Hotărârea nr. 92/2019

Hotărârea nr. 92 din 15.03.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)”


HOTĂRÂREA NR. 92 DIN 15.03.2019

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă -CAEX/ Parc Industrial (CFR)”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 15.03.2019, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 2717 din 12.03.2019 al Direcției Drumuri Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)”', -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2718 din 12.03.2019;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 2719 din 12.03.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 383/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 384/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 385/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 386/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 5 (1) lit. ”a” alin, (ii) si art. 7 (1) din HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si conținutul- cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) lit. „a” din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. -Se aprobă documentația tehnico-economică faza SF pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)”, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Se aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții: „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)”, conform

Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Direcția Tehnică.


ART. 4. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Direcției Tehnice, Direcției Economice și Agenției de Dezvoltare Locală a Municipiului Bacău.

ART. 5. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău.pentru Verificarea legalității.


CONSILIERI

ILIE BÎRZU__Z

DUMITRU IROF /^TTT7r>.n/^TTT? TA X KTTT X UnJLVIVljnE     ifcz?


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDI


N.O.P,.F.I./A.M./Ex. l/Ds.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1 COMUNĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

LA HOTĂRÂREA NR. 92 DIN 15.03.2019

DOCUMENTAȚIE TEHNIC O-EC GNOMICĂ FAZA SF PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)”


CONSILIERI BÎRZU ILIE DĂNILĂ IROFTE


CONTRASEMNEAZĂ MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - O VID IU POPOVICI

\ DIRECTOR EXECUTIV

Florin Mateută
■Studiu Fezabilitate


CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE

CENTRU - GARA BACĂU - CARTIER CFR

- SALA POLTVALENTĂ -

CAEX/ PARC INDUSTRIAL (CFR)

DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA AFERENTA PROIECTULUI

"Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR -

Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)"

Elaborator / Colectiv de elaborare


CompanieFÎP Consulting Linking opportunities


Nume

RaduANDRONIC

Mircea GEORGESCU lonut TRAISTARU

Bogdan DOGARIU

Sorin CONSTANTIN

Ana NEGRU


Funcție


Manager Proiect


Inginer CFDP


Inginer CFDP


Inginer CFDP


Expert ACB


Urbanist
Studiu de fezabilitate vizat de Expert tehnic CFDP: Nicolae POPESCU

Disclaimer

Acest document a fost elaborat de FIP CONSULTING SRL pentru a fi utilizat de către Client, conform principiilor de consultanta general acceptate, a bugetului și o termenilor contractului încheiat între FIP CONSULTING SRL ți Client. Niclo terță parte nu poate utiliza in scop comercial informații, date si analize din acest document fără un acord scris expres acordat anterior de către Client si de către FIP CONSULTING SRL. Acordul FiP Consulting este obligatoriu pentru informațiile si datele cu caracter conceptual, strategic, design, arhitectura, modul de structurare si prezentare a informației, precum si conceptele de inovare in mobilitate urbana. Preluarea acestora de către terte parti poate constitui concurenta neloaiala, astfel cum a fost prevăzută de Art. 2 din Legea 11/1991, in sensul ca poate produce pagube constând in restrângerea elementelor de unicitate si avantaj competitiv. Copierea sau folosirea informațiilor incluse în acest raport în oricare alte scopuri decât cele prevăzute în Contract se pedepsește conform legilor internaționale în vigoare.

Sursa analizelor (figuri, planșe, tabele, diagrame etc.) este reprezentată de analiza Consultantului, dacă nu se specifică altceva.

Sursa fotografiilor este reprezentată de sursa proprie Consultantului, dacă nu se specifică altceva.

Informații despre livrabil

Revizie       Livrabil

Data

Martie 2019


1            Versiune finala

"Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)" - Versiune finală

Prezentul Studiu de fezabilitate a fost elaborat in conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare șî conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

In cadrul documentației tehnico-economice au fost respectate prevederile temei de proiectare, iar documentația tehnico-economica a vizat stabilirea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de construcție, modernizare si reconfigurare a:

Infrastructurii dedicate pentru transportul nemotorizat, pietonal si velo;

Infrastructurii conexe încurajării utilizării bicicletelor ca mod durabil de transport; lmbunatatirea siguranței bicilistilor si pietonilor in trafic.

In același timp, au fost cuprinse investiții pentru:

Amenajarea spațiului urban, modernizarea aliniamentelor de spațiu verde si plantarea de arbori si arbuști cu nivel ridicat de retentîe CO2.

Amplasarea elementelor de mobilier urban pentru creșterea atractivitatii spatiilor pietonale, cu scopul incurajarii acestui tip de deplasare - banei, coșuri de gunoi, rasteluri pentru biciclete;

Implementarea soluțiilor tip „smart-city" - mobilier urban inteligent, ca exemplu de activitate corelata cu dorințele municipiului de a deveni un oraș adaptat tendințelor globale;

Implementarea de soluții pentru încurajarea utilizării bicicletelor ca mod de deplasare prin crearea de facilitați sigure si durabile: parcari securizate pentru bicicletele locuitorilor din zona, implementarea marcajelortip „bike-box" pentru creșterea siguranței biciclistilor in trafic. Implementarea politicii de parcare în aria de intervenție a proiectului si reajustarea spatiilor destinate transportului staționar

Promovarea activa a modurilor de transport durabile, prin acțiuni de comunicare si conștientizare publica a beneficiilor utilizării modurilor de transport durabile.

Documentul a fost elaborat de F1P Consulting SRL

www.fipconsulting.ro

STUDIU DE FEZABILITATE

Denumire proiect: "Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)"

Titularul investiției:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

Calea Mărășești 6, Bacău 600017

Telefon: 0234 581849

www munkjnkHhacgg rg

Proiectant general

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Adresa: punct de lucru Str. Berzei nr. 20, Mansarda, Sector 1, București

Fax: +40 (357)81.55.94,

w ww. fi p co n s u *t m £. r o

Proiect nr. 41/ 2018

Prezentul proiect este proiectat la faza - "Studiu de fezabilitate" în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 in perioada Septembrie 2018 - Martie 2019, avand la baza Contractul de servicii nr. 69475/13.09.2018

Cuprins

 • 1.   Informații generale privind obiectivul de investiții

  • 1.1    Denumirea obiectivului de investiții

  • 1.2    Ordonator principal de credîte/investitor

  • 1.3    Ordonator de credite (secundar/terțiar)

  • 1.4    Beneficiarul investiției

  • 1.5    Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

 • 2.   Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții

  • 2.1    Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația

actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

 • 2.2    Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și

financiare

 • 2.3    Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

 • 2.4    Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii,

în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

 • 2.5    Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3.   Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice pentru

realizarea obiectivului de investiții

 • 3.1    Particularități ale amplasamentului:

 • 3.2    Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic:

 • 3.3    Costurile estimative ale investiției:

 • 3.4    Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz:

 • 3.5    Grafice orientative de realizare a investiției

 • 4.  Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opțiuni tehnico- economic(e) propus(e)

  • 4.1    Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului

de referință

 • 4.2    Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropic! și naturali, inclusiv de schimbări

climatice, ce pot afecta investiția

 • 4.3    Situația utilităților și analiza de consum:

 • 4.4    Sustenabîlitatea realizării obiectivului de investiții:

 • 4.5    Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

 • 4.6    Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat,

valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabîlitatea financiară

 • 4.7    Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată

netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacîtate

 • 4.8    Analiza de senzitivitate

 • 4.9    Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

 • 5.  Scenariul/Opțîunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

  • 5.1    Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al

sustenabilității și riscurilor

 • 5.2    Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e)

 • 5.3    Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

 • 5.4    Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

 • 5.5    Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii

preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • 5.6    Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare șî

economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

 • 6.  Urbanism, acorduri și avize conforme..

  • 6.1    Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

  • 6.2    Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

  • 6.3    Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a

impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

 • 6.4    Avize conforme privind asigurarea utilităților

 • 6.5    Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • 6.6    Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot

condiționa soluțiile tehnice

 • 7.  Implementarea investiției

  • 7.1    Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

  • 7.2    Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni

calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

 • 7.3    Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

 • 7.4    Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

 • 8.   Concluzii și recomandări

Listă figuri

Figură 1 Diagrama problemelor privind deplasările cu bicicleta

Figură 2 Principala problemă privind deplasările velo, rezultată în urma interviurilor. • Dificultăți in a circula pe strada din cauza traficului auto; • Dificultăți in a circula pe strada din cauza traficului greu

Figura 3 Problema principală privind calitatea infrastructurii dedicate deplasărilor velo

Figură 4 Disfuncționalitățî privind deplasările velo rezultate în urma intervievării populației la nivel de proiect - Municipiul Bacău

Figură 5 Disfuncționalitățî privind infrastructura dedicată velo rezultate în urma intervievării populației la nivel de proiect ~ Municipiul Bacău

Figură 6 Probleme semnalate in traficul auto

Figură 7 Starea tehnica a infrastructurii rutiere

Figură 8 Prognoza indicelui de motorizare; Preluare din PMUD Bacau

Figură 9 Configurația parcului auto la nivel de municiiu si județ, Preluare din PMUD Bacau

Figură 10 Vechimea parcului auto; Sursa: DRPCIV;PReluat din PMUD Bacau


1.    Informații generaIe prîvind obiectivuI de investiții"Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)"


Calea Mărășești 6, Bacău 600017

Telefon: 0234 581849

ww w. m u n ici p iul ba ca u. ro

Nu este cazul

1.4 Beneficiarul investiției

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

Calea Mărășești 6, Bacău 600017

Telefon: 0234 581849

w ww.munscspiulbacau.ro

Proiectul a fost elaborat de:

S.C. FÎP CONSULTING S.R.L.

Adresa: punct de lucru Str. Berzei nr. 20, Mansarda, Sector 1, București

Fax: +40 (357) 81.55.94,

ww-vv.fi nconsu Iting. ro


(ÎI?:.^1^ 3$ :ȘȘ£5        <®jȘtryy p? 5

.    ; j                    țte

Anterior elaborării Studiului de fezabilitate prezent, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate. Documentele strategice anterior elaborării actualei documentații, pe baza carora au fost fundamentate necesitatea si oportunitatea investiției sunt: PMUD si SIDU Bacau 2014-2030, precum si fisele de proiect aferente DJFESI conform Documentului Cadru de Implementare POR Axa 4.1.


..’Ș.i îj&wîf

■ ■ ■    ■ ■ ■             ■ " ' -J--/''                       "21--'

Investiția propusa prin prezentul proiect, precum și prin proiectele complementare pregătite de administrația locala Bacău in ultimii 2 ani, apare intr-un context favorabil investițiilor și demersurilor specifice modernizării infrastructurii orașelor in vederea creșterii calității vieții locuitorilor centrelor urbane europene prin scăderea emisiilor de gaze cu efect de sera datorate transportului rutier și a dezvoltării sistemelor eficiente de transport public local.

Municipiul Bacau este o localitate cu bogat trecut, fiind recunoscuta ca așezare începând cu secolele XIV-XV. Este un oraș cunoscut mai ales pentru bogatul sau trecut industrial si comercial. Din păcate, aceasta moștenire istorica a fost estompata in ultimele 3 decenii de declinul industrial al orașului, de lipsa unor investiții majore și de o degradare continua a patrimoniului urbanistic și arhitectural.

Din punct de vedere al transportului local, ultimii ani au reprezentat o degradare continua a condițiilor și a calității serviciilor de transport, astfel încât, locuitorii au optat din ce in ce mai mult pentru utilizarea autoturismelor personale.

In ultimii 2 ani a avut loc însă o schimbare de viziune a administrației locale, care a stabilit o serie de obiective administrative și investiționale coerente, printre care îmbunătățirea aspectului șî funcționalității infrastructurii de mobilitate urbana, însemnând atât îmbunătățirea infrastructurii rutiere, dar și a infrastructurii destinate deplasărilor nemotorizate pietonala, orientarea către soluții de mobilitate alternativa durabile.

Acesta este contextul local in care, proiectul investițional privind "Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)" devine de fapt rezultatul necesității orientării administrației publice locale si a locuitorilor din Bacau către moduri durabile de transport local.

Un aspect favorabil dezvoltării infrastructurii de mobilitate urbana durabile îl reprezintă orientarea Uniunii Europene către susținerea acestor tipuri de investiții in cadrul Programului European de Dezvoltare Regionala, reducerea emisiilor gazelor cu efect de sera generate de sectorul transporturilor fiind un obiectiv esențial al Uniunii in perioada 2014-2020.

In acest context se înscrie necesitatea și oportunitatea finanțării prezentului obiectiv de investiției, dar și a proiectelor complementare și acesta.

Astfel, printr-o analiza susținută, derulata pe o perioada de 5 luni, a fost elaborata prezenta documentație tehnico-economica. S-a dorit și s-a planificat, pe de o parte, o infrastructura de transport eficienta și moderna, dar in același timp, de cealaltă parte, s-a dorit proiectarea unei infrastructuri unice și inovative, cel puțin la nivel național.

Proiectul de fata îmbină astfel următoarele "ingrediente":

Mobilitate urbana integrata - presupune dezvoltarea in mod integrat a infrastructurii de mobilitate urbana pe coridoare dedicate

inovare tehnologica - propunerea și implementarea unor elemente de noutate in logistica urbana Accent pe siguranța cetățenilor - propunerea si realizarea unor elemente de infrastructura dedicate fiecărui mod de transport, dezvoltarea unor elemente de infrastructura comuna, dar si implementarea unor soluții moderne, europene.

Dezvoltarea orașului și creșterea calitatii vieții locuitorilor zonei urbane Bacau se vor realiza pe baza unui sistem de transport eficient și durabil, accesibil geografic și economic. Rețeaua de transport dezvoltata va susține mobilitatea persoanelor și mărfurilor, creând astfel cadrul îmbunatatirea calitatii vieții și a mediului urban, un mediu urban atractiv, modern, ecologic și accesibil pentru locuitorii sai, pentru turiști și pentru locuitorii zonei de influență, care invata sau muncesc in oraș.

Mobilitatea durabila este expresia dezvoltării unui sistem de transport alternativ solid, ecologic și eficient, prietenos cu mediu, dar în același timp statornic și tradițional, asigurând un echilibru intre valorificarea modurilor și infrastructurii de transport tradiționale cu necesitatea de modernizare și asigurare a consumului eficient de resurse și promovarea modurilor de transport nepoluante.

Accesibilitatea rapida va reprezenta integrarea superioara a zonei urbane, cu asigurarea accesului cu economii de timp către punctele de interes pentru persoane, oferirea de alternative multiple de deplasare, scăderea timpilor petrecuti in trafic.

Dezvoltarea infrastructurii de transport alternativ se va realiza prin valorificarea potențialului natural și antropic al orașului, în limitele și constrângerile existente, atât de natură geografică sau tehnică, cât și de ordin financiar, astfel încât sa poată fi îndeplinită viziunea de dezvoltare durabilă a orașului.

Asa cum a fost menționat anterior, investiția pentru realizarea proiectelor pentru crearea si/sau modernizarea infrastructurii pentru mobilitate alternativa pe coridoarele principale de mobilitate urbana Bacau se încadrează in obiectivele Axei Prioritare 4 - "Sprijinirea dezvoltării urbane durabile", Obiectivul Specific 4.1 "Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședința de județ prin investiții bazate pe planuri de mobilitate urbana durabila".

Prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, în cadrul Priorității de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 - REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ, sunt sprijinite acele proiecte care dovedesc că au un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor reședință de județ și al zonelor funcționale urbane ale acestora. Punctul de plecare în identificarea acestor proiecte se regăsește în analiza efectuată, direcțiile de acțiune și în măsurile propuse în planurile de mobilitate urbană durabilă (P.M.U.D.) ale municipiilor reședință de județ sau elaborate inclusiv Ia nivel de zonele periurbane/metropolîtane, conform prevederilor legale.

Având in vedere limitările tehnice și financiare impuse de programul de finanțare, s-a optat pentru structurarea unui pachet integrat de investiții complementare, propuse a fi finanțate prin POR 2014-2020, in conformitate cu prevederile DJFESI si a priorităților stabilite de Autoritatea Urbana Bacau:             Ț

V.

PI - "Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public focal și a deplasărilor cu bicicleta" - presupune realizarea unui sistem integrat de management a! traficului la nivelul municipiului Bacau, avand ca principal scop prioritizarea mijloacelor de transport public local si a bîciclistilor in trafic. Alături de investițiile directe in sistemul de management al traficului, prin proiect se va urmări si re configura rea elementelor geometrice ale principalelor intersecții, creșterea siguranței pietonilor si biciclistilor in trafic, in special in zonele de traversare si de conflict cu mijloacele de transport motorizate.

P2 - "Modernizarea stațiilor de transport public" - presupune modernizarea infrastructurii si a facilitatiilor existente in stațiile de imbarcare/debarcare calatori, de pe principalele artere ale municipiului. Se vor moderniza inclusiv elementele de infrastructura adiacente stațiilor, alaturi de implementarea unui sistem de informare calatori, care va conduce la creșterea atractivitatîi si accesibilității fata/catre sistemul de transport public local.

P3 - "Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru - Aeroport" - este un proiect complementar, ce urmează a fi depus pentru solicitarea finanțării nerambursabile prin POR 2014-2020, prin care se propune realizarea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate (velo si pietonale) de-a lungul axei nord-sud a municipiului.

P4 - "Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă -CAEX/ Parc Industrial (CFR)" - este un proiect complementar, ce urmează a fi depus pentru solicitarea finanțării nerambursabile prin POR 2014-2020, prin care se propune realizarea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate (velo si pietonale) de-a lungul axei est-vest a municipiului, conectând zona estica a municipiului (cartierul CFR) de zona centrala si de restul rețelei velo a municipiului. Prin proiect se dorește eliminarea "barierei" antropice pe care o reprezintă liniile de cale ferata din municipiu fata de mobilitatea pietonala si velo dintre cartierul CFR si zona centrala.

P5 - "Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot -Universitatea „Vasile Alecsandri" (Traseul tineretului și sportului)" - este un proiect complementar, ce urmează a fi depus pentru solicitarea finanțării nerambursabile prin POR 2014-2020, prin care se propune realizarea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate (velo si pietonale) in zona centrala, conectând mai multe puncte locale de interes (facultati, licee, parc, zona facilităților sportive) de restul rețelei velo a municipiului. Prin proiect se dorește eliminarea "barierei" antropice pe care o reprezintă drumul național DN2 - Calea Marasesti fata de mobilitatea pietonala si velo dintre zona parcului Cancicov si zona facilităților sportive, fiind o zona unde permeabilitatea pietonala a bulevardului este extrem de scăzută datorita interesului pentru o fluenta ridicata a traficului.

P6-" Traseu pentru biciclete - semicircular - Mioriței" este un proiect complementar, ce urmează a fi depus pentru solicitarea finanțării nerambursabile prin POR 2014-2020, prin care se propune realizarea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate velo de-a lungul axei est-vest a municipiului, desevind cartierul Miorița.

P7 - "(Re)amenajarea străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul "zonă rezidențială" ("home-zone")" - este un proiect complementar, ce urmează a fi depus pentru solicitarea finanțării nerambursabile prin POR 2014-2020, prin care se propune realizarea unei zone comune de deplasare in cadrul acestei străzi intre modurile de deplasare motorizate si cele nemotorizate, dar in același timp realizandu-se si o reconfigurare a spațiului urban sî creșterea atractivîtatii acestui spațiu public fata de locuitorii municipiului.

P8 - "Coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru - Șerbănești" este un proiect complementar, ce urmează a fi depus pentru solicitarea finanțării nerambursabile prin POR 2014-2020, prin care se propune realizarea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate (velo si pietonale) de-a lungul axei est-vest a municipiului, conectând zona vestica a municipiului (cartierul Serbanesti) de zona centrala si de restul rețelei velo a municipiului. Prin proiect se va reorganiza trama stradala a Caii Bârladului, viitoarea "poarta" principala dinspre varianta ocolitoare Bacau către centrul municipiului.

Studiul de fezabilitate va trata următoarele subiecte:

Studiul de fezabilitate va trata următoarele subiecte:

Siguranța rutieră urbană: în cadrul prezentei documentații sunt propuse acțiuni de îmbunătățire a siguranței rutiere bazate pe analiza problemelor din acest domeniu și pe factorii de risc din zona urbană. Vor fi implementate soluții moderne, europene, de marcaj a pistelor de biciclete in zonele de conflict cu traficul rutier.

Transportul rutier (în mișcare și staționar): Prezenta documentație tratează atât traficul în mișcare cât și traficul staționar, măsurile propuse vizeză optimizarea infrastructurii rutiere existente și reamenajarea unor spatii de parcare in aliniament, fara a obtura fluxurile auto. Acțiunile investitionale cuprinse in prezenta documentație trebuie dublate de masuri soft ale administrației locale prin care sa se elimine parcările neregulementare pe traseul modernizat, precum si descurajarea utilizării autoturismelor in zona de acțiune a proiectului, fie printr-o politica de parcare care sa descurajeze parcarea pe termen lung, cat si printr-o politica de taxare a parcărilor, care sa Încurajeze mai degraba utilizarea transportului in comun sau a altor moduri de transport durabile prin diferente substanțiale de cost.

Logistica urbană: în SF sunt prezente măsuri de îmbunătățire a eficienței logisticii urbane, - vizând totodată reducerea externalităților conexe precum emisiile de GES, poluarea atmosferică și poluarea fonică. Sunt propuse acțiuni de dotare a spatiilor urbane prin plantarea de pomi cu grad ridicat de captare CO2, imbunatatirea spatiilor pietonale urbane cu mobilier urban si a facilităților pentru bîciclisti - precum rasteluri individuale in punctele de interes sau parcările publice securizate, pentru biciclete.

Transportul nemotorizat: Dezvoltarea noii infrastructuri nu este gândită numai din perspectiva itinerariilor de transport motorizat, s-a avut în vedere o infrastructură modernizata dedicată pietonilor, separată de traficul motorizat sau velo și menită a reduce distanțele de deplasare în măsura posibilului. In același timp, a fost conceputa o infrastructura continua, eficienta, sigura si dedicata pentru mobilitatea velo, pentru a lega zona rezidențiala din cartierul Alexandru cel Bun de restul rețelei velo proiectata sau planificata la nivelul municipiului Bacau.

Obiectele prezentei documentații tehnico-economice:

Ob. 1 - Infrastructura velo și pietonală

Ob. 2 - Mobilier urban.

Corelarea cu strategii europene

Strategia Europa 2020, reprezintă strategia pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică (inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii) până în 2020, astfel încât Europa să obțină un nivel ridicat de ocupare a forței de muncă, de productivitate și de coeziune socială.

Toate acțiunile la nivel european și național vor trebui să conducă la atingerea celor 5 obiective majore privind:

 • •  Ocuparea forței de muncă

 • •   Cercetare și dezvoltare

 • •   Schimbările climatice și utilizarea durabilă a energiei - acest obiectiv se află în cea mai strânsă interacțiune cu domeniul transporturilor si mobilității urbane, fiind la baza direcției de finanțare prin POR axa 4.1. Valorile țintă prevăzute a fi atinse în acest sens sunt: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (sau chiar cu 30%, în condiții favorabile) față de nivelurile înregistrate în 1990

creșterea ponderii surselor de energie regenerabile până la 20%

creșterea cu 20% a eficienței energetice

 • •   Educație

 • •   Lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale

în cadrul Strategiei este subliniată importanța sistemului de transpot în atingerea obiectivelor strategiei și se evidențiază necesitatea modernizării și decarbonizării sectorului transporturilor în vederea creșterii competitivității.

în acest sens pentru statele membre se impune dezvoltarea de infrastructuri inteligente de transport, asigurarea implementării coordonate a proiectelor de infrastructură, concentrarea asupra dimensiunii urbane a transporturilor etc.

Pentru anul 2020, țintele valorice ale României pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europei 2020 au fost aprobate de către Comisia Europeană și incluse în Programul Național de Reformă al României2011-2013. Acestea sunt:

 • •   reducerea emisiilor de GES cu 20% față de anul de referință 1990.

 • •   ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie să fie de 24%.

 • •  reducerea consumului de energie primară de 19%.

Proiectul propus in prezenta documentație va contribui în mod direct la indeplinirea obiectivului de reducere a emisiilor GES si, împreuna cu pachetul de proiecte complementare, va contribui la atingerea țintelor asumate in acest sens, la nivel național si european.

Corelarea cu Strategia Bacau 2020

Parte din proiectul "Strategii de dezvoltare" al cărui beneficiar este Primăria Municipiului Bacău, proiect finanțat de Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, Axa prioritară 1, „îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice", Domeniul 1.1: „îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ". Proiectul, desfășurat în perioada 2009-2011, are o cuprindere generoasă incluzând: strategia de dezvoltare, o platformă de comunicare cu actorii locali, pianul multianual bugetar și de investiții publice, programul de evaluare a stării financiare a municipiului și un pachet de instruire în domeniul financiar și al achizițiilor publice.

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Bacău 2020 a fost elaborată în vederea asigurării unui document integrator care să constituie expresia intereselor locale de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung.

Viziunea: Bacăul, zonă metropolitană competitivă și inovativă, cu o comunitate tânără, dinamică și deschisă care construiește un viitor durabil pe fundamentul tradițiilor sale valoroase.

Cele cinci obiective strategice formulate la nivelul Municipiului Bacău au fost:

Dezvoltarea și consolidarea rolului Bacăului de nod logistic întermodal de importanță regională și națională

Regenerarea, dezvoltarea și consolidarea economiei Municipiului Bacău, ca pol regional și competitiv

Regenerarea, dezvoltarea și promovarea valorilor culturale pentru creșterea mândriei locale și a atașamentului comunității locale față de acestea

Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigențele Uniunii Europene Dezvoltarea rolului regional și național al Bacăului, ca pol metropolitan competitiv, inovativ și sustenabil

Pachetul de proiecte de investiție selectate de Autoritatea Urbana pentru a fi realizate prin POR axa 4.1, pachet din care face si prezentul proiect de investiție, contribuie la îndeplinirea obiectivului strategic 4, de imbunatatire a calitatii vieții urbane prin dezvoltarea de infrastructura pentru transportul alternativ, durabil si prin regenerarea anumitor spatii publice ca efect conex al schimbărilor de percepție si de modalitate de transport a locuitorilor municipiului.

Corelarea cu SIDU Bacau 2014-2020

Pachetul de proiecte de investiție selectate de Autoritatea Urbana pentru a fi realizate prin POR axa 4.1, pachet din care face si prezentul proiect de investiție, se aliniaza obiectivului strategic "03. INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT PERFORMANTĂ", obiectivul specific 3.4 Infrastructură adecvată și atractivă pentru deplasări nemotorizate: obiectivul se concentreză pe dezvoltarea infrastructurii pietonale și cea pentru biciclete, fiind selectate ca prioritare dezvoltarea traseelor velo dedicate care să asigure legături optime pe direcțiile cardinale (N-S și E-V). în completarea acestei rețele de bază pentru navetism se propun o serie de piste pentru bicicliști cu rol de agrement, amenajate în lungul râului Bistrița. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, relevante pentru proiectul de fata sunt următoarele direcții strategice:

D3.4.4 Conturarea unei rețele velo pentru agrement

D3.4.5 Dezvoltarea de dotări și evenimente pentru încurajarea mersului pe bicicletă

Prezentul proiect este inclus in portofoliul de proiecte SIDU Bacau, fiind inclus in pachetul de proiecte aferent direcției D3.4.4 Conturarea unei rețele velo pentru agreement: Proiect 51 "Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru - Insula de Agrement - Letea Veche (Traseu de agrement)". Proiectul de fata ist propune sa asigure intr-o prima etapa legătură dintre bd. 9 Mai si Insula de agrement, pe viitor fiind posibila o conexiune cu UAT Letea Veche (in cadrul unui ADI sau proiect realizat in parteneriat).


In ceea ce privește convergenta proiectului cu direcția strategica de dezvoltare D3.4.5 Dezvoltarea de dotări și evenimente pentru încurajarea mersului pe bicicletă, se poate afirma ca in cadrul proiectului de finanțare vor fi cuprinse sume pentru acțiuni soft de informare si educare a locuitorilor municipiului Bacau privind beneficiile si eficienta utilizării modurilor de deplasare nemotorizate, parte care se poate integra cu ușurința in cadrul acțiunii "BACĂUL -un oraș la scara Bicicletei". In același timp, prin investițiile in dotarea logistica a străzilor cu elemente specifice utilizării bicicletelor (rastelurî, parcari), inițiativele investitionale aferente prezentului proiect se subscriu si obiectivelor proiectului 55 SIDU "Parcări biciclete în zona parcurilor, pentru universități instituții publice, piețe", cu mențiunea ca in cazul proiectului de fata parcările de biciclete vor avea un caracter public, fiind destinate utilizării locuitorilor din proximitatea infrastructurii nou create.

Campanii/acțiuni de promovare a mersului cu bicicleta

Educație rutieră pentru toți participanții la trafic

Structuri instituționale

Relevante pentru implementarea prezentului proiect investițional sunt următoarele structuri instituționale:

Primăria Bacau - prin rolul sau de deținător al infrastructurii propuse a fi construite/modernizate, beneficiar al fondurilor nerambursabile in cadrul POR 2014-2020, va gestiona proiectul investițional, asigurând managementul proiectului (prin UIP desemnat), derularea procedurilor de achiziție și managementul contractelor de execuție a lucrărilor.

Structuri financiare

Relevante pentru implementarea prezentului proiect investitional sunt următoarele structuri financiare:

ADR Nord-Est - are rolul de a evalua cererile de finanțare aferente proiectului investitional și de a coordona semnarea contractelor de finanțare pentru obiectivele investitionale intre municipiul Bacau și MDRAP (prin AM POR). Are rolul de organism intermediar la nivel regional, careia i-au fost delegate parte din atribuțiile AMPOR in baza unui acord de delegare.

MDRAP - este structura naționala responsabila de implementarea Programului Operațional Regional, care asigura finanțări pentru investiții eligibile in cadrul Fondului European de Dezvoltare Regionala (FEDR).

Primăria Municipiului Bacau - în calitate de beneficiar acesta a trebuit să asigure finanțarea tuturor documentațiilor premergătoare (PMUD, Studii de trafic, documentații tehnico-economice, expertize, etc.) realizării acestei investiții.

De asemenea, din bugetul local al municipiului trebuie asigurată cofinanțarea acestui proiect pentru cheltuielile eligibile precum și finanțarea în integralitatea lor a cheltuielilor neeligibile.

Analiza prezenta urmărește prezentarea situației existente la nivelul ariei de intervenție a proiectului propus din punct de vedere al mobilității urbane, a facilităților existente, a necesităților și deficientelor in ceea ce privește mobilitatea urbana (privind toate aspectele modale).

Prezenta analiza preia aspecte de ordin tehnic asupra infrastructurii de mobilitate, in conformitate cu elementele din Expertiza tehnica atașata prezentei documentații. Fiind vorba de un Studiu de fezabilitate, expertiza tehnica se refera la elementele de infrastructura peste care vor fi construite si amplasate noile facilitați propuse prin proiect. In acest sens, in baza prevederilor HG907/2016, prezenta documentație va conține si elementele prevăzute in expertiza tehnica.

La nivelul Municipiului Bacau modalitățile de deplasare utilizate de populația rezidentă sunt: transportul public, autoturismul personal, mersul pe jos și cu bicicleta, autoturismul unor cunoștințe/prieteni sau taxi.

în cadrul Planului de Mobilitate Urbană a Municipiului Bacau, realizat în 2016 s-a constatat că cei mat mulți locuitori merg pe jos, 44% din populație, a doua cea mai folosită metodă de deplasare fiind cea cu autoturismul personal sau în interes de serviciu. 22% din bacauani folosesc transportul public și doar 2% folosesc bicicleta, în ciuda faptului că relieful nu reprezintă o constrângere majoră pentru acest mod de deplasare.

Mobilitatea velo

Mobilitatea urbană se află într-o continua schimbare. Ca urmare a progreselor înregistrate în sistemele de transport și comunicații, oamenii au ajuns să trăiescă frecvent într-un singur loc, să lucreze într-o secundă și să se recreeze într-o treime din timp. Planificarea trebuie astfel adaptată la această realitate schimbătoare prin (re) definirea noilor concepte și instrumente. în plus, criteriile de proximitate devin tot mai puțin relevante, iar nodurile de comunicare par a fi elemente cheie în înțelegerea fluxurilor și destinațiilor. în acest context, zonele destinate mobilității pietonale și velo continuă să fie în mod fundamental locuri care favorizează o calitate distinctă în orașe. Deplasările nemotorizate contribuie într-un mod pozitiv asupra calității aerului, economiei sau sănătății publice, ca de exemplu promovează dezvoltarea comercială sau interconectarea nodurilor de comunicații1.

De-a lungul ultimilor ani, Municipiul Bacău a fost transformat în așa măsură încât să faciliteze utilizarea automobilului personal. Ca urmare a acestei utilizări masive șî a creșterii ratei de motorizare din ultimii 5 ani, cu 3,3% pe an, municipiul Bacău se confruntă cu probleme precum congestiona rea traficului, suprasaturarea zonelor publice, poluarea factorilor de mediu și zgomot 2. în anul 2016, numărul deținerilor de vehicule raportat la populație prezintă un indice de motorizare de 390 autoturisme/1000 locuitori pentru municipiul Bacău, și respectiv o medie de 140 autoturisme/1000 locuitori pentru celelalte localități din zona funcțională Bacău 3.

în vederea combaterii acestor probleme, municipalitatea trebuie să aibă în vedere transportul de tip velo și pietonal ca o alternativă esențială în dezvoltarea durabilă a mobilității urbane.

Analiza situației existente

în urma intervievării populației, pe baza unui chestionar predefinit de către consultant, a rezultat că problemele legate de mobilitatea velo pe principalele coridoare ale municipiului Bacau sunt legate de dificultatea de a circula pe partea carosabilă din cauza traficului auto (40%), a traficului greu (37%) si din lipsa unor centre de inchîriat biciclete (15%).

Care este principala problemă privind deplasările cu bicicletă?

[i] Dificultăți in a circula pe strada datorita traficului auto

s [?] Dificultăți in a circula pe strada datorita traficului greu

[3] Lipsa centrelor de închiriere biciclete

[zj Lipsa rasteîuri

« [5] Altele

Figură 1 Diagrama problemelor privind deplasările cu bicicleta

La nivel individual, problemele predominante diferă de la un tronson la altul. Acest lucru poate fi influențat de varietatea funcțională deținută de fiecare zonă. Străzile aflate sub incidența studiului și în cadrul cărora au fost realizate interviurile sunt detaliate în tabelul de mai jos:

Tabel 1 Repartiția numărului de interviuri la nivel pe proiecte

,           Nr.             pers.

Denumire Strada                          Coridoare

intervievate

Str. Nicolae Bălcescu

20

Calea Mărășești

29

P3

Str. Aeroportului

15

B-dul Republicii

30

Str. Oituz

10

Str.               Mihail

10

P4

Kogalniceanu

Str. Mihai Viteazu

16

Str. Pictor Aman

11

P5

Str. E.Ciprian Pintea

10

Str. Mioriței              16                    P6

Str. Gării

15

Str. Prieteniei

10

P7

B-dul Unirii

20

P8

Calea Bârladului

10

B-dul Alexandru cel

Bun

10

P9

Str. Mihai Viteazu

16

Calea Tecuciului

11

Calea Romanului

15

Calea Mărășești

29

Str. Mihai Eminescu

15

Str. Ghe Donici

10

Str. Tineretului

5

Str. Cancicov

10

Str. Ghe. Donici

10

Str. Mihai Eminescu

15

Conform diagramei de mai jos privind principala problemă întâmpinată în deplasările cu bicicleta populația a semnalat dificultăți în a circula pe stradă din cauza traficului auto și a traficului greu.Figură 2 Principala problemă privind deplasările velo, rezultată în urma interviurilor. * Dificultăți in a circula pe strada din cauza traficului auto; • Dificultăți in a circula pe strada din cauza traficului greu.

De asemenea lipsa centrelor de închiriere biciclete reprezintă o problemă reală a situației existente în municipiul Bacău, reprezentând un minus în promovarea transportului nemotorizat. Managementul deficitar, cât și lipsa cunoașterii beneficiilor potențiale scade nivelul de atractivitatea utilizării acestui tip de transport.

Un alt criteriu important în identificarea disfuncționalităților privind mobilitatea velo este redat prin calitatea infrastructurii. Lipsa amenajării unei infrastructuri dedicate reprezintă o problemă principală în acest context.

Figură 3 Problema principală privind calitatea infrastructurii dedicate deplasărilor velo

• Lipsa unei infrastructuri dedicate (piste pentru biciclete); ® Lipsa pastelurilor.

Care este principala problemă privind deplasările pe bicicletă?

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

3096

20%

.10%

0%

P1 - Sistem de management al traficului pentru priorilizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta în Municipiul Bacău P2 -Modernizare a stațiilor de transport public din Municipiul...


P3 - Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru - Aeroport


P4 - Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru -Gară Bacău - Cartier CFR-Sala Polivalentă -CAEX/ Parc Industrial (CFR);


P5 - Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancîcov -Stadion -Bazin de înot

Universitatea "Vasile Alecsandri" (Traseul tineretului și sportului):


P5- Traseu pentru biciclete -semicircular-Mioriței


P7 -(Re)amenaja rea străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul "zonă rezidențiala"


P8 - Coridor pentru deplasări ne motorizate: Centru -Șerbănești


P9 - Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru -Insula de Agrement -Letea Veche (Traseu de agrement)


B [51 Altele

[4] Lipsa rasteluri

0? [3] Lipsa centrelor de inchiriere biciclete

a [2] Dificultăți in a circula pe strada datorita traficului greu

[1] Dificultăți in a circula pe strada datorita traficului auto

1%

0%

0%

0%

0%

3%

0%

7%

0%

11%

3%

0%

7%

0%

17%

13%

5%

13%

0%

3%

8%

57%

23%

47%

13%

50%

14%

42%

19%

65%

37%

70%

50%

72%

50%


Figură 4 Disfuncționalități privind deplasările velo rezultate în urma intervievării populației la nivel de proiect-Municipiul Bacău

"Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR-Sala Polivalenta - CAEX/Parc Industrial (CFR)" Pagina 22

Care este principala problema privind infrastructura pentru deplasări pe bicicleta?


100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%


m |5] Pistele existente nu asigura o circulație in siguranța

|4J Lipsa rasteluri

ts [3] Lipsa centrelor de închiriere/ parcare de biciclete

® (2) Pistele existente sunt ocupate de mașini sau pietoni

® [1] Lipsa unei infrastructuri dedicate (piste pentru biciclete)


P I - Sistem

de

P5 - Coridor

managemen

P4 - Coridor

pentru

t al traficului

pentru

deplasări

pentru

deplasări

nemotorizat

prioritizarea

P3 - Traseu

nemotorizat

e Parcul

coridoarelor

pentru

e Centru -

Cancicov -

de transport

deplasări

Gară Bacău

Stadion ~

public local

nemotorizat

- Cartier

Bazin de

și a

e Sud:

CFR-Sala

înot-

deplasărilor

Centru -

Polivalentă

Unîversitate

cu bicicleta

Aeroport

-CAEX/

a "Vasiîe

în Municipiul

Parc

Alecsandn"

Bacău P2-

Industrial

(Traseul

Modernizare

(CFR);

tineretului și

a stațiilor de

sportului);

transport...

5%

8%

0%

0%

4%

5%

0%

21%

8%

9%

37%

1.1%

9%

19%

14%

5%

74%

59%

69%

63%


P6 - Traseu pentru biciclete -semicircular -Mioriței

P7-(Re)amenaj area străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul "zonă rezidențială"

P8 - Coridor pentru deplasări nemotorizat e: Centru -Șerbănești

P9 - Coridor pentru deplasări nemotorizat e pentru agrement: Centru -Insula de Agrement -Letea Veche (Traseu de agrement)

0%

0%

3%

0%

10%

0%

3%

0%

6%

10%

3%

4%

1 10%

0%

3%

8%

74%

90%

87%

88%


Figură 5 Disf uncționaiități privind infrastructura dedicată velo rezultate în urma intervievării populației la nivel de proiect-Municipiul Bacău


‘Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)


Pagina 23


Disfuncționalitați principale privind mobilitatea velo

în prezent, în municipiul Bacău nu există o rețea dedicată exclusiv deplasării cu bicicleta, fiind identificate doar:

® un sector cu piste pentru bicicliști (partajate cu trotuarul) pe Calea Moinești, amenajate prin proiectul Modernizare Calea Moinești, finanțat din fonduri europene POR 2007-2013 având lungimea de:

1,6 km - pe sensul Bacău - Moinești, între strada Miorița și strada Pârâul Negel,

1,1 km -pe sensul Moinești - Bacău, între strada Abatorului și strada Miorița.

« câteva trasee de biciclete/drumeție (pentru agrement), recomandate și promovate în cadrul proiectului. Dezvoltarea și consolidarea turismului în Municipiul Bacău prin promovarea oportunităților locale: Bacău, Aria de protecție specială avifaunistică Lacul Bacău II, proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Aceste trasee nu beneficiază de amenajări specifice. Totuși sectorul situat pe malul Lacului Bistrița, între podul Șerbănești și accesul pe insula de Agrement, poate fi considerat o pistă pentru deplasarea cu bicicleta, partajată cu circulația pietonală.

Așadar, ca disfuncție principală privind facilitățile pentru deplasarea cu bicicleta semnalăm lipsa planificării rețelei de velorute pe ansamblul municipiului Bacău.

De asemenea au fost constatate:

• serie de amenajări inadecvate ale pistei existente:

în zona intersecțiilor, trecerilor de pietoni și a stațiilor de transport public - inclusiv d.p.d.v, al racordărilor și alinierilor;

semnalizarea verticală deficitară.

lipsa facilităților pentru parcarea bicicletelor {la gară, în stațiile principale de transport public, la instituții etc.).

