Hotărârea nr. 87/2019

Hotărârea nr. 87 din 15.03.2019 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru completarea funcțiunii pentru suprafața de 572,00 m.p. teren din str.Păcii, nr.13, cu nr. cadastral 11618(IE 76024) și realizarea lucrărilor de SCHIMBARE DESTINAȚIE IMOBIL DIN LOCUINȚĂ ÎN PENSIUNE URBANĂ CU RESTAURANT LA PARTER ȘI EXTINDERE CU TERASĂ LA PARTER, STR.PĂCII, NR.13 din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată BENEFICIAR: S.C.PIAZZETA S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 87 DIN 15.03.2019 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru completarea funcțiunii pentru suprafața de 572,00 m.p. teren din str.

Păcii, nr. 13, cu nr. cadastral 11618 (IE 76024) si realizarea lucrărilor de SCHIMBARE DESTINAȚIE IMOBIL DIN LOCUINȚA IN PENSIUNE URBANA CU RESTAURANT LA PARTER SI EXTINDERE CU TERASA LA PARTER, STR. PĂCII, NR. 13 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIAR: S.C. PIAZZETTA S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 15.03.2019, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea nr. 21080/04.03.2019 a S.C. PIAZZETTA S.R.L. prin care solicita aprobarea documentației de urbanism P.U.Z.;

-Certificatul de Urbanism nr. 832/24.10.2018 eliberat de Primăria Municipiului Bacau ;

-Avizul de Oportunitate nr. 13533/20.12.2018 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

-Raportul informării si consultării publicului inregistrat sub nr. 1295/05.02.2019 ; -Avizul Arhitectului-Sef pentru Planul Urbanistic Zonal cu nr. 2660 din 11.03.2019; -Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau cu nr. 2661 din 11.03.2019; -Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 2662 dini 1.03.2019 ;

-Raportul favorabil al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau înregistrat cu nr. 2663 dini 1.03.2019

-Raportul favorabil al Direcției de Drumuri Publice cu nr. 2664 din 11.03.2019; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 365/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 366/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5; -Avizul favorabil al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. cu nr. 666 din 21.12.2018;

-Avizul de amplasament favorabil cu nr. 1002058365/17.12.2018 emis de S.C. DELGAZ GRID S.A. - Departament Acces la Rețea - Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau.;

-Avizul favorabil pentru acces la rețea gaz Bacau al SC DELGAZ GRID S.A. -Departament Echipa Acces la Rețea Gaz cu nr. 211413407/11.12.2018 ;

-Adresa emisa de Inspectoratul pentru Situații de Urgenta « Mr. Constantin Ene »al Județului Bacau cu nr. 721722/19.12.2018;

“Avizul favorabil cu nr. 108/Z/l 1.12.2018 al Direcției Județene pentru Cultura Bacau;

-Adresa nr. 15112/07.12.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Bacau ;

-Adresa Direcției de Sanatate Publica a Județului Bacau cu nr. 20366/30.01.2019 ; -Avizul favorabil al Politiei Municipiului Bacau - Biroul Rutier cu nr. 66624/19.11.2018 ;

-Avizul Consiliului Județean Bacau pentru P.U.Z. cu nr. 1/26.02.2019 ;

-Memoriul geotehnic Întocmit de S.C. VLAD STUDIO DESIGN S.R.L. - ing. geolog Petronela Dimitriu;

-Declarația autentificata sub nr. 196/17.01.2019 la Societatea Profesionala Notariala « Alexandru-Marius Birgaoanu si Adina-Beatrice Birgaoanu »;

-Declarația autentificata sub nr. 197/17.01.2019 la Societatea Profesionala Notariala « Alexandru-Marius Birgaoanu si Adina-Beatrice Birgaoanu »;

-Convenția autentificata sub nr. 95/28.01.2019 la Biroul Individual Notarial Isache Ștefan;

-Acordul emis de PIRAEUS BANK cu nr. 52856/28.09.2018 ; -Hotararea Consiliului Județean Bacau nr. 10/30.01.2019 ;

