale, unitati cultural-educationale), către locurile de munca, recreere si cu caracter comercial, contribuind la eliminarea segregării teritoriale si la creșterea calitatii vieții in mediul urban. Prin proiect se dorește dezvoltarea unui spațiu urban si a unei infrastructuri adaptate tuturor nevoilor de mobilitate, destinat tuturor categoriilor de varsta sau sociale din municipiu.

Infrastructura pietonala va fi astfel conceputa si proiectata pentru a veni în sprijinul persoanelor cu mobilitate redusa (vârstnici, persoane cu handicap). Sistemele implementate in aceasta zona (mobilier urban, stațiile de așteptare transport public) vor fi dotate cu funcționalități multiple, pentru a ușura deplasările si accesul la informație al cetățenilor si turiștilor.

La elaborarea proiectului s-a tinut cont de principiul nediscriminării în conformitate cu Directivele Europene și OG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare. în implementarea proiectului vor fi luate în considerare toate politicile și practicile prin care să nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință, indiferent de: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice. In ceea ce privește nediscriminarea si egalitatea de gen, implementarea acestui proiect va contribui la dezvoltarea sistemului de transport public local accesibil din punct de vedere fizic, financiar si social, fiind o obligație de serviciu public in accepțiunea prevederilor Regulamentului CE 1370/2007. Mijloacele de transport public vor fi dotate cu rampe de acces pentru persoanele cu handicap, prevăzute cu loc pentru scaunul cu rotile, iar infrastructura din stațiile de transport va fi realizata pentru accesibilitatea ridicata a persoanelor cu deficiente către mijlocul de transport in comun.

In cadrul tuturor investițiilor in infrastructura se va avea in vedere ca toate obstacolele fizice sa fie înlăturate. Astfel, realizarea tuturor lucrărilor la infrastructura urbana se va realiza cu respectarea prevederilor Legii 44.8/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilîtati, precum si prevederile Normativului privind adaptarea clădirilor civile si spațiului urban Ea nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ N051-2012. Revizuire N051/2000. Astfel, stațiile de transport public se vor proiecta astfel incat sa nu existe obstacole sau bariere fata de accesul deplin al persoanelor cu dizabilitati. Mijloacele de transport public vor fi dotate cu rampe de acces pentru persoanele cu handicap, prevăzute cu loc pentru scaunul cu rotile, iar infrastructura din stațiile de transport va fi realizata pentru accesibilitatea ridicata a persoanelor cu deficiente (pentru persoanele cu cecitate cromatica, pentru hipoacuziei, pentru nevazatori) către mijlocul de transport in comun. La bord, semnalul pentru solicitare „statie sau deschidere usi" va fi semnalizat optic la usa din mijloc, unde este montata rampa de acces a persoanelor cu dizabilitati și a celor ce se deplasează cu căruciorul. Menționam ca proiectul prevede masuri de adaptare a infrastructurii, inclusiv a echipamentelor si mijloacelor de trasnport in comun pentru accesul si operarea de către persoanele cu dizabilitati, inclusiv masuri de conformare cu obligațiile legale în acest domeniu.

 • b)  estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

Număr de locuri de munca in faza de realizare: 40

Număr de locuri de munca in faza de operare:i

 • c)  impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz;

Impactul asupra biodiversității se manifesta mai mult în prima etapa a amenajării organizării de șantier și se concretizează, în speța, la nivelul terenului cu diferite folosințe care va fi ocupat temporar.Pentru realizarea proiectului terenul afectat aparține domeniului public.Pe întreaga perioada de funcționare a organizării de șantier, principalele efecte negative asupra ecosistemelor din imediata vecinătate sunt cauzate de creșterea nivelului de zgomot și a vibrațiilor și de generarea de noxe de poluanți.

Referitor la rețeaua de arii protejate la nivel național si rețeaua NATURA 2000, din analiza lucrării se poate observa că nu va există un impact direct asupra acestora. Impactul asupra biodiversității se manifesta mai mult în prima etapa a amenajării organizării de șantier și se concretizează, în speță, la nivelul terenului cu diferite folosințe care va fi ocupat temporar.în perioada de execuție principalii poluanți care vor fi eliberați în atmosferă, și care generează efecte negative asupra biodiversității, în vecinătatea zonelor de lucru sunt particulele de praf. Alături de acestea, dar în cantități mai mici, vor fi prezenți pe parcursul perioadei de construcție următorii poluanți susceptibili de a produce dezagremente asupra biodiversității: NOx, SO2, CO, pe o distanță de aproximativ 200 m în jurul fronturilor de lucru.

Oxizii de azot în combinație cu alți poluanți:

 • •   Studiile de specilitate relevă că în funcție de valorile coeficientului sinergie dintre NOx și particulele în suspensie, se consideră limita de 300 m în jurul organizării de șantier, de 200 m în jurul gropilor împrumut și 200 mîn ambele părți ale șantierului de pe drum până la care plantele sunt supuse unui stres chimic.

Dioxidul de sulf:

 • •   Efectele fitotoxice ale SO2 sunt influențate de abilitatea țesutului plantelor de a transforma SO2 în forme relativ netoxice. Sulfitul (SO32) și acidul sulfitic (HSO3-) sunt principalii compuși formați de dizolvarea SO2 în soluții apoase. Transformarea lor în sulfat prin mecanisme enzimatice și non-enzimatice reduce efectele fitotoxice.

Metale grele:

 • •  în timpul perioadei de construcție a obiectivului propus, fluxul de metale grele care exista în emisii este foarte redus.

Poluarea atmosferică are diverse consecințe nocive asupra florei precum:

 • •  lezarea frunzelor pe porțiuni sau în totalitate;

 • •  modificări de culoare a frunzelor care se usucă;

 • •  distrugerea plantei.

Pentru fauna din zona studiată principalul factor perturbator îl poate constitui stresul cauzat în mare măsura de zgomotul produs de lucrările de construcții.Deși poluanții eliberați în atmosferă pot avea efecte nocive asupra vegetației și faunei, datorită cantităților mici și a concentrațiilor acestora, care se vor situa sub limita maxim admisă de normativele în vigoare, se poate aprecia că nu vor avea efecte negative majore asupra stării de sănătate a florei și faunei din zonă.

în timpul perioadei de construcție vor apare situații pe termen scurt de stres chimic asupra vegetației, datorate expunerii la impurificarea cu NOx pe distante de pana la 200 m fata de amplasamentul drumului si de drumurile de acces.De asemenea, condiții de stres chimic asupra vegetației, generate de nivelurile concentrațiilor de NO2 și de SO2 vor apare în vecinătatea organizării de șantier până la distante de 150-200111.

Concentrații de NOx în aer care sa prezinte riscuri pentru unele specii de animale pot fi întâlnite pe o distanta de circa 100 m de ambele parti ale amplasamentului drumului în timpul concentrării maxime a lucrărilor de construcție, precum și pe circa 2oom în jurul organizării de șantier.

Arealul de lucru și volumele de material fin ce vor intra în suspensie sunt mici în raport cu dimensiunile ecosistemului receptor. Din acest motiv, se poate aprecia ca impactul lucrărilor de execuție asupra ecosistemului terestru este suficient de redus pentru a permite refacerea naturala a zonelor afectate, la scurt timp după încetarea acestor lucrări.Sursa de poluare principală a biodiversitații, în perioada de operare, este reprezentată de traficul rutier.

Traficul rutier poate afecta flora și fauna inclusiv din arealele protejate prin:

 • -  creșterea concentrațiilor de substanțe toxice în aer;

 • -  depunerea unor poluanti pe sol și în plante;

 • -  creșterea nivelului de im purificatori în apele de suprafața și în pânza de apa freatica;

 • -  creșterea nivelului poluării sonore.

Poluanți generați de desfășurarea traficului rutier (oxizi de nitrogen, compuși organici volatiili non-metanici, metan, oxizi de carbon, amoniac, particule de metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi polinucleare (HAP) și dioxid de sulful), se propagă prin dispersie în mediu, având efecte maxime pe o fâșie de aproximativ 50 m de-o parte și de alta a drumului.

Respectarea masurilor recomandate și a legislației specifice de protecția mediului în perioada de operare a drumului vor asigura un impact redus asupra florei și faunei.De asemenea, datorită duratei de realizare a proiectului cat si a suprafeței reduse pe care se desfasoara, se estimează că impactul asupra biodiversității va fi negativ neglijabil.lmpactul pentru perioada de execuție este caracterizat ca negativ moderat, pe termen scurt, cu arie de manifestare în imediata vecinătate.

Impactul asupra solului și subsolului

Principalul impact asupra solului și subsolului, în perioada de execuție, este consecința ocupării temporare de terenuri pentru organizarea de șantier, etc. De asemenea, realizarea proiectului nu presupune ocuparea definitivă a unor suprafețe de teren, lucrarea se executa pe amplasamentul drumului existent.

Formele de impact, identificate asupra solului și subsolului în perioda de execuție, sunt:

-înlăturarea stratului de sol vegetal și construirea unui profil artificial prin lucrările deterasamente;

 • - deterioarea profilului se sol pe o adâncime de 3-5 m prin explotarea gropilor de împrumut;

 • - apariția eroziunii;.

 • - pierderea caracteristicilor naturale a stratului de sol fertil prin depozitare neadecvată a acestuia în haldele de sol- rezultate din decopertărî;

-înlăturarea/degradarea stratului de sol fertil în zonele unde vor fi realizate noi drumuri tehnologice, sau devieri ale actualelor căi de acces;

 • - deversări accidentale ale unorsubstanțe/compuși direct pe sol;

 • - depozitarea necontrolată a deșeurilor, materialelor de construcție, deșeurilor tehnologice;

 • - potențiale scurgeri ale sistemelor de canalizare/colectare ape uzate;

 • - modificări calitative ale solului sub influența poluanților prezenți în atmosferă;

Poluanți atmosferici produc efecte negative asupra calității solurilor aflate în vecinătatea amplasamentelor fronturilor de lucru și organizării de șantier. Studiile din domeniu relevă existența unei zone sensibile de până la 30 de metri față de operațiunile de lucru desfășurate. Această zonă este considerată posibil a fi afectată de realizarea proiectului.

Efectele poluanților atmosferici asupra solului sunt următoarele:

 • >  Particule de praf (rezultate din manevrarea pământului, a materialelor de construcție, arderea combustibililor)

o Suprafețele de sol pe care se depun aproximativ 300-1000 g/mp/an, pot fi afectate de modificări ale pH-ului precum și susceptibile de modificări structurale;

o Depășirile concentrațiilor maxime în aer ale particulelor în suspensie, nu ridică probleme, atâta timp cât acestea sunt generate la manevrarea volumelor de pământ.

 • > S02șiN0x

o Acești oxizi sunt considerați a fi principalele substanțe răspunzătoare de formarea depunerilor acide;

o Procesul de formare a depunerilor acide începe prin antrenarea celor doi poluanți în atmosferă, care în contact cu lumina solară și vaporii de apă formează cumpuși acizi;

o Efectul acestor depuneri este acidifierea solului care atrage reducerea faunei în sol, a microorganismelor și scăderea capacității productive a solului;

în perioada de operare, sursele de poluare a solului și subsolului vor fi reprezentate de:

 • - depozitări necontrolate de deșeuri;

 • - ape pluviale colectate de pe carosabil;

 • - accidente în care sunt implicate autovehicule transportatoare de materiale chimice toxice;

 • - emisii în atmosferă datorate traficului.

Se consideră ca zonă sensibilă ca fiind aceea cuprinsă pe o lățime de 30 de metri de ambele părți ale drumului.

în țara noastră, până în prezent, nu s-a evidențiat poluarea terenurilor ca efect al traficul rutier. Concentrațiile de Pb, Ni, Zn,Cd în sol în vecinătatea drumurilor s-au încadrat în prevederile Ordinului 756/1997 privind evaluarea poluării mediului, respectiv au rezultat mai mici decât pragurile de alerta pentru soluri mai puțin sensibile.Se apreciază că impactul asupra solului și subsolului, este negativ, de importanță medie, temporar (prin ocuparea temporară de terenuri) și permanent (prin ocuparea definitivă de terenuri).

Impactul asupra calității și regimului cantitativ al apei

Perioada de construcție

Un pericol important pentru apă este legat de modificările calitative ale apei produse prin poluarea cu impurități care îi alterează proprietățile fizice, chimice și biologice.

Din activitatea specifică de construcție vor rezulta următoarele tipuri de ape:

• ape pluviale impurificate din zona proiectului, ca urmare a desfășurării lucrărilor de construcție;

• ape uzate menajere rezultate de la organizarea de șantier ce va fi amenajata în perioada șantierului de construcție.

Sursele posibile de poluare a apelor ca urmare a actîvitatii de construcție sunt nesemnificative și pot parea în special în situații accidentale ca urmare a lucrărilor de execuție propriu-zisa, manevrarea materialelor de construcție, traficul de șantier și funcționarea utilajelor. Lucrările de construcție determina antrenarea unor particule fine de pamant care pot ajunge în cursurile de apa locale. Manevrarea și punerea în opera a materialelor de construcții (beton, aggregate etc.) determina emisii specifice fiecărui tip de material și fiecărei operații de construcție. Astfel, se pot produce pierderi accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din mașinile și utilajele șantierului. Manevrarea defectuoasa a autovehiculelor care transporta diverse tipuri de materiale sau a utilajelor în apropierea cursurilor de apa poate conduce la producerea unor deversări accidentale în acestea.


Traficul greu poate determina diverse emisii de substanțe poluante în atmosfera (NOx, CO, SOx, particule în suspensie etc). De asemenea, ca urmare a frecării și uzurii mecanismelor de transmisie ale utilajelor (calea de rulare, pneuri) pot rezulta particule în suspensie care vor fi antrenate de precipitații și transferate în sol și surse de apa. Se considera ca alimentarea cu carburanți și întreținerea utilajelor și a mijloacelor de transport se va face de unitati specializate sau contractori ai beneficiarului.

