Hotărârea nr. 79/2019

Hotărârea nr. 79 din 15.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico economice - faza DALI pentru obiectivul de investiţii: “MODERNIZARE PT 33, STRADA AVIATORILOR, CU DESTINAŢIA DE CLUB AL PENSIONARILOR”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 15.03.2019, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 2640 din 11.03.2019 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții „Reabilitare PT 33, strada Aviatorilor, cu destinația de Club al pensionarilor, Municipiul Bacau”

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2654 din 11.03.2019;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 2641 din 11.03.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 333/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 334/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 335/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 336/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 5 (1) lit. ”b” alin (i) si art. 9 din HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) lit. „a” din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. -Se aprobă documentația tehnico-economică faza DALI pentru obiectivul de investiții „Reabilitare PT 33, strada Aviatorilor, cu destinația de Club al Pensionarilor, Municipiul Bacau”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnica.

ART.3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

ART.4. - Prin grija Secretarului MunîcipfuftirdȘacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacautpentru verificarea legalității.


CONSILIERI LOCAJ ILIE BÎRZU

DUMITRU IROFTlC GHEORGHE DĂNjLfc±"


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPQVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ COMUNĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

LA HOTĂRÂREA NR. 79 DIN 15.03.2019

Documentație tehnico-economică DALI pentru obiectivul de investiții „Modernizare PT33, Strada Aviatorilor, cu destinația de Club al Pensionarilor” Municipiul Bacau

DIRECTOR EXECUTIV MARIANA OLARIU

SEF SERVICIU MIHAELAIONESICONSILIERI LOCALI BÎRZUILIE DĂNILĂ

IROFTE DUMITRU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICIS.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A. Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene,Nr.3,Județ Bacau

CUI: RO 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

Tei: 0756264979

Email: Office®sspmbacau,ro. Web: www.sspmbacau.ro

PROIECT

Nr. 30/2018

REABILITARE PT 33, STRADA AVIATORILOR, CU DESTINAȚIA DE CLUB AL PENSIONARILOR

AMPLASAMENT:

Strada : Aviatorilor nr. 23B, Municipiul Bacau, Județul Bacau

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

FAZA: D.A.L.I.

EX.2

MUNICIPIUL BACĂU


S.C. SOCIETATEA DE SERVICII MUNICIPALE BACĂU SA. ___               Adresă: Bacău, Str. Constantfn Ene,Nr.3, Județ Bacau

CUI: 36886430, Nr.Reg.Com : J4/4/2QjJ< Tel:0756264979, Fax: +-

WV wMF I        Email: offîceasspmbacau, ro, Web

soctwuMWmaKaJCtMUHiaMUMdki                                 -.A       , A

-A


PR. 30/2018


LISTA DE SEMNATURINtZ/02003ARHITECTURA:C.Arh. PANAITESCU ALEXANDRU


REZISTENTA:

Ing. TUDORACHE SIMONA


INSTALAT!!:


Dr. Ing. LUCIU RAZVAN SILVIU


DIRECTOR GENERAL:


Ing. ZAHARIA NțCOLAE
Numele verificatorului

REFERATIng Roman Nicolae

Firma SC ROMAN LAROM SNC

Privind verificarea de calitate la cerința E-Economi de Energie s

Izolare termica a proiectului "Reabilitare PT33 ,Str.Aviatorilor

Municipiul Bacau cu destinația de CLUB AL PENSIONARILOR4

 • l.DATE DE IDENTIFICARE

O Proiectant general :S.C. SOCIETATE DE SERVICII MUNICIPALE BACAU SA

o Proiectant de specialitate: Carh. PANAITESCU ALEXANDRU - nr.2458 OAR

« Investitor: Municipiul Bacau

o Amplasament :Strada Aviatorilor, Municipiul Bacau

o Data prezentării proiectului pentru verificare: 05.03.2019

 • 2.CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE CONSTRUCȚIEI

Tipul si caracteristici constructive

o Structura de rezistenta este integral prefabricata

o închiderile sunt realizate din zidărie

o Acoperișul este tip terasa necirculabila

 • *  Categoria de importanta conform HGR 766/97 este C,

 • •  clasa de importanta conf.PlOO -1/2013 este III

9 gradul II rezistenta la foc

 • 3. DOCUMENTE CE SE PREZINTĂ PENTRU VERIFICARE

o Memoriul elaborat de proiectantul de arhitectura prin care se prezintă lucrările de reabilitare termica analizate in mal multe variante (minim al a sl maximala)

Masurile de reabilitare termica adoptate in proiect, avand la baza audltul energetic si insusite de beneficiar, constau in:

 • •  Refacerea izolației higrotermice a terasei imobilului pe baz de vata minerala bazaltica

 • *  Executarea termosistemului la pereți cu vata minerala bazaltica

Audltul energetic a fost întocmit de ing.Bogdan O.loana certificat nr.01421 domeniul AEici


 • 4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICĂRII

In urma verificării,se considera proiectul Reabilitare P.T.33,str.Aviatori,destinația CLUB al PENSIONARILOR, corespunzător pentru faza " D.A.L.I.",drept pentru care s-a încheiat prezentul referat si s-a predat documentația verificata.

Am primit 2 exemplare


Am predat 2 exemplare


Ing.Rodica Paholnischi

Numele si prenumele verificatorului atestat; ing. Georgiana Bucuresteanu

Nr. 113 data 07.02.2019 conform registrului de evidenta


Adresa, telefon, fax: Str. Burebista, nr.6,bl.i6,ap.30 Piatra Neamț, jud. Neamț, tel 0744/478992

REFERAT- data prezentării pentru verificare: 07.02.2019

 • 2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției:

Proiectul trateaza in faza D.A.L.I. realizarea instalațiilor sanitare Interioare aferente investiției " REABILITARE PT33, STRADA AVIATORILOR, CU DESTINAȚIA DE CLUB AL PENSIONARILOR", amplasata pe strada Aviatorilor, nr.23B, Mun. Bacau, jud. Bacau, beneficiar PRIMĂRIA BAC AU.

In conformitate cu HG 261/1994 Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor si HGR766/97, categoria de Importanță este C (construcții de importanță normală).

Conform normativului P100-1/2006 ciasa de Importanta este III.

Gradul de rezistenta la foc este al clădirii este il.

Clădirea are regimul de înălțime Parter.

imobilul studiat nu necesita bransare la utilitățile publice exterioare edilitare deoarece alimentarea cu apa si canalizarea menajera a obiectivului se vor realiza prin racordare la Instalația existenta in interiorul clădirii, In grupul sanitar al casieriei Thermoenergy.

Din punct de vedere al instalațiilor sanitare, spațiul destinat funcționarii centrului de zi "Club al pensionarilor" va cuprinde:

lavoar


- grup sanitar mixt pentru toti utilizatorii (inclusiv pentru personal) dotat cu 2 vase de toaleta si

-oficiu cu dotări (chlcineta) dotat cu un spălător echipat cu instant -cabinet medical dotat cu un spălător echipat cu instant

Apa rece de consum îndeplinineste condițiile de potabilitate conform prescripțiilor prevăzute în Legea 458/2002 modificată și completată cu Legea 311/2004.

Debitele de apa uzata menajera, au rezultat conform STAS 1846-83 Alimentarea cu apa caldă de consum Acc

calde.


Prepararea apel calde menajere se produce local, prin intermediul unor Instanțe electrice de apa

Instalații sanitare interioare

instalațiile sanitare interioare s-au proiectat in funcție de planurile de arhitectura, iar dimensionarea (or s-a realizat pe baza debitelor de calcul stabilite in funcție de numărul si tipul armaturilor propuse, conform STAS1478/90.

Distribuita apei reci si a apei calde la consumatori se va face prin intermediul unei ratele interioare alcătuita din conducte din polipropilena izolate termic si montate aparent sau îngropat, după caz..

Alimentarea cu apa rece, apa calda se va realiza pe trasee separate.

Din punct de vedere ai canalizării menajere aceasta va fi executata din țeava de polipropilena pentru canalizare de diametre PP32, PP40, PP50, PP110. Conductele de canalizare din PP se vor imbîna numai prin mutare, prin piese fasonate la care etansarea este asigurata de garnitura de cauciuc.

De asemenea in grupul sanitar se va monta un sifon de pardoseala care sa permită scurgerea eventualelor pierderi de apa. Pentru menținerea gărzii hidraulice s-a recomandat racordarea la acesta a conductelor de scurgere a unui obiect sanitar cu utilizare frecventa.

La montarea obiectelor sanitare precum si a accesoriilor acestora se va avea in vedere STAS 1504 care normalizează distantele de montaj ale acestora.

Pentru realizarea lucrărilor s-au propus prin proiect numai materiale agrementate conform reglementarilor naționale in vigoare. Aceste materiale sunt in concordanta cu prevederile legii 608/2001, HG 622/2004 si a legii 10/1995.

Proiectarea si executarea lucrărilor de Instalații sanitare interioare asigura criteriile de performanta prevăzute in legea 10/1995 pentru principalele cerințe de calitate obligatorii:

 • - rezistenta si stabilitate,

 • - siguranța in exploatare;

 • - siguranța la foc;

 • - igiena , sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului;

 • - protecția impotriva zgomotului;

 • - izolație termica, hidrofuga si economia de energie.

 • 3. Documente ce se prezintă la verificare:

 • - Tema de proiectare -.rețele apa-canal In Incinta si instalații sanitare

 • - Certificat de urbanism: nr         emis de Primăria

 • - Avize obținute: conform certificat de urbanism

 • - Memoriu elaborat de proiectant in care se prezintă soluția adoptata pentru respectarea cerinței verificate;

 • - Planșele desenate In care se prezintă soluția constructiva; IS1

 • 4. Concluzii asupra verificării:

a) In urma verificării se considera proiectul corespunzător fazei D.A.L.L, semnandu-se si ștampilandu-se conform îndrumătorului aprobat prin Ordinul MLPAT nr.77/N/28.10.1996 ; Orice modificare adtr^ documentației vizate si nesupusa unei noi analize conduce la încetarea responsabilității verificatorului <

Am primit 2 exemplareNumele si prenumele verificatorului atestat:                          Nr. 1210 data 7.03.2019

ing. Molsa S. Oana Codrina                                      conform registrului de

Firma: SC GECO PROIECT SRL                                 evidenta

Adresa, telefon, fax: Str. Bureblsta, nr.6, bi.16, ap.30, Piatra Neami

0740/222320

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerința si la cerințele esențiale de calitate A,B.C,D,E,F a proiectului a proiectului REABILITARE PT33, STRADA AVIATORILOR, CU DESTINAȚIA DE CLUB AL PENSIONARILOR

OB.: INSTALAȚII TERMICE INTERIOARE

faza D.A.L.L ce face obiectul contractului (nr./an) - 30 / 2018

 • 1. Date de Identificare:

 • -  Proiectant general: SC SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A.

 • -  Proiectant de specialitate- ing. Luciu Razvan Silviu

 • -  Investitor: PRIMĂRIA MUN. BACAU

 • -  Amplasament: județ Bacau, mun. Bacau, strada Aviatorilor

 • -  data prezentării pentru verificare: 7.03.2019

 • 2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției:

Proiectul tratează In faza D.A.L.I. realizarea instalațiilor termice Interioare aferente investiției “Reabilitare PT 33, strada Aviatorilor, cu destinația de club al pensionarilor, strada Aviatorilor, municipiul Bacau, județ Bacau”, investitor PRIMĂRIA MUN. BACAU.

Necesarul termic pentru încălzirea spatiilor s-a calculat conform SR 1907/1-2/12014, luandu-se in considerație următoarele elemente de baza, respectiv rezistentele termice ale elementelor de construcție,, temperatura interioara de caicul +18°C - +22 °C, temperatura exterioara de calcul -18 °C.

Instalația termica Interioara se realizează prin distribuție ramificată inferioara din țeava de otei % » - 1 % », montate la 10 cm de pardoseala si care alimentează radiatoarele tip panou de otel de dimensiuni corespunzătoare, astfel acoperind necesarul de căldura din fiecare lncapere.Fiecare radiator este echipat cu robinet dublu reglaj (tur-retur) si aerisitor manual W. Aerisirea instalație. de încălzire se va face prin aerisltoarele manuale montate pe fiecare radiator In parte.

Agentul termic este vehiculat de la punctual termic existent in vecinătate si care nu face obiectul prezentei verificari.Contortzarea energiei termice se realizează cu ajutorul unul glgacalorimetru.

La realizarea proiectelor s-au respectat Normativ 113/2015 La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate oonform reglementarilor naționale In vigoare. Aceste materiale trebuie sa fie in concordanta cu prevederile legii 608/2001, HG 622/2004 si a legii 10/1995.

 • 3. Documente ce se prezintă la verificare:

 • - Tema de proiectare :

 • - Certificat de urbanism: nr emis de Primăria

 • - Avize obținute: conform certificat de urbanism

 • - Autorizația de construire: nr - .emisa de -

 • - Memoriu elaborat de proiectant in care se prezintă soluția adoptata pentru respectarea cerinței verificate;

 • - Planșele desenate In care se prezintă soluția constructiva;

 • 4. Concluzii asupra verificării:

In urma verificării se considera proiectul corespunzător fazei D.A.L.I. șemnandu-se sl stampilandu-se conform îndrumătorului, cu următoarele completări ce se *ar aduce^ cate proiectant.                                                            0 A

Orice modificare adusa documentației vizate si nesupusa vnei ndlsnj^ecpndtr^la încetarea responsabilității verificatorului.


Am primit 2 exemplare

Numele, prenumele și telefonul verificatorului atestat Ing. Curpăn V Cnstina Emilia - 0748-620.810 Firma: S.C. K-TEF.L PROEB S.R.L.

Nr. 3 din data de /IJ 03.2019

Conform registrului de evidență


Adresa: Bacău, str. Bucegi nr. 140

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerința „Instalații Electrice Ie” a proiectului:

„REABILITARE PUNCT TERMIC PT33 , STRADA AVIATORILOR, CU DESTINAȚIA DE CLUB AL PENSIONARILOR” - Proiect nr. 30 / 2018 - Faza: D.A.L.I.

 • 1. Date de identificare:

J Proiectant general: S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. J Proiectant specialitate: Ing. Luciu Răzvan Silviu

J Beneficiar: Primăria Bacău

J Amplasament: Strada Aviatorilor nr. 23 B, Municipiul Bacău, județul Bacău / Data prezentării proiectului pentru verificare: 08.03.2019.

 • 2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției:

Proiectul tratează în faza D.A.L.I. realizarea instalațiilor electrice interioare aferente investiției.

Alimentarea cu energie electrică a receptoarelor electrice din cadrul obiectivului se va face dintr-un bloc de măsură și protecție trifazat amplasat la limita proprietarii. Soluția finală privind alimentarea cu energie electrică a obiectivului va fi stabilita in cadrul avizului tehnic de racordare

Tabloul electric general (T.E.G.) va fi pozat aparent pe perete în zona de acces și se va alimenta din BMPT prin intermediul unui cablu din cupru tip CYAbY, pozat ingropat în pamant. Tabloul electric de distribuție de la parter (T.D.P) și cel de la etaj (T.D.S.) vor fi alimentate din tabloul general. A fost prevăzut iluminat de siguranță de evacuare, pentru intervenții și împotriva panicii.Coloanele si circiuitele de iluminat și prize vor fi realizate în cablu tip CYY-F.

Conform normativului P100-1/2013 clasa de importanță este DI, iar categoria de importanță este "C" conform HGR 766/97. Gradul de rezistență la foc a investiției este II.

Documentația respectă normativele 17 / 2011, NTE 007/08/00, Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, Legea 319/2006 a securității și sănătății muncii.

 • 3. Documente prezentate la verificare:

J Certificat de Urbanism nr. 761 din 03.10.2018

/ Aviz amplasament nr. 1001999625 din 24.10.2018

S Aviz Thermoenergy Group nr. 22161 din 30.10.2018

J Memoriu tehnic

S Piese desenate în care se prezintă soluția adoptată:

IEI - Instalații electrice - Plan Parter

IE2 - Instalații electrice - Plan supantă

IE3 - Instalații electrice - Schema monofilară tablou electric

 • 4. Concluzii asupra verificării:

în urma verificării se consideră proiectul corespunzător fazei D.A.L.I., semnându-se și ștampiiându-se conform îndrumătorului, avându-se în vedere respectarea tuturor condițiilor impuse prin avizele obținute.

Orice modificare adusă documentației vizate și nesupusă încetarea responsabilității verificatorului.


ii analize conduce la

Am primit

Investitor / Proiectant


? >                     \’ v.

Am predatj PRIMĂRIA MUNJc*piULUÎS.C. PERCON INSTALAȚII S.R.L. - IAȘI J22 - 1394 - 2002

PROIECTARE CONSTRUCȚII, INSTALAȚII, EXPERTIZE TEHNICE, EVALUĂRI IMOBILIARE, ASISTENTA TEHNICA IN CONSTRUCȚII


Str. Tutora, nr, 18, BL Dl, Sc. A, Parter, 1 tel 0332/802142; 0722687167 și 072268^92

Către Primăria Municipilui Bacău,

Proiectare SSPM Bacău


La solicitarea SSPM Bacău transmisă pin emailul din 08.02.2019 în care ni se solicită, cităm: "....sa ne trimitetf un Acord scris (cerut de Primărie), cu privire la Renunțarea suprabetonarii subpantei", facem următoarele precizări:

în raportul de expertiză elaborat pentru Reabilitarea P.T.33, Strada Aviatori, Destinația de Club al Pensionarilor, amplasat în Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău, în capitolul 9.2.1 "Soluția de intervenție minimală pentru consolidarea imobilului Punctul Termic 33 (P.T.33) din Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău" precizam, cităm: "Se ka monta structura metalică pentru susținerea planșeulul de la cota +2,18 m, vezi Anexa 9, cu grija consolidării acesteia astfel încât să lucreze Independent de structura construcției existente. Sugerăm ca pianșeui de ia cota +2,18 m să cuprindă o tablă striată la intrados (cofraj și armătură pentru p/anșeu) și un strat de beton, asigurându-se astfel rigiditatea coresunzătoare";

Dat fiind faptul că suprabetonarea peste tabla striată ar conduce ia micșorarea înălțimii libere a nivelului, sub limita acceptabilă unei exploatări în siguranță pentru utilizatori spațiului, suntem de acord cu renunțarea ia acest strat de beton cu următorul amendament: Sub tabla striată, între grinzile planșeului, proiectantul de specialitate va prevedea contravântuiri metalice si alte elemente din profite metalice, dispuse astfel încât să asigure rigiditatea planșeului (pe care ar fi asigurat-o, pianșeui cu strat de beton), diminuând totodaată vibrațiile planșeului sub circulația personalului fa nivelul superior. Totodată, pentru a elimina zgomotul produs de activitatea de ia nivelul superior, la intradosul planșeului se va prevedea un strat fonoabsorbant, protejat de un tavan


11.02.2019


Ifl

ii .            ■-

• p-    '   *        jg» ’jf-

PROVEX S.R.L. Bacau

ProV Sc

Prolectare-Verificare-Expertizare

J04/808/2001                                     Str. 9MAI bl nr. 35

CUI RO 14362108                            Sc. C Ap.2 - Bacau

Tel. 0234-518900

VERIFICATOR DE PROIECTE

ATESTAT MLPTL NR.67/1992

ING.GRAPA C-TiN

NR. 128/03.2019

REFERAT

Privind verificarea tehnica de calitate la cerința A1, A2 a proiectului: REABILITARE PT33 , STR. AVIATORI, CU DESTINAȚIA DE CLUB AL PENSIONARILOR


STR. AVIATORI, NR.23B , MUN.BACAU , JUD. BACAU

FAZA: D.A.L.I

1.DATE DE IDENTIFICARE:

Beneficiar:

MUNICIPIUL BACAU

Proiectant general:

S.C SOCIETATEA SE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A

Proiectant de specialitate:

ING.TUDORACHE SIMONA

Amlasament:

STR. AVIATORI. NR.23B , MUN.BACAU , JUD. BACAU

2.CARACTERIST1CILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCȚIEI:

 • 2.1. SITUAȚIA EXISTENTA (fost PT33).

Alcătuirea structurala:

o Structura integral prefabricata: stâlpi prefabricați montati in fundații pahar si grinzi prefabricate.

o închideri perimetrele , din zidărie cu grosimea de 30 cm la interior si de 25 cm la interior.

o Planseu peste parter din elemente de suprafața de tip cheson sau fasii cu goluri orizontale

o Acoperiș de tip terasa necirculabila.

Infrastructura:

o Fundații de tip pahar legate intre ele cu grinzi de echilibrare.

Lucrări propuse.

J      Structura metalica (stâlpi si carotaj de grinzi la nivelul subpantei).

✓      Fundații izolate de tip bloc armat sub stâlpii structurii si poziționate in asa fel

incat sa nu fie afectate fundațiile prefabricate existente.

J Se vor dezafecta plăcile existente de 15 cm si placa din beton slab armata cu plasa sudata.

z Se va dezafecta integral peretele cu tamplaria metalica existenta si se va realiza unul nou di cărămidă de BOA de 25 cm grosime.

Se va monta structura metalica pentru susținerea planseului de la cota +2.26m,

 • ✓      Peste caroiajul metalic al subpantei se va poziționa tabla striata cu rol de pardoseala.

/ Termoizolatia exterioara se va face cu vata minerala bazaltica de 8 cm grosime

 • ✓      Se va inlocui hidroizolatia din carton bitumat de pe terasa necircuiabila , se vor desface toate straturile pana la beton si se va monta termosistem din vata minerala bazaltica de 8 cm.

 • ✓      Refacerea instalațiilor funcționale .

J      Refacerea trotuarelor perimetrele .

3.lncadrarea construcției in clase si categorii:

Având in vedere caracteristicile clădirii (regim de înălțime si funcțiuni) si ale amplasamentului,clădirea se încadrează in :

o Clasa de importanta “IU" (conform P100-1/2013);

o Categoria de importanta “C“ (conform HGR 766/97).

 • 4.Date cu privire la amplasament.

Amplasamentul prezintă următoarele caracteristici:

o Teren stabil si ferit de pericolul inundațiilor.

o Conform indicativ P 100 - 1/2013, „Cod de proiectare seismică - Partea I -Prevederi de proiectare pentru clădiri”: amplasamentul se afla in zona seismica cu ag = 0.35g și Tc = 0.7.

o Conform indicativ CR 1-1- 3/2012, “Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”: amplasamentul se afla in zona cu valoarea caracteristica a încărcării pe solsk = 2,5kN / m2.

o Conform indicativ CR 1-1- 4 /2012, "Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor”: amplasamentul se afla in zona cu presiunea de referința a vântului qb = 0,6kPa.

o Terenul de fundare va fi complexul nisipos-grosier cu o stare de îndesare medie.Terenul este sensibil la umezire grupa A.

o Calculul si dimensionarea fundațiilor se va face pe baza unei presiuni convenționale a terenului de fundare, Pconv = 180 kPa.

5. MATERIALE PREZENTATE LA VERIFICARE:

o

Certificat de urbanism:

Da.

o

Memoriu de specialitate:

Da

o

Plan fundații + detalii:

Da

o

Planuri structura:

Pr. nr.30/ 2018

Reabilitare PT 33, Strada Aviatorilor, cu destinația de Club al Pensionarilor Amplasament: Str. Aviatorilor nr. 23B, Bacau

BORDEROU1 .Piese scrise:

 • -  Foaie de capat

 • -  Lista de semnaturi

 • -  Borderou

 • -  Certificat de urbanism

 • -  Extras de Carte Funciara

 • -  Aviz Delgaz Grid S.A. (ELECTRICA)

 • -  Aviz Thermoenergy

 • -  Studiu geotehnic

 • -  Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție

 • -  Memoriu de Arhitectura

 • -  Memoriu Tehnic de Rezistenta

 • -  Memoriu de Instalații Sanitare

 • -  Memoriu Instalații Electrice

 • -  Memoriu Instalații Termice

 • -  Deviz General - Varianta 1

 • -  Centralizator Cheltuieli pe obiect -Arh. + Rez.

 • -  Deviz General - Varianta 2

 • -  Centralizator Cheltuieli pe obiect - Arh+Rez.

 • -  Centralizator Cheltuieli pe obiect - Instalații

 • -  Tabel 1 -Cheltuieli de operare - scenariu 2

 • -  Tabel 2 -Cheltuieli de operare - scenariu 1

 • -  Tabel 3 -Cheltuieli de operare - contribuția proiectului

 • -  Tabel 4 -Determinarea ratei interne de rentabilitate financiara

 • -  Tabel 5 -Determinarea sustenabilltatii financiare

 • 2.Piese desenate

 • -  Ao - Plan de încadrare in zona

 • -  Ai - Plan de situație

 • -  Ci - Plan de situație - coordonator rețele

 • -  A2 - Plan pareter - Existent

 • -  A3 - Plan Terasa necirculabila - Existenta

 • -  A4 - Secțiune transversala - Existenta

 • -  A5 - Fațada Principala, Fațada Posterioare - Existente

 • -  A6 - Fațada Lateral Dreapta, Fațada Laterala Stanga - Existente


A7 - Plan Parter - propunere

A8 - Plan Subpanta - Propunere

A9 - Plan terasa necirculabila - propunere A10 - Secțiune transversala - propunere A11 - Fațada Posterioare , Fațada Laterala Dreapta - Propunere R1 - Plan Fundații - propunere

R2 - Plan caroiaj metallic subpanta - propunere

R3 - Detalii bordare goluri nou create

IS 1 - Instalații sanitare - plan parter - propunere IE 1 - Instalații electrice - plan parter - propunere IE 2 - Instalații electrice - plan subpanta - propunere IT1 - Instalații termice - plan parter - propunere IT 2 - Instalații termice - plan subpanta - propunere


întocmit:

C. Arh. PANAITESCU ALEXANDRU

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr.___1/1244 din         o. 2.C / $

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 7^/_______Din: O ț, .(0.2c>/&

in scopul;

1.1.1 A REABILITARE PT 33, STR. AVIATORILOR CU DESTINAȚIA DE CLUB AL PENSIONARILOR

Ca urmare cererii adresate de ____________________MUNICIPIUL BACAU___________________

cu domlclIiuEsediul In județul____________BACAU____________ localitatea____________BACAU

satul___________________________r___________________________ sectorul • . , cod poștal

strada__CALEA MARASESTI           jr 6 hi            -

te.              et            ap.           , teL/fex______________=_______________ e-maii

înregistrată la nr. ___________1/1244            din 20-09-2018


pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Bacau, Municipiul Bacau, satul _________________________i_________________________ sectorul -     , cod poștal:

sat/strada ________________________Neptun________________________j                , bl.

sc._____,sau identificat prin: extras din olanul cadastral pe ortofotoplan; numere cadastrale •

73622,73623

in temeiul reglementarilor documentației de urbanism nr.___________230___________/_______2008

faza PUG aprobata prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 84 din 13.042012, modificata prin HCL

nr. 114 din 20.04.2016

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructiLrepubficată, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Imobilul este situat In Intravilanul municipiului Bacau.

Conform înscrieri privitoare la proprietate din extrasul de carte funciara pentru Informare nr. 67961 din 12.09.2018, Imobilul cu numărul cadastral 73622 aparține domeniului public ai Municipiului Bacau.

Conform înscrieri privitoare ia proprietate din extrasul de carte funciara pentru Informare nr. 67963 din 12.09.2018, Imobilul cu numărul cadastral 73623 aparține domeniului public al Municipiului Bacau.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuala: teren curti-constructll, centrala termica.

Funcțiunea aprobata prin PUG/2012 este zona locuințe colective, Indusa In UTR16.

Terenul se afla in zona *B' de Impozitare.


 • 3. REGIMUL TEHNIC Conform anexa REGIM TEHNIC


Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE - REABILITARE PT 33. STR. AVIATORILOR CU DESTINAȚIA DE CLUB AL PENSIONARILOR

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau autorizație de desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: AGENȚIA PT. PROTECȚIA MEDIULUI, str. Oituz nr. 23 mun. BACAU jud. Bacau

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva E1A) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice fi private asupra mediului, modificați prin Directiva Consiliului 97/11/CE fi prin Directiva Consiliuhu fi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului 1a elaborarea anumitor planuri fi programe ta tegihira cu mediul fi modificarea, cu privire la participarea publicului fi accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE fi * Directivei 96/dl/CE, prin certificatul de urbanism se comunici solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta st analizeze fi s» decidâ, după caz, tncadrareataelncadrarea proiectului investiției publicefrrivete ta lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere e acordului da mediu se desfflfoara dup» emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții te tumritatea administrației publice competente.

In vederea satisfeeerii cerințelor eu privire te procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului fi al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției tn acord cu rezultatele consularii publice.

tn aceste condiții:

Dup» primirea prezentului certificat de urbanism. titularul are obligația de a se prezente te autoritatea competent» pentru protecția mediului ta vederea evaluării inițiale a investiției fi stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului, tn urma evaluării inițiale a investiției so va emite acnd administrativ d autorității competente pentru protecția mediului.

In situația In cere aunaittrtro competenta pentru protecția mediului stebilefte necesitatea evaiuirii efectelor investiției asupra mediului, solicitantul ara obligație de a notifica acest fept autorittții administrației publice competențe cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării htetirito de construcții.


la situația ta care, dupS emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției zîtțra mediului, soUcitantul renunți la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fept autorittții administrației publice competente.

întocmit ASAETEt IMU MARLENA CONSILIER

 • 5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism (copie);

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):

Q D.T.A.C.                □ D.T.O.E.                 □ D.T.A.D.

 • d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism: d.l) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:


  • □ alimentare cu apă

  • □ canalizare

  S alimentare cu energie electrică Q alimentare cu energie termică d2) avize și acorduri privind:

  • □ securitatea la incendiu


  • □ gaze naturale

  • □ telefonizare

  • □ salubritate

  • □ transport urban

  □protecție civilă


  Alte avize/acorduri □


  □ sănătatea populației


<L3) avizele/acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie): --INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCȚII

- ARONDARE STRADALA+NUMAR POȘTAL d.4) Studii de specialitate

- CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA A CLĂDIRE (DOAR DACA SE EXECUTA LUCRĂRI DE CREȘTERE A PERFORMANTEI ENERGETICE A CLĂDIRII)

-NOTA TEHNICA JUSTIFICATIVA SAU RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

-RAPORT DE AUDITENERGETIC (DOARDACA SE EXECUTA INTERVENȚII IN VEDEREA CREȘTERE PERFORMANTELOR ENERGETICE ALE CLĂDIRII)


taxa timbru arhitect

scutit


Achitat taxa de.....lei, conform chitanței nr......din.......

SCUTIT

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de            2o/Ș

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor c construcții,republicată, cu modificările si completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea Certificatului de urbanism nr.

de la data de..............până la data de.................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR,

O

SECRETAR,

ARHITECT ȘEF,


Data prelungirii valabilității:..................

Achitat taxa de..................lei, conform Chitanței nr................din..................

Transmis solicitantului la data de ..................dîrect/prin poștă.


întocmii; ASAFVEIIRfNA MARLENA - CONSILIER


Anexă la Certificat de urbanism nr. ^-6 S______din       2<*/$- REGIM TEHNIC


Imobilul se afla in zona li - zona cu regim de inaltime pentru construcții impu6.

Funcțiunea dominanta a zonei este locuirea, compusa din locuințe colective existente în blocuri cu regim mediu de inaltime P+4 niveluri.

Funcțiuni complementare admise:

 • - instituții publice, servicii si alte actlvitati nepoluante si servicii compatibile cu funcțiunea de locuire

 • - odihna si agrement (spatii verzi amenajate)

 • - circulație pietonaia si carosabila

 • - staționare autovehicule (parcaje, garaje)

 • - echipare tehnlco-ediiitara si construcții aferente.

Utilizări permise:

 • - locuințe colective cu P+4+10 niveluri, cu parter liber pentru glie funcțiuni, completări In cadru: trupului principal

 • * investiții necesare îmbunătățirii calltatii locuirii sl a confortului urban

 • - modernizări, reparații sl întreținere la clădirile existente

 • - construcții aferente echipării tehnlco-edlDtare

 • - amenajari aferente locuințelor: cal de acces carosabile $1 alei pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantele, locuri de joaca pentru cops, amenajari de sport pentru tineret

 • - echipamente publice la nivel rezidențial sl de cartier: cresa, grădinițe, scol! primare si gimnaziale, licee, dispensare urbane sl dispensare policlinice, biserici parohiale.

Utilizări Interzise:

 • - actlvitati producătoare de noxe, care generează trafic Intens sau care prezintă riscuri tehnologice -incendii, explozii

 • - in raport cu zona funcționala: se interzic orice construcții sl amenajari care nu sunt compatibile cu specificul zone!

 • - sunt Interzise orice utilizări, altele decât cele admise ca funcțiune dominanta sl funcțiuni -complementare

 • - sunt Interzise locuințele individuale în Subzona LC - zona de locuințe colective

 • - sunt Interzise lucrări de terasament de natura sa afecteze amendările din spatiile publice sa u de pe parcelele adiacente.

 • - sunt Interzise funcțiunile industriale.

Pentru UTR 16 zona locuințe colective se admite:

 • - regim de inaltime maxim admis P+10

 • - Inaltimea maxima admisa a clădirii, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mal înalt, nu va depăși 45,00 m

 • - P.O.T. max.» 40%

 • - C.U.T. max. = 4,4

Se solicita reabilitare PT 33 str. Aviatorilor cu destinația de club ai pensionarilor.

UtilH i existente In zona: energie electrica, gaze, telecomunicații, apa, canalizare, energie termica. Clubul va fi prevăzut cu:

 • - rampa acces pentru persoane cu handicap locomotor

 • * accese sl alei carosabile

 • - spații verzi șl plantate cu rol decorativ.


EXTRAS DIN PLANUL CADASTRAL PE ORTOFOTOPLAN AN ZBOR 2010 SCARA 1:1000
încheiere Nr, 67963/12-09-2018

ANCPJ

** 1 Hwni'ușiittM

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BACAU Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacau

Dosarul nr. 67963 / 12-09-2018

ÎNCHEIERE Nr. «7963

Registrator: EMILIA PALĂR                                           Asistent: IRfNA POPA

Asupra cererii Introduse de MUNICIPIUL BACAU domiciliat In Loc. Bacau, Calea Marasestj, Nr. 6, Jud. Bacau privind Rectificare In cartea funciara. In baza:                    //£'/’     1‘XVs.\

-Act Administrativ nr.Plan de amplasament sl delimitare a lmobllului/12-09-2018 emis de BCPl BACAU;                                                                                 ‘   ‘-J

fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 29 din Legea cadastrului sl a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările sl completările ulterioare, tariful achitat In suma de 0 lei, cu documentul de plata: pentru serviciul avand codul 255

Vazand referatul asistentului registrator In sensul ca nu exista Impedimente la înscriere

DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la:

 • - Imobilul cu nr. cadastral 73623, înscris in cartea funciara 73623 UAT Bacau avand proprietarii: MUNICIPIUL BACAU In cota de 1/1 de sub B.l,;

 • - Se îndreaptă eroarea materiala In baza de date cadastrale sl repozltlonarea Imobilului asupra A. 1, Al.l sub B.2 din cartea funciara 73623 UAT Bacau;

Prezente se va comunica părților:

MUNICIPIUL BACAU

CHiSCOP VIOREL

Data soluționării,

18-09-2018


Registrator,


ilAsistent Registrator, IRINA^samn^ura)


*) Cu excepția situațiilor prevăzute la Art, 62 alin, evidențele de cadastru șl carte funciară, aprobat fîrin ODG Nr. 700/2014


din Regulamentul de avizare, recepție și ins&ittre in ODG Nr. 700/2014              '


I

I ,1Oficiu de Cadastru« Publicitate imobiliari BACAU Biroul de Cadastru șl Publicitate Imobiliari Bacau


âNCEL Mtl xțnivjiinHt % va U» fi■•- ti • V                  4


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Fundară Nr. 73623 Bacau


1 Nr. cerere 1

67963  |

1     Zlun     1

12     I

I luna l

09

1 Anul |

2018 )A. Partea I. Descrierea Imobilului

Nr. CF vechl:39480 Nr. cadastral vechl:13943


TEREN Intravilan

Adresat Loc. Bacau, Str Neptun, Jud. Bacau

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

73623

102

sr„


Construcții                                                                                    j

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

-    ■   - ■   - -pi      ------

Observații / Referințe

A1.1

73623-C1

Loc. Bacau. Str Neptun, jud. Bacau

S. construita la sol:102 mp; Centrala termica


B. Partea II. Proprietari șl acte


înscrieri privitoare ta dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

42319 /11/10/2007

Hotarare nr. 287/21 0 emis de Consiliul Local al Municipiului Bacau (Hotarare nr. 83/2007 emisa de Consiliul Local al Municipiului Bacau, Hotarare nr. 297/2007 emisa de Consiliul Local al Municipiului Bacau, Act de Dezmembrare autentificat sub nr. 2898/2007 NP Enachescu Olaa Aura):

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 11/1

Al.Al.l

1) MUNICIPIUL BACAU, DOMENIUL PUBLIC

dBSEĂVATii; (provenita din conversia CFS9488)

6794

53 /12/09/2018

Act Administrativ nr. Plan de amplasament sl delimitare a Imobilului, din 12/09/2018 emis de BCPI BACAU;

B2

se îndreaptă eroarea materiala in baza de date cadastrale si reoozltlonarea imobilului

Al, Al.l


G Partea III. SARCINI.


înscrieri privind dezmembrfimlntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini

Referințe

NU SUNT


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile LegU Nr 677/2001


Pagina 1 din 3Carte Fundară Nr. 73623 Comuna/Oraș/Munlcipiu: Bacau

Punct început

Punct

sfârșit

Lungime segment r* (m)

4

6

7.629

5

1

9.326

Lungimile segmentelor sunt determinata în planul de proiecție Stereo 70 »i sunt rotunjite la 1 milimetru. Distanța dintre puncta este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile In vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor Juridice prin care se sting drepturile reale precum șl pentru dezbaterea succesiunilor, Iar Informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare. In condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON. -, pentru serviciul de publicitate Imobiliară cu codul nr. 255.Date soluționării, 18-09-2018Asistent Registrator, IRJNAPOPA


{parafa $1 semnătura)
Document care conține data cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 577/2001.

Extn« p«ntnj tntotmare on-Ene ia «dres* *|M>v.entpl no

Pagina 3 din 3


Fonrnu» verahinea 1 l


PLAN DE

Nr. cadastral

Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

73623

102

ntun. Bacau. str. Ncptun, județul Bacau

Cartea Funciara nr.

73623

UAT

BACAU


n **-

Pst

Coordonatap«

deccnhr

Lungimi taturt

W>1)

XM

V[m]

îl 1

56140X626

64*822.766

4.023

2

561407.064

646020.838

7830

3

661401434

646014.139

11360

1 4

5613B1.B91

84*820.601

7629

X 6

6613 .3®

646827206

9327

8  02 mpwmio i»MM

Nr.

P#TECta

Categoria de Mostnn

Suprata(tnp)

Meni

1

Cc

J02

Teren intravilan delimitat da pereții crasOUCtid

*

TOTAL

iÎBmp


Cod

Suprafiua constata la sol (mp)

Mentali

CI

CIE

102

Centrala termica FT33

. - , ■ 4 i- 4

102 mp

'• I

|

Supraftn totala măsurau modul > 102 mp Supraftta din act -102 mp£ N1 00^2*20 OO.ÎC‘1


\1 SemnțBnsgjtjafnțpih

<< C.HISCOP

tema 09.2018

■ ■ ■" —

— u .j4 j


GfOD£2/C4


Inspector


Confirm introducă imobilului in baza de date integrata si atribuirea mimatului cadastral


Semnătură si p«afa


Data.

[oficiul de Cadastm țl Pubtotate ImoMiarS ft&QAU StampAtipOl

GtilftC
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:500

Nr. cadastral

Supra&u măsurată (rap)

Adresa imobilului

73623

102

mun. Bacau, str. Neptun, județul Bacau

r U

Cartea Funciara or.

73623

UAT

BACAU


r — «B-»  -

Coortionat» pn|da contur

LunoM l*

«mi r

rid

XM | Yîmj

imun

EXLH1)

1

«14015a | « 22.758

4.023 I

2

581407.064 184882689

7.830

F 3

1140143  848814.133

13350

4

«191.881 648920.501

7

i 8

68195330 548827.206

8327

f s > 102 mpNr.. parada

Categoria de

jfia ~ t

Sqtnfitfafmp)

Mențiuni

1

Ce

102

Teren intravilan ddimhat de poeții constroctid

TOTAL

101 mpCod

Destinația

Suprafața mmtrâHâ lawl(mp)

Mențiuni

CI

CJB

102

Centrala termica PT33

E5E3

102 mp

Suprafața totala măsurată a imobilului- 102 mp ..                  102 mp

/^cERTn,c^ Z^certircat        // AUTo^zARe

Confirm cubUtaroe maturatorilor la ti*i.p, u ®e/yWO-aC.F nMTta’mdjiida trttofei^rudoctHiiEntatiei c4d^țffalJyl7^0'0S'?Q 1 ’ ■ ic0f^ptabnitxeddltei6ed;ra^i^teadin\«îi2L^Ț^

DatatmOI»      / /l /

u — ...        (             WC-,--—.. --

Inspector

/țymfirm introducerea imobilului in baza de date integrata si          ,

atribuirea numărului cadastral                         1

£___________ ,;ask7d& cSSni 5’ Pubftaîwe lmoWiaia^^Sj|

'-'urne și prenume CtjîSfiCSJ^CQkSA^y .........4 rcnețta CONȘgJER GR IA

Stampila BCPt

■ ■»    H8t 81 ■ M ■■■ RU6 —■ »■■ , 18 1 --« —, ■ ■! —1
încheiere Nr, 67961 /12-09-2018
< Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară BACAU • ‘ Biroul de Cadastru $1 Publicitate Imobiliară Bacau


Dosarul nr. 67961 /12-09-2018

ÎNCHEIERE Nr. 67961


Registrator. MONA-CAMEUA ARONESCU           Asistent: LENUTA-UUANA ALEXANDRESCU

Asupra cererii Introduse de MUNICIPIUL BACAU domiciliat In Loc. Bacau, Calea Marasestl, Nr. 6, Jud. Bacau privind Rectificare In cartea funciara, In baza:

-Act Administrativ nr.pfan de amplsament si de delimitare a lmobllulul/12-09-201B emis de SC TOPO GEODEZIC SRL;


fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 29 din Legea cadastrului sl a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările sl completările ulterioare, tariful achitat In suma de 0 lei, cu documentul de plata:


pentru serviciul avand codul 255

Vazand referatul asistentului registrator In sensul ca nu exista Impedimente la înscriere


DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la;

 • - Imobilul cu nr. cadastral 73622, înscris in cartea funciara 73622 UAT Bacau avand proprietarii: MUNICIPIUL BACAU in cota de 1/1 de sub B.l,;

 • - se repozltloneaza Imobilul asupra A.1, Al.l sub B.2 din cartea funciara 73622 UAT Bacau;

Prezente se va comunica părților.

CHISCOP V1OREL

MUNICIPIUL BACAU


*) Cu drept de reexaminare In termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru si Publicitate imobiliara Bacau, se înscrie In cartea funciara sl se soluționează de către

reglstratorul-sef

A

Data soluționării,

MONA-CAMEUA ARONESCU

Asistent Reglsr

■ajor,

17-09-2018

Lenuta-liliana ale!

AWRESCU

tfvNA


*/ Cu excepția situațiilor prevăzute la Art. 62 alin. (1) din Regulamentul de avizare, recepție șl l evidențele de cadastru șl carte funciară, aprobat prin ODG Nr. 700/2014.Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 1 din IOficiul de Cadastru $1 Publicitate Imobiliara BACAU Biroul de Cadastru $1 Publicitate mobiliarii Bacau


ANCEI

I «II* *■ t * *w


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE

Carte Fundară Nr. 73622 Bacau
A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechî:39489 Nr. cadastral vechl:13944


TEREN Intravilan

Adresai Loc. Bacau, Str Neptun, Jud, Bacau

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr, topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

73622

182

... ■ — — —.......... - — „ —


Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

73622-C1

Loc. Bacau, Str Neptun, Jud. Bacau

S. construita la scL-182 mp; Centrala termica


B. Partea II. Proprietari $1 acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alto drepturi reale

Referințe

42317 /11/10/2007


Hotarare nr. 287/2006 emis de Consiliul Local al Municipiului Bacau (Hotarare nr. 83/2007 emisa de Consiliul Local al Municipiului Bacau, Hotarare nr. 297/2007 emisa de Consiliul Local ai Municipiului Bacau, Act de Dezmembrare autentlflcatjșub nr, 2B98/2007 NP Enachescu Olga Aura);             _

nn intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuală î           Al. Â1.1

,1/1____________________ _______________ ... I ________________

1) MUNICIPIUL BACAU, DOMENIUL PUBLIC          _________ _67961/12/09/2018                                             __________

Act Administrativ nr. plan de amplsament sl de delimitare a Imobilului, din 12/09/2016 emis de Sc TdPO

GEODEZIC SRL;___________ _______ __________ _______

| B2 se repozitioneaza Imobilul                                                       A1A2.1


C. Partea HI. SARCINI.


înscrieri privind dezmembrâmlntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini

Referințe

NU SUNT


Document care conțină date tu caracter penanej protejate da prevederile Legi! Nr. 677/2001.


&tre*c pentru Inlțrm, re on-i ne In scrccs «payjuk»Uv


Paginai din3

Fcm-uler x-emiunee 11


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment r (m)

4

5

4.023

5

8

9326

6

7

7.97

7

8

2.739

8

9

3395

9

1

11.464


Carte Funciară Nr. 73622 Comuna/Oraș/Municipiu: Bacau


.unglmlte segmentelor sunt determinata In planul du proiecție Stereo 70 șl sunt rotunjite te 1 milimetru. Distanța dintre puncte este formată din segmenta cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.
Document care conține date tu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/3001.

Pagina 3 din 3PLAN DE AM PLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Nr. cadastral

Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobil uhu

73622

182

mtui. Bacău, str Neptun, județul Basau

Cartea Funciara nr,

73622

uat                  bacau


pa

»W

*tYM

c

râitiaua

«Bl

iaeoi

Miwaw

MWlIJfB

4431

3

SOUOMM

SM0H1U

74»

1 2

M140W4

MOtratM

4X03

1

3&Î40U2S

M 2.7M

DJ27

1 s

6TJZ9&330

auanzoa

7.670

«

ii

2.7»

»

«iwuoa

S4SB1UU

3496

10

MM0SC1S

MtBHStl

114«


bbatr.S


Nr.

parcela

Categoria de

J- i T f -

T0I4»™

Supra&ia(mp)

Mattfau

1

Cc

lt2

Teren intravilan delimitat de pereții construcției

TOTAL

lS2mp
Cod

Destindă

Sunata» coastnxhi U toi (mp)

Menthmi

CI

CE

182

Centrala termica PT33

RȘ3Z3

182 mp

Snprafhta totala măsurată aimabfloJul -182 mp Suprafața din act • 182 mp

InspectorCertificat


Confinn introducerea imobilului in baza de date integrala ai atribuirea mtmaniL* cadastral
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

■ -w—     ----

Nr. cadastral

--- ~n

Suprafața măsurate (mp)

Adresa imobilului                                 j

73622

182

mim. Bacau, atr. Neptun, județul Bacau                 |

Cartea Funciara nr.

73622

UAT

BACAU


Nf.

CooMnattkȘ

catar

Luneta!

Pa

XM

Irim)

POM)

a

7

3

2 t

3

9

W

sout&ta sauars 1« X senar ost eeieusu isas»

Hieoisn MM0U3S

M8623S1 eaoiiM S4M4133 348820*9» *4*921788 84*827*0* 843634211 *4863280 348630888 ,

11301

4*51

TJ»

4*23 tszr im

2J3B 1S08 11.464


oattM

A. Date refatemp E teres

Nr. psmb

Categoria de folostnte

Supnfiui(mp)

Mențiuni

1

Cc

M2

Teren intravilan delimitat de pcrerfi construcției

TOTAL

182 mp


Cod

Destinația

Suprafața cxmitruHa hwlfrop)

Mențiuni

CI

CE

182

Centrala termica FT33

. . ... ..

... ... .

182 mp

Suprafața totala măsurata a fmflMuhri •• ÎS2np Suprafața din act* 182 mp


IIfiCA7


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


Semnătura sl parafă


Data.. .


StstnpflsBCHEXTRAS DIN PLANUL CADASTRAL PE ORTOFOTOPLAN

AN ZBOR 2010

SCARA 1:1000


AMRLASAMENT: nr. cad «ral ” 13344,13943 (IB » '3922,33923», UAT BACĂU

A/\ Limită Intravilan

Delimitare UAT

W«1S


11 w «ucu LontfiM GHIMEAAviz de amplasament favorabil

M1SSSK5__________ ____

Mumirmrit                            frtarcd h &t»

I) Persoana Juridică

.MUNICIPIULBACAU- .

7-A

DcianSn cemtWBurUta

Nr. rnștom la Sa» ComarpU

.4278337

CUI

Aufart râcaJ

prfn

IncurtataCe


2) Obiectivul:

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. ,1001994221 L 16,102018 pentru obiectivul r-RtubiHtare PT 33, strAviațqrijcr cu dosliațic doCtubal fonslwwfter _ _


de la adresa str. AVIATORILOR__________________________________________________________________________

nr.------------„ bl/sc. ,_______________ap. _____ cod postai £00323 localitate <ȘACAU___________________

comuna,________________sector „ județ .Bacău____________________________

In urma analizării documentației primite suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus ți se emită prezentul aviz de amplasament favorabil 3) Precizări:

 • 11 Obiectivul nu sa va amplasa peste, sub sau la distanțe mal mic) față de Instalațiile

DELGAZ GRID SA decât cele impuse de normele tehnice In vigoare ți sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de acestea


 • 12 Instalațiile din gestiunea DELGAZ GRID SA la care se poate racorda obiectivul

Reabilitare PT 33, str Aviatorilor cu destlatia de Club al Pensionarilor In funcție de puterea pentru care se dorește alimentarea cu energie electrică, sunt următoarele: -rețele electrice da Joasa tensiune 25 m;

■rețete electrice de medie tensiune 20 m;

•rețele electrice da înalta tensiune • m;

NU sunt necesare eventuale lucrări de extindere a rețetei electrice de JT/MT/1T;

NU sunt necesare eventuale lucrări de Intirire a rețetei electrice, tn amonte do punctul de racordare;

 • 13 Avizul da amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia In vederea racordării ta rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau a creșterii puterii absorbite de către acesta, se va proceda conform legislației In vigoare. Informații despre etapele procesului da racordare la rețea, durata estimată pentru llccare etapă, documentația ți datele necesare, tarifele in vigoare practicate do DELGAZ GRID SA ți tomoiul legal al acestora se pot obține de pe slteul dolgaz-grld.ro in contrele de relații cu cilenții sau la Echipele Acces Rețea Electrlcitate/Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau Bacau

 • 14 Valabilitatea avizului de amplasament reprezintă Intervalul de timp de la data emiterii avizului până te data la care expiră certificatul de urbanism in baza căruia a fost emis; Prelungirea termenului de valabilitate a avizului de amplasament se poate face de către DELGAZ GRID SA. gratuit, la cererea adresată de titular cu cel puțin 15 zile înaintea expfrărll acestuia, In condițiile in care anterior a fost prelungit termenul de valabilitate a certificatului de urbanism In baza căruia a fost emis, și restul condițiilor (caracteristici tehnice, suprafața ocupată, înălțime, etc.) nu s-au modificat față de momentul emiterii avizului

Prezentul aviz este valabil numat pentru amplasamentul obiectivului conform planului de situație nr. Al ți a certificatului de urbanism nr. 761/03.10 2018

DELOAzamosA

Pandurilor nr. 42 540554 Tkțu Mureș rWgaz-țpIdjo


CoruHiy rector FenmcCtulak (Director GeneiI)

Carmen Toana Oltean

tre rGora IA<țț

Petre Radu

(Director General Adj.)

SodW Centrat Ttrsu Mureș

CUI:tO976M1

At ut local: RO

WJ 101

Capital social srtaad șl

vârwt:

171257.777^0 ROM

ROiiRW xmooasinooaj ecReauu


Departament Acces la Ret»* Echipa Acces Rețea

Electr iritate Bacau

0*C8U

NJuriojcu U, 500041, Bacau ludețui; Bacău ti 4205474

F 0214205031


DANCIUCU

I U755141B64 r


1001999625

Nr

24.10.2018

Dau


3,5 Tariful de emitere a avizului de amplasament in valoare da .__lol, s-a achitat cu

chitanța nr. > ——.............-.7»--.

 • - Instalațiile da distribuție aparținând Centru Exploatare Gat si Electricitate Bacau au fost trasate orientativ po planul do situațio anexat

 • - In zonă există Instalații electrice ce nu aparțin OELGAZ GRI D SA Centru Exploatare Gaz si Electricitate Bacau

• In zonă există posibilitatea funcționării unor Instalații electrice ce nu aparțin DELGAZ GRID SA. Pentru acestea se va solicita avizul proprietarului.

 • - Săpăturile din zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau

 • - Executarea lucrărilor In apropierea Instalațiilor DELGAZ GRID SA se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, a normelor tehnice țl de protecție a muncii specifica.

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători ți vor suporta consecințele, financiare sau da altă natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor ți/sau prejudicii aduse utilizatorilor acostora ca urmare a nerespectăril regulHor menționate.

 • - Alte precizări In funcție de specificul obiectivului țl amplasamentului respectiv:


Se vor respecta prevederile normei tehnice privind delimitarea zonelor da protecție si do siguranța aferente capadtatllor energetice • revizia I aprobata prin Ordinul 4/2007 ANRE publicai in Monitorul Oficial nr. 2S9/18M2007 sl modificata prin Ord, 49/2007 ANRE. -In apropierea firidei de branșament sl a cablurilor de alimentare nu so vor executa lucrări care sa afecteze Instalațiile electrice. -Solidtentui si executantul lucrărilor de reabilitare Pt 33 str. Aviatorilor cu destinația de Club al Pensionarilor sunt direct ras punzatori material sl | nai pentru lucrări executate, care conduc la deteriorări de Instalații electrice sau accidente de munca. Solicitantul» obliga sa suporta Integral contravaloarea lucrărilor de reparație a Instalațiilor deteriorate, precum sl a daunelor cauzate de întreruperea alimentarii cu onergie eloctrtca a consumatorilor, daca acestea sunt cauzate de lucrările pentru reabilitare Pt 33 str. Aviatorilor cu destinația de Club al Pensionarilor.x                -H*

Inq Dan Clucu___...

/ «tllAl nrwi (fljlrirl*. Ptikxjrtef}Regim de înălțime - PARTER

Adc clădire existenta = 2B5,76mp Ac Amenajare propusa = 100,84mp

Adc Amenajare propusa 159,31mp H o 4,70m

Grad III de rez la Poc Cat. "D" de Importanta Clasa IV de Imp.

P.O.T existent = 100% C.U.T existent -= 1,00

P.O.T propus ■ 35,29% C.U.T propus o 0,56 ± 0,00 » 166,72


au*4


Sistem de coordonate STEREO '70 (x.y) Sistem de referința Mareo Neagra (z)

SSP

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S A

Nr.Reț.Com.; J4/4/2017

w «mă mm in. Reabilitare PT33, Strada Aviatorilor, «un™!. ---.■ w doatlnetto do Club ai Pomtonaritor

MdUtMtBiT; Strada Aviatorilor nr.23B. Mun. Baeau. Jud Beau

MC L’ Primărie Mun Bacau

PROIECT NR 30

DIN: 2018

NUME:

SEMNĂTURĂ

SCARA

1 500

DATA

2018

PLAN DE SITUAȚIE

FAZA.

DALI

planșa-

A i

SEF PROIECT:

C. Arh Pana tesaj A ewncTJ

PROIECTAT

C Arh.Panaitescu Wexandi

O

DIRECTOR.

Ing.Zatiania N-crtc
Nfc                                DATA:

Către,

MUNICIPIUL BACAU

Str. Marasesti, nr. 6, Bacau


Referitor la certificatul de urbanism nr. 761/03.10.2018, va comunicam ca avizam lucrarea “ Reabilitare PI' 33 str. Aviatorilor cu destinația de Club al Pensionarilor " in Bacau, str Neptun, cu respectarea următoarelor condiții, deoarece lunga amplasamentul solicitat este rețea termica ;

 • 1. Se va respecta distanta de minim 1.5 metri, in plan orizontal si verticai, dintre conductele termice si peretele despărțitor pentru spațiul propus.

 • 2. Peretele despărțitor trebuie construit din beton, boltari, cărămidă si nu din rigips sau alte materiale ce se pot degrada ușor in contactul cu apa fierbinte in cazul unei avarii.

3 In perioada desfășurării lucrărilor nu se vor deteriora conductele termice si izolația acestora, In caz contrar suportat! cheltuielile pentru refacere.

 • 4. La inceperea lucrărilor se va solicita asistenta tehnica'' din partea THERMOENERGY GROUP S.A Bacau la tel. 0234/585050, int.150/210.

 • 5. In caz de avarie, nu suntem răspunzători de eventualele daune produse construcției, bunurilor si persoanelor din/langa interiorul acesteia.

Alăturat anexam planul de situație pe care s-au trasat rețelele de termoficare din zona Avizul este valabil 12 luni de Ia data emiterii.DIRECTOR TEHNIC,


ÎNTOCMIT, BOGDAN TODERASCU

F-04-TH 14/VAR l/US.OI 2015

541*00


S.C.THESWOeNEftGV CRCb

S.A. BACÂU SERVICIUL TEHNIC


j—II T i^-


Regim (te inafttme * PARTER ' Adc dadlre existente » 285,7flmp Ac Amenajare propusa ° 100,84inp Adc Amenajare propusa » 159,31mp H ■ 4(70m Grad UT de rez. te foc Cat T>" de importanta C jalVdelmp P.O.T. existent -C.U.T existente P.O.T. propus C.U.T.

A 0,00 >


Ul.fi

. HUO


ltMt k tfîkM


P+J

UMB.0


Ț

LEGENDA;

r—■ i Clădire existente pzv-a Amenajare propusa

Accese existente a Aa tpropus


N

SSP

NUME*Atei d rampe persoane cu dtaN'lteti propuse - 5 ■* 50, Omp


Sistem de coordonate STEREO *70 (x.y) Sistem de referința Mareo Neagra (z)


I—iTMcANCOnU: w (jeBtfnagB        PendonerOor

WU&Uai; Strede Avtatorfor nr.230. Hun. bkbu, Jud. Beau KERPtt- Primari Mim Bacau


PROIECT

NR.30

DIN: 2018


SEF PROIECT j CArtt PeneitBKU Aieoixtm


1500


PROIECTAT:


DIRECTOR;


DATA 2018


PLAN DE SITUAȚIE


FAZA*.

DA L I.

PLANȘA*.

A 1


Numele si prenumele verificatorului atestat Ing. Geolog Angliei Stelian-Eugen Adresa: Bacau, str. M.Viteazu nr. 3

Nr. 79. din. 27.09.2018


Tel: 0234.536755

0740.514628

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerința: Af a proiectului:

REABILITARE PT33, STRAVLATORILOR CU DESTINAȚIE DE “CLUB AL PENSIONARILOR”

FazaDTAC

1. DATE DE IDENTIFICARE

- Proiectant de specialitate: S.C. DINU GEOTOPOCAD SJLL.


-Beneficiar: UAT BACAU

-Amplasament. str. Aviatorilor» Municipiul Bacau

-Data prezentării proiectului pentru verificare: 26.09.2018

Documente ce se prezintă la verificare:

 • - Piese scrise: - Memoriu tehnic

 • - Piese desenateplanuri

2. Caracteristici principale:

-Risc geotehnic: moderat


-Teren de fundare: praf argilos

- Presiune convențională: 180 kPa

Concluzii asupra verificării:

In urma verificării se considera proiectul corespunzător din punct de vedere al cerinței Af, conform NP 074/2014
S.C. DINU GEOTOPOCAD S.R.L.


STUDIU GEOTEHNIC

OBIECTIV REABILITARE PT 33, STR. AVIATORILOR (NEPTUN), CU DESTINAȚIE DE „CLUB AL PENSIONARILOR”.


LOCALITATEA Mun. Bacau, str. Aviatorilo Cad. 73622, jud. Bacau.


BENEFICIAR UAT BACAU

Exemplar nr.


Proiect nr. 72/2018PROIECTUL CUPRINDE:

 • - PIESE SCRISE

 • - PIESE DESENATE

întocmit:BORDEROU

piese scrise si piese desenate -

 • 1. Piese scrise

A. Date generale

 • 1.1. Denumirea proiectului

 • 1.2. Adresa obiectivului

 • 1.3 Denumire beneficiar

 • 1.4  Scopul studiului

 • 1.5  Documente furnizate

 • 1.6  Date geomorfologice

 • 1.7  Date climatice ale zonei

 • 1.8  Hidrologia

 • 1.9  Geologia generala a zonei

2.0 Geotebnica

 • 2.1  Stabilitatea terenului

 • 2.2  Volumul lucrărilor

 • 2.3  Metode si utilaje folosite

 • 2.4  Stabilirea categoriei geotehnice

 • 2.5 Rezultatele încercărilor de laborator

 • 2.6 Adâncimea maxima de îngheț

 • 2.7 Seismologie

3.0 Concluzii si recomandări

 • 2. Piese desenate

 • 1. Plan de încadrare în zona SG 1

 • 2. Plan de situație. Amplasare foraj SG 2

 • 3. Fisa foraj SG 3

STUDIU GEOTEHNIC

A. Date generale

 • 1.1.  Denumirea proiectului: REABILITARE PT 33, STR. AVIATORILOR (NEPTUN), CU DESTINAȚIE DE „CLUB AL PENSIONARILOR”.

 • 1.2.  Adresa obiectivului: Mun. Bacau, str. Aviatorilor (Neptun), nr. Cad. 73622, jud. Bacau.

 • 1.3.  Denumire beneficiar UAT BACAU

Prezentul studiu a fost realizat pe baza datelor obținute din literatura de specialitate,

a investigațiilor de teren desfășurate și a determinărilor de laborator, în conformitate cu prevederile normativului NP 074/2014.

 • 1.4.  Documente furnizate:

- Plan de situație

 • 1.5.  Date geomorfologice:

Din punct de vedere geomorfologic, zona la care se refera prezentul studiu se afla la nord-estul Unitarii dealurilor subcarpatice, in cadrul unei dezvoltări largi a teraselor Bistriței si Șiretului, denumita de unii cercetatatori „depresiunea Bacăului”. Valea comuna a celor 2 râuri are aspectul unui vast uluc depresionar cu orientare nord-sud, cu o deschidere laterala spre vest spre valea Bistriței, si o îngustare spre sud, „poarta Șiretului”, suprapunandu-se contactului dintre Colinele Tutovei si culmile subcarpatice Pitricica-Barboiu.

Fiind așezata pe malul drept al râului Bistrița, la 9,6km nord de confluenta acestuia cu Șiretul, suprafața de teren pe care s-a dezvoltat orașul Bacau (4186.23ha), conține unitari geomorfologice distincte- terase bine individualizate, rezultate cu aportul principalelor cursuri de apa Bistrița si Șiret.

-Teresa a Ii-a: se dezvolta in partea vestica a orașului Bacau, avand o înălțime fata de terasa următoare de cca. 25m, cotele maxime absolute ale acesteia ajungând la 200-220m; prezintă multe discontinuități ca urmare a eroziunii.

-Terasa I-a( medie) este cea mai bine dezvoltata, pe suprafața ei dezvoltandu-se cea mai mare parte a orașului Bacau; are cotele absolute cuprinse intre 165-175m, are o buna stabilitate, nefiind afectata de fenomene fizico-geologice recente.

-Terasa inferioarat lunca Bistriței si Șiretului): are de asemenea o mare dezvoltare, pe suprafața ei fiind situate o parte din construcțiile orașului Bacau; datorita lucrărilor de regularizare si amenajărilor hidrotehnice executate pe râul Bistrița, aceasta terasa nu mai este inundabila pana in partea de sud a orașului. Suprafața luncii este in general plana, pe alocuri cu relief antropic, are cota absoluta medie de circa 150m, o înclinare de la nord la sud de 1% si este străbătută de numeroase meandre si vechi albii părăsite.

-Albia majorat lunca frecvent inundabila): se dezvolta pe ambele maluri ale râului Bistrița, largindu-se mult in apropierea confluentei cu Șiretul. Trecerea de la aceasta terasa la terasa inferioara nu este bine conturata in teren, adesea fiind marcata de lucrări de amenajare a albiei sau prezentandu-se ca o trecere gradata, cu denivelare lina.

Deși asupra subiectului privind terasele si originea lor au xistat in timp opinii diferite, se pot puncta cateva ipoteze privind aceste probleme.

Factorul de baza care conduce la formarea teraselor il constituie mișcarea de inaltare a scoarței care crceaza mari denivelări ale suprafeței terestre, dând posibilitatea râurilor sa se adanceasca. Inaltarea uniforma nu poate determina singura formarea teraselor- mai intervin si alte cauze care produc modificări ritmice ale acțiunii râului, determinând alternanta fazelor de eroziune laterala cu faza aluvionara(ducand la formarea unor sesuri largi) si cu feze de eroziune liniara( detasand aceste sesuri sub forma de terase). Asemenea modificări se pot datora schimbării vitezei si chair sensului mișcării scoarței, variaților climatice si oscHatiior nivelului de baza. Concordanta dintre terasele Bistriței si Șiretului indica influenta oscilațiilor nivelului de baza local. Bistrița s-a adancit pe măsură ce se adancea Șiretul, dar si schimbarea locului de confluenta a dus la variații ale nivelului de baza local: pe măsură ce confluenta se muta spre aval, nivelul de baza al Bistriței era situat mai jos, acest fapt reflectandu-se in ușoara divergenta dintre terasele mai înalte si cele mai joase.

In concluzie se poate spune ca terasele Bistriței au o origine complexa, ele datorandu-se influentei pe care au desfasurat-o asupra acțiunii râului mișcările scoarței, oscilațiile climatice si modificările nivelului de baza.


{SUPERIOR

INFERIOR

r SUPERIOR


MEDIU


INFERIOR


DACIAN

PONTIAN

MBOTIAN fKERSONIAN

SI BBSSARARIAN jYOLHINIAN

[buglovian

TORTONIAN

HELVETiAN BURDIGALIAN

k


 • 14

 • 15

 • 16

18


 • 19

 • 20 21

 • 23

 • 24

 • 25


Q

qh;

alb

III

5 r p

qpS

qpas

qp's

qpS

_


1 - 5 Nisipuri, pietriș i si depaz lo solde


dc

p

1

m

ks

§

bs

vb

io              i

he

1

W

1


6D zit oess

7 - 10 Nisipuri, pietrișuri si depozite loessaide

Niriptriri pietrișuri

12 -13 Pietrișuri, co sraie, nisipuri, argDe, lignit

Nisipuri, gresii, a la

pui șii,

Nisipuri, nisipuri cmtziHoc, cinate toderiUce, atgOe

17 Gresii, grașii tufocee, imteritioc, cinate, imune, ipt Pietrișuri, nisipuri si nane

Nisipuri,gresiioiitice, stgiio mnmcxso, pietrișuri

21              la, gresii argile

 • 21 Orarii, argile

 • 22 longic       gresn, mame ei castani

Nisipuri, gresii caksroase, mante, tutei, sare gama, gips

Gresii, nisipuri cenușii si rosietice, gipsuri

Gresii, mame cenușii ri m rice, facies grețos - congiameretic.


Fig 2 Harta geologica a României (Bacau)


Lucrări ie de cercetare geotehnica( forajele executate in zona) au evidențiat pe o grosime care interesează din punct de vedere al stabilitatii construcțiilor, formațiuni geologice Cuatemare, Holocen Superior

Formațiunile de varsta Sarmatiana, care constituie si roca de baza, cuprind argiie si argile mamoase, mame stratificate cu intercalării de nisipuri mamoase, uneori gresificate si calcaroase, toate cu o slaba sistuozitate si înclinare către sud-vest. Aceste formațiuni apar si la zi in baza versantului terasei a I-a in partea sudica a orașului, sub forma de argila mamoasa slab sistoasa, care constituie aici si patul unor izvoare de terasa.

Formațiunile cuatemare din zona sunt reprezentate printr-o mare varietate litologica atat a rocilor aluvionare cat si a celor eoliene; astfel, începând de la roca de baza, s-au depus pietrișuri cu bolovanisuri, nisipuri sau lentile de nisipuri in complexul grosier, maluri argiloase si nisipoase. Pe terasele I-a si a n-a peste stratul grosier s-a depus complexul de pământuri loessoide de origine eoliana sau complexul argilos aluvialo-deluvial, bine reprezentat in partea centrala a orașului si care dovedește existenta unui mare con de dejecție al văilor Trebes si Negel.

 • 1.6.  Rețeaua hidrografica a regiunii este dominata de râurile Bistrița si Șiret.

Apa subterana apare atat in formațiunile Cuatemare cat si in cele Holocene, aparand sub forma a 2 pânze; apa cantonata in formațiunile Holocene este menționata de unii cercetători si identificata prin foraje structurale de adâncime- aceasta nu a fost intalnita in forajele geotehnice(dealtfel ea nu are o influenta asupra circulației superficiale a apei subterane si nu interesează din punct de vedere geotehnic).

In toate cele trei terase, panza de apa subterana este cantonata in stratul aluvionar grosier; in profilele executate prin terasele Bistriței, reiese ca nivelul hidrostatic scade de la vest la est, urmând oarecum panta generala a terenului. Nivelul apei subterane este diferit de la o terasa la alta-cca. 168m la trecerea in terasa a H-a, 157m la terasa a I-a si cca. 148-150m pe terasa inferioara joasa.

Apa subterana inmagazinata in pietrișurile teraselor a I-a si a II-a provine din precipitațiile atmosferice.

In terasa inferioara joasa, panza de apa subterana, puternic alimentata prin infiltrație laterala din râul Bistrița, se dezvolta pana la cota de 150m cu scădere spre sud, pana la valori absolute de 142,5-144m. Alimentarea acestei pânze se face, parțial si din precipitațiile atmosferice sau apele subterane de pe terasa a I-a( in partea nordica), dar si din izvoarele de terasa de la baza terasei a I-a din partea de sud a orașului.

 • 1.7.  Clima

Climatul municipiului este unul temperat-continental accentuat, cu ierni reci, veri

secetoase si călduroase, rezultatul acțiunii unui complex de factori naturali (circulația generala a atmosfere', radiația solara, relieful) si antropoci, orașul insusi avand un rol esențial in creșterea propiei topoclime printr o serie de factori care se manifesta constant (materiale de construcții, profilul accidentat, spatiile verzi), respectiv prin

intermediul unor factori secundari (incalzire artificiala, poluarea atmosferei). Acțiunea comuna a acestora determina perturbări ale circuitului biogeochimic Ia nivelul sistemului, cosencinta directa fiind diconfortul urban.

Temperatura medie anuala este de 9°C,oscilând intre -4°C, in luna ianuane, si +20.6 °C, in luna iunie, constanau-se o ușoara modificare a regimului termic in ultimii ani datorita lacurilor de acumulare, Încălzirii globale si poluării atmosferei.

Cantitatea medie anuala de precipitații este de 541 mm/m2/an, existând diferente intre sezonul cald (82.8 mm-luna iunie) si cel rece (24 mm-luna februarie). Aversele sunt frecvente in lunile iulie- august. • 1.8. Considerării geotehnice

Inventarierea rezultatelor geotehnice obținute prin cercetările efectuate in decursul ultimilor ani, experiența acumulata in urma asistentei tehnice pe șantier la urmărirea săpăturilor pentu fundații si consultarea altor lucrări de specialitate, au condus la identificarea si confirmare existentei a patru zone geotehnice principale pe teritoriul municipiului Bacau, funcție de caracteristicile terenului de fundare, capacitatea portanta al terenului pe care se fundează si posibilitatea realizării lucrărilor de Fundații; aceste zone sunt cunoscute sub denumirile: Zona aluviunilor grosiere -aceasta zona se confunda practic cu terasa inferioara joasa, pornind din nordul orașului si avand continuitate pana la sud, pe ambele maluri ale râului Bistrița. In partea nordica, pe malul drept al Bistriței, aceasta zona are o lățime de 1,5 km in, ingustandu-se destul de mult in zona Bd. Unirii, pentru a se dezvolta din nou pana la cca. 1 km in zona stadionului si apoi spre sud la 1,3 km in zona Letea. Aici sunt situaate cartierele Gheraesti, Miorita-Stefan cel Mare,

Bistrița Lac, Izvoare, ansamblul de locuințe Milcov - Cremenea - Miron Costin si platforma industriala CET - Șoferi.

Pe malul stâng, se dezvolta cartierul Serbanesti, care in ultimii ani s-a dezvoltat foarte mult, fiind ocupate cu construcții noi (predominant locuințe) aproape toate suprafețele libere (terenurile arabile).

Zona A prezintă o suprafața plana, orizontala, cu o slaba înclinare spre sud-est.

Zona A (a aluviunilor grosiere) -prezintă o stratificatie simpla:

 • - La suprafața se gaseste un strat de sol vegetal (0,40 0,60 m grosime) sau umpluturi eterogene (0,80 - 1,00 grosime, local mai mare).

 • - In continuare apare strat de aluviuni fine - praf nisipos - argios, nisip prafos sau nisip argilos, pe alocuri chiar argila prafoasa. Stratula are grosimi variabile, media fiind de 2,00 m. Exista numeroase zone in care lipsiste cu desvarsire.

 • - începând de la 1,50 - 4,00 m fata de cota terenului natural (CTN) apare stratul

de aluviuni grosiere de terasa, alcătuit din pietriș cu bolavanis si nisip, îndesat, practic incompresibil, umed la saturat, fiind si stratul magazin al apei subterane. Acest strat are continuitate pana la adâncimi de 6,50 - 8,50 m, fiind dispus in dicordanta de sendimentare peste orizontul rocii de baza (argila mamoasa sau nisipuri marnoase-argiloase).

- Ca observație, trebuie specificata existenta in ceasta zona a unor porțiuni cu aluviuni fine neconsolidate (maluri nisipoase sau argiloase, de multe ori cu resturi resturi vegetale). Acestea apar fie ca strat acoperitor al stratului de aluviuni grosiere, fie ca intercalării in masa de pietriș, fiind răspândite neuniform, pe porțiuni alungite in direcția de curgere a apei, dar înguste (maxim 5- 8).

Geotchnica

2.0. Stabilitatea terenului

Zona în care este situat amplasamentul este stabilă și nu prezintă nici un pericol viitor al unei alunecări de teren.

 • 2.1.  Volumul lucrărilor:

Pentru determinarea litologiei amplasamentului a fost executat un sondaj geotehnic.

Poziția lucrărilor este indicată pe planul de situație anexat

 • 2.2.   Metode si utilaje folosite.

Sondajul a fost executat manual cu prelevare continuă de probe cu trusa de foraj Eijkelkamp.

Q        Normative utilizate:

Studiul de față a fost realizat în baza următoarelor normative:

 • - NP 074-2014: Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții,

 • - NP112-2004: Normativ pentru proiecatrea structurilor de fundare directă,

 • - STAS 1242/3-87: Teren de fundare, cercetări prin sondaje,

 • - STAS 6054-84: Teren de fundare,adâncimi maxime de îngheț,

 • - STAS 3300/1-85Teren de fundare, principii generale de calcul,

 • - STAS 3300/2-85: Calculul terenului de fhndare în cazul fundării directe,

 • - STAS 1243-88: Clasificarea și identificarea pământurilor,

 • - STAS 1913/1-82: Teren de fiindare.Determinarea umiditățtii,

 • - STAS 1913/3-76: Teren de fundare. Determinarea densității pâmînturilor,

 • - STAS 1913/5-85: Teren de fundare. Determinarea granulozității.

 • - P 100-2013: Zonarea seismică a României

Amplasamentul are o suprafață aproximativ plană și orizontală, nu prezintă Qdunecări de teren, eroziuni sau pericol de erodare.

 • 2.3. Stabilirea categoriei geotehnice

Având in vedere prevederile din normativ NP 074/2014 s-a determinat categoria geotehnica in care poate fi încadrat sistemul constructie-teren. Astfel s-a stabilit următorul punctaj:

Condiții de teren

terenuri medii

3

Apa subterana

fara epuismente

I

Clasificarea construcției

normala

3

Vecinătăți

fara riscuri

1

Zona seismica

ag = 0,35 g

3

TOTAL

11

Conform punctajului obtinut, 11 puncte, sistemul construcție'teren se înscrie in categoria geotehnica 2. - „Risc geotehnic moderat”

In urma dezvelirii fundației unui stâlp s-a constatat ca: fundația pahar a unui stâlp este la o adâncime de 160 cm fata de cota terenului natural si o lățime totala a paharului de 155 cm, Fundațiile pahar sunt legate intre ele cu grinzi de echilibrare realizate din b.a. dispuse perimetral si au cota de fundare de cca -1.40m,

Pentru determinarea litologiei terenului de fundare a fost executat 1 sondaj geotehnic. în baza sondajului executat pe amplasamentul construcției, a fost stabilită următoarea coloană litologică:Sondaj 1 Stratifîcatia terenului de fundare pentru Fj este (a se vedea SG 3); -0,00 - 1,00 m - sol vegetal cu rădăcini si plante, umpluturi.

- 1,00 - 2,10 m - praf argilos cu aspect loessoid galben cafeniu, cu plasticitate mare, consistenta plastic-vartos,compresibilitate medie, umeda.

-2,10 - 4,40 m - argila prafoasa, cu aspect loessoid cu plasticitate mare, consistenta plastic-vartoasa compresibilitate medie, umeda.

-4,40 - 6,00m - argila nisipoasă cu plasticitate mare, plastic vârtoasă, cu compresibilitate medie, umedă.

Terenul este sensibil la umezire grupa A.

 • 2.4. Rezultatele încercărilor de laborator.

Analiza prin sedimentare a probelor de pământuri coezive a dat următoarele rezultate:

-Argila        29%

-Praf          48%      } praf argilos cu aspect loessoid

-Nisip fin     23%

Valorile parametrilor geotehnici pentru proiectare:

- fundații pe praf argilos:

Presiunea convențională de bază pentru praf argilos cu aspect loessoid este:

Pconv= 180kPa

Parametrii geomecanici pentru praf argilos:

- umiditate naturala

 • - limita superioară de plasticitate

 • - limita inferioară de plasticitate

 • - indice de plasticitate

 • - indice de consistenta

 • - indice de lichiditate

 • - coeziunea

’ Coeficient de deformare laterala

 • - Coeficient de frecare

 • - Greutate volumică în stare naturală

 • - Modulul de elasticitate dinamic

  w= 15.6%

  wj = 35,20%

  wp= 13,20%

  Ip= 21,20%

  Ic =0,96

  IL= 0,03-0,05

  c      70kPa

  v       0,42

  P        0,31

  y      21 kN/mc

  Ep    80 MPa


Adâncimea maxima de îngheț, Conform STAS 6054-77 in zona amplasamentului este de -0,90m(fata de cota terenului amenajat).2.5. Din punct de vedere seismic amplasamentul este situate in zona cu valoarea de vârf al accelerației terenului ^=0,3 5g pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani,conform P 100-1/2013. Amplasamentul studiat in zona are perioada de colt Tc=0,7s conform P100-1/2013.

 • 2.6. Conform CR 1-1-3-2012 „COD DE PROIECTARE- Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor” amplasamentul este situate in zona cu incarnarea din zapada pe sol avand 1MR=5O ani de 2,5 KN/m2,
 • 2.7. OConform CR1-1-4-2012 „COD DE PROIECTARE- Bazele proiectării si acțiunii asupra construcțiilor. Acțiunea vântului” amplasamentul este situat in zona cu presiunea de referința a vântului mediate pe 10 minute la 10 m pe o perioada de recurenta 50 ani de 0,6 kPa.


3.0. Concluzii și recomandări

Amplasamentul ocupă o suprafață plană și aproximativ orizontală. Terenul este ferit de pericolul inundațiilor, eroziunilor sau alunecărilor de teren.

Stratul natural de fundare va fi complexul praf argilos cu aspect loessoid cu o stare de indesare medie.

Terenul este sensibil la umezire grupa A.

Adâncimea minimă de fundare va fi de l,50m de la cota terenului natural pentru a se asigura o încastrare bună în strat, sub adâncimea maximă de îngheț.

Dimensionarea fundațiilor în acest loc se va face utilizând valoarea: Presiunea convențională pentru praf argil osrPconv = 180 kPa conform NP 074/2014

Nu se vor planta pomi la distanță mai mică de 3 m față de fundație.

Excavația pentru fundații se poate executa în regim uscat, la taluze verticale cu sprijiniri. Nu sunt necesare umpluturi perimetrele.

Este posibil sa fie interceptate gropi de împrumut ramase de la alte construcții. In acest caz fundația se va adânci pana la interceptarea terenului bun pe minim 0,20m.

La traversarea fundațiilor sau pereților conductele purtătoare de apă vor fi prevăzute cu racorduri etanșe elastice.

Săpătura fundației nu se va lăsa deschisă, recomandăm betonarea imediat după atingerea cotei de fundare.

împrejurul construcției se vor executa trotuare etanșe dispuse pe un strat de pământ compactat gros de 0,2 m, cu o lățime de 1,20 m și cu pantă 3% spre exterior.

Potrivit Indicatorului de Norme de Deviz Comasate pentru Lucrări de Terasamente TS-81, pămîntul se va încadra astfel:

Denumirea

Coeziunea

Săpătură manuala

Săpătură mecanizata

Greutatea kg/mc

Afinate %

Sol vegetal

Slab coeziv

mijlociu

I I I

1700

20

Prafargilos

Foarte coeziv

Foarte tare

n n -

2000

26

In conformitate cu NP 074 - 2014, monitorizarea geotehnica a execuției se va face de către elaboratorul studiului geotehnic, de unități autorizate sau de specialiști atestați pentru domeniul Af. Programul de monitorizare geotehnică a execuției va cuprinde verificarea naturii terenului la cota de fundare si compararea cu prevederile prezentului studiu geotehnic, urmat de încheierea procesului verbal de recepție a naturii terenului de fundare.

Nomenclatura: L-35-54-B-d-3-nîntocmit^


Am imentrtudlat


S.C, DINU GEOTofpl

' •     *jV

PROIECTAT

Ing, Dinu Vaalte

DESENAT

Ing. Dinu Vi toTIE DE „CLUB AL îNSTONARILOR”


Amplasament Mim. Bacau, str. Aviatorilor (Neptun), ar. Cad. 73622, jad. Bacau.


Beneficiar: UATBACAU


PLAN INCADRARE IN ZONAFormat A4


Planșa nr SG 1Suprafața terenului» 182mp

Legenda;


Foraj geotehnic

1, -......... -.......... „Jfl—- - ................

S.C. «NU GEOTOPțt'

V T J __*^§iL

- --..j....... -- -^ ■     ----.■

Denumim: REABILITARE PT 33. STR. NEPTUN. CU DESTINAȚIE DE „CLUB AL PENSIONARILOR"

Amplasament: Mtm. 1arau, str. Aviatorilor (Ncptun), nr. Cad. 73622, jud. Bacau.

Beneficiar: UAT BAC AU

Prciect nn 72/2018

Feza:S.G

PROIECTAT

Ing. Dinu Vaste

Plan de situație cu amplasarea lucrărilor de prospecțiune executate

Data: 09/2018

DESENAT

Ing. Dinu Vaste

Scara 1:500              Fomnat A4

Planșa nn SG 2
4.40


.o.o.o.o

.o.o.o.o

.o.o.o.o


.0.0.0.o

.0.0.0. oProiectul: REABILITARE PT 33, STR. AVIATORILOR (NEPTUN), CU DESTINAȚIE DE „CLUB AL PENSIONARILOR”.

PROFIL SONDAJ Nr.l      Mun. Bacau, str. Aviatori,(Neptun) nr. Nr.

Cad. 73622, jud. Bacau.


6

Descrierea stratului

•1

i

Granulometrie

Umiditate naturală      |

1

*8

Limita de frământare

Indice de plasticitate     |

Indice de consistenșă

1 I •s 1*

pietriș

-

1

argilă

7

%

%

%

%

W

WI

Wp

Ip

Ic

<p

kNAnc

%

%

%

0

Sol

. vegrial,iimplutim,

-prafargilos galben cafeniu, cu plasticitate mare

- argfla prafoasa, cu plasticitate

mare

-argila nisipoasă cu plasticitate

mare

29

48

23

15.6

35.2

13.2

21.2

0,96

20SCARA 1:50

PLANȘA SG 3

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene.Nr.î,Județ Bacau

CUI: 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

Tel: 0756264979 Email: officegasombacau. ro, Web: www.sspmbacau.ro


DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE a lucrărilor de intervenții


Prezentul D.A.L.I. reprezintă documentația in care sunt prezentat caracteristici tehnico-economice ale investiției, prin care se asigura util raționala si eficienta a capitalului si acoperirea cheltuielilor materiale i satisface cerințele economice si sociale pentru investiția propusa.

0 A. PIESE SCRISE:

1.INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:

 • 1.1.Denumirea obiectului de investiție:

„Reabilitare PT33, Strada Aviatori, cu destinația de Club al Pensioi

1.2.Ordonator principal de credite/lnvestiton

PRIMĂRIA BACAU

 • 1.3. Ordonator de creditefsecundar/tertiar)

-Nu este cazul

 • 1.4. Beneficiarul investiției PRIMĂRIA BACAU

 • 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

2.Situatia existentă si necesitatea realizării obiectivului/prolectului de investiții:

 • 2.1. Prezentarea contextului: -politici, strategii, legislații, acorduri relevante, structuri C? instituționale si financiare.

-Bacaul este municipiul de reședința al județului cu același nume, proiectul de fata contribuie la imbunatatirea calitatii factorilor de mediu, la furnizarea de aitemative sanatoase de petrecere a timpului liber pentru populația rezidenta, precum si la alinierea municipiului la tendințele Europene de folosire la maxim a spatiilor existente din municipii si orașe.

Acțiunile intreprinse in acest sens se inscriu in tendințele Europene actuale, de reconfigurare a imaginii urbane, de valorificare superioara a patrimoniului exi intr-o forma care sa corespunda necesităților actuale ale comunității.

Obiectivul general al proiectului vizeaza reconversia funcționala a clădiri spatiilor degradate in scopul revitalizarii mediului urban al Municipiului Ba creșterea oportunităților de agremmunicipiului. Oportunitatea investiției este justificata de necesitatea redării funcționalității clădirilor de componente noi prin amenajari interioare, si de asemenea creșterii clasei energetice a cladiriior prin lucrări de anvelopare exterioara.

 • 2.2. Analiza situației existente si identificarea necesităților si deficientelor:

Terenul pe care este amplasat obiectivul de investiții se afla in intravilanul Municipiului Bacau, pe strada Aviatori, conform planului topo anexat.

Spațiul propus pentru Amenajare Interioara este liber, Punctul Termic este alaturi de acesta.

La momentul actual sunt identificate următoarele deficiente care justifica realizarea investiției:

-Lipsa unui loc adecvat pentru practicarea activităților de recreere in zona Aviatori. -Starea precara in care se afla clădirea existenta.

-Impactul negativ pe care-l are obiectivul neamenajat asupra zonei.

-Nefolosirea la capacitate maxima a potențialului clădirii si zonei.

în urma vizitelor pe teren și a consultării cetățenilor cu privire la gradul de confort și de satisfacere al necesităților de recreere pe care îl oferă clădirile de profil din municipiu, a fost identificat pe strada Aviatori necesitatea curățării și igienizării Punctului Termic33, cat si recompartimentarea interioara a acestuia, astfel incat o treime din acesta sa primească o noua funcțiune (aceea de club al pensionarilor).

 • 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice:

Prin amenajarea clădirii care face obiectul prezentului proiect „Reabilitare PT33,

Strada Aviatori, cu destinația de Club al Pensionarilor4*

se dezvolta infrastructura de recreere pentru persoane in varsta astfel: -crearea unui centru pentru activitati sociale.

-crearea unui punct de interes in zona.

-petrecerea timpului liber intr-un mod plăcut, in mijlocul unei comunități.

 • 3. Descrierea construcției existente

  • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

 • a) Descrierea amplasamentului:

Terenul de amplasament face parte dintr-un ansamblu urbanistic existent (intravilan), are 285,76mp conf.Cârtii funciare(15,65mx18,29m-conf.masuratori),aparține de domeniul public si are următoarele vecinătăți:

- Nord     :

PT 33(Spatiu verde)

- Est

Spațiu verde

- Sud

Parcare pavele

- Vest     :

PT 33(Parcare asfalt)

Suprafața de teren este plana iar zona nu este inundabila.

După obținerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism, va fi precizat gradul de echipare tehnico-edilitara a zonei si posibilitățile de asigurare a utilităților. (Vezi plan coordonator rețele).

Se va stabili totodată si daca, prin amplasarea noi investiții, vor fi necesare: devierea, relocarea sau protejarea unor tronsoane de rețele utilitare. Nu exista obligații de servitute;

 • b) Relații cu zonele invecinate, accese existente si/sau cai de acces posibile: Pe teren se afla amplasata o construcție in suprafața de 285,76mp cu funcțiunea de Punct Termic. In partea de Est, clădirea se invecineaza cu mai multe alei pietonale ce mărginesc un spațiu verde. Momentan in clădire se intra prin doua accese, unul dinspre Nord (de pe aleea existenta), acces ce da in casieria Termoenergy, si al doilea dinspre Vest (de pe parcarea asfalt), acces ce da in zona cu instalații.

 • c) Date seismice sl climatice:

 • 1.Clima

Climatul municipiului este unul temperat-continental accentuat, cu ierni reci, veri secetoase si călduroase, rezultatul acțiunii unui complex de factori naturali (circulația generala a atmosferei, radiația solara, relieful) si antropoci, orașul insusi avand un rol esentiai in creșterea propiei topoclime printr-o serie de factori care se manifesta constant (materiale de construcții, profilul accidentat, spatiile verzi), respectiv prin intermediul unor factori secundari (incalzire artificiala, poluarea atmosferei). Acțiunea comuna a acestora determina perturbări ale circuitului biogeochimic la nivelul sistemului, cosencinta directa fiind diconfortul urban.

O         Temperatura medie anuala este de 9°C, oscilând intre -4°C, in luna ianuarie,

si +20.6 °C, in luna iunie, constandu-se o ușoara modificare a regimului termic in ultimii ani datorita lacurilor de acumulare, incalzirii globale si poluării atmosferei.

Cantitatea medie anuala de precipitații este de 541 mm/m2/an, existând diferente intre sezonul cald (82.8 mm-luna iunie) si cel rece (24 mm-luna februarie). Aversele sunt frecvente in lunile iulie- august.

 • 2, Seismicitatea

Din punct de vedere seismic amplasamentul este situate in zona cu valoarea de vârf al accelerației terenului ag=0,35g pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani,conform P 100-1/2013. Amplasamentul studiat in zona are perioada de colt Tc-0,7s conform P100-1/2013.

o   Conform normativului P100-1/2006 clasa de importanță este III, iar categoria de

importanță este “C” conform HGR 766/97. Gradul de rezistență la foc a investiției este II.

di Studii de teren :

O Considerații qeotehnice

Inventarierea rezultatelor geotehnice obținute prin cercetările efectuate in decursul ultimilor ani, experiența acumulata in urma asistentei tehnice pe șantier la urmărirea săpăturilor pentu fundații si consultarea altor lucrări de specialitate , au condus la identificarea si confirmare existentei a patru zone geotehnice principale pe teritoriul municipiului Bacau, funcție de caracteristicile terenului de fundare, capacitatea portanta al terenului pe care se fundează si posibilitatea realizării lucrărilor de Fundații; aceste zone sunt cunoscute sub denumirile:

Zona aluviunilor grosiere -aceasta zona se confunda practic cu terasa inferioara joasa, pornind din nordul orașului si avand continuitate pana la sud, pe ambele maluri ale râului Bistrița. In partea nordica, pe malul drept al Bistriței, aceasta zona are o lățime de 1,5 km in, ingustandu-se destul de mult in zona Bd. Unirii, pentru a se dezvolta din nou pana la cca. 1 km In zona stadionului si apoi spre sud la 1,3 km in zona Letea. Aici sunt 3

situate cartierele Gheraesti, Miorița-Ștefan cel Mare, Bistrița Lac, Izvoare, ansamblul de locuințe Milcov - Cremenea - Miron Costin si platforma industriala CET - Sofert.

Pe malul stâng, se dezvolta cartierul Serbanesti, care in ultimii ani s-a dezvoltat foarte mult, fiind ocupate cu construcții noi (predominant locuințe) aproape toate suprafețele libere (terenurile arabile).

Zona A prezintă o suprafața plana, orizontala, cu o slaba inclinare spre sud-est.

Zona A (a aluviunilor grosiere) -prezintă o stratificatie simpla:

La suprafața se gaseste un strat de sol vegetal (0,40 - 0,60 m grosime) sau umpluturi eterogene (0,80 -1,00 grosime, local mal mare).

In continuare apare strat de aluviuni fine - praf nisipos - argios, nisip prafos sau nisip argilos, pe alocuri chiar argila prafoasa. Stratula are grosimi variabile, media fiind de 2,00 m. Exista numeroase zone in care lipsește cu desvarsire.

începând de la 1,50 - 4,00 m fata de cota terenului natural (CTN) apare stratul de aiuviuni grosiere de terasa, alcătuit din pietriș cu bolavanis si nisip, indesat, practic incompresibil, umed la saturat, fiind si stratul magazin al apei subterane. Acest strat are continuitate pana la adâncimi de 6,50 - 8,50 m, fiind dispus in dicordanta de sendimentare peste orizontul rocii de baza (argila mamoasa sau nisipuri mamoase-argiloase).

Ca observație, trebuie specificata existenta in ceasta zona a unor porțiuni cu aluviuni fine neconsolidate (maluri nisipoase sau argiloase, de multe ori cu resturi resturi vegetale). Acestea apar fie ca strat acoperitor al stratului de aluviuni grosiere, fie ca intercalați! in masa de pietriș, fiind răspândite neuniform, pe porțiuni alungite in direcția de curgere a apei, dar inguste (maxim 5- 8).

Geotehnica

Stabilitatea terenului

Zona în care este situat amplasamentul este stabilă și nu prezintă nici un pericol viitor al unei alunecări de teren

Amplasamentul are o suprafață aproximativ plană și orizontală, nu prezintă alunecări de teren, eroziuni sau pericol de erodare.

In urma dezvelirii fundației unui stâlp s-a constatat ca: fundația pahar a unui stâlp este la o adâncime de 160 cm fata de cota terenului natural si o lățime totala a paharului de 155 cm. Fundațiile pahar sunt legate intre ele cu grinzi de echilibrare realizate din b.a. dispuse oerimetral si au cota de fundare de cca -1.40m.

Adâncimea maxima de inghet, Conform STAS 6054-77 in zona amplasamentului este de -0,90m (fata de cota terenului amenajat).

Conform CR1-1-3-2012 „COD DE PROIECTARE- Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor” amplasamentul este situate in zona cu incarnarea din zapada pe sol avand IMR=50 ani de 2,5 KN/m2.

Conform CR1-1-4-2012 „COD DE PROIECTARE- Bazele proiectării si acțiunii asupra construcțiilor. Acțiunea vântului” amplasamentul este situat in zona cu presiunea de referința a vântului mediate pe 10 minute la 10 m pe o perioada de recurenta 50 ani de 0,6 kPa.

Concluzii si recomandări

Amplasamentul ocupă o suprafață plană și aproximativ orizontală. Terenul este ferit de pericolul inundațiilor, eroziunilor sau alunecărilor de teren.

Stratul natural de fundare va fi complexul nlsipos-grosier cu o stare de indesare medie.

Terenul este sensibil la umezire grupa A.

Adâncimea minimă de fundare va fi de 1,50m de la cota terenului natural pentru a se asigura o încastrare bună în strat, sub adâncimea maximă de îngheț.

Dimensionarea fundațiilor în acest loc se va face utilizând valoarea:

Presiunea convențională pentru praf argilos: Pconv =180 kPa conform NP074/2014 Nu se vor planta pomi la distanță mai mică de 3 m față de fundație.

Excavația pentru fundații se poate executa în regim uscat, la taluze verticale cu sprijiniri. Nu sunt necesare umpluturi perimetrele.

Este posibil sa fie interceptate gropi de împrumut ramase de la alte construcții. în

acest caz fundația se va adânci pana la interceptarea terenului bun pe minim 0,20m.

La traversarea fundațiilor sau pereților conductele purtătoare de apă vor fi prevăzute cu racorduri etanșe elastice.

Săpătura fundației nu se va lăsa deschisă, recomandăm betonarea imediat după atingerea cotei de fundare.

împrejurul construcției se vor executa trotuare etanșe dispuse pe un strat de pământ compactat gros de 0,2 m, cu o lățime de 1,20 m și cu pantă 3% spre exterior.

Potrivit Indicatorului de Norme de Deviz Comasate pentru Lucrări de Terasamente TS-81, pămîntul se va încadra astfel:

Denumirea

Coeziunea

Săpătură manuala

Săpătură mecanizata

Greutatea kg/mc

Afînare %

Sol vegetal

Slab coeziv

mijlociu

I I I

1700

20

Praf argilos

Foarte coeziv

Foarte tare

II II -

2000

26


In conformitate cu NP 074 - 2014, monitorizarea geotehnica a execuției se va face de către elaboratorul studiului geotehnic, de unități autorizate sau de specialiști atestați pentru domeniul Af. Programul de monitorizare geotehnică a execuției va cuprinde verificarea naturii terenului la cota de fundare si compararea cu prevederile prezentului studiu geotehnic, urmat de încheierea procesului verbal de recepție a naturii terenului de fundare.

La terminarea săpăturilor se va chema geotehnicianul pentru recepționarea terenului de fundare.

el Situația utilităților tehnico-edllitare existente:

 • - In zona exista o firida de branșament inspre strada Aviatorilor (langa intrare), ce branseaza Punctul termic la curent electric.

 • - In zona exista rețea de termoficare « Thermoenergy » îngropata in canalizare pe latura de Nord si de Est a obiectivului iar spre latura estica rețeaua este aparenta.

 • - Obiectivul este conectat si la canalizare si la apa curenta in grupul sanitar din cadrul Punctului Termic existent

fi Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropic! sl naturali. Inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția.

O          Stabilirea categoriei aeotehnice

Având in vedere prevederile din normativ NP 074/2014 s-a determinat categoria geotehnica in care poate fi incadrat sistemul constructie-teren. Astfel s-a stabilit următorul punctaj:

Condiții de teren

terenuri medii

3

Apa subterana

fara epuismente

1

Clasificarea construcției

normala

3

Vecinătăți

fara riscuri

1

Zona seismica

ag - 0,35 g

3

TOTAL

11

Conform punctajului obtinut, 11 puncte, sistemuE constructie-teren se înscrie in categoria geotehnica 2. > „Risc geotehnic moderat*'

g) Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata: existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.

Pe amplasament sau in zona imediat invecinata nu exista informații in legătură cu eventuale monumente Istorice/de arhitectura sau situri arheologice; • 3.2. Regimul juridic:

 • a) Natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituti, drept de preemotiune:

Clădirea existenta are funcțiunea de Punct Termic si este in posesia Primăriei Bacau. bl Destinația construcției existente:

Destinația construcției existente este Punct Termic.

 • c) Includerea construcției existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protecție ale acestora si in zone construite protejate, după caz:

Construcția existenta nu se afla pe lista monumentelor istorice sau in zone de protecție ale monumentelor existente.

 • d) Informatii/oblioatll/constrangeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Imobilul se afla in zona II, zona cu regim de inaltime pentru construcții impus.

Funcțiunea dominanta a zonei este locuirea, compusa din locuințe colective existente in blocuri cu regim mediu de Inaltime P+4 niveluri.

Funcțiuni complementare admise:

 • - instituții publice, servicii si alte activitati nepoluante si servicii compatibile cu funcțiunea de locuire

 • - odihna si agrement (spatii verzi amenajate)

 • -  circulație pietonala si carosabila

 • - staționare autovehicule (parcaje, garaje)

 • - echipare tehnico-edilitara si construcții aferente.

Utilizări permise:

 • - locuințe colective cu P+4+10 niveluri, cu parter liber pentru alte funcțiuni, completări in cadrul trupului principal;

 • - investiții necesare îmbunătățirii calitatii locuirii si a confortului urban;

 • -  modernizări, reparații si intretinere la clădirile existente;

 • - construcții aferente echipării tehnico-edllitare;

 • -  amenajari aferente locuințelor: cal de acces carosabile si alei pietonale private,

Barcaie, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru neret;

- echipamente publice la nivel rezidențial si de cartier: crese, grădinițe, scoli primare si gimnaziale, licee, dispensare urbane si dispensare policlinice, biserici parohiale.

Utilizări interzise:

 • - activitati producătoare de noxe, care generează trafic intens sau care prezintă riscuri tehnologice incendii, explozii;

 • - in raport cu zona funcționala: se interzic orice construcții si amenajari care nu sunt compatibile cu specificul zonei;

 • -  sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise ca funcțiune dominanta si funcțiuni complementare sunt interzise locuințele individuate In Subzona LC * zona de locuințe collective;

 • -  sunt interzise lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice sau de pe parcelele adiacente.

 • - sunt interzise funcțiunile industriale.

Pentru UTR 16 zona de locuințe colective se admite:

 • - regim de inaltime maxim admis P+10

 • -  inaitimea maxima admisa a clădirii, masurata la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, in punctui cel mai inalt, nu va depăși 45,00 m

P.O.T. max. - 40%

 • - C.U.T. max. =4,4

Se solicita reabilitare PT 33 str. Aviatorilor cu destinația de club al pensionarilor. Utiiitati existente in zona: energie electrica, gaze, telecomunicații, apa, canalizare, energie termica. Ciubul va fi prevăzut cu:

 • - rampa acces pentru persoane cu handicap locomotor;

 • - accese si alei carosabile;

 • - spatii verzi si plantate cu rol decorativ.

Accesele in club nu vor influenta fluxul auto si pletonal existent In zona.

Aspectul exterior al clubului pensionarilor nu va deprecia aspectul generai al zonei.

 • 3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

 • a) Categoria sl clasa de importanta

Conform normativului P100-1/2006 clasa de importanță este ill, iar categoria de importanță este “C" conform HGR 766/97. Gradul de rezistență la foc a investiției este ii.

 • b) Cod in Lista monumentelor istorice.duoa caz:

Clădirea nu face parte din lista monumentelor istorice.

 • c) An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

Construcția nu mai are acte care sa ateste perioada de construire, sau planse gare sa arate felul in care s-a construit.


Construcția a fost executata aproximativ in perioada aniior 1960, si a fost data infoiosinta in anul 1965.

 • d) Suprafața construita:

S construita clădire - 285,76mp

 • e) Suprafața construita desfășurată:

S desfășurată ciadire - 285,76mp

fi Valoarea de inventar a construcției: 92.197.76 lei

ai Alti parametri. In funcție specificul si natura construcției existente.

Clădirea este adiacenta cu blocuriie de locuințe din cartierul Aviatori si cu zona de spațiu verde din spatele clădirii.

Clădirea are regimul de inaltime parter si funcționai conține instalațiile de termoficare Thermoenergy, un spațiu de depozitara cat o treime din totai, si casieria a Thermoenergy cu grup sanitar.

3.4, Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale audltului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric si al imobilelor aflate In zonele de protecție ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasari diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurala inițiala greșita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.Punctul Termic 33, (P.T.33), amplasat in Str. Aviatori, Municipiul Bacau, Județul Bacau presupune un singur tronson, regim de inaltime - PARTER, de forma dreptunghiulara In pian, cu lungimea de 18,30 m si latimea de 15,50m cu inaltimea H = 4.70 m.

Sistemul de fundații - Fundațiile de tip pahar, cota de fundare constatata in urma sondajelor efectuate pe teren este de -1,60 m, in care sunt montati stâlpii prefabricați ai structurii de rezistenta. Fundațiile pahar sunt legate intre ele cu grinzi de echilibrare realizate din beton armat, grinzi dispuse perimetral si pe cele doua frontoane. Grinzile de echilibrare au cota de fundare la circa -1,40 m. Nu s-au putut identifica dimensiunile in plan a fundațiilor pahar si nici ale grinziior de echilibrare, beneficiarul nefiind in situația sa ne asigure o documentația ce a stat ia baza realizării centralei termice si cu atat mai mult cartea tehnica a construcției, in baza proiectului tip, adaptat ia teren, ce a stat la baza realizării centralelor termice de cartier in perioada respectiva, se poate aprecia ca baza fundațiilor izolate si a grinzilor de echilibrare sunt realizate din beton simplu B75, clasa C 4/5, urmând o elevație a fundatiiilor realizata din beton armat B100, clasa 06/7,5, armate cu otel betonOL38, bare longitudinale cu 012, etrieri din același otel 06 dispusi la 30cm.

Structura de rezistenta - Pentru centrala termica s-a identificat pe teren o structura integral prefabricata, formata din: stâlpi prefabricați cu inaitimea libera de circa 3,95m montati in fundații pahar. La partea superioara a stâlpilor reazema grinzi prefabricate cu deschiderea de 7,50 m, din beton armat dispuse transversal, monolitizate corespunzător pe capul stâlpului. Se asigura astfel conlucrarea intre grinzi, ce devin continui după monolitizare, cu staipii structurii de rezistenta. Pe grinzi reazema elemente de suprafața de tip cheson sau fasii cu goluri orizontale (nu s-a putut identifica cu exactitate) cu deschiderea de 4,45m, monolitizate corespunzător pe grinda de reazem. Odata cu monolitizarea elementelor de acoperiș a centralei termice este realizata perimetral o grinda -comisa dispusa perimetral, care susține aticul din zidărie de circa 50 - 60cm inaltime. Elementeie prefabricate asigura o panta corespunzătoare acoperișului, intre fațada principala, cea posterioare fiind o diferența de circa 20 cm.

închiderile perimetrele, din zidărie au grosimea de 30 cm pentru pereții exteriori, respectiv de 25cm pentru pereții interiori, sunt realizați din caramida cu goluri orizontale avand marca cei puțin 7,5 si mortar de ciment - var marca M25. Planseul peste parter este realizat din" chesoane sau fasii cu goluri orizontale rezemate pe grinzile transversale si monqBtizate corepunzator, creandu-se astfel o șaiba rigida, care va egaliza deplasariie tuturor elementelor portante verticale ia partea lor superioara. Acoperișul - centralei termice este de tip terasa necirculabila.

Deși realizata cel mai probabil la nivelul anilor 1970, clădirea are o buna distribuție zidurilor de rezistenta, asigurând prin simetria pe cele doua direcții, impreuna cu planseele din beton armat o conformare antiseismica satisfacatoare.


/ <


identificarea eventualelor defecte sau deficiente de alcătuire a elementelor

In legătura cu starea tehnica constatata prin vizualizare si prin efectuarea unor sondaje la nivelul fundațiilor, la nivelul elementelor structurale a ciadirii Punctului Termic 33 (P.T.33) din Str. Aviatori, Municipiul Bacau, Județul Bacau, facem precizarea ca in urma inspecției efectuata in mai multe rânduri in luna septembrie 2018, in urma discuției cu utilizatorii spatiilor respective, in urma analizei detaliate a elementelorstructurale -cadre din elemente prefabricate de beton armat, pereți neportanti dispusi perimetrali, 9


pereți despărțitori, pianseu terasa - constatam următoarele:

 • * Apreciem ca la nivelul fundațiilor s-a respectat cota de fundare din proiectul ce a stat la baza realizării construcției;

 • * La nivelul soclului ce cuprinde partea superioara armata a elevației fundației, constatam ușoare măcinări a betonului, mai aies in zoneie unde a fost desprinsa tencuiala, precum si fisuri moderate, fara insa a afecta armatura din partea superioara a fundației;

 • * Nu se constata tasari inegale ale fundației, insa constatam tasarea neuniforma a trotuarelor cu esprinderi de construcție, cu inversarea pantei, permițând infiltrarea apelor pluviale la nivelul fundațiilor,

 • * La nivelul pereților nestructurali, exteriori si interiori se constata neconformitati ce ar pune in pericol rezistenta si stabilitatea acestora. Apreciem ca fisurile de la moderate spre majore, remarcate cu precădere pe zidurile perimetraie ale centralei termice afecteaza pe termen scurt rezistenta si stabilitatea acestora, fara insa a eiimina riscui ca pe termen mediu si lung sa apara riscul degradării accentuate a lor si chiar prăbușirea acestora. La niveiul elementelor de beton, stâlpi, grinzi, stalpisori, buiandrugi, centuri, grinzi, piansee nu se constata neconformitati majore ce ar pune in pericol rezistenta mecanica si stabilitatea structurii de rezistenta. Costatam insa, știrbirea muchiilor la stâlpii structurii de rezistenta, exfolierea betonului cu desprinderea stratului de acoperire a armaturii atat la niveiul stâlpilor, cat si ia nivelul grinzilor, chiar zone de armaturi vizibile cu porțiuni însemnate de corodare. investigațiile efectuate pe teren, inclusiv prin vizualizarea betonului după inlaturarea tencuielii, ne demonstrează ca toate elementele de beton au avut o comportare buna de-a lungul timpului;

 • • La nivelul intradosului planseuiui peste centrala temica, apreciem după o vizualizare de la distanta deoarece nu am găsit mijloacele potrivite pentru a ma apropia de intradosul acestuia, nu se constata neconformitati importante, cel mult fisuri moderate intre elementele prefabricate de tip cheson sau fasie cu goiuri, care servesc si drept acoperiș. La nivelul terasei necirculabile s-au constat anumite zone răscoapte de soare cu potentiai imediat de a permite infiltrarea apelor pluviale.

 • * Trotuarele perimetraie clădirii sunt degradate in mare parte, iipsesc sau sunt afectate de trecerea timpului, de acțiunea agentilor externi (ploi, inghet-dezghet, etc.), desprinse de construcție, tasate inegal, etc.

 • 3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fandamentale aplicabile, potrivit legii.


 • 1. Degradări produse de acțiunea cutremurelor

 • - fisuri si defbrmatii remanente in zonele critice (zonele plastice) ale stâlpilor, pereților si grinzilor- nu s-au observat

 • - fracturi si fisuri remanente înclinate produse de forța tăietoare in grinzi - nu s-au observat

 • - fracturi si fisuri longitudinale deschise in stâlpi si/sau pereți produse de eforturi de compresiune - nu s-au observat

 • - fracturi sau fisuri înclinate produse de forte tăietoare in stâlpi si/sau pereți - nu s-au observat

 • - fisuri de forfecare produse de lunecarea armaturilor in noduri - nu s-au observat

 • - cedarea ancoraieior si innadirilor barelor de armatura - nu s-au observat

■»                                                                f

ti • - cedarea sau fisurarea pronunțata a planseelor - nu s-au observat

 • - cedări ale fundațiilor sau terenului de fundare - nu s-au observat

 • 2. Degradări produse de încărcările verticale

 • - Fisuri si degradări in grinzi si plăcile planseelor - nu s-au observat

 • - Fisuri si degradări in stâlpi si pereți. - nu s-au observat in stâlpi, s-au constatat in pereți

 • - Degradări produse de incarcarea cu deformatii (tasarea reazemelor, contracții, acțiunea temperaturii, curgerea lenta a betonului) - nu s-au observat

 • - Degradări produse de o execuție defectuoasa (beton segregat, rosturi de lucru incorecte etc.) - sint anumite zone cu un anumit arad de segregare

 • - Degradări produse de factori de mediu: inghet-dezghet, agenti corozivi chimici sau biologici, etc., asupra:

 • - betonului

 • - armaturii de otel (inclusiv asupra proprietăților de aderenta ale acesteia) - nu s-au observat

 • 3.6. Actul doveditor al forței malore, după caz.

Nu e căzui.

O* 4. Concluziile expertizei tehnice si.dupa caz, ale auditului eneraetlc.concluziile studiilor de diagnosticare: conform expertizei tehnice.

 • a) Clasa de risc seismic:

 • - Corespunzător indicatorului seismic R1 - denumit "grad de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismica" care se refera la îndeplinirea condițiilor de conformare structurala si aicatulre constructiva a clădirii; R1 = 85

Rezulta ca in baza acestui indicator seismic, construcția se incadreaza in Clasa de risc Rslil: corespunzător clădirile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale, care nu afecteala semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

 • - Corespunzător indicatorului seismic R2 - denumit "grad de afectare structurala" care reflecta proporțiile degradărilor produse de cutremur; R2 = 76

Rezulta ca in baza acestui indicator seismic construcția se incadreaza in Ciasa de risc Rslil: corespunzător ciadiriie care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta ©■ degradări structurale, care nu afecteala semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructuraie potfi importante;

 • - Corespunzător indicatorului seismic R3 - denumit "grad de asigurare seismica" care reprezintă raportul intre capacitatea si cerința aferenta structurii de rezistenta, exprimat in termeni de rezistenta sau in termeni de deplasare R3 = 72-75

Rezulta ca in baza acestui indicator seismic construcția se incadreaza la limita in Ciasa de risc Rs Iii: corespunzător clădirile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale, care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradaile nestructuraie pot fi importante;

Conform sintezei prezentate, pentru atestarea respectării cerinței de rezistenta mecanica-si stabilitate se incadreaza la limita in clasa de risc Rs III corespunzătoare construcțiilor, care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structuraie, care afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante;


In aceasta situație imobilul analizat, cu funcționalul constatat pe teren, satisface la limita exigenta de rezistenta mecanica si stabilitate conform Legii 10 din 1995 actualizata si completata cu Legea 177 din 2015, sl Legea 163 din 2016, impunandu-se masuri serioase de intervenție, in aceste condiții, structura de rezistenta, trebuie consolidata, astfel incit sa satisfaca condițiile unei structuri noi, proiectate la un cutremur cu accelerația maxima > 0.80 ag, in condițiile in care durata viitoare de exploatare se vrea > 40 ani.

 • b) Prezentarea a minim doua soluții de intervenție:

Soiutia de intervenție minimala pentru consolidarea imobilului Punctui Termic 33 (P.T.33) din Str. Aviatori, Municipiul Bacau, Județul Bacau presupune parcurgerea următoarele etape:

 • - Se indeparteaza închiderile perimetrele - zona posterioare a cîadîri, pereții nestructuieii si tamplaria metalica, ce delimiteala zona ce urmea a fi amenajata ca si Club ai Pensionarilor.

 • - Se verifica aspectul betonului din elementele structurii de rezistenta, stâlpi, grinzi, elemente de acoperiș, cu identificarea zonelor unde stratui de acoperire a armaturii este căzut, unde armatura din elemente este corodata;

 • -  Daca se constata zone mari de armatura corodata, peste (10 - 15) % din suprafața elementului se va trece la consolidarea acestuia printr-o soluție tehnica precizata de expert, in urma sesizării acestuia de către beneficiar si proiectantul de specialitate;

 • - Se vor îndepărtă straturile actualei terase pana la extradosul elementelor de acoperiș, urmând sa se refeca terasa necirculabila intr-o soiutie constructiva conform normelor actuale si termoizoiarea acesteia conform soluției din auditul energetic (vata bazaltica)

 • - Se va indeparta pardoseala din beton din zona in care urmeaza a fi amenajat Clubui Pensionarilor,

  • - Se vor executa fundații izoiate de tip bloc armat sub stâlpii structurii metalice interioare propuse. Fundatiiie vor fi total independente de fundațiile construcției existente, intre acestea lasandu-se un rost antiseismic de cel puțin 5,00cm.

  • - Se va monta structura metalica pentru susținerea planseului de la cota +2,26m, cu grija consolidării acesteia astfel incat sa iucreze independent de structura construcției existente. Planseul de la cota + 2,26 m va cuprinde o tabla striata deasupra carotajului metalic contravantuit propus. Deasupra tabiei striate nu se prevede beton intrucat inaltimea sub


grinzile prefabricate existente ar deveni prea mica pentru circulația din hoiul de acces in birourile propuse. Aceasta soiutie va fi făcută cu acordul si viza expertului tehnic. Pardoseala de la nivelul subpantei va fi din linoleum.

 • - Se vor reface inchiderile perimetrele cu zidărie de cărămidă din BCA si tamplarie din PVC cu geam termoizoiant.

 • - Se vor refece finisajele interioare si exterioare, cu grija ca la exterior sâ fie montat un strat termoizoiant intr-o soiutie constructive precizata in auditul energetic; (vata bazaltica)

 • - Se vor reface instalațiile funcționale, adaptate ca soiutie constructive noii destinații a spațiului;

 • - Se vor reface trotuarele perimetrele cu mare grija pentru asigurarea pantei minime Parter. Cabina Paza, Sala Polivalenta, Chicineta, Cabinet medicai, Baie, Magazie sub scara - pardoseli gresie, tamplarie PVC (ferestre si usa de la cabina paza, usi din lemn stratificat in rest)

  pentru indepartarea apelor meteorice; Finisaje interioare:Subpanta: Hol de circulație, 3 Birouri si un Cabinet de specialitate (pardoseli linoleum, usi din iemn stratificat, ferestre PVC). Balustrada din inox.

Finisaje exterioare:

Tampiarie PVC, Termoizolatie din Vata bazaitica de 8cm, Tencuiala clasica cu zugrăveli cu var iavabil de exterior. Trotuare din beton cu panta spre exterior 2%. Rampa persoane cu dizabilitati. Firma luminoasa. Inveiitoarea va fi din carton membrana bituminoasa dispusa pe termoizolatie din vata bazaitica de 8cm.

Soluția de intervenție maximala pentru consolidarea imobilului Punctul Termic 33 (P.T.33) din Str. Aviatori, Municipiul Bacau, Județul Bacau presupune parcurgerea următoarele etape:

 • - Se indeparteaza închiderile perimetrele, pereții nestructureii si tamplaria metalica, ce delimitează zona ce urmeaza a fi amenajata ca si Club al Pensionarilor.

 • -  Se verifica aspectul betonului din elementele structurii de rezistenta, stâlpi, grinzi, O elemente de acoperiș, cu identificarea zonelor unde stratul de acoperire a armaturii este

căzut, unde armatura din elemente este corodata;

 • - Daca se constata zone mari de armatura corodata, peste (10-15) % din suprafața elementului se va trece la consolidarea acestuia printr-o soluție tehnica precizata de expert, in urma sesizării acestuia de către beneficiar si proiectantul de specialitate;

 • - Se consolidează stâlpii structurii de rezistenta adoptând o soluție tehnica ușor de reaiizat constând in: cele 4 muchii ale stâlpului sunt protejate cu comier 5 x50x4 mm, comier ce va fi solidarizat cu platbande metalice 50 x 4 mm, dispuse ia 40 cm una fata de aita. înainte de montarea comierelor pe muchiiie stalpuiui, inainte de sudarea platbandelor de solidarizare, se curate bine suprafața betonului, prin indepartarea betonul exfoliat. După montarea structurii metalice de consolidare, stâlpul se tencuieste cu mortar M100, fare var, in straturi succesive creandu-se o acoperire a metalului de cel puțin 1,5-2 cm.

 • - La nivelui grinzilor transversale, daca se constata zone puternic afectate de trecerea timpuiui (armaturi descoperite si corodate) se va trece la consolidarea acestora, adoptandu-se o soiutie tehnica corespunzătoare, recomandata de expertul

O tehnic;

- Se vor îndepărtă straturile actualei terase pana la extradosui elementelor de acoperiș, urmând sa se refaca terasa necircuiabila intr-o soiutie constructiva conform normelor actuale si termoizolarea acesteia conform soiutiei din auditui energetic, (vata bazaitica) - Se va indeparta pardoseala din beton din zona in care urmeala a fi amenajat Clubul Pensionarilor;

- Se vor executa fundații izoiate de tip bloc armat sub stâlpii structurii metalice interioare propuse. Fundațiile vor fi total independente de fundatiiie construcției existente, intre acestea lasandu-se un rost antiseismic de cel puțin 5,00cm.

- Se va reface pardoseala de beton din zona ce urmeaza a fi amenajata.

- Se va monta structura metalica pentru susținerea planseului de la cota +2,26m, cu grija consolidării acesteia astfel incat sâ iucreze independent de structura construcției existente. Is'^\


13


Planseul de la cota + 2,26 m va cuprinde o tabla striata deasupra contravaintuit propus. Deasupra tablei striate nu se prevede beton grinzile prefabricate existente ar deveni prea mica pentru circulația din birourile propuse.

Pardoseala de la nivelul subpantei va fi din linoleum.

- Se vor reface închiderile perimetrele cu zidărie de cărămidă din BCA PVC cu geam termoizolant.

 • - Se vor reface finisajele interioare si exterioare, cu grija ca la exterior sa fie termoizolant intr-o soluție constructive precizata in auditul energetic; (vata bazaltica)

 • - Se vor reface instalațiile funcționale, adaptate ca soluție constructiva noii destinații a spațiului;

 • - Se vor reface trotuarele perimetrele cu mare grija pentru asigurarea pantei minime pentru îndepărtarea apelor meteorice;

Finisaje interioare:

Parter. Cabina Paza, Sala Polivalenta, Chicineta, Cabinet medical, Baie, Magazie sub scara: pardoseli gresie, tamplarie PVC (ferestre si usa de la cabina paza, usi din lemn stratificat in rest)

— Subpanta: Hol de circulație, 3 Birouri si un Cabinet de specialitate (pardoseli linoleum, usi O din lemn stratificat, ferestre PVC). Balustrada din inox.

Finisaje exterioare:

Tamplarie PVC, Termoizolatie din Vata bazaltica de 8cm, Tencuiala structurata cu zugrăveli cu var lavabil de exterior. Trotuare din beton cu panta spre exterior 2%. Rampa persoane cu dizabilitati. Firma luminoasa. Inveiitoarea va fi din membrana bituminoasa dispusa pe termoizolatie din vata bazaltica de 8cm.

 • c) Soluțiile tehnice si masurile propuse de către expertui tehnic si, duoa caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții:

Lucrările propuse prin expertiza tehnica si luate in calcui de către auditoriul energetic sunt următoarele:

 • -  indepartarea închiderilor perimetrele - zona posterioare a clădiri, pereții nestructurali si tamplaria metalica, ce delimiteala zona ce urmeaza a fi amenajata ca si Club al Pensionarilor.

 • - refacerea închiderilor perimetrale cu zidărie de cărămidă din BCA sl tamplarie O din PVC cu geam termoizolant.

 • • Indepartarea pardoselii din beton din zona in care urmeaza a fi amenajat Clubul Pensionarilor

 • - refacerea pardoselii de beton din zona ce urmeaza a fî amenajata.

 • • Indepartarea straturilor actualei terase pana la extradosul elementelor de acoperiș, urmând a se reface terasa necirculablla intr-o soluție constructiva conform normelor actuale

 • - refacerea Instalațiilor funcționale, adaptate ca soluție constructiva noii destinații a spațiului;

 • - refacerea trotuarelor perimetrale cu mare grija pentru asigurarea pantei minime pentru Indepartarea apelor meteorice

Soluțiile de termoizolare propuse sunt următoarele:


 • a) . Soiutia 1 (S1) - izolarea pianseului inferior cu un strat termoizo extrudat cu grosimea de 10 cm.

în acest caz rezistența termică a pianseului inferior va fi R’= 2,693 m2

 • b) . Soiutia 2 (S2) - izolarea pereților exteriori cu un strat termoizoi expandat cu grosimea de 10 cm. în acest caz rezistența termică a pereților e R - 2,978 m2K/W pentru pereții spre NE si R’= 2,636 m2K/W pentru pereții sp

Pentru izolarea pianseului superior nu exista soiutie practica daca s-ar adopta soluția izolării prin exteriorul pianseului doar pe porțiunea studiata. Se ia in calcui izolarea terasei prin exterior pe întregul corp de ciadire. Daca s-ar adopta soiutia izolării pianseului pe intradosul acestuia ar diminua inaltimea utila a supantei devenind apasatoare pentru ocupanti.

 • c). Soiutia 3 (S3) - izolarea pianseului superior tip terasa necirculabiia cu un strat termoizolant de vata minerala bazaltica in grosime de 8 cm.

în acest caz rezistența termică a pianseului superior va fi R'= 2,390 m2K/W

 • d). Soiutia 4 (S4) - izolarea pereților exteriori cu un strat termoizolant de vata minerala Cz bazaltica in grosime de 8 cm.

în acest caz rezistența termică a pereților exteriori va fi: R’- 2,738 m2K/W pentru pereții spre NE si R - 2,386 m2K/W pentru pereții spre SE.

 • e). Soiutia 5 (S5) - izolarea pianseului superior tip terasa necirculabiia cu un strat termoizolant de spuma poliuretanica tip TERMOPOL, grosime minima 5 cm.

în acest caz rezistența termică a pianseului superior va fi R - 2,718 m2K/W

Efectele energetice ale implementării soluțiilor de reabilitare propuse: S1 (izolarea pianseului inferior cu poiistiren extrudat), S2 (izolarea pereților exteriori cu polistiren expandat), S3 (izolarea terasei cu vata minerala bazaltica), S4 (izolarea pereților exteriori cu vata minerala bazaltica), S5 (izolarea terasei cu poliuretan tip TERMOPOL) si pachetele de masuri P1 (S1+S2), P2(S3+S4), P3(S5+S4) si P4(S2+S3).

CONCLUZII ALE AUDITORULUI ENERGETIC

Se referă la sintetizarea informațiilor obținute prin analiză termică și energetică a clădirii și diagnosticul energetic al acesteia, prin interpretarea rezultatelor obținute și indicarea aspectelor legate de performanța energetică a clădirii, atât în ceea ce privește protecția termică a construcției, cât și gradul de utilizare a energiei la niveiul instalațiilor aferente acesteia.

 • a) . Ca urmare a analizei termice și energetice se pot concluziona următoarele:

« anvelopa ciâdirii in stadiul actual prezintă un grad mediu de izolare termică;

o pianseul inferior (pardoseala) prezintă un grad mic de izolare termică;

o pianseul superior prezintă un grad mic de izolare termică;

 • b) . Pe baza calculului indicatorilor specifici și a penalizărilor acordate ia notarea energetică, clădirea și instalațiile aferente ei au fost încadrate, conform griiei de clasificare energetică, astfel:

Clădirea certificată:


 • •  clasa energetică; B (pe ansamblu), buna

 • •  notare energetică 96,93 (din 100)


Clădirea de referință:

 • •  clasa energetică: A (pe ansamblu), buna.

 • •  notare energetică: 100 (din 100)

 • c) . Măsurile propuse pentru creșterea gradului de izolare termica al

aferente, în vederea sporirii eficienței energetice și a confortului termic

Soluția 3 (S3) - izolarea planseului superior tip terasa termoizolant de vata minerala bazaltica In grosime de 8 cm.

în acest caz rezistența termică a planseului superior va fi R - 2,390 m2K/W

Soluția 4 (S4) - izolarea pereților exteriori cu un strat termoizolant de vata minerala bazaltica in grosime de 8 cm.

în acest caz rezistența termică a pereților exteriori va fi: R - 2,738 m2K/W pentru pereții spre NE si R - 2,386 m2K/W pentru pereții spre SE.

 • d) , în urma aplicării măsurilor de reabilitare termică a spațiului cu destinația "Club al pensionarilor", conform Pachetului de masuri P2 (S3+S4) acesta devine eficient energetic. încadrându-se în clasa de performantă energetică A in cazul aplicării cumulat a acestor doua soluții:

instalațiile proiectate vor fi conform normelor in vigoare si vor creste eficienta energetica a clădirii.

 • d) Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționarii conform cerințelor si conform exigentelor de calitate.

Concluzii si recomandări

Masurile de intervenții au fost propuse in cadrul expertizei in 2 variante:

Expertul recomanda soluția de consolidare minimala, care asigura rezistenta si stabilitate imobilului in condiții bune, permițând remodelarea funcționala a spațiului ce va servi in continuare ca si Ciub al Pensionarilor, precum si creșterea gradului de izoiare tehnica a imobilului prin implementarea soluțiilor propuse in Auditul Energetic.

Diferența dintre cele 2 soluții consta reducerea costurilor de realizare a consolidării structurii cu aproximativ 25 %.

Structura de rezistenta a construcției Punctului Termic 33 (P.T.33) din Str. Aviatori, Municipiul Bacau, Județul Bacau", după consolidare in una din variantele propuse (noi propunem varianta minimala) va avea asigurata capacitatea de rezistenta si corespunde gradulului de risc seismic Rsill corespunzând construcțiilor la care nu sunt așteptate degradări structurale, daria care degradările elementelor nestructurale pot fi importante (cap. 8 din P100-3:2008 — Evaluarea finala si formularea concluziilor).

 • 5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economlce (minimum doua) si analiza detaliata a acestora:

5.1. Soluția tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhltectural si economic:

SiTUATIA EXISTENTA;

 • - Actualmente in interiorul punctului termic este o zona ocupata cu conducte termice si cazane cat si un spațiu de depozitare pe o suprafața de 231 mp, cat si o zona inchisa cu intrare separata, ocupata de casieria Thermoenergy.

 • - Din punct de vedere constructiv clădirea este integral prefabricata (stâlpi, grinzi, plansee), cu închideri exterioare din zidărie de cărămidă plina, pe alocuri degradata, acoperisui fiind de tip terasa necirculabila, cu invelitoare din carton bitumat. Aticul este tot din zidărie.

 • - Clădirea, din punct de vedere tehnic, are funcțiunea de Punct Termic.

 • - Arhitectural, ciadirea prezintă degradări ia fațada si la tampiaria metalica de pe latura dinspre parc.

Ciadirea nu prezintă termoizoiatie. In interiorul clădirii exista o suprafața nefoiosita de aprox 98mp care se pretează amenajării.

 • - Economic, ciadirea asigura furnizarea de agent termic ansamblului de locuințe de pe strada Aviatori. Zona cu instalații din ciadire este in administrarea SC Thermoenergy S.A. Ciadirea aparține domeniului public al municipiului Bacau.

SITUAȚIA PROPUSA:

VARIANTA 1:

 • a) In suprafața de aproximativ 98mp se va amenaja:

-Conform HG 867/2015, cod serviciu social 8810CZ-V-11- Centru de zi de socializare si petrecere a timpului liber (tip Ciub) si Ordinului nr.2.126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociaie destinate persoanelor vârstnice, persoane fara adapost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului si altor categorii de persoane adulte aflate in dificultate, precum si pentru serviciile acordate in comunitate, serviciilor acordate in sistem integrat si cantinelor sociale, spațiul destinat funcționarii centrului de zi „Club al pensionarilor" va cuprinde:

 • - La parter:

 • 1. Cabina paza (S=2,64mp,pardoseala gresie,var lavabil de interior,dotat cu birou si scaun.)

 • 2. Sala polivalenta (pentru activitati fizice, artistice, educaționale) (S=71,13mp, pardoseala gresie, var lavabil de interior, dotat cu mese si scaune, fete de masa,1 televizor, 1 combina muzicala)

 • 3. Grup sanitar mixt pentru toti utilizatorii (inclusiv personal), (S=5,82mp, pardoseala gresie, pereți faianța, var lavabil de interior, dotat cu 2 vase de toaleta si o chiuveta, 1 dozator de săpun, 1 port prosop, 2 coșuri de gunoi, 2 perii de wc.)

 • 4. Oficiu cu dotări (chicineta), (S=5,16mp, pardoseala gresie, var iavabil de interior, cu dotări: masa, dulap cu etajere, cuptor cu microunde, storcător de fructe, frigider, chiuveta cu instant.)

 • 5. Cabinet medical, (S-5,14mp, pardoseala gresie, var lavabil de interior, cu dotări: pat, masa cu scaun si un dulap instrumentar, calculator si chiuveta cu instant)

 • 6. Magazie materiale activitati, (S-1,12mp, pardoseala gresie, var lavabil de interior, 1 matura cu faras, galeata plastic, galeata cu mop, dezinfectanti)

+ O scara de acces la subpanta propusa.

Amenajarea se va face prin delimitarea zonei laterale ocupate de conducte termice existente si funcționale printru-un perete despărțitor ușor din panouri de gips-carton montate pe schelet metalic (profite zincate).

 • - La nivelui subpantei:


  ii


1 Hol de acces, (S=18,08mp, pardoseala linoleum, pereți si tavan parapet balustrada inox)

 • 2. Cabinet specialitate,(S=5,96mp, pardoseala linoleum, pereți var laV’fifbil,/6a ^lotaf]:'1 birou, un scaun, un dulap cu etajere)

 • 3. Trei birouri ( S=5,36mp; S=10,72mp; S=10,61mp, pardoseala linolei^n, lavabil, ca dotari:1 dulap, trei birouri si trei scaune) Etajul se va amenaja ca supanta pe structura de metal.

- Amenajările exterioare propuse: Un acces cu podest si rampa pe cu handicap locomotor (dinspre parc), firma luminoasa.

 • b) Soluția de reabilitare este varianta minima conform expertizei, care presupune dezafectarea peretelui de zidărie deteriorata (de la fațada posterioare) si refacerea lui cu crearea accesului in spațiul nou realizat. Deasupra ușii se va monta un buiandrug din b.a, ce va reprezenta suportul la un gol de fereastra care va fi in aliniament cu celelalte ferestre care se vor reface pentru iluminarea birourilor din zona subpantei.

Deasemenea se va reabilita hidroizolatia terasei necirculabile pe toata suprafața ei. Se vor desface toate straturile terasei si se va termoizola cu vata minerala bazaltica de 8cm.Conform auditului energetic, pentru funcțiunea ce se realizează, este necesar desfacerea pardoselilor din beton existente si refacerea cu o noua stratificatie, cat si o termoizolatie exterioare a pereților cu vata minerala bazaltica de 8cm grosime. Funcțiunea ce se dorește a fi realizata presupune executarea de instalații noi ce se vor racorda, la utilitățile existente In zona.

» Finisajul exterior in aceasta varianta este format din zugrăveli cu var lavabil pe tencuiala nou aplicata.

 • c) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Principalele tipuri de vulnerabilitate generatoare de situații de urgenta si care pot afecta investiția, grupate in funcție de natura lor sunt:

Vulnerabilități naturale:

 • - Fenomene meteorologice periculoase

 • - Incendii de orice fel

 • - Fenomene distructive de origine geologica alunecări de teren sau cutremure de pamant. Vulnerabilități Tehnologice:

 • - Accidente, avarii, explozii si incendii

 • - Poluare ape

 • d) Construcția si implicit amenajarea interioara nu se afla in apropierea nici unui monument si nici in zona de protecție a acestora.

 • e) Parametrii specifici investiției rezultate in urma realizării lucrărilor de intervenții: Regim de inaltime - PARTER

Ac clădire existenta = 285,76mp

Adc clădire existenta = 285,76mp

Ac Amenajare propusa = 100,84mp

Adc Amenajare propusa - 159,31 mp

H = 4,70 m

Grad II de rez. la foc

Cat. "C" de importanta

Clasa III de imp.

P.O.T. existent -100%

C.U.T. existent = 1,00

P.O.T. propus = 35,29%

C.U.T. propus = 0,56

±0,00 = 166,72

VARIANTA 2:

 • a) In suprafața de aproximativ 98mp se va amenaja:

-Conform HG 867/2015, cod serviciu social 8810CZ-V-11- Centru de zi de socializare si petrecere a timpului liber (tip Club) si Ordinului nr.2.126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoane fara adapost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului si altor categorii de persoane adulte aflate in dificultate, precum si pentru serviciile acordate in comunitate, serviciilor acordate in sistem integrat si cantinelor sociale, spațiul destinat funcționarii centrului de zi „Club al pensionarilor va cuprinde:

 • - La parter:

 • 1. Cabina paza (S=2,64mp,pardoseala gresie,var lavabil de interior,dotat cu birou si scaun.)

2.Sala polivalenta (pentru activitati fizice, artistice, educationale)(S=71,13mp,pardoseala gresie,var lavabil de interior,dotat cu mese si scaune,fete de masa,1 televizor, 1 combina muzicala)

 • 3.Grup sanitar mixt pentru toti utilizatorii (inclusiv personal),(S=5,82mp,pardoseala gresie,pereți faianța,var lavabil de interior, dotat cu 2 scaune wc si o chiuveta, 1 dozator de săpun,1 port prosop, 2 coșuri de gunoi,2 perii de wc.)

4.Oficiu cu dotari(chlcineta),(S=5,16mp,pardoseala gresie,var lavabil de interior,cu dotări: masa,dulap cu etajere,cuptor cu microunde,storcător de fructe,frigider,chiuveta cu instant.)

 • 5. Cabinet medical,(S=5,14mp,pardoseala gresie,var lavabil de interior, cu dotari:pat,masa cu scaun si un dulap instrumentar,calculator si chiuveta cu instant)

 • 6. Magazie materiale activitati,(S=1,12mp,pardoseala gresie,var lavabil de interior, 1 matura cu faras,galeata plastic,galeata cu mop,dezinfectant!)

+ O scara de acces ia subpanta propusa.

Amenajarea se va face prin delimitarea zonei laterale ocupate de conducte termice existente si funcționale printru-un perete despărțitor ușor din panouri de gips-carton montate pe schelet metalic (profile zincate).

-La nivelul subpantei:

1 .Hol de acces,(S=18,08mp,pardoseala linoleum,pereți var lavabil,parapet balustrada inox)

 • 2. Cabinet specialitate,(S=5,96mp,pardoseala linoleum,pereți var lavabil,ca dotari:1 birou,un scaun, un dulap cu etajere)

 • 3. Trei birouri (S=5,36mp; S=10,72mp; S=10,61mp, pardoseala linoleum, pereți var lavabil, ca dotări: 1 dulap, trei birouri si trei scaune)

Etajul se va amenaja ca supanta pe structura de metal.

 • - Amenajările exterioare propuse: Un acces cu podest si rampa pentru persoanele cu handicap locomotor(dinspre parc), firma luminoasa.

 • b) Soiutia de reabilitare este varianta minima conform expertizei, care presupune dezafectarea peretelui de zidărie deteriorata (de la fațada posterioare) si refacerea lui cu crearea accesului in spațiul nou realizat. Deasupra ușii se va monta un buiandrug din b.a, ce va reprezenta suportul la un gol de fereastra care va fi in aliniament cu celelalte ferestre care se vor reface pentru iluminarea birourilor din zona subpantei.

Deasemenea se va reabilita hidroizolatia terasei necirculabile pe toata suprafața ei. Se vor desface toate straturile terasei si se va termoizo :u vata minerala bazaltica de 8cm.

Conform audituiui energetic, pentru funcțiunea ce se realizează, este necesar desfacerea pardoselilor din beton existente si refacerea cu o noua stratificatie, cat si o termoizolatie exterioara a pereților cu vata minerala bazaltica de 8cm grosime. Funcțiunea ce se dorește a fi realizata presupune executarea de instalații noi ce se vor racorda, la utilitățile existente in zona.

 • - Finisajul exterior in aceasta varianta este format din tencuiala structurata.

 • c) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Principalele tipuri de vulnerabilitate generatoare de situații de urgenta si care pot afecta investiția, grupate in funcție de natura lor sunt:

Vulnerabilități naturale:

 • - Fenomene meteorologice periculoase

 • - Incendii de orice fel

 • - Fenomene distructive de origine geologica: alunecări de teren sau cutremure de pamant. Vulnerabilități Tehnologice:

-Accidente, avarii, explozii si incendii

 • - Poluare ape

 • d) Construcția si implicit amenajarea interioara nu se afla in apropierea nici unui monument si nici in zona de protecție a acestora.


  teftfentlfZo


 • e) Parametrii specifici investiției rezultate in urma realizării lucrărilor Regim de inaltime - PARTER Ac clădire existenta = 285,76mp Adc clădire existenta = 285,76mp Ac Amenajare propusa = 100,84mp Adc Amenajare propusa - 159,31 mp H = 4,70m Grad II de rez. la foc Cat. ”C" de importanta Clasa III de imp.

P.O.T. existent = 100%

C.U.T. existent = 1,00

P.O.T. propus = 35,29%

C.U.T. propus = 0,56

±0,00 = 166,72

Diferența fota de VARIANTA 1, presupune finisajul exterior cu tencuiala structurata.

Propunere din punct de vedere STRUCTURAL

Amenajarea zonei aferente din Punctul Termic 33 in Club al Pensionarilor se va realiza din punct de vedere structural dintr-o structura metalica (stâlpi si caroiaj de grinzi la nivelul subpantei). Fundațiile sub stâlpi vor fii izolate si poziționate in asa fel ca sa nu afecteze fundațiile prefabricate existente ale clădirii.

Pentru realizarea stratificatie de la cota ± 0.00 conform audituiui energetic se va dezafecta pe porțiunea de amenajare dorita plăcile existente de 15cm respective 10cm, strat de separare (folie PVC) si placa din beton slab armata cu plasa sudata.

Datorita degradării peretelui de pe fațada posterioara a clădiri existente, unde se dorește crearea accesului se va dezafecta intregul perete cu tamplaria metalica


Deasemenea se va reabilita hidroizolatia terasei necirculabile pe toata suprafața ei. Se vor desface toate straturile terasei si se va termoizola cu vata minerala bazaltica de 8cm.

Conform auditului energetic, pentru funcțiunea ce se realizează, este necesar desfacerea pardoselilor din beton existente si refacerea cu o noua stratificatie, cat si o termoizolatie exterioara a pereților cu vata minerala bazaltica de 8cm grosime. Funcțiunea ce se dorește a fi realizata presupune executarea de instalații noi ce se vor racorda, la utilitățile existente in zona.

 • - Finisajul exterior in aceasta varianta este format din tencuiala structurata.

 • c) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Principalele tipuri de vulnerabilitate generatoare de situații de urgenta si care pot afecta investiția, grupate in funcție de natura lor sunt:

Vulnerabilități naturale:

 • - Fenomene meteorologice periculoase

 • - Incendii de orice fel

 • - Fenomene distructive de origine geologica: alunecări de teren sau cutremure de pamant. Vulnerabilități Tehnologice: -Accidente, avarii, explozii si incendii

 • - Poluare ape

 • d) Construcția si implicit amenajarea interioara nu se afla in apropierea nici monument si nici in zona de protecție a acestora.

 • e) Parametrii specifici investiției rezultate in urma realizării lucrărilor Regim de inaltime - PARTER Ac clădire existenta = 285,76mp Adc clădire existenta = 285,76mp Ac Amenajare propusa = 100,84mp Adc Amenajare propusa = 159,31 mp H = 4,70m Grad II de rez. la foc Cat. "C" de importanta Clasa III de imp.

P.O.T. existent = 100% C.U.T. existent = 1,00 P.O.T. propus = 35,29% C.U.T. propus = 0,56 ±0,00 = 166,72

Diferența fata de VARIANTA 1, presupune finisajul exterior cu tencuiala structurata.

Propunere din punct de vedere STRUCTURAL

Amenajarea zonei aferente din Punctul Termic 33 in Club al Pensionarilor se va realiza din punct de vedere structural dintr-o structura metalica (stâlpi si caroiaj de grinzi la nivelul subpantei). Fundațiile sub stâlpi vor fii izolate si poziționate in asa fel ca sa nu afecteze fundațiile prefabricate existente ale clădirii.

Pentru realizarea stratificatie de la cota ± 0.00 conform auditului energetic se va dezafecta pe porțiunea de amenajare dorita plăcile existente de 15cm respective 10cm, strat de separare (folie PVC) si placa din beton slab armata cu plasa sudata.

Datorita degradării peretelui de pe fațada posterioare a clădiri existente, unde se dorește crearea accesului se va dezafecta întregul perete cu tamplaria metalica existenta si se va realiza unul nou din cărămidă de BCA de 25cm grosime si tamplarie din PVC noua.


Peste caroiajul metalic al subpante se va poziționa tabla striata cu rol de parsdoseala. Datorita inaltimii foarte mici a nivelului subpantei sub grinzile prefabricate existente nu se poate realiza suprabetonarea conform expertizei, deaorece ar rezulta o inaltime de 1,74m sub grinzile existente, deci nu ar mai fi funcționala zona de subpanta. Aceasta soluție va fi făcută cu acordul si viza expertului tehnic.

Termoizolatia exterioara se va realiza conform auditului energetic cu vata mineral bazaltica de 8cm grosime. Aceasta se va realiza pe latura laterala dreapta si pe fațada posterioara unde se realizează accesul pentru funcțiunea propusa de Club al Pensionarilor.

Deasemenea se va înlocui hidroizolatia din carton bitumat de pe terasa necirculabila, se vor desface toate straturile pana la beton si se va monta termosistem din vata mineral bazaltica de 8cm.


5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

5.2.1. Instalații sanitare

INSTALAȚIILE SANITARE - RACORDARE

Obiectul proiectului il constituie alimentarea cu apa, precum si canalizarea obiectivului prin racordare la instalația existenta din interiorul clădirii de la grupul sanitar al casieriei Thermoenergy.

INSTALAȚIILE SANITARE - APA RECE, APA CALDA

Traseele principale ale conductelor de apa rece si calda vor fi montate aparent si îngropat, după caz, fiind apoi distribuite către consumatori prin racorduri flexibile.

Instalația de alimentare cu apa rece si calda de consum, se va executa cu țevi de polipropilena pentru instalațiile sanitare din grupul sanitar si in cabinetul medical iar pentru instant cu racord flexibil.

Dotarea obiectelor sanitare se va realiza cu:

-baterii amestecatoare cu monocomanda stative pentru lavoar;

-robinete cu închidere pentru vasele de closet;

-robinete de trecere cu filet interior si obturator sferic;

-robinete de reglaj de colt, cu ventil;

-robinete de reținere cu ventil si mufe.

Apa calda menajera va fi asigurata prin intermediul unui instant de aj5^^^jyiontătj grupul sanitar langa chiuveta propusa si alt instant in chicineta propusa.

In Cabinetul Medical de la Parter se va monta o chiuveta ce va fi alimenta ca si chiuveta din grupul sanitar propus de la rețeaua de apa din Baia EXI casieriei Thermoenergy.De asemenea in Chicineta de la Parter va fi prevăzută o chiuveta ce va fi alimentata din aceeași rețea dar care va avea evacuarea intr-un rezervor.


INSTALAȚIILE SANITARE - CANALIZARE MENAJERA

Instalația de canalizare menajera asigura colectarea si evacuarea apelor uzate menajere provenite de la obiectele sanitare. Toate apele uzate colectate de la obiectele sanitare sunt evacuate prin curgere libera la instalația existenta.

Canalizarea interioara este prevăzută a se realiza din țeava de polipropilena in grupul sanitar si cabinetul de specialitate.

Apele uzate convențional curate de pe pardoseala grupului sanitar sunt preluate cu ajutorul sifonului de pardoseala si evacuate apoi către rețeaua existenta de canalizare menajera.

Pentru intervenții în caz de colmatare a conductelor, la începutul coloanelor de canalizare verticală s-au prevăzut piese de curățire.


Apele pluviale colectate de pe acoperișul tip terasa intermediul barbacanelor aruncătoare către zona verde dir

ECHIPAMENTE

Instalația va fi dotata cu următoarele echipamente:

-contor apa rece;

Acesta se va monta in grupul sanitar nou creat, ce se va re grupul sanitar al casieriei Thermoenergy.

-2 vase de toaleta si 1 chiuveta in grupul sanitar mixt de la

-1 chiuveta in cabinetul medical

-1 chiuveta in chicineta.

NU SUNT NECESARE CĂMINE DE VIZITARE ÎNTRUCÂT TOATE RACORDURILE SE FAC LA INTERIOR, 5.2.2. Instalații termice

Datele termice generale ale obiectivului sunt: -Puterea instalata: Q=30 kW;

-Temperaturi interioare: ti = 15°C^-22°C; -Temperatura exterioara de calcul: te = -18°C.

SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE

Se va utiliza drept agent termic apa calda, produs de către punctul termic invecinat. Modul de circulație a apei calde in rețeaua de distribuție a agentului termic: instalație cu circulație fortata - pompe de circulație.

Sistem de distribuție: bitubular.

Gradul de răspuns la condițiile de stabilitate termica si hidraulica: instalație cu reglare locala.

Alegerea schemei de distribuție s-a făcut astfel incat sa se asigure: -alimentarea corpurilor de încălzire;

-funcționarea concomitenta a acestora dar si posibilitatea funcționarii parțiale a instalației; -stabilitatea hidraulica a instalației, la variații de debit;

-posibilitatea reglării instalației la schimbarea condițiilor nominale.

Alimentarea corpurilor de încălzire se face de la centrala termica printr-o rețea de distribuție ramificată de tip aparent.

Presiunea maxima nu va depăși valoarea presiunii admisibile in orice component al instalației.

CORPURI DE ÎNCĂLZIRE

Pentru asigurarea necesarului termic aferent fiecărei încăperi, s-a optat pentru utilizarea de corpuri statice, radiatoare de tip panou din tabla de otel, tip 22 cu inaltimea de 600 mm


si lungimi variabile, dimensionate pentru funcționare in regim de joasa terriperatu Poziționarea corpurilor de încălzire in cadrul incaperilor a se va face pe-cât'posibil Jn dreptul spatiilor vitrate, iar racordarea acestor;


jos cu circulație in diagonala. Fiecare radiator aerisire si robinet de golire.

DIMENSIONAREA SI AMPLASAREA CONDUCTELOR Alegerea diametrelor conductelor s-a efectuat in funcție de debitele de căldură Q aferente fiecărui tronson si de vitezele de circulație v ale apei (recomandat intre 0.5 - 2 m/s) conform nomogramelor de dimensionare aferente țevilor din otel. In acest scop s-a întocmit schema instalației funcție de care au fost efectuate calculele de dimensionare, întreaga instalație de distribuție a agentului termic la corpurile de încălzire este realizata din țevi din otel, cu diametre intre 1/2” si 1 1/4”.

Traseele conductelor termice interioare s-au prevăzut astfel incat sa asigure: -alimentarea tuturor consumatorilor;

-accesul la conducte, aparate si armaturi in timpul exploatării; -lungimi minime de rețea;

-autocompensarea dilatărilor;


La trecerea conductelor prin pereți si plansee se va tine seama atat de privind siguranța la foc, cat si de necesitatea mișcării libere a In punctele cele mai înalte se prevăd ventile automate de ECHIPAMENTE

Instalația va fi dotata cu următoarele echipamente: -butelie de egalizare a presiunii;

-vase de expansiune închise cu membrana;

-pompe circulare agent termic;

-statie dedurizare;

-gigacalorimetru;(contor de energie termica)

Acesta se va monta pe peretele din rigips creat special pentru protejarea conductelor din Punctul Termic.

 • 5.2.3. Instalații electrice

Alimentarea cu energie electrică a receptoarelor electrice din cadrul obiectivului se va face dintr-un bloc de măsură și protecție trifazat amplasat la limita proprietății. Soluția finală privind alimentarea cu energie electrică a obiectivului va fi stabilită în cadrul avizului tehnic de racordare în conformitate cu prevederile regulamentului de furnizare și utilizare a energiei electrice, la solicitarea beneficiarului investiției. Branșamentul electric se va proiecta și realiza de către furnizorul de energie electrică din zonă.

Energia electrică consumată va fi contorizată în cadrul blocului de măsură și protecție trifazat amplasat la limita de proprietate.

Receptorii electrici din instalația electrică a consumatorului nu produc influențe negative perturbătoare asupra instalațiilor furnizorului.

Tabloul electric general (T.E.G.) va avea grad de protecție IP54 (cofret metalic) și se va poza aparent pe perete in zona de acces, astfel incat sa nu stanjeneasca circulația sau sa pericliteze siguranța persoanelor. Tabloul electric se va alimenta din BMPT prin intermediul unui cablu din cupru tip CYAbY-F, pozat îngropat in pamant la o adâncime de 1.1m. Tabloul electric de distribuție de la parter (T.D.P) se va alimenta din tabloul general. Tabloul electric de la etaj (T.D.S.) va avea grad de protecție IP54 si se va alimenta de la tabloul electric general prin intermediul unui cablu din cupru tip CYY-F.

Toate cablurile folosite la distribuția energiei electrice vor avea tensiunea nomj minim 1kV.

Pentru asigurarea acestei cerințe, corespunzător categoriei de importanț^c^SdiSî^lrfi' conformitate cu reglementările tehnice, s-au prevăzut următoarele dotărj^y23

B.1. SISTEM DE PROTECȚIE LA INCENDIU

B.1.1. SISTEM DE ILUMINAT DE SIGURANȚĂ

Pentru realizarea iluminatului de siguranță s-au respectat prevederile normativului 17-2011 paragraful 7.23 precum si recomandările din SR EN 1838 și SR 12294.

Au fost prevăzute următoarele tipuri de iluminat de securitate:

 • - Iluminatulde securitate pentru intervenții este prevăzut să asigure nivelul de iluminare necesar siguranței persoanelor implicate într-un proces sau activitate cu pericol potențial și să permită desfășurarea adecvată a procedurilor de acționare pentru siguranța ocupanților zonelor, precum și evacuarea în caz de incendiu.

Conform art. 7.23.6.1 ./I7-2011 se prevăd instalații electrice de iluminat de securitate pentru intervenții în încăperea centralei termice. Acest lucru se va realiza prin dotarea unui corp de iluminat normal cu kit de emergenta cu autonomie de 3 ore.

 • - Iluminatul pentru evacuarea din clădire este parte a iluminatului de securitate destinat să asigure identificarea și folosirea, în condiții de securitate, a căilor de evacuare. Conform art. 7.23.7.1./I7-2011, obiectivul va fi dotat cu instalații electrice pentru iluminatul de securitate pentru evacuare din următoarele considerente:

-clădiri civile si incaperile cu mai mult de 50 de persoane;

-toaletele cu suprafața mai mare de 8 m2 și cele destinate persoanelor cu dizabilități. Conform art. 7.23.7.2., corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel încât să se asigure un nivel de iluminare adecvat (conform reglementărilor specifice referitoare la proiectarea și executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri), după cum urmează: -lângă scări, astfel încât fiecare treaptă să fie iluminată direct;

-lângă orice altă schimbare de nivel;

-la fiecare ușă de ieșire destinată a fi folosită în caz de urgență;

-la panourile/indicatoarele de semnalizare de securitate;

-la fiecare schimbare de direcție;

-în exteriorul și lângă fiecare ieșire din clădire;

-lângă fiecare post de prim ajutor

-lângă fiecare echipament de intervenție împotriva incendiului.

Iluminatul de securitate pentru evacuare, marcarea ieșirilor din încăperi, a traseului și a ieșirilor căilor de evacuare se va face folosind corpuri (aparate) de iluminat tip „indicator luminos” conform STAS 297/3, cu autonomie de funcționare de minim 3 ore. Ele se amplasează astfel încât să indice traseul de urmat în caz de pericol. în funcție de mediul ambiant în care sunt amplasate acestea vor avea grad de protecție IP40 sau IP65.

 • - Iluminatul împotriva panicii este parte a iluminatului de securitate prevăzut să evite panica și să asigure nivelul de iluminare care să permită persoanelor sa ajungă în locul de unde calea de evacuare poate fi identificată. Conform art. 7.23.9.1./I7-2011, instalațiile electrice pentru iluminatul de securitate împotriva panicii se prevăd în cadrul obiectivului din următorul considerent:

-încăperi cu suprafața mai mare de 60 m2.

Iluminatul împotriva panicii se va asigura prin dotarea unui corp de iluminat normal cu kit de emergenta cu autonomie de 3 ore.

Alimentarea corpurilor de iluminat pentru intervenție, evacuare si cele împotriva panicii se va asigura din circuitele de iluminat normal deoarece se folosesc corpuri de iluminat cu acumulator inclus și dispozitiv de trecere automată pe sursa inclusă. Cablurile de alimentare a corpurilor de iluminat de tip autonom vor fi cabluri din cupru cu rezj mărită la foc, tip CYY-F montate îngropat in tencuiala in tuburi de protecție.


Corpurile de iluminat sunt specificate in planurile de instalații electrice

NR. 08190


NECESARUL DE UTILITĂȚI

/-c


Utilitățile necesare pentru realizarea investiției sunt:

Energie electrica:

apa calda 80/60 grd.C pentru încălzire; apa rece potabila pentru nevoi sanitare;

apa calda menajera pentru nevoi sanitare; canalizare menajera;

canalizare pluviala.

Estimări privind consumurile de utilități instalații pentru construcții:

Energie electrica:

Consumuri de energie electrica:

Putere instalata iluminat

Putere calcul iluminat

număr ore de funcționare / zi / iluminat număr zile de funcționare /an / iluminat consum energie electrica mediu / zi

Conform datelor de mai sus se estimează următoarele consumuri electrice obiectiv:

60,40 kWh/zi x 250 zile = 15.100,00 KWh/an

17,77 kW

15,10 kW

4 ore

250 zile


60,40 kWh/ziEnergie termica:

Consumuri de energie termica:

Putere nominala instalata                           30 kW

număr ore de funcționare/zi                          8 ore

număr zile de funcționare/an                         250 zile

consum mediu /zi                               240 kW

Conform datelor de mai sus se estimează următoarele consum total obiectiv:

240 kWh/zi x 250 zile = 60.000 kWh/an « 51 Gcal/an

Necesarul de apa:

Determinarea necesarului de apă de consum s-a făcut în conformitate cu prevederile din STAS 1343/06 și STAS 1478/90, Normativ 19/2015, în funcție de destinația clădirii, numărul de persoane și consumul specific maxim.

Necesarul total de apa rece pentru consum menajer:

Qzi_max                                     3,14mc/zi

număr zile de funcționare/an                         250 zile

Conform datelor de mai sus se estimează următorul consum de apă rece pe obiectiv: 3,14 mc/zi x 250 zile = 785,00 mc/an

Necesarul total de apa calda pentru consum menajer:

Qzi_max                                        0,78 mc/zi • 5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevăzute in graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Scenariul 1 si Scenariul 2:

Nr. Cri.

Grafic de realizare

ANUL1

L

1

L

2

L

3

L

4

L

5

L

6

L

7

OO I—

L

9

L

10

L

11

L

12

1

Organizare Procedure achiziție

Publica pentru întocmire P.T., D.E., D.T.A.C.si execuție lucrări

2

Avize, acorduri si autorizații

3

Proiectare

4

Organizare de șantier

5

Asistenta tehnica

6

Execuție lucrări de investiții

7

Dirigentie de șantier

8

Racord la utilitati

9

Organizare procedura achiziții publice pentru contractarea dotărilor

10

Dotare investiție

11

Recepția lucrărilor

 • 5.4. Costurile estimative ale investiției: VARIANTA 1:

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

REABILITARE PT 33, Strada Aviatorilor, cu destinația de Club al Pensionarilor, Mun. Bacau

VARIANTA 1 - zugrăveli cu var iavabil + vata bazaltica

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

Crt.

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa (Racord)

6.000,00

1.140,00

7.140,00

2.2.

Racord Canalizare

6.000,00

1.140,00

7.140,00

2.3.

Alimentare cu energie electrica (Racord)

6.000,00

1.140,00

7.140,00

TOTAL CAPITOL 2

18.000,00

3.420,00

21.420,00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

2.500,00

475,00

2.975,00

3.1.1.

Studii de teren (studiu topografic+studiu geotehnic)

2.500,00

475,00

2.975,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1.000,00

190,00

1.190,00

3.3.

Expertiza tehnica

3.000,00

570,00

3.570,00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.5.

Proiectare

64.990,00

12.348,10

77.338,10

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate, documentație de autorizarea lucrărilor de intervenții (DALI) si deviz general

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3.5.4.

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor (Doc cadastru+CU+Avize)

5.990,00

1.138,10

7.128,10

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

9.000,00

1.710,00

10.710,00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

40.000,00

7.600,00

47.600,00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanța

0,00

0,00

0,00

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2.

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistență tehnică

20.000,00

3.800,00

23.800,00

3.8.1.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

8.000,00

1.520,00

9.520,00

3.8.1.1.

Pe perioada de execuție a lucrărilor

5.000,00

950,00

5.950,00

3.8.1.2.

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către inspectoratul de Stat in Construcții

3.000,00

570,00

3.570,00

3.8.2

Dirigintie de șantier

12.000,00

2.280,00

14.280,00

TOTAL CAPITOL 3

88.490,00

17.573,10

110.063,10

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

452.462,98

85.967,97

538.430,95

4.1.1.

Arhitectura

204.292,01

38.815,48

243.107,49

4.1.2.

Structura de rezistenta

172.619,40

32.797,69

205.417,09

4.1.3.

Instalații

75.551,57

14.354,80

89.906,37

4.1.3.1

Instalații sanitare

24.928,11

4.736,34

29.664,45

4.1.3.2

Instalații termice

24.355,19

4.627,49

28.982,68

4.1.3.2

Instalații electrice

26.268,27

4.990,97

31.259,24

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

280,00

53,20

333,20

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

3.500,00

665,00

4.165,00

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu neeisita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

18.750,00

3.562,50

22.312,50

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

474.992,98

90.248,67

565.241,65

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

10.000,00

1.900,00

11.900,00

5.1.1.

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

9.000,00

1.710,00

10.710,00

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.000,00

190,00

1.190,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

6.277,17

0,00

6.277,17

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

2.398,71

0,00

2.398,71

5.2.3.

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

479,74

0,00

479,74

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M

2.398,71

0,00

2.398,71

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1000,00

0,00

1.000,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 20%

115.596,60

21.963,35

137.559,95

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500,00

95,00

595,00

TOTAL CAPITOL 5

132.373,77

23.958,35

156.332,12

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize Ea recepție

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

713.856,75

131.780,12

845.636,87

din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+.4.1+4.2+5.1.1)

479.742,98

91.151,17

570.894,15

VARIANTA 2:

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

REABILITARE PT 33, Strada Aviatorilor, cu destinația de Club al Pensionarilor, Mun. Bacau

VARIANTA 2 - tencuiala structurata +vata bazaltica

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

Crt.

LEE

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0.00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa (Racord)

6.000,00

1.140,00

7.140,00

2.2.

Racord Canalizare

6.000,00

1.140,00

7.140,00

2.3.

Alimentare cu energie electrica (Racord)

6.000,00

1.140,00

7.140,00

TOTAL CAPITOL 2

18.000,00

3.420,00

21.420,00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

2.500,00

475,00

2.975,00

3.1.1.

Studii de teren (studiu topografic+studiu geotehnic)

2.500,00

475,00

2.975,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1.000,00

190,00

1.190,00

3.3.

Expertiza tehnica

3.000,00

570,00

3.570,00

3.4.

Certificare performantei en ergetice si auditul energetic al clădirilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.5.

Proiectare

64.990,00

12.348,10

77.338,10

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate, documentație de autorizarea lucrărilor de intervenții (DALI) si deviz general

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3.5.4.

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor (Doc cadastru+CU+Avize)

5.990,00

1.138,10

7.128,10

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

9.000,00

1.710,00

10.710,00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

40.000,00

7.600,00

47.600,00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanța

0,00

0,00

0,00

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2.

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistență tehnică

20.000,00

3.800,00

23.800,00

3.8.1.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

8.000,00

1.520,00

9.520,00

3.8.1.1.

Pe perioada de execuție a lucrărilor

5.000,00

950,00

5.950,00

3.8.1.2.

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3.000,00

570,00

3.570,00

3.8.2.

Dirigintie de șantier

12.000,00

2.280,00

14.280,00

TOTAL CAPITOL 3

88.490,00

17.573,10

110.063,10

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

459.753,72

87.353,21

547.106,93

4.1.1.

Arhitectura

211.582,75

40.200,72

251.783,47

4.1.2.

Structura de rezistenta

172.619,40

32.797,69

205.417,09

4.1.3.

Instalații

75.551,57

14.354,80

89.906,37

4.1.3.1

Instalații sanitare

24.928,11

4.736,34

29.664,45

4.1.3.2

Instalații termice

24.355,19

4.627,49

28.982,68

4.1.3.2

Instalații electrice

26.268,27

4.990,97

31.259,24

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

280,00

53,20

333,20

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

3.500,00

665,00

4.165,00

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necisita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

18.750,00

3.562,50

22.312,50

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

482.283,72

91.633,91

573.917,63

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

10.000,00

1.900,00

11.900,00

5.1.1.

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

9.000,00

1.710,00

10.710,00

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.000,00

190,00

1.190,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

6.357,37

0,00

6.357,37

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

2.435,17

0,00

2.435,17

5.2.3.

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

487,03

0,00

487,03

5.2.4.

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M

2.435,17

0,00

2.435,17

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construi re/desfiintare

1000,00

0,00

1.000,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 20%

117.054,74

22.240,40

139.295,15

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500,00

95,00

595,00

TOTAL CAPITOL 5

133.912,11

24.235,40

158.147,52

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepție

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

722.685,83

133.442,41

856.128,24

din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+.4.1+4.2+5.1.1)

487.033,72

92.536,41

579.570,13

Costurile estimative de operare pe durata normala de viata/amortizare a investiției Pentru menținerea stării de viabilitate a obiectivului in intervalul duratei normale de

funcționare se prezuma următoarele cheltuieli.

Categoriile de cheltuieli de operare Atât la Scenariul 1 cat si la Scenariul 2 sunt următoarele:

 • - Cheltuieli cu energia electrica : consumul anual de energie electrica, estimat conform studiului de fezabilitate, este de 15.100,00 KWh/intr-un an, previziunile utilizează un preț de 0.632 lei / KWh, iar anual valoarea costurile sunt indexate anual cu 5%;

 • - Cheltuieli cu apa : consumul anual de apa, estimat conform studiului de fezabilitate, este de 195,00 mc/an; previziunile utilizează un preț de 4,15 lei/mc, iar anual valoarea costurile sunt indexate anual cu 5%;

 • - Cheltuieli pentru canalizare, s-a considerat cantîtatatea de apa uzata egala cu cantitatea de apa folosita pentru cișmele si toaleta. Cantitatea anuala de apa uzata este de 450 mc; previziunile utilizează un preț de 4.27 lei/mc apa uzata, iar anual valoarea costurilor este indexata cu 5%;

 • - Cheltuieli cu energia termica: consumul anual de energie termica, estimat conform studiului de fezabilitate, este de 60.000 kWh/an ® 51 Gcal/an, previziunile utilizează un preț de 0.421 lei / KWh, iar anual valoarea costurile sunt indexate anual cu 5%;

-Costuri de intretinere si înlocuire (intretinere curenta) - Costurile de întreținere sunt acele cheltuieli legate de întreținerea si funcționarea in bune condiții a spațiului. Astfel au ( fost considerate cheltuieli pentru reparații si înlocuiri periodice in valoare de 20.000 lei -Costuri de exploatare - costurile de exploatare aferente amenajării spațiului a fost prezumat a fi de 10.000 lei anual.

Evoluția prezumata a costurilor este prezentata in Tabelul 1, Tabelul 2 si Tabelul 3 al analizei.

UAT Bacau nu va percepe taxe pentru utilizarea spațiului.

In varianta scenariu 1, realizarea obiectivului nu va genera venituri la bugetul Municipiului Bacau.

In varianta scenariu 2, realizarea obiectivului nu va genera venituri la bugetul Municipiului Bacau.

 • 5.5. Sustenabilitatea realizării investiției:

 • a) impactul social si cultural;

Impactul social este unul pozitiv întrucât necesitatea creerii unui centru de recreere pentru persoanele in varsta este o prioritate in Municipiul Bacau. Prin „Reabilitare PT33, Strada

Q Aviatori, cu destinația de Club al Pensionarilor" se vor crea premizele de a organiza evenimente culturale ce vor presupune jocuri de societate si socializare.

 • b) estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției: in faza de realizare/in faza de operare:

-15 locuri de munca in faza de realizare a obiectivului

-5 locuri de munca in faza de exploatare

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, după caz;

Nu este cazul, clădirea nu poluează si nici nu se afla in apropierea siturilor protejate

 • 5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenții:

 • a) Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv perioadei de referința si prezentarea scenariului de referința:

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiara) este de a calcula indicatorii performantei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Aceasta analiza este dezvoltata, in mod obișnuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului legal) al infrastructurii.

Amplasamentul Proiectului

Municipiul Bacau, str. Aviatorilor nr.23B, Județul Bacau.

Definirea obiectivelor:

Obiectivul general il constituie crearea de noi activitati culturale educative si de socializare. Obiectivele specifice:

Spațiul cu destinația Club al Pensionarilor oferă experiențe esențiale de dezvoltare in domenii precum socializarea, comunicarea, etc., deasemenea posibilitatea de recreere pentru persoanele în varsta.

Orizontul de timp:

Proiectul are in vedere un orizont de timp de 20 de ani in conformitate cu indicative privind elaborarea analizei cost-beneficiu.

Ipoteze de lucru:

Rata de actualizare utilizata in analiza financiara pentru fluxurile de numerar viitoare a fost stabilita la 5%

Se face abstracție de faptul ca investiția se realizează (executa) in 12 luni calendaristice (durata efectiva de construire a investiției) si se va considera anul unu, an de realizare a investiției, toate costurile investitionale urmând a fi atribuite primului an de analiza. S- au considerat următorii 20 ani de operare.

Valoarea investiției este de 845.636,87 lei cu TVA

Valoarea reziduala rezultata la sfârșitul periodei de analiza este data de valoarea potențiala de vanzare a sistemului. Data fiind uzura fizica si morala la care sunt supuse elementele investitionale in decursul timpului se poate considera o valoare reziduala la căpătui a 20 de ani de 15% din valoarea investiției.

 • b) Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investiții: UAT Bacau nu va percepe taxe pentru utilizarea serviciului in obiectivul de investiții.

 • c) Analiza financiara; sustenabilitatea financiara:

Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate, sustenabilitatea financiara. Analiza financiara are ca scop demonstrarea faptului ca proiectul de investiții este pe de o parte, necesara din punct de vedere economic si contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii regionale, iar pe de alta parte pentru a arata necesitatea intervenției financiare a bugetului local sau de stat pentru ca proiectul sa fie viabil din punct de vedere financiar. Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica si măsură din punct de vedere monetar impactul proiectului si de a determina costurile si beneficiile aduse de acesta. De asemenea, analiza financiara va evalua profitabilitatea financiara a investiției ce va fi determinata cu indicatorii de performanja financiara precum: fluxul de numerar cumulat, rata interna de rentabilitate a investi iei, valoarea neta actualizata corespunzătoare si raportul cost/beneficiu. Acești indicatori se regăsesc calculatii in cadrul anexelor.

Pentru determinarea fezabilității financiare a proiectului vor fi urmăriți următorii indicatori de performanta:

Valoarea actuala neta (VAN) - este valoarea obtinuta prin actualizarea fluxurilor de numerar cu o rata de actualizare;

Rata interna de rentabilitate (RIR) - este acea valoare a ratei de actualizare pentru care valoarea actuala neta este egala cu zero;

Analiza financiara, care a fost realizata in doua variante „Scenariu 1" si „Scenariu 2", folosind metoda incrementala a constat in parcurgerea următoarelor etape:

1 .Investiția de capital

 • 2. Evoluția prezumata a costurilor de operare

 • 3. Evoluția prezumata a tarifelor

 • 4. Evoluția prezumata a veniturilor

S.Sustenabilitatea proiectului

 • 6.Calculul principalilor indicatori financiari: Rata rentabilității financiare interne si Valoarea financiara neta actualizata precum si raportul cost beneficiu.

1 .Investiția de capital

Costul total cu investiția cuprinde cheltuieli cu objinerea de avize si acorduri, cu proiectarea, asistenta tehnica si consultanta, cheltuieli pentru lucrările de execuție, cheltuieli cu organizarea de șantier, taxe si comisioane, cheltuieli cu darea in exploatare etc.

 • 2. Evoluția prezumata a costurilor de operare

Pentru menținerea stării de viabilitate a obiectivului in intervalul duratei normale de funcționare se prezuma următoarele cheltuieli.

In zona nu exista zona de recreere pentru pensionari in condiții optima si locuitorii din zona nu pot beneficia de servicii conforme.

Categoriile de cheltuieli de operare Atât la Scenariul 1 cat si la Scenariul 2 sunt următoarele:

 • - Cheltuieli cu energia electrica: consumul anual de energie electrica, estimat conform studiului de'fezabilitate, este de 15.100,00 KWh/intr-un an, previziunile utilizează un preț de 0.632 lei / KWh, iar anual valoarea costurile sunt indexate anual cu 5%;

 • - Cheltuieli cu apa: consumul anual de apa, estimat conform studiului de fezabilitate, este de 195,00 mc/an; previziunile utilizează un preț de 4,15 lei/mc, iar anual valoarea costurile sunt indexate anual cu 5%;

 • - Cheltuieli pentru canalizare, s-a considerat cantitatatea de apa uzata egala cu cantitatea de apa folosita pentru cișmele si toaleta. Cantitatea anuala de apa uzata este de 450mc; previziunile utilizează un preț de 4.27 lei/mc apa uzata, iar anual valoarea costurilor este indexata cu 5%;

 • - Cheltuieli cu energia termica: consumul anual de energie termica, estimat conform studiului de fezabilitate, este de 60.000 kWh/an « 51 Gcal/an, previziunile utilizează un preț de 0.421 lei / KWh, iar anual valoarea costurile sunt indexate anual cu 5%;

 • - Costuri de întreținere si înlocuire (întreținere curenta) - Costurile de întreținere sunt acele cheltuieli legate de întreținerea si funcționarea in bune condiții a spațiului. Astfel au fost considerate cheltuieli pentru reparații si înlocuiri periodice in valoare de 20.000 lei anual.

 • - Costuri de exploatare - costurile de exploatare aferente amenajării spațiului a fost prezumat a fi de 10.000 lei anual.

Evoluția prezumata a costurilor este prezentata in Tabelul 1, Tabelul 2 si Tabelul 3 al analizei.

 • 3. Evoluția prezumata a tarifelor

uAT Bacau nu va percepe taxe pentru utilizarea spațiului.

 • 4. Evoluția prezumata a veniturilor

In varianta scenariu 1 , realizarea obiectivului nu va genera venituri la bugetul Municipiului Bacau.

In varianta scenariu 2, realizarea obiectivului nu va genera venituri la bugetul Municipiului Bacau.

Rentabilitatea financiara a scenariului 2 se regăsește in Tabelul nr. 4 al Analizei economico-financiare.

 • 5. Sustenabilitatea proiectului

Din analiza fluxurilor de numerar înregistrat la sfârșitul fiecărui an reiese faptul ca proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor proiectului. Solicitantul prezintă modul in care in orizontul de timp al proiectului sursele de finanțare vor egala in mod consistent plățile an după an. Sustenabilitatea este demonstrata atunci când fluxul de numerar generat cumulat este pozitiv pentru toti anii luati in considerare. Consiliul local trebuie sa asigure din fonduri proprii contribuția proprie la investiție. Costurile operaționale (intretinere) vor fi suportate in întregime tot de către Consiliul Local. Aceasta face ca fluxul net de numerar cumulat sa fie negativ pe toata perioada analizata deoarece aceasta investiție nu produce venituri. Tabelul nr. 5

 • 6. Calculul principalilor indicatori financiari:

Profitabilitatea financiara a investiției a fost determinate prin estimarea ratei financiare de rentabilitate a investiției FRR/C pe baza fluxului de numerar net actualizat cu rata de actualizare de 5 % si prin calcularea venitului net actualizat al investiției VNA/C. Indicatorii financiari arata capacitatea beneficiilor financiare ale proiectului de a susține costul total cu investiția indiferent de sursele de finanțare ale acestuia. Faptul ca VNA/C este negativ, iar FRR/C este mai mic decât rata de actualizare arata ca proiectul necesita intervenție financiara din fonduri nerambursabile pentru a fi viabil.

Rata interna a rentabilității financiare a investiției este calculata luând in considerare costurile totale ale investiției ca o ieșire (împreuna cu costurile de exploatare), iar beneficiile ca o intrare. Ea masoara capacitatea veniturilor din exploatare de a susține costurile investiției.

De asemenea, s-a determinat si raportul cost/beneficii, unde costurile se refera la cheltuielile de exploatare pe perioada de referința, iar beneficiile se refera la veniturile obținute din exploatarea investiției.

Indicatorii financiari ai investiției

Valoare (Mii ron)

VALOAREA ACTUALIZATA NETA (20 ani)

- 639.228,991

RATA INTERNA DE RENTABILITATE (20 ani)

- 9,49%

VNA/C are o valoare negativa datorita fluxului de numerar negativ in primii ani de implementare, care datorita procedurii de actualizare, are un impact mult superior decât anii următori ai analizei când se înregistrează valori pozitive.

Determinarea rentabilitatatii financiare a investiției este prezentata detaliat in Tabelul 4 de mai sus.

Astfel proiectul necesita intervenție financiara, deoarece VNAF/C este negativ, iar RIRF/C este mai mica decât rata de actualizare (RIRF/C < 5)

 • d) Analiza economica; analiza cost-eficacîtate;

întrucât obiectul de investii are o valoare totala estimata ce nu depășește pragul pentru care documentația tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 s-a elaborat Analiza Cost Eficacitate.

Analiza cost-eficacitate este utilizata atunci când masurarea beneficiilor in termeni monetari este imposibila sau informațiile necesare sunt dificil de determinat sau in orice alt caz când orice încercare de a face o măsurare precisa monetara a beneficiilor ar fi dificila sau deschisa litigiului.

Analiza cost eficacitate va compara varianta scenariu 1 cu varianta scenariu 2.

In varianta scenariu 2 nu se vor mai realiza lucrările de amenajare a clubului pentru pensionari, fiind costurile mai mari.

Comparația economica a variantelor:

Varianta

Valoarea investiție

Observații

Fara TVA

CU TVA

Scenariu 1

713.856,75

845.636,87

îndeplinește obiectivele generale si specifice -valoare optima

Scenariu 2

722.685,83

856.128,24

îndeplinește obiectivele generale si specific -are o valoare mai mare

Pentru a fundamenta decizia de alegere a uneia dintre cele doua variante luate in calcul s-a folosit metoda analizei multi criteriale.

Analiza multi criteriala ia in considerare simultan o varietate de obiective in legătura cu intervenția evaluata.Ea facilitează considerarea ca in evaluarea investiției obiectivele decidentului public ar putea sa nu fie incluse in analiza financiara sau analiza economica. Premisele care au stat la baza rezultatului expus mai jos sunt următoarele:

Obiectivele au fost definite corespunzător fiind exprimate in variabile măsurabile Odata constituit vectorul obiectivelor li s-a atribuit o pondere reflectând importanta relativa a acestora

Analiza impactului a constat in analizarea pentru fiecare din criteriile alese a efectelor pe care le produce.Rezultatele in cazul de fata sunt calitative(judecata de merit)

Estimandu-se efectele intervenției exprimate in criteriile selectate li s-au acordat un anumit scor

Scorurile au fost agregate pe baza preferințelor relevate

Punctajul acordat a fost stabilit astfel, 4 (impact maxim) pentru varianta cu proiect si 1 (impact minim) pentru varianta fara proiect.

Analiza multicriteriala pentru alegerea proiectului, variantei)

Varianta 1: Scenariu 1

Scor

Pondere

Impact

Asigurarea unui nivel optim al calitatii vieții

4

0.4

0,4

Integrarea individului in comunitate

3

0.4

0,4

Imbunatatirea controlului factorilor de risc pentru individ

3

0.2

0.2

Total

10.0

Varianta 2: Scenariu 2

Scor

Pondere

Impact

Asigurarea unui nivel optim al calitatii vieții

4

0.4

1,6

Integrarea individului in comunitate

4

0.4

1,6

Imbunatatirea controlului factorilor de risc pentru individ

4

0.2

0,8

Total

12.0

Din analiza multicriteriala rezulta ca impactul Variantei 1: Scenariu 1 are un impact minimal pe când Varianta 2: Scenariu 2 are un impact relevant mai mare in conformitate cu metodologia folosita in ACB. Rezulta ca varianta 1 este varianta optima din punct de vedere tehnico-economic.

Investiția propusa va conduce la conformarea cu standardele sociologice UE si necesita o analiza economica foarte sofisticata in scopul de a decide daca proiectul va primi finanțare. In acest caz, procedura de evaluare ar trebui sa se bazeze mai degraba pe analiza cost-eficacitate. întrebarea relevanta pentru evaluare este "care este cel mai mic cost de conformare?.

Având in vedere ca investiția se incadreaza pe standardele de cost in vigoare rezulta ca Costul unitar dinamic sau Costul dinamic de generare se afla sub pragul limita.

Analiza de senzitivitate

întrucât obiectul de investiții are o valoare totala estimata ce nu depășește pragul pentru care documentajia tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 s-a elaborat Analiza Cost Eficacitate.

Analiza de senzitivitate si propune sa stabilească cat de sensibil va fi viitorul obiectiv la unele modificări ale variabilelor cheie, ce pot aparea in cursul exploatării sale viitoare si se concretizează in variații ale indicatorilor privind rentabilitatea financiara a proiectului - RIR (rata interna de rentabilitate) si VNA (venitul net actualizat).

Procedura urmata in realizarea prezentei analize a cuprins:

 • •   Identificarea variabilelor utilizate pentru calcularea ieșirilor si intrărilor analizei financiare si economice

 • •  Eliminarea variabilelor dependente din punct de vedere determinist care pot conduce la distorsiunea rezultatelor si la înregistrări duble.

 • •  Alegerea variabilelor conform analizei calitative a impactului lor.

 • •   Identificarea variabilelor critice

Variabilele critice care au fost identificate si care vor fi utilizate in cadrul analizei de senzitivitate sunt:

 • >   Cheltuielile cu investiția

 • >   Dinamica in timp a costurilor de operare-pret intervenție (intretinere )

Efectuând corelațiile necesare se concluzionează ca proiectul nu este sensibil la variația cheltuielilor de operare si nici la variația costurilor de investiție.

De asemenea analiza de senzitivitate a proiectului efectuata arata ca variația VAN este mai mica de 5% iar reducerea RIR este mai mica decât 1%, relevandu-se faptul ca proiectul nu este sensibil la modificarea acestor variabile.

 • e) Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

In cadrul acestui capitol sunt prezentate riscurile ce pot aparea pe parcursul derulării implementării si in perioada de funcționare a proiectului precum si masurile ce pot fi aplicate pentru reducerea acestora.

Riscuri identificate in perioada de implementare si operare pe perioada implementării proiectului putem identifica următoarele riscuri:

 • •   Costurile de investire vor fi mai mari decât bugetul alocat.

 • •   Creșterea tarifului practicat

Riscuri interne:

Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfășurare al activitatilor prevăzute in planul de acțiune al proiectului, in faza de proiectare sau in faza de execuție:

 • 1. Etapizarea eronata a lucrărilor;

 • 2. Erori in calculul soluțiilor tehnice;

 • 3. Executarea defectuoasa a unei/unor parii din lucrări;

 • 4. Nerespectarea normativelor si legislației in vigoare

 • 5. Comunicarea defectuoasa intre entitatile implicate in implementarea proiectului si executantii contractelor de lucrări si achiziții echipamente si utilaje.

Riscuri externe:

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul proiectului:

1 .Obligativitatea repetării procedurilor de achiziti datorita gradului redus de participare la licitații;

2.Obligativitatea repetării procedurilor de achiziții datorita numărului mare de oferte neconforme primite in cadrul licitațiilor;

3.Cresterea nejustificata a preturilor de achiziție pentru utilajele si echipamentele implicate in proiect:

Administrarea riscurilor interne ale proiectului:

1.ln planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de acțiune au fost prevăzute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

2.Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

 • 3. Managerul de proiect, impreuna cu responsabilul juridic si responsabilul tehnic se vor ocupa direct de colaborarea in bune condiții cu entitatile implicate in implementarea proiectului;

 • 4. Responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de execuție al lucrărilor, avand o bogata experiența in domeniu; se va implementa un sistem foarte riguros de supervizare a lucrărilor de execuție. Acesta va presupune organizarea de raportări parțiale pentru fiecare stadiu al lucrărilor in parte. Acestea vor fi prevăzute in documentația de licitație si la încheierea contractelor:

5.Se va urmări încadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevăzute;

6.Se va urmări respectarea specificațiilor referitoare la materialele, echipamentele si metodele de implementare a proiectului;

/.Datorita creșterii gradului de poluare pe parcursul executării lucrărilor de construcție, se va pune accent pe protecția si conservarea mediului înconjurător.

Administrarea riscurilor externe proiectului:

1 .Asigurarea condițiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piața, in vederea obținerii unui număr cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achiziție lucrări, echipamente si utilaje;

 • 2.Estimarea cat mai realista a creșterii preturilor pe piața.

Activitatea de decizie la nivel financiar

Sistemul va combina elementele esențiale ale funcției de înregistrare si control logic cu procesul de raportare metodica. Succint, prin activitatea decizionala înțelegem următoarele: alegerea strategiilor, alocarea intre activitati, revizuirea bugetului, verificarea contabila interna.

Analiza de senzitivitate studiază efectele asupra rentabilității investiției ale variabilelor individuale, ale variabilelor cheie ale modelului.

Analiza de risc evalueaza efectele variabilelor simultane ale acestora asupra RIR si VNF.

Alte mecanisme de gestionare a riscului

Reacția la Risc

Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se împart in următoarele categorii:

Evitarea riscului - implica schimbări ale planului de management cu scopul de a elimina apariția riscului;

Transferul riscului - imparii rea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de asigurare, garanții);

Reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al riscului;

Planuri de contingența - planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul apariției riscului.

 • 6. Scenariul/Optiunea tehnico-economica, optima, recomandata

  • 6.1. Comparația scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Cele doua scenarii isi propun doua lucruri similare ca tema de proiectare. Cele doua scenarii doresc sa realizeze un spațiu in care sa se poata desfasura in condiții optime activitatile recreeative si socializare pentru persoanele in varsta.

Abordările celor doua scenarii au, in consecința, puncte similare, determinate de factorii economici in funcție de piața serviciilor cu implicațiile pe care le are contextul social si economic al României asupra acestora.

In consecința, cele doua scenarii au identificat următoarele aspecte definitorii:

Criteriu: durata de funcționare

Varianta 1-Durata de funcționare a Clubului pentru pensionari este de 12 luni pe an (ianuarie-decembrie).

Varianta 2- Durata de funcționare a Clubului pentru pensionari este de 12 luni pe an (ianuarie-decembrie).

Cu privire la durata de funcționare ambele opțiuni asigura funcțiunea recreeativa in zona prin posibilitatea utilizării spatiuiui propus.

Criteriu: capacitate de primire

Varianta 1-Clădirea are capacitate de 62 de persoane in 2 schimburi

Varianta 2- Clădirea are capacitate de 62 de persoane in 2 schimburi

Ambele scenarii sunt favorabile.

Criteriu: diversitate funcționala

Varianta 1-Amenajarea are in componenta următoarele spatii:

Se vor amenaja următoarele spatii la parter:

Ac amenajat parter = 100,84 mp.

-Sala polivalenta - 31 locuri (in 2 schimburi - 62 locuri)

S = 71,13mp.

-Paza

S = 2,64mp.

-Baie

S = 5,82mp.

-Cabinet medical

S = 5,14mp.

-Chicineta

S = 5,16mp.

-Magazie sub scara

S = 1,12mp.

In zona de subpanta se vor amenaja următoarele spatii: Ac amenajat subpanta = 68,47 mp.

S = 18,08mp.

S = 5,36mp.

S = 10,72mp.

S = 10,61mp.


S=5,96mp.


-Hol

-Birou 1

-Birou 2

-Birou 3

-Cabinet specialitate

Ambele scenarii oferă spatii necesare acestor activitati dar Varianta 2 oferă niște finisaje la fațada mai scumpe, care cresc nejustificat costul investiției.

Criteriu: organizarea spațiala in urma intervenției

Varianta 1- Spațiul este ocupat echilibrat in acest scenariu, urmând o schema funcționala prezentata mai sus in detaliu.

Varianta 2- Si in aceasta propunere Spațiul este ocupat la fel ca in scenariul 1. Criteriu: Imagine arhitecturala reprezentativa

Varianta 1-Propunerea amenajării a urmărit crearea unei imagini arhitecturale reprezentative, reconoscibile.

Varianta 2-Si aceasta propunere creeaza o imagine arhitecturala plăcută.

La categoria imagine arhitecturala, ambele scenarii au un impact vizual pozitiv. Criteriu: execuție

Varianta 1-A se consulta devizul general.

Varianta 2-A se consulta devizul general.

Lucrările de construire se estimează ca vor implica eforturi in ambele variante.

Caicul scenariu 1.

Valoare totala de investiție (cu TVA) = 845.636,87 iei

Valoare C+M (cu TVA) = 570.894,15 lei

Calcul scenariu 2.

Valoare totala de investiție (cu TVA) = 856.128,24 lei

Valoare C+M (cu TVA) = 579.570,13 lei

Concluzii:

Scenariul 1 este mai economic decât Scenariul 2

 • 6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

Varianta propusa este Scenariul 1 ca varianta optima de implementat.

Deoarece:

Pentru varianta 1, proiectul ar fi implementat cu avantaje majore pe termen lung:

 • - Finisajul exterior se întreține mult mai ușor, costuri de reparații mai mici.

 • - Crearea de spatii amenajate ce sunt locuri ideale de recreere, relaxare si petrecerea timpului liber.

 • - Costurile de realizare in scenariul 1 sunt mai mici decât cele de la scenariul 2.

 • 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferent! obiectivului de investiții

 • a) indicatori maximali

SCENARIUL 1

Valoarea totala a obiectivului de investiții, cu TVA = 845.636,87 lei

Valoarea totala a obiectivului de investiții, fara TVA= 713.856,75 lei

Din care constructii-montaj (C+M) = 479.742,98 lei

SCENARIUL 2

Valoarea totala a obiectivului de investiții, cu TVA ™ 856.128,24 lei

Valoarea totala a obiectivului de investiții, fara TVA = 722.685,83 lei

Din care constructii-montaj (C+M) - A&1S&ZJ2 lei

 • b) indicatori minimali

Proiectul a analizat din punct de vedere tehnic si economic realizarea următoarelor obiective in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare:

 • - Amenajarea spațiului

 • -  Instalații electrice, termice, si sanitare aferente

 • c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabilit! in funcție de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții

  indicatori

  Indicatori proiect

  SCENARIUL 1

  Indicatori proiect

  SCENARIUL 2

  Suprafața amenajata parter (Ac)

  100,84mp

  100,84mp

  Suprafața desfasurata (P+subpanta)

  159,31 mp

  159,31 mp

  Valoarea lucrărilor de baza-C+M

  570.894,15

  579.570,13

  Alte costuri

  274.742,72

  276.558,11

  Valoarea investiției

  845.636,87

  856.128,24

  Numărul de beneficiari directi

  62

  62

  Cost investiție / mp

  5308,12 lei/mp

  5376,75 lei/mp

 • d) durata estimativa (proiectare+executie) a obiectului de investiții este de 12 luni.

 • 6,4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice functiunii preconizate d.p.d.v. al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

- Beneficiarul va depune toate diligentele necesare pentru a asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate. In acest sens vor fi respectate prevederile Certificatului de Urbanism si eventualele condiționări din avizele si acordurile de principiu eliberate de autoritatile competente. Pe parcursul derulării investiției se va urmări conformarea la normativele aplicabile domeniului construcțiilor, precum si respectarea de către constructor a codului muncii si a legislației aplicabile. Nu vor fi restricționate categorii de utilizatori de la folosirea acesteia.

Proiectul a fost întocmit in conformitate cu prescripțiile tehnice in construcții in vigoare.

Rezistenta mecanica si stabilitate

Proiectarea structurala a fost realizata in conformitate cu normativele in vigoare asigurând respectarea cerințelor de performanta specifice.

Securitate Ea incendiu

Toate elementele metalice utilizate în construcția subpantei sunt protejate împotriva coroziunii prin aplicarea unor vopsele nontoxice.

Igiena, sanatatea si mediul înconjurător

Obiectivul nu constituie o amenințare pentru igiena si sanatatea oamenilor.

Deseurile menajere se vor colecta in saci menajeri si ridicate de o firma de salubritate.

Siguranța si accesibilitatea in exploatare

Sunt eliminate cauzele care pot conduce la accidentarea utilizatorilor prin lovire, cădere, alunecare, punere accidentala sub tensiune, ardere, etc. in timpul efectuării unor activitati normale sau a unor lucrări de intretinere sau curățenie.

Protecție impotriva zgomotului

Obiectivul nu produce surse mari de zgomot.

Utilizarea sustenabila a resurselor naturale

Se vor folosi materiale pe cat posibil ecologice (mobilier lemn)


 • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice,ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare,alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate, sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Sursele de finanțare ale investiției propuse prin proiect se constituie in conformitate cu legislația in vigoare si constau din fonduri proprii.

 • 7. Urbanism, acorduri si avize conforme

  • 7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire-DA

  • 7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară- DA

  • 7.3. Extras de carte funciară-DA

  • 7.4. Actualizare documentație cadastrala- DA

  • 7.5. Avize conforme privind asigurarea utilităților - DA

  • 7.6. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului-DA

  • 7.7. Documentație Audit Energetic-DA

  • 7.8. Expertiza tehnica-DA

  • 7.9. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice - NU E CAZUL

B. PIESE DESENATE

CONSTRUCȚIE EXISTENTA

 • 1. Plan de incadrare in zona;

 • 2. Plan de situație - existent;

2’. Plan de situație coordonator rețele existente;

 • 3. Plan parter - existent

 • 4. Plan terasa necirculabila - existent

 • 4. Secțiune transversala - existent

 • 5. Fațada principala/posterioara - existent

 • 6. Fațada laterala dreapta/stanga - existent

2.Scenarîul/Optiunea tehnico-economica optima recomandata:

 • 1. Plan parter - propunere

 • 2. Plan subpanta - propunere

 • 3. Plan terasa necirculabila - propunere

 • 4. Secțiune transversala - propunere

 • 5. Fațada posterioara/laterala dreapta - propunere

 • 6. Plan fundatii-propunere

 • 5. Plan caroiaj metalic subpanta - propunere

 • 6. Detalii bordare goluri nou - propuse

 • 7. Instalații sanitare plan parter - propunere

 • 8. Instalații electrice plan parter - propunere

 • 9. Instalații electrice plan subpanta - propunere

 • 10. Instalații termice plan parter - propunere

 • 11. Instalații termice plan subpanta - propunere
S C SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Adresă Bacău. Slr. Constantin Ene.Nr.3.Judet Bacau CUI: RO 36886430, Nr.Rog.Com.: J4/4/2017 Tel: 0756264979

Email: office@sspmbacau.ro. Web: www.sspmbacau ro

Faza: DALI

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

REABILITARE PT 33, Strada Aviatorilor, cu destinația de Club al Pensionarilor, Mun. Bacau


VARIANTA 1 - zugrăveli cu var lavabil + vata bazaltica

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa (Racord^

6.000,00

1.140,00

7.140,00

2.2.

Racord Canalizare

6.000,00

1.140,00

7.140,00

2.3.

Alimentare cu energie electrica (Racord)

6.000,00

1.140,00

7.140,00

TOTAL CAPITOL 2

18.000,00

3.420,00

21.420,00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

2.500,00

475,00

2.975,00

3.1.1.

Studii de teren (studiu topografic+studiu geotehnicj

2.500,00

475,00

2.975,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1.000,00

190,00

1.190,00

3.3.

Expertiza tehnica

3.000,00

570,00

3.570,00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.5.

Proiectare

64.990,00

12.348,10

77.338,10

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate, documentație de autorizarea lucrărilor de interventii(DALI) si deviz general

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3.5.4.

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor(Doc cadastru+CU+Avize)

5.990,00

1.138,10

7.128,10

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

9.000,00

1.710,00

10.710,00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

40.000,00

7.600,00

47.600,00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanța

0,00

0,00

0,00

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2.

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistență tehnică

20.000,00

3.800,00

23.800,00

3.8.1.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

8.000,00

1.520,00

9.520,00

3.8.1.1.

Pe perioada de execuție a lucrărilor

5.000,00

950,00

5.950,00

3.8.1.2.

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3.000,00

570,00

3.570,00

3.8.2

Dirigintie de șantier

12.000,00

2.280,00

14.280,00

TOTAL CAPITOL 3

88.490,00

17.573,10

110.063,10

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

452.462,98

85.967,97

538.430,95

4.1.1.

Arhitectura

204.292,01

38.815,48

243.107,49

4.1.2.

Structura de rezistenta

172.619,40

32.797,69

205.417,09

4.1.3.

Instalații

75.551,57

14.354,80

89.906,37

4.1.3.1

Instalații sanitare

24.928,11

4.736,34

29.664,45

4.1.3.2

Instalații termice

24.355,19

4.627,49

28.982,68

4.1.3.2

Instalații electrice

26.268,27

4.990,97

31.259,24

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

280,00

53,20

333,20

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

3.500,00

665,00

4.165,00

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necisita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

18.750,00

3.562,50

22.312,50

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

474.992,98

90.248,67

565.241,65

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

10.000,00

1.900,00

11.900,00

5.1.1.

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

9.000,00

1.710,00

10.710,00

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.000,00

190,00

1.190,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

6.277,17

0,00

6.277,17

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

2.398,71

0,00

2.398,71

5.2.3.

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

479,74

0,00

479,74

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M

2.398,71

0,00

2.398,71

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1000,00

0,00

1.000,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 20%

115.596,60

21.963,35

137.559,95

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500,00

95,00

595,00

TOTAL CAPITOL 5

132.373,77

23.958,35

156.332,12

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice,încercări,rodaje,expertize la recepție

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

713.856,75

131.780,12

845.636,87

din care C + M(1.2+1.3+1.4+2+.4.1+4.2+5.1.1)

479.742,98

91.151,17

570.894,15

PROIECTANT,

ICIPALE BACĂU S.A.


S.C. SOCIETATEA DE SERVIClfPUBUCE

Pag 1

OBIECTIV:

Reabilitare PT 33 (zug lavabile+vata bazaltica )-vâri anta 1

OBIECTUL: Beneficiar:

Club al pensionarilor

Proiectant:

Proiect:

nr:

Executant:

Planșa:

nr:

Faza:

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrări

Obiectul Club al pensionarilor

Nr. cap./subcap. deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare (exclusiv TVA) lei

1

2

3

I. Lucrări de construcții si instalații

4.1

Construcții si instalații

452,462.98

4.1.1

[0013.1.1] Arhitectura zugrav lavabile

204,292.01

4.1.2

[0013.1.2] Rezistenta

172,619.40

4.1.3

[0013.1.3] Instalații sanitare

24,928.11

4.1.4

[0013.1.4] Instalații termice

24,355.19

4.1.5

[0013.1.5] Instalații electrice

26,268.27

TOTAL I

452,462.98

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

280.00

TOTAL II

280.00

III. Procurare

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

3,500.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

6.00

4.5

Dotări

18,750.00

4.6

Active necorporale

0.00

TOTAL III

22,250.00

IV. Probe tehnologice si teste

..... 62... J

Probe tehnologice si teste

0.00]

TOTAL IV

0.00

I

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

474,992.98

TVA 19%:

90,248.67

TOTAL VALOARE:

565,241.65

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

MUNICIPIUL BACĂU


/ ȘȘP


S C SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Adresă. Bacău, Str. Constantin Ene.Nr.3,Județ Bacau CUI. RO 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017 Tel: 0756264979

Email, office@sspmbacau.ro, Web: www.sspmbacau.ro

Faza: DALI

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

REABILITARE PT 33, Strada Aviatorilor, cu destinația de Club al Pensionarilor, Mun. Bacau

VARIANTA 2 - tencuiala structurata +vata bazaltica

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa (Racord)

6.000,00

1.140,00

7.140,00

2.2.

Racord Canalizare

6.000,00

1.140,00

7.140,00

2.3.

Alimentare cu energie electrica (Racord)

6.000,00

1.140,00

7.140,00

TOTAL CAPITOL 2

18.000,00

3.420,00

21.420,00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

2.500,00

475,00

2.975,00

3.1.1.

Studii de teren (studiu topografic+studiu geotehnicj

2.500,00

475,00

2.975,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1.000,00

190,00

1.190,00

3.3.

Expertiza tehnica

3.000,00

570,00

3.570,00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.5.

Proiectare

64.990,00

12.348,10

77.338,10

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate, documentație de autorizarea lucrărilor de interventii(DALI) si deviz general

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3.5.4.

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor(Doc cadastru+CU+Avize)

5.990,00

1.138,10

7.128,10

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

9.000,00

1.710,00

10.710,00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

40.000,00

7.600,00

47.600,00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanța

0,00

0,00

0,00

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2.

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistență tehnică

20.000,00

3.800,00

23.800,00

3.8.1.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

8.000,00

1.520,00

9.520,00

3.8.1.1.

Pe perioada de execuție a lucrărilor

5.000,00

950,00

5.950,00

3.8.1.2.

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3.000,00

570,00

3.570,00

3.8.2.

Dirigintie de șantier

12.000,00

2.280,00

14.280,00

TOTAL CAPITOL 3

88.490,00

17.573,10

110.063,10

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

459.753,72

87.353,21

547.106,93

4.1.1.

Arhitectura

211.582,75

40.200,72

251.783,47

4.1.2.

Structura de rezistenta

172.619,40

32.797,69

205.417,09

4.1.3.

Instalații

75.551,57

14.354,80

89.906,37

4.1.3.1

Instalații sanitare

24.928,11

4.736,34

29.664,45

4.1.3.2

Instalații termice

24.355,19

4.627,49

28.982,68

4.1.3.2

Instalații electrice

26.268,27

4.990,97

31.259,24

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

280,00

53,20

333,20

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

3.500,00

665,00

4.165,00

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necisita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

18.750,00

3.562,50

22.312,50

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

482.283,72

91.633,91

573.917,63

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

10.000,00

1.900,00

11.900,00

5.1.1.

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

9.000,00

1.710,00

10.710,00

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.000,00

190,00

1.190,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

6.357,37

0,00

6.357,37

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

2.435,17

0,00

2.435,17

5.2.3.

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

487,03

0,00

487,03

5.2.4.

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M

2.435,17

0,00

2.435,17

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1000,00

0,00

1.000,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 20%

117.054,74

22.240,40

139.295,15

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500,00

95,00

595,00

TOTAL CAPITOL 5

133.912,11

24.235,40

158.147,52

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice,încercări,rodaje,expertize la recepție

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

722.685,83

133.442,41

856.128,24

din care C + M(1.2+1.3+1.4+2+.4.1+4.2+5.1.1)

487.033,72

92.536,41

579.570,13

PROIECTANT,

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Pag 1

OBIECTIV:

Reabilitare PT 33 (decorativa+vata bazaltica )-varianta 2

OBIECTUL:

Club al pensionarilor

Beneficiar:

Proiectant:

Proiect:

nr:

Executant:

Planșa:

nr:

Faza:

j

I

F2 - CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrăriIR


Obiectul Club al pensionarilor

Nr. cap./subcap. deviz generai

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare

(exclusiv TVA)

lei

1

. . _______ 2

3

I. Lucrări de construcții si instalații

4.1

Construcții si instalații

459,753.72

4.1.1

[0013.1.1] Arhitectura tencuiala decorativa

211,582.75

4.1.2

[0013.1.2] Rezistenta

172,619.40

4.1.3

[0013.1.3] Instalații sanitare

24,928.11

4.1.4

[0013.1.4] Instalații termice

24,355.19

4.1.5

[0013.1.5] Instalații electrice

26,268.27

TOTAL 1

459,753.72

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

280.00

TOTAL II

280.00

III. Procurare

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

3,500.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

4.5

Dotări

18,750.00

4.6

Active necorporale

0.00

TOTAL III

22,250.00

I ... ....... _.  . .

IV. Probe tehnologice si teste

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

TOTAL IV

0.00

I

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

482,283.72

91,633.91

TOTAL VALOARE:

_______ 573,917.63

Pr. 30/2018

Construire REABILITARE PT 33, STRADA AVIATORILOR, CU DESTINAȚIA DE CLUB AL PENSIONARILOR

Amplasament - Strada AVIATORI nr. 23B, Municipiul Bacau, Județul Bacau

Beneficiar - Municipiului Bacau

Lista dotări

 • -  Mese - 13 buc.

 • -  Scaune lemn cu spatar- 38 buc.

 • -  Birouri lemn - 5 buc.

 • -  Computer-1 buc.

 • -  Televizor - 1 buc.

 • -  -Frigider™ 1 buc.

 • -  Cuptor cu microunde - 1 buc.

<■'         - Combina muzicala - 1 buc.

 • -  Storcător de fructe - 1 buc.

 • -  Dulapuri tip etajera - 3 buc.

 • -  Dulap medicamente - 1 buc.

 • -  Set matura cu faras - 2 buc.

 • -  Galeata plastic -1 buc.

 • -  Mop cu coada -1 buc.

 • -  Coșuri gunoi plastic - 5 buc.

 • -  Coșuri de gunoi cu pedala - 5 buc.

 • -  Dozator de săpun - 2 buc.

 • -  Port-prosop - 2 buc.

 • -  Prosoape bumbac - 2 buc.

 • -  Dezifenctant WC (370ml) - 2 buc.

 • -  Perii WC - 2 buc.

 • -  Detergenti pardoseli (5!) - 1 buc.

 • -  Săpun lichid (5I) -1 buc.

? ,           - Saci menajeri (35I) - 1 set

V        - Fete de masa -12 buc.

 • -  Prosoape de bucătărie din hârtie - 5 buc.

 • -  Set tacâmuri de unica folosința - 62 buc.

 • -  Farfurii intinse de unica folosința - 62 buc.

 • -  Pahare de unica folosința -124 buc.

 • -  Șervetele de masa - 2 seturi

 • -  Joc de sah - 2 buc.

 • -  Joc de remi - 2 buc.

 • -  Joc de table - 2 buc.

Total Estimativ Dotări = 18.750,00 lei (fara TVA)

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Tabel 1: Cheltuieli de operare scenariu 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Reabilitare PT33, Strada Aviatorilor, cu destinația de Club al Pensionarilor

Total costuri recurente

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

Costuri de intretinere curenta

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

Costuri de reparații

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Tabel 2 Cheltuieli de operare scenariu 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Reabilitare PT33, Strada Aviatorilor, cu destinația de Club al Pensionarilor

Total costuri recurente

0,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

Costuri de întreținere curenta

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

Costuri de reparații

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

Tabel 3 Cheltuieli de operare -contribuția proiectului

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Reabilitare PT33, Strada Aviatorilor, cu destinația de Club al

Pensionarilor

Total costuri recurente

-50,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

Costuri de întreținere curenta

-30,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

Costuri de reparații

-20,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

Tabel 4 Determinarea ratei interne de rentabilitate financiara

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Reabilitare PT33, Strada Aviatorilor, cu destinația de Club al Pensionarilor

Total Venituri

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Venituri din exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Valoare reziduala

107.078,513

Total costuri recurente

-50,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

Costuri de intretinere curenta

-30,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

•10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

Costuri de reparații

-20,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

Total cu investiția de baza

Costuri totale cu realizarea investiției

713.866,76|

Total costuri

713.806,750

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-107.098,513

Flux de numerar net

-713.806,750

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

107.098,513

Factor de actualizare (5%)

0,952

0,907

0,864

0,823

0,784

0,746

0,711

0,677

0,645

0,614

0,585

0,557

0,530

0,505

0,481

0,458

0,436

0,416

0,396

0,377

Flux de numerar actualizat

-679.815,952

18,141

17,277

16,454

15,671

14,924

14,214

13,537

12,892

12,278

11,694

11,137

10,606

10,101

9,620

9,162

8,726

8,310

7,915

40.364,303

VNAF/C

-639.228,991

RIRF/C

-9,49%

Tabel 5 Determinarea sustenabilitatii financiare

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Reabilitare PT33, Strada Aviatorilor, cu destinația de Club al

Pensionarilor

Total Ieșiri

713.806,750

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

Cheltuieli de investiții

713.856,750

Cheltuieli de operare

-50,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

Total intrări

713.856,750

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Surse proprii si guvernamentale

713.856,750

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Venituri din operare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Finanțare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Flux de numerar net

50,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

Flux de numerar cumulat

50,000

70,000

90,000

110,000

130,000

150,000

170,000

190,000

210,000

230,000

250,000

270,000

290,000

310,000

330,000

350,000

370,000

390,000

410,000

430,000

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Scara 1:5.000
Zona studiata


Nomenclatura : L - 35 - 54 - B - d - 3 - II


ORO'NUt

din ROW^i,A
Alexandra

ĂNAflESCU


U'l’lfo..

SSP

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A


Nr.Reg.Com.: J4/4/2017


PSUEiEAPROECnoi: Reabilitare PT33, Strada Aviatorilor, cu destinația de Club al Pensionarilor

AMPLA8A1EXÎ: Strada Aviatori nr. 23 B, Mun. BACAU, Jud. BACAU

BEMESOAR: Municipiul Bacau


PROIECT NR. 30


DIN: 2018


NUME:


SEF PROIECT :


PROIECTAT:


DIRECTOR:2018


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA


PLANȘA:

A0
NUME:

SEMÎ^TU^A

SEF PROIECT:

C.Arh.Panaitescu Alexandru

PROIECTAT :

C.Arh.Panaitescu Alexandru

\ I

DIRECTOR:

Ing.Zaharia Nicolae

\l IMBasa
Verificator


S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.APlan Terasa Necirculabîla Existenta


Nr.


PROIECT NR. 30PLANȘA:

A3


+ 5,20 ■V.


+ 4,05 V—


B/


-0,20

-0,37 -srzr:


atic din zidărie de cărămidă planseu din chesoane prefabricate din b.a. grinda prefabricata din beton armat tamplarie metalica cu geam clar


777,5


+ 5,20

v


CO ■^t


o


CXJ co


cn cc


o


©7


7
stâlp prefabricat


ZONA STUDIATA


co CD CQ


7+ 4,05 AZ


tamplarie metalica ce se va dezafecta


+ 2,62

V~.....


zidărie cărămidă plina ce se


placi din beton ce se dezafectează\.\Vplaca din beton 10 cm.

strat pietriș______________

pamant natural


i


c<>

. < f


1/va dezafecta


-0,20

-0,37 y-1MOI


o \


ORDINUL ARHIȚECPLOR I

Dir^ROMÂNț*


I

I __ i fyXMAlTESCU i


2458


fxandru


Verificator atest, tehn. nr,

Verificator


Nume


Semnătura


CerințaS.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Nr.Reg.Com.: J4/4/2017


denumirea proiectului Reabilitare PT33, Strada Aviatorilor, cu destinația de Club al Pensionarilor AMPLASAMENT: Strada Aviatori nr. 23 B, Municipiul BACAU, Județul BACAU BENEFICIAR: Municipiul Bacau


NUME:


SEF PROIECT:


PROIECTAT:
Secțiune Transversala Existenta

tehn. nr.


Verificator


Nume


Semnătură


Cerința


Nr. /SSP


S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Nr.Reg.Com.: J4/4/2017 >


DENLAIIREA PROIECTULUI Reabilitare PT33, Strada Aviatorilor, cu destinația de Club al Pensionarilor

AMPLASAMENT: Strada Aviatori, Municipiul BACAU, Județul BACAU

BENEFICIAR: Primăria Mun .Bacau


PROIECT

NR. 30


DIN:

2018


SEF PROIECT:


PROIECTAT :Fațada Principala Fațada Posterioare Existente


FAZA:

DALI


PLANȘA:

A5


atic var alb


tamplarie metalica cu geam clar soclu var alb+ 1,80

-0,20


+ 0,15
S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.ASEF PROIECT:


PROIECTAT :denumirea PROIECTULUI Reabilitare PT33, Strada Aviatorilor, cu destinația de Club al Pensionarilor AMPLASAMENT: Strada Aviatori, Municipiul BACAU,

Județul BACAU

BENEFICIAR: Primăria Mun .Bacau


Fațada Laterala Dreapta Fațada Laterala Stanga Existente


DIN:

2018PLANȘA:

A6

1

2

1831

3

T1

4

5
^'i AP'H'Sa°P

ntN


DIN:

2018REDACTAT:


C.ARH. ALEX PANAITESCU

ING. TUDORACHE SIMONA Sț ING. ZAHARIA NICOLAEI2.r


Plan Subpanta - Propunere


FAZA:

DAU


PLANȘA:

A8perete din gips-carton + vata minerala


perete din gips-carton + vata minerala propus


T^mplarie PVC nou
ZONA OCUPATA CONDUCTE TERMICE


pardoseala gresie propusa

placa din beton propusa C12/15 slab armata strat de pietriș


NUME:


SEF PROIECT:


REDACTAT:


DIRECTOR:


Birou 2


leum pe tabla striata

i propusa + 2 26


tidarie BCA nou


stâlp metal propus


zzz7z/z^/////<:/<;/////z//zzzz


Nr.Reg.Com.: J4/4/2017


DIN:

2018Secțiune Transversala T'-T' Propunere


FAZA:

DAU


PLANȘA:

A 10+ 3,75


fereastra PVC nou propusa


+ 2,60


+ 2,10


usa acces PVC nou propusa


±0,00


JL37


FAȚADA PPOSTERIOARA


zugrăveli var alb

787,5

zona studiata


fereastra PVC nou propifea


Verificator


Nume


Semnătură


Cerința


S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A


Nr.Reg.Com,: J4/4/2017


DENUMIREA PROIECTULUI Reabilitare PT33, Strada Aviatorilor, cu destinația de Club al Pensionarilor

AMPLASAMENT: Strada Aviatori nr. 23 B, Municipiul BACAU, Județul BACAU

BENEFICIAR: Municipiul Bacau


NUME:


Nr. /


PROIECT NR. 30


DIN:

2018


SEF PROIECT:


REDACTAT :


DIRECTOR:Fațada Posterioare Fațada Laterala Dreapta PropunereFAZA:

DALI


PLANȘA:

A 11


isele surit valabile numai cu semnătură si stampila in original. In caz contrar, proiectantul isi declina orice responsabilitate.Bordare gol de usa (25x50)


CM LO

15

15

O Q_

E

LO

CM

IO

CM

IO

O

Q

'r_

LL

CXI

CM

II _______1

Q

LO CM

CM

15

15


1

1

21etr. 08/15

L = 0,95 m


 • - Clasa de expunere: XC1 (construcție civila cu expunerea elementelor la exterior si interior)

 • - Clasa de durabilitate: D 12/20

 • - Raport A/C: 0,65; CEM142,5 R, Ciment Portland


Beton conform CP 012-1/2007 si P100-1/2013

- C 16/20 - in grinzi; C1 0,20- Dmax 18 - S3

Otel beton conform ST 009 -2011, clasa de ductilitate C, alungirea la forța maxima de minim 7,5%

-PC 52

-OB37; Sirma de legat
L

»------


Verificator


Nume


Semnătura


grinda propusa (2


stâlp existent


L = 1,50 m


Cerința


SSP


S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

x

Nr.Ree.Com.: J4/4/2017


DENUMIREA PR0ECTU.Ul:ReabIlltare PT33, Strada Aviatorilor, cu destinația de Club al Pensionarilor

AMPLASAJENT: Strada Aviatori nr. 23 B, Municipiul BACAU, Județul BACAU

BENEFICIAR: Municipiul Bacau


Nr. /

PROIECT

NR. 30

DIN:

2018


NUME:


SCARA


SEF PROIECT:


PROIECTAT:


DIRECTOR:FAZA:

DALI


Detalii Bordare goluri nou propuse


PLANȘA:

R3//A-      r.      AV

ll^        .'I 7-,

p c '      s

•—  e              —

l<£                      -o

V".     J-         *>;

\\VP.              J r^f1

R3            R4

1

h sub

1 H sut

grinzi me tavan sc

talice = 1, andura =

95m. 2,13cm.


Verificator atest, tehn. nr.

Verificator

Nume

Semnătură

Cerința

Nr. /

Jlfe,

SSP

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

DENUMIREA PROIECTULUI :Reabllltare PT33, Strada Aviatorilor, cu destinația de Club al Pensionarilor AMPLASAMENT: Strada Aviatori, Municipiul BACAU,

Județul BACAU

BENEFICIAR: Primăria Mun .Bacau

PROIECT NR. 30

DIN:

2018

NUME:

SEMN^ȚURA

SCARA

1:50

Instalații Termice Plan Parter

FAZA:

DALI

SEF PROIECT:

C.ARH. ALEX PANAITESCU,

PROIECTAT :

ING. LUCIU RAZVAN SILVIU

A

Mns

PLANȘA:

IT1

DIRECTOR:

ING. NICOLAE ZAHARIA ICASERIE TERMOENERGY


R11


Birou 1 pard. linoleum S = 5,35mp.


Cabinet specialitate pard. linoleum S = 5,97mp.


pard. linoleum S = 10,72mp.


pard. linoleum S = 10,61 mp.


S = 18,08mp. pard. linoleum


h sub grinzi beton = 1,73m H sub tavan beton - 2.17mHOL CASERIE TERMOENERGY


11


---Conducta agent termic tur --Conducta agent termic retur Radiator Coloana agent termic


S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A


Nr.Reg.Com.: J4/4/2017


DENUMiREAPROlECTULUl:Reabllltare PT33, Strada Aviatorilor, cu destinația de Club al Pensionarilor AMPLASAMENT: Strada Aviatori, Municipiul BACAU,

Județul BACAU

BENEFICIAR: Primăria Mun .Bacau


PROIECT

NR. 30


DIN:

2018


NUME:


SEF PROIECT:


PROIECTAT:Instalații termice Plan Supanta


FAZA:

DALI


PLANȘA:

IT 2oo


CslCASERIE TERMOENERGY


HOL CASERIE TERMOENERGY


magazie sub


tptaycbgresie; S


scara


tr


OOi


TEGTDF’


95m.

2,13un


Sala


ri pard. gresie ,13mp.


Chicineta pard. gresie S = 5,16mp.


•>

■>

*nJ

J

...


LEGENDA:

Comutator de capat in construcție normala, montaj ingropat întrerupător monopolar in construcție normala, montaj ingropat Comutator monopolar in construcție normala, montaj ingropat Priza ST cu CP, dubla, monofazata, in construcție normala, 240V/16A, montaj ingropat

Receptoare monofazate dedicate

Senzor de prezenta

Tablou electric

Buton de scoatere din funcțiune a iluminatului de securitate împotriva panicii (Bo - NÎ, cu autoreținere) și comenzii manuale locale de punere sub tensiune (Bp - ND, cu autoreținere)


Circuit electric de iluminat, conductoare din cupru FY1,5mmp, introduse in tub de protecție sub tencuiala

Corp de iluminat fluorescent, liniar, cu dispersor, 4x18W, montaj aparent, IP20

Corp de iluminat fluorescent, liniar, cu dispersor, 2x18W, montaj aparent, IP54


Circuit electric de forța, conducto

FY2,5mmp, introduse in tub de protecfie sub tencui^ța


pESIRE|


Corp de iluminat tip aplica, echipat cu o lampa fluorescenta compacta 1x25W, montaj aparent, IP65

Corp de iluminat de securitate cu acumulator tip CISA- Tempora -2x8W, montaj aparent pentru exterior IP65

Corp de iluminat de securitate cu acumulator tip CISA- Tempora -2x8W, montaj aparent

Corp de iluminat de securitate împotriva panicii echipat cu kit de emergență, 4x18W


NumeSEF PROIECT:


PROIECTAT :


Semnătură


Cerința


S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A


Nr.Reg.Com.: J4/4/2017


DENUMIREA PROIECTULUI Reabilitare PT33, Strada Aviatorilor, cu destinația de Club al Pensionarilor

AMPLASAMENT: Strada Aviatori, Municipiul BACAU, Județul BACAU

BENEFICIAR: Primăria Mun .Bacau


Nr. /

PROIECT

NR. 30

DIN:

2018


NUME:Instalații electrice Plan Parter


FAZA:

DALI


PLANȘA:

IE 1

TEG


TDP


TDSDDRMT ld=100mA


LEGENDĂ:


CYY-F 5X4mmp


CYY-F 5X4mmp


DMT

DDMT


DDRMT


BPE


BPPE

PE


întrerupător manual cu protecție magnetică și termică disjunctor automat cu protecție magnetică și termică disjunctor automat diferențial cu protecție magnetică și termică

bară pentru conectarea conductoarelor de echipotențializare și / sau de protecție bară principală de legare la pământ conductoare de protecție


NOTE:

 • - Tablourile electrice vor avea spațiu de rezerva de minim 25%;

 • - Execuția tablourilor electrice se va realiza in conformitate cu Standardul SR -EN 60439.1 /02;

 • - Tablourile electrice se vor executa de către o firma atestata in acest domeniu si va fi insotit de toate probele de specialitate;

 • - La execuția tabloului electric se vor respecta specificațiile din schema monofilara a acestuia:

 • - La tabloul electric, nulul de lucru (N) va fi diferit de nulul de protecție (PE); -înainte de începerea lucrărilor se vor consulta planșele, memoriul tehnic și caietul de sarcini;

 • - Orice neconcordanță/nepotrivire din teren și prezentul proiect va fi adus ia cunoștința proiectantului pentru rezolvare/remediere în timp util;

 • - Orice modificare a prezentului proiect se realizează doar cu acordul scris al proiectantului.
-conductele de apa

-coloane de încălzire -elementele metalice

- ale construcțieiîntrerupător manual 4P


TDP - Tablou distribuție parter

Pi= 11,702 kW

Pa= 9,95 kW


3LNPE


DDRMT ld=30mA


CYY-F 3X1.5mmp


5 LL, 360 W


TDP - Tablou distribuție supanta

Pi= 6,068 kW

Pa= 5,15 kW


3LNPE
întrerupător automat cu protecție la curent diferențial/rezidual


aparat de protecție la supratensiuni SPD


—X—.  intrerupnkn automai 4P

i      întrerupător automat cu proiecție la

‘*‘*1^ » vj curentdifcreniiaVrczidual

(2)     aparat de proiecție la supratensiuni tip 2

NOTA

 • - pentru realizarea schemei se wr utiliza numai aparate si echipamente omologate care au caracteristicile tehnice si parametrii dc funcționare conform acestui proiect

 • - protc-ctu la scurtcircuit a ctrcuitckr se va realiza cu

_ Tubun de protecție din PVC rigid, pozate sub u tcncuula.

intrcrupatoarc automate-.


DDRMT ld=30mA 


CYY-F 3X1.5mmp


6LL, 216 W


DDRMT ld=30mA


DDRMT ld=30mA


DDRMT ld=30mA


DDRMT ld=30mA


DDRMT ld=30mA


DDRMT ld=30mA


DDRMT ld=30mA


DDRMT ld=30mA 


CYY-F 3X1.5mmp


CYY-F 3X1.5mmpCYY-F 3X2.5mmp


CYY-F 3X2.5mmp


CYY-F 3X2.5mmp


CYY-F 3X2.5mmp


CYY-F 3X2.5mmp


CYY-F 3X2.5mmp


2 LL, 50 W


instant acm, 2000 W


instant acm, 2000 W


2 LP, 2000 W


3LP, 2000 W


3LP, 2000 W


rezervaCYY-F 3X2.5mmp


Verificator atest, tehn. nr.


Verificator


SEF PROIECT:


PROIECTAT:


rezerva


r-n

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MU ’ALE BACĂU S.A

--- <~;//

xw,            <k//

Nr.RggȘ&m.: J4/4/2Qty//

SCARADENUMIREA PROIECTULUI Reabilitare PT33, Strada Aviatorilor, cu destinația de Club al Pensionarilor AMPLASAMENT: Strada Aviatori, Municipiul BACAU,

Județul BACAU

BENEFICIAR: Primăria Mun .Bacau


NUME:Instaiatii electrice

Schema monofilara tablou electric
PROIECT NR. 30


DIN:

2018


FAZA:

DALI


PLANȘA:

IE 3S.C. PERCON INSTALAȚII S.R.L. - IAȘI

J 22 - 1394 - 2002

PROIECTARE CONSTRUCȚII, INSTALAȚII, EXPERTIZE TEHNICE, EVALUĂRI IMOBILIARE, ASISTENTA TEHNICA IN CONSTRUCȚII

Str. Tutora, nr. 18, BL Dl, Sc. A, Parter, țasi -Q teL 0332/802142; 0722687167 și 072268^^2}


RAPORT EXPERTIZĂ TEHNICĂ

REABILITARE P.T33, STRADA AVIATORI, CU

DESTINAȚIA DE CLUB AL PENSIONARILOR

I

Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul BacăufX.2 |
S.C. PERCON INSTALAȚII S.R.L. - IAȘI J22 - 1394 - 2002


RAPORT


EXPERTIZĂ TEHNICĂ


Pentru


REABILITARE P.T33, STRADA AVIATORI, CU DESTINAȚIA DE CLUB AL PENSIONARILOR J

Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău


Colectiv elaborare

Dr.ing. Ion Șerbânoiu...........

Expert tehnic atestat


Dr.ing. Emilian Țurcanu


■ li


S.C. PERCON INSTALAȚII S.R.L. - IAȘI

J22 - 1394 - 2002

PROIECTARE CONSTRUCȚII, INSTALATE, EXPERTIZE TEHNICE, EVALUĂRI IMOBILIARE, ASISTENTA TEHNICA IN CONSTRUCTU


Str. Tutora, nr. 18, BL Dl, Sc. A, Parter, tel 0332/802142; 0722687167 și

CUPRINS


 • 1. Obiectul expertizei

 • 2. Motivarea expertizei

 • 3. Documente și acte normative care au stat la baza elaborării raportului de evaluare tehnică

  • 3.1. Legislația în vigoare

  • 3.2.   Reglementări tehnice utilizate la expertlzare

  • 3.3.   Nivelul reglementărilor de proiectare applicate

 • 4. Date generale despre Punctul Termic 33 (P.T.33)dln Str. Aviatori,

Municipiul Bacău, Județul Bacău

 • 4.1 Descrierea succintă a sistemului constructiv șl structural a clădirii

 • 4.2.   Caracteristicile geometrice ale Punctului Termic 33 (P.T.33) din Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău

 • 4.3.   Date si caracteristici de identificare ale amplasamentului Punctului Termic

33 (P.T.33) din Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău

 • 4.4. Date si caracteristici de identificare a tipului de fundații

 • 4.5. Date si caracteristici de Identificare a structurii de rezistență

 • 4.6. Date si caracteristici de identificare a planșeulul

 • 4.7. Identificarea eventualelor defecte sau deficiente de alcătuire a elementelor

 • 5. Stabilirea, împreună cu beneficiarul lucrării, a obiectivelor, de performanță,

urmărite.

 • 6. încadrarea construcției, conform P100 -1/2013

 • 7. Principii privind evaluarea seismică a structurilor aferente clădirilor existente

 • 7.1 Categorii de evaluare seismică

 • 7.2 Metodologii de evaluare seismică a structurilor

 • 7.3 încadrarea în clase de risc seismic

 • 7.4 Definirea Indicatorilor seismic

 • 7.5 Valori limită ale claselor de risc seismic

 • 7.6 Definirea nivelului de cunoaștere (KL) și a factorilor de încredere (CÎ)

 • 7.7  Intervenții structurale șl constructive

 • 8. Evaluarea seismică efectivă a structurilor de rezistență a Clădirii

Punctului Termic 33 (P.T.33) din Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău

 • 8.1. Argumentarea alegerii metodologiei de nivel 2 privind Investigarea structurilor de rezistență

  Page.


 • 8.2 Cuantificarea indicatorilor seismici și încadrarea în clase de risc seismic

pentru structura Clădirii Centralei Termice

 • 8.3 Evaluarea calitativă a Indicatorilor seismici "Ri" și "R2" pentru Clădirea Punctului Termic 33 (P.T.33) din Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul

Bacău

 • 8.3.1. Evaluarea indicatorului seismic "Ri"" pentru Clădirea

Punctului Termic 33 (P.T.33)

 • 8.3.2. Evaluarea indicatorului seismic "R2" pentru Clădirea Centralei Termice

 • 8.3.3. Evaluarea cantitativă (prin calcul) a indicatorilor

seismici "R3" Clădirii Punctului Termic 33 (P.T.33) din Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău

 • 8.3.4. Stabilirea clasei de risc seismic pentru situația existentă Pentru Clădirea Centralei Termice


 • 9. Propuneri de intrevențle

 • 9.1 Fundamentarea soluțiilor de Intervenție

 • 9.2 Soluțiile de intervenție propuse pentru Punctul Termic 33 (P.T.33) din Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău

 • 9.2.1 Soluția de intervenție minimală pentru consolidarea Imobilului

Punctul Termic 33 (P.T.33) din Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău

 • 9.2.2 Soluția de Intervenție maximală pentru consolidarea imobilului Punctul Termic 33 (P.T.33) din Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău

 • 9.2.3. Lucrări noi propuse (finisaje, Izolații, instalații)

 • 10. Concluzii șl recomandăriANEXE

 • 1. Anexa foto


 • 2. Anexa A - Breviar de calcul

 • 3. Anexa 1 - Plan de situație

 • 4. Anexa 2 - Plan parter - existent

 • 5. Anexa 3 - Secțiune transversală - existentă

 • 6. Anexa 4 - Fațadă principală și posterioară - existente

 • 7. Anexa 5 - Fațade lateral dreapta, stânga - existente

 • 8. Anexa 6 - Plan terasă necirculabilă existente

 • 9. Anexa 7 - Plan parter - propunere

 • 10. Anexa 8 - Plan subpantă - propunere

 • 11. Anexa 9 - Secțiune transversală - propunere

 • 12. Anexa 10 - Plan terasă necirculabilă propunere

 • 13. Anexa 11 - Fațadă principală șl posterioară - propunere

 • 14. Anexa 12 - Fațade lateral dreapta, stânga - propunere

Page'S.C. PERCON INSTALAȚII S.R.L. • IAȘI J22 - 1394 - 2002

PROIECTARE CONSTRUCTH, INSTALATE, EXPERTIZE TEHNICE, EVALUĂRI IMOBILIARE, ASISTENTA TEHNICA IN CONSTRUCȚII Str. Tutora, nr. 18, BL Dl, Sc. A, Parter, Iași tel 0332/802142; 0722687167 și 0722687192

RAPORT DE EVALUARE TEHNICĂ

REABILITARE P.T33, STRADA AVIATORI, DESTINAȚIA DE CLUB AL PENSIONARIL Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bac1. Obiectul expertizei


Primăria Municipilui Bacău, Calea Mărășești, nr. 6, Municip Bacău, solicită, elaborarea unui raport de evaluare tehnică pentru obi Reabilitare P.T.33, Strada Aviatori, Destinația de Club al Pension în Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău.


Expertiza tehnică are în vedere stabilirea stării tehnice a Imobilului menționat, Reabilitare P.T.33, Strada Aviatori, Destinația de Club al Pensio rilor, amplasat în Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău, stabilită pe baza Norm lui P100 din 2013, a celorlalte norme și normative în vigoare la data elaborării expertizei - septembrie 2018.

Punctul Termic 33, (P.T.33), amplasat în Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău presupune un singur tronson, regim de inaltime - PARTER, de formă dreptunghiulară în plan, cu lungimea de 18,30 m și lățimea de 15,50 cu înălțimea H = 4.58 m.


Beneficiarul nu deține documentația de execuție a Imobilului și cu atât mai mult nu deține documente corespunzătoare cărții construcției. în continuare ne bazăm pe raționamentele șl calculele de rezistență pe releveele efectuate în teren, pe constatările efectuate la fața locului, pe sondajele efectuate și nu în ultimul rând pe proiectul tip pentru centrale termice utilizat la nivelul anilor când a fost edificat imobilul.

Punctul Termic analizat a suportat toate marile seisme ale secolului trecut de la noi din țară (1986,1990) șl la care nu s-a efectuat nici un fel de consolidare.

Evaluarea tehnică este întocmită în conformitate cu Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor (H.G. Nr. 925/1995, art. 15), care precizează că raportul de expertiză trebuie să cuprindă, după caz, cercetări, experimentări sau încercări, studii, reievee, anaiize și evaiuări necesare pentru cunoașterea stării tehnice a unei construcții existente... Jn vederea fundamentării măsurilor de intervenție. Această activitate se efectuează....în vederea determinării, în orice stadiu, a stării tehnice a construcției pentru evaluarea capacității ei de satisfacere a cerințelor conform legii.

în conformitate cu art. 17 al aceleiași legi, prezentul raport de expertiză tehnică de $ calitate cuprinde soluții și măsuri care se impun pentru fundamentarea tehnică și economică   5 a deciziei de Intervenție ce se însușește de către proprietari! sau administratorii construcțiilor.

în prezentul referat de expertiză se stabilesc, pentru structura Punctului Termic 33 (P.T.33), Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău, amplasat în Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău - nivelul de asigurare ia seism, încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare evaluărilor calitative șl cantitative șl se stabilesc soluțiile de principiu pentru Intervenție, în conformitate cu legislația, reglementările tehnice șl a temei de proiectare.

Concluziile privind gradul de asigurare și soluția de intervenție, conținute în prezentul referat de expertiză, vor sta la baza elaborării documentațiilor ulterioare pentru intervenție la elementele structurale respective.

în conformitate cu art. 17 al aceleiași legi, prezentul raport de expertiză tehnică de calitate cuprinde soluții și măsuri care se impun pentru fundamentarea tehnică și economică a deciziei de intervenție ce se însușește de către proprietarii sau administratorii O construcțiilor.

Concluziile privind gradul de asigurare șl soluția de Intervenție, conținute în prezentul referat de expertiză, vor sta la baza elaborării documentațiilor ulterioare pentru Intervenție la elementele structurale respective.

 • 2. Motivarea expertizei

Motivele pentru care s-a decis efectuarea expertizei pentru obiectivul: Punct Termic 33 (P.T.33), Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău, amplasat în Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău sunt următoarele:

* Executată In perioada 1970 - 1979, după spusele celor care au participat la documentarea pe teren, construcția în cauză supusă expertizării a suportat următoarele seisme:

■ Seismul din 4 martie 1977 de grad M= 7,2 pe scara Rlchter;

• Seismul din 31 august 1986 de grad M= 7,0 pe scara Rlchter;

■ Seismul din 30 - 31 mai 1990 de grad M= 6,7 respectiv 6,1 pe scara O                  Rlchter;

° Seismul din 22 noiembrie 2014 de grad M= 5,7 pe scara Rlchter;

■ Seismul din 23 septembrie 2016 de grad M= 5,3 pe scara Rlchter;

■ Numeroase seisme pe parcursul anilor de intensități mal mici, dar care pot afecta structura de rezistență a clădirilor;

* Reevaluarea rezistenței mecanice șl stabilității construcției în cauză, pentru a stabili în ce măsură aceasta satisface exigența "rezistență mecanică și stabilitate" din Legea nr. 10 din 1995, modificată și completată cu Legea 177 din 2015 șl Legea 163 din 2016, având ca bază Normativul P100 din 2013 precum și normele șl normativele în vigoare în noiembrie - decembrie 2017;

* Calculul static a structurii de rezistență a clădirii Punctului Termic 33 (P.T.33), Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău, amplasat în Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău - pentru a verifica dacă este satisfăcută cerința de rezistență mecanică și stabilitate conform Legea nr. 10 din 1995, modificată și completată cu Legea 177 din 2015 și Legea 163 din 2016;

'O


Page


 • * Recomandări privind consolidarea structurii de rezistență - dacă acest lucru rezultă ca necesar din calculul elementelor consolidate;

 • * Argumentarea posibilității de reabilitare funcțională în vederea schimbării destinației pentru o parte a Imobilului și a creșterii eficienței energetice a clădirii prin majorarea gradului de izolare termică a anvelopei șl prin modernizarea instalațiilor funcționale, folosind recomandările din audltul energetic;

Ținând cont de aceste argumente, expertiza este motivată atât din punct de vedere tehnic, cât și legislativ.

 • 3. Documente și acte normative care au stat ia baza elaborării raportului de evaluare tehnică

  • 3.1. Legislația în vigoare

 • 1) Legea nr. 10 din 18 Ianuarie 1995, republicată, privind calitatea în construcții împreună cu modificările și completările ulterioare, precum șl din Legea nr. 177/2015}

 • 2) Ordonanței Guvernului nr. 20 din 27 Ianuarie 1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic ai construcțiilor existente împreună cu modificările și completările din Legea nr. 282/2015,

 • 3) Ordonanța Guvernului nr. 67 din 28 august 1997 privind modificarea șl completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind punerea în siguranță a fondului construit existent;

 • 4) Legea 72din 8 aprilie 1998 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 67/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind punerea în siguranță a fondului construit existent;

 • 5) Hotărârea Guvernului nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

 • 6) Hotărârea Guvernului nr. 4866\v\ 23 septembrie 1993 privind creșterea siguranței în exploatare a construcțiilor șl instalațiilor care reprezintă surse de mare risc;

 • 7) Hotărârea Guvernului nr. 1231/2008 pentru modificarea Hotărârea Guvernului nr. 766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții. Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor;

 • 8) Legea nr. 282/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente;

 • 9) Legea nr. 50/1991 republicata privind autorizarea executării construcțiilor.

 • 4.4. Reglementări tehnice utilizate la expertizare

 • ❖ Măsurătorile și constatările efectuate, la imobil, la data constatărilor pe teren;

 • ❖ Normativ P13 - 1963 - privind proiecatrea antiseismică a construcțiilor;

 • ❖ Normativ P100 din 1992 - privind proiectarea antiseismică a construcțiilor de

locuințe, social culturale, agrozootehnice și indulstriale;

 • ❖ Normativ P100 -1/2006 - Cod de Proiectare Seismică - Partea I, Prevederi de proiectare pentru clădiri;

 • ❖ Normativ P100 -1/2013 - Cod de Proiectare Seismică - Partea I, Prevederi de

proiectare pentru clădiri;


Page


 • ❖ C254 - 2017 - îndrumător privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru cerința fundamentală "rezistență mecanică și stabilitate";

 • ❖ Normativ CR6 - 2006 - Cod de Proiectare pentru structuri din zidărie;

 • ❖ Normativ CR 1 - 1 - 3 - 2012 - Cod de Proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor;

 • ❖ Normativ CR 1-1-4-2012 - Cod de Proiectare, Acțiunea vântului asupra clădirilor și a altor construcții;

 • ❖ Normativ P100-3/2005 - Cod de evaluare și proiectare a lucrărilor de consolidare la clădiri existente, vulnerabile seismic, Voi. 1 - Evaluare;

 • ❖ Legea nr. 10/18. 01.1995 - privind calitatea în construcții;

 • ❖ Normativ NP 112 - 2014 - Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață;

 • ❖ Hristache Popescu - Calculul secțiunilor elementelor din beton armat, Ed. Academiei

Române, București, 1990;

 • ❖ Vasilache M., Pruteanu M - Construcții din zidărie - Curs și îndrumător de proiectare, Editura Societății Academice "Matei Teiu Botez" Iași - 2014;

 • ❖ Normativ NP 007 - 2007 - Cod de proiectare pentru structuri în cadre din beton armat;

 • ❖ CR 0 - 2005 - cod de proiectare - bazele proiectării structurilor in construcții;

 • ❖ NP 012 - 99 - ghid de practica pentru executarea lucrărilor de beton, beton armat si beton precomprimat;

 • ❖ SR EN 206-1/2Q02 - beton - partea 1: specificație, performanta, producție conformitate;

 • ❖ STAS 10101/1-2001 - Acțiuni In construcții. Greutatl tehnice si acțiuni permanente;

 • ❖ STAS 10101/0/A-77 - Acțiuni in construcții - clasificarea si gruparea acțiunilor

pentru construcții civile si industriale;

 • ❖ STAS 6054-77 - Teren de fundare - adincimi maxime de îngheț;

 • ❖ NP 082 din 2004 - Cod de proiectare privind acțiuni in construcții, evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor;

 • ❖ O.G. nr. 20/1994 (republicata in 2001) privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente si normele metodologice de aplicare a acesteia;

 • ❖ O.G. nr. 67/1997 privind modificarea si completarea O.G. nr. 20/1994;

 • ❖ H.G. nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, execuției lucrărilor si a construcțiilor;

 • ❖ Ordin MLPAT-ISCLPUAT nr. 31/N-2.101995- Regulament privind stabilirea categoriei de Importanță a construcțiilor. Metodologie pentru stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor.

 • 4.5. Nivelul reglementărilor de proiectare applicate

Reglementările aplicate la data proiectării Punctului Termic 33 analizat, au suferit modificări, în mai multe rânduri, astfel:

❖ normativul pentru proiectară seismică a construcțiilor a suferit modificări, P100/1-2013, P100/1-2006, față de normativul după care s-a efectuat proiectarea inițială a imobilului;

OO


Pag#


 • ❖    standardele de evaluare a încărcărilor s-au modificat, de asemenea, în mal multe rânduri (acțiunea zăpezii și a vântului - în 2012, Inclusiv definirea și gruparea acțiunilor), față de standardele/îndrumarele din perioada anilor 1980 - 1985 utilizate la proiectarea imobilului expertizat;

 • ❖   standardul de proiectare a elementelor din beton armat șl precomprimat s-a modificat (SR EN 1992-1-1-2004 față de STAS 10107/0-1990), Inclusiv în ceea ce privește metoda de calcul, față de cele utilizate la proiectare;

 • ❖    s-au modificat normativele șl standardele de proiectare a fundațiilor directe (în prezent este în vigoare NP 112-2014, care a înlocuit normativul NP112-2004);

 • ❖    instrucțiunile privind execuția lucrărilor din beton armat șl precomprimat, atât monolit cât și prefabricat s-au modificat, de asemenea, în mai multe rânduri (codul de practică NE 012 cu ediții în 2007 și 2010).

începând din luna martie a anului 2009, o parte din standardele mai sus menționate au fost înlocuite cu standardele europene, cu anexe naționale, astfel:

 • > SR EN 1992-1-1 (Eurocod 2) - proiectarea structurilor de beton;

 • > SR EN 1998-1 (Eurocod 8) - proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremur.

începând din luna septembrie a anului 2012, o parte din standardele de mal sus au fost înlocuite de:

 • ❖ CR0/2012 - Cod de proiectare. Bazele Proiectării construcțiilor;

 • ❖ CR1-1-3/2012 - Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor.

De asemenea, a Intrat în vigoare partea a IlI-a din codul de proiectare seismică P100-3/2008, privind evaluarea seismică a clădirilor existente, cu aplicare din ianuarie 2010.

 • 5. Date generale despre Punctul Termic 33 (P.T.33)din Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău,

 • 4.1 Descrierea succintă a sistemului constructiv și structural a clădirii

Construcția propriu-zisă a Punct Termic 33 (P.T.33), Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău, amplasat în Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău a fost edificată, cu aproximație, în perioada 1970 -1979.

Pentru terenul de fundare, studiul geo elaborat pentru zone apropiate Imobilului, cuprinde următoarele precizări:

 • ❖ Amplasamentul are o bună stabilitate, neexistând nici pericolul de alunecare a terenului șl nici pericolul de inundare a acestuia;

 • ❖ Adâncimea maximă de îngheț, conform STAS 6054-77 este de 90 cm;

 • ❖ în stratul de depozite necoezlve de granulozltate mare (pietrișuri cu nisip șl bolovani) circulă un acvlfer freatic continuu șl cu potențial apreciabil al cărui nivel hidrostatic este situat între adâncimile de -3,00 m și 4,00 m față de Cota Terenului Natural. Nivelul hidrostatic suferă variații sezoniere a căror amplitudine este de ±0,50 m.

  Page


Sistemul de fundații - Fundațiile de tip pahar, cota de fundare constatată în urma sondajelor efectuate pe teren este de -1,60 m, în care sunt montați stâlpii prefabricați ai structurii de rezistență. Fundațiile pahar sunt legate între ele cu grinzi de echilibrare realizate din beton armat, grinzi dispuse perimetre! și pe cele două frontoane. Grinzile de echilibrare au cota de fundare la circa -1,40 m. Nu s-au putut identifica dimensiunile în pian a fundațiilor pahar și nici ale grinzilor de echilibrare, beneficiarul nefiind în situația să ne asigure o documentația ce a stat la baza realizării centralei termice și cu atât mai mult cartea tehnică a construcției. în baza proiectului tip, adaptat la teren, ce a stat la baza realizării centralelor termice de cartier în perioada respectiva, se poate aprecia că baza fundațiilor izolate și a grinzilor de echilibrare sunt realizate din beton simplu B75, clasa C 4/5, urmând o elevație a fundațiilor realizată din beton armat B100, clasa C6/7,5, armate cu oțel beton OL38, bare longitudinale cu 012, etrieri din același oțel 06 dispuși la 30 cm.

Structura de rezistență - Pentru centrala termică s-a identificat pe teren o structură integral prefabricată, formată din: stâlpi prefabricat! cu înălțimea liberă de circa 3,95 m montați în fundații pahar. La partea superioară a stâlpilor reazemă grinzi prefabricate cu deschiderea de 7,50 m, din beton armat dispuse transversal, monolltizate corespunzător pe capul stâlpului. Se asigură astfel conlucrarea între grinzi, ce devin continui după monolitizare, cu stâlpii structurii de rezistență. Pe grinzi reazemă elemente de suprafață de tip cheson sau fâșii cu goluri orizontale (nu s-a putut Identifica cu exactitate) cu deschiderea de 4,45 m, monolltizate corespinzător pe grinda de reazem. Odată cu monolltizarea elementelor de acoperiș a centralei termice este realizată perimetral o grinda - cornișă dispusă perimetral, care susține aticul din zidărie de circa 50 - 60 cm înălțime. Elementele prefabricate asigură o pantă corespunzătoare acoperișului, între fațada principală și cea posterîoară fiind o diferență de circa 20 cm.

închiderile perimetrele, din zidărie au grosimea de 30 cm pentru pereții exteriori, respectiv de 25 cm pentru pereții interiori, sunt realizați din cărămidă cu goluri orizontale având marca cel puțin 7,5 și mortar de ciment - var marca M25. Planșeu! peste parter este realizat din chesoane sau fâșii cu goluri orizontale rezemate pe grinzile transversale și monolitizate corepunzător, creandu-se astfel o șaibă rigidă, care va egaliza deplasările tuturor elementelor portante verticale la partea lor superioară.

Acoperișul - centralei termice este de tip terasă necirculabilă.

Deși realizată cel mai probabil la nivelul anilor 1970 - 1979 , clădirea are o bună distribuție a zidurilor de rezistență, asigurând și prin simetria pe cele două direcții, împreună cu planșeele din beton armat o conformare antiseismică satisfăcătoare.

 • 5.2. Caracteristicile geometrice ale Punctului Termic 33 (P.T.33) din Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău,

Construcția Punctului Termic 33 (P.T.33) din Str. Aviatori, Municipiul

Bacău, Județul Bacău, presupune următoarele caracteristic geometrice:

Imobilul este un singur tronson, regim de inaltime - PARTER, de formă dreptunghiulară în plan, cu lungimea de 18,30 m și lățimea de 15,50 cu înălțimea H = 4.58 m.

*■*<


Page


Funcționai, centrala termică este prezentată în tabelul 4.1:

Tabelul 4.1. Funcționalul centralei termice înainte șl după reamenajare

Codul camerei

Denumirea spațiului

Suprafața

Releveu

Centrala termica inițială

Sutnăfm2)

Anexa 1,

Anexa 2

Situația existenta

P01

SpațiuL Centralei Termice

267,00

Total suprafața utila

267,00

Arie construită

283,65

Arie desfășurată

283,65

Spațiul propu

5 pentru amenajare

Anexa 1,

Anexa 7,

Anexa 8

Spațiul propus pentru amenajare

Parter

P01

Sală polivalentă

71,13

P02

Chldnetă

5,16

P03

Baie

5,82

P04

Cabinet medical

5,14

P05

Paza

2,64

P06

Magazie sub scara

1,12

Total suprafața utila parter

91,01

Arie construită aferenta amenajării

100,84

SUBPAN1

rA

SP01

Birou 1

5,53

SP02

Birou 2

10,72

SP03

Birou 3

10,61

SP04

Hol

18,08

SP05

Cabinet specialitate

5,97

Total suprafața utila subpanta

50,91

Total arie utila Parter + Subpanta

141,92

Arie Construită spațiu amenajat

119,92

Arie Desfasurata spațiu amenajat

159,31

Spațiu ramas pentru C.T.

Total suprafața utila

175,99

Arie construită

182,81

 • 5.3. Date si caracteristici de identificare ale amplasamentului Punctului Termic 33 (P.T.33) din Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău,

* Conform Codului de proiectare privind acțiuni In construcții, pentru evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor - CR1-1-3/2012 - greutatea de referința a stratului de zapada, pentru zona Barlad - Vaslui in care este amplasata construcția este de, k = 2,5 kN/mp, pentru o perioada de referința IMR = 50 ani.

« Intensitatea normată a încărcării dată de zăpadă a fost calculată conform CRPage


S-a făcut conform normativ CR-1-1-3-2012


2=/&3 Ai3 ce3c,3So.t

unde:


• ^is - factorul de Importanta - expunere pentru acțiunea zăpezii; conform tabel 4.1, pag. 10; pentru ciasa III de importanta = l.OO;

 • •      - coeficient de forma al încărcării din zapada pe acoperiș, se calculează conform cap. 5, pct. 5.3; = 0.80;

  Page.


o r - coeficientul termic;

■ are valoarea 1.00;

sk = 1.00 * 1.00 * 0.80 * 1.00 * 250 = 200daN / mp

o coeficient parțial de siguranța = 1,50

 • - starea limită ultimă de rezistență și stabilitate, sub acțiunea grupărilor fundamentale.

 • •  coeficient parțial de siguranța = 0,40

 • - starea limită ultimă de rezistență și stabilitate, sub acțiunea grupărilor speciale.

Coeficienții parțiali de siguranță g multiplică intensitatea normată, în vederea obținerii intensității normale de calcul. Prin aplicarea acestor coeficienți se omogenizează nivelul de asigurare, compensând sensibilitatea mai ridicată la supraîncărcare cu zăpadă a elementelor ușoare expuse.

 • * Conform Codului de proiectare privind acțiuni in construcții, pentru evaluarea acțiunii vlntului asupra construcțiilor - CR1-1-4-2012 - viteza caracteristica a vintulul, pentru T = 50 ani, este 30 m/s, cu presiunea de referința qref = 0,7 kPa. Intensitatea normată a încărcării din vânt a fost calculată conform CR1-1-4-2012.


« valoarea maxima a presiunii vantuiui la inaltimea z deasupra terenului, se determina cu reiatla:

Pagew(2)=^z*ce(z)*cg


o unde:

qnf - presiunea de referința a vântului definita in cap. 6 = 0.70kPa;

»        - factorui de expunere la Inaltimea z deasupra terenului,

definint in cap 11;

Cg - factorul de rafala, conform capitolului 10;

Coeficienții parțiali de siguranță multiplică intensitatea normată a încărcării date de vânt, în vederea obținerii Intensității normale de calcul.

* Conform indicativ P100-1/2013, "Cod de proiectare seismica - Partea I -Prvederi de proiectare pentru clădiri", amplasamentul se afla in zona seismica cu ag=0,35g si Tc=l sec;

Pentru calculul sarcinilor din seism conform normativului P100-1/2013 se vor considera următoarele:

- Valorile perioadelor de control (colt), TBI Tc si TD sunt indicate In Tabelul 3.1, pag 45 si Figura 3.2 pag. 46 (numai perioada de control rc).

Tabelul 3.1 Penoadele de control (col;i Tn Tc. Td ale spectrului Jc răspuns pentm componentele orizontale ale mișcării seismice


Tc

0.705

1.00.5

1.60.5

Tt)

O.|!4s

0.20.5

OJ2.5

Tu

l.Ofe

\00.5

100s


 • - /?(T): Spectrele normalizate de răspuns elastic ale accelerațiilor absolute pentru fracțiunea din amortizarea critica ț = 5% In condițiile seismice si de teren din Romania sunt reprezentate in Figura 3.3, pag. 47 pe baza valorilor TBI Tc si Tdin Tabelul 3.1.

 • - Factorul de amplificare dinamica maxima a accelerației orizontale a terenului de către structura, conf fig. 3.3 pag. 47 din P100-1/2013:

Z?o ~ 2.75

Pape


 • - accelerația terenului pentru proiectare ag, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depășire in 50 de ani:

 • - ag = 0,35g (conf P100-1/2013, fig.3.1 pag. 44)

 • - clasa de importanta - expunere:

 • - III (conf P100-1/2013, tabel 4.2, pag. 60-61) - clădiri de tip current;

 • - factorul de siguranța - expunere In funcție de clasa de importanta - expunere:

 • - /, =1.00 (conf P100-1/2013, tabel 4.2, pag. 60-61);

 • - tipul de alcătuire a construcției:

- structură integral prefabricate;

 • -  clasa de ductilitate, conf. pct. 5.2.1; pag. 66:

 • -  M - clasa de ductilitate medie;Zonarea valorilor de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depășire în 50 de ani


Zonarea teritoriului României in termeni de perioada de control (colt) Tc a spectrului de răspuns

Selectarea nivelului hazardului seismic pentru diferitele stări limita (anexa A, pct. A.2) - Nivelul de baza al hazardului seismic este cel corespunzător nivelului de performanta de siguranța a vieții din codul P100-3/2008; pentru evaluarea construcțiilor existente valoarea de vârf a accelerației orizontale a terenului este definita cu un interval mediu de recurenta de 40 de ani (70% probabilitate de depășire in 50 de ani), conf. Tab A.l din P100-3/2008;

în concluzie clădirea Punctului Termic 33 (P.T.33) din Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău, este amplasată în zona seismică caracterizată de o valoare de vârf a accelerației terenului de ag=0,35 g precum șl de o perioadă de control a spectrului de răspuns de 0,70 s (cf. Normativului P100-2013).

 • * Adâncimea maxima de inghet pentru amplasament, conform prevederilor STAS 6054 din 1977, este de cca. 90 cm. de la cota terenului natural.

Pentru terenul de fundare, studiul geo elaborat pentru Zone apropiate imobilul, cuprinde următoarele precizări:

 • ❖ Amplasamentul are o bună stabilitate, neexistând nici pericolul de alunecare a terenului și nici pericolul de inundare a acestuia;

 • 4.4. Date si caracteristici de identificare a tipului de fundații

La modul general, fundațiile se înscriu în categoria celor directe, de tip fundații pahar sub stâlpii prefabricați ai centralei termice, respectiv fundații continui ca și grinzi de echilibrare între fundațiile pahar și sub diafragmele de zidărie care asigură închiderea perimetrală șl compartimentările Interioare pentru atelier șl vestiar.

Detaliile legate de formă, dimensiuni, materiale folosite, etape de realizare sunt prezentate în capitolul 4.1. Cert este că, după cum se prezintă clădirea Punctului Termic 33 P.T.33 din Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău, la data efectuării constatărilor, fundațiile corespund în mare parte exigențelor impuse de "Cod de

Page.


Proiectare Seismică - Partea X, Prevederi de proiectare pentru Clădiri, Indicativ P100 -1/2013", de Normativ NP 112 - 2014 - Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață, atât prin modul de armare, prin calitatea oțelului utilizat cât și prin clasa betoanelor utilizate.

 • 4.5. Date si caracteristici de identificare a structurii de rezistență

Structura de rezistență - Pentru centrala termică s-a identificat pe teren o structură integral prefabricată, formată din: stâlpi prefabricați cu înălțimea liberă de circa 3,95 m montați în fundații pahar. La partea superioară a stâlpilor reazemă grinzi prefabricate cu deschiderea de 7,50 m, din beton armat dispuse transversal, monolitizate corespunzător pe capul stâlpului. Se asigură astfel conlucrarea între grinzi, ce devin continui după monolitizare, cu stâlpii structurii de rezistență. Pe grinzi reazemă elemente de suprafață de tip cheson sau fâșii cu goluri orizontale (nu s-a putut identifica cu exactitate) cu deschiderea de 4,45 m, monolitizate corespunzător pe grinda de reazem. Odată cu monoiitizarea elementelor de acoperiș a centralei termice este realizată perimetral o grinda - cornișă dispusă perimetral, care susține aticul din zidărie de circa 50 - 60 cm înălțime. Elementele prefabricate asigură o pantă corespunzătoare acoperișului, între fațada principală șl cea posterioară fiind o diferență de circa 20 cm.

închiderile perimetrele, din zidărie au grosimea de 30 cm pentru pereții exteriori, respectiv de 25 cm pentru pereții interiori, sunt realizați din cărămidă cu goluri orizontale având marca cel puțin 7,5 șl mortar de ciment - var marca M25. Planșeul peste parter este realizat din chesoane sau fâșii cu goluri orizontale rezemate pe grinzile transversale și monolitizate corepunzător, creându-se astfel o șaibă rigidă, care va egaliza deplasările tuturor elementelor portante verticale la partea lor superioară.

Acoperișul - centralei termice este de tip terasă necirculabllă.

Deși realizată cel mal probabil la nivelul anilor 1970 - 1979, clădirea are o bună distribuție a zidurilor de rezistență, asigurând prin simetria pe cele două direcții, împreună cu planșeele din beton armat o conformare antiseismică satisfăcătoare.

Pentru pereții exteriori, nestructurali ai clădirii Punctului Termic 33 (P.T.33) din Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău executați din zidărie de cărămidă cu goluri orizontale, (Z.C.), se încadrează în categoria: „zidărie confinată". Pereții interiori, despărțitori, au fost realizați din cărămidă plină cu grosimea de la 25 cm.

La partea superioară a zidurilor există centuri din beton armat dispuse pe cele două laturi longitudinale ale centralei și la nivelul celor două frontoane, asigurând o bună legătură între pereți și acoperișul din elemente prefabricate din beton armat. Se creaza o șaiba rigidă ce asigură uniformitatea deplasărilor de la fiecare nivel.

Caracteristicile mecanice ale zidăriilor executate sunt:

Pereții interiori, structurali fiind executați din zidărie cu goluri orizontale

( Z.C.), se încadrează în categoria: „zidărie confinată"

Caracteristicile mecanice ale zidăriilor executate sunt:

❖ Rezistența unitară, de proiectare, la compresiune, a zidăriei                   tx fza = m .

Page.


7          Ym

unde:

m - coeficientul condițiilor de lucru pentru zidărie (CR6-l,cap. 4.1.1.1.3) ;m = 1.00. f2k - rezistența caracteristică la compresiune, în N/mm2, a zidăriilor cu cărămida cu goluri verticale 290 x 240 x 138 mm, CR6-1, tab. 4.2a; fzk = 0,95 x 2,30 N/mm2 = 2,185 N/mm2, corespunzător folosirii unui mortar M25 cu o rezistență medie a cărămizii de 7,5 N/mm2.

Ym - coeficientul de siguranță a! materlaluluic cap. (CR6-1, cap. 2.4.2.3.I.);

ym = 2,50 pentru calculul la starea limită ultima (ULS) cu efectele încărcărilor din toate grupările stabilite în Codul CR0-2005, pentru zidăriile alcătuite din orice clasă de elemente pentru zidărie și/sau de mortare, în condițiile de controi redus;

Rezultă; fzd = 1 x 2,185/2,5 = 0,874 N/mm2 = 8,74 daN/cm2;

 • * Rezistența unitară, de proiectare, la încovoiere, perpendicular

Q                pe rosturile orizontale

fxdz = 1 x 0,48/2,5 = 0,192 N/mm2 = 1,92 daN/cm2;

 • * Rezistența unitară, caracteristică, la forfecare, a zidăriei (CR6-1, tab. 4,4b)

fvk = lx 0,436/2,5 = 0,174 N/mm2 = 1,74 daN/cm2;

Proprietățile mecanice ale betoanelor pentru elemente de conflnare a pereților din zidărie,dar a betoanelor folosite la realizare structurii centralei termice - cu excepția prefabricatelor - stâlpi, grinzi, elemente de acoperiș - în care s-a folosit beton B300 (clasa C18/22,5), conform P100-2013, valori de proiectare:

 • * Rezistența la întindere (ym = 1,5)     0,35 N/mm2beton   C6/7,5

 • * Rezistența la compresiune (ym = 1,5)  0,60 N/mm2beton  C6/7,5

 • * Rezistența la întindere (ym = 1,5)     0,75 N/mm2beton   C16/20

 • * Rezistența la compresiune (ym = 1,35)     8,9 N/mm2. beton C16/20

 • * Rezistența la fbrfecarwe (ym = 1,5)     0,165 N/mm2. beton C16/20

 • * Modul de elasticitate                 27000 N/mm2

q                Proprietățile mecanice ale oțelurilor pentru armarea elementelor de conflnare:

 • * Rezistența de proiectare fa = 300 N/mm2, Oțel beton PC52

 • * Rezistența de proiectare fa = 210 N/mm2, oțel beton OB37

 • * Rezistența de proiectare fa = 370 N/mm2, plasa STNB

 • * Modul de elasticitate 200000 N/mm2

 • 4.6. Date si caracteristici de identificare a planșeului

La clădirea Punctului Termic 33 (P.T.33) din Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău se pot face următoarele precizări:

❖ planșeul este fapt acoperișul terasă care are ca structură: grinzi prefabricate dispuse transversal, monolitizate pe capătul stâlpului; elemente de suprafață de tip cheson sau fâșii cu goluri cu rezemare pe grinzi șl monolitizate corespunzător; o grindă centură dispusă perimetral clădirii care asigură: legătura dintre cadrele transversale, legarea zidăriei ,2 de închidere la partea superioară șl reazemul pentru aticul clădirii.


Page.


 • 4.7. Identificarea eventualelor defecte sau deficiente de alcătuire a elementelor

în iegătură cu starea tehnică constatată prin vizualizare șl prin efectuarea unor sondaje ia nivelul fundațiilor, la nivelui elementelor structurale a clădirii Punctuiui Termic 33 (P.T.33) din Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău, facem precizarea că în urma inspecției în situ efectuată în mal multe rânduri în luna septembrie 2018, în urma discuției cu utilizatorii spațiilor respective, în urma analizei detaliate a elementelor structurale - cadre din elemente prefabricate de beton armat, pereți neportanți dispuși perimetrali, pereți despărțitori, planșeu terasă - constatăm următoarele:

 • * Apreciem că la nivelul -fundațiilor s-a respectatcota de fundare din proiectul ce a stat la-bizâ realizării^oristrucției;


 • * La nivelul soclului ce cuprinde partea superioară armată a elevației fundației, constatăm ușoare măcinări a betonului, mai ales în zonele unde a fost desprinsă tencuiala, precum și fisuri moderate, fără însă a afecta armătura din partea superioară a fundației;

 • * Nu se constată tasări inegale ale fundației, însă constatăm tasarea neuniformă a trotuarelor cu desprinderi de construcție, cu Inversarea pantei, permițând infiltrarea apelor pluviale la nivelul fundațiilor;


 • * La nivelul pereților nestructurali, exteriori și Interiori se constată neconformitățl ce ar pune în pericol rezistența și stabilitatea acestora. Apreciem că fisurile de la moderate spre majore, remarcate cu precădere pe zidurile perimetrele ale centralei termice afectează pe termen scurt rezistența și stabilitatea acestora, fără însă a elimina riscul ca pe termen mediu șl lung să apară riscul degradării accentuate a lor șl chiar prăbușirea acestora. La nivelul elementelor de beton, stâlpi, grinzi, stâlplșori, bulandrugl, centuri, grinzi, planșee nu se constată neconformitățl majore ce ar pune în pericol rezistența mecanică șl stabilitatea structurii de rezistență. Costatăm însă, știrbirea muchiilor la stâlpii structurii de rezistență, exfolierea betonului cu desprinderea starului de acoperire a armăturii atăt la nivelul stâlpilor, cat și la nivelul grinzilor, chiar zone de armătură vizibile cu porțiuni însemnate de corodare. Investigațiile efectuate pe teren, inclusiv prin vizualizarea betonului după înlăturarea tencuielii, ne demonstrează că toate elementele de beton au avut o comportare bună de-a lungui timpului;

 • * La nivelul intradosului planșeuiui peste centrala temică, apreciem după o vizualizare de la distanță deoarece nu am găsit mijloacele potrivite pentru a mă apropia de intradosul acestuia, nu se constată neconformitățl importante, cel mult fisuri moderate între elementele prefabricate de tip cheson sau fasie cu goluri, care servesc șl drept acoperiș. La nivelui terasei nedrculabile s-au constat anumite zone răscoapte de soare cu potențial imediat de a permite infiltrarea apelor pluviale.

