Hotărârea nr. 83/2019

Hotărârea nr. 83 din 15.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico economice - faza DALI pentru obiectivul de investiţii: “Modernizare şi reabilitare Colegiul Grigore Antipa”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 15.03.2019, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău prin care se propune aprobarea documentației tehnico economice - faza DALI pentru obiectivul de investiții “Modernizare și reabilitare Colegiul Grigore Antipa”;

-Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2561/ 08.03.2019;

-Raportul de specialitate al compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 2562/ 08.03.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 349/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 350/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 351/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 352/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Ghidului Solicitantului: “Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/4/4.4/4.5/1 - Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4 -“Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectivul specific 4.5 - “Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă”;

-Prevederile art. 44 alin (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 5 alin. 1, lit. “b” alin, (i) și art. 9 alin. (1) și (4) din HG 907/ 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. b, și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

- Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. ”b” și alin.(4) lit. “d” și art.45(2) lif’a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă documentația tehnico-economică - faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții: “Modernizare și reabilitare Colegiul Grigore Antipa”, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 Primarul Municipiului Bacău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Agenția de Dezvoltare Locală Bacău.

Art.3 Hotărârea va fi comunicată Agenției de Dezvoltare Locală Bacău.

Art.4 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 83 DIN 15.03.2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA FAZA D.A.L.I. PENTRU OBIECTIVUL DE

INVESTIȚII: „MODERNIZARE Șl REABILITARE COLEGIUL GRIGORE ANTIPA"


CONTRASEMNEAZĂ

MUNICIPIULUI BACĂU

JLAE - OVIDIU POPOVICI


SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII VIZÂND PROIECTUL

MODERNIZARE șl REABILITARE COLEGIUL "GRIGORE ANTIPA "

Elaboratorul documentației: S C. TECHMEDIA ELECTRONICS S R L.

Faza de proiectare: D.A.L.I

Data elaborării proiectului: ianuarie 2019

Contract nr 69814/07.12.2018

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

PAGINA DE RESPONSABILITĂȚI

❖ Sef proiect: ing. BUZA CONSTANTIN

• Arhitectura :


• Rezistenta :

ing. BUZA CONSTANTIN


• Instalații:

ing. BOLOGA ADRIANSC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Maii: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

BORDEROU

A: PIESE SCRISE

L Informații generale privind obiectivul de investiții

 • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

 • 1.4. Beneficiarul investiției

 • 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

 • 2, Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

  • 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

  • 2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

  • 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3. Descrierea construcției existente

  • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

 • b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

 • c) datele seismice și climatice;

 • d) studii de teren:

 • (i) studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

 • (ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;e) situația utilităților tehnico-edilitare existente;

f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

 • 3.2. Regimul juridic:

 • a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituti, drept de preempțiune;

 • b) destinația construcției existente;

 • c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale

(               protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

 • d) informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

 • 3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici:

 • a) categoria și clasa de importanță;

 • b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

 • c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

 • d) suprafața construită;

 • e) suprafața construită desfășurată;

 • f) valoarea de inventar a construcției;

 • g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

 • 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de

<            protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor

istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

 • 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

 • 3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz.

  SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

  Tel/Fax: 0752096565

  Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

  PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

 • 4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare

 • a) clasa de risc seismic;

 • b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

 • c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

 • d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

 • 5. Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

  • 5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;- protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;- intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;- demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente;

 • b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidro izolații, termoizo lății, repararea/înlocuirea instalați ilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

 • c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

 • d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

  SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

  Tel/Fax: 0752096565

  Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

  PROIECT nr, 659/2019 Faza DALI

 • e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție

 • 5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

 • 5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

 • 5.4. Costurile estimative ale investiției:- costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;- costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției.

 • 5.5. Sustenabilitatea realizării investiției:

 • a) impactul social și cultural;

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.

 • 5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

 • b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

( :

 • c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

 • d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;

 • e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

 • 6. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

  • 6.1. Comparația scenarii lor/opțiuni lor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

  • 6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

  • 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

   SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

   Tel/Fax: 0752096565

   Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

   PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite Z Urbanism, acorduri și avize conforme

 • 7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

 • 7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • 7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

 • 7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

 • 7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

 • 7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

 • a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

 • b) studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

 • c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice;

 • d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

  SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

  Tel/Fax: 0752096565

  Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

  PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

B: Piese Desenate

Az - plan de incadrare in zona

SCARA 1 : 2000


SCARA 1 : 500


A0 - plan de situație

Al Plan subsol-existent

A2 Plan subsol-propus

A3 Plan parter-existent

A4 Plan parter-propus

A5 Plan etaj 1 - existent

A6 Plan etaj 1 - propus

A7 Plan etaj 2 - existent

A8 Plan etaj 2 - propus

A9 Plan etaj 3 - existent

A10 Plan etaj 3 - propus

Al 1 Plan invelitoare-existent

A12 Plan invelitoare-propus

A13 Secțiune A-A existenta

A14 Secțiune A-A propusa

A15Fatada principala-existenta

A16 Fațada principal a-propusa

A17Fatada secundara-existenta

Al 8 Fațada secundara-propusa

A19 Fațade laterala dreapta - existenta

A20 Fațade laterala dreapta - propusa

A21 Fațade laterala stanga - existenta

A22 Fațade laterala stanga - propusa

INSTALAȚII TERMICE

Itl Plan instalații termice parter

It2 Plan instalații termice etaj 1 1/100

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

It3 Plan instalații termice etaj 2

1/100

It4 Plan instalații termice etaj 3

1/100

INSTALA TII ELECTRICE

Iei Plan instalații electrice parter

1/100

Ie2 Plan instalații electrice etaj 1

1/100

Ie3 Plan instalații electrice etaj 2

1/100

Ie4 Plan instalații electrice etaj 3

1/100

INSTALAȚII SANITARE

IO Plan rețele pluviale                                                                    1/500

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

CAPITOLUL 1: INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

 • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții:

Modernizare și reabilitare Colegiul "Grigore Antipa"

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

MUNICIPIUL BACAU

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

Nu este cazul

 • 1.4. Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL BACAU

 • 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

S.C. TECHMEDIA ELECTRONICS S.R.L.

Fundac PĂUN, nr 27k, municipiul Iași, județul Iași, CUI 24835360, Nr. înreg. J22/440/2018

CAPITOLUL 2: SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘINECESITATEA REAiLIZĂEII LUCEĂEILOE

DE INTERVENȚII

 • 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

In convenția cu privire la Drepturile Copilului Art. 28, 29 : copiii au dreptul la o educație de calitate care sa le asigure egalitatea de șanse și dezvoltarea personalității lor. Ei au dreptul la învățământ primar obligatoriu și gratuit, la asigurarea accesului la liceu și facultate, la servicii de informare și orientare școlară și profesională.

Având în vedere obligațiile României asumate în privința asigurării energiei termice din resurse sustenabile, și dezvoltarea acestui segment al industriei construcțiilor, se recomandă asigurarea unui sistem de încălzire și izolare termica care să rezulte consumul de energie specifică termică care să tindă spre zero (Recomandarea UE 2016/1318 a Comisiei din 29 iulie 2016 privind orientările pentru promovarea clădirilor al căror consum de energie este aproape egal cu zero,

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaeiectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

precum și cele mai bune practici pentru a asigura faptul ca, până în 2020, toate clădirile noi vor fi clădiri al căror consum dc energie este aproape egal cu zero).

Strategia OMS vizeaza îndeosebi sprijinirea adoptării si aplicării unor politici si planuri de acțiune mondiale, naționale si regionale pentru stimularea activitatii fizice la nivelul tuturor categoriilor de varsta ale populației, implicând societatea civila, sectorul public si mediul privat, si utilizând toate mijloacele de propagare a aetivitaLii fizice.

Mai mult, obiectivele-cheie definite in Strategia Europa 2020 (European Commission, Europe 2020. A European Strategy for Smart, Sustainable and Incluși ve Growth, 2010) vin sa intareasca nevoia lansării unei strategii naționale privind activitatea fizica, ca o condiție necesara pentru un stil de viata sănătos. Prin urmare, in plan internațional se pune din ce in ce mai mult accentul asupra importantei sportului in formarea integrala a populației si asupra necesității existentei unui orizont clar de dezvoltare a acestui domeniu. Se insista asupra sportului de masa ca mijloc de optimizare a stării de sanatate a populației si activitate ce facilitează socializarea in societățile actuale in care exista o tendința din ce in ce mai mare de dispersare a indivizilor si de izolare umana.

Peste 20 de milioane de copii sunt expuși riscului sărăciei in Europa de astazi. Riscul creste la 25 % pentru copiii care trăiesc in familii numeroase si depășește 30 % pentru copiii care trăiesc cu părinți singuri. Aceste cifre nu s-au imbunatatit in ultimii ani, in pofida sensibilizării politice sporite fata de problema. Saracia inseamna întotdeauna oportunități mai puține si potențial irosit. In joc se afla viitorul nostru. Saracia inhiba dezvoltarea personala,avand efecte negative asupra sanatatii copiilor, rezultatelor educaționale si bunăstării generale. Un copil care creste in sărăcie si excluziune risca intr-o măsură mai mare sa devină un adult marginalizat, prins intr-un „ciclu” care se transmite din generație in generație.

Scoaterea copiilor din sărăcie necesita o abordare multidimensionala care influențează politicile de ocupare a forței de munca (sprijinirea părinților in gasirea unui loc de munca); concepția sistemelor de beneficii fiscale; asigurarea de servicii esențiale precum o îngrijire de calitate a copilului; educația si protejarea drepturilor copiilor - care a devenit un obiectiv explicit al Uniunii in Tratatul de la Lisabona. Șansele egale si politicile orientate către familie sunt si ele esențiale.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

Educația școlara la standarde cat mai inalte reprezintă o preocupare centrala a administrației Municipiului Bacau.

Infrastructura educaționala la nivelul municipiului este parțial adaptata la normele europene de calitate, insa autoritatile locale doresc sa ridice considerabil nivelul unităților de invatamant, pentru a asigura școlarilor si cadrelor didactice un mediu cat mai bun pentru desfasurarea activitatii.

Prezentul proiect isi propune sa contribuie la rezolvarea uneia dintre cele mai acute probleme cu care se confrunta invatamantul si anume insuficienta unitarilor de invatamant la standarde modeme care sa asigure accesul la un proces educațional de calitate.

Obiectivul general al proiectului Modernizare și reabilitare Colegiul "Grigore Antipa" il constituie imbunatatirea calitatii infrastructurii de educație conducând la creșterea calitatii procesului educațional si a accesului la educație avand un impact micro-regional semnificativ.

LEGISLAȚIE:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, modificata

- Legea nr. 372/2005 privind perfomiața energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare.

 • 2.2. Analiza situației existente si identificarea necesităților și a deficientelor

Clădirea propusă pentru realizarea investiției „Modernizare și reabilitare Colegiul "Grigore Antipa" este construită în anii 1977-1978 si data in exploatare in anul 1978 și nu mai corespunde din punct de vedere al eficienței hidro izolați ei și calității termice încălcând normativele tehnice actuale naționale și europene. Pentru că această clădire este construită din diafragme si cadre beton armat cu pereți din zidărie de bea, rezistența termică a pereților exteriori este sub valoarea minimă prevăzută de normele tehnice în vigoare. Invelitoarea este de tip șarpanta din lemn cu invelitoare din rigla metalica. Tâmplăria exterioară este din PVC cu geam termopan. In clădire fiind instalate becuri neeconomice cu incandescență. Agentul termic este asigurat de rețeaua de termoficare a incintei intr-o alta clădire. Instalația de distribuție a apei reci și a apei calde menajere este parțial modernizata. Apa caldă menajeră este asigurata de centrala termica pe gaze naturale.

Reabilitarea clădirii este necesară pentru a crea celor 1054 elevi și personal un mediu educațional care să le ofere confortul minim, siguranță și să le permită desfășurarea unui proces

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/20I8 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

M aii: techmediaelectronîc@y ahoo .corn

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

instructiv -educativ eficient. Primăvara și toamna este frig în sălile de clasă când este întreruptă alimentarea cu agent termic, iar iama consumul de energie termică este foarte ridicat.

 • 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Imbunatatirea sistemului de invatamant din Roman ia si adaptarea la normele si standardele europene.

CAPITOLUL 3: DESCRffiWA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

3A. Particularități ale amplasamentului:

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

Construcția este amplasata in Mun. Bacau, Str. Henri Coandă, nr. 7, jud. Bacau.

Terenul are o suprafața de 11796mp

Dimensiunile maxime in plan ale construcției sunt 39,40x37,03 m.

 • b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Pe amplament exista acces dintr-o singura strada: strada Henri Coandă

 • c) datele seismice și climatice;

® încărcări date de zăpadă, conform CR 1-1-3-2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”; valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă s(0,k) - 2.5 kN/m2 ;

t®l încărcări produse de acțiunea vântului, conform CR 1-1-4-2012; valoarea caracteristică a presiunii de referință este qref — 0,5 kPa (kN/mp), pentru viteza maximă anuală a vântului la 1 Om, mediată pe 1 minut, având un interval mediu de recurență de 50 ani;

© încărcări din acțiunea seismică, conform normativului P 100-1/2013; zona este caracterizată prin ag=0,35g, Tc=0.7s;

@ adancimea de inghet, conform normativului STAS 6054/77 este 0.8...0.9m;

 • d) studii de teren .

(i) studiu geotehnicpentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

Conform studiului geotehnic nu sunt prezentate soluții de consolidare a infrastructurii, ci doar lucrări pentru evacuarea apelor pluviale si realizarea unui trotuar de protecție;

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

Conform studiului topografic existent la scara 1:500 amplasamentul este relativ plan.

 • e) situația utilităților tehnico-edilitare existente;

Clădirea este racordata la energie electrica, energie termica, rețeaua de apa si canalizare.

 • f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Nu este cazul

 • g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Nu este cazul

 • 3.2. Regimul juridic:

 • a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;

Imobilul face parte din domeniul public al statului și se află în administrarea UAT Municipiul Bacau și este înscris în cartea funciară nr. 84799 a municipiului Bacau teren în suprafață 11796mp.

 • b) destinația construcției existente;

Construcția are destinația de colegiu

 • c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

Nu este cazul

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mai l: techmediael ectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

 • d) informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Conform certificatului de urbanism nr. 93/14.02.2019 imobilul este încadrat conform PUG in UTR

16, zona pentru instituții publice, servicii

 • 3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici:

 • a) categoria și clasa de importanță,

SI clasa de importanță seismică II cu yl = 1.2, conform normativului P 100-1/2013;

® categoria de importanță este C.

 • b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;,

Nu este cazul

 • c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție ',

1977-1978

 • d) suprafața construită',

Clădirea are o suprafața construită de 772 mp

 • e) suprafața construită desfășurată',

Clădirea are o suprafața desfășurată de 4554 mp

 • f) valoarea de inventar a construcției',

- lei

 • g) alțiparametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

In clădire sunt 1054 de elevi si personal.

 • 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate.

  SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

  Tel/Fax: 0752096565

  Mai I: techmediaelectronic@yahoo.com

  PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

Conform expertizei tehnice întocmită de dr. ing. SZALONTAY C. COLOMAN ANDREI:

Clădirea are regimul de înălțime Subsol tehnic parțial* Parter* 3Etaje la care fiind format din 3 tronsoane, prevăzute cu rosturi de tasare intre acestea, cu dimensiunile maxime in plan de 39,40x37,03m si inaltimea nivelului de 3.50m din care 3.30 m inaltime utila.

Structura de rezistenta este formata din pereți interiori din beton armat iar in unele zone perimetrale sunt si stâlpi din beton armat.

Construcția este formata din 3 tronsoane astfel, similare din punct de vedere structural:

Deschiderile stâlpilor si pereților din beton sunt de 3m, iar traveele simt de 3m, 3.60m, 4.37m si 6.34m. Pereții exteriori sunt din bea in grosime de 25cm. La interior sunt compartimentări din bea.

Elementele structurale ale clădirii sunt formate din:

Fundații continui sub stâlpi si pereți executate realizate din beton armat; clasa minima rezultata in urma testelor nedistructive cu sclerometru ECTHA 1000 este beton C8/10. Planseul de peste subsol in grosime de lOcm este din beton C12/15 armat cu bare independente pe ambele direcții atat la partea superioara cat si inferioara cu PC52 si OB37. Cota de fundare este sub adâncime de inghet.

Pereții pe direcția transversala si longitudinala din beton armat au grosimea de 16cm, fiind din beton clasa minima B200 (C12/15) rezultata in urma testelor nedistructive cu sclerometru ECTHA 1000 armat;

stâlpii sunt din beton armat avand secțiunile de 50X35cm si 40X40cm fiind din beton clasa minima B200 (C12/15) rezultata in urma testelor nedistructive cu sclerometru ECTHA 1000;

grinzile sunt din beton armat avand secțiunile de 30X47cm si 30X60cm si

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Maik techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

25X45cm fiind din beton clasa minima B200 (C12/15) rezultata in urma testelor nedistructive cu sclerometru ECTHA1000; grinzile sunt turnate monolit;

Planseele sunt prefabricate din beton armat cu o grosime de 13cm din beton B250 (C16/20) conform proiect ethnic si confirmate in urma testelor nedistructive cu sclerometru ECTHA 1000;

Acoperișul a fost tip terasa necirculabila, ulteriori fiind executata o șarpanta din lemn iar invelitoarea este din țigla metalica.

Pardoselile finite sunt din mosaic, gresie si parchet.

Tamplaria este din PVC cu geam termopan.

Nu s-a identificat nici un tip de consolidare a clădirii.

în decursul timpului au fost executate numai lucrări de întreținere și reparații curente.

Stabilirea clasei de risc seismic

Luând in considerare valoarea celor trei indicatori R1 care este asociat unei clase de risc seismic III, R2 care este asociat unei clase de risc seismic III si valorea R3 care este asociata unei clase de risc seismic III, cat si starea generala a clădirii stabilesc clasa de risc seismic a clădirii RsIII in situația actuala pentru toate cele 3 tronsoane.

Analizând toate aspectele constatate prin vizualizarea elementelor structurale și nestructurale se constată faptul că aceasta clădire satisface cerințele minimale de rezistentă la seism.

r

Conform expertizei tehnice se recomanda următoarele categorii de intervenții:

Se pot realiza lucrările de reabilitare dorite (fara a afecta structura de rezistenta) si fara a se impune consolidarea. Se recomanda refacerea trotuarelor degradate cu prevederea unui cordon de bitum intre acesta si fundațiile clădirii si a tencuielilor degradate avand in vedere ca aceste degradări nestructurale pot provoca degradări structurale daca acestea nu sunt remediate. Se va realiza o sistematizare perimetrala pentru evacuarea apelor pluviale. Se va reface șarpanta peste intrarea exterioara a corpului A (ax 6-8/ A7-A).

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

 • 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Situația existenta

 • -   Clădirea este intr-o stare relativ buna, realizandu-se si lucrări de reparații curente

Pardoseli din mozaic, parchet si gresie ;

Zugrăveli interioare din vopseli simple din var;

 • -  Usi din lemn si PVC la interior;

 • -  Tamplarie exterioara din PVC cu geam termopan;

Invelitoare din țigla metalica;

 • -  Tencuieli din mortar la exterior

Clădirea este racordată la rețeaua de energie electrică, având instalații de iluminat și prize, fiind racordată de asemenea la rețeaua de încălzire, apă și canalizare.

In vederea asigurării funcționarii in conformitate cu legislația in vigoare specifice unei clădiri destinate invatamantului si asigurarea a unei calitati corespunzătoare a construcției conform Legii 10/1995 actualizata privind Calitatea in Construcții cu modificarlie si completările ulterioare in care trebuie asigurate următoarele cerințe fundamentale:

 • a) rezistenta mecanica si stabilitate ;

 • b) securitatea la incendiu;

 • c) igiena, sanatate si mediu ;

 • d) siguranța in exploatare ;

 • e) protecție împotriva zgomotului;

 • f) economie de energie si izolare termica

 • g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale

 • a) Rezistenta mecanica si stabilitate ;

Conform expertizei tehnice in urma evaluării efectuate se constată o construcție realizata satisfăcător pentru actualul gabarit, fără zone critice care ar putea să conducă la colaps structural sau ruperi casante, în caz de solicirări extraordinare.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza OALI

Aceasta clădire în urma reabilitării termice, nu va fi afectată defavorabil structural astfel incăt lucrarea rezultată va prezenta siguranță și stabilitate in exploatare, conform prevederilor din Legea 10/95, republicata și nu contravine Normativului 100/1-2006 neschimbându-se categoria și clasa de risc seismic, care va fi în continuare RsIII.

 • b) Securitatea la incendiu;

Construcții

Compartimentarea funcțiunilor, asigurarea fluxurilor si circulația pe orizontala si verticala in cadrul clădirii este conform normativelor si prescripțiilor in vigoare. Șarpanta din lemn nu este ignifugată, conform normelor in vigoare. Clădirea existenta nu corespunde cerințelor actuale nici din punct de vedere al dotărilor minime impuse prin lege.

Instalații

Construcția nu are toate categoriile de instalații impuse de normativele si/sau prescripțiile in vigoare, respectiv:

nu este dotata cu instalații de hidranti exteriori.

Nu este dotata cu iluminat de siguranța conform normativelor in vigoare

Nu este dotata cu instalații de semnalizare incendii

 • c) Igiena, sanatate si mediu ;

Clădirea este dotata cu rampa, dar nu are grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati.

Clădirea dispune de grupuri sanitare, instalații de canalizare si alimentare cu apa.

 • d) Siguranța in exploatare ;

Clădirea analizata nu satisface aceasta cerința de calitate astfel:

- finisajele sunt depășite din punct de vedere al duratei de viata existând riscul de prăbușiri ale acestora

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DAL1

 • -  pardoselile nu sunt antiderapante existând pericolul de alunecări

 • -  din punct de vedere structural nu sunt necesare lucrări de intervenții

 • -  caile de acees prezintă trepte care nu sunt antiderapante existând pericolul de alunecări

 • e) Protecție împotriva zgomotului;

Din puncl de vedere ale acestei cerințe se constata ca elementele din care este alcatuita clădirea nu realizează un nivel de izolare satisfăcător la zgomot.

 • f) Economie de energie si izolare termica .

Clădirea nu este racordata la nici un sistem de ventilare. Din analiza anvelopei clădirii se poate constata ca aceasta nu satisface acestei exigente.

 • g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale

Clădirea nu este dotata cu sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu

 • 3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz.

Nu este cazul

CAPITOLUL 4: CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ȘI, DUPĂ CAZ, ALEAUDITULUI aTEWlC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

 • a) clasa de risc seismic',

Conform expertizei tehnice clădirile sunt incadradate in clasa de risc seismic RsIII

 • b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție’,

Conform expertizei tehnice realizate de dr. Ing. SZALONTAY C. COLOMAN ANDREI autorizat de către MDRT nu se impun masuri de consolidare a structurii de rezistenta ci doar lucrări de intervenții:

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

Se pot realiza lucrările de reabilitare dorite (fara a afecta structura de rezistenta) si fara a se impune consolidarea. Se recomanda refacerea trotuarelor degradate cu prevederea unui cordon de bitum intre acesta si fundațiile clădirii si a tencuielilor degradate avand in vedere ca aceste degradări nestructurale pot provoca degradări structurale daca acestea nu sunt remediate. Se va realiza o sistematizare perimetrala pentru evacuarea apelor pluviale. Se va reface șarpanta peste intrarea exterioara a corpului A (ax 6-8/A’-A).

 • c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

Conform expertizei tehnice realizate de dr. Ing. SZALONTAY C. COLOMAN ANDREI autorizat de către MDRT nu se impun masuri de consolidare a structurii de rezistenta ci doar lucrări de intervenții:

Se pot realiza lucrările de reabilitare dorite (fara a afecta structura de rezistenta) si fara a se impune consolidarea. Se recomanda refacerea trotuarelor degradate cu prevederea unui cordon de bitum intre acesta si fundațiile clădirii si a tencuielilor degradate avand in vedere ca aceste degradări nestructurale pot provoca degradări structurale daca acestea nu sunt remediate. Se va realiza o sistematizare perimetrala pentru evacuarea apelor pluviale. Se va reface șarpanta peste intrarea exterioara a corpului A (ax 6-8/A’-A).

Conform auditului energetic realizat de auditor DRAGUSIN CIPRIAN autorizat de către MDRT se propun 2 pachete :

Pachet 1;

SI-Termoizolarea pereților exteriori cu vata minerala in grosime de 15cm; bordarea golurilor cu 3cm de vata minerala; La soclu se va prevedea polistiren extrudat de 10 cm grosime.

 • 53- Termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu vata minerala de sticla de grosime 30 cm;

 • 54- Termoizolarea planseului peste pamant+subsol cu 5cm de polistiren extrudat protejat de o sapa armata;

  SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

  Tel/Fax: 0752096565

  Maîl: techmediaelectronic@yahoo.com

  PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

II- Soluții de reabilitare a instalațiilor

Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevăzut inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Corpurile noi se vor monta pe aceleași poziții si pe aceleași circuite electrice existente. Pentru reducerea consumului de energie datorat ventilării spatiilor, se propun recuperatoare de căldură locale.

® inlocuirea totala a distribuției instalației de încălzire centrala cu conducte noi;

® izolarea conductelor de distribuție agent termic încălzire înlocuite;

® montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic

® inlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera cu conducte noi din PPR;

 • • izolarea conductelor de distribuție apa calda menajera, înlocuite;

 • • montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire Ia baza coloanelor.

Pachet 2:

Sl-Termoizolarea pereților exteriori cu vata minerala in grosime de 15cm; bordarea golurilor cu 3cm de vata minerala; La soclu se va prevedea polistiren extrudat de 10 cm grosime.

 • 53- Termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu spuma poliuretanica de 20 cm;

 • 54- Termoizolarea planseului peste pamant+subsol cu 5cm de polistiren extrudat protejat de o sapa armata;

II- Soluții de reabilitare a instalațiilor

Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevăzut inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Corpurile noi se vor monta pe aceleași poziții si pe aceleași circuite electrice existente. Pentru reducerea consumului de energie datorat ventilării spatiilor, se propun recuperatoare de căldură locale.

® inlocuirea totala a distribuției instalației de încălzire centrala cu conducte noi;

o izolarea conductelor de distribuție agent termic încălzire înlocuite;

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

® montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic

® înlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera cu conducte noi din PPR;

© izolarea conductelor de distribuție apa calda menajera, înlocuite;

• montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor.

 • d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

Expertul tehnic prezintă o singura varianta pentru intervenții, pe care o si recomanda. Auditorul recomanda pachetul 1.

CAPITOLUL 5: IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILORTEEMCO-ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ) ȘI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA

 • 5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

 • - consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

Conform expertizei tehnice:

Se recomanda refacerea trotuarelor degradate cu prevederea unui cordon de bitum intre acesta si fundațiile clădirii si a tencuielilor degradate avand in vedere ca aceste degradări nestructurale pot provoca degradări structurale daca acestea nu sunt remediate. Se va realiza o sistematizare perimetrala pentru evacuarea apelor pluviale. Se va reface șarpanta peste intrarea exterioara a corpului A (ax 6-8/A’-A).

 • - protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

Se vor face reparații la tencuielile exterioare si interioare degradate.

 • - intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

  SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/20I8 CUI 24835360

  Tel/Fax: 0752096565

  Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

  PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

Nu este cazul

 • - demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fară modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;

Nu este cazul

 • - introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

Se vor realiza izolații termice la nivelul pereților, planseului peste sol/subsol si planseul peste ultimul nivel.

 • - introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente;

Nu este cazul

 • b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

Termoizolarea pereților exteriori cu vata minerala in grosime de 15cm; bordarea golurilor cu 3cm de vata minerala; La soclu se va prevedea polistiren extrudat de 10 cm grosime.

Termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu vata minerala de sticla de grosime 30 cm;

Termoizolarea planseului peste pamant+subsol cu 5cm de polistiren extrudat protejat de o sapa armata;

Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevăzut înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Corpurile noi se vor monta pe aceleași poziții si pe aceleași circuite electrice existente. Pentru reducerea consumului de energie datorat ventilării spatiilor, se propun recuperatoare de căldură locale.

 • • înlocuirea totala a distribuției instalației de încălzire centrala cu conducte noi;

® izolarea conductelor de distribuție agent termic încălzire înlocuite;

® montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic

 • • înlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera cu conducte noi din PPR;

  SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

  Tel/Fax: 0752096565

  Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

  PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

 • • izolarea conductelor de distribuție apa calda menajera, înlocuite;

 • • montarea de robinete de sectorîzare si robinete de golire la baza coloanelor.

® Finisaje exterioare decorative tip baumit la pereți si tip mozaic la soclu

® Pardoseli din covor pvc pe hol, gresie la casele scării si grupurile sanitare de la parter si parchet triplustratificat de trafic intens la Săli de clasa, spatii administrative si cancelarie

 • c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Clădirea nu este vulnerabila la factorii de risc, atropici si naturali. Clădirea va fi prevăzută cu tencuieli decorative si tâmplarii rezistente la factorii climatici.

 • d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Nu este cazul

 • e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție

Sconstruita = 772mp

Sdesfasurata = 4554mp

 • 5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

 • a) necesarul de utilităti rezultate

 • - consum de energie electrica 30000kwh/an

 • - consum de apa            11 OOmc/an

 • - consum de gaze naturale 15000mc/an

  SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

  Tel/Fax: 0752096565

  Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

  PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

 • b) estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilităti

 • - consum de energie electrica -15000kwh/an

~ consum de apa            0 mc/an

 • - consum de gaze naturale -17000mc/an

 • 5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

® Proiectul se va implementa in 24 luni, conform graficului de mai jos din care execuția in 13 luni

LUNA

Nr. crt.

DENUMIREA LUCRĂRII

1

2

3

45

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

ACHIZIȚIE PROIECTARE

J

2

ÎNTOCMIRE PROIECTE

H

3

STUDII DE TEREN

1

4

AVIZE SI AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

5

ACHIZIȚIE LUCRĂRI DE EXECUȚIE SI DIRIGENTIE DE ȘANTIER

n

E

6

ASISTENTA TEHNICA DE ȘANTIER

7

COMISIOANE, COST CREDIT

8

ORGANIZARE DE ȘANTIER

III

s

nil

r.. .țj

i

..

■■■ *

9

CONSTRUCTII+INSTALATII

....

■ ■

iiii

■ ■ :

.1

!

10

UTILAJE

■g

11

RECEPȚIE CONSTRUCȚIE SI ECHIPAMENTE, FINALIZARE PROIECT

12

DIVERSE SI NEPREVĂZUTE

r

Durata de 13luni de execuție se va desfășura astfel:

©       - Sluni (realizare izolație pereți exteriori~\- lucrarile exterioare)

®      - 2luni (lucrări interioare etaj 3)

®      - 2luni (lucrări interioare etaj 2)

®      - 2luni (lucrări interioare etaj 1)

®      - 2luni (lucrări interioare parter).

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DAU

® Obs. Durata de execuție se va micșora daca exista posibilitatea execuției in paralel a categoriilor de lucrări sus menționate. Execuția se va face sub exploatare parțiala.

 • 5.4. Costurile estimative ale investiției:

 • - costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

Costul estimativ al investiției s-a calculat pe baza soluțiilor tehnice ale proiectului urmărind fiecare categorie de lucrări care participa la realizarea obiectivului final.

Costul investiției este de 5.837.969,47 lei (inclusiv TVA), din care 4.254.209,86 lei (inclusiv TVA) reprezentând constructii+montaj. După cum se poate urmări in devizul general al proiectului, costul total cu investiția cuprinde cheltuieli cu asigurarea utilităților, cheltuieli de proiectare, studii de teren, obținerea avizelor si acordurilor, consultanta si asistenta tehnica, cheltuieli directe de construcție, alte cheltuieli precum cele pentru organizarea șantierului, taxe legale, cheltuieli neprevăzute precum si cheltuieli cu darea in exploatare.

 • - costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției.

Nu exista costuri de operare pentru intretinerea echipamentelor.

 • 5.5. Sustenabilitatea realizării investiției'.

 • a) impactul social și cultural;

Cei peste 1050 de elevi, profesori si personal auxiliar vor avea condiții de confort pentru desfasurarea activitatilor.

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

 • - Număr de locuri de muncă create în faza de execuție

Pentru realizarea lucrărilor de intervenție propuse prin proiect, solicitantul va incheia contracte cu firme specializate, care vor asigura întreaga forța de munca necesara execuției poiectului.

Implementarea proiectului nu necesita crearea de noi locuri de munca la nivelul solicitantului, in faza de execuție a investiției.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J22/440/2018 CUI 24835360

PROIECT

Tel/Fax: 0752096565

nr. 659/2019

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

Faza DALI

Necesarul forței de munca pe perioada execuției va fi de 18 persoane.

- Număr de locuri de muncă create în faza de operare

In faza de operare nu se vor face angajari.

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz-

Prin realizarea acestei investiții, impactul asupra mediului va fi minim, nefiind afectata sanatatea si siguranța populației din zona si a lucratorilor din construcții la realizarea construcției. Proiectul propune soluții prietenoase pentru mediul înconjurător, lucrările de construcții respectând legislația națională în domeniul protecției mediului și cerințele legislației europene în domeniul mediului.

Astfel, la executarea lucrărilor de construcții se vor lua toate măsurile privind protecția mediului înconjurător prin întreținerea curentă a utilajelor, depozitarea materialelor de construcții în locuri special amenajate care nu vor permite împrăștierea combustibililor, lubrefianților și a reziduurilor la întâmplare. Zgomotul produs de utilaje se va încadra in limitele normale prevăzute de lege, iar praful rezultat si poluarea accidentala nu vor afecta semnificativ zona construcției din punct de vedere al mediului.

Protecția solului și subsolului:

După terminarea lucrărilor de amenajare se vor înlătura resturile de materiale de construcție rămase, refacându-se spațiile verzi afectate în timpul lucrărilor. Se vor amenaja spatii adecvate, betonate, pentru depozitarea containerelor de deșeuri.

Colectarea deșeurilor

Pe perioada de funcționare, deseurile se vor depozita selectiv, înainte de depozitarea acestora prin colectarea diferențiată de la sursă a ambalajelor și deșeurilor din ambalaje pe tipuri de deșeuri sau sortimente de materiale in containere speciale amplasate pe platforme betonate si anume: menajere, hârtie, carton , PET-uri, resturi de mâncare sau produse ambalate; deseurile menajere vor fi preluate de către serviciul de salubritate a localității pentru a fi transportate la

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

depozitul de deșeuri menajere a municipiului; deseurile valorificabile se vor preda către societăți autorizate.

 • 5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție'.

 • a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință',

Beneficiarul dorește sa realizeze investiția Modernizare și reabilitare Colegiul "Grigore Antipa” pentru modernizarea spatiilor conform legislației in vigoare.

Analiza opțiunilor pentru proiecte ia în considerare realizarea unui obiectiv specific prin mai multe alternative posibile, respectiv:

 • - Varianta 1 - Alternativa de „a nu face nimic” menținerea situației acuale

 • - Varianta 2- Varianta de a moderniza clădirile identificate de către beneficiarul investiției.

Aceasta varianta conduce la obținerea beneficiilor socio-economice scontate.

Din punct de vedere al aspectelor inginerești s-a realizat analiza a 2 scenarii tehnico -economice.

 • b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung',

Județul Bacau are o populație de 616.168 locuitori (conform recesamant 2011).

Numărul elevilor inscrisi in invatamantul gimnazial si liceal pare sa fie constant, astfel ca elevii trebuie sa beneficieze de cele mai bune condiții in domeniul educațional, atat din punct de vedere al infrastructurii, cat si din punct de vedere profesional.

Misiunea acestor instituții de învățământ este de a oferi elevilor cele mai bune condiții pentru desfășurarea activităților educaționale.

 • c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară',

Proiectul propus spre finanțare nu va avea o rata interna de rentabilitate financiara pozitiva datorita faptului ca este un proiect care nu generează venituri financiare, iar beneficiile de ordin economico-social mare parte dintre ele sunt greu cuantificabile. Finanțarea pe perioada exploatării clădirii va fi asigurata de Municipiul Bacau.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

Calculul indicatorilor de performanța financiara: fluxul cumulat, valoarea neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost — beneficiu

Analiza financiara a fost efectuata din punctul de vedere al proprietarului investiției si a fost realizata pentru o perioada de operare de 15 de ani. Metoda utilizata in dezvoltarea Analizei financiare este cea a „fluxului net de numerar actualizat”. In aceasta metoda fluxurile non-monetare cum ar fi amortizarea si provizioanele nu sunt luate în considerare.

în realizarea Analizei Cost - Beneficiu financiara a fost utilizata metoda incrementala, metoda bazata pe utilizarea rezultatelor din scăderea celor doua variante, respectiv: „Varianta investiție maxima” - „ Varianta 0”.

Au fost luate în considerare totalul cheltuielilor din devizul general al investiției în mii euro precum si repartizarea costurilor investiției pe perioada de implementare a proiectului — 24 luni, în conformitate cu graficul prezentat în capitolele anterioare.

In conformitate cu devizul general al proiectului, costul total al investiției se ridica la valoarea de 5.837.969,47 lei, suma care include TVA si este prezentat in anexa tabelul 1.1.

Eșalonarea costurilor de investiție pe durata de implementare prevăzută de 24 luni este:

Anul I -1.686.760,00 lei (inclusiv TVA)

Anul II - 4.151.209,47 lei (inclusiv TVA)

Tab.1.1. Total costuri de investiție - lei

ELEMENTE

ANI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Terenuri

Clădiri / drumuri

1231892

2892249

Echipament nou

808492

Proiectare si asistenta tehnica

184688

73780

Alte cheltuieli de investiție

270180

376688

TOTAL ACTIVE TANGIBILE

1686760

4151209

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

Licențe

Patente

Alte cheltuieli pre-operationale

TOTAL CHELTUIELI PRE-OPERATIONALE

0,00

...........o.o

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

COSTURI DE INVESTITIE(A)

1686760

4151209

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

o.o

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Numerar

Clienti

Stocuri

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

Datorii curente

Fond de rulment necesar pt primul ciclu

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

VARIAȚIA FONDULUI DE RULMENT(B)

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

înlocuiri echip. cu durata scurta de viata

Valoare reziduala

-2918984

ALTE ELEMENTE DE INVESTITIE(C)

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

TOTAL COSTURI DE INVESTIȚIE

1686760

4151209

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

La elaborarea analizelor financiare s-a adoptat un scenariu privind evoluția viitoare a ratei inflației de-a lungul perioadei de analiza; rate anuale de creștere, precum si indicii de creștere cu baza fixa anul I de analiza (asimilat cu primul an de implementare a proiectului) sunt prezentate în continuare:

anul                      I 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ÎS

rata inflației            I 5%

5%

4%

4%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

index(anul 1=100)       100

105

109

114

117

119

122

124

127

129

132

134

137

140

143

Ratele de discount (actualizare) folosite in estimarea rentabilității Proiectului au fost de 4% (EURO) si 4% (RON), pentru analiza financiara, respectiv 4% pentru analiza socio-economica.

O investiție este rentabila, din punct de vedere financiar, respectiv economic, daca prezintă o rata interna de rentabilitate superioara ratei de actualizare adoptate; echivalent, daca valoarea neta prezenta este pozitiva.

Evoluția prezumata a tarifelor

Prezentul proiect nu este generator de profit. Tariful practicat va fi calculat astfel incat sa susțină cheltuielile de operarea si întreținere.

Evoluția prezumata a costurilor de operare

In continuare sunt prezentate in detaliu fiecare din aceste categorii de costuri.

Preturile adoptate coincid cu «preturile pieței », corespunzătoare momentului redactării studiului de fata, respectiv lunii ianuarie 2019.

SC TECHMED1A ELECTRONICS SRL IAȘI

J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

ANI

Nr.

COMPONENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

întreținere curenta

42542

43393

44261

45146

46049

46970

47909

48867

49845

50842

51858

52896

53954

2

Întreținere periodica

212710

216964

COSTURI-TOTAL ANUAL

42542

43393

44261

45146

46049

259680

47909

48867

49845

50842

51858

52896

270918

Estimarea costurilor de operare in lei/an

ANI

Nr.

COMPONENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Forța de munca

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

întreținere

42542

43393

44261

45146

46049

259680

47909

48867

49845

50842

51858

52896

270918

3

Subtotal - COSTURI DIR.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Costuri admistrative

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

COSTURI -TOTAL ANUAL

42542

43393

44261

45146

46049

259680

47909

48867

49845

50842

51858

52896

270918

Estimarea costurilor de operare si întreținere pe elemente in lei/an                           ______________________________

ANI

Nr.

COMPONENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Combustibil solid

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Forța de munca

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

0.0

3

Apa

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Canalizare

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

Enerqie electrica

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

intretinere

42542

43393

44261

45146

46049

259680

47909

48867

49845

50842

51858

52896

270918

7

Costuri administrative

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

COSTURI -TOTAL ANUAL

42542

43393

44261

45146

46049

259680

47909

48867

49845

50842

51858

52896

270918

Pagina 32 din 68

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax; 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

ESTIMĂRI VENITURI lei/an

ANI

Nr.

Element

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Input financiar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Venituri

0,0

0,0

42542

43393

44261

45146

46049

259680

47909

48867

49845

50842

51858

52896

270918

VENITURI-TOTAL ANUAL

0,0

0,0

42542

43393

44261

45146

46049

259680

47909

48867

49845

50842

51858

52896

270918

Pagina 33 din 68

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

Costurile de întreținere previzionate aferente întreținerii si igienizării secției, conform specificațiilor proiectantului, se refera la lucrări de genul: reparații, zugrăveli, vopsitorii si alte lucrări necesare păstrării clădirii in stare de funcționare, ce se vor efectua anual si periodic.

întreținerea curenta a fost calculata la 1% din valoarea investiției.

Inretinerea periodica a fost evaluata din valoarea de investiție

Acestea au fost ajustate direct proporțional cu magnitudinea Proiectului de fata si cu efectele generate de implementarea acestuia.

Toate aceste costuri sunt indexate cu rata inflației, conform scenariului considerat, pentru întreaga perioada de analiza.

Evoluția prezumata a costurilor de operare si întreținere este prezentata in anexa, tabelul 1.2.

Tab.1.2 Venituri si costuri de operare si întreținere - lei

ELEMENTE

ANI

1

2

3

4

5

6

7

8

s

10

11

12

13

14

15

Combustibil solid

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

Forța de munca

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

Apa

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Canalizare

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Energie electrica

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

întreținere

0,0

0,0

42542

43393

44261

45146

46049

259680

47909

48867

49845

50842

51858

52896

270918

Costuri pentru servicii-subcontr.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Costuri aministrative

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Cheltuieli de vanzare

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

TOTAL COSTURI DE OPERARE

0,0

0.0

42542

43393

44261

45146

46049

259680

47909

48867

49845

50842

51858

52896

270918

Venituri din taxe

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Input financiar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

TOTAL VENITURI

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

VENIT NET DIN OPERARE

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sursele de finanțare

Sursele de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite si sunt prezentate in tabelul 1.3.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

TAB.1.3.SURSE DE FINANȚARE - LEI

ELEMENTE

ANI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

CAPITAL PRIVAT

Contribuție nivel regional

Contribuție nivel local* național + Grant din partea E.U.

1686760

4151209

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

TOTAL RESURSE FINANCIARE

1686760

4151209

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

înainte de a efectua analiza financiara, trebuie mai intai sa prezentam fundamentarea acestei analize, ținând cont de următoarele elemente :

 • ■  modelul financiar: aceasta informație este necesara pentru a înțelege modul de formare a veniturilor si cheltuielilor, precum si a detaliilor ‘tehnice’ ale analizei financiare.

 • ■  proiecțiile financiare: proiecții ce prezintă costurile investitionale si operaționale aferente proiectului.

a sustenabilitatea proiectului: ce indica performantele financiare ale proiectului (VAN — valoarea neta actualizata, RIR - rata interna de rentabilitate, BCR - raportul beneficiu/cost)

Modelul financiar

Scopul analizei financiare este acela de a identifica si cuantifica cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului, dar si a cheltuielilor si veniturilor generate de proiect in faza operaționala. Modelul teoretic aplicat este modelul Cash Flow Actualizat (DCF), care cuantifica diferența dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de funcționare, ajustând aceasta diferența cu un factor de actualizare, operațiune necesara pentru a ‘aduce’ o valoare viitoare in prezent, la un numitor comun.

Valoarea actualizata neta (VNAF)

Valoare neta actualizata indica valoarea actuala - Ia momentul zero - a implementării unui proiect ce va genera in viitor diverse fluxuri de venituri si cheltuieli.

VNA = ECFt/Q+k)1) + VRn/Cl+k)1 - Io

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

unde :

CFt = cash flow-ul generat de proiect in anul ‘t’ - diferența dintre veniturile si cheltuielile aferente

VRn = valoarea reziduala a investiției in ultimul an al analizei (50% din valoarea investiției)

Io = investiția necesara pentru implementarea proiectului

Cu alte cuvinte, un indicator VNA pozitiv indica faptul ca veniturile viitoare vor excede cheltuielile, toate aceste diferente anuale ‘aduse’ in prezent - cu ajutorul ratei de actualizare - si însumate reprezentând exact valoarea pe care o furnizează indicatorul.

Rata interna de rentabilitate (RIR)

RIR reprezintă rata de actualizare la care VNA este egala cu zero. Altfel spus, aceasta rata interna de rentabilitate minima acceptata pentru proiect, o rata mai mica indicând faptul ca veniturile nu vor acoperi cheltuielile. Cu toate acestea. Valoare RIR negativa poate fi acceptata pentru anumite proiecte in cadrul programelor de finanțare - datorita faptului ca acest tip de investiții reprezintă o necesitate stringenta, fara a avea insa capacitatea de a genera venituri (sau generează venituri foarte mici) : construirea școlilor, grădinițelor, drumuri, statii de epurare, rețele de canalizare, rețele de alimentare cu apa, etc. Acceptarea unei RIR financiare negativa este totuși condiționată de existenta unei RIR economice pozitiva - același concept, dar de data aceasta aplicat asupra beneficiilor si costurilor socio-economice.

Raportul Beneficiu/Cost (BCR)

Raportul beneficiu-cost este un indicator complementar al VNA, comparând valoarea actuala a beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare, inclusiv valoarea investiției:

BCR- VP(I)o/ VP(0)o

unde :

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

VP(I)o ~ valoarea actualizata a intrărilor de fluxuri financiare genarate de proiect in perioada analizata (inclusiv valoarea reziduala)

VP(0)o - valoarea actualizata a ieșirilor de fluxuri financiare genarate de proiect in perioada analizata (inclusiv costurilor investitionale)

Rata de discount (actualizare) folosite in estimarea rentabilității Proiectului au fost de 5%, pentru analiza financiara.

O investiție este rentabila, din punct de vedere financiar, respectiv economic, daca prezintă o rata interna de rentabilitate superioara ratei de actualizare adoptate; echivalent, daca valoarea neta -         prezenta este pozitiva.

Proiecțiile financiare

Acest subcapitol vizeaza principalele cheltuieli implicate in implementarea proiectului propus : costurile de investiție si costurile de operare si întreținere. Costurile investitionale au fost estimate pe baza soluției tehnice identificate si a evaluărilor prezentate in capitolul alocat devizului general al investiției.

Costurile de operare sunt costuri adiționale generate de utilizarea investiției, după terminarea construcției proiectului. In cazul prezentat aceste costuri de operare vor fi suportate de locatari.

Sustenabilitatea proiectului

c

Durabilitatea financiara a proiectului se evaluaeaza prin verificarea fluxului de numerar cumulat.

Durabilitatea financiara este data de proporția de grant acordata Beneficiarului investiției, precum si veniturile financiare generate de implementarea Proiectului.

Ultima linie, fluxul cumulat de numerar, este pozitiv si arata faptul ca proiectul este durabil din punct de vedere financiar. Sustenabilitatea proiectului este prezentata in anexa, tabelul 1.4.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

TAB.1.4 DURABILITATEA FINANCIARA - LEI

ELEMENTE

ANI

1

2

3

4

6

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

input financiar

1686760

4151209

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

Venituri

0,0

0.0

42542

43393

44261

45146

46049

259680

47909

48867

49845

50842

51858

52896

270918

TOTAL INTRĂRI DE NUMERAR

1686760

4151209

42542

43393

44261

45146

46049

259680

47909

48867

49845

50842

51858

52896

270918

TOTAL COSTURI DE OPERARE

0,0

0,0

42542

43393

44261

45146

46049

259680

47909

48867

49845

50842

51858

52896

270918

TOTAL COSTURI DE INVESTIȚIE

1686760

4151209

0,0

0,0

0.0

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

Dobânzi

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

0,0

Plăti compensatorii/plati fond pensii

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

0,0

Rambursarea împrumutului

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

Taxe

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

TOTAL IEȘIRI DE NUMERAR

1686760

4151209

42542

43393

44261

45146

46049

259680

47909

48867

49845

50842

51858

52896

270918

TOTAL FLUX DE NUMERAR

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

FLUX DE NUMERAR CUMULAT

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ca urmare a realizării analizei financiare, rata interna de rentabilitate a investiției, RIRF/C are o valoare de -9,88% se situeza mult sub pragul de rentabilitate de 5% , VNAF/C are o valoare negativa de 964,23, iar raportul C/B este de 0,40. Acest lucru arata ca rentabilitatea financiara este negativa; analiza financiara demonstrează necesitatea acordării unei finanțări naționale (asumat a fi, in detalierea surselor de finanțare), care sa susțină obținerea unui cash-flow pozitiv al proiectului si, implicit, indicatori de rentabilitate pozitivi.

Rentabilitatea financiara a investiției si a capitalului este prezentata in anexa, tabelele 1.5. si

 • 1.6.


SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI


TAB. 1.5. CALCULUL RATEI INTERNE DE RENTABILITATE FINANCIARA A INVESTITÎE1(FRR/C)- IN LEI

ELEMENTE

ANI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Input financiar

0.0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

Venituri

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

TOTAL VENITURI

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Total costuri de operarare

0.0

0,0

42542

43393

44261

45146

46049

259680

47909

48867

49845

50842

51858

52896

270918

Plăti compensatorii

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Rambursarea imprumutului

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

0,0

0,0

Total costuri de investiție

1686760

4151209

0,0

0.0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

TOTAL CHELTUIELI

1686760

4151209

42542

43393

44261

45146

46049

259680

47909

48867

49845

50842

51858

52896

270918

Flux de numerar net

-1686760

-4151209

0,0

o.o

0.0

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

270918

Rata interna de rentabilitate financiara a

Investi tiei(FRR/C)

-9,88%

Venitul net actualizat financiar al invostitiGi(FNPWC)

-964.23

Raportul Beneficiu/Cost al investitiei(B/C)

0,40

Rata de actualizare pentru NPV =                        5%


SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Maih techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

TAB. 1.6. CALCULUL RATEI INTERNE DE RENTABILITATE FINANCIARA A CAPITALULUI INVESTIT(FRR/K)- IN LEI

ELEMENTE

ANI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Input financiar                 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

Venituri

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

Valoare reziduala

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

2918985

TOTAL VENITURI

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2918985

Total costuri de operare

0,0

0,0

42542

43393

44261

45146

46049

259680

47909

48867

49845

50842

51858

52896

270918

Dobanda

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Plăti compensatorii

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Rambursarea împrumutului

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Total cheltuieli de investiție

1686760

4151209

42542

43393

44261

45146

46049

259680

47909

48867

49845

50842

51858

52896

270918

TOTAL CHELTUIELI

1686760

4151209

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

270918

Fluxul de numerar net

1686760

-4151209

42542

43393

44261

45146

46049

259680

47909

48867

49845

50842

51858

52896

270918

Rata interna de rentabilitate financiara a capitaluiui(FRR/K)

-7,18%

Valoarea neta actualizata financiara a capitalului(FNPWK)

-521,44

Raportul Benefici u/Cost al capitaluluî(B/C)

0,65

Rata de actualizare pentru NPV =              5%

 • d) analiza economică; analiza cost-eficacitate\

Având in vedere amplitudinea impactului socio-economic al proiectelor finanțate, rezultatele analizei financiare sunt semnificative doar in măsură in care ele sunt completate de cele ale analizei economice/analiza cost-eficacitate. Nu mai este cazul sa insistam asupra faptului ca multe dintre proiectele finanțate de la bugetul statului au o rata interna de rentabilitate financiara mica sau negativa - datorita faptului ca implementarea lor nu generează venituri.

Proiectul ce se propune spre finanțare are numeroase beneficii socio economice parte dintre ele cuantificabile monetar dar si necuantificabile de importanta sociala majora.

Analiza Economica evalueaza fezabilitatea economica a proiectului, pe baza economiilor Ia costurile de exploatare, dar si cele sociale.

Impactul social dorit a se obține prin implementarea proiectului este imbunatatirea accesului la resursele si serviciile comunității. Indicatorii folosiți pentru estimarea abilitatii proiectului de a realiza aceste obiective sunt:

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Maîl: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

® asigurarea distribuției uniforme in comunitate a efectelor pozitive generate de proiect.

Indicatorii care arata daca aceste obiective sunt atinse sunt:

- îmbunătățirea condițiilor de confort pentru personal si elevi.

Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate consta in determinarea intervalului de evoluție a indicatorilor de profitabilitate, considerați pentru diferite scenarii de evoluție ai factorilor cheie, in scopul testării solidității rentabilității proiectului si pentru a-i ierarhiza din punctul de vedere al gradului de risc.

Scopul analizei de senzitivitate este de a determina variabilele sau parametrii critici ai modelului, ale căror variații, in sens pozitiv sau in sens negativ, comparativ cu valorile folosite pentru cazul optimal, conduc la cele mai semnificative variații asupra principalilor indicatori ai rentabilității, respectiv RIR si VNA; cu alte cuvinte influențează in cea mai mare măsură acești indicatori.

Criteriul de distingere a acestor variabile cheie variaza conform specificului proiectului analizat si trebuie determinat cu mare acuratețe.

Este recomandabila adoptarea acelor indicatori a căror variație absoluta de 1% duce la o variație a RIR de cel puțin 1% sau a VNA de cel puțin 5%.

Proiectul propus spre finanțare nu are o Rata interna de rentabilitate financiara pozitiva datorita faptului ca este un proiect care nu generează venituri financiare, iar benificiile de ordin economico-social mare parte dintre ele sunt greu cuantificabile, astfel oricât am scadea cheltuielile de operare si de investiție intr-un scenariu optimist sau le-am creste intr-un scenariu pesimist priectul neinregiștrand venituri rata interna de rentabilitate si valoarea actualizata neta ar fi negative

 • e) analiza de riscuri, măsuri deprevenire/diminuare a riscurilor.

Proiectul este adaptat normelor tehnologice si masurilor recomandate de legislația naționala.

In vederea prevenirii riscurilor s-au efectuat o serie de studii referitoare la clima zonala, adâncimea de inghet si seismologice.

Au fost analizate si estimate riscurile de natura financiara, de administrare si management generate de Proiect; se considera ca acestea sunt reduse ca pondere; Beneficiarul direct prezintă o capacitate de management si de implementare a proiectului corespunzătoare cu cerințele prevăzute.

Riscurile de natura financiara si politice, dar si cele referitoare la forța majora au fost evaluate in cadrul estimării costurilor investitionale, in interiorul Devizului General estimativ; pentru acestea

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

s-a prevăzut o valoare procentuala de 10% din costul direct de investiție. In acest mod sunt asigurate condițiile normale de desfășurare a următoarelor faze de proiectare si, mai ales, de execuție.

Riscurile asociate Proiectului se pot clasifica astfel:

Tehnice:

• Proasta execuție a lucrării

® Lipsa unei supervizări bune a desfășurării lucrării

Financiare:

0 Neaprobarea cererii de finanțare

e întârzierea plăților

Legale:

e Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru execuția lucrării

Instituționale:

o Lipsa colaborării instituționale

® Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale

Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si externa.

® Interna - pot fi elemente tehnice legate de îndeplinirea realista a obiectivelor si care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor

e Externa - nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de management al riscului

Acesta se bazeaza pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementului de proiect.

Sistemul de monitorizare

Esența acestuia consta in compararea permanenta a situației de fapt cu planul acestuia: evoluție fizica, cheltuieli financiare, calitate.

O abatere indicata de sistemul de monitorizare (evoluție programata/ stare de fapt) conduce la un set de decizii a managerilor de proiect care vor decide daca sunt posibile si/sau anumite masuri de remediere.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

Sistemul de control

Acesta va trebui sa intre in acțiune repede si eficient când sistemul de monitorizare indica abateri.

Membrii echipei de proiect au următoarele atribuții principale:

® a lua decizii despre masurile corective necesare (de la caz la caz)

• autorizarea masuri lor propuse

® implementarea schimbărilor propuse

« adaptarea planului de referința care sa permită ca sistemul de monitorizare sa ramana eficient

Sistemul informațional

Va susține sistemele de control si monitorizare, punând la dispoziția echipei de proiect (in timp util) informațiile pe baza carora ea va acționa.

Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect) informațiile strict necesare sunt următoarele:

® masurarea evoluției fizice

® masurarea evoluției financiare

® controlul calitatii

® alte informații specifice care prezintă interes deosebit.

CAPITOLUL 6: SCENA8IUL/0PȚIUNHA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIMĂ),

RECOMANDAT(Ă)

 • 6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propusfe), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Scenariul I:

Refacerea trotuarelor degradate cu prevederea unui cordon de bitum intre acesta si fundațiile clădirii si a tencuielilor degradate avand in vedere ca aceste degradări nestructurale pot provoca degradări structurale daca acestea nu sunt remediate. Se va realiza o sistematizare perimetrala pentru evacuarea apelor pluviale. Se va reface șarpanta peste intrarea exterioara a corpului A (ax 6-8/A’-A).

Term o izolarea pereților exteriori cu vata minerala in grosime de 15 cm; bordarea golurilor cu 3cm de vata minerala; La soclu se va prevedea polistiren extrudat de 10 cm grosime.

Termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu vata minerala de sticla de grosime 30 cm;

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

Termoizolarea planseului peste pamant+subsol cu 5cm de polistiren extrudat protejat de o sapa armata;

Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevăzut inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Corpurile noi se vor monta pe aceleași poziții si pe aceleași circuite electrice existente. Pentru reducerea consumului de energie datorat ventilării spatiilor, se propun recuperatoare de căldură locale.

® inlocuirea totala a distribuției instalației de încălzire centrala cu conducte noi;

® izolarea conductelor de distribuție agent termic încălzire înlocuite;

 • • montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic

© inlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera cu conducte noi din PPR;

© izolarea conductelor de distribuție apa calda menajera, înlocuite;

 • • montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor.

® Finisaje exterioare decorative tip baumit la pereți si tip mozaic la soclu

® Pardoseli din covor pvc pe hol, gresie la casele scării si grupurile sanitare de la parter si parchet triplustratificat de trafic intens la Săli de clasa, spatii administrative si cancelarie

Scenariul II:

Refacerea trotuarelor degradate cu prevederea unui cordon de bitum intre acesta si fundațiile clădirii si a tencuielilor degradate avand in vedere ca aceste degradări nestructurale pot provoca degradări structurale daca acestea nu sunt remediate. Se va realiza o sistematizare perimetrala pentru evacuarea apelor pluviale. Se va reface șarpanta peste intrarea exterioara a corpului A (ax 6-8/A’-A).

Termoizolarea pereților exteriori cu vata minerala in grosime de 15cm; bordarea golurilor cu 3cm de vata minerala; La soclu se va prevedea polistiren extrudat de 10 cm grosime.

Termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu spuma pofiuretanica de grosime 20 cm;

Termoizolarea planseului peste pamant+subsol cu 5cm de polistiren extrudat protejat de o sapa armata;

Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevăzut inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Corpurile noi se vor monta pe

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/20I8 CUI24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

aceleași poziții si pe aceleași circuite electrice existente. Pentru reducerea consumului de energie datorat ventilării spatiilor, se propun recuperatoare de căldură locale.

o înlocuirea totala a distribuției instalației de încălzire centrala cu conducte noi;

® izolarea conductelor de distribuție agent termic încălzire înlocuite;

« montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic

® înlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera cu conducte noi din PPR;

• izolarea conductelor de distribuție apa calda menajera, înlocuite;

© montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor.

® Finisaje exterioare din fațada ceramica ventilata la pereți si tip mozaic la soclu

® Pardoseli din granit pe hol, casele scării si grupurile sanitare de la parter si parchet din lemn masiv la Săli de clasa, spatii administrative si cancelarie

Din punct de vedere tehnic scenariul II prezintă avantaje fata de scenariul I, avand in vedere ca spuma poliuretanica este mai rezistenta in timp.

Din punt de vedere economic scenariul II prezintă costuri mai mari fata de scenariul I.

 • 6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optimi ei recomandat(e)

Scenariul recomandat de elaborator este scenariul I.

Avantajele scenariului recomandat

Scenariul I:

 • > Tehnologii de execuție accesibile;

 • > Durata de timp a execuției redusa;

 • > Durata de recuperare a investiției mai mica

 • 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției*

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul

  generai,

  Valoarea totală a investiției este de

  Valoarea C+M a investiției este de


  5.837.969,47 lei inclusiv TVA 19%;

  4.254.209,86 lei inclusiv TVA 19%.


  Valoarea totală a investiției este de


  4.912.263,15 Iei fara TVA 19%;


SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

Valoarea C+M a investiției este de 3.574.966,27 lei fara TVA 19%.

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare,

Sconstruita ~ 772mp

Sdesfasurata = 4554mp

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții',

Proiectul ce se propune spre finanțare are numeroase beneficii socio economice necuantificabile de importanta sociala majora.

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este de 13 luni

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Funcțional propus :

PARTER

Nr.crt.

Denumirea

Suprafața mp

Pardoseala

1

Casa scării

25.50

Gresie

2

depozitare

3.00

Gresie

3

Sala de clasa

54.15

Parchet triplu stratificat de trafic intens

4

Sala de clasa

54.15

Parchet triplu stratificat de trafic intens

5

Sala de clasa

54.15

Parchet triplu stratificat de trafic intens

6

Sala de clasa

54.15

Parchet triplu stratificat de trafic intens

7

hol

84.35

Covor PVC

8

Camera depozitare

16.35

Covor PVC

9

Grup sanitar persoane dizabilitati

9.95

gresie

10

Sala personal

13.50

gresie

11

Casa scării

20.75

gresie

12

depozitare

5.25

gresie

13

hol

48.00

Covor PVC

Pagina 46 din 68

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Maîl: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

14

Cabinet medical

16.20

covor PVC

15

Spațiu depozitare

2.15

Gresie

16

arhiva

12.10

gresie

17

Cabinet informatica

25.00

Parchet triplu stratificat de trafic intens

18

biblioteca

11.80

gresie

19

hol

12.85

Covor PVC

20

contabilitate

8.05

Parchet triplu stratificat de trafic intens

21

Grup sanitar B- persoanal

3.70

Gresie

22

Grup sanitar F - personal

3.75

gresie

23

hol

25.04

Covor PVC

24

hol

50.70

Covor PVC

25

Hol

4.25

Covor PVC

26

Director adjunct

7.45

Parchet triplu stratificat de trafic intens

27

secretariat

24.85

Parchet triplu stratificat de trafic intens

28

arhiva

11.90

gresie

29

director

2470

Parchet triplu stratificat de trafic intens

ETAJ 1

Nr.crt.

Denumirea

Suprafața mp

Pardoseala

1

Casa scării

25.50

Gresie

2

hol

67.35

Covor PVC

3

Sala de clasa

54.15

Parchet triplu stratificat de trafic intens

4

Sala de clasa

54.15

Parchet triplu stratificat de trafic intens

5

Sala de clasa

54.15

Parchet triplu stratificat de trafic intens

6

Amfiteatru

54.15

Parchet triplu stratificat de trafic intens

7

hol

16.60

Covor PVC

8

Cabinet CEAC

16.35

Covor PVC

9

Grup sanitar B

8.90

gresie

10

Grup sanitar F

12.40

gresie

11

Casa scării

26.55

gresie

12

hol

42.45

Covor PVC

13

cancelarie

63.00

Parchet triplu stratificat de trafic intens

14

vestiar

15.60

Covor PVC

15

Grup sanitar B- persoanal

3.70

Gresie

16

Grup sanitar F - personal

3.75

gresie

17

hol

25.05

Covor PVC

18

Laborator protecția mediului

75.25

Gresie

19

Sala de clasa

24.54

Gresie

ETAJ 2

Nr.crt.

Denumirea

Suprafața mp

Pardoseala

1

Casa scării

25.50

Gresie

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

2

hol

84.35

Covor PVC

3

Sala de clasa

54.15

Parchet triplu stratificat de trafic intens

4

Sala de clasa

54.15

Parchet triplu stratificat de trafic intens

5

Sala de clasa

54.15

Parchet triplu stratificat de trafic intens

6

Sala de clasa

54.15

Parchet triplu stratificat de trafic intens

7

Camera depozitare

16.35

Covor PVC

8

Grup sanitar B

8.90

gresie

9

Grup sanitar F

12.40

gresie

10

Casa scării

26.55

gresie

11

hol

42.45

Covor PVC

12

Laborator fizica

75.25

gresie

13

depozitare

7.85

Covor PVC

14

hol

25.05

covor PVC

15

depozitare

12.05

gresie

16

Cabinet fizica

12.22

gresie

17

depozitare

12.05

gresie

18

Laborator fizica

74.25

Gresie

ETAJ 3

Nr.crt.

Denumirea

Suprafața mp

Pardoseala

1

Casa scării

25.50

Gresie

2

hol

84.35

Covor PVC

3

Sala de clasa

54.15

Parchet triplu stratificat de trafic intens

4

Sala de clasa

54.15

Parchet triplu stratificat de trafic intens

5

Sala de clasa

54.15

Parchet triplu stratificat de trafic intens

6

Sala de clasa

54.15

Parchet triplu stratificat de trafic intens

7

Camera depozitare

16.35

Covor PVC

8

Grup sanitar B

8.90

gresie

9

Grup sanitar F

12.40

gresie

10

Casa scării

26.55

gresie

11

hol

42.45

Covor PVC

12

Sala de clasa

75.25

Parchet triplu stratificat de trafic intens

13

depozitare

7.85

Covor PVC

14

hol

25.05

covor PVC

15

depozitare

12.05

gresie

16

Cabinet chimie

12.22

gresie

17

depozitare

12.05

gresie

18

Laborator chimie

74.25

Gresie

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

Lucrările de intervenție propuse prin proiect sunt:

 • I. Lucrări de intervenție conform expertizei tehnice:

Refacerea trotuarelor degradate cu prevederea unui cordon de bitum intre acesta si fundațiile clădirii si a tencuielilor degradate avand in vedere ca aceste degradări nestructurale pot provoca degradări structurale daca acestea nu sunt remediate. Se va realiza o sistematizare perimetrala pentru evacuarea apelor pluviale realizata din sistem de colectare din burlane ce va fi dirijata cu ajutorul unor cămine din beton si evacuate spre rcatcaua de ape menajera existenta. Se va reface șarpanta peste intrarea exterioara a corpului A (ax 6-8/A’-A).

 • II. Lucrări de creștere a eficienței energetice (conform auditului energetic)

A. Lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopa a clădirii:

a . izolarea termică a fațadei - parte opacă, care cuprinde:

 • > izolarea termică a perețiilor exteriori cu vata minerala 15cm ; la soclu se va aplica lOcm polistiren extrudat pana la cota trotuarului;

 • > bordarea golurilor tamplariei cu vata minerala de 3 cm grosime

 • > Termoizolarea planseului peste ultimul nivel (in pod) se va realiza cu vata minerala de 30 cm grosime (se vor desface straturile existente, daca este cazul). Se va aplica o protecție din scânduri.

Materialele utilizate vor avea următoarele caracteristici minime:

Polistiren extrudat ignifugat (XPS): efort de compresiune a plăcilor la o deformatie de 10%-CS(10) minim 200 kPa, rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete- TR minim 200 kPa si clasa de reacție la foc B - s3,dl.

Vata minerala de înaltă densitate cu clasa de reacție la foc A2-sl,d0. Principalele caracteristici tehnice ale materialului sunt: rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) va fi de minim 30kPa; Rezistenta la tracțiune perpendicular pe fete - TR va fi de minim lOkPa

La pereți va fi aplicat pe suprafața exterioara a pereților existenti, minim o masa de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armata cu plasa tip tesatura deasa din fibra de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime. Aplicarea suportului pentru tencuiala decorativa (masa de șpaclu) se va efectua folosindu-se toate accesoriile metalice necesare prevăzute de furnizori (profile de colt, profile de rosturi, profile lacrimar). Fixarea pe pereți a plăcilor de

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

polistiren se va realiza cu adeziv si dibluri (cui plastic) speciale pentru montarea termoizolatiei. Clasa de reacție la foc a sistemului compozit de izolare termica in structura compacta va fi B-s2,d0.

La soclu plăcile vor fi aplicate pe suprafața exterioară a pereților existenți (soclului) si vor fi protejate cu o masă de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armate cu plasă tip țesătură deasă din fibre de sticlă. Fixarea termozolatiei de perete se va realiza cu adeziv si dibluri peste cota trotuarului. Racordarea soclului la termosistemul fațadei se va efectua prin prevederea unui profil lacrimar de soclu. Porțiunea finita vizibila a soclului va fi tratata cu tencuieli siliconice mozaicate, rezistente la apa.

f B. Lucrările de reabilitare termică a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum, si cuprinde:

 • a. înlocuirea instalației de distribuție între punctul de record (intrarea in subsol) și se va monta robinete de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei;

 • b. înlocuirea cu corpuri de încălzire cu radiatoare din aluminiu;

 • c. înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire și apă caldă de consum din polipropilenă prevăzute cu fibra;

 • d. montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare;

e . montarea debitmetrelor pe racordurile de apă rece.

r

 • C. Lucrările de instalare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală pentru asigurarea calității aerului interior:

In sălile de clasa, biblioteca, cancelarie si laboratoare se vor monta cate un recuperator de căldură cu capacitate minima 350 mc/h

- In laboratoarele de informatica se va monta cate un aparat de aer condiționat de 24000btu

 • D. Lucrările de modernizare a instalației de iluminat:

a. înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață de tip LED; vor fi prevăzute lămpi de semnalizare tip LED;

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

b. corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu senzori de mișcare/prezență, pentru economia de energie pe holuri, casele scării si grupuri sanitare comune.

 • III. Lucrări de amenajare interioara si instalații

-reparații ale tencuielilor degradate

 • - refacerea planeitatii peretiilor si tavanului, prin refacerea gleturilor si aplicarea unor zugrăveli lavabile (cu vopseli superlavabile antimucegaii in spatiile cu umiditate ridicata si vopseli superlavabile antibacteriene in rest);

 • - se va prevederea parchet triplustrati ficat de trafic intens in Săli de clasa, laboratoare, cancelarii si spatiile administrative

 • - in cabinete si holuri va fi covor PVC

 • - nu se va interveni la grupurile sanitare de la etajele 1-3;

 • - pe holuri si casele scării vor fi prevăzute lambriuri din mdf ignifug sau aluminiu;

 • -  pardoselile din casa scării si laboratoare vor fi din gresie antiderapante montata fara rosturi;

 • -   la pereții grupurilor sanitare de la parter va fi prevăzută faianța

 • -  ușile interioare vor fi inlocuite cu usi din MDF/PVC/Aluminiu funcție de destinația camerelor

 • -  Balustrada interioara va fi din inox cu muchiile rotunjite;

La grupuri sanitare va fi prevăzut tavan fals din gips carton rezistent la umezire;

Se vor reface spatiile verzi

 • IV. Hidrant exterior

 • - se va realiza o rezerva de incendiu prevăzută cu statie de pompare hidranti interiori si exteriori

 • - se va monta un hidrant exterior

  SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

  Tel/Fax: 0752096565

  Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

  PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

Utilaje si echipamente tehnologice și funcționale cu montaj:

Nr crt

Denumire echipament

UM

Nr

UM

Pret/UM lei fara TVA

Preț total lei fara TVA

1

PDA raza minima de protecție 100 m, inclusiv accesorii

buc

1

9000

9000

2

INSTALAȚIE SEMNALIZARE INCENDIU COMPLET ECHIPATA FORMATA DIN : CENTRALA, DETECTOR TEMPERATURA/FUM, ETC

set

1

69000

69000

3

Kit 16 camere supraveghere IP cu POE 5MP 80m IR+NVR 4K POE

set

1

8100

8100

4

recuperator de căldură cu capacitate minima 350 mc/h

buc

25

4900

122500

5

Aparat de aer condiționat

buc

2

1500

3000

TOTAL

211600

Rezerva de incendiu

Nr crt

Denumire echipament

UM

Nr

UM

Pret/UM lei fara TVA

Preț total lei fara TVA

1

Rezerva de incendiu

buc

3

65000

195000

2

Statie de pompare hidranti interiori si exteriori

set

1

85200

85200

TOTAL

280200

Dotări:

LABORATOARE INFORMATICA

Nr. Crt

Denumire

U.M.

Cantitate

Preț cu

TVA

Total RON cu

TVA

Total RON fara

TVA

1

Desktop All-in-One cu Windows 10 Pro

Preinstalat Tastatura+Mouse

Buc

50

1999.00

99950,00

83991,60

2

Tabla interactiva YC82

Buc

2

3570

7140,00

6000,00

3

Videoproiector All-in-One

Buc

2

12265.45

24530,90

20614,20

4

Suport de perete pentru videoproiector

buc

2

297.5

595,00

500,00

5

Ecran de proiecție de perete 207x207

Buc

2

349

698,00

586,55

6

Imprimanta Multifuncționala

Buc

2

598.00

1196,00

1005,04

7

Router 4 antene

Buc

2

350

700,00

588,24

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

8

Masa imprimanta 80 cm

Buc

2

190

380,00

319,33

Total:

113605

In vederea asigurării funcționarii in conformitate cu legislația in vigoare specifice unor clădiri destinate invatamantului si asigurarea a unei calitati corespunzătoare a construcției conform Legii 10/1995 actualizata privind Calitatea in Construcții cu modificările si completările ulterioare in care trebuie asigurate următoarele cerințe fundamentale:

 • a) rezistenta mecanica si stabilitate ;

 • b) securitatea la incendiu;

 • c) igiena, sanatate si mediu ;

 • d) siguranța in exploatare ;

 • e) protecție împotriva zgomotului;

 • f) economie de energie si izolare termica

 • g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale

 • a) Rezistenta mecanica si stabilitate;

Asigurarea prin proiect a detaliilor de execuție la nivelul de calitate corespunzător exigentelor de performanta esențiale urmeaza a se face prin respectarea normativelor si instrucțiunilor tehnice in vigoare.

Pentru respectarea condițiilor tehnice de calitate ce trebuie urmărită in primul rând de șefii formațiilor de lucru si personalul tehnic anume însărcinat cu conducerea lucrărilor, precum si de către verificatorii tehnici atestati, constructorul va organiza respectarea prevederilor tehnice in vigoare, urmând a se efectua si următoarele verificări:

 • 1.   pe parcursul execuției, pentru toate categoriile de lucrări ce compun obiectele de investiții, înainte ca ele sa devină ascunse prin acoperire cu (sau înglobate in) alte categorii de lucrări;

 • 2.   la terminarea unei faze de lucru;

 • 3.   la recepția preliminară a obiectelor.

De asemenea se va ține cont de întreg cadrul legislativ în construcții precum și de eventualele modificări intervenite în acest sens, pe parcursul lucrărilor de proiectare.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 FazaDALI

b) Securitatea Ia incendiu;

Se urmărește compartimentarea funcțiunilor, asigurarea fluxurilor si circulația pe orizontala si verticala in cadrul clădirii conform normativelor si prescripțiilor in vigoare. Se vor utiliza materiale de construcții ce au toate datele tehnice necesare pentru determinarea gradului de rezistenta la foc si la care se cunosc masurile necesare ce se impun pentru utilizarea acestora, potrivit normelor PSI in vigoare.

Proiectul de execuție pentru construcțiile proiectate va respecta prevederile „Normativului de siguranță la foc a construcțiilor - P.118/1999 si reglementările tehnice de specialitate referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor.

 • c) Igiena, sanatate si mediu ;

In proiect se vor prevedea materiale de construcții si finisaje care prin caracteristicile fizico-chimice ale componentelor sa nu afecteze sanatatea oamenilor.

Masuri speciale referitoare la persoanele cu dizabilitati

- sunt conform legislației in vigoare; se vor crea si facilități pentru persoane slab văzătoare și nevăzatoare (trasee tactile si culori contrastante)

Prin realizarea acestei investiții, impactul asupra mediului va fi minim, nefiind afectata sanatatea si siguranța populației din zona si a lucratorilor din construcții la realizarea construcției. Proiectul propune soluții prietenoase pentru mediul înconjurător, lucrările de construcții respectând legislația națională în domeniul protecției mediului și cerințele legislației europene în domeniul mediului.

Astfel, la executarea lucrărilor de construcții se vor lua toate măsurile privind protecția mediului înconjurător prin întreținerea curentă a utilajelor, depozitarea materialelor de construcții în locuri special amenajate care nu vor permite împrăștierea combustibililor, lubrefianților și a reziduurilor la întâmplare. Zgomotul produs de utilaje se va incadra in limitele normale prevăzute de lege, iar praful rezultat si poluarea accidentala nu vor afecta semnificativ zona construcției din punct de vedere al mediului.

 • d) Siguranța in exploatare ;

Prin proiectare se asigura soluții tehnice de proiectare specifice temei pentru repartizarea funcționala a spatiilor, prevederea soluțiilor de iluminare naturala, artificiala, ventilație, incalzire

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

corespunzătoare activitatilor respective. Dimensionarea spatiilor, golurilor si elementelor de construcție se va face conform necesităților exploatării in condiții de siguranța.

Se vor prevedea materiale de finisaj durabile, estetice si ușor de intretinut. Toate materialele utilizate la finisajele interioare si exterioare vor fi alese după criterii apte sa confere construcției o buna exploatare in timp a lor.

 • •  Siguranța cu privire la circulația interioara

o suprafețele pereților nu prezintă bavuri, proeminente, muchii ascuțite;

o traseul fluxurilor de circulație este clar, liber si comod;

o fluxurile de circulație pe tipuri si destinații diferite nu se intersectează;

o usa pe traseul cailor de evacuare se deschid in sensul evacuării;

o caile de evacuare sunt marcate vizibil.

 • •  Siguranța cu privire la schimbările de nivel (galerii, balcoane, ferestre)

Nu este cazul.

® Siguranța cu privire la deplasarea pe scări, rampe:

Se va folosi doar finisaje antiderapante.

 • e) Protecție impotriva zgomotului;

Clădirea va fi prevăzută cu tâmplarii, echipamente si alte materiale care sa confere, pe ansamblu, o buna izolare fonica a construcției.

r--.

ÎJ

 • f) Economie de energie si izolare termica .

In vederea economisirii de energie se vor prevedea in proiect inchideri din elemente cu un grad inalt de rezistenta la transmisie termica tâmplarii etanșe, asigurarea unui iluminat natural cat mai eficient.

 • g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale

Nu sunt prevăzute.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

INSTALAȚII ELECTRICE

Instalații electrice interioare

In cadrul proiectului se vor realiza instalațiile electrice si anume :

Instalații electrice curenti tari:

-Instalații electrice - iluminat interior (normal, de siguranța si securitate);

-Instalații electrice de prize si forța;

-Instalații pentru protecție împotriva șocurilor electrice;

-Instalații de protecție împotriva perturbațiilor electromagnetice;

-Instalații de protecție împotriva trăsnetului.

Instalații electrice curenti slabi:

 • - Sistem de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu;

 • - Rețea de comunicații date -voce

 • - Instalație supraveghere video

Descrierea instalațiilor:

Instalații electrice curenti tari:

Alimentarea cu energie electrica:

Alimentarea cu energie electrica la tensiunea de'400/230 V este asigurata.

Instalații electrice de iluminat normal

Se vor înlocui corpurile de iluminat cu unele de tip led prevazuti cu senzori de mișcare pe holuri si grupuri sanitare

Iluminatul interior de siguranța si securitate.

Conform NP 17/2011 art. 7.23 se va prevedea:

-iluminat de securitate pentru evacuare;

-iluminat de securitate pentru intervenții;

-iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor;

-iluminat de securitate importiva panicii;

Circuitele iluminatului de siguranță sunt dispuse pe trasee distincte față de iluminatul normal la distanță de cel puțin 10 cm față de traseul acestora și se vor realiza cu cabluri din cupru tip CYY-F.

-iluminat de securitate pentru evacuare - clădirea se incadreaza in cazurile prevăzute in 17-2011 art. 7.23.7.1; Iluminatul de securitate pentru evacuare, marcarea ieșirilor din încăperi, a

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

traseului și a ieșirilor căilor de evacuare se va face folosind corpuri (aparate) de iluminat tip „indicator luminos” conform STAS 297/3. Pentru iluminatul de securitate pentru evacuare vor utilizate corpuri (aparate) speciale tip CISA-02-2x8W, in constructei normală/etanșă conform încăperilor unde se vor monta, inscripționate vizibil IEȘIRE (EXIT) respectiv cu săgeți <--> care

indică direcția de evacuare. Timpul de funcționare: cel puțin 2 ora; Timp de comutare: 5 sec;

-‘iluminat de securitate pentru intervenții - in centrala termica, centrala de detecție, la ferestrele pentru desfumare si la tabloul electric general (TEG) - este parte a iluminatului de securitate prevăzut să asigure nivelul de iluminare necesar siguranței persoanelor implicate intr-un proces sau activitate cu pericol potențial; Se vor utiliza corpuri de iluminat dotate cu kit de emergenta. Timpul de funcționare: cel puțin 1 ora; Timp de comutare: 5 sec;

-iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor - Se vor utiliza corpuri (aparate) speciale tip CISA-02-2x8W, in construcție normală/etanșă conform încăperilor unde se vor monta, inscripționate vizibil H. Timpul de funcționare: cel puțin 1 ora; Timp de comutare: 5 sec;

Cablurile de alimentare a corpurilor (aparatelor) de iluminat de tip autonom vor fi cabluri cu conductoare de cupru, cu izolație de PVC, cu întârziere mărită la propagarea flăcării, tip CYY-F.

Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranța si securitate trebuie sa fie realizate din materiale clasa B de reacție la foc.

-iluminat de securitate împotriva panicii - in încăperi cu suprafața mai mare de 60 mp.

Iluminatul de securitate împotriva panicii se prevede cu comanda automata de punere în funcțiune după caderea iluminatului normal. în afară de comanda automată a intrării lui în funcțiune, iluminatul de securitate împotriva panicii se prevede și cu comenzi manuale din mai multe locuri accesibile personalului de serviciu al clădirii, respectiv personalului instruit în acest scop. Scoaterea din funcțiune a iluminatului de securitate împotriva panicii trebuie să se facă numai dintr-un singur punct accesibil personalului însărcinat cu aceasta. Se vor utiliza corpuri de iluminat dotate cu kit de emergenta. Timpul de funcționare: cel puțin 1 ora; Timp de comutare: 5 sec;

Circuitele iluminatului de siguranță sunt dispuse pe trasee distincte față de iluminatul normal la distanță de cel puțin 10 cm față de traseul acestora și se vor realiza cu cabluri din cupru tip CYY-F.

Instalații electrice de prize si forța

Se vor înlocui prizele si întrerupătoarele. Se va reface instalația electrica la laboratoarele de informatica.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

Pentru racordarea diverselor echipamente se prevăd prize monofazice normale/etanșe cu contact de protecție alimentate la 230 V.c.a montate îngropat/aparent, si prize trifazice normale/etanșe cu contact de protecție alimentate la 380 V.c.a montate îngropat/aparent.

Toate circuitele de prize vor fi prevăzute cu contact de protecție protejate la plecarea din tablourile electrice cu întrerupătoare automate prevăzute cu protecție automată la curenți de defect (PACD) de tip diferențial (cu declanșare la un curent de defect de 0,03 A) conform schemelor monofilare din prezentul proiect.

Circuitele pentru tehnica de calcul si echipamentele de tehnologia informației vor fi separate de consumatorii comuni.

Circuitele pentru prize sunt monofazice și se vor realiza cu cablu MYYM 3x2.5 mm2, pentru fază, nul de lucru și nul de protecție, montajul acestora realizandu-se îngropat. Pe elementele de construcție combustibile (ex. lemn) circuitele se vor proteja in tub metalic (PEL, țeavă de oțel).

Instalațiile electrice ce vor alimenta echipamentele pentru climatizare, ascensorul si alte funcțiuni fara importanta majora in desfasurarea a activitatii vor fi sacrificate in caz de avarie a transformatoarelor. Instalațiile de forța vor avea tablouri si coloane complet separate.

Protecția împotriva șocurilor electrice

Protecția împotriva șocurilor electrice pentru care se aplica schema TN cu întreruperea alimentării cumulată cu dispozitive de protecție de curent diferențial rezidual cu un curent mai mic de 3 Om A.

Conductoarele de echipotentializare de protecție suplimentara trebuie sa fie protejate împotriva deteriorărilor mecanice si coroziunii si trebuie sa fie alese astfel încât sa se evite efectele electrolitice.

Toate prizele, echipamentele si carcasele tablourilor electrice vor fi legate la nulul de protecție. Se va realiza priza de pamant naturala prin asigurarea continuității electrice a armaturii din fundația clădirii si legarea acesteia la platbanda din OL 40X4 mm ce va fi pozata pe conturul fundației.

Protecția la perturbațiile electromagnetice a echipamentelor sensibile - se face prin realizarea unui sistem de echipotențializare.

Astfel, se vor prevedea rețele de echipotențializare care anulează practic toate tipurile de interferență electromagnetică.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

Echipotențialitatea echipamentelor și a maselor acestora se realizează prin interconectarea pe calea cea mai scurtă a sistemului de echipotențializare cu priza de pământ. Conductoarele de protecție PE, barele de echipotențializare din tablouri, priza de pământ formează un sistem echipotențial.

Se prevăd și legături de echipotențializare între sistemul de la paratrăsnet și alte elemente metalice mai apropiate de 1 m și realizarea unei prize de pământ comune pentru instalația de paratrăsnet și pentru instalația electrică.

Protecția la supratensiuni de origine atmosferica (paratrăsnet)

Protecția Ia trăsnet s-a făcut în conformitate cu prevederile normativului 17-2011. Clădirea va fi protejata de către paratrăsnete tip PDA.

Instalația de protecție împotriva trăsnetului este formată din:

 • - instalație IPT exterioară, compusă din următoarele elemente legate între ele:

 • - dispozitive de captare;

 • - conductoare de coborâre;

 • - piese de separație pentru fiecare coborâre;

 • - priză de pământ;

 • - piesă de legătură deconectabilă;

~ legături echipotențiale;

 • - instalația IPT interioară, compusă din:

 • - legături de echipotențializare;

 • V. •                       - bara prin cip ala pentru egal izarea potenți al elor (BPPE).

Pentru protecția clădirii împotriva loviturilor directe ale trăsnetului se va prevedea o instalație de protecție cu dispozitiv de amorsare.

Dispozitivul de captare a trăsnetului este constituit dintr-o tija de captare cu dispozitiv de amorsare PDA ce va fi amplasat pe un catarg de 6 m, pe acoperișul clădirii.

Fiecare coborâre va fi prevăzută cu o piesă de separație, amplasată la o înălțime de 2 m de nivelul solului, și va fi protejată cu profil U din țeava pe înălțimea de 1,5 m de la nivelul solului și 0,3 m sub nivelul solului. Profilul de protecție va fi de asemenea fixat de perete în cel puțin 3 puncte.

Conductoarele de coborâre vor fi legate la priza de pământ artificială, ce va fi utilizată atât pentru protecția împotriva trăsnetului cât și pentru protecția contra atingerilor accidentale.

Conductoarele de coborâre sunt confecționate din OL-Zn 25x4 mm.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI 122/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

Priza de pământ are în componenta electrozi verticali din țeavă OL-Zn 2 14” cu lungime de 3 m, montați la o distanță medie de 6 m între ei și electrozi orizontali realizați din platbandă OL-Zn 40x4 mm montați în pământ la 0,8 m adâncime.

Valoarea rezistenței de dispersie a prizei de legare la pământ în urma măsurătorilor trebuie să fie sub 1 (unu) ohm.

în cazul în care valoarea prizei de pământ nu satisface cerințele impuse, priza se poate îmbunătăți cu ajutorul unor electrozi adăugați suplimentar.

Instalații electrice curenti slabi:

Sistem de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu

Clădirile se vor dota cu instalații de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu în vederea asigurării exigențelor de siguranță la foc a utilizatorilor construcției, pentru prevenirea incendiilor și intervenția în timp util, în caz de apariție a acestora.

Pentru a detecta rapid un început de incendiu este necesar să fie detectată una din formele de manifestare ale acestuia, cu un grad de precizie ridicat și pe cât posibil acea forma de manifestare să nu poată avea altă cauză. Practic acest lucru se poate realiza cu elemente de detectare automate.

Obiectivul va fi dotat cu senzori de fum optici, adresabili, specifici destinației fiecărei încăperi, racordați la o centrala adresabila de detecție și semnalizare la început de incendiu, asigurându-se astfel protecția vieții oamenilor, protecția bunurilor materiale, prevenirea întreruperii activității, cu posibilitatea de a se detecta cu mare exactitate cauza pericolului semnalat.

Instalația de detecție și alarmare în caz de incendiu destinata acestui obiectiv va acoperi integral toate spațiile și este destinata surprinderii și semnalizării în fază incipientă a oricărui început de incendiu indiferent de cauza sau momentul producerii acestuia.

Clădirile vor fi dotate cu detectori de fum optici, adresabili, cu butoane de incendiu adresabile, cu sirene adresabile de interior, cu izolatori împotriva scurtcircuitului și cu infrastructura de comunicații bazata pe cablu de incendiu de 4 fire, cât mai economic amplasate pe ansamblul clădirii.

Detectoarele optice de fum au menirea de a sesiza orice impurificare cât de nesemnificativă a aerului cu particole de fum, ceea ce poate fi un indiciu asupra inițierii și posibil dezvoltării necontrolate a unui incendiu în zona de supraveghere a detectorului / detectoarelor în cauză.

Ca măsură suplimentară de alertare în caz de sesizare a producerii unui început de incendiu, se vor prevedea butoane manuale de alarmare adresabile. Butoanele vor fi amplasate în zonele de circulație intensă și de evacuare a personalului și a valorilor in principal scări și ieșiri din clădiri.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

Pentru alertarea personalului din zonele calamitate, la locurile importante se vor monta sirene adresabile multiton, pentru avertizarea sonoră.

Cablarea se va face prin tuburi PVC pentru protecția mecano-fizică a cablului.

Centralele adresabile de incendiu se vor prevedea să funcționeze prin alimentare la rețeaua de 220Vca, dar în caz de avarie a rețelei principale de alimentare cu tensiune electrica, funcționarea va fi asigurată prin trecerea automată pe alimentarea de siguranță.

Structură.

Sistemul de detecție si semnalizare la inceput de incendiu a fost implementat in următoarea structura:

 • - detectori adresabili optici de fum;

 • - detectori adresabili de temperatura;

 • - butoane adresabile manuale de alarmare;

 • - sirene adresabile de interior pentru semnalizarea acustica a posibilelor evenimente;

 • - surse de alimentare și acumulatoare tampon.

Se va monta centrala adresabila detecție, semnalizare și alarmare la incendiu, care va fi amplasata in holul principal, la parterul obiectivului.

Ținând cont de spațiul in care se va monta sistemul, s-au avut in vedere următoarele:

J Traseele cablurilor de semnalizare sunt separate de alte circuite de instalații electrice sau de telecomunicații, fiind respectata o distanta de minimum 30 cm fata de alte circuite de instalații electrice.

J Dozele de tragere si de derivație vor fi total distincte de cele ale altor circuite de instalații electrice sau de telecomunicații.

J Cablul de tipul JYstY folosit pentru circuitele de semnalizare a începutului de incendiu nu este folosit si pentru alte circuite de semnalizare sau telecomunicații.

Amplasarea echipamentelor in încăperi se face ținând cont de următoarele precederi:

® Detectoarele de incendiu se montează la o distanta de minimum 0.5 m fata de pereți, intr-o dispunere simetrica, si la o distanta de minimum 0.3 m fata de corpurile de iluminat,

® Butoanele de semnalizare a incendiilor se vor amplasa in locuri ușor accesibile, de preferința langa usa, la intrarea in casa scărilor sau in acestea, la 1.2-1.4 m fata de pardoseala si la distanta de maximum 30 m de la orice poziție din clădire. Butoanele de semnalizare manuale de la care se pot iniția semnale de incendiu se marcheaza clar, vizibil de către beneficiar pentru a putea fi deosebite de alte dispozitive.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mai 1: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

Cablare

Cablarea sistemelului se executa pe circuite montate îngropat in tavan fals, pereți sau prin sapa.

• la cablarea sistemului se folosește cablu special de incendiu JystY (2x2X0.8mm ecranat, izolație externa roșie).

Alimentarea sistemului de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu se face de la 2 surse distincte:

tabloul electric al sistemului de securitate legat înaintea tabloului electric general al obiectivului de protejat;

baterie de acumulatoare.

Rețea de comunicații date- voce

Se vor prevedea minim 1 priza dubla in fiecare sala de clasa, laborator, spatii administrative, acncelarie.

Soluția propusă, implementează o rețea de transmisie, reconfîgurabilă hard și soft. Sistemul reprezintă o configurație unitară a rețelei de calculatoare într-o structură modulară care permite o structurare dinamică a sistemului conform standardelor actuale și celor previzibile.

Soluția prezintă numeroase avantaje în ceea ce privește cablarea simultană, posibiltățile de reconfigurare facilă a rețelei, posibilitatea upgradării fără modificarea cablajului. Sistemul se bazează pe o structura tip stea, care pornește din repartitor spre posturi, fiecare post fiind dublu - 2 porturi cat.6. Astfel ca exemplu: un post local (dublu) permite conexiunea a 2 PC-uri sau 2 telefoane sau 1 PC și 1 telefon.

Câteva caracteristici generale ale rețelei de date, în varianta cablării structurate propuse sunt următoarele:

 • -  este destinată pentru comunicații analogice și digitale date;

 • -  alocarea porturilor fiind flexibilă, interschimbabile prin simple comutări în punctul de concentrare (repartitor) - rack;

 • -  permite conectarea în rețea a oricărui tip de calculatori, telefon, imprimanta;

 • -  este compatibilă cu orice protocol de transmisie de date în rețea (Ethernet, Token Ring, ISDN, CCDI);

 • -   este reconfîgurabilă hard și soft;

respectă standarde de înalt nivel tehnologic;

necesita o instalare ușoară;

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

- prezintă imunitate la perturbațiile electromagnetice.