Punctul de lucru ale organizării de șantier nu va fi amplasat în imediata apropiere a apelor de suprafață: râuri, parâuri, vai, cu respectarea prevederilor legale.

Pentru organizărea de șantier se vor realiza sisteme de canalizare, epurare și evacuare a apelor uzate menajere, provenite de la spatii igienico-sanitare cat și pentru apele meteorice care spala

în timpul lucrărilor de execuție, conform legislației naționale privind protecția mediului nu vor fi deversate ape uzate, reziduuri sau deșeuri de orice fel în apele de suprafața sau subterane, pe sol sau în subsol.

Debitele de ape uzate menajere, din perioada de construcție, vor fi calculate în funcție de numărul de puncte cu organizare de șantier. Astfel, se estimează următoarele:

Q zi max = 3 mc/zi pentru 1 punct de organizare de șantier.

Aceste debite vor fi evacuate prin racorduri la canalizarea din vecinătate.Se estimează că valorile indicatorilor de calitate al apelor uzate menajere evacuate pe perioada de construcție se vor încadra în limitele normativului NTPA-002/2005 privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare. Se vor respecta prevederile H.G. 352/2005 (             privind modificarea și completarea HG188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de

descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

Concluzie: Se estimează ca valorile indicatorilor de calitate al apelor pluviale convențional curate se vor încadra în limitele impuse în normativul NTPA-002/2005 privind condițiile de evacuare a apelor uzate din rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare (HG 352/2005 privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate), situandu-se sub pragurile de alerta corespunzătoare Ord. Min. APPM nr. 756/2997.

Se estimează un impact negativ, direct și secundar, pe termen scurt și mediu.

Perioada de funcționare

în perioada de funcționare există următoarele surse de poluare a apelor:

depunerea directă pe luciul apei de poluați rezultați de la traficul rutier;

f ..                  - deversări de ape uzate neepurate, direct în emisari;

Se apreciază că poluarea datorată noxelor traficului rutier va fi nesemnificativă, în contextul drumului deja existent.

Conform NTPA 001/2005, valorile limita de încărcare cu poluanți a apelor uzate evacuate în receptori naturali sunt:

MTS: 35mg/l

CCO:7omg/l

PB:o.2mg/l

Zn:o.5mg/I

Astfel, se estimeză încadrarea în valorile limită ale concentrațiilor de poluanți.

Se estimează un impact negativ, direct și secundar, pe termen scurt și mediu.

Impactul asupra calității aerului

Atmosfera poate fi afectată de o multitudine de substanțe solide, lichide sau gazoase. Indicatorii legați de mediul atmosferic sunt organizați pe trei nivele: indicatori de presiune (emisii de poluanți), indicatori de stare (calitatea aerului) și indicatori de răspuns (măsurile luate și eficacitatea lor).

Printre sursele principale emitente de poluanți sunt: circulația auto, șantierele de construcție și implicit betonierele.

în cele ce urmeaza vor fi prezentate sursele și poluanții caracteristici etapei de realizare a lucrărilor propuse prin prezentul proiect.

Emisiile din timpul desfășurării perioadei execuției proiectului sunt asociate în principal cu demolări, cu mișcarea pământului, cu manevrarea materialelor și construirea în sine a unor facilități specifice.

Activitățile care se constituie în surse de poluanți atmosferici în etapa de realizare a proiectului sunt următoarele:

 • >   Activități desfășurate în cadrul organizărilor de șantier;

 • >   Activitati desfășurate în amplasamentul lucrărilor

 • >   Traficul aferent lucrărilor de construcții.

Poluantul specific operațiilor de construcții prezentate anterior este constituit de particule în suspensie cu un spectru dimensional larg, incluzând și particule cu dimensiuni aerodimamice echivalente mai mari de io pm (pulberi inhalabile, acestea putând afecta sanatatea umana).

Emisiile de praf variază adesea în mod substanțial de la o zi la alta, în funcție de nivelul activităților, de operațiile specifice și de condițiile meteorologice dominante.

Natura temporară a lucrărilor de construcție le diferențiază de alte surse nedirijate de praf, atât în ceea ce privește estimarea, cât și controlul emisiilor. Realizarea lucrărilor de construcție consta intr-o serie de operații diferite, fiecare cu durata și potențialul propriu de generare a prafului. Emisiile de pe amplasamentul unei construcții au un început și un sfârșit care pot fi bine definite, dar variază apreciabil de la o faza la alta a procesului de construcție. Aceste particularități le diferențiază de marea majoritate a altor surse nedirijate de praf, ale căror emisii au fie un ciclu relativ staționar, fie un ciclu anual ușor de evidențiat.Alături de emisiile de particule vor aparea emisii de poluanți specifici gazelor de eșapament rezultate de Ea utilajele cu care se vor executa operațiile și de la vehiculele pentru transportul materialelor. Poluanții caracteristici motoarelor cu ardere interna de tip DIESEL, cu care sunt echipate utilajele și autovehiculele pentru transport sunt: oxizi de azot (NOX), compuși organici nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi policiclice (HAP), bixoid de sulf (S02).

Regimul emisiilor acestor poluanți este, ca și în cazul emisiilor de praf, dependent de nivelul activitatii și de operațiile specifice, prezentând o variabilitate substanțiala de la o zi la alta, de la o faza la alta a procesului.

Sursele de emisie a poluanților atmosferici specifice obiectivului studiat sunt surse la sol sau în apropierea solului (înălțimi efective de emisie de până la 4 m fata de nivelul solului), deschise (cele care implica manevrarea pământului) și mobile.

Caracteristicile surselor și geometria obiectivului înscriu amplasamentul, în ansamblu, în categoria surselor de suprafața și liniare de poluare (realizare și refacere drum de acces și a tronsonului). Pentru limitarea emisiilor de pulberi se vor lua masuri tehnice de reținere a acestora cum ar fi

Se menționează ca activitățile pentru realizarea propriu-zisa a lucrărilor proiectate, respectiv turnarea de straturilor rutiere și lucrări de construcții - montaj pentru realizarea lucrărilor specifice incluse în proiect, nu conduc la emisii de poluanți, cu excepția gazelor de eșapament rezultate de la vehiculele pentru transportul materialelor și a poîuanților generați de operațiile de sudura (particule cu conținut de metale, mici cantitati de CO, NOx și O3).

Utilajele care vor fi utilizate sunt: buldozere, incarcatoare, excavatoare, iar pentru transportul materialelor se vor utiliza autocamioane cu capacitatea de 15 * 201.

Se menționează că emisiile de poluanți atmosferici corespunzătoare activităților aferente lucrării sunt intermitente.

Surse emisii și poluanți de interes

încadrarea valorilor ce se vor obține VLE (valorilor limita la emisii) trebuie să se conformeze Ordinului nr. 462/1993 al MAPPM și Ordinului nr. 756/1997 al MAPPM.

Concentrațiile emisiilor de poluanți variază în funcție de:

tipul de motor - aprindere prin comprimare;

regimul de funcționare: mers încet, în ralanti, accelerare, decelerare.

Emisiile de poluanți rezultate din traficul autovehiculelor sunt greu de controlat deoarece, în afara de factorii menționați, mai intervin și aIti factori, ca:

distanta parcursa pe amplasament;

timpii de deplasare și manevre;

frecventa pe parcursul unei zile.

Poluanți de interes: oxizi de azot, oxizi de sulf, pulberi în suspensie, monoxid de carbon.

Sursele de emisie: țevile de eșapament sunt amplasate în spatele cabinei, Ea inaltimea de aproximativ 2,501.Se menționează ca surselor caracteristice activităților din amplasamentul obiectivului nu li se pot asocia concentrații în emisie, fiind surse libere, deschise, nedirijate. Din același motiv, acestea nu pot fi evaluate în raport cu prevederile OM 462/93 și nici cu alte normative referitoare la emisii. Pentru emisiile rezultate din traficul auto nu sunt prevăzute V.L.E. în Ordin nr. 462/1993.

în perioada de funcționare a obiectivelor proiectului analizat, activitățile care se vor constitui în surse de poluanți atmosferici vor fi: traficul rutier - emisii reduse de particule și emisii de poluanți specifici gazelor de eșapament, ce se constituie intr-o sursa liniara nedirijata.

Evaluarea emisiilor generate de sursele mobile de ardere (autovehicule) nu poate fi făcută în raport cu prevederile OM 462/1993 "Condiții tehnice privind protecția atmosferei" deoarece aceste surse sunt nedirijate, iar limitele prevăzute de OM 462/1993 se refera la surse dirijate. Prin realizarea construcției, impactul asupra factorului aer va fi semnificativ în perioda de execuție, iar în perioada de operare se estimează un impact minim.Prin măsurile propuse a se lua se apreciază că impactul în perioada șantierului va fi diminuat considerabil.

Impactul asupra climei

Sistemul climatic reprezintă ansamblul care înglobează atmosfera, hidrosfera, biosfera, geosfera precum și interacțiunile lor. Variațiile pe termen scurt ale acestuia sunt cunoscute sub denumirea de

 • • interni-interacțiuni ale componentelor sistemului climatic;

 • • externi naturali-variația energiei emisă de soare, erupții vulcanice;

 • • externi antropogeni (fenomene datorate acțiunii omului, cu urmări în special asupra climei, evoluției reliefului etc.) - schimbarea compoziției atmosferei ca urmare a creșterii concentrației gazelor cu efect de seră rezultate din activitățile umane.

Mediul înconjurător este agresat intens și diversificat de transporturile rutiere.

Funcționarea autovehiculelor poate introduce în aer sau depune pe sol pulberi, produși de ardere incompletă, gaze nocive etc., care au diferite proprietăți și efecte.

Impactul asupra climei, depinde de calitatea combustibililor utilizați pentru desfășurarea traficului rutier.

Se consideră că la nivelul Uniunii Europene, circa 28 % din emisiile de gaze cu efect de seră sunt cauzate de transport, 84. % din acestea provenind din transportul rutier.

Având în vedere previziunile de îmbunătățire a calității combustibililor utilizați, se apreciază că în perîoda de operare a proiectului emisiile de poluanți vor scădea, comparativ cu situația existentă.

Se estimează un impact negativ direct, permanent cumulativ.

Impactul zgomotelor și vibrațiilor

Zgomotul se caracterizează prin două elemente esențiale:

 • •   FRECVENTA - reprezintă numărul de oscilații pe unitatea de timp și se masoara în Hertzi, un Hertz fiind egal cu o oscilație pe secunda (Hz). Din punct de vedere fiziologic, frecventa determina tonalitatea unui zgomot. Cu cat un zgomot are o tonalitate mai înalta, cu atat influenta să asupra organismului este mai puternica.

 • •   INTENSITATEA - corespunde cantitatii de energie purtata sau transportata de un fenomen vibratil. Se masoara în ergi sau bari. Sub aspect fiziologic, intensitatea determina sonoritatea. Zgomotul, prin prezenta să în mediul ambiant, cu repercusiuni asupra stării de sanatate și confort a colectivității umane expuse, definește poluarea sonoră (STAS 1957/2-87),

Clasificarea efectelor produse de zgomot pe baza nocivității lor:

 •      efecte nocive asupra organelor auditive (efecte specifice);

 •      efecte nocive asupra altor organe și sisteme sau asupra psihicului (efecte nespecifice) - asupra sistemului nervos, sistemului circulator, funcției vizuale;

 •      perturbarea somnului sau repausului;

 •      interferarea cu vorbirea sau cu alte semnale acustice utile;

 •      efecte asupra randamentului muncii, eficientei, atenției, etc.;

 •      apariția timpurie a stării generale de oboseala.

însoțind uneori zgomotul, vibrațiile reprezintă un alt factor cu efecte nocive atat asupra sanatatii, cat și asupra randamentului în munca.

Zgomotul și vibrațiile se constituie în seria de "amenințări" la sanatatea populației, cunoașterea nivelurilor lor fiind importanta în evaluarea impactului asupra mediului și în alegerea cailor de eliminare a acestui impact.

Receptorii pentru zgomotul și vibrațiile asociate executării acestui proiect sunt:

 • •           personalul care execută lucrările;

 • •           locuitorii zonei în care se execută lucrările;

• clădirile sau structurile care pot fi sensibile la efectele vibrațiilor și sunt situate în amplasament sau lângă limitele amplasamentului proiectului.

Limite admisibile

Conform NGPM/2002 - Ia locurile de munca ce nu necesita solicitări mari sau o deosebita atentie se prevede o limita maxima admisa a zgomotului (LMA) de:

-85dB(A);

-curba Cz80 dB;

STAS 20009/88 - prevede, pentru limita funcțională:

 • - 65dB(A);

 • - curba Cz 60 dB;

Ordin nr. 536/97 al OMS - prevede, pentru zona protejata cu funcțiune de locuire:

 • - ziua: - 50 dB (A);

 • - curba Cz 45 dB.

Din punct de vedere al amplasării lor, sursele de zgomot pot fi clasificate în:

 • •         surse de zgomot din fixe;

 • •        surse de zgomot mobile.

 • a.  Sursele de zgomot și vibrații fixe

Sunt reprezentate de activitatile curente desfășurate pe amplasamentul analizat: zgomotele datorate activitatii utilajelor de excavare/decapare, rambleiere, manevra și transport; Se estimează ca sursele de zgomot fixe vor crea un disconfort moderat avand în vedere faptul ca lucrările se vor desfasura pe o perioadă scurtă de timp.

 • b.  Sursele de zgomot și vibrații mobile

Nivelul zgomotului produs de sursele mobile, reprezentate de autovehiculele care vor transporta materialele necesare realizării obiectivului, materialele excavate se va înscrie în nivelul de zgomot datorat traficului rutier, crescând insa frecventa de apariție a acestuia, datorită creșterii intensității traficului.

