Hotărârea nr. 76/2019

Hotărârea nr. 76 din 15.03.2019 privind asocierea de principiu dintre Municipiul Bacău și Județul Bacău în vederea finanțării și realizării obiectivului de investiții ”Construire parcare ansamblu spitalicesc, str. Calea Mărășești, nr. 20B”HOTĂRÂREA NR. 76 DIN 15.03.2019 privind asocierea de principiu dintre Municipiul Bacău și Județul Bacău în vederea finanțării și realizării obiectivului de investiții ”Construire parcare ansamblu spitalicesc, str. Calea Mărășești, nr. 20B”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 15.03.2019, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa Spitalului Județean de Urgență Bacău nr. 21327/ 06.03.2019 prin care se solicită a se avea în vedere amenajarea parcării din fața Spitalului Municipal;

-Referatul nr. 21327/ 07.03.2019 înaintat de Direcția Tehnică prin care se propune aprobarea asocierii de principiu dintre Municipiul Bacău și Județul Bacău în vederea finanțării și realizării obiectivului de investiții "Construire parcare ansamblu spitalicesc, str. Calea Mărășești, nr. 20B”; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2584/ 08.03.2019; -Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 2585/ 08.03.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 320/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 321/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 322/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 323/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 324/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 35 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 199 alin. (1) din Legea nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. ”d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. « a », punctul 3 și alin. (7) lit. ”a”și art.45(2) lit. ”f’ din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea de principiu dintre Municipiul Bacău și Județul Bacău în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții "Construire parcare ansamblu spitalicesc, str. Calea Mărășești, nr. 20B”.

ART. 2. Contribuția financiară a fiecărei părți implicate în asociere este după cum urmează: I)Județul Bacău - 90% din costul lucrărilor de execuție;

II)Municipiul Bacău - 10% din costul lucrărilor de execuție, precum și întocmirea și punerea la dispoziția asocierii a tuturor documentațiilor necesare în vederea realizării obiectivului de investiții, potrivit legii.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnică.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Tehnice, Consiliului Județean Bacău și Spitalului Județean de Urgență Bacău.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONSILIERI

ILIE BÎRZU DUMITRU IROFTE GHEORGHECONTRASEMNEAZĂ

MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI