Hotărârea nr. 86/2019

Hotărârea nr. 86 din 15.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico economice - faza SF pentru obiectivul de investiţii: “Construire teren de sport – Şcoala Mihai Drăgan”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 15.03.2019, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 2490 din 07.03.2019 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Construire Teren de Sport - Școala Mihai Dragan”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2491 din 07.03.2019; -Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr.2492 din 07.03.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 361/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 362/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 363/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 364/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 5 (1) lit. ”c” alin (ii) si art. 7 (1) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul- cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) lit. . „a” din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1, - Se aprobă documentația tehnico-economică faza SF pentru obiectivul de investiții „Construire Teren de Sport - Școala Mihai Dragan, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnica.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată, Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

ART.4. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU POPO I

N.O.P.l.D./A.M./Ex. l/Ds.I-A-2

li

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ COMUNĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

LA HOTĂRÂREA NR. 86 DIN 15.03.2019

Documentație tehnico-economică SF pentru obiectivul de investiții „Construire Teren de Sport - Școala Mihai Dragan”

CONSILIERI BÎRZU ILIE DĂNILĂ

IROFTE DUMITRUCONTRASEMNEAZĂ MUNICIPIULUI BACĂU )LAE - OVIDIU POPOVICI

SEF SERVICIU

MIHAELA IONESI

PROIECT 27 /2018

CONSTRUIRE TEREN DE SPORT ȘCOALA MIHAI DRAGAN

AMPLASAMENT:

Str.Logofat Tautu nr.7, Mun. Bacau, Județul Bacau

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BACAU

FAZA: S.F.

EX. 2


PR. 27/2018


LISTA DE SEMNATURI


ARHITECTURA:


C. Arh. PANAITESCU ALEXANDRUREZISTENTA:


Ing. TUDORACHE SIMONADIRECTOR GENERAL:


.     - I

J

VZ

MUNICIPIUL BACĂU


SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU


Pr. 27/2018

BORDEROU

 • 1. Piese scrise:

 • -  Foaie de capat

 • -  Lista de semnaturi

 • -  Borderou

 • -  Certificat de urbanism

 • -  Extras de carte funciara

 • -  Aviz Agenția pentru Protecția Mediului

 • -  Aviz RAGC SA Bacau

 • -  Aviz Delgaz Grid S.A. - Electricitate

 • -  Aviz Termoenergy Group SA

 • -  AvizTelekom

 • -  Studiu de Fezabilitate

 • -  Deviz general - Varianta 1

 • -  Deviz pe obiect - Varianta 1

 • -  Lista Echipamente - Varianta 1

 • -  Deviz general - Varianta 2

 • -  Deviz pe obiect - Varianta 2

 • -  Lista Echipamente - Varianta

 • -  Analiza cost-beneficiu

 • 2. Piese desenate

 • -  Ao - Plan de incadrare in zona

 • -  Ai - Plan de situație existent

 • -  A? - Plan de situație propus

 • -  Ci- Plan de situație - coordonator rețele

 • -  Dotări propuse Teren de sport

întocmit: C. Arh. Alexandru Panaitescu
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 1/1080 din / li, --.HG 2018

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.         y_______Din:    2 k AUG. 20W

în scopul:

1.1. LD CONSTRUIRE TEREN DE SPORT ȘCOALA MIHAIDRAGAN

Ca urmare cererii adresate de _____________________MUNICIPIUL BACAU___________________

cu domiciliul\sediul în județul____________BACAU____________* localitatea_____________BACAU____________

satul . _____________:____________________________ sectorul____:____, cod poștal _

strada__CALEA MARASESTI____________^nr 6 tM__

sc. - et             ap. -     , tel./fax________________-      _________, e-mail

înregistrată Ia nr. __________1/1080_________ din        20-08-2018


pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Bacau, Municipiul Bacau, satul ___________________________-__________________________> sectorul ~ cod poștal: _______________z

strada__________________Logofăt Tautu ______________t nr. 7     , bl.____________________:_________

sc.         , et-         ap. ~    . sau identificat prin: extras din planul cadastral pe ortofotoplan; număr cadastral ;

76342

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr. ___________250___________/_______2008

faza FUG       aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 84 din 13.04.2012, modificata prin HCL

nr. 114 din 20.04.2016

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii}republîcată, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Imobilul este situat în intravilanul municipiului Bacau.

Conform înscrieri privitoare la proprietate din extrasul de carte funciară pentru informare nr. 52407 din 17.07.2018, imobilul aparține domeniului public al Municipiului Bacau si exista înscrieri privitoare la sarcini -drept de închiriere SC Lider Sport SRL - contract de închiriere nr. 1 /2006 din 29.11.2006 si hotarare

( ! judecătoreasca nr. 799/2015 din 23.06.2015 emisa de Tribunalul Bacau (in dosar nr. 6467/110/2012 irevocabila prin decizia civila nr. 147/R/14.03.2016 a Curții de Apel Bacau).

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală: teren curți construcții, școala, sala de sport, magazie.

Funcțiunea aprobată prin P.U.G./2012 este zonă instituții publice, servicii, inclusă în UTR 9.

Terenul se află în zona "B" de impozitare.

1/4

/z

 • 3. REGIMUL TEHNIC

Conform anexa REGIM TEHNIC

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE - TEREN DE SPORT ȘCOALA MIHAIDRAGAN

Certificatul de urbanism nu ține Ioc de autorizație de construire sau autcjrizație de desffirîțare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: AGENTÎA PT. PROTECȚIA MEDIULUI, str. Oituz nr. 23 mun. BACAU jud. Bacau

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătura cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicuiuiși accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE,-prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ a! autorității competente pentru protecția mediului.

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competențe cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

,=T~ -.-77^        ------.............. '                 ------------- ;  ‘         —    ......."

In situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest râpt autorității administrației publice competente.

 • 5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism (copie);

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):

  [3 D.T.A.C.

  □ D.T.O.E,

  □ D.T.A.D.

  d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism:

  d.l) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

  0 alimentare cu apă

  □ gaze naturale

  Alte avize/acorduri

  13 canalizare

  H telefonizare

  Q alimentare cu energie electrică

  □ salubritate

  Q alimentare cu energie termică

  □ transport urban

  d.2) avize și acorduri privind:

  □ securitatea la incendiu

  □ protecție civilă

  □ sănătatea populației

d.3) avizele/acordurile specifice ale administrației publice centrale șî/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

d.4) Studii de specialitate

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

 • f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):

scutit

Achitat taxa de.....lei, conform chitanței nr......din.......

scutit

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de 2 L AUG. 2018

3/4

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,republicată, cu modificările si completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea

Certificatului de urbanism nr.

de la data de..............până la data de.................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR,


SECRETAR,

c

ARHITECT ȘEF,

Data prelungirii valabilității:..................

Achitat taxa de..................Iei, conform Chitanței nr.............. din-..................

Transmis solicitantului la data de.................. direct/prin poștă.


Imobilul se află în zona II - zonă cu regim de înălțime pentru construcții impus.

Funcțiunea dominanta a zonei:

 • - instituții publice reprezentative, instituții publice de interes regional sau local, servicii, comerț, situate în clădiri independente sau cu alte funcțiuni (ex. Ea parterul blocurilor de locuit)

 • - zona cu instituții de interes public sî/sau terenuri libere care prin adaugare de noi obiective va conduce la ridicarea gradului de confort urban

Funcțiunile complementare admise:

 • - locuire

 • - odihna si agrement (spatii verzi amenajate si platforme pieton a le aferente obiectivelor propuse)

 • - circulație pieton ala si carosabila

 • - staționare autovehicule (parcaje, garaje)

 • - echipare tehnico-edilitara si construcții aferente.

Utilizări admise:

 • - funcțiuni administrative, funcțiuni financiar-bancare, funcțiuni comerciale cu caracter urban, funcțiuni comerciale cu caracter extraurban, funcțiuni de cult, funcțiuni de cultura, funcțiuni de învatamant, funcțiuni de sanatate, funcțiuni de sport, funcțiuni de turism cu caracter intraurban, funcțiuni aferente infrastructurii de transport public, servicii aferente zonelor de locuințe (servicii de proximitate), echipamente publice aferente zonelor de locuințe.

Utilizări interzise

Este interzisa realizarea de:

 • - construcții care prin destinație produc noxe, polarizează sau generează trafic intens sau pot genera riscuri tehnologice - unitati / servicii de mica industrie sau cu profil agricol

 • - construcții nereprezentative pentru oraș care prin conformare, volumetrie sau aspect exterior depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii

 • - construcții care nu sunt legate direct de activitatî permise în zona

 • - construcții cu caracter permanent sau provizoriu (tarabe, chioșcuri) pe domeniul public, fara obținerea avizelor legale

 • - plantații inalte si de amenajari ambientale ale spatiilor publice care pot afecta calitatea peisajului urban, vizibilitatea către monumentele de arhitectura sau desfășurarea în bune condiții a circulației auto.

Pentru UTR 4 - zona de instituții publice si sevicii se admite:

 • - regim de înălțime maxim admis: P+1-2

 • - P.O.T. maxim - 75%

 • - C.U.T. = 2,0.

Se solicita construire teren de sport școala Mihai Dragan.

Se vor respecta distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei conform Codului Civil, distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, precum și distanțele prevăzute de normele sanitare.

CA I ivw WIN rLANUL UAUAS I RAL PE QRTOFOTOPLAN

AN ZBOR 2010

SCARA 1:2.000■ii

ț?.

■ 1

■ *

■ i ;


•r-

■ii

646400

I— J Amplasament nr. cad.: IE76342L.UAI-BACĂU—

JUDEȚUL BACĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU


ANEXĂ LA

CERTIFICATUL DE URBANISM Nr. £7^ din 2 4.A1O18.Arhitect ș^f,


• -r-’s^so--

.''’n’tirrpa ct

- ziicdd.aet ... 10,081018 •

■ 30.-f .......cun^!HOP3-/2(M8 '

, aL .....MIHAELASILÂV -PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A CORPULUI

DE PROPRIETATE

(inti avilaii)

Scara î : 500

Judelui BACAU

Școala "MIHA1

Proprietar .

Utiiluicn udminislraiit - Icriloriala BACAU

CONSILIUL LOCAL BACAU

Cod SI RUTA 2O3W

Domiciliul ■

Adresn: slnidu LOGOFĂT TAUTU

{'alea MA14ASEST1. nr . 6

nr. 7 , municipiul BACAU

ÎX'r. cadastral ;il corpului de pruprictutv

municipiul BACAU

1

1

■■UHU

___    10005923618!_______încheiere Nr. 52407 /17-07-2018

r'

Cadastru și Publicitate Imobiliară BACAU

* VîiTțm w)>l1 i it   Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacau

Dosarul nr. 52407 / 17-07-2018

ÎNCHEIERE Nr. 52407

Registrator: EMILIA PALAR                        Asistent: LEN UTA-LI LIANA ALEXANDRESCU

Asupra cererii introduse de MUNICIPIUL BACAU domiciliat in Loc. Bacau. Calea Marasesti, Nr. 6, Jud. Bacau privind Rectificare in cartea funciara, in baza:

-Act Administrativ nr.plan de amplasament si de delimitare a imobilului/17-07-2018 emis de PFA DINU VASILE;

fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare, tariful achitat in suma de 0 lei, cu documentul de plata:

pentru serviciul avand codul 255

Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la inscriere

DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la:

= imobilul cu nr. cadastral 76342, înscris in cartea funciara 76342 UAT Bacau avand proprietarii: MUNICIPIUL BACAU in cota de 1/1 de sub B.l, ;

- se repoztioneaza imobilul asupra A.l, Al.l, Al.2, Al.3 sub B.2 din cartea funciara 76342 UAT Bacau;

Prezenta se va comunica părților:

DINU VASILE

MUNICIPIUL BACAU

*) Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bacau, se înscrie in cartea funciara si se soluționează de către

registratorul-sef

Data soluționării, 06-08-2018


Registrator,


LENUTA-
Nr.cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

7

9276

Intravilan mun. Bacau.str. Logofăt Tautu nr 7, județ BACAU

Nr. carte funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

BACAU


Nr.


parcela2

TOTAL


Categorie de folosința

CC


Suprafața _ MP) _ .

9276

9276 ~


Mențiuni


Intravilan. Terenul este împrejmuit.


B. Date referitoare la construcții


Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

V7     j’5/

C1

CAS

846

Școala P+3.

v.

C2

CAS

542

Sala de sport P.

C3

CA

88

Anexa P.

TOTAL

1476

Suprafața totala măsurată a imobilului = 9276 mp .Vitmufe *4 jȘuprafata din act« 9276 mp


Executant DINU VASILE

(nume, prenume) :

Confirm executarea măsurătorilor l^teren, co^ctltudihea intopmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia 'cu realitatea din teren.’- , *   \ w/

Semnătură si stampila Ă

- GORU^**^ _______________________Data: 17.07.2018      <

________{Stampila BCPl Bac:________________________________________


Inspector

Confirm introducerea Imobilului in baza de date si atribuirea numărului cadastral.

Data \FuncVa ~ :au -


Nr.cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

9276

Intravilan mun. Bacau.str. Logofăt Tautu nr 7, județ BACAU

Nr. carte funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

BACAUNr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

9276

Intravilan. Terenul este împrejmuit

_

TOTAL

9276

■...... ■   ""    ........ •            '              —        y          j       . 5

O5 \


B. Date referitoare la construcțiiCod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

.* </

C1

CAS

846

Școala P+3.

C2

CAS

542

Sala de sport P.

C3

CA

88

Anexa P.

1476            |

Suprafața totala masurata a imobilului = 9276 mp Suprafața din act = 9276 mp


TOTAL


Executant DINU VASiLE ,

(nume, prenume)            “ Ă'f7z/<r .

CERTIFIC'* *** \

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea ihfocrrt.ril documentației cadastrale si corespondenta aceste alitatea Clin teren. > Ser/a         .

•s'

Semnătură si stampila V/.țbVi 7

\*" D ■              f

Data: 17.07.2018 c [Stampila BCPI


Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date si atribuirea numărului cadastral.

«fag»            ^7

iîul se va trece numărul cadastra, iar in lipsa numărului


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BACAU

Ofr. cerere I__52407

1    Ziua____I     "17

■     Luna ___I__07

I     Anul ~   j     ZQJ.g

■H ~ ~ 100059236181Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacau

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 76342 Bacau

A. Partea I. Descrierea imobilului


TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Bacau, Str

Tautu, Nr. 7, Jud. Bacau

Nr.'^Evechi:25831

Nr. cadastral vechf:7240 B Hs!

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe             \ <c ?

S u

Al

76342

9.276

Suprafața de teren este de 9276,18 mp                    ' Lr.IL> '

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

A1.1

76342-C1

Loc. Bacau, Str Logofăt Tautu, Nr. 7, lud. Bacau

S. construita la sol:846 mp; Școala in suprafața de 845,62 mp

A1.2

76342-C2

Loc. Bacau, Str Logofăt Tautu, Nr. 7, lud. Bacau

S. construita la sol:542 mp; Sala de sport in suprafața de 541.75 mp

A1.3

76342-C3

Loc. Bacau, Str Logofăt Tautu, Nr. 7, lud. Bacau

S. construita la sdl:88 mp; Magazie in suprafața de 87,51 mp

B» Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

11016 / 12/05/2004

Hotarare nr. 174, din 25/10/1999 emis de Consiliul Local al Municipiului Bacau (Hotarare nr. 146 din 30.10.2000 emisa de Consiliul Local al Municipiului Bacau, Anexa 1);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 .

Al, A1.1, A1.2, A1.3

1) MUNICIPIUL BACAU, domeniul public

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 25831)

52407 /17/07/2018

Act Administrativ nr. plan de amplasament si de delimitare a imobilului, din 17/07/2018 emis de PFA DINU VASILE;

B2

se repoztioneaza imobilul

Al, Al.l, A1.2, A1.3

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

29434 / 30/07/2007

Contract De închiriere nr. 1/2006, din 29/11/2006;

CI

Se noteaza dreptul de închiriere asupra suprafeței de 1000 mp teren în schimbul amenaiarii acestui teren pe o perioada de 4 ani

Al

1) SC LIDER SPORT SRL

OBSERVAȚI!: (provenita din conversia CF 25831)

38872 / 19/05/2016

Hotarare Judecătoreasca nr. 799/2015, din 23/05/2015 emis de TRIBUNALUL BACAU (in dosar nr. 6467/110/2012 Irevocabila prin Decizia civila nr. 147/R/14.03.2016 a Curții de Apel Bacau);

C2

Se noteaza Sentința-civila nr. 799/2015, din 23.06.2015, pronunțata de TRIBUNALUL BACAU, in dosar nr. 6467/110/2012 irevocabila prin Decizia civila nr. 147/R/14.03.2016 a Curții de Apel Bacau, prin care se stabilesc despaqubirile in natura a reclamantului Berza Eric

Al

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 3

Lungime Segmente

1) Va fonie lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct

început

Punct sfârșit

Lungime segment

i- (m)

1

2

10.868

2

3

63.213

3

4

13.945

4

5

104.079

5

6

20.475

6

7

72.644

7

1

101.186


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.                                        <

5-a achitat tariful de 0 RON, -     ‘       ............... *       ‘


Data soluționării,

06-08-2018


------ -----------

pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codu! nr. 755. 'VA ț Referent,
(parafa și semnătura)


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 67772001.


Pagina 3 din 3


EXTRAS DIN PLANUL CADASTRAL PE ORTOFOTOPLAN

AN ZBOR 2010

SCARA 1:2.000
ROMANIA

Agenția Națională pentru Protecția Mediului ______
Agenția pentru Protecția Mediului Bacău

Nr.l 1296/NA 2243/17.09.2018

Clasarea notificării

Ca urmare a solicitării depuse de MUNICIPIUL BACĂU, pentru proiectul „Construire teren de sport Școata Mihai Drăgan", propus a fi amplasat în Bacău, strada Logofăt Tăutu, nr. 7, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, cu nr. 11296 /13.09.2018;

 • - în urma analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră;

- având în vedere că:

 • -  proiectul propus nu intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

 • - proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prin proiect se dorește amenajarea unui teren de sport multifuncțional cu dimensiunea de 24x12 m dotat cu porți minifotbal, coșuri de baschet, fileu de tenis și fileu de volei. Suprafața incintei va fi acoperită cu material sintetic multisport. Terenul va fi împrejmuit și se va monta instalație de nocturnă .

Agenția pentru Protecția Mediului Bacău decide:

Clasarea notificării deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.

Șef Serviciu

Avize, Acord uri, Autorizații

Iuliana Bejan
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266 Tel. 0234-512750: 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: http://apmbc.anpm.ro/

Str. Narciselor, nr.14 - Bacau

J04/789/27.09.2010/ CUI:RO 27429315

Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600


Tel:0372-401.301/Fax:0234-55.11.75 web: www.apabacau.ro e-mail:manager@apabacau.ro Banca : BRD Bacau Cont:R013BRDE040SV60027870400


Nr. 4289 / @2 >  2& $

AVIZ nr.

Către, MUNICIPIUL BACAU

STR. MARASESTI, NR. 6, MUN. BACAU - JUD. BACAU

La cererea dvs. înregistrata cu nr. 4289 /13.09.2018, prin care solicitați avizul de amplasament pentru obiectivul: „l.l.l.D CONSTRUIRE TEREN DE SPORT ȘCOALA MIHAI DRAGAN” situat in STR. LOGOFĂT TAUTU, NR. 7, MUN. BACAU - JUD. BACAU ,va comunicam următoarele:

 • 1. Unitatea noastra avizeaza favorabil amplasarea obiectivului mai sus menționat pe poziția prezentata in planul de situație anexat;

 • 2. La amplasarea obiectivului in teren se vor respecta distantele minime dintre rețelele noastre de apa si canalizare si elementele dvs. de construcție conform STAS 8591 / 97 ;

 • 3. Daca in timpul executării lucrărilor la obiectivul dvs. se vor depista pe amplasament rețele de apa si canalizare, altele decât cele care au fosta trasate pe planul de situație, aveți obligația sa anunțați unitatea noastra pentru stabilirea de comun acord a noilor condiții de amplasare;

 • 4. La inceperea lucrărilor, cat si pe parcursul execuției acestora, aveți obligația sa solicitați asistenta tehnica din partea unitatii noastre.

 • 5. Termenul de valabilitate este de 1 an de la data emiterii avizului urmând ca in cazul in care nu ați

executat lucrările de construcție pe amplasamentul aprobat sa solicitați un nou aviz.              =

 • 6.  Eliberarea avizului se face după achitarea taxei de avizare la caseria unitatii noastre.

Aviz achitat cu chitanța nr. ______________ din


DIRECTOR GENERAL CHIP


SEF SERVICIU A.R. ING. GAVRILA SILVIA


ț directorXtehnic, >ING. RADULE^CUP^TRUS

ÎNTOCMIT,

ING. ROTARU MADALIN-IONUT

Nomenclatura: L-35-54-B-d-l-II


SSP

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

KRUKREAPROIECTULUI:      Construire teren de sport

Se. Mihai Dragan

AHPLASAHENT: Str.Loaofat Tautu, nr.7, Mun. Bacau. Jud. Bacau

BENEFICIAR: Municipiul Bacau

PROIECT

NR.27

DIN:

2018

NUME:

SEMNApJRA

SCARA

FAZA:

SEF PROIECT:

C ARH. ALEX PANAITESCU

1:5000

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Doc.Avize

PROIECTAT :

C ARH. ALEX PANA'TESCU

Ir-'

DATA

PLANȘA:

DIRECTOR:

ING. VLAD ION UT POPA

\J

2018

A0

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

«“«emu; COn^cUi,Mitha7Sragân"rt

AMPLASAMENT: Str.Logofat Tautu, nr.7. Mur». Bacau, Jud. Bacau

BENEFICIAR: Municipiul Bacau

PROIECT

NR.27

DIN:

2018

NUME:               SEMNĂTURĂ

SCARA

FAZA:

SEF PROIECT:

C.ARH. ALEX PANA1TESCU

1:500

PLAN DE SITUATE -propus-

Doc.Avize

PROIECTAT :

C.ARH. ALEX PANAITESCU

DATA

PLANȘA:

DÎRFCTOR:

ING. VLADIONUT POPA

2018

• 160.51

 • • 160.47

 • • 160.47


51                \

•. de I°3ca '

spațiu


• 160.34


• 150.59

1D*'ffi0.63                . 16043

160   160.54

+ TEREN SPORTIRQE^ țr" DE APĂ BACAU S-A-

14.17 S?>ȘE NESCHIMBAT

A B


< 160.53


>160.35

i ’ U


160.58  |


160.45


160.57


Cat "D" irnp. Clasa IV de imp.

Grad IV Rez.Foc

P.O.T existent.=17.64%

P.O.T propus.=29.77%

C.U.T. existent = 49.03

C.U.T. propus=61.16 +0,00=16034


Sistem de proiecție STEREO - 70

Sistem de referința altimetric M.NEAGRA


Reg.Inaltime-parter

S teren=9276mp

S teren sport propus=1125mp L gard plasa(H=4m)=140ml

Nr. cadastral - 7240

Suprafața terenului = 9276 mp


DELGAZ GRID SA, str. Pandurilor nr, 42 nr,, cod 540554, Tlrgu Mureș


MUNICIPIUL BACAU -

Str. MARASESTI Nr.6 600017 BACAU


OELGAZ GRID SA Pandurilor nr. 42 540554 Tlrgu Mureș delgaz-grki.ro


Județ Bacâu

Tel. 234547427 Fax 0


Departament Acces la Rețea

Echipa Acces Rețea Electricitate Datau Bacau

UTitulescu 33,600049, Bacau

Județul: Bacâu

T0234205474

F 0234205009


Bacau, 19.09.2018

DAMCIUCU T 0755141664

F


Stimate client

Prezenta adresa însoțește Avizul de amplasament favorabil nr. 1001959013 emis în data de 19.09.2018

Cu respect

ing. Dan Ciucu

Emitent


Aviz de amplasament favorabil

,1001959013__,19.09.2018__________

Număr aviz                                 Eliberat la data

DE (GAZ GRI D SA Pandurilor nr. 42 540554 TJrgu Mureș dekjaz-grid.ro


1) Persoană juridică


.MUNICIPIUL BACAU-

De numirea coniumatcmîd


__

Nr. înregistrare la Reg. Comerțului


,4278337________________ ,_________

CUl                                    Atribut TijmI


Reprexentat(i) prin


In calitate de


Consiliul director Perene Csulak (Director General) Carmen Ieort3 Oltean (Director General Adj.) Petro Radu

(Director General Adj.)

0


 • 2) Obiectivul:

Referitor la cererea de aviz de amplasament. înregistrată cu nr. ,1001953360       / 13.09.2018_________________

pentru obiectivul r .Construire teren de sport școala Mihai Dragan____

de la adresa str. .LOGOFĂTTAUTU____

nr.2_______________bl./sc.,_________________ap..______cod postai .600190 localitate.BACAU__

comuna._________________sector,__județ .Bacău_______________________________

în urma analizării documentației primite suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite prezentul aviz de amplasament favorabil.

 • 3) Precizări:

  • 3.1 Obiectivul nu se va amplasa peste, sub sau la distanțe mai mici față de instalațiile

DELGAZ GRID SA decât cele impuse de normele tehnice in vigoare și sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de acestea.

Sediul Central: Krgu Mureș

CUI: 10976687

Atribut fiscal: RO

J26/326/2000

Capital social subscris ți vărsat:

773.257.777.50 RON

ROHRNC80026006351770003

BCR Bacău


Departament Acces fa Rețea

Echipa Acces Rețea

Electricitate Batau

Bacau

N.Titulescu 33.600049. Bacau

Județul: Bacău

T 0234205474

F 0234205089


 • 3.2 Instalațiile din gestiunea DELGAZ GRID SA la care se poate racorda obiectivul

Construire teren de sport școala Mihai Dragan în funcție de puterea pentru care se dorește alimentarea cu energie electrică, sunt următoarele:

-rețele electrice de joasă tensiune NU ESTE CAZUL m;

-rețele electrice de medie tensiune NU ESTE CAZUL m;

-rețele electrice de înaltă tensiune NU ESTE CAZUL m;

NU sunt necesare eventuale lucrări de extindere a rețelei electrice de JT/MT/IT;

NU sunt necesare eventuale lucrări de întărire a rețelei electrice, in amonte de punctul de racordare;

DAN CIUCU î 0755141664 F


 • 3.3 Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau a creșterii puterii absorbite de către acesta, se va proceda conform legislației în vigoare. Informații despre etapele procesului de racordare la rețea, durata estimată pentru fiecare etapă, documentația și datele necesare, tarifele in vigoare practicate de DELGAZ GRID SA și temeiul legal al acestora se pot obține de pe siteul delgaz-grid.ro in centrele de relații cu cîiențiî sau la Echipele Acces Rețea Electricitate/Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau Bacau

 • 3.4 Valabilitatea avizului de amplasament reprezintă intervalul de timp de la data emiterii avizului până la data la care expiră certificatul de urbanism în baza căruia a fost emis; Prelungirea termenului de valabilitate a avizului de amplasament se poate face de către DELGAZ GRID SA, gratuit, la cererea adresată de titular cu cel puțin 15 zile înaintea expirării acestuia, in condițiile în care anterior a fost prelungit termenul de valabilitate a certificatului de urbanism in baza căruia a fost emis, și restul condițiilor (caracteristici tehnice, suprafața ocupată, înălțime, etc.) nu s-au modificat față de momentul         .1001959013

Nr, emitem avizului.

Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului de situație nr. A1         .19.09.2018

și a certificatului de urbanism nr. 675/24.08.2018                                                                  Data

1/2 • 3.5 Tariful de emitere a avizului de amplasament, in valoare de___lei, s-a achitat cu

chitanța nr..----------------------A______________________

 • - Instalațiile de distribuție aparținând Centru Exploatare Gaz si Electricitate Bacau au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat

 • - în zonă există instalații electrice ce nu aparțin DELGAZ GRID SA Centru Exploatare Gaz si Electricitate Bacau

 • - în zonă există posibilitatea funcționării unor instalații electrice ce nu aparțin DELGAZ GRID SA. Pentru acestea se va solicita avizul proprietarului.

 • - Săpăturile din zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau

 • - Executarea lucrărilor in apropierea instalațiilor DELGAZ GRID SA se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, a normelor tehnice și de protecție a muncii specifice.

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de altă natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

 • - Alte precizări in funcție de specificul obiectivului și amplasamentului respectiv:

Nu este cazul.


X

Emitent


.ing. Dan Ciucu__________

Reprezentat prin (Nume. Prenume)

2/2• 160.51

• 160.47


• 160.47


• 160.34


r 16551              \

■ de

\ spatio °e J          •

\S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

AMPLASAMENT: Str.Logofat Tautu, nr.7, Mun. Bacau, Jud Bacau

BENEFICIAR: Municipiul Bacau

PROIECT

NR.27

DIN:

2018

NUME:               SEMNATARA

SCARA

1:500

PLAN DE SITUATE

FAZA:

Doc.Avize

SEF PROIECT:

C.ARH. ALEX PANAJTESCU

PROIECTAT:

C.ARH. ALEX PANAITESCU //

DATA

2018

-propus-

PLANȘA:

A 1

DTRFCTOR:

ING. VLADIONUT POPA

Nomenclatura: L-35-54-B~d-l-nZona studiata
SSP

S.G SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

DHWMREAPROSCWI:      Construire teren de sport

Sc. Mihsi Dragan

AMPLASAMENT : Str.Loaofat Tautu. nr.7, Mun. Bacau, Jud. Bacau

BEXHCUR: Municipiul Bacau

PROIECT

NR.27

DIN:

2018

NUME:

SEMNĂTURA

SCARA

1:5000

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

FAZA:

Doc.Avize

SB= PROIECT :

CARH. ALEX PANAITESCU

~^T~

PROIECTAT :

C ARH.ALEX PANAITESCU

DATA

2018

PLANȘA:

A0

DIRECTOR:

ING. VLADIONUT POPA

M THERMOENERci gHgjr                GROUP SA BACĂUBACAU-ROMANIA

Str. Chimiei, nr, 6

Cod postai 600286


Tel. +40-234-58 50 50           Con

Fax +40-234-51 96 50

E-mai! secretariat@thermoenergy.ro


Cont BRD GS<3 Barau RO48BRDE040SV74253190400

Capital Social 10.156.800 lei ■.re          ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

NR:DATA:


CĂTRE,

MUNICIPIUL BACAU

Calea Marasesti, nr. 6


Conform certificatului de urbanism nr. 675/24.08.2018, vă comunicăm că avizam lucrarea « Construire teren de sport Școala Mihai Dragan » in Bacau, strada Logofăt Tautu, nr. 7 pe amplasamentul propus nefiind rețele de termoficare in exploatare.

Alăturat anexam planul de situație pe care s-au trasat rețelele din zona.

Avizul este valabil 12 luni de la data emiterii.
SEF SERV.TEHNIC, NECdEAI DIMA


ÎNTOCMIT,

BOGDAN TODERASCUF-04-TH-14/VAR. 1/05.01.2015


SSP

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

DENUOIEAPROSCTULUI:      Construire teren de sport

"5c. Mlhai Dragan"

AKHASABEMI: Str.Looofat Tautu. nr.7. Mun. Bacau. Jud. Bacau

KKEHCIAR: Municipiul Bacau

PROIECT

NR.27

DIN:

2018

NUME:

SEMNĂTURĂ

SCARA

Z 1:5000

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

FAZA:

Doc. Avize

SB= PROIECT:

C ARH. ALEX PANAITESCU

PROIECTAT:

CARH. ALEX PANAITESCU'

(y

DATA

201B

PLANȘA:

A0

DIRECTOR:

ING. VLADION UT POPA

v--

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

denumirea proiectului •      Construire teren de sport

DENUMIREA PROIECTULUI.                Mjhaj Dragan«

AMPLASAMENT: Str.Logofat Tautu. nr.7. Mun. Bacau. Jud Bacau

BENEFICIAR: Municipiul Bacau

PROIECT

NR.27

DIN:

2018

NUME:               SEMNĂTURĂ

SCARA

FAZA:

SEF PROIECT :

C.ARH. ALEX PANAITESCU

1:500

PLAN DE SITUAȚIE

-propus-

Doc.Avize

PROIECTAT :

CARH. ALEX PANAITESCU

DATA

PLANȘA:

DIRFCTOR:

ING.VLAD IONUTPOPA

2018

A 1

n g h u

EXPERIENȚE ÎMPREUNĂ.

Cod 00347.02.04

Aviz nr: 671


v ec straia la Registrul Comerțului sub nr. J40/8926/1997 '..oj jivc de înregistrare 427320

C recțis Executivă Tehnologie și Informație România

Câta 02.10,2018

K jir ar de înregistrare: 100/05/03/01/B/BC/12817

( au- MUNICIPIUL BACĂU

A îivsa: jud. Bacău, mun. Bacău, cal. Mărășești, nr. 6

AVIZ FAVORABIL

Ca urmare a documentației dvs. depusă la TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. - BACĂU înregistrata sub nr. 100/05/03/01/B/Bc/12817/ f 71, data 13.09.2018, privind lucrarea: “Construire teren de sport Școala MIHAI DRAGAM” în mun. Bacău, str. Logofăt Tautu, nr. 7, jud. Bacău,

vi comunicăm următoarele:

In zona/Pe suprafața de teren pe care urmează să se construiască obiectivul menționat, 'I El TKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. nu are amplasate rețele și echipamente de t omunicații electronice care să fie afectate de lucrările de construire.

Având în vedere această situație, TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. este de acord cu execuția lucrărilor proiectate conform documentației prezentate.

Pentru rețelele tehnico-edilitare aferente acestui obiectiv, proiectate în afara perimetrului studiat, beneficiarul va obține avizul TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., în baza unei documentații tehnice de specialitate.

Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data eliberării.

Daca in timpul executării lucrărilor la obiectivul dvs. se vor depista in zona amplasamentului instalații telefonice (cabluri, tuburi PVC, Be, etc ) altele decât cele trasate Iplanul de situație, aveți obligația sa anunțați TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. -■ BACĂU, la telefon 0234 204357 sau 0234 204141 - d-nul Stefanica Liviu, pentru vuliCrea de comun acord a noilor condiții de coexistenta

Avizul a fost achitat cu Bon fiscal (Ordin de plata) nr...................................din data

ca (n/ll/aaaa).....................................

Nomenclatura: 1-35-54-B-d-l-IÎ
Zona studiataTEREN SPORT PROPUS (25x4&m)


©160.35


• 160.4

* 160.41


t

%

A

4____

S.CTlNERtfOENEftSV GROUP S.A. BACĂU SERVICIUL TEHNIC


©160,®160.am


Cat "D" imp. Clasa IV de imp.

Grad IV Rez.Foc P.O.T existent.=17.64% P.O.T propus.=29.77% C.U.T. existent = 49.03

C.U.T. propus=61.16 +0,00=160,54


Sistem de proiecție STEREO - 70 Sistem de referința altimetric M.NEAGRA


Reg. I naltime-parter

S teren=9276mp

S teren sport propus=1125mp

L gard plasa(H=4m)=140ml

Nr. cadastral - 7240 Suprafața terenului = 9276 mp• 16051

 • • 160.47

 • • 16047


Spatio

^6tf.71


©160.35


• 160.4

• 160.41


©160.®l


162.06


Cat "D" imp. CJasa IV de imp.

Grad IV Rez.Foc

P.O.T existent.=17.64%

P.O.T propus.=29.77%

C.U.T. existent = 49.03

C.U.T. propus=61.16

+0,00=160,54


Sistem de proiecție STEREO - 70

Sistem de referința altimetric M.NEAGRA


Nr. cadastral - 7240

Suprafața terenului = 9276 mp


S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

OEKmapROîcmi:     Con?;uiS.?r?2 de sp.?rt

Sc. IVhhai Dragan

AMPLASAMENT: Str.Logofat Tautu, nr.7, Mun. Bacau, Jud. Bacau

BENEFICIAR: Municipiul Bacau

PROIECT

NR.27

DIN:

2018

NUME:               SEMNATARA

SCARA

FAZA:

SEF PROIECT :

C.ARH. ALEX PANAITESCU

1:500

PLAN DE SITUAȚIE

-propus-

Doc.Avize

PROIECTAT :

C.ARH. ALEX PANAITESCU //

DATA

2018

PLANȘA:

A 1

DTRFCTOR:

ING. VLAD IONUT POPA

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE

MUNICIPALE BACĂU S.A.

Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene,Nr.3,Judet Bacau

CUI: 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

Tel: 0756264979 Email: office@sspmbacau.ro,

Web: www.sspmbacau.ro

Pr. 27/2018


STUDIU DE FEZABILITATE

Prezentul Studiu de Fezabilitate reprezintă documentația in care sunt prezentate principalele caracteristici tehnico-economice ale investiției, prin care se asigura utilizarea raționala si eficienta a capitalului si acoperirea cheltuielilor materiale intr-un mod ce satisface cerințele economice si sociale pentru investiția propusa.

A.PIESE SCRISE:

1.INFORM AȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:

 • 1.1. Denumirea obiectului de investiție:

“Construire Teren de Sport - Școala Mihai Dragan”

 • 1.2. Ordonator principal de credite/lnvestitor:

PRIMĂRIA BACAU

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

-Nu este cazul

 • 1.4. Beneficiarul investiției

PRIMĂRIA BACAU

 • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții:

  • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind situația actuala necesitatea si oportunitatea promovării obiectivului de investiții si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza.

-Nu s-a intocmit pentru prezenta investiție Studiu de prefezabilitate.

 • 2.2. Prezentarea contextului: - politici, strategii, legislații, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare.

Bacaul este municipiul de reședința al județului cu același nume, proiectul de fata contribuie la relansarea activitatilor de educație fizica si sport, la furnizarea de alternative sanatoase de petrecere a timpului liber pentru populația rezidenta.

Acțiunile întreprinse in acest sens se înscriu si ca urmare a solicitării nr. 19795/15.02.2018 prin care conducerea Scolii Mihai Dragan solicita construirea unui teren de sport pentru desfasurarea in condiții optime a orelor de educație fizica se propune construirea un teren de sport multifuncțional in aceasta locație.

Obiectivul general al proiectului vizeaza reconversia funcționala a terenurilor si suprafețelor degradate in scopul revitalizarii mediului urban al Municipiului Bacau si petrecere a timpului liber pentru locuitorii municipiului., prin stimularea interesului pentru activitati cu character sportiv, creșterea nivelului de educație, de socializare si a stării de sanatate, cat si creșterea numărului de copii si tineri care sa participle la competiții sportive.

 • 2.3. Analiza situației existente si identificarea deficientelor:

Terenul pe care urmeaza sa fie amplasat obiectivul de investiții se afla in intravilanul Municipiului Bacau, pe strada Logofăt Tautu nr. 7, conform planului topo anexat.

Se propune amenajarea unui teren de sport multifuncțional cu dimensiunea de minim 24X12m. Terenul va fi dotat cu porii minifotbal, coșuri de baschet, fileu de tenis si fileu de volei, suprafața incintei trebuie sa fie acoperita cu material sintetic multisport. Terenul va fi împrejmuit conform strandardelor in vigoare.

La momentul actual sunt identificate următoarele deficiente care justifica realizarea investiției:

 • - Lipsa unui loc adecvat pentru practicarea acestui gen de activitati;

 • - Starea precara in care se afla terenul;

 • - Impactul negativ pe care-l are zona neamenajata asupra obiectivelor din zona;

 • - Nefolosirea la capacitate maxima a potențialului zonei.

 • 2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evoluția cererii, in scopul justificării obiectivului de investiții:

Investiția nu presupune furnizarea de bunuri si servicii, ca răspuns la o cerere certa si exigibila, cu conotatii economice. Investiția are caracter social.

Analizând contextul global se remarca creșterea popularității in vedrea practicării diferitelor activitati sportive. Prin urmare putem anticipa ca cererea va fi din ce in ce mai mare pentru utilizarea terenurilor de sport, in special in rândul tinerilor.

 • 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice:

Prin amenajarea terenului care face obiectul prezentului proiect “Construire Teren de Sport -

Școala Mihai Dragan” se dezvolta infrastructura de recreere existenta astfel:

 • - mai multi tineri vor începe sa ai ba activitati fizice renunțând la activitati le sedentare in favoarea mișcării.

 • - dezvoltarea fizica si a personalității tinerilor

 • - petrecerea timpului liber intr-un mod plăcut, in mijlocul unei comunități.

 • 3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

Realizarea obiectivului de investiții este analizata din prisma a doua opțiuni tehnico-economice, respectiv:

 • 1. Amenajarea unui teren de sport cu dimensiunile (24x42)m si realizarea

iluminatului cu halogen

 • 2. Amenajarea unui teren de sport cu dimensiunile (24x42)m si realizarea

iluminatului cu LED

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

 • a) Descrierea amplasamentului:

Terenul de amplasament supus studiului pentru amenajarea unui teren de sport, face parte dintr-o suprafața de 9276,18 mp al incintei Scolii Mihai Dragan, de pe Strada Logofăt Tautu nr. 7 si are următoarele vecinătăți:

 • - Nord: teren Primăria Bacau

 • - Sud: teren Primăria Bacau

 • - Est: Strada Logofăt Taut

 • - Vest: teren Primăria Bacau

Conform HCL nr. 174 din 26.10.1999 si anexa 1 la HCL nr.146 din 30.10.2000, terenul aferent incintei Scolii Mihai Dragan in suprafața de 9276,18 mp aparține domeniului public al Municipiului Bacau.

2

ho

Nu exista surse de poluare industriala in zona.

Suprafața de teren este aproximativ plana iar zona nu este inundabila.

Având in vedere faptul ca in zona se afla deja amplasate: ansamblul de construcții din

vecinătate, rezulta faptul ca exista rețele edilitare de: apa si canalizare, energie electrica, gaze naturale, telecomunicații si energie termica.

de


După obținerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism, va fi precizat gradul

echipare tehnico-edilitara a zonei si posibilitățile de asigurare a utilităților. (Vezi plan coordonator rețele).

Se va stabili totodată si daca, prin amplasarea noului imobil, vor fi necesare:

devierea,


relocarea sau protejarea unor tronsoane de rețele utilitare - Nu este cazul Nu exista obligații de servitute;

 • b) Relații cu zonele invecinate, accese existente si/sau cai de acces posibile:

Se vor realiza 3 accese noi către spațiul amenajat, unul principal si doua secundare. Accesul principal se va realiza din parcarea de pe strada Cornișa Bistriței (dinspre ( Vest). Celelalte doua se vor realiza de pe aleea adiacenta blocului 7 (dinspre Sud).

 • c) Orientări propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite.

Terenul de amplasament supus studiului pentru construirea unui teren de sport se afla in incinta Scolii Mihai Dragan ce are conform. Anexei 1 la HCL nr. 146/2000 suprafața terenului de 9276,18 mp, cu următoarele vecinătăți:

 • - Nord: teren Primăria Bacau

 • - Sud: teren Primăria Bacau

 • - Est: Strada Logofăt Taut

 • - Vest: teren Primăria Bacau

 • d) Surse de poluare existente in zona:

Poluarea este datorata de fluxului de copii din incinta scolii si prin urmare nu se poate vorbi de o sursa efectiva de poluare.

 • e) Date climatice si particularități de relief: 1 .Clima


Caracterul climatic al zonei Bacau este temperat continental, cu nuanțe specifice datorate circulației aerului prin culoarul depresionar al Șiretului si influente scandinavo-baltice. Iernile sunt geroase, adincimea maxima de inghet in zona fiind de - 0,9 m CTN iar temperatura medie anuala are valoarea de + 9,2 °C. Media multianuala a lunii ianuarie este de - 4 °C iar a lunii iulie de + 21,2 °C. Numărul mediu al zilelor cu inghet este de 126 zile pe an. Valoarea medie a precipitațiilor căzute este de cca. 542 mm. Direcția predominanta a vinturilor este dinspre nord si nord-vest. Viteza vânturilor poate depăși in timpul iernii 70 km/h, dar viteza medie este de 3,5 - 6 m/s.

Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol sO,k = 2,5 kN-mp, conform CR 1-1-3-2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor.

Presiunea de referința a vântului, mediata pe 10 minute qref = 0.5 kPa, conform CR 1-1-4-2012 “Cod de proiectare. Bazele proiectării si acțiunii asupra construcțiilor. Acțiunea vântului.”

Adâncimea de inghet

In zona Bacau, adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054-77 este considerata 80^-90 cm, masurata pe teren fara strat de zapada protector.

2.Relief Stabilitate


Amplasamentul are un aspect plan si orizontal si nu s-au remarcat in zona fenomene morfodinamice active sau de eroziune.

Accidente subterane

înainte de inceperea lucrărilor de construire va fi determinata existenta rețelelor de utilitati din subteranul amplasamentului, in urma avizelor obținute de la proprietarii rețelelor. Daca este cazul acestea se vor devia înainte de demararea lucrărilor.

Nivelul hidrostatic: nu va interveni in executarea fundațiilor. Acviferul freatic are nivel hidrostatic intre adâncimile de - 3,0 - 4,0 m CTN.

Adâncimea de inghet

In zona studiata, adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054-77 este considerata 80 90 cm, masurata pe teren fara strat de zapada protector.

 • f) Existenta unor:

 • 1. Rețele edilitare in amplasament care ar necesita relocarea/protejare, in măsură in care pot fi identificate.

 • - Terenul de sport nu vor afecta rețelele edilitare de pe amplasament.

 • 2. Posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat învecinată; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protecție.

 • - Pe amplasament sau in zona imediat învecinată nu exista informații in legătură cu eventuale monumente istorice/de arhitectura sau situri arhîologice;

 • 3. Terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranța naționala.

-In cadrul amplasamentului nu exista terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranța naționala.

 • 4. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament:

Sistemul de fundare recomandat este fundarea directa in teren natural.

Adancimea minima de fundare: pentru incastraea fundațiilor in stratul uniform de pietriș se recomanda pozarea fundațiilor la - 0,90m de la CTN actual.

Dimensionarea fundațiilor si calculul terenului de fundare se vor face pe baza presiunii convenționale care, pentru sarcini fundamentale, se va lua Pconv = 250 kPa, conform STAS 3300/2 - 85, Anexa B, Tabelul 16.

Valoarea de baza a presiunii convenționale se considera pentru fundații avand latimea tălpii B = 1,0m si adancimea de fundare fata de nivelul terenului sistematizat Df = 2,Om. Pentru alte adâncimii de fundare si alte lățimi ale tălpii presiunea ('" convenționala se va corecta conform STAS 3300/2 - 85, Anexa B, pct B.2.

Seismicitatea

In conformitate cu prevederile normativului P100-2013, amplasamentul studiat se incadreaza astfel:

 • • perioada de colt Tc = 0.7 sec;

 • • accelerația terenului pentru proiectare: ag = 0.35g;

 • • Conform normativului P100-1/2006 clasa de importanță este IV, iar categoria de importanță este “D” conform HGR 766/97. Gradul de rezistență la foc a investiției este III.

 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional, arhitectural si tehnologic:

3.2.1 Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investiții

Spațiul propus pentru Construire Teren de Sport - Școala MIHAI DRAG AN, este lipsit de construcții.

Varianta 1 - Amenajarea unui teren de sport cu dimensiunile (22x42)m cu realizarea iluminatului cu halogen

Pentru amenajarea ternului de sport cu dimensiunile de (22x42)m, in suprafața de 924 mp se propune:

 • - Curatarea, decopertarea zonei aferente terenului de sport;

 • - realizarea infrastructurii terenului de sport;

 • - acoperirea incintei cu material sintetic multisport;

 • - împrejmuirea terenului conform standardelor in vigoare si se va monta o instalație de nocturna.

Terenul va fi dotat cu porti minifotbal, panouri coșuri de baschet, fileu de tenis si fileu de volei.

 • 1.  împrejmuirea

Împrejmuirea terenului se va face perimetral cu plasa impletita zincata așezata pe doua rânduri (doua cadre din țeava rectangulara) plasați la 2,Om sudata pe stâlpii metalici din țeava rectangulara (80x80x8)mm, astfel incat inaltimea de imprejmuire sa fie de 4m. De asemenea, împrejmuirea va fi prevăzută cu 1 poarta pentru acces.

Structura metalica pe care se aseaza plasa impletita va fi confecționată din stâlpi si cadre din țeava protejata anticoroziv prin vopsirea in câmp electrostatic cu prindere in elevația de beton prin intermediul unor plăcute metalice cu praznuri.

Pentru realizarea împrejmuirii se vor respecta următoarele etape:

 • -  Săpătură manuala pentru execuția elevației stâlpilor de imprejmuire;

 • -  Trasportul pământului rezultat din săpătură;

 • -  Armarea elevației pentru realizarea împrejmuirii;

 • -  Procurarea si montarea stâlpilor de susținere a panourilor de gard;

 • -  Turnarea betonului in elevația pentru imprejmuire;

 • -  Procurarea si montarea plasei împletite zincate pe panourile din țeava rectangulara 30x20x2mm.

 • -  Turnarea betonului de panta pentru turnarea covorului din cauciuc tip tartan

 • 2.  Procurarea si montarea echipamentelor sportive

Porti metalice fotbal/handbal vor avea cadru din teva rectangulara, laterale metalice pentru fixarea porții, vopsita incamp electostatic, culoare alb/negru.

Plasa porții fotbal/handbal va fi realizata din polipropilena de 3mm grosime si ochiuri de 10cm.

Stâlpii de tenis de câmp vor fi realizați din otel, diametru 76mm si vor prezenta 4 cârlige fixe pentru prinderea fileului. Vor fi vopsiți in câmp electrostatic. Stâlpii vor fi compuși din 1 parte fixa, încastrarea in beton si o parte mobila ce se ataseaza in momentul utilizării terenului de sport multifuncțional ca teren de tenis de câmp. Fileul pentru tenis de câmp va fi realizat din polipropilena de 3mm grosime si ochiulri de 10 cm iar in partea superioara va fi prevăzut cu o banda alba de 5cm, acoperita cu PVC.

Stâlpii de volei vor fi din otel, diametrul 76mm si vor prezenta 3 cârlige fixe pentru prinderea fileului la doua inaltimi de joc. Vor fi vopsiți in câmp electrostatic. Stâlpii vor fi compuși din 1 parte fixa, încastrata in beton si o parte mobila ce se ataseaza in momentul utilizării terenului de sport multifuncțional ca teren de volei.

Fileul pentru volei va fi realizat din polipropilena de 3mm grosime si ochiuri de 10cm.

Panourile pentru baschet vor fi compuse din consola stâlp realizat din otel, diametrul 114mm, panou de baschet 180x105cm realizat din lemn masiv cu carcasa din fibra de sticla, inel cos baschet fix realizat din otel, vopsit in câmp electrostatic si plasa pentru inel cos baschet. Fixarea echipamentelor se va face in fundații de beton B200.

 • 3.  Turnarea continua a covorului elastic din cauciuc (tip tartan)

Covorul elastic din cauciuc va fi așezat prin turnare continua, nu prin placi îmbinate, cu o grosime de 20mm, un grad de UV - 7 si o greutate de 1750gr/mp, compusa dintr-un strat de granule de csuciuc compactate cu ajutorul unui liant colorat Stratul de uzura va fi realizat astfel incat sa preia o parte din șocurile provocate de cazaturi accidentale precum si sa atenueze zgomotele produse de caderea mingilor.

Covorul elastic din cauciuc este un material permeabil datorita granulelor folosite in compoziție, astfel incat poate absorbi o cantitate importanta de apa (10-201/mp), fiind funcțional pentru joc la scurt timp după încetarea precipitați lor.

Caracteristile de mai sus rezulta din raportul de încercări pentru covorul elastic de cauciuc (acoperiri amortizoare de șocuri) privind determinarea:

 • -   Rezistentei la rupere;

 • -  Absortia de apa;

 • -   Greutati specifice;

- Rezistentei remanenta la compresiune pentru acoperiri amortizoare de șocuri (covor elastic de cauciuc - tip tartan).

Proprietățile covorului elastic din cauciuc (acoperire amortizoare de șocuri) folosit la realizarea terenurilor de sport multifuncționale trebuie sa îndeplinească specificațiile tehnice referitoare la indicele de rănire la impact HIC (indicele de rănire a capului la impact, inaltimea critica de lovire a capului), determinate prin Raprt de încercare pentru covorul elastic de cauciuc (acoperiri amortizoare de șocuri).

Covorul elastic de cauciuc va fi clar delimitat pentru fiecare tip de activitate sportiva desfasurata prin combinații de suprafețe colorate si aliniamentul specific.

 • 4.  Realizarea aliniament conform tipuri de activitati:

Marcajele aplicate pe covorul elastic de cauciuc sunt transversale si longitudinale realizate cu vopsea clorcauciuc rezistenta UV, in diferite culori, rezistenta la trafic intens si vor asigura desfasurarea următoarele următoarelor activitati: fotbal/handbal, baschet, tenis de câmp si volei.

Conturul maxim al suprafeței de joc va fi realizat pe suprafața de 20mx40m, rezultând un spațiu de siguranța de 1,0m pana la împrejmuire (atat pe lungimea cat si pe latimea terenului).

Perioada de garanție acordata terenului va fi de 36 de luni, excluzând cazurile de f degradare cauzate de vandalism si de cazurile unei folosiri necorespunzatoare. Terenul va fi insotit de instrucțiuni de folosire si reguli minime de exploatare, puse la dispoziția beneficiarului, de către executant, la recepția lucrării.

Din punct de vedere structural - structura de rezistență a terenului de sport va fi realizat sub forma unor elevații din beton armat, clasa C 25/30, dispuse după doua direcții ortogonale ale terenului de sport pe conturul terenului. Grosimea elevațiilor din beton armat va fi de 20cm, iar armarea acestora se va realiza longitudinal cu bare din otel PC 52 si trasversal cu etrîeri din otel PC 52, dispusi la distanta de 20cm. Elevațiile gardului se vor realiza cu 10 cm deasupra asfaltului existent. Pe aceste elevații se vor amplasa stâlpii de susținere a gardului perimetral. Fixarea stâlpilor metalici din țeava patrata 80x80x5mm de susținere a panourilor de gard de elevațiile din beton armat se va realiza cu ajutorul unor placi de baza 200x200x8mm din tabla groasa prin intermediul unor praznuri confecționate din otel 016PC 52.

Stratul suport pentru covorul sintetic va fi considerat betonul existent si beton de panta de 1% din beton simplu marca C 12/15.

Daca in urma lucrărilor de săpătură necesare fundațiilor, se descoperă rețele de canalizare, alimentare cu apa, electricitate sau telefonie, prin grija beneficiarului, se vor executa lucrări de deviere a acestora, astfel incat fundațiile propuse nu le vor afecta in nici un fel.

Fundațiile se vor realiza la adâncimea de 0,90 m față de CTN.

Dimensionarea fundațiilor s-au făcut pe baza unei presiunii convenționale medii de calcul Pconv. = 250 KPa pentru gruparea fundamentală de sarcini nedispunandu-se de date geotehnice.

Iluminatul se va realiza cu 6 stâlpi metalici de 8m înălțime cu echipare pe fiecare stâlp cu cate 2 proiectoare similar LUXOR-01-250HM SIM si o lampa similar PRIME, deci 12 corpuri cu Halogenura metalica (similar Luxor-01-250HM Sim (19000/12963lm, 250W)) si 6 corpuri iluminat de siguranța (similar PRIME 01 6 LED/700mA, 5700K (1902lm; 13.6W)).

Instalația se va alimenta din tabloul electric generai existent in interiorul clădirii scolii prin străpungerea peretelui exterior cat si printr-un tablou de comanda pentru iluminatul terenului de sport. Tabloul de comanda se va monta langa firida de branșament de pe corpul de clădire al scolii.

Alimentarea se va realiza prin racord in cablu subteran din aluminiu cu izolație si manta de PVC armat 5x6mm ACYABY.

Pentru distribuția energiei electrice se va amplasa un tablou de comanda si protecție trifazat pe peretele sălii de sport.

Tabloul electric va fi de tip capsulat, cu grad de proiecție minim IP55, echipat cu aparatura automata de protecție si comanda atat la suprasarcina si scurt circuit, prin amplasarea de siguranțe automate.

Aceste instalații vor fi legate la priza de pamant ce se va realiza in cadrul proiectului. Priza de pamant se va realiza din din banda OL Zn si electrozi. Valoarea rezistentei de dispersie nu trebuie sa depaseasca 1 D. Se vor efectua măsurători PRAM pentru constatarea acestei valori. In caz contrar priza de pamant se va complecta cu electrozi.

Finisajele propuse se caracterizează prin aspect modern, durabilitate si rigiditate la montare.

Varianta 2 - Amenajarea unui teren de sport cu dimensiunile (22x42)m si realizarea iluminatului cu LED

In aceasta varianta terenul de sport va avea dimensiuni mai mari si anume (24x42)m, iar pentru realizarea lui se vor executa aceleași operații de execuție ca si in varianta 1 si anume:

 • - Curatarea, decopertarea zonei aferente terenului de sport;

 • - realizarea infrastructurii terenului de sport;

 • - acoperirea incintei cu material sintetic multisport;

 • - împrejmuirea terenului conform standardelor in vigoare si se va monta o instalație de nocturna.

Terenul va fi dotat cu porii minifotbal/handbal, panouri coșuri de baschet, fileu de tenis si fileu de volei.

 • 1. împrejmuirea

împrejmuirea terenului se va face perimetral cu plasa împletită zincata așezata pe doua rânduri (doua cadre din țeava rectangulara) plasați la 2,Om sudata pe stâlpii metalici din țeava rectangulara (80x80x8)mm, astfel incat inaltimea de împrejmuire sa fie de 4m. De asemenea, împrejmuirea va fi prevăzută cu 1 poarta pentru acces.

Structura metalica pe care se aseaza plasa împletită va fi confecționată din stâlpi si cadre din țeava protejata anticoroziv prin vopsirea in câmp electrostatic cu prindere in elevația de beton prin intermediul unor plăcute metalice cu praznuri.

Pentru realizarea împrejmuirii se vor respecta următoarele etape:

 • -  Săpătură manuala pentru execuția elevației stâlpilor de împrejmuire;

 • -  Trasportul pământului rezultat din săpătură;

 • -  Armarea elevației pentru realizarea împrejmuirii;

 • -  Procurarea si montarea stâlpilor de susținere a panourilor de gard;

 • -  Turnarea betonului in elevația pentru împrejmuire;

 • -  Procurarea si montarea plasei împletite zincate pe panourile din țeava rectangulara 30x20x2mm.

 • -  Turnarea betonului de panta pentru turnarea covorului din cauciuc tip tartan.

 • 2.  Procurarea si montarea echipamentelor sportive

Porii metalice fotbal/handbal vor avea cadru din teva rectangulara, laterale metalice pentru fixarea porții, vopsita in câmp electostatic, culoare alb/negru.

Plasa porții fotbal/handbal va fi realizata din polipropilena de 3mm grosime si ochiuri de 10cm.

Stâlpii de tenis de câmp vor fi realizați din otel, diametru 76mm si vor prezenta 4 cârlige fixe pentru prinderea fileului. Vor fi vopsiți in câmp electrostatic. Stâlpii vor fi compuși din 1 parte fixa, încastrarea in beton si o parte mobila ce se ataseaza in momentul utilizării terenului de sport multifuncțional ca teren de tenis de câmp. Fileul pentru tenis de câmp va fi realizat din polipropilena de 3mm grosime si ochiuri de 10 cm iar in partea superioara va fi prevăzut cu o banda alba de 5cm, acoperita cu PVC.

Stâlpii de volei vor fi din otel, diametrul 76mm si vor prezenta 3 cârlige fixe pentru prinderea fileului la doua înălțimi de joc. Vor fi vopsiți in câmp electrostatic. Stâlpii vor fi compuși din 1 parte fixa, încastrata in beton si o parte mobila ce se ataseaza in momentul utilizării terenului de sport multifuncțional ca teren de volei.

Fileul pentru volei va fi realizat din polipropilena de 3mm grosime si ochiuri de 10cm.

Panourile pentru baschet vor fi compuse din consola stâlp realizat din otel, diametrul 114mm, panou de baschet 180x105cm realizat din lemn masiv cu carcasa din fibra de sticla, inel cos baschet fix realizat din otel, vopsit în câmp electrostatic si plasa pentru inel cos baschet. Fixarea echipamentelor se va face in fundații de beton B200.

 • 3.  Turnarea continua a covorului elastic din cauciuc (tip tartan)

Covorul elastic din cauciuc va fi așezat prin turnare continua, nu prin placi îmbinate, cu o grosime de 20mm, un grad de UV - 7 si o greutate de 1750gr/mp, compusa dintr-un strat de granule de csuciuc compactate cu ajutorul unui liant colorat. Stratul de uzura va fi realizat astfel incat sa preia o parte din șocurile provocate de cazaturi accidentale precum si sa atenueze zgomotele produse de caderea mingilor.

Covorul elastic din cauciuc este un material permeabil datorita granulelor folosite in compoziție, astfel incat poate absorbi o cantitate importanta de apa (10-201/mp), fiind funcțional pentru joc la scurt timp după încetarea precipitatilor.

Caracteristile de mai sus rezulta din raportul de încercări pentru covorul elastic de cauciuc (acoperiri amortizoare de șocuri) privind determinarea:

 • -   Rezistentei la rupere;

 • -  Absortia de apa;

 • -   Greutati specifice;

- Rezistentei remanenta la compresiune pentru acoperiri amortizoare de șocuri (covor elastic de cauciuc).

Proprietățile covorului elastic din cauciuc (acoperire amortizoare de șocuri) folosit la realizarea terenurilor de sport multifuncționale trebuie sa îndeplinească specificațiile tehnice referitoare la indicele de rănire la impact HIC (indicele de rănire a capului la impact, inaltimea critica de lovire a capului), determinate prin Raprt de încercare pentru covorul elastic de cauciuc (acoperiri amortizoare de șocuri).

Covorul elastic de cauciuc va fi clar delimitat pentru fiecare tip de activitate sportiva desfasurata prin combinații de suprafețe colorate si aliniamentul specific.

 • 4. Realizarea aliniament conform tipuri de activitati:

Marcajele aplicate pe covorul elastic de cauciuc sunt transversale si longitudinale realizate cu vopsea clorcauciuc rezistenta UV, in diferite culori, rezistenta la trafic intens si vor asigura desfasurarea următoarele următoarelor activitati: fotbal/handbal, baschet, tenis de câmp si volei.

Conturul maxim al suprafeței de joc va fi realizat pe suprafața de 20mx40m, rezultând un spațiu de siguranța de 1,0m pana la împrejmuire (atat pe lungimea cat si pe latimea terenului).

Perioada de garanție acordata terenului va fi de 36 de luni, excluzând cazurile de degradare cauzate de vandalism si de cazurile unei folosiri necorespunzatoare. Terenul va fi insotit de instrucțiuni de folosire si reguli minime de exploatare, puse la dispoziția beneficiarului, de către executant, la recepția lucrării.

(         Structura de rezistență a terenului de sport va fi realizat sub forma unor elevații din

beton armat, clasa C25/30, dispuse după doua direcții ortogonale ale terenului de sport. Grosimea elevațiilor din beton armat va fi de 20cm, iar armarea acestora se va realiza longitudinal cu bare din otel PC 52 si trasversal cu etrieri din otel PC 52, dispusi la distanta de 20cm. Elevațiile gardului se vor realiza cu 10 cm deasupra asfaltului existent. Pe aceste elevații se vor amplasa stâlpii de susținere a gardului perimetral. Fixarea stâlpilor 80x80x5mm de susținere a panourilor de gard de elevațiile din beton armat se va realiza cu ajutorul unor placi de baza 200x200x8mm din tabla groasa prin intermediul unor praznuri confecționate din otel 016PC 52.

Stratul suport pentru covorul sintetic va fi considerat betonul existent si beton de panta de 1% din beton simplu marca C 12/15.

Daca in urma lucrărilor de săpătură necesare fundațiilor, se descoperă rețele de canalizare, alimentare cu apa, electricitate sau telefonie, prin grija beneficiarului, se vor executa lucrări de deviere a acestora, astfel încât fundațiile propuse nu le vor afecta in nici un fel.

Fundațiile se vor realiza la adâncimea de 0,90 m față de CTN.

Dimensionarea fundațiilor s-au făcut pe baza unei presiunii convenționale medii de calcul Pconv. = 250 KPa pentru gruparea fundamentală de sarcini nedispunand de date geotehnice.

Iluminatul se va realiza cu 6 stâlpi metalici de 8m inaltime cu echipare pe fiecare stâlp cu cate 2 proiectoare LED similar POWER FLEX si o lampa similar PRIME, deci 12 corpuri cu LED (similar Power-Flex-02 48LED/960 840 60 20180LM 148.2W (buc)) si 6 corpuri iluminat de siguranța (similar PRIME 01 6 LED/700mA, 5700K (1902lm; 13.6W)).

Instalația se va alimenta din tabloul electric general existent in interiorul clădirii scolii prin străpungerea peretelui exterior cat si printr-un tablou de comanda pentru iluminatul terenului de sport. Tabloul de comanda se va monta langa firida de branșament de pe corpul de clădire al scolii.

Alimentarea se va realiza prin racord in cablu subteran din aluminiu cu izolație si manta de PVC armat 5x6mm ACYABY.

Pentru distribuția energiei electrice se va amplasa un tablou de comanda si protecție trifazat pe peretele sălii de sport.

Tabloul electric va fi de tip capsulat, cu grad de protecție minim IP55, echipat cu aparatura automata de protecție si comanda atat la suprasarcina si scurt circuit, prin amplasarea de siguranțe automate.

Aceste instalații vor fi legate la priza de pamant ce se va realiza in cadrul proiectului. Priza de pamant se va realiza din din banda OL Zn si electrozi. Valoarea rezistentei de dispersie nu trebuie sa depaseasca 1 ’Q. Se vor efectua măsurători PRAM pentru constatarea acestei valori. In caz contrar priza de pamant se va complecta cu electrozi.

Finisajele propuse se caracterizează prin aspect modern, durabilitate si rigiditate la montare. Toate materialele puse in opera vor fi insotite de certificate de calitate si garanție.

Soluția cu iluminatul cu halogen (Varianta 1) prezintă avantajul costului cel mai redus.

 • 3.2.2. Varianta constructiva de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia

Varianta constructiva de realizare a investiției, selectata de proiectant este:

( Varianta 1 - Amenajarea unui teren de sport cu dimensiunile (22x42)m cu realizarea iluminatului cu halogen.

Alegerea acestei variante constructive s-a realizat avand in vedere avantajele pe care le comporta, comparativ cu Varianta 2, respectiv:

 • -  Suprafața care se pretează amplasării in zona alocata din incinta Scolii

 • -  Folosirea de materiale ușor de procurat si punere in opera

 • -  Atractivitatea crescută a obiectivului.

 • 3.2.3. Echiparea si dotarea specifica funcțiunii propuse in ambele variante

Dotarea si echiparea obiectivului se va face cu elementele de baza necesare funcțiunii

Obiectivul va avea următoarele dotări:

Porti minifotbal

buc.

2

Panouri coșuri de baschet

buc.

2

Fileu de tenis

buc.

1

Fileu de volei

buc.

1

Mingi de baschet

buc.

2

Mingi de fotbal!

buc.

2

Mingi de handbal!

buc.

2

Rachete de tenis de câmp

buc.

2

Seturi de mingi de tenis de câmp (3buc./set)

buc.

2

 • 3.3. Costurile estimative ale investiției:

  • 3.3.1. Costuri estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea in considerare a costurilor unor investiții similare, corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investiții

Varianta 1 - Amenajarea unui teren de sport cu dimensiunile (22x42)m cu realizarea iluminatului cu halogen.

Hotararea nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare, nu cuprinde tipul de lucrări ce urmeaza sa se realizeze in timpul obiectivului. In plus, aceasta hotarare a fost abrogata, iar in prezent nu exista un standard de cost înlocuitor.

In Municipiul Bacau nu s-au realizat alte investiție similare. Costurile estimate au avut ia baza oferte de preț si preturile pieței pentru diverse tipuri de lucrări.

Valoarea totala de investiții este de 734.943,05 lei din care valoarea fara TVA este 617.599,20 lei.

Devizul general este prezentat in continuare, in timp ce devizele pe obiecte sunt anexate la documentație.

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

CONSTRUIRE TEREN DE SPORT - ȘCOALA MIHAI DRAGAN

VARIANTA 1 - cu realizarea iluminatului cu halogen

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

Crt.

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa

0,00

0,00

0,00

2.2.

Racord Canalizare

0,00

0,00

0,00

2.3.

Alimentare cu energie electrica

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

1.200,00

228,00

1.428,00

3.1.1. Studii de teren (studii topo) + (studii geotehnice)

1.200,00

228,00

1.428,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații (Doc CU+Doc Avize+Doc Cadastrale)

3.000,00

570,00

3.570,00

3.3.

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

21.600,00

4.104,00

25.704,00

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate si deviz general

12.000,00

2.280,00

14.280,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor (DTAC)

4.000,00

760,00

4.760,00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectuiui tehnic si a detaliilor de execuție

600,00

114,00

714,00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

5.000,00

950,00

5.950,00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanța

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistentă tehnică

3.350,00

636,50

3.986,50

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1.500,00

285,00

1.785,00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

500,00

95,00

595,00

3.8.2. Dirigintie de șantier

1.850,00

351,50

2.201,50

TOTAL CAPITOL 3

29.150,00

5.538,50

34.688,50

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

517.587,57

98.341,64

615.929,21

4.1.1.

Arhitectura

0,00

0,00

0,00

4.1.2.

Structura de rezistenta - Teren de sport

437.472,14

83.119,71

520.591,85

4.1.3.

Instalații electrice

80.115,43

15.221,93

95.337,36

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.3.1

Echipamente teren de sport

0,00

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

4.892,19

929,52

5.821,71

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

522.479,76

99.271,15

621.750,91

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

3.000,00

570,00

3.570,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.000,00

190,00

1.190,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

6.726,46

1.278,03

8.004,49

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

2.602,94

0,00

2.602,94

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

520,59

0,00

520,59

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M

2.602,94

0,00

2.602,94

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme sî autorizația de construire/desfiintare

1000,00

0,00

1.000,00

5.3.

Cheltuieli diverse sî neprevăzute 10%

54.742,98

10.401,17

65.144,14

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500,00

95,00

595,00

TOTAL CAPITOL 5

65.969,44

12.534,19

78.503,63

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la

0,00

0,00

0,00

| recepție

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

617.599,20

117.343,85

734.943,05

din care C + M {1.2+1.3+1.4+2+.4.1+4.2+5.1.1)

520.587,57

98.911,64

619.499,21

Varianta 2 - Construirea terenului de sport cu dimensiunile (22x42)m cu realizarea iluminatului cu LED

Valoarea totala de investiții este de 765.205,82 lei din care valoarea fara TVA este 643.030,10 lei. Devizul general este prezentat in continuare, in timp ce diferentele fata de Varianta 1 sunt sintetizate in paragrafele următoare.

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

CONSTRUIRE TEREN DE SPORT - ȘCOALA MIHAI DRAGAN

VARIANTA 2 - cu realizarea iluminatului cu LED

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa

0,00

0,00

0,00

2.2.

Racord Canalizare

0,00

0,00

0,00

2.3.

Alimentare cu energie electrica

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

1.200,00

228,00

1.428,00

3.1.1. Studii de teren (studii topo) + (studii geotehnice)

1.200,00

228,00

1.428,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații (Doc CU+Doc Avize+Doc Cadastrale)

3.000,00

570,00

3.570,00

3.3.

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

21.600,00

4.104,00

25.704,00

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate si deviz general

12.000,00

2.280,00

14.280,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor (DTAC)

4.000,00

760,00

4.760,00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

600,00

114,00

714,00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

5.000,00

950,00

5.950,00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistentă tehnică

6.500,00

1.235,00

7.735,00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1.500,00

285,00

1.785,00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

500,00

95,00

595,00

3.8.2. Dirigintie de șantier

5.000,00

950,00

5.950,00

TOTAL CAPITOL 3

32.300,00

6.137,00

38.437,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

537.358,86

102.098,18

639.457,04

4.1.1.

Arhitectura

0,00

0,00

0,00

4.1.2.

Structura de rezistenta - Teren de sport

437.472,14

83.119,71

520.591,85

4.1.3.

Instalații electrice

99.886,72

18.978,48

118.865,20

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.3.1

Echipamente teren de sport

0,00

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

4.892,19

929,52

5.821,71

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

542.251,05

103.027,70

645.278,75

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

3.000,00

570,00

3.570,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.000,00

190,00

1.190,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

6.943,95

1.319,35

8.263,30

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

2.701,79

0,00

2.701,79

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

540,36

0,00

540,36

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M

2.701,79

0,00

2.701,79

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1000,00

0,00

1.000,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

57.035,11

10.836,67

67.871,77

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500,00

95,00

595,00

TOTAL CAPITOL 5

68.479,05

13.011,02

81.490,07

CAPITOLUL 6 Cheltuieii pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepție

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

643.030,10

122.175,72

765.205,82

din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+.4.1+4.2+5.1.1)

540.358,86

102.668,18

643.027,04

 • 3.3.2. Costuri estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a investiției publice

Din punct de vedere al costurilor pentru perioada de operare a investiției, pentru scenariul de referința acestea au fost dimensionate după cum urmeaza :

- cheltuieli cu intretinerea si reparațiile echipamentelor si dotărilor, dimensionate cu valoarea 0 in primii ani, in care investiția va fi in garanție, iar ulterior cu sume progresive crescătoare, pe măsură acumulării de uzura fizica si morala la nivelul echipamentelor si dotărilor; costurile cu intretinerea si reparațiile infrastructurii sunt estimate la aproximativ 30% din valoarea echipamentelor Inițiale. Costurile sunt indexate anual cu 5%

CONCLUZII PRIVIND COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

Perioada

Costuri Varianta 1 (lei cu TVA)

Costuri Varianta 2 (lei cu TVA)

Recomandata

Realizarea investiției

734.943,65

765.205,82

Varianta 1

Contribuția proprie la realizarea investiției

100%

100%

Varianta 2 comporta costuri investitionale mai mari. Analizând cumulativ perioadele de realizare si operare a investiției, Varianta 1 este varianta optima, atat din punct de vedere economic, cat si tehnic.

 • 3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz:

 • - studiu topografic; - DA

 • - studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a terenului; - NU E CAZUL

 • - studiu hidrologic, hidrogeologic; - NU E CAZUL

 • - studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice: - NU E CAZUL

 • - studiu de trafic si studiu de circulație; - NU E CAZUL

J                                                                  1       5

 • - raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică; - NU E CAZUL

 • - studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere - NU E CAZUL

 • - studiu privind valoarea resursei culturale; - NU E CAZUL

 • - studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției. - NU E CAZUL

 • 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției:

Scenariul 1 si Scenariul 2:

Nr. Ort.

Grafic de realizare

ANUL1

L

1

L

2

3

4

L

5

L

6

L

7

1

Avize, acorduri si autorizații

2

Proiectare

3

Organizare de șantier

4

Asistenta tehnica

5

Execuție lucrări de investiții

6

Dirigentie de șantier

7

Dotare investiție

8

Recepția lucrărilor

4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PROPUS(E)

Analiza cost-beneficiu a fost realizata cu respectarea prevederilor HG 907/2016 si reglementarilor naționale si europene privind investițiile din fondurile publice.

Prezenta analiza cost-beneficiu a fost realizata după liniile directoare date de Documentul de lucru nr.4 al Comisiei Europene „Orientări privind metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu”.

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința si prezentarea scenariului de referința

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiara) este de a calcula indicatorii performantei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Aceasta analiza este dezvoltata, in mod obișnuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului legal) al infrastructurii.

Amplasamentul Proiectului

Municipiul Bacau, Strada LOGOFĂT TAUTU nr.7, județul Bacau.

Definirea obiectivelor:

Obiectivul general ii constituie crearea de noi activitati educative si sportive.

Obiectivele specifice:

Terenul de sport oferă experiențe esențiale si de dezvoltare a copiilor in domenii precum abilitatiile sociale, creativitatea, etc., deasemenea posibilitatea de creeare a unei zone de sport si recreație si pentru persoanele adulte.

Orizontul de timp:

Proiectul are in vedere un orizont de timp de 20 de ani in conformitate cu indicative privind elaborarea analizei cost-beneficiu.

Ipoteze de lucru:

Rata de actualizare utilizata in analiza financiara pentru fluxurile de numerar viitoare a fost stabilita la 5%

Se face abstracție de faptul ca investiția se realizează (executa) in 12 luni calendaristice (durata efectiva de construire a investiției) si se va considera anul unu, an de realizare a investiției, toate costurile investitionale urmând a fi atribuite primului an de analiza. S- au considerat următorii 20 ani de operare.

Valoarea investiției este de 734.943,05 lei cu TVA

 • - Valoarea reziduala rezultata la sfârșitul periodei de analiza este data de valoarea potențiala de vanzare a sistemului. Data fiind uzura fizica si morala la care sunt supuse elementele investitionale in decursul timpului se poate considera o valoare reziduala la căpătui a 20 de ani de 15% din valoarea investiției.

 • 4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Principalele tipuri de vulnerabilitate generatoare de situații de urgenta si care pot afecta investiția, grupate in funcție de natura lor sunt:

Vulnerabilități naturale:

(r'     - Fenomene meteorologice periculoase

v - Incendii de orice fel

- Fenomene distructive de origine geologica alunecări de teren sau cutremure de pamant. Vulnerabilități Tehnologice:

-Accidente, avarii, explozii si incendii

 • - Poluare ape

 • 4.3. Situația utilităților si analiza de consum:

Utilitățile necesare se regăsesc pe raza municipiului Bacau si deservesc zona propusa pentru amplasarea organizării de șantier.

 • 4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Impactul social manifestat prin: asigurarea unui nivel optim al calitatii vieții.

 • b) estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției: in faza de realizare, in faza de operare;

C Forța de munca estimata este: In faza de Operare: 2; In Faza de realizare: 20

Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, după caz;

Impactul de mediu manifestat prin: evitarea poluării solului si a pânzei fratice si imbunatajirea controlului factorilor de risc împotriva bolilor.

 • c) impactul obiectivului de investiții raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integrează, după caz.

Impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integrează este minim si nu prezintă probleme desosebite.

 • 4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investiții.

UAT Bacau nu va percepe taxe pentru utilizarea serviciului in obiectivul de investiții.

 • 4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate, sustenabilitatea financiara.

Analiza financiara are ca scop demonstrarea faptului ca proiectul de investiții este pe de o parte, necesara din punct de vedere economic si contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii regionale, iar pe de alta parte pentru a arata necesitatea intervenției financiare a bugetului local sau de stat pentru ca proiectul sa fie viabil din punct de vedere financiar.

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica si măsură din punct de vedere monetar impactul proiectului si de a determina costurile si beneficiile aduse de acesta.

De asemenea, analiza financiara va evalua profitabilitatea financiara a investiției ce va fi determinata cu indicatorii de performanja financiara precum: fluxul de numerar cumulat, rata interna de rentabilitate a investiiei, valoarea neta actualizata corespunzătoare si raportul cost/beneficiu. Acești indicatori se regăsesc calculați! in cadrul anexelor.

Pentru determinarea fezabilității financiare a proiectului vor fi urmăriți următorii indicatori de performanta:

Valoarea actuala neta (VAN) - este valoarea obtinuta prin actualizarea fluxurilor de numerar cu o rata de actualizare;

Rata interna de rentabilitate (RIR) - este acea valoare a ratei de actualizare pentru care valoarea actuala neta este egala cu zero;

Analiza financiara, care a fost realizata in doua variante „Scenariu 1” si „Scenariu 2", folosind metoda incrementala a constat in parcurgerea următoarelor etape:

 • a) Investiția de capital

 • b) Evoluția prezumata a costurilor de operare

 • c) Evoluția prezumata a tarifelor

 • d) Evoluția prezumata a veniturilor

 • e) Sustenabilitatea proiectului

 • f) Calculul principalilor indicatori financiari: Rata rentabilității financiare interne si Valoarea financiara neta actualizata precum si raportul cost beneficiu.

 • a) Investiția de capital

Costul total cu investiția cuprinde cheltuieli cu objinerea de avize si acorduri, cu proiectarea, asistenta tehnica si consultanta, cheltuieli pentru lucrările de execuție, cheltuieli cu organizarea de șantier, taxe si comisioane, cheltuieli cu darea in exploatare, etc.

Bugetului total al Proiectului inclusiv TVA conform DG este:

f ':

 • b) Evoluția prezumata a costurilor de operare

Pentru menținerea stării de viabilitate a obiectivului in intervalul duratei normale de funcționare se prezuma următoarele cheltuieli.

In zona nu exista zona de recreere pentru copii in condiții optima si locuitorii din zona nu pot beneficia de servici conforme.

Scenariu 2

Determinarea fluxurilor de cheltuieli - Scenariu 2, au fost înscrise valori rezultate in urma următorului raționament.

Costurile de exploatare sunt acele costuri generate în cursul activitatii curente. Aceste cheltuieli fiind mult prea mari.

Scenariu 1

Determinarea fluxurilor de cheltuieli - Scenariu 1, au fost inscrise valori rezultate in urma următorului raționament.

Categoriile de cheltuieli de operare la scenariu 1 sunt următoarele:

Costuri de întreținere si iniocuire (întreținere curenta) - Costurile de întreținere sunt acele cheltuieli legate de întreținerea si funcționarea in bune condiții a sistemului de joaca. Astfel au fost considerate cheltuieli pentru reparații si înlocuiri periodice in valoare de 20.000 lei anual.

Costuri de exploatare - costurile de exploatare aferente amenajării locului de joaca a fost prezumat a fi de 10.000 lei anual.

Evoluția prezumata a costurilor este prezentata in Tabelul 1, Tabelul 2 si Tabelul 3 al analizei.

 • c) Evoluția prezumata a tarifelor

UAT Bacau nu va percepe taxe pentru utilizarea terenului.

 • d) Evoluția prezumata a veniturilor

In varianta scenariu 1, nu exista venituri generate la bugetul Municipiului Bacau

In varianta scenariu 2, realizarea obiectivului nu va genera venituri la bugetul Municipiului Bacau.

Rentabilitatea financiara a scenariului 1 se regăsește in Tabelul nr. 4 al Analizei economico-financiare.

 • e) Sustenabilitatea financiara a proiectului

Din analiza fluxurilor de numerar înregistrat la sfârșitul fiecărui an reiese faptul ca proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor proiectului. Solicitantul prezintă modul in care in orizontul de timp al proiectului sursele de finanțare vor egala in mod consistent plățile an după an . Sustenabilitatea este demonstrata atunci când fluxul de numerar generat cumulat este pozitiv pentru toti anii luati in considerare. Consiliul local trebuie sa asigure din fonduri proprii contribuția proprie la investiție. Costurile operaționale (întreținere ) vor fi suportate in întregime tot de către Consiliul Local. Aceasta face ca fluxul net de numerar cumulat sa fie negativ pe toata perioada analizata deoarece aceasta investiție nu produce venituri. Tabelul nr. 5

 • f) Profitabilitatea financiara a investiției

Profitabilitatea financiara a investiției a fost determinate prin estimarea ratei financiare de rentabilitate a investiției FRR/C pe baza fluxului de numerar net actualizat cu rata de actualizare de 5 % si prin calcularea venitului net actualizat al investiției VNA/C.

(          Indicatorii financiari arata capacitatea beneficiilor financiare ale proiectului de a

susține costul total cu investiția indiferent de sursele de finanțare ale acestuia. Faptul ca VNA/C este negativ, iar FRR/C este mai mic decât rata de actualizare arata ca proiectul necesita intervenție financiara din fonduri nerambursabile pentru a fi viabil.

Rata interna a rentabilității financiare a investiției este calculata luând in considerare costurile totale ale investiției ca o ieșire (împreuna cu costurile de exploatare), iar beneficiile ca o intrare. Ea masoara capacitatea veniturilor din exploatare de a susține costurile investiției.

De asemenea, s-a determinat si raportul cost/beneficii, unde costurile se refera la cheltuielile de exploatare pe perioada de referința, iar beneficiile se refera la veniturile obținute din exploatarea investiției.

Indicatorii financiari ai investiției

Valoare (Mii ron)

VALOAREA ACTUALIZATA NETA (20 ani)

- 552.992,902

RATA INTERNA DE RENTABILITATE (20 ani)

- 9,49%

VNA/C are o valoare negativa datorita fluxului de numerar negativ in primii ani de implementare, care datorita procedurii de actualizare, are un impact mult superior decât anii următori ai analizei când se înregistrează valori pozitive.

Determinarea rentabilitatatii financiare a investiției este prezentata detaliat in Tabelul 4 de mai sus.

Astfel proiectul necesita intervenție financiara, deoarece VNAF/C este negativ, iar RIRF/C este mai mica decât rata de actualizare (RIRF/C < 5)

 • 4.5. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate.

întrucât obiectul de investii are o valoare totala estimata ce nu depășește pragul pentru care documentația tehnîco-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 s-a elaborat Analiza Cost Eficacitate.

Analiza cost-eficacitate este utilizata atunci când măsură rea beneficiilor in termeni monetari este imposibila sau informațiile necesare sunt dificil de determinat sau in orice alt caz când orice încercare de a face o măsurare precisa monetara a beneficiilor ar fi dificila sau deschisa litigiului.

Analiza cost eficacitate va compara varianta scenariu 1 cu varianta scenariu 2.

In varianta scenariu 2 nu se vor mai realiza lucrările de amenajare a locului de joaca, fiind costurile mai mari.

Comparația economica a variantelor:

Varianta

Valoarea invesl

tîtie

Observații

Fara TVA

Cu TVA

Scenariu 1

617.599,20

734.943,05

îndeplinește obiectivele generale si specifice - valoare optima

Scenariu 2

643.030,10

465.205,82

îndeplinește obiectivele generale si specific - are o valoare mai mare

Pentru a fundamenta decizia de alegere a uneia dintre cele doua variante luate in calcul s-a folosit metoda analizei multi criteriale.

Analiza multi crîteriala ia in considerare simultan o varietate de obiective in legătură cu intervenția evaluata. Ea facilitează considerarea ca in evaluarea investiției f obiectivele decidentului public ar putea sa nu fie incluse in analiza financiara sau analiza economica.

Premisele care au stat la baza rezultatului expus mai jos sunt următoarele:

 • -  Obiectivele au fost definite corespunzător fiind exprimate in variabile măsurabile

 • -  Odata constituit vectorul obiectivelor li s-a atribuit o pondere reflectând importanta relativa a acestora

 • -  Analiza impactului a constat in analizarea pentru fiecare din criteriile alese a efectelor pe care le produce. Rezultatele in cazul de fata sunt calitative (judecata de merit)

 • -  Estimandu-se efectele intervenției exprimate in criteriile selectate li s-au acordat un anumit scor

 • -  Scorurile au fost agregate pe baza preferințelor relevate

Punctajul acordat a fost stabilit astfel, 4 (impact maxim) pentru varianta cu proiect si 1 (impact minim) pentru varianta 2.

Analiza multicriteriala pentru alegerea proiectului, variantei

Varianta 1: Scenariu 1

Scor

Pondere

Impact

Asigurarea unui nivel optim al calitatii vieții

4

0.4

1,6

Integrarea individului in comunitate

3

0.4

1,2

Imbunatatirea controlului factorilor de risc pentru individ

3

0.2

0.6

Total

10.0

Varianta 2: Scenariu 2

Scor

Pondere

Impact

Asigurarea unui nivel optim al calitatii vieții

4

0.4

1,6

Integrarea individului in comunitate

4

0.4

1,6

Imbunatatirea controlului factorilor de risc pentru individ

4

0.2

0,8

Total

12.0

Din analiza multicriteriala rezulta ca impactul Variantei 2: Scenariu 2 are un impact minimal pe când Varianta 1: Scenariu 1 are un impact relevant in conformitate cu metodologia folosita in ACB. Rezulta ca varianta 1 este varianta optima din punct de vedere tehnico-economic.

Investiția propusa va conduce la conformarea cu standardele de educație UE si necesita o analiza economica foarte sofisticata in scopul de a decide daca proiectul va primi finanțare. In acest caz, procedura de evaluare ar trebui sa se bazeze mai degraba pe analiza cost-eficacitate. întrebarea relevanta pentru evaluare este "care este cel mai mic cost de conformare?”.

Având in vedere ca investiția se incadreaza pe standardele de cost in vigoare rezulta ca Costul unitar dinamic sau Costul dinamic de generare se afla sub pragul limita.

 • 4.6. Analiza de senzitivitate

întrucât obiectul de investiții are o valoare totala estimata ce nu depășește pragul pentru care documentajia tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 s-a elaborat Analiza Cost Eficacitate.

Analiza de senzitivitate si propune sa stabilească cat de sensibil va fi viitorul obiectiv la unele modificări ale variabilelor cheie, ce pot aparea in cursul exploatării sale viitoare si se concretizează in variații ale indicatorilor privind rentabilitatea financiara a proiectului - RIR (rata interna de rentabilitate) si VNA (venitul net actualizat).

Procedura urmata in realizarea prezentei analize a cuprins:

 • •  Identificarea variabilelor utilizate pentru calcularea ieșirilor si intrărilor analizei financiare si economice

 • •  Eliminarea variabilelor dependente din punct de vedere determinist care pot conduce la distorsiunea rezultatelor si la înregistrări duble.

 • •  Alegerea variabilelor conform analizei calitative a impactului lor.

 • •  Identificarea variabilelor critice

Variabilele critice care au fost identificate si care vor fi utilizate in cadrul analizei de senzitivitate sunt:

 • > Cheltuielile cu investiția

 • > Dinamica in timp a costurilor de operare-pret intervenție (intretinere)

Efectuând corelațiile necesare se concluzionează ca proiectul nu este sensibil la

variația cheltuielilor de operare si nici la variația costurilor de investiție.

De asemenea analiza de senzitivitate a proiectului efectuata arata ca variația VAN este mai mica de 5% iar reducerea RIR este mai mica decât 1%, relevandu-se faptul ca proiectul nu este sensibil la modificarea acestor variabile.

 • 4.7. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

In cadrul acestui capitol sunt prezentate riscurile ce pot aparea pe parcursul derulării implementării si in perioada de funcționare a proiectului precum si masurile ce pot fi aplicate pentru reducerea acestora.

Riscuri identificate in perioada de implementare si operare pe perioada implementării proiectului putem identifica următoarele riscuri:

 • •  Costurile de investire vor fi mai mari decât bugetul alocat.

 • •  Creșterea tarifului practicat

Riscuri interne:

Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfășurare al activitatilor prevăzute in planul de acțiune al proiectului, in faza de proiectare sau in faza de execuție:

z         a) Etapizarea eronata a lucrărilor;

 • b) Erori in calculul soluțiilor tehnice;

 • c) Executarea defectuoasa a unei/unor parti din lucrări;

 • d) Nerespectarea normativelor si legislației in vigoare

 • e) Comunicarea defectuoasa intre entitatile implicate in implementarea proiectului si executantii contractelor de lucrări si achiziții echipamente si utilaje.

Riscuri externe:

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul proiectului:

 • a) Obligativitatea repetării procedurilor de achiziti datorita gradului redus de participare la licitații;

 • b) Obligativitatea repetării procedurilor de achiziții datorita numărului mare de oferte neconforme primite in cadrul licitațiilor;

 • c) Creșterea nejustificata a preturilor de achiziție pentru utilajele si echipamentele implicate in proiect;

C Administrarea riscurilor interne ale proiectului:

 • a) In planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de acțiune au fost prevăzute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

 • b) Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

 • c) Managerul de proiect, impreuna cu responsabilul juridic si responsabilul tehnic se vor ocupa direct de colaborarea in bune condiții cu entitatile implicate in implementarea proiectului;

 • d) Responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de execuție al lucrărilor, avand o bogata experiența in domeniu; se va implementa un sistem foarte riguros de supervizare a lucrărilor de execuție. Acesta va presupune organizarea de raportări parțiale pentru fiecare stadiu al lucrărilor in parte. Acestea vor fi prevăzute in documentația de licitație si la încheierea contractelor;

 • e) Se va urmări încadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevăzute;

 • f) Se va urmări respectarea specificațiilor referitoare la materialele, echipamentele si metodele de implementare a proiectului;

 • g) Datorita creșterii gradului de poluare pe parcursul executării lucrărilor de

22

(pO

construcție, se va pune accent pe protecția si conservarea mediului înconjurător.

Administrarea riscurilor externe proiectului:

 • a) Asigurarea condițiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piața, in vederea obținerii unui număr cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achiziție lucrări, echipamente si utilaje;

 • b) Estimarea cat mai realista a creșterii preturilor pe piața.

Activitatea de decizie la nivel financiar

Sistemul va combina elementele esențiale ale funcției de înregistrare si control logic cu procesul de raportare metodica. Succint, prin activitatea decizionala înțelegem următoarele: alegerea strategiilor, alocarea intre activitati, revizuirea bugetului, verificarea contabila interna.

Analiza de senzitivitate studiază efectele asupra rentabilității investiției ale variabilelor individuale, ale variabilelor cheie ale modelului.

Analiza de risc evalueaza efectele variabilelor simultane ale acestora asupra RIR si VNF.

Alte mecanisme de gestionare a riscului

( Reacția la Risc

Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se împart in următoarele categorii:

Evitarea riscului - implica schimbări ale planului de management cu scopul de a elimina apariția riscului;

Transferul riscului - împărțirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de asigurare, garanții);

Reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al riscului;

Planuri de contingența - planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul apariției riscului.

 • 5. Scenariul/Optiunea Tehnico-Economic(a) Optim(a), Recomandat(a)

  • 5.1. Comparația scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

z         Cele doua scenarii isi propun doua lucruri similare ca tema de proiectare. Cele doua

scenarii doresc sa realizeze un spațiu in care sa se poata desfasura in condiții optime activitatîle recreeative si sportive in aer liber.

Abordările celor doua scenarii au, in consecința, puncte similare, determinate de factorii economici in funcție de piața serviciilor cu implicațiile pe care le are contextul social si economic al României asupra acestora.

In consecința, cele doua scenarii au identificat următoarele aspecte definitorii: Criteriu: durata de funcționare

Varianta 1 - Durata de funcționare a terenului de sport este de 8 luni pe an (martie -octombrie).

Varianta 2 - Durata de funcționare a terenului de sport este de 8 luni pe an (martie -octombrie).

Cu privire la durata de funcționare ambele opțiuni asigura funcțiunea recreeativa in zona prin posibilitatea utilizării spațiului propus.

Criteriu: capacitate de primire

Varianta 1 - terenului de sport are capacitate de primire nelimitata.

Varianta 2 - terenului de sport are capacitate de primire nelimitata.

Ambele scenarii sunt favorabile.

Criteriu: diversitate funcționala

Varianta 1 - Amenajarea are in componenta elemente de echipare si divertisment in aer liber.

Tipul de organizare funcționala al terenului de sport:

 • - Porti de fotbal/handbal

 • - Fileu de tenis

 • - Fileu de volei

 • - Panouri cos de baschet

Varianta 2 - Tipul de organizare funcționala al terenului de sport:

 • - Porti de fotbal/handbal

 • - Fileu de tenis

 • - Fileu de volei

 • - Panouri cos de baschet

Ambele scenarii oferă spatii necesare acestor activitati dar Varianta 1 oferă folosirea de materiale naturale ușor de achiziționat.

Criteriu: organizarea spațiala in urma intervenției

Varianta 1 - Terenul este ocupat echilibrat in acest scenariu, urmând o schema funcționala prezentata mai sus in detaliu.

Varianta 2 - Si in aceasta propunere terenul este ocupat aproape la fel ca in Varianta 1.

Criteriu: Imagine arhitecturala reprezentativa

Varianta 1 ~ Propunerea amenajării a urmărit crearea unei imagini arhitecturale reprezentative, reconoscibile.

Varianta 2 - Si aceasta propunere creeaza o imagine arhitecturala plăcută. La categoria imagine arhitecturala, ambele scenarii au un impact vizual pozitiv. Criteriu: execuție

Varianta 1 - A se consulta devizul general.

Varianta 2 - A se consulta devizul general.

Lucrările de construire se estimează ca vor implica eforturi in ambele variante.

Calcul scenariu 1.

Valoare totala de investiție (cu TVA) = 734.943,05 lei

Valoare C+M (cu TVA) = 619.499,21 lei

Calcul scenariu 2.

Valoare totala de investiție (cu TVA) = 765.205,82 lei

Valoare C+M (cu TVA) = 643.027,04 lei

Concluzii:

Varianta 1 este mai economic decât Varianta 2

5.2» Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

Varianta propusa este Scenariul 1 ca varianta optima de implementat.

Deoarece:

Pentru Varianta 1, proiectul ar fi implementat cu avantaje majore pe termen lung:

 • - dezvoltarea zonei prin creerea unui teren de sport in incinta Scolii MIHAI DRAGAN

 • - dezvoltarea fizica si a personalității tinerilor

 • - Costurile de realizare in Varianta 1 sunt mai mici decât cele de la Varianta 2.

 • 5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind

 • a) obținerea si amenajarea terenului

Terenul este proprietatea Primăriei Bacau, conform acte anexate

 • b) asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului

Obiectivul nu necesita racord la utilitati.

 • c) soluția tehnica, cuprinzând descrierea din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcționa l-arhitectural si economic, a principalelor lucrări pentru investiția de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propuși;

După fazele de proiectare si autorizare a documentațiilor, implementarea intervenției descrise in capitolele anterioare presupune parcurgerea următoarelor etape tehnice principale:

 • 1. Lucrări de organizare a execuției: delimitarea zonelor de lucru si de acces pe sit, instalarea infrastructurii pentru organizarea de șantier.

 • 2. Lucrări de pregătire a amplasamentului: decopertarea zonei aferente terenului de sport, săpături, evacuări/ transport la zona de depozitare.

 • 3. Lucrări de infrastructura: armare, cofrare si turnare a fundației, protecții, umpluturi.

 • 4. Lucrări de finisare exterioara;

 • 5. Lucrări de refacere a amplasamentului si amenajare exterioara, in urma eliberării terenului de organizarea de șantier;

 • 6. Mobilare exterioara, etc.

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții

 • a) indicatori maximali

VARIANTA 1

Valoarea totala a obiectivului de investiții, cu TVA = 734.943,05 lei

Valoarea totala a obiectivului de investiții, fara TVA = 617.599,20 lei

Din care constructii-montaj (C+M) = 520.587,57 lei

VARIANTA 2

Valoarea totala a obiectivului de investiții, cu TVA - 765.205,82 lei

Valoarea totala a obiectivului de investiții, fara TVA = 643.030,10 lei

Din care constructii-montaj (C+M) = 540.358,86 lei

 • b) indicatori minimali

Proiectul a analizat din punct de vedere tehnic si economic realizarea următoarelor obiective in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare:

- Amenajarea terenului

Indicatori

Indicatori proiect SCENARIUL 1

Indicatori proiect

SCENARIUL 2

Suprafața amenajata

924mp

924mp

Suprafața desfasurata

924mp

924mp

Valoarea lucrărilor de baza - C+M

619.499,21 lei

643.027,04 lei

Alte costuri

115.443,84 lei

119.370,38 lei

Valoarea investiției

734.943,05 lei

765.205,82 Iei

Numărul de beneficiari directi

nelimitat

nelimitat

Cost investiție / mp

795,40 lei/mp

828,14 lei/mp

 • c) durata estimativa (proiectare+executie) a obiectului de investiții este de 7 luni.

 • 5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punct de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

Beneficiarul va depune toate diligentele necesare pentru a asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate.In acest sens vor fi respectate prevederile Certificatului de Urbanism si eventualele condiționări din avizele si acordurile de principiu eliberate de autoritatile competente.Pe parcursul derulării investiției se va urmări conformarea la normativele aplicabile domeniului construcțiilor,precum si respectarea de către constructor a codului muncii si a legislației aplicabile.Nu vor fi restricționate categorii de utilizatori de la folosirea acesteia.

Proiectul a fost întocmit in conformitate cu prescripțiile tehnice in construcții in vigoare.

Rezistenta mecanica si stabilitate

Proiectarea structurala a fost realizata in conformitate cu normativele in vigoare asigurând respectarea cerințelor de performanta specifice.

Securitate la incendiu

Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele nontoxice.

Igiena, sanatatea si mediul înconjurător

Obiectivul nu constituie o amenințare pentru igiena si sanatatea oamenilor.

Siguranța si accesibilitatea in exploatare

Sunt eliminate cauzele care pot conduce la accidentarea utilizatorilor prin lovire, cădere, alunecare, punere accidentala sub tensiune, ardere, etc. in timpul efectuării unor activitati normale sau a unor lucrări de intretinere sau curățenie.

Protecție impotriva zgomotului

Obiectivul este in aer liber si nu sunt surse mari de zgomot.

Utilizarea sustenabila a resurselor naturale

Se vor folosi materiale de calitate.

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate, sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Sursele de finanțare ale investiției propuse prin proiect se constituie in conformitate cu legislația in vigoare si constau din fonduri proprii.

 • 6. Urbanism, acorduri și avize conforme

  • 6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire - DA

  • 6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege -NU ESTE CAZUL

  • 6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului - DA

  • 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților - DA

  • 6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară - DA

  • 6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice - NU E CAZUL

 • 7, Implementarea investiției

  • 7.1. Informații despre entitatea responsabila cu implementarea investiției

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este UAT Municipiul Bacau.

 • 7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare.

Durata estimata de implementare (proiectare+autorizare) a obiectivului de investiție este de 2 luni.

Durata de execuție a lucrărilor pentru realizarea investiției este 4 luni.

Implementarea va fi monitorizata de către echipa de implementare a proiectului, desemnata de către beneficiar, care va avea si responsabilitatea raportării tehnice si financiare. Lucrările de șantier vor fi monitorizate de către dirigintii de șantier.

Entitatile cu responsabilități in implementarea proiectului sunt:

 • -  Beneficiarul - (monitorizare si controlul execuției lucrărilor, coordonarea implementării,

alocarea resurselor)

 • - Proiectantul - (furnizarea de asistenta tehnica pe durata realizării lucrărilor)

 • - Executantul - (punerea in opera a variantei selectate)

 • - Dirigintele de șantier - (monitorizarea activitatii executantului si a conformării la prevederile legale)

Activitățile de monitorizare, implementare si control ale desfășurării proiectului se vor realiza pe amplasament si la sediul UAT Municipiului Bacau.

Pe parcursul execuției lucrărilor, data fiind varietatea de operațiuni necesare a fi efectuate si complexitatea proiectului, se estimează ca Executantul va trebui sa asigure un efectiv de minim 12 persoane, care sa fie alocate in șantier pentru punerea in opera a activitatilor prevăzute in proiect.

Eșalonarea costurilor exprimate in lei, cu TVA, coroborata cu graficul de realizare a investiției, este anexata.

 • 7.3. Strategia de exploațare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

Exploatarea/operarea investiției va fi realizata de către compartimentul de specialitate din cadrul UAT Bacau. Accesul la infrastructura va fi liber si nu va fi restricționat pentru nici o categorie de utilizatori.

Beneficiarul va urmări comportamentul in exploatare al investiției, urmând sa solicite remedierea oricăror elemente se degradează, pe durata garanției lucrărilor, urmând ca ulterior sa elaboreze si sa aplice un plan propriu de mentenanta si intretinere.

Resursele necesare pentru exploatarea/operarea si întreținerea investiției se compun din resurse umane (3 locuri de munca nou create pentru obiectivului, precum si personalul din cadrul compartimentului de specialitate al UAT Bacau) si resurse financiare necesare acoperirii costurilor de operare identificate in cadrul

analizei cost-eficacitate.

 • 7.4. Recomandări privind aigurarea capacitatii manageriale si instituționale

Pe perioada de realizare a investiției se recomanda constituirea unei echipe de implementare, care sa cuprindă următoarele posturi:

 • □  Manager de proiect

 • □  Responsabil implementare si proceduri Ap - expert de specialitate

 • □  Responsabil financiar

Pe perioada de operare a investiției se recomanda constituirea unei echipe de operare, care sa cuprindă cel puțin următoarele posturi:

 • □  Responsabil mentenanta si întreținere

 • 8.CONCLUZII SI RECOMANDĂRI

Obiectivul general al proiectului vizeaza reconversia funcționala a terenurilor si suprafețelor degradate in scopul revitalizarii mediului urban al Municipiului Bacau, creșterea oportunităților de agrement si petrecere a timpului liber pentru locuitorii municipiului.

DATE SI INDICI CARE CARACTERIZEAZĂ INVESTIȚIA PROIECTATA

Teren de sport cu dimensiunile (22x42) m

Regimul de inaltime al construcției noi este Parter

Ac teren sport = 924,00mp.

Adc teren sport = 924,00mp

H gard = 4,00 ml

L gard = 128,00 ml

S teren = 9276,OOmp

Ac existente = 1476,00 mp

Adc existente = 4014,00 mp

Din care:

P.O.T. existent = 15,91 %

C.U.T. existent = 0,43

P.O.T. propus = 25,87 %

C.U.T. propus = 0,53

Grad "IV" Rez.foc

Categoria “D” de importanta.

±0,00 =160,40

B. PIESE DESENATE

1 .Plan de încadrare in zona;

 • 2. Plan de situație existent;

 • 3. Plan de situație propus;

 • 4. Plan de situație coordonator rețele;

j ÎNTOCMIT:

Arh.Panaitescu AlexandruS C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU SA

Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene,Nr.3,Judet Bacau CUI: RO 36886430, Nr.Reg.Com : J4/4/2017 Tel: 0756264979

Email: office@sspmbacau ro. Web: www.sspmbacau ro

Faza: SF

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

CONSTRUIRE TEREN DE SPORT - ȘCOALA MIHAI DRAGAN

VARIANTA 1 - cu realizarea iluminatului cu halogen

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa

0,00

0,00

0,00

2.2.

Racord Canalizare

0,00

0,00

0,00

2.3.

Alimentare cu energie electrica

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

1.200,00

228,00

1.428,00

3.1.1. Studii de teren (studii topo)+ (studii geotehnice)

1.200,00

228,00

1.428,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații (Doc CU+Doc Avize+Doc Cadastrale)

3.000,00

570,00

3.570,00

3.3.

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

21.600,00

4.104,00

25.704,00

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate si deviz general

12.000,00

2.280,00

14.280,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor (DTAC)

4.000,00

760,00

4.760,00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

600,00

114,00

714,00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

5.000,00

950,00

5.950,00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanța

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistență tehnică

3.350,00

636,50

3.986,50

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1.500,00

285,00

1.785,00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către inspectoratul de Stat in Construcții

500,00

95,00

595,00

3.8.2. Dirigintie de șantier

1.850,00

351,50

2.201,50

TOTAL CAPITOL 3

29.150,00

5.538,50

34.688,50

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

517.587,57

98.341,64

615.929,21

4.1.1.

Arhitectura

0,00

0,00

0,00

4.1.2.

Structura de rezistenta - Teren de sport

437.472,14

83.119,71

520.591,85

4.1.3.

Instalații electrice

80.115,43

15.221,93

95.337,36

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3.

4.3.1

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj Echipamente teren de sport

0,00

0,00

o o o o o o

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necisita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

4.892,19

929,52

5.821,71

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

522.479,76

99.271,15

621.750,91

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

3.000,00

570,00

3.570,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.000,00

190,00

1.190,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

6.726,46

1.278,03

8.004,49

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

2.602,94

0,00

2.602,94

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

520,59

0,00

520,59

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M

2.602,94

0,00

2.602,94

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1000,00

0,00

1.000,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

54.742,98

10.401,17

65.144,14

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500,00

95,00

595,00

TOTAL CAPITOL 5

65.969,44

12.534,19

78.503,63

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice,încercări,rodaje,expertize la recepție

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

617.599,20

117.343,85

734.943,05

din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+.4.1+4.2+5.1.1)

520.587,57

98.911,64

619.499,21

: OBIECTIV:         [0047] - Școala Mihai Dragan v1 (22*42) m

OBIECTUL:        [0047.1] - Teren sport

Beneficiar:         Municipiul Bacau

Proiectant:         SSPM

: Executant:          _________________________________________________ Proiect: ______________________

Planșa: ____________________

Faza:    _____________________

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrări

Obiectul [0047.1] - Teren sport var 1

Nr. cap./subcap. deviz general

1

Cheltuieli pe categoria de lucrări

2

Valoare (exclusiv TVA)

lei

3

I. Lucrări de construcții si instalații

4.1

Construcții si instalații

517,587.57

4.1.1

[0047.1.1] Rezistenta dimensiuni (22 X 42) m

437,472.14

4.1.2

[0047.1.2] Instalații de iluminat proiectoare LUXOR

80,115.43

TOTAL I

517,587.57

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

TOTAL II

0.00

III. Procurare

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

4.5

Dotări

4,892.19

4.6

Active necorporale

0.00

TOTAL III

4,892.19

IV. Probe tehnologice si teste

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

TOTAL IV

0.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

522,479.76

TVA 19%:

99,271.15

TOTAL VALOARE:

621,750.91

întocmit,           //^  \ M

Director Tehnic        P

Ing. Stefanescu Ion

Raport generat cu ISDP , www.devfeerfeF^-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV:

[0046] - Școala Mihai Dragan - var 1 (22*42) m

OBIECTUL:

[0046.1] - Teren sport

LISTA:

[0046.1] - Lista dotări ( 22 x 42 m)

Beneficiar:

Municipiul Bacau

Proiectant:

SSPM

LISTA cu cantitatile de dotări

- lei -


întocmit,


Nr. crt.

Denumirea

U.M.

Cantitatea

Preț unitar - lei/um -

Valoarea      » Fisa tehnica

(exclusiv TVA)    J atașata

- lei -

0

1

2

3

4

5=3x4         6

1

Porii minifotbal

buc

2,00

231,00

462.00,

2

Plass volei

buc

1,00

1.863,54

1.863,54*

3

Panou Cos baschet

buc

2,00

462,00

924,00

4

Plasa tenis

buc

1,00

276,39

276,39

5

Mingi de baschet

buc

2,00

41,64

83,28

6

Mingi volei

buc

2,00

119,24

238,48

7

Mingi de fotbal

buc

2,00

53,62

107,24’

8

Mingi de handbal!

buc

2,00

106,30

212,60

9

Rachete tenis de câmp

buc

2,00

342,00

684,00'

10

Seturi mingi de tenis câmp (3 bc/set)

set

2,00

20,33

40,66

TOTAL:

leii

I

I

I

L

4.892,19

Director Tehnic ft

Ing. Stefanescu'tonSC. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S A.

Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene,Nr.3,Județ Bacau CUI. RO 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017 Tel: 0756264979

Email: office@sspmbacau.ro, Web: www.sspmbacau.ro

Faza: SF

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

CONSTRUIRE TEREN DE SPORT - ȘCOALA MIHAI DRAGAN

VARIANTA 2 - cu realizarea iluminatului cu LED

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa

0,00

0,00

0,00

2.2.

Racord Canalizare

0,00

0,00

0,00

2.3.

Alimentare cu energie electrica

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

1.200,00

228,00

1.428,00

3.1.1. Studii de teren (studii topo)+ (studii geotehnice)

1.200,00

228,00

1.428,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații (Doc CU+Doc Avize+Doc Cadastrale)

3.000,00

570,00

3.570,00

3.3.

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

21.600,00

4.104,00

25.704,00

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate si deviz general

12.000,00

2.280,00

14.280,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor (DTAC)

4.000,00

760,00

4.760,00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

600,00

114,00

714,00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

5.000,00

950,00

5.950,00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanța

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistență tehnică

6.500,00

1.235,00

7.735,00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1.500,00

285,00

1.785,00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

500,00

95,00

595,00

3.8.2. Dirigintie de șantier

5.000,00

950,00

5.950,00

TOTAL CAPITOL 3

32.300,00

6.137,00

38.437,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

537.358,86

102.098,18

639.457,04

4.1.1.

Arhitectura

0,00

0,00

0,00

4.1.2.

Structura de rezistenta - Teren de sport

437.472,14

83.119,71

520.591,85

4.1.3.

Instalații electrice

99.886,72

18.978,48

118.865,20

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.3.1

Echipamente teren de sport

0,00

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necisita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

4.892,19

929,52

5.821,71

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

542.251,05

103.027,70

645.278,75

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

3.000,00

570,00

3.570,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.000,00

190,00

1.190,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

6.943,95

1.319,35

8.263,30

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

2.701,79

0,00

2.701,79

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

540,36

0,00

540,36

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M

2.701,79

0,00

2.701,79

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1000,00

0,00

1.000,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

57.035,11

10.836,67

67.871,77

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500,00

95,00

595,00

TOTAL CAPITOL 5

68.479,05

13.011,02

81.490,07

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice,încercări,rodaje,expertize la recepție

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

643.030,10

122.175,72

765.205,82

din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+.4.1+4.2+5.1.1)

540.358,86

102.668,18

643.027,04

Pag 1 i

OBIECTIV: : OBIECTUL: Beneficiar: Proiectant: Executant:

[0053] - Școala Mihai Dragan v 2 (22*42) m

[0053.1] - Teren sport

Municipiul Bacau

SSPM

Proiect:

i

Planșa:

Faza:

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrări

Obiectul [0053.1] - Teren sport- var 2

Nr. cap./subcap. deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare (exclusiv TVA)

lei

1

2

3

I. Lucrări de construcții si instalații

4.1

Construcții si instalații

537,358.86

4.1.1

[0053.1.1] Rezistenta dimensiuni (22 X 42) m

437,472.14

4.1.2

[0053.1.2] Instalații de iluminat proiectoare LED

99,886.72

TOTAL I

537,358.86

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

TOTAL II

0.00

III. Procurare

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

4.5

Dotări

4,892.19

4.6

Active necorporale

0.00

TOTAL III

4,892.19

IV. Probe tehnologice si teste

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

TOTAL IV

0.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

542,251.05

TVA 19%:

103,027.70

TOTAL VALOARE:

645,278.75

întocmit,                     \ j

Director Tehnic       Hs     x*5?

Ing. Stefanescu Ion

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV: OBIECTUL: LISTA: Beneficiar: Proiectant:[0046] - Școala Mihai Dragan - var £(22*42) m [0046.1] - Teren sport

[0046.1] - Lista dotări ( 22 x 42 m) Municipiul Bacau

SSPMLISTA cu cantitatile de dotări


lei -

Nr. crt.

Denumirea

i

U.M.

Cantitatea

Preț unitar - lei/um -

Valoarea        Fisa tehnica

(exclusiv TVA)        atașata

- lei -

0

1

2

3

4

5=3x4         6

1

Porii minifotbal

buc

2,00

231,00

.. ..

462.00

2

Plass volei

buc

1,00

1.863,54

1.863,54,

3

Panou Cos baschet

buc

2,00

462,00

924,00

4

Plasa tenis

buc

1,00

276,39

276,39

5

Mingi de baschet

buc

2,00

41,64

83,28

6

Mingi volei

buc

2,00

119,24

238,48

7

Mingi de fotbal

buc

2,00

53,62

_

107,24

8

Mingi de handball

buc

2,00

106,30

212,60

9

Rachete tenis de câmp

buc

2,00

342,00

684,00

10

Seturi mingi de tenis câmp (3 bc/set)

set

2,00

20,33

40,66

4.892,19


Ing. Stefanescu IonTabel 1: Cheltuieli de operare scenariu 2


Anul

1


Anul

2


Anul

3


Anul

4


Anul

5


Anul

6


Anul

7


Anul

8


Anul

9


Anul       Anul      Anul      Anul      Anul      Anul      Anul      Anul      Anul      Anul      Anul

10         11        12        13        14        15        16        17        18        19        20


Construire Teren de Sport - Școala MIHAI DRAGAN


50,000


Costuri de întreținere curenta Costuri de reparații


30,000

20,000


50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000


50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Tabel 2 Cheltuieli de operare scenariu 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Construire Teren de Sport - Școala MIHAI DRAGAN

Total costuri recurente

0,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

Costuri de intretinere curenta

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

Costuri de reparații

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

Tabel 3 Cheltuieli de operare -contribuția proiectului

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Construire Teren de Sport - Școala MIHAI DRAGAN

Total costuri recurente

-50,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

Costuri de întreținere curenta

-30,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

Costuri de reparații

-20,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

Tabel 4 Determinarea ratei interne de rentabilitate financiara

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Construire Teren de Sport - Școala MIHAI DRAGAN

Total Venituri

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Venituri din exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Valoare reziduala

92.639,880

Total costuri recurente

-50,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

Costuri de intretinere curenta

-30,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

Costuri de reparații

-20,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

Total cu investiția de baza

Costuri totale cu realizarea investiției

617.599,20|

Total costuri

617.549,200

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-92.659,880

Flux de numerar net

-617.549,200

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

92.659,880

Factor de actualizare (5%)

0,952

0,907

0,864

0,823

0,784

0,746

0,711

0,677

0,645

0,614

0,585

0,557

0,530

0,505

0,481

0,458

0,436

0,416

0,396

0,377

Flux de numerar actualizat

-588.142,095

18,141

X1.T11

16,454

15,671

14,924

14,214

13,537

12,892

12,278

11,694

11,137

10,606

10,101

9,620

9,162

8,726

8,310

7,915

34.922,534

VNAF/C

-552.996,902

RIRF/C

-9,49%

Tabel 5 Determinarea sustenabilitatii financiare

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Construire Teren de Sport - Școala MIHAI DRAGAN

Total Ieșiri

617.549,200

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

Cheltuieli de investiții

617.599,200

Cheltuieli de operare

-50,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

Total intrări

617.599,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Surse proprii si guvernamentale

617.599,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Venituri din operare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Finanțare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Flux de numerar net

50,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

Flux de numerar cumulat

50,000

70,000

90,000

110,000

130,000

150,000

170,000

190,000

210,000

230,000

250,000

270,000

290,000

310,000

330,000

350,000

370,000

390,000

410,000

430,000

Lista Dotări Teren de Sport

 • -  Porii de minifotbal/handbal - 2 buc.

 • -  Cos baschet - 2 buc.

 • -  Fileu de tenis de câmp - 1 buc.

 • -  Fileu de volei - 1 buc.

 • -  Mingi de fotbal - 2 buc.

 • -  Mingi de handbal - 2 buc.

 • -  Mingi de baschet - 2 buc.

 • -  Mingi de volei - 2 buc.

 • -  Rachete de tenis de câmp - 2 buc.

 • -  Seturi de mingi de tenis de câmp (3buc./set) - 2 buc.

TOTAL DOTĂRI = 4892,19 Lei fara TVA


cp

o \

cp.

cD

\ 03

o> '

l

\

->

\

Cp

l CP \ —>

\-4

CP ->■

\ °

CP


1

Cu excepția situațiilor prevăzute la Art. 62 alin, (ț) din Regulamentul de avizare, recepție și Ir evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin ODG Nr. 700/2014.