Structura rețelei

Conform standardului ISO/IEC 11801 Ed.2 pentru cablarea structurată propusă în cazul de față distingem:

 • - Cablarea verticala (backbone): Aceasta cablare cuprinde tipurile de cabluri care interconectează rack-urile, echipamentele,etc. Pentru acest tip de cablare se vor utiliza cabluri din fibra optica dublate pentru o siguranța sporita in exploatare.

 • - Cablarea orizontala (Horizontal Wiring). Sistemul este compus dintr-o rețea de circuite, aria acoperita de aceasta rețea, cuprinde spații, încăperi care sunt denumite Work Area.

Work Area include calculatoare cu plăci de rețea Ethernet TP (Twisted Pair), telefoane (analogice și digitale), alte terminale, dotate cu cordoane terminate cu mufe.

Pentru fiecare nivel, conform ISO/IEC 11801 ED.2, work Area-urile sunt strânse cu o structură de prize și cabluri (Horizontal Wiring) în Rack.

Astfel în cazul de față s~au prevăzut prize duble RJ45 UTP cat.6.

Aceste prize sunt legate cu cabluri tip UTP cat.6A (Unsheelded Twisted Pair) cu 4 perechi torsadate cu o lungime de max. 90m, Categoria 6, in dulapul repartitor - rack.

Rack-ul are usade sticlă pentru vizualizarea stării echipamentelor active și este realizat in baza tehnologiilor speciale LAN (vopsea anticondens, garnituri antipraf, ecranare electrică). Este prevăzut cu închidere cu cheie și este ancorat de podea daca este rack de dimensiune mare sau prins pe perete pentru cele de dimensiuni mici si medii.

Dulapul conține conectica necesară (patch panel-uri Cat.6 de cate 42 porturi cu mufe ecranate RJ 45 Cat.6, organizatoare de cabluri cu inel sau verticale si switch-uri cu câte 42/ 24 porturi).

Astfel posibilitatea schimbării destinației circuitelor pe orizontală este asigurată prin simple comutări în dulap cu cordoane de legătură.

De asemenea, așa cum este concepută, rețeaua de date/voce are rezerve de extindere puternice asigurând nevoile beneficiarului.

Condiții tehnice de montaj

Cablurile vor fi pozate prin tub PVC deasupra tavanului fals, îngropate in perete, sau in sapa in funcție de încăperile in care se va lucra.

Pozarea cablurilor se va face conform normativelor în vigoare.

Prizele sunt de tip duble (2 porturi categoria 6) și se amplaseaza în doze montate îngropat în perete.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

Principiul cablării este următorul: de la fiecare priza dublă se montează 2 cabluri UTP clasa 6 neîntrerupte până la repartitor (max.90m).

Rețelele de cabluri se vor realiza în tuburi de plastic. Tuburile de plastic se vor monta îngropat in perete sau deasupra tavanelor false, la distanță de alte circuite electrice conform planurilor din proiect. Se va acorda o atenție deosebită la pozarea/instalarea cablurilor pentru a nu deteriora izolația si forma. Se vor realiza curburi cu rază mare (peste raza minimă admisă în acest caz 1 Ocm). în momentul în care cablurile se trag prin tuburi, se vor manipula cu atentie, de la un capăt se va trage cu forță mică, iar de la celalalt capat se va pregăti/așeza și împinge ușor.

La finalizarea lucrarilorse va efectua verificarea rețelei de voce date cu analizorul de cabluri de către executant si se se va pune la dispoziția beneficiarului buletinele de verificare.

Este foarte important ca realizarea cablării structurate sa respecte standardele in vigoare.

Standardele în domeniul cablării structurate sunt:

-EN 50173: Information technology - Generic cabling systems (Tehnologia informației -Sisteme generice de cablare)

-EN 50174: Information technology - Cabling installation (Tehnologia informației - Instalarea cablurilor)

-ISO/IEC 11801: Generic Customer Premises Cabling (Cablarea generică a imobilului clientului)

-ANSI/TIA/EIA 568-B: Commercial Building Telecommunications Wiring Standard (Standardul privind cablarea pentru telecomunicații în clădirile comerciale); acest standard include 3 părți (Cerințe generale; Cablu de cupru; Fibră optică) și este o revizuire ce include standardul original TIA/EIA-568-A și actualizările ulterioare;

-ANSVTIA/EIA-569: Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces (Standardul privind căile și spațiile folosite în telecomunicații în clădirile comerciale);

-ANSI/TIA/EIA 570: Residential and Light Commercial Telecommunications Wiring Standard (Standardul privind cablarea pentru telecomunicații comerciale de complexitate redusă și rezidențiale);

-ANSI/TIA/EIA-606: Building Infrastructure Administration Standard (Standardul privind administrarea infrastructurii clădirilor);

-ANSI/TIA/EIA-607: Grounding and Bonding Requirements (Cerințe privind împământarea și legarea).

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/20I8 CUI24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmeciiaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

Instalații supraveghere video

Se vor monta camere video. Imaginile preluate de către camerele video se stochează de către sistemul DVR (digital video recorder) cu o capacitate de stocare de minim 10 zile.

Se vor prevedea camere video cu lentrila varifocala in varianta de supraveghere zi/noapte.

Fiecare camera video se va alimenta cu cablul UTP prin intemediul unui VIDEO BALUM PASIV . Conexinea in DVR se va realiza prin intemediul unui adaptor VIDEO BALUM PASIV. Alimentarea de rezerva a sistemului de supraveghere este asigurta de UPS-urile montate in dulapul de date.

INSTALAȚII TERMICE

Descrierea instalațiilor

Prezenta documentație tratează:

Instalații interioare de încălzire cu radiatoare

Se vor utiliza corpuri de încălzire statice-radiatoare din aluminiu, amplasate conform planșelor.

Corpurile de încălzire se amplaseaza astfel încît sa asigure funcționarea lor cu eficienta termica maxima si sa se coreleze cu elementele construcției, cu mobilierul.

Este necesar ca soluțiile de ansamblu sa satisfaca cerințele funcționale, estetice si economice.

Radiatoarele se amplaseaza la partea inferioara a încăperilor, în vecinătatea suprafețelor reci.

Radiatoarele cu lungime mai mare de 1,2 m se racordează în diagonala.

Distantele minime între corpurile de încălzire si elementele de construcții este de 5 cm. Distanta între radiatoare si pardoseala finita este de minim 12 cm.

Dilatările conductelor de încălzire interioare se preiau natural, prin curbe rezultate din traseu.

Coloanele verticale ale instalațiilor de încălzire se prevăd cu suporturi fixe.

Se vor utiliza conducte si fitinguri polipropilena cu inserție de aluminiu sau polietilena cu bariera de oxigen. Coloanele vor fi pozate pe cat posibil in colturile încăperilor, in ghene. In punctele de cote maxime se vor monta dezaerisitoare automate.

Reglajul instalației se va realiza cu ajutorul robinetilor termostatati. La baza coloanelor se vor monta robineti de echilibrare si golire.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

INSTALAȚII SANITARE

 • 1. Generalități

Imobilul va avea caracteristicile prezentate în memoriul general din punct de vedere contructiv și a condițiilor de exploatare.

La alegerea soluțiilor s-au avut în vedere următoarele:

 • - caracteristicile constructive ale clădirii;

 • - condițiile climatice specifice zonei în care este amplasat obiectivul;

 • - destinația construcției;

 • - standardele în vigoare.

 • 2. Descrierea lucrărilor

Conform temei de proiectare, prezenta documentație tratează instalațiile sanitare si stingerea incendiilor și anume:

Instalația de alimentare cu apă rece;

Instalația de alimentare cu apă caldă de consum;

Instalația pentru stingerea incendiilor

Instalația de canalizare interioară a apelor uzate;

Instalația de canalizare exterioară.

 • 2.1. Alimentarea cu apă rece

Alimentarea cu apa este asigurata din branșamentul existent.

 • 2.2. Alimentarea cu apă caldă de consum

Alimentarea cu apa calda se va realiza din sistemul existent de furnizare apa calda.

 • 2.3. Instalații pentru stingerea incendiilor

Hidranti interiori

In conformitate cu prevederile art. 4.1. lit. c) din Normativul P 118-2-2013 (fiind peste 200 de persoane), este necesara echiparea obiectivului cu hidranti interiori. Astfel va fi preavazuti hidranti interiori la fiecare nivel. Se va realiza rezerva de incendiu si statie de pompare care va asigura debitul si presiunea hidrantilor interiori si celor exteriori.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Maîl: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

Hidranti exteriori

In conformitate cu prevederile art. 6.1. lit. h) din Normativul P 118-2-2013, ESTE NECESARA echiparea obiectivului cu hidranti exteriori. Se va realiza rezerva de incendiu si statie de pompare care va asigura debitul si presiunea hidrantilor interiori si celor exteriori.

 • 2.4. Canalizarea

Nu se va interveni.

 • 3. Instalații sanitare interioare

 • 3.1 Dotarea cu obiecte sanitare

Se va amenaja un grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati la nivelul parterului (la cele existente nu se va interveni).

Grupurile sanitare din clădire au fost dimensionate si dotate conform prevederilor in vigoare (Alimentarea cu apa la construcții civile si industriale - Prescripții fundamentale de proiectare). S-au respectat de asemenea prevederile Normativului 1.9/2013 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor sanitare.

 • 3.2 Materiale utilizate

 • a) Conducte

-se vor utiliza atat pentru apa rece cat si pe apa calda conducte din polipropilena PPR, care se vor izola cu mansoane din poliuretan.

 • b) Armături

 • - Robineti cu sfera robineti cu sertar pană și mufe, de serviciu, conform planșelor desenate;

 • - Robineti cu mufe pe conductele de distribuție principale si secundare;

 • - Baterii monocomanda pentru lavoare;

 • - Robinet cu fotocelula pentru pisoare;

 • - Clapet rezervor apa pentru closet.

 • c) Accesorii pentru obiecte sanitare

 • - Pentru lavoar : etajeră porțelan, port-prosop din alamă nichelată, oglindă semicristal, sifon de alamă nichelată 0 1", ventil din alamă de scurgere 0 1", baterie monocomandă ;

 • - Pentru vas closet: ramă cu capac din bachelită, porthârtie din porțelan.

  SC TECHMED1A ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

  Tel/Fax: 0752096565

  Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

  PROIECT nr. 659/2019 Faza DALI

 • d) Izolații și elemente de etanșare

 • - protecții termice și anticondens, la conductele de apă cu material izolator tip k-flex ;

 • - garnituri elastice la brățări le de susținere pentru conducte :

 • - vată minerală sau frânghie gudronată la trecerea conductelor prin pereți sau planșee.

 • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Sursele de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite.

CAPITOLUL 7: URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME

 • 7. Urbanism, acorduri și avize conforme

  • 7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire nr 93/14.02.2019

  • 7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • 7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale

  • 7.4. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului - clasarea notificării

întocmit,

Sef proiect ing. Constantin Buza

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 1/105 din             2cV f

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 93 Din: /< PcPS

In scopul:

1.1.1.A MODERNIZARE SI REABILITARE COLEGIUL "GRIGORE ANTIPA" - CORP C9

Ca urmare cererii adresate de _____________________MUNICIPIUL BACAU____________________

cu domiciliul\sediul în județul____________BACAU____________f localitatea_____________BACAU

satul___________________________, sectorul_______r____, cod poștal ______________:______________

strada_____________CALEA MARASESTI_____________jnr 6      bl

sc. - et.              ap. - , tel./fax_________________-_________________, e-mail________________

înregistrată la nr. ___________1/105___________ din 04-02-2019

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Bacau, Municipiul Bacau, satul ___________________________-__________________________, sectorul ~ cod poștal: _______________:

strada__________________Henri Coanda__________________, nr. 7     , bl.____________________:

sc.         > et.___:___, ap.____:___, sau identificat prin: extras de plan cadastral pe ortofotoplan, număr cadastral ;

84799, 84799- C9

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr. ____________250____________/________2008

faza FUG aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 84 din 13.04.2012, modificata prin HCL nr. 114 din 20.04.2016

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,republicată, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:
 • 1. REGIMUL JURIDIC

Imobilul este situat in intravilanul municipiului Bacau.

Conform înscrierii privitoare la proprietate din extrasul de carte funciara pentru informare nr. 6793 din 29.01.2019timobilul aparține domeniului public al Municipiului Bacau.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuala: teren curți construcții, C1 - CĂMIN, C2 -CĂTINĂ, C 3- ȘOPRON, C 4- COS FUM, C 5-MAGAZIE, C 6 - STATIE GAZE, C 7- MAGAZIE, C8 - SALA SPORT, C9 - SALA CURS, C 10- CABINA POARTA, C 11 - ATELIER,C 12- MAGAZIE, C 13-GARAJ

Funcțiunea aprobata prin P.U.G./2012 este zona pentru instituții publice, servicii, inclusa in UTR 16. Terenul se afla in zona "B" de impozitare.

i/4

/

 • 3. REGIMUL TEHNIC

Conform anexa REGIM TEHNIC

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

OBȚINEREA AUTORIZATEI DE CONSTRUIRE - MODERNIZARE SI REABILITARE COLEGIUL "GRIGORE ANTIPA" - CORP C9

' Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau autorizație de desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: AGENȚIA PT. PROTECȚIA MEDIULUI, str. Oituz nr. 23 mun. BACAU jud. Bacau

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătura cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice,

în aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competențe cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

în situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

Imobilul se află în zona II - zonă cu regim de înălțime pentru construcții impus.

Funcțiunea dominanta a zonei:

 • - instituții publice reprezentative, instituții publice de interes regional sau local, servicii, comerț, situate în clădiri

independente sau cu alte funcțiuni (ex. la parterul blocurilor de locuit)

 • - zona cu instituții de interes public si/sau terenuri libere care prin adaugare de noi obiective va conduce la ridicarea gradului de confort urban

Funcțiunile complementare admise:

 • - locuire

 • - odihna si agrement (spatii verzi amenajate si platforme pietonale aferente obiectivelor propuse)

 • - circulație pietonala si carosabila

 • - staționare autovehicule (parcaje, garaje)

 • - echipare tehnico-edilitara si construcții aferente.

Utilizări admise:

 • - funcțiuni administrative, funcțiuni financiar-bancare, funcțiuni comerciale cu caracter urban, funcțiuni comerciale cu caracter extraurban, funcțiuni de cult, funcțiuni de cultura, funcțiuni de învatamant, funcțiuni de sanatate,funcțiuni de sport, funcțiuni de turism cu caracter intraurban, funcțiuni aferente infrastructurii de transport public,servicii aferente zonelor de locuințe (servicii de proximitate), echipamente publice aferente zonelor de locuințe.

Utilizări interzise

Este interzisa realizarea de:

 • - construcții care prin destinație produc noxe, polarizează sau generează trafic intens sau pot genera riscuri tehnologice - unitati / servicii de mica industrie sau cu profil agricol

 • - construcții nereprezentative pentru oraș care prin conformare, volumetrie sau aspect exterior depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii

 • - construcții care nu sunt legate direct de activitati permise în zona

 • - construcții cu caracter permanent sau provizoriu (tarabe, chioșcuri) pe domeniul public, fara obținerea avizelor legale

 • - plantații înalte si de amenajari ambientale ale spatiilor publice care pot afecta calitatea peisajului urban,vizibilitatea către monumentele de arhitectura sau desfasurarea în bune condiții a circulației auto. Pentru UTR 16 - zona de instituții publice si sevicii se admite:

 • - regim de înălțime maxim admis: P+1-2

 • - P.O.T. maxim = 75%

-C.U.T. = 2,0.

Se solicita MODERNIZARE SI REABILITARE COLEGIUL "GRIGORE ANTIPA" - CORP C9.

Se vor respecta distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei conform Codului Civil, distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, precum și distanțele prevăzute de normele sanitare.

Utilități existente în zonă: energie electrică, apă, canalizare, gaze, telecomunicații, energie termică. Aspectul exterioi

Ței propuse pentru reabilitare nu va deprecia aspectul general al zonei.PRIMAR

JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXĂ

LA

CERTIFICATUL DE URBANISM

din /

Arhitect șef,

DIANA MIHAELA MARIN rf                               «•

.....

 • 5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism (copie);

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):

SD.T.A.C.                □ D.T.O.E.                 □ D.T.A.D.

d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism: d.l) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

□ alimentare cu apă

□ gaze naturale

Alte avize/acoiduri

□ canalizai e

□ telefonizare

0 alimentare cu energie electrică

S salubritate

□ alimentare cu energie termică

□ transport urban

d.2) avize și acorduri privind: g securitatea la incendiu

□ protecție civilă

sănătatea populației

d.3) avizele/acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

 • - - INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCȚII

d.4) Studii de specialitate

 • - EXPERTIZA TEHNICA

 • - CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA A CLĂDIRII

 • - RAPORT DE AUDIT ENERGETIC

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

 • f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):

scutit

Achitat taxa de.....lei, conform chitanței nr. scutit din.......

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de / A Zo'ĂF

3/4

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor construcții,republicată, cu modificările si completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea
Certificatului de urbanism nr.
de la data de.............. până la data de.................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, i condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR,                            SECRETAR,

ARHITECT ȘEF,

Data prelungirii valabilității:..................

Achitat taxa de..................lei, confonm Chitanței nr................din..................

Transmis solicitantului la data de..................direct/prin poștă.

4/4

r


647000


an zbor 2010 scara 1:2.000

647100


. - 84799


7000                          647100

Amplasament nr. cadastral: 84799, UAT Bacau


647200


AA Limita intravilan ' Delimitare UAT

*s ’f-egsi I

’ j.e te f ■ t «ilt-3‘5 le . ||

i- i 30 lei

e

c

-

1'1 I C*U. .           ' (•

01.02 2019• ■ • I .U 12 H OP 1

PodariyDaniel


JUDEȚUL BACĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXĂ LA

CERTIFICATUL DE URBANISM

N'_î±_ din ^2. 20/ 7 |ANCP1


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BACAU Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacau


Nr. cerere


6793


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 84799 Bacau • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Bacau, Str Henri Coanda, Nr. 7, Jud. Bacau

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

i

Observații / Referințe        \ 1

Al

84799

11.796

Teren imprejmuît;

Teren împrejmuit cu gard de beton pe latura de nord si cu gard de metal cu fundație de beton pe latura de est, sud si de vest.

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

84799-C1

Loc. Bacau, Str Henri Coanda, Nr. 7, jud. Bacau

Nr. niveluri:5; 5. construita la sol:551 mp; Cămin - S+P+3

Al.2

84799-C2

Loc. Bacau, Str Henri Coanda, Nr. 7, Jud. Bacau

Nr. niveluri'.l; S. construita la sol:800 mp; Cantina - S PARȚIAL +P

Al.3

84799-C3

Loc. Bacau, Str Henri Coanda, Nr. 7, Jud. Bacau

S. construita la sol:27 mp; Șopron - RUINA

Al.4

84799-C4

Loc. Bacau, Str Henri Coanda, Nr. 7, |ud. Bacau

S. construita la sol:8 mp; Cos fum

Al.5

84799-C5

Loc. Bacau, Str Henri Coanda, Nr. 7, lud. Bacau

S. construita la sol:7 mp; Magazie - RUINA

Al.6

84799-C6

Loc. Bacau, Str Henri Coanda, Nr. 7, Jud. Bacau

Nr. nivelurirl; S. construita la sol:5 mp; Statie Gaze

Al.7

84799-C7

Loc. Bacau, Str Henri Coanda, Nr. 7, Jud. Bacau

Nr. niveîuri:l; S, construita la sol:3 mp; Magazie - RUINA

Al.8

84799-C8

Loc. Bacau, Str Henri Coanda, Nr. 7, Jud. Bacau

Nr. niveluri:l; S. construita ia sol;622 mp; Sala Sport

Al,9

84799-C9

Loc. Bacau, Str Henri Coanda, Nr. 7, Jud. Bacau

Nr. niveluri:4; S. construita la sol:772 mp; Sala Curs - P+3

Al.10

84799-C10

Loc. Bacau, Str Henri Coanda, Nr. 7, Jud. Bacau

Nr. niveluri;l; S. construita la sol:4 mp; Cabina Poarta-relocata conform Adresei nr. 80202/26.07.2018

Al.11

84799-C11

Loc. Bacau, Str Henri Coanda, Nr. 7, lud. Bacau

Nr. niveluri:2; S. construita la sol:495 mp; Atelier - P+l

Al.12

84799-C12

Loc. Bacau, Str Henri Coanda, Nr. 7, Jud. Bacau

Nr. niveluri:!; S. construita la sol:14 mp; Magazie

Al.13

84799-C13

Loc. Bacau, Str Henri Coanda, Nr. 7, Jud. Bacau

Nr. niveluri: 1; S. construita la sol:26 mp; Garaj - RUINA

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  66988 / 07/09/2018

  Act Administrativ nr. referat de admitere nr, 64453, din 29/08/2018 emis de 0CP1 BACAU;

  Bl

  Se înființează cartea funciara 84799 a imobilului cu numărul cadastral 84799/Bacau, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 73233 inscris in cartea funciara 73233;

  Al

  _

  Adeverința nr, 11333, din 30/03/2004 emis de Primăria mun. Bacau (Hotarare nr. 146/30.10.2000, anexa la Hotarare);

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al, Al.l, Al.2, Al.3, Al.4, A1.5, Al. 6, Al.7, Al.8, Al.9, Al.10, Al.ll, Al.

  12, Al.13

  1) MUNICIPIUL BACAU- DOMENIUL PUBLIC

  OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 73233/Bacau, inscrisa prin încheierea nr. 22139 din 13/09/2004: (provenita din conversia CF 26898)

  Act Administrativ nr, HC NR. 219, din 13/06/2017 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU; Act Administrativ nr. plaan de amplasament si delimitare, din 20/06/2017 emis de OCPI BACAU;

  înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe    /țV

  B3

  Se actualizeaza informațiile cadastrale prin înregistrarea geometriei.

  Al, Al.l, Al.2, Al.3, Al.4, A1.5, Al. 6, Al.7, Al.8, Al.9, Al.10, ĂOll. Al.

  12, Al, 13

  OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 73233/Bacau, înscrisa prin încheierea nr. 75813 din 20/10/2017;

  B4

  Se noteaza repozitionarea imobilului.

  Al, Al.l, Al.2, Al.3, A1.4, A1.5, Al. 6, A1.7, Al.8, Al.9, Al.10, Al.ll, Al.

  12, Al.13

  OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 73233/Bacau, înscrisa prin incheierea nr. 75813 din 20/10/2017;

  Act Administrativ nr. Adresa 80202, din 26/07/2018 emis de Primăria Municipiului Bacau;

  B6

  Se noteaza actualizare informații tehnice privind relocarea construcției CIO la limita dintre culuarul de expropriere si amplsamentul nou

  Al, Al.l, Al.2, A1.3, A1.4, A1.5, Al.

  6. Al.7, Al.8, Al.9, A1.10, Al.ll. Al.

  12, Al.13

  OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 73233/Bacau, înscrisa prin incheierea nr. 57818 din 06/08/2018;

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

84799

11.796

Teren împrejmuit cu gard de beton pe latura de nord si cu gard de metal cu fundație de beton pe latura de est, sud si de vest.

* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.

Datereferîtoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

11.796

-

Date referitoare

Ia construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

84799-C1

construcții administrative si social culturale

551

Cu acte

S, construita la sol:551 mp; Cămin - S+P+3

Al.2

84799-C2

construcții administrative si social culturale

800

Cu acte

S. construita la sol:800 mp; Cantina - S PARȚIAL +P

Al.3

84799-C3

construcții anexa

27

Cu acte

S. construita la sol:27 mp; Șopron - RUINA

Al.4

84799-C4

construcții anexa

8

Cu acte

S. construita la sol;8 mp; Cos fum

Al.5

84799-C5

construcții anexa

7

Cu acte

S. construita la sol:7 mp; Magazie - RUINA

Al.6

84799-C6

construcții industriale si edilitare

5

Cu acte

S. construita la sol:5 mp; Statie Gaze

Al.7

84799-C7

construcții anexa

3

Cu acte

S, construita la sol:3 mp; Magazie - RUINA

Pagina 3 din 4

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.8

84799-C8

construcții administrative si social culturale

622

Cu acte

S. construita la sol:622 mp; Sala Sport

Al.9

84799-C9

construcții administrative si social culturale

772

Cu acte

S. construita la sol:772 mp; Sala Curs - P+3

Al.10

84799-C10

construcții anexa

4

Cu acte

S. construita la sol:4 mp; Cabina Poarta-relocata conform Adresei nr. 80202/26.07.2018

Al.11

84799-011

construcții industriale si edilitare

495

Cu acte

S. construita la sol:495 mp; Atelier - P+l

Al.12

84799-C12

construcții anexa

14

Cu acte

S. construita la sol:14 mp; Magazie

Al.13

84799-C13

construcții anexa

26

Cu acte

S. construita la sol:26 mp; Garaj - RUINA

Lungime Segmente                                                                     'u

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(•• (m)

1

2

10.409

3

4

22.92

5

6

6.296

7

8

101.192

9

10

51.151

11

12

8.34

13

14

0.772

15

16

0.856

17

18

0.856

19

20

21.538

21

22

20.004

23

24

13.023

25

26

0.86

27

28

16.862


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(•• (m)

2

3

0.656

4

5

6.799

6

7

25.291

8

9

16.024

10

11

21.166

12

13

14.342

14

15

0.855

16

17

0.856

18

19

0.856

20

21

20.0

22

23

30.049

24

25

0.86

26

27

0.301

28

1

34.053


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite ia 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Pentru acest imobil exista următoarele cereri nesolutionate:


Nr. Crt

Nr. cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

6615

29-01-2019

01-02-2019

Furnizare date de cadastru, geodezie si cartografie


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.                                                                  .

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Ordin de plata cont OCPI nr.2/25-01-2019 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Asistent Registrator,

IRJ£JA POPA


Data soluționării,

31-01-2019(parăfa.și^ernnătura)(parafă și semnătură)


, .       ?7

hwj               Ministerul Mediului                  —


Agenția Națională pentru Protecția Mediului romania2019.eu

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Nr. 3391 /NA 413/06.03.2019

Clasarea notificării

Ca urinare a solicitării depuse de MUNICIPIUL BACĂU, cu sediul în Bacău, strada Calea Mărășești, nr. 6, pentru proiectul „Modrenizare și reabilitare Colegiul „Grigore Antipa"- corp 9” propus a fi amplasat în Bacău, strada Henri Coandă, nr.7, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, cu nr. 3391 din data de 28.02.2019;

 • - în urma verificării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii naturale protejate, zone-tampon, monumente ale naturii, monumente istorice sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră;

 • - având în vedere că:

-proiectul propus nu intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

-proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a Horei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-proiectul propus nu intră sub incidența art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

-prin proiect se dorește reabilitarea clădirii prin lucrări de izolare termică, termoizolare planșeu, înlocuirea instalației de încălzire, înlocuire corpuri de iluminat, instalare siseme de climatizare, refacerea spațiilor verzi ;

Agenția pentru Protecția Mediului Bacău decide:

conform cerințelor Legii 211/2011, producătorii de deșeuri au obligația de a colecta selectiv toate tipurile de deșeuri generate și de a le stoca temporar în containere și spații adecvate, urmând a fi predate către societăți autorizate în valorificarea sau eliminarea acestora ;

Clasarea notificării, deoarece proiectul propus nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.


Responsabil biodiversitate, La ura Ar hioalei
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU Strada Oiluz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Coci 600266 Tel. 0234-512750: 0234-512708: Fax 0234-571056

F - in a i I:oft ice@apin bc .anpin.ro; Pagina web: http:/7apin bc.anpin.ro


MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău BIROU AVIZE si Autorizării

Municipiul Bacău, str.Vasile Alecsandri nr. 45, cod 600011 Telefon: 0234/512850; Fax: 0234/524875

e-mail: d5pjbacau@aspjbacau.r0

web : wv7w.aspjbacau.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 14781

NR. 3965/01.03.2019

Către,

MUNICIPIUL BACAU,

Str. Calea Marasesti, Nr.6

Urmarea cererii dumneavoastră. înregistrata la nivelul Direcției de Sanatate Publica Bacau cu nr. 3965/01.03.2019, prin care ne solicitați notificare sanitara pentru obiectivul "Modernizare si reabilitare colegiul “ Grigore Antipa”-corp C9” va transmitem următoarele:

- lucrarea respectiva nu necesita Notificare Sanitara.

Ec
CUtÎV;

kSTASĂ


Nume, Prenume

Funcția

Data

Semnătura

Avizat

Dr. Balasoiu Nicoleta

Sef De part.

Eval.Fact.de Risc

Ol-

A

Elaborat

Dragan Felix

Cons.sup.


S.C. SOMAS.R.L. BACĂU

J04/1782/1991, CUI: RO946778

str. Alexei Tolstoi. nr.6, Bacău, 600093, România, Tel/fax: (04) (0234)514800 conturi. R023BRDE040SV45473790400 BRD Bacău R089BACX0000000454871000 UniCreditBank Bacău e-mail: office@soma.ro internet: www.soma.ro


Către:

MUNICIPIUL BACAU

înregistrat

S.C. SOMA S.R.L. BACĂU

în atenția:

Primăriei Bacău

Referitor

Aviz salubritate

Subscrisa SOMA SRL Bacău avizează favorabil executarea lucrărilor de:

 • - modernizare și reabilitare Colegiul “GRIGORE ANTIPA ” - CORP C9

situate în municipiul Bacău:

 • - str. Henri Coandă nr. 7, având număr cadastral 84799, 84799-C9, conform planurilor de situație și încadrare în zona și a Extrasului de Carte Funciară nr. 6793/29.01.2019

Deșeurile de materiale de construcții clasificate ca fiind nepericuloase (cf. HG 856/2002) rezultate din desființare / construire și care nu vor fi reutilizate se vor preda (de către constructor / beneficiar / societate autorizată) la centrul de colectare a deșeurilor din construcții și demolări situat pe amplasamentul Depozitului Ecologic Bacău, în vederea sortării și tratării.

Categoriile de deșeuri de materiale de construcții clasificate ca fiind deșeuri periculoase pentru mediu (ex. eternită, azbest, carton bituminat etc.) vor fi transportate către o societate autorizată pentru tratarea și eliminarea acestora.

Beneficiarul va delimita în incintă o suprafață destinată amplasării recipientelor de precolectare a deșeurilor municipale astfel încât acestea să nu fie precolectate în spațiul public.

Prezentul aviz este valabil pentru perioada de valabilitate a autorizației de desființare / construire.

Director General

Ing. DORU CIPRIAN NARCISANCEI

AUI xri \ S          *

II »I rr.-vi» mm ir . IX •

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BACAU Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacau

Adresa BCPI: LOC: BACAU, STB IONITA SANDU STURZA NR. 78 COD POȘTAL: 600269 TEL: 0234/571723, 0234/512059, 0234/525557, 0234/525559

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 715 / 2019

întocmit astăzi, 07/03/2019, privind cererea 16011 din 04/03/2019 având aviz de începere a lucrărilor cu nr.... din .........

 • 1. Beneficiar: MUNICIPIUL BACAU

 • 2. Executant: FILIP Alina

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: Modernizare si reabilitare Colegiul "Grigore Antipa" -Corp 9, mun . Bacau, str. Henri Coanda, nr. 7, nr cad 84799, faza DTAC

 • 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară BACAU conform avizului de începere a lucrărilor:


Număr act

Data act

Tip act

Emitent

93

14.02.2019

act administrativ

PRIM MUN BACAU


Așa cum sunt atașate la cerere.


5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 715 au fost recepționate 1 propuneri:

* Conform art 276 din Regulamentul de avizare, recepție si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara nr. 700/2014, planul topografic, suport al documentației de urbanism stă la baza întocmirii documentației ce se realizează ulterior de proiectant, în vederea obținerii autorizației de construire


6. Erori topologice față de alte entități spațiale:


[Identificator Tip eroare


Mesaj suprapunere


Nu există erori topologice.


Lucrarea este declarată Admisă


Inginer ȘefInspector

OANA DANIELA MOSNEGUTUDocumentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 1 din 1


PLAN TOPOGRAFIC


Nr. cadastral provizoriu al corpului de proprietate: 84799


Denumire:


Modernizare si reabilitare Colegiul

"Srigore Antipa" - Corp 9


Suprafața:


11796 mp


Amplasament:


mun. Bacau, str. Henri Coanda, nr. 7, județul Bacau


Proprietar:


Municipiul Bacau- domeniul public


Unitate administrativ teritoriala:


Bacau


Data:


Executant:
PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA Nomenclatura : L-35-54-B-d-3-II Scara 1: 5 000
PERSOANA FIZICA AUTORIZATA FI LIP ALINA

Nr. certificat de autorizare: RO-BC-F, 0182/2018

Tel: 0752.80.17.80


Elaboratori


Proiectat

Desenat

Verificat


Numele ing. Fiiip Alina


Semnătură


Scara 1:5000


Data:

02.2019


Denumire proiect:

Modernizare si reabilitare Colegiul

"Grigore Antipa" - Corp 9 Beneficiar: Municipiul Bacau

Adresa: mun. Bacau, str. Henri Coanda, nr. 7 jud. Bacau


Titlu planșa:


PLAN DE ÎNCADRARE

„JJ±ZDNA


faza


D.T.A.C


Planșa

T0


561150


r

561100

(


561050


561000O

O

•>\167.4B             \

o

rx.

!3

X167.33              \

CN

3

S

3


xp

xp

\       ''P.

-470.48

'  171.O7\

\170.86

171J^

171.20

«tis \

XlTl.W/

Vî€09

Î7O.06 \

171.02

'171.^/

'/Tn.ss

1113

17L38


LEGENDA:


Construcție:

Gard plasa

Gard beton

Limita de proprietate Canal


ndicator rutier Rasuflatoare g Lampadar


Teren sport IElaboratori

Numele

Semnătură

Proiectat

ing. Filip Alina

Desenat

ing. Filip Alina

Verificat

ing. Filip Alina

Scara 1:500


Oficiul do Cadastru și Publicita


te ImobiliarăI e valabil Inaoțtt    .ff1-050ide          nr

0'6 3 V


Denumire proiect:

Modernizare si reabilitare Colegiul

"Grigore Antipa" - Corp 9

Beneficiar: Municipiul Bacau

-Adresa: mun. Bacau, str. Henri Coanda, nr. 7, jud. Bacau
Nume și prenume verificator atestat: Dr. Ing. URSACHE (GALL) FELICIA CAMELIA Certificat de atestare nr. 07795/04.12.2007

Adresa: Str. Aleea Nicolina nr. 2, Bl. G 8, et. 6, apt. 42 -Iași

Tel: 0756314722

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerința Af a proiectului: STUDIU GEOTEHNIC PRELIMINAR -"Modernizare si reabilitare Colegiul "Grigore Antipa ""

Municipiul Bacau, Str.Henri Coanda nr.7, județul Bacau

 • 1. DATE DE IDENTIFICARE:

 • - Proiectant general:

 • - Proiectant de specialitate: S.C. TECHMEDIA ELECTRONICS S.R.L./ ing.Buza C.

 • - Investitor: MUNICIPIUL BACAU

 • - Amplasamentul: Municipiul Bacau, Str.Henri Coanda nr.7, județul Bacau

 • - Data prezentării documentului pentru verificare: 07.03.2018

 • 2. DOCUMENTAȚIE CE SE PREZINTĂ LA VERIFICARE:

  • 2.1. Piese scrise: I.Memoriu tehnic (1.Denumire obiectiv.Amplasament;2.Scopul lucrarii;3.Linia de cercetare; 4.Geomorfologia, geologia si hidrogeologie;5.Stratificatie teren;6.Apa subterana;

7.Adâncimea zonei de inghet;8.Zona seismica); II.Evaluarea Geotehnica (1.Categoria geotehnica; 2.Conditii de fundare; 3.Recomandari si concluzii);

 • 2.2. Piese desenate: Plan amplasare sondaje; Profil sondaj SI;

 • 3. CARACTERSTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI ȘI ALE CONSTRUCȚIEI: Beneficiarul dorește sa modernizeze si sa reabiliteze Colegiul "Grigore Antipa" - Mun. Bacau, Str.Henri Coanda nr.7, județul Bacau; se propune modernizarea si reabilitarea corpului C9 fara a afecta structura de rezistenta; in cadrul documentației s-a avut in vedere si cercetările geotehnice conf.st.geo 107/1977- in cadrul proiectantului general IPJ Bacau.

 • • Conform PI00-1/2013: ag=0,35g; Tc=0,70s.

 • • Coloana litologica SI: 0,00-4),80m-umplutura de pamant; 0,80-H,50m-praf argilos sensibil la umezire, gr.A;

 • • La cota sondajului SI elevația de beton a fundației se continua;

•Apa subterana nu a fost interceptata pe adancimea SI, in lucrările geotehnice de pe amplasament fiind identificata la cca.l2m CTN;

 • • Categoria geotehnica este 2, cu risc geotehnic moderat.

 • • Pentru B=l,00m si Df=l,00m s-a obtinut pCOnv=140 KPa (conf.NP 125/2010- pentru stratul de fundare praf argilos sensibil la umezire, gr.A);

 • • In contextul actual se poate spune ca stabilitatea locala a amplasamentului este asigurata; nu sunt semnalate accidente subterane (beciuri, hrube, lutarii), iar zona nu este supusa viiturilor de apa.

 • 4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICĂRII:

 • - Prezentul referat este valabil pentru faza studiul geotehnic preliminar; prezentul studiu este necesar la faza expertiza tehnica.

 • - Conform NP 074/2014 pentru faza PT si DE se va realiza un studiu geotehnic de detaliu.

 • - Se vor respecta cerințele si recomandările din studiul geotehnic preliminar.

 • - în urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J 22/440/2018 CUI 24835360

Tel: 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza SG

DOCUMENTAȚIE GEOTEHNICA PENTRU

CONSTRUCȚII FAZA STUDIU GEOTEHNIC

Privind amplasamentul din

Str. Henri Coandă, nr. 7, Municipiul Bacău, județ Bacău

Pentru investiția Modernizare și reabilitare Colegiul '’Grigore Antipa"

Beneficiarul investiției: MUNICIPIUL BACAU

Elaboratorul documentației: S.C. TECHMEDIA ELECTRONICS S.R.L.

DATA: IANUARIE 2019

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J 22/440/2018 CUI 24835360

Tel: 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza SG

L Memoriu tehnic

l.Denumirea obiectivului. Amplasament.

Pentru investiția „ Modernizare și reabilitare Colegiul "Grigore Antipa"

Amplasament: Str. Henri Coandă, nr. 7, Municipiul Bacău, județ Bacău

Descrierea lucrării: se propune modernizarea si reabilitarea corpului C9 fara a afecta structura de rezistenta.

2.Scopul lucrării

Realizarea unui studiu geotehnic.

Amplasamentul a fost cercetat geotehnic în anul 1975 pentru faza Detaliu de Sistematizare, apoi pentru proiectul de execuție s-a întocmit studiul geo. nr. 107/1977 în cadrul proiectantului general - IPJ Bacău.

3. Linia de cercetare

In vederea determinării succesiunii litologice s-a analizat studiile geotehnice din zona avand in vedere ca se realizează la faza expertiza tehnica (conform NP074/2014 cap. 2.1.1 studiu geotehnic la expertiza tehnica este preliminar) si un sondaj la fundații.

 • 4.Geomorfologia, hidrogeologia si date climatice

Amplasamentul se află situat în Str. Henri Coandă, nr. 7, Municipiul Bacău, județ

Bacău, terenul având stabilitatea locală și generală asigurată. Nu sunt semnalate accidente subterane (beciuri, hrube, lutării) iar zona nu este supusă viiturilor de apă.

Amplasamentul reprezintă o suprafață plană, cu înclinarea generală de 5% spre nord-est, suprafață sistematizată prin terasare, în cadrul căreia s-au realizat construcții parter (sala

de sport, cantina, centrala termică), parter și etaj (atelierul - școală) și cu P+3 (corpul școală și căminul - internat).

//l

Apa subterană este cantonată în stratul grosier și are nivel constant/la a cca. 12,50 m.                                                       //j


A'R, ■;


SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J 22/440/2018 CUI 24835360

Tel: 0752/096565

Mail: techmediaelectronic©yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza SG

Municipiul Bacău, reședința județului cu același nume, se află în Nord-Estul țării, în partea central-vestică a Moldovei, la doar 9,6 Km în amonte de confluența Siret-Bistrița.

Geografic, se afla la intersecția meridianului de 26° 55’ longitudine estică cu paralela de 46° 35' latitudine nordică.

Date geomorfologice

Geomorfologic, zona amplasamentului se găsește pe terasa superioară a râului Bistrița, terasă cu stabilitatea generală și locală asigurată; geologic, zona prezintă caracteristicile tipice teraselor, cu un pachet relativ gros de sedimente de pământuri loessoide, depus peste obișnuitele aluviuni grosiere de terasă.

Date hidrografice

Rețeaua hidrografică este reprezentată de cele două râuri, Șiret și Bistrița, și de afluenții acestora: Bahna, Izvoarele, Cleja - pentru Șiret, respectiv Trebeșul cu afluenții săi Bâmat și Negel - pentru Bistrița. Datorită influenței antropice regimul hidrologic al celor două râuri a fost complet modificat, amenajările hidroenergetice contribuind la regularizarea scurgerii. Pe Bistrița au fost create lacurile de acumulare Lilieci, Șerbănești cu rol complex: asigurarea energiei electrice, combaterea inundațiilor, alimentarea cu apă potabilă și industrială, practicarea sporturilor nautice.

Valea comună a celor două râuri are aspectul unui vast uluc depresionar cu orientare nord-sud, cu o deschidere laterală spre vest, spre valea Bistriței, și o îngustare spre sud, „poarta Șiretului”, suprapunându-se contactului dintre Colinele Tutovei și culmile subcarpatice Pietricica-Barboiu.

Toate lacurile de acumulare din Bacău sunt considerate arii naturale protejate avifaunistice si sunt in custodia Centrului Regional de Ecologie Bacău prin situl Natura 2000.

Date climatologice

Climatul municipiului este unul temperat-continental accentuat, cu ierni reci, veri secetoase și călduroase, datorat acțiunii unui complex de factori naturali (circulația generală a atmosferei, radiația solară, relieful) și antropici, orașul însuși având un rol esențial în crearea propriei topoclime printr-o serie de factori care se manifestă constant (materialele de

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J 22/440/2018 CUI 24835360

Tel: 0752/096565

Mail: techmediaelectronic ©yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza SG

construcție, profilul accidentat, spațiile verzi), respectiv prin intermediul unor factori secundari (încălzirea artificială, poluarea atmosferei). Acțiunea comună a acestora determina perturbări ale circuitului biogeochimic la nivelul sistemului, consecința directă fiind disconfortul urban.

Temperatura medie anuală este de 12 °C, oscilând între -4 °C, în luna ianuarie, și 20,6 °C, în luna iunie, constatându-se o ușoară modificare a regimului termic în ultimii ani datorită lacurilor de acumulare, încălzirii globale și poluării atmosferei. Temperatura maximă absolută cu o valoare de 40,3 °C (24 iulie 2007) a fost depășită în vara anului 2012, când c ■

mercurul termometrului a urcat până la 41,9 °C în ziua de 7 august, c

Cantitatea medie anuală de precipitații este de 541 mm/m2/an, existând diferențe între sezonul cald (82,8 mm-luna iunie) și cel rece (24 mm-luna februarie). Aversele sunt frecvente în lunile iulie-august.

Cel mai rece an a fost 1942, cu doar 7 °C, iar cel mai ploios 1897 cu 962,5 1/m2. O secetă necruțătoare s-a abătut în anul 1954, când și zăpezile au însumat doar 294,5 1/m2.

Ceața e prezentă 82 de zile maxim și minim 29 de-zile.

Normativul CR l-l-4/2012,recomanda pentru presiunea de referința a vintului avand IMR=60 de <•            ani 0.60kPa.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J 22/440/2018 CUI 24835360

Tel: 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza SG

Incarcarea de referința a stratului de zapada(gz),data de Normativul CR-1-1-3-2012 "Cod proiectare. Evaluarea zăpezii asupra construcțiilor” este S0,k-2,0KN/mp. pentru un interval de recurenta de 50 ani.

Figura 3.1 Zonarea valorilor caracteristice ale încărcării din zăpadă pe sol st, kN/rr?, pentru altitudini A < 1000 m Notă: Pentru altitudini A > 1000 m valorile s* se determină cu relațiile (3.1) și (3.2)

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI 122/440/2018 CUI 24835360

Tel: 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza SG

 • 5. Stratifîcatia terenului

Coloana litologica identificata prin sondaj SI se prezintă astfel:

o ±0.00 - -0.80m umplutura de pamant;

o -0.80 - 1.50m praf argilos sensibil la umezire - grupa A

La cota sondajului elevația de beton a fundației se continua

Intr-un alt studiu realizat pe amplasament stratificația terenului de fundare este următoarea:

 • -  Un strat de sol vegetal, cafeniu, argilos, cu grosimea de 0,60 - 0,80 m uscat și tare, ulterior modificat prin sistematizarea verticală.

 • -  Sub solul vegetal se dezvoltă până la adâncimea de 5,00 m stratul de praf argilos, puțin umed sau uscat, tare, cu aspect de pământ loessoid, macroporic și sensibil la umezire; conform normativului NP125/2010 acest strat se încadrează în „Grupa A” de sensibilitate la umezire.

 • -  Urmează un strat de praf argilos, tot cu aspect de pământ loessoid dar cu umiditate crescută, astfel că dispare sensibilitatea la umezire dar stratul rămâne cu compresibilitate mare; acest strat are grosimea de 4-5,00 m, grosime variabilă funcție de panta terenului.

 • -  La baza complexului prăfos-argilos cu aspect loessoid, se găsește un strat de argilă prăfoasă, cu grosimea de cca. 2,00 m, insensibilă la umezire, asemănătoare argilei din terasa medie, umedă și tare.

 • -  Stratul de aluviuni grosiere alcătuit din pietriș cu bolovăniș și nisip, apare la adâncimea de cca. 12,00 m și are grosimea de cca. 4,00 m; stratul este îndesat, practic incompresibil și la adâncimea de cca. 12,50 m înmagazinează pânza de apă subterană de infiltrație.

 • 6.Apa subterana

Apa subterană nu a fost interceptată pe adâncimea Sondajului în lucrările geotehnice fiind

identificat in zona la cca 12m.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J 22/440/2018 CUI 24835360

Tel: 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza SG

 • 7. Adâncimea zonei de îngheț

Clima de tip continental moderat a zonei impune, conform STAS 6054/77, coborârea tălpii fundației sub adâncimea maximă de îngheț. Pentru amplasamentul studiat aceasta este de 0,80-r0,90m.


Sakj'Ms/t*

,            Bsj.-t'Msft.*

70_^0


E0"-53       &£r<>

vCM-N <•$■«*•


eo..?35

. . Tfeguitees


«AfcsRdiii


_S**fcwâ -■

155...? W;X ’


Pîtiifcftî ■

sa


•     b,”


9. Zona seismică

Din punct de vedere seismic, conform „ Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri” Indicativ PI00/2013, amplasamentului îi corespunde o perioada de colt Tc= 0,7 sec., iar accelerația terenului pentru proiectare ag=0.35 g pentru un interval mediu de recurenta al magnitudinii IMR=225ani . Conform P100-1-2013 clasa de importanta a clădirii este:

> Clasa de importanta II sub aspectul consecințelor asociate cu prăbușirea sau avarierea gravă cu factorul de importanta /1 =1,2.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J 22/440/2018 CUI 24835360

Tel: 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza SG

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J 22/440/2018 CUI 24835360

Tel: 0752/096565

Mail: techmediaelectromc@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza SG

n. Evaluarea Geotehnica

lJncadrarea definitiva in categoria geotehnica

Factorii de avut in vedere

Descriere

Punctaj

Condiții de teren

Terenuri medii

3

Apa subterana

Fara epuizmente

1

Clasificarea construcției după categoria de importanta

deosebita

5

Vecini tati

Fără riscuri

1

ag=0.35 g

3

Riscul geotehnic

Moderat

13

Categoria geotehnica

2

încadrarea s-a făcut conform Normativului privind documentațiile geotehnice pentru construcții indicativ NP 074/2014.

 • 2. Condiții de fundare

Pe baza observațiilor în teren, se vor avea în vedere următoarele:

 • > se recomandă realizarea unui sistem de colectare a apelor pluviale si evacuare rapida a apelor din precipitații;

 • > se va proteja fundațiile existente prin realizarea unui trotuar cu lățime minima de l.Om prevăzut cu un pinten si cordon de bitum;

 • > prin realizarea sondajului s-au identificat fundații continue din beton cu cota de fundare sub adancimea de inghet;

 • > nu s-a identificat tasari diferențiate ale fundațiilor, nu se observa fisuri verticale;

 • > se recomanda un studiu geotehnic de detaliu conform NP074/2014 pentru faza PT si DE

Utilizând presiunea convenționala de calcul pentru estimarea portantei terenului de fundare, presiunea convenționala pConv [kPa] pentru stratul de fundare praf argilos sensibil la umezire - grupa A, s-a stabilit, conform NP 125/2010 anexa 4, pentru fundații continue sau izolate avand latimea tălpii B = l.OOm si adancimea de fundare fata de nivelul terenuluiSC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J 22/440/2018 CUI 24835360

Tel: 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 659/2019 Faza SG

sistematizat de Df = l.OOm, ca fiind de 140 kPa. Pentru oricare alte dimensiuni ale lățimii fundației si alta adâncime de incastrare se impune aplicarea corecțiilor metodologice de calcul prescrisa de NP 112=2014.

SoRecomandari si concluzii

S apele pluviale colectate de pe acoperiș vor fi colectate și dirijate spre rețeaua existenta de canalizare :se va realiza un sistem de colectare a apelor pluviale de pe acoperișul corpului C9 printr-un sistem montat ingropat dirijat spre reateaua menajera existenta si va fi format din burlane (suprateran), țeava PVC (montat in pamant) si cămine ;

 • V nu se va permite stagnarea apelor pe amplasament și în săpături;

J fundațiile vor fi hidroizolate în mod corespunzător pe perimetrul construcției C9;

 • V golurile rămase după hidroizolarea fundațiilor vor fi umplute cu pământ argilos, compactat în straturi elementare de cca. 20-30cm grosime;

S nu se permite întreruperea execuției, decât după realizarea umpluturilor în jurul fundațiilor;

 • V în jurul clădirii, se vor amenaja trotuare etanșe din beton armat sau din dale de piatră sau beton, rostuite cu mortar de ciment, cu o lățime de mimin l,20m. Sub acestea se va amenaja un strat de pământ stabilizat sau balast cu o grosime de 20cm. Trotuarele vor avea o pantă de minim 2% spre exterior;

 • V se va evita stagnarea apei la distanțe mai mici de lOm în jurul construcției;

 • V zonele nebetonate vor fi înierbate;

J o atenție deosebită se va acorda gestionării apelor meteorice și a celor provenite deteriorarea rețelelor edilitare;

 • V deformațiile pe care le poate comporta terenul nu trebuie să depășească limita admisibilă pentru tipul de construcție.
întocmit,

Ing. Constantin Buza
CP c
tn

o

Co

O

0.00

m

Cota fata de foraj

0.70

O

Oo

O

3

Grosimea stratului

NU APARE APĂ

3

Nivelul apei subterane

■1

'Vs\'- ava'

Reprezentarea convenționala

praf argilos sensibil la umezire - grupa A

umplutura de pamant

Caracterizarea (denumirea) stratului

1

Numărul si felul probei

■ £ O

1.50

5

Cota probei

obe

Iburate

Stut onolit

a

0.005

Argila

GQ

-si

0.05

Praf

Comj ranulo d(r

_

2.00

Nisip

tozilie imetrica nm)

70 00

Pietriș

c.

s c ș- îl

Coeficient de neuniformitate

C

3 *

Umiditate

3 *

Limita superioara de plasticitate

Limite

Atterberg

3

Limita inferioara de plasticitate

3 ~

Indice de plasticitate

0.25

curgător

0.50

moale

•o p

Con:

0.75

consistent

o’

si sten

1 00

vârtos

Ea

tare

f5

Gradul si/sau capacitatea de indesare

z

Greutatea volum ica ( y )

x*

f

Greutatea voluniica in stare uscata (ya)

s?

Porozttatea (n)

1

Indicile porilor (e)

1

Grad de umiditate (Sr)

7V-  ---

T5 ° Cu M

Modulul de deformate gdometric Mz-S

Comp

o-*

lăsare spetea j

1j 2* IO2 kPa ( i

p^)

resibi

1

cin/m

Tas are suplimentara prin umezire (Ui)

ilitatea

O

e

O)

5

----*C —

p

p

77 “0 P

n

netrii rezistentei la forfecare

0

e.

CZ>

r

77

P

n

CP

z

Numărul de lovituri

Pene dinam con

IM

o

Adâncimea de penetrare

S n'5

o o c


PROFILUL SONDAJULUI S I -2019                           LUCRAREA: Modernizare si reabilitare Colegiul

REZULTATELE ANALIZELOR DE LABORATOR                             "Grigore Antipa"


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții: Modernizare și reabilitare Colegiul "Grigore Ântîpa"

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare(inclusiv TVA)

crt.

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Che

tuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1,3

Amenajări pt protecția mediului și aducerea terenului ia starea inițială

9538,00

1812,22

11350,22

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

9538,00

1812,22

11350,22

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli cu utilitățile

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Che

tuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

5000,00

950,00

5950,00

3.1.1. Studii de teren

5000,00

950,00

5950,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1200,00

228,00

1428,00

3,3

Expertizare tehnică

15000,00

2850,00

17850,00

3,4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

10000,00

1900,00

11900,00

3,5

Proiectare:

124000,00

23560,00

147560,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

28000,00

5320,00

33320,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

6000,00

1140,00

7140,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

15000,00

2850,00

17850,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

75000,00

14250,00

89250,00

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanță

41000,00

7790,00

48790,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

28500,00

5415,00

33915,00

3.7.2. Auditul financiar

12500,00

2375,00

14875,00

3,8

Asistență tehnică

62000,00

11780,00

73780,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

12000,00

2280,00

14280,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

9000,00

1710,00

10710,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

3000,00

570,00

3570,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

50000,00

9500,00

59500,00

TOTAL CAPITOL 3

258200,00

49058,00

307258,00

CAPITOLUL 4

Che

tuieli pentru investita de baza

4,1

Construcții si instalații -total

3456127,00

656664,13

4112791,13

Obiect 1 -Corp C9

3456127,00

656664,13

4112791,13

4,2

Montaj utilaje tehnologice - total

74000,00

14060,00

88060,00

Obiect 1 -Corp C9

74000,00

14060,00

88060,00

4,3

Utilaje, echip tehnologice si funcționale cu montaj-tOtal

491800,00

93442,00

585242,00

Obiect 1 -Corp C9

491800,00

93442,00

585242,00

4,4

Utilaje tara montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări - total

113605,00

21584,95

135189,95

Obiect 1 -Corp C9

113605,00

21584,95

135189,95

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

4135532,00

785751,08

4921283,08

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

42361,52

8048,69

50410,21

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

35301,27

6707,24

42008,51

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

7060,25

1341,45

8401,70

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

40124,63

0,00

40124,63

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

3574,97

0,00

3574,97

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

17874,83

0,00

17874,83

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

17874,83

0,00

17874,83

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

800,00

0,00

800,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

414507,00

78756,33

493263,33

5,4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

12000,00

2280,00

14280,00

TOTAL CAPITOL 5

508993,15

89085,02

598078,17

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6,1

Pregătirea personalului pentru exploatare

0,00

0,00

0,00

6,2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

4912263,15

925706,32

5837969,47

Din care C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

3574966,27

679243,59

4254209,86

Data: 24.01.2019

întocmit,

Sef proiect:

ing. Constantin BuzaBeneficiar/lnvestitor,

MUNICIPIUL BACAU

DEVIZUL

obiectului 1 - Corp C9

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii lei

Mii Iei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

66224,00

12582,56

78806,56

4.1.3

Arhitectură

2295444,00

436134,36

2731578,36

4.1.4

Instalații

1094459,00

207947,21

1302406,21

TOTAL I - subcap. 4.1

3456127,00

656664,13

4112791,13

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

74000,00

14060,00

88060,00

TOTAL II - subcap. 4.2

74000,00

14060,00

88060,00

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

491800,00

93442,00

585242,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

113605,00

21584,95

135189,95

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL m - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

605405,00

115026,95

720431,95

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

4135532,00

785751,08

4921283,08

întocmit,

Sef proiect:

ing. Constantin Buza
Proiectantul: SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL Obiectivul: Modernizare și reabilitare Colegiul "Grigore Antipa'

Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap. / subcap. deviz general

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)

Din care: C+M

Mii Lei

Mii Lei

1

2

3

4

1.2

Amenajarea terenului

0,000

0,000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,000

0,000

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,000

0,000

3.5

Consultanta

0,000

4.1

Construcții si instalații

3 465,666

3 465,666

4.1.1

CORP C9

3 456,127

3 456,127

4.1.1.1

Lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopa a clădirii

763,779

763,779

4.1.1.2

Lucrări de reabilitare termica a sistemului de incalzire/a sistemului de apa calda pentru consum

478,137

478,137

4.1.1.3

Lucrări de modernizare a instalației de iluminat

201,452

201,452

4.1.1.4

ARHITECTURA-EXTERIOARE

46,159

46,159

4.1.1.5

REZISTENTA

66,224

66,224

4.1.1.6

INSTALAȚII SANITARE - APA RECE SI CANALIZARE

5,686

5,686

4.1.1.7

INSTALAȚII ELECTRICE - PRIZE

21,390

21,390

4.1.1.8

INSTALAȚII PARATRĂSNET

11,487

11,487

4.1.1.9

INSTALAȚII HIDRANTI INTERIORI

93,944

93,944

4.1.1.10

INSTALAȚII HIDRANTI EXTERIORI

12,946

12,946

4.1.1.11

LUCRĂRI DE AMENAJARE INTERIOARA - ARHITECTURA

1 485,506

1 485,506

4.1.1.12

INSTALAȚII SANITARE - OBIECTE SANITARE

3,295

3,295

4.1.1.13

CURENTI SLABI - SEMNALIZARE INCENDIU

89,487

89,487

4.1.1.14

CURENTI SLABI DATE

56,862

56,862

4.1.1.15

REȚELE DE CANALIZARE EXTERIOARE

119,773

119,773

4.1.2

Refacere spatii verzi

9,538

9,538

4.1.2.1

REFACERE SPATII VERZI

9,538

9,538

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0,000

0,000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice, si funcționale cu montaj

0,000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,000

4.5

Dotări

0,000

4.6

Active necorporale

0,000

5.1

Organizare de șantier

0,000

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

0,000

0,000

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,000

6.2

Probe tehnologice si teste

0,000

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

3 465,666

3 465,666

Taxa pe valoarea adăugată:

658,476

658,476

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

4 124,142

4 124,142

Proiectantul: SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL Obiectivul: Modernizare și reabilitare Colegiul "Grigore Antipa'

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte

Nr. cap. / subcap. deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

Mii Lei

1

2

3

4.1

Construcții si instalații

3 456,127

4.1.1

CORP C9

3 456,127

4.1.1.1

Lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopa a clădirii

763,779

4.1.1.2

Lucrări de reabilitare termica a sistemului de incalzire/a sistemului de apa calda pentru consum

478,137

4.1.1.3

Lucrări de modernizare a instalației de iluminat

201,452

4.1.1.4

ARHITECTURA-EXTERIOARE

46,159

4.1.1.5

REZISTENTA

66,224

4.1.1.6

INSTALAȚII SANITARE - APA RECE SI CANALIZARE

5,686

4.1.1.7

INSTALAȚII ELECTRICE - PRIZE

21,390

4.1.1.8

INSTALAȚII PARATRĂSNET

11,487

4.1.1.9

INSTALAȚII HIDRANTI INTERIORI

93,944

4.1.1.10

INSTALAȚII HIDRANTI EXTERIORI

12,946

4.1.1.11

LUCRĂRI DE AMENAJARE INTERIOARA - ARHITECTURA

1 485,506

4.1.1.12

INSTALAȚII SANITARE - OBIECTE SANITARE

3,295

4.1.1.13

CURENTI SLABI - SEMNALIZARE INCENDIU

89,487

4.1.1.14

CURENTI SLABI DATE

56,862

4.1.1.15

REȚELE DE CANALIZARE EXTERIOARE

119,773

TOTAL I

3 456,127

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0,000

TOTAL II

0,000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice, si funcționale cu montaj

0,000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,000

4.5

Dotări

0,000

4.6

Active necorporale

0,000

TOTAL III

0,000

6.2

Probe tehnologice si teste

0,000

TOTAL IV

0,000

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

3 456,127

Taxa pe valoarea adăugată:

656,664

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

4112,791

Proiectantul: SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL Obiectivul: Modernizare și reabilitare Colegiul "Grigore Antipa'

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte

Nr. cap. / subcap. deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

Mii Lei

1

2

3

4.1

Construcții si instalații

9,538

4.1.2

Refacere spatii verzi

9,538

4.1.2.1

REFACERE SPATII VERZI

9,538

TOTAL I

9,538

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0,000

TOTAL II

0,000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice, ei funcționale cu montaj

0,000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,000

4.5

Dotări

0,000

4.6

Active necorporale

0,000

TOTAL III

0,000

6.2

Probe tehnologice si teste

0,000

TOTAL IV

0,000

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

9,538

Taxa pe valoarea adăugată:

1,812

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

11,351

Cuprins Modernizare și reabilitare Colegiul "Grigore Antipa'

Simbol

Denumire

Pagina

C

Cuprins Dosar Raportare

1

Modernizare și reabilitare Colegiul "Grigore Antipa"

1.1

CORP C9

1.1.1

Lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopa a clădirii

F3

Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

2

1.1.2

Lucrări de reabilitare termica a sistemului de incalzire/a sistemului de apa calda pentru consum

F3

Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

4

1.1.3

Lucrări de modernizare a instalației de iluminat

F3

Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

10

1.1.4

ARHITECTURA-EXTERIOARE

F3

Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

14

1.1.5

REZISTENTA

F3

Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

16

1.1.6

INSTALAȚII SANITARE - APA RECE SI CANALIZARE

F3

Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

18

1.1.7

INSTALAȚII ELECTRICE - PRIZE

F3

L ista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

22

1.1.8

INSTALAȚII PARATRĂSNET

F3

Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

25

1.1.9

INSTALAȚII HIDRANTI INTERIORI

F3

Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

28

1.1.10

INSTALAȚII HIDRANTI EXTERIORI

F3

Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

32

1.1.11

LUCRĂRI DE AMENAJARE INTERIOARA - ARHITECTURA

F3

Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

35

1.1.12

INSTALAȚII SANITARE - OBIECTE SANITARE

F3

Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

38

1.1.13

CURENTI SLABI - SEMNALIZARE INCENDIU

F3

Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

41

1.1.14

CURENTI SLABI DATE

F3

Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

43

1.1.15

REȚELE DE CANALIZARE EXTERIOARE

F3

Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

46

1.2

Refacere spatii verzi

1.2.1

REFACERE SPATII VERZI

F3

Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

49

Beneficiarul: MUNICIPIUL BACAU

Proiectantul: SC TECHMED1A ELECTRONICS SRL

Obiectivul: Modernizare și reabilitare Colegiul "Grigore Antipa"

