Hotărârea nr. 72/2019

Hotărârea nr. 72 din 28.02.2019 privind asocierea municipiului Bacău cu Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern în vederea realizării în comun a unor evenimente sportive, la Bazinul de Înot Bacău, în perioada martie-aprilie 2019.


HOTĂRÂREA NR. 72 din 28.02.2019

privind asocierea Municipiului Bacău cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern în vederea realizării în comun a unor evenimente sportive, la Bazinul de înot Bacău în perioada martie - aprilie 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Adresele nr. 63/ 17.01.2019 și nr. 197/ 19.02.2019, înregistrate la instituția noastră cu nr. 19343/ 13.02.2019 si nr. 20313/ 25.02.2019 înaintate de Federația Română de

3                                                                                                                                                 9

_                                                                                                                                                                 A.

Natație și Pentatlon Modem prin care ne solicită Bazinul de înot Bacău pentru mai multe evenimente sportive desfășurate în perioada martie - aprilie 2019 și asigurarea ambulantei;

 • - Referatul nr. 2112/ 26.02.2019 înaintat de Direcția Administrare Baze Sportive prin care se propune punerea la dispoziție a Bazinului de înot Bacău către Federația Română de Natatie si Pentatlon Modem si alocarea sumei de 10.000 lei;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 2182/ 27.02.2019;

 • - Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 2183/ 27.02.2019, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 305/28.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 306/28.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. nr. 307/28.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.308 /28.02.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 69/ 2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

/\

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. « a », punctul 6 și alin. (7) lit. ”a” și art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

5

ART. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modem în vederea realizării în comun a unor evenimente sportive, la Bazinul de înot Bacău în perioada martie - aprilie 2019, după cum urmează :

 • 1. Etapa regională înot Copii (10-11 ani) 15-17 martie 2019

 • 2. Campionatul National înot Seniori Tineret Juniori în bazin de 50 m: 20 - 24 martie 2019

 • 3. Campionatul Național Sărituri în apă Seniori, Juniori A și B: 29-31 martie 2019

 • 4. Etapa regională înot cădeți (12-14 ani):                        05 - 07 aprilie 2019

ART. 2. Contribuția ce revine Municipiului Bacău constă în punerea la dispoziție a Bazinului de înot Bacău și logistica existentă la bazin pentru evenimentele prezentate la art. 1, plata serviciilor medicale și asigurarea a 100 de tricouri pentru arbitri pentru campionatele naționale prezentate la art. 1, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Administrare Baze Sportive.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Administrare Baze Sportive și Federației Române de Natatie si Pentatlon Modem.

9                                                              3        3

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI /

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 72 DIN 28.02.2019


CONTRACT DE ASOCIERECONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

CONTRACT DE ASOCIERE

Nr.............din....................

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, sLr. Marasesti nr. 6, judelui Bacau, având contul nr. R064TREZ24A545000200130X deschis la Trezoreria municipiului Bacau , cu Cod Fiscal 4278337, reprezentată prin Primar Cosmin Necula.

si

Federația Română de Natație și Pentatlon Modern, cu sediul în București, Sector 2, Str. Maior Coravu, nr.34-36, Tel: 021-3249812, Fax: 021-3249235, reprezentată de doamna Camelia POTEC, in calitate de Președinte, denumită în continuare organizator, au convenit încheierea prezentului

Au convenit in temeiul prevederilor

 • •  Art 36 alin. (2) lit „e”, alin. 6 lit. ”a” pct. 5 și 6, si alin. (7) lit „a” coroborat cu art 45 alin (2) lif’a” si litMP* si art 115 alin (1) lit „b” din Legea administrației publice locale nr 215/2001 republicata si actualizata, ale art. 1180, 1182, 1166, 1171, 1176, 1179, 1270 și următoarele Cod Civil

 • •  Hotaraxe Consiliu Local nr...........

la încheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. (1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea pârtilor in vederea realizării și finanțării in comun a următoarelor evenimente sportive la Bazinul de înot Bacău:

 • 1. Etapa regională înot Copii (10-11 ani)

  15 -17 martie 2019

  20-24 martie 2019

  29 - 31 martie 2019

  05 - 07 aprilie 2019


 • 2. Campionatul National înot Seniori Tineret Juniori în bazin de 50 m:

 • 3. Campionatul Național Sărituri în apă Seniori, Juniori A și B:

 • 4. Etapa regională înot cădeți (12-14 ani):

(2) Valoarea totala estimata a evenimentelor este de 105.040 lei, din care Municipiul Bacau furnizează 100 tricouri pentru arbitri, asigură contractarea si plata serviciilor de asistență medicală în limita bugetului alocat de 10.000 lei și asigură accesul gratuit la Bazinul de înot în ziua competițiilor precum si pe perioada antrenamentelor oficiale.