 • * Trotuarele perimetrele clădirii sunt degradate în mare parte, lipsesc sau sunt afectate de trecerea timpului, de acțiunea agenților externi (ploi, îngheț-dezgheț etc.), desprinse de construcție, tasate inegal etc.

5. Stabilirea, împreună cu beneficiarul lucrării, a obiectivelor, de performanță, urmărite.

Obiectivul, de performanță, urmărit constă în: Evaluarea stării tehnice actuale a structurii de rezistență aferentă clădirii Punctului Termic 33 (P.T.33) din

Page


Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău, cu verificarea condițiilor de: "Rezistență mecanică și stabilitate", conform articolului 5 din Legea nr. 10/18. 01.1995/6/completată și modificată prin Legea 177 din 2015 și a prescripțiilor din Normativul "P100-3/Cod de evaluare și proiectare a lucrărilor de consolidare la clădiri existente, vulnerabile seismic, Voi. 1 - Evaluare", care vor permite stabilirea clasei de risc seismic, "Rs", ce trebuie stabilită în situația existentă, precum și măsurile de intervenție ce se impun pentru reabilitarea construcției.

Clasa de risc se referă la construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale ce nu afectează, semnificativ, siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante, cu posibilitatea de intervenție la aceste elemente, în vederea refacerii acestora.

 • 6. încadrarea construcției, conform P100 -1/2013

Conform "Cod de proiectare seismică - Partea I, Prevederi de proiectare pentru clădiri, "Indicativ PIOO^ 1/2013", construcția existentă se încadrează în:

 • ❖ Clasa de importanță III, corespunzător clădirilor de tip curent, care nu aparțin celorlalte categorii., conform Normativ P100-2013,tab. 4.2, pag. 60;

 • ❖ Zona seismică de accelerație ”afl = 0,35 gn, Tc = 0,70 s Tabel Al, pag. 263;

 • ❖ Perioadele de controi (colț) Tc = 0,7 s; Tb = 0,14 s; To = 3,0 s;

 • ❖ Factorul de Importanță ym = 1,0 după ciasa de importanță, Normativ P100-2013, tab. 4.2, pag. 6;

 • ❖ Factorul de comportare q = 2,0 pentru structuri din zidărie confinată, respectiv structuri cu schelet de beton armat în concepție gravitațională cu panouri de umplutură de zidărie (Normativ P100-2013,tb. 6.1);


 • ❖ Ordonata spectrului de răspuns, de proiectare, corespunzător perioadei fundamentale.

Sdfrt) = agxPcn /O = 0/35 x 2,5/2,0 = 0,437 în cazul T>Tb

 • ❖ Masa totală a clădirii nm" = Masa sistemului studiat;

 • ❖ Factor de corecție care ține seama de contribuția modulul propriu, fundamental, prin masa modală, efectivă, asociată acesteia, Ă = 0,85;

 • ❖ Forma normalizată a spectrului de răspuns elastic pentru componentele orizontale ale accelerației terenului, pentru fracțiunea de amortizare ț = o,05 și în funcție de perioada de control Tc, este Pcn =Po, în cazul Tb^TjS Tc, (Normativ P100-2013, pag. 45);

 • ❖ Factorul de amplificare dinamică, maximă, a accelerației orizontale a terenului,

dat de către structură, Po ■ 2,5 (Normativ P100-2013, pg. 45);                    I5


❖ Perioada de vibrație a unei structuri cu un grad de libertate dinamică și cu răspuns elastic, Ti = ktxH3/4= 0,045 x 4,58 3/4 sec.= 0,154 s.

 • 7. Principii privind evaluarea seismică a structurilor aferente clădirilor existente

  • 7.1 Categorii de evaluare seismică

* Lucrările specifice care definesc procesul de evaluare seismică sunt de două categorii și anume:

 • ❖      evaluarea calitativă - care constă în descrierea prin observații vizuale și constatări directe asupra stării tehnice și fizice a construcțiilor pe durata cutremurelor puternice;

 • ❖ evaluarea cantitativă - prin analize numerice specifice, în funcție de tipul structural, categoria materialelor puse în operă, precum și caracterizarea sursei seismice aferente amplasamentului;

 • ❖ Pe baza asocierii concluziilor rezultate din evaluările calitative șl cantitative, având în vedere și clasele de importanță ale clădirilor evaluate, urmează operația de încadrare a clădirilor expertizate în clasa de risc seismic și în consecință, decizia de intervenție prin elaborarea măsurilor de consolidare sau de reparații locale mai consistente;

 • ❖  De altfel evaluarea seismică a clădirilor existente constă în stabilirea prin analize cantitative dacă structurile de rezistență aferente acestor clădiri satisfac cerințele fundamentale avute în vedere la proiectarea construcțiilor noi, în conformitate cu nivelurile de performanță stipulate în reglementările tehnice;

 • ❖ Cerințele esențiale de performanță se referă, în principiu, la cerința de siguranță a vieții, precum și la cerința de limitare a degradărilor și evitarea cedărilor majore, inclusiv colapsul general. Cele două situații tehnice caracterizează Starea Limită Ultimă (S.L.U) șl Starea Limită de Serviciu (S.L.S.);

 • ❖     Verificarea la Starea Limită Ultimă (S.L.U) se poate face pe baza deformațiilor admise sau a capacității de rezistență;

 • ❖    Verificarea la Starea Limită de Serviciu (S.L.S.) se efectuează pe baza deplasărilor relative de nivel, având în vedere capacitatea de formare a componentelor structurale (de rezistență) și nestructurale (pereți de compartimentare);

 • ❖     Diferențierea gradelor de asigurare/performanță la acțiuni seismice pentru diferite clase de importanță se obține prin intermediul factorilor de importantă precizați de Cod P100 -1/2013.

 • 7.2. Metodologii de evaluare seismică a structurilor

Totalitatea operațiilor care stau la baza evaluărilor calitative și cantitative a structurilor clădirilor existente sunt definite prin elaborarea a trei metodoiogii de evaluare, diferențiate în funcție de complexitatea și rigurozitatea proceselor tehnice aplicate.

 • * în "Codul de proiectare seismică - Partea a III a - Prevederi pentru evaluarrea seismică a clădirilor existente”, indicativ P100-3/2008, sunt menționate trei metodologii de abordare și anume:

 • ❖     Metodologia de nivel 1 (metodologia simplificată) - este valabilă numai pentru construcțiile care se încadrează în clasa a III a de importanță și expunere la cutremure semnificative;

 • ❖     Metodologia de nivel 2 * se aplică construcțiilor obișnuite de orice tip structural având în vedere calculul structural elastic;

 • ❖     Metodologia de nivel 3 - se referă la construcții mai complexe și de importanță deosebită care, în prealabil, au fost expuse verificării prin aplicarea Metodologiei de nivel 2;

 • * Criteriile prin care se decide alegerea metodologiei de evaluare seismică a construcțiilor sunt următoarele:

 • ❖ Cunoștințele tehnice în domeniul ingineriei seismice existente în perioada elaborării proiectului de rezistență și execuției lucrărilor;

 • ❖ Complexitatea structurală în care intervin dimensiunile geometrice și proporțiile construcției.;

 • ❖  Destinația, importanța șl valoarea construcției analizate;

 • ❖ Condițiile seismice locale caracteristice din punct de vedere al amplasamentului: valoarea acelerațiel seismice "ag" și perioada de calcul/de colț "Tc";

 • ❖ Conceptul inițial avut în vedere la conformarea sistemului structural (concept exclusiv gravitațional sau concept în care se ține cont de protecția antiseismică);

 • ❖ încadrarea construcției în gradul de importanță și de expunere la cutremur;

 • ❖ Nivelul de asigurare/gradul de performanță prestabilit pentru construcție;

 • ❖ Opțiunile beneficiarului lucrărilor de investigare șl de Intervenție structurală. Verificările referitoare la evaluarea seismică a construcțiilor vor avea în vedere, de

la caz la caz, satsfacerea condițiilor aferente Stării Limită Ultime (ULS) sau Stării Limită de Serviciu (SLS).

 • 7.3 încadrarea tn clase de risc seismic

 • * în baza concluziilor obținute prin evaluările calitative și cantitative se poate realiza încadrarea clădirilor expertizate în clase de risc seismic. Riscul seismic poate fi considerat un indicator sintetic cu privire la efectele distructive probabile produse asupra clădirilor investigate, de mișcări seismice caracteristice amplasamentului respectiv.

 • * Stabilirea riscului seismic atribuit unei construcții se face prin încadrarea acesteia într-una din cele patru clase de risc seismic:

 • ❖    Clasa Rs I: din care fac parte clădirile cu risc ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime;

 • ❖    Clasa Rs II: în care se încadrează clădirile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar ia care pierderea stabilității este puțin probabilă;

  Page.


 • ❖    Clasa Rs III: care cuprinde clădirile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale, care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante;

 • ❖    Clasa Rs IV: corespunzătoare clădirilor la care răspunsul seismic așteptat este similar celui obținut la construcțiile proiectate pe baza prescripțiilor tehnice/codurilor în vigoare.

 • 7.4 Definirea indicatorilor seismici

 • * Decizia finală cu privire la evaluarea siguranței structurii de rezistență a clădirilor și încadrarea acesteia în clasa de risc seismic precum șl elaborarea lucrărilor de intervenție necesare, se bazează pe îndeplinirea a trei categorii de condiții;

 • * Cuantificarea celor trei categorii de condiții care permit definitivarea deciziei finale se realizează prin intermediul 'Indicatorilor seismici", care se asociază cu clasele de risc definite în Cod P 100 -3/2008:

Ri - denumit "grad de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică" care se referă la îndpellnlrea condițiilor de conformare structurală șl alcătuire constructivă a clădirii;

Ra - denumit "grad de afectare structurală" care reflectă proporțiile degradărilor produse de cutremur;

R3 - denumit "grad de asigurare seismică" care reprezintă raportul între capacitatea și cerința aferentă structurii de rezistență, exprimat în termeni de rezistență sau în termeni de deplasare.

 • * Indicatorii "Ri" și "Ra" se stabilesc pe baza punctajului atribuit fiecărei categorii constructive și structurale și de natura materialelor puse în operă, iar indicatorul "R3" se determină pentru starea limită (ULS) prin calcule numerice.

 • 7.5 Valori limită ale claselor de risc seismic

 • * Pentru încadrarea în clasele de risc seismic, în Cod P 100-3/2008 sunt redate patru intervale de încadrare prin intermediul unui punctaj obținut pentru fiecare din cei trei indicatori "Ri"; "R2"; "R3". Punctajul realizat este încadrat în limitele unui punctaj caracterizat prin valori maxime "Rehctiv = 100" (sau exprimat procentual 100 %). Valorile maxime "Rmax = 100" corespund unor construcții care îndeplinesc integral condițiile de alcătuire antiseismică, implicit cele referitoare la capacitatea de rezistență și cerințele de deformabilitate laterală, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

 • * Cei trei indicatori "Ri"; "R2"; "R3", care corespund unei anumite clase de risc seismic, au fost definiți anterior. încadrarea în clasele de risc seismic justifică decizia de intervenție asupra componentelor structurale și nestructurale, precum și amploarea lucrărilor de consolidare sau reparații locale;

♦ Cele patru intervale de încadrare în clasele de risc seismic, specific valorilor punctajelor fiecărui indicator, obținut prin evaluări calitative "Ri" și "R2" și cantitative "R3", sunt sintetizate în tabelul 7.1:

Tabelul 7.1 Valorile punctajelor Rl, R2, R3

Indicator "R"

Clase de risc seismic "Rs"

I

n

III

IV

Ri

< 30

30... 60

61 ... 90

91... 100

Rz

<40

40 ... 70

71... 90

91... 100

Rs

<35

35 ... 65

66 ... 90

91... 100

Toate aceste investigații, coroborate cu caracterizarea seismicității specifice a amplasamentului, stau la baza deciziilor de intervenție asupra componentelor structurale și nestructurale ale clădirilor expertlzate.

 • 7.6. Definirea nivelului de cunoaștere (KL) și a factorilor de încredere (CÎ)

în funcție de cantitatea șl calitatea Informațiilor obținute se adoptă valori diferite factorilor de încredere. Selectarea metodei de calcul și a valorilor potrivite ale factorilor de încredere, se face în baza următoarelor niveluri de cunoaștere:

 • * KL1: cunoaștere limitată;

 • * KL2: cunoaștere normală;

 • * KL3: cunoaștere completă.

Factorii considerați în stabilirea nivelului de cunoaștere sunt:

 • ♦ geometria structurii de rezistență: dimensiunile de ansamblu ale structurii de rezistență, dimensiunile elementelor structurale, precum și a celor nestructurale, care afectează răspunsul structural sau siguranța vieții;

 • ♦ alcătuirea elementelor structurale și nestructurale: detalierea armăturii în elementele din beton armat, detalierea șl tipul îmbinărilor la elementele metalice, legăturile planșeului cu elementele structurale verticale, natura elementelor utilizate șl modul de umplere a rosturilor cu mortar la pereții structurali din zidărie, tipul și natura componentelor nestructurale, prinderile acestora;

 • ♦ materiale: proprietățile mecanice ale materialelor (beton, oțel beton, zidărie, lemn, etc.) utilizate atât ia elementele structurale, cât și la cele nestructurale.

Pentru investigarea clădirii care face obiectul prezentului Raport de Expertiză tehnică, s-a optat pentru nivelul de cunoaștere limitată KL1.7.7 Intervenții structurale și constructive

Criteriile care stau la baza justificării intervențiilor structurale sau nestructurale asupra clădirilor existente, care prezintă degradări sau avarii generate de acțiuni seismice semnificative se pot sintetiza astfel:

realizarea unui nivel acceptabil de siguranță seismică;

perioada de exploatare mai redusă în raport cu o clădire similară nouă;

efortul material și financiar necesar în comparație cu valoarea de înlocuire a construcției.


 • ❖ în principiu intervențiile asupra elementelor structurale șl nestructurale trebuie să contribuie la majorarea capacității de rezistență și de rigidate laterală ale ansamblului structural Investigat.

 • ❖ în vederea elaborării măsuriior de intervenție se vor lua în considerare următoarele cerințe:

 • * Caracterizarea din punct de vedere seismic a terenului din amplasament;

 • * Stabilirea clasei de importanță și de expunere la cutremur a clădirii în funcție de destinația, vârsta și durata preconizată de exploatare ulterioară a construcției;

 • * Garantarea siguranței structurale prin reducerea gradului de vulnerabilitate existent în concordanță cu clasa de risc seismic stabilită;

 • * Evaluarea cheltuielilor aferente lucrărilor de reabilitare seismică a clădirilor, situație în care se poate decide demolarea completă a clădirii, dacă costurilor sunt

  exagerate.


❖ Se consideră că sunt necesare intervenții asupra structurii de rezistență în cazul în care Indicatorul seismic R3 < 0,65. în această situație se vor avea în vedere acceptarea unui"nivel de performanță de siguranță a vieții" asociat condiției aferente Stării Limită Ultime (ULS), precum și un "nivel de performanță de limitare a degradărilor" asociat condiției aferente Stării Limită de Serviciu (SLS). Condiția ULS se bazează pe evaluarea capacității de rezistență iar condiția SLS are la bază, în special, evaluarea capacității de deformare laterală.

 • 8. Evaluarea seismică efectivă a structurilor de rezistență a Clădirii Punctului Termic 33 (P.T.33) din Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău

  • 8.1 Argumentarea alegerii metodologiei de nivel 2 privind

   investigarea structurilor de rezistență


❖ în conformitate cu prevederile din Cod P100 - 3/2008, referitoare la investigarea capacității de rezistență și a condițiilor de rigiditate/deformabilitate laterală, s-a admis de către elaboratorul expertizei tehnice să se utilizeze "Metodologia de calcul kq simplificat de nivel 2";


 • ❖ Analizele numerice efectuate s-au bazat pe tratarea forfetară/simpiificată cu privire la protecția antiseismică a clădirilor existente de importanță tehnică și arhitecturală reiativ redusă. Acest mod de investigare este admis în Codurile și Normativele aflate în vigoare.

 • ❖ Datorită stării fizice și tehnice actuale a clădiri expertizate s-a adoptat "nivelul de cunoaștere limitată" (KL1) precum și admiterea unui "factor de încredere" minim (CF s 1,35) sau maxim (CF = 2,0).

 • ❖ "Metodologia de nivel 2", așa cum s-a utilizat în acest Raport de Expertiză Tehnică, poate fi considerată o Investigație seismică de complexitate medie întrucât metodologia a fost asociată unor aspecte tehnice specifice nivelurilor 2 și 3. Astfel, rezultatele obținute pot fi considerate mai consistente și concludente.

 • 8.2 Cuantificarea indicatorilor seismici și încadrarea în clase de risc seismic pentru structura Clădirii Centralei Termice

în vederea elucidării comportării actuale a structurii de rezistență, expertizate, pentru Clădirea Punctului Termic 33 (P.T.33) din Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău, s-au aplicat cerințele/criteriile de evaluare calitativă și cantitativă, implicit Metodologia de nivel 2 de abordare asociată unor analize numerice expuse în prezentul Raport de Expertiză Tehnică.

în final, diafragmele structurii de rezistență expertizată vor fi încadrate în ciase de risc seismic și preconizarea unor eventuale intervenții cu caracter structural și nestructural.

 • 8.3 Evaluarea calitativă a indicatorilor seismici "Ri" și "Rz" pentru Clădirea Punctului Termic 33 (P.T.33) din Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău

  • 8.3.1. Evaluarea indicatorului seismic "Ri" " pentru Clădirea Punctului Termic 33 (P.T.33)


Pentru structurile din beton armat criteriile care stau la baza evaluării Indicatorului "Ri", denumit "grad de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică" sunt prezentate în tabelul B.l din Cod P100 - 3/2008, tabel 8.1 în prezentul raport: Tabelul 8.1. Lista de condiții pentru structuri de beton armat în cazul aplicării metodologiei de nivel 2

Criteriu

¥

Criteriul este îndeplinit

Criteriul nu este îndeplinit

Neândeplinîre moderată

Neândeplinîre majoră

Condiții privind configurația structurii

Punctaj maxim:                   50 puncte

50

30-50

0-29

Condiții privind Interacțiunile structurii

Punctaj maxim:                   10 puncte

10

5-10     |     0-4

Condiții privind alcătuirea elementelor structurale

Punctaj maxim:                   30 puncte

30

20- 30      |     0-19

Condiții referitoare la planșee

Punctaj maxim:                   10 puncte

10           5-10     |     0-4

în cazul analizat avem:

L Condiții privind configurația structurii- 50 de puncte (dintr-un punctaj maxim de 50). Spațiul analizat are o formă dreptunghiulară în plan, cu două axe de simetrie;

2 Condiții privind interacțiunile structurii-10 puncte, (dintr-un punctaj maxim de 10). Centrala terrmică este o construcție independentă;

 • 3. Condiții privind alcătuirea elementelor structurale - 20 de puncte, (dintr-un punctaj maxim de 30)

Structuri de rezistentă din cadre din beton armat: stâlpi prefabricați din beton armat, grinzi transversale din beton armat, elemente de suprafață de tip cheson sau fâșii cu goluri pentru acoperișul terasă, adăugăm grinda centură dispusă perimetral care solidarizează cadrele transversale și asigură reazemul pentru aticul construcției. Se pot face următoarele observații:

 • •  Ierarhizarea rezistențelor elementelor structurale asigură dezvoltarea unul mecanism favorabil de disipare a energiei seismice: la fiecare nod suma momentelor capabile ale stâlpilor este mai mare decât suma momentelor capabile ale grinzilor;

 • •  încărcarea axială de compresiune a stâlpilor este moderată: va < 0,65;

 • •  în structură nu există stâlpi scurți: raportul între înălțimea secțiunii și înălțimea liberă a stâlpului este < 0,30;

 • •  Rezistența la forța tăietoare a nodului este suficientă pentru a se putea mobiliza rezistența la încovoiere la extremitățile grinzilor și stâlpilor;

 • •  Etrleril în stâlpi sunt dispuși astfel încât fiecare bară verticală se află în colțul unui etrier (agrafe);

 • •  Distanțele între etrieri în zonele critice ale stâlpilor nu depășesc 10 diametre, iar în restul stâlpului 1/4 din latură;

 • •  Distanțele între etrieri în zonele plastice ale grinzilor nu depășesc 12 diametre și ¥2 din lățimea grinzii;

 • •  Armarea transversală a nodurilor este cel puțin cea necesară în zonele critice ale stâlpilor;

 • •  Rezistența grinzilor la momente pozitive pe reazeme este cel puțin 30% din rezistența la momente negative în aceeași secțiune;

 • •  La partea superioară a grinzilor sunt prevăzute cel puțin 2 bare continue (neîntrerupte în deschidere);

 • •  Distribuția momentelor capabile pe înălțimea pereților respectă variația cerută de CR -1-1.1-2005 și asigură dezvoltarea unui mecanism de disipare a energiei seismice favorabil;

 • •  Rezistența la forțe tăietoare a grinzilor de cuplare este suficientă pentru a se putea mobiliza rezistența la încovoiere la extremitățile lor;

 • •  Innădirea armăturilor verticale este făcută pe o lungime de cel puțin 40 diametre;

 • •  Grosimea pereților este £ 150 mm;

 • •  Armătura verticală a inimii reprezintă un procent ph > 0,15% și este ancorată adecvat

 • •  Etrierii grinzilor de cuplare sunt distanțați la cel mult 150 mm;

 • •  Fundațiile nu răspund în mare parte cerințelor actuale ca material folosit, (marcă beton, marcă oțel beton) nici ca mod de armare a acestora;

 • 4. Condiții referitoare ia pianșee- 5 puncte (dintr-un punctaj maxim de 10)

 • •  Planșeul este asigurat de elementele de suprafață de tip cheson sau fâșie cu goluri orizontale, a cărei placă are o grosime de circa 5 - 7 cm. îmbinarea acestor elemente în lungul lor nu poate asigura acea șaibă rigidă perfectă ce uniformizează deplasările elementelor portante verticale;

 • •  Forțele seismice din planul planșeului pot fi transmise defectuos la elementele structurii verticale prin eforturi de lunecare și compresiune în beton.

Conform Tabelului 8.1, poziția 1, 2, 3.4, rezultă o valoare de Ri = 85

 • 8.3.2. Evaluarea indicatorului seismic "fa" pentru Clădirea

Centralei Termice

Acest indicator, denumit "grad de afectare structurală" se evaluează prin identificarea degradărilor produse de cutremur asupra clădirii investigate și se determină în funcție de punctajul obținut în urma aprecierii vizuale a stării de afectare a structurii cuantificându-se conform tabel D2, Cod P100 - 3/2008.

Pentru structurile din beton armat, condițiile reglementate sunt prezentate în tabelul 8.2

Tabelul 8.2 Starea de degradare a elementelor structurale

Tipul de degadare

Fara degradări

Degradare

Moderată

Severă

1 Fisuri și deformați! remanente în zonele critice (zonele plastice) ale stâlpilor, pereșilor și grinzilor

10

6-10

0-5

2. Fracturi și fisuri remanente înclinate produse de forța tăietoare în grinzi

10

6-10

0-5

3.Fracturi și fisuri longitudinale deschise în stâlpi și/sau pereți produse de eforturi de compresiune

20

15-20

0-14

4. Fracturi sau fisuri înclinate produse de forța tăietoare în stâlpi și/sau pereți

30

20-30

0-19

5. Fisuri de forfecare produse de lunecarea armăturilor în noduri

10

6-10

0-5

6. Cedarea ancorajelor și înădirilor barelor de armătură

10

6-10

0-5

7. Cedarea sau fisurarea pronunțată a planșeelor

10

6-10

0-5

PUNCTAJ TOTAL    100

în legătură cu starea tehnică constatată prin vizualizare și sondaje efectuate asupra clădirii Punctului Termic 33 (P.T.33) din Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău, facem precizarea că în urma inspecției în situ efectuată în mai muite rânduri, în urma discuției cu utilizatorii spațiilor respective, în urma analizei detaliate a elementelor

structurale - stâlpi, grinzi, pereți portanți, pereți despărțitori, planșee - constatăm următoarele:                                                             k .

 • * Apreciem că la nivelul fundațiilor s-a respectat cota de fundare din pis^ctul ce a

stat la baza realizării construcției;                                            '

 • * La nivelul soclului cuprinzând partea superioară armată a elevației fundației, constatăm ușoare măcinări a betonului, mai ales în zonele unde a fost desprinsă tencuiala, precum și fisuri moderate, fără însă a afecta armătura din partea superioară a fundației;

 • * Nu se constată tasări inegale ale fundației, însă constatăm tasarea neunifbrmă a trotuarelor cu desprinderi de construcție, cu inversarea pantei, permițând infiltrarea apelor piuviale la nivelul fundațiilor;


 • * La nivelul pereților nestructurali, exteriori și interiori se constată neconformltățl ce ar pune în pericol rezistența și stabilitatea acestora. Apreciem că fisurile moderate spre majore, remarcate cu precădere pe zidurile perimetrele ale centralei termice afectează pe termen scurt rezistența și stabilitatea acestora, fără însă a elimina riscul ca pe termen mediu și lung să apară riscul degradării accentuate a lor. La nivelul elementelor de beton, stâlpi, grinzi, stâlpișori, buiandrugi, centuri, grinzi, planșee nu se constată neconformități majore ce ar pune în pericol rezistența mecanică și stabilitatea structurii de rezistență. Costatăm însă, știrbirea muchiilor la stâlpii structurii de rezistență, exfolierea betonului cu desprinderea starului de acoperire a armăturii atăt la nivelul stâlpilor, căt și la nivelul grinzilor, chiar zone de armătură vizibile cu porțiuni însemnate de corodare. Investigațiile efectuate pe teren, inclusiv prin vizualizarea betonului după înlăturarea tencuielii, ne demonstrează că toate elementele de beton au avut o comportare bună de-a lungul timpului;

 • * La nivelul intradosului planșeului peste centrala temică, apreciem după o vizualizare de la distanță deoarece nu am găsit mijloacele potrivite pentru a mă apropia de Intradosul acestuia, nu se constată neconformități importante, cel mult fisuri moderate între elementele prefabricate de tip cheson sau fasle cu goluri, care servesc și drept acoperiș. La nivelul terasei necirculablle s-au constat anumite zone răscoapte de soare cu potențial imediat de a permite Infiltrarea apelor pluviale.


* Trotuarele perimetrele clădirii sunt în mare parte lipsesc sau sunt afecate de trecerea timpului, de acțiunea agenților externi (ploi, îngheț-dezgheț etc.), desprinse de construcție, tasate Inegale etc.

Pentru centrala termică, tabelul 8.3:

Tabelul 8.3 Răspunsul construcției supusă expertizei la condițiile "R2"

Nr. crt.

Tipul de degradare

Punctaj

1.

Degradări produse de acțiunea cutrmurului

- fisuri si deformați! remanente in zonele critice (zonele plastice) ale stâlpilor, pereților șl grinzilor- nu s-au observat

 • - fracturi si fisuri remanente înclinate produse de forța tăietoare in grinzi - nu s-au observat

 • - fracturi si fisuri longitudinale deschise in stâlpi si/sau pereți produse de eforturi de compresiune -nu s-au observat

50 • - fracturi sau fisuri inclinate produse de forța tăietoare in stâlpi si/sau pereți -nu s-au observat

 • - fisuri de forfecare produse de lunecarea armăturilor în noduri -nu s-au observat

 • - cedarea ancorajelor și înnădirilor barelor de armătură -nu s-au observat

 • - cedarea sau fisurarea pronunțată a planșeelor -nu s-au observat

 • - cedări ale fundațiilor sau terenului de fundare.- nu s-au observat

2.

DEGRADĂRI PRODUSE DE ÎNCĂRCĂRILE VERTICALE

Fisuri și degradări în grinzi și plăcile planșeelor - nu s-au observat

Fisuri si degradări In stâlpi si pereți. - nu s-au observat în stâlpi, s-au constatat în pereți

5

3.

Degradări produse de incarcarea cu deformatii (tasarea reazemelor, contracții, acțiunea temperaturii, curgerea lentă a betonului) - nu s-au observat

10

4.

Degradări produse de 0 execuție defectuoasa (beton segregat, rosturi de lucru Incorecte etc.) - sunt anumite zone cu un anumit grad de segregare

6

5.

Degradări produse de lectori de mediu: inghet-dezghet, agenti corozivi chimici sau biologici etc., asupra:

 • - betonului

 • - armaturii de otel (Inclusiv asupra

Proprietăților de aderență ale acesteia) - nu s-au observat

5

TOTAL R2 PENTRU CONSTRUCȚIA ANALIZATA

76

 • 8.3.3. Evaluarea cantitativă (prin calcul) a indicatorilor seismici "R3" Clădirii Punctului Termic 33 (P.T.33) din Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău

în conformitate cu prevederile conținute în "Codul de proiectare seismică -Partea a III a: Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente", indicativ P 100 - 3/2008, valoarea indicatorului seismic "R3" poate fi evaluată prin intermediul forțelor tăietoare de bază (F.T.B. - Fb) rezultată din reglementările tehnice avute în vedere, atât la întocmirea proiectelor de rezistență, cât și la elaborarea Raportului de Expertiză Tehnică.

Un asemenea mod de abordare mai direct este specific aplicării Metodologiei de Nivel 2 în ceea ce privește evaluarea indicatorului seismic "R3", denumit și "grad de asigurare seismică", care reprezintă cel mai important parametru, și stă la baza deciziei de intervenție asupra structurilor de rezistență a clădirilor expertizate.

Paga


Conform CODURILOR P100-1/ 2006 și P100-3/2008, forța tăietoare de bază se determină, conform codurilor P100-1/ 2013 și P100-3/2008 cu relația :

Fb = C1Q

Q = mg - rezultanta încărcărilor gravitaționale , în care coeficientul " ci " reprezintă coeficientu seismic corespunzător modulul fundamental de vibrație; Observație: La data elaborării proiectului tehnic pentru clădirea Centralei Termice existau reglementări tehnice privind caicului antiseismic, primui normativ orientat spre această cerință fiind elaborat în anul 1963 - Normativ P13/1963.

Conform codurilor de proiectare P 100-1/ 2013 si de expertlzare seismică P 100-3/2008 în vigoare, forța tăietoare de baza pentru modul fundamental de vibrație se calculează cu formula:


Fb,cod = Yi x Sd(Ti) x m x Ă; m = -sau

Fb^xxi = [Yix Sd(Ti) x Ă x -] X Q

unde coeficientul seismic total asociat forței tăietoare de bază are expresia :

Ci= yi x Sd(Ti) x Ă x -

8

Indicatorul R3 - gradul de asigurare structurală seismică - reprezintă raportul între capacitatea și cerința structurală seismică, exprimată în termeni de rezistență în cazul folosirii metodologiilor de nivel 1 și 2 sau în termeni de deplasare în cazul utilizării metodologiei de nivel 3.

încadrarea clădirii in clasa de risc seismic are la baza rezultatele investigațiilor efectuate cu metodologia de nivel 2. Pentru stabilirea categoriei lucrărilor de intervenție, nivelurile de vulnerabilitate seismica a construcției se clasifica funcție de indicatorii R3 sau Rconv conform tabelului F.5.1. din Codul P100-3/2008, tabelul 8.4:

Tabelul 8.4 Gradul de vulnerabilitate al structuri

or

Indicatorul R3 sau Rconv

<0,4

0,4...0,6

0,61...0,8

>0,8

Vulnerabilitate

Foarte ridicata

Ridicata

Moderata

Redusa

Condițiile pentru necesitatea intervenției și a nivelului lucrărilor de consolidare conform tabelului 8.5. din Codul P100-3/2008:

Tabelul 8.5 Condițiile peni

tru necesitatea intervenției

Clasa de importanță

Durata viitoare de exploatare

Clădiri la care este necesară intervenția structurală

După consolidare construcția satisface condițiile unei structuri noi, proiectate la un cutremur cu accelerația maximă

I

< 40 ani

Rsl, RsII

> 0.80 ag

>40 ani

RsII si RsIII (R3<75%)

> 0.90 ag

n

< 40 ani

Rsl, RsII (R3<55%)

> 0.70 ag

> 40 ani

Rsl, RsII

> 0.80 ag

ni

< 40 ani

Rsl, RsII (R3<50%)

> 0.65 ag

> 40 ani

Rsl, RsII (R3<60%)

> 0.75 ag

în medodologia de nivel 2, valorile Individuale ale indicatorului R3 se determină astfel *3=^-

^dj1 Qj

în care:

Rdj- este efortul capabil a elementului vertical j;

Edj- este efortul secționai de proiectare în elementul j obținut pe baza valorilor din spectrul de răspuns neredus;

qj- este factorul de comportare atribuit elementelor pe baza mecanismului potențial de rupere (Anexa B, P100-3/2013).

în situația clădirii Punctului Termic 33 (P.T.33) din Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău, utilizând informațiile culese „In sltu", se apreciază o comportare ductilă a tuturor elementelor de rezistență implicate. NU se observă cedări fragile ale elementelor structurale, de fapt nu sunt vizibile articulații plastice sau alte degradări structurale.

Pentru a evalua cât mal corect Indicatorul R3 denumit grad de asigurare seismică, facem în continuare cîteva precizări în legătură cu modul în care imobilul analizat respectată cerințele Normativului P100/1-2013:

* Clădirea Punctului Termic 33 (P.T.33) din Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău, respectă cerințele normativului, care precizează că numai pentru o accelerație a terenului de proiectare ag - 0,35g și clasa de importanță ni, nu se admit structuri din zidărie portantă confinată cu 4 niveluri. Conform normativului, asemenea clădiri se admit numai dacă ag < 0,15g cu îndeplinirea unor condiții speciale;

Pentru toate clădirile, Indiferent de alcătuirea zidăriei (ZNA, ZC sau ZIA) și de zona seismică, se vor prevedea centuri de beton armat în planul pereților: la nivelul fiecărui planșeu, indiferent de materialul din care este realizat (beton armat sau lemn) și de tehnologia de realizare a acestuia; în poziție intermediară, la construcțiile etajate cu pereți rari (sistem celular) și la construcțiile tip "sală/hală" ai căror pereți structurali au înălțimea >3,20 m, în zonele seismice cu ag>0,15 g, sau >4,00 m - în zonele seismice cu ag=0,10g.

 • * Clădirea Punctului Termic 33 (P.T.33) din Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău este prevăzută cu centuri șl planșee (șaibe rigide) din beton armat la nivel planseuiui terasa. Apreciem că acestea asigură un grad de solidarizare a diafragmelor la nivelul fiecărui nivel, acestea crelnd o șaiba rigidă ce asigură conlucrarea diafragmelor transversale, și longitudinale,

 • * Secțiunea transversală a centurilor de beton armat va satisface următoarele condiții: aria secțiunii transversale £ 500cm2, cu respectarea următoarelor dimensiuni: lățimea £25 cm, dar £ 4/3 decât grosimea plăcii planșeului pentru pereții interiori și > decât dublul acesteia pentru pereții de pe conturul clădirii și de la casa scării; armarea centurilor se va stabili prin calcul cu următoarele condiții minime: procentul de armare longitudinală: diametrul barelor longitudinale >12mm; armare transversală: etrieri închiși cu £>6mm; distanța între etrieri: £15 cm în câmp curent și £ 10 cm pe lungimea de înnădlre a barelor longitudinale și pe 60 cm la intersecțiile cu stâlpișorii.

 • * în cazul Punctului Termic 33 (P.T.33) din Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău centurile de la nivelul parterului are o secțiunea de 35 x 25 cm, respectiv 25 x 25 cm respectând cerințele normativului;

 • * La clădirile situate în zone seismice cu ag> 0,15g, rosturile orizontale ale zidăriei vor fi armate, Indiferent de rezultatele calculului, pentru următoarele elemente: (a) spalețil între ferestre sau uși care au raportul înălțime / lățime £2,5, dacă nu sunt întăriți cu stâlpișori din beton armat la extremități; (b) zonele de legătură între pereții perpendiculari (Intersecții, colțuri șl ramificații); (c) parapețil de sub ferestre. La Intersecții, colțuri și ramificații armăturile vor depăși marginea Intersecției, pe toate: direcțiile, cu cel puțin 1,00 m. Armăturile din rosturile orizontale dispuse conform (1) si (2) vor satisface următoarele condiții: distanța între rosturile orizontale armate va fi: <2 asize în cazul elementelor cu înălțime între 188 -r 240 mm; < 3 asize în cazul elementelor cu înălțime < 188 mm; aria armăturilor dispuse într-un rost orizontal va fi > 1,0 cm2 (208 mm); acoperirea laterală cu mortar a barelor din rosturi va fi stabilită pentru a asigura protecția anticorozivă a barelor. Armăturile din rosturile orizontale vor fi ancorate în stâlpișori sau prelungite în zidărie, dincolo de marginea opusă a stâipișorului, pentru a se realiza o lungime totală de ancoraj de cel puțin 60<t>. Barele se vor fasona fără cârlige.

(5) înnădlrlle barelor din rosturi se vor face prin suprapunere, fără cârlige, pe o lungime de £600. Secțiunile de înnădire ale barelor vor fi decalate cu cel puțin l.OOm; într-o secțiune se vor înnădi cel mult 1/3 din barele peretelui.

în cazul clădirii Punctului Termic 33 (P.T.33) din Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău, este respectată această cerință, la colțuri și intersecții fiind prevăzute mustăți antiseismice, a se vedea detaliile din anexa;

* Fundațiile sunt armate conform Normativ NP 112 - 2014 - Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață corespunzător zonei seismice;

în cazul clădirii centralei termice sunt respectate în mare parte prevederile Normativului NP112-2014.

Pentru stabilirea rezistenței mecanice șl a rigidității structurii de rezistență a clădirii Punctului Termic 33 (P.T.33) din Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău s-a utilizat Metoda Elementului Finit, rezultatele în extenso fiind prezentate în Anexa A -Breviar de Calcul pentru Centrala Termica. Calculul structurii de rezistență are ca suport Normativul P100/1-2013. Prezentăm o selecție din rezultatele de ansamblu a

Indicatorului R3, cu evidențierea efortur lor moment încovoletor pe trei direcții:


R3 - mediu


me ale structuri

R3 dintre eforturi minime sl max

0,72

0,75

R3 = (F,M)t»p/q*(F,M).f

R3 - Eforturi maxime R3 - Eforturi minime

R3 -MYY (kNm/m) ___________0,7186 0,7536

R3 - MXX (kNm/m) ___________0,7207 0,7416

R3 - Mxy (kNm/m) ___________0,7125 0,7508

R3 = (F,M)«P/q*(F,M)<rf

R3-Fx (kN)

R3-Fy (kN)

R3-Fz (kN)

R3-MX (kNm)

R3-MY (kNm)

R3-Mz (kNm)

R3-medlu

R3 - Eforturi maxime

0,7456

0,6994

0,7473

0,7077

0,7973

0,7779

0,7459

R3 - Eforturi minime

0,7110

0,7711

0,7497

0,7883

0,6834

0,6769

0,7301


■ t; J. j?#'.mr.-

rt *Comparație R3 dintre eforturi minime si maxime ale structuri

Comparație eforturi din Proiectarea la nivelul anului 1960 sî

P100-2013Comparație eforturi din P13-1978 varianta Inițiala si P100-2013 varianta propusă

Se obsrvă că valoarea Indicatorului R3 pentru Clădirea Centralei Temice se înscrie în jurul valorii ' Kș = 0,72-0,75. Putem încadra construcția in categoria construcțiilor cu vulnerabilitate moderata^-- -

Page<


 • 8.3.4. Stabilirea clasei de risc seismic pentru situația existentă pentru clădirea centralei termice


Valorile celor 3 Indicatori Rl, R2, R3, măsuri ale performanței seismice așteptate a construcției, trebuie considerate numai scoruri orientative în decizia de încadrare a construcției într-o anumită clasă de risc seismic. Faptul că un anumit indicator, (admițând că este criteriul critic din toate trei, pentru construcția considerată) se înscrie într-un anumit domeniu de valori, asociat unei anumite clase de risc, NU înseamnă automat încadrarea clădirii în acea clasă.

Decizia privind încadrarea clădirii într-o anumită clasă de risc trebuie să fie rezultatul unei analize complexe a ansamblului condițiilor de diferite naturi. Investigațiile efectuate au scopul de a identifica verigile slabe ale sistemului structural și deficiențele semnificative ale elementelor nestructurale. Odată identificate, aceste deficiențe trebuie ierarhizate din punctul de vedere al efectelor potențiale asupra stabilității structurii în cazul atacului unul cutremur puternic și al riscului de pierdere a vieții oamenilor și de vătămare a acestora, sau a pagubelor materiale.

în aceste aprecieri, expertul trebuie să evalueze, în primul rând, elementele vitale pentru asigurarea structurală la seism care prezintă deficiențe majore și capacitate insuficientă față de cerințele de diferite naturi, să precizeze ponderea acestora în ansamblul structurii și să estimeze marja de insecuritate.

Cunoașterea mecanismului de cedare probabil al unei structuri este esențială pentru aprecierea corectă atât a răspunsului seismic potențial al construcției, cât și pentru alegerea potrivită a soluției de intervenție.

Identificarea, chiar aproximativă, a mecanismului de rupere este posibilă în puține cazuri la construcții vechi, care sunt și cele mai vulnerabile. Motivele pot fi diferite: absența unei structuri bine definite pentru preluarea forțelor laterale, lipsa datelor care să permită evaluarea comportării structurii în domeniul postelastic (de exemplu, la clădirile de beton armat, datele referitoare ia lungimile de ancorare și înădire ale armăturilor, la armarea transversală în zonele critice), riscul necontrolabil al unor ruperi fragile prin acțiunea forței tăietoare etc.

Din acest motiv, evaluarea corectă a performanței probabile a construcției trebuie să se bazeze pe o analiză cuprinzătoare și pe o judecată inginerească a tuturor condițiilor de alcătuire, a corelației între efectele acestora, operații care reclamă competența înaltă și experiența deosebită.

Condițiile privind încadrarea în clasa de risc, pentru structurile de rezistență analizate, clădirea centralei termice la nivelul lunii noiembrie, în cazul aplicării metodologiei de nivel 2, sunt prezentate în tabelele următoare:

Tabelul 8.6 ValorileRl asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

I

ii                   ni

IV

Valorile Ri

<30

30-60

61-95

96 -100

85Page<


Tabelul 8.7 Valorile R2 asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

I

II

III

IV

Vali

>rile R2

<40

40-70

71-95

96 - 100

76

Tabelul 8.8 Valorile R3 asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

I

n                   iii

IV

Valorile R3

<35

36-65

66-95

96 -100

72-75


* Corespunzător Indicatorului seismic Ri - denumit "grad de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică" care se referă la îndpelinirea condițiilor de conformare structurală și alcătuire constructivă a clădirii;

Ri = 85

Rezultă că în baza acestui Indicator seismic, construcția se încadrează în Clasa de risc Rs III: corespunzător clădirile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale, care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

♦ Corespunzător indicatorului seismic Rz - denumit "grad de afectare structurală" care reflectă proporțiile degradărilor produse de cutremur;

Rz = 76


Rezultă că în baza acestui indicator seismic construcția se încadrează în Clasa de risc Rs III: corespunzător clădirile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale, care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante;

♦ Corespunzător Indicatorului seismic R3 - denumit "grad de asigurare seismică" care reprezintă raportul între capacitatea și cerința aferentă structurii de rezistență, exprimat în termeni de rezistență sau în termeni de deplasare.

Ra = 72-75

Rezultă că în baza acestui Indicator seismic construcția se încadrează la limita în Clasa de risc Rs III: corespunzător clădirile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale, care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi Importante;

1. Conform sintezei prezentate, vezi tabelele 8.6 - 8.8, pentru atestarea respectării JO cerinței de rezistență mecanică și stabilitate se încadrează la limită în clasa de risc RsIII corespunzătoare construcțiilor, care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale, care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi Importante;

Page,


în această situație imobilul analizat, cu funcționalul constatat pe teren (detalii în Anexe), satisface la limită exigenta de rezistentă mecanică si stabilitate, conform Legii 10 din 1995 actualizată și completată cu Legea 177 din 2015, și Legea 163 din 2016, impunându-se măsuri serioase de intervenție.

In aceste condiții, structura de rezistență, trebuie consolidată, astfel încât să satisfacă condițiile unei structuri noi, proiectate la un cutremur cu accelerația maximă > 0.80 ag, în condițiile în care durata viitoare de exploatare se vrea >40 ani.

 • 9. Propuneri de intervenție

  • 9.1 Fundamentarea soluțiilor de intervenție

Măsurile de intervenție se fundamentează prin analiza detaliată, de către expertul tehnic, a performanțelor seismice ale construcției și a implicațiilor tehnice, funcționale și economice ale lucrărilor de intervenție.

Cele trei niveluri de performanță ale clădirii sunt descrise prin amploarea degradărilor seismice structurale și nestructurale așteptate. Această descriere urmărește să ajute pe expertul tehnic/lnglnerul proiectant șl proprietarul clădirii să aleagă obiectivele de performanță pe care clădirile existente trebuie să le satisfacă șl, Implicit, nivelul măsurilor de intervenție pe care clădirile trebuie eventual să le suporte pentru a asigura satisfacerea exigențelor respective.

Performanța seismică a unei clădiri se poate descrie calitativ în funcție de siguranța oferita ocupanților clădirii pe durata și după evenimentul seismic așteptat, de costul și dificultatea măsurilor de reabilitare seismică, de durata de timp în care clădirea este scoasă eventual din funcțiune pentru a efectua lucrările de reabilitare, de impactul economic, arhitectural sau istoric asupra comunității.

Performanța seismică a clădirii este legată nemijlocit de amploarea degradărilor acesteia.

Performanța clădirii este dată de performanța elementelor structurale și de performanța elementelor nestructurale. Semnificația și principalele caracteristici ale nivelurilor de performanță structurale șl nestructurale considerate sunt prezentate in cele ce urmează.

 • (a) Nivelul de performanță de limitare a degradărilor

 • • Condiții structurale

După cutremur apar doar degradări structurale limitate. Sistemul structural de preluare al încărcărilor verticale și cel ce preia încărcările laterale păstrează aproape în întregime rigiditatea și rezistența inițială. Riscul de pierdere a vieții sau de rănire este foarte scăzut. Pot fi necesare unele reparații structurale minore.

 • • Condiții nestructurale

Apar numai avarii nestructurale limitate. Căile de acces și sistemele de siguranță a vieții, cum sunt ușile, scările, ascensoarele, sistemele de conducte sub presiune rămân funcționale, dacă alimentarea generală cu electricitate este în funcțiune. Ocupanții clădirii tx pot rămâne în siguranță în clădire, deși pot fi necesare operații de curățare. Alimentarea cu energie electrică, cu apa, cu gaze naturale, liniile de comunicație pot deveni temporar & indisponibile. Riscul de pierdere a vieților sau de rănire datorită degradărilor nestructurale este foarte mic.

 • (b) Nivelul de performanță de siguranță a vieții

 • • Condiții structurale

Acest nivel de performanță are în vedere o stare post-selsm a structurii cu degradări semnificative, dar pentru care rămâne o margine de siguranță față de prăbușirea parțială sau totală. Unele elemente structurale sunt serios avariate, fără însă ca acestea să pună in pericol viața ocupanților clădirii prin căderea unor părți degradate. Deși unele persoane pot fi rănite, riscul general de pierdere de vieți rămâne scăzut. Construcția este reparabilă, dar repararea construcției poate să nu fie uneori indicată din rațiuni economice. Clădirea avariată rămâne stabilă. Ca o măsura de precauție suplimentară pot fi prevăzute sprijiniri și reparații structurale de urgență.

 • • Condiții nestructurale

Pot apărea degradări semnificative și costisitoare ale elementelor nestructurale, dar acestea nu sunt dislocate și nu amenință prin cădere viața oamenilor, înăuntrul sau în afara clădirilor. Căile de acces nu sunt blocate total, dar circulația poate fi afectată. Instalațiile pot fi avariate, putând rezulta inundații locale și chiar ieșirea din funcțiune a unora dintre acestea. Deși se pot produce răniri ale ocupanților clădirii prin căderea unor fragmente de elemente, riscul global de pierdere de vieți din acest motiv rămâne foarte redus. Repararea elementelor nestructurale necesită un efort considerabil și costisitor.

 • (c) Nivelul de performanță de prevenire a prăbușirii

 • • Condiții structurale

Structura este în pragul prăbușirii parțiale sau totale. Apar avarii substanțiale cărora le corespund degradarea semnificativă a rigidității și rezistenței la forțele seismice, deformați! remanente importante și o degradare limitată a rezistenței la încărcări verticale, astfel încât structura poate susține încărcările verticale. Riscul de rănire este semnificativ. Structura nu poate fi practic reparată și nu permite reocuparea el pentru că eventualele replici seismice pot produce prăbușirea acesteia. Construcțiile care ating acest nivel își pierd complet valoarea economică și de utilizare.

 • • Condiții nestructurale

La acest nivel de performanță elementele nestructurale sunt complet degradate și reprezintă un pericol real pentru viața om Se au în vedere criterii de evaluare a performanțelor seismice ale construcției: concepția generală de proiectare, calitatea execuției, valorile gradului nominal de asigurare seismică Rs, rigiditatea la deplasări orizontale, pericolul ruperii fragile, ductilitatea locală și de ansamblu.

Structura de rezistență a clădirii Punctului Termic 33 (P.T.33) din Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău realizată din cadre din elemente prefabricate din beton armat, respectiv diafragme de zidărie este conformată seismic acceptabil, prezentând:

❖ 2 axe de simetrie pentru ;

* O regularitate pe înălțime a diafragmelor de zidărie pentru toate laturile;

* diafragme de zidărie cu grosimea de 30,00 cm la zidurile exterioare, respectiv de 25 cm la zidurile interioare;


* Existența cadrelor transversale din beton armat prefabricat solidarizate cu centuri - grindă din beton armat turnat monolit dispuse perimetral;

« O distribuție transversală șl longitudinală a diafragmelor relativ corespunzătoare asigurând astfel o rigiditate corespunzătoare pe cele două direcții; planșee din beton armat.

Detaliile legate de formă, dimensiuni, materiale folosite, etape de realizare sunt prezentate și în capitolul 4.1. Cert este că, după cum se prezintă construcția la data efectuării constatărilor, fundațiile corespund în mare parte exigențelor impuse de "Cod de Proiectare Seismică - Partea I, Prevederi de proiectare pentru Clădiri, Indicativ P100 -1/2013", de Normativ NP 112 - 2014 - Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață


Natura șl gravitatea degradărilor produse de seisme vezi cap 4.6.4 din prezentul raport;

 • * Durata de exploatare a construcției, ulterior intervențiilor de consolidare propuse de expert este de peste 40 ani;

 • * Implicațiile unor avarii potențial grave în caz de cutremur asupra mediului învecinat: construcția se găsește într-o zonă a orașului unde funcționează șl alte construcții similare.

 • * Alte exigențe formulate de către beneficiar se pot adopta la proiectare când se poate impune soluții care să permită utilizarea mai bună a spațiului clădirii.

 • 9.2 Soluțiile de intervenție propuse pentru Punctul Termic 33 (P.T.33) din Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău

Dat fiind Importanța clădirii, dar și gradul de asigurare rezultat din calculul static șl de rezistență a structurilor existente propunem consolidarea construcțiilor în două variante, una minimală șl una maximală.

 • 9.2.1 Soluția de intervenție minimală pentru consolidarea imobilului Punctul Termic 33 (P.T.33) din Str. Aviatori,

Municipiul Bacău, Județul Bacău

Pentru consolidarea structurii de rezistență în varianta minimală, avem în vedere o soluție care presupune parcurgerea următoarele etape:

 • *  Se îndepărtează jnchiderile perimetrele, pereții nestructurall și tâmplăria metalică, ce delimitează zona ce urmeazFFfTâmenajată ca șl Club al Pensionarilor, vezi Anexa 2.;

 • *  Se verifică aspectul betonului din elementele structurii de rezistență, stâlpi, grinzi,

elemente de acoperiș, cu Identificarea zonelor unde stratul de acoperire a armăturii este căzut, unde armătura din elemente este corodată; _____—

 • *  Dacă se constată zone mari de armătură corodată, pestellO -15) %îlln suprafața elementului se va trece la consolidarea acestuia printr-o soluție tehnică precizade expert, în urma sesizării acestuia de către beneficiar și proiectantul de specialitate;'

 • *  Se vor îndepărta straturile actualei terase până la extradosul dementelor de acoperiș, urmând să se refacă'terasa neclrculabilăîntr-o soluție construcdvSconform normelor actuale, sau să se execute o șarpantă din material lemnos cu învelltoare din tablă, luându-se în calcul și termolzolarea acestuia într-o soluție tehnică recomandată în auditul energetic;

  •aSnd


 • *  Se, va îndepăerta pardoseala_dkL_beton din zona în care urmează a fi amenajat Clubul Pensionarilor;

 • *  Se vor executa fundații de tip bloc șl cuzinet sub_stîlpll structurii metalice interioare preconizate, acestea fiind legate între e e cu grinzi de echilibrare, fundațiile vor fi total independente de fundațiile construcției existente, între acestea lăsându-se un rost antiseismic de cel puțin ^,00 cm) Dat fiind grosimea pardoselii existente este riscantă o simplă montare a stâlpilor structurii metalice pe acesata..consecințele fiind imprevizibile. Proiectantul de specialitate, care elaborează proiectul tehnic pentru amenajarea preconizată, va dimensiona fundațiile bloc șl cuzinet și grinzile de echilibrare ;

 • *  Se va reface pardoseala de beton din zona ce urmează a fi amenajată cu grija dispunerii unuljtrattermolzolant în soluția tehnică precizată în auditul energetic;

 • *  Se va monta strui ura metalică pentru susținerea planșeulul de la cota +2,18 m, vezi Anexa 9, cu grija consolidării acesteia astfel încât să lucreze independent de structura construcției existente. Sugerăm ca pianșeui de ia cota +2,18 m să cuprindă o tablă striată ia Intrados (cofraj șl armătură pentru planșeu) șl un strat de beton, aslgurându-se astfel rigiditatea coresunzătoare,t

 • *  Se vor reface închiderile perimetrele într-o soluție constructivă adaptată noii destinații a spațiului, de Club al pensionarilor. Soluția constructivă pentru închideri și compartimentări va fi precizată de proiectantul de specialitate în proiectul tehnic (zidărie de cărămidă sau B.C.A)cu respectarea normelor în vigoare, Normativ CR6 -2006 - Cod de Proiectare pentru structuri din zidărie. Se vor creia astfel golurile pentru uși și ferestre impuse de destinația spațiului;

 • *  Se vor reface finisajele interioare și exterioare, cu grija ca la exterior să fie montat un strat termoizolant într-o soluție constructivă precizată în audirul energetic;

 • *  Se vor reface instalațiile funcționale, adaptate ca soluție constructivă noii destinații a spațiului;

 • *  Se vor reface trotuarele perimetrele cu mare grijă pentru asigurarea pantei minime pentru îndepărtarea apelor meteorice;

 • 9.2.2 Soluția de intervențiejuaximală. pentru consolidarea imobilului Punctul Termic 33 (P.T.33) din Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău

Pentru consolidarea structurii de rezistență în varianta maximală, avem în vedere o soluție care presupune parcurgerea următoarele etape:

* Se îndepărtează închiderile perimetrele, pereții nestructurali și tâmplărla metalică, ce delimitează zona ce urmează a fi amenajată ca șl Club a! Pensionarilor, vezi Anexa 2;

 • ♦  Se verifică aspectul betonului din elementele structurii de rezistență, stâlpi, grinzi, elemente de acoperiș, cu identificarea zonelor unde stratul de acoperire a armăturii este căzut, unde armătura din elemente este corodată;

 • *  Dacă se constată zone mari de armătură corodată, peste (10 - 15) % din suprafața elementului se va trece la consolidarea acestuia printr-o soluție tehnică precizată de expert, în urma sesizării acestuia de către beneficiar și proiectantul de specialitate;

/ * Se consolidează stâlpii structurii de rezistență adoptând o soluție tehnică ușor de realizat constând în: cele 4 muchii ale stâlpului sunt protejate cu cornier 50 x_50 x f 4_mm, cornier ce va fi solidarizat cu platbande metalice 50 x 4 mm, dispuse la 40 cm una față de alta. înainte de montarea cornierelor pe muchiile stâlpului, înainte de sudarea platbandelor de solidarizare, se curăță bine suprafața betonului, se îndepărtează betonul exfoliat. După montarea structurii metalice de consolidare, stâlpul se tenculește cu mortar M100, fără var, în straturi succesive creindu-se o acoperire a metalului de cel puțin 1,5 - 2 cm.

* La nivelul grinzilor transversale, dacă se constată zone puternic afectate de trecerea timpului (armături descoperite și corodate) se va trece la consolidarea acestora, adoptându-se o soluție tehnică corespunzătoare, recomandată de expertul


k tehnic;


 • *  Se vor îndepărta straturile actualei terase până la extradosul elementelor de acoperiș, urmând să se refacă terasa necirculabilă într-o soluție constructivă conform normelor actuale, sau să se execute o șarpantă din material lemnos cu învelitoare din tablă, luându-se în calcul și termoizolarea acestuia într-o soluție tehnică recomandată în auditul energetic;

 • *  Se va îndepăerta pardoseala din beton din zona în care urmează a fi amenajat Clubul Pensionarilor;

 • *  Se vor executa fundații de tip bloc și cuzinet sub stîlpii structurii metalice interioare preconizate, acestea fiind legate între ele cu grinzi de echilibrare. Fundațiile vor fi total independente de fundațiile construcției existente, între acestea lăsându-se un rost antiseismic de cel puțin 5,00 cm. Dat fiind grosimea pardoselii existente este riscantă o simplă montate a stâlpilor structurii metalice pe acesata..consecințele fiind imprevizibile. Proiectantul de specialitate, care elaborează proiectul tehnic pentru amenajarea preconizată, va dimensiona fundațiile bloc și cuzinet și grinzile de echilibrare ;

 • *  Se va reface pardoseala de beton din zona ce urmează a fi amenajată cu grija dispunerii unui strat termolzolant în soluția tehnică precizată în auditul energetic;

 • *  Se va monta structura metalică pentru susținerea planșeului de la cota +2,18 m, vezi Anexa 9, cu grija consolidării acesteia astfel încât să lucreze Independent de structura construcției existente. Sugerăm ca planșeulde la cota +2,18m să cuprindă o tablă striată ia intrados (cofraj și armătură pentru planșeu) și un strat de beton, asigurându-se astfel rigiditatea coresunzătoare,

 • *  Se vor reface închiderile perimetrale într-o soluție constructivă adaptată noii destinații a spațiului, de Club al pensionarilor. Soluția constructivă pentru închideri și compartimentări va fi precizată de proiectantul de specialitate în proiectul tehnic (zidărie de cărămidă sau B.C.A) cu respectarea normelor în vigoare, Normativ CR6 - 2006 - Cod de Proiectare pentru structuri din zidărie. Se vor creia astfel golurile pentru uși și ferestre Impuse de destinația spațiului;

  Page'


 • *  Se vor reface finisajele Interioare și exterioare, cu grija ca la exterior să fie montat un strat termolzoiant într-o soluție constructivă precizată în audlrui energetic;

 • *  Se vor reface instalațiile funcționale, adaptate ca soluție constructivă noii destinații a spațiului;

 • *  Se vor reface trotuarele perimetrele cu mare grijă pentru asigurarea pantei minime pentru îndepărtarea apelor meteorice;

Soluția tehnică pentru consolidarea stâlpilor va fi detaliată Intr-un proiect tehnic elaborat de o firmă autorizată.

 • 9.2.3. Lucrări noi propuse (finisaje, izolații, instalații)

Lucrări interioare:

 • * Reabilitarea Instalațiilor conform raportului de audlt energetic, a datelor preluate din situ de către proiectantul de specialitate, precum șl a normativului în vigoare cu înlocuirea tubulaturii care și-a consumat durata normată de viață. Obligatoriu se vor reabilita conductele ce asigură distribuția orizontală la instalațiile sanitare și încălzire.

 • * înlocuirea tâmplărlel Interioare șl exterioare;

 • * înlocuirea tuturor pardoselilor și refacerea acestora cu includerea termoizolației recomandată în Auditul Energetic;

 • * înlocuirea Instalațiilor electrice interioare, cu soluții tehnice adecvate momentului.

Lucrări exterioare :

 • •  Refacerea hldrolzolațle la nivelul terasei neclrculabile după montarea stratului termolzoiant recomandat de Auditul Energetic;

 • •  Desfacerea trotuarelor existente din beton și refacerea acestora cu o stratificație corespunzătoare, precum șl realizarea la exterior a unei hldroizolațil a soclului; Realizarea trotuarelor cu aceeași stratificație. Refacerea finisajelor cu dale din beton prefabricate, autoblocante, montate pe șapă;

 • •  Hjdroizolarea după termolzolarea cu vată minerală bazaltică șl finisarea soclului cu tencuială decorativă mozalcată în culoarea fațadei pe toată înălțimea;

 • •  Montarea stratului termolzoiant din vată minerală bazaltică, inclusiv pe conturul golurilor de uși și ferestre;

 • •  Refacerea glafurilor exterioare șl Interioare la ferestre;

 • •  Refacerea finisajului exterior cu respectarea cerințelor pentru construcție cu valoare de deosebită;

 • 10. Concluzii și recomandări

Această expertiză tehnică a fost elaborată, în vederea fundamentării tehnice a deciziilor de intervenție propuse pentru obiectivul clădirea Punctul Termic 33 (P.T.33) din Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău.

Page'


Măsurile de intervenții au fost propuse în cadrul expertizei în 2 variante:

Expertul recomandă soluția de consolidare minimală, care asigură rezistența și stabilitatea ImobiluluHn condîțiTbune, permițând remodelarea funcțională a spațiului ce va servi în continuare ca și Club al Pensionarilor, precum și creșterea gradului de izolare tehnică a imobilului prin implementarea soluțiilor propuse în Auditul Energetic.

Diferența dintre cele 2 soluții constă reducerea costurilor de realizare a consolidării structurii cu aproximativ 25 %.

Structura de rezistență a construcției Punctul Termic 33 (P.T.33) din Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău", după consolidare în una din variantele propuse (noi propunem varianta minimală) va avea asigurată capacitatea de rezistență și corespunde graduiuiui de risc seismic RsIII corespunzând construcțiilor la care nu sunt așteptate degradări structurale, dar la care degradările elementelor nestructurale pot fi importante fcapit. 8 din P100-3:2008 - Evaluarea finală și formularea concluziilor).

Această expertiză va face parte Integrantă din Cartea tehnică a Construcției.

IMPORTANT:

 • 1. Decizia de intervenție va putea fi completată și/sau modificată după dezafectarea pereților, de către expert și proiectant.

 • 2. Rezultatele prezentei Expertize Tehnice nu pot fi folosite la alte obiective.

 • 3. Lucrările vor fi realizate pe bază de proiect tehnic elaborat de către o unitate calificată în domeniu.

 • 4. Supravegherea lucrărilor va fi asigurată de beneficiar printr-un responsabil tehnic atestat cu supravegherea lucrărilor de construcții.

 • 5. Orice modificare a soluțiilor tehnice propuse se va face numai cu acordul expertului tehnic.

 • 6. Proiectul pentru obținerea autorizației de construcție, precum și proiectul tehnic de execuție vor fi însușite de expert.

în legătură cu celelalte exigențe esențiale din legea 10/1995, completată și modificată cu Legea nr 177 din 2015, respectiv Legea nr. 163 din 2016, raportate la construcția în cauză - facem următoarele precizări:

în urma reabilitării structurale a imobilului, aceasta trebuie să asigure îndeplinirea cerințelor esențiale de calitate în conformitate cu precizările din legea 10/1995, completată și modificată cu Legea nr 177 din 2015, respectiv Legea nr. 163 din 2016, respectiv:

 • a) rezistență mecanică șl stabilitate;

 • b) securitate la Incendiu;

 • c) Igienă, sănătate șl mediu înconjurător;

 • d) siguranță șl accesibilitate în exploatare;

 • e) protecție împotriva zgomotului;

 • f) economie de energie șl izolare termică;

 • g) utilizare sustenabllă a resurselor naturale.23.09.2018

09306


Page'


Expert Tehnic^ *

Dr.ing. Ion Șerbăii^g


S.C. PERCON INSTALAȚII S.R.L. - IAȘI J22 - 1394 - 2002

PROIECTARE CONSTRUCTH, INSTALAȚII, EXPERTIZE TEHNICE, EVALUĂRI IMOBILIARE, ASISTENTA TEHNICA IN CONSTRUCTH

Str. Tutora, nr. 18, BL Dl, Sc. A, Parter, Iași țet 0332/802142; 0722687167 și 0722687192

ANEXE

Evaluarea stării fizice si tehnice actuale

REABILITARE P.T33, STRADA AVIATORI, CU DESTINAȚIA DE CLUB AL PENSIONARILOR

Str. Aviatori, Municipiul Bacău, Județul Bacău


REABILITARE P.T33, STRADA AVIATORI, CU DESTINAȚIA DE CLUB AL PENSIONARILOR


!>$BREVIAR DE CALCUL - Reabilitare PT33, Strada Aviato^ cu destinația de Club al Pensionarilor

 • 1. Reprezentarea acțiunii seismice pentru proiectare

In lucrarea de fata sunt analizate succesiv:


1. Evoluția distribuției si a intensității forțelor seismice de p României, conform Normativelor si Codurilor de proiectare seismic Normativul condiționat pentru proiectarea construcțiilor civile si industi seismice P13-63, cu harta de zonare seismica STAS 2923-63; Normativul de proiectare seismica P 13-70, cu harta de zonare seismica STAS 2923-63;

Normativele de proiectare seismica P 100-78 (81), cu harta de zonare seisțnica STAS 11100/1-77;

Normativele de proiectare seismica P 100-92 (96), cu harți de zonare proprfy Codurile de proiectare seismica P 100-1/2004 (2006), cu hărți de zonare proprii; Codul de proiectare seismica P 100-1/2013, cu harta de zonare proprie.

 • 2. Evoluția Normativelor si Codurilor, pentru calculul rezistentei structurilor si elementelor nestructurale din zidărie, in gruparea seismica de:

 • •  Normativele pentru construcții din zidărie P2-75 si P2-85;

 • •  Instrucțiunile tehnice pentru proiectarea si executarea pereților si acoperișurilor din elemente din beton celular autoclavizat P104-83;

 • •  Codurile de proiectare pentru structuri din zidărie CR 6-2006 si CR 6-2013;

 • •  Prevederile de calcul si constructive specifice din Normativele si Codurile de proiectare seismica menționate la pct. A de mai sus.

 • •  Reglementările elaborate si aplicate in proiectare inainte de anul 1989 au fost aliniate documentelor CAER si au fost orientate spre economii severe de materiale si de manopera. Reglementările elaborate si aplicate după anul 2000 sunt aliniate documentelor similare din UE si sunt bazate, in principal, pe conceptul de „performanta seismica".

 • •  In final, se vor formula aprecieri de sinteza asupra nivelului de siguranța seismica al structurilor si al elementelor structurale proiectate

Evolutiazonarii hazardului seismic in perioada 1963-2013

Pentru proiectare, definirea severității hazardului seismic (fenomenul natural) se face, de regula, prin doua categorii de informații care se refera la:

Valoarea de vârf a accelerației orizontale a terenului (ag) asociata unui interval mediu de recurenta (IMR) prestabilit.

Spectrele de răspuns elastice ale accelerației absolute orizontale, calculate in funcție de accelerogramele caracteristice si de fracțiunea din amortizarea critica de 5% a sistemului echivalent cu un grad de libertate dinamica.


In perioada amintita, zonarea seismica a teritoriului României, din punct de vedere al valorilor ag si al intervalului mediu de recurenta (IMR) asociat, a fost obiectul mai multor modificări de substanța care s-au referit, in principal, la: numărul si conturul zonelor pe care intensitatea seismica este considerata constanta, care a trecut de la patru zone in hărțile din STAS 2923-63 si din STAS 11100/1, la sase zone in harta din Normativul P 100-92 si, ulterior, la șapte zone in hărțile din Codurile P 100-1/2006 si P 100-1/2013;

măsură intensității seismice:

 • — exprimata in grade pe scara macroseismica MSK (adoptata in Romania prin STAS 3684-71), in Normativele anterioare anului 1992;

 • - prin accelerația de vârf a mișcării terenului (ag), asociata cu perioada de colt/control a spectrului de răspuns in accelerații (TC), începând cu P 100-92;

intervalul mediu de recurenta asociat valorii de vârf a accelerației orizontale a terenului; forma si parametrii spectrului de răspuns elastic al accelerației orizontale.

Prevederi anterioare cutremurului din 1977

Normativele de proiectare seismica anterioare cutremurului din 1977 sunt P 13-63 si P3-70, asociate harții seismice din STAS 2923-63 (fig. 2a), care a înlocuit harta similara din STAS 2923-52, introducând reduceri importante ale intensității seismice de proiectare in mai multe zone. Din aceasta reducere, a rezultat incadrarea unui număr mare de localitati in zona de grad macroseismic 6 MSK pentru care, conform Normativelor in vigoare, nu se cerea conformarea si dimensionarea structurilor si a componentelor nestructurale sub efectul forțelor seismice, indiferent de materialul din care acestea erau realizate.

Aceasta prevedere a condus la situația ca intreg fondul construit realizat intre 1963+1977, in zonele de grad 6 MSK, aratate in harta din figura 2a, nu este calculat la actiuneafortelor seismice, iar la proiectarea clădirilor nu au fost obligatorii nici cel puțin masurile constructive prevăzute, minimale de altfel. Vom reaminti ca in aceasta perioada s-au construit, in special in orașele mari, capitale de județ si municipii importante, clădiri de locuit si hoteluri, ajungând pana la 8+10 niveluri, spitale, scoli, săli de sport si de spectacole etc. (a se vedea casetele posate din tabelul 3).

Normativele P 13-63 si P 13-70 au atribuit zonelor seismice exprimate in grade MSK valori ale parametrului intensității seismice, notat Ks, (tabelul 1), folosit pentru evaluarea efectelor acțiunii seismice prin „metoda forțelor statice echivalente". In Normativul P13-70 se observa o creștere cu 20% a coeficientului Ks pentru zonele de grad 7 MSK, care se refera la o suprafața importanta a teritoriului si o reducere, tot de 20% a acestuia, pentru zonele de grad 9 MSK, care se refera la o arie redusa.

Normativele menționate nu au specificat intervalul mediu de recurenta asociat valorilor Ks.

Valorile coeficientului Ks conform Normativelor P 13-63, P 13-70 si P 100-78 (81) sunt prezentate in tabelul 1.

Asa cum se va arata intr-un articol viitor, valoarea forțelor seismice de proiectare pentru structurile si elementele nestructurale din zidărie, rezultate din aplicarea acestor norme, este mult inferioara cerințelor din Codul P 100-1/2013, ceea ce atrage atentia asupra necesității unor masuri sistematice de evaluare si, după caz, de reabilitare

seismica, in special pentru localitățile in care clădirile nu au fost calculate la acțiunea cutremurului.

Prevederile Normativelor P 100-78 (81)

După cutremurul din 4 martie 1977, reglementările de proiectare seismica au suferit modificări importante. In primul rând, a fost modificata zonarea seismica a teritoriului, harta de macrozonare STAS 2923-63 fiind înlocuita cu harta din STAS 11100/1-77 (fig. 2b) pentru a se avea in vedere efectele constatate cu ocazia acestui cutremur. Normativul P 13-70 a fost înlocuit, intr-o prima etapa, cu Normativul P 100-78, urmat, in 1981, de versiunea imbunatatita, P 100-81.

La acest cutremur s-a obtinut si prima accelerograma înregistrata pe teritoriul României (ÎNCERC), la un cutremur sever, care a fost utilizata apoi, ca reper, pentru zonarea teritoriului din punct de vedere al accelerației orizontale si pentru stabilirea spectrului elastic de răspuns.

Totodată, P 100-78 a introdus obligativitatea proiectării seismice pentru amplasamentele din zonele de grad 6 MSK (cu excepția unor categorii de clădiri cu risc redus).

Ținând seama de distrugerile mari înregistrate in 1977, a fost sporit, local, nivelul de hazard cu 1/2 grad MSK pentru orașele Craiova, lași, Zimnicea si Tumu Măgurele (intensitate 754 MSK cu Ks = 0,160) iar Municipiul București a devenit o insula cu intensitatea 8 MSK in zona de intensitate 7 MSK din Muntenia. Aceasta soluție este conceptual discutabila si are, mai ales, un caracter conjunctural, pentru a „liniști" populatialocalitatilor respective.

Reglementari elaborate după 1990

In reglementările elaborate după 1990, zonarea teritoriului României pentru proiectarea construcțiilor la acțiunea seismica s-a făcut prin doua criterii, după cum urmeaza:

In Normativul P 100-92 s-a folosit combinația valorilor

raportului Ks intre accelerația terenului pentru proiectare (ag) si accelerația gravitației (g);

perioadei de colt/de control a spectrului elastic de răspuns in accelerații notata TC. Conform criteriului Ks, teritoriul a fost divizat in sase zone (Ks = 0,08 + 0,32) iar conform criteriului TC, teritoriul a fost impartit in trei zone (TC = 0,7 sec, TC = 1,0 sec, TC = 1,5 sec).

Echivalarea noilor încadrări (Ks si TC) cu cele anterioare (grade MSK) a fost stabilita prin Anexa A la Normativul P 100-92 conform tabelului 2.

Normativul P100-92 este primul care a folosit noțiunea de IMR -interval mediu recurenta - cu referire la un singur nivel de severitate, prin următoarea precizare (data in Anexa A):

A.5. Perioadele de revenire ale intensităților cutremurelor corespunzătoare zonelor seismice din harta sunt aproximativ 50 de ani pentru zonele in care predomina influenta focarului Vrancea si de ordinul a 100 de ani (sau mai mult) pentru zonele in care predomina influenta altor focare.

In Codul P 100-1/2006 s-au folosit valorile: accelerația terenului pentru proiectare, notata ag;

TTFfiYîuîO

—  —■■ -------—■— ------- ■— ........... .................... — „ ------

S.C. PERCON INSTALAȚII S.R.L.

PROIECTARE CONSTRUCȚII, INSTALAT», EXPERTIZE TEHNICE, EVALUĂRI IMOBILIARE, ASISTENTA TEHNICA IN CONSTRUCȚII

Str. Tutore, nr. 18, Bl. D1, Sc. A, Parter, lași

tel. 0332/802142, 0722687187 șl 0722687182

perioada de colt / de control a spectrului elastic de răspuns in accelerații, notata TC. Conform criteriului ag, teritoriul a fost divizat in șapte zone (ag « 0,08 g + 0,32 g cu interval dag = 0,04 g) iar conform criteriului TC, teritoriul a fost impartit in trei zone (TC = 0,7 sec, TC = 1,0 sec, TC = 1,6 sec).

Codul P 100-1/2006 a introdus doua niveluri de severitate pentru cele doua cerințe de proiectare:

„Accelerația terenului pentru proiectare pentru fiecare zona de hazard seismic corespunde unui interval mediu de recurenta de referința IMR - 100 de ani*1 cu precizarea ca intervalul se refera la magnitudini si fara a mai tine seama de tipul cutremurului predominant (intermediar/crustal). Aceasta intensitate este folosita pentru calculul asociat cerinței de sigurantavietii;

Un cutremur cu iMR = 30 de ani este menționat in legătură cu cerința de limitare a degradărilor.

In Codul P 100-1/2013 s-au folosit aceiași parametri pentru descrierea hazardului ca si in versiunea anterioara, dar s-au facuturmatoarelemodificariesentiale pentru proiectare:

Pentru cutremurul de proiectare la starea limita ultima (ULS), valoarea Intervalului Mediu de Recurenta a fost sporita la IMR = 225 de ani (probabilitate de depășire a valorii accelerației 20% in 50 de ani).

Acțiunea seismica folosita pentru cerința de limitare a degradărilor (SLS) corespunde unui interval mediu de recurenta IMR = 40 ani, (probabilitate de depășire de 20% in 10 de ani).

Valorile accelerației de vârf a terenului, pentru proiectarea la ULS, au fost majorate cu 25%, uniform, pe intreg teritoriul tarii, independent de sursa seismogenetica dominanta; contururile zonelor de egala accelerație sunt identice cu cele din P 100-1/2006.

Valorile accelerației de vârf a terenului pentru cerința de limitare a degradărilor (SLS), sunt egale cu 50% din valorile pentru ULS, independent de clasa de importanta a clădirii.

Contururile zonelor TC sunt identice cu cele din P 100-1/2006.

Prin transformarilementionate, valoarea forțelor seismice de proiectare a clădirilor realizate in aceasta etapa, in diferite localitati, a fost variabila in timp si, prin urmare, nivelul de siguranța seismica inițiala al acestora este neuniform si, de regula, inferior cerințelor reglementarii actuale, Codul P 100-1/2013, asa cum rezulta din tabelul 3 pentru orașele capitale de județ.

Evoluția spectrelor elastice de proiectare

Spectrele elastice ale accelerației orizontale a terenului adoptate de Normativele P13-63 si P 13-70, care au fost preluate din reglementările americane si sovietice, sunt tipice pentru cutremure de suprafața, înregistrate pe teren tare si nu corespund condițiilor de focar de adâncime si de teren din Romania. Aceste spectre au dat forte scăzute pentru cladirileinalte (cu perioade proprii 11,0 sec) dar au avantajat clădirile cu pereți structurali din zidărie (cu perioade proprii u0,5+0,7 sec) asa cum rezulta din figura 4.

O modificare deosebit de importanta care a intervenit in Normativul P100-78 se refera la spectrul elastic de răspuns SB(T), care a fost stabilit in concordanta cu

spectrul corespunzător al înregistrării de la 4 martie 1977 (componenta N-S). Acest spectru acopere uniform toate tipurile de clădiri, pentru toate valorile perioadelor proprii, inlaturand, astfel, deficienta majora a spectrelor din Normativele anterioare. Palierul spectrului (bmax) este extins convențional pana la valoarea TC, in funcție de caracteristicile terenului (dar fare a tine seama de condițiile geotehnice locale).

In Codul P 100-1/2006 spectrele elastice pentru accelerații au fost diferențiate in funcție de sursa seismogenetica, după cum urmeaza:

pentru zona seismogenetica Vrencea: trei spectre asociate valorilor TC;

pentru zona seismogenetica Banat: un spectru specific, asociat valoriiTC = 0,7 sec pentru zonele cu ag = 0,16 g si 0,20 g si spectrul Vrencea pentru zonele seismice ag = 0,08 g si 0,12 g.

Codul P 100-1/2013 a adus noi modificări ale spectrelor elastice de răspuns in accelerații, la care s-au făcut urmatoareleinterventii: Valoarea palierului a fost redusa de la bO = 2,75 la bo = 2,5 (reducere 10%); Valoarea de colt (începutul palierului) a devenit TB = 0,2*TC fata de TB= 0,1 *TC;

Pentru sursa seismogenetica Banat se folosește același spectru ca si pentru surea Vrencea.

Reducerea valorii palierului spectrului cu 10%, menita, in concepția autorilor, sa compenseze parțial creșterea valorii accelerației cu 25%, are efect numai in cazul procedeelor „liniare" de calcul dar nu operează in cazul analizelor de tip „time-history" si nici pentru calculul componentelor nestructurale.

Pentru proiectarea la cutremur a construcțiilor, teritoriul României este împărțit în zone de hazard seismic. Nivelul de hazard seismic în fiecare zonă se consideră, simplificat, a fi constant Pentru centre urbane importante și pentru construcții de importanță specială se recomandă evaluarea locală a hazardului seismic pe baza datelor seismice instrumentale și a studiilor specifice pentru amplasamentul considerat.

Intensitatea pentru proiectare a hazardului seismic este descrisă de valoarea de vârf a accelerației terenului, agdeterminată pentru intervalul mediu de recurență de referință (IMR), valoare numită în continuare "accelerația terenului pentru proiectare”.

Accelerația terenului pentru proiectare pentru fiecare zonă seismică corespunde unui interval mediu de recurență de referință de [100] ani. Zonarea accelerației terenului pentru proiectare, a^pentru cutremure din surea subcrustală Vrencea și pentru cutremure din surse crustale în România este indicată în Figura 1 pentru evenimente seismice având intervalul mediu de recurență (al magnitudinii) IMR -100 ani. Valoarea accelerației ag definită cu IMR ~ 100 ani se folosește pentru proiectarea construcțiilor la starea limită ultimă.

Pentru verificarea construcțiilor la starea limită de serviciu se folosește valoarea agsdefinită cu IMR=5Q ani. Zonarea accelerației terenului pentru proiectare la cutremurele având intervalul mediu de recurență/IWR = 50 ani este indicată in Figura 1.

S.C. PERCON INSTALAȚII S.R.L.

PROIECTARE CONSTRUCȚII, INSTALAȚII, EXPERTIZE TEHNICE, EVALUĂRI IMOBILIARE, ASISTENTA

TEHNICA IN CONSTRUCȚII

Str. Tutara, nr. 18, Bl. Dl, Se. A, Parter, lași

tel. 0332/802142; 0722687167 șl 0722687192

Mișcarea seismică într-un punct pe suprafața terenului este descrisă prin spectrul de răspuns elastic pentru accelerații.

Acțiunea seismica orizontala asupra construcțiilor este descrisa prin doua componente ortogonale considerate independente intre ele si reprezentate prin același spectru de răspuns.

Spectrele normalizate de răspuns elastic pentru accelerații se obțin din spectrele de răspuns pentru accelerații prin împărțirea cu valoarea &g.

Condițiile locale de teren sunt descrise prin valorile perioadei de control (colt) a spectrului de răspuns pentru zona amplasamentului considerat, Tc. Mărimea Tc descrie sintetic compoziția de frecvente (spectrala) a mișcărilor seismice, in funcție de condițiile locale de teren.

Perioada de control (colt) Tc a spectrului de răspuns reprezintă granița dintre zona (palierul) de valori maxime in spectrul de accelerații absolute si zona (palierul) de valori maxime in spectrul de viteze relative.

In condițiile seismice si de teren din Romania, pentru cutremure având IMR > 100 ani, perioada de control (colt), Tc a spectrelor de răspuns la componentele orizontale ale mișcării seismice este zonata in Figura 2 pe baza datelor instrumentale existente.

Pentru condițiile de teren caracterizate de TcS0.7s, valoarea perioadei de control (colt) recomandata pentru proiectare este Tc - 0.7s.

Pentru condițiile de teren caracterizate de 0.7s<7c£1 Os, valoarea perioadei de control (colt) recomandata pentru proiectare este Tc = 1 .Os.

Pentru condițiile de teren caracterizate de 1.0s<Tc^1 .6s, valoarea perioadei de control (colt) recomandata pentru proiectare este Tc = 1.6s.
f      ®

/o    J


Construcțiile sunt împărțite in clase de importanta-expunere, in funcție de consecințele umane si economice ale unui cutremur major precum si de importanta lor in acțiunile de răspuns post-cutremur.


Factorul de importanta-expunere are valorile din tabelul de mai jos.

Clasa de importanta - expunere

n

Clasa 1. Clădiri si structuri esențiale pentru societate

1.4

Clasa 2 Clădiri si alte structuri ce constituie un pericol substanțial pentru viața oamenilor in caz de avariere

1.2


tel. 8332/802142; 0722887187 șl 0722887102

Clasa 3 Toate celelalte clădiri cu excepția celor din clasele 1, 2 si 4

1.0

Clasa 4 Clădiri temporare, clădiri agricole, clădiri pentru depozite, etc. caracterizate de un pericol redus de pierderi de vieți omenești in caz de avariere la cutremur

0.8

Analiza prin calcul a clădirii s-a efectuat prin intermediul unui program de element finit.

Forța seismică s-a distribuit pe nivele în conformitate cu normativul P100-1/2013 și s-a efectuat o analiză sub încărcări gravitaționale și încărcări orizontale, provenite din acțiunea seismică, după cele două direcții principale ale clădirii. S-au realizat apoi combinații de încărcări conform CR0-2012.

încărcări luate in calcul pentru situația proiectata in 1966-1970

ZIDARII

25 cm

550

kg/m2 de zid

Zăpadă

100

kg/m2

încărcări utile

100

kg/m2

încărcări luate in calcul pentru codul de proiectare P100-2013

1.încărcări permanente

încărcarea din tavan - elemente prefabricate

Nr. crt.

Denumire strat de material

Greutate specifică Y [daN/m3]

Grosime strat de material

[m]

încărcări caracteristice gk [daN/m2]

Yo

încărcări de calcul gd

[daN/m2]

1

Tencuiala interioara din mortar de ciment

1900

0,02

38

135

51,3

2

Elemente prefabricate

2400

0,10

240

1,35

324

TOTAL

0,12

398

-

537,3

Perete exterior - 25 cm

Nr. crt.

Denumire strat de material

Greutate specifică Y [daN/m3]

Grosime strat de material [m]

încărcări caracteristice gk

[daN/m2]

Yo

încărcări de calcul gd [daN/m2]

1

Tencuiala din mortar de ciment

1900

0.01

19

1.35

25.65

2

Zidărie

1050

0.25

131.25

1.35

177.1875

3

Tencuiala din mortar de ciment

1900

0.01

19

1.35

25.65

TOTAL

0.15

169.25

-

228.4875

2. încărcări permanente din

zăpadă

sJc=/zJ‘C_e-C_frS_(0tfc)

S_(0,k)=250 daN/mA2

valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe acoperiș

coeficient de expunere al amplasamentului

C_e=l,12

construcției funcție de condițiile de expunere ale contrucției;(expunere parțiala)

C_t=l

coeficient termic prin care se ține seama de pierderilor termice ale clădirii;

g_i=0.8

coeficient de formă (aglomerare) pentru încărcarea din zăpadă, în zona considerată pe clădire, datorită formei acoperișului;

Sft=0.81-1-250=200 daN/rn

3 .încărcări variabile

Nr. crt.

Denumire

încărcarea

Valoarea Caracteristica fkN/m2l

yi

Valoarea de calcul [kN/m2l

1

2

6

7

8

1

Camera, bai hotel

1.5

1.5

2.25

2

Bucătărie, Spațiu de preparat mâncare

2

1.5

3

3

Birouri, vestiare, bai publice, spălătorii, balcoane,

2.5

1.5

3.75

4

Holuri, terase ctrculabile, recepție, rampe scări

3

1.5

4.5

5

Coafor, frizerie .magazin ziare

4

1.5

6

6

Sala fîtness, depozit rufe

5

1.5

7.5

7

Depozite

7.5

1.5

11.25

8

Acoperiș terasa necîrculabtla

0.4

1.5

0.6

tel. 0332/802142; 0722887187 șl 0722887102

_

 • 3, MODELUL DE CALCUL - SITUAȚIA EXISTENTA

Luând in considerare faptul ca la expertizarea construcției s-a beneficiat de planuri de arhitectura - s-a elaborat modelul structural al obiectivului ținând cont de următoarele:

- Din planuri structurii rezulta faptul ca:

 • > Structura modelată si folosita in calcul are o deschidere de 15,10 metri, iar in sens longitudinal 18,20 metri.

 • > Planșeul este realizat din elemente prefabricate de beton armat de 10 de cm.


 • > Pereți sunt realizați din zidărie de cărămidă

 • > Fundațiile sunt concepute ca fundații izolate și grinzi de echilibrare.

 • 4. ANALIZĂ MODALĂ

4.1 SITUAȚIA EXISTENTĂ DUPĂ P13-1978

CezMod

Frecwnț?

PeriMOe (cec

ItasJ-eLUX (%|

Ma*.reLinr (%)

LUt.feLlJZl»

Uu« curente UXf%]

Ut se curente

Mue curente UZ(%)

line toteliu tio)

MaMtotaUin (kS)

LUu tonii ut <*a>

t

t

6S3

Ol!

6.00

OM

8 «4

0 DC

fl.M

«W

447787 Î9     447787 39

447787,39

7

7 52

O.B

0 01

0.02

6 W

0.D1

0.02

0 34

447’87 39

447787 39

44778? 39

1

860

0 12

0 12

OCT

te

0.05

44FF8 39

447787.39

447787 39

&

1

9.25

o.ii

0 14

0 IG

i3 1’

0.02

0.03

3 5!

447787.39

447707 39

44778? 39

- a.

»

WTt

0,19

041

0.12

10 w

9 27

0.02

5 83

M7757 39

447787 38

447787 39

Si

ț

10 44

o 10

0 91

018

1903

0.40

0.M

003

447787 39

447787 39

447787 39

e

—£ 4

1172

009

1.74

075

Hfl

0.83

o.sr

088

44778? 3»

«41787 39

4477B7 39

E

*

11.82

0,08

î»

ow

20 19

0,8i

o i»

025

447787 39

447787 39

447787 3»

.. . tL.

12-28

0.08

2.43

tw

io 1»

0 08

0.05

o oo

447787 39

44778? Î9

447787 39

- •

11

12'9

008

58.43

812

7 73

se.oo

7 2

0 07

447787 39

4477BT.39

447787 39

- JL

n

i»«

0 07

MiJ

*J7

2! 23

■2

a 2*

O.DO

447787 39

447787 39

447787 M

--t.

’î

4.

0 OT

49.77

927

20 35

1 13

0 fr.

oii

44778’ 39

447781 39      447737 1»

 • 4.2 SITUAȚIA PROPUSĂ DUPĂ P100-2013


  licee touU 114 licee tonii .1 U.M icnii («St        <ka)        iW

  ..     . Hț

  0 19

  000

  0 01

  10 7T

  000

  0.0*

  16.71

  54314363

  54314363

  543145.61

  *

  »

  5.12

  0.16

  0 01

  0 02

  109C

  DOI

  0.01

  0.25

  5431053

  543*4183

  54)14)83

  £

  >

  6K

  0 14

  008

  0 04

  13

  0 07

  902

  2 97

  543U3.63

  54S14163

  54)143.83

  JK

  4

  7 72

  D.I3

  0 09

  0 05

  14.24?

  0 02

  0.01

  031

  543143 63

  54514363

  54)113 85

  .. t

  *

  8.42

  0,12

  0.17

  0 13

  14.46

  OM

  008

  0.22

  5431*343

  54314363

  543143.63

  *

  4

  884

  8.13

  0 28

  0 19

  »33

  0J1

  d.oe

  7.67

  M3143.63

  543143.63

  543143 63

  .fc

  t

  1017

  o.to

  C 35

  49

  iîtî

  CC'

  0.36

  IM

  5431*863

  543*45,63

  543H3 63

  f

  V 30

  OM

  W.»4

  9.28

  iu*:

  63 49

  8 79

  0,02

  54314363

  54314363

  543143 53

  *

  L -

  B69

  «M

  B0 9B

  9 34

  24 M

  9 14

  o.oe

  0.33

  543143 63

  543143 83

  543-4353

  _

  «

  1174

  OM

  «■31

  145

  24 ti

  0 35

  0.12

  o.oe

  54314363

  54314363

  543'43 63

  *

  12 M

  ®M

  «'.49

  1001

  ΫÎJ

  9 18

  0 56

  0,11

  543143 63

  543141.63

  543'4363

  12

  ‘3 72

  :W

  «1.63

  13 8!

  2447

  014

  3 83

  0.24

  543143,63

  543143,63

  54314363 • 5, CALCUL DEPLASĂRI SLS SI ULS (STAREA LIMITA DE SERVICIU SI STAREA LIMITA ULTIMA)

5.1 SITUAȚIA EXISTENTA

DEPLASĂRILE DE NIVEL ALE STRUCTURII

UX (cm)

UY (cm)

UZ (cm)

RX (Rad}

RY (Rad)

RZlRad)

________._____________L                        _______i

MAX

0 0

0 0

0.1

0 003

0 002

0 000

Nod

1144

1294

784

1278

806

281

9>K CCC!

10 (K) (CQC)

9 (K) (CQC)

9(K)(CQC) 1O(K}(CQCJ

10 (X) (CQC)

Mod

......

MIN

-0 0

-0,1

-0.7

-0 003

-0 002

-0.000

Nod

1102

143

1294

1338

808

136

Caz

5(K)

5(K)

sw

5(K)

5(K)

5(K)

Fig. B5 Deplasări din înfășurâtoarea Combinațiilor de încărcări (Cm)

5.2 SITUAȚIA PROIECTATA DUPĂ P100-2013


Fig. B6 Deplasări din înfășurătoarea Combinațiilor de încărcări (Cm)


6. CONCLUZII PRIVIND SITUAȚIA EXISTENTA


UX(cm)

uv (cm)

UZ (cm)

RX(Rad)

RY(Rad)

RZ(Rad)

«AX

0 1

0.1

0.2

0 003

0 003

0 000

Nod

1140

1294

686

1278

806

2811

Caz

9<K (COC

10 (K) (COC)

io (k) (cqc)

10 (K) (CQC)

10(K)(CQC>

10 iX (CQC

Mod

Mm

-0 0

-0 1

-0 9

-0 003

-0,002

-0 000

Nod

1102

143

1294

1338

608

136

Caz

5(K)

SiX

5(K)

S(K)

5(Kj

5(K)1

DEPLASĂRILE DE NIVEL ALE STRUCTURII

Se observa din verificările deplasărilor de nivel conform P100-1/2013, anexa E faptul ca structura existenta analizata se verifica in raport cu deplasările admisibile.

7, MODELUL DE CALCULFigura B7- Situația Existenta
Figura B8- Situația Propusă

 • 8. ANALIZĂ MODALĂ - inițială

S.C, PERCON INSTALAT» S.R.L

PROIECTARE CONSTRUCȚII, INSTALAT», EXPERTIZE TEHNICE, EVALUĂRI IMOBILIARE, ASISTENTA TEHNICA IN CONSTRUCȚII

Str. Tutora, nr. 18, Bl. D1, Se. A, Parter, lași                      .S- îJ


Figura 89 - Moduri proprii de vibrare P100-1978

Mod 1, Mod 2, Mod 3, Mod 4, Mod 5, Mod 6


 • 9. ANALIZĂ MODALĂ - P100 - 2013 - situație propusăS.C PERCON INSTALAȚII S.R.L.

PROIECTARE CONSTRUCȚII, INSTALAȚII, EXPERTIZE TEHNICE, EVALUĂRI IMOBILIARE, ASISTENTA TEHNICA IN CONSTRUCȚII

Str. Tutore, nr. 18, Bl. Dl, Sc. A, Parter, lași

tel. 0332/802142; 0722687167 șl 0722687192


Figura B10 - Moduri proprii de vibrare p100-2013

Mod 1, Mod 2, Mod 3, Mod 4, Mod 5, Mod 6

 • 10. Verificarea eforturilor P13-1978 create în structura de rezistenta - MXX (KnNm/mk MYY (KnNm/mk MXY (KnNm/mk

  MXX (kNm/m)

  MYY (kNm/m)

  MXY (kNm/m)

  MAX

  14,31

  14.03

  4.24

  Panel

  56

  57

  30

  Nod

  24

  26

  165

  Caz

  9 (K) (CQC)

  9 (K, (CQC)

  10 (K) (CQC)

  Mod

  r’ —--------’-------1 -

  MW

  -5 09

  -18 90

  -3 89

  Panel

  57

  30

  30

  Nod

  787

  16

  284

  Caz                   .

  5(K)

  5(K)

  5{K}

  Mod

 • 11, Verificarea eforturilor P13-1978 create structura de rezistenta - Fx (kNk Fv (kNk Fz (kN). Mx (kN m), Mv (kN m), Mz (kN mk

  FXfkN}

  FY(kH|

  FZ(Wt)

  UX(kttm)

  MY(ktlm)

  HZ(Mtm)

  UA*

  2*6. 16

  1892

  120.24

  7 9$

  10.2*

  *♦.*/

  13

  8

  25

  18

  21

  13

  Nod

  25

  15

  36

  20

  12

  28

  9 (K) (CQC)

  10 :K (CQC

  S(KKCOC)

  10 (K) (CQC

  5(Kj

  io iK) <cac

  Mod

  Mg

  -59 61

  -<J 7$

  -11380

  -17,«

  ■135 BJ

  *51.48

  27

  1*

  22

  16

  28

  8

  Nod

  28

  28

  2*

  12

  28

  18

  5<K)

  S(K>

  6(K)

  »<Ki iCQt,i

  5(K:

  m. ,,       ..... „

 • 12. Verificarea eforturilor P100-2013 model propus - MXX (kNm/m), MYY (kNm/mk MXY (kNm/mk

  MXX (kNm/m)

  MYY (kNm/m)

  MXY (kHm/m)

  1805

  17 75

  5 41

  Pane)

  56

  57

  30

  ** ,

  24

  26

  165

  Ctt

  iiKjiCQC)

  10 (K) (CQC)

  10 (K) (CQC)

  Mod

  um

  -8 î*

  -22.83

  -4 71

  ' 30

  Panel

  57

  30

  Nod

  787

  16

  28*

  5(K>

  $ (K)

  $(K)'

  _

 • 13. Verificarea eforturilor P100-2013 create in structura de rezistenta - Fx (kNk Fv (kN), Fz (kN), Mx (kN mk Mv (kN mk Mz (kN mk

  14. Calcul R3


  R3 = (F,M)op/q*(F,M)«t

  R3 - MXX (kNm/m)

  R3-MYY (kNm/m)

  R3 • Mxy (kNm/m)

  R3 - mediu

  R3 - Eforturi maxime

  0,7207

  0,7186

  0,7125

  0,72

  R3 - Eforturi minime

  0,7416

  0,7536

  0,7508

  0,75


  Fig. B16 Comparație R3 dintre eforturi minime si maxime ale structun


  FX (kN)

  FY (kN)

  fl (kN)

  MX (kMm)

  MY (kkm)

  MZ (kltm)

  MAX

  255 51

  25,20

  *6 18

  10.42

  12.37

  66 82

  ,

  13

  5

  25

  18

  21

  '■        HI

  (J!e3

  25

  18

  26

  20

  12

  28

  _

  S(K .COC

  10 (K) (COC)

  10 (X) (CQCi

  10 (K) (CQC)

  5<K)

  10 (X) (CQGll

  țJdsS

  MM„

  -T2 38

  72

  -157,02

  -21 39

  IBS SO

  -82 10

  _

  27

  14

  22

  1

  »

  8

  _

  28

  28

  24

  12

  28

  16

  HM , -     —

  » [,K.

  5 (IC

  5 (K

  5 (K)

  9 (Kj (CQCi

  5 tX >

  ... -------- .

  -- ———

R3 = (F,M)cP/q*(F,M).

r

R3-Fx

(kN)

R3-Fy (kN)

R3-Fz (kN)

R3-MX (kNm)

R3 -MY (kNm)

R3-Mz (kNm)

R3-mediu

R3 - Eforturi maxime

0,7456

0,6994

0,7473

0,7077

0,7973

0,7779

0,7459

R3 - Eforturi minime

0,7110

0,7711

0,7497

0,7883

0,6834

0,6769

0,7301

Comparate H3 d'ntre Eforturi.» mini-n» ii maxime ale xtructlifl
Fig. B17 Comparație R3 dintre eforturi minime si maxime ale structuri


Comparație eforturi din Proiectarea la nivelul anului 1960 si

P100-2013Fig. B18 Comparație eforturi din P13-1978 varianta inițiala si P100-2013 varianta propusă


Fig. B19 Comparație eforturi din P13-1978 varianta inițiata si P100-2013 varianta propusă


c

p

p

q

___________________________________131

p                        c

?

20

453,5

452

440GRUP SANITAR


CASERIE TERMOENERGY


hp = 248


Basa


LEGENDA:


h sub grinda = 396cm. H tavan = 458cm.


ZONA NEFUNCTIONALA OCUPATA DE CONDUCTE TERMICE


DIN ROMANiA 2458


z*

atic din zidărie de cărămidă planseu din chesoane prefabricate din b.a. grinda prefabricata din beton armat tamplarie metalica cu geam clarn                  rr~i ---------------

'XXX.


placa din beton 10 cm.

strat pietriș______________

pamant natural


9O£6o .


SEF PROIECT:


PROIECTAT:


DIRECTOR:


S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A


Nr.Reg.Com.: J4/4/2017


ING. VLAD IONUT POPADENUMIREA PROIECTULUI Reabilitare PT33, Strada Aviatorilor,1 r cu destinația de Club al Pensionarilor

AMPLASAMENT: Strada Aviatori, Municipiul BACAU," ' Județul BACAU

BENEFICIAR: Primăria Mun .Bacau


/

PROIECT NR. 30


DIN:

2018FAZA:

DALI


Secțiune Transversala Existenta


atic var alb


+ 5.07


+ 3,93


+ 2,39

tamplarie metalica cu geam clar soclu var alb


+ 0,20


FAȚADA PRINCIPALA


atic var alb

tamplarie metalica cu geam clar zugrăveala var alb soclu var alb
FAȚADA PPOSTERIOARAordinul AKH'icC!it.oR OiN ROMÂNIA


2458


•txandtuVerificator


s.c. societatea de servicii publice MUNICIPALE BACĂU S/A


39<jMREAPROecnJiy Reabll     PT33, Strada Aviatorilor,

cu desti de C3ub el Pensionarilor Mpjksuen Strada Aviatori, Municipiul BACAU, Județul BACAU Primărie Mun .Bacaa


Fațada Principala Fațada Posterioara Existente


atic var alb


tamplarie metalica cu geam clar


soclu var alb+ 3,93FAȚADA LATERALA STANCA
atic var alb conducte termice tencuiala var albFAȚADA LATERALA DREAPTAS.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A


IKG. lUDORACIE SIMONA             )DATA

ING. VLAD IONUL POPA                  2!


2018


PT33, Strada Aviatorilor, i dfi Club al PmsRxABrfioî* Aviatori, Municipiul BACAU, BACAU


Fațada Laterala Dreapta Fațada Laterala Stanga ExistenteAtic din zidărieInvelitoare hidroizolatie carton bitumat


Atic din zidărie


q\n      —-


xandiu


a.HESCU


Ver.b:atxr «tot tehn. rz.

s

E R , //

Verificator

Nume

Semnătura

Cerința

T f= M N

Nr. /

,-nfe

SSP

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A       ț

Nr.Reg.Com.: J4/4/2O17

BiMEAmoeciUUAMMItar*FT33, Strada Aviatorilor, cu doatinatia da Club al Pensionarilor WUMBiT: Strada Aviatori, Municipiul BACAU,

Județul BACAU

nSSxW: Primăria Mun .Bacau

PROIECT

NR. 30

DIN:

201!

NUME:

sem Pajura

SCARA

150C

Plan Terasa Nearcuiabila Existenta

FAZA:

DAU

SEF PROIECT:

CARH. ALEX PANAITESCU

0

PROIECTAT:

ING. TUDORACHE SIMOHA

T>ata

f 2018

PLANȘA:

A3

DÎRECTDfi:

1NG. VLADIONUT POPA
15 ti

• G

5x

5)(

m.

/


+ 5,07


!\0


+ 5,07


Atic din zidărie


+ 2,39


Atic din zidărie


Invelitoare hidroizolatie carton bitumat


+ 4,64


+ 5,07


Zona aferenta amenajării propuse


+ 5,07


-

— \ 2458


Alexandru


SSP2018


CARHALEX PANAITESCU


SCARA

1:100


ING. TUDORACHE SIMONA


ING. VLADIONUT POPA


DATA

2018


Plan Terasa Necirculabila Propunere


FAZA:

DALI


atic var alb


+ 2,39


+ 1,87


FAȚADA PRINCIPALAatic var alb

tamplarie metalica cu geam clar zugrăveala var alb soclu var alb+ 2,78


+ 2,10+ 3,93


+ 2,78


+ 1,67
FAȚADA PPOSTERIOARAverificata-Fațada Posterioara Propunere


PLANȘA-

A 11»err^cator a'jat

K-------------------------

Verificator

Nume

Semnătură

Cennta

\

N> /

sșp.

S.C SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

ȚeNJfl^PTOCCTJ^KeabllItare PT33, Strada Aviatori kx, cu destinația de Club el Pensionarilor AhftASUENT: Strada Aviatori, Municipiul BACAU, Județul BACAU

PROIECT NR 30

DIN:

Nr.Reș.Coni.:/j4/4/20l/7

t£Nz?<Wi: Primăria Mun .Bacau

2018

NUME

SCARA

1 100

Fațada Laterala Dreapta^^/

Fațada Laterala Stanga Propunere

FAZA

DAL1

SEF PROIECT

C ARH AlEX «AUAHESCU

PROIECTAI

ING TU5ORACHE SIMONA

117

DATA

2018

PLANȘA

A 12

DIRECTOR

ING VIAD IONU1 POPA


AUDIT ENERGETIC

REABILITARE PT33 CU DESTINAȚIA "CLUB AL PENSIONARILOR" BACAU, STR. AVIATORILOR NR. 23B, NR. CAD. 73622,73623, JUDEȚUL BACAU

CUPRINSUL LUCRĂRII

 • 1. MEMORIU TEHNIC

  • 1.1 Introducere

 • 1.2. Analiza documentației care va sta la baza execuției clădirii și instalațiilor aferente

13. Elemente caracteristice privind amplasarea clădirii în mediul construit

 • 1.4. Elemente de alcătuire arhitecturală

 • 1.5. Structura de rezistență a clădirii

 • 1.6. Instalațiile

 • 1.6.1. Instalația de încălzire

 • 1.6.2. Instalații sanitare

1.63 .Instalații de ventilare și climatizare

 • 1.6.4. Instalații de iluminat artificial

 • 2. FIȘA DE ANALIZĂ TERMICĂ A CLĂDIRII

 • 2.1. Date despre clădirea existenta.

 • 2.2. Evaluarea performanțelor energetice ale clădirii

 • 3. RAPORT DE AUDIT ENERGETIC

 • 3.1. Conținutul auditului energetic

 • 3.2 Caracterizarea clădirii existente

 • 3.3. Caracterizarea clădirii de referință

 • 3.4. Descrierea soluțiilor de reabilitare termica

 • 3.5. Analiza aspectelor energetice

 • 3.6. Analiza aspectelor economice

 • 3.7. Concluzii.

 • 3.8. Concluzii ale auditorului energetic

 • 3.9. Recomandări în sarcina proprietarilor

 • 4. CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

Anexa 1 - Breviar de calcul economic

Bibliografie

 • 1. MEMORIU TEHNIC

  • 1.1 Introducere

Beneficiarul prezentei lucrări: MUNICIPIUL BACAU

Obiectul îl reprezintă realizarea auditului energetic și eliberarea certificatului energetic pentru Reabilitare PT33 cu destinația "Club al pensionarilor" din Bacau, Str. Aviatorilor, Nr. 23B, Nr. Cadastral 73622,73623, Județul Bacau

Principalele reglementari utilizate:

„Metodologia de calcul a performanței energetice a clădirilor expertizate energetic. Mc 001/1-2007” cu completările ulterioare;

In cadrul lucrării s-a elaborat documentația tehnica cuprinzând:

 • -  expertiza energetica a clădirii

 • -   auditul energetic al clădirii.

Prima documentație cuprinde:

 • -  evaluarea performantei energetice a clădirii analizate;

 • -  certificatul energetic al clădirii - este un document oficial, stampilat si semnat de auditor energetic atestat;

 • -  raportul de audit energetic care cuprinde descrierea sumara a soluțiilor si pachetelor de soluții de reabilitare termica si valorile asociate ale investițiilor necesare si beneficiile energetice corespunzătoare.

Auditul Energetic al unei clădiri urmărește identificarea principalelor caracteristici termice și energetice ale construcției și ale instalațiilor aferente acesteia și stabilirea, din punct de vedere tehnic și economic a soluțiilor de reabilitare și modernizare termică și energetică a construcției și instalațiilor aferente acesteia, pe baza rezultatelor obținute din activitatea de analiză termică și energetică a clădirii.

Certificatul de performanță energetică al unei clădiri urmărește declararea și afișarea performanței energetice a clădirii, prezentată într-o formă sintetică unitară, cu detalierea principalelor caracteristici ale construcției și instalațiilor aferente acesteia, rezultate din analiza termică și energetică.

Nu va trebui neglijată faza ulterioară execuției lucrărilor constând în monitorizarea rezultatelor măsurate pe parcursul a cel puțin două sezoane de încălzire, fază care trebuie să se desfășoare conform unui program și unei metodologii prestabilite și care trebuie realizată cu participarea echipei de auditori energetici și proiectanți.

 • 1.2. Analiza documentației care a stat la baza execuției clădirii și instalațiilor aferente

In conformitate cu condițiile stabilite între executant și beneficiarul lucrării, datele tehnice privind clădirea și instalațiile aferente acesteia, necesare expertizei termice și energetice, cuprinse în fișa de analiză termică și energetică, au fost culese de către executant, în colaborare cu beneficiarul prin releveul efectuat asupra construcției si datele transmise de proiectantul lucrării.

 • 1.3 Elemente caracteristice privind amplasarea clădirii în mediul construit

Spațiul reablitat cu destinația de ’club al pensionarilor’ se afla intr-o construcție ce adăpostește punctul termic PT33. Este amplasat in coltul estic al clădirii, cu pereții exteriori orientați spre NE si SE. închiderea peretelui spre NE a spațiului va fi refăcută in întregime din zidărie BCA de 30 cm, cea spre SE pastrandu-se, doar refacandu-i-se tencuielile si practicând golul de fereastra prins in tema de proiectare. Ca perete interior ce delimitează spațiul in zona nord-vestica se identifica peretele despărțitor dintre spațiul in cauza si caseria Termoenergy, holul caseriei si grupul sanitar iar in partea sud-vestica a spațiului se va construi un perete despărțitor din gips-carton si vata minerala, pe schelet metalic, care sa delimiteze spațiul reabilitat de zona ocupata cu conductele termice.

Spațiul va avea regimul de Înălțime Parter + Supanta, cu inaltimea utila totala de 4,53 m si va conține:

 • - la parter- sala polivalenta (pentru activitati fizice, artistice, educaționale), doua grupuri sanitare, cabinet medical, chicineta, magazie (sub scara) si zona paza;

 • - la supanta- hol, trei birouri si un cabinet specialitate.

Detalii privind dimensiunile și caracteristicile elementelor care alcătuiesc anvelopa spațiului sunt prezentate în fișa de analiză termică la pct.2.

Amplasamentul construcției PT33 este definit de următoarele elemente caracteristice:

 • - face parte din zona climatică III conform hărții de zonare climatică a României, fig. Al din SR1907-1 sau anexa D din C107/3-2005.

 • - orientarea față de punctele cardinale: intrarea principala in punctul termic pe fațada Sud-Vest,cu acces caserie pe latura de Nord-Vest;

 • - zona eoliană III conform hărții de încadrare a teritoriului în zone eoliene, fig. 4 din SR 1907-1;

 • - poziția față de vânturile dominante: amplasament moderat adăpostit pentru fațade;

 • - Construcția se încadrează în: categoria C de importanță, clasa III de importanță.

 • - zona seismică Bacau: ag = 0,3 5g; perioada de control a spectrului de răspuns Tc = 0,7 s ceea ce corespunde cu intensitatea seismica de gradul 7 (conform P100-1/2006) Cod de Proiectare seismică Partea 1. Prevederi de proiectare pentru clădiri);

 • - adâncimea minimă de îngheț: 90 cm, conform hărții din STAS 6054-85.

 • 1.4 Elemente de alcătuire arhitecturală

în prezent clădirea îndeplinește funcțiunile pentru care a fost construită, fiind folosită ca punct termic.Spatiul analizat este in prezent neutilizat, folosit ca depozit materiale.

Anvelopa clădirii

Spațiul reablitat cu destinația de 'club al pensionarilor' are următoarele caracteristici:

Pereții de închidere si compartimentare : refăcut, din zidărie BCA de 30 cm spre NE, zidărie de cărămidă cu goluri orizontale,in grosime de 28 cm spre SE si spre spațiul încălzit al caseriei, holului si grupului sanitar, si perete interior din gips-carton si vata minerala pe schelet metalic.

Tâmplăria exterioara: PVC cu geam termopan.

Planseul superior este format din chesoane sau fasii cu goluri orizontale rezemate pe grinzile transversale.Acoperisul este tip terasa necirculabila, cu hidroizolatia refăcută.

Pardoseala: refăcută in întregime

Finisajul pereților exteriori este din tencuială driscuita, culoare deschisa.

 • 1.5. Structura de rezistență a clădirii

Structura de rezistență a clădirii este integral prefabricata.

 • 1.6 Instalațiile

 • 1.6.1. Instalația de încălzire si ACM

Pentru încălzire se folosește agent termic furnizat de punctul termic. Apa calda menajera va fi produsa de un aparat de tip instant cu acționare electrica.

 • 1.6.2. Instalații sanitare

Clădirea este prevăzuta cu instalații sanitare aferente grupului sanitar dotat cu următoarele tipuri de obiecte sanitare :

 • -   lavoar din porțelan sanitar, ventil de scurgere pentru lavoar Dn 1.

 • -  WC din porțelan sanitar, rezervor montat pe corpul WC-ului, capac cu rama din lemn ;

In clădire este 1 punct de consum apă caldă și 1 punct de consum apă rece.

1.6.3.Instalații de ventilare și climatizare - nu exista

 • 1.6.4. Instalații de iluminat artificial:

Instalația electrica: refăcută in totalitate

 • a) La interior :becuri fluorescente

 • b) Starea corpurilor de iluminat - buna

 • c) Starea conductoarelor de energie - buna

 • d) Se consideră că în această etapă siguranța în funcționare este buna,precum și nivelul de iluminare corespunzător.

 • e) Nu există dispozitive de control și reglare automată a fluxului luminos.

în urma investigării preliminare a proiectului clădirii s-a întocmit „Fișa de analiză energetică”, care cuprinde toate elementele necesare estimării consumului anual normal de energie al clădirii pentru încălzirea spațiilor, iluminat și prepararea apei calde de consum.

întocmit

Auditor energetic pentru clădiri

I


FISA DE ANALIZĂ TERMICĂ SI ENERGETICA A CLĂDIRII

 • 2.1. Date despre clădirea existenta.

Clădirea: Reabilitare PT33 cu destinația "Club al pensionarilor"

Adresa: Bacau, Str. Aviatorilor, Nr. 23B, Nr. Cadastral 73622,73623, Județul Bacau Beneficiar: MUNICIPIUL BACAU

□ Categoria clădirii:

 • □ locuințe

 • □ comerț

 • □ școală

Tipul clădirii:

X individuală

 • □ bloc


 • □ birouri      ^spital

 • □ hotel        □ autorități locale / guvern

 • □ cultură X altă destinație: Club al pensionarilor

  • □ înșiruită

  • □ tronson de bloc • □  Zona climatică în care este amplasată clădirea: III

 • □  Regimul de înălțime al clădirii: Parteri-Supanta

 • □  Anul construcției: 1970-1979, reabilitare si schimbare destinație 2018

 • □  Proiectant / constructor: S.C. S.S.P. BACĂU S.A.

 • □  Structura constructivă:

 • □ zidărie portantă                            □ cadre din beton armat

 • □ pereți structurali din beton armat              X stâlpi și grinzi

 • □ diafragme din beton armat                  X schelet metalic

 • □  Existența documentației construcției și instalației aferente acesteia (releveu): RELEVEU

X partiu de arhitectură pentru fiecare tip de nivel reprezentativ

X secțiuni reprezentative ale construcției,

 • □ detalii de construcție,

 • □ planuri pentru instalația de încălzire interioară,

 • □ schema coloanelor pentru instalația de încălzire interioară,

 • □ planuri pentru instalația sanitară,

 • □  Gradul de expunere la vânt:

 • □ adăpostită         X moderat adăpostită □ liber expusă (neadăpostită)

 • □    Starea subsolului clădirii: - nu e cazul

 • □ Uscat cu acces la instalații,

 • □ Uscat, dar fără posibilitate de acces la instalația comună,

□Subsol inundat / inundabil (posibilitatea de refulare a apei din canalizarea exterioară),

Plan de situație / schița clădirii cu indicarea orientării față de punctele cardinale, a distanțelor până la clădirile din apropiere și înălțimea acestora și poziționarea sursei de căldură sau a punctului de racord la sursa de căldură exterioară.□ Caracteristicile geometrice ale spațiului:

Spațiul are forma dreptunghiulara in plan, cu intrare pe latura de sud-est

® Aria construita la sol - 100,84 m2

® Aria desfasurata - 159,31 m

 • •  Aria spatiilor încălzite utile -141,76 m2

 • •  Volumul interior al spațiului: 456,81 m3

 • •  Aria anvelopei utile a spațiului (cf. C107) - 370,24 m2

® Indicele de forma al spațiului - 0,811 m2/ m3

® înălțimea utila a spațiului: 4,53 m

® Perimetrul exterior: 42,9 m

 • •  Suprafața terasei inclusiv peste punctul termic : 270 m2

Alte informații:

 • - temperatura apei reci din zona / localitatea în care este amplasată clădirea: 12,5°C;

f              - numărul mediu de persoane: - 68

 • - programul de funcționare : 12 ore/zi, 7 zile pe saptamana

Informații privind instalația de climatizare: -

Informații privind instalația de ventilare mecanică: -

Informații privind instalația de iluminat: La interior sunt folosite becuri fluorescente.

 • 2.2. Evaluarea performanțelor energetice ale clădirii

S-a realizat în conformitate cu Metodologia de calcul a performanței energetice a clădirilor, ținând seama și de datele obținute prin activitatea de investigare preliminară a clădirii și constă în următoarele:

 • 2.2.1. Determinarea rezistențelor termice unidirecționale și corectate ale elementelor de construcție ale anvelopei clădirii și compararea lor cu valorile normate

C                     Rezistențele termice unidirecționale ale elementelor de construcție ale anvelopei clădirii,

au fost determinate prin calcul temaotehnic (conform metodologiei - partea I), și sunt prezentate în tabelul nr. 1, împreună cu rezistențele termice corectate, R’, care țin seama de influența negativă a punților termice.

(R’ = r R [m2K/W], unde r este un coeficient de reducere a rezistențelor termice unidirecționale, datorită influenței punților termice).

Rezistențele termice corectate ale elementelor de construcție, R’, se compară cu:

 • a) rezistențele termice corectate normate, minime admisibile pe criteriul economiei de energie în exploatarea clădirilor - R’mm-

Rezistențele termice corectate normate, ca minime admise - Rmjn — sunt conform Tabelului 11.5 din „Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor” -Mc001/2006, pentru clădiri de categoria 1 (cu grad de ocupare discontinuu), destinația - clădiri nerezidentiale ( birouri, clădiri comerciale si hoteluri), zona climatică III.

Criteriul de satisfacere a exigenței de izolare termică a clădirii este: R* > R‘mm

 • b) rezistențele termice corectate normate, necesare din considerente de confort higrotermic - R’nec(pentru evitarea efectului de „radiație negativă” a elementelor anvelopei și a fenomenului de condens superficial).

Criteriul de satisfacere a exigenței de confort higrotermic este: R’ > R‘nec;

In tabelul de mai jos sunt prezentate, comparativ, aceste valori pentru elementele de construcție din componența anvelopei clădirii analizate și situația satisfacerii exigențelor menționate.

Rezistentele unidirecționale si rezistentele corectate prin efectul punților termice pentru spațiul reabilitat cu destinația 'club al pensionarilor'

Elementul de construcție

A totala «,2 m

R medie m2K/W

r

medie

R’ m2K/W

R min m2K/W

Perete exterior opac-NE

50,48

1,115

0,879

0,980

1,70

Perete exterior opac-SE

19,81

0,602

0,917

0,552

1,70

Perete interior- FO

84,05

2,254

0,952

2,147

1,70

Planseu superior

102,22

0,758

0,982

0,744

5

Planseu inferior-placa pe sol

100,84

0,677

0,913

0,618

2,6

Tamplarie exterioara

12,84

0,5

1,00

0,5

0,5

Se constată că elementele de construcție ale anvelopei clădirii nu îndeplinesc exigența de izolare termică si de confort, excepție facand peretele interior ce desparte spațiul studiat de zona in care sunt ampasate conductele termice, si tamplaria exterioara.

 • 2.2.2. Determinarea parametrilor termodinamici caracteristici spațiilor încălzite și neîncălzite ale clădirii

Conform Metodologiei de calcul al performanței energetice a clădirilor - partea I-a, s-au calculat, ori adoptat, următorii parametri termodinamici:

 • 2.2.2.1. Temperatura interioară de calcul medie a spatiilor încălzite

Ținând seama de tipul clădirii,de programul de funcționare și de reglementările tehnice în vigoare, s-au adoptat pentru spațiile încălzite direct și indirect, temperaturi interioare prevăzute de reglementările în vigoare, funcție de destinația spațiilor respective, rezultând o temperatură medie convențională de calcul a spațiilor încălzite direct și indirect: Otmed = 14,07 0 C

 • 2.2.2.2. Temperatura exterioară de calcul

Pentru Bacau, aflata în zona climatică III, s-a adoptat: 0e = - 18°C.

 • 2.2.2.3. Rezistenta termică corectată medie pe toată anvelopa clădirii, - R m

A fost determinată, ca medie ponderată cu ariile, pe baza valorilor ariilor elementelor de construcție din tab.l și a rezistențelor termice corectate cu influența punților termice lineare și punctuale, valoarea pentru clădirea dată fiind:

R’m = 0,876 m2K/W.

3. RAPORT DE AUDIT ENERGETIC

Informații generale:

Clădirea: Reabilitare PT33 cu destinația "Club al pensionarilor"

Adresa: Bacau, Str. Aviatorilor, Nr. 23B, Nr. Cadastral 73622,73623, Județul Bacau Beneficiar. MUNICIPIUL BACAU

Auditor energetic pentru clădiri: ing. Bogdan Ioana

Data efectuării expertizei energetice: 20.11.2018

Nr. dosar expertiza energetica: 37/ 861/ 2018

Data efectuării raportului de audit: 21.11.2018

 • 3.1 Caracterizarea clădirii existate

  • 3.1.1 Determinarea consumului anual normal de căldură pentru încălzire

Calculul termotehnic al elementelor anvelopei este prezentat în Fișa de analiza termică și energetică a clădirii.

Aporturile interne de căldură (ca valoare medie zilnică) s-au determinat funcție de programul de funcționare si anume 12 ore/zi pentru persoane,aparartura electronica si pentru iluminat, 7 zile/saptamana :

- Suprafața utila a spatiilor încălzite: 141,76 m2

Valoarea medie zilnică a aporturilor interne de căldură: a — 2,57 W/m2

Determinarea duratei sezonului de încălzire

Luna

tjR,

[°C]

t=R.rc]

M°c]

august

13.08

20.09

19.40

septembrie

13.08

15.76

15.20

octombrie

13.08

9.79

9.40

noiembrie

13.08

4.17

4.00

decembrie

13.08

-0.76

-0.90

ianuarie

13.08

-3.63

-3.80

februarie

13.08

-1.60

-1.90

martie

13.08

3.11

2.70

aprilie

13.08

10.12

9.60

mai

13.08

15.85

15.20

iunie

13.08

19.32

18.60

iulie

13.08

20.75

20.00

- durata sezonului încălzire:

214

zile

- momentul de începere al sezonului de încălzire

29

septembrie

- momentul de sfarsit al sezonului de încălzire

01

mai

Fluxul aporturilor de cald, (po =Qg/t =

3,65

Temp. de echilibru a clădirii = ©h- ~      / H)

13,07

Consumul anual pentru încălzire la branșamentul clădirii:

Qinc =19535,69 (kWh/an)

Consumul de căldură anual specific pentru încălzire la branșamentul clădirii: qjnc =137,81 (kWh/m2/an)

 • 3.1.2 Determinarea consumului anual normal de căldură pentru prepararea ac.m.

Consumul de căldura anual pentru prepararea apei calde la branșamentul clădirii:

Qacm- 1032,93 (kWh/an)

Consumul de căldura anual specific pentru prepararea apei calde la branșamentul clădirii: qacm = 7,29 (kWh/m2/an)

 • 3.1.4 Determinarea consumului anual normal de căldură pentru iluminat

Consumul de energie anual pentru iluminat la branșamentul clădirii:

Qh = 1340,16 (kWh/an)

Consumul de energie anual specific pentru iluminat la branșamentul clădirii:

qn = 9,45 (kWh/m2/an)

Energia primara Ep = 27706,75 (kWh/an)

Indicele de emisie echivalent CCh = 35,32 (kg CO2 / m2 an)

Clădirea reală se încadrează pe total în clasa de performanță energetică B.

 • 3.2. Caracterizarea clădirii de referință

 • 3.2.1 Determinarea consumului anual normal de căldură pentru încălzire

Durata sezonului de încălzire:     Dz = 200 (zile)

Consumul anual pentru încălzire la branșamentul clădirii:

Qinc = 9138,48 (kWh/an)

Consumul de căldură anual specific pentru încălzire la branșamentul clădirii:

qinc = 64,46 (kWh/m2/an)

 • 3.2.2 Determinarea consumului anual normal de căldură pentru prepararea ac.m.

Consumul de căldură anual pentru prepararea apei calde la branșamentul clădirii:

Qacm = 957,01 (kWh/an)

Consumul de căldura anual specific pentru prepararea apei calde la branșamentul clădirii: qacm = 6,75 (kWh/m2/an)

 • 3.2.3 Determinarea consumului anual normal de căldură pentru iluminat

Consumul de energie anual pentru iluminat la branșamentul clădirii:

Qii = 1269,17 (kWh/an)

Consumul de energie anual specific pentru iluminat la branșamentul clădirii: qii ~ 8,96 (kWh/m2/an)

Energia primara Ep ~ 15884,91 (kWh/an)

Indicele de emisie echivalent CC>2 = 18,88 (kgCO2/m2an) Clădirea de referința se încadrează pe total în clasa de performanță energetică A.

 • 3.3 Descrierea soluțiilor de reabilitare termica

Auditul energetic s-a efectuat conform metodologiei de auditare energetica a clădirilor Mc-001/2006,007/2005

Beneficiarul dorește sa faca reabilitare PT33 cu destinația "Club al pensionarilor", lucrările propuse sunt in spiritul eficientizarii consumului de energie si al maximizării confortului beneficiarilor. Lucrările propuse prin tema de proiectare luate ca si executate in calculul energetic sunt următoarele

indepartarea închiderilor perimetrale - zona posterioara a clădiri, pereții nestructurali si tamplaria metalica, ce delimiteala zona ce urmează a fi amenajata ca si Club al Pensionarilor.

 • - refacerea închiderilor perimetrale cu zidărie de cărămidă din BCA si tamplarie din aluminiu cu geam termoizolant

 • - indepartarea pardoselii din beton din zona in care urmează a fi amenajat Clubul Pensionarilor

 • - refacerea pardoselii de beton din zona ce urmează a fi amenajata cu grija dispunerii unui strat termoizolant in soluția tehnica precizata in auditul energetic

 • - indepartarea straturilor actualei terase pana Ia extradosul elementelor de acoperiș, urmând a se reface terasa necirculabila intr-o soluție constructiva conform normelor actuale

 • - refacerea instalațiilor funcționale, adaptate ca soluție constructiva noii destinații a spațiului;

 • - refacerea trotuarelor perimetrale cu mare grija pentru asigurarea pantei minime pentru indepartarea apelor meteorice

Soluțiile de termoizolare propuse sunt următoarele:

 • a) . Soluția 1 (SI) - izolarea planseului inferior cu un strat termoizolant de polistiren extrudat cu grosimea de 10 cm.

în acest caz rezistența termică a planseului inferior va fi R’= 2,693 m2K/W

 • b) . Soluția 2 (S2) - izolarea pereților exteriori cu un strat termoizolant de polistiren expandat cu grosimea de 10 cm. în acest caz rezistența termică a pereților exteriori va fi: 2,978 m2K/W pentru pereții spre NE si R’= 2,636 m2K/W pentru pereții spre SE.

Pentru izolarea planseului superior nu exista soluție practica daca s-ar adopta soluția izolării prin exteriorul planseului doar pe porțiunea studiata. Se ia in calcul izolarea terasei prin exterior pe întregul corp de clădire. Daca s-ar adopta soluția izolării planseului pe intradosul acestuia ar diminua inaltimea utila a supantei devenind apasatoare pentru ocupantă

 • c) . Soluția 3 (S3) - izolarea planseului superior tip terasa necirculabila cu un strat termoizolant de vata minerala bazaltica in grosime de 8 cm.

în acest caz rezistența termică a planseului superior va fi R*= 2,390 m2K/W

 • d) . Soluția 4 (S4) - izolarea pereților exteriori cu un strat termoizolant de vata minerala bazaltica in grosime de 8 cm.

în acest caz rezistența termică a pereților exteriori va fi: R’~ 2,738 m2K/W pentru pereții spre NE si R’= 2,386 m2K/W pentru pereții spre SE.

 • e) . Soluția 5 (S5) - izolarea planseului superior tip terasa necirculabila cu un strat termoizolant de spuma poliuretanica tip TERMOPOL, grosime minima 5 cm.

în acest caz rezistența termică a planseului superior va fi R’= 2,718 m2K/W

 • 3.5. Analiza aspectelor energetice

A doua activitate întreprinsa in cursul acestei etape a reprezentat-o analiza efectelor energetice ale aplicării fiecărei soluții mai sus prezentate. Aceasta analiza a presupus reevaluarea indicatorilor energetici de baza ai clădirii cu îmbunătățirile respective.

Efectele energetice ale implementării soluțiilor de reabilitare propuse: SI ( izolarea planseului inferior cu polistiren exlnidat), S2 (izolarea pereților exteriori cu polistiren expandat), S3 (izolarea terasei cu vata minerala bazaltica), S4 (izolarea pereților exteriori cu vata minerala bazaltica), S5 ( izolarea terasei cu poliuretan tip TERMOPOL) si pachetele de masuri PI ( S1+S2), P2(S3+S4), P3(S3+S4) si P4(S2+S3) sunt următoarele:

Tabel 1

Varianta

Necesar căldură al clădirii

consum anual pt încălzire

consum anual specific pt incalzire

consum total specific

consum total

Economia anuala

Nota energe

tica

Durata zile

(kWh/an)

(kWh/an)

(kWh/m2an)

(kWh/m7 an)

(kWh/an)

(kWh/an)

(%)

zile

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cld.reala

18769.17

19535.69

137.81

154.55

21908.78

0.00

0.00

96.93

214

SI

17646.99

18400.58

129.80

146.54

20773.67

1135.11

5.18

97.75

213

S2

15170.96

15895.87

112.13

128.87

18268.96

3639.82

16.61

99.59

211

S3

13447.23

14150.39

99.82

116.56

16523.48

5385.30

25.92

100

209

S4

15301

16028.01

113.06

129.80

18401.10

3507.68

19.20

99.49

212

S5

13157.9

13857.42

97.75

114.49

16230.51

5678.27

34.36

100

208

PI

14007.09

14716.39

103.81

120.55

17089.48

4819.30

22.00

100

210

P2

9785.42

10437.21

73.63

90.37

12810.30

9098.48

43.80

100

203

P3

9486.88

10134.22

71.49

88.23

12507.31

9401.47

51.46

100

202

P4

9653.86

10303.69

72.68

89.42

12676.78

9232.00

55.87

100

202

C.referința

8506.31

9138.48

64.46

80.17

11364.66

10544.12

48.13 |   100

200

 • 3.6. Analiza aspectelor economice

A treia activitate întreprinsa in cadrul acestei etape o reprezintă analiza economica asupra implementării soluțiilor individual© propuse si a pachetelor de soluții propuse. Aceasta analiza presupune evaluarea:

 • - costurilor de investiție a variantelor de reabilitare,

 • - duratei de viata a variantelor de reabilitare,

 • - economiile energetice datorate adoptării variantelor de reabilitare.

Ținând seama de costul specific al energiei termice se determina:

 • - durata de recuperare a investiției pentru fiecare varianta de reabilitare;

 • - costul specific al energiei termice economisite;

 • - reducerea procentuala a facturii la utilitățile de energie termica;

Definițiile termenilor prezentați în acest capitol și în anexa aferenta acestuia, în conformitate cu metodologia McOO 1:

Măsură de modernizare energetică - Intervenție asupra construcției și instalațiilor aferente acesteia, cu scopul reducerii consumului de energie al clădirii.

Durată de viață a soluției de modernizare - Durata de viață estimată pentru soluția de modernizare analizată, pentru care parametrii considerați se păstrează neschimbați față de stadiul inițial, la momentul aplicării soluției respective.

Durată de recuperare a investiției - Durata de recuperare a investiției prin economiia realizată în urma reducerii consumului de energie datorată aplicării măsurilor de reabilitare/modemizare energetică.

Valoare netă actualizată - Proiecția la momentul “0” a tuturor costurilor implicate de aplicarea unei măsuri / soluții de modernizare energetică a clădirii, în funcție de rata de depreciere a monedei considerate - sub forma deprecierii medii anuale și de rata medie anuală a creșterii costului energiei

Cost al unității de energie economisită - Costul unității de energie obținută prin modernizare energetică a clădirii, determinat ca raport între valoarea investiției datorată aplicării unei măsuri sau pachet de măsuri de modernizare energetică și economia de energie realizată prin implementarea acesteia pe durata de viață a măsurii de modernizare energetică

In analiza economica a variantelor de reabilitare s-au avut in vedere următoarele ipoteze și valori:

 • - beneficiarul suportă costul fără credit bancar

-calculele economice se efectuează în euro,considerând un curs de schimb de 4,6 lei/Euro

 • - costul specific al combustibilului este de c = 0,0714 Euro/kWh. (0,328 lei / kwh)

 • - rata anuală de creștere a costului căldurii f = 10%;

 • - rata anuală de depreciere a monedei (Euro) i = 5%;

 • - indicatori de eficiență utilizați la analiza comparativă a soluțiilor:

D Durata de recuperare a investiției, Nr (ani) se obține din rezolvarea ecuației

D Costul unității de energie economisită prin implementarea proiectului de modernizare energetică (sau costul unui kWh economisit), e [Euro/kWh]

(«<)

e_--

N' &E

Unde C(m) - costul investiției aferente proiectului de modernizare energetică,

N - durata de viață estimată a soluției de reabilitare (modernizare) energetică

AE - reprezintă economia anuală de energie estimată, obținută prin implementarea unei măsuri de modernizare energetică, [kWh/an],

Rezultatele acestei a treia activitati sunt următoarele :

Tabel 2

Varianta

Economia anuala

Cost aproximativ investie

Durata de viata

Durata recuperare investie

Costul specific al economiei energetice

(kWh/an)

euro

(ani)

(ani)

(Euro/kWh)

SI

1135

1666

20

20.6

0.073

S2

3640

1111

20

4.3

0.015

S3

5385

5189

20

13.5

0.048

S4

3508

1977

20

7.9

0.028

S5

5678

7043

30

17.4

0.041

PI

4819

2776

20

8.1

0.029

P2

9098

7166

20

11.0

0.039

P3

9401

9021

25

13.4

0.038

P4

9232

6299

20

9.6

0.034

 • 3.7 Concluzii

Analizele energetice si economice prezentate in tabelele 1 si 2 pun in evidenta calitatile soluțiilor de reabilitare. Astfel:

Varianta de reabilitare SI (izolarea planseulm inferior cu un strat termoizolant de polistiren extrudat cu grosimea de 10 cm) — implica un cost de 1666 Euro si se recuperează in circa 20,6 ani, situație in care s-ar face doar izolarea planseului inferior. Cu acesta soluție consumul specific de căldură pentru încălzirea spatiilor rezulta 129,80 kWh/m .an, pentru prepararea apei calde de consum de 7,29 kWh/m .an, pentru iluminat de 9,45 kWh/m2.an valoarea totala fiind de 146,54 kWh/m2.an, încadrarea energetica fiind clasa B (nota energetica 97,75);

Varianta de reabilitare S2 (izolarea pereților exteriori cu un strat termoizolant de polistiren expandat cu grosimea de 10 cm) - implica un cost de 1111 Euro si se recuperează in circa 4,3 ani, situație in care s-ar face doar izolarea pereților exteriori. Cu aceasta soluție consumul specific de căldură pentru încălzirea spatiilor rezulta 112,13 kWh/m2.an, pentru prepararea apei calde de consum de 7,29 kWh/m2.an, pentru iluminat de 9,45 kWh/m2.an valoarea totala fiind de 128,87 kWh/m2.an, încadrarea energetica fiind clasa B (nota energetica 99,59 );

Varianta de reabilitare S3 (izolarea planseului superior tip terasa necirculabila cu un strat termoizolant de vata minerala bazaltica in grosime de 8 cm) - implica un cost de 5189 Euro si se recuperează in circa 13,5 ani, situație in care s-ar face doar izolarea terasei. Cu aceasta soluție consumul specific de căldură pentru încălzirea spatiilor rezulta 127,99 kWh/m2.an, pentru prepararea apei calde de consum de 7,29 kWh/m2.an, pentru iluminat de 9,45 kWh/m2.an valoarea totala fiind de 144,73 kWh/m2.an, încadrarea energetica fiind clasa B (nota energetica 97,94);

Varianta de reabilitare S4 (izolarea pereților exteriori cu un strat termoizolant de vata minerala bazaltica in grosime de 8 cm)- implica un cost de 1977 Euro si se recuperează in circa 7,9 ani, situație in care s-ar face doar izolarea pereților exteriori. Cu aceasta soluție consumul specific de căldură pentru încălzirea spatiilor rezulta 113,06 kWh/m2.an, pentru prepararea apei calde de consum de 7,29 kWh/m2.an, pentru iluminat de 9,45 kWh/m2.an valoarea totala fiind de 129,80 kWh/m2.an, încadrarea energetica fiind clasa B (nota energetica 99,49 );

Varianta de reabilitare S5 (izolarea planseului superior tip terasa necirculabila cu un strat termoizolant de spuma poliuretanica tip TERMOPOL, grosime minima 5 cm) -implica un cost de 7043 Euro si se recuperează in circa 17,4 ani, situație in care s-ar face doar izolarea terasei . Cu aceasta soluție consumul specific de căldură pentru incalzirea spatiilor rezulta 97,75 kWh/m2.an, pentru prepararea apei calde de consum de 7,29 kWh/m2.an, pentru iluminat de 9,45 kWh/m2.an valoarea totala fiind de 114,49 kWh/m2.an, încadrarea energetica fiind clasa A (nota energetica 100 );

PI-cumularea soluțiilor de reabilitare SI si S2 izolarea planseului inferior cu un strat termoizolant de polistiren extrudat cu grosimea de 10 cm si izolarea pereților exteriori cu un strat termoizolant de polistiren expandat cu grosimea de 10 cm se recuperează in 8,1 ani. Cu acest pachet consumul specific de căldură pentru incalzirea spatiilor rezulta de 103.81 kWh/m2.an, pentru prepararea apei calde de consum de 7,29 kWh/m2.an, pentru iluminat de 9,45 kWh/m2.an valoarea totala fiind de 120,55 kWh/m2.an, încadrarea energetica fiind clasa A (nota energetica 100);

-   P2- cumularea soluțiilor de reabilitare S3 si S4 - izolarea planseului superior tip terasa

necirculabila cu un strat termoizolant de vata minerala bazaltica in grosime de 8 cm si izolarea pereților exteriori cu un strat termoizolant de vata minerala bazaltica in grosime de 8 cm se recuperează in 11,0 ani. Cu acest pachet consumul specific de căldură pentru incalzirea spatiilor rezulta de 73,63 kWh/m2.an, pentru prepararea apei calde de consum v                   de 7,29 kWh/m2.an, pentru iluminat de 9,45 kWh/m2.an valoarea totala fiind de 90,37

kWh/m2.an, încadrarea energetica fiind clasa A (nota energetica 100);

P3- cumularea soluțiilor de reabilitare S4 si S5 - izolarea pereților exteriori cu un strat termoizolant de vata minerala bazaltica in grosime de 8 cm si izolarea planseului superior tip terasa necirculabila cu un strat termoizolant de spuma poliuretanica tip TERMOPOL, grosime minima 5 cm se recuperează in 13,4 ani. Cu acest pachet consumul specific de căldură pentru incalzirea spatiilor rezulta de 71,49 kWh/m2.an, pentru prepararea apei calde de consum de 7,29 kWh/m2.an, pentru iluminat de 9,45 kWh/m2.an valoarea totala fiind de 88,23 kWh/m2.an, încadrarea energetica fiind clasa A (nota energetica 100);

P4- cumularea soluțiilor de reabilitare S2 si S3 - izolarea pereților exteriori cu un strat termoizolant de polistiren expandat cu grosimea de 10 cm si izolarea planseului superior tip terasa necirculabila cu un strat termoizolant de vata minerala bazaltica in grosime de 8 cm se recuperează in 9#6 ani. Cu acest pachet consumul specific de căldură pentru incalzirea spatiilor rezulta de 72,68 kWh/m.an, pentru prepararea apei calde de consum de 7,29 kWh/m2.an, pentru iluminat de 9,45 kWh/m2.an valoarea totala fiind de 89,42 (                    kWh/m2.an, încadrarea energetica fiind clasa A (nota energetica 100);

 • 3.8. CONCLUZII ALE AUDITORULUI ENERGETIC

Se referă la sintetizarea informațiilor obținute prin analiză termică și energetică a clădirii și diagnosticul energetic al acesteia, prin interpretarea rezultatelor obținute și indicarea aspectelor legate de performanța energetică a clădirii, atât în ceea ce privește protecția termică a construcției, cât și gradul de utilizare a energiei la nivelul instalațiilor aferente acesteia.

 • a) . Ca urmare a analizei termice și energetice se pot concluziona următoarele:

© anvelopa clădirii in stadiul actual prezintă un grad mediu de izolare termică;

® planseul inferior (pardoseala) prezintă un grad mic de izolare termică;

• planseul superior prezintă un grad mic de izolare termică;

 • b) . Pe baza calculului indicatorilor specifici și a penalizărilor acordate la notarea energetică, clădirea și instalațiile aferente ei au fost încadrate, conform grilei de clasificare energetică, astfel: Clădirea certificată (reabilitata, dar neizolata termic):

 • •  clasa energetică: B (pe ansamblu), buna

 • •  notare energetică : 96,93 (din 100)

Clădirea de referință:

 • •  clasa energetică: A (pe ansamblu), buna.

 • •  notare energetică : 100 (din 100)

 • c) . Măsurile propuse pentru creșterea gradului de izolare termica al clădirii și a instalațiilor aferente, în vederea sporirii eficienței energetice și a confortului termic sunt:

 • •  Izolarea termică a planșeului inferior prin pozarea unui termosistem din polistiren extrudat in grosime de 10 cm;

 • •  Izolarea termică a pereților exteriori prin pozarea unui termosistem din polistiren expandat in grosime de 10 cm sau prin pozarea unui termosistem din vata minerala bazaltica in grosime de 8 cm .

 • •  Izolarea termică a planșeului superior tip terasa necirculabila prin pozarea unui termosistem din vata minerala bazaltica in grosime de 8 cm sau prin pozarea unui termosistem din spuma poliuretanica in grosime de minim 5 cm.

întrucât beneficiarul are in vedere izolarea termica a terasei necirculabile pozata pe extradosul acesteia, situație in care pentru efecte optime izolarea trebuie făcută pe întreaga suprafața a clădirii, in ambele variante (cu spuma poliuretanica si cu vata minerala bazaltica) cheltuielile sunt pentru întreaga suprafața a terasei si vor fi raportate la suprafața spațiului studiat.

 • d) . în urma aplicării măsurilor de reabilitare termică a spațiului cu destinația "Club al pensionarilor”, acesta devine eficient energetic, încadrându-se în clasa de performanță energetică B in cazul aplicării oricărei soluții SI, S2, S3, S4 si în clasa de performanță energetică A in cazul aplicării soluției S5 ;

Pentru oricare dintre pachetele de masuri, aplicarea duce la clasa de performanță energetică A;

 • e) . Pentru soluții si pachete de măsuri propuse pentru clădire, durata de recuperare a investițiilor este cuprinsa intre 4,3 si 20,6 ani.

 • f) . Auditul energetic nu poate fi utilizat ca și documentație de fundamentare a solicitării de finanțare, sau creditare a lucrărilor propuse, însă, pe baza auditului energetic se poate trece cu ușurință la întocmirea Studiului de fezabilitate, pentru aprobarea indicatorilor economici ai investiției.

Rezultatele auditului energetic al clădirii reprezintă baza de calcul pentru studiul de fezabilitate care stabilește varianta de reabilitare oportuna pentru beneficiarul clădirii analizate. Odată identificata varianta de reabilitare se va trece la proiectarea ei si apoi la executarea lucrărilor de reabilitare conform proiectului de reabilitare.

Cod poștal localitate


Nr. înregistrare la Consiliul Local


6

0

0

3

1

0Data înregistrării z z I I a a


’8

■ MM

U)
Cl> c CD


CD

Performanța energetică a clădirii

Notar% ,     96,93

energetică:

Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al

Performanței Energetice a Clădirilor elaborată în aplicarea Legii 372/2005

Clădirea certificată

Clădirea de referință

Eficiență energetică ridicată

D>

x>

<a

<Ă)

F>

G

!►

Eficiență energetică scăzută

Consum anual specific de energie [kWh/m2an]

154,55

80,17

Indice de emisii echivalent CO2 [kgC02/m2an]

35,32

18,88

Consum anual specific de energie [kWh/m2an] pentru:

Clasă energetică

Clădirea certificată

Clădirea de referință

încălzire:

137,81

C

A

Apă caldă de consum:

7,29

A

A

Climatizare:

-

-

Ventilare mecanică:

-

-

-

Iluminat artificial:

9,45

A

A

Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m2an]: 0


Date privind clădirea certificată:

Adresa clădirii: Mun. Bacau, Str. Aviatorilor, Nr. 23B,

Nr. Cadastral 73622, 73623, Județul Bacau

Categoria clădirii: ReabjJiț.PT33 cu.deșțmație.'club al .pensionarilor1

Regim de înălțime:............Pt.Șupanța


Suprafața incalzita utila..............141,76. m2

Suprafața construita desfasurata: 1.59,31..m2

Volumul interior al clădirii:      ...456,81..m3


Anul construirii:. 197.Q.-.1979,.reabilj.tare+sch.desținație.2018

Scopul elaborării certificatului energetic:            Evaluarea performantelor energetice


Programul de calcul utilizat:


Personal - excel


, versiunea:


Date privind identificarea auditoridui energetic pentru clădiri: Specialitatea Numele și prenumele


AEI ci ing Bogdan O.loana


Seria și Nr. certificat de atestare

UA01421Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcție de consumul total de energie al clădirii, ești și energetică a construcției și instalațiilor aferente.

Notarea energetică a clădirii ține seama de penalizările datorate utilizării neraționale a energiei. W\


□ Grile de clasificare energetică a clădirii funcție de consumul de căldură anual specific:APĂ CALDĂ DE CONSUM:

I


TOTAL.ÎNCĂLZIRE, APĂ CALDĂ

CLIMATIZARE:


VENTILARE MECANICĂ:


DE CONSUM, ILUMINATIO» «î r  O

y- V CM   tO

K/Wan

□ Performanța energetică a clădirii de referință:

Consum anual specific de energie [kWh/m2an]

Notare energetică

pentru:

100

încălzire:                                 64,46

Apă caldă de consum:                 6,75

Climatizare:

Ventilare mecanică:

Iluminat:                                   8,96

□ Penalizări acordate clădirii certificate și motivarea acestora:

P0=i,2463 după cum urmeaza:

a Starea subsolului tehnic al clădirii                                              Pi=1 ,00

• Utilizarea ușii de intrare in clădire                                                p2-l ,00

 • ■ Starea elementelor de închidere mobile (ferestre/usi )neetanse              p3-1,03

3 Starea armaturilor de închidere si reglaj de la corpurile statice               p^l ,00

a Spalarea/curatarea instalației de încălzire interioara                          p5=1,00

a Existenta armaturilor de separare si golire a coloanelor de încălzire         p6='l ,00

a Existenta echip.de măsură pt.decontarea consumului de căldură            p7=1,00

a Starea finisajelor exterioare                                                  p8=l.00

a Starea pereților exteriori d.p.d.v. al conținutului de umiditate                  p9-1,00

« Starea acoperișului peste pod                                             Pi0=1,10

» Coeficient de penalizare funcție de starea coșului de evacuare a fumului Pn=1 >00

 • ■ Clădire fara sistem de ventilare organizata                                 Pi2-1,10

Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcție de consumul total de energie al clădirii, estimat prin analiză termică și energetică a construcției și instalațiilor aferente.

Notarea energetică a clădirii ține seama de penalizările datorate utilizării neraționale a energiei.

□ Recomandări pentru reducerea costurilor prin îmbunătățirea performanței energetice a clădirii:

Soluții recomandate pentru anvelopa clădirii:

 • ■ Sporirea rezistentei termice a pereților exteriori, peste valorile normate, prin izolarea

termica a acestora;

 • ■ Sporirea rezistentei termice a planseului inferior si a planseului superior, peste valorile

normate, prin izolarea termica a acestora ;

 • ■ Refacerea trotuarului din jurul spațiului si canalizarea apelor pluviale spre rigolele de

scurgere;

 • ■  Evitarea creșterii umidității interioare si asigurarea calitatii aerului interior prin aerisirea periodica a încăperilor;

Soluții recomandate pentru instalațiile clădirii:

 • ■ Asigurarea calitatii aerului interior prin ventilare naturala sau hibrida;

 • ■ Folosirea surselor regenerabile de producere a energiei

Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcție de consumul total de energie al clădirii, estimat prin analiză termică și energetică a construcției și instalațiilor aferente.

Notarea energetică a clădirii ține seama de penalizările datorate utilizării neraționale a energiei.

Beneficiar

Certificat de Performanta Energetica al Clădirii

Data: 21.11.2018

Mun. Bacau, Str. Aviatorilor, Nr. 23B,

Reabilitare PT33 cu destinație 'club al

Pag

Nr. Cadastral 73622,73623, Județul Bacau

pensionarilor1

/

INFORMAȚII PRIVIND CLĂDIREA CERTIFICATĂ

Anexa la Certificatul de performanță energetică nr.__________861./21.11.2018

 • 1. Date privind construcția:

□ Categoria clădirii: □ de locuit, individuală

 • □ cămine, internate

 • □ hoteluri și restaurante

 • □ clădiri social-culturale


 • □ de locuit cu mai multe apartamente (bloc)

 • □ spitale, policlinici

 • □ clădiri pentru sport

 • □ clădiri pentru servicii de comerț


X alte tipuri de clădiri consumatoare de energie: - Reabilitare PT33 cu destinație ‘club al pensionarilor'

□ Nr. niveluri:

□ Subsol,     □ Demisol parțial

X Parter + Supanta

□ Nr. De apartamente și suprafețe utile încălzite:

Nivel

Aria unui etaj [m2]

Nr. Ap.

Sut[m2]

Parter

-

-

91,03

Supanta

-

-

50,73

TOTAL

141,76

 • □  Suprafața utila a spatiilor încălzite: 141,76 m2

 • □  Suprafața desfasurata: 159,31 m2

□ Volumul interior al clădirii: 456,81 m3

□ Caracteristici geometrice și termotehnice ale anvelopei:Tip element de construcție

Rezistența termică corectată [m2K/W]

Suprafața [m2l

1

2

3

Perete exterior opac - NE

0,980

50,48

Perete exterior opac - SE

0,552

19,81

Perete opac - FO-1

2,726

61,97

Perete opac - FO-2

1,589

22,08

Planseu superior

0,744

102,22

Placa pe sol

0,618

100,84

Total arie exterioara (mz)

357,40

Beneficiar

Certificat de Performanta Energetica al Clădirii

Data: 21.11.2018

Mun. Bacau, Str. Aviatorilor, Nr. 23B,

Reabilitare PT33 cu destinație 'club al

Pag

2.

Nr. Cadastral 73622, 73623, Județul Bacau

pensionarilor'

Ferestre / uși exterioare:

FE/ /UE

Descriere

Arie [m2]

Tipul tâmplăriei

Prezență oblon (i / e)

1.

Ferestre/ Usi

12,84

PVC+T

-

 • □  Indice de compactitate al clădirii, SE / V: 0,811 m"1

 • 2. Date privind instalația de încălzire interioară:

 • □  Sursa de energie pentru încălzirea spațiilor:

 • □ Sursă proprie, cu combustibil:.

 • □ Centrală termică de cartier

 • □ Termoficare - punct termic central

X Termoficare - punct termic local

 • □ Altă sursă sau sursă mixtă:.............................-....................................

 • □  Tipul sistemului de încălzire:

 • □ încălzire locală cu sobe

X încălzire centrală cu corpuri statice

 • □ încălzire centrală cu aer cald,

 • □ încălzire centrală cu planșee încălzitoare,

 • □ Alt sistem de încălzire:.

 • □  Date privind instalația de încălzire interioară cu corpuri statice: - 2buc-2000x600;1buc-

1500x600;4buc-1000x600; 2buc-800x600; 2buc-400x600

□ Tip distribuție a agentului termic de încălzire: X inferioară,

 • □ superioară,

 • □ mixtă

Necesarul de căldură de calcul:

41,09 kWh/m3an

Elaborat

Semnătură

/

Q

ing. Bogdan O. Ioana

_

Beneficiar

Certificat de Performanta Energetica al Clădirii

Data: 21.11.2018

Mun. Bacau, Str. Aviatorilor, Nr. 23B,

Reabilitare PT33 cu destinație 'club al

Pag

3

Nr. Cadastral 73622, 73623, Județul Bacau

pensionarilor1

Racord la sursa centralizată cu căldură: X racord unic,

□ multiplu:      puncte,

Contor de căldură:- tip contor

 • - anul instalării.....

 • - existența vizei metrologice........

Elemente de reglaj termic și hidraulic:

 • - la nivel de racord...............Da

 • - la nivelul coloanelor _.........Da„

 • - la nivelul corpurilor statice.......Da

Date privind instalația de apă caldă de consum:

 • □  Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

X Sursă proprie, cu:.. C, Electric;

 • □ Centrală termică de cartier

 • □ Termoficare - punct termic central

 • □ Termoficare - punct termic local

 • □ Altă sursă sau sursă mixtă:..........................-_____________________________

 • □  Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:

 • □ Din sursă centralizată,

 • □ Centrală termică proprie,

 • □ Boiler cu acumulare,

X Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m.,

 • □ Preparare locală pe plită,

 • □ Alt sistem de preparare a.c.m.: .

 • □  Puncte de consum a.c.m.: bai, bucătării - 3

 • □  Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri: -1 buc-spalator; 1 buc-lavoar; 2buc-bazin WC

 • □  Racord la sursa centralizată cu căldură: □ racord unic,

□ multiplu:........puncte,

□ Conducta de recirculare a a.c.m.:   □ funcțională,

Elaborat

Semnătură

X     Q

ing. Bogdan 0. Ioana

Beneficiar

Certificat de Performanta Energetica al Clădirii

Reabilitare PT33 cu destinație 'club al pensionarilor'

Data: 21.11.2018

Mun. Bacau, Str. Aviatorilor, Nr. 23B, Nr. Cadastral 73622,73623, Județul Bacau

Pag

4

 • □ nu funcționează

 • □ nu există

 • □  Contor de căldură general:- tip contor.........-............

 • - anul instalării_____-.......,

 • - existența vizei metrologice -.........;

 • □  Debitmetre la nivelul punctelor de consum: □ nu există

 • □ parțial

 • □ peste tot

 • 3. Informații privind instalația de climatizare:-

 • 4. Informații privind instalația de ventilare mecanică:-

 • □  Informații privind instalația de iluminat: La interiorul imobilului sunt folosite becuri fluorescente. Consumul energetic este de cca 1340 kWh/an

 • □  Tip Iluminat:

X fluorescent                     □ incandescent                  □ mixt

 • □  Starea rețelei de conductori pentru asigurarea iluminatului:

X buna                         □ uzata                    □ date indisponibile

a Puterea instalata a sistemului de iluminat aproximativ: 1389 WElaborat

Semnătură

ing. Bogdan 0. Ioana


BIBLIOGRAFIE

 • 1. Legea 372/2005, cu toate modificările si completările ulterioare;

 • 2. Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor - MC 001/1-6/ 2006 , cu toate modificările si completările ulterioare;

 • 3. Normativ privind calcul tennotehnîc al elementelor de construcție ale clădirilor - CI07/ 2005;

 • 4. SR 4839 - Instalații de Încălzire, numărul anual de grade zile;

 • 5.  SR 1907-2 - Instalații de încălzire. Necesarul de căldură de calcul.. Temperaturi interioare convenționale de calcul

 • 6. Legea Calitatii în Construcții - Legea 10/1995

 • 7.  Ordinul 2641/2017 privind modificarea si completarea reglementarii tehnice "Metodologie de calcul al performantei energetice a clădirilor" aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor si turismului nr. 157/2007

1

Cu drept de reexaminare In termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru sl Publicitate Imobiliara Bacau, se înscrie in cartea funciara sl se soluționează de către reglstratorui-sef

2

o e - coeficientul de expunere al construcției in amplasament;

3

   °-3 - valoarea caracteristica a încărcării din zapada pe soi in amplasament, conf fig.3.1, pag.8 si tabel A.1, pag.28; = 2.50 kPa;

CM C