Hotărârea nr. 82/2019

Hotărârea nr. 82 din 15.03.2019 privind modificarea HCL nr. 517 din 21.12.2018 prin care s-a aprobat documentația tehnico economică - faza DALI pentru obiectivul de investiţii: “Modernizare şi reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicaţii N.V. Karpen”


HOTĂRÂREA NR. 82 DIN 15.03.2019

privind modificarea HCL nr. 517 din 21.12.2018 prin care s-a aprobat documentația tehnico economică - faza DALI pentru obiectivul de investiții: “Modernizare și reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicații N.V. Karpen”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 15.03.2019, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Solicitarea de clarificare nr. 1 înregistrată cu nr. 5017/01/27.02.2019 din partea Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și cu nr. 20792 din 28.02.2019 la Primăria Municipiului Bacău;

-Referatul nr. 70/ 06.03.2019 al Agenției de Dezvoltare Locală Bacău prin care se propune modificarea HCL nr. 517 din 21.12.2018 prin care s-a aprobat documentația tehnico economică -faza DALI pentru obiectivul de investiții: “Modernizare și reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicații N.V. Karpen”;

-Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2569/ 08.03.2019; -Raportul de specialitate al compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 2570/ 08.03.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 345/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 346/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 347/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 348/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-HCL nr. 517 din 21.12.2018 prin care s-a aprobat documentația tehnico economică - faza DALI pentru obiectivul de investiții: “Modernizare și reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicații N.V. Karpen”

-Ghidului Solicitantului: “Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/4/4.4/4.5/1 - Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4 -“Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectivul specific 4.5 -“Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă”;

-Prevederile art. 44 alin (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 5 alin. 1, lit. “b” alin, (i) și art. 9 alin. (1) și (4) din HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare,

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. b, și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. ”b” și alin.(4) lit. “d” și art.45(2) lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a dispozițiilor art. 59 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se modifică Anexa la HCL nr. 517/ 2018 în sensul înlocuirii devizului general cu unul nou, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 Celelalte prevederi ale HCL 517/ 21.12.2018 sunt și rămân valabile.

Art.3 Primarul Municipiului Bacău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Agenția de Dezvoltare Locală Bacău.

Art.4 Hotărârea va fi comunicată Agenției de Dezvoltare Locală Bacău.

Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONSILIERI LOCALI: ILIE BÎRZU

DUMITRU IR

GHEORGHE

j A

•A

£ / V5


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI,

N.O.P,.l.D./A.M./Ex.l/Ds.l-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSiLIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 82 DIN 15.03.2019

DEVIZ GENERAL (CHELTUIELI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE) AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII MODERNIZARE ȘI REABILITARE COLEGIUL TEHNIC DE ' TELECOMUNICAȚII N. V. KARPEN

y

CONSILIERI LOCALI BÎRZUILIE

DĂNILĂ GHEORGHU IROFTE DUMITRU^


CONTRASEMNEAZĂ ^CRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU / NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

DIRECTOR ADL BACAU

ADRIAN CONSTANTINANGHEL

Proiectant,

S.C PRODOMUS S.R.L. BACAU

DEVIZ GENERAL (CHELTUIELI ELIGIBILE SI NEELIGIBILE)

al obiectivului de investiții

MODERNIZARE SI REABILITARE COLEGIU TEHNIC DE TELECOMUNICAȚII N.V. KARPEN

str.Mioritei nr, 76,mun.Bacaut jud.Bacau

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

Iei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea șî amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Cheltuieli pentru assigurarea utilitatiior

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

3,000.00

570.00

3,570.00

3.1.1. Studii de teren

3,000.00

570.00

3,570.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

200.00

38.00

238.00

3.3

Expertizare tehnică

5,000.00

950.00

5,950.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic ai clădirilor

4,500.00

855.00

5,355.00

3.5

Proiectare

159,800.00

30,362.00

190,162.00

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabîlitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general/cerere de finanțare

26,500.00

5,035.00

31,535.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avize lor/acordurilor/autorizații lor

17,800.00

3,382.00

21,182.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

10,500.00

1,995.00

12,495.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

105,000.00

19,950.00

124,950.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.7

Consultanță

68,000.00

12,920.00

80,920.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

68,000.00

12,920.00

80,920.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

79,103.03

15,029.58

94,132.62

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

14,648.70

2,783.25

17,431.95

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

11,648.70

2,213.25

13,861.95

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

3,000.00

570.00

3,570,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

64,454.34

12,246.33

76,700.67

Total capitol 3

329,603.03

62,624.58

392,227.62

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

5,620,640.90

1,067,921.77

6,688,562.67

Ob.1-CONSTRUCTI1 SI INSTALAȚII -Corp A-Liceu

2,346,624.10

445,858.58

2,792,482.68

Ob.2-CONSTRUCTll SI INSTALAȚII CORP B-Camin

2,903,856.40

551,732.72

3,455,589.12

Ob.3-LUCRARI DE CONSTRUCȚII - CORP B - Grădiniță

370,160.40

70,330.48

440,490.88

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice șî funcționale

14,225.00

2,702.75

16,927.75

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

224,620.00

42,677.80

267,297.80

4,3,(

Utilaje af.Ob.l-Constructii si instalații -Corp A

144,840.00

27,519.60

172,359.60

4,3,'

Utilaje af.Ob.2-Constructii si instalații -Corp B-Camin

79,780.00

15,158.20

94,938.20

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

5,859,485.90

1,113,302.32

6,972,788.22

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

86,720.39

16,476.87

103,197.27

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

75,001.42

14,250.27

89,251.69

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

11,718.97

2,226.60

13,945.58

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

69,308.55

0.00

69,308.55

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

28,549.34

0.00

28,549.34

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5,709.87

0.00

5,709.87

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

28,549.34

0.00

28,549.34

b.2.0. l axe pentru acorduri, avize conforme și âufonzația de construire/desființare

6,500.00

0.00

6,500.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute-10%

618,908.89

117,592.69

736,501.58

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

6,000.00

1,140.00

7,140.00

Total capitol 5

780,937.84

135,209.56

916,147.40

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

6,970,026.77

1,311,136.46

8,281,163.22

din care: C + Ml (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 +4.2 + 5.1.1)

5,709,867.32

1,084,874.79

6,794,742.11

Curs Euro BNR 29,11,2018

4.6560

Proiectant,

S.C PRODOMUS S.R.L. BACAU

DEVIZ GENERAL-CHELTUIEL1 ELIGIBILE

al obiectivului de investiții

MODERNIZARE SI REABILITARE COLEGIU TEHNIC DE TELECOMUNICAȚII N.V. KARPEN

str.MiorițeinrJSjnun.Bacau, jud.Bacau

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

Nr. ort.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

Iei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.0

0.0

0.0

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajau pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Cheltuieli pentru assigurarea utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

3,000.0

570.0

3,570.0

3.1.1. Studii de teren

3,000.0

570.0

3,570.0

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.0

0.0

0.0

3.1.3. Alte studii specifice

0.0

0.0

0.0

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

180.0

34.2

214.2

3.3

Expertiza re tehnică

4,500.0

855.0

5,355.0

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

4,050.0

769.5

4,819.5

3.5

Proiectare

143,820.0

27,325.8

171,145.8

3.5.1. Temă de proiectare

0.0

0.0

0.0

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.0

0.0

0.0

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general/cerere de finanțare

23,850.0

4,531.5

28,381.5

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizeior/acordurilor/autorizațiilor

16,020.0

3,043.8

19,063.8

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

9,450.0

1,795.5

11,245.5

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

94,500.0

17,955.0

112,455.0

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

10,000.0

1,900.0

11,900.0

3.7

Consultanță

68000.00

12920.00

80920.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

68000.00

12920.00

80920.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

71192.69

13526.61

84719.31

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

13183.83

2504.93

15688.76

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

10483.83

1991.93

12475.76

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

2700.00

513.00

3213.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

58008.87

11021.69

69030.56

Total capitol 3

304742.69

57901.11

362643.81

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

5,250,480.50

997,591.30

6,248,071.80

Ob.1-CONSTRUCT1I SI INSTALAȚII -Corp A-Liceu

2,346,624.10

445,858.58

2,792,482.68

Ob.2-CONSTRUCT!I SI INSTALAȚII CORP B-Camin

2,903,856.40

551,732.72

3,455,589.12

0b.3-LUCRARI DE CONSTRUCTIi-CORP B- Grădiniță

0.00

0.00

0.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice șî funcționale

14,225.00

2,702.75

16,927.75

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

224,620.00

42,677.80

267,297.80

4,3,1

Utilaje af.Ob.1-Construcții si instalații -Corp A

144,840.00

27,519.60

172,359.60

4,3,'

Utilaje af.Ob.2-Constructiî si instalații -Corp B-Camin

79,780.00

15,158.20

94,938.20

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

5,489,325.50

1,042,971.85

6,532,297.35

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

81,242.02

15,435.98

96,677.90

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

70,263.37

13,350.04

83,613.41

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

10,978.65

2,085.94

13,064.59

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

64,534.67

0.00

64,534.67

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

26,674.84

0.00

26,674.84

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5,334.97

0.00

5,334.97

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

26,674.84

0.00

26,674.84

5.2.5. l ăxe pentru acorduri, avize conforme și âufbrizâțiâ de construi re/desfiînțare

5,850.00

0.00

5,850.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute-10%

579,406.82

110,087.30

689,494.11

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

6,000.00

1,140.00

7,140.00

Total capitol 5

731,183.50

126,663.28

857,846.68

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0,00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

6,525,251.69

1,227,536.24

7,752,787.98

dîn care: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

5,334,968.87

1,013,644.08

6,348,612.95

Curs Euro BNR 29,11,2018

4.6560

Proiectant,

S.C PRODOMUS S.R.L. BACAU

DEVIZ GENERAL - CHELTUIELI NEELIGIBILE

al obiectivului de investiții

MODERNIZARE SI REABILITARE COLEGIU TEHNIC DE TELECOMUNICAȚII N.V. KARPEN

str. Mioriței tir. 76,m un. Baca u, j ud. Baca u

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.0

0.0

0.0

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajan pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Cheltuieli pentru assigurarea utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.0

0.0

0.0

3.1.1. Studii de teren

0.0

0.0

0.0

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.0

0.0

0.0

3.1.3. Alte studii specifice

0.0

0.0

0.0

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

20.0

3.8

23.8

3.3

Expertizare tehnică

500.0

95.0

595.0

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

450.0

85.5

535.5

3.5

Proiectare

15,980.00

3,036.20

19,016.20

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general/cerere de finanțare

2,650.00

503.50

3,153.50

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

1,780.00

338.20

2,118.20

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1,050.00

199.50

1,249.50

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

10,500.00

1,995.00

12,495.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

o.oo

0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

7910.33

1502.96

9413.30

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

1464.87

278.33

1743.20

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

1164.87

221.33

1386.20

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

300.00

57.00

357.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

6445.47

1224.64

7670.11

Total capitol 3

24860.33

4723.46

29583.80

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții și instalații

370,160.40

70,330.48

440,490.88

Ob.1 -CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII -Corp A-Liceu

0.00

0.10

0.10

0b.2-C0NSTRUCTll SI INSTALAT!! CORP B-Camin

0.00

0.10

0.10

Ob.3-LUCRARI DE CONSTRUCȚII - CORP B - Grădiniță

370,160.40

70,330.58

440,490.98

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4,3,(

Utilaje af.Ob.1-Construcții si instalații -Corp A

0.00

0.00

0.00

4,3,'

Utilaje af.Ob.2-Constructiî si instalații -Corp B-Camin

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

370,160.40

70,330.48

440,490.88

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5,478.07

1,040.93

6,519.00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

4,737.75

900.27

5,638.02

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

740.32

140.76

881.08

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

4,773.91

0.00

4,773.91

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

1,874.50

0.00

1,874.50

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

374.90

0.00

374.90

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1,874.50

0.00

1,874.50

5.2.5. l axe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

650.00

0.00

650.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute-10%

39,502.07

7,505.39

47,007.46

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

Total capitol 5

49,754.05

8,546.33

58,300.38

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

444,774.78

83,600.27

528,375.24

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 +4.2 + 5.1.1)

374,898.15

71,230.75

446,128.90

CursEuro BNR 29,11,2018

4.6560