In concluzie, in ceea ce privește obiectul de analiză al prezentului studiu de fezabilitate, respectiv infrastructura specifică pentru deplasările cu bicicleta, principalele probleme constatate sunt:

 • - Lipsa planificării rețelei velo pe ansamblul Municipiului Bacau

 • - Starea tehnică considerată în general nesatisfăcătoare a drumurilor locale

-Amenajarea deficitară în aliniamentul străzii (adesea nu exista spații de siguranță față de bordura de delimitare a carosabilului și față de garduri, vegetație, mobilier urban, fâșii de stâlpi și copaci);

 • - Semnalizarea orizontală este deficitară, iar cea verticală aproape că lipsește sau indicatoarele rutiere sunt greșit alese și amplasate;

 • - Lipsa indicatoarelor de orientare pentru biciclîști;

 • - Lipsa unor panouri cu rețeaua traseelor de biciclîști;

~ Lipsa facilităților pentru biciclete (parcări biciclete la gară, stații de transport public, instituții, parcuri, stadion, centre comerciale).

~ Lipsa unui sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor

Mobilitatea rutiera

Problemele identificate în contextul transportului auto se remarcă printr-un grad ridicat al traficului auto (29%) și al parcărilor neregulamentare (19%), determinând o fluență scăzută în orele de vârf (15%). Acest lucru este influențat predominant de gradul de motorizare ridicat, care înregistrează până la 396 auto./lOOO loc..

în opinia dvs/ care este principala problema privind traficul auto?


® [i] Traficul auto ridicat

® [4] Parcari neregulamentare

£ [3] Fluenta scăzută la orele de vârf

[2] Viteze scăzute datorita stării străzilor

Figură 6 Probleme semnalate in traficul auto

Un alt factor declanșator al problemelor legate de transportul public este redat și prin lipsa unor alternative de deplasare în interiorul municipiului și a numărului mare de autovehicule staționate neregulamentar pe străzile din centrul orașului. Creșterea pe viitor a gradului de motorizare va conduce la presiuni asupra autorităților publice locale pentru amenajarea spațiilor de parcare pentru autoturismele personale.

De asemenea, starea tehnica a infrastructurii reprezintă un alt element cheie in mobilitatea rutiera care la nivelul municipiului Bacau se caracterizează predominant prin străzi degradate (57%) si inguste (14%), semafoare desincronizate (14%) si treceri de pietoni inadecvat semnalizate/pozitionate etc.

Care este principala problemă privind infrastructura rutieră în municipiul Bacau?


B [i] Străzi înguste

H [2] Străzi degradate (gropi, neasfallala, ele.)

c [3] Treceri de pietoni dese/ nesemnalizate corespunzător

[4] Semafoare nesincronizate

s [5] Altele

Figură 7 Starea tehnica a infrastructurii rutiere

Aplicând acest principiu municipiului Bacău, motorizarea ar crește în zona urbană, la circa 400 mașini/1000 locuitori în anul 2020 și la aproximativ 421 de mașini în anul 2030. în restul zonei funcționale, ar putea ajunge la 173, în anul 2020 și la aproximativ 200, în 2030.

Prognoza indicelui ele motorizare (autoturisme/ 1000 locuitori)

450

400  390

39?

394     396

390

4U0

403

406

409

413

416

417

418

r

419

420    421

r                        ! ■

350

1 1

300

1 1

!

i

i

U B

250

B

i

200

l /’J

1

i

■ IM

i

I y.:i

191

1*j-i

Igl

'.'b

ra;

1 (•:

HI

:            1 1 '

J-h

r ■■

! '

i *

!

' 1 1

150

H

1

hB

■i

î.

I

1

100

1 II 1

1

II

HS

li

ii

n

L ! 1

50 ș

HB

silii

II

1

; 1 ■

i

0

1

.....L .j

i

u n

ilH

||lj

0

.. L . .L.

201S

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

202S

2029    2030

Bacau & Lacalitati ZF Bacau

Figură 8 Prognoza indicelui de motorizare; Preluare din PMUD Bacau

în ultimii 5 ani rata de motorizare în municipiul Bacău a crescut relativ constant în medie cu 3,3% pe an. Numărul deținerilor de vehicule în 2016 (valoare la nivelul lunii octombrie) raportat la populație relevă un indice de motorizare de 390 autoturisme/1000 locuitori pentru municipiul Bacău, și respectiv o medie de 140 autoturisme/1000 locuitori pentru celelalte localități din zona funcțională Bacău.

Dintre localitățile zonei funcționale Letea Veche (185 autoturisme/1000 locuitori) și majoritatea celor situate la vest și nord-vest de municipiul Bacău (Măgura - 199 autoturisme/1000 locuitori, Hemeiuș -181 autoturisme/1000 locuitori, Mărgineni - 172 autoturisme/1000 locuitori) prezintă motorizări apropiate de media județeană (202 autoturisme/1000 locuitori) și peste media la nivel de regiune.

Structura parcului total de vehicule la nivelul anului 2015, este prezentată grafic în graficele următoare. Se observă că autoturismele dețin o pondere de 84% din total, atât la nivelul județului, cât și la nivelul municipiului Bacău.

Confiju rații pattufoi da autwehkufe - județul Bacâu -.1- ,:r-.■ AW8VZ

* AnDVTKHttlA « KCÎCaOETA


a* AVTOMOSÎL KIXT

s AUTOTRACTOR

TRACTOR


Figură 9 Configurația parcului auto la nivel de municiiu si județ, Preluare din PMUD Bacau

Din punct de vedere al vechimii se remarcă faptul că parcul actual de autovehicule și de autoturisme din județul Bacău este învechit, ponderea autovehiculelor cu o vechime de peste 10 ani este de 76%. De remarcat că creșterea parcului auto nu este dominată de înmatricularea de vehicule noi. Vehiculele cu maxim 5 ani vechime au o pondere de doar 5% în 2016, în scădere față de anul 2015.

as

Autoturisme 2015        Total autovehicule 2015

■ Autoturisme 2016      & Total autovehicule 2016

Figură 10 Vechimea parcului auto; Sursa: DRPCIV;PReluat din PMUD Bacau

în scopul stabilirii soluțiilor optime, a etapelor de implementare și fezabilității economice și financiare pentru un sistem inteligent de trafic management și monitorizare, a fost necesară realizarea unei analize temeinice a situației actuale, în ceea ce privește mobilitatea urbană în Municipiul Bacau, și identificarea deficiențelor existente.

în acest scop, au fost analizate documentele relevante pentru problematica studiului de fezabilitate, respectiv: Planul de Mobilitate Urbană al Municipiului Bacau, Strategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Bacau, dar au fost realizate și studii în teren, pentru identificarea caracteristicilor infrastructurii existente, precum și a caracteristicilor circulației rutiere, prin intermediul unor recensăminte de trafic în diverse puncte de interes.

Elementele rezultate din analiza documentelor existente și a studiilor de circulație efectuate în teren au fost sintetizate, astfel încât să poată fi identificate principalele deficiențe ale sistemului de transport actual, în special din punctul de vedere al mobilității urbane durabile, iar concluziile au servit pentru stabilirea zonei de implementare a sistemului de trafic management și monitorizare, astfel încât rezultatele să fie optime. De asemenea, datele analizate au fost utilizate ca date de intrare în modelul de transport utilizat pentru evaluarea situației actuale, precum și a impactului implementării diferitelor scenarii testate, pe termen scurt și mediu.

Configurația spațială a Municipiului Bacău face ca acesta să beneficieze de o tramă stradală bazată pe două axe bine conturate N-S și E-V, susținute de un inel care înconjoară partea cea mai dezvoltată a orașului și preia o parte însemnată din traficul greu generat de activitățile de producție. Axa N-S se bifurcă în zona centrală, continuând către NV - Piatra Neamț și NE - Roman. Pe partea de Vest, acest inel este dublat de DN 11 care preia rolul de ocolitoare.

Cei mai mari generatori de trafic se regăsesc ia ieșirile din oraș (Sud, Nord-Vest și Nord-Est). Dat fiind profilul mixt al acestor dezvoltări (industrie și comerț de mare amploare), ele atrag atât trafic de marfă cât și de persoane (angajați și vizitatori).

Zonele secundare din punct de vedere al numărului generatorilor de trafic se regăsesc în partea vestică a Municipiului Bacău, pe DN11, către Onești / Oituz / Brașov și DJ 119. Aceste zone cuprind încă rezerve de teren substanțiale, iar reglementările favorabile din PUG vor contribui semnificativ la dezvoltarea lor în viitorul apropiat.

O densitate mai mare a generatorilor de trafic regăsim și în zona centrală. Cele mai aglomerate străzi sunt B-dul. Aleea Parcului, B-dul loniță Sandu Sturza, Str. Vasile Alecsandri sau Str. Oituz. Aici profilul stradal destul de îngust este supraîncărcat din cauza instituțiilor publice sau a unităților de învățământ prezente care atrag un număr mare de utilizatori. Cu o situație similară se va confrunta și zona din vecinătatea sudică a centrului istoric, unde se găsesc Parcul Cancicov, Inspectoratul Județean de Poliție, Universitatea V. Alecsandri, doua spitale și stadionul.

Analiza situației existente din punct de vedere tehnic (preluare din Expertiza tehnica)

(i) Infrastructura rutiera

Investiția cuprinde amenajarea pistelor de biciclete de pe traseul de străzi următor:

Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)

Amplasament: Bd. Vasile Pârvan, Str. Gh.Dontci, Str. Constantei, Str. Gen. Ștefan Gușă, pasaj subteran CFR, Piața Gării, str. Mihai Eminescu, str. Oituz, Str. Str. Vasile Alecsandri, împărțit pe mai multe segmente omogene.

> SITUAȚIA EXISTENTĂ se prezintă astfel pe obiectivele investigate:

Bd. Vasile Pârvan este o strada de categoria a lil-a, conform clasificării OMT49/1998, având circulație auto in ambele sensuri, cate o banda pe sens, generoasa, încadrate de aliniamente de spațiu verde cu lățimi variabile, in care se găsește vegetație, arbori si rețeaua de iluminat public. Strada prezintă trotuare cu lățimi variabile, dar nu mai mari de 2m. Strada are o importanta locala deosebita, deservind cartierul CFR, un cartier de locuințe individuale (case). Este o strada asfaltata, platforma carosabila având lățimea de 9m. Atât suprafața carosabila, cat si trotuarele sunt într-o stare tehnica buna. Pe strada exista rețea de canalizare ape pluviale.

Str. Gheorghe Donicî este o strada de categoria a lll-a, conform clasificării OMT49/1998, având circulație auto in ambele sensuri, cate o banda pe sens, încadrate de trotuare cu lățimi variabile, dar nu mai mari de 2m. Este o strada cu trafic greu, face legătura între Calea Moinești si Str. Constantei, traseu potențial pentru traficul de tranzit si cel de marfa. In cadrul proiectului se va interveni doar pe segmentul dintre str. Vasile Pârvan si str. Constantei. Platforma carosabila are o lățime de 7m. Pe traseul analizat, exista trotuare reduse ca dimensiune, neconforme fluxurilor pietonale stabilite prin Anexa la 0MT49/1998, nefiind asigurata lățimea gabaritului de minima trecere libera datorita obstacolelor de pe trotuar (in special stâlpi de iluminat).Trotuarele betonate se prezintă necorespunzător cu degradări ale betonului si zone unde a crescut vegetație. Si carosabilul prezintă degradări de tipul fisurilor, crăpăturilor, zone degradate in jurul căminelor. Pe strada exista rețea de canalizare ape pluviale.

Str. Constantei este o strada de categoria a lll-a, conform clasificării OMT49/1998, având circulație auto in ambele sensuri, cate o banda pe sens. Este o strada cu trafic greu, face legătura intre Calea Moinești sî Str. Alexei Tolstoi si apoi DN11, traseu potențial pentru traficul de tranzit si cel de marfa. Fiind mai mult o strada de legătură intre zonele cu activități economice, industriale sau de locuire, in aceasta zona nu sunt amenajate trotuare decât pe o parte de strada. Platforma carosabila are o lățime de 7m. Din str. Constantei se desprinde str. Gen. Ștefan Gușă, care asigura ieșirea către DN11 si municipiul Onești. Carosabilul cu asfalt are unele degradări de tipul fisurilor, crăpăturilor, degradărilor in jurul căminelor de canalizare. Strada are rețea de canalizare ape pluviale.

Str. Gen. Vasile Gușă este o strada de categoria a ll-a, conform clasificării OMT49/1998, având circulație auto in ambele sensuri, cate doua benzi de circulație pe sens, iar in partea dreapta (sensul de mers spre centru) este amenajata o parcare pentru autoturisme, in dispunere perpendiculara pe bordura (pana la str. Timpului) si apoi paralela cu bordura (pana la intersecția cu pasajul subteran spre str. Oituz. Platforma carosabila cu îmbrăcăminte asfaltica prezintă in jur aliniament de spațiu verde, lățime lm (pe partea stângă) si trotuare pavate stânga-dreapta de lățimi variabile, l-2m. Pe strada exista rețea de canalizare ape pluviale.

DN11 si str. Dr Alexandru Safran - sunt străzi de categoria a lll-a, cu o banda pe sens, care fac parte din traseul de trafic greu si trafic de tranzit dintre DN11 si DN2. Pe respectivele străzi nu se intervine prin proiect decât in măsura amenajării unei piste de biciclete in afara platformei carosabile, care sa ocolească intersecția giratorie cu str. Gen Ștefan Gușă/Arcadie Septiîici si sa își continue traseul către zona centrala a municipiului.

Str. Mihai Eminescu, este o strada de categoria a lll-a, conform clasificării OMT49/1998, având circulație auto in ambele sensuri, cate o banda pe sens, generoasa, încadrată de trotuare stânga-dreapta, cu lățimi variabile, dar nu mai mari de 2m. Exista un sector din aceasta strada unde circulația se derulează in sens unic (intrarea dinspre str. Oituz/Energiei). Strada are o importanta locala deosebita, făcând legătură intre zona centrala si Gara CFR. Este o strada asfaltata, platforma carosabila având lățimea de 7-8m. Atât suprafața carosabila, cat si trotuarele sunt într-o stare tehnica buna. Carosabilul prezintă fisuri si crăpături ale carosabilului si degradări in jurul căminelor de canalizare. Trotuarele au si zone tasate. Pe strada exista rețea de canalizare ape pluviale.

Str. Oituz, este o strada de categoria a lll-a, conform clasificării OMT49/1998, având circulație auto in ambele sensuri, cate o banda pe sens, generoasa, încadrate de trotuare stânga-dreapta, cu lățimi variabile, dar nu mai mari de 2m. Strada are o importanta locala deosebita, făcând legătură intre zona centrala si Gara CFR (prin str. Mihai Eminescu) sau ieșirile către municipiile secundare din județ (Moinești, Onești). Este o strada asfaltata, platforma carosabila având lățimea de 7-8m. Atât suprafața carosabila, cat si trotuarele sunt într-o stare tehnica buna, dar prezintă unele degradări locale(fisuri, crăpături, zone tasate la trotuare). Strada Oituz începe la intersecția cu str. Vasile Alecsandri si se termina Ea intersecția cu str. Războienî. Pe strada exista rețea de canalizare ape pluviale.

Str. Vasile Alecsandri este o strada de categoria a lll-a, conform clasificării OMT49/1998, având circulație auto in sens unic, doua benzi pe sens, sensul de mers spre centru (Oituz -> Războieni), încadrate de trotuare stânga-dreapta, cu lățimi variabile, dar nu mai mari de 2m. Strada are o importanta locala deosebita, făcând legătură intre zona centrala si accesul dinspre DN11 - Onești. Este o strada asfaltata, platforma carosabila având lățimea de 8-9m, pe partea dreapta fiind amenajata o

parcare dispusa paralel cu bordura. Atât suprafața carosabila, cat si trotuarele sunt într-o stare tehnica buna, dar mai exista zone pe care s-au introdus utilități si carosabilul a fost sau se plombează. Strada Vasile Alecsandri începe la intersecția cu str. Oituz si se termina la intersecția cu str. Războieni.

Str. Piața Gării este o strada de categoria a ll-a, conform clasificării OMT49/1998, având circulație auto cu doua benzi pe sens, încadrate de trotuare stânga-dreapta, cu lățimi variabile. Este o strada asfaltata, pe benzile laterale sunt amenajate parcări dispuse paralel cu bordura. Atât suprafața carosabila, cat si trotuarele prezintă degradări.

în prezent nu exista piste de biciclete amenajate conform standardelor de proiectare si siguranța in exploatare pe aceste străzi . Prin proiect se propune înființarea unor piste noi care sa corespunda standardelor in rigoare si care sa ofere utilizatorilor posibilitatea stabilirii unui traseu mai lung, fără a fi necesara întreruperea acestuia. Pe lângă înființarea pistelor, se propune si reabilitarea trotuarelor si înființarea de trotuare noi acolo unde acestea nu exista.


în municipiul Bacău exista un număr destul de mare de biciclete care fac naveta zilnic intre domiciliu si locul de munca dar si persoane care utilizează bicicleta din plăcere, din nefericire prin zone neamenajate sau mai periculos, pe șosele sau trotuare, riscând producerea unor accidente. Din acest punct este esențială construirea unor piste, astfel încât bicicletei sa fie in siguranță.

Investiția este oportuna si datorita faptului ca exista intenția autorităților locale de a crea o rețea de piste pentru biciclete pentru a se ajunge cat mai repede la destinațiile alese, si nu in ultimul rând noul concept va contribui la reducerea emisiilor de carbon si va spori gradul de confort si de siguranță al bicicliștilor/pietonilor.

STAREA TEHNICA

Se analizează tehnic străzile pe a căror carosabil se vor introduce piste de biciclete, precum si trotuarele de strada de pe segmentele investigate unde se vor introduce piste de biciclete.

Strada Piața Gării Segment 6

Planeitatea și rugozitatea

în evaluarea celor doi indici nu a fost nevoie să se utilizeze echipamente specializate (APL si SRT) deoarece, din experiență, strada Piața Gării Segment 6 investigat nu pot fi încadrate decât la planeitate și rugozitate decât la planeitate și rugozitate rea.

Capacitatea portantă

Capacitatea portantă pe strada Piața Gării Segment 6 este apreciata ca fiind rea, apărând zone cu numeroase transversale afectate de fisuri si crăpături adânci care împiedică desfășurarea fluenta a traficului, datorita frânărilor si accelerărilor repetate.

Starea de degradare

Evaluarea stării tehnice a fost efectuată pe baza metodologiei CD 155 - 2001 "Instrucțiuni tehnice pentru determinarea stării tehnice a drumurilor modeme" și AND 540-2003 "Normativ pentru evaluarea stării de degradare a îmbrăcăminții pentru drumuri cu structurii rutiere suple si semirigide". Evaluarea stării de degradare a fost efectuată și pe baza măsurătorilor și aprecierilor vizuale efectuate la fața locului. Pentru aceasta a fost luată în considerate și arhiva fotografica atașată.

Starea de degradare pe fiecare sector omogen este caracterizată de indicele de degradare (ID), calculat cu relația:

_  suprafața degradata (Sdegr m2)

suprafața benzii de circulație (S m2)

s degr,“ Dl + 0,7D2 + 0,7 x 0,5D3 + 0,2D4 + D5 (m2), unde:

o Dl = suprafața afectată de gropi și plombe;

o D2 = suprafața afectată de faianțari, fisuri și crăpături multiple pe direcții diferite;

o D3 = suprafața afectată de fisuri și crăpături longitudinale și transversale, rupturi de margine;

o D4 = total suprafață poroasă, cu ciupituri, suprafață încrețită, suprafață șiroită, suprafața exudată;

o D5 = suprafață afectată de făgașe longitudinale.

Coeficienți 0,7 si 0,2 țin cont de ponderea defecțiunii respective, iar coeficientul 0,5 tine cont de lățimea pe care este afectată suprafața îmbrăcămintei de degradările de tip D3, pentru a fi exprimate in

în cadrul acestei străzi studiate a fost ales un eșantion. în cadrul acestui eșantion a fost determinată starea de degradare.

Strada Piața Gării Segment 6 prezintă degradări foarte mari, care au fost reparate cu beton sau asfalt, dar aceste reparații se prezintă in starea foarte rea. Strada este plina de fisuri, crăpături adânci, s-au format gropi si s-au produs tasări profunde. Strada nu are sistem de scurgere a apelor. Trotuarele sunt si ele foarte degradate, pe sectoarele unde exista.

> Estimarea vizuală a stării de degradare pe eșantioane

> Evaluare ID conform CD-155/2001

îmbrăcăminte asfaltica / eșantion

Piața Gării

Dl

gropi si plombe (mp)

D2

faianțari, fisuri si crăpături multiple pe direcții diferite (mp)

D3

fisuri si crăpături îong. si transv, rupturi de margine (mp)

20

D4

supraf. poroasă, cu ciupituri, încrețită, șiroită, exudată (mp)

30

D5

supraf.afectată de făgașe long.(mp)

S degradată (mp)=

13

S sector (mp)=

90

ID= Suprafață degradată/Suprafața sector

14%

Calificativ stare pe fiecare eșantion de măsurare

Rea

Calificativ sector omogen

REA

Calificativul de stare de degradare determinat pentru Piața Gării este «rea».

Având in vedere calificativul caracteristicilor străzii Piața Gării analizate din municipiul Bacău expertizate, clasa stării tehnice determinată este: l-foarte rea.

Pe strada Piața Gării Segment 6 lucrările obligatorii prevăzute de Normativul CD 155/2001 sunt ranforsarea structurii rutiere prin refacerea integrala a acesteia.

Se vor realiza si trotuare si piste noi de biciclete.

Segment 1,2,3,4,7,8


Carosabil

Pe Segmentele unde pista se amplasează pe carosabil, respectiv pe Segmentul 1-Str. Vasile Pârvan, Segmentul 7, str. Mihai Eminescu, Segmentul 8, străzile Oituz si Mihai Kogălniceanu, Segmentul 9 - Str. Oituz si str. Vasile Alecsandri, calificativul de stării de degradare apreciat este «mediocra».

Pe Segmentul 2 Gheorghe Donici pista nu se amplasează pe carosabil, acesta se poate menține.

Pe Segmentul 3 -Strada Constantei pista nu se amplasează pe carosabil, acesta se poate menține.

Pe Segmentul 4- Str. General Ștefan Gușă, DN11, pista nu se amplasează pe carosabil, acesta se poate menține, pista amplasându-se pe cale ei proprie.

Având in vedere calificativul caracteristicilor străzilor analizate din municipiul Bacău expertizate, clasa stării tehnice determinată este:

3-mediocra- pentru Segmentele 1,7,8,9

Lucrările obligatorii prevăzute de Normativul CD 155/2001 sunt așternerea de covoare bituminoase pe pe Segmentele 1,7,8,9, numai pe zonele unde se vor executa piste pentru biciclete.

Trotuare

Trotuarele sunt in stare buna si se pot menține pe Segmentele 1,7 si 8.

Trotuarul dreapta de pe Segmentul 2-Gheorghe Donici trebuie refăcut fiind in stare tehnica rea.

Trotuarele de pe Segmentul 3-Strada Constantei nu sunt afectate de introducerea pistei de biciclete, ele se pot menține.

Trotuarele de pe Segmentul 4- Str. General Ștefan Gușă, DN11 sunt degradate si sunt in starea tehnica rea, se vor reface.

Trotuarele de pe Segmentul 9-Str. Oituz si str. Vasile Alecsandri sunt in starea tehnica buna, se pot menține.

DATE DE TRAFIC

Dimensionarea straturilor unei structuri rutiere presupune evidențierea in prealabil a traficului vehiculelor cu sarcina mai mare de 3.51 (autocamioane si derivate cu 2 osii, autocamioane si derivate cu 3 si 4 osii, autovehicule articulate, autobuze, trenuri rutiere). în vederea determinării traficului de calcul necesar dimensionării structurii rutiere, volumul de trafic obtinut in urma simulărilor la diferite orizonturi de timp a fost exprimat, la nivel MZA, in vehicule etalon osii standard 115 kN. La alcătuirea structurilor rutiere pentru străzi se ia în considerare traficul, exprimat în vehicule grele (V.G.) cu greutatea pe osie mai mare de 50 kN, care vor circula pe artera stradală, considerând perioada de perspectivă conform Art. 13 din "Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide și suple pentru străzi", indicativ NP 116-04. Autovehiculele cu greutate pe osie mai mare de 50 kN (V.G.) fac parte din categoria vehiculelor grele, care definesc traficul greu. Ele sunt reprezentative pentru traficul urban și considerarea lor în estimarea traficului de calcul conduce la o încadrare în clasele de trafic puțin diferită de cea stabilită pentru vehiculul etalon N 115 (care se folosește pentru drumuri).

Perioada de perspectivă va fi de 10 ani, și anume 2019-2028.

Clase de trafic pentru străzi

perioada de perspectivă - 10 ani)

Trafic drumuri osii 115 kN

CD 155-2001(publicat cu ordin MCT 625/2003 în MO nr. 786/2003)

Trafic străzi corelare cu echivalare cu vehicule grele (V.G.)

Clasa de trafic

Volum trafic Nc m.o.s.

Clasa trafic

Volum trafic

Nc115 kN

m.o.s.

MZA 50 kN

(V.G.)

1

2

3

4

5

Excepțional

3,0 ... 10,0

T0

>3,0

>600

Foarte greu

1,0... 3,0

TI

1,0 ... 3,0

220 ... 660

Greu

0,3 ... 1,0

T2

0,5 ... 1,0

110 ... 220

Mediu

0,1... 0,3

T3

0,3 ... 0,5

70 ... 110

Ușor

0,03 ... 0,1

T4

0,15 ... 0,3

35 ... 70

Foarte ușor

<0,03

T5

<0,15

<35

iursa: "Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide ți stipie pentru străzi", indicativ NP 116-04

Străzile investigate se aprecieaza ca se încadrează în clasa de trafic T2-T3 „ mediu-greu".

(i) Pasaj GARA

Situația existenta

Pasajul pietonal subteran care face obiectul expertizei tehnice este situat in intravilanul municipiului Bacau, in zona gării si subtraverseaza strada Piața Gării si strada Gării, facand legătură intre strada Piața Gării si strada Gheorghe Donici. Pasajul deservește atat gara, cat si accesul la peroanele dintre linii. Aceste accese nu fac obiectul prezentei expertize.

Lungimea propriu-zisa a pasajului pietonal este de variabila cuprinsa intre 4.50 - 5.40 m, cu spațiu liber cuprins intre 4.00 - 4.90 m, iar latimea interioara a pasajului propriu-zisa este de 146.30 m la care se adauga zonele de acces dinspre străzile Piața Gării si Gheorghe Donici.

Pasajul subteran este impartit in doua tronsoane, zona de acces in pasaj dinspre strada Piața Gării si accesul in gara din pasaj si zona de la accesul in gara din pasaj si zona de acces dinspre strada Gheorghe Donici. Delimitarea dintre cele doua tronsoane este făcută printr-un perete din tabla.

Intrarea in pasaj dinspre strada Piața Gării este prevăzută cu 2 zone de acces. Cele 2 zone de acces in pasaj sunt acoperite cu placi de policarbonat. Aceasta intrare este realizata din pereți din beton armat placați cu placi ceramice. Accesul in pasaj se face prin intermediul a doua scări din beton cu latimea de 2.90 m.

Pereții pasajului propriu-zis sunt realizați din beton armat si finisați cu placi ceramice. La baza pereților, pe toata lungimea acestora exista rigole pentru colectarea si evacuarea apelor uzate.

Pe acest tronson de pasaj, pardoseala este realizata din beton armat si este placata cu gresie.

Planseul pasajului este realizat dintr-o placa din beton armat. La intrados planseul este tencuit si văruit.

Pe segmentul de pasaj cuprins intre zona de acces in pasaj dinspre strada Piața Gării si acesul din pasajul propriu-zis in gara exista o extindere a pasajului, de o parte si alta a acestuia, spatii ce au fost folosite in scop comercial. In prezent aceste spatii sunt dezafectate si lasate in paragina.

Pe zona de extindere planseul este alcătuit din grinzi transversale si longitudinale, conlucrarea dintre acestea facandu-se printr-o placa din beton armat. Planseul astfel alcătuit sprijină atat pe pereții pasajului, cat si pe 4 stâlpi circulari de diametru 0.55 m. Planseul este prevăzut cu 3 goluri acoperite de luminatoare.

Pe tronsonul de pasaj cuprins intre accesul in gara din pasaj si zona de acces dinspre strada Gheorghe Donici, pardoseala este realizata din beton armat si este mărginită pe o parte, in lungul acesteia, de rigole pentru colectarea si evacuarea apelor uzate.

Pereții pasajului propriu-zis sunt realizați din beton armat si finisați cu placi ceramice.

Planseul pasajului pe acest tronson este realizat dintr-o placa din beton armat. La intrados planseul este tencuit si văruit.

Pe aceasta porțiune de pasaj exista si accesele la peroanele dintre liniile de cale ferata, accese care nu fac obiectul prezentei expertize.

Accesul in pasaj pe acest tronson este realizat prin intermediul unor trepte din beton, mozaicate, cu muchiile acoperite cu profile metalice. Scările sunt prevăzute cu mana curenta din țeava metalica.

Accesul dinspre strada Gheorghe Donici are pereți din beton armat, care la interior si exterior in partea supraterana sunt tencuiti si varuiti, iar in partea subterana sunt placați cu placi ceramice.

Planseul accesului este realizat dintr-o rețea de grinzi, dispuse transversal si longitudinal si o placa din beton armat care asigura conlucrarea dintre acestea.

Defecte si degradări

Cele mai importante constatări, observații, degradări si defecte înregistrate la pasajul pietonal subteran sunt următoarele:

 • •   Releveul podului si investigarea terenului au fost realizate in ianuarie 2019;

 • •  Anul construcției pasajului subteran este 1983;

 • •  Administratorul pasajului nu deține documentația tehnica in baza careia s-a executat pasajul, dar deține documentația tehnica realizata pentru reparație capitala, întocmită in anul 2002;

 • •   Pasajul se incadreaza la clasa E de încărcare (A30, V80), conform STAS 3221 -63, si a fost dimensionat la convoi feroviar P10, STAS 3220 - 65;

 • •   Pereții accesului in pasaj dinspre strada Piața Gării sunt placați cu placi ceramice;

 • •   Pereții prezintă zone cu placi ceramice degradate;

 • •  Scările de acces in pasaj sunt prevăzute cu mana curenta din țeava rotunda, vopsita necorespunzatorsi ruginita;

 • •   Finisajele din placi ceramice de la pardoseala accesului dinspre strada Piața Gării sunt distruse in totalitate;

 • •  Accesul dinspre strada Piața Gării in pasaj este acoperit cu o copertina din pexiglas, montata pe un schelet metalic; Copertina din pexiglas prezintă zone deteriorate.

 • •   Plăcile ceramice ce acopera pardoseala sunt distruse in totalitate in interiorul pasajului pe tronsonul dintre accesul in pasaj si zona de extindere in pasaj si degradate pe anumite zone in perimetrul extinderii;

 • •   Planseul este tencuit si văruit si pe acest tronson;

 • •   Prezenta infiltrațiilor locale pe anumite porțiuni ale planseului datorita degradării hidroizolatiei pe tronsonul dintre accesul in pasaj si zona de extindere in pasaj;


 • •   Exista amplasate din loc in loc pe planseu corpuri de iluminat, in prezent nefunctionale pe tronsonul dintre accesul in pasaj dinspre strada Piața Gării si accesui in incinta gării si funcționale pe tronsonul dintre accesul in incinta gării si accesul in pasaj dinspre strada Gheorghe Donici; Iluminatul interior este nesatisfacator;

 • •  Aticul din zona de extindere a pasajului subteran, in partea supraterana, prezintă zone cu elemente degradate;

 • •  Tencuiala pereților aticului, in partea supraterana, este deteriorata si căzută pe anumite zone;

 • •   Finisajele aticului prezintă pete de culoare, urme de reparații locale;

 • •  Spatiile prevăzute cu iluminatoare din planseul zonei de extindare sunt de asemenea degradate, in urma ploii apa infiltrandu-se pe langa acestea;

 • •   în interior pe zona de extindere, pereții despărțitori ai spatiilor comerciale dezafectate sunt degradați;

 • •   Intradosul planseului este tencuit si văruit;

 • •   Grinzile planseului prezintă tronsoane unde sunt tencuite si văruite si tronsoane unde finisajele sunt realizate din cărămidă aparenta;

 • •   Prezenta infiltrațiilor si tencuiala degradata local in zona iluminatoarelor;

 • •   Prezenta rigolelor de colectare si evacuare a apelor, numai la intrarea si ieșirea din zona de extindere a pasajului; din loc in loc, Ea marginile pardoselii, in lungul pasajului, pe tronsonul dinspre zona de extindere si accesul in clădirea de calatori; pe zona dintre accesele la peroane pe partea dreapta privind dinspre gara spre strada Gheorghe Donici; Rigolele sunt colmatate si parțial colmatate;

 • •   Pereții pasajului pe tronsonul dintre clădirea de calatori si accesul dinspre strada Gheorghe Donici sunt placați cu placi ceramice;

 • •   Intradosul planseul pasajului subteran este tencuit si văruit, in mod necorespunzator;

 • •   Intradosul planseului pe zona dintre clădirea de calatori si accesul pe peroane prezintă infiltrații, tencuiala căzută si degradata, datorita degradării hidroizolatiei;

 • •   Pardoseala pasajului pe tronsonul dintre gara si accesul dinspre strada Gheorghe Donici este din beton armat, cu degradări la fata văzută;

 • •   Pereților accesului de pe peronul statiei sunt placați cu placi din marmura, in prezent in stare buna;

 • •  Treptele scărilor de acces in pasaj, de pe peronul gării, sunt prevăzute cu mana curenta din țeava rotunda, vopsita corespunzător;

 • •   Treptele scărilor de acces in pasaj, de pe peroanele statiei, au muchiile acoperite cu profile metalice, in stare buna.

 • •   Pereții acceselor la peroanele dintre linii au finisaje realizate din placi ceramice;

 • •  Treptele scărilor de acces in pasaj la peroanele dintre linii sunt prevăzute cu mana curenta din țeava rotunda, vopsita corespunzător si au muchiile acoperite cu profile metalice, ruginite;

 • •   Pereții zonei de acces in pasaj dinspre strada Gheorghe Donici sunt din beton armat si sunt tencuiti si varuiti la partea supraterana a acestuia, iar in partea subterana au finisaje realizate din placi ceramice;

 • •  Tencuiala de la intradosul planseului si a pereților pe porțiunea supraterana a zonei de acces in pasaj dinspre strada Gheorghe Donici prezintă calcifieri, pete de culoare, imperfecțiuni;

 • •   Pardoseala zonei de acces este realizata din beton armat, mozaicata cu degradări la fata văzută;

 • •  Scările de acces in pasaj sunt prevăzute cu mana curenta din țeava rotunda, vopsita necorespunzatorsi ruginita;

 • •  Treptele scărilor de acces in pasaj sunt din beton, mozaicate, cu muchiile acoperite cu profile metalice ruginite, corodate;

 • •   Intrarea in pasaj dinspre strada Gheorghe Donici este protejata de porti din elemente metalice;

 • •   In prezent trecerea dinspre strada Gheoghe Donici spre strada Piața Gării prin pasaj este blocata de prezenta unui panou realizat din tabla executat in dreptul accesului in clădirea gării.

în prezent, în Municipiul Bacau nu sunt amenajate trasee majore nemotorizate (pîetonale și cu bicicleta), cu funcționalitate și ambianță adecvată, care să conecteze cartierele rezidențiale între ele, cartierele rezidențiale cu zona centrală și alte zone de interes general (insula de agrement, zone cu concentrări de locuri de muncă, zone comerciale etc.).

Deși deține profiluri stradale generoase, Municipiul Bacău nu beneficază în prezent de o rețea de piste și benzi velo. Infrastructura velo se rezumă doar la o alee partajată cu pietonii în lungul malului râului Bistrița (între magazinul Lidl și podul către Șerbănești). Rolul acestui traseu este strict de agrement. De asemenea, mai există amenajată a pistă de biciclete pe trotuar în lungul Căii Moinești care asigură legătura către zona industrială din nord-vestul orașului.


Smza - Baze; de date Siravaiabi

Principalele trasee folosite de către bicicliști sunt în zona centrală, de-a lungul celor trei bulevarde Calea Mărășești, B-dul 9 Mai și B-dul Unirii. De asemenea, se poate remarca și o utilizare mai intensă a aleilor din Parcul Cancicov sau a zonei pietonale din vecinătatea Stadionului Municipal.

Potrivit SIDU Bacau, din răspunsurile colectate pentru a determina mijloacele de transport utilizate pentru deplasările zilnice, au rezultat următoarele concluzii:

 • •  Zilnic: automobilul personal este utilizat în cea mai mare proporție de 65,9%, transportul în comun în proporție de 11,5%, bicicleta 5,5% iar mersul pe jos 41,8%.

 • •  Săptămânal: autoturismul personal este utilizat în proporție de 17,6%, transportul în comun

12,1%, bicicleta 16,5% și mersul pe jos 29,7%,                                                             <

 • •   Lunar: autoturismul personal este utilizat in proporție de 1,6%, transportul în comun 15,4%, bicicleta 17,6%, mersul pe jos 11,5%

 • •  Când plouă sau când ninge: în proporție de 2,2% folosesc autoturismul personal, 13,7% transportul în comun, 0,5% bicicleta și 1,1% merg pe jos.

 • •  O pondere de 8,2% nu folosesc niciodată automobilul personal, 40,7% transportul în comun, 49,5% bicicleta și 6,6% mersul pe jos.

Participanții la studiu au declarant că ar utiliza mai des bicicleta pentru deplasările zilnice dacă infrastructura ar permite acest lucru, prin amenajarea de piste de biciclete și rezolvarea problemei câinilor comunitari.

e Zilnic

k N^ctCîdais


b Săptă^ânai

a Când pfeuâ/r^nge

s NS/ mr

Frecventa deplasări cu bicicleta

Pornind de la premisa că infrastructura de transport ar permite utilizarea eficientă a oricărui mijloc de transport, respondenții la chestionar ar alege cel mai probabil sau probabil, în proporție 73,1% să se deplaseze pe jos, 56,6% transportul în comun, 55,5% bicicleta și 52,2% automobilul personal.

In concluzie, in cazul in care infrastructura velo ar fi imbunatatita, numărul utilizatorilor bicicletelor ar creste de la 16% la 55,5%, un procent semnificativ, ce justifica realizarea investițiilor din prezenta documentație.

STUDIU TRAFIC!!!

..... — --          ‘        ......‘               ‘               --------------• — .................. .                 ___________________n         '       ---------------—.........-

Obiectivul proiectului "Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)" vizeaza:

Construirea pistelor/traseelor pentru biciclete;

Construirea de parcaje pentru biciclete;

Amplasarea unui mobilier urban pentru odihnă (forma de creștere a confortului utilizării modurilor nemotorizate de transport, în special pentru persoane cu dificultăți motorii, în vârsta, copii);

Plantarea de aliniamente de arbori și arbuști atât în lungul pistelor pentru biciclete cât și pentru umbrirea traseelor pietonale (creșterea confortului deplasărilor în anotimpurile calde);

Realizarea unor trotuare confortabile (dimensiuni corespunzătoare, materiale și execuție de calitate);

Extinderea sistemului de iluminat public la nivelul Componentei II (creșterea confortului utilizării modurilor nemotorizate de transport).

Construirea/modernizarea/ampîasarea de elemente pentru îmbunătățirea siguranței rutiere (indicatoare piste velo, modernizare treceri de pietoni, marcaje de tip „blke box").

Promovarea proiectului la nivel local și regional (parte din programul BACAUL -un oraș la scara Bicicletei, Campanii/ acțiuni de promovare a mersului cu bicicleta, Educație rutiera pentru toți participanții la trafic);

Modernizare/reabilitare a rețelelor sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare a apelor uzate și a apelor pluviale, precum și a canalelor tehnice pentru rețele în cazul în care studiile tehnice relevă această nevoie.

Achiziționarea și instalarea de rastele, a camerelor de supraveghere video pentru parcarea bicicletelor.

3.   ] d e n t if i carea, propunerea șî prezenta rea a mi ni mu m d ouă scena r ii/opțiu n i

tehnico-economice pentru reaIizarea obîectivuIui de investiții

Introducerea pistelor de biciclete pe străzile Bd. Vasile Pârvan, Str. Gh.Donici, Str. Constantei, Str. Gen. Ștefan Gușă, pasaj subteran CFR, Piața Gării, str. Mihai Eminescu, str. Oituz, Str. Str. Vasile Alecsandri se poate realiza fie prin redimensionarea (reducerea) spațiului pietonal, fie prin redimensionarea (reducerea) spațiului carosabil.

Scenariul I

In varianta in care se va opta pentru reducerea spațiului pietonal - piste de biciclete amplasate pe trotuar, se propun următoarele variante constructive:

 • A.      Piste de biciclete in dublu sens, amplasate doar pe o parte a străzii, lățime minima 2m, separate fizic de spațiul pietonal si de spatiile verzi prin elemente de separare fizica (borduri, bolarzi, etc.) si, acolo unde este posibil, inclusiv diferente de nivel fata de spațiul carosabil si spațiul pietonal.

 • B.      Piste de biciclete pe un singur sens de circulație, amplasate pe ambele trotuare ale străzilor, lățime minima de Im, separate fizic de spațiul pietonal si de spatiile verzi prin elemente de separare fizica (borduri, bolarzi, etc.) si, acolo unde este posibil, inclusiv diferente de nivel fata de spațiul carosabil si spațiul pietonal.

Acolo unde este posibil (trotuare foarte largi) se recomanda realizarea unui spațiu de siguranță (fie spațiu verde, fie zona amenajata cu pavaj/pavele) cu o lățime de minim lm intre pista de biciclete si spațiul rămas pentru deplasările pietonale.

Varianta I

6 cm dale pavaj ornamental

5 cm nisip

15 cm balast

săpătură

sau

Varianta 11

4 cm beton asfaltic BA8 rul 50/70 cu pigment colorat (rosu/verde/albastru,

etc.)

10 cm balast stabilizat

10 cm balast

săpătură

Se va alege una din cele 2 Variante după consultarea cu Beneficiarul.

Scenariul II

în varianta in care se va opta pentru reducerea spațiului carosabil - piste de biciclete amplasate pe carosabil, se propun următoarele variante constructive:

 • A.      Piste de biciclete in dublu sens, amplasate doar pe o parte a străzii, lățime minima 2m, separate fizic de spațiul carosabil si de spatiile verzi prin elemente de separare fizica (borduri, bolarzi, etc.).

 • B.      Piste de biciclete pe un singur sens de circulație, amplasate pe ambele parti ale străzilor, lățime minima de Im, separate fizic de spațiul carosabil prin elemente de separare fizica (bolarzi, etc.).

Variantele constructive recomandate pentru pistele de biciclete amplasate pe carosabil:

Varianta 1

frezare 3-4 cm pe ampriza pistei;

sau

Varianta II

4 cm BA8 rul 50/70 cu pigment colorat (rosu/verde/albastru, etc.)

etc.)

4 cm beton asfaltic BA8 rul 50/70 cu pigment colorat (rosu/verde/albastru,

10 cm balast stabilizat

10 cm balast

săpătură

■ ■ ...... - ■ -•—----------------------------........-......—-- --- ..........■-.....- ----------

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituțî, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

Terenul este intravilan aparținând domeniului public al Municipiului Bacau. Folosința actuală este de teren de utilitate publica. Funcțiunea aprobata prin PUG/2012 este zona cai de comunicație rutiera si amenajari aferente si zona centrala.

 • b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Amplasament: Bd. Vasile Pârvan, Str. Gh. Donici, Str. Constantei, Str. Gen. Ștefan Gușă, pasaj subteran CFR, Piața Gării, str. Mihai Eminescu, str. Oituz, Str. Str. Vasile Alecsandri, împărțit pe mai multe segmente omogene.

 • c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite;

Orientările fata de punctele cardinale sunt dispunerea pe direcția nord-sud, aferenta principalului corridorde mobilitate urbana a municipiului Bacau.

 • d) surse de poluare existente în zonă;

Principala sursa de poluare in zona este reprezentata de poluarea atmosferica cu gaze cu efect de sera si emisii poluante datorate traficului rutier.

 • e) date climatice și particularități de relief;

Clima municipiului este unul temperat continental accentuat, cu ierni reci, veri secetoase și călduroase, datorat acțiunii unui complex de factori naturali (circulația generală a atmosferei, radiația solară, relieful) și antropici, orașul însuși având un rol esențial în crearea propriei topoclime printr-o serie de factori care se manifestă constant (materialele de construcție, profilul accidentat, spațiile verzi), respectiv prin intermediul unor factori secundari (încălzirea artificială, poluarea atmosferei). Acțiunea comună a acestora determină perturbări ale circuitului biogeochimic la nivelul sistemului, consecința directă fiind disconfortul urban.

Temperatura medie anuală este de 12 ’C, oscilând între -4 °C, în luna ianuarie, și 20,6 °C, în luna iunie, constatându-se o ușoară modificare a regimului termic în ultimii ani datorită lacurilor de acumulare, încălzirii globale și poluării atmosferei. Temperatura maximă absolută cu o valoare de 40,3 °C (24 iulie 2007) a fost depășită în vara anului 2012, când mercurul termometrului a urcat până Ea 41,9 °Cîn ziua de 7 august.

Patru trepte de altitudine, între 150 m și 250 m marchează relieful Bacăului, el aflându-se în cea mai mare parte a localității, pe a doua terasă 160-165 m. Se detașează terasa de luncă joasă, dar se înalță în șesul comun al Bistriței cu Șiretul. Albia majoră al Bistriței este predominată în raza așezării, prin depozitele de prundișuri, constituind un adevărat rezervor pentru acumularea apelor freatice.

 • f) existența unor:

rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

Nu este cazul

posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție;

Parțial, coridorul propus se afla in zona de protecție a patrimoniului cultural si in zona veche a municipiulu, insa nu va afecta monumenente istorice sau situri arheologice.

terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

Nu este cazul

 • g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

f/j date privind zonarea seismică;

Zonarea valorilor de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag cu iMR - 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani

Conform Codului de proiectare seismică P 100/1-2013, accelerația terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontală a mișcării terenului) este ag ~ 0,35 g, iar perioada de colț este Tc = 0,70 sec, conform figurilor de mai sus.

00 date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice;

Capacitatea portantă a terenului de fundare din amplasamentul cercetat, determinată conform NP 112-2014 pentru o fundație cu lățimea B=l,00 m și o cotă de fundare Df=-2,00 m este:

pconv =  290,00 kN/m2;

Pentru alte dimensiuni ale tălpii fundațiilor, precum și în cazul unor încărcări aplicate excentric, se va reface calculul valorilor capacităților portante ale terenului de fundare conform paragrafului 3.3.1 și 4.2.1 din STAS 3300/2-85, respectiv ANEXA D din normativul NP 112-2014.

Oiij date geologice generale;

Ca unitate geomorfologică majoră, se încadrează în zona externă a Subcarpaților Orientali, pe Culuarul Șiretului, unitate depresionară cu forma alungită pe direcția aproximativ nord-sud care separă Subcarpații de Podișul Moldovenesc.

Situată pe un fundament Sarmatian Superior (Bessarabian-Kersonian), care cuprinde formațiuni de molasă argilo - nisipoasă de origine salmastră, terasa inferioară a Bistriței este formată din depozite ale Holocenuluî superior care încep cu bolovănișuri și pietrișuri în bază, apoi se continuă cu nisipuri și argile nisipoase - prăfoase și se încheie cu prafuri argiloase nisipoase. La suprafață este un strat superficial de sol vegetal Recent. Stratificația depozitelor hoîocene este orizontală, în discordanță cu stratele sarmatiene monoclinale. Litologia are variații laterale datorită schimbării condițiilor locale din timpul depunerii și existenței unui relief îngropat.

Om date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

Pentru întocmirea Studiului Geotehnic pe amplasamentul cercetat s-au efectuat 70 (șaptezeci) sondaje geotehnice cu diametrul de 5", conduse până la o adâncime de -3,00 m, respectiv până la cota de -8,00 m (Sd 24, Sd 27). Pe parcursul executării sondajelor s-au prelevat probe de pământ care au permis stabilirea coloanei stratigrafice ale acestora.

Au fost realizate de asemenea și două penetrări dinamice cu conul langa sondajele Sd 24 și Sd 27, penetrări conduse până la adâncimea de -8,00 m.

în ANEXA 1, pe planul de situație, sunt prezentate pozițiile în amplasamente ale lucrărilor geotehnice efectuate pe teren.

Programul de investigații geotehnice a urmărit stabilirea următoarelor elemente semnificative din punct de vedere geotehnic ale amplasamentului:

 • >     Identificarea succesiunii stratigrafice ale straturilor de pământ care alcătuiesc terenul de fundare din amplasament;

 • >     Determinarea poziției nivelului hidrostatic al apelor subterane;

 • >     Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale straturilor de pământ care alcătuiesc terenul de fundare din amplasament, prin analize și încercări de laborator;

 • >     Concluzii și recomandări privind condițiile geotehnice ale terenului de fundare din amplasamentul cercetat.

Pentru atingerea acestor obiective au fost recoltate din sondaje un număr de probe de pământ tulburate.Asupra probelor de pământ recoltate din forajele geotehnice efectuate s-au efectuat următoarele analize și determinări de laborator:

 • >   Analiza granulometrică a pământurilor;

 • >    Determinarea umidităților naturale (w);

 • >    Stabilirea consistenței pământurilor prin determinarea indicilor de consistență și de plasticitate (lc, lp);

 • >    Stabilirea unor caracteristici privind fenomenul de contracție-umflare al pământurilor (PUCM);

Rezultatele tuturor determinărilor și analizelor efectuate în laborator sunt prezentate în Fișele de sondaj Sd l...Sd 70 și în buletinele de analiză prezentate în ANEXA 2.

Clasificarea tipurilor de pământ din amplasamentul investigat s-a efectuat conform normativului SR EN ISO 14688/1 și SR EN ISO 14688/2 intitulat CERCETĂRI Șl ÎNCERCĂRI GEOTEHNICE - IDENTIFICAREA Șl CLASIFICAREA PĂMÂNTURILOR și a standardelor geotehnice în vigoare.

fvj încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

Conform Normativului NP 074 / 2014 intitulat „NORMATIV PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENȚELE Șl METODELE CERCETĂRII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE", se stabilește nivelul de risc geotehnic, pentru infrastructura clădirii, conform Tabelului de mai jos:

Factori de influență

Caracteristici ale amplasamentului

Punctaj

Condiții de teren

Terenuri reduse

3

Apa subterană

Fără epuismente

1

Clasificarea construcției după categoria de importanță

Normală

3

Vecinătăți

Fără riscuri

1

TOTAL PUNCTAJ

8

La punctajul stabilit pe baza celor 4 (patru) factori se adaugă trei puncte corespunzătoare zonei seismice de calcul a amplasamentului, deoarece pentru Bacău, accelerația terenului pentru proiectare este (pentru componenta orizontală a mișcării terenului) ag = 0,35 g.

Rezultă un total de 11 (unsprezece) puncte, ceea ce încadrează lucrarea din punct de vedere al riscului geotehnic în tipul „MODERAT", iar din punctul de vedere al categoriei geotehnice în „CATEGORIA GEOTEHNICĂ 2".

caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a V            documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

Rețeaua hidrografică este reprezentată de cele două râuri, Șiret și Bistrița, și de afluenții acestora: Bahna, Izvoarele, Cleja - pentru Șiret, respectiv Trebeșul cu afluenții săi Bârnat și Negel - pentru Bistrița. Datorită influenței antropice regimul hidrologic al celor două râuri a fost complet modificat, amenajările hidroenergetice contribuind la regularizarea scurgerii. Pe Bistrița au fost create lacurile de acumulare Lilieci, Șerbănești cu rol complex: asigurarea energiei electrice, combaterea inundațiilor, alimentarea cu apă potabilă și industrială, practicarea sporturilor nautice.

Valea comună a celor două râuri are aspectul unui vast uluc depresionar cu orientare nord-sud, cu o deschidere laterală spre vest, spre valea Bistriței, și o îngustare spre sud, „poarta Șiretului", suprapunându-se contactului dintre Colinele Tutovei și culmile subcarpatice Pietricica-Barboiu. Toate lacurile de acumulare din Bacău sunt considerate arii naturale protejate avifaunistice si sunt in custodia Centrului Regional de Ecologie Bacău prin situl Natura 2000.

Din punct de vedere hidrogeologic se disting 3 categorii de apă subterană:

 • -  apă freatică cantonată și cu circulația în aluviunile recente din lunca pârâielor din zonă, la adâncimi relativ reduse, de 1,00...2,00 m și care este în strânsă legătură cu

(                      volumul precipitațiilor;

 • -  apă subterană freatică cantonată și cu circulația în stratul argilos de pe terase la adâncimi de 10,00.-15,00 m;

 • -  apă subterană de adâncime medie și mare.

caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;

In cadrul prezentului proiect, conform Temei de expertiza tehnica, se dorește introducerea unor piste de biciclete si modernizarea spatiilor pietonale pentru realizarea unei legături de mobilitate alternativa, velo si pietonala intre Cartierul CFR si Centrul CAEX si zona centrala a municipiului Bacău. Având in vedere caracterul diferit al intervențiilor pe aceste străzi, pentru ușurința planificării intervențiilor, au fost stabilite anumite sectoare omogene, astfel:

 • >   Segment 1 - Bd. Vasile Pârvan - de Ea intersecția cu str. Arcadie Septilici pana Ea intersecția cu str. Gheorghe Donici, in lungime totala de 780m;

 • >   Segment 2 - str. Gheorghe Donici - de la intersecția cu bd. Vasile Pârvan, pana la intersecția cu str. Constantei/Str. Tineretului, in lungime totala de 340m;

 • >   Segment 3 - str. Constantei - de la intersecția cu str. Gh.Donici, pana la intersecția cu str. Alexei Tolstoi, in lungime totala de 1650m;

 • >  Segment 4 - traseul alcătuit din DN11 - Calea Dr. Alexandru Safran - str. Gen. Ștefan Gușă - de Ea intersecția giratorie intrare in municipiu (acces CAEX), pana la intersecția cu str. Constantei, pe o lungime totala de 1134m;

 • >  Segmentul 5 - Pasaj pietonal subteran CFR nu face obiectul prezentei expertize.

 • >  Segmentul 6 - Piața Gării, este o zona publica mărginită de străzile Mihai Eminescu, Avram lancu si str. Gării. Este un spațiu destinat parcărilor auto, a unei zone pietonale pe laturile pieței, amenajări de spațiu verde. In aceasta piață are ieșirea si pasajul nemotorizat CFR, care face legătura cu str. Gheorghe Donici. Piața Gării reprezintă si punctul terminus pentru multe dintre traseele de transport in comun cu autobuzul.

 • >   Segmentul 7 - Str. Mihai Eminescu, de la intersecția cu str. Gării, pana la intersecția cu str. Oituz, pe o lungime totala de 600m.

 • >   Segmentul 8 - traseul alcătuit din str. Oituz si str. Mihail Kogălniceanu, de la intersecția cu str. Mihai Eminescu, pana la intersecția giratorie cu străzile George Bacovia, Unirii si Nicolae Bălcescu, in lungime totala de 600m.

 • >   Segmentul 9 - traseul alcătuit din str. Oituz si Vasile Alecsandri, de la intersecția cu Str. Mihai Eminescu si pana la str. Războieni, in lungime totala de 1393 m.

Implementarea investiției va conduce la creșterea mobilității urbane, susținerea activităților economice, oferirea unui grad de siguranță ridicat, în condițiile protejării mediului înconjurător - având ca scop final creșterea calității vieții tuturor locuitorilor. Astfel, de această investiție vor beneficia toți rezidenții, plus cei aflați temporar sau care tranzitează municipiul în diferite scopuri.

în consecință beneficiarul solicită expertului tehnic justificarea necesității efectuării lucrărilor de realizare a a pistelor de biciclete si a trotuarelor de pe străzile sus-menționate, cu recomandări privind soluțiile tehnice posibile pentru tratarea situațiilor existente.

Pentru conceperea soluțiilor de modernizare s-a efectuat revizia tehnică a amplasamentelor respective, a stării zestrei existente și a modului de amenajare a acestora din punct de vedere al pietonilor și al bicicletelor. Au fost verificate si spatiile verzi, platforme, modul de scurgere a apelor, etc.

Pentru aceasta investiției se recomanda următoarele lucrări de introducere a pistelor de biciclete si lucrări la trotuare:

> Pe segment 1 - Str. Vasile Parvan, Segmentul 7, str. Mihai Eminescu, Segmentul 8, străzile Oituz (intre km 0+540-km 1+020) si Mihai Kogalniceanu, se vor realiza piste de biciclete

pe ambele partî ale străzii, pe carosabil, cu o lățime de minim lm, destinate deplasărilor velo pe un singur sens de circulație. Pistele de biciclete vor fi delimitate fata de trotuar sau de spațiul verde cu borduri mari din beton, iar fata de benzile carosabile, prin bolarzi de cauciuc/pîastic.

 • >      Pe segment 2 - Str. Gheorghe Donici, de la intersecția cu bd. Vasile Parvan, pana Ea intersecția cu str. Constantei/Str. Tineretului, in lungime totala de 340m, se va realiza o pista de biciclete in dublu sens, lățime 2m, pe spațiul ocupat in prezent de trotuarul dreapta (sensul de mers spre str. Constantei). Pista de biciclete va fi delimitate de spațiul carosabil prin borduri mari din beton.

 • >      Pe segment 3 - Str. Constantei, de la intersecția cu str. Gh.Donici, pana la intersecția cu str. Alexei Tolstoi, in lungime totala de 1650m, se va realiza o pista de biciclete in cale proprie, dublu sens, lățime 2m, delimitată de spațiul carosabil. După intersecția cu str. Tineretului, pista

r

k...

de biciclete va fi translatata pe partea dreapta (sensul de mers spre str. Alexei Tolstoi), pentru asigurarea racordării cu pista de pe str. Gen Ștefan Gușa si pentru evitarea traversării printr-o pasarela a pasajului subteran către str. Oituz. După intersecția gîratorîe, pista va reveni pe partea stanga, pana la finalul traseului. Intre km 1+160 si 1+380 exista o parcare amenajata, care nu se afla in proprietatea municipiului Bacau. Pista se va intrerupe in zona parcării, deplasările velo realizandu-se prin parcare sau pe carosabil.

 • >      Pe segment 4 - Str. General Ștefan Gușa, DN11, de la intersecția giratorie intrare in municipiu (acces CAEX), pana la intersecția cu str. Constantei, pe o lungime totala de 1134m, se va realiza o pista de bicicliști dedicata in cale proprie, lățime 2m, pe carosabil. De la accesul CAEX, pista se va realiza in afara zonei carosabile a DN11, va traversa str. Dr. Alexandru Safran si va continua pe partea dreapta (sens de mers spre centru) pe Str. General Ștefan Gușă, prin re configura rea spațiului de parcare existent, in sensul orientării spatiilor de parcare paralel cu bordura.

 • >      Pe segment 9 - Str. Oituz si str. Vasile Aîecsandri, traseul alcătuit din str. Oituz si Vasile Alecsandri, de la intersecția cu Str. Mihai Eminescu si pana la str. Razboieni, in lungime totala de 1393 m, se va realiza pista de biciclete pe carosabil, pe partea stanga a straziilor, cu o lățime de minim 2m, dublu sens de circulație. Pistele de biciclete vor fi delimitate fata de trotuar sau de

/■■■■■■■

spațiul verde cu borduri si fata de spațiul carosabil prin bolarzi/stalpisori de cauciuc/plastic. Amplasarea pistelor pe carosabil se vor face in zona de parcare laterala existenta (str. Oituz) sau pe banda de circulație a doua (in cazul str. Vasile Alecsandri).

>      Pe segmentul 6 - Piața Gării, se va reorganiza spațiul public existent, in sensul reducerii

spațiului alocat parcărilor de autoturisme si se va extinde spațiul destinat pietonilor si biciclistiîor.

varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;

Potrivit Expertizei tehnice, in Scenariul 1 - varianta in care se va opta pentru reducerea spațiului oietonaî - piste de biciclete amplasate pe trotuar, se propun doua variante constructive ale pistelor de biciclete amplasate pe spațiul pietonal, respectiv:

Varianta I

 • •  6 cm dale pavaj ornamental

 • •   5 cm nisip

 • •   15 cm balast

 • •  săpătură

sau

Varianta II

 • •    4 cm beton asfaltic BA8 rul 50/70 cu pigment colorat țrosu/verde/albastru, etc.)

 • •   10 cm balast stabilizat

 • •  10 cm balast

 • •   săpătură

Dat fiind faptul ca structura străzilor pe care se va implementa investiția este diferita, in sensul in care avem pe străzile aferente proiectului atat beton asfaltic, cat si dale pavai, varianta constructiva ce va fi aleasa pentru pistele de biciclete va respecta existentul.

In Scenariul 2 - varianta in care se va opta pentru reducerea spațiului carosabil - piste de biciclete amplasate pe carosabil, se propun doua variante constructive ale pistelor de biciclete amplasate pe spațiul carosabil, respectiv:

Varianta I

 • •  frezare 3-4 cm pe ampriza pistei;

 • •  4 cm BA8 rul 50/70 cu pigment colorat (rosu/verde/albastru, etc.)

sau

Varianta II

 • •  4 cm beton asfaltic BA8 rul 50/70 cu pigment colorat (rosu/verde/albastru, etc.)

 • •   10 cm balast stabilizat

 • •  10 cm balast

 • •  Săpătură

întrucât varianta II este o varianta mult mai complexa, ce presupune costuri suplimentare, nenecesare in cazul de fata (cum ar fi săpătură), si o perioada mai îndelungata de execuție (pistele fiind amplasate pe carosabil) ce va afecta traficul rutier, se recomanda a se implementa Varianta I in cadrul Scenariului investitional 2.

costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții;

Costul estimativ al fiecărui scenariu s-a calculat pe baza soluțiilor tehnice ale proiectului, valoarea totala fiind detaliata in Devizul atașat.

Devizul general pentru varianta/scenariul alternativ

Proiectant:

Beneficiar:

UATBACAU


S.C.FIP CONSULTING S.R.L

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)

conform HG907/2016

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (cu TVA 19%)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

11,900.00

2,261.00

14,161.00

Total capitol 2

11,900.00

2,261.00

14,161.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.1.1 Studii de teren

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3 Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

13,875.00

2,636.25

16,511.25

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

322,916.44

61,354.12

384,270.56

3.5.1 Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3 Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

23,750.00

4,512.50

28,262.50

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

2,000.00

380.00

2,380.00

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

14,150.78

2,688.65

16,839.43

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție

283,015.66

53,772.97

336,788.63

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

420,693.50

79,931.77

500,625.27

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

370,293.50

70,355.77

440,649.27

3.7.2 Auditul financiar

50,400.00

9,576.00

59,976.00

3.8

Asistență tehnică

141,507.83

26,886.49

168,394.32

3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului

37,735.42

7,169.73

44,905.15

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

28,301.57

5,377.30

33,678.86

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

9,433.86

1,792.43

11,226.29

3.8.2 Dirigenție de șantier

103,772.41

19,716.76

123,489.16

Total capitol 3

906,992.76

172,328.63

1,079,321.39

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

7,371,381.97

1,400,562.57

8,771,944.54

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

63,360.00

12,038.40

75,398.40

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

1,999,113.25

379,831.52

2,378,944.76

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

9,433,855.22

1,792,432.49

11,226,287.71

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

111,699.63

21,222.93

132,922.56

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

106,114.65

20,161.78

126,276.43

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

5,584.98

1,061.15

6,646.13

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

149,117.31

12,547.03

161,664.34

5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

37,763.78

0.00

37,763.78

panouri fotovoltaice si sistem de stocare interna a energiei, senzori pentru minim zgomot, umiditate, temperatura, CO2 si presiune atmosferica, prize USB pentru incarcare dispozitive mobile utilizatori

10

Mobilier urban modular, diferite tipuri, pentru amenajarea arhitecturala, peisagistica a Pieței Gării

buc

48

11

Parcare publica pentru biciclete, cu sistem identificare utilizatori RFID, acoperita, tip carusel si capacitate max de 24 utilizatori

Buc.

1

12

Arbori maturi, cu grad ridicat de retentie CO2; Plantare arbori cu macaraua, cu balot in sol si ancorare: speciiTei arfumat/platan/mesteacan

Buc

20

13

Arbuști maturi, cu grad ridicat de retentie CO2; Plantare arbori cu macaraua, cu balot in sol si ancorare: specii Corcoduș Roșu/Arțar Roșu

Buc

10

14

Plantare plante perene, tip Lavandula Augustifolia, Panicum Virgatum, Stipa Tenuissima

Buc

200

15

Suprafața carosabil modernizata

m

3052

16

Lifturi pentru accesibilizare pasaje subterane

Buc

2

17

Sisteme pentru accesibilizare pasaje subterane pentru bicicliști (sistem complet, urcare-coborare)

Sistem

2

18

Pasaj subteran modernizat

Buc

1

18.1

Lungime pasaj subteran modernizat

m

146,3

d) Alti indicatori specifici domeniului de activitate

In conformitate cu prevederile Ghidului Specific de finanțare POR 4.1:

 • -  Creșterea numărului de bicicliști cu min 5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 6% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028)

 • -  Creșterea numărului de pietoni cu minim 5% la nivelul primului an de după finalizarea

 • -  implementării proiectului (2024), respectiv cu minim 9,8% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028)

 • -  Reducerea traficului de autoturisme personal cu -3% la nivelul primului an de după finalizarea

 • -  implementării proiectului (20214, respectiv cu -5% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028)

 • -  Reducerea cantității de emisii GES cu -3,5% la nivelul primului an de după finalizarea

implementării proiectului (2024), respectiv cu -4,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

e) Descriere sumară a investiției

Investiția propusa urmărește îndeplinirea obiectivelor strategice si operaționale stabilite prin Planul de Mobilitate Urbana Durabila a municipiului Bacău, privind reducerea emisiilor de CO2 si a gazelor cu efect de sera datorate utilizării autoturismului personal, concomitent cu încurajarea si dezvoltarea de infrastructuri pentru moduri de transport alternative si durabile, nepoluante - transport public, transport velo si pietonal. Prin implementarea proiectului se va conduce la scăderea cotei modale a transportului cu autoturismul personal, atat datorita opțiunilor multiple de deplasare ce vor fi create prin proiect - transport cu bicicleta si/sau pietonal, cat si datorita unor masuri operaționale adiacente, precum implementarea unei politici de parcare in zona de impact a proiectului sau acțiuni de informare, promovare si conștientizare pentru locuitorii municipiului, derulate in scopul schimbării mentalităților privind deplasările zilnice către moduri de deplasare durabile, nepoluante.

Proiectul investitional presupune crearea infrastructurii dedicate deplasărilor cu bicicleta pentru asigurarea unor deplasări velo sigure si directe, pe axa est-vest, intre centrul municipiului si cartierul CFR si zona CAEX, precum si valorificarea spatiilor publice existente in aliniamentul traseelor pietonale si valorificarea potențialului antropic al acestor spatii prin creșterea atractivitatii acestora in urma amplasară elementelor de mobilier urban. Prin modernizarea spatiilor publice si transformarea acestora in spatii atractive si active pentru locuitori si turiști se dorește încurajarea deplasărilor pietonale si atragerea locuitorilor către zonele centrale ale municipiului in vederea desfășurării de activitati, petrecere a timpului liber dar si pentru o mobilitate durabila si nepoluanta.

Proiectul investitional vîzeza străzile Vasile Parvan, Gheorghe Donîci, Constantei, Gen. Ștefan Gușa, Mihai Eminescu, Oituz, Mihail Kogalniceanu si Vasile Alecsandri din municipiul Bacău, împreuna cu Piața Gării si pasajul pietonal CFR care face legătură cu str. Gh.Donici.

Mobilitatea pietonala va fi încurajata prin imbunatatirea spatiilor pietonale din amplasamentul proiectului prin dotarea acestor spatii cu elemente de mobilier urban, înfrumusețarea spatiilor pietonale si reorganizarea spatiilor funcționale adiacente (ex: parcările, trecerile de pietoni).

Moblitatea nemotorizata velo va fi încurajata prin amenajarea unei infrastructuri dedicate transportului cu bicicleta pe suprafața carosabila, separate de fluxurile de pietoni sau auto, cat si prin amplasarea de parcari publice pentru biciclete si alte elemente de mobilier specific (rasteluri), poziționate in puncte cheie in cadrul coridorului de mobilitate. Se va urmări creșterea siguranței biciclistilor in trafic, prin introducerea elementelor de semnalizare specifica: marcaje tip “bike-box” in principalele intersecții, marcaje pentru trecerile de pietoni/biciclisti.

Proiectul investitional este compus din următoarele elemente investitionale:

Introducerea pistelor de biciclete, pe traseul Vasile Parvan, Gheorghe Donici, Constantei, Gen. Ștefan Gușa, Mihai Eminescu, Oituz, Mihail Kogalniceanu si Vasile Alecsandri, pe carosabil sau in cale proprie, in funcție de disponibilitatea de spațiu funcțional; Modernizarea aleilor pietonale paralele cu pasajul suprateran rutier Letea;

Amenajarea peisagistica si arhitecturata a spatiilor pietonale ample reprezentând Piața Gării, cuprinzând reconfigurarea spatiilor carosabile si a spatiilor destinate parcărilor, crearea unui sens giratoriu la intersecția cu str. Mihai Eminescu pentru a facilita întoarcerea mijloacelor de transport în comun Ia capat de linie, amplasarea de mobilier urban atractiv, cu design modern, realizarea unor alveole de spațiu verde, plantarea de

arbori si plante perene (arbuști), amplasarea de mobilier urban inteligent si mobilier specific utilizării bicicletelor (rasteluri, parcare velo).

Modernizarea pasajului subteran pietonal CFR, pentru deplasări nemotorizate (velo si pietonale), accesibilizarea pasajului pentru deplasările nemotorizate prin implementarea de sisteme acces cu lifturi si benzi transportoare la intrarea si ieșirea din pasaje.

De-a lungul traseului, in zonele de intersectare dintre pistele de biciclete si spatiile destinate deplasărilor pietonale, se va moderniza suprafața comuna, cu o textura diferita atat fata de pavajul trotuarelor cat si fata de cel al pistelor de biciclete, fiind realizata astfel o zona comuna, de tranziție, cu scopul creșterii siguranței pietonilor si biciclistilor in zonele de conflict.

Pentru creșterea atractivitatiî spatiilor pietonale, este propusa amplasarea de mobilier urban destinat pietonilor - banei, banei tip “smart city”, coșuri de gunoi si biciclistilor -rasteluri individuale.

Pentru încurajarea utilizării bicicletelor ca mod uzual de deplasare a locuitorilor din zona deservita de proiect se propune amplasarea unei parcari publice de biciclete, unde, pe baza de abonament, locuitorii din zona isi pot parca bicicletele in mod sigur si eficient. Parcările vor avea capacitate de maxim 24 de locuri si vor avea acces securizat, doar pentru locuitori.

Pentru creșterea siguranței biciclistilor in trafic, la intersecțiile semaforizate de-a lungul traseului, vor fi amplasate marcaje tip “bike-box”.

Componentele investitionale ale proiectului “Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru -Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)” vizeaza:

DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRĂRI DE INTERVENȚIE

1. Strada Vasile Parvan

Strada Vasile Parvan este o strada de categoria a treia, cu o lungime de 0.780 km, avand orientare cardinala de la Vest la Est iar in profil transversal are cate o banda de circulație pe sens de cate aproximativ 4.00 m fiecare si trotuare de o parte si de alta a pârtii carosabile.

Strada Vasile Parvan are ca limite la Vest intersecția cu Strada Arcadie Septilici si la Est Intersecția cu Strada Gheorghe

Pistele de biciclisti vor fi amenajate pe partea carosabila, de o parte si de alta a axului străzii la marginea dinspre bordura si vor avea o lățime de 1.00 m pentru fiecare sens de deplasare;

Pistele de biciclete vor fi separate fata de benzile carosabile prin stâlpi de cauciuc iar fata de trotuar prin borduri denivelate de 20 x 25 cm

In dreptul Stațiilor de transport in comun precum si a intersecțiilor cu stradile adiacente, stalpisorii se vor întrerupe iar pista va fi delimitate doar prin marcaj.

Astfel in urma lucrărilor de amenajare a pistelor de biciclisti, strada Vasile Parvan va avea următoarele elemente geometrice:

 • -  Carosabil 6.00-7.00 m — cate o banda de circulație de 3.0-3.50 m pe sens

 • -  Pista de biciclistie cu latimea de 1.00 m - stanga - dreapta

 • -  Trotuar cu lățime variabila - Stanga - dreapta.

2. Strada Gheorghe Donici

Strada Gheorghe Donici este o strada de categoria a treia, cu o lungime de 0.400 km, avand orientare cardinala de la Nord la Sud iar in profil transversal are cate o banda de circulație pe sens de cate 4.00 m fiecare si trotuare de o parte si de alta a pârtii carosabile.

Strada Vasile Parvan are ca limite Ia Nord intersecția cu Strada Vasile Parvan si la Sud Intersecția cu Strada Constantei

Pista de biciclisti va fi amenajata pe trotuarul de pe partea stanga a pârtii carosabile si va avea o lățime de 2.00 m, cate o banda de 1.00 m pentru fiecare sens de deplasare.

De asemenea se va reabilita si extinde trotuarul de pe partea dreapta pe o lungime de aproximativ 260 m, pana după trecerea de dietoni din dreptul culoarului ce subtraverseaza calea ferata astfel incat sa aiba o lățime de 2.00 m

Pistele de biciclete si trotuarele vor fi separate fata de partea carosabila prin borduri denivelate de 20 x 25 cm si fata de spațiu verde prin borduri inblobate la nivel de 10xl5cm

Pentru a facilita trecerea dintre partea carosabila si trotuar a pietonilor si a biciclistilor, in dreptul trecerilor de pietoni se vor crea zone de tranziție, care se vor realiza prin coborârea bordurii in dreptul pârtii carosabile.

Astfel in urma lucrărilor de amenajare a pistelor de biciclisti, strada Gheorghe Donici va avea următoarele elemente geometrice:

 • -  Carosabil 8.00 m - cate o banda de circulație de 4.00 m pe sens

 • -  Pista de biciclistie cu latimea de 2.00 m - stanga

 • -  Trotuar cu lățime de 2.00 m - Stanga - dreapta.

3. Strada Constantei

Strada Constantei este o strada de categoria a treia, cu o lungime de 1.586 km, avand orientare cardinala de la Nord la Sud iar in profil transversal are cate o banda de circulație pe sens de cate 3.50 m fiecare si trotuare pe partea dreapta.

Strada Constantei are ca limite la Nord intersecția cu Strada Gheorghe Donici si la Sud Intersecția cu Alexei Tolstoi

Pista de biciclisti va fi amenajata după cum urmeaza:

- de la intersecția cu strada Gheorghe Donici pana la intersecția cu Strada General Ștefan Gușa se va crea o pista de biciclisti noua, pe partea dreapta a drumului, in cale proprie, de la marginea trotuarului si va fi in dublu sens cu o lățime de 2.00 m, cate o banda de 1.00 m lățime pentru fiecare sens de deplasare.

 • -  de la intersecția cu Strada General Ștefan Gușa pana la intersecția cu strada Alexei Tolstoi se va crea o pista de biciclist! noua pe partea stanga a drumului (partea cu caile ferate), in cale proprie, pista ce va fi in dublu sens cu o lățime de 2.00 m, cate o banda de 1.00 m lățime pentru fiecare sens de deplasare.

Intre intersecția cu Strada Stejarului, pana in apropierea intersecției cu Strada Constantin Musat, pista de biciclisti se va intrerupe deoarece terenul pe unde trebuie amplasata pista este proprietate privata si nu face obiectivul acestui proiect

Pistele de biciclete vor fi separate fata de partea carosabila prin borduri denivelate de 20 x 25 cm si fata de spațiu verde si trotuare prin borduri inblobate Ia nivel de 10xl5cm

Pentru a facilita trecerea dintre partea carosabila si trotuar a pietonilor si a biciclistilor, in dreptul trecerilor de pietoni se vor crea zone de tranziție, care se vor realiza prin coborârea bordurii in dreptul pârtii carosabile.

Astfel in urma lucrărilor de amenajare a pistelor de biciclisti, strada Constantei va avea următoarele elemente geometrice:

Strada Constantei ■- Intre Intersecția cu Str Ghe. Donici si Intersecția cu Str, S. Gușa

 • -  Carosabil 7.00 m - cate o banda de circulație de 3.50 m pe sens

 • -  Trotuar cu lățime de 1.50 m - dreapta

 • -  Pista de biciclistie cu latimea de 2.00 m —dreapta

 • -  Spațiu verde - Stanga - dreapta

Strada Constantei - Intre Intersecția cu Str, S. Gușa si Intersecția cu Str A Tolstoi

 • -  Carosabil 7.00 m - cate o banda de circulație de 3.50 m pe sens

 • -  Trotuar cu lățime de 1.50 m - dreapta

 • -  Pista de biciclistie cu latimea de 2.00 m -stanga

 • -  Spațiu verde - Stanga

4. Strada General Ștefan Gușa

Strada General Ștefan Gușa este o strada de categoria a doua, cu o lungime de 1.245 km, avand orientare cardinala de la Vest la Est iar in profil transversal are cate doua benzi de circulație pe sens de cate 3.50 m fiecare , parcari pe partea dreapta, spațiu verde si trotuare de o parte si de alta a pârtii carosabile

Strada General Ștefan Gușa are ca limite la Vest intersecția cu Calea Dr. Alexandru Safran si la Vest pasajul subteran pe sub calea ferata

Pista de biciclisti va fi amenajata după cum urmeaza:

 • - In dreptul intersecției Calea Dr. Alexandru Safran cu Strada General Ștefan Gușa, se va crea o pista de biciclisti noua, in cale proprie, separata de zona carosabila, in dreptul Centrului de Afaceri si Expoziții Bacau. Aceste piste vor fi in dublu sens cu o lățime de 2.00 m, cate o banda de 1.00 m lățime pentru fiecare sens de deplasare.

 • - din dreptul trecerea de pietoni după intersecției cu Calea Dr. Alexandru Safran pana in dreptul pasajului subteran pe sub calea ferata pista de biciclist! se va realiza prin parcarea existenta de pe partea dreapta (sensul de mers dinspre Calea Dr. Alexandru Safran), va fi in dublu sens cu o lățime de 2.00 m, cate o banda de 1.00 m lățime pentru fiecare sens de deplasare. Datorita trasării pistei de biciclisti prin parcare, se vor retrasa marcajele pentru locurile de parcare, acestea urmând a fi amenajate in lungul axului drumului. Pista de biciclisti va fi delimitată fata de locurile de parcare prin borduri denivelate de beton 20 x 25 cm.

 • -  in dreptul pasajului subteran pe sub calea ferata, pistele de biciclisti se vor realiza pe trotuarele adiacente bretelelor pe la suprafața si vor fi in dublu sens cu o lățime de 2.00 m, cate o banda de 1.00 m lățime pentru fiecare sens de deplasare.

De asemenea din dreptul intersecției Calea Dr. Alexandru Safran cu Strada General Ștefan Gușa pana in dreptul Pasajului subteran se vor reface atat trotuarele cat si spatiile verzi pe ambele parti ale drumului.

Pistele de biciclete vor fi separate fata de partea carosabila prin borduri denivelate de 20 x 25 cm si fata de spațiu verde si trotuare prin borduri inblobate la nivel de 10xl5cm

Pentru a facilita trecerea dintre partea carosabila si trotuar a pietonilor si a biciclistilor, in dreptul trecerilor de pietoni se vor crea zone de tranziție, care se vor realiza prin coborârea bordurii in dreptul pârtii carosabile.

Astfel in urma lucrărilor de amenajare a pistelor de biciclisti, strada General Ștefan Gușa va avea următoarele elemente geometrice:

 • -  Carosabil 14.00 m - cate doua benzi de circulație de 3.50 m pe sens

 • -  Parcari cu latimea de 2.30 m — dreapta

 • -  Pista de biciclistie cu latimea de 2.00 m -dreapta

 • -  Spațiu verde de 1.00 - Stanga

 • -  Trotuar variabil - stanga dreapta

5. Strada Mihai Eminescu

Strada Mihai Eminescu este o strada de categoria a treia, cu o lungime de 0.625 km, avand orientare cardinala de la Vest la Est iar in profil transversal are cate o banda de circulație pe sens de cate 4.25 m fiecare si trotuare pe partea dreapta.

Strada Mihai Eminescu are ca limite la Vest intersecția cu Piața Gării si la Est Intersecția cu Strada Oituz

Pistele de biciclisti vor fi amenajate pe partea carosabila, de o parte si de alta a axului străzii la marginea dinspre bordura si vor avea o lățime de 1.00 m pentru fiecare sens de deplasare;

Pistele de biciclete vor fi separate fata de benzile carosabile prin stâlpi de cauciuc iar fata de trotuar prin borduri denivelate de 20 x 25 cm

Astfel in urma lucrărilor de amenajare a pistelor de biciclist!, strada Vasile Parvan va avea următoarele elemente geometrice:

 • -  Carosabil 6.50 m - cate o banda de circulație de 3.25 m pe sens

 • -  Pista de biciclistie cu latimea de 1.00 m - stanga - dreapta

 • -  Trotuar cu lățime variabila - Stanga - dreapta.

6. Strada Vasile Alecsandri

Strada Vasile Alecsandri este o strada de categoria a treia, cu o lungime de 0.875 km, avand orientare cardinala de la Vest la Est iar in profil transversal are doua benzi de circulație pe un singur sens de 3.00 m fiecare, parcari pe partea dreapta cu latimea de 2.00 m si trotuare de o parte si de alta a pârtii carosabile.

Strada Vasile Alexandri are ca limite la Vest intersecția cu Strada Oituz si la Est Intersecția cu Strada Razboieni

Pistele de biciclisti vor fi amenajate pe partea carosabila, pe partea stanga la marginea dinspre bordure si vor avea o lățime de 2.00 m, cate o banda de 1.00 m lățime pentru fiecare sens de deplasare

Pistele de biciclete vor fi separate fata de benzile carosabile prin stâlpi de cauciuc iar fata de trotuar prin borduri denivelate de 20 x 25 cm

Astfel in urma lucrărilor de amenajare a pistelor de biciclisti, strada Vasile Alecsandri va avea următoarele elemente geometrice:

 • -  Carosabil 3.50 m -o banda de circulație de 3.50 m

 • -  Pista de biciclistie cu latimea de 2.00 m - stanga

~ Parcare de 2.50 m - dreapta

 • -  Trotuar cu lățime variabila - Stanga - dreapta.

7. Strada Oituz

Strada oituz este o strada de categoria a treia, cu o lungime de 1.136 km, avand orientare cardinala de la Vest la Est iar in profil transversal are cate o banda de circulație pe sens cu lățimi de 3.50 de fiecare, parcari stanga dreapta si trotuare de o parte si de alta a pârtii carosabile.

Strada Oituz are ca limite la Vest intersecția cu Strada Vasile Alecsandri si la Sud Intersecția cu Strada Razboieni

Pista de biciclisti va fi amenajata după cum urmeaza:

- de la intersecția cu strada Vasile Alecsandri pana la intersecția cu Strada Mihai Eminescu pista de biciclisti va fi pe carosabil la marginea dinspre bordure si va fi in dublu sens cu o lățime de 2.00 m, cate o banda de 1.00 m lățime pentru fiecare sens de deplasare.

- de la intersecția cu Strada Mihai Eminescu pana la intersecția cu strada Razboieni pistele de biciclisti vor fi amenajate de o parte si de alta a axului străzii la marginea dinspre bordura si vor avea o lățime de 1.00 m pentru fiecare sens de deplasare;

Pistele de biciclete vor fi separate fata de partea carosabila prin borduri denivelate de 20 x 25 cm si fata de spațiu verde si trotuare prin borduri inblobate la nivel de lOxlScm

Pentru a facilita trecerea dintre partea carosabila si trotuar a pietonilor si a biciclistilor, in dreptul trecerilor de pietoni se vor crea zone de tranziție, care se vor realiza prin coborârea bordurii in dreptul pârtii carosabile.

Astfel in urma lucrărilor de amenajare a pistelor de biciclisti, strada Oituz va avea următoarele elemente geometrice:

Strada Oituz - intre intersecția cu str V Alecsandri pana la intersecția cu Str Mihai Eminescu

Carosabil 7.00 m - cate o banda de circulație de 3.50 m pe sens

 • -  Pista de biciclistie cu latimea de 2.00 m -dreapta

 • -  Trotuar cu lățime variabila — stanga - dreapta

Strada Oituz - intre intersecția cu Str Mihai Eminescu pana la intersecția cu str. Razboieni

 • -  Carosabil 10.00 m - cate o banda de circulație de 5.00 m pe sens

 • -  Pista de biciclistie cu latimea de 1.00 m -stanga - dreapta

 • -  Trotuar cu lățime variabila - stanga - dreapta

8. Piața Gării

Piața Gării se va reconfigura/reorganiza, prin crearea unui spațiu pietonal amplu in dreptul zonei de blocuri si magazine, sub forma unei dale pietonale, care va fi înzestrata cu elemente de mobilier urban, alveole de spațiu verde, jardiniere, iluminat public arhitectural. In aceasta zona se va realiza si accesul către pasajul subterat CFR.

Pistele de biciclisti se vor amenaja in lungul spațiului pietonal si vor avea cale proprie cu o lățime de 2.00 m, cate o banda de 1.00 m pentru fiecare sens de deplasare

La căpătui „dalei” pietonale, inspre zona carosabila a str. Piața Gării, se va amenaja o alveola de parcare, despărțită de banda carosabila de un aliniament de spațiu verde, cu lățime de min 1 m, in care vor fi plantați arbori maturi.

Pentru intersecția Pieței Gării cu str Mihai Eminescu se propune amenajarea unui sens giratoriu, care va avea in același timp rolul de a asigura punctul de întoarcere pentru autobuzele operatorului municipal.

Delimitarea spatiilor pietonale si spatiile verzi fata de partea carosabila se va realiza borduri denivelate de 20 x 25 cm. delimitarea pistelor de biciclist! fata de spatiile verși si fata de zonele pietonale se va realiza prin borduri înglobate la nivel de 10x15 cms

 • 9. Pasaj subteran pietonal CFR

Lucrări necesare

 • •  Demolarea pereților interiori ai spatiilor comerciale dezafectate din zona de extindere din pasaj;

 • •  Desfacerea finisajelor la exterior la accesele in pasaj si la atic in zona de extindere a pasajului;

 • •  Desfacerea finisajelor interioare la pereții pasajului propriu-zis, pe zona de extindere si pe zonele de acces in pasaj;

 • •  Desfacerea profilelor metalice de la treptele scărilor de acces in pasaj;

 • •   Desfacerea finisajelor de la planseu;

 • •   Injectarea eventualelor fisuri descoperite, conform C149-87;

 • •   Reparații cu mortare speciale la suprastructura si pereții pasajului si pereții din zonele de

acces in pasaj;

 • •   Desfacerea plăcilor de gresie din interiorul pasajului si înlocuirea acestora cu placi de

marmura, granit sau similar;

 • •   Protejarea cu vopsele de protecție a pereților interiori si a planseului pasajului;

 • •   Refacerea sistemului de colectare a apelor din pasaj si in cazul in care se impune,

extinderea;

 • •   Refacerea rigolelor de colectare ape pluviale in interiorul pasajului;

 • •   Repararea treptelor din beton aflate in zonele de acces in pasaj, inclusiv repararea/

înlocuirea mâinii curente a acestora;

 • •   Refacerea finisajelor pardoselilor in pasaj si la scările de acces din placi de marmura,

granit sau similar;

 • •   Placarea pereților pasajului si scărilor de acces cu placi de marmura, granit sau similar;

 • •   Refacerea finisajelor cu tencuiala decorativa a pereților supraterani ai acceselor in pasaj;

 • •   Refacerea tencuielilor Ia intrados planseu in zonele de acces in pasaj si in pasajul propriu-

zis si realizarea unui tavan casetat metalic;

 • •   Refacerea copertinei de protecție scaii de acces in pasaj din sticla securizata pe structura

metalica noua;

® După terminarea finisajelor se vor efectua lucrările de iluminat (reparare, refacere si înlocuire);

 • •   Refacerea imbracamintii asfaltice de la trotuarele din zona superioara a scărilor de acces.

Având in vedere ca pereții si tavanul pasajului nu prezintă urme de infiltrații si faptul ca dezvelirea strucuturii presupune lucrări ample necesare asigurării circulației feroviare pe perioada execuției si afectarea intr-o mare măsură a construcțiilor aferente gării (linii de cale ferata, peroane) ce necesita a fi refăcute nu se prevăd lucrări de refacere a hidroizolatiei pasajului la exterior. Mai mult decât atat la solocitarea beneficiarului scările de acces la liniile de cale ferata nu fac obiectul prezentei investiții, iar o eventuala dezvelire a structurii pentru refacerea hidroizolatiei ar fi justificata daca se trateaza toata lucrarea, inclusiv scările de acces.

Ținând cont de propunerea de reamenajare a platformei din fata gării care presupune realizarea zonei pietonale inclusiv deasupra spatiilor comerciale din pasaj, se impune demolarea planseului existent pe aceasta zona si refacerea lui la o cota inferioara.

Se va avea in vedere asigurarea accesului in pasaj a persoanelor cu dizabilitati, conform normelor in vigoare. In acest scop, avand in vedere imposibilitatea realizării unor rampe cu panta in conformitate cu normele in viguare, se va studia posibilitatea amplasării de lifturi si/ sau platforme mobile pentru aceste persoane.

Lucrările se vor realiza cu respectarea restricțiilor de circulație in conformitate cu normele in vigoare.

Lucrările propuse aduc pasajul la parametrii corespunzători de funcționare, asigura circulația auto, la inceput si la sfarsit, feroviara pezona mediana si pietonala in condiții de siguranța si confort si vor prelungi durata de exploatare a pasajului cu 30 de ani cu condiția realizării lucrărilor de intretinere conform normelor in vigoare.

f) Surse de finanțare:

- fonduri de la bugetul local, de la bugetul de stat, prin Programe ale Uniunii Europene si/sau alte fonduri constituite conform legii


DIRECTOR EXECUTIV

Florin Mateuță

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ

Nr. 2720/12.03.2019

RAPORT al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-econornice faza SF pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)”

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza:

 • - Prevederilor art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, care precizează:

Art. 44 Aprobarea proiectelor de investiții publice locale

(1) Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigura integral sau in completare din bugetele locale, precum si ale celor finanțate din împrumuturi interne si externe, contractate direct sau garantate de autoritatile administrației publice locale, se aproba de către autoritatile deliberative.

 • - Prevederilor art. 5 (1) lit. “a” alin (ii) si art. 7 (1) din HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare, care precizează: Art. 5 (1) Documentațiile tehnico-economice se elaborează pe faze de proiectare, astfel:

a) in cazul obiectivelor noi de investiții:

(ii) studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții

Art, 7 (1) Studiul de fezabilitate este documentația tehnico-economică prin care proiectantul, fără a se limita la datele și informațiile cuprinse în nota conceptuală și în tema de proiectare și, după caz, în studiul de prefezabilitate, analizează, fundamentează și propune minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat și documentat, scenariul/opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiții.

 • - Prevederilor art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată, care preciează: Art. 47 (1) Hotărârile consiliului local se semnează de președintele de ședință, ales în condițiile prevăzute la art. 35, și se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretar.

Art. 48 (2) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local primarului si prefectului de indata, dar nu mai târziu de 10 zile lucratoare de la data adoptării.

Art. 61 (2) Primarul asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare și acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ ale miniștrilor, ale celorlalți conducători ai autorităților administrației publice centrale, ale prefectului, precum și a hotărârilor consiliului județean, în condițiile legii.

Art 115 (1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin:

b) consiliul local adoptă hotărâri;

Art. 117 Secretarul unității administrativ-teritoriale îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:

a) avizează, pentru legalitate, dispozițiile primarului și ale președintelui consiliului județean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului județean;

 • - Prevederilor art. 36 (2) lit. « b » și alin. (4) lit. «d», din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată și modificată,ca re precizează:

Art. 36 (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;

(4) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

 • d) aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii;

 • - și-l avizăm favorabil.

DIRECTOR EXECUTIV CIPRXAKFANTAZA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

ADMINISTRATOR PUBLIC

DIRECȚIA DRUMURI PUBLICE

SERVICIUL DRUMURI REȚELE SI ILUMINAT

Nr. 2718/12.03.2019

RAPORT al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „ Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău -Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)”

Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigura integral sau in completare din bugetele locale, precum si ale celor finanțate din imprumuturi interne si externe, contractate direct sau garantate de autoritatile administrației publice locale, se aproba de către autoritatile deliberative.

Documentele tehnico-economice supuse aprobării au fost întocmite în conformitate cu cerințele tehnice, normativele și legislația în vigoare, iar finanțarea obiectivelor va fi asigurată conform Programului de investiții in continuare, pana la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investiții pe anul 2019, motiv pentru care avizăm favorabil proiectul de hotărâre în forma propusă.

ADMINISTRATOR PUBLIC, ROMICĂ CHINDRUȘ

■ DIRECTOR EXECUTIV Florin Mateuță

ROMANIA

JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU


DIRECȚIA DRUMURI PUBLICE

SERVICIUL DRUMURI REȚELE SI ILUMINAT

Nr. 2717/12.03.2019

Referat

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)”

Municipiul Bacău - localitate cu dimensiuni reduse și topografie cu puține declivități accentuate - are un ridicat potențial pentru încurajarea deplasărilor nemotorizate. Mersul pe bicicletă poate deveni un mod de transport (activ și nepoluant) agreat de locuitorii orașului, în prezent infrastructura velo în Municipiul Bacău este cvasi inexistentă motiv pentru care deplasările cu bicicleta reprezintă doar 0,5% din totalul deplasărilor în oraș (conf. PMUD).

Prin PMUD au fost trasate principalele coridoare pentru deplasări nemotorizate, iar după prioritizarea făcută de către Autoritatea Urbană din cadrul Municipiului Bacău au fost incluse în DJ FESI.

Proiectul vine in întâmpinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții, prin implementarea unor măsuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moblitate Urbană Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunătățirii accesibilității, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivitatii utilizării modurilor nemotorizate si a transportului public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

în acest scop, este oportun să fie dezvoltată o ofertă atractivă de infrastructură pentru pietoni și bicicliști. Prioritar este realizarea unor axe majore favorabile deplasărilor nemotorizate care să asigure conexiuni confortabile, agreabile și sigure între principalele areale de interes, la nivelul întregului teritoriu al Municipiului Bacău. Ulterior, treptat, rețeaua de piste/ benzi pentru biciclete va fi extinsă atât în interiorul orașului, cât și la nivelul zonei sale funcționale, prin conexiuni nemotorizate cu localitățile limitrofe.

Proiectul aduce importante beneficii orașului întrucât leagă zona centrală de unul din cartierele perficerice cvasi izolat în ceea ce privește infrastructura pentru pietoni și bicicliști.

Coridorul pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR) reprezintă o legătură la nivelul orașului asigurând accesul cartierului CFR către zona centrală. Acest coridor este foarte important întrucât legăturile pietonale și velo între cartierul CFR și zona centrală se realizează prin traversări peste calea ferată aflate într-o stare avansată de degradare și care expun trecătorii la un risc ridicat de accidentare. Coridorul pentru deplasări nemotorizate are o lungime de aproximativ 6,8 km și include modernizarea unui pasaj pietonal subteran și construirea unei noi treceri pentru deplasări nemotorizate supraterane / subterane peste calea ferată.

Astfel, prin acest proiect se dorește amenajarea unor trasee cu condiții superioare de siguranță, confort și ambianță de calitate pentru deplasările cu bicicleta.

în acest context a fost întocmită documentația tehnico-economică pentru 9 obiective de investiții care fac parte din P.M.U.D. si sunt prevăzute în Documentul Justificativ pentru finanțare prin Fonduri Structurale și de Investiții Europene în baza contractului de servicii nr. 69475/13.09.2018 având ca obiect: „Servicii pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice faza SF si a cererilor de finanțare pentru cele 9 obiective/proiecte care fac parte din P.M.U.D. si sunt prevăzute în Documentul Justificativ pentru finanțare prin Fonduri Structurale și de Investiții Europene (DJ FESI) și finanțate prin Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1 din POR 2014-2020”.

Documentația tehnico-economica faza SF pentru obiectivul de investiții ,,Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă -CAEX/ Parc Industrial (CFR) ” reprezintă obiectivul nr. 4 din cadrul proiectului descris anterior.

Prezentul studiu împreună cu cererea de finanțare au termen limită de înregistrare 29.03.2019 fixat de către Autoritatea de Management a POR, de unde și caracterul de celeritate presupus de procedura de aprobare, în cadrul Consiliului Local, a documentației sus-menționate.

Față de cele prezentate propunem aprobarea documentației faza SF pentru obiectivul de investiții „ Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR -Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR) ” întocmit de S.C. FIP Consulting S.R.L. ONEȘTI cu următorii indicatori tehnico-economici:

Valoare totală a investiției:

16,467,944.13 lei inclusiv TVA echivalent 3,600,022.76 euro, (la curs 1 euro = 4.5744 lei)

din care C+M,

11,435,922.01 lei inclusiv TVA echivalent 2,499,982.95 euro

în conformitate cu art. 44 din Legea nr. 273/2006 referitor la finanțele publice locale, propunem promovarea proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico -economice faza SF pentru obiectivul: ,, Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR) ”.

Finanțarea obiectivului mai sus menționat va fi asigurată din bugetul local și fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Director executiv Florin Mateută

Consilier S.D.R.I

Ionel Fediuc

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 92 DIN 15.03.2019

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PREVĂZUȚI ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICO-ECONOMICĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CER - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)”

BENEFICIAR: Municipiul BACĂU AMPLASAMENT: județul BACĂU

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

a) Valoare totală a investiției:

16,467,944.13 Iei inclusiv TVA echivalent 3,600,022.76 euro. (la curs 1 euro =

4.5744 lei)

din care C+M,

11,435,922.01 lei inclusiv TVA echivalent 2,499,982.95 euro

b) durata de realizare a investiției: 36 luni din care 24 luni de execuție

c) capacități

Nr. Crt.

Denumire

UM.

Cantitate

1

Lungime totala coridor modernizat, din care:

km

6,821

2

Lungime piste de biciclete amenajate, din care:

2.1

Lungime pista in dublu sens

m

4560

2.2

Lungime piste sens unic

m

3766

3

Suprafața piste de biciclete amenajate

m

11757

4

Suprafața trotuare modernizate

m

7227

5

Suprafața spatii verzi amanajate

m

965

6

Mobilier urban - banei individuale, din lemn tratat pentru expunere exterioara, cu spatar si cotiere

Buc

20

7

Mobilier urban - rastel individual pentru biciclisti

Buc

41

8

Mobilier urban - cos de gunoi, structura metalica acoperita cu lemn tratat pentru expunere exterioara

Buc

51

9

Mobilier urban - banca tip „smart cit/’ cu șezut din lemn tratat pentru expunere exterioara, sistem iluminat LED, sursa de energie electrica prin

Buc

2

panouri fotovoltaice si sistem de stocare interna a energiei, senzori pentru minim zgomot, umiditate, temperatura, CO2 si presiune atmosferica, prize USB pentru Încărcare dispozitive mobile utilizatori

10

Mobilier urban modular, diferite tipuri, pentru amenajarea arhitecturala, peisagistica a Pieței Gării

buc

48

11

Parcare publica pentru biciclete, cu sistem identificare utilizatori RFID, acoperita, tip carusel si capacitate max de 24 utilizatori

Buc.

1

12

Arbori maturi, cu grad ridicat de retentie CO2; Plantare arbori cu macaraua, cu balot in sol si ancorare: speciiTei arfumat/platan/mesteacan

Buc

20

13

Arbuști maturi, cu grad ridicat de retentie CO2; Plantare arbori cu macaraua, cu balot in sol si ancorare: specii Corcoduș Rosu/Artar Roșu

Buc

10

14

Plantare plante perene, tip Lavandula Augustifolia, Panicum Virgatum, Stipa Tenuissima

Buc

200

15

Suprafața carosabil modernizata

2 m

3052

16

Lifturi pentru accesibilizare pasaje subterane

Buc

2

17

Sisteme pentru accesibilizare pasaje subterane pentru bicicliști (sistem complet, urcare-coborare)

Sistem

2

18

Pasaj subteran modernizat

Buc

1

18.1

Lungime pasaj subteran modernizat

m

146,3

d) Alti indicatori specifici domeniului de activitate

In conformitate cu prevederile Ghidului Specific de finanțare POR 4.1:

 • -  Creșterea numărului de bicicliști cu min 5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 6% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028)

 • -  Creșterea numărului de pietoni cu minim 5% la nivelul primului an de după finalizarea

 • -  implementării proiectului (2024), respectiv cu minim 9,8% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028)

 • -  Reducerea traficului de autoturisme personal cu -3% la nivelul primului an de după finalizarea

 • -  implementării proiectului (20214, respectiv cu -5% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028)

 • -  Reducerea cantității de emisii GES cu -3,5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu -4,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

e) Descriere sumară a investiției

Investiția propusa urmărește îndeplinirea obiectivelor strategice si operaționale stabilite prin Planul de Mobilitate Urbana Durabila a municipiului Bacău, privind reducerea emisiilor de CO2 si a gazelor cu efect de sera datorate utilizării autoturismului personal, concomitent cu încurajarea si dezvoltarea de infrastructuri pentru moduri de transport alternative sî durabile, nepoluante — transport public, transport velo si pietonal. Prin implementarea proiectului se va conduce la scăderea cotei modale a transportului cu autoturismul personal, atat datorita opțiunilor multiple de deplasare ce vor fi create prin proiect - transport cu bicicleta si/sau pietonal, cat si datorita unor masuri operaționale adiacente, precum implementarea unei politici de parcare in zona de impact a proiectului sau acțiuni de informare, promovare si conștientizare pentru locuitorii municipiului, derulate in scopul schimbării mentalităților privind deplasările zilnice către moduri de deplasare durabile, nepoluante.

Proiectul investitional presupune crearea infrastructurii dedicate deplasărilor cu bicicleta pentru asigurarea unor deplasări velo sigure si directe, pe axa est-vest, intre centrul municipiului si cartierul CFR si zona CAEX, precum si valorificarea spatiilor publice existente in aliniamentul traseelor pietonale si valorificarea potențialului antropic al acestor spatii prin creșterea atractivitatii acestora in urma amplasării elementelor de mobilier urban. Prin modernizarea spatiilor publice si transformarea acestora in spatii atractive si active pentru locuitori si turiști se dorește încurajarea deplasărilor pietonale si atragerea locuitorilor către zonele centrale ale municipiului in vederea desfășurării de actîvîtati, petrecere a timpului liber dar si pentru o mobilitate durabila si nepoluanta.

Proiectul investitional vîzeza străzile Vasile Parvan, Gheorghe Donici, Constantei, Gen. Ștefan Gușa, Mihai Eminescu, Oituz, Mihail Kogalniceanu si Vasile Alecsandri din municipiul Bacău, împreuna cu Piața Gării si pasajul pietonal CFR care face legătură cu str. Gh.Donici.

Mobilitatea pietonala va fi încurajata prin imbunatatirea spatiilor pietonale din amplasamentul proiectului prin dotarea acestor spatii cu elemente de mobilier urban, înfrumusețarea spatiilor pietonale si reorganizarea spatiilor funcționale adiacente (ex: parcările, trecerile de pietoni).

Moblitatea nemotorizata velo va fi încurajata prin amenajarea unei infrastructuri dedicate transportului cu bicicleta pe suprafața carosabila, separate de fluxurile de pietoni sau auto, cat si prin amplasarea de parcari publice pentru biciclete si alte elemente de mobilier specific (rasteluri), poziționate in puncte cheie in cadrul coridorului de mobilitate. Se va urmări creșterea siguranței (            biciclistelor in trafic, prin introducerea elementelor de semnalizare specifica: marcaje tip “bîke-box” in

principalele intersecții, marcaje pentru trecerile de pietoni/biciclisti.

Proiectul investitional este compus din următoarele elemente investitionale:

Introducerea pistelor de biciclete, pe traseul Vasile Parvan, Gheorghe Donici, Constantei, Gen. Ștefan Gușa, Mihai Eminescu, Oituz, Mihail Kogalniceanu si Vasile Alecsandri, pe carosabil sau in cale proprie, în funcție de disponibilitatea de spațiu funcțional; Modernizarea aleilor pietonale paralele cu pasajul suprateran rutier Letea;

Amenajarea peisagistica si arhitecturala a spatiilor pietonale ample reprezentând Piața Gării, cuprinzând reconfigurarea spatiilor carosabile si a spatiilor destinate parcărilor, crearea unui sens giratoriu la intersecția cu str. Mihai Eminescu pentru a facilita întoarcerea mijloacelor de transport în comun Ia capat de linie, amplasarea de mobilier urban atractiv, cu design modern, realizarea unor alveole de spațiu verde, plantarea de

arbori si plante perene (arbuști), amplasarea de mobilier urban inteligent si mobilier specific utilizării bicicletelor (rastelurî, parcare velo).

Modernizarea pasajului subteran pietonal CFR, pentru deplasări nemotorizate (velo si pietonale), accesibilizarea pasajului pentru deplasările nemotorizate prin implementarea de sisteme acces cu lifturi si benzi transportoare la intrarea si ieșirea din pasaje.

- De-a lungul traseului, in zonele de intersectare dintre pistele de biciclete si spatiile destinate deplasărilor pietonale, se va moderniza suprafața comuna, cu o textura diferita atat fata de pavajul trotuarelor cat si fata de cel al pistelor de biciclete, fiind realizata astfel o zona comuna, de tranziție, cu scopul creșterii siguranței pietonilor si biciclistilor in zonele de conflict.

Pentru creșterea atractivitatii spatiilor pietonale, este propusa amplasarea de mobilier urban destinat pietonilor — banei, banei tip “smart cițy”, coșuri de gunoi si biciclistilor -rasteluri individuale.

Pentru încurajarea utilizării bicicletelor ca mod uzual de deplasare a locuitorilor din zona deservita de proiect se propune amplasarea unei parcari publice de biciclete, unde, pe baza de abonament, locuitorii din zona isî pot parca bicicletele in mod sigur si eficient. Parcările vor avea capacitate de maxim 24 de locuri si vor avea acces securizat, doar pentru locuitori.

Pentru creșterea siguranței biciclistilor in trafic, la intersecțiile semaforizate de-a lungul traseului, vor fi amplasate marcaje tip “bike-box”.

Componentele investitionale ale proiectului “Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru -Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)” vizeaza:

DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRĂRI DE INTERVENȚIE

1. Strada Vasile Parvan

Strada Vasile Parvan este o strada de categoria a treia, cu o lungime de 0.780 km, avand orientare cardinala de la Vest la Est iar in profil transversal are cate o banda de circulație pe sens de cate aproximativ 4.00 m fiecare si trotuare de o parte si de alta a pârtii carosabile.

Strada Vasile Parvan are ca limite la Vest intersecția cu Strada Arcadie Septilici si la Est Intersecția cu Strada Gheorghe

Pistele de biciclisti vor fi amenajate pe partea carosabila, de o parte si de alta a axului străzii la marginea dinspre bordura si vor avea o lățime de 1.00 m pentru fiecare sens de deplasare;

Pistele de biciclete vor fi separate fata de benzile carosabile prin stâlpi de cauciuc iar fata de trotuar prin borduri denivelate de 20 x 25 cm

In dreptul Stațiilor de transport in comun precum si a intersecțiilor cu stradile adiacente, stalpisorii se vor întrerupe iar pista va fi delimitate doar prin marcaj.

Astfel in urma lucrărilor de amenajare a pistelor de bicicHsti, strada Vasile Parvan va avea următoarele elemente geometrice:

 • -  Carosabil 6.00-7.00 m — cate o banda de circulație de 3.0-3.50 m pe sens

 • -  Pista de biciclistie cu latimea de 1.00 m - stanga - dreapta

 • -  Trotuar cu lățime variabila - Stanga - dreapta.

2. Strada Gheorghe Donici

Strada Gheorghe Donici este o strada de categoria a treia, cu o lungime de 0.400 km, avand orientare cardinala de la Nord la Sud iar in profil transversal are cate o banda de circulație pe sens de cate 4.00 m fiecare si trotuare de o parte si de alta a pârtii carosabile.

Strada Vasile Parvan are ca limite Ia Nord intersecția cu Strada Vasile Parvan si la Sud Intersecția cu Strada Constantei

Pista de biciclisti va fi amenajata pe trotuarul de pe partea stanga a pârtii carosabile si va avea o lățime de 2.00 m, cate o banda de 1.00 m pentru fiecare sens de deplasare.

De asemenea se va reabilita si extinde trotuarul de pe partea dreapta pe o lungime de aproximativ 260 m, pana după trecerea de dietoni din dreptul culoarului ce subtraverseaza calea ferata astfel incat sa aiba o lățime de 2.00 m

Pistele de biciclete si trotuarele vor fi separate fata de partea carosabila prin borduri denivelate de 20 x 25 cm si fata de spațiu verde prin borduri inblobate la nivel de 10xl5cm

Pentru a facilita trecerea dintre partea carosabila si trotuar a pietonilor si a biciclistilor, in dreptul trecerilor de pietoni se vor crea zone de tranziție, care se vor realiza prin coborârea bordurii in dreptul pârtii carosabile.

Astfel in urma lucrărilor de amenajare a pistelor de biciclisti, strada Gheorghe Donici va avea următoarele elemente geometrice:

 • -  Carosabil 8.00 m - cate o banda de circulație de 4.00 m pe sens

 • -  Pista de biciclistie cu latimea de 2.00 m - stanga

 • -  Trotuar cu lățime de 2.00 m - Stanga - dreapta.

3. Strada Constantei

Strada Constantei este o strada de categoria a treia, cu o lungime de 1.586 km, avand orientare cardinala de la Nord Ia Sud iar in profil transversal are cate o banda de circulație pe sens de cate 3.50 m fiecare si trotuare pe partea dreapta.

Strada Constantei aTe ca limite la Nord intersecția cu Strada Gheorghe Donici si la Sud Intersecția cu Alexei Tolstoi

Pista de biciclisti va fi amenajata după cum urmeaza:

- de la intersecția cu strada Gheorghe Donici pana la intersecția cu Strada General Ștefan Gușa se va crea o pista de biciclisti noua, pe partea dreapta a drumului, in cale proprie, de la marginea trotuarului si va fi in dublu sens cu o lățime de 2.00 m, cate o banda de 1.00 m lățime pentru fiecare sens de deplasare.

 • - de la intersecția cu Strada General Ștefan Gușa pana la intersecția cu strada Alexei Tolstoi se va crea o pista de biciclisti noua pe partea stanga a drumului (partea cu caile ferate), in cale proprie, pista ce va fi in dublu sens cu o lățime de 2.00 m, cate o banda de 1.00 m lățime pentru fiecare sens de deplasare.

Intre intersecția cu Strada Stejarului, pana in apropierea intersecției cu Strada Constantin Musat, pista de biciclisti se va Întrerupe deoarece terenul pe unde trebuie amplasata pista este proprietate privata si nu face obiectivul acestui proiect

Pistele de biciclete vor fi separate fata de partea carosabila prin borduri denivelate de 20 x 25 cm si fata de spațiu verde si trotuare prin borduri inblobate la nivel de 10xl5cm

Pentru a facilita trecerea dintre partea carosabila si trotuar a pietonilor si a biciclistelor, in dreptul trecerilor de pietoni se vor crea zone de tranziție, care se vor realiza prin coborârea bordurii in dreptul pârtii carosabile.

Astfel in urma lucrărilor de amenajare a pistelor de biciclisti, strada Constantei va avea următoarele elemente geometrice:

Strada Constantei - Intre Intersecția cu Str Ghe. Donici si Intersecția cu Str, S. Gușa

 • -  Carosabil 7.00 m - cate o banda de circulație de 3.50 m pe sens

 • -  Trotuar cu lățime de 1.50 m — dreapta

 • -  Pista de biciclistie cu latimea de 2.00 m —dreapta

 • -  Spațiu verde - Stanga — dreapta

Strada Constantei - Intre Intersecția cu Str, S. Gușa si Intersecția cu Str A Tolstoi

 • -  Carosabil 7.00 m - cate o banda de circulație de 3.50 m pe sens

 • -  Trotuar cu lățime de 1.50 m ~ dreapta

 • -  Pista de biciclistie cu latimea de 2.00 m -stanga

 • -  Spațiu verde - Stanga

4. Strada General Ștefan Gușa

Strada General Ștefan Gușa este o strada de categoria a doua, cu o lungime de 1.245 km, avand orientare cardinala de la Vest la Est iar in profil transversal are cate doua benzi de circulație pe sens de cate 3.50 m fiecare, parcari pe partea dreapta, spațiu verde si trotuare de o parte si de alta a pârtii carosabile

Strada General Ștefan Gușa are ca limite la Vest intersecția cu Calea Dr. Alexandru Safran si la Vest pasajul subteran pe sub calea ferata

Pista de biciclisti va fi amenajata după cum urmeaza:

 • - In dreptul intersecției Calea Dr. Alexandru Safran cu Strada General Ștefan Gușa, se va crea o pista de biciclisti noua, in cale proprie, separata de zona carosabila, in dreptul Centrului de Afaceri si Expoziții Bacau. Aceste piste vor fi in dublu sens cu o lățime de 2.00 m, cate o banda de 1.00 m lățime pentru fiecare sens de deplasare.

 • - din dreptul trecerea de pietoni după intersecției cu Calea Dr. Alexandru Safran pana in dreptul pasajului subteran pe sub calea ferata pista de biciclist! se va realiza prin parcarea existenta de pe partea dreapta (sensul de mers dinspre Calea Dr. Alexandru Safran), va fi in dublu sens cu o lățime de 2.00 m, cate o banda de 1.00 m lățime pentru fiecare sens de deplasare. Datorita trasării pistei de biciclisti prin parcare, se voi leUasa marcajele pentru locurile de parcare, acestea urmând a fi amenajate in lungul axului drumului. Pista de biciclisti va fî delimitată fata de locurile de parcare prin borduri denivelate de beton 20 x 25 cm.

 • -  in dreptul pasajului subteran pe sub calea ferata, pistele de biciclisti se vor realiza pe trotuarele adiacente bretelelor pe la suprafața si vor fii in dublu sens cu o lățime de 2.00 m, cate o banda de 1.00 m lățime pentru fiecare sens de deplasare.

De asemenea din dreptul intersecției Calea Dr. Alexandru Safran cu Strada General Ștefan Gușa pana in dreptul Pasajului subteran se vor reface atat trotuarele cat si spatiile verzi pe ambele parti ale drumului.

Pistele de biciclete vor fi separate fata de partea carosabila prin borduri denivelate de 20 x 25 cm si fata de spațiu verde si trotuare prin borduri inblobate la nivel de 10xl5cm

Pentru a facilita trecerea dintre partea carosabila si trotuar a pietonilor si a biciclistilor, in dreptul trecerilor de pietoni se vor crea zone de tranziție, care se vor realiza prin coborârea bordurii in dreptul pârtii carosabile.

Astfel in urma lucrărilor de amenajare a pistelor de biciclisti, strada General Ștefan Gușa va avea următoarele elemente geometrice:

 • -  Carosabil 14.00 m - cate doua benzi de circulație de 3.50 m pe sens

 • -  Parcari cu latimea de 2.30 m —dreapta

 • -  Pista de biciclistie cu latimea de 2.00 m -dreapta

 • -  Spațiu verde de 1.00 - Stanga

 • -  Trotuar variabil - stanga dreapta

5. Strada Mihai Eminescu

Strada Mihai Eminescu este o strada de categoria a treia, cu o lungime de 0.625 km, avand orientare cardinala de la Vest la Est iar in profil transversal are cate o banda de circulație pe sens de cate 4.25 m fiecare si trotuare pe partea dreapta.

Strada Mihai Eminescu are ca limite la Vest intersecția cu Piața Gării si la Est Intersecția cu Strada Oituz

Pistele de biciclisti vor fi amenajate pe partea carosabila, de o parte si de alta a axului străzii la marginea dinspre bordura si vor avea o lățime de 1.00 m pentru fiecare sens de deplasare;

Pistele de biciclete vor fi separate fata de benzile carosabile prin stâlpi de cauciuc iar fata de trotuar prin borduri denivelate de 20 x 25 cm

Astfel in urma lucrărilor de amenajare a pistelor de biciclist!, strada Vasile Parvan va avea următoarele elemente geometrice;

 • -  Carosabil 6.50 m - cate o banda de circulație de 3.25 m pe sens

 • -  Pista de biciclistie cu latimea de 1.00 m - stanga - dreapta

 • -  Trotuar cu lățime variabila - Stanga - dreapta.

6. Strada Vasile Alecsandri

Strada Vasile Alecsandri este o strada de categoria a treia, cu o lungime de 0.875 km, avand orientare cardinala de la Vest la Est iar in profil transversal are doua benzi de circulație pe un singur sens de 3.00 m fiecare, parcari pe partea dreapta cu latimea de 2.00 m si trotuare de o parte si de alta a pârtii carosabile.

Strada Vasile Alexandri are ca limite la Vest intersecția cu Strada Oituz si la Est Intersecția cu Strada Razboieni

Pistele de biciclisti vor fi amenajate pe partea carosabila, pe partea stanga la marginea dinspre bordure si vor avea o lățime de 2.00 m, cate o banda de 1.00 m lățime pentru fiecare sens de deplasare

Pistele de biciclete vor fi separate fata de benzile carosabile prin stâlpi de cauciuc iar fata de trotuar prin borduri denivelate de 20 x 25 cm

Astfel in urma lucrărilor de amenajare a pistelor de biciclisti, strada Vasile Alecsandri va avea următoarele elemente geometrice:

 • -  Carosabil 3.50 m -o banda de circulație de 3.50 m

 • -  Pista de biciclistie cu latimea de 2.00 m - stanga

~ Parcare de 2.50 m - dreapta

 • -  Trotuar cu lățime variabila - Stanga - dreapta.

7» Strada Oituz

Strada oituz este o strada de categoria a treia, cu o lungime de 1.136 km, avand orientare cardinala de la Vest la Est iar in profil transversal are cate o banda de circulație pe sens cu lățimi de 3.50 de fiecare, parcari stanga dreapta si trotuare de o parte si de alta a pârtii carosabile.

Strada Oituz are ca limite Ia Vest intersecția cu Strada Vasile Alecsandri si la Sud Intersecția cu Strada Razboieni

Pista de biciclisti va fi amenajata după cum urmeaza:

- de la intersecția cu strada Vasile Alecsandri pana ia intersecția cu Strada Mihai Eminescu pista de biciclisti va fi pe carosabil la marginea dinspre bordure si va fi in dublu sens cu o lățime de 2.00 m, cate o banda de 1.00 m lățime pentru fiecare sens de deplasare.

- de la intersecția cu Strada Mihai Eminescu pana la intersecția cu strada Razboieni pistele de biciclisti vor fi amenajate de o parte si de alta a axului străzii la marginea dinspre bordura si vor avea o lățime de 1.00 m pentru fiecare sens de deplasare;

Pistele de biciclete vor fi separate fata de partea carosabila prin borduri denivelate de 20 x 25 cm si fata de spațiu verde si trotuare prin borduri inblobate la nivel de 10x15cm

Pentru a facilita trecerea dintre partea carosabila si trotuar a pietonilor si a bicicEstilor, in dreptul trecerilor de pietoni se vor crea zone de tranziție, care se vor realiza prin coborârea bordurii in dreptul pârtii carosabile.

Astfel in urma lucrărilor de amenajare a pistelor de biciclisti, strada Oituz va avea următoarele elemente geometrice:

Strada Oituz - intre intersecția cu str V Alecsandri pana la intersecția cu Str Mihai Eminescu

Carosabil 7.00 m - cate o banda de circulație de 3.50 m pe sens

 • -  Pista de biciclistie cu latimea de 2.00 m -dreapta

 • -  Trotuar cu lățime variabila - stanga - dreapta

Strada Oituz - intre intersecția cu Str Mihai Eminescu pana la intersecția cu str. Razboieni

 • -  Carosabil 10.00 m - cate o banda de circulație de 5.00 m pe sens

~ Pista de biciclistie cu latimea de 1.00 m -stanga - dreapta

 • -  Trotuar cu lățime variabila - stanga - dreapta

8. Piața Gării

Piața Gării se va reconfîgura/reorganiza, prin crearea unui spațiu pietonal amplu in dreptul zonei de blocuri si magazine, sub forma unei dale pietonale, care va fi înzestrata cu elemente de mobilier urban, alveole de spațiu verde, jardiniere, iluminat public arhitectural. In aceasta zona se va realiza si accesul către pasajul subterat CFR.

Pistele de biciclisti se vor amenaja in lungul spațiului pietonal si vor avea cale proprie cu o lățime de 2.00 m, cate o banda de 1.00 m pentru fiecare sens de deplasare

La căpătui „dalei” pietonale, înspre zona carosabila a str. Piața Gării, se va amenaja o alveola de parcare, despărțită de banda carosabila de un aliniament de spațiu verde, cu lățime de min 1 m, in care vor fi plantari arbori maturi.

Pentru intersecția Pieței Gării cu str Mihai Eminescu se propune amenajarea unui sens giratoriu, care va avea in același timp rolul de a asigura punctul de întoarcere pentru autobuzele operatorului municipal.

Delimitarea spatiilor pietonale si spatiile verzi fata de partea carosabila se va realiza borduri denivelate de 20 x 25 cm. delimitarea pistelor de biciclist! fata de spatiile verși si fata de zonele pietonale se va realiza prin borduri înglobate la nivel de 10x15 cms

 • 9. Pasaj subteran pietonal CFR

Lucrări necesare

 • •  Demolarea pereților interiori ai spatiilor comerciale dezafectate din zona de extindere din pasaj;

 • •  Desfacerea finisajelor la exterior Ia accesele in pasaj si la atic in zona de extindere a pasajului;

 • •  Desfacerea finisajelor interioare la pereții pasajului propriu-zis, pe zona de extindere si pe zonele de acces in pasaj;

 • •  Desfacerea profilelor metalice de la treptele scărilor de acces in pasaj;

 • •   Desfacerea finisajelor de la planseu;

 • •   Injectarea eventualelor fisuri descoperite, conform C149-S7;

 • •   Reparații cu mortare speciale Ia suprastructura si pereții pasajului si pereții din zonele de

acces in pasaj;

 • •   Desfacerea plăcilor de gresie din interiorul pasajului si înlocuirea acestora cu placi de

marmura, granit sau similar;

 • •   Protejarea cu vopsele de protecție a pereților interiori si a planseului pasajului;

 • •   Refacerea sistemului de colectare a apelor din pasaj si in cazul in care se impune,

extinderea;

 • •   Refacerea rigolelor de colectare ape pluviale in interiorul pasajului;

 • •   Repararea treptelor din beton aflate in zonele de acces in pasaj, inclusiv repararea/

înlocuirea mâinii curente a acestora;

 • •   Refacerea finisajelor pardoselilor in pasaj si la scările de acces din placi de marmura,

granit sau similar;

 • •   Placarea pereților pasajului si scărilor de acces cu placi de marmura, granit sau similar;

 • •   Refacerea finisajelor cu tencuiala decorativa a pereților supraterani ai acceselor in pasaj;

 • •   Refacerea tencuielilor Ia intrados planseu in zonele de acces in pasaj si in pasajul propriu-

zis si realizarea unui tavan casetat metalic;

 • •   Refacerea copertinei de protecție scaii de acces in pasaj din sticla securizata pe structura

metalica noua;

 • •   După terminarea finisajelor se vor efectua lucrările de iluminat (reparare, refacere si

înlocuire);

 • •   Refacerea imbracamintii asfaltice de la trotuarele din zona superioara a scărilor de acces.

Având in vedere ca pereții si tavanul pasajului nu prezintă urme de infiltrații si faptul ca dezvelirea strucuturii presupune lucrări ample necesare asigurării circulației feroviare pe perioada execuției si afectarea intr-o mare măsură a construcțiilor aferente gării (linii de cale ferata, peroane) ce necesita a fi refăcute nu se prevăd lucrări de refacere a hidroizolatiei pasajului la exterior. Mai mult decât atat la solocitarea beneficiarului scările de acces la liniile de cale ferata nu fac obiectul prezentei investiții, iar o eventuala dezvelire a structurii pentru refacerea hidroizolatiei ar fi justificata daca se trateaza toata lucrarea, inclusiv scările de acces.

Ținând cont de propunerea de reamenajare a platformei din fata gării care presupune realizarea zonei pietonale inclusiv deasupra spatiilor comerciale din pasaj, se impune demolarea planseului existent pe aceasta zona si refacerea lui la o cota inferioara.

Se va avea in vedere asigurarea accesului in pasaj a persoanelor cu dizabilitati, conform normelor in vigoare. In acest scop, avand in vedere imposibilitatea realizării unor rampe cu panta in conformitate cu normele in viguare, se va studia posibilitatea amplasării de lifturi si/ sau platforme mobile pentru aceste peisoane.

Lucrările se vor realiza cu respectarea restricțiilor de circulație in conformitate cu normele in vigoare.

Lucrările propuse aduc pasajul la parametrii corespunzători de funcționare, asigura circulația auto, la inceput si la sfarsit, feroviara pezona mediana si pietonala in condiții de siguranța si confort si vor prelungi durata de exploatare a pasajului cu 30 de ani cu condiția realizării lucrărilor de întreținere conform normelor in vigoare.

f) Surse de finanțare:

- fonduri de la bugetul local, de la bugetul de stat, prin Programe ale Uniunii Europene si/sau alte fonduri constituite conform legii

CONSILIERI BÎRZU ILIE DĂNILĂ IROFTE DUftCONTRASEMNEAZĂ

ARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


DIRECTOR EXECUTIV

Florin Mateuță

1

Soria-Lara, Julio & Talavera-Garcia, Ruben. (2013). PEDESTRIAN MOBILITY ENVIRONMENTS: DEFINITION, EVALUATION AND PROSPECTE.

2

Gonzalo-Orden, Hernân & Linares, Alaitz & Velasco, Lara & Diez, Jose & Rojo, Marta. (2014). Bikeways and Cycling Urban Mobility. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 160.367-376. io.ioi6/j.sbspro.2oi4.i2.i7o.

3

PMUD Municipiul Bacău