Principala dificultate în realizarea unei estimări concrete a zgomotului produs de organizarea de șantier o constituie lipsa unui inventar precis al utilajelor mobilizate, orele de funcționare estimate și perioadele de lucru.

în timpul organizării de șantier, nivelul de zgomot variază în funcție de :

perioadele de funcționare a utilajelor;

caracteristicile tehnice ale utilajelor;

numărul și tipul utilajelor antrenate în activitate;

Următorul Tabel arata intensitatea generala a zgomotului produs de utilajele de construcție folosite în mod obișnuit.

.'îl®*.-'')

Excavator

80-100

Buldozer

80-100

Basculanta

75-95

Mașina de piloni

90 -110

Betoniera

75-90

Troliu

95-105

Compresor pentru drumuri

75-90

Camion greu

70-80

Pistol de nituire

85 -100

Nivelul zgomotului variază puternic, depinzând mult de mediul de propragare (condiții locale, obstacole). Cu cât receptorul este mai îndepărtat de sursa de zgomot, cu atât intervin mai mulți factor care schimbă modul de propagare al acestuia (caracteristicile vântului, gradul de absorbție al aerului depinzând de presiune, temperatură, tipul de vegetație, etc.).

Activitățile specifice organizării de șantier se încadrează în locuri de muncă în spațiu deschis, și se raportează la limitele admise conform Normelor de Securitate și Sănătatea în Muncă, care prevăd că limita maximă admisă la locurile de munca cu solicitare neuropsihică și psihosenzorială normală a atenției - 90 dB (A) - nivel acustic echivalent continuu pe săptămână de lucru. La această valoare se poate adauga corecția de 10 dB(A) -în cazul zgomotelor impulsive (impulsuri de amplitudini sensibil egale).

HG 493/2006 privind cerințele minime de securitate și sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot, cu modificările și completările ulterioare, stipulează valoarea limita de 87 db, pentru expunerea la zgomot de la care se declanșează acțiunea angajatorului privind securitatea și protecția lucrătorilor.

în perioada de operare, sursa principală de zgomot și vibrații va fi traficul rutier desfășurat in incinta Portului Constanta. Zgomotul datorat traficului rutier afectează sănătatea umană, limita superioară acceptată de țările Uniunii Europene fiind de 65 db.

Sursele de zgomot și vibrații, în perioada de exploatare sunt reprezentate de autovehiculele de toate categoriile aflate în circulație.Prin refacerea drumului, se obține o reducere semnificativă a poluării fonice din localitățile pe care le traversează si din apropiere.

După realizarea proiectului, sursele de vibrații vor fi reprezentate de traficul rutier, însă se consideră că nu vor fi depășite nivelurile de intensitate a vibrațiilor peste cele admise de SR12025/1994.

Legat de vibrații, acestea sunt generate, în general, de utilajele de masa mare, reglmentările specifice fiind cuprinse în SR 12025/2-94 "Acustica în construcții: efectele vibrațiilor asupra clădirilor sau părților de clădiri" unde sunt stabilite limitele admisibile pentru locuințe și clădiri socio-culturale și pentru ocupanții acestora,Se estimează un impact negativ temporar pe perioada de construcție și negativ neglijabil pe termen lung (pentru perioada de operare).

Impactul asupra peisajului și mediului vizual

Realizarea proiectului nu are un impact direct asupra peisajului, de fragmentare a unităților teritoriale, cu ocupări definitive de teren.

Efecte negative asupra peisajului vor apărea cel mai probabil pe șantierele de construcție. Gropile de împrumut, locurile de depozitare și eliminare a surplusului de material vor avea de asemenea un impact negativ asupra peisajului.Perioada de construcție reprezintă o etapă cu durată limitată și se consideră că echilibrul natural și peisajul vor fi refăcute după încheierea lucrărilor. în perioda de execuție nu este necesar să se prevada amenajări peisagistice.Terminarea lucrărilor nu va marca schimbarea definitivă în peisaj, din punct de vedere al terenurilor ocupate, pentru realizarea construcției. Este recomandat ca amplasamentul organizării de șantier, sa nu fie in în proximitatea unei aglomerări urbane, păstrarea unei distanțe de minim 500 de metri de ariile protejate, de zonele rezidențiale. Pentru realizarea proiectului nu vor dispărea terenuri si nu vor aparea modificări antropice.Se estimează un impact temporar, negativ neglijabil, pe termen scurt și neutru permanent.

d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz.

Reabilitarea si modernizarea stațiilor de transport public se va realiza respectând principiile dezvoltării durabile, se vor utiliza materiale de construcție nepoluante și reciclabile.

Prin soluțiile adoptate in cadrul proiectului se va realiza diminuarea poluării mediului înconjurător:

 • - limitarea zgomotului și a vibrațiilor produse de autovehicule prin reabilitarea sistemului rutier;

 • - scăderea emisiilor de carbon prin diminuarea traficului auto si reducerea duratelor de deplasare.

__

Pentru proiectul de fata a fost elaborat un Studiu de Trafic.

Studiul de trafic se bazează pe ipoteze realiste și valorifică cele mai recente date disponibile. De asemenea, sunt urmărite prevederile Ghidurilor specifice aferente axei de finanțare, cu precădere în ceea ce privește Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul                  Model M-Studiu de trafic, conținut-cadru orientativ.

Analizele incluse se corelează cu rezultatele Modelului de Transport asociat PMUD Giurgiu, cu datele colectate în cadrul PMUD Giurgiu și utilizează rezultatele activităților de colectare date desfășurate în perioada iulie-august 2018,

Studiu de trafic a inclus următoarele elemente:

o definirea obiectivelor generale și specifice ale investiției

o definirea ariei de studiu a proiectului (zona de influență, unde se manifestă efectele implementării investîtiției)

o evaluarea situației existente, din punctul de vedere al facilităților existente precum și a structurii și particularităților cererii de transport existente

o evaluarea indicatorilor de impact aferenți implementării proiectului, în special în ceea ce privește îmbunătățirea calității mediului urban prin reducerea emisiilor de echivalent CO2 din trafic.

Având în vedere amplasamentul și dispunerea străzilor selectate, precum și particularitățile cererii de transport existente, aria de studiu (zona de influență a proiectului) a fost definită ca întreaga rețea stradală a municipiului Giurgiu.

Analiza situației existente a evidențiat următoarele deficiențe dominante cu privire la mobilitatea alternativă (pietoni și bicicliști), la rețeaua stradală și traficul auto precum și referitoare la calitatea serviciilor de transport public:

o Cote modale reduse pentru transport velo (9,3%) și pîetonal (18,6%)

o Principala problemă întâmpinată în timpul deplasărilor efectuate în interiorul orașului (indiferent de modul de transport utilizat) - intensitatea ridicată a traficului

o Principala problema privind traficul auto (pentru călătoriile efectuate cu autoturismul) -intensitatea ridicată a traficului

o Principala problema privind rețeaua stradală - starea de degradare a străzilor

o Principala problema privind deplasările cu bicicleta - interferența cu traficul auto

o Principala problema privind infrastructura pentru deplasări pe bicicleta - lipsa unei infrastructuri dedicate (piste pentru biciclete)

o Principala problema privind deplasările pietonale - trotuarele sunt degradate

o Principala problema privind infrastructura pieton a la -trotuarele sunt înguste, degradate și nu dispun de dispozitive de interzicere a parcărilor

o Principala problema privind parcările autovehiculelor - numărul de locuri de parcare în zona centrală este insuficient

o Principala problema pentru infrastructura de transport public - infrastructura (calea de rulare) este degradată

Este de așteptat ca măsurile implementate prin pachetul de intervenții propuse să conducă la diminuarea sau chiar eliminarea acestor deficiențe existente la nivelul ariei studiate.

Metodologie

Analiza cost beneficiu este principalul instrument de estimare și evaluare economică a proiectelor.

Această analiză are drept scop să stabilească:

o măsura în care proiectul contribuie la politica de dezvoltare a sectorului de transport urban durabil în România și în mod special la atingerea obiectivelor programului în cadrul căreia se solicită finanțare;

o fundamentarea calculului necesarului de finanțare din fonduri comunitare;

o măsura în care proiectul contribuie la bunăstarea economică a regiunii, evaluata prin calculul indicatorilor de rentabilitate socio-economica ai proiectului.

Principiile și metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt în conformitate cu:

o Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelorde investiții finanțate din fonduri publice

o „Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects", decembrie 2014 - Comisia Europeana

Analiza cost-beneficiu se va baza pe principiul comparației costurilor alternativelor de proiect propuse în situația actuală. Modelul teorectic aplicat este Modelul DCF - Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) - care cuantifică diferența dintre veniturile și costurile generate de proiect pe durata sa de funcționare, ajustând această diferență cu un factor de actualizare, operațiune necesară pentru a „aduce" o valoare viitoare la momentul de baza a evaluării costurilor.

Analiza cost-beneficiu va fi realizata in preturi fixe, pentru anul de baza al analizei 2019, echivalent cu anul de baza al actualizării costurilor. Prin urmare, toate costurile vor fi exprimate in preturi constante 2019.

Investiția de capital

Titularul investiției este Municipiul Bacau, iar fondurile necesare realizării investiției vor fi obținute prin accesarea unei finanțări comunitare in cadrul POR 2014-2020, Axa 4.1.

Valoarea investiției totale de capital este de

 • •   12.787.700 lei (total general, cu TVA), in Scenariul 1, respectiv

 • •   10.573.196 lei (total general, cu TVA) in Scenariul 2.

esalonata pe o perioada de patru ani, cu procentele de eșalonare conform graficului de eșalonare a investiției.

Calculul valorii reziduale a costului de capital

In ceea ce privește valoarea absoluta a valorii reziduale, se va urma metoda amortizării liniare, care tine cont de durata normale de funcționare a activelor care compun investiția de baza. Valoarea reziduala reprezintă valoarea ramasa a activelor, valoarea corespondenta ultimul an de analiza a proiectului, respectiv anul de analiza 25.

în acest scop a fost stabilită valoarea reziduala a principalelor componente ale investiției, în funcție de durata de viață a fiecărei componente, iar valoarea reziduala a fost estimata la 25% din valoarea costului total de investiție.

Ipoteze in evaluarea scenariilor

Orizontul de previziune a costurilor si veniturilor generate de implementarea Proiectului, prezumat la evalurea rentabilității financiare si economice, este de 25 ani, din care anii de analiza 1-4 (notati convențional cu anii 0-3) reprezintă perioada de implementare a proiectului.

La elaborarea analizelor financiare s-a adoptat varianta folosirii preturilor fixe, fara a se aplica un scenariu de evoluție pentru rata inflației la moneda de referința, si anume Lei. Rata de actualizare folosite in estimarea rentabilității Proiectului a fost de 5%.

In vederea actualizării la zi a fluxurilor nete viitoare necesare calculării indicatorilor specifici (VPN, RIR, etc) se estimează aceasta rata la nivelul costului de oportunitate a capitalului investiție pe termen lung. Având in vedere ca acest capital este direcțional către un proiect de investiție cu impact major asupra comunității locale si adreseaza un serviciu de utilitate publica nivelul de referința este recomandat la nivelul de 5%. Acest procent a fost identificat ca fiind încadrat intr-un

Proiectul nu este generator de venituri nete, conform definițiilor incluse la Art 61 (1) și (7)(b) din Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 și în Ordinul MADR nr. 2112/2015, Art 6 (24) și (25):

„24. proiecte generatoare de venituri nete - acele proiecte de realizare a unor investiții/activitâți care ulterior finalizării lor generează venituri nete;

25. venituri nete - intrările de numerar plătite direct de utilizatori beneficiarilor schemei pentru bunurile sau serviciile din cadrul operațiunii, cum ar fi taxele suportate direct de utilizatori pentru utilizarea infrastructurii, vânzarea sau închirierea de terenuri sau clădiri ori plățile pentru servicii, minus eventualele costuri de funcționare și de înlocuire a echipamentelor cu durată scurtă de viață, suportate pe parcursul perioadei corespunzătoare; economiile la costurile de funcționare generate de operațiunea în cauză se tratează drept venituri nete, cu excepția cazului în care sunt compensate de o reducere egală a subvențiilor de funcționare"

Evoluția prezumata a veniturilor sî a costurilor de operare si întreținere

Aceste categorii de costuri de operare sunt estimate în cele doua variante:

 • •   varianta fara proiect (situația existenta);

 • •  varianta cu proiect (varianta rezultata ca urmare a implementării investiției propuse în proiectul de fata).

Conform regulilor de elaborare a analizei financiare, în aceasta vor fi luate în calcul numai valorile incrementale ale costurilor de operare, respectiv diferența dintre varianta cu proiect si varianta fara proiect.

Astfel, după estimările în cele 2 variante, vor fi prezentate si estimările în varianta incrementala, care vor reprezenta date de intrare pentru analiza financiara.

în ambele variante, previziunile de costuri se vor face pentru o perioada de referința de 25 de ani de analiza, care includ perioada de implementare a investiției (4 ani).

Profitabilitatea financiara a investiției

Modelul de analiza financiara a proiectului va analiza cash-flow-ul financiar consolidat si incremental generat de proiect, pe baza estimărilor costurilor investitionale, a costurilor cu întreținerea, generate de implementarea proiectului, evaluate pe întreaga perioada de analiza, precum si a veniturilor financiare generate.

Indicatorii utilizați pentru analiza financiară sunt:

o Valoarea Netă Actualizată Financiară a proiectului;

o Rata Internă de Rentabilitate Financiară a proiectului;

o Raportul Beneficiu - Cost; si

o Fuxul de Numerar Cumulat.

Valoarea Netă Actualizată Financiară (VNAF) reprezintă valoarea care rezultă deducând valoarea actualizată a costurilor previzionate ale unei investiții din valoarea actualizată a beneficiilor previzionate.

Rata Internă de Rentabilitate Financiară (RIRF) reprezintă rata de actualizare la care un flux de costuri și beneficii exprimate în unități monetare are valoarea actualizată zero. Rata internă de rentabilitate este comparată cu rate de referință pentru a evalua performanța proiectului propus.

Raportul Beneficiu-Cost (R B/C) evidențiază măsura în care beneficiile proiectului acoperă costurile acestuia. în cazul când acest raport are valori subunitare, proiectul nu generează suficiente beneficii și are nevoie de finanțare (suplimentara).

Calculele pentru profitabilitatea financiară a investiției totale sunt prezentate în tabelele următoare, pentru ambele soluții tehnice considerate.

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a Investiției Totale (lei, cu TVA, preturi constante 2019) - Scenariul 1

Anul de analiza

Anul de operare

Intrări

Venituri

Ieșiri

Cost de construcție

Valoarea reziduală

Costuri de operare si întreținere

Flux de numerar net

Flux de numerar net actualizat

2019

0

0

639.385

639.385

0

0

-639.385

-639.385

2020

0

0

3.836.310

3.836.310

0

0

-3.836.310

-3.688.760

2021

0

0

3.836.310

3.836.310

0

0

-3.836.310

-3.546.884

2022

0

0

4.475.695

4.475.695

0

0

-4.475.695

-3.978,877

2023

1

0

0

153.452

0

0

153.452

-153.452

-131.172

2024

2

0

0

153.452

0

0

153.452

-153.452

-126.127

2025

3

0

0

153.452

0

0

153.452

-153.452

-121.276

2026

4

0

0

153.452

0

0

153.452

-153.452

-116.611

2027

5

0

0

153.452

0

0

153.452

-153.452

-112.126

2028

6

0

0

153.452

0

0

153.452

-153.452

-107.814

2029

7

0

0

153.452

0

0

153.452

-153.452

-103.667

2030

8

0

0

153.452

0

0

153.452

-153.452

-99.680

2031

9

0

0

153.452

0

0

153.452

-153.452

-95.846

2032

10

0

0

153.452

0

0

153.452

-153.452

-92.160

2033

11

0

0

153.452

0

0

153.452

-153.452

-88.615

2034

12

0

0

153.452

0

0

153.452

-153.452

-85.207

2035

13

0

0

153.452

0

0

153.452

-153.452

-81.929

2036

14

0

0

153.452

0

0

153.452

-153.452

-78.778

2037

15

0

0

153.452

0

0

153.452

-153.452

-75.748

2038

16

0

0

153.452

0

0

153.452

-153.452

-72.835

2039

17

0

0

153.452

0

0

153.452

-153.452

-70.034

2040

18

0

0

153.452

0

0

153.452

-153,452

-67.340

2041

19

0

0

153.452

0

0

153.452

-153.452

-64.750

2042

20

0

0

153.452

0

0

153.452

-153.452

-62.260

2043

21

0

0

-3.043.473

0

-3.196.925

153.452

3.043.473

1.187.324

Rata Interna de Rentabilitate Financiară a Investiției Totale (RIRF/C) -8,76%

Valoarea Neta Actualizată Financiară a Investiției Totale (VANF/C) -12.520.555 Raportul Beneficii / Costal Capitalului (B/CC) 0,00

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a Investiției Totale (lei, cu TVA, preturi constante 2019) - Scenariul 2

Anul de analiza

Anul de operare

Intrări

Venituri

Ieșiri

Cost de construcție

Valoarea reziduală

Costuri de operare si întreținere

Flux de numerar net

Flux de numerar net actualizat

2019

0

0

528.660

528.660

0

0

-528.660

-528.660

2020

0

0

3.171.959

3.171.959

0

0

-3.171.959

-3.049.960

2021

0

0

3.171.959

3.171.959

0

0

-3.171.959

-2.932.654

2022

0

0

3.700.618

3.700.618

0

0

-3.700.618

-3.289.836

2023

1

0

0

126.878

0

0

126.878

-126.878

-108.456

2024

2

0

0

126,878

0

0

126,878

-126.878

-104.285

2025

3

0

0

126.878

0

0

126.878

-126.878

-100.274

2026

4

0

0

126.878

0

0

126.878

-126.878

-96.417

2027

5

0

0

126.878

0

0

126.878

-126.878

-92.709

2028

6

0

0

126.878

0

0

126.878

-126.878

-89.143

2029

7

0

0

126.878

0

0

126.878

-126.878

-85.714

2030

8

0

0

126.878

0

0

126.878

-126.878

-82.418

2031

9

0

0

126.878

0

0

126.878

-126.878

-79.248

2032

10

0

0

126.878

0

0

126.878

-126.878

-76.200

2033

11

0

0

126.878

0

0

126.878

-126.878

-73.269

2034

12

0

0

126.878

0

0

126.878

-126.878

-70.451

2035

13

0

0

126.878

0

0

126.878

-126.878

-67.741

2036

14

0

0

126.878

0

0

126.878

-126.878

-65.136

2037

15

0

0

126.878

0

0

126.878

-126.878

-62.631

2038

16

0

0

126.878

0

0

126.878

-126.878

-60.222

2039

17

0

0

126.878

0

0

126.878

-126.878

-57.906

2040

18

0

0

126.878

0

0

126.878

-126.878

-55.678

2041

19

0

0

126.878

0

0

126.878

-126.878

-53.537

2042

20

0

0

126.878

0

0

126.878

-126.878

-51.478

2043

21

0

0

-2.516.421

0

-2,643.299

126.878

2.516.421

981.710


Rata Interna de Rentabilitate Financiara a Investiției Totale (RIRF/C) -8,76%


Valoarea Neta Actualizata Financiară a Investiției Totale (VANF/C) -10.352.313 Raportul Beneficii / Cost al Capitalului (B/C C) 0,00


In ambele scenarii RIRF/C se situează sub pragul de rentabilitate de 5%. Acest lucru arata ca rentabilitatea financiara a capitalului investit este negativa; analiza financiara demonstrează necesitatea acordării finanțării publice comunitare, care sa susțină obținerea unui cash-flow pozitiv al proiectului.

Conform metodologiei in vigoare vizând fundamentarea proiectelor de investiții de acest tip, sunt întrunite condițiile pentru a susține necesitatea finanțării comunitare.

Pentru ca un proiect să necesite intervenție financiară din partea fondurilor publice cominitare, VANF a investiției trebuie să fie negativă, iar R1RF a investiției mai mică decât rata de actualizare (5%). Valorile calculate pentru indicatorii financiari ai acestei investiții se conformează acestor reguli, ceea ce înseamnă că proiectul are nevoie de finanțare publica pentru a putea fi implementat.

Durabilitatea financiara a proiectului

Analiza sustenabîlitatii financiare a investiției evalueaza gradul in care proiectul va fi durabil, din prisma fluxurilor financiare anuale, dar si cumulate, de-a lungul perioadei de analiza. Fluxurile de costuri corespund scenariului incremental „Fara Proiect" - „Cu Proiect".

Durabilitatea financiara a capitalului investit (lei, cu TVA, preturi constante 2019) - Scenariul 1

Anul de analiza

Anul de operare

INTRĂRI

Venituri (alocații bugetare)

Grant UE

Contribuție proprie

IEȘIRI

investiție

Total costuri de operare si intretinere

Flux net de numerar

Flux net de numerar cumulat

2019

639.385

0

0

639.385

639.385

639.385

0

0

0

2020

3.835.310

0

2.877.233

959.078

3.836.310

3.836.310

0

0

0

2021

3.836.310

0

2.877.233

959.078

3.836.310

3.836.310

0

0

0

2022

4.475.695

0

3.356.771

1.118.924

4.475.695

4.475.695

0

0

0

2023

1

153.452

153.452

153.452

153.452

0

0

2024

2

153.452

153.452

153.452

153.452

0

0

2025

3

153.452

153.452

153.452

153.452

0

0

2026

4

153.452

153.452

153.452

153.452

0

0

2027

5

153.452

153.452

153.452

153.452

0

0

2028

6

153,452

153.452

153.452

153.452

0

0

2029

7

153.452

153.452

153.452

153.452

0

0

2030

8

153.452

153.452

153.452

153.452

0

0

2031

9

153.452

153.452

153.452

153.452

0

0

2032

10

153,452

153.452

153.452

153.452

0

0

2033

11

153.452

153.452

153.452

153.452

0

0

2034

12

153.452

153.452

153.452

153.452

0

0

2035

13

153.452

153.452

153.452

153.452

0

0

2035

14

153.452

153.452

153.452

153.452

0

0

2037

15

153.452

153.452

153.452

153.452

0

0

2038

16

153.452

153.452

153.452

153.452

0

0

2039

17

153.452

153.452

153.452

153.452

0

0

2040

18

153.452

153.452

153.452

153.452

0

0

2041

19

153.452

153.452

153.452

153.452

0

0

2042

20

153.452

153.452

153.452

153.452

0

0

2043

21

153.452

153.452

153.452

153.452

0

0

r-

Durabilitatea financiara a capitalului investit (lei, cu TVA, preturi constante 2019) - Scenariul 2

Anul de analiza

Anul de operare

INTRĂRI

Venituri (alocații bugetare)

Grant UE

Contribuție proprie

IEȘIRI

Investiție

Total costuri de operare si intretinere

Flux net de numerar

Flux net de numerar cumulat

2019

528.660

0

0

528.660

528.660

528.660

1           o

0

0

2020

3.171.959

0

2.378.959

792.990

3.171.959

3.171.959

1 0

0

0

2021

3.171.959

0

2.378.969

792.990

3.171.959

3.171.959

1 0

0

0

2022

3.700.618

0

2.775.464

925.155

3.700.618

3.700.618

1 0

0

0

2023

1

126.878

126.878

126.878

1    126.878

0

0

2024

2

126.878

126.878

126.878

|    126.878

0

0

2025

3

126,878

126.878

126.878

1    126.878

0

0

2026

4

126.878

126.878

126.878

1    126.878

0

0

2027

5

126.878

126.878

126.878

1    126.878

0

0

2028

6

126.878

126.878

126.878

1    126.878

0

0

2029

7

126.878

126.878

126.878

1    126.878

0

0

2030

8

126.878

126.878

126.878

1    126.878

0

0

2031

9

126.878

126.878

126.878

1    126.878

0

0

2032

10

126.878

126.878

126.878

1    126.878

0

0

2033

11

126.878

126.878

126.878

I 126.878

0

0

2034

12

126.878

126.878

126.878

1    126.878

0

0

2035

13

126.878

126.878

126.878

1    126.878

0

0

2036

14

126.878

126.878

126.878

I 126.878

0

0

2037

15

126.878

126.878

126.878

| 126878

0

0

2038

16

125.878

126.878

126.878

126.878

0

0

2039

17

125.878

126.878

125.878

125.878

0

0

2040

18

126.878

126.878

126.878

126.878

0

0

2041

19

126.878

126.878

126.878

126,878

0

0

2042

20

126.878

126.878

126.878

126.878

0

0

2043

21

126.878

126.878

125.878

126.878

0

0

Principii generale de elaborare a analizei economice si documente relevante

Prin analiza economică se urmărește estimarea impactului si a contribuției proiectului la creșterea economică la nivel regional sî național.

Aceasta este realizată din perspectiva întregii societăți (municipiu, regiune sau țară), nu numai punctul de vedere al proprietarului infrastructurii.

Analiza financiară este considerată drept punct de pornire pentru realizarea analizei socio-economice. în vederea determinării indicatorilor socio-economici trebuie realizate anumite ajustări pentru variabilele utilizate în cadrul analizei financiare.

Principiile și metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt în concordanță cu:

o „Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis", elaborat de Comisia Europeană pentru perioadă de programare 2014-2020;

Principalele recomandări privind analiza armonizată a proiectelor se referă la următoarele elemente:

o Elemente generale: tehnici de evaluare, transferul beneficiilor, tratarea impactului necuantificabil, actualizare și transfer de capital, criterii de decizie, perioada de analiză a proiectelor, evaluarea riscului viitor și a senzitivității, costul marginal al fondurilor publice, tratarea efectelor socio-economice indirecte;

o Costuri de mediu;

o Costurile și impactul indirect al investiției de capital (inclusiv costurile de capital pentru implementarea proiectului, costurile de întreținere, operare și administrare, valoarea reziduală).

z--            Rata de actualizare pentru actualizarea costurilor si beneficiilor in timp este de 5%, in conformitate

cu normele Europene asa cum sunt descrise in 'Guide to cost-benefit analysis of investment projects' editat de "Evaluation Unit - DG Regional Policy", Comisia Europeana. Rata de actualizare de 5% este valabila pentru „tarile de coeziune7', Romania incadrandu-se in aceasta categorie.

Ipoteze de baza

Scopul principal al analizei economice este de a evalua dacă beneficiile proiectului depășesc costurile acestuia și dacă merită să fie promovat. Analiza este elaborată din perspectiva întregii societăți nu numai din punctul de vedere al beneficiarilor proiectului iar pentru a putea cuprinde intreaga varietate de efecte economice, analiza include elemente cu valoare monetară directă, precum costurile de construcții si întreținere și economiile din costurile de operare precum și elemente fără valoare de piață directă precum economia de timp și impactul de mediu.

Toate efectele ar trebui cuantificate financiar (adică primesc o valoare monetară) pentru a permite realizarea unei comparări consistente a costurilor și beneficiilor în cadrul proiectului și apoi sunt adunate pentru a determina beneficiile nete ale acestuia. Astfel, se poate determina dacă proiectuleste dezirabil și merită să fie implementat. Cu toate acestea, este important de acceptat faptul că nu toate efectele proiectului pot fi cuantificate financiar, cu alte cuvinte nu tuturor efectele socio-economice li se pot atribui o valoare monetara.

Valoarea reziduala la sfârșitul perioadei de analiza a fost estimata la 25% din costul total de investiție, pentru orice element care va fi realizat ca parte a lucrărilor de investiții.

Ca indicator de performanta a lucrărilor de modernizare, s-au folosit Valoarea Actualizata Neta (beneficiile actualizate minus costurile actualizate) si Gradul de Rentabilitate (rata beneficiu/cost). Acesta din urma exprima benefiiciile actualizate raportate la unitatea monetara de capital investit. In final, rezultatele sunt exprimate sub forma Ratei Interne de Rentabilitate: rata de scont pentru care Valoarea Neta Actualizata ar fi zero.

Rata Interna de Rentabilitate Economica

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate a Proiectului (EIRR) se bazează pe ipotezele:

o Toate beneficiile și costurile incrementale sunt exprimate în prețuri reale 2019, în Lei;

o EIRR este calculată pentru o durată de 25 ani a Proiectului. Aceasta include perioada de construcție (anii o-), precum și perioada de exploatare, până în anul 25;

o Viabilitatea economică a Proiectului se evaluează prin compararea EIRR cu Costul Economic real de Oportunitate al Capitalului (EOCC). Valoarea EOCC utilizată în analiză este 5%. Prin urmare, Proiectul este considerat fezabil economic, dacă EIRR este mai mare sau egală cu 5%, condiție ce corespunde cu obținerea unui raport beneficii/costuri supraunitar.


Eșalonarea Investiției

o Eșalonarea investiției s-a presupus a se derula pe o perioadă de trei ani, pentru anii de analiza 0-2, conform Calendarului Proiectului.

Beneficiile economice

Au fost considerate pentru analiza socio-economîca, doar o parte din componentele monetare care au influenta directa. Pentru determinarea acestor beneficii s-a aplicat același concept de analiza incrementala, respectiv se estimează beneficiile in cazul diferenței intre cazul "cu proiect" si "fara proiect".

Efectele sociale (pozitive) ale implementării proiectului sunt multiple si se pot clasifica in doua categorii:

In rezumat, etapele de realizare a analizei economice sunt:

 • 1. Aplicarea corecțiilor fiscale;

 • 2. Monetizarea impacturilor (calculul beneficiilor);

 • 3. Transformarea preturilor de piața in preturi contabile (preturi umbra); si


Aplicarea corecțiilor fiscale consta in deducerea cotei TVA de 19% din cadrul costurilor exprimate in valori financiare.

Transformarea preturilor de piața in preturi contabile

Pentru calculul factorilor de conversie din preturi de piața in preturi contabile se utilizează adesea o tehnică numită analiza semi-input-output (SÎO)1. Analiza SIO folosește tabele de intrări ieșiri cu date la nivel național, recensăminte naționale, sondaje cu privire la cheltuielile gospodăriilor și alte surse la nivel național, cum ar fi date cu privire la tarifele vamale, cotații și subvenții. Această analiză poate fi folosită și la calculul factorului de conversie standard.

Deși factorul de conversie standard se determină în mod normal prin calcularea factorilor de conversie corespunzători sectoarelor productive ale unei economii, se poate folosi și formula:

unde,


FCS =


______(m+x)______

(M + Tm - Sm) + (X-Tx + Sx)

o FCS = factor de conversie standard;

o M = valoarea totală a importurilor în prețuri CIF Ea graniță;

o X = valoarea totală a exporturilor în prețuri FOB la graniță;

o Tm = valoarea taxelor vamale totale aferente importurilor;

o Sm = valoarea totală a subvențiilor pentru importuri;

o Tx = valoarea totală a taxelor la export;

o Sx = valoarea totala a subvențiilor pentru exporturi.

în calcularea prețului contabil (umbră) al forței de muncă se aplică următoarea formulă:

PCF = PPF x (1-u) x (l-t),unde:

o PCF = Prețul contabil al forței de muncă

o PPF = Prețul de piață al forței de muncă

o u = Rata regională a șomajului

o t = Rata plăților aferente asigurărilor sociale și alte taxe conexe

în tabelul de mai jos se prezintă factorii de conversie a prețurilor de piață în prețuri contabile, pe categorii de costuri, pentru proiectele din România, așa cum au fost definiți în cadrul Ghidului Național pentru Analiza Cost - Beneficiu ACIS-Jaspers.

Factori de conversie de la preturi de piața in preturi contabile

Categorie de cost

Factor de conversie

Comentariu

Articole care se pot comercializa

1

Articole care nu se pot comercializa

1

dacă nu se justifică altfel

Forța de muncă calificată

1

Forța de muncă necalificată

SWRF

formula de calcul (1-u) x (14)

Achiziția de teren

1

dacă nu se justifică altfel

Transferuri financiare

0

Sursa: hitp./Avq/w. metQd3bq^e.ro/Ghid%20ACB%20RO%20r}ro^ct.pdf, pag. 16

Ghidul Comisiei Europene pentru elaborarea Analizelor Cost-Beneficiu pentru proiectele de infrastructura stabilește un factor de conversie de 0.6 de la valori financiare la valori economice pentru forța de munca necalificata, (pag. 132, cap. 4.1.4). De asemenea, Ghidul sugerează si o compoziție a elementelor de cost pentru costul de întreținere si operare, respectiv pentru costul de construcție, după cum urmeaza:

o Costul de întreținere si operare: 40% forța de munca necalificata, 8% forța de munca calificata, 45% materiale si utilaje, 7% energie.


o Costul de construcție: 37% forța de munca necalificata, 7% forța de munca calificata, 46% materiale si utilaje, 10% energie.

In lipsa unor informații specifice proiectului analizat (informații detaliate cu privire la structura costurilor antrepenorului general precum si a companiilor de construcție ce vor fi implicate in activitatile de întreținere), se vor utiliza aceste data de intrare.

Având in vedere acestea, factorii de conversie din preturi contabile in preturi umbra sunt:

o Pentru costul de întreținere si operare: 0,4x0,6+0,6x1=0,84

o Pentru costul de construcție: 0,37x0,6+0,63x1=0,85.

Calculul indicatorilor de performanta economica (Lei, preturi constante 2019) - Scenariul 1

Rata Interna de Rentabilitate Economica (EIRR) Valoarea Neta Actualizată Economica (ENPV) Raportul Beneficii / Costuri (BCR)


Anul de analiza

Anul de operare

Cost de construcție

Cost de întreținere si Operare

Valoarea reziduala

Total costuri

Beneficii economice

Total Beneficii

Beneficii Nete neactualizate

Beneficii Nete actualizate

2019

456.704

0

0

456.704

0

-456.704

-456.704

2020

2.740.222

0

0

2.740.222

0

-2,740.222

-2.609.735

2021

2.740.222

0

0

2,740.222

0

-2.740.222

-2.485.462

2022

3.196.925

0

0

3.196.925

0

-3.196.925

-2.761.624

2023

1

0

108.319

0

108.319

1.200.000

1.200.000

1.091.681

898.128

2024

2

0

108.319

0

108.319

1.200.000

1.200.000

1.091.681

855.360

2025

3

0

108.319

1

108.320

1.200.000

1.200.000

1.091.680

814.628

2026

4

0

108.319

2

108.321

1.200.000

1.200.000

1.091.679

775.836

2027

5

0

108.319

3

108.322

1.200.000

1.200.000

1.091.678

738.890

2028

6

0

108.319

4

108.323

1.200.000

1.200.000

1.091.677

703.705

2029

7

0

108.319

5

108.324

1.200.000

1.200.000

1.091.676

670.194

2030

8

0

108.319

6

108.325

1.200.000

1,200.000

1.091.675

638.280

2031

9

0

108.319

7

108.326

1.200.000

1.200.000

1.091.674

607,885

2032

10

0

108.319

8

108.327

1.200,000

1.200.000

1.091.673

578.937

2033

11

0

108.319

9

108.328

1.200,000

1.200.000

1.091.672

551.368

2034

12

0

108.319

0

108.319

1.200.000

1.200.000

1.091.681

525,117

2035

13

0

108.319

0

108.319

1.200.000

1.200.000

1.091.681

500,111

2036

14

0

108.319

0

108.319

1.200,000

1.200.000

1.091.681

476.297

2037

15

0

108.319

0

108,319

1.200.000

1.200.000

1.091.681

453.616

2038

16

0

108.319

0

108.319

1.200,000

1.200.000

1.091.681

432.015

2039

17

0

108.319

0

108.319

1.200,000

1.200.000

1.091.681

411.443

2040

18

0

108.319

0

108.319

1.200.000

1.200.000

1.091.681

391.850

2041

19

0

108.319

0

108.319

1.200.000

1.200.000

1.091.681

373.191

2042

20

0

108.319

0

108.319

1.200.000

1.200.000

1.091.681

355.420

2043

21

0

108.319

-2.283.518

-2.175.199

1.200.000

1.200.000

3.375.199

1.046.541

9,55%

4.485.289

1,51

Calculul indicatorilor de performanta economica (Lei, preturi constante 2019) - Scenariul 2

Anul de analiza

Anul de operare

Cost de construcție

Cost de întreținere si Operare

Valoarea reziduala

Total costuri

Beneficii economice

Total Beneficii

Beneficii Nete neactualizate

Beneficii Nete actualizate

2019

377.614

0

0

377.614

0

-377,614

-377.614

2020

2.265.685

0

0

2.265.685

0

-2.265.685

-2,157.795

2021

2.265.685

0

0

2.265.685

a

-2.265.685

-2.055.043

2022

2.643.299

0

0

2.643.299

0

-2.643.299

-2.283.381

2023

1

0

89.561

0

89.561

800.000

800.000

710.439

584.480

2024

2

0

89.561

0

89.561

800.000

800.000

710.439

556.647

2025

3

0

89.561

0

89.561

800.000

800.000

710.439

530.140

2026

4

0

89.561

0

89.561

800.000

800.000

710.439

504.896

2027

5

0

89.561

0

89,561

800.000

800.000

710,439

480.853

2028

6

0

89.561

0

89.561

800.000

800.000

710.439

457.955

2029

7

0

89.561

0

89.561

800.000

800.000

710,439

436.148

2030

8

0

89.561

0

89.561

800.000

800.000

710.439

415.379

2031

9

0

89.561

0

89.561

800.000

800.000

710.439

395.599

2032

10

0

89.561

0

89.561

800.000

800.000

710.439

376.761

2033

11

0

89.561

0

89.561

800.000

800.000

710.439

358.820

2034

12

0

89.561

0

89.561

800.000

800.000

710.439

341.733

2035

13

0

89.561

0

89.561

800.000

800.000

710,439

325.460

2036

14

0

89.561

0

89.561

800.000

800.000

710.439

309.962

2037

15

0

89.561

0

89.561

800.000

800.000

710.439

295.202

2038

16

0

89.561

0

89.561

800.000

800.000

710.439

281.145

2039

17

0

89.561

0

89.561

800.000

800.000

710.439

267.757

2040

18

0

89.561

0

89.561

800.000

800.000

710.439

255.007

2041

19

0

89.561

0

89.561

800.000

800.000

710.439

242.863

2042

20

0

89.561

0

89.561

800.000

800.000

710.439

231.298

2043

21

0

89.561

-1.888.071

-1.798.509

800.000

800.000

2.598,509

805.714

Rata Interna de Rentabilitate Economica (EIRR) 7,04%

Valoarea Neta Actualizată Economica (ENPV) 1.579.987

Raportul Beneficii / Costuri (BCR) 1,22

Analiza economică a proiectului arata oportunitatea investiției in ambele soluții tehnice proiectate, ENPV fiind pozitiv, dar și efectul benefic al acesteia asupra economiei locale, superior costurilor economice și sociale pe care acesta le implică, raportul beneficii/cost fiind mai mare decât 1. Totuși, scenariul 1 prezintă indicatori de rentabilitate superiori (EIRR=9,55%, fata de EIRR-7,04% in scenariul 2), datorita diferenței de beneficii economice induse.

în ceea ce privește rata internă de rentabilitate economică a proiectului, aceasta este de 9,55% in Scenariul recomandat 1, valoare superioară ratei de actualizare socială de 5%. Acest lucru reflectă rentabilitatea din punct de vedere economic a investiției.

Efectele pozitive asupra utilizatorilor si asupra societății, in general, sunt evidente ceea ce conduce la concluzia ca proiectul merita promovat.

Condițiile impuse celor trei indicatori economici pentru ca un proiect să fie viabil economic sunt:

o ENPV sa fie pozitiv;

o EIRR să fie mai mare sau egala cu rata socială de actualizare (5%);

o BCR să fie mai mare decât 1.

Principalii indicatori ai analizei economice - scenariul recomandat

Principalii parametri și indicatori

Valori

Rata socială de actualizare (%)

5%

Rata interna de rentabilitate economice (EIRR)

9,55%

Valoare actualizata neta economica (ENPV) (lei)

4.485.289

Raporturi beneficii-costuri (BCR)

1,51

Analizând valorile indicatorilor economici rezultă că proiectul este viabil din punct de vedere economic. Indicatorii economici au valori bune datorită beneficiilor economice generate de implementarea proiectului.

Metodologie

Exista trei metode principale pentru efectuarea unei analize de risc / incertitudine, si anume analiza de senzitivitate (analiza scenariului „ce se întâmpla daca"), valori de comutare si analiza probabilității riscului.

O analiza de senzitivitate este considerata cea mai simpla forma de analiza de risc / incertitudine si este probabil cel mai frecvent aplicata în conducerea analizei de risc/ incertitudine. Ea implica stabilirea de scenarii „ce se întâmpla daca" pentru a reflecta modificările valorilor variabilelor si parametrilor „critici" ale modelului.

Ghidul CE definește variabilele / parametrii „critici" ca fiind „cele ale căror variații, pozitive sau negative, comparate cu valorile utilizate drept estimarea cea mai buna în cazul cel mai bun, au cel mai mare efect asupra ratei interne de rentabilitate RIR sau asupra valorii nete actuale VNA si astfel determina cele mai semnificative schimbări ale acestor parametri.

Pentru fiecare scenariu „ce se întâmpla daca" indicatorii de apreciere a rentabilității sunt recalculați. Scopul analizei de senzitivitate este de a determina variabilele sau parametrii critici ai modelului, ale căror variații, in sens pozitiv sau in sens negativ, comparativ cu valorile folosite pentru cazul optimal, conduc la cele mai semnificative variații asupra principalilor indicatori ai rentabilității, respectiv RIR si VNP; cu alte cuvinte influențează in cea mai mare măsură acești indicatori.

Criteriul de distingere a acestor variabile cheie variaza conform specificului proiectului analizat si trebuie determinat cu mare acuratețe.

Având în vedere faptul că proiectul nu este generator de venituri și, prin urmare, indicatorii de rentabilitate financiară sunt defavorabili, analiza de risc și senzitivitate va fi realizată doar pentru indicatorii de rentabilitate economică ai investiției.

Identificarea variabilelor critice

Pentru distingerea variabilelor critice, Ghidul CE recomanda un criteriu general, după cum urmeaza: „Drept criteriu general, recomandam sa se ia în considerare acei parametri pentru care o variație (pozitiva sau negativa) de 1% da naștere unei variații corespunzătoare de 1% a RIR sau de 5% în valoarea de baza a VNA." (Ghidul analizei costuri-beneficii în proiectele de investiție (Fondul structural-ERDF, Fondul de coeziune si 1SPA). Unitatea de evaluare, Politica regionala DG, Comisia Europeana. P.38). In analiza de fata se va considera 1% ca valoare de prag atat pentru valoarea \            actualizata neta, cat si pentru rata interna de rentabilitate economica.

In continuare, se va evalua gradul de variație a acestor indicatori la variabilele de influenta. Pentru fiecare categorie de venituri si cheltuieli se va considera o variație de 1% si se vor calcula variațiile corespunzătoare induse indicatorilor de eficienta, in mărime absoluta.

Pentru o variație de 1% pentru fiecare din cele 3 variabile testate s-au obtinut variațiile corespondente ale EIRR (Rata Interna de Rentabilitate) si EVNP (Valoare Neta Prezenta).

Rezultatele ca, pentru o variație pozitiva a beneficiilor, indicatorii de eficienta ai investiție vor evolua in același sens, pe când intre categoriile de costuri, pe de o parte si RIR si VNP, pe de alta parte, exista o relație de inversa proportionalitate. Având in vedere acestea, putem concluziona asupra faptului ca toate variabilele sunt critice.

Determinarea valorilor de comutare

In continuare, vor fi determinate valorile de prag (variațiile pentru care rentabilitatea investiției devine nula), pentru toate cele 3 variabile de influenta, considerând variații in sens negativ (scăderi pentru beneficii si creșteri pentru costuri) de 20%, fata de 1% (variația aplicata pentru selectarea variabilelor critice). Așadar, valorile de comutare (de prag) reprezintă variațiile variabilelor de influenta care conduc la obținerea unui ENPV nul sau a unei EIRR egala cu rata de actualizare de 5%.

Variabila de influenta cu cea mai mare importanta in determinarea rentabilitate socio-economice a investiției este cea care are valoarea de prag cea mai mare.

Valorile de comutare vor fi determinate pentru toate variabilele de influenta si nu numai pentru cele critice.

Conform acestor rezultatele, beneficiile economice din reducerea duratelor de parcurs este variabila care influențează in cea mai mare măsură rentabilitatea economica a investiției. Daca aceasta scade cu mai mult de 31%, rata interna de rentabilitate se va reduce sub rata de actualizare iar valoarea neta prezenta va deveni negativa: cu alte cuvinte, investiția nu va mai fi rentabila din perspectiva economica.

Analiza de risc cuprinde următoarele etape principale:

 • 1. Identificarea riscurilor. Identificarea riscurilor se va realiza în cadrul ședințelor lunare de progres de către membrii echipei de proiect. Identificarea riscurilor trebuie să includă riscuri care pot apărea pe parcursul întregului proiect: financiare, tehnice, organizaționale, cu privire la resursele umane implicate, precum și riscuri externe (politice, de mediu, legislative). Identificarea riscurilor trebuie actualizata la fiecare ședință lunară.

 • 2. Evaluarea probabilității de apariție a riscului. Riscurile identificate vor fi caracterizate în funcție de probabilitatea lor de apariție și impactul acestora asupra proiectului.

 • 3. Identificarea masurilor de reducere sau evitare a riscurilor

în prezenta analiză de risc se propune determinarea calitativă a factorilor ce pot provoca modificări semnificative ale variabilelor critice identificate astfel încât indicatorii proiectului să sufere modificări majore.

Pentru analiza proiectului de investiții s-au luat în considerare riscurile ce pot apărea atât în perioada de implementare a proiectului, cât și în perioada de exploatare a obiectivului de investiție.

:                                 Probabilități

Ricr

Riscuri tehnice

Potențial de modificare ale soluției tehnice

Scăzut

- prevederea în contractul de proiectare a garanției de bună execuție a proiectului tehnic, garanție care va fi reținută în cazul unei soluții tehnice necorespunzătoare;

- asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a proiectului;

- acoperirea cheltuielilor cu noua soluție tehnică din sumele cuprinse la cheltuielile diverse si neprevăzute.

întârziere a lucrărilor datorită alocărilor defectuoase de resurse din partea executantului

Scăzut

- prevederea în caietul de sarcini a unor cerințe care să asigure performanța tehnică și financiară a firmei contractante (personal suficient, lucrările similare realizate etc.)

- impunerea unor clauze contractuale preventive în contractul de lucrări: penalizări, garanții de bună execuție etc.

Nerespectarea clauzelor contractuale unor contractanți / subcontractanți

Scăzut

- stipularea de garanții de buna execuție și penalități în contractele comerciale încheiate cu societăți contractante.

Riscuri organizatorice

Neasumarea unor sarcini și responsabilități în cadrul consiliului local

Scăzut

- stabilirea responsabilităților echipei de proiect de către reprezentantul legal;

Neasumarea unor sarcini și responsabilități în cadrul echipei de proiect

Scăzut

-stabilirea responsabilităților membrilor echipei de proiect prin realizarea unor fișe de post;

- numirea în echipa de proiect a unor persoane cu experiență în implementarea unor proiecte similare;

- motivarea personalului cuprins în echipa de proiect.

Riscuri financiare și economice

Capacitatea insuficientă

Scăzut

- prevederea în contractul de proiectare a garanției de

de finanțare și cofinantare la timp a investiției

buna execuție a proiectului tehnic, garanție care va fi reținută în cazul unei soluții tehnice necorespunzătoare

Creșterea inflației

Mediu

- realizarea bugetului în funcție de prețurile existente pe piață;

-cheltuielile generate de creșterea inflației vor fi suportate de către beneficiar din bugetul propriu.

Riscuri externe

Riscuri de mediu -condițiile de climă și temperatură nefavorabile efectuării unor categorii de lucrări

Scăzut

- alegerea unor soluții de execuție care să cont cu prioritate de condițiile climatice

Riscuri politice -schimbarea conducerii Consiliului local ca urmare a începerii unui nou mandat și lipsa de implicare a persoanelor nou alese în implicarea proiectului

Scăzut

- proiectul devine obligație contractuală din momentul semnării contractului. Nerespectarea acestuia este sancționată conform legii.

Nu au fost identificate riscuri majore care ar putea întrerupe realizarea proiectului. Planificarea corectă a etapelor proiectului încă din faza de elaborare a acestuia, precum și monitorizarea continuă pe parcursul implementării, asigură evitarea riscurilor care pot influența major proiectul.

Pornind de la obiectivele specifice ale proiectului de investiții, s-au analizat următoarele scenarii tehnico-economice de implementare a investiției in vederea determinării variantei optime de realizare a cerințelor identificate de către solicitant:

Strada

Scenariul 1

Scenariul 2

Model de statie

Model personalizat pentru fiecare statie, in funcție de importanta amplasamentului si a spațiului public disponibil (gabarit de libera trecere a trotuarelor, deschiderea spațiului public);

Varianta 1 presupune lucrări de modernizare a spațiului aferent stațiilor de imbarcare.

Propune un tip unitar de statie, indifferent de amplasament;

Nu se realizează lucrări in stație, doar amplasarea structurii stației.

Diferente majore

Statia FNC (capat)

Modernizata sub forma unui terminal pentru autobuze, cu structura metalica acoperitoare pentru 4 peroane de așteptare;

Statie simpla, cu structura metalica si facilitați "smartcity"

Aerostar (retur)

4 structuri metalice pentru realizarea unui acoperiș; mobilier urban; informarea calatorilor se face prîntr-un totem digital

Statie simpla, cu structura metalica si facilitați "smart city"

Strada

Scenariul n.

Scenariul 2

Piața Centrala (retur)

3 pergole metalice pentru realizarea unui acoperiș; mobilier urban; informarea calatorilor se face printr-un totem digital

Statie simpla, cu structura metalica si facilitați "smart city"

Arena Mall Tur si

Retur

4 structuri metalice pentru realizarea unui acoperiș; mobilier urban; informarea calatorilor se face printr-o structura tip statie "smart-city"

Statie simpla, cu structura metalica si facilitați "smart city"

Catedrala

3 pergole metalice pentru realizarea unui acoperiș; mobilier urban; informarea calatorilor se face printr-un totem digital

Statie simpla, cu structura metalica si facilitați "smart city"

Stațiile cu puțin spațiu disponibil

Structuri de informare calatori prin totemuri digitale

Statie simpla, cu structura metalica si facilitați "smart city";

Acestea vor obtura cat de cat fluxurile de pietoni; dar au avantajul de a fi structuri de adapost.

In concluzie, diferențele dintre cele doua scenarii constau în diferențe de dotări și mobilare a stațiilor de așteptare pentru pasageri precum și în faptul că Scenariul 1 presupune lucrări de modernizare a spațiului aferent stațiilor de îmbarcare.

Comparația financiara sî economica a celor doua scenarii a fost făcută in capitolul anterior, rezultând ca Scenariul 2 este mai avantajos din punct de vedere economic, in situația in care Scenariul 1 are inclusă și activitatea de amenajare și modernizare a spațiului aferent stațiilor de transport public.

Astfel fiind, chiar daca economic si financiar, Scenariul 2 este mai avantajos, din punct de vedere tehnic, Scenariul 1 este superior.

Unele locații din Scenariul 2 pot crea disfuncționalitățî și întreruperi pentru fluxul normal de pietoni și de bicicliști, chiar dacă pentru deservirea pasagerilor este o soluție optimă.

Amplasarea de stații care să țină cont și de aspectul urban este mai avantajoasă din punct de vedere tehnic, chiar dacă financiar costurile sunt mai mari.

Pentru toate cele de la punctul anterior, consideram ca se justifica selectarea implementării Scenariului 1.

 • a)  obținerea si amenajarea terenului;

Nu este cazul, terenul pe care va fi amplasat întregul proiect este in proprietatea municipiului Bacau, conform documentelor de proprietate care se vor anexa prezentei documentații tehnice.

 • b)  asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului;

Sistemul, în ansamblul său, utilizează exclusiv alimentarea cu energie electrică.

Aceasta se va asigura prin branșamente realizate de furnizorul local de energie electrică, la fiecare locație în parte. în cazul intersecțiilor în care semaforizarea este deja funcțională și care doar se modernizează, se va avea în vedere utilizarea branșamentelor existente. De asemenea, se vor asigura branșamentele necesare pentru Centrul de management al traficului, conform specificațiilor care vor fi detaliate în Proiectul tehnic.

Necesarul de utilități pentru varianta propusă promovării

Necesarul de utilitati pentru varianta propusa este:

- Alimentare cu energie electrica, 220Vac / 50Hz;

 • c) soluția tehnica, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnîco-economici propuși;


Soluția proiectată

în urma implementării proiectului se vor asiugura următoarele facilități:

asigurarea de adăposturi împotriva intemperiilor pentru persoanele care așteaptă în stații; asigurarea oferirii de informații cu privire la programul de circulație, la timpul de așteptare în stații;

creșterea gradului de siguranță pentru utilizatorii sistemului de transport public prin montarea ce camere de supraveghere;

Asigurarea de puncte de transfer

Asigurarea unei stații de capăt funcționale și moderne reducerea poluării chimice și sonore;

Această soluție a fost considerată cea mai radicală din punct de vedere al lucrărilor propuse și a echipamentelor necesare, dar cea mai bună din punct de vedere funcțional și estetic.

Terenul necesar realizării lucrărilor de semaforizare, insule denivelate, marcaje și indicatoare, canalizațîi necesare semaforizării aparține domeniului public al municipiului Bacau.

în cadrul proiectului, nu se va interveni asupra rețelelor de apă-canal, gaze, telecom, etc.

în cadrul proiectului se va interveni asupra trotuarelor însă doar în zone unde există deja stație de transport public.

Marcaje și semnalizare

Scopul lucrărilor de marcaj este de a asigura dirijarea traficului atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte precum și pentru presemnaîizarea unor zone cu caracter special (stații de transport public).

Pentru îmbunătățirea condițiilor de trafic și asigurarea siguranței participanților Ia trafic au fost proiectate marcaje orizontale de tip termoplast însoțite de semnalizare pe verticală.

în general a fost refăcut marcajul existent și înlocuirea acestuia cu cel de tip termoplast, păstrându-se tipul și poziția lui pe suprafața de rulare, acolo unde există precum și executarea lui pentru amplasamentele unde nu există.

Marcaje diverse reprezintă săgețile pentru presemnaîizarea direcțiilor de mers, a elementelor verticale ale infrastructurilor alăturate drumului și ale altor zone cu caracter special.

• în cadrul proiectului au fost prevăzute marcaje pentru interzicerea staționării, cu vopsea galbenă pentru stații de autobuz, executate în zig zag.

Marcajele la stațiile de autobuze se completează la capete cu inscripția "BUS"

Marcajul rutier se va realiza cu materiale din produse termoplastice, cu grosime de 3000 microni care au o durata de viața de minimum 2 ani.

Lucrările de semnalizare verticală se vor face conform SR 1848-1/2014 și constau în montarea tablelor indicatoare după cum urmează:

 • • indicatoare de avertizare;

 • • indicatoare de reglementare:

de prioritate;

de obligare

 • • indicatoare de interzicere sau restricție;

 • • indicatoare de orientare;

 • • indicatoare de informare.

Stâlpul de susținere pentru indicatoarele rutiere, indiferent de înălțimea sa va fi prevăzut a se executa dintr-o bucată. Fundațiile care se execută pentru prinderea sistemelor de susținere a semnalizării verticale vor fi executate la nivelul trotuarului.

Indicatoarele rutiere sunt alcătuite din panouri din oțel sau aluminiu, protejate împotriva coroziunii, pe fața cărora se aplică folie retro-reflectorizantă.

Reglementarea circulației va fi întocmită conform standardelor șî normativelor în vigoare, avându-se în vedere fluidizarea circulației printr-o semnalizare și o presemnalizare corespunzătoare.

 • d) probe tehnologice șt teste.

uTLîIrissriîVKi

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoarea totala a investiției:

12,787,700.37 lei inclusiv TVA, echivalent 2,795,492.39 euro, (la curs 1 euro - 4.5744 lei, conform Ghid Solicitant POR axa 4.1)

din care C+M, 3,414,635.24 lei inclusiv TVA echivalent 746,466.26 euro

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/ca pa citați fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Statii de autobuz "inteligente" (bucăți)                                         25 buc.

Amenajare stație autobuz GPDue (bucăți)                                  3 buc.

Amenajare stație autobuz Foglia (bucăți)                                     2 buc.

Panouri de informare călători (Passenger Information System) (bucăți)        14 buc.

Peroane de așteptare (bucăți)                                               5 buc.

Suprafață trotuare modernizate (metri pătrați)                               2,393.55 mp.

Suprafață spații verzi (metri pătrați)

330 mp.


33i rnp

33i mp 1/255 mp 224..56 mp

1

5 buc.


Stația de capăt FNC

Suprafața Construita

Suprafața Desfasurata

Suprafața Circulații Auto + Pietonale

Suprafața Spatii Verzi

Nr. Construcții Pe Teren

Nr. Peroane (bucăți)

Principalii indicatori ai analizei economice - scenariul recomandat

Principalii parametri și indicatori

Valori

Rata socială de actualizare (%)

5%

Rata interna de rentabilitate economice (EIRR)

9,55%

Valoare actualizata neta economica (ENPV) (lei)

4.485.289

Raporturi beneficii-costurî (BCR)

1,51

d) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

In urma implementării proiectului de investiție, se vor obține următorii indicatori de rezultat, conform specificului si obiectivelor proiectului de investiție:

Creșterea numărului de bîcicliști cu cel puțin 5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)

Creșterea numărului de pietoni cu cel puțin 5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)

Creșterea numărului de pasageri transport public cel puțin 5% Ia nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027)

Reducerea traficului de autoturisme personal cu cel puțin 3% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027)

Reducerea cantității de emisii GES cu cel puțin 3% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027)

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni. Durata de realizare este exprimată în luni efective de lucru si cuprinde atat perioada de pregătire a execuției (AP - activitati pregatitioare), cat si principalele etape de execuție a lucrării. Durata totala de realizare a proiectului este de 24 luni (2 ani). Durata activitatilor pregătitoare este de 11 luni, cuprinzând realizarea proiectului tehnic, obținerea autorizației de construire si derularea procedurilor de achiziție pentru execuția de lucrări si alte servicii conexe (ex: supervizarea lucrărilor). Durata de execuție este de 12 luni.

In ceea ce privește singurul element ce privește o construcție, respectiv structura metalică cu acoperiș din sticlă securizată, fără închideri exterioare, localizată în Stația PNC Tur, (stație de capăt) acesta trebuie să fie conformat cu reglementările specific funcțiunii, respectiv:

Cerința «A» Rezistenta si stabilitate

Conform prevederilor din subcapitolul 3.2.

Cerința «B» Siguranța in exploatare

Accesul în stație se face la cota trotuarului. Se vor utiliza pardoseli antiderapante și finisaje lise și fără colțuri contondente. Se va asigura un iluminat corespunzător.

Instalația electrică este proiectată astfel încât să se evite pericolul de electrocutare , conform prevederilor Normativului 17.

Instalațiile utilitare sunt proiectate conform reglementărilor tehnice specifice și nu afectează circulația liberă a utilizatorilor.

Măsuri împotriva efracției:

Nu este cazul, se vor folosi materiale și sisteme anti vandalism.

Cerința «C» Securitatea la incendiu.

Gradul de rezistenta la foc

in conformitate cu prevederile tabelului 2.1.9. / cap. 2 din P 118-2015 -NORMATIV PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU A CONSTRUCȚIILOR , combustibilitatea si clasa de inflamabilitate a materialelor din componenta elementelor de construcție care sunt luate in considerare prin criteriile de clasificare sunt corespunzătoare cerințelor din tabel pentru încadrarea in gradul III de rezistenta la foc.

Având în vedere că este stație de autobuz amplasată în aer liber, în conformitate cu HG 571/2016 privind "Aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu" nu este nevoie de scenariu de securitate la incendiu.

Protecția la foc fata de vecinătăți.

Protecția la foc fata de vecinătăți se realizează prin utilizarea unor materiale de construcție si finisaje incombustîbile sau greu combustibile. Amplasarea clădirii proiectate la distante suficient de mari fata de clădirile învecinate, care sa asigure limitarea propagării focului de la o clădire la alta in cazul izbucnirii unui incendiu.

Riscuri de incendiu

Stația de autobuz nu adăpostește activitate cu risc mare de incendiu.

Căi de evacuare în caz de incendiu

Nu este cazul fiind amplasate în aer liber.

Prin proiect se stabilește capacitatea maximă simultană de 30 de persoane pe peroane, în așteptarea mijlocului de transport.

Cerința «D» Igiena, sanatate si mediu

Fucțiunile propuse nu generează noxe, emisii de gaze sau altî factori de poluare. Se asigura ventilarea tuturor spatiilor. Se vor asiguratoate utilitățile necesare unui confort ridicat. Deseurile menajere vor fi depozitate in spatii special amenajate, respective colectate si transportate la rampa de deșeuri de firme specializate. Prin propuneri s-a asigurat iluminarea naturala, artificiala si ventilarea naturala necesara desfășurării in condiții optime a activitatiî.

Cerința «E» - Izolarea termica sî economia de energie.

Prin soluția adoptată se va asigura protecția elementelor metalizce prin tratament anticoroziv. Se vor dispune copertine care să asigure protecție împotriva apelor meteorice.

Cerința «F» Protecție la zgomot

Funcțiunea de stație de autobuz nu produce zgomote perturbatoare, nivelul de zgomot fiind cel admis pentru astfel de construcții.

Instalațiile și echipamentele care urmează a se integra stației de autobuz sunt silentțioane și se încadrează în nivelul de zgomot admis pentru astfel de echipamente.

PE timpul execuției lucrărilor antreprenorul va asigura respectarea normelor de protecție a muncii și a prevederilor normativului de prevenire și stingere a incendiilor pe timpul executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, indicativ C300/1994.

Reglementări

Prezenta documentație respectă Normativele în vigoare și respectă prevederile și cerințele beneficiarului. Se va asigura pe toată perioada de funcționare un sistem de mentenanță, cu verificări periodice normale o dată la S luni, excepționale după fenomene naturale sau alte evenimente deosebite, și anumite elemente se vor supune inspecțiilor periodice anuale.

Valoarea totala a investiției, cu TVA, este de 12,787,700.37 lei, suma ce va fi suportata din fonduri europene nerambursabile, Buget de Stat si bugetul local, atat pentru acoperirea contribuției proprii de 2%, cat si a eventualelor cheltuieli neeligibile.

Valoarea eligibila a proiectului este de 12,787,700.37 lei, cu TVA inclus, din care :

 • - Surse de finanțare nerambursabile, in cuantum de 98% = 12,531,946.36 lei

 • -  Contribuție proprie de la bugetul local 2% = 255,754.01 lei.


Valoarea neeligibila a proiectului este de 0.00 lei.

Valoarea contribuției totale a municipiului Bacău la implementarea proiectului (eligibile + neeligibile) = 255,754.01 lei.

Sursele de finanțare nerambursabila sunt reprezentate de Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 4.1 « REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ».

Municipiul Bacău deține capacitatea de a asigura menținerea, funcționarea si exploatarea investiției după încheierea proiectului si încetarea finanțării nerambursabile, pe toata perioada de durabilitatea a contractului de finanțare.

Pentru realizarea investiției, a fost emis Certificatul de Urbanism numărul 894/20.11.2018.

Certificatul de urbanism a fost emis in vederea obținerii autorizației de construire.

Certificatul de urbanism urmeaza sa fie atașat prezentei documentații.

Se ataseaza extrasele de carte funciara aferente obiectelor de investiție din prezenta documentație, pentru toate imobilele afectate de intervenții.

mMMI

In urma Clasării Notificării de către APM Bacau s-a constat ca proiectul propus nu intra sub incidența Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

Clasarea notificării a fost emisă în data de 15.01.2019, având numărul 15429/NA 3032/15.01.2019.

qî)'f>' w'te n t f-■ .ffinjZVÎYc i                    ei 17 i'fj &I °'Zr.

Au fost solicitate avize conform Ceritificatului de urbanism. Avizele proprietarilor de utilitati vorfi ulterior anexate prezentei documentații, in raport cu obținerea acestora.

In vederea realizării proiectului a fost întocmit un studiu topografic, avand viza Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacau. Coordonatele punctelor au fost determinate in Sistem de Proiecție Stereografic 1970 si sistemul național de referința altimetric Marea Neagra 1975. Densitatea punctelor de detaliu a fost aleasa conform cerințelor impuse de tipul lucrării, avand in vedere scara planului si ținând cont de accidentatia si sinuozitatea terenului. Au fost raportate puncte ce caracterizează poziția si forma detaliilor topografice.

Studiul topografic a fost realizat de SC Helmert SRL, fiind anexat prezentei documentații.

 • a)      studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

Nu este cazul.

 • b)      studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

Studiul de Trafic a fost realizat in conformitate cu prevederile Anexei M a Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 4.1. Studiul de trafic este atașat prezentei documentații

 • c)      raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice;

Nu este cazul.

 • d)      studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

Nu este cazul.

 • e)      studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

Nu este cazul.

Municipiul Bacău este municipiul reședință al județului Bacău, fiind și cel mai mare centru urban din județ (populația municipiului reprezintă 23,4 % din numărul total de locuitori ai județului2). în plus, acest municipiu cu o suprafață de peste 41 de km2, ce se află situat în nord - estul țării, pe coordonatele de 46° și 35’ latitudine nordică și 26° si 55' longitudine estică, este unui dintre cele mai mari și importante orașe din zona Moldovei.

Municipiul Bacău este încadrat conform Legii 351/ 2001 în rândul celor 11 localități urbane de rangul I din România. Având în vedere că populația sa a scăzut în ultimii ani sub 200,000 de locuitori, acesta se încadrează în prezent în tipologia orașelor de rang II sau conform noi distribuții propuse în viitoarea Lege privind rețeaua de localități, în categoria a Eli - a, poli regionali secundari, municipii de importanță regională, cu o populație de peste 100,000 loc.

Astfel, Municipiul Bacău este un important centru urban la nivel județean și regional care contribuie la dezvoltarea echilibrată a Regiunii Nord - Est prin rolul său de pol de dezvoltare. Pe plan local, atractivitatea municipiului a pornit de la accesibilitatea sa ridicată ca punct de intersecție a mai multor rute de interes național, însă acest lucru a avut și dezavantajul de a trasforma Bacăul într-un oraș de tranzit, în care vizitatorii nu petrec foarte mult timp.

Dezvoltarea urbană integrată a municipiului Bacău a constituit un deziderat al administrației publice locale începând cu perioada de programare 2007 - 2013, rezultat din înțelegerea necesității abordării integrate în vederea creșterii competitivității economiei locale și întăririi poziției de centru regional, valorificând statutul de Municipiu reședință de județ.

Procent iexultat pe baza datelor'de ia Reoeasdmdr'iiul Populației șl Locuințelor 0022 Cele șase obiective strategice formulate la nivelul municipiului Bacău au fost:

 • 1. Dezvoltarea și consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanță regională și națională

 • 2. Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regional a Bacăului

 • 3. Regenerarea, dezvoltarea și consolidarea economiei băcăuane, ca pol regional și competitiv

 • 4. Regenerarea, dezvoltarea și promovarea valorilor culturale pentru creșterea mândriei locale și a atașamentului comunității locale față de acestea

 • 5. Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigentele UE

 • 6. Dezvoltarea rolului regional și național al Bacăului, ca pol metropolitan competitiv, inovativ și sustenabil


Proiectele selectate și înaintate ca propunere spre finanțare în cadrul PIDU au pus bazele unei dezvoltări integrate, durabile a municipiului, atât pentru îmbunătățirea calității vieții, pentru dezvoltare locală, cât și pentru consolidarea rolurilor și afirmarea municipiului prin contribuții semnificative în dezvoltarea regională, națională. Acestea au vizat domenii relevante pentru dezvoltarea urbană sustenabilă a municipiului: cadru construit, locuire, diverse funcțiuni urbane, infrastructură și transport urban, rețele de utilități și servicii publice, dezvoltare economică, aspecte sociale, creșterea calității mediului și vieții urbane, patrimoniu construit și natural, dezvoltarea comunității, consolidarea rolului municipiului la nivel regional, etc.

