Hotărârea nr. 75/2019

Hotărârea nr. 75 din 15.03.2019 privind modificarea HCL nr. 159/2012 prin care s-a aprobat contractarea unei/unor finanţări rambursabile interne/externe în valoare de pana la 60.000.000 lei (sau echivalentul în euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiţii de interes public local

HOTĂRÂREA NR. 75 DIN 15.03.2019

privind modificarea HCL nr. 159/ 2012 prin care s-a aprobat contractarea unei/ unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare de pana la 60.000.000 lei (sau echivalentul

în euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiții de interes public local

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 15.03.2019, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 2552/ 08.03.2019 înaintat de Direcția Economică prin care se propune modificarea HCL nr. 159/2012;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2553/ 08.03.2019; -Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 2554/ 08.03.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 315/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 316/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 317/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 318/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 319/14.03.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 64/ 2007 privind datoria publica, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/ 2007 privind constituirea, componenta si funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare; -Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/ 1997;

-Prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 27/ 2013 pentru modificarea si completarea Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 64/ 2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, precum si pentru adoptarea unor masuri financiare in vederea creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene;

-HCL nr. 159/ 2012 privind aprobarea contractării unei/ unor finanțări rambursabile interne sau externe în valoare de până la 60.000.000 lei (echivalent euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiții de interes public local;

-HCL nr. 294/ 2012 privind completarea preambulului din HCL nr. 159/26.07.2012 cu prevederile legale în domeniu;

-HCL nr. 372/ 2013 privind modificarea și completarea HCL nr.l59/26.07.2012 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne sau externe în valoare de până la 60.000.000 lei (echivalent euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiții de interes public local;

-HCL nr. 148/ 2014 privind modificarea și completarea HCL nr. 159/ 2012 prin care s-a aprobat contractarea unei/ unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare de pana la 60.000.000 lei (sau echivalentul în euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiții de interes public local;

-HCL nr. 69/ 2016 privind modificarea și completarea HCL nr. 159/2012 prin care s-a aprobat contractarea unei/ unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare de pana la 60.000.000 lei (sau echivalentul în euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiții de interes public local;

-HCL nr. 8/ 2017 privind modificarea HCL nr. 159/ 2012 prin care s-a aprobat contractarea unei/ unor finanțări rambursabile inteme/exteme în valoare de pana la 60.000.000 lei (sau echivalentul în euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiții de interes public local;

-Prevederile HCL nr. 10/2018 privind modificarea HCL nr. 159/ 2012 prin care s-a aprobat contractarea unei/ unor finanțări rambursabile inteme/exteme în valoare de pana la 60.000.000 lei (sau echivalentul în euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiții de interes public local;

-Prevederile HCL nr. 318/ 2018 privind modificarea HCL nr. 159/ 2012 prin care s-a aprobat contractarea unei/ unor finanțări rambursabile inteme/exteme în valoare de pana la 60.000.000 lei (sau echivalentul în euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiții de interes public local;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. „b” si alin. (4) lit.”b” și art.45(2) lit. „b” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se modifică art. 1 din HCL nr. 159/ 2012, acesta urmând sa aiba acest conținut:

„Art. 1. Se aprobă contractarea unui împrumut intem/extem în valoare de până la 60.000.000 lei (sau echivalentul în euro) de către Municipiul Bacău, cu o maturitate de până la 20 de ani, o perioadă de grație de până la 4 ani și o perioadă de tragere de până la 8 ani.”

ART. 2. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 159/ 2012 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

ART. 4. - Prezenta hotarare se comunica Direcției Economice și Administratorului Public.

ART. 5. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI