Hotărârea nr. 77/2019

Hotărârea nr. 77 din 15.03.2019 privind modificarea Actului Constitutiv al Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA şi mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA să voteze modificarea Actului Constitutiv

mâluriHOTĂRÂREA NR. 77 DIN 15.03.2019 privind modificarea Actului Constitutiv al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA să voteze modificarea Actului Constitutiv

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 15.03.2019, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 438 din 25.02.2019, înaintată de Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 20364 din 25.02.2019, prin care solicită modificarea Actului Constitutiv al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA;

-Referatul nr. 2068 din 25.02.2019 de aprobare a inițierii unui proiect de hotărâre în vederea, modificării Actului Constitutiv al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA înaintat de Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 2069 din 25.02.2019 a Primarului Municipiului Bacău; -Raportul nr. 2070 din 25.02.2019 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 325/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 326/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 327/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 328/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 329/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Dispozițiile art. 43 alin (3), art. 113, lit. "m", art.121 și art.125, alin (1) din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Actul Constitutiv al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA aprobat prin HCL nr. 352/6.12.2016 cu modificările ulterioare;

-Prevederile HCL nr. 434 din 14.11.2018 pentru aprobarea atribuirii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanța nr. 71 /2002;

-Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. “d” si ale art.36 alin.(6) lit.”a”, pct.13 și pet 19 și art.45(2) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. potrivit Actului Adițional nr. 2 prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2. Se mandatează împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. să voteze pentru Municipiul Bacău, în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor modificările aduse prin prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește domnul Cosmin Necula, Primarul Municipiului Bacău, ca în numele și pe seama Municipiului Bacău, să semneze Actul Adițional nr.2 la Actul Constitutiv și Actul Constitutiv rescris al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.

Art.4. Se împuternicește Directorul General al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A - dl.Nicolae Zaharia, în vederea efectuării tuturor formalităților de înregistrare a modificărilor Actului Constitutiv aduse prin prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul Municipiului Bacău prin Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA și prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice prevedere contrară.

Art.7. Hotărârea se comunică Viceprimarilor Municipiului Bacău, Administratorului Public al Municipiului Bacău, Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare, împutemiciților Municipiului Bacău în AGA a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

Art.8. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal


Instituției Prefectului - Județul Bacău

verificarea legalității.CONSILIERI

ILIE BÎRZU___

DUMITRU IROFTE GHEORGHE D


CONTRASEMNEAZĂ

UETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 77 DIN 15.03.2019

ACT ADIȚIONAL NR. 2 Ia ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

MUNICIPIUL BACĂU, persoană juridică română de drept public, cu sediul in Municipiul Bacău, str. Calea Mărășești nr.6, cod fiscal 4278337, cod IBAN R088TREZ06124510220XXXXX deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Bacău, reprezentată de domnul Cosmin NECULA- Primarul Municipiului Bacău, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 352 din 6.12.2016 a Consiliului Local al Municipiului Bacau, în calitate de acționar unic

în baza prevederilor H.C.L. nr. 77 din 15.03.2019 privind modificarea Actului Constitutiv al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA să voteze modificarea Actului Constitutiv, s-a convenit încheierea prezentului Act Adițional cu respectarea următoarelor clauze:

Art.l Articolul 1.5 al Actului Constitutiv al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA se va modifica și va avea următorul conținut:

"Art.l.5.(l) Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - puncte de lucru, sucursale, agenții, reprezentanțe, sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - în temeiul hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor,

(2) Punctele de lucru vor avea următoarele locații: Cimitirul Central- Calea Mărășești nr. 161; Cimitirul Sarata II - Str. Poligonului; Cimitirul Nou- Surata I — Str. Alexei Tolstoi nr.18; Cimitirul Șerbănești - Str. Triumfului nr.18; Cimitirul Gherăiești - Str. Liniștii; Cimitirul CFR — Str. Militari nr. 35; Cimitirul Eroilor - Str. Constanței; Parcare autoturisme - Str. Gării; Parcare rapidă - Str. 9 Mai; Parcare autoturisme - Str. Dumbravei; Parcare autoturisme - Str. Pieții; Parcare autoturisme - Str. Popa Șapcă; Parcare autoturisme - Str. Mihai Viteaza; Parcare autoturisme - Str. Nicolae Rălcescu nr. 10-12; Parcare autoturisme -Str. I.S. Strurdza; Parcare autoturisme - Str. Mihai Viteazu(Bancpost); Parcare autoturisme -

Casa de Cultură; Parcare autoturisme - Str. 9 Mai (CAS); Parcare autoturisme - Calea Mărășești (Stadion); Parcare autoturisme - Str. Erou Ciprian Plutea; Parcare autoturisme -Str. C-tin Ene; Parcare autoturisme - Spiru Haret; Parcare rapidă - Str. Calea Mărășești (Piața Sud); Parcare autoturisme - Str. Mihaî Viteaza; Parcare autoturisme - Str. Constanței nr. 2”

Art.2 Se abrogă art. 2.2 al Actului Constitutiv al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.

Art.3 Articolul 4.1(1) al Actului Constitutiv al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.se va modifica și va avea următorul conținut:

”Art 4.1(1) Obiectul principal de activitate conform codificării ( Ordin 337/2007 actualizat, privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională)-CAEN Rev.(2) este Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor căruia ti corespunde clasa CAEN 4211”.

Art. 3 Articolul 4.1(2) al Actului Constitutiv al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.sc va modifica în sensul elimininării codului CAEN 4211- Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor din obiectul secundar de activitate si introducerea codului CAEN 8130 - Activitati de întreținere peisagistica in obiectul secundar de activitate .

Art.4 Celelalte clauze ale Actului Constitutiv sunt și rămân valabile.

Art.5 Actul adițional a fost încheiat astăzi............................... în 3(trei) exemplare.

PRIMAR,

Cosmin NECULA


CONSILIERI LQ BÎRZUILIE DĂNILĂ GHEORGHE IROFTE DUMITR


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

COMPARTIMENT

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE

ISABELA PINTILIE