Hotărârea nr. 78/2019

Hotărârea nr. 78 din 15.03.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.246/03.12.2015 prin care s-a aprobat majorarea plafonului veniturilor cumulate din pensii până la care pensionarii din Municipiul Bacău beneficiază de un sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei semestrial în vederea achiziţionării de alimente de bazăHOTĂRÂREA NR. 78 DIN 15.03.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 246/03.12.2015 prin care s-a aprobat majorarea plafonului veniturilor cumulate din pensii până la care pensionarii din Municipiul Bacău beneficiază de un sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei semestrial în vederea achiziționării de alimente de bază

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 15.03.2019, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 4031 din 07.03.2019 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 246/03.12.2015, modificată și completată de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 405/29.10.2018;

-Expunereade motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 4032 din 07.03.2019; -Raportul favorabil al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate înregistrat cu nr. 4033 din 07.03.2019;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 330/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 331/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 332/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 246/03.12.2015 privind majorarea plafonului veniturilor cumulate din pensii până la care pensionarii din Municipiul Bacău beneficiază de un sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei semestrial, în vederea achiziționării de alimente de bază;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 405/29.10.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 246/03.12.2015 prin care s-a aprobat majorarea plafonului veniturilor cumulate din pensii până la care pensionarii din Municipiul Bacău beneficiază de un sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei semestrial, în vederea achiziționării de alimente de bază;

-Prevederile art. 23 din Legea nr. 74/1999 pentru ratificarea Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996;

-Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; -Prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

—Prevederile art. 47 alin.(l), ale art. 48 alin.(2), ale art. 61 alin.(2), ale art. 115 alin.(l) lit. “b” , ale art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. "d", lit. "e", alin. (6) lit. "a", punctul 2, alin. 7 lit. "a" și art.45(2) lit"a" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1-Se modifică art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 246/03.12.2015 și va avea următorul conținut:

Art, 2 Se aprobă acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 130 lei semestrial, pensionarilor din Municipiului Bacău în vederea achiziționării de alimente de bază, în limita fondurilor bugetare disponibile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • a) domiciliul în municipiul Bacău;

  • b) beneficiar de pensie de orice tip;

  • c) venituri din pensii de până la 1200 lei brut/lună. "

Art, 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 246/03.12.2015, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 405/29.10.2018 sunt si rămân in vigoare.

Art, 3 Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu semestrul I al anului 2019;

Art. 4 Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art, 5 Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 6 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI