Hotărârea nr. 80/2019

Hotărârea nr. 80 din 15.03.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare loc de joaca copii ANL 32-46 (Loc de joaca ANL 50bis)”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 15.03.2019, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 2504 din 07.03.2019 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Amenajare loc de joaca copii ANL 32-46 - Loc de joaca ANL 50 bis”

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2575 din 08.03.2019; -Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 2505 din 07.03.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 337/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 338/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 339/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 340/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 5 (1) lit. ”a” alin (ii) si art. 7 (1) din HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) lit. „a” din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. -Se aprobă documentația tehnico-economică faza SF pentru obiectivul de investiții „ Amenajare loc de joaca copii ANL 32-46 (Loc de joaca ANL 50bis)” conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnica.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

ART.4. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONSILIERI LOCALI:   A       \> \ CONTRASEMNEAZĂ

ILIE BÎRZU            rS&A       r SECRETARUL municipiului bacău

DUMITRU IROFTE '                   NICOLAE-OVIDIU POPOVI£L .

GHEORGHE DĂNflX^-^

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ COMUNĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

LA HOTĂRÂREA NR. 80 DIN 15.03.2019

Documentație tehnico-economică SF pentru obiectivul de investiții „Amenajare loc de joaca copii ANL 32-46 - Loc de joaca ANL SObis”


CONSILIERI BÎRZUILIE DĂNILĂ IROFTE


CONTRASEMNEAZĂ MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPQVJOf

SEF SERVICIU

MIHAELAIONESI


PROIECT 39/2018

AMENAJARE LOC DE JOACA COPII ANL 32 - 46 (Loc de joaca ANL 50 bis)

AMPLASAMENT:

Str. Letea nr. 50 bis, Municipiul Bacau, Județul Bacau

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BACAU

FAZA: S F

Ex. 3PROIECT 39/2018

LISTA de SEMNATURI

ARHITECTURA:

Sef proiect: C. Arh. PANAITESCU ALEXANDRU


PEISAGISTICA:

Peisagist ARSENE LIVIA

Director General:

ing. ZAHARIA NICOLAE


Pr. 39/2018

BORDEROU
1. Piese scrise:
 • -  Foaie de capat

 • -  Lista de semnaturi

 • -  Borderou

 • -  Certificat de urbanism

 • -  Aviz Agenția pentru Protecția Mediului

 • -  Aviz RAGC SA

 • -  Aviz Compania Naționala de Cai Ferate "CFR” - SA

 • -  Aviz Delgaz Grid S.A. - Electricitate

 • -  Aviz Delgaz Grid S.A. - Gaze naturale

 • -  Aviz Termoenergy Group SA

 • -  Aviz TeleKom Romania

 • -  Studiu de Fezabilitate

 • -  Deviz general - Varianta 1

 • -  Deviz pe obiect - Varianta 1

 • -  Deviz general - Varianta 2

 • -  Deviz pe obiect - Varianta 2

 • -  Analiza cost-beneficiu

2. Piese desenate
 • -  Ao - Plan de încadrare in zona

 • -  Ai - Plan de situație existent

 • -  Ci- Plan de situație - coordonator rețele

 • -  Ai - Plan de situație propus - varianta 1

 • -  A2 - Plan de amenajare - propunere - varianta 1

 • -  Ai - Plan de situație propus - varianta 2

 • -  A2 - Plan de amenajare - propunere - varianta 2

 • -  Elemente propuse Loc de Joaca - Varianta 1

 • -  Elemente propuse Loc de Joaca - Varianta 2

întocmit: C. Arh. Alexandru Panaitescu

ROMANIA

JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. _ L??7_ _ din J 9 IUL

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.                         Din:         1 9. IUL 2018

In scopul:

1.1.1.D) AMENAJARE LOCURI DE JOACA ANL 32 - 46 (LOC DE JOACA ANL 50 BIS)

Ca urmare cererii adresate de ______________________MUNICIPIUL BACAU

cu domiciliuhsediul in județul             BAC AU             localitatea_____________BACAU

satul            _______________Z_____________________ sectorul ____cod poștal _            -   

strada____________CALEA MARASESTI____________nr. 6      hî

sc__- et.             ap. -      , tel ./fax_________________=_________________, e-mail_______________7________________

înregistrată la nr. ___________1/877___________ din         02-07-2018

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Bacau, Municipiul Bacau. satul __________________________:___sectorul ~ cod poștal: ______________t

strada ______________________Letca__nr. 50B1S ț bl.____________________-

sc. ~ et. -   . ap.          sau identificat prin: extras din planul cadastral pe ortofotoplan, număr cadastral ;

76017

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr. ____________250___________/_______2008_______

faza PUG       aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 84 din 13.04.2012, modificata prin HCL

nr. 114 din 20.04.2016_____________________________________________________

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructinrepublicată, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Terenul este situat în intravilanul municipiului Bacau.

Conform Înscrieri privitoare la proprietate din Extrasul de Carte Funciară pentru Informare nr. 35583 din 22.05.2018, terenul este proprietate a Municipiului Bacau.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală, teren curți construcții.

Funcțiunea aprobată prin P.U.G./2012 este zonă locuințe colective, inclusă în UTR 10.

Terenul se află în zona "B" de impozitare.

 • 3. REGIMUL TEHNIC

Conform anexa REGIM TEHNIC

Prezentul Certificat de urbanism poate II utilizat în scopul declarat pentru:

OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE - AMENAJARE LOCURI DE JOACA ANL 32 - 46 (LOC DE JOACA ANL 50 BIS)

Certificatul de urbanism nu ține Ioc de autorizație de construire sau autorizație de desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului:

AGENȚIA PT. PROTECȚIA MEDIULUI, str. Oîtuz nr. 23 mun. BACAU jud. Bacau

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/1 l/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri șt programe în legătura cu mediu! ți modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/6 l/CE, prin certificatul de urbanism sc comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE. procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru proiecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții'

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului în urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competențe cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

j           In situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul deniiării procedurii de evaluare a

f efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a i                     notifica acest fapt autorității administrației publice competente


 • 5.CEREREA DE EMU ERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism (copie):

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau. după caz. extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi. în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică - D.T.. după caz (2 exemplare originale):

2 D.T.A.C.                □ D.T.O.E.                  □ D.T.A.D.


d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism:

d. 1) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

2 alimentare cu apă

Q.az.c naturale

Alte avize/acorduri

2 canalizare

2 telefonizare

E alimentare cu energie electrică

□ salubritate

2 alimentare cu energie termică

□ transport urban

d.2) avize și acorduri privind: □ securitatea la incendiu

□ protecție civilă

□ sănătatea populației

d.3) avizele/acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie): - CNCF CFR SA ( doar daca se amenajeaza in zona de protecție)

d.4) Studii de specialitate


 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

 • f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):

scutit

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 12 luni de la data emiterii.

PRIMAR.


Achitat taxa de.....lei. conform chitanței nr......din.......

SCUTIT

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii.republicată, cu modificările si completările ulterioare.

se prelungește valabilitatea

Certificatului de urbanism nr.

de la data de ............ pana la data de.................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând sa obțină. în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR,


SECRETAR,

ARHITECT ȘEF.

Data prelungirii valabilității:..................

Achitat taxa de..................lei, conform Chitanței nr................din..................

Transmis solicitantului la data de..................direct/prin poștă.Imobilul se află în.

 • - zona II - zonă cu regim de înălțime pentru construcții impus.

 • - zona de protecție față de căi ferate.

FUNCȚIUNEA DOMINANTA a zonei este locuirea, compusa din locuințe colective existente în blocuri cu regim mediu de înălțime P+4 niveluri.

FUNCȚIUNILE COMPLEMENTARE ADMISE:

 • - instituții publice, servicii si alte activități nepoluante si servicii compatibile cu funcțiunea de locuire,

 • - odihna si agrement (spatii verzi amenajate);

 • - circulație pietonala si carosabila;

 • - staționare autovehicule (parcaje, garaje);

 • - echipare tehnico-edilitara si construcții aferente.

UTILIZĂRI ADMISE

 • - locuințe colective cu P+4-M0 niveluri, cu parter liber pentru alte funcțiuni, completări în cadrul trupului principal;

 • - investiții necesare îmbunătățirii calității locuirii si a confortului urban;

 • - modernizări, reparații si întreținere la clădirile existente;

 • - construcții aferente echipării tehnico-edilitare;

-amenajări aferente locuințelor: cai de acces carosabile si alei pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajări de sport pentru tineret;

-echipamente publice la nivel rezidențial si de cartier: creșă, grădinițe, scoli primare si gimnaziale, licee, dispensare urbane si dispensare policlinice, biserici parohiale.

Utilizări interzise

 • - activitati producătoare de noxe, care generează trafic intens sau care prezintă riscuri tehnologice -incendii, explozii

 • - în raport cu zona funcționala: se interzic orice construcții si amenajari care nu sunt compatibile cu specificul zonei.

 • - sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise,

 • - sunt interzise locuințele individuale în zona de locuințe colective;

 • - sunt interzise lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice sau de pe parcelele adiacente.

 • - sunt interzise funcțiunile industriale.

SE SOLICITA AMENAJARE LOCURI DE JOACA ANL 32 - 46 (LOC DE JOACA ANL 50 BIS).

Se vor respecta distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei conform Codului Civil, distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, precum și distanțele prevăzute de normele sanitare.

Utilități existente în zonă: energie electrică, apă, canalizare, gaze, telecomunicații, energie termică. Accesele în si către locul de joaca nu vor influența fluxul auto și pietonal existent în zonă.

Aspectul exterior al locului de joaca nu va deprecia aspectul arhitectural al zonei.


JUDE |'UL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXĂ

I A

CERTIFICATUL DE URBANISM

□■„,19. IUI 2018


hiiocuiii I.S 1/ TEI IRIX.l \! tRLL\ l - COXSII.IER


EXTRAS DIN PLANUL CADASTRAL PE ORTOFOTOPLAN AN ZBOR 2010

SCARA 1:2.000


25.052018 1107964/2018 MIHAELA SUAVANCEI

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BACAU Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacau

Adresa BCPi: LOC: BACAU, STR iONTTA SANDU STURZA NR. 78 COD POȘTAL: 600269 TEL: 0234/571723, 0234/512059, 0234/525557, 0234/525559

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 2700 / 2018 întocmit astăzi, 30/08/2018, privind cererea 63764 din 27/08/2018 având aviz de începere a lucrărilor cu nr .... din .........

 • 1. Beneficiar: MUNICIPIUL BACAU

 • 2. Executant: Chiscop Viorel

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: l.l.l.D) Amenajare locuri de joaca ANL32-46 (loc de joaca ANL 50B1S); Bacau. str.Letea nr.SOBIS, NR.CAD.76017

 • 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară BACAU conform avizului de începere a lucrărilor:

  Număr act

  Data act

  Tip act

  Emitent

  62236

  22.08.2018

  act administrativ

  BCPI BACAU

  565

  19.07.2018

  act administrativ

  MUN. BACAU

Așa cum sunt atașate la cerere.

 • 5, Concluzii:

Pentrul procesul verbal 2700 au fost recepționate 1 propuneri:

* Conform art 276 din Regulamentul de avizare, recepție si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara nr. 700/2014, pianul topografic, suport al documentației de urbanism stă la baza întocmirii documentației ce se realizează ulterior de proiectant, în vederea obținerii autorizației de construire

 • 6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

identificator Tip eroare |                         Mesaj suprapunere

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată Admisă


Inspector


OANA DANIELA MOSNEGUTU

1 \

V’XxyvvRic.    v5 Oi

Vvx. \


Zona studiata


Nomenclatura : L - 35 - 54 - B - d - 3 - II

Recepționat


Daniela Moșne^totul document rîcopprm;-hbll însoțit de procesul 7erba

2,£.QO


recepție nr.


S.C. TOPO GEODEZK

BACAU

2 S.R.L.

Denumire: 1.1.1 D) Amenajare locuri de joaca ANL 32-46 (loc de joaca ANL 50 BIS)

Amplasament: str. Letea nr. 50 BIS. mun. Bacau. județul. Bacau

Beneficiar: Municipiul Bacau

Scara

Xl:5000

PLAN DE ÎNCADRARE

Verificat

Chiscop Viorel

CV/

JData

IN ZONA

Sef proiect

Chiscop Viorel              ,

08.2018

Desenat

Farcas lonut Lucian

A

Format

A4

Faza:

Planșa:

AOZr CERTIFiG*

i-.c


DS

AUTORIZA

Seria HO-Bt

Nr. 00&2/20.0SP“ VIORE

r t-ii^f


08.2018


D.T.A.C.

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i.'+1)

X[m]

Y[m]

1

561649.923

647496.530

16.356

2

561641.387

647482.578

15.457

3

561633.327

647469.389

48.459

4

561594.154

647497.915

23.176

5

561605.695

647518.013

18.144

6

561621.105

647508.435

5.239

7

561623.928

647512.848

30.692

S = 1371 mp


SUr0*^A

. „e':° RO-Rr

^0 00

Y!°Rel


(nr de inre


Oai'3


Ce«1/F/C^T^

DE<s

S.C. TOPO GEODEZIC S.R.L. BACAU

Denumire: 1.1.1.D) Amenajare locuri de joaca ANL 32-46 (loc de joaca ANL 50 BIS)

Amplasament: str. Letea nr. 50 BIS, mun. Bacau, județul. Bacau

Beneficiar Municipiul Bacau

Proiect nr.: 99

Din:

08.2018

Scara

' 1:500

PLAN TOPOGRAFIC

Faza:

D.T.A.C.

Verificat

Chiscop Viorel

Data

08.2018

Sef proiect

Chiscop Viorel

1

Planșa:

A1

Desenat

Farcas lonut Lucian

K

Format

A4Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Agenția pentru Protecția Mediului Bacău

Nr,12856/NA 2520/23.10.2018

Clasarea notificării

Urmare a solicitării depuse de Primăria Municipiului Bacău, pentru proiectul „Amenajare loc de joacă copii ANL 32-46 ( Loc de joacă ANL 50 bis)” amplasat în Bacău, strada Letea, nr.50 bis, județul Bacău, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Bacău cu nr. 12856/ 19.10.2018,

 • - în urma analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră;

 • -  având în vedere că:

 • - proiectul propus nu intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

 • - proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - se propune amenajarea unui loc de joacă pe un teren liber de construcții prin: curățare, decopertare, nivelare teren, amenajare alei, montare mobilier urban, ansambluri de joacă, echipamente fitness, acoperirea suprafețelor de siguranță din jurul ansamblurilor dejoacă cu material sintetic (covor elastic). Se vor respecta distanțele obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, precum și distanțele prevăzute de normale sanitare.

Agenția pentru Protecția Mediului Bacău decide:

Clasarea notificării, deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.

Șef Serviciu


Avize, Acorduri, Autorizații, Iuliana BEJANîntocmit, Nona ARDEEEA


Pagina 1 din 1

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU Strada Oiluz, nr. 23. Bacău,jud. Bacău, Cod 600266 Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: oftice@apmhc.anpm.ro: Pagina web: http://apmbc.anpm.ro/

//


'A


Str. Narciselor, nr.14 - Bacau

J04/789/27.09.2010/ CUI:RO 27429315

Capital social: 24.047.170 lei


Tel:0372-401,301/Fax:0234-55.11.75 web: www.apabacau.ro e-mail:manager@apabacau.ro Banca : BRD Bacau


ZZxlJZZZ                 0B.za\

Membcr of O>8Q Fcderatlon

RI^R 5IMTEX


COD CAEN: 3600


Cont;R013BRDE040SV60027870400


CERTIFiEO MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001 - ISO 1AOO1 BS OHSAS 18001

Nr. 4948 / C1 ■ I/, l £ .

AVIZ nr.

Către, MUNICIPIUL BACAU

STR. CALEA MARASESTI, NR. 6, MUN. BACAU - JUD. BACAU

La cererea dvs. înregistrata cu nr. 4948 /15.10.2018, prin care solicitați avizul de amplasament pentru obiectivul: „l.l.l.D) AMENAJARE LOCURI DE JOACA ANL 32-46(LOC DE JOACA ANL 50BIS)” situat in STR. LETEA, NR. 50 BIS, MUN. BACAU - JUD. BACAU ,va comunicam următoarele:

 • 1.  Unitatea noastra avizeaza favorabil amplasarea obiectivului mai sus menționat pe poziția prezentata in planul de situație anexat;

 • 2.  La amplasarea obiectivului in teren se vor respecta distantele minime dintre rețelele noastre de apa si elementele dvs. de construcție conform STAS 8591 / 91 ;

 • 3.  Daca in timpul executării lucrărilor la obiectivul dvs. se vor depista pe amplasament rețele de apa, altele decât cele care au fosta trasate pe planul de situație, aveți obligația sa anunțați unitatea noastra pentru stabilirea de comun acord a noilor condiții de amplasare;

 • 4.  La inceperea lucrărilor, cat si pe parcursul execuției acestora, aveți obligația sa solicitați asistenta tehnica din partea unității noastre.

s. In timpul execuției lucrărilor propuse se va avea in vedere prezenta rețelelor de distribuție apa trasate. Menționam ca acestea sunt montate, in general, sub adancimea de inghet.

 • 6.  In cazuLavarierii rețelelor existente se va avea in vedere notificarea SC CRAB SA urmând ca reparațiile aferente sa fie executate in prezenta unui reprezentant al SC CRAB SA.

 • 7.  Termenul de valabilitate este de 1 an de la data emiterii avizului urmând ca in cazul in care nu ați executat lucrările de construcție pe amplasamentul aprobat sa solicitați un nou aviz.

Eliberarea avizului se face după achitarea taxei de avizare la caseria unitatii noastre.

Aviz achitat cu chitanța nr.________ din__________________.ÎNTOCMIT,

ING. ROTARU MADALIN-IONUT


SSP

SX. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

denumirea proiectului :Arneoaiare loc de joaca ANL32-50BIS

AMPLASAMENT:      Str.Letea nr 50bis, Mun. Bacau.Jud. Bacau

BENEFICIAR:               PrinrtaHa Mun .Bacau

PROIECT

NR.23

DIN:

2018

NUME:

SEMNĂTURĂ \

SCARA

1:500

PLAN DE SITUAȚIE

ANL 50bis

FAZA:

S.F.

SEF PROIECT :

C.ARH. ALEX PANAITESCU

PROIECTAT:

CARH.ALEXPANAITESCU

ZT

DATA

2018

-propunere-

PLANȘA:

A1

DIRECTOR:

ING. NICOLAE ZAHARIA


COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR”- SA SUCURSALA REGIONALA DE CĂI FERATE IAȘI Registrul Comerțului nr. J 22/1488/2003, CUI: 15670513 Piața Gării nr.l cod postai 700090, Iași, Romania Tel. 0232215600; Fax: 0232215602 www.cfr.ro, e-mail: srcfiasi@cfr.ro
Știință:   Serviciul Tehnic de Evidență Cadastru

Secția L 4 Bacău

Ca urmare a cererii prin care solicitați avizul pentru obiectivul „Amenajare locuri de joacă ANL 32 - 46 (loc de joacă ANL 50 Bis)” pe teren proprietatea Municipiului Bacău, situat în intravilanul municipiului Bacău, Str. Letea, nr.50 Bis, UTR nr.10, (conform Certificatului de Urbanism nr.565 din 19.07.2018, Extras de Carte Funciară nr.76017 UAT Bacău, emis de OCPI Bacău) și a procesului verbal încheiat de comisia Ia teren nr.2.13/6585/14.11.2018, vă comunicăm următoarele:

Consiliul Tehnico - Economic al Sucursalei Regionala CF Iași emite prezentul acord de principiu pentru amplasamentul lucrărilor „Amenajare locuri de joacă ANL 32 - 46 (loc de joacă ANL 50 Bis”, pe teren proprietatea Municipiului Bacău, aflat parțial în zona de siguranță și în zona de protecție a liniei CF Ploiești - Vicșani, interval Valea Seacă - Bacău, partea dreaptă CF în sens kilometric, de la km 298+417 la km 298+465 al liniei CF Ploiești - Vicșani, cu respectarea următoarelor:

 • - limita zonei juridice CFR pentru acest amplasament este cuprinsă între 8,00 și 9,00 m distanță măsurată fața de axa liniei CF Ploiești - Vicșani. Terenul CFR aparține domeniului public și este intabulat în Cartea Funciară a Municipiului Bacău cu nr. cadastral 71726 (conform extrasului de plan de situație cu zona cadastrală CFR, vizat cu ștampila Serviciului Tehnic de Evidență Cadastru - Sucursala Regionala CF Iași);

 • - terenul proprietate Municipiului Bacău, propus pentru amenajare, are suprafața de 645,94 m2, este amplasat în zona de siguranță și de protecție a liniei CF Ploiești - Vicșani, pe partea dreaptă CF, la o distanță cuprinsă între 19,80 și 20,00 m distanță măsurată din axa liniei CF Ploiești -Vicșani și nu încalcă limita zonei juridice CFR;

 • - terenul pentru amenajarea locurilor de joacă se află de la o distanță de 37,00 m, față de axa liniei CF Ploiești - Vicșani, de la Km 298+417 la Km 298+465;

 • - accesul la proprietate se va face din strada Letea, Municipiul Bacău; aleea de acces se va amplasa la o distanță de 50 m măsurată față de axa liniei CF Ploiești - Vicșani, de la Km 298+395 la Km 298+415;

 • - construcția terenului de joacă nu afectează gabaritul de liberă trecere, vizibilitatea semnalelor sau scurgerea apelor pluviale în zona CF;

 • - linia CF Ploiești - Vicșani, este publică, interoperabilă, dublă, electrificată, centralizată, în aliniament, profil debleu 2,00 m, pe partea dreaptă a liniei CF. în zona amplasamentului există un podeț FDBS la Km 298+127 și un tunel pietonal la Km 299+200 a liniei CF Ploiești - Vicșani. Cablurile SCB sunt pozate subteran, la o adâncime de 0,80 m, la o distanță cuprinsă între 3,00 m și 7,00 m față de axa liniei CF curenta II, pe partea stângă a liniei CF. în zona amplasamentului nu sunt cabluri de energie aparținând CFR. Cablul de fibră optică CFR este amplasat aerian pe stâlpii LC. Cablu de telecomunicații interurban, este pozat subteran, la o distanță de 7,00 m, față de axa liniei CF curenta II, pe partea stângă a liniei CF Ploiești - Vicșani. Nu sunt necesare măsuri suplimentare pentru lucrările de pe amplasamentul analizat;

- zona de siguranță a infrastructurii feroviare publice cuprinde fâșiile de teren, în limită de 20 m fiecare, situate de o parte și de alta a axei căii ferate, necesare pentru amplasarea instalațiilor de semnalizare și de siguranța circulației și a celorlalte instalații de conducere operativă a circulației trenurilor, precum și a instalațiilor și lucrărilor de protecție a mediului. în zona de siguranță a infrastructurii feroviare este interzisă executarea oricăror construcții sau instalații neferoviare supraterane, cu excepția proiectelor de infrastructuri publice și a celor pentru care s-a emis aviz favorabil de către Ministerul Transporturilor și care nu pun în pericol siguranța circulației. In zona de siguranță a infrastructurii feroviare publice este interzisă închirierea terenurilor, proprietate publică a statului, în vederea executării unor construcții sau instalații neferoviare supraterane / Ordonanța de Urgență nr.I2 din 7 iulie 1998, actualizată în 29 noiembrie 2016 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată în Monitorul Oficial nr. 834/9 sept. 2004, cap. IV, art. 29, (1).

 • - zona de protecție a infrastructurii feroviare publice cuprinde terenurile limitrofe, situate de o parte și de alta a axei căii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 m de la axa căii ferate, precum și terenurile destinate sau care servesc, sub orice formă, la asigurarea funcționării acesteia. Pentru zonele de protecție a infrastructurii publice noi, administratorul infrastructurii feroviare va notifica eventualii proprietari de terenuri afectate, potrivit reglementărilor emise de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului/Otâonante. de Urgență nr.12 din 7 iulie 1998, actualizată în 29 noiembrie 2016 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată în Monitorul Oficial nr. 834/9 sept. 2004, cap. IV, art. 29, (4);

 • - amplasamentul construcției fiind în zona de protecție a infrastructurii feroviare, unde este depășită limita admisă de zgomot pentru zonă locuită, proprietarul nu va ridica pretenții privind protecția fonică de la CN CF “CFR”- SA - București;

 • - CN CF “CFR”- SA- București nu își asumă răspunderea pe toată durata de existență a construcțiilor pentru eventualele degradări ale acestora determinate de vibrațiile produse de traficul feroviar;

 • - se interzice depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanțe inflamabile, explozibile sau a celor care contravin normelor de protecția mediului și care ar putea provoca degradarea infrastructurii feroviare;

 • - se interzice efectuarea oricăror lucrări care prin natura lor ar afecta stabilitatea solului, sau ar modifica echilibru freatic, asigurându-se colectarea și evacuarea apelor uzate și meteorice din zona infrastructurii feroviare;

 • - se interzice depozitarea deșeurilor pe această zonă.

Ministerul Transporturilor emite avizul CFR/MT pentru documentațiile tehnice de sistematizare pentru terți, conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 158/1996, pe zonele de siguranță și protecție a infrastructurilor de transport de interes public.

Pentru obținerea avizului CFR/MT documentația tehnică de execuție a obiectivului (DTAC), întocmită de proiectant autorizat și verificată de verificator atestat conform reglementărilor legale în vigoare {Legii nr. 10/1995 actualizată), în trei exemplare, se va înainta de beneficiar la CN CF “CFR” SA - Sector Tehnic, Direcția Dezvoltare - Biroul Avize CFR pentru Terți - adresa: București, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, cod poștal 010873, tel. centrala CFR 021-3199528, 3199539 int. 122061; 122063.

Documentația tehnică menționată anterior va cuprinde: memoriu tehnic (proces tehnologic execuție construcție, acces la proprietate, împrejmuire, racordare la utilități), piese desenate (inclusiv profiluri transversale ale obiectivelor: construcție, rețele utilități, împrejmuire, amplasate pe terenul proprietate raportate la linia CF) cu respectarea procesului verbal întocmit la teren și prezentul aviz, la care se vor anexa următoarele documente:

 • - cererea beneficiarului pentru emiterea aviz CFR/MT;

 • - prezentul aviz emis de Sucursala Regionala CF Iași;

 • - procesul verbal nr. nr.2.13/6585/14.11.2018 încheiat de comisia întrunită la teren;

 • - extras din planul de situație cadastral al Sucursalei Regionala CF Iași - Serviciul Tehnic de Evidență Cadastru, sc. 1:1000, anexat;

 • - copii după certificatul de urbanism, actele de proprietate ale terenului (statutul terenului), plan de amplasament și delimitare a zonei studiate.

începerea execuției lucrărilor în zona de protecție a infrastructurii feroviare publice, conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 158/1996 de emitere a acordurilor pentru documentațiile tehnice privind investițiile sau lucrările pentru terți, se face numai după obținerea autorizației CFR de construire de la Sucursala Regionala CF Iași (ce se va emite pe baza avizului CFR/MT pentru prezentul obiectiv) și autorizației de construire emisă de primărie conform Legii nr.50/1991, modificată și republicată.

Orice schimbare a destinației sau amplasamentului construcției necesită obținerea unui nou aviz de la Sucursala Regională CF Iași.

Prezentul acord de principiu pentru amplasamentul lucrărilor de construire este valabil 1 (un) an de la data emiterii. Nesolicitarea autorizației CFR de execuție în zona de protecție a infrastructurii feroviare publice în termenul stabilit și nerespectarea prevederilor specificate în prezentul aviz atrage după sine anularea acestuia.

Șef Divizie Tehnică Ing. Valentin Dan Ropotă
Secretar CTE Șef Serviciu OTN Ec. Cătălina Lache

Elaborator

Serviciul OTN Ing. Florin Iordache


COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE

CFR”- SA


F5SUCURSALA REGIONALA DE CĂI FERATE IAȘI

Registrul Comerțului nr. J 22/1488/ 2003, CUI: 15670513 Piața Gării ar. I cod postai 700090, Iași, Romania Tel. 0232215600; Fax: 0232215602 www.cfr@cfr.ro, e-mail: SRCFIasi@cfr.ro

DIVIZIA LINII IAȘI

Secția L4 C.F.R. Bacau

Nr.2J3. 6S£srZ2018


Tel./Fax.*0234-581863

TeL/Fax CFR:96-403329; 96-403302

PROCES VERBAL

încheiat azi, Z4 . £ .2018 la Secția L4 Bacau/Statia CF......C7............

conform telegramei nr.       din <2$    .2018 a SRCF Iași - Divizia Tehnica -

Serviciu] Tehnic de Evidenta Cadastru pentru a analiza la teren condițiile in vederea emiterii avizului CTE

BENEFICIAR: .

* 1. Denumire lucrare

x 2.Descrierea lucrării: 3e                            cfc/e/ Aze?*

 • 3.Date specifice liniei de cale ferata in aproprierea careia se afla amplasamentul propus:

 • - nr.linie :..... ,.>„£/........................................

-denumire:.................IL.'.IL

 • - infrastructura publica sau privata :.........v.„.............................................

 • - interoperabila sau neinteroperabila :                     .....».....................................

 • - intervalul de circulație :......................................................

 • - ce fel de linie este :

simpla sau dubla :..................................................................................

electrificata/neelectrificata :............ .........

centralizata/necentralizata :................. ..................

aliniament/curba :..................................................................................

la nivelul terenuluiZ/rambleu /debleu/mixt: "fcC-Ste U , h =        m

 • - pe ce parte(dreapta/stanga) :                ......CF . y                          ? ,~

 • - poziția km.CF(de la km CF la km.CF):

 • - lucrări de arta sau treceri la nivel aflate in vecinătate sau alte construcții feroviare :

........................................

.....

 • -  sistemul de asigurare al scurgerii apelor meteorice in zona :

......

 • -  pentru LFI daca are contract de închiriere cu un operator feroviar:

 • 4. Distanta dintre axa ultimei linii de cale ferata si limita terenului proprietate a beneficiarului spre calea ferata : „J.Ăț.îâ.;,4L. m; W#

  Distanta dintre jțxa ultimei linii de cale ferata si construcția proiectata :

  ........ .......:      m,poziția km.CF

  . m,poziția km.CF

  . m,poziția km.CF........................

  ................................................m,poziția km.CF.......................................

  Limita zonei cadastrale CFR(dislanta din axa ultimei linii de cale ferata si limita


 • 5. “’   -     ...........

*

.... hi £.£..__________

■ ĂD

*■                               *        z*

■ /


ÎȚi

$

6 ' ________________________

terenului CFR cu coordonate),limitele zonelor de siguranța si protecție CFR : fc.-f m 7.Situația traseelor de cabluriCFR (SCB,TTR si ELF) si a instalațiilor CFR sau orice construcție CFR existente in zona in raport cu amplasamentul propus. Masuri pentru protejarea cablurilor:

a. Punct de vedere CT: b.Punct de vedere Telecomunicații

.........^A7M7fr..^...C.M«rA(J..???..Â>‘.</A..&^...Z<yyA.g c.Punct de vedere Electrificare :

^£Z^hLÂs&


...............

«.Vizibilitatea

.......................................

9.Drumuri de acces :

..............................................................

Membrii comisiei:

-Slatia CFR .........77......................................................................


 • - Secția L4 CFR Bacau - sing..Mezat Vasile - Referent cadastral

 • - Secția CT2 Bacau                                    .....


 • - Sucursala Regionala Telecomunicații CrR Iasi..T.?.-....?SSSAR..

 • - Sucursala de Electrificare lași - Centrul de Electrificare Roman..

MM     /

Beneficiar

DELGAZ GRID SA, str. Pandurilor nr, 42 nr., cod 540554, Tirgu Mureș

MUNICIPIUL BACAU -

Str. MARASESTI Nr. 6

600017 BACAU

Județ Bacău

Tel. 0234-581849 Fax 0234-588757


DELGAZ GRID SA Pandurilor nr. 42 540554 Tirgu Mureș delgaz-grid.ro

Departament Acces la Rețea

Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau Bacau

N.Titulescu 33,600049, Bacau

Județul: Bacâu

T 0234205474

F 0234205089

Bacau, 15.10,2018


Stimate client,

Prezenta adresă însoțește Avizul de amplasament favorabil nr. 1001989403 emis în data de 15.10.2018

Cu respect,

ing. Dan Ciucu

Emitent


DAN CIUCU T0755141664 FAviz de amplasament favorabil

.1001989403__________________ ,15.10.2018__________

Număr aviz                                Eliberat la data

DELGAZ GRiD SA Pandurilor nr. 42 540554 Tîrgu Mureș delgaz-grid.ro

1) Persoană juridică

.MUNICIPIUL BACAU -

Consiliul director Ferenc Csulak (Director General)

Denumirea consumatorului

.4278337

Nr. înregistrare [a Reg. Comerțului

Cui rlien Teujta Oltean (Director General Adj.) Petre Radu (Director General Adî.)

cui

Atribut fiscal

Reprezentat (ă) prin

In calitate de

0

Sediul Central: îlrgu Mureș

CUI: 10976687

Atribut fiscal: RO

J26/326/2000

Capital social subscris ți vărsat:

773,257.777,50 RON


 • 2) Obiectivul:

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. ,1001987386_______/ 12.10,2018__________________

pentru obiectivul r.AMENAJARE LOCURI DE JOACA ANL 32-46, ANL 50 BIS____________________________________

de Ia adresa str.. LETEA____________________________________________________________________________________________

nr.^P______________bl./sc.,__________________ap.._______cod postai .600344 localitate , BACAU______________________

comuna,_________________sector,__județ .Bacău_______________________________

în urma analizării documentației primite suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite prezentul aviz de amplasament favorabil.

 • 3) Precizări:

  • 3.1 Obiectivul nu se va amplasa peste, sub sau la distanțe mai mici față de instalațiile

DELGAZ GRID SA decât cele impuse de normele tehnice în vigoare și sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de acestea.

 • 3.2 Instalațiile din gestiunea DELGAZ GRID SA la care se poate racorda obiectivul

AMENAJARE LOCURI DE JOACA ANL 32-46, ANL 50 BIS în funcție de puterea pentru care se dorește alimentarea cu energie electrică, sunt următoarele:

-rețele electrice de joasă tensiune NU ESTE CAZUL m;

-rețele electrice de medie tensiune NU ESTE CAZUL m;

-rețele electrice de înaltă tensiune NU ESTE CAZUL m;

NU sunt necesare eventuale lucrări de extindere a rețelei electrice de JT/MT/IT;

NU sunt necesare eventuale lucrări de întărire a rețelei electrice, în amonte de punctul de racordare;

 • 3.3 Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia în vederea racordării Ia rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau a creșterii puterii absorbite de către acesta, se va proceda conform legislației în vigoare. Informații despre etapele procesului de racordare la rețea, durata estimată pentru fiecare etapă, documentația și datele necesare, tarifele în vigoare practicate de DELGAZ GRID SA și temeiul legal al acestora se pot obține de pe sîteul delgaz-grid.ro în centrele de relații cu clienții sau la Echipele Acces Rețea Electricitate/Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau Bacau

 • 3.4 Valabilitatea avizului de amplasament reprezintă intervalul de timp de la data emiterii avizului până la data la care expiră certificatul de urbanism în baza căruia a fost emis; Prelungirea termenului de valabilitate a avizului de amplasament se poate face de către DELGAZ GRID SA, gratuit, la cererea adresată de titular cu cel puțin 15 zile înaintea expirării acestuia, în condițiile în care anterior a fost prelungit termenul de valabilitate a certificatului de urbanism în baza căruia a fost emis, și restul condițiilor (caracteristici tehnice, suprafața ocupată, înălțime, etc.} nu s-au modificat față de momentul emiterii avizului.

Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului de situație nr. A1 și a certificatului de urbanism nr. 565/19.07.2018

ROII RNCB0026006351770003

BCR Bacău


Departament Acces la Rețea

Echipa Acces Rețea

Electricitate Bacau

Bacau

N.Tttulescu 33,600049, Bacau

Județul: Bacău

T0234205474

F 0234205089


DAN CIUCU T0755141664 F


.1001989403 Nr.

.15.10.2018

Data


 • 3.5 Tariful de emitere a avizului de amplasament, în valoare de ,____________________________lei, s-a achitat cu

chitanța nr. >---------------------A---------------------

 • -  Instalațiile de distribuție aparținând Centru Exploatare Gaz si Electricitate Bacau au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.

 • - în zonă există instalații electrice ce nu aparțin DELGAZ GRID SA Centru Exploatare Gaz si Electricitate Bacau

 • - în zonă există posibilitatea funcționării unor instalații electrice ce nu aparțin DELGAZ GRID SA. Pentru acestea se va solicita avizul proprietarului.

 • - Săpăturile din zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau

 • - Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor DELGAZ GRID SA se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, a normelor tehnice și de protecție a muncii specifice.

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de altă natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

 • - Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentului respectiv:

In zona amplasamentului exista instalații electrice subterane de iluminat public, care sunt in gestiunea primărie Bacau, construirea si depozitarea pe traseul LCS, este strict interzisa. Se vor respecta prevedeiile noimei tehnice plivind delimitarea zonelor de protecție si de siguranța aferente capacitatilor energetice - revizia I aprobata prin Ordinul 4/2007 ANRE publicat in Monitorul Oficial nr. 259/18.04.2007 si modificata prin Ord. 49/2007 ANRE, precum si a distantelor minime normate impuse de aceasta, astfel: La terminarea lucrărilor de amenajare locuri de joaca (ANL 50 bis) - distanta minima de apropiere în plan orizontal (apropieri) fată de cablurile electrice pozate subteran, existente, trebuie să fie de minim 0,6 m. Săpăturile in vederea amplasării echipamentelor de joaca vor fi precedate intodeauna de sondaje. Săpăturile in zona de protecție mecanica sau avertizare a traseelor instalațiilor electrice vor fi continuate numai manual utilizindu-se lopeti in scopul evitării accidentelor umane provocate de lovirea mecanica a cabluri lor de energie electrica aflate sub tensiune. Solicitantul si executantul lucrărilor de amenajare locuri de joaca (ANL 50 bis),sunt direct răspunzători material si penal pentru lucrări executate, care conduc la deteriorări de instalații electrice sau accidente de munca. Solicitantul se obliga sa suporte integral contravaloarea lucrărilor de reparație a instalațiilor deteriorate, precum si a daunelor cauzate de intreruperea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor, daca acestea sunt cauzate de lucrările pentru amenajare locuri de joaca (ANL 50 bis).


Coordonator Echipa Acces Rețea


inq. Adrian Chioncu


Reprezentat prin (Nume, Prenume, ștampilă)Emitent


ina. Dan Ciucu


Reprezentat prin (Nume, Prenume)~z»tek„

SSP

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

denumirea proiectului Amenajare loc de joaca ANL 32-50BIS

PROIECT

NR.23

AMPLASAMENT:

BENEFICIAR:

Str.Letea nr 50bis, Mun. Bacau,Jud. Bacau

Primăria Mun .Bacau

DIN:

2018

tiiaixiu luua itu. taiciiil iii.-'

NUME:

SEMNĂTURĂ/

SCARA

PLAN DE SITUAȚIE ANL 50bis

FAZA:

SEF PROIECT:

C.ARH. ALEX PANAITESCU

V

1:500

S.F.

PROIECTAT :

C.ARH. ALEX PANAITESCU

A i

DATA

-propunere-

PLANȘA:

DIRECTOR:

ING. NICOLAE ZAHARIA

\\\W

2018

A1

-9/?

fjb\>

lV/ *

vsshl

1»    \ j


DELGAZ


grid


Delgaz Grid SA, Bd. Pandurilor 42, et 4, 540554 Târgu Mureș


MUNICIPIUL BACAU

Localitatea Bacau,Calea Marasesti nr.6

Județ Bacau


AVIZ FAVORABIL

Nr. 211331526/24.10.2018


Delgaz Grid SA

Departament

Bd. Pandurilor 42, et. 4 540554 Târgu Mureș www.delgaz-grid.ro


F + 0233236053


Urmare a solicitării dumneavoastră21 1310186/12.10.2018,C.U.565/19.07.2018 privind emiterea avizului de amplasament pentru denumire lucrare „AMENAJARE LOCURI DE JOACA ANL 32-46 (LOC DE JOACA ANL 50 BIS)”,localitatea Bacau,str.Letea nr.50 bis, jud.Bacau.

In urma analizării documentației depuse vă comunicăm avizul favorabil, întrucât lucrarea precizată mai sus nu afectează sistemul de distribuție gaze naturale.

La toate clădirile amplasate în localități în care există rețele de gaze naturale, indiferent dacă clădirile sunt sau nu alimentate cu gaze,pentru evitarea pătrunderii în clădiri a eventualelor scăpări de gaze, se prevăd măsuri de etanșare la trecerile instalațiilor de orice utilitate (încălzire, apă, canalizare, cabluri electrice, telefonice, televiziune etc.) prin pereții subterani și prin planșeele subsolurilor clădirilor, conform « NORME TEHNICE din 10 mai 2018 pentru proiectarea,executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale » art.93-1.


Prezentul aviz este valabil până la data de 24.10.2019(12 luni), cu posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism. Prelungirea avizului va solicita avizului inițial.

Cu respect,


Liliana Herda^

Coordonator Â&ctcu minim 15 zile înainte de expirareaBranea Mirela Emitent Avize si AcoFduri


Președintele Consiliului de

Administrație

Frank Hajdinjak

Directori Generali

Ferenc Csulak

Carmen Teona Oltean (adj.)

Petre Radu (adj.)

Sediul Central: Târgu Mureș

CUI: 10976687

Atribut fiscal: RO

J26/326/08.06.2000

Banca BRD Târgu Mureș

IBAN:

RO11BRDE270SV27540412700

Capital Social Subscris și Vărsat:

773.257.777,5 RON


PLANDEINCABRAREINZONÂ

ScaralsSoOOO


Zonastu diata


Nomenclatura: L-35-54-B-d-3-Il

SSP

ssuxt a SK«= «ua cs=?ty tS.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Nr.Reg.Com.: J4/4/2017


DENUMIREA PROIECTULUI: AMENAJARE LOCURI DE JOACA ANL 32-46

------------------ -LOC DE LOACA ANL 50 BIS

AMPLASAMENT: Str.Letea,Nr.5O BIS.Mun.Bacau, Jud.Bacau

BENEFICIAR:   Municipiul Bacau


PROIECT

NR.39


DIN:

2018


NUME:


SCARA


SEF PROIECT : C.Arh.Panaitescu Alexandru


1:5000


FAZA:

Doc Avize


PROIECTAT :


C.Arh.Panaitescu Alexandru


DIRECTOR:


în9' Laliana Nteclae


/DATA

2018


PLAN DE ÎNCADRARE


PLANȘA:SSP


S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A


Nr.Reg.Com.: J4/rf/2017


NUME:


SEMNATARA


SEF PROIECT :


C.ARH. ALEX PANAITESCU


SCARA

1:500


PROIECTAT:


C.ARH. ALEX PANAiTESCU


DIRECTOR:


ING. NICOLAE ZAHARIAAMPLASAMENT:


BENEFICIAR:


Str.Letea nr 50bis, Mun. Bacau.Jud. Bacau


Primăria Mun .Bacau


PLAN DE SITUAȚIE ANL 50bis -propunere-


DIN:

2018BACAU-ROMANIA     Tel. +40-234-58 50 50          Cont BRD GSG Bacau R048BRDE040SV74253190400

Str. Chimiei, nr. 6       Fax +40-234-51 96 50                                  Capital Social 10.156.800 lei

Cod postai 600286_____E-mail secretarlat@thermoenergy.ro__________ORC J4/882/2014 - CUI RQ33620670

NR:         ^5/-         DATA:

Către, MUNICIPIUL BACAU Str. Marasesti, nr. 6, Bacau

Referitor la certificatul de urbanism nr. 565/19.07.2018, va comunicam ca avizam lucrarea “ Amenajare locuri de joaca ANL 32-46 (loc de joaca ANL 50 Bis) ” in Bacau, str. Letea, nr. 50 Bis, cu respectarea următoarelor condiții , deoarece pe amplasamentul solicitat este rețea termica :

 • 1. Se va respecta distanta de minim 1 metru, in plan orizontal si vertical, dintre conductele termice preizolate si stâlpi de susținere sau fundația oricărei construcții necesara la amenajarea locului de joaca (banei, tobogane, etc).

 • 2. In perioada desfășurării lucrărilor nu se vor deteriora conductele termice preizolate si izolația acestora, in caz contrar suportați cheltuielile pentru refacere.

 • 3. La inceperea lucrărilor se va solicita asistenta tehnica din partea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau la tel. 0234/585050, int. 150/210.

 • 4. In cazul nerespectarii condițiilor impuse in prezentul aviz, acesta se anuleaza si nu suntem răspunzători de eventualele daune produse de săpăturile necesare la repararea &au reabilitarea rețelei termice.

 • 5. In caz de avarie, nu suntem răspunzători de eventualele daune produse construcției, bunurilor si persoanelor din/langa interiorul acesteia.

Alăturat anexam planul de situație pe care s-au trasat rețelele de termofîcare din zona.

Avizul este valabil 12 luni de la data emiterii.

DIRECTOR GENERAL,

FLORIN PA VĂL        1

* *

ĂO''C'P/OV.

7 THERMOENERGY \\ d GROUP S.A. 11 \\    BACĂU //

DIRECTOR TEHNIC, VIRGIL ALDEA

SEF SERWTEHNIC,

ÎNTOCMIT,

NFCULWpiMA

BOGDAN TODERASCU

PLANDEINCADRARE1NZ0NA

ScarakS.000Zonastudiața


Nomenclatura:L-35"54-B-d-3-IIS.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A


•ti-


PROIECT

NR.39


DIN:

2018SEF PROIECT :


PROIECTAT :


C.Arh.Panaitescu Alexandru


DIRECTOR:1:5000


FLAN DE ÎNCADRARE


FAZA:

Doc Avize

PLANȘA:

AO


561650


iC CODSl


157.SS


561650


bloc nr. 50 bis

P+4

Q____d-

S.C. THBRMOENEfiGV GROUP s\\. BACĂU SERVICIUL TEHNIC

ANEXĂ LA AVIZ          &


561600


Oft


\   \\ f Legenda                      "

- Gard leton existent

K\ \\        “ §ta*P’         existenta

\\ \X © - Caminejcanalizare Xv-^^~^743mp


Reg.Inaitime-parter \

S teren=645,94mp

S amenajata=645,94mp

L gard piasa(H=0,60m)=6

Grad IV Rez.Foc Zs? ’

//

// ■<

// CJ


Cat ”D” imp.

P.O.T.=100%

C.U.T.=1 +0s00=160,32


SSP


SEF PROIECT:


PROIECTAT:


DIRECTOR:


‘X^^^rS'2k76mp  1


S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A


Nr.Reg.Com.: J4/4/2017


NUME:□ - Coșuri de gunoi propuse = 2 buc. m - Banei propuse = 12 buc.

5 - Alee pavele propusa = 74,75mp ~ - Trotuar existent

- Spațiu verde existent Echipamente de joaca conform Planului de Amenajare A2 Sistem de coordonate STEREO ’70  (x,y)

Sistem de referința Marea Neagra (z)


denumirea proiectului Amenajare loc de joaca ANL 32-5OBIS


AMPLASAMENT:


BENEFICIAR:


Primăria Mun .Bacau


PLAN DE SITUAȚIE ANL 50bis


-propunere-

EXPERIENȚE ÎMPREUNĂ.


înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/8926/1997 Cod unic de înregistrare 427320

Cod 00347.02.04


Aviz nr: 758


Direcția Executivă Tehnologie și Informație România

Data: 13.11.2018

Număr de înregistrare: 100/05/03/01/B/BC/12916

Către: MUNICIPIUL BACĂU

Adresa: jud. Bacău, mun. Bacău, calea Mărășești, nr. 6

SUBIECT: AVIZ FAVORABIL DE PRINCIPIU

Ca răspuns la solicitarea dvs. privind eliberarea avizului de telecomunicații pentru proiectul: Amenajare locuri de joacă copii ANL 32-46 (Loc de joacă ANL 50 BIS) în mun. Bacău, str. Letea, nr. 50BIS, jud. Bacău - Elaborare Studiu de Fezabilitatevă comunicăm AVIZUL FAVORABIL DE PRINCIPIU pentru faza “Studiu de Fezabilitate11, în vederea obținerii finanțării, urmând ca la faza, “Proiect de execuție”- D.T.A.C./P.A.C./P.Th., să solicitați AVIZUL TEHNIC de la TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. din mun. Bacău, str. N. Bălcescu, nr. 2-4(în care se vor stabilicondițiile de coexistență între instalațiile de tc. si lucrările propuse de dvs.)

Menționăm că nerespectarea condiției de mai sus atrage nulitatea avizului și suportarea de către cei vinovați a tuturor consecințelor ce decurg din aceasta.

în cazul avarierii instalațiilor de telecomunicații veți suporta contravaloarea pagubelor rezultate și valoarea lucrărilor de restabilire a funcționalității lor, conform reglementărilor tehnice în vigoare și legii specifice în vigoare.

Costul eventualelor lucrări de proiectare și construcții montaj de deviere, protejare a cablurilor de telecomunicații va fi suportat de către beneficiarul lucrării;S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene, Nr.3, Județ Bacau

CUI: 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

Tel: 0756264979 Email: office@sspmbacau. ro,

Web: www.sspmbacau.ro

Pr. 39/2018

STUDIU DE FEZABILITATE

Prezentul Studiu de Fezabilitate reprezintă documentația in care sunt prezentate principalele caracteristici tehnico-economice ale investiției, prin care se asigura utilizarea raționala si eficienta a capitalului si acoperirea cheltuielilor materiale intr-un mod ce satisface cerințele economice si sociale pentru investiția propusa.

A.PIESE SCRISE:

1.INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:
 • 1.1. Denumirea obiectului de investiție:

“Amenajare Loc de joaca copii ANL 32-46 (Loc de joaca 50 bis)”

 • 1.2. Ordonator principal de credite/lnvestitor:

PRIMĂRIA BACAU
 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

 • - Nu este cazul

 • 1.4. Beneficiarul investiției

PRIMĂRIA BACAU
 • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

2. Situația existenta și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții:
 • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind situația actuala necesitatea si oportunitatea promovării obiectivului de investiții si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza.

-Nu s-a întocmit pentru prezenta investiție Studiu de prefezabilitate.

 • 2.2. Prezentarea contextului: - politici, strategii, legislații, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare.

 • - Bacaul este municipiul de reședința al Județului cu același nume, proiectul de fata contribuie la imbunatatirea calitatii factorilor de mediu, la furnizarea de alternative sanatoase de petrecere a timpului liber pentru populația rezidenta, precum si la alinierea municipiului la tendințele Europene de extindere a spatiilor verzi din municipii si orașe.

Acțiunile intreprinse in acest sens se inscriu in tendințele Europene actuale, de reconfigurare a imaginii urbane, de valorificare superioara a patrimoniului existent, intr-o forma care sa corespunda necesităților actuale ale comunității.

Obiectivul general al proiectului vizeaza reconversia funcționala a terenurilor si suprafețelor degradate in scopul revitalizarii mediului urban al Municipiului Bacau, reducerea poluării aerului si creșterea oportunităților de agrement si petrecere a timpului liber pentru locuitorii municipiului. Oportunitatea investiției este justificata de necesitatea redării funcționalității terenurilor prin amenajarea etapizata a lucrărilor, dispunandu-se montarea unor echipamente noi de joaca, mobilier urban si crearea unor cai de acces.


 • 2.3. Analiza situației existente si identificarea deficientelor:

Terenul propus pentru amenajarea locului de joaca Letea ANL 50bis (Loc de joaca 50bis) este liber de construcții si dispune de o suprafața de 645,94 mp., la partea de Vest si Sud-Est se afla taluzul caii ferate aflate in dembleu, terenul fiind poziționat pe nivelul decor al acestuia. Latura din Nord al terenului este împrejmuita de un gard din beton (vizibil degradat). La partea de Est se afla blocul ANL Letea 50 bis.

Terenunul supus spre analiza are următoarele vecinătăți:

 • -  Nord-Vest:

 • -  Est

 • -  Sud      :

 • -  Vest      :


Gard din beton

Bloc de locuințe Letea ANL 50bis Drum de servitute spre Strada Letea Taluzul caii ferate aflate in dembleu

In urma analizei din teren la amplasamentele supuse studiului, s-a constat necesitatea creării funcțiunii de loc de joaca pontru ambele locații, tinandu-se cont de ponderea zonala a grupei de varsta tanara.

Se vor face armatoarele intervenții:

Pentru amenajarea spațiului de joaca Letea ANL nr. 50bis se propune:

~ Curatarea, decopertarea si nivelarea terenului;

 • -  Amenajare alei;

 • -  Montarea mobilier urban (banei si coșuri de gunoi);

 • -  Leagan cu doua locuri; (pentru categorii de varsta: 1-3 ani si 3-15 ani);

 • -  Balansoare pe arc;

 • -  Suport pentru nisip/nisipar;

 • -   Joc interactiv;

 • -  Masa de sah;

 • -  Echipamente fitness;

 • -  Suprafața incintei va fi acoperita cu pietriș cu granulatia 2-8 mm iar in zonele de intrare, aterizare din amsamblu de joaca si sub toata suprafața de siguranța a echipamentului de legănare, va fi montat pentru atenuarea impactului la sol un covor elastic;

 • -  împrejmuirea spațiului de joaca, pentru siguranța copiilor.

La momentul actual sunt identificate următoarele deficiente care justifica realizarea investiției:

 • - Lipsa unui Ioc adecvat pentru practicarea acestui gen de activitati

 • - Starea precara in care se afla terenul

 • - Impactul negativ pe care-l are zona neamenajata asupra obiectivelor din zona

 • - Nefolosirea la capacitate maxima a potențialului zonei.

 • 2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evoluția cererii, in scopul justificării obiectivului de investiții:

Investiția nu presupune furnizarea de bunuri si servicii, ca răspuns la o cerere certa si exigibila, cu conotatii economice. Investiția are caracter social.

Analizând contextul global se remarca creșterea popularității practicării diferitelor activitati sportive. Prin urmare putem anticipa ca cererea va fi din ce in ce mai mare pentru utilizarea locurilor de joaca, in special in rândul tinerilor preșcolari.

 • 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice:

Prin amenajarea terenului care face obiectul prezentului proiect “Amenajare Loc de joaca copii ANL 32-46 (Loc de joaca 50 bis)" se dezvolta infrastructura de recreere existenta astfel:

 • - mai multi tineri vor începe sa aiba activitati fizice renunțând la activitatile sedentare in favoarea mișcării.

 • - dezvoltarea creativitatii si personalității tinerilor

 • - petrecerea timpului liber intr-un mod plăcut, in mijlocul unei comunități.

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

Realizarea obiectivului de investiții este analizata din prisma a doua opțiuni tehnico-economice, respectiv:

 • 1. Amenajarea locului de joaca prin realizarea spațiului cu echipamente -varianta 1

 • 2. Amenajarea locului de joaca prin realizarea spațiului cu echipamente -varianta 2

3.1. Particularități ale amplasamentului:
 • a) Descrierea amplasamentului:

Terenul propus pentru amenajarea locului de joaca Letea ANL 50bis (Loc de joaca 50bis) este liber de construcții si dispune de o suprafața de 645,94 mp., la partea de Vest si Sud-Est se afla taluzul caii ferate aflate in dembleu, terenul fiind poziționat pe nivelul decorai acestuia. Latura din Nord al terenului este împrejmuita de un gard din beton (vizibil degradat). La partea de Est se afla blocul ANL Letea 50 bis.

Terenul supus spre analiza are următoarele vecinătăți:

 • -  Nord-Vest

 • -  Est

 • -  Sud

 • -  Vest


Gard din beton

Bloc de locuințe Letea ANL 50bis Drum de servitute spre Strada Letea Taluzul caii ferate aflate in dembleu,

Nu exista surse de poluare industriala in zona; de menționat faptul ca pe străzile adiacente nu se înregistrează un trafic foarte intens.

Suprafața de teren este aproximativ plana iar zona nu este inundabila.

Având in vedere faptul ca in zona se afla deja amplasate: ansamblul de construcții din vecinătate, rezulta faptul ca exista rețele edilitare de: apa si canalizare, energie electrica, gaze naturale, telecomunicații si energie termica.

Se va stabili totodată si daca, prin amplasarea noului imobil, vor fi necesare: devierea, relocarea sau protejarea unor tronsoane de rețele utilitare - Conform avizului de la DELGAZ GRID - E-on (electricitate) pentru terenul de pe latura de VEST, cerut pentru un ( alt proiect amplasametul este brazdat de un complex de cabluri electrice subterane. Acest lucru nu ne permite realizarea amenazarii pe o suprafața mai mare.

Nu exista obligații de servitute;

 • b)    Relații cu zonele învecinate, accese existente si/sau cai de acces posibile: Se vor realiza 2 accese noi către spațiul amenajat, unul principal si unul secundar.

Accesul principal se va realiza din spre strada Letea. Celelalt se va realiza adiacenta scării A a blocului 50 bis (dinspre Nord-Est).

 • c)    Orientări propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite.

Terenul propus pentru amenajarea locului de joaca Letea ANL 50bis (Loc de joaca 50bis) este liber de construcții si dispune de o suprafața de 645,94 mp., la partea de Vest si Sud-Est se afla taluzul caii ferate aflate in dembleu, terenul fiind poziționat pe nivelul decor al acestuia. Latura din Nord al terenului este împrejmuita de un gard din beton (vizibil degradat). La partea de Est se afla blocul ANL Letea 50 bis.

Terenul supus spre analiza are următoarele vecinătăți:

Terenul supus spre analiza are următoarele vecinătăți:

 • -  Nord-Vest

 • -  Est

 • -  Sud

 • -  Vest

Gard din beton

Bloc de locuințe Letea ANL 50bis Drum de servitute spre Strada Letea Taluzul caii ferate aflate in dembleu,

 • d)    Surse de poluare existente in zona:

Poluarea este datorata transportului rutier de pe strada Letea, dar traficul in zona aferenta spațiului de joaca este destul de scăzut si prin urmare nu se poate vorbi de o sursa efectiva de poluare.

 • e)     Date climatice si particularități de relief:

1 .Clima

Caracterul climatic al zonei Bacau este temperat continental, cu nuanțe specifice datorate circulației aerului prin culoarul depresionar al Șiretului si influente scandinavo-baltlce. Iernile sunt geroase, adincimea maxima de îngheț in zona fiind de - 0,9 m CTN iar temperatura medie anuala are valoarea de + 9,2 °C. Media multianuala a lunii ianuarie este de ~ 4 °C iar a lunii iulie de + 21,2 °C. Numărul mediu al zilelor cu inghet este de 126 zile pe an. Valoarea medie a precipitațiilor căzute este de cca. 542 mm. Direcția predominanta a vinturilor este dinspre nord si nord-vest. Viteza vânturilor poate depăși in timpul iernii 70 km/h, dar viteza medie este de 3,5 - 6 m/s.

Valoarea caracteristica a încărcării din zapada pe sol sO,k - 2,5 kN-mp, conform CR 1-1-3-2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor.

Presiunea de referința a vântului, mediata pe 10 minute qref = 0.5 kPa, conform CR 1-1-4-2012 "Cod de proiectare. Bazele proiectării si acțiunii asupra construcțiilor. Acțiunea vântului.”

Adâncimea de inghet

In zona Bacau, adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054-77 este considerata 80-5-90 cm, masurata pe teren fara strat de zapada protector.

2.Relief

Stabilitate

Amplasamentul are un aspect plan si orizontal si nu s-au remarcat in zona fenomene morfodinamice active sau de eroziune.

Accidente subterane

înainte de începerea lucrărilor de construire va fi determinata existenta rețelelor de utilitati din subteranul amplasamentului, in urma avizelor obținute de la proprietarii rețelelor. Daca este cazul acestea se vor devia înainte de demararea lucrărilor.

Nivelul hidrostatic: nu va interveni in executarea fundațiilor. Acviferul freatic are nivel hidrostatic intre adâncimile de - 3,0 - 4,0 m CTN.

Adancimea de inghet

In zona studiata, adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054-77 este considerata 80 -5- 90 cm, masurata pe teren fara strat de zapada protector.

 • f) Existenta unor;

 • 1. Rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocarea/protejare, in măsură in care pot fi identificate.

 • - Echipamentele de joaca ce vor fi amplasate pe teren nu vor afecta rețelele edilitare de pe amplasament.

 • 2. Posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat învecinată; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protecție.

 • - Pe amplasament sau in zona imediat învecinată nu exista informații in legătură cu eventuale monumente istorice/de arhitectura sau situri arhiologice;

 • 3. Terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranța naționala.

Sistemul de fundare recomandat este fundarea directa in teren natural.

Adâncimea minima de fundare: pentru incastraea fundațiilor in stratul uniform de pietriș se recomanda pozarea fundațiilor la - 0.8m de la CTN actual. Daca sunt zone, datorita reliefului subteran local pronunțat al stratului necoeziv, unde la adancimea recomandata nu s-a interceptat stratul propus, se recomanda adancirea locala pana la interceptarea stratului de pietriș cu nisip.

Dimensionarea fundațiilor: stratul de fundare recomandat incadrandu-se in categoria „terenuri bune de fundare” iar construcția fiind static determinata, dimensionarea fundațiilor si calculul terenului de fundare se vor face pe baza presiunii convenționale care, pentru sarcini fundamentale, se va lua Pconv = 250 kPa, conform STAS 3300/2 - 85, Anexa B, Tabelul 16.

Valoarea de baza a presiunii convenționale se considera pentru fundații avand latimea tălpii B=1,0m si adancimea de fundare fata de nivelul terenului sistematizat Df=2,0m. Pentru alte adâncimii de fundare si alte lățimi ale tălpii presiunea convenționala se va corecta conform STAS 3300/2 ~ 85, Anexa B, pct B.2.

Seismicitatea

In conformitate cu prevederile normativului P100-2013, amplasamentui studiat se incadreaza astfel:

 • • perioada de colt Tc = 0.7 sec;

 • • accelerația terenului pentru proiectare: ag = 0.35g;

 • • Conform normativului P100-1/2006 clasa de importanță este IV, iar categoria de importanță este “D” conform HGR 766/97. Gradul de rezistență la foc a investiției este III.

 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional, arhitectural si tehnologic:

3.2.1 Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investiții

Spațiul propus pentru proiectul “Amenajare Loc de joaca copii ANL 32-46 (Loc de joaca 50bis)”, este lipsit de construcții, dar cu vegetație deasa si este poziționat in zona intrării in blocul 50 bis de pe Strada Letea.

Varianta 1 - Amenajarea locului de joaca prin realizarea spațiului cu echipamente -varianta 1

Pentru amenajarea spațiului de joaca Letea nr. 50bis in suprafața de 645,94 mp se propune:

 • - Ansambluri de joaca;

 • - Leagan cu doua locuri; (pentru categorii de varsta: 1-3 ani si 3-15 ani);

 • - Balansoar pe arc;

 • - Montare echipamente de fitness;

 • - Montarea mobilier urban (banei si coșuri de gunoi);

 • - Realizare alei din pavele de beton;

 • - Suprafața incintei va fi acoperita cu pietriș cu granulatia 2-8 mm, iar in zonele de aterizare a amsamblului de joaca si sub toata suprafața de siguranța a echipamentului de legănare, va fi montat pentru atenuarea impactului la sol, un covor elastic de tip tartan; Echipametele de joaca ce se vor monta in varianta 1 au următoarele caracteristici:

~ Leagan cu 2 locuri - similar (LKL08-C33) - 1 bucata

Leagan cu două locuri, cu scaune de formă dreptunghiulară, fără mânere de protecție, suspendate în lanțuri.

Structura locului de joacă este din lemn de pin. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

Activitati - legănare

Dimensiuni echipament: 329 cm x 198 cm

Spațiu de siguranța: 7,10 x 2,83 m

Grupa de vârsta: 3-12 ani

înălțime maxima de cădere: 0,52m

 • - Leaqan cu 2 locuri - similar (LKL08-K49) - 1 bucata

Leagan cu două locuri, cu scaune de formă dreptunghiulară, fără mânere de protecție, suspendate în lanțuri.

Structura locului de joacă este din lemn de pin. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

Activitati - legănare

Dimensiuni echipament: 329 cm x 198 cm

Spațiu de siguranța: 7,10 x 2,83 m

Grupa de vârsta: pana la 3 ani

înălțime maxima de cădere: 1,24m

 • - Balansoar - similar (LKB07-241) - 1 bucata

Balansoar pe structură din lemn, cu patru locuri, cu scaune rotunde și cu mânere metalice.

Structura locului dejoacă este din lemn de pin. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

Dimensiuni echipament: 2.45 x 0.22 m

Spațiu de siguranța: 4.45 x 2.32 m

Grupa de vârsta: 3-12 ani înălțime maxima de cădere: 1,00 m

 • - Balansoar - similar (LKB0224) - 1 bucata

Balansoar cu două locuri decorat cu căluți, arcuit, cu mânere și scaun dreptunghiular, confecționat din lemn cu elemente de conectare din metal galvanizat.

Structura locului de joacă este din lemn de pin. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

Dimensiuni echipament: 2.64 x 0.41 m Spațiu de siguranța: 4.52 x 2.16 m Grupa de vârsta: 3-12 ani înălțime maxima de cădere: 0,74 m

 • - Ansamblu de joaca - similar (LKK2554) - 1 bucata

Ansamblu de joacă de dimensiuni mari, compus din trei puncte de observare cu acoperiș, care comunică între ele printr-un pod fix cu balustrade și printr-un tunel cilindric, cu patru tobogane, spiralat, clasic, ondulat și dublu, cu patru cățărători, una tip plasă, una de lemn, una tip perete de cățărare și una cu mai multe variante de cățărare. Structura locului de joacă este din lemn de pin. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

Spațiu de siguranța: 10.97 x 10.35 m

Grupa de vârsta: 3-12 ani înălțime maxima de cădere: 1,50 m

 • - Balansoar - similar (LKA02-844) - 1 bucata

Balansoar pe arc cu două locuri, decorat cu girafe, cu scaune din lemn, rotunde, mânere de susținere și bare de sprijin pentru picioare.

Structura locului de joacă este din metal. Panourile si șezuturile sunt confecționate din material lemnos stratificat. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

Dimensiuni echipament: 1.30 x 0.28 m

Spațiu de siguranța: 3.30 x 2.24 m

Grupa de vârsta: 3-12 ani înălțime maxima de cădere: 0,40 m

 • - Balansoar - similar (LKA01 -362) - 1 bucata

Balansoar pe arc cu un loc, în formă de papagal, cu scaun dreptunghiular și mâner de susținere, confecționat din lemn cu elemente de legătură metalice.

Structura locului de joacă este din metal. Panourile si șezuturile sunt confecționate din material lemnos stratificat. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

Activitati: balansare, legănare

Dimensiuni echipament: 0.42 m x 0.65 m x 0.64 m

Spațiu de siguranța: 2.65 m x 2.42 m

Grupa de vârsta: 2-6 ani înălțime maxima de cădere: 0,38 m

 • - Nisipar - similar (LK10-290) - 1 bucata

Suport nisip de formă pătrată cu margini de lemn, cu colțurile prinse în stinghii colorate.

Structura locului de joacă este din lemn de pin. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

Activitate: modelare nisip, comunicare, joc thematic

Înălțime echipament: 0,28 m

Dimensiuni echipament: 3.15 x 3.15 m

Grupa de vârsta: sub 12 ani

 • - Echipament fitness combinat - similar (LKFMS5850) - 1 bucata

Echipament fitness multifuncțional pentru antrenarea pârtii superioare a corpului. Antrenează mușchii pieptului, umerilor si tricepsii, prin ridicarea in sus a corpului. De asemenea este eficient in lucrarea musculaturii spatelui, mușchilor abdominali si bicepsilor.

Structura este din metal galvanizat protejat prin vopsire in câmp electrostatic, iar elementele colorate sunt confecționate din polietilena.

înălțime echipament: 2,04 m

Număr de utilizatori simultan: 2 persoane

Dimensiuni spațiu de siguranța: 4.67 x 4.67 m

 • - Echipament fitness pentru întărirea spatelui - similar (LKFMS3370) - 1 bucata

Echipament de fitness pentru antrenarea spatelui. Dezvolta mușchii spatelui si conferă flexibilitate si rezistenta organismului.

Structura este din metal galvanizat protejat prin vopsire in câmp electrostatic, iar elementele colorate sunt confecționate din polietilena.

Dimensiuni echipament: 0.76 m x 1.37 m x 0.46 m

Număr de utilizatori simultan: 1 persoana

Dimensiuni spațiu de siguranța: 4.37 x 3.79 m

 • - Echipament fitness bicicleta eliptica - similar (LKFMS0110) - 1 bucata

Echipament fitness bicicleta eliptica pentru antrenament tip cardio.

Structura este din metal galvanizat protejat prin vopsire in câmp electrostatic, iar elementele colorate sunt confecționate din polietilena.

Dimensiuni echipament: 0.53 m x 1.35 m x 1.71 m

Număr de utilizatori simultan: 1 persoana

Dimensiuni spațiu de siguranța: 4.35 x 3.53 m

 • - Masa de sah - similar (LK11) -1 bucata

Masa pe structura metalica cu blatul din lemn, avand la mijloc o table de sah, cu pătratele albe si negre, la care sunt atașate doua scaune patrate cu șezutul din lemn, ideala pentru locuri publice.

Structura locului de joacă este din lemn de pin. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

Înălțime echipament: 0,75 m

Dimensiuni echipament: 1.72 x 0.71 m; masa: 0.71 x 0.71 m; scaun: 0.35 x 0.35 m

Deasemenea locul va fi dotat cu următoarele elemente:
 • - Banca din lemn clasica - 12 bucăți

Bancă din lemn pe structură metalică, de formă dreptunghiulară, cu spătar, pentru mai multe persoane.

Materialele utilizate: Structura băncii este din lemn de pin. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

- Cos de gunoi - 2 buc.

Coșul este circular din tabla placat pe exterior cu lamele de lemn si se poziționează prin intermediul a trei picioare metalice cu ajutorul butoanelor.

Deasemenea se vor realiza alei de acces spre tocul de joaca amenajat, din pavele montate pe un strat de nisip cu grosimea de 5cm., in suprafața de 74,75 mp.

Suprafața unde se vor monta echipamentele se va realiza dintr-un strat de pietriș cu granulație cuprinsa între 2 și 8 mm; stratul trebuie sa aiba minim 10 cm. Suprafața de pietriș va fi de 404,07 mp.

In zona spațiu de siguranța a echipamentelor se vor realiza suprafețe sintetice cu grosimea de 2 până la 4 cm de tip pavimente elastic (tartan) pe placa de beton in suprafața de 165,80 mp.

Delimitarea dintre spațiu verde adiacent tocului de joaca si tocul realizat din pietriș se va face cu borduri de lemn pe o lungime de 52,55m, iar intre aleile din pavele si tocul amenajat cu pietriș mărunt, cat si aleile existente se va face cu borduri mici din beton pe o lungime de 61,42m.

Finisajele propuse se caracterizează prin aspect modern, durabilitate si rigiditate la montare.

Din punct de vedere al rezistentei si stabilitatii structura de rezistență a echipamentelor de joaca propuse va fi realizat in punctele de amplasare in teren sub forma unor fundații izolate cu dimensiunile (25x25x80) cm respectând adancimea minima de îngheț a zonei.

Pentru leagănul se va realiza fundații izolate sub punctele de contact cu dimensiunile (50x70x70) cm.

Pentru masa de sah se va realiza fundații izolate cu dimensiunile (20x60x80) cm sub tălpile metalice din țeava rectangulara (50x50-500) mm.

Pentru băncile propuse fundațiile vor fi izolate cu dimensiunile (20x50x80) cm sub tălpile metalice din țeava rectangulara (70x50-400) mm.

Varianta 2 - Amenajarea locului de joaca prin realizarea spațiului cu echipamente -varianta 2

In aceasta varianta echipamentele de joaca diferă fata de varianta 1.

Pentru amenajarea spațiului de joaca Letea 50bis in suprafața de 645,94 mp se propune:

 • - Ansambluri de Joaca;

 • - Leagan cu doua locuri; (pentru categorii de varsta: 1-3 ani si 3-15 ani);

 • - Balansoar pe arc;

 • - Montare echipamente de fitness;

 • - Montarea mobilier urban (banei si coșuri de gunoi);

 • - Realizare alei din pavele de beton;

 • - Suprafața incintei va fi acoperita cu pietriș cu granulatia 2-8 mm, iar in zonele de aterizare a amsamblului de joaca si sub toata suprafața de siguranța a echipamentului de legănare, va fi montat pentru atenuarea impactului la sol, un covor elastic de tip tartan;

Echipametele de joaca ce se vor monta in varianta 2 au următoarele caracteristici:

 • - Leagan cu 2 locuri - similar (LKL08-C33) - 1 bucata

Leagan cu două locuri, cu scaune de formă dreptunghiulară, fără mânere de protecție, suspendate în lanțuri.

Structura locului de joacă este din lemn de pin. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

Activitati - legănare

Dimensiuni echipament: 329 cm x 198 cm

Spațiu de siguranța: 7,10 x 2,83 m

Grupa de vârsta: 3-12 ani

înălțime maxima de cădere: 0,52m

 • - Leagan cu 2 locuri - similar (LKL08-K49) - 1 bucata

Leagan cu două locuri, cu scaune de formă dreptunghiulară, fără mânere de protecție, suspendate în lanțuri.

Structura locului de joacă este din lemn de pin. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

Activitati - legănare

Dimensiuni echipament: 329 cm x 198 cm

Spațiu de siguranța: 7,10 x 2,83 m

Grupa de vârsta: pana ia 3 ani

înălțime maxima de cădere: 1,24m

 • - Balansoar - similar (LKB07-241) - 1 bucata

Balansoar pe structură din lemn, cu patru locuri, cu scaune rotunde și cu mânere metalice.

Structura locului dejoacă este din lemn de pin. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

Dimensiuni echipament; 2.45 x 0.22 m

Spațiu de siguranța: 4.45 x 2.32 m

Grupa de vârsta: 3-12 ani înălțime maxima de cădere: 1,00 m

 • - Balansoar - similar (LKB0224) - 1 bucata

Balansoar cu două locuri decorat cu căluți, arcuit, cu mânere și scaun dreptunghiular, confecționat din lemn cu elemente de conectare din metal galvanizat.

Structura locului de joacă este din lemn de pin. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

Dimensiuni echipament: 2.64 x 0.41 m

Spațiu de siguranța: 4.52 x 2.16 m

Grupa de vârsta: 3-12 ani înălțime maxima de cădere: 0,74 m

 • - Ansamblu de joaca - similar (LKKD3435) - 1 bucata

Ansamblu de joacă de dimensiuni mari, compus din trei puncte de observare cu acoperiș, care comunică între ele printr-un pod fix cu balustrade și printr-un tunel cilindric, cu trei tobogane, ondulat, cu perete cățărători, una cu trepte de lemn, una tip perete de cătărare.

3

Structura locului de joacă este din lemn de pin. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

Dimensiuni echipament: 4.56 m x 9.44 m

înălțime echipament: 2,74 m

Spațiu de siguranța: 7.21 m x 11.44 m

Grupa de vârsta: 3-12 ani înălțime maxima de cădere: 1,00 m

 • - Balansoar - similar (LKA02-844) - 1 bucata

Balansoar pe arc cu două locuri, decorat cu girafe, cu scaune din lemn, rotunde, mânere de susținere și bare de sprijin pentru picioare.

Structura locului de joacă este din metal. Panourile si șezuturile sunt confecționate din material lemnos stratificat. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

Dimensiuni echipament: 1.30 x 0.28 m

Spațiu de siguranța: 3.30 x 2.24 m

Grupa de vârsta: 3-12 ani înălțime maxima de cădere: 0,40 m

 • - Balansoar - similar (LKA01 -362) - 1 bucata

Balansoar pe arc cu un loc, în formă de papagal, cu scaun dreptunghiular și mâner de susținere, confecționat din lemn cu elemente de legătură metalice.

Structura locului de joacă este din metal. Panourile si șezuturile sunt confecționate din material lemnos stratificat. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

Activitati: balansare, legănare

Dimensiuni echipament: 0.42 m x 0.65 m x 0.64 m Spațiu de siguranța: 2.65 m x 2.42 m

Grupa de vârsta: 2-6 ani înălțime maxima de cădere: 0,38 m

 • - Nisipar - similar (LK10-290) - 1 bucata

Suport nisip de formă pătrată cu margini de lemn, cu colțurile prinse în stinghii colorate.

Structura locului de joacă este din lemn de pin. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice. Activitate: modelare nisip, comunicare, joc thematic înălțime echipament: 0,28 m

Dimensiuni echipament: 3.15 x 3.15 m

Grupa de vârsta: sub 12 ani

 • - Echipament fitness combinat - similar (LKFMS5850) - 1 bucata

Echipament fitness multifuncțional pentru antrenarea pârtii superioare a corpului. Antrenează mușchii pieptului, umerilor si tricepsii, prin ridicarea in sus a corpului. De asemenea este eficient in lucrarea musculaturii spatelui, mușchilor abdominali si bicepsilor.

Structura este din metal galvanizat protejat prin vopsire in câmp electrostatic, iar elementele colorate sunt confecționate din polietilena.

Înălțime echipament: 2,04 m

Număr de utilizatori simultan: 2 persoane

Dimensiuni spațiu de siguranța: 4.67 x 4.67 m

 • - Echipament fitness pentru intarirea spatelui - similar (LKFMS3370)- 1 bucata

Echipament de fitness pentru antrenarea spatelui. Dezvolta mușchii spatelui si conferă flexibilitate si rezistenta organismului.

Structura este din metal galvanizat protejat prin vopsire in câmp electrostatic, iar elementele colorate sunt confecționate din polietilena.

Dimensiuni echipament: 0.76 m x 1.37 m x 0.46 m

Număr de utilizatori simultan: 1 persoana

Dimensiuni spațiu de siguranța: 4.37 x 3.79 m

 • - Echipament fitness bicicleta eliptica - similar (LKFMS0110) - 1 bucata

Echipament fitness bicicleta eliptica pentru antrenament tip cardio.

Structura este din metal galvanizat protejat prin vopsire in câmp electrostatic, iar elementele colorate sunt confecționate din polietilena.

Dimensiuni echipament: 0.53 m x 1.35 m x 1.71 m

Număr de utilizatori simultan: 1 persoana

Dimensiuni spațiu de siguranța: 4.35 x 3.53 m

 • - Masa de sah - similar (LK11) -1 bucata

Masa pe structura metalica cu blatul din lemn, avand la mijloc o table de sah, cu pătratele albe si negre, la care sunt atașate doua scaune patrate cu șezutul din lemn, ideala pentru locuri publice.

Structura locului de joacă este din lemn de pin. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

înălțime echipament: 0,75 m

Dimensiuni echipament: 1.72 x 0.71 m; masa: 0.71 x 0.71 m; scaun: 0.35 x 0.35 m

Deasemenea locul va fi dotat cu următoarele elemente:

- Banca din lemn clasica - 12 bucăți

Bancă din lemn pe structură metalică, de formă dreptunghiulară, cu spătar, pentru mai multe persoane.

Materialele utilizate: Structura băncii este din lemn de pin. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

Cos de gunoi -- 2 buc.

Coșul este circular din tabla placat pe exterior cu lamele de lemn si se poziționează prin intermediul a trei picioare metalice cu ajutorul butoanelor.

Deasemenea se vor realiza alei de acces spre tocul de joaca amenajat, din pavele montate pe un strat de nisip cu grosimea de 5cm., in suprafața de 76,07 mp.

Suprafața unde se vor monta echipamentele se va realiza dintr-un strat de pietriș cu granulație cuprinsa între 2 și 8 mm, strat ce va avea grosimea de minim 10 cm. Suprafața de pietriș va fi de 413,49 mp.

In zona spațiu de siguranța a echipamentelor se vor realiza suprafețe sintetice cu grosimea de 2 până la 4 cm de tip pavimente elastic (tartan) pe placa de beton in suprafața de 156,38 mp.

Delimitarea dintre spațiu verde adiacent locului de joaca si locul realizat din pietriș se va face cu borduri de lemn pe o lungime de 52,55m, iar intre aleile din pavele si tocul amenajat cu pietriș mărunt se va face cu borduri mici din beton pe o lungime de 61,42m.

Finisajele propuse se caracterizează prin aspect modern, durabilitate si rigiditate la montare.

Din punct de vedere al rezistentei si stabilitatii structura de rezistență a echipamentelor de joaca propuse va fi realizat in punctele de amplasare in teren sub forma unor fundații izolate cu dimensiunile (25x25x80) cm respectând adancimea minima de inghet a zonei.

Pentru leagănul se va realiza fundații izolate sub punctele de contact cu dimensiunile (50x70x70) cm.

Pentru masa de sah se va realiza fundații izolate cu dimensiunile (20x60x80) cm sub tălpile metalice din țeava rectangulara (50x50-500) mm.

Pentru băncile propuse fundațiile vor fi izolate cu dimensiunile (20x50x80) cm sub tălpile metalice din țeava rectangulara (70x50-400) mm.

Soluția cu Ansamblul de joaca cu echipamente in Varianta 2 prezintă avantajul costului cel mai redus.
3.2.2. Varianta constructiva de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia

Varianta constructiva de realizare a investiției, selectata de proiectant este:

Varianta 2 - Amenajarea locului de joaca prin realizarea spațiului cu echipamente varianta 2

Alegerea acestei variante constructive s-a realizat avand in vedere avantajele pe care le comporta, comparativ cu Varianta 1, respectiv:

 • - Folosirea de ansamblu de joaca mai ieftin si mai ușor de intretinut

 • - Folosirea de materiale naturale ușor de procurat si punere in opera

 • - Atractivitatea crescută a obiectivului.

3.2.3. Echiparea si dotarea specifica funcțiunii propuse - Varianta 2

Dotarea si echiparea obiectivului se va face cu elementele de baza necesare funcțiunii Obiectivul va avea următoarele echipamente:

Leagan 2 locuri (scrânciob) - similar (LKL08-C33)

buc.

1

Leagan 2 locuri (scrânciob) - similar (LKL08-K49)

buc.

1

Balansoar - similar (LKB07-241)

buc.

1

Balansoar - similar (LKB0224)

buc.

1

Ansamblu de joaca - similar (LKKD3435)

buc.

1

Balansoar - similar (LKA02-844)

buc.

1

Balansoar - similar (LKA01-362)

buc.

1

Nisipar- similar (LKB10-290)

buc.

1

Echipament fitness - similar (LKFMS5850)

buc.

1

Echipament fitness - similar (LKFMS3370)

buc.

1

Echipament fitness - similar (LKFMS0110)

buc.

1

Masa de sah - similar (LK11)

buc.

1

Deasemenea obiectivul va avea următoarele dotări:

Banca clasica de lemn pe structura metalica

buc.

12

Cos de gunoi

buc.

2

3.3. Costurile estimative ale investiției:

 • 3.3.1. Costuri estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea in considerare a costurilor unor investiții similare, corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investiții

Varianta 2 - Amenajarea locului de joaca prin realizarea spațiului cu echipamente -VARIANTA 2

Hotararea nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare, nu cuprinde tipul de lucrări ce urmeaza sa se realizeze in timpul obiectivului, in plus, aceasta hotarare a fost abrogata, iar in prezent nu exista un standard de cost in locuitor.

In Municipiul Bacau nu s-a realizat o alta investiție similara. Costurile estimate au avut la baza oferte de preț si preturile pieței pentru diverse tipuri de lucrări.

Valoarea totala de investiții este de 186.057,50 lei din care valoarea fara TVA este 156.350,84 lei.

Devizul general este prezentat in continuare, in timp ce devizele pe obiecte sunt anexate la documentație.

Varianta 1 - Amenajarea locului de joaca prin realizarea spațiului cu echipamente -varianta 1

Valoarea totala de investiții este de 196.196,17 lei din care valoarea fara TVA este 164.870,73 lei. Devizul general este prezentat in continuare, in in timp ce diferentele fata de Varianta 2 sunt sintetizate in paragrafele următoare.

Obiectivul va avea următoarele echipamente:

Leagan 2 locuri (scrânciob) - similar (LKL08-C33)

buc.

1

Leagan 2 locuri (scrânciob) - similar (LKL08-K49)

buc.

1

Balansoar - similar (LKB07-241)

buc.

1

Balansoar - similar (LKB0224)

buc.

1

Ansamblu de joaca - similar (LKK2554)

buc.

1

Balansoar - similar (LKA02-844)

buc.

1

Balansoar - similar (LKA01-362)

buc.

1

Nisipar - similar (LKB10-290)

buc.

1

Echipament fitness - similar (LKFMS5850)

buc.

1

Echipament fitness - similar (LKFMS3370)

buc.

1

Echipament fitness - similar (LKFMS0110)

buc.

1

Masa de sah - similar (LK11)

buc.

1

Deasemenea obiectivul va avea următoarele dotări:

Banca clasica de lemn pe structura metalica

buc.

12

Cos de gunoi

buc.

2

3.3.2. Costuri estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a investiției publice
Din punct de vedere al costurilor pentru perioada de operare a investiției, pentru scenariul de referința acestea au fost dimensionate după cum urmeaza :

- cheltuieli cu intretinerea si reparațiile echipamentelor si dotărilor, dimensionate cu valoarea 0 in primii ani, in care investiția va fi in garanție, iar ulterior cu sume progresive crescătoare, pe măsură acumulării de uzura fizica si morala la nivelul echipamentelor si dotărilor:

Costurile cu intretinerea si reparațiile infrastructurii sunt estimate la aproximativ 30% din valoarea echipamentelor inițiale. Costurile sunt indexate anual cu 5%.

CONCLUZII PRIVIND COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

Perioada

Costuri Varianta 1 (lei cu TVA)

Costuri Varianta 2 (lei cu TVA)

Recomandata

Realizarea investiției

196.196,17

186.057,50

Varianta 1

Contribuția proprie la realizarea investiției

100%

100%

Varianta 1 comporta costuri investitionale mai mari. Analizând cumulativ perioadele de realizare si operare a investiției, Varianta 2 este varianta optima, atat din punct de vedere economic, cat si tehnic.

3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanța a construcțiilor, după caz:
 • - studiu topographic: - DA

 • - studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a terenului: - NU E CAZUL

 • - studiu hidrologic, hydrogeologic: - NU E CAZUL

 • - studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice: - NU E CAZUL

 • - studiu de trafic si studiu de circulație: - NU E CAZUL

1 1

 • - raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică: - NU E CAZUL

 • - studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere: - NU E CAZUL

 • - studiu privind valoarea resursei culturale; - NU E CAZUL

 • - studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției: - NU E CAZUL

 • 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției:

Scenariul 1 si Scenariul 2:

Nr. Ort.

Grafic de realizare

ANUL1

L1

L2

L3

L4

L5

L6

1

Avize, acorduri si autorizații

2

Proiectare

4

Organizare de șantier

5

Asistenta tehnica

6

Execuție lucrări de investiții

7

Dirigentie de șantier

8

Organizare procedura achiziții publice pentru contractarea dotărilor

9

Dotare investiție

10

Recepția lucrărilor

4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PROPUS(E)

Analiza cost-beneficiu a fost realizata cu respectarea prevederilor HG 907/2016 si reglementarilor naționale si europene privind investițiile din fondurile publice.

Prezenta analiza cost-beneficiu a fost realizata după liniile directoare date de Documentul de lucru nr.4 al Comisiei Europene „Orientări privind metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu”.

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința si

prezentarea scenariului de referința

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiara) este de a calcula indicatorii performantei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Aceasta analiza este dezvoltata, in mod obișnuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului legal) al infrastructurii.

Amplasamentul Proiectului

Municipiul Bacau, str. Lelea 50 bis, județul Bacau.

Definirea obiectivelor:

Obiectivul general il constituie crearea de noi activitati culturale educative si sportive. Obiectivele specifice:

Locul de joaca oferă experiențe esențiale si de dezvoltare a copiilor in domenii precum abilitatiile sociale, creativitatea, raționamentul, etc., deasemenea posibilitatea de creeare a unei zone de sport si recreație si pentru persoanele adulte.

Orizontul de timp:

Proiectul are in vedere un orizont de timp de 20 de ani in conformitate cu indicative privind elaborarea analizei cost-beneficiu.

Ipoteze de lucru:

 • -  Rata de actualizare utilizata in analiza financiara pentru fluxurile de numerar viitoare ( a fost stabilita la 5%

 • -  Se face abstracție de faptul ca investiția se realizează (executa) in 6 luni calendaristice (durata efectiva de construire a investiției) si se va considera anul unu, an de realizare a investiției, toate costurile investitionale urmând a fi atribuite primului an de analiza. S- au considerat următorii 20 ani de operare.

Valoarea investiției este de 186.057,50 lei cu TVA

 • - Valoarea reziduala rezultata la sfârșitul periodei de analiza este data de valoarea potențiala de vanzare a sistemului. Data fiind uzura fizica si morala la care sunt supuse elementele investitionale in decursul timpului se poate considera o valoare reziduala la căpătui a 20 de ani de 15% din valoarea investiției.

 • 4.2.   Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Principalele tipuri de vulnerabilitate generatoare de situații de urgenta si care pot afecta investiția, grupate in funcție de natura lor sunt:

Vulnerabilități naturale:

Q - Fenomene meteorologice periculoase

 • - Incendii de orice fel

 • - Fenomene distructive de origine geologica alunecări de teren sau cutremure de pamant.

Vulnerabilități Tehnologice:

 • - Accidente, avarii, explozii si incendii

 • - Poluare ape

 • 4.3.   Situația utilităților si analiza de consum:

Utilitățile necesare se regăsesc pe raza municipiului Bacau si deservesc zona propusa pentru amplasarea organizării de șantier.

 • 4.4.   Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Impactul social manifestat prin: asigurarea unui nivel optim al calitatii vieții.

 • b) estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției: in faza de realizare, in faza de operare;

Forța de munca estimata este: In faza de Operare: 2; In Faza de realizare: 20

Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, după caz;

impactul de mediu manifestat prin: evitarea poluării solului si a pânzei fratice si imbunatajirea controlului factorilor de risc împotriva bolilor.

 • c) impactul obiectivului de investiții raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integrează, după caz.

Impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integrează este minim si nu prezintă probleme desosebite.

 • 4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investiții.

UAT Bacau nu va percepe taxe pentru utilizarea serviciului in obiectivul de investiții.

 • 4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate, sustenabilitatea financiara.

Analiza financiara are ca scop demonstrarea faptului ca proiectul do investiții este pe de o parte, necesara din punct de vedere economic si contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii regionale, iar pe de alta parte pentru a arata necesitatea intervenției financiare a bugetului local sau de stat pentru ca proiectul sa fie viabil din punct de vedere financiar.

Obiectivul Analizei Cost-Benefîciu este acela de a identifica si măsură din punct de vedere monetar impactul proiectului si de a determina costurile si beneficiile aduse de acesta.

De asemenea, analiza financiara va evalua profitabilitatea financiara a investiției ce va fi determinata cu indicatorii de performanja financiara precum: fluxul de numerar cumulat, rata interna de rentabilitate a investiiei, valoarea neta actualizata corespunzătoare si raportul cost/beneficiu. Acești indicatori se regăsesc calculatii in cadrul anexelor.

Pentru determinarea fezabilității financiare a proiectului vor fi urmăriți următorii indicatori de performanta:

Valoarea actuala neta (VAN) - este valoarea obtinuta prin actualizarea fluxurilor de numerar cu o rata de actualizare;

Rata interna de rentabilitate (RIR) - este acea valoare a ratei de actualizare pentru care valoarea actuala neta este egala cu zero;

Analiza financiara, care a fost realizata in doua variante „Scenariu 1" si „Scenariu 2", folosind metoda incrementala a constat in parcurgerea următoarelor etape:

 • a) Investiția de capital

 • b) Evoluția prezumata a costurilor de operare

 • c) Evoluția prezumata a tarifelor

 • d) Evoluția prezumata a veniturilor

 • e) Sustenabilitatea proiectului

 • f) Calculul principalilor indicatori financiari: Rata rentabilității financiare interne si Valoarea financiara neta actualizata precum si raportul cost beneficiu.

a) Investiția de capital

Costul total cu investiția cuprinde cheltuieli cu obținerea de avize si acorduri, cu proiectarea, asistenta tehnica si consultanta, cheltuieli pentru lucrările de execuție, cheltuieli cu organizarea de șantier, taxe si comisioane, cheltuieli cu darea in exploatare etc.

Bugetului total al Proiectului inclusiv TVA conform DG este:

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

AMENAJARE LOC DE JOACA COPII Letea 32-46 (Loc de joaca 50 bis)

VARIANTA 1

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

Cri.

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa

0,00

0,00

0,00

2.2.

Racord Canalizare

0,00

0,00

0,00

2.3.

Alimentare cu energie electrica

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

225,00

42,75

267,75

3.1.1. Studii de teren (studii topo)

225,00

42,75

267,75

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații (Doc CU+Doc Avize+Doc Cadastrale)

1.500,00

285,00

1.785,00

3.3.

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

18.900,00

3.591,00

22.491,00

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate a lucrărilor de intervenții si deviz general

11.300,00

2.147,00

13.447,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor (DTAC)

3.000,00

570,00

3.570,00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

600,00

114,00

714,00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

4.000,00

760,00

4.760,00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanța

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistență tehnică

3.250,00

617,50

3.867,50

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1.500,00

285,00

1.785,00

3.8.1,1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

500,00

95,00

595,00

3.8.2. Dirigintie de șantier

1.750,00

332,50

2.082,50

TOTAL CAPITOL 3

23.875,00

4.536,25

28.411,25

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

61.345,82

11.655,71

73.001,53

4.1.1.

Arhitectura

46.180,63

8.774,32

54.954,95

4.1.1.1

Lucrări arhitectura

46.180,63

8.774,32

54.954,95

4.1.2.

Structura de rezistenta

0,00

0,00

0,00

4.1.3.

Instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Echipare loc de joaca - infrastructura echipamente

15.165,19

2.881,39

18.046,58

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

7.153,46

1.359,16

8.512,62

4.2.1

Manopera montaj echipamente

7.153,46

1.359,16

8.512,62

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

47.198,12

8.967,64

56.165,76

4.3.1

Echipamente loc de joaca

47.198,12

8.967,64

56.165,76

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necisita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

5.671,00

1.077,49

6.748,49

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

121.368,40

23.060,00

144.428,40

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

3.000,00

570,00

3.570,00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

2.000,00

380,00

2.380,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.000,00

190,00

1.190,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costui creditului

1.775,49

0,00

1.775,49

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

352,50

0,00

352,50

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

70,50

0,00

70,50

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC 0.5% din C+M

352,50

0,00

352.50

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construîre/desfiintare

1000,00

0,00

1.000,00

5.3.

Cheltuieli diverse sî neprevăzute 10%

14.351,84

2.726,85

17.078,69

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500,00

95,00

595,00

TOTAL CAPITOL 5

19.627,33

3.391,85

23.019,18

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepție

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

164.870,73

31.325,44

196.196,17

din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

70.499,28

13.394,86

83.894,14

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

AMENAJARE LOC DE JOACA COPII ANL 32-46 (Loc de joaca 50 bis)

VARIANTA 2

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

Cri.

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea Inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa

0,00

0,00

0,00

2.2.

Racord Canalizare

0,00

0,00

0,00

2.3.

Alimentare cu energie electrica

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

225,00

42,75

267,75

3.1.1. Studii de teren (Studiu Topo)

225,00

42,75

267,75

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații (Doc CU+Doc Avize+Doc Cadastrale)

1.500,00

285,00

1.785,00

3.3.

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

18.900,00

3.591,00

22.491,00

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate a lucrărilor de intervenții si deviz general

11.300,00

2.147,00

13.447,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor (DTAC)

3.000,00

570,00

3.570,00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

600,00

114,00

714,00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

4.000,00

760,00

4.760,00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanța

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistență tehnică

4.850,00

921,50

5.771,50

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1.500,00

285,00

1.785,00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

500,00

95,00

595,00

3.8.2. Dîrigintie de șantier

3.350,00

636,50

3.986,50

TOTAL CAPITOL 3

25.475,00

4.840,25

30.315,25

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

60.394,58

11.474,97

71.869,55

4.1.1.

Arhitectura

45.229,39

8.593,58

53.822,97

4.1.1.1

Lucrări arhitectura

45.229,39

8.593,58

53.822,97

4.1.2.

Structura de rezistenta

0,00

0,00

0.00

4.1.3.

Instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Echipare Ioc de joaca - infrastructura echipamente

15.165,19

2.881,39

18.046,58

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

7.153,46

1.359,16

8.512,62

4.2.1

Manopera montaj echipamente

7.153,46

1.359,16

8.512,62

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

38.813,52

7.374,57

46.188,09

4.3.1

Echipamente ioc de joaca

38.813,52

7.374,57

46.188,09

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

5.671,00

1.077,49

6.748,49

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

112.032,56

21.286,19

133.318,75

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

3.000,00

570,00

3.570,00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

2.000,00

380,00

2.380,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.000,00

190,00

1.190,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

1.765,03

0,00

1.765,03

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatli lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

347,74

0,00

347,74

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

69,55

0,00

69,55

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC 0.5% din C+M

347,74

0,00

347,74

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1000,00

0,00

1.000,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

13.578,26

2.579,87

16.158,12

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500,00

95,00

595,00

TOTAL CAPITOL 5

18.843,28

3.244,87

22.088,15

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepție

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

156.350,84

29.706,66

186.057,50

din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+.4.1 +4.2+5.1.1)

69.548,04

13.214,13

82.762,17

 • d) Evoluția prezumata a costurilor de operare

Pentru menținerea stării de viabilitate a obiectivului in intervalul duratei normale de funcționare se prezuma următoarele cheltuieli.

In zona nu exista zona de recreere pentru copii in condiții optima si locuitorii din zona nu pot beneficia de servici conforme.

Varianta 1

Determinarea fluxurilor de cheltuieli - Varianta 1, au fost înscrise valori rezultate in urma următorului raționament.

Categoriile de cheltuieli de operare la Varianta 2 sunt următoarele:

Costuri de întreținere si înlocuire (întreținere curenta) - Costurile de întreținere sunt acele cheltuieli legate de întreținerea si funcționarea in bune condiții a sistemului de joaca. Astfel au fost considerate cheltuieli pentru reparații si înlocuiri periodice in valoare de 20.000 lei anual.

Costuri de exploatare - costurile de exploatare aferente amenajării locului de joaca a fost prezumat a fi de 10.000 lei anual.

Varianta 2

Determinarea fluxurilor de cheltuieli - Varianta 1, au fost înscrise valori rezultate in urma următorului raționament.

Categoriile de cheltuieli de operare la Varianta 1 sunt următoarele:

Costuri de întreținere si înlocuire (întreținere curenta) - Costurile de întreținere sunt acele cheltuieli legate de întreținerea si funcționarea in bune condiții a sistemului de joaca. Astfel au fost considerate cheltuieli pentru reparații si inlocuiri periodice in valoare de 30.000 lei anual.

Costuri de exploatare - costurile de exploatare aferente amenajării locului de joaca a fost prezumat a fi de 20.000 lei anual.

Evoluția prezumata a costurilor este prezentata in Tabelul 1, Tabelul 2 si Tabelul 3 al analizei.

 • b) Evoluția prezumata a tarifelor

UAT Bacau nu va percepe taxe pentru utilizarea parcului.

 • c) Evoluția prezumata a veniturilor

In varianta scenariu 1, nu exista venituri generate la bugetul Municipiului Bacau.

In varianta scenario 2, realizarea obiectivului nu va genera venituri la bugetul Municipiului Bacau.

Rentabilitatea financiara a scenariului 2 se regăsește in Tabelul nr. 4 al Analizei economico-financiare.

 • d) Sustenabilitatea financiara a proiectului

Din analiza fluxurilor de numerar inregistrat la sfârșitul fiecărui an reiese faptul ca proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor proiectului. Solicitantul prezintă modul in care in orizontul de timp al proiectului sursele de finanțare vor egala in mod consistent plățile an după an. Sustenabilitatea este demonstrata atunci când fluxul de numerar generat cumulat este pozitiv pentru toti anii luati in considerare. Consiliul local trebuie sa asigure din fonduri proprii contribuția proprie la investiție. Costurile operaționale (întreținere) vor fi suportate in întregime tot de către Consiliul Local. Aceasta face ca fluxul net de numerar cumulat sa fie negativ pe toata perioada analizata deoarece aceasta investiție nu produce venituri. Tabelul nr. 5

 • e) Profitabilitatea financiara a investiției

Profitabilitatea financiara a investiției a fost determinate prin estimarea ratei financiare de rentabilitate a investiției FRR/C pe baza fluxului de numerar net actualizat cu rata de actualizare de 5 % si prin calcularea venitului net actualizat al investiției VNA/C.

Indicatorii financiari arata capacitatea beneficiilor financiare ale proiectului de a susține costul total cu investiția indiferent de sursele de finanțare ale acestuia. Faptul ca VNA/C este negativ, iar FRR/C este mai mic decât rata de actualizare arata ca proiectul necesita intervenție financiara din fonduri nerambursabile pentru a fi viabil.

Rata interna a rentabilității financiare a investiției este calculata luând in considerare costurile totale ale investiției ca o ieșire (împreuna cu costurile de exploatare), iar beneficiile ca o intrare. Ea masoara capacitatea veniturilor din exploatare de a susține costurile investiției.

De asemenea, s-a determinat si raportul cost/beneficii, unde costurile se refera la cheltuielile de exploatare pe perioada de referința, iar beneficiile se refera la veniturile obținute din exploatarea investiției.

Indicatorii financiari ai investiției

Valoare (Mii ron)

VALOAREA ACTUALIZATA NETA (20 ani)

- 166.401,336

RATA INTERNA DE RENTABILITATE (20 ani)

- 9,47%

VNA/C are o valoare negativa datorita fluxului de numerar negativ in primii ani de implementare, care datorita procedurii de actualizare, are un impact mult superior decât anii următori ai analizei când se inregistreaza valori pozitive.

Determinarea rentabilitatatii financiare a investiției este prezentata detaliat in Tabelul 4.

Astfel proiectul necesita intervenție financiara, deoarece VNAF/C este negativ, iar RIRF/C este mai mica decât rata de actualizare (RIRF/C < 5)

 • 4.5. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate.

întrucât obiectul de investii are o valoare totala estimata ce nu depășește pragul pentru care documentația tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 s-a elaborat Analiza Cost Eficacitate.

Analiza cost-eficacitate este utilizata atunci când masurarea beneficiilor in termeni monetari este imposibila sau informațiile necesare sunt dificil de determinat sau in orice alt caz când orice încercare de a face o măsurare precisa monetara a beneficiilor ar fi dificila sau deschisa litigiului.

Analiza cost eficacitate va compara varianta scenariu 1 cu varianta scenariu 2.

In varianta scenariu 2 nu se vor mai realiza lucrările de amenajare a locului de Joaca, fiind costurile mai mari.

Comparația economica a variantelor:

Varianta

Valoarea investiție

Observații

Fara TVA

CU TVA

Scenariu 1

164.870,73

196.196,17

îndeplinește obiectivele generale si specifice - are o valoare mai mare

Scenariu 2

156.350,84

186.057,50

îndeplinește obiectivele generale si specifice

- valoare optima

Pentru a fundamenta decizia de alegere a uneia dintre cele doua variante luate in calcul s-a folosit metoda analizei multi criteriale.

Analiza multi criteriala ia in considerare simultan o varietate de obiective in legătură cu intervenția evaluata. Ea facilitează considerarea ca in evaluarea investiției obiectivele decidentuluî public ar putea sa nu fie incluse in analiza financiara sau analiza economica.

Premisele care au stat la baza rezultatului expus mai jos sunt următoarele:

 • -  Obiectivele au fost definite corespunzător fiind exprimate in variabile măsurabile

 • -  Odata constituit vectorul obiectivelor Ei s-a atribuit o pondere reflectând importanta relativa a acestora

 • -  Analiza impactului a constat in analizarea pentru fiecare din criteriile alese a efectelor pe care le produce. Rezultatele in cazul de fata sunt calitative (judecata de merit)

 • -  Estimandu-se efectele intervenției exprimate in criteriile selectate li s-au acordat un anumit scor

 • -  Scorurile au fost agregate pe baza preferințelor relevate

Punctajul acordat a fost stabilit astfel, 4 (impact maxim) pentru varianta cu proiect si 1 (impact minim) pentru varianta 2.

Analiza multicriteriala pentru alegerea proiectului, variantei)

Varianta 2: Scenariu 2

Scor

Pondere

Impact

Asigurarea unui nivel optim al calitatii vieții

4

0.4

0,4

Integrarea individului in comunitate

3

0.4

0,4

Imbunatatirea controlului factorilor de risc pentru individ

3

0.2

0.2

Total

10.0

Varianta 1: Scenariu 1

Scor

Pondere

Impact

Asigurarea unui nivel optim al calitatii vieții

4

0.4

1,6

Integrarea individului in comunitate

4

0.4

1,6

Imbunatatirea controlului factorilor de risc pentru individ

4

0.2

0,8

Total

12.0

Din analiza multicriteriala rezulta ca impactul Variantei 2: Scenariu 2 are un impact minimal pe când Varianta 1: Scenariu 1 are un impact relevant in conformitate cu metodologia folosita in ACB. Rezulta ca varianta 1 este varianta optima din punct de vedere tehnico-economic.

Investiția propusa va conduce la conformarea cu standardele de educație UE si necesita o analiza economica foarte sofisticata in scopul de a decide daca proiectul va primi finanțare. In acest caz, procedura de evaluare ar trebui sa se bazeze mai degraba pe analiza cost-eficacitate. întrebarea relevanta pentru evaluare este "care este cel mai mic cost de conformare?”.

Având in vedere ca investiția se incadreaza pe standardele de cost in vigoare rezulta ca Costul unitar dinamic sau Costul dinamic de generare se afla sub pragul limita.

 • 4.6. Analiza de senzitivitate

întrucât obiectul de investiții are o valoare totala estimata ce nu depășește pragul pentru care documentajia tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 s-a elaborat Analiza Cost Eficacitate.

Analiza de senzitivitate si propune sa stabilească cat de sensibil va fi viitorul obiectiv la unele modificări ale variabilelor cheie, ce pot aparea in cursul exploatării sale viitoare si se concretizează in variații ale indicatorilor privind rentabilitatea financiara a proiectului - RIR (rata interna de rentabilitate) si VNA (venitul net actualizat).

Procedura urmata in realizarea prezentei analize a cuprins:

 • •  Identificarea variabilelor utilizate pentru calcularea ieșirilor si intrărilor analizei financiare si economice

 • •  Eliminarea variabilelor dependente din punct de vedere determinist care pot conduce la distorsiunea rezultatelor si la înregistrări duble.

 • •  Alegerea variabilelor conform analizei calitative a impactului lor.

 • •  Identificarea variabilelor critice

Variabilele critice care au fost identificate si care vor fi utilizate in cadrul analizei de senzitivitate sunt:

 • >   Cheltuielile cu investiția

 • >   Dinamica in timp a costurilor de operare-pret intervenție (întreținere)

Efectuând corelațiile necesare se concluzionează ca proiectul nu este sensibil la variația cheltuielilor de operare si nici la variația costurilor de investiție.

De asemenea analiza de senzitivitate a proiectului efectuata arata ca variația VAN este mai mica de 5% iar reducerea RIR este mai mica decât 1%, relevandu-se faptul ca proiectul nu este sensibil la modificarea acestor variabile.

4.7. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

In cadrul acestui capitol sunt prezentate riscurile ce pot apa rea pe parcursul derulării implementării si in perioada de funcționare a proiectului precum si masurile ce pot fi aplicate pentru reducerea acestora.

Riscuri identificate in perioada de implementare si operare pe perioada implementării proiectului putem identifica următoarele riscuri:

 • •  Costurile de investire vor fi mai mari decât bugetul alocat.

 • •  Creșterea tarifului practicat

Riscuri interne:

Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfășurare al activitatilor prevăzute in planul de acțiune al proiectului, in faza de proiectare sau in faza de execuție:

 • a) Etapizarea eronata a lucrărilor;

 • b) Erori in calculul soluțiilor tehnice;

 • c) Executarea defectuoasa a unei/unor partl din lucrări;

 • d) Nerespectarea normativelor si legislației in vigoare

 • e) Comunicarea defectuoasa intre entitatile implicate in implementarea proiectului si executantii contractelor de lucrări si achiziții echipamente si utilaje.

Riscuri externe:

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul proiectului:

 • a) Obligativitatea repetării procedurilor de achiziti datorita gradului redus de participare la licitații;

 • b) Obligativitatea repetării procedurilor de achiziții datorita numărului mare de oferte neconforme primite in cadrul licitațiilor;

 • c) Creșterea nejustificaîa a preturilor de achiziție pentru utilajele si echipamentele implicate in proiect;

Administrarea riscurilor interne ale proiectului:

 • a) In planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de acțiune au fost prevăzute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

 • b) Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

 • c) Managerul de proiect, împreuna cu responsabilul juridic si responsabilul tehnic se vor ocupa direct de colaborarea in bune condiții cu entitatile implicate in implementarea proiectului;

 • d) Responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de execuție al lucrărilor, avand o bogata experiența in domeniu; se va implementa un sistem foarte riguros de supervizare a lucrărilor de execuție. Acesta va presupune organizarea de raportări parțiale pentru fiecare stadiu al lucrărilor in parte. Acestea vor fi prevăzute in documentația de licitație si la încheierea contractelor;

 • e) Se va urmări încadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevăzute;

 • f) Se va urmări respectarea specificațiilor referitoare la materialele, echipamentele si metodele de implementare a proiectului;

 • g) Datorita creșterii gradului de poluare pe parcursul executării lucrărilor de construcție, se va pune accent pe protecția si conservarea mediului înconjurător.

Administrarea riscurilor externe proiectului:

 • a) Asigurarea condițiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piața, in vederea obținerii unui număr cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achiziție lucrări, echipamente si utilaje;

 • b) Estimarea cat mai realista a creșterii preturilor pe piața.

Activitatea de decizie la nivel financiar

Sistemul va combina elementele esențiale ale funcției de înregistrare si control logic cu procesul de raportare metodica. Succint, prin activitatea decizionala înțelegem următoarele: alegerea strategiilor, alocarea intre activitati, revizuirea bugetului, verificarea contabila interna.

Analiza de senzitivitate studiază efectele asupra rentabilității investiției ale variabilelor individuale, ale variabilelor cheie ale modelului.

Analiza de risc evalueaza efectele variabilelor simultane ale acestora asupra R1R si VNF.

Alte mecanisme de gestionare a riscului

Reacția la Risc

Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se împart in următoarele categorii:

Evitarea riscului - implica schimbări ale planului de management cu scopul de a elimina apariția riscului;

Transferul riscului - împărțirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de asigurare, garanții);

Reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al riscului;

Planuri de contingența - planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul apariției riscului.

 • 5. Scenariul/Optiunea Tehnîco-Economic(a) Optim(a), Recomandat(a)

5.1. Comparația scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Cele doua scenarii isi propun doua lucruri similare ca tema de proiectare. Cele doua scenarii doresc sa realizeze un spațiu in care sa se poata desfasura in condiții optime activitatile recreeative in aer liber.

Abordările celor doua scenarii au, in consecința, puncte similare, determinate de factorii economici in funcție de piața serviciilor cu implicațiile pe care le are contextul social si economic al României asupra acestora.

in consecința, cele doua scenarii au identificat următoarele aspecte definitorii: Criteriu: durata de funcționare

Varianta 1 - Durata de funcționare a Locului de joaca este de 8 luni pe an (martie -octombrie).

Varianta 2 - Durata de funcționare a Locului de joaca este de 8 luni pe an (martie -octombrie).

Cu privire la durata de funcționare ambele opțiuni asigura funcțiunea recreeativa in zona prin posibilitatea utilizării spațiului propus.

Criteriu: capacitate de primire

Varianta 1 - Locul de joaca are capacitate de primire nelimitata.

Varianta 2 - Locul de joaca are capacitate de primire nelimitata. Ambele scenarii sunt favorabile.

Criteriu: diversitate funcționala

Varianta 1 - Amenajarea are in componenta elemente de joaca si divertisment in aer liber. Tipul de organizare funcționala al Locului de joaca:

 • - Echipamente joaca

 • - Mobilier urban (banei, coșuri gunoi)

Varianta 2 - Tipul de organizare funcționala al Locului de joaca:

 • - Echipamente joaca

 • - Mobilier urban (banei, coșuri gunoi)

Ambele scenarii oferă spatii necesare acestor activitati dar Varianta 1 oferă folosirea de materiale naturale ușor de achiziționat.

Criteriu: organizarea spațiala in urma intervenției

Varianta 1 - Terenul este ocupat echilibrat in acest scenariu, urmând o schema funcționala prezentata mai sus in detaliu.

Varianta 2 - Si in aceasta propunere terenul este ocupat aproape la fel ca in Varianta 1. Criteriu: Imagine arhitecturala reprezentativa

Variantal - Propunerea amenajării a urmărit crearea unei imagini arhitecturale reprezentative, reconoscibile.

Varianta 2 - Si aceasta propunere creeaza o imagine arhitecturala plăcută. La categoria imagine arhitecturala, ambele scenarii au un impact vizual pozitiv.

Criteriu: execuție

Varianta 1 - A se consulta devizul general.

Varianta 2 - A se consulta devizul general.

Lucrările de construire se estimează ca vor implica eforturi in ambele variante.

Calcul scenariu 1.

Valoare totala de investiție (cu TVA) = 196.196,17 lei

Valoare C+M (cu TVA) =83.894,14 lei

Calcul scenariu 2.

Valoare totala de investiție (cu TVA) = 186.057,50 lei

Valoare C+M (cu TVA) =82.762,17 lei

Concluzii:

Varianta 2 este mai economica decât Varianta 1

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

Varianta propusa este Scenariul 2 ca varianta optima de implementat.

Deoarece :

Pentru Varianta 2, proiectul ar fi implementat cu avantaje majore pe termen lung:

- dezvoltarea zonei prin creerea unui spațiu de recreere in cartierul Letea bloc nr. 50 bis

Costurile de realizare in Varianta 2 sunt mai mici decât cele de la Varianta 1.

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind
 • a) obținerea si amenajarea terenului

Terenul este proprietatea Primăriei Bacau, conform acte anexate Se vor crea alei pietonale

 • b) asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului Obiectivul nu necesita racord la utilitati.

 • c) soluția tehnica, cuprinzând descrierea din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrări pentru investiția de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propuși;

După fazele de proiectare si autorizare a documentațiilor, implementarea intervenției descrise in capitolele anterioare presupune parcurgerea următoarelor etape tehnice principale:

 • 1. Lucrări de organizare a execuției: delimitarea zonelor de lucru si de acces pe sit, instalarea infrastructurii pentru organizarea de șantier.

 • 2. Lucrări de pregătire a amplasamentului: decopertarea stratului vegetal, săpături, evacuări/ transport la zona de depozitare.

 • 3. Lucrări de infrastructura: armare, cofrare si turnare a fundației, inclusiv izolații, protecții, umpluturi si instalațiile sub cota zero.

 • 4. Lucrări de finisare exterioara;

 • 5. Lucrări de refacere a amplasamentului si amenajare exterioara, in urma eliberării terenului de organizarea de șantier;

 • 6. Instalare, conectare si punere in funcțiune a echipamentelor;

 • 7. Mobilare exterioara, decoratiuni, etc.

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții

a) indicatori maximali

VARIANTA 1

Valoarea totala a obiectivului de investiții, cu TVA = 196.196,17 lei

Valoarea totala a obiectivului de investiții, fara TVA = 164.870,73 lei

Din care constructii-montaj (C+M) = 70.499,28 lei

VARIANTA 2

Valoarea totala a obiectivului de investiții, cu TVA = 186.057,50 lei

Valoarea totala a obiectivului de investiții, fara TVA = 156.350,14 lei

Din care constructii-montaj (C+M) = 69.548,04 lei

 • b) indicatori minimali

Proiectul a analizat din punct de vedere tehnic si economic realizarea următoarelor obiective in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare:

- Amenajarea terenului

Indicatori

Indicatori proiect

SCENARIUL 1

Indicatori proiect

SCENARIUL 2

Suprafața terenului

645,94 mp

645,94 mp

Suprafața amenajata

645,94 mp

645,94 mp

Valoarea lucrărilor de baza-C+M

83.894,14 lei

82.762,17 lei

Alte costuri

112.302,03 lei

103.295,33 lei

Valoarea investiției

196.196,17 lei

186.057,50 lei

Numărul de beneficiari direct!

nelimitat

nelimitat

Cost investiție / mp

303,74 lei/mp

288,04 iei/mp

 • c) durata estimativa (proiectare+executie) a obiectului de investiții este de 6 luni.

 • 5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punct de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

Beneficiarul va depune toate diligentele necesare pentru a asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate. In acest sens vor fi respectate prevederile Certificatului de Urbanism si eventualele condiționări din avizele si acordurile de principiu eliberate de autoritatile competente.Pe parcursul derulării investiției se va urmări conformarea la normativele aplicabile domeniului construcțiilor,precum si respectarea de către constructor a codului muncii si a legislației aplicabile.Nu vor fi restricționate categorii de utilizatori de la folosirea acesteia.

Proiectul a fost întocmit in conformitate cu prescripțiile tehnice in construcții in vigoare.

Rezistenta mecanica si stabilitate

Proiectarea structurala a fost realizata in conformitate cu normativele in vigoare asigurând respectarea cerințelor de performanta specifice.

Securitate la incendiu

Elementele de lemn ale mobilierului urban sunt ignifugate.

Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele nontoxice.

Igiena, sanatatea si mediul înconjurător

Obiectivul nu constituie o amenințare pentru igiena si sanatatea oamenilor.

Deseurile menajere se vor colecta in coșuri de gunoi propuse si ridicate de o firma de salubritate.

Siguranța si accesibilitatea in exploatare

Sunt eliminate cauzele care pot conduce la accidentarea utilizatorilor prin lovire, cădere, alunecare, punere accidentala sub tensiune, ardere, etc. in timpul efectuării unor activitati normale sau a unor lucrări de întreținere sau curățenie.

Proiecție împotriva zgomotului

Obiectivul este in aer liber si nu sunt surse mari de zgomot.

Utilizarea sustenabila a resurselor naturale

Se vor folosi materiale naturale (pietriș mărunt)

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice,ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate, sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Sursele de finanțare ale investiției propuse prin proiect se constituie in conformitate cu legislația in vigoare si constau din fonduri proprii.

 • 6. Urbanism, acorduri și avize conforme

  • 6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire - DA

  • 6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege -DA

  • 6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului - DA

  • 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților - DA

  • 6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară - DA

  • 6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice - NU E CAZUL

 • 7. Implementarea investiției

  • 7.1. Informații despre entitatea responsabila cu implementarea investiției

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este UAT Municipiul Bacau.

 • 7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare.

Durata estimata de implementare (achizitie+proiectare+autorizare) a obiectivului de investiție este de 4 luni.

Durata de execuție a lucrărilor de realizare a investiției este 8 luni.

Implementarea va fi monitorizata de către echipa de implementare a proiectului, desemnata de către beneficiar, care va avea si responsabilitatea raportării tehnice si financiare. Lucrările de șantier vor fi monitorizate de către dirigintii de șantier.

Entitatile cu responsabilități in implementarea proiectului sunt:

 • - Beneficiarul - (monitorizare si controlul execuției lucrărilor, coordonarea implementării, alocarea resurselor)

 • - Proiectantul - (furnizarea de asistenta tehnica pe durata realizării lucrărilor)

 • - Executantul - (punerea in opera a variantei selectate)

 • - Dirigintele de șantier - (monitorizarea activitatii executantului si a conformării la prevederile legale)

Activitățile de monitorizare, implementare si control ale desfășurării proiectului se vor realiza pe amplasament si la sediul UAT Municipiului Bacau.

Pe parcursul execuției lucrărilor, data fiind varietatea de operațiuni necesare a H efectuate si complexitatea proiectului, se estimează ca Executantul va trebui sa asigure un efectiv de minim 6 persoane, care sa fie alocate in șantier pentru punerea in opera a activîtatilor prevăzute in proiect.

Eșalonarea costurilor exprimate in lei, cu TVA, coroborata cu graficul de realizare a investiției, este anexata.

7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

Exploatarea/operarea investiției va fi realizata de către compartimentul de specialitate din cadrul UAT Bacau. Accesul la infrastructura va fi liber si nu va fi restricționat pentru nici o categorie de utilizatori.

Beneficiarul va urmări comportamentul in exploatare al investiției, urmând sa solicite remedierea oricăror elemente se degradează, pe durata garanției lucrărilor, urmând ca ulterior sa elaboreze si sa aplice un plan propriu de mentenanta si intretinere.

Resursele necesare pentru exploatarea/operarea si întreținerea investiției se compun din resurse umane (3 locuri de munca nou create pentru obiectivului, precum si personalul din cadrul compartimentului de specialitate al UAT Bacau) si resurse financiare necesare acoperirii costurilor de operare identificate in cadrul analizei cost-eficacitate.

7.4. Recomandări privind aigurarea capacitatii manageriale si instituționale

Pe perioada de realizare a investiției se recomanda constituirea unei echipe de implementare, care sa cuprindă următoarele posturi:

 • □  Manager de proiect

 • □  Responsabil implementare si proceduri Ap- expert de specialitate

 • □  Responsabil financiar

Pe perioada de operare a investiției se recomanda constituirea unei echipe de operare, care sa cuprindă cel puțin următoarele posturi:

 • □  Responsabil mentenanta si intretinere

8.CONCLUZII SI RECOMANDĂRI

Obiectivul general al proiectului vizeaza reconversia funcționala a terenurilor si suprafețelor degradate in scopul revitalizarii mediului urban al Municipiului Bacau, reducerii poluării aerului si creșterea oportunităților de agrement si petrecere a timpului liber pentru locuitorii municipiului.

DATE SI INDICI CARE CARACTERIZEAZĂ INVESTIȚIA PROIECTATA:

VARIANTA 2 - ANSAMBLU DE JOACA CU ECHIPAMENTE - VARIANTA 2 Regimul de înălțime al construcției noi este Parter

S teren = 645,94 mp.

S amenajata = 645,94 mp

Din care:

 • - Tartan = 156,38 mp (suprafața de siguranța)

 • - Zona pietriș = 413,49 mp

 • - Alei din pavele = 76,07 mp.

 • - Borduri de lemn L = 52,55 ml

 • - Borduri de beton L = 61,42 ml

 • - Banei clasice propuse = 12 buc.

 • - Coșuri de gunoi din metal cu elemente din lemn = 2 buc.

P.O.T. = 100%

C.U.T. = 1,00

Grad "IV" Rez.foc

Categoria “D” de importanta.

±0,00 = 160,32

B. PIESE DESENATE
 • 1. Plan de încadrare in zona;

 • 2. Plan de situație existent;

 • 3. Plan de situație coordonator rețele

 • 4. Plan de situație propus - varianta 1;

 • 5. Plan de amenajare - Propunere - varianta 1;

 • 6. Plan de situație propus - varianta 2;

 • 7. Plan de amenajare - Propunere - varianta 2;

 • 8. Lista echipamente - varianta 1

 • 9. Lista dotări - varianta 1

 • 10. Lista echipamente - varianta 2

 • 11. Lista dotări - varianta 2

S C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene.Nr.3,Judet Bacau CUI: RO 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017 Tel: 0756264979

Email: office@sspmbacau.ro, Web: www.sspmbacau.ro

Faza: SF

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

AMENAJARE LOC DE JOACA COPII Letea 32-46 (Loc de joaca 50 bis)

VARIANTA 1

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV

TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa

0,00

0,00

0,00

2.2.

Racord Canalizare

0,00

0,00

0,00

2.3.

Alimentare cu energie electrica

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

225,00

42,75

267,75

3.1.1. Studii de teren (studii topo)

225,00

42,75

267,75

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații (Doc CU+Doc Avize+Doc Cadastrale)

1.500,00

285,00

1.785,00

3.3.

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

18.900,00

3.591,00

22.491,00

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate a lucrărilor de intervenții si deviz general

11.300,00

2.147,00

13.447,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor (DTAC)

3.000,00

570,00

3.570,00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

600,00

114,00

714,00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

4.000,00

760,00

4.760,00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanța

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistență tehnică

3.250,00

617,50

3.867,50

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1.500,00

285,00

1.785,00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

500,00

95,00

595,00

3.8.2. Dirigintie de șantier

1.750,00

332,50

2.082,50

TOTAL CAPITOL 3

23.875,00

4.536,25

28.411,25

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

61.345,82

11.655,71

73.001,53

4.1.1.

Arhitectura

46.180,63

8.774,32

54.954,95

4.1.1.1

Lucrări arhitectura

46.180,63

8.774,32

54.954,95

4.1.2.

Structura de rezistenta

0,00

0,00

0,00

4.1.3.

Instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Echipare loc de joaca - infrastructura echipamente

15.165,19

2.881,39

18.046,58

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

7.153,46

1.359,16

8.512,62

4.2.1

Manopera montaj echipamente

7.153,46

1.359,16

8.512,62

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

47.198,12

8.967,64

56.165,76

4.3.1

Echipamente loc de joaca

47.198,12

8.967,64

56.165,76

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necisita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

5.671,00

1.077,49

6.748,49

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

121.368,40

23.060,00

144.428,40

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

3.000,00

570,00

3.570,00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

2.000,00

380,00

2.380,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.000,00

190,00

1.190,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

1.775,49

0,00

1.775,49

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

352,50

0,00

352,50

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

70,50

0,00

70,50

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M

352,50

0,00

352,50

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1000,00

0,00

1.000,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

14.351,84

2.726,85

17.078,69

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500,00

95,00

595,00

TOTAL CAPITOL 5

19.627,33

3.391,85

23.019,18

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepție

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

164.870,73

31.325,44

196.196,17

din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

70.499,28

13.394,86

83.894,14

PROIECTANT,


S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLIC

MUNICIPALE BACĂU S.A.


Pag 1

OBIECTIV: Beneficiar:

Loc de joaca ANL 32-50 BIS Var 1                   I"                      /

ZZFRfeZ

Proiectant:

SSP

Executant:

l‘     ——...... ——-----

Proiect:

nr:

F2cp - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrări

Nr. cap./subcap. deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare (exclusiv TVA)

lei

1

2

3

I. Lucrări de construcții si instalații

4.1

Construcții si instalații

61,345.82

4.1.1

[0001.1] Lucrări arhitectura

46,180.63

4.1.1.1

[0001.1.1] Arhitectura

46,180.63

4.1.2

[0001.2] Echipare loc de joaca Var 1

15,165.19

4.1.2.1

[0001.2.1] Infrastructura echipamente

15,165.19

TOTAL I

61,345.82

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

7,153.46

TOTAL II

7,153.46

III. Procurare

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

47,198.12

4.3.1

[0001.2] Echipare loc de joaca Var 1

47,198.12

4.3.1.1

[0001.2] Lista echipamente

47,198.12

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

4.5

__

Dotări

5,671.00

4.6

Active necorporale

0.00

TOTAL III

52,869.12

IV. Probe tehnologice si teste

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

_

TOTAL IV

0.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

121,368.40

TVA 19%:

23,060.00

TOTAL VALOARE:

I

144,428.40

întocmit,

Director Tehnic,

Ing. Stefanescu Ion

Raport generat cu ISDP

, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV: OBIECTUL: LISTA: Beneficiar: Proiectant: Executant:


Loc de joaca ANL 32-50 BIS Var 1

Echipare loc de joaca Var 1 Lista echipamente


C11 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice,

- lei -

Nr. ort.

Denumirea

U.M.

Cantitatea

Preț unitar - lei/um -

Valoarea (exclusiv TVA) - lei -

Furnizorul

Fisa tehnica atașata

0

1

2

3

4

5 = 3x4

6

7

1

LKL08-C33 Leagan doua locuri din lemn

buc

1,00

2.381,2800

2.381,28

Loftrek

BAIA MARE similar

2

LKL08-K49 Leagan doua locuri din lemn

buc

1,00

3.120,5000

3.120,50

Loftrek

BAIA MARE similar

3

LKB07-241 Balansoar

buc

1,00

1.156,4000

1.156,40

Loftrek

BAIA MARE similar

4

LKB0224 Balansoar

buc

1,00

1.467,9000

1.467,90

Loftrek

BAIA MARE similar

5

LKA02-844 Balansoar pe arc doua locuri" Girafa"

buc

1,00

1.283,0000

1.283,00

Loftrek

BAIA MARE similar

6

LKA01-362 Balansoar pe arc "Vrăbiuță"

buc

1,00

1.108,8000

1.108,80

Loftrek

BAIA MARE similar

7

LKFMS5850 Echipament fitness combinat

buc

1,00

2.233,5000

2.233,50

Loftrek

BAIA MARE similar

8

LKFMS3370 Echipament fotness ptr intarirea spatelui

buc

1,00

3.189,1200

3.189,12

Loftrek

BAIA MARE similar

9

LKFMS0110 Echipament fitness bicicleta elioptica

buc

1,00

2.930,4000

2.930,40

Loftrek

BAIA MARE similar

10

LKB10118 Nisipar

buc

1,00

945,1200

945,12

Loftrek

BAIA MARE similar

11

LK11 Masa de sah 2 persoane

buc

1,00

902,9000

902,90

Loftrek

BAIA MARE similar

12

LKK2554 Ansamblu de joaca

buc

1,00

26.479,2000

26.479,20

Loftrek

BAIA MARE similar

TOTAL:

lei

47.198,12

întocmit,                             ./

Director Tehnic,      (ta

Ing. Stefanescu IonPag 1


OBIECTIV: OBIECTUL: LISTA: Beneficiar: Proiectant: Executant:


Loc de joaca ANL 32-50 BIS Var 1

Echipare loc de joaca Var 1 Lista dotări


VyjV

k. —     ....


Proiect:


nr:


C11 - LISTA cu cantitatile de dotări si active necorporale

întocmit,


Ing. Stefanescu Ion \- lei -

Nr. crt.

Denumirea

U.M.

Cantitatea

Preț unitar - lei/um -

Valoarea (exclusiv TVA) - lei -

Furnizorul

Fisa tehnica atașata

0

1

2

3

4

5 = 3x4

6

7

1

2

Banca lemn pe suport metalic

buc

12,00

395,0000

"si ■fc. O O O

Loftrek BAIA MARE similar

Cos gunoi

buc

2,00

465,5000

931,00

Loftrek BAIA MARE similar

TOTAL:

lei

5.671,00

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene,Nr.3,Județ Bacau CUI: RO 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017 Tel: 0756264979

Email: office@sspmbacau.ro, Web: www.sspmbacau.ro

Faza: SF

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

AMENAJARE LOC DE JOACA COPII ANL 32-46 (Loc de joaca 50 bis)

VARIANTA 2

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV

TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa

0,00

0,00

0,00

2.2.

Racord Canalizare

0,00

0,00

0,00

2.3.

Alimentare cu energie electrica

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

225,00

42,75

267,75

3.1.1. Studii de teren (Studiu Topo)

225,00

42,75

267,75

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații (Doc CU+Doc Avize+Doc Cadastrale)

1.500,00

285,00

1.785,00

3.3.

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

18.900,00

3.591,00

22.491,00

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate a lucrărilor de intervenții si deviz general

11.300,00

2.147,00

13.447,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor(DTAC)

3.000,00

570,00

3.570,00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

600,00

114,00

714,00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

4.000,00

760,00

4.760,00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanța

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistență tehnică

4.850,00

921,50

5.771,50

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1.500,00

285,00

1.785,00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

500,00

95,00

595,00

3.8.2. Dirigintie de șantier

3.350,00

636,50

3.986,50

TOTAL CAPITOL 3

25.475,00

4.840,25

30.315,25

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

60.394,58

11.474,97

71.869,55

4.1.1.

Arhitectura

45.229,39

8.593,58

53.822,97

4.1.1.1

Lucrări arhitectura

45.229,39

8.593,58

53.822,97

4.1.2.

Structura de rezistenta

0,00

0,00

0,00

4.1.3.

Instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Echipare loc de joaca - infrastructura echipamente

15.165,19

2.881,39

18.046,58

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

7.153,46

1.359,16

8.512,62

4.2.1

Manopera montaj echipamente

7.153,46

1.359,16

8.512,62

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

38.813,52

7.374,57

46.188,09

4.3.1

Echipamente loc de joaca

38.813,52

7.374,57

46.188,09

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necisita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

5.671,00

1.077,49

6.748,49

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

112.032,56

21.286,19

133.318,75

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

3.000,00

570,00

3.570,00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

2.000,00

380,00

2.380,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.000,00

190,00

1.190,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

1.765,03

0,00

1.765,03

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

347,74

0,00

347,74

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

69,55

0,00

69,55

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M

347,74

0,00

347,74

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1000,00

0,00

1.000,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

13.578,26

2.579,87

16.158,12

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500,00

95,00

595,00

TOTAL CAPITOL 5

18.843,28

3.244,87

22.088,15

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepție

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

156.350,84

29.706,66

186.057,50

din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+.4.1+4.2+5.1.1)

69.548,04

13.214,13

82.762,17

OBIECTIV:

Beneficiar: Proiectant: Executant:


Loc de joaca ANL 32-50 BIS Var 2F2cp - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrări

Nr. cap./subcap. deviz general

1

Cheltuieli pe categoria de lucrări

2

Valoare (exclusiv TVA)

lei

3

I. Lucrări de construcții sl Instalat!)

4.1

Construcții si instalații

60,394.58

4.1.1

[0003.3] Lucrări arhitectura

45,229.39

4.1.1.1                    [0003.3.1] Arhitectura

45,229.39

4.1.2

[0003.4] Echipare loc de joaca

15,165.19

4.1.2.1

[0003.4.1] Infrastructura echipamente

15,165.19

TOTAL I                                                                I          60,394.58

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

7,153.46

TOTAL II

7,153.46

III. Procurare

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

38,813.52

4.3.1

[0003.4] Echipare loc de joaca Var 2

38,813.52

4.3.1.1

[0003.4] Lista echipamente

38,813.52

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

4.5

Dotări

5,671.00

4.6

Active necorporale

0.00

TOTAL III

44,484.52

IV. Probe tehnologice si teste

6.2

Probe tehnologice si teste                                                                               0.00

TOTAL IV

0.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

112,032.56

TVA 19%:

21,286.19

TOTAL VALOARE:

133,318.75

întocmit,             ZCy'    \

I

Director Tehnic,      2

' \

Ing. Stefanescu Ion

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

Pag 1


OBIECTIV: OBIECTUL: LISTA: Beneficiar: Proiectant: Executant:


Loc de joaca ANL 32-50 BIS Var 2 Echipare loc de joaca Var 2


Lista echipamente

C11 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice


Nr. crt.

Denumirea

U.M.

Cantitatea

Preț unitar - lei/um -

Valoarea (exclusiv TVA) - lei -

Furnizorul

Fisa tehnica atașata

0

1

2

3

4

5 = 3x4

6

7

1

LKL08-C33 Leagan doua locuri din lemn

buc

1,00

2.381,2800

2.381,28 Loftrek BAIA MARE similar

2

LKL08-K49 Leagan doua locuri din lemn

buc

1,00

3.120,5000

3.120,50 Loftrek BAIA MARE similar

3

LKB07-241 Balansoar

buc

1,00

1.156,4000

1.156,40

Loftrek BAIA MARE similar

4

LKB0224 Balansoar

buc

1,00

1.467,9000

1.467,90

Loftrek BAIA MARE similar

5

LKA02-844 Balansoar pe arc doua locuri" Girafa"

buc

1,00

1.283,0000

1.283,00 Loftrek BAIA MARE similar

6

LKA01-362 Balansoar pe arc "Vrăbiuță"

buc

1,00

1.108,8000

1.108,80 Loftrek BAIA MARE similar

7

LKFMS5850 Echipament fitness combinat

buc

1,00

2.233,5000

2.233,50

Loftrek BAIA MARE similar

8

LKFMS3370 Echipament fotness ptr intarirea spatelui

buc

1,00

3.189,1200

3.189,12

Loftrek BAIA MARE similar

9

LKFMS0110 Echipament fitness bicicleta elioptica

buc

1,00

2.930,4000

2.930,40 Loftrek BAIA MARE similar

10

LKB10118 Nisipar

buc

1,00

945,1200

945,12 Loftrek BAIA MARE similar

11

LK11 Masa de sah 2 persoane

buc

1,00

902,9000

902,90

Loftrek BAIA MARE similar

12

LKKD3435 Ansamblu de joaca 3-12 ani

buc

1,00

18.094,6000

18.094,60

Loftrek BAIA MARE similar

TOTAL:

lei

38.813,52

r


C11 - LISTA cu cantitatile de dotări si active necorporale

- lei -

Nr. crt.

Denumirea

U.M.

Cantitatea

Preț unitar - lei/um -

Valoarea (exclusiv TVA) - lei -

Furnizorul

Fisa tehnica atașata

0

1

2

1

2

3

4

5 = 3x4

6

7

Banca lemn pe suport metalic

buc

12,00

395,0000

4.740,00

Loftrek BAIA MARE similar

Cos gunoi

buc

2,00

465,5000

931,00

Loftrek BAIA MARE similar

TOTAL:

lei

5.671,00
Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Tabel 1: Cheltuieli de operare scenariu 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Amenajare loc de joaca copii Letea 32-46 (Loc de joaca 50 bis)

Total costuri recurente

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

Costuri de întreținere curenta

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

Costuri de reparații

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Tabel 2 Cheltuieli de operare scenariu 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Amenajare loc de joaca copii Letea 32-46 (Loc de joaca 50 bis)

Total costuri recurente

0,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

Costuri de intretinere curenta

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

Costuri de reparații

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000
Tabel 3 Cheltuieli de operare -contribuția proiectului

Anul

1

Anul

2

Anul

3

Anul

4

Anul

5

Anul

6

Anul

7

Anul

8

Anul

9

Anul

10

Anul

11

Anul

12

Anul

13

Anul

14

Anul

15

Anul

16

Anul

17

Anul

18

Anul

19

Anul

20

Amenajare loc de joaca copii Letea 32-46 (Loc de joaca 50 bis)

Total costuri recurente

-50,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

Costuri de întreținere curenta

-30,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

Costuri de reparații

-20,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

Tabel 4 Determinarea ratei interne de rentabilitate financiara

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Amenajare loc de joaca copii Letea 32-46 (Loc de joaca 50 bis)

Total Venituri

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Venituri din exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Valoare reziduala

27.908,625

Total costuri recurente

-50,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

Costuri de întreținere curenta

-30,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

Costuri de reparații

-20,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

Total cu investiția de baza

Costuri totale cu realizarea investiției

186.057,501

Total costuri

186.007,500

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-27.928,625

Flux de numerar net

-186.007,500

20,000

20,000

20,000

20,000

20,090

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

27.928,625

Factor de actualizare (5%)

0,952

0,907

0,864

0,823

0,784

0,746

0,711

0,677

0,645

0,614

0,585

0,557

0,530

0,505

0,481

0,458

0,436

0,416

0,396

0,377

Flux de numerar actualizat

-177.150,000

18,141

17,277

16,454

15,671

14,924

14,214

13,537

12,892

12,278

11,694

11,137

10,606

10,101

9,620

9,162

8,726

8,310

7,915

10.526,005

ORDINUL ARHIIfCIIlOR

DIN ROMÂNI*

VNAF/C

-166.401,336

RIRF/C

-9,47%

Tabel 5 Determinarea sustenabilitatii financiare

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Amenajare loc de joaca copii Letea 32-46 (Loc de joaca 50 bis)

Total Ieșiri

186.007,500

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

Cheltuieli de investiții

186.057,500

Cheltuieli de operare

-50,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

Total intrări

186.057,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Surse proprii si guvernamentale

186.057,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Venituri din operare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

Finanțare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Flux de numerar net

50,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

Flux de numerar cumulat

50,000

70,000

90,000

110,000

130,000

150,000

170,000

190,000

210,000

230,000

250,000

270,000

290,000

310,000

330,000

350,000

370,000

390,000

410,000

430,000

2458
PLA NDEINCA DRA REINZONA

Scara1:5.000
ZonastudiataS.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

DENUMIREA PROIECTULUI: AMENAJARE LOCURI DE JOACA ANL 32-46 - LOC DE LOACA ANL 50 BIS

AMPLASAMENT: Str. Letea nr. 50 BIS. Mun. Bacau. Jud. Bacau

BENEFICIAR: MuniciDiul Bacau

PROIECT NR. 39

DIN:

2018

NUME:

SECĂTURĂ

SCARA

FAZA:

SEF PROIECT :

C.Arh.Panaitescu Alexandru

/

1:5000

PLAN DE ÎNCADRARE

S. F.

PROIECTAT :

C.Arh.Panaitescu Alexandru

/ .

TV

PLANȘA:

DIRECTOR:

Ing. NICOLAE ZAHARIA

\J 2018

AONUME:

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT:

C.Arh.Panaitescu Alexandru

_

PROIECTAT :

C.Arh.Panaitescu Alexandru

DIRECTOR:

Ing. NICOLAE ZAHARIA

JN


— Rețea termica țeava preizolata principala existenta

o

S

r-

Sistem de coordonate STEREO ’70 Sistem de referința Marea Neagra


(x.y)

(z)


(O

bl

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

DENUMIREA PROIECTULUI: AMENAJARE LOCURI DE JOACA ANL 32-46 - LOC DE LOACA ANL 50 BIS

AMPLASAMENT: Str.Letea nr. 50 BIS, Mun. Bacau, Jud. Bacau

BENEFICIAR: Municipiul Bacau

PROIECT NR. 39


DIN:

2018


SEF PROIECT :


C.Arh.Panaitescu Alexandru


1:500


S. F.


PROIECTAT :


C.Arh.Panaitescu Alexandru


\DATA


PLAN DE SITUAȚIE

DIRECTOR:


Ing. NICOLAE ZAHARIA


2018


COORDONATOR REȚELE

PLANȘA:AMPLASAMENT:


Str.Letea nr50bis, Mun. Bacau,Jud. Bacau


Nr.Reg.Com.: J4/4/2017


BENEFICIAR:


Primăria Mun .BacauSEF PROIECT :


PROIECTAT :


DIRECTOR:PLAN DE SITUATE ANL 50bis / varianta 1


-propunere-

LKL08-C33 - Scrânciob

LKL08-K49 - Scrânciob (. str*l I )

LKB07-241 - Balansoar

LKB0224 - Balansoar (, VimHar)

LKK2554 - Ansamblu de joaca (     a r)

LKA02-844 - Balansoar

LKA01-362 - Balansoar

LK10-290 - Nisipar

LKFMS 5850 - Echipament fitness

LKFMS 3370 - Echipament fitness

LKFMS 0110 - Echipament fitness

Lk11 - Masa de sah <


□ - Coșuri de gunoi propuse 2 buc.

■m - Banei propuse 12 buc.         ■ Gard beton existent

-Alei pavele propuse = 76to7 mp © - Cămine canalizare -------- Trotuar existent                        - Stâlpi iluminat existenta

 • - Spațiu verde existent

 • - Pietriș propus= 4o.4^7 mp

M H I M - Tar tan propus pe suprafețele de siguranța = mp

-------— - Bordura de beton = 61.42m ——■ - Bordura de lemn = 52.55m Sistem de coordonate STEREO ’70  (x,y)

Sistem de referința Marea Neagra (z)


SSP

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Nr.Reg.Corn.: J4/4/2017

DENUMIREA PROIECTULUI Amenajare loc de joaca ANL 32-50BIS

AMPLASAMENT:      Str.Letea nr 50bis, Mun. Bacau.Jud. Bacau

BENEFICIAR:               Primăria Mun .Bacau

NUME:

^MNATURA

SCARA

1:100

PLAN DE AMENAJARE

ANL 50bis / variantal -propunere-

SEF PROIECT:

C.ARH. ALEX PANAITESCU

'V

PROIECTAT:

C.ARH. ALEX PANAITESCU

A .

DATA

DIRECTOR:

ING. NICOLAE ZAHARIA

1LU

FAZA:

S.F.

PLANȘA:

PROIECT

NR.. 39

DIN:

2018


SSP

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

denumirea PROIECTULUI Amenajare loc de joaca ANL 32-50BIS

PROIECT

NR.l 35

AMPLASAMENT:

BENEFICIAR:

str.Letea nr î>udis, Mun. bacau.jua. tsacau

Primăria Mun .Bacau

DIN:

2018

NUME:

SEMNĂTURĂ

SCARA

PLAN DE SITUATE

ANL 50bis / varianta 2

FAZA:

SEF PROIECT:

C.ARH. ALEX PANAITESCU

1:500

S.F.

PROIECTAT:

C.ARH. ALEX PANAITESCU

DATA

-propunere-

PLANȘA:

DIRECTOR:

ING. NICOLAE ZAHARIA

2018

A1


Legenda

Echipamente de joaca conform Planului de Amenajare A2 >—>•' - Gard beton existent \      W"- Stâlpi iluminat existenta

\\   © - Cămine canalizare

- Pietriș 4V>i4$mp


Reg.Inaltime-parter       \

S teren=645,94mp

S amenajata=645,94mp

L gard plasa(H=0,60m)=65,45ml Grad IV Rez.Foc

Cat ”D” imp.

P.O.T.=100%

C.U.T.=1

+0,00=160,32 • - Coșuri de gunoi propuse 2 buc.

 • - Banei propuse 12 buc.

-Alee pavele propusa 76x07»mp

 • - Trotuar existent

 • - Spațiu verde existent

 • - Tartan propus pe suprafețele de siguranța = toGt3Smp

 • - Bordura de beton = 61.42m

 • - Bordura de lemn = 52.55m


Sistem de coordonate STEREO ’70


Sistem de referința Marea Neagra


(x.y)

(z)


®SS370


EK&)224


LKK3435Reg.Inaltime-parter

S teren=645,94mp

S amenajata=645,94mp


Grad IV Rez.Foc Cat ”D” imp.

P.O.T.=100%

C.U.T.=1

+0,00=160,32


159.62


Legenda amenajare


LKL08-C33 - Scrânciob c   lw)

LKL08-K49 - Scrânciob (.l&r > LKB07-241 - Balansoar ; r*î ter / LKB0224 - Balansoar t '1 LKKD3435 - Ansamblu de joaca LKA02-844 - Balansoar < LKA01-362 - Balansoar ( LK10-290 - Nisipar      c

LKFMS 5850 - Echipament fitness LKFMS 3370 - Echipament fitness LKFMS 0110 - Echipament fitness Lk11 - Masa de sah


; nr>i 1 ar

( Similar s


Sistem de coordonate STEREO ’70 (x,y

Sistem de referința Marea Neagra (z)


——> - Bordura de beton = 61.42m

------ - Bordura de lemn = 52.55m

□ - Coșuri de gunoi propuse 2 buc.

■■ - Banei propuse 12 buc.               - Gard beton existent

 • - Alei pavele propuse =76iOî7mp © - Cămine canalizare

= - Trotuar existent                     - Stâlpi iluminat existenta

; 3HT - Spațiu verde existent

 • - Pietriș propus= M^iA^mp

E I I I I - Tartan propus pe suprafețele de siguranța = mpSSP

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Nr.Reg.Com., J4/4/2017

DENUMIREA PROIECTULUI Amenajare loc de joaca ANL 32-50BIS

PROIECT

NR/ 3 9

AMPLASAMENT:       Str.Letea nr 50bis, Mun. Bacau,Jud. Bacau

BENEFICIAR:               Primăria Mun .Bacau

DIN:

2018

NUME:

SEMNĂTURĂ

SCARA

1:100

PLAN DE AMENAJARE ANL 50bis / varianta2 -propunere-

FAZA:

S.F.

SEF PROIECT:

C.ARH.ALEXPANAITESCU

V~

PROIECTAT:

C.ARH. ALEX PANAITESCU

t DATA

2018

PLANȘA:

A2

DIRECTOR:

ING. NICOLAE ZAHARIA


Echipament


DescriereLeagan doua locuri

înălțime echipament: 2.12 m

înălțime maximă de cădere: 0.52 m Dimensiuni echipament: 3.29 x 1.98 m Dimensiune spațiu de siguranța: 7.10 x 2.83 m


Denumire echipament Similar LKL08-C33


Nr. Buc.


1 buc.Leagan doua locuri

înălțime echipament: 2.13 m înălțime maximă de cădere: 1,24 m Dimensiuni echipament: 3.29 x 1.98 m

Dimensiune spațiu de siguranța: 7.10 x 2.83 m


Similar

LKL08-K49


1 buc.Balansoar 3-12 ani

Balansoar pe structură din lemn, cu patru locuri, cu scaune rotunde și cu mânere metalice.


Similar

LKB07-241


1 buc.Balansoar 3-12 ani

Balansoar cu două locuri decorat cu căluți, arcuit, cu mânere și scaun dreptunghiular, confecționat din lemn cu elemente de conectare din metal galvanizat.


Similar

LKK0224


1 buc.Ansamblu de joaca 3-12 ani

înălțime echipament: 3,29 m

înălțime maximă de cădere: 1,50 m

Dimensiuni echipament - 8.47 x 6.35 m

Dimensiune spațiu de siguranța = 10.97 x 10.35

m


Similar

LKK2554


1 buc
Balansoar 3-12 ani - Balansoar pe arc cu două locuri, decorat cu girafe, cu scaune din lemn, rotunde, mânere de susținere și bare de sprijin pentru picioare.

Inaltimea maxima de cădere = 0,40 m Dimensiuni echipament - 1.30 x 0.28 m Dimensiune spațiu de siguranța = 3.30 x 2.24 m Balansoar pe arc 3-12 ani înălțime maximă de cădere: 0.38 m Dimensiuni echipament: 0.42m x 0.65m x 0.64 m

Dimensiune spațiu de siguranța: 2.65 m x 2.42


Similar

LKA02-844


Similar

LKA01-362


1 buc


1 buc___j

Nisipar : Suport nisip de formă pătrată cu margini de lemn, cu colțurile prinse în stinghii colorate.

înălțime echipament: 0,28m

Dimensiuni echipament: 3.15 x 3.15 m

Similar

LKB10-290

1 buc.

'O

150          'as ]

Echipament fitness combinat înălțime echipament: 2,04 m

Dimensiune spațiu de siguranța: 4.67 x 4.67 m

Similar

LKFMS5850

1 buc.

-““j

Echipament fitness pentru intarirea spatelui

Dimensiuni echipament: 0.76m x 1.37m x 0.46 m

Dimensiune spațiu de siguranța: 4.37 x 3.79 m

Similar

LKFMS3370

1 buc.

3

f     ș      \

F$£>?^ga,

\     ®      J

---

435

Echipament fitness - bicicleta eliptica

Dimensiuni echipament: 0.53m x 1.35 m x 1.71

m

Dimensiune spațiu de siguranța: 4.35 x 3.53 m

Similar

LKFMS0110

1 buc.

Masa de sah cu doua scaune înălțime echipament: 0.75 m

Dimensiuni echipament: 1.72 x 0.71 m; masa:

0.71 x 0.71 m; scaun: 0.35 x 0.35 m

Similar

LK11

1 buc.

ORDINUL AI<HIÎEC‘ILOR

DIN ROMÂNIA

Echipament


DescriereLeagan doua locuri

înălțime echipament: 2.12 m

înălțime maximă de cădere: 0.52 m Dimensiuni echipament: 3.29 x 1.98 m Dimensiune spațiu de siguranța: 7.10 x 2.83 m


Denumire echipamen ț________

Similar LKL08-C33


Nr. Buc.


1 buc.Leagan doua locuri

înălțime echipament: 2.13 m înălțime maximă de cădere: 1,24 m Dimensiuni echipament: 3.29 x 1.98 m

Dimensiune spațiu de siguranța: 7.10 x 2.83 m


Similar

LKL08-K49


1 buc.Balansoar 3-12 ani

Balansoar pe structură din lemn, cu patru locuri, cu scaune rotunde și cu mânere metalice.


Similar

LKB07-241


1 buc.Balansoar 3-12 ani

Balansoar cu două locuri decorat cu căluți, arcuit, cu mânere și scaun dreptunghiular, confecționat din lemn cu elemente de conectare din metal galvanizat.


Similar

LKK0224


1 buc.Ansamblu de joaca 3-12 ani

înălțime echipament: 2.74 m înălțime maximă de cădere: 1,00 m

Dimensiuni echipament: 4.56 m x 9.44 m

Dimensiune spațiu de siguranța: 7.21m x 11.44m


Similar

LKKD3435


1 buc
Balansoar 3-12 ani - Balansoar pe arc cu două locuri, decorat cu girafe, cu scaune din lemn, rotunde, mânere de susținere și bare de sprijin pentru picioare.

Inaltimea maxima de cădere = 0,40 m Dimensiuni echipament - 1.30 x 0.28 m Dimensiune spațiu de siguranța = 3.30 x 2.24 m Balansoar pe arc 3-12 ani înălțime maximă de cădere: 0.38 m

Dimensiuni echipament: 0.42m x 0.65m x 0.64 m Dimensiune spațiu de siguranța: 2.65 m x 2.42 m


Similar

LKA02-844


Similar

LKA01-362


1 buc


1 buc


__â

Nisipar: Suport nisip de formă pătrată cu margini de lemn, cu colțurile prinse în stinghii colorate, înălțime echipament: 0,28m

Dimensiuni echipament: 3.15 x 3.15 m

Similar

LKB10-290

1 buc.

hv

O   ;

150 Oi 185 )

Echipament fitness combinat înălțime echipament: 2,04 m

Dimensiune spațiu de siguranța: 4.67 x 4.67 m

Similar

LKFMS5850

1 buc.

/

1

X"     "x

V._______ „. '

Echipament fitness pentru intarirea spatelui

Dimensiuni echipament: 0.76m x 1.37m x 0.46 m

Dimensiune spațiu de siguranța: 4.37 x 3.79 m

Similar

LKFMS3370

1 buc.

5 ,?o ,io

\      a       J

435

Echipament fitness - bicicleta eliptica

Dimensiuni echipament: 0.53m x 1.35 m x 1.71 m

Dimensiune spațiu de siguranța: 4.35 x 3.53 m

Similar

LKFMS0110

1 buc.

Masa de sah cu doua scaune înălțime echipament: 0.75 m

Dimensiuni echipament: 1.72 x 0.71 m; masa:

0.71 x 0.71 m; scaun: 0.35 x 0.35 m

Similar

LK11

1 buc.


Cos gunoi

Dimensiuni echipament: 0 0.37 x 0.70 m


2 bucBanca pentru parc, cu spatar, metal + lemn, natur

Dimensiuni: 170 x 50 x 80 cm

Clasica


12 buc