Hotărârea nr. 9/2019

Hotărârea nr. 9 din 31.01.2019 privind modificarea HCL nr.17/2010 prin care s-a aprobat înfiinţarea SC „ARTBACĂU” SRL, având ca asociat unic Consiliul Local al Municipiului Bacău.


HOTĂRÂREA NR. 9 DIN 31.01.2019 privind modificarea HCL nr. 17/ 2010 prin care s-a aprobat înființarea SC ”ARTBACĂU” SRL, având ca asociat unic Consiliul Local al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 568/ 16.01.2019 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune modificarea HCL nr. 17/ 2010 prin care s-a aprobat înființarea SC ”ARTBACĂU” SRL, având ca asociat unic Consiliul Local al Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 569/ 16.01.2019;

-Raportul compartimentelor de specialitate înregistrat cu nr. 570/ 16.01.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 36/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 37/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 38/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 39/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 40/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 37, ale art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

/\

In baza prevederilor art. 36 (2) lit „a”, alin. (3), lit. „c” și art.45(l) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

5

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 10 alin. (3) din Anexa la HCL nr. 17/2010 privind aprobarea înființării SC ”ARTBACĂU” SRL, având ca asociat unic

Consiliul Local al Municipiului Bacău, în sensul că împutemiciții Consiliului Local al Municipiului Bacău în Adunarea Generală, vor fi următorii:

  • 1. Dragomir Doina

  • 2. Botoi Romică

  • 3. Luca Vasile

Art. 2. (1) Se modifică în mod corespunzător și prevederile art. 9 din HCL nr. 226/ 2016 privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Bacău prin care s-a stabilit componența organelor de conducere ale societăților comerciale, asociațiilor și instituțiilor la care Municipiul Bacău este acționar/ asociat.

(2) Celelalte prevederi ale HCL nr. 17/ 2010 și ale HCL nr. 226/ 2016 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Unității Municipale pentru Monitorizare și persoanelor nominalizate la art. 1.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOEAE-OVIDIU POPOVICI