Hotărârea nr. 81/2019

Hotărârea nr. 81 din 15.03.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare loc de joaca copii ANL 32 - 46 (Letea 32)”


.amânui
acăf/HOTĂRÂREA NR. 81 DIN 15.03.2019

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Amenajare loc de joaca copii ANL 32 - 46 (Letea 32)”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 15.03.2019, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 2502 din 07.03.2019 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Amenajare loc de joaca copii ANL 32-46 - Letea 32”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată nr. 2577 din 08.03.2019; -Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 2503 din 08.03.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 341/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 342/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 343/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 344/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 5 (1) lit. ”a” alin (ii) si art. 7 (1) din HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” din și art. 45(2) lit. „a” Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică faza SF pentru obiectivul de investiții „Amenajare loc de joaca copii ANL 32 - 46 (Letea 32)”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnica.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

ART. 4. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen CONTRASEMNEAZĂ

legal Instituției Prefectului - Județul Bae.ău pentru verificarea legalității.

CONSILIERI LOfiALI:              \         CON

ILIE BÎRZU -IO                -------------


ILIE BÎRZU

DUMITRU IROFTE^_ GHEORGHE DĂNIEĂ


SECRETARUL MUNICIPIULUI BA£ĂU


NICOLAE-OVIDIU PQPOVTO

N.O.P.l.D./A.M./Ex.l/Ds.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ COMUNĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

LA HOTĂRÂREA NR. 81 DIN 15.03.2019

Documentație tehnico-economică SF pentru obiectivul de investiții „Amenajare loc de joaca copii ANL 32-46 - Letea 32”

CONSILIERI BÎRZU ILIE DĂNILĂ IROFTE


CONTRASEMNEAZĂ

TARUL MUNICIPIULUI BACĂU

- OVIDIU POPOVICI

ȘEF SERVICIU

miRaelaionesi

PROIECT 23/2018

AMENAJARE LOC DE JOACA COPII ANL 32 - 46 (Letea 32)
AMPLASAMENT:

Str. Letea nr. 32, Municipiul Bacau, Județul Bacau

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BACAU

FAZA: S F

Ex. 3


PROIECT 23/2018


LISTA de SEMNATURI

ARHITECTURA:

Sef proiect: C. Arh. PANAITESCU ALEXANDRU

PEISAGISTICA:

Peisagist ARSENE LIVIA

Director General:

ing. ZAHARIA NICOLAE
Pr. 23/2018

BORDEROU

 • 1. Piese scrise:

 • -  Foaie de capat

 • -  Lista de semnaturi

 • -  Borderou

 • -  Certificat de urbanism

 • -  Aviz Agenția pentru Protecția Mediului

 • -  Aviz RAGC SA

 • -  Aviz Delgaz Grid S.A. - Electricitate

 • -  Aviz Delgaz Grid S.A. - Gaze naturale

 • -  Aviz Termoenergy Group SA

 • -  Aviz TeleKom Romania

 • -  Studiu de Fezabilitate

 • -  Deviz general - Varianta 1

 • -  Deviz pe obiect - Varianta 1

 • -  Deviz general - Varianta 2

 • -  Deviz pe obiect - Varianta 2

 • -  Analiza cost-beneficiu

 • 2. Piese desenate

 • -  Ao - Plan de încadrare in zona

 • -  Ai - Plan de situație existent

 • -  Ci- Plan de situație - coordonator rețele

 • -  Ai - Plan de situație propus - varianta 1

 • -  A2 - Plan de amenajare - propunere - varianta 1

 • -  Ai - Plan de situație propus - varianta 2

 • -  A2 - Plan de amenajare - propunere - varianta 2

 • -  Lista Echipamente propuse Loc de Joaca - Varianta 1

 • -  Lista Dotări propuse - Varianta 1

 • -  Lista Echipamenta propuse Loc de Joaca - Varianta 2

 • -  Lista Dotări propuse - Varianta 2

întocmit: C. Arh. Alexandru Panaitescu


rtnDlNUt            ’

DINROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 1/1220 din PfZ) 5   /P

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr- Lîg' Di”-

în scopul:

L1JD) AMENAJARE LOC DE JOACA COPII ANL 32-46(LETEA 32)

Ca urmare cererii adresate de _____________________MUNICIPIUL BACAU___________________

cu domiciliul\sediul în județul____________BACAU____________1 localitatea_____________BACAU_____________

satul_______________________________:______________________________, sectorul ,           , cod poștal ________________•_

strada_____________CALEA MARASESTI_____________5nr._____6______fbl.____________z____________

sc. - et.              ap. -      , tel./fax_________________~, e-maii_______________z

înregistrată la nr. __________1/1220_________ din        17-09-2018

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Bacau, Municipiul Bacau, satul _____________________—________________________ sectorul - cod poștal: _____________:

strada _________________Letea_______________________, nr. 32 bl._____________________-

sc. * , et-—:—, ap.___: , sau identificat prin: extras din planul cadastral pe ortofotoplan, număr cadastral :

84727

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr.___________250     ______/_______2008

faza PUG aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 84 din 13.04.2012, modificata prin HCL nr. 114 din 20.04.2016__________________

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii,republicată, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC

Terenul este situat în intravilanul municipiului Bacau.

Conform înscrieri privitoare la proprietate din Extrasul de Carte Funciară pentru Informare nr. 58293 din 07.08.2018, terenul este proprietate a Municipiului Bacău.

. 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală: teren curți construcții.

Funcțiunea aprobată prin P.U.G./2012 este zonă locuințe colective, inclusă în UTR 10.

Terenul se află în zona "B” de impozitare.

 • 3. REGIMUL TEHNIC

Conform anexa REGIM TEHNIC

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE - AMENAJARE LOC DE JOACA COPII ANL 32-46(LETEA 32)

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau autorizație de desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: AGENȚIA PT. PROTECȚIA MEDIULUI, str. Oituz nr. 23 mun. BACAU jud. Bacau

în aplicarea Directivei Consiliului. 85/337/CEE (Directiva E1A) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice ți private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului ți Parlamentului European 2O03/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătura cu mediul ți modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul Ia Justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61 /CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze ți să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/privaie iu lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

in vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și a! formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competențe cu privire Ia menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

în situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță Ia intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.


 • 5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism (copie);

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):

E D.T.A.C.                 □ D.T.O.E.                  □ D.T.A.D.

d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism:

d.l) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

E alimentare cu apă

5 gaze naturale

Alte avize/acorduri

2 canalizare

E telefonizare

alimentare cu energie electrică

□ salubritate

5 alimentare cu energie termică

□ transport urban

d.2) avize și acorduri privind: □ securitatea la incendiu

□ protecție civilă

□ sănătatea populației

d.3) avizele/acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie): - CNCF CFR SA (doar daca se amenajeaza in zona de protecție)

d.4) Studii de specialitate

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

 • f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):

scutit

valabilitate de 12 luni de la data emiterii. SECRETAR, / OVEDIU NICOLAE POPOVIClAchitat taxa de..........lei, conform chitanței nr..............din................

SCUTIT

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de

3/4

/o


în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor d< construcții,republicată, cu modificările si completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea

Certificatului de urbanism nr.

de la data de ..............până Ia data de .................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând sa obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR,


SECRETAR,

ARHITECT ȘEF,

Data prelungirii valabilității:..................

Achitat taxa de.................. lei, conform Chitanței nr................din..................

Transmis solicitantului la data de ..................direct/prin poștă.


Imobilul se află în zona II - zonă cu regim de înălțime pentru construcții impus.

Parțial imobilul se afla in zona de protecție fata de cai ferate.

FUNCȚIUNEA DOMINANTA a zonei este locuirea, compusa din locuințe colective existente în blocuri cu regim mediu de înălțime P+4 niveluri.

FUNCȚIUNILE COMPLEMENTARE ADMISE:

 • - instituții publice, servicii si alte activități nepoluante si servicii compatibile cu funcțiunea de locuire;

 • - odihna si agrement (spatii verzi amenajate);

 • - circulație pietonala si carosabila;

 • - staționare autovehicule (parcaje, garaje);

 • - echipare tehnico-edilitara si construcții aferente.

UTILIZĂRI ADMISE:

 • - locuințe colective cu P+4+10 niveluri, cu parter liber pentru alte funcțiuni, completări în cadrul trupului

  principal;


 • - investiții necesare îmbunătățirii calității locuirii si a confortului urban;

 • - modernizări, reparații si întreținere la clădirile existente;

 • - construcții aferente echipării tehnico-edilitare;

 • - amenajări aferente locuințelor: cai de acces carosabile si alei pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajări de sport pentru tineret;

 • - echipamente publice la nivel rezidențial si de cartier: creșă, grădinițe, scoli primare si gimnaziale, licee, dispensare urbane si dispensare policlinice, biserici parohiale.

Utilizări interzise

 • - activitati producătoare de noxe, care generează trafic intens sau care prezintă riscuri tehnologice -incendii, explozii

 • - în raport cu zona funcționala: se interzic orice construcții si amenajari care nu sunt compatibile cu specificul zonei.

 • - sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise;

 • - sunt interzise locuințele individuale în zona de locuințe colective;

 • - sunt interzise lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice sau de pe parcelele adiacente.

 • - sunt interzise funcțiunile industriale.

SE SOLICITA AMENAJARE LOC DE JOACA COPII ANL 32-46(LETEA 32)

Se vor respecta distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei conform CoduluLCivil, distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, precum și distanțele prevăzute de normele sanitare.

Utilități existente în zonă: energie electrică, apă, canalizare, gaze, telecomunicații, energie termică. Accesele în si către locul de joaca nu vor influența fluxul auto și pietonal existent în zonă.

Aspectul exterior al locului de joaca nu va deprecia aspectul arhitectural al zonei.nrEXTRAS DIN PLANUL CADASTRAL PE ORTOFOTOPLAN

AN ZBOR 2010

SCARA 1:1000L—J AMPLASAMENT : IE = 8472?, UAT

A/\ Limită intravilan

Delimitare UAT


CERTIFICATUL DE URBANISM

Nf 14 £_ dm 20/j

Arhitect șaf

' W -26 n 68 lu,,;}018

• i ■. y-.Wmă cu e> eTiptanjI dm a’hîvs F

25.08:20$8   . I

30    u,{H";enr

' UWnsWI0r~........


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

PLAN DE SITUAȚIE (intravilan) SCARA 1:500

ANEXA NR. 12

LA HOTĂRÂREA NR.   DIN 28.06.2018

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BACAU Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacau


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 84727 Bacau


| Nr. cerere

58293

Ziua

07

1    Luna

08

Anul

2018A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN IntravilanAdresa; Loc. Bacau, Str Letea , Nr. 32, Jud. Bacau

<3'’?                         e: >

H - a r-.          - C o'

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

---------—-—

Observații^ Referințe /.; •>

1*->--C *• r

Al

84727

127

teren intravilan

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

58293 / 07/08/2018

Act Administrativ nr. Hotarare nr. 235, din 28/06/2018 emis de Consiliul Local al Municipiului Bacau;

R1 ilntabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala di .1Z1

Al

| 1) MUNICIPIUL BACAU, CIF:4278337, domeniul privat

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 3


Anexa Nr, 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp}*

Observații / Referințe

84727

127

teren intravilan

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

127

-

-

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment f (m)

1

2

7.74

2

3

6.0

3

4

7.371

4

5

2.39

5

6

8.57

6

1

15.25

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 3ROMANIA


Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Agenția pentru Protecția Mediului Bacău

Nr.l2579/NA 2465/17.10.2018

Clasarea notificării

Urmare a solicitării depuse de Primăria Municipiului Bacău, pentru proiectul „Amenajare loc de joacă copii ANL 32-46 ( Letea 32)” amplasat în Bacău, strada Letea, nr.32, județul Bacău, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Bacău cu nr.12579/ 15.10.2018,

 • - în urma analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră;

 • - având în vedere că:

 • - proiectul propus nu intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

 • - proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - se propune amenajarea unui loc de joacă pe un teren liber de construcții prin montare ansambluri dejoacă, acoperirea suprafețelor de siguranță din jurul ansamblurilor dejoacă cu material sintetic (tartan), bănci.

Agenția pentru Protecția Mediului Bacău decide:

Clasarea notificării, deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.


Șef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizații,

1 Iuliana BEJAN

4F


AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU Strada Oiluz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266 Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apinbc.anpm.ro: Pagina web: hllp://apmbc.anpm.ro/
□53ZS\CrgZH\Q-_0Str. Narciselor, nr.14 - Bacau

J04/789/27.09.2010/ CUI:RO 27429315

Capital social: 24.047.170 lei

COD CAEN: 3600


Tel:0372-401,301/Fax:0234-55.11.75 web: www.apabacau.ro e-mail:manager@apabacau.ro Banca : BRD Bacau

Cont:RO13BRDE040SV60027870400


Mombor of CISQ Fodoration


RI^R SIMTEX


CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM


ISO 9001 - ISO 1*4001 BS OHSAS 18001


Nr. 4746 / ///■/A         ~

AVIZ nr.

Către, MUNICIPIUL BACAU

STR. CALEA MARASESTI, NR. 6, MUN. BACAU - JUD. BACAU

La cererea dvs. înregistrata cu nr. 4746 / 03.10.2018, prin care solicitați avizul de amplasament pentru obiectivul: „1.1.1.D) AMENAJARE LOC DE JOACA COPII ANL 32-46 (LETEA 32)” situat in STR. LETEA, NR. 32, MUN. BACAU- JUD. BACAU ,va comunicam următoarele:

 • 1. Unitatea noastra avizeaza favorabil amplasarea obiectivului mai sus menționat pe poziția prezentata in planul de situație anexat;

 • 2. La amplasarea obiectivului in teren se vor respecta distantele minime dintre rețelele noastre de apa si canalizare si elementele dvs. de construcție conform STAS 8591 / 97 ;

 • 3. Daca in timpul executării lucrărilor la obiectivul dvs. se vor depista pe amplasament rețele de apa si canalizare, altele decât cele care au fosta trasate pe planul de situație, aveți obligația sa anunțați unitatea noastra pentru stabilirea de comun acord a noilor condiții de amplasare;

 • 4. La începerea lucrărilor, cat si pe parcursul execuției acestora, aveți obligația sa solicitați asistenta tehnica din partea unitatii noastre.