■ ■'                                        ȘșăOaSîlvQS                                              ’

Durata de implementare a obiectivului de investiții: 24 de luni

Durata de execuție: 12 de luni

Metodologia de implementare a activitatilor are in vedere acțiuni de planificare, execuție, monitorizare activitati, buget, instrumente de monitorizare si control inclusiv stabilirea clara a termenelor de desfășurare a activitatii, gestionare tehnico- financiara proiect, asumarea prealabila a responsabililor pentru fiecare activitate. Astfel, metodologia de implementare ia in considerare mobilizarea resurselor alocate pentru fiecare sarcina/obiectiv si realizarea acestora conform specificațiilor si in intervalul de timp alocat; comunicarea permanenta cu factorii de decizie regionali si locali si a evoluției in timpul implementării proiectuluijfurnizarea permanenta de informații pentru implementarea proiectului; monitorizarea permanenta a indicatorilor si rezultatelor directe si indirecte si raportarea interna si externa, identificarea deviațiilor, a cauzelor si a acțiunilor corective necesare.

Instrumentele utilizate de către Echipa din cadrul primăriei in monitorizarea proiectului vor fi în principal Bugetul proiectului, Graficul de realizare a investiției și Analiza Riscurilor. Planul de implementare a proiectului se va revizui și actualiza periodic, pornind de la concluziile ședințelor de progres.

Avantajele acestei strategii sunt: actualizarea cu regularitate a planului de proiect; planificarea etapelor si a modului de implementare înainte de începerea activitatilor; metoda sistematica de urmărire a revizuirilor planului de proiect si a urmăririi evoluției propunerii in timp, pana la terminarea lucrărilor; definirea in mod clar a livrabilelor care trebuie predate finanțatorului, momente de referința in desfasurarea proiectului; implicarea totala in analiza si decizia punctelor critice din desfasurarea proiectului;minimizarea riscurilor de proiect, analiza continua a factorilor de risc si generarea unor variante pentru care se poate opta; controlul eficient al schimbărilor determinate de derularea proiectului si managementul costurilor; facilitarea derulării proiectului fara perturbări in desfasurarea normala a activitatii.

Componența echipei de monitorizare este următoarea:

 • - coordonator de proiect: coordonează activitatile proiectului pentru atingerea obiectivelor si rezultatelor planificate, monitorizează planificarea acțiunilor proiectului pentru încadrarea in graficele stabilite, urmărește respectarea cerințelor de implementare ale finanțatorului, coordonează realizarea evaluării interne a proiectului cu prilejul ședințelor lunare de monitorizare, supervizează raportările de progres, certifica necesitatea si oportunitatea plăților in proiect; pastreaza si arhiveaza documentația aferenta proiectului, realizează corespondenta necesara derulării proiectului.

 • - responsabil tehnic: verifica documentația de specialitate întocmită pentru atribuire execuție lucrări, colaborează cu proiectantul in vederea obținerii autorizației de construire, evalueaza ofertele pentru execuția de lucrări si dirigentie de șantier in cadrul comisiei de evaluare a ofertelor, monitorizează lucrările si informează coordonatorul de proiect a stadiului execuției acestora, furnizează date tehnice pentru realizarea rapoartelor de progres;

 • - responsabil financiar: monitorizează efectuarea cheltuielilor conform bugetului si înregistrarea acestora in evidentele financiar contabile, corelând toate informațiile financiar contabile ale proiectului primite de la managerul de proiect; asigura respectarea regulilor financiare ale finanțatorului, furnizează datele relevante pentru realizarea rapoartelor financiare periodice (din cadrul rapoartelor de progres), răspunde de virarea la termen si in condițiile legii a taxelor si impozitelor, răspunde de recuperarea TVA aferent cheltuielilor proiectului.


-__—________________________________........................... ■......._l.....L. iz:.:.-'.-...                             ’ ’ . "acîtății manageriale și instituționalFinalizarea proiectului de față, prin realizarea activităților prevăzute și îndeplinirea obiectivelor propuse, contribuie la dezvoltarea orașului si creșterea calitatii vieții locuitorilor zonei urbane Bacau, prin dezvoltarea unui sistem de management al traficului accesibil pentru toate categoriile sociale, echitabil si eficient economic.

Sustenabilitatea proiectului de investiții, după finalizarea acestuia, pe o perioadă de încă cel puțin sâni va fi asigurată de:

* Sustenabilitatea financiară a proiectului

Sustenabilitatea financiară reprezintă capacitatea financiara a Municipiului Bacau de a asigura operarea și mentenanța investiției pentru o perioadă de cel puțin 5 ani după implementarea proiectului de investiții.

Susținerea financiară se va realiza prin alocarea de fonduri de la bugetul local și din veniturile proprii. Proiectul nu este unul generator de venituri in cazul asta, asistenta financiara fiind de 98%.

Primirea asistenței financiare nerambursabile de 98% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului va asigura acoperirea costurilor investiționale ale proiectului pe perioada celor 4 ani de implementare.

Astfel, sprijinul financiar acordat din fonduri structurale va fi esențial pentru că Municipiul Bacau să implementeze proiectul și va contribui la capacitatea financiară a acestuia de a realiza investiția.

* Sustenabilitatea din punctul de vedere al resurselor umane

Resursele umane alocate proiectului sunt suficiente atât din punct de vedere numeric cât și din punct de vedere al experienței. în situația apariției fluctuației de personal, se va asigura înlocuirea imediată a personalului astfel încât să nu apară probleme în administrarea investiției.

După încetarea finanțării, investiția va intra in perioada de operare, perioadă în care prin alocările de resurse umane si financiare de către Primărie se va asigura menținerea/con serva rea rezultatelor obținute in urma realizării investițiilor propuse prin prezentul proiect.

Din punct de vedere operațional si financiar sustenabilitatea proiectului va fi asigurata de către proprietar - Municipiul Bacau, funcționarea pe termen lung fiind asigurata prin alocări financiare anuale din bugetele locale.

Astfel, în ceea ce privește modul de autosusținere al proiectului din punct de vedere financiar după încetarea finanțării, se vor aloca anual din bugetul local sumele necesare operării si menținerii investiției pe toata durata de viată a acesteia. In vederea unor estimări corecte, costurile cu mentenanța vor fi evaluate de personalul de specialitate care va asigura administrarea sistemului pentru a fi ulterior prevăzute in bugetul instituției.

In ceea ce privește modul de susținere operațional acesta poate fi detaliat atât prin spațiul alocat de primărie pentru implementarea proiectului cat si prin resursele umane implicate in proiect.

Astfel, Municipalitatea pune Ea dispoziție inclusiv spațiul pentru instalarea Centrului de Comanda si Control. Acest centru va oferi o interfața unică de control pentru sistemele integrate: informații privind traficul rutier, fluxuri video, sistemul de comunicații, poziția vehiculelor de transport public, indicațiile panourilor de informare, datele primite de la camerele de identificare automată a numerelor de înmatriculare.

în cazul in care odată cu implementarea sistemului va fi necesară suplimentarea numărului de persoane pentru administrare sau operare, solicitantul va asigura personal suplimentar, asumându-și asigurarea sustenabilitaății proiectului din punct de vedere operațional.

8. Concluzii și recomandăr

Soluția tehnică aleasa pentru realizarea investiției a fost gândită pentru a asigura sustenabilitatea ei pentru o perioadă de minimum 5 ani.

Beneficiarul a decis alocarea de resurse tehnice necesare pentru desfășurarea optima a procesului de realizare a investiției.

După finalizarea proiectului, se va monitoriza buna funcționări a infrastructurii si echipamentelor, din toate punctele de vedere. Printr-o supraveghere atentă și permanentă realizată de către specialiștii instituției, se va asigura o eficiență maximă a investiției. în momentul detectării unei funcționări necorespunzătoare, problema va fi remediată în cel mai scurt timp, astfel încât disponibilitatea și productivitatea muncii să fie maxime. Personalul din cadrul U.A.T-ului vor dobândi competențele necesare asigurării sustenabilității tehnice după finalizarea proiectului, cel puțin pentru o perioadă de 5 ani.

De asemenea, se vor asigura activitățile de mentenanța care vizează administrarea investiției realizate, asigurarea suportului tehnic intern și extern, ceea ce se va face de specialiștii tehnici ai prestatorilor/furnizorilor/executantului implicați în realizarea investiției pe o perioadă specificată în contractul de achiziție.

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU
ANEXA NR. 2
LA HOTĂRÂREA NR. 94 DIN 15. 03.2019
CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PREVĂZUT! ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICO-ECONOMICĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: „ MODERNIZAREA STAȚIILOR DE TRANSPORT PUBLIC”

BENEFICIAR: Municipiul BACĂU

AMPLASAMENT: județul BACĂU

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:
a) Valoare totală a investiției:

12,787,700.37 lei inclusiv TVA echivalent 2,795,492.39 euro, (la curs 1 euro = 4.5744 lei)

din care C+M,
3,414,635.24 Iei inclusiv TVA echivalent 745,466.26 euro
b) durata de realizare a investiției: 24 luni din care 12 luni de execuție
c) capacitati

Nr. Crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

Statii modernizate (total), din care:

Buc

39

1

Statii de autobuz cu suprastructura metalica tip „smart-city", independente energetic, hotspot wifi, camere de supraveghere video

Buc

25

2

Statie de autobuz cu amenajare urbanistica, suprastructura modulara metalica, grup de 4 corpuri acoperiș

Buc

3

3

Statie de autobuz cu amenajare urbanistica, suprastructura modulara pe picioare metalice

Buc

2

4

Statie de autobuz tip terminal, cu suprastructura metalica si 5 peroane de așteptare

Buc

1

5

Totemuri de informare calatori, cu touch-screen, prize USB, camera video de supraveghere

Buc

14

6

Suprafața trotuare modernizate in statii de autobuz

m2

2392,55

7

Suprafață spații verzi amenajate

m

330

Stația de capăt FNC (tip terminal) - detalii

331 mp

331 mp


1,255 mp

224.56 mp

1

5 buc.


Suprafața Construita

Supiafata Desfasuiala

Suprafața Circulații Auto + Pietonale

Suprafața Spatii Verzi

Nr. construcții pe teren

Nr. Peroane (bucăți)

 • d) Alti indicatori specifici domeniului de activitate

In conformitate cu prevederile Ghidului Specific de finanțare POR 4.1:

Creșterea numărului de bicicliști cu min 5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 6% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)

Creșterea numărului de pietoni cu minim 5% Ia nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu minim 9,8% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)

Reducerea traficului de autoturisme personal cu -3% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu -5% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027)

Reducerea cantității de emisii GES cu -3,5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu -4,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

 • e) Descriere sumară a investiției

Proiectul “Modernizarea stațiilor de transport public” propune creșterea calitatii serviciilor de transport public in municipiul Bacau prin imbunatatirea calitatii spatiilor din zonele de imbarcare-debarcare calatori din mijloacele de transport in comun si oferirea acestora de servicii, informații si facilitați care sa conducă la incurajarea utilizării transportului public ca mod uzual de deplasări la nivelul municipiului.

Componentele investitionale ale proiectului “Modernizarea stațiilor de transport public” vizeaza:

 • •      Modernizare/(re)amenajare a 39 statii de transport public local /zonal de calatori, pe diferite niveluri de intensitate, in funcție de spațiul public disponibil, anume: statii cu sistem de informare calatori, statii cu suprastructuri nou construite; statii cu structuri majore (terminal FNC).

 • •      Dotarea acestora cu elemente de informare calatori, mobilier urban;

 • •      Amenajare sisteme de supraveghere video, semnalistica

Stațiile de transport in comun vor avea următoarele facilitați: adăposturi/săli de așteptare pentru călători, mobilier, puncte de vânzare bilete/carduri, automate de bilete/carduri,

sisteme de informare, sisteme de supraveghere video, facilități pentru persoanele cu dizabilități, semnalistică, platforme de îmbarcare/debarcare călători, facilități pentru parcarea bicicletelor

Toate stațiile de transport public m comun beneficiază in prezent de alveole pentru staționarea autobuzelor pe timpul imbarcarii si debarcării calatorilor.

Datorita faptului ca in prezent marcajele pe carosabil din dreptul alveolelor pentru stațiile de transport in comun sunt sterse si greu vizibile ele se vor retrasa in totalitate

In urma analizei situației pe teren s-au determinat punctele in care in dreptul stațiilor de transport public exista spațiul ce aparține Domeniului Public, necesar pentru amplasarea copertinelor pentru adapostirea calatorilor precum si zonele in care se vor amplasa doar panouri de informare montate pe stâlpi metalici.

In zona de capat a liniilor de autobuz (Statia FNC), zona unde Întorc si stationeaza autobuzele, se vor amenaja pe platforma existenta 5 peroane pentru imbarcare si debarcare calatori cu dimensiuni in plan de 13 x 1.50 m si 5 zone de staționare pentru autobuze, însumând in total o suprafața de 302 mp

Copertinele destinate stațiilor de transport public au o amprenta in plan de 1.35 x 6.00 m si sunt confecționate din structura metalica acoperite cu panouri solare încastrate in sticla. Toate copertinele sunt prevăzute cu panouri de informare digitale cu afisaj LED.

Toate stațiile de transport in comun vor fi prevăzute cu camere de supraveghere video racordate la Sistemul de Monitorizare al Traficului.

f ) Surse de finanțare:

- fonduri de la bugetul local, de la bugetul de stat, prin Programe ale Uniunii Europene si/sau alte fonduri constituite conform legii


CONSILIERI BÎRZUILIE DĂNILĂ IROFTE DU A


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE - O\l Dl ll’OPOMCI

DIRECTOR EXECUTIV

Florin Mateuță


1

Sursa: Analiza cost-beneficiu ~ concepte și practică Anthony E. Boardman, David H. Greenberg, Aidan R. Vining, David L. Weimer, Editura ARCt Ediția a ll-ar pagina 527.