Hotărârea nr. 8/2019

Hotărârea nr. 8 din 31.01.2019 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2019-2020.


HOTĂRÂREA NR. 8 DIN 31.01.2019 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat si

JL                       JL                               O                             9            9                                       9                                9                                        9

particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru

anul școlar 2019 - 2020

9

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 13620/ 17.01.2019 ale Primarului Municipiului Bacău și Consiliului Local al Municipiului Bacău înaintate către Inspectoratul Școlar Județean Bacău prin care se solicită avizul conform pentru rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2019 - 2020;

-Adresa nr. 304/ 11.01.2019 a Inspectoratului Școlar Județean Bacău prin care ne înaintează avizul conform pentru rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat si particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2019 - 2020;

-Referatul nr. 922/ 25.01.2019 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2019 - 2020;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 923/ 25.01.2019;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 924/ 25.01.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 31/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 32/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 33/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 34/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 35/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 61 alin. (2) și (5) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, actualizată;

-Prevederile art. 24 din Anexa la Ordinul nr. 5235/ 2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de anteprescolari, preșcolari si elevi școlarizați in unitățile de invatamant particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizării rețelei unităților de invatamant preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Amendamentul formulat de către domnul consilier Sova-Gâtu Laur, amendament

5                        5                       7

adoptat;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, ale alin. (6), lit. “a”, punctul 1 și art.45(l) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂ STE:

ART. 1. - Se aprobă organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2019 - 2020, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

ART. 3. - Hotărârea va fî comunicată Serviciului Cabinet Primar și Inspectoratului Școlar Județean Bacău.

9                                  9

ART. 4. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității


CONTRASEMNEAZĂ


/ SECRETAR MUNICIPIULUI BACĂU

— AE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 8 DIN 31.01.2019


Proiect ai rețelei școlare din municipiul Bacău în anul școlar 2019-2020


Nr. crt

Me diu

Unitatea de învățământ

Statut

Localitate

Localita te superio ara

Adresa

Forma de proprietate

Telefon

Fax

Email

1

UR

BA N

COLEGIUL "MIMAI EMINESCU" BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

Ml HAI

EMINESCU/35 /600258

Publică de interes național și local

0234562564

0234562564

colegiulmihaie minescu35@y ahoo.com

2

UR

BA

N

COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA" BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

9

MAI/104/600

026

Publică de interes național și local

0234510435

0234581167

colegi ul_ec_bc @yahoo.com

3

UR

BA

N

COLEGIUL NAȚIONAL "FERDINANDI" BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

GEORGE BACOVIA/45/ 600237

Publică de interes național și local

0234513565

0234513020

ferdinandbc@ yahoo.com

4

UR BA

N

COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE VRÂNCEANU”BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

LUCRETIU PATRASCANU/ 30/600204

Publică de interes național și local

0334405941

0334405942

cnghvrancean u@yahoo.co.u k

5

UR

BA

N

COLEGIUL NAȚIONAL "VASILE ALECSANDRI" BACAU

PJ

BACĂU

BACĂU

VASILE ALECSANDRI/ 37/600011

Publică de interes național și local

0234512607

0234510913

cnva__bacau@ yahoo.com


Nr.

prese olari


Nr.

Elevi


834


1452


1141


966


1159


6

UR

BA

N

COLEGIUL NAȚIONAL

CATOLIC "SF.IOSiF"

BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

CALEA

MOLDOVE 1/23

3/600353

Publică de interes național și local

0234575913

0234575913

cncsfiosif@yah

oo.com

7

UR BA

N

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ "GEORGE APOSTU”BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

RAZBOIENI/24 /600032

Publică de interes național și local

0234512753

0234512753

liceuldeartaba cau@yahoo.co m

8

UR

BA

N

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "SPIRU HARET" BACĂU

AR

BACĂU

BACĂU

TROTUS/6/60 0266

Publică de interes național și local

9

UR

BA

N

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 12 BACĂU

AR

BACĂU

BACĂU

9

MAI/11/6000

22

Publică de interes național și local

10

UR

BA

N

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "ȘTEFAN CEL MARE” BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

SPIRU

HARET/6/600

114

Publică de interes național și local

0234570582

0234570582

secreta riatped agogicbacau® gmail.com

11

UR

BA

N

COLEGIULTEHNIC DE COMUNICAȚII "N.VASILESCU-KARPEN" BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

MIORITEI/76/

600279

Pubiică de interes național și local

0234586720

0234586720

secretariat@ct cnvk.ro

12

UR

BA

N

GRĂDINIȚA CU PROGRAM SĂPTĂMÂNAL "AGRICOLA" BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

CALEA

MOLDOVE1/53 /600351

Publică de interes național și local

0234577594

0234577594

gradinita_agric ola@yahoo.co m

13

UR

BA

N

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

ALEXANDRU

CEL

BUN/43/6000

58

Publică de interes național și local

0234542844

02345428M

lpsbacau@yah

oo.com


771


1680


2186


14

UR

BA

N

LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHELSALIGNY" BACĂU antepre/pre/prim/gîm/ lic/prof;

PJ

BACĂU

BACĂU

VAS 1 LE ALECSANDRI/ 18/600008

Publică de interes național și local

0234515254

0234581381

ctanghelsalign y@yahoo.com

15

UR BA

N

LICEULTEHNOLOGIC "DUMITRU MANGERON" BACĂU a nte p re/p re/p r i m/gi m/ lîc/postlic/prof;

PJ

BACĂU

BACĂU

AEROPORTUL

UI/5/600324

Publică de interes național și local

0234575358

0234575365

mangeron200

2@yahoo.com

16

UR

BA

N

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM PRELUNGIT "LETEA" BACĂU

AR

BACĂU

BACĂU

LETEA/17/600

122

Publică de interes național și local

17

UR

BA N

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION LUCA" BACĂU

AR

BACĂU

BACĂU

ALECU RUSSO/37/60 0134

Publică de interes național și local

18

UR

BA

N

LICEULTEHNOLOGIC

"GRIGORE ANTIPA" BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

HENRI

COANDĂ/7/60

0302

Publică de interes național și local

0234552011

0234552011

chimie_ind_ba cau@yahoo.co .uk

19

UR BA

N

LICEULTEHNOLOGIC "PETRU RAREȘ" BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

TECUCIULUI/1 7/600400

Publică de interes național și local

0234510708

0234510708

gsprbacau@ya hoo.com

20

UR

BA

N

LICEUL TEORETIC "HENRI COANDĂ" BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

CONDORILOR/

8/600302

Publică de interes național și local

0234557223

0234556900

hcoandabacau

@gmail.com


O O 892


O O 930


O 58 O


O O 303


O O 860


O O 489


O O 744


21;

UR

BA

N

CENTRULJUDEȚEAN DE

EXCELENȚĂ BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

GEORGE BACOVIA/45/ 600237

Publică de interes național și local

22

UR BA N

PALATUL COPIILOR BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

OITUZ/24/600

266

Publică de interes național și local

0234515020

0234515020

pcbacaubc@g mail.com

23

UR

BA N

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALECU RUSSO" BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

ALECU RUSSO/5/600 169

Publică de interes național și local

0234513383

0234513383

scoalaalrusso @gmail.com

24

UR

BA

N

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM PRELUNGIT

NR 27 BACĂU

AR

BACĂU

BACĂU

ALECU RUSSO/59/60 0135

Publică de interes național și local

25

UR

BA

N

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 30 BACĂU

AR

BACĂU

BACĂU

ALECU

RUSSO/23/60

0177

Publică de interes național și local

26

UR

BA

N

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU CEL BUN" BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

IONITA SANDU

STURZA/80/6 00269

Publică de interes național și local

0234514706

0234514706

alecelbun@ya hoo.com

27

UR

BA

N

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR17 BACĂU

AR

BACĂU

BACĂU

OITUZ/85/600

265

Publică de interes național și local

28

UR

BA

N

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU IOAN CUZA" BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

OITUZ/14/600

266

Publică de interes național și local

0234514703

0234515667

scoalacuzabc

©yahoo.com


268


461


29

UR

BA

N

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM NORMAL NR

26 BACĂU

AR

BACĂU

BACĂU

CUZA

VODA/6/6002

74

Publică de interes național și local

30

UR

BA

N

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR18 BACĂU

AR

BACĂU

BACĂU

GHEORGHE

VRANCEANU/ 40/600402

Publică de interes național și local

31

UR

BA

N

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN PLATON" BACĂU antepre/pre/prim/gim;

PJ

BACĂU

BACĂU

9

MAI/64/6000

26

Publică de interes național șî local

0234510436

0234533587

scoala_platon _bacau_2007 @ya hoo.com

32

UR

BA

N

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM

NORMAL"VIOLETA"

BACĂU

AR

BACĂU

BACĂU

VALEA

ALBA/4/6000

58

Publică de interes național și local

33

UR

BA

N

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 BACĂU

AR

BACĂU

BACĂU

ALEXANDRU

CEL

BUN/10/6000

03

Publică de interes național și local

34

UR

BA

N

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DOMNIȚA MARIA" BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

BICAZ/126/60

0293

Publică de interes național și local

0234552667

0234552667

scoaladomnita mariabc@yah oo.com

UR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DR.ALEXANDRU ȘAFRAN"BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

COANDĂ HENRI/1/6003 02

Publică de interes național și local

0234552935

0234552935

scoaiasafranba cau@yahoo.ro

35

BA

N


O 39 O


O 154     0


O O 637


O 55 O


O 174 O


O O 421


O O 664


36

UR

BA

N

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 24 BACĂU

AR

BACĂU

BACĂU

AVIATORILOR/

6/600323

Publică de interes național și local

37

UR

BA

N

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE BACOVIA" BACĂU antepre/pre/prim/gim;

PJ

BACĂU

BACĂU

CARPATI/12/6

00083

Publică de interes național și local

0234533164

0234533165

scoalabacovia @yahoo.com

38

UR

BA

N

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 28 BACĂU

AR

BACĂU

BACĂU

CARPATl/8/60

0083

Publică de interes național și local

39

UR

BA

N

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ" BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

TIPOGRAFILO

R/ll/600245

Publică de interes național și local

0234522553

0334401219

scoalaioncrean gabacau@yah oo.com

40

UR

BA

N

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "LIZUCA" BACĂU

AR

BACĂU

BACĂU

BUCOVINEI/1

0/600244

Publică de interes național și local

41

UR

BA

N

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MINAI DRĂGAN" BACĂU antepre/pre/prim/gim;

PJ

BACĂU

BACĂU

LOGOFĂT TAUTU/7/600 190

Publică de interes național și local

0334401261

0334401251

scmihaidragan @yahoo,com

42

UR

BA

N

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM NORMAL NR

9 BACĂU

AR

BACĂU

BACĂU

FRUNZEI/1/60

0350

Publică de interes național și local


O 187


O 151


O 214


O 18


427


729


1351


43

UR BA

N

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "RAZA DE SOARE" BACĂU

AR

BACĂU

BACĂU

COSTACHE

NEGRI/1/6002

17

Publică de interes național și local

44

UR

BA

N

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGETA MIRCEA CANCICOV" BACĂU

AR

BACĂU

BACĂU

PRIETENIEI/73 /600373

Publică de interes național și local

45

UR

BA

N

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 9 BACĂU

AR

BACĂU

BACĂU

CALEA

MOLDOVEl/13 6/600352

Publică de interes național și local

46

UR

BA

N

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "M1HAILSADOVEANU" BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

VENUS/16/60

0372

Publică de interes național și local

0334405225

0334405225

scg_mihail@ya hoo.com

47

UR

BA

N

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CRAI NOU" BACĂU

AR

BACĂU

BACĂU

APRODU PURICE/11/60 0408

Publică de interes național și local

48

UR

BA

N

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 29 BACĂU

AR

BACĂU

BACĂU

RADU

NEGRU/3/600

12

Publică de interes național și local

49

UR BA N

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRON COSTIN" BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

MIRON COSTIN/64/60 0125

Publică de interes național și local

0234510983

0234510983

mironcostinba cau@yahoo.co m

197

216


217


505
50

UR

BA

N

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 23 BACĂU

AR

BACĂU

BACĂU

MIRCEA

ELIADE/6/600

150

Publică de interes național și local

51

UR BA

N

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA" BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

BICAZ/3/6003

16

Publică de interes național șî local

0234552820

0234552820

scoalajorga® yahoo.com

52

UR

BA

N

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "N1CU ENEA" BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

CALEA

ROMANULUI/ 144/600377

Publică de interes național și local

0234510771

0234510771

scoala7nicuen eabc@yahoo.c om

53

UR

BA

N

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM NORMAL NR

25 BACĂU

AR

BACĂU

BACĂU

CALEA

ROMANULUI/ 24/600384

Publică de interes național și local

54

UR

BA

N

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OCTAVIAN VOICU" BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

BICAZ/17/600

315

Publică de interes național și local

0234552061

0234552061

scoalalbacau @yahoo.com

55

UR

BA

N

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM NORMAL NR

34 BACĂU

AR

BACĂU

BACĂU

REPUBLICII/45 /600300

Publică de interes național și local

56

UR

BA

N

ȘCOALA PRIMARĂ NR 1

BACĂU

AR

BACĂU

BACĂU

CIPRIAN PORUMBESCU /5/600346

Publică de interes național și local


O 171 O


O O 927


O O 214


O 41 O


O O 562


O 18 O


O O 30


57

UR

BA

N

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SPIRU HARET" BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

VAS 1 LE ALECSANDRI/ 27/600008

Publică de interes național și local

0234510441

0234510441

haretiana2013

@ya hoo.ro

58

UR

BA

N

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 BACĂU antepre/pre/prim/gim;

PJ

BACĂU

BACĂU

PICTOR ANDREESCU/1 /600099

Publică de interes național și local

0234583120

0234583120

scoalalObacau

@ya hoo.com

59

UR

BA

N

GRĂDINIȚĂ CU

PROGRAM PRELUNGIT

NR 21BACAU

AR

BACĂU

BACĂU

PICTOR ANDREESCU/5 /600099

Publică de interes național și local

60

UR

BA

N

GRĂDINIȚA "AM1KIDS EDUCATION" BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

ALECSANDRI VASILE/6/600 008

Privată

0234537536

0234537536

office ©amikid

s.ro

61

UR

BA

N

GRĂDINIȚA "PINOCHIO" BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

PRELUNGIREA BRADULUI/5/ 600220

Privată

0749233851

0234583262

pinochiokînder garten@yahoo .corn

62

UR

BA

N

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL Șl PROGRAM PRELUNGIT "BENTHAL" BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

VASILE ALECSANDRI/ 41/

Privată

0756401068

0756401068

grădiniță benth al@yahoo.co m

63

UR

BA

N

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

"MAGIC ENGLISH"

BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

MINAI

EMINESCU/14 /600293

Privată

0745365507

0334105366

nicoletaghinis @yahoo.com


O O 728


O O 965


O 152 O


O 29 O


O 65 O


O 26 O


O 85 O


64

UR BA

N

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "OBLiO"BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

MIRON COSTIN/11/60 0148

Privată

0755500077

0766534519

obliogradinita @yahoo.com

65

UR

BA

N

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "ROZA VENERINI" BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

DIGU

BARNAT/6/60

0349

Privată *

0234582560

0234582560

gradirozavene rln@gmail.co m

66

UR

BA

N

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "SWEET DREAMS KINDERGARTEN" BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

FLORILOR/12/

600003

Privată

0749249259

0749249259

office@sweet-dreams.ro

67

UR

BA

N

GRĂDINIȚA PARTICULARĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "CĂSUȚA VEVERIȚELOR" BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

ANA

IPATESCU/48/

600001

Privată

0372729162

0234111111

ca suta veverițe lor@yahoo.co m

68

UR

BA

N

LIceulteoRETiC "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" RACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

ION1TĂ

SANDU STURZA/78/6 00769

Privată

0234575460

0234575460

liceuljorancov eanu@yahoo. corn

69

UR

BA

N

ȘCOALA POSTLICEALĂ

F.E.G. BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

MIORITEI/76/

600279

Privată

0234513787

0234513787

scoala_fegbac au@yahoo.co m

70

UR

BA N

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CENTRUL DE STUDII EUROPEAN" BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

SPIRU

HARET/6/600

114

Privată

0234541121

0234541121

centrudestudii europeanbaca u@yahoo.com


O 17     0


O 154 O


O 23 O


O 45 O


O O 313


O O 206


O O 167


71

UR

BA

N

ȘCOALA PRIMARĂ ROMÂNO-AMERICANĂ

BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

IONII A-------

SANDU STURZA/77/6 nmsa

Privată

0234571288

0234571288

americankinde rgarten@flags hip.ro

72

UR

BA

N

ȘCOALA SANITARĂ

POSTL1CEALĂSANITY

BACĂU

PJ

BACĂU

BACĂU

BICAZ/7/6003

16

Privată

0234571734

0234571734

apieb84@yah

oo.com

CONTRASEMNEAZĂ

ICIPIULUI BACĂU

IDIU POPOVICI


0    46


0   481' SECRETARULM

NICOLAE -