-Procesul-Verbal de Recepție 210/2019 emis de O.C.P.I. Bacau ;

-Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism exprimat in ședința din data de 29.01.2019 ;

-Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

-Prevederile art. 29(1),(2) si art. 34(1), lit. « i » din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 25, alin. (1), art. 31A3, art. 32 alin. (1), lit. “c”, art. 45 lit. “b”, art. 47 alin. (1), alin. (2), alin. (3), lit. “b” si alin. (5), art. 56 alin. (4), alin. (6) si alin. (7), din Legea nr. 350/2001, actualizata, privind amenajarea Teritoriului si Urbanismul;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. «b » si ale art. 117, lit. «a» din4Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare ;

In baza dispozițiilor art. 36 (9), ale art. 45 (2) lit. « e » si (5) si ale art. 61(2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL intocmit pentru completarea funcțiunii pentru suprafața de 572,00 m.p. teren din str. Păcii, nr. 13, cu nr. cadastral 11618 (IE 76024) si realizarea lucrărilor de SCHIMBARE DESTINAȚIE IMOBIL DIN LOCUINȚA IN PENSIUNE URBANA CU RESTAURANT LA PARTER SI EXTINDERE CU TERASA LA PARTER, STR. PĂCII, NR. 13, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata, conform Anexei nr. 1 - Planșa U 3 - care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIAR: S.C. PIAZZETTA S.R.L, din Mun. Bacau. Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de 5 ani.

(2) Prevederi ale P.U.Z. - R.L.U. :

- completarea funcțiunii existente cu zona locuințe colective, instituții

publice si servicii;

- S teren = 572,00 m.p. teren conform C.F. cu nr. cadastral 11618 (IE - S construita propusa = 186,00 m.p.; S desfasurata propusa = 715,00

76024);


m.p. ;

  • - Regim de inaltime propus : H max. = S + P + 1 + M (12,00 m);

  • - POT maxim = 50 % ;

  • - CUT maxim - 1,25 ;

  • - retragere minima fata de aliniament = 2,00 m.l. fata de str. Păcii;

  • - retrageri minime față de limitele laterale ale parcelei = 0,7 m; 10,30

m;

- retrageri minime față de limitele posterioare ale parcelei = 0,25 m.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, O.C.P.I. Bacau (hotararea insotita de documentația de aprobare a P.U.Z.) in vederea notarii in cartea funciara, beneficiarilor, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.
Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i.i+1)

X[m]

Y[m]

100

565051.835

645956.448

147.297

200

565196.128

645926.851

85.292

300

565213.266

646010.403

147.297

400

565068.973

646040.000

85.292

S(1}=1

2563.20mp P~465.177m


v JL

/I

/               i

N I I

nJ I

•.....r


INVENTAR DE COORDONATE IMOBIL

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i.,i'r I)

X[mJ

Y[m]

1

565133.081

645972.217

12.660

•y

565133.205

645984.876

0.994

3

565132.934

645985.832

0.994

4

565132.553

645986.750

0.993

5

565132.068

645987.617

0.994

6

565131.485

645988.422

0.994

7

565130.812

645989.153

0.994

8

565130.058

645989.801

0.994

9

565129.234

645990.357

0.993

10

565128.351

645990.812

0.994

11

565127.421

645991.162

4.115

12

565123.414

645992.097

10.316

13

565113.330

645994.272

9.952

14

565103.577

645996.254

18.682

15

565100.254

645977.870

11.838

16

565111.927

645975.900

13.807

17

565125.458

645973.151

2.724

18

565128.114

645972.546

4.978

S(l)—572.27mp P=98.0I6m


ZONIFICAREA FUNCȚIONALA

EXISTENT

REGLEMENTAT

SUPRAFAȚA MP

% DIN TOTAL

SUPRAFATAMP

% DIN TOTAL

CONSTRUCȚII

186

32

286

50

CIRCULAȚII SI AMENAJARI

57

10

223

39

SPATII PLANTATE LA SOL

329

58

63

11

JQTAL

572

100

572

’ 100