 • 5. Amplasamentul pentru obiectivul propus este traversat, in subteran, de 2(doua) branșamente particulare.

 • 6. Termenul de valabilitate este de 1 an de la data emiterii avizului urmând ca in cazul in care nu ați executat lucrările de construcție pe amplasamentul aprobat sa solicitați un nou aviz.

 • 7.  Eliberarea avizului se face după achitarea taxei de avizare la caseria unitatii noastre.

Aviz achitat cu chitanța nr.                   din

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A
PROIECT

NR.23


PLANȘA:


DELGAZ GRiD SA, str. Pandurilor nr. 42 nr., cod 540554, Tîrgu Mureș

MUNICIPIUL BACAU-

Str. M A RAS EȘTI Nr. 6

600017 BACAU

Județ Bacău

Tel. 0234-581849 Fax 0234-588757


DELGAZ GRID SA Pandurilor nr. 42 540554 Tîrgu Mureș delgaz-grid.ro


Departament Acces la Rețea Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau Bacau

N.Titulescu 33,600049, Bacau

Județul: Bacău

T0234205474

F 0234205083


Bacau, 17.10.2018

LIVIU ALINEI T 0728882229 F


r

V            Stimate client,

Prezenta adresă însoțește Avizul de amplasament favorabil nr. 1001993200 emis în data de 17.10.2018

Cu respect,

îng. Liviu ALINEI Emitent


Aviz de amplasament favorabil

,1001993200__________________ .17.10.2018__________

Număr aviz                                 Eliberat Ea data

 • 1) Persoană juridică

  .MUNICIPIUL BACAU -

  Denumirea consumatorului

  Nr. înregistrare la Reg. Comerțului

  .4278337

  cui

  Atribut fiscal

  Reprezentat(ă) prin

  In calitate de


 • 2) Obiectivul:

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. ,1001975772_______/ 03.10.2018__________________

pentru obiectivul : .Amenajare loc de joaca copii ANL 32-46 (Letea 32)

de Ia adresa str.. LETEA____________________________________________________________________________________________

nr.â?_____________bl./sc.,_________________ap.,_______cod postai .600343 localitate.BACAU______________________

comuna,_________________sector,__județ.Bacău_______________________________

în urma analizării documentației primite suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite prezentul aviz de amplasament favorabil.

 • 3) Precizări:

  • 3.1 Obiectivul nu se va amplasa peste, sub sau la distanțe mai mici față de instalațiile

DELGAZ GRID SA decât cele impuse de normele tehnice în vigoare și sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de acestea.

 • 3.2 Instalațiile din gestiunea DELGAZ GRID SA la care se poate racorda obiectivul

Amenajare ioc dejoaca copii ANL 32-46 (Letea 32) în funcție de puterea pentru care se dorește alimentarea cu energie electrică, sunt următoarele: -rețele electrice de joasă tensiune NU ESTE CAZUL m;

-rețele electrice de medie tensiune NU ESTE CAZUL m;

-rețele electrice de înaltă tensiune NU ESTE CAZUL m;

NU sunt necesare eventuale lucrări de extindere a rețelei electrice de JT/MT/IT;

NU sunt necesare eventuale lucrări de întărire a rețelei electrice, în amonte de punctul de racordare;

 • 3.3 Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau a creșterii puterii absorbite de către acesta, se va proceda conform legislației în vigoare. Informații despre etapele procesului de racordare la rețea, durata estimată pentru fiecare etapă, documentația și datele necesare, tarifele în vigoare practicate de DELGAZ GRID SA și temeiul legal ai acestora se pot obține de pe siteul delgaz-grid.ro în centrele de relații cu clienții sau la Echipele Acces Rețea Electricitate/Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau Bacau

 • 3.4 Valabilitatea avizului de amplasament reprezintă intervalul de timp de la data emiterii avizului până la data la care expiră certificatul de urbanism în baza căruia a fost emis; Prelungirea termenului de valabilitate a avizului de amplasament se poate face de către DELGAZ GRID SA, gratuit, la cererea adresată de titular cu cel puțin 15 zile înaintea expirării acestuia, în condițiile în care anterior a fost prelungit termenul de valabilitate a certificatului de urbanism în baza căruia a fost emis, și restul condițiilor (caracteristici tehnice, suprafața ocupată, înălțime, etc.) nu s-au modificat față de momentul emiterii avizului.

Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului de situație nr. A1 șt a certificatului de urbanism nr. 736/25.09.2018

DELGAZ GRID SA Pandurilor nr. 42 540554 Tîrgu Mureș delgaz-grid.ro


Consiliul director

Ferenc Csuiak

(Director General) Carmen Teona Oltean (Director General Adj.) Petre Radu

(Director General Adj.)

0

Sediul Central: Tirgu Mureș CUI: 10976687

Atribut fiscal: RO J26/326/2000

Capital social subscris și vărsat:

773.257.777,50 RON

RO11RIXJCB0026006351770003 BCR Bacău


Departament Acces la Rețea Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau

Bacau

N.Titulescu 33,600049, Bacau

Județul: Bacău

T 0234205474

F 0234205089


LIVIU ALENEI

T 0728882229

F


,1001993200 Nr.

.17.10.2018

Data


 • 3.5 Tariful de emitere a avizului de amplasament, în valoare de ,_____________________113,05 lei, s-a achitat cu

chitanța nr. .500002394250      /, 12.10.2018__________

 • -  Instalațiile de distribuție aparținând Centru Exploatare Gaz si Electricitate Bacau au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.

 • - în zonă există instalații electrice ce nu aparțin DELGAZ GRID SA Centru Exploatare Gaz si Electricitate Bacau

 • - în zonă există posibilitatea funcționării unor instalații electrice ce nu aparțin DELGAZ GRID SA. Pentru acestea se va solicita avizul proprietarului.

 • - Săpăturile din zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau

 • - Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor DELGAZ GRID SA se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, a normelor tehnice și de protecție a muncii specifice.

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de altă natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

 • - Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentului respectiv:

Nu este cazul.

,4^

Coordonator Echipa Acces Rețea,ing. Adrian CHIONCU________

Reprezentat prin (Nume, Prenume, Ștampilă)


DELGAZ-GRID SA

ANEXA LAAVIZUL DE AMPLASAMENT


Reg.Inaltime-parter

S teren-127mp       56i85o

S amenajata=96.56mp

Grad IV Rez.Foc

Cat ’’D” imp.

P.O.T.=76.03%

C.U.T.=0.76

+0,00=160,80 I

Legenda amenajare: _l_

I


561800


LKKD0395 - Ansamblu de Joaca 3-12 ani

LKE1278 -Carusel 3-12 ani

LKA02-547 -Balansoar pe arc 3-12 ani

— - Limita zona studiata

| ORDINUL ARHUECțlLOR □ - Suprafața pietriș = 67.51


D - Cos de gunoi propus = 1

*= - Banei lemn propuse=6 buc.

--Limita zona studiata

Sistem de coordonate STEREO '70  (x,y)

Sistem de referința Marea Neagra (z)S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A


Nr.Reg.Com.: J4/4/2Q17 • - Suprafața de siguranța a echipamentelor (pietriș)

 • - L£5 /«V


IREA PROIECTULUI: Amenajare loc de joaca ANL 32-46


AMPLASAMENT:


BENEFICIAR:


Str.Letea nr32, Mun. Bacau,Jud. Bacau


Primăria Mun .Bacau


PLAN DE AMENAJARE


PROIECT

NR.23


DIN:

2018


S.F.


DATA

2018


-propunere-


PLANȘA:

Al


PLANDEINCADRAREINZONA


Scara 1:5.000(fa

c-W -o\\

-

II Q

H

\v

G?//

-S.//


SSP


SX. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A


DENUMIREA PROECTULUI: Amenajare isc de jeaes AHL 32-46 (Letea 32}

AMPLASAMENT: Strada Letea nr. 32, Mun. BACAU, Jud. BACAU


PROIECT

NR. 23


Nr.Reg.Com.: J444/2017


BENEFICIAR: Municipiul Bacau


DIN:

2018


1:20


DATA

' 2018


PLAN DI! ÎNCADRARE IN ZONA


PLANȘA:

AO


DELGAZ

grid

Delgaz Grid SA, Bd. Pandurilor 42, et 4, 540554 Târgu Mureș

MUNICIPIUL BACAU

Localitatea Bacau,str.CaIea Marasesti nr.6

Județ Bacau

AVIZ FAVORABIL

Delgaz Grid SA

Departament

Bd. Pandurilor 42, et. 4 540554 Târgu Mureș www.delgaz-grid.ro


Nr. 211310655/12.10.2018

F + 0233236053


Urmare a solicitării dumneavoastră211299325/4.10.2018,C.U.736/21.09.2018 privind emiterea avizului de amplasament pentru denumire lucrare „AMENAJARE LOC DE JOACA COPII ANL 32-46(Letea 32)”,localitatea Bacau,str. Letea nr. 32, jud.Bacau.

In urma analizării documentației depuse vă comunicăm avizul favorabil, întrucât lucrarea precizată mai sus nu afectează sistemul de distribuție gaze naturale.

La toate clădirile amplasate în localități în care există rețele de gaze naturale, indiferent dacă clădirile sunt sau nu alimentate cu gaze,pentru evitarea pătrunderii în clădiri a eventualelor scăpări de gaze, se prevăd măsuri de etanșare la trecerile instalațiilor de orice utilitate (încălzire, apă, canalizare, cabluri electrice, telefonice, televiziune etc.) prin pereții subterani și prin planșeele subsolurilor clădirilor, conform « NORME TEHNICE din 10 mai 2018 pentru proiectarea,executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale » art.93-1.

Prezentul aviz este valabil până la data de 12.10.2019(12 luni), cu posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de Prelungirea avizului se va solicita avizului inițial.

Cu respect,

valabilitate a certificatului de urbanism, cu minim 15 zile înainte de expirarea


Președintele Consiliului de

Administrație

Frank Hajdinjak

Directori Generali

Ferenc Csulak

Carmen Teona Oltean (adj.) Petre Radu (adj.)

Sediul Central: Târgu Mureș

CUI: 10976687

Atribut fiscal: RO

J26/326/08.06.2000

Banca BRD Târgu Mureș

IBAN:

R011BRDE270SV27540412700

Capital Social Subscris și Vărsat:

773.257.777,5 RON


Liliana Herda Coordonator Acces la


DEGR P03-01-02-F-04, ed.02


PLANDEINCADRAREINZONA

Scaral: 5.000

Verificator atest, tehn. nr.


Verificator


SSPNume


Semnătură


Cerința


S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A


DENUMIREA PROIECTULUI: Amenajare loc de joaca AHL 32-46

(Letea 32)

AMPLASAMENT: Strada Letea nr. 32, Mun. BACAU, Jud. BACAU


Nr. /


PROIECT NR. 23


Nr.Reg.Com.: J4/4/2017


BENEFICIAR: Municipiul Bacau


DIN:

2018


1:20


PLANȘA:

AOS.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A


AMPLASAMENT:


Str.Letea nr 32, Mun. Bacau.Jud. BacauSCARABENEFICIAR:


Primăria Mun .Bacau


PLAN DE AMENAJARE


-propunere-
ss

THERMOENERGY

GROUP SA BACĂUBACAU-ROMANIA


Tel. +40-234-58 50 50


Cont BRD GSG Bacau R048BRDE040SV74253190400


Str. Chimiei, nr. 6 Cod postai 600286


Fax +40-234-51 96 50


E-mail secretariat@thermoenergy.roCapital Social 10.156.800 lei

ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

fi).


DATA:


CĂTRE, MUNICIPIUL BACAU Calea Marasesti, nr. 6

Conform certificatului de urbanism nr. 736/25.09.2018, vă comunicăm că avizam lucrarea « Amenajare loc de joaca copii ANL 32 - 46 (Letea 32) » in Bacau, strada Letea, nr. 32 pe amplasamentul propus nefiind rețele de termoficare in exploatare.

Alăturat anexam planul de situație pe care s-au trasat rețelele din zona.

Avizul este valabil 12 luni de ia data emiterii.ÎNTOCMIT,

BOGDAN TODERASCU


F-04-TH-14/VAR. 1/05.01.2015


PLANDEINCADRAREINZONA

Scaral: 5.000


Nomenclatura :L-35-54-B-d-3-II

ORDINUL AftHlîEC |llO> DIN ROMÂNIA


Verificator atest, tehn. nr.


Verificator


Nume


Semnătura


Cerința


Nr. /


SX. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A


DENUMIREA PROECTULIH: Amenajare ioc de joaca ÂNL 32-46 (Letea 32)

AMPLASAMENT: Strada Letea nr. 32, Mun. BACAU, Jud. BACAU


PROIECT

NR. 23


Nr.Reg.Com.: J.4/4/2017


BEREFICIAR: Municipiul Bacau


DIN:

2018


1:20


FAZA:

S. F.


PLANȘA:

A0S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A


SEF PROIECT :


C.ARH. ALEX PANAITESCU


1:500


PLAN DE AMENAJAREPROIECTAT:


C.ARH. ALEX PANAITESCU


DATA

2018


-propunere-


PLANȘA:

A1EXPERIENȚE ÎMPREUNĂ.


înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/8926/1997 Cod unic de înregistrare 427320

Cod 00347.02.04


Aviz nr: 751


Direcția Executivă Tehnologie și Informație România

Data: 08.11.2018

Număr de înregistrare: 100/05/03/01/B/BC/ 12909

Către: MUNICIPIUL BACĂU

Adresa: jud. Bacău, mun. Bacău, calea Mărășești, nr. 6

SUBIECT: AVIZ FAVORABIL DE PRINCIPIU

Ca răspuns la solicitarea dvs. privind eliberarea avizului de telecomunicații pentru proiectul:

Elaborare Studiu de Fezabilitate - Amenajare locuri de joacă copii ANL 32-46 (LETEA 32) în mun. Bacău, str. Le te a, nr. 32, jud. Bacău, vă comunicăm AVIZUL FAVORABIL DE PRINCIPIU pentru faza “Studiu de Fezabilitate', în vederea obținerii finanțării, urmând ca la faza, “Proiect de execuție”- D.T.A.C./P.A.C./P.Th., să solicitați AVIZUL TEHNIC de la TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. din mun. Bacău, str. N. Bălcescu, nr. 2-4, (în care se vor stabilicondițiile de coexistență între instalațiile de tc. si lucrările propuse de dvs.)

Menționăm că nerespectarea condiției de mai sus atrage nulitatea avizului și suportarea de către cei vinovați a tuturor consecințelor ce decurg din aceasta.

în cazul avarierii instalațiilor de telecomunicații veți suporta contravaloarea pagubelor rezultate și valoarea lucrărilor de restabilire a funcționalității lor, conform reglementărilor tehnice în vigoare și legii specifice în vigoare.

Costul eventualelor lucrări de proiectare și construcții montaj de deviere, protejare a cablurilor de telecomunicații va fi suportat de către beneficiarul lucrării;S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene, Nr.3, Județ Bacau

CUI: 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

Tel: 0756264979 Email: office@sspmbacau.ro,

Web: www.sspmbacau.ro

Pr. 23/2018

STUDIU DE FEZABILITATE

Prezentul Studiu de Fezabilitate reprezintă documentația in care sunt prezentate principalele caracteristici tehnico-economice ale investiției, prin care se asigura utilizarea raționala si eficienta a capitalului si acoperirea cheltuielilor materiale intr-un mod ce satisface cerințele economice si sociale pentru investiția propusa.

 • A.PIESE SCRISE:

1.INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:
 • 1.1. Denumirea obiectului de investiție:

“Amenajare Loc de joaca copii ANL 32-46(Letea32)”

 • 1.2. Ordonator principal de credite/lnvestitor:

PRIMĂRIA BACAU
 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

-Nu este cazul

 • 1.4. Beneficiarul investiției

PRIMĂRIA BACAU
 • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

2.Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții:
 • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind situația actuala necesitatea si oportunitatea promovării obiectivului de investiții si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza.

-Nu s-a întocmit pentru prezenta investiție Studiu de prefezabilitate.

 • 2.2. Prezentarea contextului: - politici, strategii, legislații, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare.

- Bacaul este municipiul de reședința al Județului cu același nume, proiectul de fata contribuie la imbunatatirea calitatii factorilor de mediu, la furnizarea de alternative sanatoase de petrecere a timpului liber pentru populația rezidenta, precum si la alinierea municipiului la tendințele Europene de extindere a spatiilor verzi din municipii si orașe.

Acțiunile întreprinse in acest sens se înscriu in tendințele Europene actuale, de reconfigurare a imaginii urbane, de valorificare superioara a patrimoniului existent, intr-o forma care sa corespunda necesităților actuale ale comunității.

Obiectivul general al proiectului vizeaza reconversia funcționala a terenurilor si suprafețelor degradate in scopul revitalizarii mediului urban al Municipiului Bacau, reducerea poluării aerului si creșterea oportunităților de agrement si petrecere a timpului liber pentru locuitorii municipiului. Oportunitatea investiției este justificata de necesitatea redării funcționalității terenurilor prin amenajarea etapizata a lucrărilor, dispunandu-se montarea unor echipamente noi de joaca, mobilier urban si crearea unor cai de acces.

 • 2.3. Analiza situației existente si identificarea deficientelor:

Terenul de amplasament Letea 32 este liber de construcții, poziționat in incinta curții de Sud aferente blocurilor Letea 32A si 32 B, curte imprejmuita cu gard de beton. Dispune de o suprafața de 127,14mp si are următoarele vecinătăți:

Nord Est Sud

Vest


intrare Bloc de locuințe Letea 32A si 32B curte Bloc de locuințe Letea 32A

Drum de servitute

curte Bloc de locuințe 32B

In urma analizei din teren la amplasamentele supuse studiului, s-a constat necesitatea creării funcțiunii de loc de joaca pentru ambele locații, tinandu-se cont de ponderea zonala a grupei de varsta tanara.

Se vor face următoarele intervenții:

LETEA ANL 32

- Montarea unui echipament de joaca cu un turn de forma patrata cu acoperiș, cu tobogan dublu ondulat, cataratoare si scara de acces cu balustrade din lemn.

(        - Montarea unui Balansoar pe arc cu două locuri, având la mijloc un joc tematic,

cu scaune rotunde din lemn si cu mânere de susținere metalice.

J                                                                                   T

- Montarea unu leagan cu două locuri, cu scaune dreptunghiulare, unul cu bare de protecție tip țarc, iar celălalt fără bare de protecție, suspendate în lanțuri.

 • - Asternere covor elastic tip tartan pe suprafețele de aterizare ale echipamentelor. In restul parcului se va dispune pietriș cu granulatie mica.

La momentul actual sunt identificate următoarele deficiente care justifica realizarea investiției:

 • - Lipsa unui loc adecvat pentru practicarea acestui gen de activitati

 • - Starea precara in care se afla terenul

 • - Impactul negativ pe care-l are zona neamenajata asupra obiectivelor din zona

 • - Nefolosirea la capacitate maxima a potențialului zonei.

 • 2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung C privind evoluția cererii, in scopul justificării obiectivului de investiții:

Investiția nu presupune furnizarea de bunuri si servicii, ca răspuns la o cerere certa si exigibila, cu conotatii economice. Investiția are caracter social.

Analizând contextul global se remarca creșterea popularității practicării diferitelor activitati sportive. Prin urmare putem anticipa ca cererea va fi din ce in ce mai mare pentru utilizarea locurilor de joaca, in special in rândul tinerilor preșcolari.

 • 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice:

Prin amenajarea terenului care face obiectul prezentului proiect “Amenajare Loc de joaca copii ANL 32-46 (Letea32)”

se dezvolta infrastructura de recreere existenta astfel:

 • - mai multi tineri vor începe sa aiba activitati fizice renunțând la activitățile sedentare in favoarea mișcării.

 • - dezvoltarea creativității si personalității tinerilor

 • - petrecerea timpului liber intr-un mod plăcut, in mijlocul unei comunități.

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optîuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

Realizarea obiectivului de investiții este analizata din prisma a doua opțiuni tehnico-economice, respectiv:

 • 1. Amenajarea loc de joaca - varianta 1

 • 2. Amenajarea loc de joaca - varianta 2

3.1. Particularități ale amplasamentului:
 • a)    Descrierea amplasamentului:

Terenul de amplasament Letea 32 este liber de construcții, poziționat in incinta curții de Sud aferente blocurilor Letea 32A si 32B, curte împrejmuita cu gard de beton. Dispune de o suprafața de 127,14mp si are următoarele vecinătăți:

 • -  Nord     :      intrare Bloc de locuințe Letea 32A si 32B

 • -  Est      :      curte Bloc de locuințe Letea 32A

 • -  Sud      :      Drum de servitute

 • -  Vest     :      curte Bloc de locuințe 32B

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 84 din 13.04.2012, terenul este inclus ca si zonare funcționala in zona IE - zona cu regim de înălțime pentru construcții impus, modificat prin HCL nr.114din 20.04.2016, cat si conform Hotărârii nr. 235 din 28.06.2018 terenul aferent de pe strada Letea 32 in suprafața de 127,26mp aparține domeniului public al Municipiului Bacau.

Conform avizului de la CRAB amplasamentul este traversat de doua rețele pentru branșament particular al scării 32B. La amplasarea echipamentelor săpătură pentru fundații se vor realiza manual astfel incat fundațiile propuse nu le vor afecta in nici un fel.

Nu exista surse de poluare industriala in zona; de menționat faptul ca pe străzile adiacente nu se înregistrează un trafic foarte intens.

Suprafața de teren este aproximativ plana iar zona nu este inundabila.

Având in vedere faptul ca in zona se afla deja amplasate: ansamblul de construcții din vecinătate, rezulta faptul ca exista rețele edilitare de: apa si canalizare, energie electrica, gaze naturale, telecomunicații si energie termica.

Nu exista obligații de servitute;

 • b)    Relații cu zonele învecinate, accese existente si/sau cai de acces posibile: Se vor realiza o cale de acces către spațiul amenajat.

Accesul se va realiza realiza adiacenta scării A a blocului 32 (dinspre Nord).

 • c)    Orientări propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite.

Terenul de amplasament Letea 32 este liber de construcții, poziționat in incinta curții de Sud aferente blocurilor Letea 32A si 32B, curte împrejmuita cu gard de beton. Dispune de o suprafața de 127,14mp si are următoarele vecinătăți:

 • -  Nord     :      intrare Bloc de locuințe Letea 32A si 32B

 • -  Est      :      curte Bloc de locuințe Letea 32A

 • -  Sud      :      Drum de servitute

 • -  Vest     :      curte Bloc de locuințe 32B

 • d) Surse de poluare existente in zona:

Poluarea este datorata transportului rutier de pe strada Letea, dar traficul in zona aferenta spațiului de joaca este destul de scăzut si prin urmare nu se poate vorbi de o sursa efectiva de poluare.

 • e)     Date climatice si particularități de relief:

1 .Clima

Caracterul climatic al zonei Bacau este temperat continental, cu nuanțe specifice datorate circulației aerului prin culoarul depresionar al Șiretului si influente scandinavo-baltice. Iernile sunt geroase, adincimea maxima de îngheț in zona fiind de - 0,9 m CTN iar temperatura medie anuala are valoarea de + 9,2 °C. Media multianuala a lunii ianuarie este de - 4 °C iar a lunii iulie de + 21,2 °C. Numărul

mediu ai zilelor cu inghet este de 126 zile pe an. Valoarea medie a precipitațiilor căzute este de cca. 542 mm. Direcția predominanta a vinturilor este dinspre nord si nord-vest. Viteza vânturilor poate depăși in timpul iernii 70 km/h, dar viteza medie este de 3,5 - 6 m/s.

Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol sO,k = 2,5 kN-mp, conform CR 1-1-3-2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor.

Presiunea de referința a vântului, mediata pe 10 minute qref = 0.5 kPa, conform CR 1-1-4-2012 "Cod de proiectare. Bazele proiectării si acțiunii asupra construcțiilor. Acțiunea vântului."

Adâncimea de inghet

In zona Bacau, adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054-77 este considerata 80-5-90 cm, masurata pe teren fara strat de zapada protector.

2.Relief

Stabilitate

Amplasamentul are un aspect plan si orizontal si nu s-au remarcat in zona fenomene morfodinamice active sau de eroziune.

Accidente subterane

înainte de începerea lucrărilor de construire va fi determinata existenta rețelelor de utilitati din subteranul amplasamentului, in urma avizelor obținute de la proprietarii rețelelor. Daca este cazul acestea se vor devia înainte de demararea lucrărilor.

Nivelul hidrostatic: nu va interveni in executarea fundațiilor. Acviferul freatic are nivel hidrostatic intre adâncimile de - 3,0 - 4,0 m CTN.

Adancimea de inghet

In zona studiata, adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054-77 este considerata 80 -5- 90 cm, masurata pe teren fara strat de zapada protector.

 • f) Existenta unor:

 • 1. Rețele edilitare in amplasament care ar necesita relocarea/protejare, in măsură in care pot fi identificate.

-Echipamentele de joaca ce vor fi amplasate pe teren nu vor afecta rețelele edilitare de pe amplasament.

 • 2. Posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat învecinată; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protecție.

-Pe amplasament sau in zona imediat învecinată nu exista informații in legătură cu eventuale monumente istorice/de arhitectura sau situri arhiologice;

 • 3. Terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranța naționala.

-In cadrul amplasamentului nu exista terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranța naționala.

 • 4. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament:

Sistemul de fundare recomandat este fundarea directa in teren natural.

Adancimea minima de fundare: pentru incastraea fundațiilor in stratul uniform de pietriș se recomanda pozarea fundațiilor la - 0.8m de la CTN actual. Daca sunt zone, datorita reliefului subteran local pronunțat al stratului necoeziv, unde la adancimea recomandata nu s-a interceptat stratul propus, se recomanda adancirea locala pana la interceptarea stratului de pietriș cu nisip.

Dimensionarea fundațiilor: stratul de fundare recomandat incadrandu-se in categoria „terenuri bune de fundare” iar construcția fiind static determinata, dimensionarea fundațiilor si calculul terenului de fundare se vor face pe baza presiunii convenționale care, pentru sarcini fundamentale, se va lua Pconv = 250 kPa, conform STAS 3300/2 - 85, Anexa B, Tabelul 16.

Valoarea de baza a presiunii convenționale se considera pentru fundații avand latimea tălpii B=1,0m si adancimea de fundare fata de nivelul terenului sistematizat Df=2,0m. Pentru alte adâncimii de fundare si alte lățimi ale tălpii presiunea convenționala se va corecta conform STAS 3300/2 - 85, Anexa B, pct B.2.

Seismicitatea

In conformitate cu prevederile normativului P100-2013, amplasamentul studiat se incadreaza astfel:

 • • perioada de colt Tc = 0.7 sec;

 • • accelerația terenului pentru proiectare: ag = 0.35g;

 • • Conform normativului P100-1/2006 clasa de importanță este IV, iar categoria de importanță este “D” conform HGR 766/97. Gradul de rezistență la foc a investiției este III.

 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional, arhitectural si tehnologic:

3.2.1 Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investiții

Spațiul propus pentru “Amenajare Loc de joaca copii ANL 32-46 (Letea32)”, este lipsit de construcții, dar cu vegetație deasa si este poziționat in zona intrării in blocul 32 de pe Strada Letea.

Varianta 1 - Loc de joaca -varianta 1

Pentru amenajarea spațiului de joaca Letea nr. 32 in suprafața de 127,14 mp se propune:

 • - Ansamblu de joaca cu topogane;

 • - Leagan cu doua locuri; (pentru categorii de varsta: 1-3 ani si 3-15 ani);

 • - Balansoar pe arc;

 • - Montarea mobilier urban (banei si coșuri de gunoi);

 • - Suprafața incintei va fi acoperita cu pietriș cu granulatia 2-8 mm, iar in zonele de aterizare ale ansamblu de joaca se va fi montat pentru atenuarea impactului la sol un covor elastic de tip tartan;

Echipametele de joaca ce se vor monta au următoarele caracteristici:

 • - Ansamblu de joaca 3-12 ani - similar (LKKD0395) - 1 bucata

Echipament de joaca cu un turn de forma patrata cu acoperiș, cu tobogan dublu ondulat, cataratoare si scara de acces cu balustrade din lemn.

Structura locului de joacă este din lemn de pin. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

Activitati - joc tematic, catarare, alunecare.

Dimensiuni: 269 cm x 300 cm

Spațiu de siguranța: 519 cm x 507 cm

Grupa de vârsta: 3-12 ani înălțime maxima de cădere: 100 cm

 • - Carusel 3-12ani - similar (LKE1278) - 1 bucăți

Caruselul pe cadru metalic de forma circulara fixate pe același cadru cu arc.

Materialele utilizate combina elementele din lemn si PVC cu prelucrare cu cadru robust din otel.

Dimensiuni: R -125 cm

Spațiu de siguranța: R - 525 cm înălțime maxima de cădere: 57 cm

Grupa de vârsta: 3-12 ani

 • - Balansoar pe arc 3-12ani - similar (LKA02-547) - 1 bucata

Balansoar pe arc cu două locuri, având la mijloc un joc tematic, cu scaune rotunde din lemn și cu mânere de susținere metalice.

Structura locului dejoacă este din metal. Panourile si șezuturile sunt confecționate din material lemnos stratificat. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

Dimensiuni: 110 cm x R 49 cm

Spațiu de siguranța: 310 cm x 224 cm Grupa de vârsta: 3-12 ani înălțime maxima de cădere: 40 cm

Deasemenea locul de joaca va fi dotata cu următoarele elemente:

- Banca din lemn clasica - 6 bucăți

Bancă din lemn pe structură metalică, de formă dreptunghiulară, cu spătar, pentru mai multe persoane.

Materialele utilizate: Structura băncii este din lemn de pin. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

- Cos de gunoi ~ 1 bucata

Coșul este circular din tabla placat pe exterior cu lamele de lemn si se poziționează prin intermediul a trei picioare metalice cu ajutorul butoanelor.

Spațiu de siguranța a echipamentelor se va realiza dîntr-un strat de pietriș cu granulație cuprinsa între 2 și 8 mm; stratul trebuie sa aiba minim 10 cm. Suprafața de pietriș necesara a se realiza ca zona de singuranta va fi de 67,51 mp.

In zonele de aterizare a echipamentelor se vor realiza suprafețe sintetice cu grosimea de 2 până la 4 cm de tip pavimente elastic (tartan) pe placa de beton in suprafața de 29,05mp.

Delimitarea dintre spațiul verde si pietrișul se va face cu bordura din lemn in lungime de 7,74m.

Finisajele propuse se caracterizează prin aspect modern, durabilitate si rigiditate la montare.

Din punct de vedere al rezistentei si stabilîtatii structura de rezistență a echipamentelor de joaca propuse va fi realizat in punctele de amplasare in teren sub forma unor fundații izolate cu dimensiunile (25x25-80)cm respectând adancimea minima de inghet a zonei.

Pentru băncile propuse fundațiile vor fi izolate cu dimensiunile (20x50x80)cm sub tălpile metalice din țeava rectangulara (70x50-400)mm.

Varianta 2 - Loc de joaca -varianta 2

In aceasta varianta echipamentele de joaca diferă.

Pentru amenajarea spațiului de joaca Letea nr. 32 in suprafața de 127,14mp se propune:

 • - Ansamblu de joaca cu topogane;

 • - Leagan cu doua tocuri; (pentru categorii de varsta: 1-3 ani si 3-15 ani);

 • - Balansoar pe arc;

 • - Montarea mobilier urban (banei si coșuri de gunoi);

 • - Suprafața incintei va fi acoperita cu pietriș cu granulatia 2-8 mm, iar in zonele de aterizare ale ansamblu de joaca se va fi montat pentru atenuarea impactului la sol un covor elastic de tip tartan;

Echipametele de joaca ce se vor monta au următoarele caracteristici:

 • - Ansamblu de joaca 3-12 ani - similar (LKKD0770) - 1 bucata

Echipament de joaca de forma dreptunghiulara, împrejmuit cu panouri decorative, cu acoperiș. Pe laturi are dispuse un tobogan ondulat, doua tipuri de cățărători si jocuri tematice.

Structura locului de joacă este din lemn de pin. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

Activitati - joc tematic, catarare, alunecare.

înălțime echipament: 2.99 m

Dimensiuni: 265 cm x 318 cm

Spațiu de siguranța: 530 cm x 668 cm

Grupa de vârsta: 3-12 ani înălțime maxima de cădere: 125 cm

 • - Carusel 3-12ani - similar (LKE1278) ~ 1 bucăți

Caruselul pe cadru metalic de forma circulara fixate pe același cadru cu arc.

Materialele utilizate combina elementele din lemn si PVC cu prelucrare cu cadru robust din otel.

Dimensiuni: R-125 cm

Spațiu de siguranța: R - 525 cm înălțime maxima de cădere: 57 cm Grupa de vârsta: 3-12 ani

 • - Balansoar pe arc 3-12ani - similar (LKA02-547) - 1 bucata

Balansoar pe arc cu două locuri, având la mijloc un joc tematic, cu scaune rotunde din lemn și cu mânere de susținere metalice.

Structura locului dejoacă este din metal. Panourile si șezuturile sunt confecționate din material lemnos stratificat Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate eiementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

Dimensiuni: 110 cm x R 49 cm

Spațiu de siguranța: 310 cm x 224 cm Grupa de vârsta: 3-12 ani înălțime maxima de cădere: 40 cm

Deasemenea locul de joaca va fi dotata cu următoarele elemente:

- Banca din lemn clasica - 6 bucăți

Bancă din lemn pe structură metalică, de formă dreptunghiulară, cu spătar, pentru mai multe persoane.

Materialele utilizate: Structura băncii este din lemn de pin. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

- Cos de gunoi gunoi - 1 buc.

Coșul este circular din tablă placat pe exterior cu lamele de lemn si se poziționează prin intermediul a trei picioare metalice cu ajutorul butoanelor.

Spațiu de siguranța a echipamentelor se va realiza dintr-un strat de pietriș cu granulație cuprinsa între 2 și 8 mm; stratul trebuie sa aiba minim 10 cm. Suprafața de pietriș necesara a se realiza ca zona de singuranta va fi de 67,51 mp.

In zonele de aterizare a echipamentelor se vor realiza suprafețe sintetice cu grosimea de 2 până la 4 cm de tip pavimente elastic (tartan) pe placa de beton in suprafața de 29,05mp.

Delimitarea dintre spațiul verde si pietrișul se va face cu bordura din lemn in lungime de 7,74m.

Finisajele propuse se caracterizează prin aspect modern, durabilitate si rigiditate la montare.

Din punct de vedere al rezistentei si stabilitatii structura de rezistență a echipamentelor de joaca propuse va fi realizat in punctele de amplasare in teren sub forma unor fundații izolate cu dimensiunile (25x25-80)cm respectând adancimea minima de inghet a zonei.

Pentru băncile propuse fundațiile vor fi izolate cu dimensiunile (20x50x80)cm sub tălpile metalice din țeava rectangulara (70x50-400)mm.

Soluția Locului de joaca (Varianta 1) prezintă avantajul costului cel mai redus.

3.2.2. Varianta constructiva de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia

Varianta constructiva de realizare a investiției, selectata de proiectant este: Varianta 1 - Loc de joaca - varianta 1

Alegerea acestei variante constructive s-a realizat avand in vedere avantajele pe care le comporta, comparativ cu Varianta 2, respectiv:

 • - Folosirea de materiale naturale ușor de procurat si punere in opera

 • - Atractivitatea crescută a obiectivului.

3.2.3. Echiparea si dotarea specifica funcțiunii propuse - Varianta 1

Dotarea si echiparea obiectivului se va face cu elementele de bază necesare funcțiunii

Obiectivul va avea următoarele echipamente:

Ansamblu de joaca 3-12 ani - similar (LKKD0395)

buc.

1

Carusel - similar (LKE1278)

buc.

1

Balansoar pe arc - similar (LKA02-547)

buc.

1

Deasemenea obiectivul va fi dotat cu următoarele elemente:

Banca clasica - similar (LKP02-A43)

buc.

6

Cos de gunoi - similar (LKP 1235)

buc.

1

 • 3.3. Costurile estimative ale investiției:

  • 3.3.1. Costuri estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea in considerare a costurilor unor investiții similare, corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investiții

Varianta 1 - Loc de joaca - varianta 1

Hotararea nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare, nu cuprinde tipul de lucrări ce urmeaza sa se realizeze in timpul obiectivului. In plus, aceasta hota rare a fost abrogata, iar in prezent nu exista un standard de cost înlocuitor.

In Municipiul Bacau nu s-a realizat o alta investiție similara. Costurile estimate au avut la baza oferte de preț si preturile pieței pentru diverse tipuri de lucrări.

Valoarea totala de investiții este de 62.247,92 Iei din care valoarea fara TVA este 52.309,18 lei.

Devizul general este prezentat in continuare, in timp ce devizele pe obiecte sunt anexate la documentație.

Varianta 2 - Loc de joaca - varianta 2

Valoarea totala de investiții este de 64.300,90 lei din care valoarea fara TVA este 54.034,37 lei. Devizul general este prezentat in continuare, in in timp ce diferentele fata de Varianta 1 sunt sintetizate in paragrafele următoare.

Obiectivul va avea următoarele echipamente:

Ansamblu de joaca 3-12 ani - similar (LKKD0395)

buc.

1

Carusel - similar (LKE1278)

buc.

1

Balansoar pe arc - similar (LKA02-547)

buc.

1

Deasemenea obiectivul va fi dotat cu următoarele elemente:

Banca clasica - similar (LKP02-A43)

buc.

6

Cos de gunoi - similar (LKP 1235)

buc.

1

(    3.3.2. Costuri estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a

investiției publice

Din punct de vedere al costurilor pentru perioada de operare a investiției, pentru scenariul de referința acestea au fost dimensionate după cum urmeaza : - cheltuieli cu intretinerea si reparațiile echipamentelor si dotărilor, dimensionate cu valoarea 0 in primii ani, in care investiția va fi in garanție, iar ulterior cu sume progresive crescătoare, pe măsură acumulării de uzura fizica si morala la nivelul echipamentelor si dotărilor:

Costurile cu intretinerea si reparațiile infrastructurii sunt estimate la aproximativ 30% din valoarea echipamentelor inițiale. Costurile sunt indexate anual cu 5%.

CONCLUZII PRIVIND COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

Perioada

Costuri Varianta 1 (lei cu TVA)

Costuri Varianta 2 (lei cu TVA)

Recomandata

Realizarea investiției

62.247,92

64.300,90

Varianta 1

Contribuția proprie la realizarea investiției

100%

100%

Varianta 2 comporta costuri investitionale mai mari. Anaîizand cumulativ perioadele de realizare si operare a investiției, Varianta 1 este varianta optima, atat din punct de vedere economic, cat si tehnic.

3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importantă a construcțiilor, după caz:
 • - studiu topografic; - DA

 • - studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a terenului; - NU E CAZUL

 • - studiu hidrologic, hidrogeologic; - NU E CAZUL

 • - studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice; - NU E CAZUL

 • - studiu de trafic si studiu de circulație; - NU E CAZUL

 • - raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică; - NU E CAZUL

 • - studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere - NU E CAZUL

 • - studiu privind valoarea resursei culturale - NU E CAZUL

 • - studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției. - NU E CAZUL

 • 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției:

Scenariul 1 si Scenariul 2:

Nr. Crt.

Grafic de realizare

ANUL 1

L1

L2

L3

L4

L5

L6

1

Avize, acorduri si autorizații

2

Proiectare

4

Organizare de șantier

5

Asistenta tehnica

6

Execuție lucrări de investiții

7

Dirigentie de șantier

8

Organizare procedura achiziții publice pentru contractarea dotărilor

9

Dotare investiție

10

Recepția lucrărilor

4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PROPUS(E)

Analiza cost-beneficiu a fost realizata cu respectarea prevederilor HG 907/2016 si reglementarilor naționale si europene privind investițiile din fondurile publice.

Prezenta analiza cost-beneficiu a fost realizata după liniile directoare date de Documentul de lucru nr.4 al Comisiei Europene „Orientări privind metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu”.

 • 4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința si

prezentarea scenariului de referința

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiara) este de a calcula indicatorii performantei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Aceasta analiza este dezvoltata, in mod obișnuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului legal) al infrastructurii.

Amplasamentul Proiectului

Municipiul Bacau, str. Letea 32, județul Bacau.

Definirea obiectivelor:

Obiectivul generai il constituie crearea de noi activitati culturale educative si sportive. Obiectivele specifice:

Locul de joaca oferă experiențe esențiale si de dezvoltare a copiilor in domenii precum abilitatiile sociale, creativitatea, raționamentul, etc., deasemenea posibilitatea de creeare a unei zone de sport si recreație si pentru persoanele adulte.

Orizontul de timp:

Proiectul are in vedere un orizont de timp de 20 de ani in conformitate cu indicative privind elaborarea analizei cost-beneficiu.

Ipoteze de lucru:

 • -  Rata de actualizare utilizata in analiza financiara pentru fluxurile de numerar viitoare a fost stabilita la 5%

 • -  Se face abstracție de faptul ca investiția se realizează (executa) in 6 luni calendaristice (durata efectiva de construire a investiției) si se va considera anul unu, an de realizare a investiției, toate costurile investitionaîe urmând a fi atribuite primului an de analiza. S- au considerat următorii 20 ani de operare.

Valoarea investiției este de 62.247,92 lei cu TVA

 • - Valoarea reziduala rezultata la sfârșitul periodei de analiza este data de valoarea potențiala de vanzare a sistemului. Data fiind uzura fizica si morala la care sunt supuse elementele investitionaîe in decursul timpului se poate considera o valoare reziduala la căpătui a 20 de ani de 15% din valoarea investiției.

 • 4.2.   Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Principalele tipuri de vulnerabilitate generatoare de situații de urgenta si care pot afecta investiția, grupate in funcție de natura lor sunt:

Vulnerabilități naturale:

 • - Fenomene meteorologice periculoase

 • - Incendii de orice fel

 • - Fenomene distructive de origine geologica alunecări de teren sau cutremure de pamant.

Vulnerabilități Tehnologice:

 • - Accidente, avarii, explozii si incendii

 • - Poluare ape

 • 4.3.   Situația utilităților si analiza de consum:

Utilitățile necesare se regăsesc pe raza municipiului Bacau si deservesc zona propusa pentru amplasarea organizării de șantier.

 • 4.4.   Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Impactul social manifestat prin: asigurarea unui nivel optim al calitatii vieții.

 • b) estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției: in faza de realizare, in faza de operare;

Forța de munca estimata este: In faza de Operare: 2; In Faza de realizare: 20

Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, după caz;

Impactul de mediu manifestat prin: evitarea poluării solului si a pânzei fratice si imbunatajirea controlului factorilor de risc împotriva bolilor.

 • c) impactul obiectivului de investiții raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integrează, după caz.

Impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integrează este minim si nu prezintă probleme desosebite.

 • 4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investiții.

UAT Bacau nu va percepe taxe pentru utilizarea serviciului in obiectivul de investiții.

 • 4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate, sustenabilitatea financiara.

Analiza financiara are ca scop demonstrarea faptului ca proiectul de investiții este pe de o parte, necesara din punct de vedere economic si contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii regionale, iar pe de alta parte pentru a arata necesitatea intervenției financiare a bugetului local sau de stat pentru ca proiectul sa fie viabil din punct de vedere financiar.

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica si măsură din punct de vedere monetar impactul proiectului si de a determina costurile si beneficiile aduse de acesta.

De asemenea, analiza financiara va evalua profitabilitatea financiara a investiției ce va fi determinata cu indicatorii de performanja financiara precum: fluxul de numerar cumulat, rata interna de rentabilitate a investi iei, valoarea neta actualizata corespunzătoare si raportul cost/beneficiu. Acești indicatori se regăsesc calculatii in cadrul anexelor.

Pentru determinarea fezabilității financiare a proiectului vor fi urmăriți următorii indicatori de performanta:

Valoarea actuala neta (VAN) - este valoarea obtinuta prin actualizarea fluxurilor de numerar cu o rata de actualizare;

Rata interna de rentabilitate (RIR) - este acea valoare a ratei de actualizare pentru care valoarea actuala neta este egala cu zero;

Analiza financiara, care a fost realizata in doua variante „Scenariu 1" si „Scenariu 2”, folosind metoda incrementala a constat in parcurgerea următoarelor etape:

 • a) Investiția de capital

 • b) Evoluția prezumata a costurilor de operare

 • c) Evoluția prezumata a tarifelor

 • d) Evoluția prezumata a veniturilor

 • e) Sustenabilitatea proiectului

 • f) Calculul principalilor indicatori financiari: Rata rentabilității financiare interne si Valoarea financiara neta actualizata precum si raportul cost beneficiu.

 • a) Investiția de capital

Costul total cu investiția cuprinde cheltuieli cu objinerea de avize si acorduri, cu proiectarea, asistenta tehnica si consultanta, cheltuieli pentru lucrările de execuție, cheltuieli cu organizarea de șantier, taxe si comisioane, cheltuieli cu darea in exploatare etc.

Bugetului total al Proiectului inclusiv TVA conform DG este:


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

AMENAJARE LOC DE JOACA COPII Letea 32-46 (LETEA 32)


VARIANTA 1

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

LEI

LEI

LEI

1

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utiiitatilor

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa

0,00

0,00

0,00

2.2.

Racord Canalizare

0,00

0,00

0,00

2.3.

Alimentare cu energie electrica

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

225,00

42,75

267,75

3.1.1. Studii de teren (studii topo)

225,00

42,75

267,75

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații (Doc CU+Doc Avize+Doc Cadastrale)

1.500,00

285,00

1.785,00

3.3.

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

8.350,00

1.586,50

9.936,50

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate a lucrărilor de intervenții si deviz general

2.250,00

427,50

2.677,50

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor (DTAC)

1.500,00

285,00

1.785,00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

600,00

114,00

714,00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

4.000,00

760,00

4.760,00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanța

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistență tehnică

3.250,00

617,50

3.867,50

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1.500,00

285,00

1.785,00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

500,00

95,00

595,00

3.8.2. Dirigintie de șantier

1.750,00

332,50

2.082,50

TOTAL CAPITOL 3

13.325,00

2.531,75

15.856,75


CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

12.298,18

2.336,65

14.634,83

4.1.1.

Arhitectura

5.528,83

1.050,48

6.579,31

4.1.1.1

Lucrări arhitectura

5.528,83

1.050,48

6.579,31

4.1.2.

Structura de rezistenta

0,00

0,00

0,00

4.1.2.1

Echipare loc de joaca - infrastructura echipamente

6.769,35

1.286,18

8.055,53

4.1.3.

Instalații

0,00

0,00

0,00

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

4.433,46

842,36

5.275,82

4.2.1

Manopera montaj echipamente

4.319,71

820,74

5.140,45

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

9.538,74

1.812,36

11.351,10

4.3.1

Echipamente loc de joaca

9.538,74

1.812,36

11.351,10

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

3.837,01

729,03

4.566,04

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

30.107,39

5.720,40

35.827,79

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

3.000,00

570,00

3.570,00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

2.000,00

380,00

2.380,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.000,00

190,00

1.190,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

1.206,05

0,00

1.206,05

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ÎSC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

93,66

0,00

93,66

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

18,73

0,00

18,73

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M

93,66

0,00

93,66

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1000,00

0,00

1.000,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

4.170,74

792,44

4.963,18

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500,00

95,00

595,00

TOTAL CAPITOL 5

8.876,79

1.457,44

10.334,23

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepție

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

52.309,18

9.938,74

62.247,92

din care C + IVI (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

18.731,64

3.559,01

22.290,65

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

AMENAJARE LOC DE JOACA COPII ANL 32-46 (Letea 32)

VARIANTA 2

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

Crt.

LEI

LEI

LEI

1

3

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa

0,00

0,00

0,00

2.2.

Racord Canalizare

0,00

0,00

0,00

2.3.

Alimentare cu energie electrica

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

225,00

42,75

267,75

3.1.1. Studii de teren (Studiu Topo)

225,00

42,75

267,75

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații (Doc CU+Doc Avize+Doc Cadastrale)

1.500,00

285,00

1.785,00

3.3.

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificare performantei energetice si audituî energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

8.350,00

1.586,50

9.936,50

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate a lucrărilor de intervenții si deviz general

2.250,00

427,50

2.677,50

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor (DTAC)

1.500,00

285,00

1.785,00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

600,00

114,00

714,00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

4.000,00

760,00

4.760,00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistența tehnică

3.250,00

617,50

3.867,50

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1.500,00

285,00

1.785,00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului ia fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

500,00

95,00

595,00

3.8.2. Dirigintie de șantier

1.750,00

332,50

2.082,50

TOTAL CAPITOL 3

13.325,00

2.531,75

15.856,75

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

12.264,20

2.330,20

14.594,40

4.1.1.

Arhitectura

5.528,83

1.050,48

6.579,31

4.1.1.1

Lucrări arhitectura

5.528,83

1.050,48

6.579,31

4.1.2.

Structura de rezistenta

0,00

0,00

0,00

4.1.2.1

Echipare loc de joaca - infrastructura echipamente

6.735,37

1.279,72

8.015,09

4.1.3.

Instalații

0,00

0,00

0,00

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

4.433,46

842,36

5.275,82

4.2.1

Manopera montaj echipamente

4.433,46

842,36

5.275,82

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

11.141,42

2.116,87

13.258,29

4.3.1

Echipamente ioc de joaca

11.141,42

2.116,87

13.258,29

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

3.837,01

729,03

4.566,04

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

31.676,09

6.018,46

37.694,55

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

3.000,00

570,00

3.570,00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

2.000,00

380,00

2.380,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.000,00

190,00

1.190,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

1.205,67

0,00

1.205,67

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

93,49

0,00

93,49

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

18,70

0,00

18,70

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M

93,49

0,00

93,49

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1000,00

0,00

1.000,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

4.327,61

822,25

5.149,85

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500,00

95,00

595,00

TOTAL CAPITOL 5

9.033,28

1.487,25

10.520,53

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepție

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

54.034,37

10.266,53

64.300,90

din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+.4.1+4.2+5.1.1)

18.697,66

3.552,56

22.250,22

 • b) Evoluția prezumata a costurilor de operare

Pentru menținerea stării de viabilitate a obiectivului in intervalul duratei normale de funcționare se prezuma următoarele cheltuieli.

In zona nu exista zona de recreere pentru copii in condiții optima si locuitorii din zona nu pot beneficia de servici conforme.

Varianta 1

Determinarea fluxurilor de cheltuieli - Varianta 1, au fost înscrise valori rezultate in urma următorului raționament.

Categoriile de cheltuieli de operare la Varianta 1 sunt următoarele:

Costuri de întreținere si înlocuire (întreținere curenta) - Costurile de întreținere sunt acele cheltuieli legate de întreținerea si funcționarea in bune condiții a sistemului de joaca. Astfel au fost considerate cheltuieli pentru reparații si înlocuiri periodice in valoare de 20,000 lei anual.

Costuri de exploatare - costurile de exploatare aferente amenajării locului de joaca a fost prezumat a fi de 10.000 lei anual.

Varianta 2

Determinarea fluxurilor de cheltuieli - Varianta 2, au fost înscrise valori rezultate in urma următorului raționament.

Categoriile de cheltuieli de operare la Varianta 2 sunt următoarele:

Costuri de întreținere si înlocuire (întreținere curenta) - Costurile de întreținere sunt acele cheltuieli legate de întreținerea si funcționarea in bune condiții a sistemului de joaca. Astfel au fost considerate cheltuieli pentru reparații si înlocuiri periodice in valoare de 30.000 lei anual.

Costuri de exploatare - costurile de exploatare aferente amenajării locului de joaca a fost prezumat a fi de 20.000 lei anual.

Evoluția prezumata a costurilor este prezentata in Tabelul 1, Tabelul 2 si Tabelul 3 al analizei.

 • c) Evoluția prezumata a tarifelor

UAT Bacau nu va percepe taxe pentru utilizarea parcului.

 • d) Evoluția prezumata a veniturilor

In varianta scenariu 1, nu exista venituri generate la bugetul Municipiului Bacau.

In varianta scenariu 2, realizarea obiectivului nu va genera venituri la bugetul Municipiului Bacau.

Rentabilitatea financiara a scenariului 1 se regăsește in Tabelul nr. 4 al Analizei economico-financiare.

 • e) Sustenabilitatea financiara a proiectului

Din analiza fluxurilor de numerar înregistrat la sfârșitul fiecărui an reiese faptul ca proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor proiectului. Solicitantul prezintă modul in care in orizontul de timp al proiectului sursele de finanțare vor egala in mod consistent plățile an după an. Sustenabilitatea este demonstrata atunci când fluxul de numerar generat cumulat este pozitiv pentru toti anii luati in considerare. Consiliul local trebuie sa asigure din fonduri proprii contribuția proprie la investiție. Costurile operaționale (întreținere) vor fi suportate in întregime tot de către Consiliul Local. Aceasta face ca fluxul net de numerar cumulat sa fie negativ pe toata perioada analizata deoarece aceasta investiție nu produce venituri. Tabelul nr. 5

 • f) Profitabilitatea financiara a investiției

Profitabilitatea financiara a investiției a fost determinate prin estimarea ratei financiare de rentabilitate a investiției FRR/C pe baza fluxului de numerar net actualizat cu rata de actualizare de 5 % si prin calcularea venitului net actualizat al investiției VNA/C.

Indicatorii financiari arata capacitatea beneficiilor financiare ale proiectului de a susține costul total cu investiția indiferent de sursele de finanțare ale acestuia. Faptul ca VNA/C este negativ, iar FRR/C este mai mic decât rata de actualizare arata ca proiectul necesita intervenție financiara din fonduri nerambursabile pentru a fi viabil.

Rata interna a rentabilității financiare a investiției este calculata luând in considerare costurile totale ale investiției ca o ieșire (împreuna cu costurile de exploatare), iar beneficiile ca o intrare. Ea masoara capacitatea veniturilor din exploatare de a susține costurile investiției.

De asemenea, s-a determinat si raportul cost/beneficii, unde costurile se refera la cheltuielile de exploatare pe perioada de referința, iar beneficiile se refera la veniturile obținute din exploatarea investiției.

Indicatorii financiari ai investiției

Valoare (Mii ron)

VALOAREA ACTUALIZATA NETA (20 ani)

- 46.583,234

RATA INTERNA DE RENTABILITATE (20 ani)

- 9,39%

VNA/C are o valoare negativa datorita fluxului de numerar negativ in primii ani de implementare, care datorita procedurii de actualizare, are un impact mult superior decât anii următori ai analizei când se înregistrează valori pozitive.

Determinarea rentabilitatatii financiare a investiției este prezentata detaliat in Tabelul 4 de mai sus.

Astfel proiectul necesita intervenție financiara, deoarece VNAF/C este negativ, iar R1RF/C este mai mica decât rata de actualizare (RIRF/C < 5)

 • 4.5. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate.

întrucât obiectul de investii are o valoare totala estimata ce nu depășește pragul pentru care documentația tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 s-a elaborat Analiza Cost Eficacitate.

Analiza cost-eficacitate este utilizata atunci când masurarea beneficiilor in termeni monetari este imposibila sau informațiile necesare sunt dificil de determinat sau in orice alt caz când orice încercare de a face o măsurare precisa monetara a beneficiilor ar fi dificila sau deschisa litigiului.

Analiza cost eficacitate va compara varianta scenariu 1 cu varianta scenariu 2.

In varianta scenariu 2 nu se vor mai realiza lucrările de amenajare a locului de joaca, fiind costurile mai mari.

Comparația economica a variantelor:

Varianta

Valoarea investiție

Observații

Fara TVA

CU TVA

Scenariu 1

52.309,18

62.247,92

îndeplinește obiectivele generale si specifice

- valoare optima

Scenariu 2

54.034,37

64.300,90

îndeplinește obiectivele generale si specifice - are o valoare mai mare

Pentru a fundamenta decizia de alegere a uneia dintre cele doua variante luate in calcul s-a folosit metoda analizei multi criteriale.

Analiza multi criteriala ia in considerare simultan o varietate de obiective in legătură cu intervenția evaluata. Ea facilitează considerarea ca in evaluarea investiției obiectivele decidentului public ar putea sa nu fie incluse in analiza financiara sau analiza economica.

Premisele care au stat la baza rezultatului expus mai jos sunt următoarele:

 • -  Obiectivele au fost definite corespunzător fiind exprimate in variabile măsurabile

 • -  Odata constituit vectorul obiectivelor li s-a atribuit o pondere reflectând importanta relativa a acestora

 • -  Analiza impactului a constat in analizarea pentru fiecare din criteriile alese a efectelor pe care le produce. Rezultatele in cazul de fata sunt calitative (judecata de merit)

 • -  Estimandu-se efectele intervenției exprimate in criteriile selectate li s-au acordat un anumit scor

 • -  Scorurile au fost agregate pe baza preferințelor relevate

Punctajul acordat a fost stabilit astfel, 4 (impact maxim) pentru varianta cu proiect si 1 (impact minim) pentru varianta 2.

Analiza multicriteriala pentru alegerea proiectului, variantei)

Varianta 1: Scenariu 1

Scor

Pondere

Impact

Asigurarea unui nivel optim al calitatii vieții

4

0.4

1,6

Integrarea individului in comunitate

3

0.4

1,2

Imbunatatirea controlului factorilor de risc pentru individ

3

0.2

0.6

Total

10.0

Varianta 2: Scenariu 2

Scor

Pondere

Impact

Asigurarea unui nivel optim al calitatii vieții

4

0.4

1,6

Integrarea individului in comunitate

4

0.4

1,6

Imbunatatirea controlului factorilor de risc pentru individ

4

0.2

0,8

Total

12.0

Din analiza multicriteriala rezulta ca impactul Variantei 2: Scenariu 2 are un impact minimal pe când Varianta 1: Scenariu 1 are un impact relevant in conformitate cu metodologia folosita in ACB. Rezulta ca varianta 1 este varianta optima din punct de vedere tehnico-economic.

Investiția propusa va conduce la conformarea cu standardele de educație UE si necesita o analiza economica foarte sofisticata in scopul de a decide daca proiectul va primi finanțare, in acest caz, procedura de evaluare ar trebui sa se bazeze mai degraba pe analiza cost-eficacitate. întrebarea relevanta pentru evaluare este "care este cel mai mic cost de conformare?”.

Având in vedere ca investiția se incadreaza pe standardele de cost in vigoare rezulta ca Costul unitar dinamic sau Costul dinamic de generare se afla sub pragul limita.

 • 4.6. Analiza de senzitivitate

întrucât obiectul de investiții are o valoare totala estimata ce nu depășește pragul pentru care documentajia tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 s-a elaborat Analiza Cost Eficacitate.

Analiza de senzitivitate si propune sa stabilească cat de sensibil va fi viitorul obiectiv la unele modificări ale variabilelor cheie, ce pot aparea in cursul exploatării sale viitoare si se concretizează in variații ale indicatorilor privind rentabilitatea financiara a proiectului - RIR (rata interna de rentabilitate) si VNA (venitul net actualizat).

Procedura urmata in realizarea prezentei analize a cuprins:

 • •  Identificarea variabilelor utilizate pentru calcularea ieșirilor si intrărilor analizei financiare si economice

 • •  Eliminarea variabilelor dependente din punct de vedere determinist care pot conduce la distorsiunea rezultatelor si la înregistrări duble.

 • •  Alegerea variabilelor conform analizei calitative a impactului lor.

 • •  Identificarea variabilelor critice

Variabilele critice care au fost identificate si care vor fi utilizate in cadrul analizei

de senzitivitate sunt:

 • >   Cheltuielile cu investiția

 • >   Dinamica in timp a costurilor de operare-pret intervenție (întreținere)

Efectuând corelațiile necesare se concluzionează ca proiectul nu este sensibil la variația cheltuielilor de operare si nici la variația costurilor de investiție.

De asemenea analiza de senzitivitate a proiectului efectuata arata ca variația VAN este mai mica de 5% iar reducerea RIR este mai mica decât 1%, relevandu-se faptul ca proiectul nu este sensibil la modificarea acestor variabile.

4.7. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

In cadrul acestui capitol sunt prezentate riscurile ce pot aparea pe parcursul derulării implementării si in perioada de funcționare a proiectului precum si masurile ce pot fi aplicate pentru reducerea acestora.

Riscuri identificate in perioada de implementare si operare pe perioada implementării proiectului putem identifica următoarele riscuri:

 • •  Costurile de investire vor fi mai mari decât bugetul alocat

 • •  Creșterea tarifului practicat

Riscuri interne:

Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfășurare al activitatilor prevăzute in planul de acțiune al proiectului, in faza de proiectare sau in faza de execuție:

 • a) Etapizarea eronata a lucrărilor;

 • b) Erori in calculul soluțiilor tehnice;

 • c) Executarea defectuoasa a unei/unor parii din lucrări;

 • d) Nerespectarea normativelor si legislației in vigoare

 • e) Comunicarea defectuoasa intre entitatile implicate in implementarea proiectului si executantii contractelor de lucrări si achiziții echipamente si utilaje.

Riscuri externe:

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul proiectului;

 • a) Obligativitatea repetării procedurilor de achiziti datorita gradului redus de participare la licitații;

 • b) Obligativitatea repetării procedurilor de achiziții datorita numărului mare de oferte neconforme primite in cadrul licitațiilor;

 • c) Creșterea nejustificata a preturilor de achiziție pentru utilajele si echipamentele implicate in proiect;

Administrarea riscurilor interne ale proiectului:

 • a) In planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de acțiune au fost prevăzute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

 • b) Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

 • c) Managerul de proiect, împreuna cu responsabilul juridic si responsabilul tehnic se vor ocupa direct de colaborarea in bune condiții cu entitatile implicate in implementarea proiectului;

 • d) Responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de execuție al lucrărilor, avand o bogata experiența in domeniu; se va implementa un sistem foarte riguros de supervizare a lucrărilor de execuție. Acesta va presupune organizarea de raportări parțiale pentru fiecare stadiu al lucrărilor in parte. Acestea vor fi prevăzute in documentația de licitație si la încheierea contractelor;

 • e) Se va urmări încadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevăzute;

 • f) Se va urmări respectarea specificațiilor referitoare la materialele, echipamentele si metodele de implementare a proiectului;

 • g) Datorita creșterii gradului de poluare pe parcursul executării lucrărilor de construcție, se va pune accent pe protecția si conservarea mediului înconjurător.

Administrarea riscurilor externe proiectului:

 • a) Asigurarea condițiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piața, in vederea obținerii unui număr cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achiziție lucrări, echipamente si utilaje;

 • b) Estimarea cat mai realista a creșterii preturilor pe piața.

Activitatea de decizie la nivel financiar

Sistemul va combina elementele esențiale ale funcției de înregistrare si control logic cu procesul de raportare metodica. Succint, prin activitatea decizionala înțelegem următoarele: alegerea strategiilor, alocarea intre activitati, revizuirea bugetului, verificarea contabila interna.

Analiza de senzitivitate studiază efectele asupra rentabilității investiției ale variabilelor individuale, ale variabilelor cheie ale modelului.

Analiza de risc evalueaza efectele variabilelor simultane ale acestora asupra RIR si VNF.

Alte mecanisme de gestionare a riscului

Reacția la Risc

Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se împart in următoarele categorii;

Evitarea riscului - implica schimbări ale planului de management cu scopul de a elimina apariția riscului;

Transferul riscului - împărțirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de asigurare, garanții);

Reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al riscului;

Planuri de contingența - planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul apariției riscului.

 • 5. Scenariul/Optiunea Tehnico-Economic(a) Optim(a), Recomandat(a)

5,1. Comparația scenariilor/optiunilor propuse,din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Cele doua scenarii isi propun doua lucruri similare ca tema de proiectare. Cele doua scenarii doresc sa realizeze un spațiu in care sa se poata desfasura in condiții optime activitatile recreeative in aer liber.

Abordările celor doua scenarii au, in consecința, puncte similare, determinate de factorii economici in funcție de piața serviciilor cu implicațiile pe care le are contextul social si economic al României asupra acestora.

In consecința, cele doua scenarii au identificat următoarele aspecte definitorii: Criteriu: durata de funcționare

Varianta 1 - Durata de funcționare a Locului de joaca este de 8 luni pe an (martie ~ octombrie).

Varianta 2 - Durata de funcționare a Locului de joaca este de 8 luni pe an (martie -octombrie).

Cu privire la durata de funcționare ambele opțiuni asigura funcțiunea recreeativa in zona prin posibilitatea utilizării spațiului propus.

Criteriu: capacitate de primire

Varianta 1 - Locul de joaca are capacitate de primire nelimitata.

Varianta 2 - Locul de joaca are capacitate de primire nelimitata. Ambele scenarii sunt favorabile.

Criteriu: diversitate funcționala

Varianta 1 - Amenajarea are in componenta elemente de joaca si divertisment in aer liber.

Tipul de organizare funcționala al Locului de joaca:

 • - Echipamente joaca

 • - Mobilier urban (banei, coșuri gunoi)

Varianta 2 - Tipul de organizare funcționala al Locului de joaca:

 • - Echipamente joaca

 • - Mobilier urban (banei, coșuri gunoi)

Ambele scenarii oferă spatii necesare acestor activitati dar Varianta 1 oferă folosirea de materiale naturale ușor de achiziționat.

Criteriu: organizarea spațiala in urma intervenției

Varianta 1 - Terenul este ocupat echilibrat in acest scenariu, urmând o schema funcționala prezentata mai sus in detaliu.

Varianta 2 - Si in aceasta propunere terenul este ocupat aproape la fel ca in Varianta 1. Criteriu: Imagine arhitecturala reprezentativa

Variantal - Propunerea amenajării a urmărit crearea unei imagini arhitecturale reprezentative, reconoscibile.

Varianta 2 - Si aceasta propunere creeaza o imagine arhitecturala plăcută. La categoria imagine arhitecturala, ambele scenarii au un impact vizual pozitiv. Criteriu: execuție

Varianta 1 - A se consulta devizul general.

Varianta 2 - A se consulta devizul general.

Lucrările de construire se estimează ca vor implica eforturi in ambele variante. Calcul scenariu 1.

Valoare totala de investiție (cu TVA) = 62.247,92 lei

Valoare C+M (cu TVA) =22.290,65 lei

Calcul scenariu 2.

Valoare totala de investiție (cu TVA) = 64.300,90 lei

Valoare C+M (cu TVA) = 22.250,22 lei

Concluzii:

Varianta 1 este mai economica decât Varianta 2

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

Varianta propusa este Scenariul 1 ca varianta optima de implementat. Deoarece:

Pentru Varianta 1, proiectul ar fi implementat cu avantaje majore pe termen lung;

- dezvoltarea zonei prin creerea unui spațiu de recreere in cartierul Letea bloc nr. 32

Costurile de realizare in Varianta 1 sunt mai mici decât cele de la Varianta 2.

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind
 • a) obținerea si amenajarea terenului

Terenul este proprietatea Primăriei Bacau, conform acte anexate Se vor crea alei pietonale

 • b) asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului Obiectivul nu necesita racord la utilitati.

 • c) soluția tehnica, cuprinzând descrierea din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functionai-arhitectural si economic, a principalelor lucrări pentru investiția de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propuși;

După fazele de proiectare si autorizare a documentațiilor, implementarea intervenției descrise in capitolele anterioare presupune parcurgerea următoarelor etape tehnice principale:

 • 1. Lucrări de organizare a execuției: delimitarea zonelor de lucru si de acces pe sit, instalarea infrastructurii pentru organizarea de șantier.

 • 2. Lucrări de pregătire a amplasamentului: decopertarea stratului vegetal, săpături, evacuări/ transport la zona de depozitare.

 • 3. Lucrări de infrastructura: armare, cofrare si turnare a fundației, inclusiv izolații, protecții, umpluturi si instalațiile sub cota zero.

 • 4. Lucrări de finisare exterioara;

 • 5. Lucrări de refacere a amplasamentului si amenajare exterioara, in urma eliberării terenului de organizarea de șantier;

 • 6. Instalare, conectare si punere in funcțiune a echipamentelor;

 • 7. Mobilare exterioara, decoratiuni, etc.

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții

a) indicatori maximali

VARIANTA 1

Valoarea totala a obiectivului de investiții, cu TVA = 62.247,92 iei

Valoarea totala a obiectivului de investiții, fara TVA = 52.309,18 lei

Din care constructii-montaj (C+M) = 18.731,64 lei

VARIANTA 2

Valoarea totala a obiectivului de investiții, cu TVA = 64.300,90 lei

 • -   Valoarea totala a obiectivului de investiții, fara TVA = 54.034,37 lei

Din care constructii-montaj (C+M) = 18.697,66 lei

 • b) indicatori minimali

Proiectul a analizat din punct de vedere tehnic si economic realizarea următoarelor obiective in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare:

 • - Amenajarea terenului

  Indicatori

  Indicatori proiect

  SCENARIUL 1

  Indicatori proiect

  SCENARIUL 2

  Suprafața terenului

  127,0 mp

  127,0 mp

  Suprafața amenajata

  96,56 mp

  96,56 mp

  Valoarea lucrărilor de baza-C+M

  22.290,65 lei

  22.250,22 lei

  Alte costuri

  39.957,27 lei

  42.050,68 lei

  Valoarea investiției

  62.247,92 lei

  64.300,90 lei

  Numărul de beneficiari directi

  nelimitat

  nelimitat

  Cost investiție / mp

  644,65 lei/mp

  665,92 lei/mp

 • c) durata estimativa (proiectare+executie) a obiectului de investiții este de 6 luni.

 • 5.5. Prezentarea modului în care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punct de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

Beneficiarul va depune toate diligentele necesare pentru a asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate.In acest sens vor fi respectate prevederile Certificatului de Urbanism si eventualele condiționări din avizele si acordurile de principiu eliberate de autoritatile competente.Pe parcursul derulării investiției se va urmări conformarea la normativele aplicabile domeniului construcțiilor,precum si respectarea de către constructor a codului muncii si a legislației aplicabile.Nu vor fi restricționate categorii de utilizatori de la folosirea acesteia.

Proiectul a fost întocmit in conformitate cu prescripțiile tehnice in construcții in vigoare.

Rezistenta mecanica si stabilitate

Proiectarea structurala a fost realizata in conformitate cu normativele in vigoare asigurând respectarea cerințelor de performanta specifice.

Securitate la incendiu

Elementele de lemn ale mobilierului urban sunt ignifugate.

Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele nontoxice.

Igiena, sanatatea si mediul înconjurător

Obiectivul nu constituie o amenințare pentru igiena si sanatatea oamenilor.

Deseurile menajere se vor colecta in coșuri de gunoi propuse si ridicate de o firma de salubritate.

Siguranța si accesibilitatea in exploatare

Sunt eliminate cauzele care pot conduce la accidentarea utilizatorilor prin lovire, cădere, alunecare, punere accidentala sub tensiune, ardere, etc. in timpul efectuării unor activitati normale sau a unor lucrări de întreținere sau curățenie.

Protecție împotriva zgomotului

Obiectivul este in aer liber si nu sunt surse mari de zgomot.

Utilizarea sustenabila a resurselor naturale

Se vor folosi materiale naturale (pietriș mărunt)

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate, sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Sursele de finanțare ale investiției propuse prin proiect se constituie in conformitate cu legislația in vigoare si constau din fonduri proprii.

6, Urbanism, acorduri și avize conforme
 • 6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire - DA

 • 6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege -DA

 • 6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului - DA

 • 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților - DA

 • 6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară - DA

 • 6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice - NU E CAZUL

7. Implementarea investiției
 • 7.1. informații despre entitatea responsabila cu implementarea investiției Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este UAT Municipiul Bacau.

 • 7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare.

Durata estimata de implementare (achizitie+proiectare+autorizare) a obiectivului de investiție este de 4 luni.

Durata de execuție a lucrărilor de realizare a investiției este 8 luni.

Implementarea va fi monitorizata de către echipa de implementare a proiectului, desemnata de către beneficiar, care va avea si responsabilitatea raportării tehnice si financiare. Lucrările de șantier vor fi monitorizate de către dirigintii de șantier.

Entitatile cu responsabilități in implementarea proiectului sunt:

 • -  Beneficiarul - (monitorizare si controlul execuției lucrărilor, coordonarea implementării,

f alocarea resurselor)

 • - Proiectantul - (furnizarea de asistenta tehnica pe durata realizării lucrărilor)

 • - Executantul - (punerea in opera a variantei selectate)

 • - Dirigintele de șantier - (monitorizarea activitatii executantului si a conformării la prevederile legale)

Activitățile de monitorizare, implementare si control ale desfășurării proiectului se vor realiza pe amplasament si la sediul UAT Municipiului Bacau.

Pe parcursul execuției lucrărilor, data fiind varietatea de operațiuni necesare a fi efectuate si complexitatea proiectului, se estimează ca Executantul va trebui sa asigure un efectiv de minim 6 persoane, care sa fie alocate in șantier pentru punerea in opera a activitatilor prevăzute in proiect.

Eșalonarea costurilor exprimate in lei, cu TVA, coroborata cu graficul de realizare a investiției, este anexata.

r 7.3. Strategia de exploatare/operare si întreținere: etape, metode si resurse

■■

necesare

Exploatarea/operarea investiției va fi realizata de către compartimentul de specialitate din cadrul UAT Bacau. Accesul la infrastructura va fi liber si nu va fi restricționat pentru nici o categorie de utilizatori.

Beneficiarul va urmări comportamentul in exploatare al investiției, urmând sa solicite remedierea oricăror elemente se degradează, pe durata garanției lucrărilor, urmând ca ulterior sa elaboreze si sa aplice un plan propriu de mentenanta si intretinere.

Resursele necesare pentru exploatarea/operarea si întreținerea investiției se compun din resurse umane (3 locuri de munca nou create pentru obiectivului, precum si personalul din cadrul compartimentului de specialitate al UAT Bacau) si resurse financiare necesare acoperirii costurilor de operare identificate in cadrul analizei cost-eficacitate.

7.4. Recomandări privind aigurarea capacitatii manageriale si instituționale

Pe perioada de realizare a investiției se recomanda constituirea unei echipe de implementare, care sa cuprindă următoarele posturi:

 • □  Manager de proiect

 • □  Responsabil implementare si proceduri Ap- expert de specialitate

 • □  Responsabil financiar

Pe perioada de operare a investiției se recomanda constituirea unei echipe de operare, care sa cuprindă cel puțin următoarele posturi:

 • □  Responsabil mentenanta si intretinere

8.CONCLUZII SI RECOMANDĂRI

Obiectivul general al proiectului vizeaza reconversia funcționala a terenurilor si suprafețelor degradate in scopul revitalizarii mediului urban al Municipiului Bacau, reducerii poluării aerului si creșterea oportunităților de agrement si petrecere a timpului liber pentru locuitorii municipiului.

DATE SI INDICI CARE CARACTERIZEAZĂ INVESTIȚIA PROIECTATA

VARIANTA 1- pietriș

Regimul de inaltime al construcției noi este Parter

S teren = 127,00 mp.

S amenajata = 96,56 mp

Din care:

 • - Tartan = 29,05 mp (suprafața de aterizare)

 • - Zona pietriș = 67,51 mp

 • - Borduri de lemn = 7,74 ml

 • - Banei clasice propuse = 6 buc.

 • - Cos de gunoi din metal cu elemente din lemn = 1 buc.

P.O.T. = 76,03 %

C.U.T. = 0.76

Grad "IV" Rez.foc

Categoria “D” de importanta.

±0,00 = 160,80

B. PIESE DESENATE
 • 1. Plan de incadrare in zona;

 • 2. Plan de situație existent;

 • 3. Plan de situație coordonator rețele

 • 4. Plan de situație propus - varianta 1;

 • 5. Plan de amenajare - Propunere - varianta 1;

 • 6. Plan de situație propus - varianta 2;

 • 7. Plan de amenajare - Propunere - varianta 2;
S C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene.Nr.3,Județ Bacau CUI: RO 36886430. Nr.Reg.Com.: J4/4/2O17 Tel: 0756264979

Email: office@sspmbacau.ro. Web: www.sspmbacau.ro

Faza: SF

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

AMENAJARE LOC DE JOACA COPII Letea 32-46 (LETEA 32)


VARIANTA 1

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa

0,00

0,00

0,00

2.2.

Racord Canalizare

0,00

0,00

0,00

2.3.

Alimentare cu energie electrica

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

225,00

42,75

267,75

3.1.1. Studii de teren (studii topo)

225,00

42,75

267,75

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații (Doc CU+Doc Avize+Doc Cadastrale)

1.500,00

285,00

1.785,00

3.3.

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

8.350,00

1.586,50

9.936,50

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate a lucrărilor de intervenții si deviz general

2.250,00

427,50

2.677,50

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor (DTAC)

1.500,00

285,00

1.785,00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

600,00

114,00

714,00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

4.000,00

760,00

4.760,00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistentă tehnică

3.250,00

617,50

3.867,50

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1.500,00

285,00

1.785,00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

500,00

95,00

595,00

3.8.2. Dirigintie de șantier

1.750,00

332,50

2.082,50

TOTAL CAPITOL 3

13.325,00

2.531,75

15.856,75

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

12.298,18

2.336,65

14.634,83

4.1.1.

Arhitectura

5.528,83

1.050,48

6.579,31

4.1.1.1

Lucrări arhitectura

5.528,83

1.050,48

6.579,31

4.1.2.

Structura de rezistenta

0,00

0,00

0,00

4.1.2.1

Echipare loc de joaca - infrastructura echipamente

6.769,35

1.286,18

8.055,53

4.1.3.

Instalații

0,00

0,00

0,00

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

4.433,46

842,36

5.275,82

4.2.1

Manopera montaj echipamente

4.319,71

820,74

5.140,45

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

9.538,74

1.812,36

11.351,10

4.3.1

Echipamente loc de joaca

9.538,74

1.812,36

11.351,10

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necisita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

3.837,01

729,03

4.566,04

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

30.107,39

5.720,40

35.827,79

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

3.000,00

570,00

3.570,00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

2.000,00

380,00

2.380,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.000,00

190,00

1.190,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

1.206,05

0,00

1.206,05

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

93,66

0,00

93,66

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

18,73

0,00

18,73

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M

93,66

0,00

93,66

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1000,00

0,00

1.000,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

4.170,74

792,44

4.963,18

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500,00

95,00

595,00

TOTAL CAPITOL 5

8.876,79

1.457,44

10.334,23

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepție

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

52.309,18

9.938,74

62.247,92

din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

18.731,64

3.559,01

22.290,65


OBIECTIV:

Beneficiar: Proiectant: Executant:


Nr. cap./subcap. deviz general


Protect:


F2cp - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrări


Cheltuieli pe categoria de lucrări


2

I. Lucrări de construcții si instalații


[0004.1] Arhitectura

[0004.1.1] Lucrări arhitectura


Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale


Probe tehnologice si teste


IQTAL VALOARE (excjusiv


întocmit,


Raport generat cu ISDP


IV. Probe tehnologice si teste


www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Valoare

(exclusiv TVA)


3,837.01

0.00


13,375.75


30,107.39

5,720.40

35.827.79----r-t

Pag 1

OBIECTIV: i OBIECTUL:

< LISTA:

Loc de joaca ANL 32-46 Var 1 Echipare ioc de joaca Var 1 Lista echipamente

SSP

' Beneficiar:

ț Proiectant:

Proiect:

nr:

Executant:

ș

C11 -

LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice

- lei -

î Nr :crt

Denumirea

j U.M.I Cantitatea ț

!                I

I I                           I

Preț unitar - lei/um -

Valoarea      :       Furnizorul

(exclusiv TVA)    t

-lei-     J

. Fisa tehnica atașata

0

1

t 9 l

3

4

5=3x4    ;

6

7

| 1

LKKD0395

Ansamblu loc de joaca 3-12 ani

I buc î

1,00;

5.294,1000'

5.294,10 LOFTREK

similar

/

>1KE1278

Carusel 3-12 ani

jbuc

1,00

2.543,6400

2.543,64' LOFTREK

similar

u

MLKA02-547

Balansoar pe arc 3-12 ani

........... ibuc I

1,00:

1.701,0000

1.701,00 LOFTREK

similar

TOTAL:

lei

9.538,74

1

F..„. --

[

I


wtwjiiw OBIECTIV: ; OBIECTUL: î LISTA: | Beneficiar: < Proiectant: 1 Executant: ș IPag 1

T f

Loc de joaca ANL 32-46 Var 1

Echipare loc de joaca Var 1 Lista dotări

i

F ~«f4Ylrfck._

SSP

Proiect:

nr:Denumirea


C11 - LISTA cu cantitatile de dotări si active necorporale


lei


‘ U.M.I Cantitatea^


Preț unitar

- iei/um -


Valoarea (exclusiv TVA) - lei -


Furnizorul


Fisa tehnica atașata


0

1

« 2

3

—----f--

4

5=3x4     j         6              7

Cos gunoi

|buc >

1,00

455,8300;

455,83 Loftrek BAIA MARE similar

i 2?

LKP02-A43 Banca lemn pe suport metalic

...... Lbu? J

6,00'.

563,5300!

3.381,18 Loftrek BAIA MARE similar

3.837,01!


TOTAL:

ț--------------------------------------
S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S A.

Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene,Nr.3,Județ Bacau CUI: RO 36886430. Nr.Rcg.Com.: J4/4/2017 Tel: 0756264979

Email: office@sspmbacau.ro, Web: www.sspmbacau.ro

Faza: SF

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

AMENAJARE LOC DE JOACA COPII ANL 32-46 (Letea 32)

VARIANTA 2

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa

0,00

0,00

0,00

2.2.

Racord Canalizare

0,00

0,00

0,00

2.3.

Alimentare cu energie electrica

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

225,00

42,75

267,75

3.1.1. Studii de teren (Studiu Topo)

225,00

42,75

267,75

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații (Doc CU+Doc Avize+Doc Cadastrale)

1.500,00

285,00

1.785,00

3.3.

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

8.350,00

1.586,50

9.936,50

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate a lucrărilor de intervenții si deviz general

2.250,00

427,50

2.677,50

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor (DTAC)

1.500,00

285,00

1.785,00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

600,00

114,00

714,00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

4.000,00

760,00

4.760,00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanța

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistență tehnică

3.250,00

617,50

3.867,50

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1.500,00

285,00

1.785,00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

500,00

95,00

595,00

3.8.2. Dirigintie de șantier

1.750,00

332,50

2.082,50

TOTAL CAPITOL 3

13.325,00

2.531,75

15.856,75

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

12.264,20

2.330,20

14.594,40

4.1.1.

Arhitectura

5.528,83

1.050,48

6.579,31

4.1.1.1

Lucrări arhitectura

5.528,83

1.050,48

6.579,31

4.1.2.

Structura de rezistenta

0,00

0,00

0,00

4.1.2.1

Echipare loc de joaca - infrastructura echipamente

6.735,37

1.279,72

8.015,09

4.1.3.

Instalații

0,00

0,00

0,00

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

4.433,46

842,36

5.275,82

4.2.1

Manopera montaj echipamente

4.433,46

842,36

5.275,82

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

11.141,42

2.116,87

13.258,29

4.3.1

Echipamente loc de joaca

11.141,42

2.116,87

13.258,29

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necisita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

3.837,01

729,03

4.566,04

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

31.676,09

6.018,46

37.694,55

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

3.000,00

570,00

3.570,00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

2.000,00

380,00

2.380,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.000,00

190,00

1.190,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

1.205,67

0,00

1.205,67

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

93,49

0,00

93,49

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

18,70

0,00

18,70

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M

93,49

0,00

93,49

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1000,00

0,00

1.000,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

4.327,61

822,25

5.149,85

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500,00

95,00

595,00

TOTAL CAPITOL 5

9.033,28

1.487,25

10.520,53

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepție

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

54.034,37

10.266,53

64.300,90

din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+.4.1+4.2+5.1.1)

18.697,66

3.552,56

22.250,22

PROIECTANT^

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUbLiCE MUNICIPALE BACĂU S.A.

OBIECTIV:

Beneficiar:

Proiectant:


Loc de joaca AWL 32-46 Var 2’ —-----------------------------------------------------------

•                                                                                        Proiect:

f

i

-    nn _ I

!

i

:

1

I

I

I

i

F2cp - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrări

Nr. cap./subcap. deviz generai

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare (exclusiv TVA) lei

1

2

3

I. Lucrări de construcții si instalații

4.1

Construcții si instalații

12,264.20

4.1.1

[0005.1] Arhitectura

5,528.83

4.1.1.1

[0005.1.1] Lucrări arhitectura

5,528.83

4.1.2

[0005.2] Echipare loc de joaca

6,735.37

4.1.2.1

[0005.2.1] Infrastructura echipamente

6,735.37

TOTAL I

12,264.20

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

4,433.46

TOTAL II

4,433.46

III. Procurare

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

11,141.42

4.3.1

[0005.2] Echipare loc de joaca

11,141.42

4.3.1.1

[0005.2] Lista echipamente

11,141.42

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

4.5

Dotări

3,837.01

4.6

Active necorporale

0.00

TOTAL III

14,978.43

IV. Probe tehnologice si teste

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

TOTAL IV

0.00


TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): TVA 19%:


TOTAL VALOARE


întocmit,


Director Tehnic,


Ing. Stefanescu Ion31,676.09

6,018.46


37.694.55


Raport generat cu ISDP ,o

0

1

1

......................... !.........................

Pag

 • ■ OBIECTIV:

i OBIECTUL:

 • ■ LISTA:

Beneficiar:

Loc de joaca ANL 32-46 Var 2

Echipare ioc de joaca Var 2 Lista echipamente

/ ssp

■ Proiectant:               ____________________________________________________ Proiect: _______________________ nr:

Executant:             _____________________________________________

C11 - LE STA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice

- lei


f Nr.;                           Denumirea

fcrt.t


; o <                                                 t

1IKE1278 Carusel 3-12 ani___

j__2 LKA02-547 Baîansoar pe arc 3-12 ani

3iLKKD0770 Ănsambnlu de joaca 3-12 ani


U.M.j Cantitatea!

i

|              j

L21

| buc  I

ibuc  j

[buc  |


Preț unitar

- lei/um -

|

----L

4 2.543,6400;

1.701,0000?”

6.896,7800;”

k3


Valoarea (exclusiv TVA) - lei -


Furnizorul!


i Fisa tehnica atașata


5=3x4    i         6

2.543,64 LOFTREK similar


1.701,00* LOFTREK similar

6.896,78’LOFTREK similar"

——--------- --------

11.141,42

ij ____________________ j                                                                                                                                           Pag 1

OBIECTIV:

: OBIECTUL:

î LISTA:

■ Beneficiar:

j Proiectant:

i Executant:


Loc de joaca ANL 32-46 Var 2.

Dotare loc de joaca Var 2_ Lista dotăriZoFflăHZ

SSP


nr:


C11 - LISTA cu cantitative de dotări si active necorporale

- lei -

î Nr.i

Denumirea

I U.M.I Cantitatea!

Preț unitar

---

Valoarea

Furnizorul

. Fisa tehnica

5 crtJ

i

- lei/um -

|    (exclusiv TVA)

atașata

ț

r

- lei -

0

! 1

—'b-------*

I 2

3 !

4

5 = 3x4

6                  7

1

Cos gunoi

ibuc |

1,00?

455,8300;

455,83 Loftrek BAIA MARE similar

2

LKP02-A43 Banca lemn pe suport metalic

| buc j

6,00’

563,5300;

3.381,18! Loftrek

BAIA MARE similar

TOTAL:

“T

leii

3.837,01)

l—■■ ■« —

I

........ i

1

r

i

I

întocmit,            Z

!

i

’__________

Director Tehnic,                        /

Ing. Stefanescu Ion

’ Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Tabel 1: Cheltuieli de operare scenariu 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Amenajare loc de joaca copii Letea 32-46 (Letea 32)

Total costuri recurente

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

Costuri de intretinere curenta

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

Costuri de reparații

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000
Tabel 2 Cheltuieli de operare scenariu 1


Anul

2


Anul

3


Anul

4


Anul

5


Anul

6


Anul

7


Anul

8


Anul

9


Anul

10


Anul      Anul       Anul      Anul      Anul      Anul      Anul      Anul      Anul      Anul

11        12         13        14        15        16        17        18        19        20


Amenajare loc de joaca copii Letea 32-46 (Letea 32)


Total costuri recurente


Costuri de intretinere curenta

Costuri de reparații


0,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000Tabel 3 Cheltuieli de operare -contribuția proiectului


Anul        Anul        Anul

2           3           4


Anul

5


Anul

6


Anul

7


Anul

8


Anul

9


Anul

10


Anul

11


Anul

12


Anul       Anul

13         14


Anul       Anul

15         16


Anul       Anul

17         18


Anul       Anul

19        20


Amenajare loc de joaca copii Letea 32-46 (Letea 32)


1 costuri recurente

-50,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

Costuri de intretinere curenta

-30,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

Costuri de reparații

-20,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

Tabel 4 Determinarea ratei interne de rentabilitate financiara

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Amenajare loc de joaca copii Letea 32-46 (Letea 32)

Total Venituri

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Venituri din exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Valoare reziduala

7.846,377

Total costuri recurente

-50,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

Costuri de intretinere curenta

-30,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

Costuri de reparații

-20,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

Total cu investiția de baza

Costuri totale cu realizarea investiției

52.309,18|

E

Total costuri

52.259,180

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-7.866,377

Flux de numerar net

-52.259,180

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

7.866,377

Factor de actualizare (5%)

0,952

0,907

0,864

0,823

0,784

0,746

0,711

0,677

0,645

0,614

0,585

0,557

0,530

0,505

0,481

0,458

0,436

0,416

0,396

0,377

Flux de numerar actualizat

-49.770,648

18,141

17,277

16,454

15,671

14,924

14,214

13,537

12,892

12,278

11,694

11,137

10,606

10,101

9,620

9,162

8,726

8,310

7,915

2.964,755

VNAF/C

-46.583,234

RIRF/C

-9,39%


Tabel 5 Determinarea sustenabiiitatii financiare

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Amenajare loc de joaca copii Letea 32-46 (Letea 32)

Total Ieșiri

52.259,180

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

Cheltuieli de investiții

52.309,180

Cheltuieli de operare

-50,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

Total intrări

52.309,180

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Surse proprii si guvernamentale

52.309,180

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Venituri din operare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Finanțare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Flux de numerar net

50,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

Flux de numerar cumulat

50,000

70,000

90,000

110,000

130,000

150,000

170,000

190,000

210,000

230,000

250,000

270,000

290,000

310,000

330,000

350,000

370,000

390,000

410,000

430,000


PLANDEINCADRAREINZONA

Scaral: 5.000Zonastudi&ta


Nomenclatura: L-35-54-B-d-3-II


Verificator atest, tehn. nr.


Verificator


Nume


Semnătură


CerințaSSP


NUME:


SEF PROIECT :


PROIECTAT:


DIRECTOR :PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

PLANȘA:

ÂO561850


561800


Verificator atest tehn. nr.


Verificator


Nume


Semnătură


Cerința


Nr. /


REDACTAT :


C. ARH. ALEX PANAITESCU


DATA

2018


PLAN DE SITUAȚIE


EXISTENT


PLANȘA:

Al'Cat ”D” imp.
P.O.T.=76.03%

A

\

Legenda

J_

l

Sistem

Sistem


de de


coordonate STEREO '70  ()

referința Marea Neagra (z)


CIJCpNUL ARHITECJILOR UpOMÂhllA 2458


Alexandru

panaitescu


Verificator atest, tehn. nr.


Verificator


Nume


Semnătură


Cerința


Nr. /


REDACTAT:


C. ARH. ALEX PANAITESCU


DATA

2018


PLAN DE SITUAȚIE COORDONATOR REȚELE

PLANȘA:

CI

Cat ”D” imp.

P.O.T.=76.03%

C.U.T.=0.76

+0,00=160,80 A


Legenda amenajare:

_l_

l


561800


LKKD0395

LKE1278

LKA02-547


-Ansamblu de Joaca 3-12 ani


-Carusel 3-12 ani


-Balansoar pe arc 3-12 ani

v


Sistem de coordonate STEREO ’70  (x,y)

Sistem de referința Marea Neagra (z)□ - Suprafața pietriș = 67.51 mp

 • — - Bordura de lemn = 7,74m liniari ° - Cos de gunoi propus = 1 buc.

=> - Banei lemn propuse=6 buc.

 • — - Limita zona studiata

w - Suprafața de siguranța

■**

o

m

•’t

jfilSSP

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

DENUMIREA PROIECTULUI: Amenajare loc de joaca ANL 32*46(50bis

PROIECT

NR.23

AMPLASAMENT:

BENEFICIAR:

Str.Letea nr 32, Mun. Bacau.Jud. Bacau

Primăria Mun .Bacau

DIN:

2018

ttarufu 2 843*3 rtxs rx=C3W 8X*3

NUME:

SEMNAlW

SCARA

FAZA:

SEF PROIECT :

C.ARH. ALEX PANAITESCU

A

1:500

PI AN DF Syth/VT\P-

S.F.

PROIECTAT :

C.ARH. ALEX PANAITESCU

^2

DATA

-propunere - varianta 1

PLANȘA:

DIRECTOR:

ING.U\C£M£

> 2018

A 1

Legenda amenajare:- Vegetație existentaReg.Inaltime-parter

S teren-127mp

S amenajata=96.56mp

Grad IV Rez.Foc

Cat ”D” imp.

P.O.T.=76.03%

C.U.T.=0.76

+0,00=160,80


Zona acces dinspre aleea pietonala


II


LKE1278


Echipamente de joaca


- împrejmuire existenta - gard de beton

■HHI - Limita zona studiata

||- Suprafața pietriș = 67.51 mp


| - Cos de gunoi propus = 1 buc.

| - Banei lemn propuse = 6 buc.

■■■■ - Bordura de lemn = 7,74m liniari

 • - Suprafața de siguranța a echipamentelor (pietriș)

 • - Suprafața covor elastic (Tartan) = 29.05mp


LKKD0395


LKE1278


LKA02-547


-Ansamblu de Joaca 3-12 ani


-Carusel 3-12 ani


-Balansoar pe arc 3-12 ani


Sistem de coordonate STEREO ’70  (x.y)

Sistem de referința Marea Neagra (z)
/'i'llrtA

SSP

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

DENUMIREA PROIECTULUI: Amenajare loc de joaca ANL 32-46(50bis

PROIECT

NR.23

AMPLASAMENT:

BENEFICIAR:

Str.Letea nr 32, Mun. Bacau.Jud. Bacau

Primăria Mun .Bacau

DIN:

2018

wcrvtA k umc« rwua      iuk

NUME:

SEMNATARA/

SCARA

FAZA:

SEF PROIECT :

C.ARH. ALEX PANAITESCU

1:50

PLAN DE AMENAJARE

S.F.

C.ARH.ALEX PANAITESCU

PROIECTAT :

DATA

-propunere-varianta 1

PLANȘA:

DIRECTOR:

ING. NICOLAE ZAHARIA

2018

A 2.
Cat "D” imp.

P.O.T.=76.03%

 • C.U.T.=0.76       I

+0,00=160,80      A

Legenda amenajare:

561800 I

q/C* - Vegetație existenta

Echipamente de joaca

LKKD0770 - Ansamblu de Joaca 3-12 ani

LKE1278 -Carusel 3-12 ani

LKA02-547 -Balansoar pe arc 3-12 ani


 • □ - Suprafața pietriș = 67.51 mp

 • — - Bordura de lemn = 7,74m liniari

 • □  - Cos de gunoi propus = 1 buc.

=> - Banei lemn propuse=6 buc.

 • — - Limita zona studiata

- Suprafața de siguranța a echipamentelor (pietriș)

Sistem de coordonate STEREO ’70  (x,y)

Sistem de referința Marea Neagra (z)


S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

DENUMIREA PROIECTULUI: Amenajare loc de joaca ANL 32-46(50bis

PROIECT

NR.23

AMPLASAMENT:      Str.Letea nr 32, Mun. Bacau.Jud. Bacau

BENEFICIAR;               Primăria Mun .Bacau

SSP

DIN:

2018

Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

NUME:

SEMNĂTURĂ

SCARA

FAZA:

SEF PROIECT :

C.ARH. ALEX PANAITESCU

<

i 1:500

S.F.

/

PLAN UE SiȚUA-T\C -propunere - varianta 2

PROIECTAT :

C.ARH. ALEX PANAITESCU

DATA

PLANȘA:

DIRECTOR:

ING.       WARÎ

2018

A 1S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A


SEMNĂTURĂ


SEF PROIECT :


C.ARH. ALEX PANAITESCU


PROIECTAT :


C.ARH.ALEXPANAITESCU


DIRECTOR:


ING. NICOLAE ZAHARIAPLAN DE AMENAJARE

-propunere- varianta 2PLANȘA:

A2.


Echipament

Descriere

Denumire

Nr.

echipament

Buc.

Ansamblu de joaca 3-12 ani înălțime echipament: 2,53 m înălțime maximă de cădere: 1,00 m

Similar/ LKKD0395

1 buc

Dimensiuni echipament - 2.69 m x 3.00 m Dimensiune spațiu de siguranța = 5.19 m x 5.07 m

©

Carusel 3-12 ani

Inaltimea maxima de cădere = 1.04 m

Dimensiuni echipament - 0 1.25 m x 1.04 m Dimensiune spațiu de siguranța = 0 5.25 m

Similar/LKE1278

1 buc

310

*0*

Balansoar pe arc 3-12 ani

înălțime maximă de cădere: 0.39 m Dimensiuni echipament -1.40 m x 0.24 m Dimensiune spațiu de siguranța = 3.40 x 2.24 m

Similar/ LKA02-547

1 buc

Dotare

Descriere

Denumire dotare

Nr. Buc.

-

11

Cos gunoi

Dimensiuni dotare: 0 0.37 x 0.70 m

1 buc

h

Banca pentru parc, cu spatar, metal + lemn natur

Dimensiuni: 170 x 50 x 80 cm

Clasica

6 buc


Echipament

Descriere

Denumire echipament

Nr.

Buc.

666

Ansamblu de joaca 3-12 ani

înălțime echipament: 2.99 m înălțime maximă de cădere: 1,25 m Dimensiuni echipament - 2.65 m x 3.18 m Dimensiune spațiu de siguranța = 5.30 m x 6.68 m

Similar/ LKKD0770

1 buc

©

Carusel 3-12 ani

Inaltimea maxima de cădere = 1.04 m

Dimensiuni echipament - 0 1.25 m x 1.04 m Dimensiune spațiu de siguranța = 0 5.25 m

Similar/LKE1278

1 buc

310

Balansoar pe arc 3-12 ani

înălțime maximă de cădere: 0.39 m Dimensiuni echipament -1.40 m x 0.24 m Dimensiune spațiu de siguranța = 3.40 x 2.24 m

Similar/ LKA02-547

1 buc
Dotare

Descriere

Denumire dotare

Nr. Buc.

1 s

Cos gunoi

Dimensiuni dotare: 0 0.37 x 0.70 m

1 buc

h h

Banca pentru parc, cu spatar, metal + lemn natur

Dimensiuni: 170 x 50 x 80 cm

Clasica

6 buc