Obiectului] CORP C9

Devizul: Lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopa a clădirii

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1

IZF12A

Izolații termice din polistiren expandat EPS80 la pereți si atic inclusiv trei straturi de adeziv (unul înainte de montare si doua după montare polistiren), plasa, coltare aluminiu si dibluri

mp

2 293,0000

34,8165

79 834,184

Material:

6,1511

14 104,457

Manopera:

25,7945

59 146,762

Utila]:

2,8709

6 582,964

Transport:

0,0000

0,000

1.1

26023781

Vata bazaitica 150 mm .gras.

mp

2 315,6300

43.5UU0

100 742,955

Material:

43,5000

100742,955

Transport:

0,0000

0,000

2

IZF12C

Izolații termice din vata de minim 3cm la contur goluri inclusiv trei straturi de adeziv (unul înainte de montare si doua după montare polistiren), plasa, coltare si dibluri

mp

480,0000

47,0874

22 601,958

Material:

9,3252

4 476,081

Manopera:

32,1439

15 429,073

Utilaj:

5,6183

2 696,804

Transport:

0,0000

0,000

2.1

2602320

Vata bazalt! ca 3cm

mp

480,0000

9,0000

4 32o,o no

Material:

9,0000

4 320,000

Transport:

0,0000

0,000

3

IZF12G12

Izolații termice din polistiren extrudat de minim 10cm la soclu inclusiv trei straturi de adeziv (unul înainte de montare si doua după montare polistiren), plasa, coltare si dibluri

mp

140,0000

30,6912

4 296,764

Material:

6,8053

952,748

Manopera:

22,6198

3 166,770

Utilaj:

1,2660

177,247

Transport:

0,0000

0,000

3.1

2602365

Placa polistiren extrudat XPS100 mm.gros, cu dasa de reacție !a foc B - s2, do

mp

141,4000

30,8000

4 355,120

Material:

30,8000

4 355,120

Transport:

0,0000

0,000

4

IZF12G13

Izolații termice din vata minerala peste ultimul planseu in grosime de 300mm inclusiv protecție din scândura

mp

772,0000

98,9573

76 395,062

Material:

55,2296

42 637,244

Manopera:

42,4617

32 780,430

Utilaj:

1,2660

977,388

Transport:

0,0000

0,000

4.1

2602365

Vata minerala bazalt!ca 300 mm.grosime totala

mp

779,7200

58,0000

45 223,750

Material:

58,0000

45 223,760

Transport;

0,0000

0,000

5

IZF12G18

Izolații termice din polistiren extrudat de minim 5cm sub pardoseala finita inclusiv o sapa slab armata, cu desfacerea straturilor existente

mp

810,0000

53,8332

43 604,883

Material:

49,4249

40 034,145

Manopera:

3,1423

2 545,240

Utilaj:

1,2660

1 025,498

Transport:

0,0000

0,000

5,1

2602365

Placa polistiren extrudat XPS 50 mm.gros, cu dasa de reacție la foc B - s2, dO

mp

818,1000

21,8400

17 867,304

Material:

21,8400

17 867,304

Transport

0,0000

0,000

6

CF46B02+

Tencuieli exterioare decorative structurate, frecate, în câmp continuu

mp

2 773,0000

49,9366

138 474,060

Material:

39,4203

109 312,597

Manopera:

10,5162

29 161,463

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

7

CF45A01+

Tencuieli exterioare decorative tip mozaic pentru soclu, frecate, în câmp continuu

mp

140,0000

55,3991

7 755,867

Material:

45,6368

6 389,156

Manopera:

9,7622

1 366,711

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

8

CB14A#

Schela metalica tubulara pentrulucrari pe suprafețe verticale pana la 30 m înălțime inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile

mp

3 000,0000

30,2566

90 769,710

(200 ore)

Material:

0,3289

986,836

Manopera:

29,7629

89 288,615

Utilaj:

0,1648

494,260

Transport:

0,0000

0,000

9

RPCH29A#

Plasa de siguranța, refolosibila, pe schele, utilizatala executarea invelitorii construcțiilor

mp

3 000,0000

6,6874

20 062,105

Material:

0,1886

565,840

Manopera:

6,3494

19 048,238

Utilaj:

0,1493

448,028

Transport:

0,0000

0,000

10

TRI1AA01

C1

Incarcarea materialelor, grupa a-grele simarunte.prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1

tona

39,0000

13,8893

541,684

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

13,8893

541,684

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

11

TRB05B23

Transportul materialelor prin purtatdirect,materiale incomode peste

25 kg distanta 30m

tona

39,0000

82,5424

3 219,152

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

82,5424

3 219,152

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

12

TRA01A05

Transportul rutier almaterialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.

tona

39,0000

8,8848

346,507

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

0,0000

0,000

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

8,8848

346,507

Total manopera (ore)

6 460,1450

Total greutate materiale (tone)

42,0895

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Cheltuieli directe

391 968,243

255 694,137

12 402,189

346,507

660 411,077

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie pentru munca

0,3400%

0,000

869,360

0,000

0,000

869,360

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

391 968,243

256 563,497

12 402,189

346,507

661 280,437

Chelturili indirecte

10,0000%

66 128,044

Profit

5,0000%

36 370,424

Total General fara TVA

763 778,905

TVA (19%)

145117,992

TOTAL GENERAL (Lei)

908 896,896

Raport generat cu programul WnDocOeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro:

Beneficiarul: MUNICIPIUL BACAU

Proiectantul: SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL

Obiectivul: Modernizare și reabilitare Colegiul "Grigore Antipa"

Obiectul: [I] CORP C9

Devizul: Lucrări de reabilitare termica a sistemului de incalzire/a sistemului de apa calda pentru consum

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1

IB22A01

Element de susținere a corpurilor de încălzire avand pina la 2kg/buc

kg

360,0000

5,6500

2 033,993

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

5,6500

2 033,993

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

2

IB05A1#

Radiatoare din aluminiu corpul de radiator

buc

137,0000

63,1235

8 647,913

Material:

12,3999

1 698,782

Manopera:

49,1303

6 730,847

Utilaj:

1,5933

218,285

Transport:

0,0000

0,000

2.1

5708601

CALORIFER DIN ALUMINIU

buc

137,0000

550,0000

75 350,000

Material:

550,0000

75 350,000

Transport:

0,0000

0,000

3

SA16A#

Țeava pp,pe,pp-r imbin sud prin polifuziune.in coloaneja ciad loc sisoc-cult,d-20 mm

m

2 000,0000

13,7377

27 475,485

Material:

0,5041

1 008,130

Manopera:

13,2337

26 467,355

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

3.1

6717087

Tub din polipropilena, diametrul de 20 mm cu fibra

m

2 040,0000

5,5697

11 362,248

Material:

5,5697

11 362,248

Transport:

0,0000

0,000

3.2

6719477

Mufa polipropilena avind diametrul exterior 20 mm

buc

1 500,0000

0,7426

1 113,946

Material:

0,7426

1 113,946

Transport:

0,0000

0,000

3.3

6719485

Cot din polipropilena, avind diametrul 20 mm

buc

4 000,0000

0,7426

2 970,522

Material:

0,7426

2 970,522

Transport:

0,0000

0,000

3.4

6719493

Teu din polipropilena avind diametrul 20 mm

buc

150,0000

1,1325

169,877

Material:

1,1325

169,877

Transport;

0,0000

0,000

3.5

6719515

Cot ua2 cu racord olandez negrud=1Z2 toii

buc

1 250,0000

5,0455

6 306.B82

Material:

5,0455

6 306,882

Transport:

0,0000

0,000

3.6

67195151

Dop 1/2" cu filet stanga

buc

525,0000

1,5933

836,492

Material:

1,5933

836,492

Transport:

0,0000

0,000

3.7

671951511

Dop 1/2" cufitet dreapta

buc

525,0000

1,5933

836,492

Material:

1,5933

836,492

Transport:

0,0000

0,000

3.8

671951512

Garnituri 1/2"

buc

1 050.0000

0,7426

779,762

Material:

0,7426

779,762

Transport:

0,0090

0,000

3.»

67195152

CURBA OCOLIRE DIN PPR ALB PT ÎMBINĂRI TEVi D.20mm

buc

200,0000

2,2279

445,578

Material:

2,2279

445,578

Transport:

0,0000

0,000

3.10

6719956

Racord drept din polietilena cu filet exterior cu D = 20-1/2" FE

buc

700,0000

6,3453

4 862,768

Material:

6,9468

4 862,768

Transport:

0,0000

0,000

4

SA16B#

Țeava pp,pe,pp-r imbin sud prin polifuziune.in coloane,la ciad loc sisoc-cuit,d=25 mm

m

1 200,0000

14,5398

17 447,740

Material:

0,5041

604,878

Manopera:

14,0357

16 842,862

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

4.1

6717088

Tub din polipropilena, diametrul de 25 mm cu fibra

m

1 224,0000

6,4980

7 953,574

Material:

6,4980

7 953,574

Transport:

0,0000

0,000

4.2

6719478

Mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 mm

buc

6(30,0000

1,2068

724,065

Material;

1,2068

724,065

Transport:

0,0000

0,000

4.3

6719486

Cot din polipropiiena, avind diametru! 25 mm

buc

900,9000

1,1139

1 002,551

Material:

1,1139

1 002,551

Transport:

0,0900

0,000

4.4

67195154

CURBA OCOLIRE DIN PPR ALB PT ÎMBINĂRI ȚEVI D.25mm

buc

240,0000

2,5992

623,810

Material:

2,5992

623,810

Transport:

0,0900

0,000

4.5

67194931

Teu din polipropiiena avind diametrul 25 mm

buc

240,0000

1,1325

271,803

Material:

1,1325

271,803

Transport:

0,0000

0,000

4.6

67195155

TEU REDUS DIN PPR ALB PT ÎMBINĂRI ȚEVI D.25x20x25mm

buc

240,0000

1,4853

355,463

Material:

1,4853

356,463

Transport:

0,0000

0,000

4.7

67195156

Reducție din polipropiiena avind diametrul 25 x 20 mm

buc

120,0000

2,2279

267,347

Material:

2,2279

267,347

Transport:

0,9000

0,000

5

SA16C#

Țeava pp,pe,pp-r îmbin sud prin polifuziune.in coloane,la ciad loc sisoocult,d=32 mm

m

600,0000

16,9903

10194,150

Material:

0,5484

329,045

Manopera:

16,4418

9 865,105

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

5.1

6717089

Tub din polipropiiena, diametrul de 32 mm cu fibra

m

512,0D00

7,4263

4 544,899

Material;

7,4263

4 544,899

Transport:

0,0000

0,000

5.2

6719487

Cot din polipropiiena, avind diametrul 32 mm

buc

450,0000

2,5992

1 169,643

Material;

2,5992

1 169,643

Transport:

0,0000

0,000

5.3

6719518

Reducție din polipropiiena avind diametrul 32 x 25 mm

buc

60,0000

0,9283

55,697

Material:

0,9283

55,697

Transport:

0,0000

0,000

5.4

67195181

Teu redus din polipropiiena cu D = 32 - 20 - 32 mm

buc

90,0000

0,9283

83,546

Material:

9,9283

83,545

Transport:

0,0009

0,000

5.5

67195158

CURBA OCOLIRE DIN PPR ALB PT ÎMBINĂRI ȚEVI D.32mm

buc

300,0000

1,8566

556,973

Material;

1,8566

556,973

Transport:

0,0009

0,000

6

SA16D#

Țeava pp,pe,pp-r imbin sud prin polifuziune.in coloane,la ciad loc si soc-cult,d-40 mm

m

300,0000

12,2326

3 669,780

Material:

0,2994

89,813

Manopera:

11,9332

3 579,967

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

6.1

6715504

Țeava din polipropiiena cu fibra DN ~ 40 mm

m

306,0000

16,5000

5 049,000

Material:

16,5000

5 049,000

Transport:

0,0000

0,000

5.2

6719430

Cot pehd pentru electrofuz diam ext 40 mm

buc

24,0000

43,5000

1 044,000

Material:

43,5000

1 044,000

Transport

0,0000

0,000

6,3

6719452

Teu pehd pentru electrofuz dl am ext 40 mm

buc

213,0000

53,0000

13 419,000

Material:

63,0000

13419,000

Transport:

0,0000

0,000

6.4

6719463

Reducție pehd pentru electrofuz diam ext 40/32 mm

buc

33,0000

33,0000

1 089,000

Material:

33,0000

1 089,000

Transport:

0,0000

0,000

6.5

6719423

Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 40 mm

buc

21,0000

22,8524

479,899

Material:

22,8524

479,899

Transport:

0,0000

0,000

7

SA16F#

Țeava pp,pe,pp-r imbin sud prin polifuziune,în coloane.la ciad loc si soc-cult,d=63 mm

m

180,0000

10,0551

1 809,913

Material:

0,2495

44,906

Manopera:

9,8056

1 765,007

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

7.1

6716506

Țeava din polipropiiena cu fibra DN - 63 mm

m

183,6000

2B.0000

5140,600

Material:

28,0000

5140,800

Transport:

0,0000

0,000

7.2

6719432

Cot pehd pentru electrofuz diam ext 63 mm

buc

14,4000

42,0000

604,800

Material;

42,0000

604,800

Transport:

0,0000

0,000

7.3

6719454

Teu pehd pentru electrofuz diam ext 63 mm

buc

127,8000

66,0000

8 434,800

Material:

66,0000

8434,800

Transport:

0,0000

0,000

7.4

6719468

Reducție pehd pentru electrofuz diam ext 63/40 mm

buc

19,8000

31,0000

613,809

Material:

31,0000

613,800

Transport:

0,9000

0,000

7.5

6719425

Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 63 mm

buc

12,6000

24,1475

304,258

Material:

24,1475

304,258

Transport:

0,0000

0,000

8

ID16A1

Robinet de trecere cu ventil si mufe,cu d 3/8 montat pe conducte de aerisire

buc

45,0000

3,9505

177,774

Material:

0,2658

11,959

Manopera:

3,6848

165,815

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

B.1

4201664

Venti! aerisire /aerisltor manual radiator 1/2"

buc

45,0000

23,8998

1 075,489

Material:

23,8998

1 075,489

Transport:

0,0000

0,000

9

ID01A2

Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru Instalație încălzire centrala cu d: 1/2

buc

137,0000

4,6214

633,136

Material:

0,4454

61,014

Manopera:

4,1761

572,122

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

9.1

4507200

Robinet coltar termostatic dn1/2" tur

buc

137,0000

111,5322

15 279,916

Material:

111,5322

15 279,916

Transport;

0,0000

0,000

10

ID01A2

Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru Instalație încălzire centrala cu d: 1/2

buc

137,0000

4,6214

633,136

Material:

0,4454

61,014

Manopera:

4,1761

572,122

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

10.1

45072001

Robinet coltar reglaj dn1/2" retur

buc

137,0000

23,8998

3 274,268

Material:

23,8998

3 274,258

Transport:

0,0000

0,000

11

ID15A1+

Robinet de aerisire cu cheie mobila, pentru instalații de incaîz. centrala,cu d 1 1/4

buc

40,0000

2,4766

99,065

Material:

0,2658

10,631

Manopera:

2,2109

88,434

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

11.1

4201913

Dezaerator automat de coloana DN1 1/4 cod 40232419

buc

40,0000

46,4718

1 858,871

Material:

45,4718

1 858,871

Transport:

0,0000

0,000

12

1C50A2

Cot ua2 cu racord olandez negru d=1/2 toii

buc

274,0000

14,5919

3 998,186

Material:

10,9072

2 988,559

Manopera:

3,6848

1 009,627

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

13

IC34V1

Fitinguri din fonta maleabila pentru îmbin, insurub. țevi, otel piesele fiind cu 4 insurub. pentru d=1/2 toii

buc

274,0000

11,9450

3 272,939

Material:

0,8907

244,058

Manopera:

11,0543

3 028,881

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

13.1

41139004

Dop 1/2"

buc

274,0000

3,7177

1 018,661

Material:

3,7177

1 015,661

Transport:

0,0000

0,000

14

IC34V1

Fitinguri din fonta maleabila pentru îmbin, insurub. țevi, otel piesele fiind cu 4 insurub. pentru d=1/2 toii

buc

548,0000

11,9450

6 545,878

Material:

0,8907

488,116

Manopera:

11,0543

6 057,762

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

14.1

41139006

Garnituri 1/2"

buc

548,0000

1,8589

1 018,661

Material:

1.85B9

1 018,661

Transport:

0,0000

0,000

15

IC34V1

Fitinguri din fonta maleabila pentru îmbin, insurub. țevi, otel piesele fiind cu 4 insurub. pentru d=1/2 toii

buc

548,0000

11,9450

6 545,878

Material:

0,8907

488,116

Manopera:

11,0543

6 057,762

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

15,1

41139007

Nipiu legătură elemente aluminiu

buc

548,0000

3,7177

2 037,322

Material:

3,7177

2 037,322

Transport:

0,0000

0,000

16

SB19A1

MONTARE FITINGURI PPR D<= 75 MM

buc

800,0000

19,9716

15 977,294

Material:

1,0321

825,659

Manopera:

18,9395

15 151,635

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

16.1

67199042

REDUCTH, teuri, coltare DIN PPR ALB PT ÎMBINĂRI ȚEVI

buc

800,0000

23,7785

19 022,768

Material:

23,7785

19 022,758

Transport:

0,0000

0,000

17

GE08A12

Debitmetru diferențial pe racord de apa rece

buc

3,0000

308,0036

924,011

Material:

77,3872

232,162

Manopera:

230,6165

691,849

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

18

IC39D1#

Distribuitor, colector din cupru pentru racord, corpurilor aparatelor sau sist. incalz. la Instalație inc cu țevi din mat. plast. mont perete sau casete cu diametrul 1-3" pe zid beton

buc

16,0000

26,4643

423,429

Material:

9,4009

150,414

Manopera:

15,2634

244,215

Utilaj:

1,8000

28,800

Transport:

0,0000

0,000

18.1

4124439

Colector distribuitor cu 4-6 racorduri

buc

16,0000

27,7524

444,038

Material:

27,7524

444,038

Transport:

0,0000

0,000

19

1ZH02A122

IZOLARE CONDUCTE COCHILII SP.POLIURET AN CU FOllE ALUMINIU

m

280,0000

10,0025

2 800,710

Material:

0,3999

111,972

Manopera:

9,6026

2 688,738

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

20

IC35D1

Brataripentru fixarea țevi. PPR la Instalație incalz. sau gaze

Montare in zid. caram. sau beton d= 20

buc

3 000,0000

7,0215

21 064,600

Material:

0,8802

2 640,749

Manopera:

6,1413

18 423,851

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

21

IC35E1

Brataripentru fixarea țevi. PPR la Instalație incalz. sau gaze

Montare in zid. caram. sau beton d= 25

buc

1 750,0000

7,0527

12 342,171

Material:

0,9114

1 594,925

Manopera:

6,1413

10 747,246

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

22

IC35F1

Brataripentru fixarea țevi. PPR la Instalație incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=32

buc

750,0000

10,2561

7 692,059

Material:

0,9213

690,996

Manopera:

9,3348

7 001,063

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

23

IC35G1

Bratari pentru fixarea țevi, otel la Instalație incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=40

buc

450,0000

11,6121

5 225,427

Material:

1,0664

479,890

Manopera:

10,5456

4 745,537

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

24

IC35I1

Bratari pentru fixarea țevi, otel Ea Instalație incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=63

buc

300,0000

9,1516

2 745,471

Material:

0,8261

247,819

Manopera:

8,3255

2 497,651

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

25

SA45B1

Confecționarea montarea+cimentarea țevii de protecție la trecerea conductelor prin zidurid= 32

m

60,0000

15,8840

953,039

Material:

4,2054

252,325

Manopera:

11,6786

700,714

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

26

SA45C1

Confecționarea montarea+cimentarea țevii de protecție la trecerea conductelor prin zidurid= 40

m

180,0000

16,2857

2 931,425

Material:

4,6071

829,281

Manopera:

11,6786

2 102,143

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport;

0,0000

0,000

27

RPCT49C1

Forarea mecanica a găurilor de 5 cm in zidărie de cărămidă si elemente de beton armate cu grosimea de30cm

buc

280,0000

13,9124

3 895,465

Material:

0,0006

0,156

Manopera:

6,7363

1 886,176

Utilaj:

7,1755

2 009,133

Transport:

0,0000

0,000

28

IE01A1

Efectuare proba etanș, la preș. Instalație incalz. central a, supr totala incalz. a corpurilor este:pina la 100 mp

mp

260,0000

12,7739

3 321,206

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

12,7739

3 321,206

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

29

IE02A1

Efectuare proba dilat, -contract, si funct. a Instalație incalz centr,supr. totala, incalz. este: pina la 100mp

mp

260,0000

11,0543

2 874,121

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

11,0543

2 874,121

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

30

RPIE04A#1

Proba etanșeitate la presiune,a conductelor din țeava PPR cu diamtru 20-80mm

m

4 280,0000

2,9983

12 832,687

Material:

0,0107

45,675

Manopera:

2,4565

10 513,878

Utilaj:

0,5311

2 273,133

Transport:

0,0000

0,000

31

IE07B1

Spalarea cu apa potabila a instalației interioare de încălzire centrala cu sup. corp 101-200 mp

mp

280,0000

7,3695

2 063,472

Material:

0,0000

0,001

Manopera:

7,3695

2 063,471

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

32

RPCU18A1

Astuparea cu mortar de ipsos a găurilor din pereți, după montarea conductelor

buc

408,0000

3,5323

1 441,198

Material:

0,0935

38,138

Manopera:

3,4389

1 403,060

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

33

RPGB16A1

Demontare radiator fonta inclusiv țeava si accesoriile aferente

buc

137,0000

24,6063

3 371,064

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

24,6063

3 371,064

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

34

RPGA06A1

Demontarea țeava apa calda

m

3 800,0000

2,6250

9 974,893

Material:

0,0350

133,000

Manopera:

2,5900

9 841,893

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

35

TRA02B50

Transportul rutier al materialelor ușoare cu autocamionul pedist.-50 km

tona

12,0000

43,8660

526,392

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

0,0000

0,000

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

43,8660

526,392

36

TRB01A15

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc așezare dese așezare grupa1-3 distanta 50m

tona

12,0000

43,3900

520,680

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

43,3900

520,680

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

37

TRB05B29

Transportul materialelor prin purtatdirect,materiale incomode peste

25 kg distanta 90m

tona

12,0000

189,2817

2 271,380

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

189,2817

2 271,380

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

38

TRI1AA08

C3

Descărcarea materialelor,grupa a-grele si mărunte prinaruncare auto-rampa,teren categ.3

tona

12,0000

10,0255

120,306

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

10,0255

120,306

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

Total manopera (ore)

6 739,5904

Total greutate materiale (tone)

236,1629

Material

Manopera

Utilaj

Transport '

Total

Cheltuieli directe

220 256,473

188 019,543

4 529,351

526,392

413 331,759

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie pentru munca

0,3400%

0,000

639,266

0,000

0,000

639,266

Material

Manopera

Utilaj

T ransport

Total

Total Cheltuieli Directe

220 256,473

188 658,810

4 529,351

526,392

413 971,026

Cheîturilî indirecte

10,0000%

41 397,103

Profit

5,0000%

22 768,406

Total General fara TVA

478 136,535

TVA (19%)

90 845,942

TOTAL GENERAL (Lei)

568 982,476

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazln; www.windocdeviz.ro:

Beneficiarul: MUNICIPIUL BACAU

Proiectantul: SC TECHMED1A ELECTRONICS SRL

Obiectivul: Modernizare și reabilitare Colegiul "Grigore Antipa"

Obiectul: [I] CORPC9

Devizul: Lucrări de modernizare a instalației de iluminat

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1

2

EA02A1

EB02A1

Tub izolant, de protecție, etanș, IPE, din policlorură de vinii neplastifiată, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat îngropat sau aparent

Conducta de cupru, cu izolație, introdusa in tuburi izolante sau de protecție de orice fel, conducta avand sectiuneapina la 4 mmp

m m

2 000,0000

7,2120

14 424,098

Material:

1,2910

2 582,097

Manopera:

5,9210

11 842,001

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

1 000,0000

0,0000

0,4135

0,000

413,525

Material:

0,0098

9,820

Manopera;

0,4037

403,705

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

2.1

48268321

Cablu energie MYYM 2 x 1,5 mm’

m

1 000,0000

2,5920

2 592,000

Material:

2,5920

2 592,000

Transport:

0,0000

0,000

3

EB02A1

Conducta de cupru, cu izolație, introdusa in tuburi izolante sau de protecție de orice fel, conducta avand sectiuneapina la 4 mmp

m

1 000,0000

0,4135

413,525

Material;

0,0098

9,820

Manopera:

0,4037

403,705

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,00D

3.1

4826892

Cablu energie MYYM 3 x 1,5 mm’

m

1 000,0000

2,8800

2 880,000

Material:

2,8800

2 880,000

Transport:

0,0000

0,000

4

EE12I1

Corpuri de iluminat montat pe dibluri metalice cu autofrazare

buc

515,0000

17,0407

8 775,959

Material:

0,0851

43,829

Manopera:

16,9556

8 732,130

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

4.1

51024253

Corp de iluminat tip LED, după caz cu senzor de mișcare

buc

516,5450

106,5600

55 043,036

Material:

106,5600

55 043,036

Transport:

0,0000

0,000

5

EE12I1

Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente tubulare etanș, montat pe dibluri metalice cu autofrazare

buc

12,0000

17,0407

204,488

Material:

0,0851

1,021

Manopera;

16,9556

203,467

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

5.1

51024254

Corp de iluminat tip aplica de perete pentru exterior tip LED ar senzor de mișcare

buc

12,0360

126,7200

1 525,202

Material:

126,7200

1 525,202

Transport:

0,0000

0,000

6

EE12D1

Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente tubulare neetanș, montat pe dibluri metalice cu autofrezare

buc

48,0000

10,9540

525,791

Material:

0,0540

2,590

Manopera:

10,9000

523,201

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

6.1

51024515

Corp de iluminat tip LED (exit) pentru evacuare echipat cu kit de emergenta cu autonomie minim 2h

buc

48,1440

122,4000

5 892,825

Material:

122,4000

5 892,825

Transport:

0,0000

0,000

7

ED01A1

Intreruptor manual unipolar, construcție normală sau impermeabilă (flanș), montat îngropat

buc

12,0000

5,4724

85,669

Material:

0,3150

3,780

Manopera:

5,1574

61,888

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

7.1

55184302

Buton manual de pornire a iluminatului împotriva panicii

buc

12,1200

64,8000

785,376

Material:

64,8000

785,376

Transport:

0,0000

0,000

8

ED01A1

Intreruptor manual unipolar, construcție normală sau impermeabilă (flanș), montat îngropat

buc

3,0000

5,4724

16,417

Material:

0,3150

0,945

Manopera:

5,1574

15,472

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

8.1

55184303

Buton manual de oprire a iluminatului impotriva panicii

buc

3,0300

64,8000

196,344

Material:

64,8000

196,344

Transport:

0,0000

0,000

9

ED01A1

Intreruptor manual unipolar, construcție normală sau impermeabilă (flanș), montat îngropat

buc

120,0000

4,5267

543,202

Material:

0,2205

26,460

Manopera:

4,3062

516,742

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

9.1

55184301

întrerupător in construcție normala

buc

121,2000

10,7983

1 308,756

Material:

10,7983

1 308,756

Transport:

0,0000

0,000

10

EE12D1

Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente tubulare neetanș, montat pe dibluri metalice cu autofrezare

buc

83,0000

13,1317

1 089,930

Material:

0,0771

6,398

Manopera:

13,0546

1 083,532

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

10.1

51024514

Corp de iluminat tip LED echipat cu kit de emergenta, pentru iluminat de securitate împotriva panicii si pentru intervenții

buc

83,2490

208,8000

17 382,392

Material:

208,8000

17 382,392

Transport:

0,0000

0,000

11

EE12D1

Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente tubulare neetanș, montat pe dibluri metalice cu autofrezare

buc

16,0000

13,1317

210,107

Material:

0,0771

1,233

Manopera:

13,0546

208,874

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

11.1

510245141

Corp de iluminat tip LED pentru iluminat de securitate pentru marcarea hldrantilor

buc

16,0480

208,8000

3 350,822

Material:

208,8000

3 350,822

Transport:

0,0000

0,000

12

ED03E1

Comutator unipolar pentru scară (cruce sau de capăt) construcție normală sau construcție impermeabilă (flanș), montat îngropat, exclusiv doza de aparat

buc

120,0000

2,1866

262,389

Material:

0,0335

4,018

Manopera:

2,1531

258,371

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

12.1

55203421

Comutator cruce cumpănă st simbol

buc

121,2000

14,0149

1 698,606

Material:

14,0149

1 698,606

Transport:

0,0000

0,000

13

ED03E1

Comutator unipolar pentru scară (cruce sau de capăt) construcție normală sau construcție impermeabilă (flanș), montat îngropat, exclusiv doza de aparat

buc

120,0000

2,1866

262,389

Material:

0,0335

4,018

Manopera:

2,1531

258,371

Utilaj;

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

13,1

55203421

Comutator cap-scara construcție normala

buc

121,2000

14,0149

1 598,606

Material:

14,0149

1 698,606

Transport:

0,0000

0,000

14

EB15B1

Numere și etichete, pentru branșamente, coloane electrice, circuite telefonice sau cabluri electrice etichete pentru circuite telefonice sau cable electrice

buc

4 000,0000

1,2111

4 844,455

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

1,2111

4 844,455

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

14.1

6719689

Eticheta tubulare PVC

buc

4 000,0000

0,0467

186,855

Material:

0,0467

186,855

Transport:

0,0000

0,000

15

EA16C1

Doză de derivație, pentru cabluri sau țevi de instalații, montată în mediu normal, tip NBU-PG 16

buc

160,0000

3,3280

532,485

Material:

0,0984

15,743

Manopera:

3,2296

516,742

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

15.1

7318987

Doza de derivație si doze perete zidărie zidarie/pereti din gips carton cu 2,4 si 6 module

buc

160,0000

8,5647

1 370,346

Material:

8,5547

1 370,346

Transport:

0,0000

0,000

16

VC22D1

Dispozitiv susținere ancor pentru aparat,canale piese spec gata conf din otel prof. greut pe buc peste 25 kg

kg

70,0000

2,8641

200,485

Material:

2,4604

172,226

Manopera:

0,4037

28,259

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

17

RPCU11A1

Executarea de șanțuri pentru montarea conductelor cu secțiunea sub 30 cmp în zidărie de cărămidă cu mortar de var și adaos de ciment

m

2 000,0000

7,3080

14 616,001

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

7,3080

14 616,001

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

18

EI05B1

Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor de protecție și a conductelor punte (INTENC) așezate pe planșeul de beton un tub, cu diametrul de 21-50 mm

m

2 000,0000

5,0981

10 196,238

Material:

1,0381

2 076,238

Manopera:

4,0600

8 120,000

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

19

RPCT49A1

Forarea mecanică a găurilor de 5 cm in zidărie de cărămidă si elemente de beton armate cu grosimea de 20cm

buc

280,0000

2,9668

830,702

Material:

0,0000

0,004

Manopera:

1,5069

421,930

Utilaj:

1,4599

408,768

Transport:

0,0000

0,000

20

RPCU18A1

Astuparea cu mortar de ipsos a găurilor din pereți, după montarea conductelor

buc

280,0000

1,9230

538,446

Material:

0,0392

10,976

Manopera:

1,8838

527,470

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

21

EI01A#

Diblu metalic cu expandare pana la m8 mm, inclusiv

buc

1 000,0000

2,5052

2 505,151

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

2,0185

2 018,523

Utilaj:

0,4866

486,628

Transport:

0,0000

0,000

21.1

6313332

Diblu cu expandare marimea 6

buc

1 030,0000

2,1201

2 103,723

Material:

2,1201

2 183,723

Transport

0,0000

0,000

22

RPEF2OF1

Demontare corp iluminat fluorescent si instalațiile eferente

buc

520,0000

6,2587

3 254,530

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

6,2587

3 254,530

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

23

RPEG06B1

1

Procurare si montare Tablou electric pentru iluminat

buc

4,0000

2 465,7371

9 862,948

Material:

2 428,7309

9 714,923

Manopera:

37,0063

148,025

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

24

EH01A%

încercarea cablurilor de energie electrica de maximum 1 kV

buc

1,0000

20,6989

20,699

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

11,0346

11,035

Utilaj:

9,6643

9,664

Transport:

0,0000

0,000

25

EH05B%

încercarea tablourilor de distribuție, de comanda, de protecție, de semnalizare, a pupitrelor de comanda si a cutiilor cu clemepanouri metalice sau dulapuri metalice

buc

1,0000

219,6137

219,614

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

134,5682

134,568

Utilaj:

85,0455

85,046

Transport:

0,0000

0,000

26

EH07A#

Energie electricapentru probe

kw

10,0000

0,4127

4,127

Material:

0,4127

4,127

Manopera:

0,0000

0,000

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

27

EH08A#

Proba de 72 orepentru total ansamblu instalație

buc

2,0000

161,4818

322,964

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

161,4818

322,964

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

28

TRI1AAO1F

Incarcarea materialelor, grupa a-grele simarunte.prin tran.pina la

tona

33,0000

6,0556

199,834

3

10m rampa sau teren-auto cate

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

6,0556

199,834

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

29

TRA01A10

Transportul rutier almaterialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.

tona

33,0000

6,1794

203,920

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

0,0000

0,000

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

6,1794

203,920

30

TRI1AA08F

3

Descărcarea materialelor,grupa a-grele si mărunte printransport pina la 10m auto-rampa,teren categ.

tona

33,0000

4,7099

155,426

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

4,7099

155,426

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

31

TRB01B13

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare dese aruncare grupa1-3 distanta 30m

tona

33,0000

12,1917

402,328

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

12,1917

402,328

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

Total manopera (ore)

3 243,8385

Total greutate materiale (tone)

32,7977

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Cheltuieli directe

112 785,165

60 233,547

990,106

203,920

174 212,739

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie pentru munca

0,3400%

0,000

204,794

0,000

0,000

204,794

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

112 785,165

60 438,341

990,106

203,920

174 417,533

Chelturif i indirecte

10,0000%

17 441,753

Profit

5,0000%

9 592,964

Total General fara TVA

201 452,250

TVA (19%)

38 275,928

TOTAL GENERAL (Lei)

239 728,178

Raport generat cu programa! VWnDocOeviz, creat de Softmagazin; www.wndocdewz.ro:

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1

RCSJ21C %

Operații de Reparații de tencuieli exterioare, brute, de maxim 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T

mp

150,0000

36,6979

5 504,687

Material:

7,2859

1 092,885

Manopera:

29,2729

4 390,933

Utilaj:

0,1391

20,869

Transport:

0,0000

0,000

2

RPCT27A1

Demontarea burlanelor din tablă

m

325,0000

4,1112

1 336,139

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

4,1112

1 336,139

Utilaj;

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

3

CK26BS1

Glafuri exterioare din tablă zincată de 0,5 mm vopsita in câmp elecrostatic, montate la ferestre 20-35cm

ml

352,0000

52,6796

18 543,213

Material:

43,0811

15 164,539

Manopera:

9,5985

3 378,675

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

4

CE14A1

Burlane din tablă zincată vopsita in câmp electrostatic de 0,5 mm, inadîta prin petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde, cu D~ 9 cm tip Lindab inclusiv accesorii

m

325,0000

33,8811

11 011,366

Material:

17,3237

5 630,203

Manopera:

16,5574

5 381,163

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

5

CE01A#

Invelitori din țigla metalica, cu coame la acoperișuri, inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la coșuri etc. inclusiv toate materialele si accesoriile necesare executării invelitorii

mp

35,0000

44,7907

1 567,676

Material:

18,8689

660,413

Manopera;

25,9218

907,263

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

5.1

2302983

Țigla meialica

mp

35,7000

25,0000

692,500

Material:

25,0000

692,500

Transport:

0,0000

0,000

6

TRI1AA01

C1

Incarcarea materialelor, grupa a-grele simarunte.prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1

tona

10,0000

13,8893

138,893

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

13,8893

138,893

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

7

TRB05B23

Transportul materialelor prin purtatdirect,materiale incomode peste 25 kg distanta 30m

tona

10,0000

82,5424

825,424

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

82,5424

825,424

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

8

TRA01A05

Transportul rutier almaterialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.

tona

10,0000

8,8848

88,848

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

0,0000

0,000

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

8,8848

88,848

Total manopera (ore)

781,3467

Total greutate materiale (tone)

9,2366

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Cheltuieli directe

23 440,539

16 358,489

20,869

88,848

39 908,745

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie pentru munca

0,3400%

0,000

55,619

0,000

0,000

55,619

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

23 440,539

16 414,108

20,869

88,848

39 964,364

Chelturili indirecte

10,0000%

3 996,436

Profit

5,0000%

2 198,040

Total General fara TVA

46 158,841

TVA (19%)

8 770,180

TOTAL GENERAL (Lei)

54 929,020

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazîn; www.wind o cd e viz. ro:

r/

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1

CE17A112

Reparații la șarpanta din lemn prin înlocuirea elementelor degradate si consolidarea cu elemente metalice; inclusiv ignifugarea lemnului

mp

960,0000

35,0732

33 670,231

Material:

19,0820

18 318,678

Manopera:

13,9823

13 422,966

Utilaj:

2,0089

1 928,587

Transport:

0,0000

0,000

2

IZF04J1

Strat hidroizolant executat Ea cald la soclu

mp

204,0000

20,6650

4 215,669

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

20,6596

4 214,555

Utilaj:

0,0055

1,114

Transport;

0,0000

0,000

2.1

2600799

Carton biturnat strat acop nisip ca300 120cmx20m s 138

mp

220,3180

12,0000

2 643,816

Material:

12,0000

2 543,816

Transport:

0,0000

0,080

3

CE17A112

Realizarea șarpantei din lemn inclusiv ignifugarea lemnului

mp

32,0000

102,2190

3 271,008

Material:

58,8764

1 884,045

Manopera;

41,7421

1 335,746

Utilaj:

1,6005

51,217

Transport:

0,0000

0,000

4

CO01A112

Refacere trotuar din beton armat prevăzut cu rost din bitum

mp

204,0000

40,6106

8 284,560

Material:

26,0153

5 307,113

Manopera:

14,5953

2 977,447

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

5

TRI1AA01

C1

Incarnarea materialelor, grupa a-grele simarunte.prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1

tona

49,0000

13,8893

680,578

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

13,8893

680,578

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

6

TRB05B23

Transportul materialelor prin purtatdirect,materiale incomode peste 25 kg distanta 30m

tona

49,0000

82,5424

4 044,576

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

82,5424

4 044,576

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

7

TRA01A05

Transportul rutier aimaterialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.

tona

49,0000

8,8848

435,355

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

0,0000

0,000

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

8,8848

435,355

Total manopera (ore)

1 708,0700

Total greutate materiale (tone)

48,9054

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Cheltuieli directe

28 153,652

26 675,868

1 980,918

435,355

57 245,793

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie pentru munca

0,3400%

0,000

90,698

0,000

0,000

90,698

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

28 153,652

26 766,566

1 980,918

435,355

57 336,491

Chelturili indirecte

10,0000%

5 733,649

Profit

5,0000%

3 153,507

Total General fara TVA

66 223,647

TVA (19%)

12 582,493

TOTAL GENERAL (Lei)

78 806,140

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; wvAv.windocdeviz.ro;

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1

SA16A#

Țeava pp,pe,pp-r îmbin sud prin polifuziune.in coloane,la ciad loc sisoc-cult,d=20 mm

m

100,0000

7,0513

705,132

Material:

0,3185

31,851

Manopera:

6,7328

673,281

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

1.1

67170871

Tub din polipropiîena cu inserție AL, diametrul de 20 mm

m

102,0000

3,5194

358,981

Materia!:

3,5194

358,981

Transport:

0,0000

0,000

1.2

6719477

Mufa polipropiîena avind diametrul exterior 20 mm

buc

115,0000

0,4693

53,964

Material:

0,4693

53,964

Transport:

0,0000

0,000

1.3

6719485

Cot din polipropiîena, avind diametrul 20 mm

buc

100,0000

0,4693

46,926

Material:

0,4693

46,926

Transport:

0,0000

0,000

1.4

6719493

Teu din polipropiîena avind diametrul 20 mm

buc

10,0000

0,7158

7,156

Material:

0,7156

7,156

Transport:

0,0000

O.OOD

1.5

671951511

Racord PPR cu filet exterior 20x1/2"

buc

30,0000

3,2848

98,544

Material:

3,2848

98,544

Transport:

0,0000

0,000

1.6

67195151

DOP DIN PPR ALB PT ȚEVI D.20mm

buc

50,0000

0,4693

23,463

Material:

0,4693

23,463

Transport:

0,0000

0,000

1.7

67195152

CURBA OCOLIRE DIN PPR ALB PT ÎMBINĂRI ȚEVI D.20mm

buc

25,0000

1,4078

35,194

Material:

1,4078

35,194

Transport:

0,0000

0,000

2

SA16B#

Țeava pp,pe,pp-r imbin sud prin polifuziune.in coloane,la ciad loc sisoc-cult,d=25 mm

m

50,0000

7,4594

372,968

Material:

0,3185

15,926

Manopera:

7,1409

357,043

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

2.1

67170881

Tub din polipropiîena cu inserție AL, diametru! de 25 mm

m

51,0000

4,1060

209,406

Material:

4,1060

209,406

Transport:

0.0000

0,000

2.2

6719478

Mufa polipropiîena avind diametrul exterior 25 mm

buc

35,0000

0,7625

26.6B9

Material:

0,7625

26.6B9

Transport:

0,0000

0,000

2,3

6719486

Cot din polipropiîena, avind diametrul 25 mm

buc

25,0000

0,7039

17,597

Material:

0,7039

17,597

Transport:

0,0000

0,000

2.4

67195153

DOP DIN PPR ALB PT ȚEVI D.25mm

buc

3,7500

1,1731

4,399

Material:

1,1731

4,399

Transport:

0,0000

0,000

2.5

67195154

CURBA OCOLIRE DIN PPR ALB PT ÎMBINĂRI ȚEVI D.25mm

buc

22,5000

1,6424

36,954

Material:

1,6424

36,954

Transport:

0,0000

0,000

2.6

67194931

Teu din polipropiîena avind diametrul 25 mm

buc

17,5000

0,7156

12,523

Material:

0,7156

12,523

Transport:

0,0000

0,000

2.7

67195155

TEU REDUS DIN PPR ALB PT ÎMBINĂRI TEVÎ D.25x20x25mm

buc

5,0000

0,9385

4,693

Material:

0,9385

4,693

Transport:

0,0000

0,000

2.8

67195156

Reducție din polipropiîena avind diametrul 25 x 20 mm

buc

20,0000

1,4078

28,155

Material:

1,4078

28,155

Transport:

0,0000

O.ODD

3

SB16A1

Țeava pvc-u neplastifiata pentru canalizare,Montare aparent in hisa.ingrop. pamant,suspend. planseu.cu d= 32mm

m

10,0000

20,7375

207,375

Material:

8,3300

83,300

Manopera:

12,4075

124,075

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

4

SB16C1

Țeava pvc-u neplastifiata pentru canalizare,Montare aparent in hisa,îngrop. pamant,suspend. planseu.cu d= 50mm

m

10,0000

22,5854

225,854

Material:

7,6916

76,916

Manopera:

14,8938

148,938

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

5

SB16E1

Țeava pvc-u neplastîfiatapentru canalizare,Montare aparent in nisa,ingrop. pamant.suspend. planseu.cu d=110 mm

m

30,0000

22,5943

677,830

Material:

14,0253

420,759

Manopera:

8,5690

257,071

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

6

SB19C1

Ramificații simple pvc-u pentru canaliz. cu îmbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade sid~110 mm

buc

2,0000

18,7668

37,534

Material:

1,8328

3,666

Manopera:

16,9340

33,868

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

6.1

6712848

Ramificație simpla redusa poliprop htea 45gr dn110/50 cod 62510031

buc

2.6660

5.3964

16.793

Material:

5,3964

16,793

Transport:

0,0000

0,006

7

SB19C1

Ramificații simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade sid=110 mm

buc

2,0000

18,7668

37,534

Material:

1,8328

3,666

Manopera:

16,9340

33,868

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

7.1

6721018

Ramificație egala,instal canal,poliprop Ignif,d1/d2 = 110/110

buc

2,0000

11,1448

22,290

Material:

11,1448

22,290

Transport:

0,0000

0,000

8

SB20C1

Ramificații dubie pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire.la 45;67 1/2 grade, avand d=110 mm

buc

2,0000

54,0983

108,197

Material:

34,8754

69,751

Manopera:

19,2229

38,446

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

8.1

6713166

Ramificație dubla PVC-u 45 grd. 110-110 mm nii 2167

buc

2,0000

5,9853

11,972

Material:

5,9859

11,972

Transport:

0,0000

0,000

9

SB09A#

Piese legătură (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=32mm

buc

2,0000

3,1552

6,310

Material:

0,1844

0,369

Manopera:

2,9708

5,942

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

9.1

6704140

Cot mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin gam cauc D = 32 mm

buc

2,0000

2,1117

4,223

Material:

2,1117

4,223

Transport:

0,0000

0,060

10

SB09C#

Piese legătură (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb gmcaucdn=50mm

buc

2,0000

4,6316

9,263

Material:

0,1431

0,286

Manopera:

4,4885

8,977

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

10.1

6704142

Cot mat plast (pe,pp,p|>r,etc) canal,imbin gam cauc D - 50 mm

buc

2,0000

7,7851

15,570

Material:

7,7851

15,570

Transport:

0,0000

0,000

11

SB09E#

Piese legătură (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dîlat)pe,pp,pp-r canal imb gmcaucdn=110mm

buc

2,0000

0,8691

1,738

Material:

0,2978

0,596

Manopera:

0,5713

1,143

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

11.1

6704144

Cot mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin gam cauc D = 110 mm LA 45GR

buc

2,0000

6,8506

13,721

Material:

6,8606

13,721

Transport:

0,0000

0,000

12

SB09E#

Piese legătură (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb gmcaucdn=110mm

buc

2,0000

0,8691

1,738

Material:

0,2978

0,596

Manopera:

0,5713

1,143

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

12.1

6704146

Cot mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal, imbin gam cane D = 110 mm LA 90GR

buc

2,0000

8,7095

17,419

Material:

8,7095

17,419

Transport:

0,0000

0,000

13

SB09E#

Piese legătură (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb gm caucdn=110mm

buc

2,0000

1,2315

2,463

Material:

0,7422

1,484

Manopera:

0,4893

0,979

Utilaj;

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

13.1

6704214

Ramificație simpla mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin sudura D = 110 mm

buc

2,0000

5,4210

10,842

Material:

5,4210

10,842

Transport:

0,0000

0,000

14

SB09E#

Piese legătură (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=110mm

buc

2,0000

1,2315

2,463

Material:

0,7422

1,484

Manopera:

0,4893

0,979

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

14.1

67041791

Reducție pp 110x50mm

buc

2,0000

5,4210

10,842

Material:

5,4210

10,842

Transport:

0,0000

0,000

15

SB09F#

Piese legătură (cot.red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb gmcaucdn=110mm

buc

1,0000

0,8691

0,869

Material:

0,2978

0,298

Manopera:

0,5713

0,571

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

15,1

6704151

Piesa curățire mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin gam cauc D= 110 mm

buc

1,0000

14,0777

14,078

Material:

14,0777

14,078

Transport:

0.0000

0.000

16

SA44D1

Brataripentru fixarea țevi. PPR la Instalație sanit. incalz. sau gaze

Montare in zid. caram. sau beton d= 20

buc

150,0000

2,7095

406,424

Material:

1,6894

253,406

Manopera:

1,0201

153,018

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

17

SA44E1

Brataripentru fixarea țevi. PPR la Instalație sanit. incalz. sau gaze

Montare in zid. caram. sau beton d= 25

buc

80,0000

3,1716

253,729

Material:

1,9475

155,797

Manopera:

1,2241

97,932

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

18

SA45E1

Confecționare si montarea țevii de protecție la trecerea conductelor prin plansee,țeava avand d=2 1/2 tolii

m

5,0000

12,1769

60,884

Material:

4,4996

22,498

Manopera:

7,6772

38,386

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

19

SA45C1

Confecționare si montarea țevii de protecție la trecerea conductelor prin plansee,țeava avandd=1 1/2 tolii

m

2,0000

8,8751

17,750

Material:

1,9383

3,877

Manopera:

6,9368

13,874

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

20

RPCT49C1

Forarea mecanica a găurilor de 5 cm in zidărie de cărămidă si elemente de beton armate cu grosimea de30cm

buc

4,0000

7,0782

28,313

Material:

0,0004

0,001

Manopera:

3,4272

13,709

Utilaj:

3,6506

14,602

Transport:

0,0000

0,000

21

SF01C#

Efectuare proba etanș preș instal apa cald a, rece,din țeava pvc(g) sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm

m

150,0000

3,2644

489,659

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

3,2644

489,659

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

22

ACE07A1

Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand dn50

100

m

0,5000

35,4419

17,721

Material:

3,4103

1,705

Manopera:

32,0316

16,016

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

23

TRA02B50

Transportul rutier al materialelor ușoare cu autocamionul pedist.-50 km

tona

1,0000

22,3174

22,317

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

0,0000

0,000

Utilaj;

0,0000

0,000

Transport:

22,3174

22,317

24

TRB01A15

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc așezare dese așezare grupa1-3 distanta 50m

tona

1,0000

22,0752

22,075

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

22,0752

22,075

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

25

TRB05B29

Transportul materialelor prin purtatdirect,materiale incomode peste

25 kg distanta 90m

tona

1,0000

96,2995

96,300

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

96,2995

96,300

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

26

TRI1AA08

C3

Descărcarea materialelor,grupa a-grele si mărunte prinaruncare auto-rampa,teren categ.3

tona

1,0000

5,1006

5,101

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

5,1006

5,101

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

Total manopera (ore)

130,6909

Total greutate materiale (tone)

0,6590

Material

Manopera

Utilaj

Transport |

Total

Cheltuieli directe

2 244,625

2 632,389

14,602

22,317]

4 913,935

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie pentru munca

0,3400%

0,000

8,950

0,000

0,000

8,950

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

2 244,625

2 641,340

14,602

22,317

4 922,885

Chelturili indirecte

10,0000%

492,288

Profit

5,0000%

270,759

Total General fara TVA

5 685,932

TVA (19%)

1 080,327

TOTAL GENERAL (Lei)

6 766,259

Raport generat cu programul WinDocOeviz, creat de Softmagazin; www.windocdewz.ro;

Beneficiarul: MUNICIPIUL BACAU

Proiectantul: SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL

Obiectivul: Modernizare și reabilitare Colegiul "Grigore Antipa"

Obiectul: [I] CORPC9

Devizul: INSTALAȚII ELECTRICE - PRIZE

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1

EA02A1

Tub izolant, de protecție, etanș, IPE, din policlorură de vinii neplastifiată, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat îngropat sau aparent

m

300,0000

8,9580

2 687,402

Material:

2,2378

671,345

Manopera:

6,7202

2 016,057

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

2

EB02A1

Conducta de cupru, cu izolație, introdusa in tuburi izolante sau de protecție de orice fel, conducta avand sectiuneapina la 4 mmp

m

200,0000

0,4752

95,043

Material:

0,0170

3,404

Manopera:

0,4582

91,639

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

2.1

4826880

Cablu energie MYYM 3 x 2,5 mm’

m

200,0000

3,8607

772,143

Material:

3,8607

772,143

Transport:

0,0000

0,600

3

EB02B1

Conductă de cupru, cu izolație, introdusă în tuburi izolante sau de protecție de orice fel, conducta având secțiunea 6 sau 10 mmp

m

100,0000

0,7075

70,746

Material:

0,0965

9,654

Manopera:

0,6109

61,093

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

3.1

4807874

Cablu energie MYYM 3x6 mm'

m

103,0000

11,0306

1 136,153

Material:

11,0306

1 136,153

Transport:

0,0000

0,000

4

EB15B1

Numere și etichete, pentru branșamente, coloane electrice, circuite telefonice sau cabluri electrice etichete pentru circuite telefonice sau cable electrice

buc

50,0000

1,3746

68,729

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

1,3746

68,729

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

4.1

6719659

Eticheta tubulare PVC

buc

50,0000

0,0810

4,049

Material:

0,0810

4,049

Transport:

0,0000

0,000

5

ED08A1

Priză bipolară, simplă sau dublă, construcție normală sau construcție impermeabilă (flanș), cu sau fără contact de protecție (nul), montată îngropat

buc

160,0000

5,2696

843,138

Material:

0,3822

61,153

Manopera:

4,8874

781,986

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

5.1

55361331

Priza dubla ,16 A in construcție normala

buc

161,6000

12,5436

2 027,040

Material:

12,5436

2 027,040

Transport:

0,0000

0,000

6

ED08A1

Priză bipolară, simplă sau dublă, construcție normală sau construcție impermeabilă (flanș), cu sau fără contact de protecție (nul), montată îngropat

buc

10,0000

5,2696

52,696

Material:

0,3822

3,822

Manopera:

4,8874

48,874

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

6.1

55361332

Priza dubla ,16 A in construcție etanșa

buc

10,1000

12,5436

126,690

Material:

12,5436

126,690

Transport:

0,0000

0,000

7

EA16C1

Doză de derivație, pentru cabluri sau țevi de instalații, montată în mediu normal, tip NBU-PG 16

buc

10,0000

3,8361

38,361

Material:

0,1705

1,705

Manopera:

3,6656

36,656

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

7.1

7318987

Doza de derivație si doze perete zidărie zidarie/pereti din gips carton cu 2,4 si 6 module

buc

10,0000

14,8454

148,454

Material:

14,8454

148,454

Transport:

0,0000

0,009

8

VC22D1

Dispozitiv susținere ancor pentru aparat,canale piese spec gata conf din otel prof. greut pe buc peste 25 kg

kg

2,0000

4,7228

9,446

Material:

4,2646

8,529

Manopera:

0,4582

0,916

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

9

RPCU11A1

Executarea de șanțuri pentru montarea conductelor cu secțiunea sub 30 cmp în zidărie de cărămidă cu mortar de var și adaos de ciment

m

300,0000

7,6366

2 290,974

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

7,6366

2 290,974

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

10

EI05B1

Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor de protecție și a conductelor punte (INTENC) așezate pe planșeul de beton un tub, cu diametrul de 21-50 mm

m

300,0000

4,4731

1 341,942

Material:

2,9458

883,747

Manopera:

1,5273

458,195

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

11

RPCT49A1

Forarea mecanică a găurilor de 5 cm in zidărie de cărămidă si elemente de beton armate cu grosimea de 20cm

buc

20,0000

3,1702

63,404

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

1,7103

34,206

Utilaj:

1,4599

29,198

Transport:

0,0000

0,000

12

RPCU18A1

Astuparea cu mortar de ipsos a găurilor din pereți, după montarea conductelor

buc

20,0000

2,2060

44,121

Material:

0,0679

1,359

Manopera:

2,1381

42,762

Utilaj;

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

13

EI01A#

□iblu metalic cu expandare pana la m8 mm, inclusiv

buc

45,0000

2,7776

124,992

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

2,2910

103,094

Utilaj:

0,4866

21,898

Transport:

0,0000

0,000

13.1

6313332

Diblu cu expandare marimea 6

buc

46,3500

3,6749

170,330

Materia!:

3,6749

170,330

Transport:

0,0000

0,000

14

RPEG06B1

1

Procurare si montare Tablou electric

buc

2,0000

2 792,8974

5 585,795

Material:

2 750,8962

5 501,792

Manopera:

42,0012

84,002

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

15

EH01A%

încercarea cablurilor de energie electrica de maximum 1 kV

buc

1,0000

22,1883

22,188

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

12,5240

12,524

Utilaj:

9,6643

9,664

Transport:

0,0000

0,000

16

EH05B%

încercarea tablourilor de distribuție, de comanda, de protecție, de semnalizare, a pupitrelor de comanda si a cutiilor cu clemepanouri metalice sau dulapuri metalice

buc

1,0000

237,7771

237,777

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

152,7316

152,732

Utilaj:

85,0455

85,046

Transport:

0,0000

0,000

17

EH07A#

Energie electricapentru probe

kw

10,0000

0,7153

7,153

Material:

0,7153

7,153

Manopera:

0,0000

0,000

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

18

EH08A#

Proba de 72 orepentru total ansamblu instalație

buc

2,0000

183,2779

366,556

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

183,2779

366,556

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

19

TRI1AA01F

3

Incarcarea materialelor, grupa a-grele simarunte.prin tran.pina Ea 10m rampa sau teren-auto cate

tona

5,0000

6,8729

34,365

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

6,8729

34,365

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

20

TRA01A10

Transportul rutier almaterialelor,semifabricate! or cu autobasculanta pedist.= 10 km.

tona

5,0000

6,1794

30,897

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

0,0000

0,000

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

6,1794

30,897

21

TR11AA08F

3

Descărcarea materialelor,grupa a-grele si mărunte printransport pina la 10m auto-rampa,teren categ.

tona

5,0000

5,3456

26,728

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

5,3456

26,728

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport;

0,0000

0,000

22

TRB01B13

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare dese aruncare grupa1-3 distanta 30m

tona

5,0000

13,8373

69,187

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

13,8373

69,187

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

Total manopera (ore)

443,9993

Total greutate materiale (tone)

4,3422

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Cheltuieli directe

11 538,523

6 781,273

145,806

30,897

18 496,499

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie pentru munca

0,3400%

0,000

23,056

0,000

0,000

23,056

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

11 538,523

6 804,329

145,806

30,897

18 519,555

Chelturili indirecte

10,0000%

1 851,956

Profit

5,0000%

1 018,576

Total General fara TVA

21 390,086

TVA (19%)

4 064,116

TOTAL GENERAL (Lei)

25 454,202

Raport generat cu programul WinDocOevîz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro:

Beneficiarul: MUNICIPIUL BACAU

Proiectantul: SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL

Obiectivul: Modernizare și reabilitare Colegiul "Grigore Antîpa"

Obiectul: [I] CORPC9

Devizul: INSTALAȚII PARATRĂSNET

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1

EG07B1

Conductă de coborire, montată pe ziduri și coșuri de beton sau cărămidă, conducta fiind din bandă de oțel zineată, de 25x4 mm, montată aparent pe ziduri

m

45,0000

15,8958

715,309

Material:

6,1158

275,211

Manopera:

9,7800

440,098

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

2

EG09B1

Protecție pentru conducta de coboare, pe lungime de 1,80 m, executată din oțel comier cu aripi egale, având dimensiunile 30 X 30 X 4 mm

buc

2,0000

26,5383

53,077

Material:

18,8426

37,685

Manopera:

7,6957

15,391

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

3

EG13A%

Cutie cu eclisa de legătură pentru centura de impamantare

buc

2,0000

31,7364

63,473

Material:

8,5707

17,141

Manopera:

22,4458

44,892

Utilaj:

0,7199

1,440

Transport:

0,0000

0,000

3.1

7312463

Cutie cu edisa pentru centura de impamantare tip ces-1

buc

2,0000

38,6722

77,344

Materia!:

38,6722

77,344

Transport;

0,0000

0,000

4

W1R06A2

Electrod din țeava de otel de doi toii si jumatatepentru legarea la pamant in teren tare

m

60,0000

63,1009

3 786,056

Material:

43,6999

2 621,991

Manopera:

17,3213

1 039,277

Utilaj:

2,0798

124,788

Transport:

0,0000

0,000

5

EG08B1

Conductă de legare la pămînt, a instalației de paratrăsnet sau a instalației de protecție prin legarea la pământ, montata în pământ, inclusiv săparea și umplerea șanțului, conducta fiind din bandă de oțel zineată, de 40x4 mm, montată în teren tare

m

65,0000

30,0291

1 951,890

Material:

7,7436

503,334

Manopera:

22,2855

1 448,557

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

6

TSA02F1

Săpătură manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m lățime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundații,canale,subsoluri,drenuri,trepte de înfrățire etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime <1.5 m teren tare

mc

18,0000

21,3235

383,824

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

21,3235

383,824

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

7

TSD01C1

Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv

mc

18,0000

6,9422

124,959

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

6,9422

124,959

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

8

TSD04D1

Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in săpături orizontale sau înclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecărui strat de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant coeziv

mc

18,0000

10,7631

193,737

Material:

0,0212

0,382

Manopera:

10,7419

193,355

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

9

W1P08A

Verificarea prizelor de pamant pentru lucrări de instalații electrice la construcții

buc

2,0000

29,4060

58,812

Material:

0,5471

1,094

Manopera:

28,8589

57,718

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

10

W1R04A2

Conductor de egalizare pentru legarea la pamant, montat in exterioare un conductor in teren tare

kg

60,0000

20,0001

1 200,098

Material:

0,2785

16,713

Manopera:

16,0819

964,917

Utilaj:

3,6396

218,379

Transport:

0,0000

0,000

10J

3701411

Banda din otel [am.cald s908 4 x 40 OL 37-1 n

kg

61,8000

3,5636

220,234

Material:

3,5636

220,234

Transport:

0,6000

0,000

11

EI01B1

Diblu metalic cu diametrul nominal de 10-12 mm

buc

40,0000

3,2065

128,262

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

3,2065

128,262

Utilaj:

0,0000

0,0D0

Transport:

0,0000

0,000

11.1

6313368

Diblu cu expandare marimea 12

buc

40,0000

5,0872

203,489

Material:

5,0872

203,489

Transport:

0,0000

0,000

12

CC05A-1#1

4

BARA PRINCIPALA/SECUNDARA DE EGALIZARE A POTENȚIALELOR, MONTAT IN EXTERIORUL CONSTRUCȚIEI, LA CARE SE VOR LEGA TOATELE ELEMENTELE METALICE ALE CONSTRUCȚIEI, ȚEVI METALICE, ETC, CONFORM SCHEME ELECTRICE (Banda otel 4x40)

buc

1,0000

31,8007

31,801

Material:

29,6496

29,650

Manopera:

1,6033

1,603

Utilaj:

0,5479

0,548

Transport:

0,0000

0,000

13

RPSXA121

PIESA DE ETANSARE A TIJEI PENTRU PARATRĂSNET

buc

1,0000

224,7075

224,707

Material:

192,1610

192,161

Manopera:

32,5464

32,546

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

14

H1E12B11

2

BITUM (SMOALA+ alte elemente de etansare)

buc

1,0000

284,3854

284,385

Material:

257,3924

257,392

Manopera:

26,7747

26,775

Utilaj:

0,2184

0,218

Transport:

0,0000

0,000

15

W1R11A

îmbinarea prizei de legare la pamant cu șuruburi galvanizate m12x40

buc

35,0000

2,8019

98,067

Material:

1,1986

41,952

Manopera:

1,6033

56,115

Utilaj:

0,0000

0,000

T ransport:

0,0000

0,000

16

TR11AA01F

3

Incarcarea materialelor, grupa a-grele si mărunte,prin tran.pina Ea 10m rampa sau teren-auto cate

tona

3,0000

7,2147

21,644

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

7,2147

21,644

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

17

TRA01A10

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.- 10 km.

tona

3,0000

15,5985

46,795

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

0,0000

0,000

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

15,5985

46,795

18

TRI1AA08F

3

Descărcarea materialelor,grupa a-grele si mărunte prin transport plna la 10m auto-rampa,teren categ.

tona

3,0000

5,6115

16,834

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

5,6115

16,834

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

19

TRB01B13

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare dese aruncare grupa 1-3 distanta 30m

tona

3,0000

14,5255

43,576

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

14,5255

43,576

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

Total manopera (ore)

314,3784

Total greutate materiale (tone)

2,5749

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Cheltuieli directe

4 495,774

5 040,343

345,372

46,795

9 928,284

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie pentru

0,3400%

0,000

17,137

0,000

0,000

17,137

munca

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

4 495,774

5 057,480

345,372

46,795

9 945,421

Chelturiîi indirecte

10,0000%

994,542

Profit

5,0000%

546,998

Total General fara TVA

11 486,961

TVA (19%)

2 182,523

TOTAL GENERAL (Lei)

13 669,484

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windacdeviz.ro:

Beneficiarul: MUNICIPIUL BACAU

Proiectantul: SC TECHMED1A ELECTRONICS SRL

Obiectivul: Modernizare și reabilitare Colegiul "Grigore Antipa"

Obiectul: [I] CORP C9

Devizul: INSTALAȚII HIDRANT! INTERIORI

Formularul F3 - Lista cu cantîtati de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1

SA06E1

Țeava otel sudata longit. pentru Instalație zlncata cu filet+mufa Montare loc. *soc. cult, in distrib. d=2 toii

m

100,0000

18,1654

1 816,543

Material:

6,0930

609,295

Manopera:

12,0725

1 207,248

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

1.1

3306833

ȚEAVA ZINCATA MEDIE (MUFĂ Si FILET), 2" (60.3 mm)x3.60 mm

m

101,0000

43,3646

4 379,626

Material:

43,3646

4 379,826

Transport:

0,0000

0,000

2

IC34G1

Fitinguri din fonta maleabila pentru îmbin, insurub. țevi, otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru d=2 toii

buc

50,0000

9,4718

473,590

Material:

1,5672

78,360

Manopera:

7,9046

395,230

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

2.1

41160492

COT DIN FONTA ZINCATA 90 FI-FI FT ÎMBINARE ȚEVI LA 90 GRD 2"

buc

50,0000

22,2020

1 110,102

Material:

22,2020

1 110,102

Transport;

0,0000

0,000

3

IC34G1

Fitinguri din fonta maleabila pentru îmbin, insurub. țevi, otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru d=2 toii

buc

50,0000

9,4718

473,590

Material:

1,5672

78,360

Manopera:

7,9046

395,230

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

3.1

41180493

COT DIN FONTA ZINCATA 92 FE-FI PT ÎMBINARE ȚEVI LA 90 GRD 2"

buc

50,0000

22,2020

1 110,102

Material:

22,2020

1 110,102

Transport:

0,0000

0,000

4

IC34G1

Fitinguri din fonta maleabila pentru îmbin, insurub. țevi, otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru d=2 toii

buc

30,0000

9,4718

284,154

Material:

1,5672

47,016

Manopera:

7,9046

237,138

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

4.1

41180494

TEU EGAL DIN FONTA ZINCATA 130 FI PT ÎMBINARE ȚEVI 2"

buc

30,0000

22,2020

666,061

Material:

22,2020

666,051

Transport:

0,0000

0,000

5

IC34G1

Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. țevi, otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru d=2 toii

buc

60,0000

9,4718

568,308

Material:

1,5672

94,031

Manopera:

7,9046

474,276

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

5.1

41180495

RACORD OLANDEZ DIN FONTA ZINCATA CU ETANSARE PLANA 330 FI-FI PT ÎMBINĂRI PRIN FILET 2"

buc

60,0000

48,9395

2 936,372

Material;

48,9395

2 936,372

Transport:

0,0000

0,000

6

IC34G1

Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. țevi, otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru d=2 toii

buc

60,0000

9,4718

568,308

Material:

1,5672

94,031

Manopera:

7,9046

474,276

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

6.1

41180496

MUFA FILETATA DIN FONTA ZINCATA 270 Fl-Ff PT ÎMBINARE TEV! 2”

buc

60,0000

22,2020

1 332,123

Material:

22,2020

1 332,123

Transport:

0,0000

0,000

7

IC34G1

Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. țevi, otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru d=2 toii

buc

80,0000

9,4718

757,743

Material:

1,5672

125,375

Manopera:

7,9046

632,368

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

7.1

41180497

NIPLU DIN FONTA ZINCATA 280 FE-FE PTÎMBINĂRI PRÎN FILET 2”

buc

80,0000

16,7793

1 342,341

Material:

16,7793

1 342,341

Transport:

0,0000

0,000

8

SD13F1

Robinet trecere cu ventil si mufe pentru țevi otel cu d= 2 simbol 83-2

buc

10,0000

10,9669

109,669

Material:

1,4814

14,814

Manopera:

9,4855

94,855

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

8.1

42016021

Robinet trec, vent.mufe,alama, rbach.pn10-80c,s.aB3-2TOLI

buc

10,0000

12,2337

122,337

Material:

12,2337

122,337

Transport:

0,0000

0,000

9

SA44H1

Bratara pentru fixarea conductelor otel+pvc de alim. cu apa+gaze,Montare prin împușcare,cond. avandd=2 toii

buc

80,0000

5,1756

414,049

Material:

4,0011

320,086

Manopera:

1,1745

93,964

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

10

SD27A1

Hidrant interior dn=2toli;simbol 535,montatin zid,echipat complet cu rama si geam

buc

16,0000

2 460,4548

39 367,277

Material:

2 389,9819

38 239,710

Manopera:

70,4729

1 127,567

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

10.1

6619023

Furtun cauaucat pentru incendiu tip C 2      s2164

m

320,0000

24,3999

7 807,952

Material:

24,3999

7 807,952

Transport:

0,0000

0,000

11

SA06G1

Țeava otel sudata longit. pentru Instalație zincata cufilet+mufa Montare loc. +soc. cult, in dîstrib. d=3 toii

m

20,0000

31,3566

627,133

Material:

9,3675

187,349

Manopera:

21,9892

439,783

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

iu

3305932

ȚEAVA ZINCATA MEDIE (MUFA S! FILET), BARA 6 ML 3" (88.9 mm)x4.00 mm

m

20,2000

38,8695

785,163

Material:

38,8695

785,163

Transport:

0,0000

0,000

12

IC34I1

Fitinguri din fonta maleabila pentru îmbin, insurub, țevi, otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru d=3 toii

buc

100,0000

9,4718

947,179

Material:

1,5672

156,719

Manopera:

7,9046

790,460

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

12.1

411804920

COT DIN FONTA ZINCATA 90 FI-FI PT ÎMBINARE ȚEVI LA 90 GRD 3"

buc

100,0000

62,9223

6 292,225

Material:

62,9223

6 292,225

Transport:

0,0000

0,000

13

IC3411

Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin, insurub. țevi, otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru d=3 toii

buc

20,0000

9,4718

189,436

Material:

1,5672

31,344

Manopera:

7,9046

158,092

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

13.1

411804930

COT DIN FONTA ZINCATA 92 FE-FI PT ÎMBINARE ȚEVI LA 90 GRD 3"

buc

20,0000

62,9223

1 258,445

Material:

62,9223

1 258,445

Transport;

0,0000

0,000

14

IC34I1

Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. țevi, otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru d=3 toii

buc

5,0000

9,4718

47,359

Material:

1,5672

7,836

Manopera:

7,9046

39,523

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

14.1

411804940

TEU EGAL DIN FONTA ZINCATA 130 FI PT ÎMBINARE ȚEVI 3"

buc

5,0000

72,7102

363,551

Material:

72,7102

363,551

Transport:

0,0000

0,000

15

IC3411

Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. țevi, otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru d=3 toii

buc

10,0000

9,4718

94,718

Material:

1,5672

15,672

Manopera:

7,9046

79,046

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

15.1

411804950

RACORD OLANDEZ DIN FONTA ZINCATA CU ETANSARE PLANA 330 FI-FI PT ÎMBINĂRI PRIN FILET 3"

buc

10,0000

90,8877

908,877

Material:

90,8877

908,877

Transport:

0,0000

0,000

16

IC34I1

Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. țevi, otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru d=3 toii

buc

10,0000

9,4718

94,718

Material:

1,5672

15,672

Manopera:

7,9046

79,046

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

16.1

411804960

MUFA FILETATA DIN FONTA ZINCATA 270 FÎ-FI PT ÎMBINARE ȚEVI 3"

buc

10,0000

34,9568

349,568

Material:

34,9568

349,568

Transport:

0,0090

0,000

17

IC34I1

Fitinguri din fonta maleabila pentru îmbin, insurub, țevi, otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru d=3 toii

buc

10,0000

9,4718

94,718

Material:

1,5672

15,672

Manopera:

7,9046

79,046

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

17.1

411804970

NÎPLU DIN FONTA ZINCATA 280 FE-FE PT IMBÎNARt PRIN FÎLET 3"

buc

10,0000

20,3741

209,741

Material:

20,9741

209,741

Transport:

0,0000

0,000

18

IC34I1

Fitinguri din fonta maleabila pentru îmbin, insurub. țevi, otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru d=3 toii

buc

5,0000

9,4718

47,359

Material:

1,5672

7,836

Manopera:

7,9046

39,523

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

18.1

411804971

REDUCȚIE DIN FONTA ZINCATA 241 FE-FI PT ÎMBINĂRI PRIN FILET 3,,FEx2,,FI

buc

5,0000

81,0998

405,499

Material:

81,0998

405,499

Transport:

0,0000

0,000

19

SD13H1

Robinet trec, cu ventil si mufe,pentru țevi otel cu d=3 ,simbol 83-3

buc

1,0000

19,4989

19,499

Material:

2,3962

2,396

Manopera:

17,1027

17,103

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

19,1

42016141

Robinet trec, vent, mufe, al ama, rbach,pn10-8Dc,s.a83-3TOLI

buc

1,0000

90,8877

90,888

Material:

90,8877

90,888

Transport:

0,0000

0,000

20

SA44J1

Bratara pentru fixarea conductelor otel+pvc de alim. cu apa+gaze,Montare prin împușcare,cond. avand d=3 toii

buc

120,0000

9,3173

1 118,070

Material:

8,3112

997,345

Manopera:

1,0060

120,725

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

21

SA45D1

Confecționare si montarea țevii de protecție la trecerea conductelor prin plansee,țeava avand d=2 toliî

m

20,0000

9,3355

186,710

Material:

4,4490

88,981

Manopera:

4,8865

97,730

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

22

SA45F1

Confecționare si montarea țevii de proiecție la trecerea conductelor prin plansee,teava avand d=3 tolii

m

12,0000

12,7707

153,248

Material:

6,5907

79,089

Manopera:

6,1800

74,160

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

23

RPCT49C1

Forarea mecanică a găurilor de 5 cm in zidărie de cărămidă si elemente de beton armate cu grosimea de 30cm

buc

40,0000

8,0772

323,089

Material:

0,0000

0,001

Manopera:

2,4142

96,568

Utilaj:

5,6630

226,520

Transport:

0,0000

0,000

24

SF01C#

Efectuare proba etanș preș instal apa calda,rece,din țeava pvc(g) sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm

m

120,0000

2,2995

275,942

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

2,2995

275,942

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

25

ACE07B1

Spaiarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand dn 80

100

m

1,2000

25,1709

30,205

Material:

2,6070

3,128

Manopera:

22,5639

27,077

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

26

TRA02B50

Transportul rutier al materialelor ușoare cu autocamionul pedist.=50 km

tona

5,0000

49,5562

247,781

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

0,0000

0,000

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

49,5562

247,781

27

TRB01A15

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc așezare dese așezare grupa1-3 distanta 50m

tona

5,0000

18,1550

90,775

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

18,1550

90,775

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

28

TRB05B29

Transportul materialelor prin purtatdi rect, materiale incomode peste

25 kg distanta 90m

tona

5,0000

79,1981

395,991

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

79,1981

395,991

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

29

TRI1AA08

C3

Descărcarea materialelor,grupa a-grele si mărunte prinaruncare auto-rampa,teren categ.3

tona

5,0000

4,1948

20,974

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

4,1948

20,974

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

Total manopera (ore)

543,1131

Total greutate materiale (tone)

5,0711

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Cheltuieli directe

72 781,292

8 053,716

226,520

247,781

81 309,309

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie pentru munca

0,3400%

0,000

27,383

0,000

0,000

27,383

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

72 781,292

8 081,098

226,520

247,781

81 336,691

Chelturili indirecte

10,0000%

8 133,669

Profit

5,0000%

4 473,518

Total General fara TVA

93 943,879

TVA (19%)

17 849,337

TOTAL GENERAL (Lei)

111 793,216

Raport generat cu programul WinDocOevîz, creat de Softmagazin; vww.w~ndocdeviz.ro:

Beneficiarul: MUNICIPIUL BACAU

Proiectantul: SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL

Obiectivul: Modernizare și reabilitare Colegiul "Grigore Antipa"

Obiectul: [I] CORP C9

Devizul: INSTALAȚII HIDRANT! EXTERIORI

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1

TSA05C1

Săpătură manuala de pamant in spatii limitate, avand peste 1 m lățime,executata cu taluz înclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m adâncime,cu evacuare manuala,la fundații,subsoluri,canele etcin pamant cu umiditate naturala adancimea săpăturii 0-2 teren tare

mc

15,0000

43,8791

658,187

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

43,8791

658,187

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

2

TSE02C1

Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelări de 10-20 cm,in:teren tare

100 mp

1,5000

149,0660

223,599

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

149,0660

223,599

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

3

TSD01C1

Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. terenpamant coeziv

mc

15,0000

8,8783

133,175

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

8,8783

133,175

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

4

TSD04D1

Compactarea cu maîul de mana a umpluturilor executate in săpături orizontale sau înclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecărui strat de pamant in parte,avand :20 cm grosime pamant coeziv

mc

15,0000

14,1993

212,989

Material:

0,4614

6,921

Manopera:

13,7379

206,068

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

5

SA17E#

Țeava pp,pe,pp-r îmbin sud prin polîfuz.in cond distrib la ciad loc sîsoc-cult,d=63 mm

m

50,0000

4,5552

227,759

Material:

0,4543

22,717

Manopera:

4,1009

205,043

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

5.1

6701170

TEAVAPEHD DN110PN16

m

51,0000

13,0738

666,766

Material:

13,0738

666,766

Transport:

0,0000

0,000

5.2

6719431

Cot pehd pentru electrcfuz diam extUOmm

buc

6,2500

38,4525

240,328

Material:

38,4525

240.328

Transport:

0,0000

0,000

5.3

6719498

Teu din pdipropilena avind diametrul 110 mm

buc

6,2500

52,2954

326,846

Material:

52,2954

326,846

Transport:

0,0000

0,000

5.4

7913

Aparat de sudura

ora

0,6650

203,3715

135,242

6

ACE01B1

Hidrant subteran de incendiu avand d: 100 mm

buc

1,0000

2 143,6461

2 143,646

Material:

2 092,8267

2 092,827

Manopera:

50,8194

50,819

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

7

AcD101AO 3+

CĂMIN DE VANE/BRANSAMENT DIN BETON PREFABRICAT 100X100CM

buc

1,0000

2 556,9331

2 556,933

Material:

2 537,8641

2 537,864

Manopera:

19,0690

19,069

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

8

SD13F1

Robinettrecere cu ventil si mufe pentru țevi otel cu d= 2 1/2"

buc

2,0000

15,2623

30,525

Material:

1,7294

3,459

Manopera:

13,5328

27,066

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

8.1

4506571

Robinet de trecere PN = 16 D = 110 mm

buc

2,0000

246,0959

492,192

Material:

246,0353

492,192

Transport:

0,0000

0,000

9

ACD01F1

Capac si rama stas 2308-81 pentru caminefara piesa suport carosabil tip iv

buc

1,0000

602,4128

602,413

Material:

579,8581

579,858

Manopera:

22,5547

22,555

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

10

CZ0104B1

Beton marca B 100cu balast, cu granulatia pana la 31 mm, preparat cu ciment F 25 in instalații necentralizate ;

mc

0,5000

274,3101

137,155

Material:

233,1445

116,572

Manopera:

23,1698

11,585

Utilaj:

17,9957

8,998

Transport:

0,0000

0,000

11

CZ0204D1

Mortar de var - ciment pentru zidărie marca M 100-Zpreparat cu ciment M 30, in instalații necentralizate fara adaos de var;

mc

0,1000

319,2055

31,921

Material:

285,8481

28,585

Manopera:

17,6337

1,763

Utilaj:

15,7238

1,572

Transport:

0,0000

0,000

12

ACE07A1

Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand dn50-160

100

m

0,5000

36,6627

18,331

Material:

4,4713

2,236

Manopera:

32,1915

16,096

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

13

TSF01D1

Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag așezați orizontal,la săpături executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre maluriadancimea săpăturii de 2.01-4m,intre dulapi 0.21-0.60 m

mp

30,0000

10,7039

321,118

Material:

3,3224

99,672

Manopera:

7,3815

221,446

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport;

0,0000

0,000

14

ACE08A1

Umplutura insant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip

mc

7,0000

126,0193

882,135

Material:

113,5117

794,582

Manopera;

12,5076

87,553

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

15

W2H07B1

BANDA AVERTIZARE

m

50,0000

3,6090

180,452

Material:

2,7071

135,353

Manopera:

0,9020

45,099

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

16

ACE16A1

Montarea parapetelor si podețelor metalice de inventar la șanțuri pentruconducte

m

20,0000

3,2805

65,610

Material;

0,0000

0,000

Manopera:

3,2805

65,610

Utilaj;

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

17

SF01C#

Efectuare proba etanș preș instal apa calda,rece,din țeava pvc(g) sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm

m

50,0000

3,2807

164,034

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

3,2807

164,034

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

18

TRA01A10 P

Transportul rutier alpamantului sau molozului cu autobasculanta dist.—10 km

tona

8,0000

4,1950

33,560

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

0,0002

0,002

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

4,1948

33,559

19

TRA01A15

Transportul rutier almaterîalelar,semifabricatelor cu autobasculanta pedist.= 15 km.

tona

28,0000

13,0215

364,603

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

0,0000

0,000

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

13,0215

364,603

20

TRB05B28

Transportul materialelor prin purtatdirect,materiale incomode peste

25 kg distanta 80m

tona

4,0000

87,7583

351,033

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

87,7583

351,033

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

Total manopera (ore)

122,6454

Total greutate materiale (tone)

14,8722

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Cheltuieli directe

8 146,778

2 509,801

145,812

398,162

11 200,553

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie pentru munca

0,3400%

0,000

8,533

0,000

0,000

8,533

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

8 146,778

2 518,334

145,812

398,162

11 209,086

ChelturiIi indirecte

I       10,0000%

1 120,909

Profit

|       5,0000%

616,500

Total General fara TVA

12 946,494

TVA (19%)

2 459,834

TOTAL GENERAL (Lei)

15 406,328

Raport generat cu programul WinDocDewz, creat de Soflmagazin; www.windocdevîz. ro;

Beneficiarul: MUNICIPIUL BACAU

Proiectantul: SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL

Obiectivul: Modernizare și reabilitare Colegiul "Grigore Antipa11

Obiectul: [I] CORP C9

Devizul: LUCRĂRI DE AMENAJARE INTERIOARA - ARHITECTURA

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1

CK17A-1#

Lambriuri la pereți, din cherestrea rasinoase,in tăblii si frizuri sau lamele,executate pe șantier pentru suprafețe <- 10 mp

mp

1 200,0000

52,9880

63 585,619

Material:

4,0834

4 900,063

Manopera:

48,9046

58 685,556

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

1.1

274312354902

4

LAMBRIURI DIN MDF/ALUMINIU

mp

1 200,0000

30,0000

36 000,000

Material:

30,0000

36 000,000

Transport:

0,0000

0,000

2

CE15A110

Glafuri de interior din granit

m

351,0000

49,6331

17 421,235

Material:

32,6000

11 442,591

Manopera:

17,0332

5 978,644

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

3

RPCE01A1

Hîdroizolatie aplicata prin pensulare in 3 straturi la bai inclusiv 20cm pe pereți

mp

15,0000

25,7612

386,418

Material:

23,6144

354,216

Manopera:

2,1468

32,203

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

4

CI06C1

Placaj din faianța la pereți si stalpiplaci ...I) de aceeași culoare si același format, fixate cu adeziv, chit, distantieri si coltare din profile din aluminiu ;

mp

120,0000

94,5079

11 340,949

Material:

8,3217

998,603

Manopera:

85,9015

10 308,186

Utilaj:

0,2847

34,159

Transport:

0,0000

0,000

4.1

2400259

Faianța dimensiunile 20X40 cm sau 20 X 50cm montate orizontal cu fata lucioasa din care minim 5% vor fi cu decoruri pentru copii (in grupurile sanitare pentru copii)

mp

125,9388

49,7555

6259,149

Material:

49,7556

6269,149

Transport:

0,0000

0,000

5

CG14A1

Pardoseli din gresie montat fara rosturi inclusiv spalare inclusiv trepte

mp

1 149,0000

95,4608

109 684,411

Material:

25,0497

28 782,052

Manopera:

70,4111

80 902,359

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

S.1

267012220221

1

gresie antiderapanta grosime cu dimensiunea placai minima de 30X60cm, montat fara rosturi

mp

1 171,9635

35,0000

41 018,897

Material:

35,0000

41 018,897

Transport:

0,0000

0,000

6

RCSK41C %

Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

mp

350,0000

18,2641

6 392,431

Material:

0,0114

3,999

Manopera:

17,5620

6 146,690

Utilaj:

0,6907

241,742

Transport:

0,0000

0,000

7

CK03A#

Usi interioare

mp

155,0000

42,6026

6 603,396

Material:

2,0749

321,614

Manopera:

40,5276

6 281,783

Utilaj;

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

7.1

200149942

Usa din lemn placat cu MDF/PVC/aîuminiu

mp

155,0000

390,7332

60 563,546

Material:

390,7332

60 563,546

Transport:

0,0000

0,000

8

RPCO56A#

Demontarea tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc)

mp

155,0000

4,3169

669,124

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

4,3169

669,124

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

9

CQ16A+

Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de susținere suspendat cu elemente de tip NONIUS executat cu un strat de placi de gips-carton

mp

10,0000

65,6336

656,336

Material:

47,3590

473,590

Manopera:

16,5810

165,810

Utilaj:

1,6936

16,936

Transport:

0,0000

0,000

9.1

20010045

Placa GK 12,5 hidrofugata

mp

10,1000

e,0834

81,642

Material:

0,0834

81,642

Transport:

0,0000

0,000

10

CG01A12

Sapa autonivelanta

mp

880,0000

41,1086

36 175,600

Material:

20,5878

18117,276

Manopera:

19,0808

16 791,124

Utilaj:

1,4400

1 267,200

Transport:

0,0000

0,000

11

CG03B1

Pardoseli din PVC monostrat, antiderapant min 2 mm grosime, tratat biostatic, ridicat la perete cu scafe 8 cm, cu toate materialele de montaj, inclusiv cu trasee tactile

mp

880,0000

136,9546

120 520,085

Material:

96,1897

84 646,979

Manopera:

40,6149

35 741,106

Utilaj:

0,1500

132,000

Transport:

0,0000

0,000

12

RME15A#1

2

Balustrada din inox

ml

65,0000

347,8791

22 612,143

Material:

125,8573

8 180,727

Manopera:

204,8241

13 313,568

Utilaj:

17,1977

1 117,849

Transport:

0,0000

0,000

13

RCSK09A %

Montare parchet parchet triplu stratificat de trafic intens inclusiv demontare cel existent daca este cazul

mp

1 186,4400

127,7703

151 591,815

Material:

108,1918

128 363,022

Manopera:

19,5786

23 228,793

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

14

RCSJ05C0

2%

Operații de Reparații de tencuieli interioare, subțiri, driscuite, executate la suprafețe plane de maxim 0,5 cm grosime medie cu mortar de ciment-var marca 100-T si glet executat in minim doua straturi, inclusiv refacerea planeinitatatii la tavane si pereți

mp

13

400,0000

26,3107

352 563,829

Material:

3,2265

43 235,102

Manopera;

23,0493

308 860,799

Utilaj:

0,0349

467,928

Transport:

0,0000

0,000

15

CN01B-1#

Zugrăveli lavabi le,executate manual,la interi or, pereți si tavane, 2 straturi

mp

13

400,0000

10,3642

138 879,780

Material:

10,3642

138 879,780

Manopera:

0,0000

0,000

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

16

CB14A011

Schela metalica pentru lucrări interioare

mp

3 500,0000

15,7679

55 187,805

Material:

0,3214

1 125,009

Manopera:

10,4465

36 562,796

Utilaj:

5,0000

17 500,000

Transport:

0,0000

0,000

17

TRI1AA08

A1

Descărcarea materialelor,grupa a-grele si mărunte prinaruncare vagon-rampa categ.1

tona

426,0000

7,3126

3115,150

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

7,3126

3115,150

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

18

TRB01A12

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc așezare dese așezare grupa1-3 distanta 20m

tona

426,0000

16,4635

7 013,449

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

16,4635

7 013,449

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

19

TRA01A05

P

Transportul rutier alpamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km

tona

426,0000

5,8900

2 509,138

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

0,0002

0,089

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

5,8898

2 509,049

20

TRA01A20

Transportul rutier almaterialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.

tona

426,0000

15,9361

6 788,769

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

0,0000

0,000

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

15,9361

6 788,769

21

TRB05B25

Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 50m

tona

426,0000

61,8434

26 345,271

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

61,8434

26 345,271

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

Total manopera (ore)

35 495,9031

Total greutate materiale (tone)

425,1764

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Cheltuieli directe

613 757,955

640 142,499

20 777,814

9 297,818

1 283 976,086

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția aslguratorie pentru munca

0,3400%

0,000

2 176,484

0,000

0,000

2 176,484

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

613 757,955

642 318,984

20 777,814

9 297,818

1 286 152,571

Chelturili indirecte

10,0000%

128 615,257

Profit

5,0000%

70 738,391

Total General fara TVA

1 485 506,219

TVA (19%)

282 246,182

TOTAL GENERAL (Lei)

1 767 752,401

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro:

Beneficiarul: MUNICIPIUL BACAU

Proiectantul: SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL

Obiectivul: Modernizare și reabilitare Colegiul "Grigore Antipa"

Obiectul: [I] CORP C9

Devizul: INSTALAȚII SANITARE - OBIECTE SANITARE

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1

SD20B#

Racord olandez sau cot cu racord olandez,zn,cu etanș plana,filet interîor-exterior,d= 3/4 -1

buc

3,0000

4,5350

13,605

Material:

1,1402

3,420

Manopera:

3,3949

10,185

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

1.1

20024532

Racord flexibil, avand diametrul de 1/2

buc

3,0000

35,1549

105,465

Materiei:

35,1549

105,465

Transport:

0,0000

0,000

2

SD20A#1

Racord WC flexibil

buc

1,0000

3,6002

3,600

Material:

0,5803

0,580

Manopera:

3,0198

3,020

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

2.1

7336204

RACORD WC 945L 90<>110mm FLEXIBIL

buc

1,0900

26,6401

26,840

Material:

26,8401

26,840

Transport:

0,0000

0,000

3

SC04C#

Lavoar semiport, portelsan.incl pentru hand.tevi sc pvc,Montare pe piedestal

buc

1,0000

49,7015

49,702

Material:

13,8411

13,841

Manopera:

35,8604

35,860

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

3.1

2442290

Lavoar porțelan      ly-600mm alb c. 1 s 1540

buc

1,0100

381.6B2D

385,499

Material:

381,6820

385,499

Transport:

0,0000

0,000

3.2

2453023

Piedestal lavoar p1 porțelan alb c. 1 ni 806

buc

1,0100

100,5895

101,595

Material:

100,5895

101,595

Transport:

0,0000

0,000

3.3

4202773

Sifon alama pentru lavoar 11/4           s 9611

buc

1,0000

151,2807

151,281

Material:

151,2007

151,281

Transport:

0,0000

0,000

3.4

4203349

Ventil scurgere lavoar.spălător 11/4 cu racord s9610

buc

1,0000

53,6803

53,680

Material:

53,6803

53,680

Transport:

0,0000

0,000

4

SE59A#

Uscator de mâini sau distrib automate riale de săpun lichid.montat pe perete din cărămidă sau bea

buc

1,0000

7,5492

7,549

Material:

1,2058

1,206

Manopera:

6,3434

6,343

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

4.1

7318902

Distribuitor de săpun lichid

buc

1,0000

50,1918

50,192

Material:

50,1918

50,192

Transport:

0,0000

0,000

4.2

6313320

Dlbîu metalic cu autofrezare. pentru șurub M 12

buc

2,0000

5,0498

10,100

Material:

5,0498

10,100

Transport:

0,0000

0,000

5

SC38A1

Instalație pentru closet completa,din semiportelan sau porțelan sanitar si rezervor de9 litri

buc

1,0000

410,1145

410,115

Material:

325,1819

325,182

Manopera:

84,9326

84,933

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

5.1

2442757

Vas doset persoane dlzabilitati

buc

1,0100

780,0000

787,000

Material:

780,0000

787,000

Transport:

0,0000

0,000

6

SC18A1

Rama pentru vas de closet,diniemn de fag.fara capac

buc

1,0000

73,5780

73,578

Material:

68,2933

68,293

Manopera:

5,2847

5,285

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

7

SB28A#

Sifon de pardoseala din polipropiiena, avand diametrul ieșirii de50 mm

buc

1.0000

5,3659

5,366

Material:

0,6474

0,647

Manopera:

4,7185

4,718

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

7.1

6721100

Sifon pard 1ies d50, 4tnt d40,etanș gm con,tub pp-pehd

buc

1,0000

54,9003

54,900

Material:

54,3003

54,900

Transport:

0,0000

0,000

8

SD06B1

Baterie amestecatoare.stati va,pentru lavoar,avand d=3/4 toii sau 1 toi

buc

1,0000

87,5035

87,503

Material:

61,3143

61,314

Manopera:

26,1891

26,189

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

6.1

4201303

Baterie lavoar

buc

1,0000

76,8604

76,660

Material:

76,8604

76,860

Transport:

0,0000

0,000

9

SC15A#

Cuier rufarie sau porthartie fonta em.pvc, portei sanit.etc,Montare pe peretecaram sau bea

buc

1,0000

9,3171

9,317

Material:

1,7675

1,768

Manopera:

7,5496

7,550

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

9.1

4200368

Port - tiirtle cu capac cromat

buc

1,0100

35,0000

35,350

Material:

35,0000

35,350

Transport:

0,0000

0,000

10

SC13A#

Oglinda sanit semicrist.cu marg slef.de 400 x 500mm,500 x 600 mm.etc peper caram si bea

buc

1,0000

21,5778

21,578

Material:

7,4224

7,422

Manopera:

14,1554

14,155

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

10.1

2506085

Oglinda de baie fasetata 50x100 cm

buc

1,0100

163,7039

165,341

Material:

163,7039

165,341

Transport:

0,0000

0,000

11

TRA02B50

Transportul rutier al materialelor ușoare cu autocamionul pedist.=50 km

tona

1.0000

51,1045

51,105

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

0,0000

0,000

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

51,1045

51,105

12

TRB01A15

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc așezare dese așezare grupa1-3 distanta 50m

tona

1.0000

20,4214

20,421

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

20,4214

20,421

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

13

TRB05B29

Transportul materialelor prin purtatdi rect, materiale incomode peste 25 kg distanta 90m

tona

1,0000

89,0848

89,085

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

89,0848

89,085

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

14

TRI1AA08

C3

Descărcarea materialelor,grupa a-grele si mărunte prinaruncare auto-rampa,teren categ.3

tona

1,0000

4,7185

4,718

Material:

0,0000

0,000

Manopera:

4,7185

4,718

Utilaj:

0,0000

0,000

Transport:

0,0000

0,000

Total manopera (ore)

16,8920

Total greutate materiale (tone)

0,0663

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Cheltuieli directe

2 488,578

312,463

0,000

51,105

2 852,145

Alte cheltuieli directe