HI. DURATA CONTRACTULUI

Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către parti, pana la data realizării obiectului asocierii.

 • IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiul Bacau se obliga:

 • - să asigure accesul gratuit la Bazinul de înot în ziua competițiilor precum si pe perioada antrenamentelor oficiale și logistica existentă la bazin, necesară desfășurării competițiilor descrise la art. 1(1);

 • - să furnizeze 100 tricouri pentru arbitri;

 • - să asigure contractarea si plata serviciilor de asistență medicală în limita bugetului alocat de 10.000 lei cu TVA, pentru evenimentele de la art. 1 pct. 2 și 3 precum și pentru antrenamentele oficiale ale acestora;

Art 4. (1) Federația Română de Natație și Pentatlon Modern se obligă :

 • •  Sa finanțeze proiectul prevăzut la Art. 1 (1) din surse proprii si atrase cu diferența pana la acoperirea întregului buget;

 • •  Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

 • •  Sa respecte prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice;

 • •  Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa înregistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacau si din alte surse de finanțare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare la proiect, conform prevederilor legale;

 • •  La decontare să prezinte dovada (fotografii) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt ele prezentate pe site-ul www.municipiulbacau.ro, secțiunea - Finanțări nerambursabile - Sigle și Ghid de Identitate Vizuală - Municipiul Bacău.

 • •  Să asigure plata baremului de arbitraj, cazarea și masa arbitrilor;

 • •  Să asigure materiale necesare organizării competiției: diplome, medalii, liste de înscriere, liste rezultate, fișe concurs, tricouri pentru campioni, birotică, papetarie, etc;

 • •  Să asigure efectuarea graficii pentru banner și materialele publicitare;

 • •  Să promoveze   la   nivel național imaginea Municipiului Bacău, și,

implicit a Bazinului de înot Bacău;

 • •  Să promoveze   la   nivel internațional, atunci când există competiții

internaționale, Bazinul de înot Bacău;

 • •  Să  folosească în  mod  responsabil toate bunurile puse la dispoziție de către

Municipiul Bacău.

(2) Federația Română de Natație și Pentatlon Modern își asumă întreaga răspundere luandu-si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau urmeaza a fi finanțate prin alte proiecte / finanțări.

Art 5.

 • (1) Federația Română de Natație și Pentatlon Modern se obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, insotit de documente justificative legale, in termen de 30 zile de la data evenimentului.

 • (2) Documentele justificative vor fi prezentate in copie cu mențiunea „conform cu originalul”

 • (3) Federația Română de Natație și Pentatlon Modern se obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea Municipiului Bacau, documentele prezentate spre decontare in termen de 10 de zile de la data solicitării;

 • (4) Daca Federația Română de Natație și Pentatlon Modem nu furnizează Municipiului Bacau un raport in termenul prevăzut de Art 5 (1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabila si suficienta asupra motivelor care l-au Împiedicat sa-si Îndeplinească aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustificate;

 • (5) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fara preaviz si fara sa plateasca compensații de orice fel, atunci când Federația Română de Natație și Pentatlon Modem:

 • •  nu isi Îndeplinește fara justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a fost instiintat in scris sa isi Îndeplinească aceste obligații, persista inca in neonorarea lor sau nu furnizează explicații satisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificării;

 • •  este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de către tribunal, a inceput proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situație analoga, provenind dintr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare

 • •  a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare Împotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;

 • •  se angajeaza in orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizații criminale sau in alte activitati ilegale;

 • •  isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se Încheie un act adițional in acest sens;

 • •  face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund realitatii.

Art 6 Obligațiile Municipiului Bacău:

 • a)  Să asigure sportivilor accesul gratuit cu o zi înaintea competiției, pentru desfășurarea antrenamentelor oficiale;

 • b) Să pună la dispoziția Federației Române de Natație și Pentatlon Modern (cu titlu gratuit) bazinul de înot și logistica existentă la bazin, necesară desfășurării competițiilor descrise la art. 1(1).

 • c)  Să asigure plata serviciilor medicale de ambulanță pe perioada de desfășurare a celor două

campionate naționale precum și pentiu antrenamentele oficiale. Bugetul alocat este de 10.000 lei cu TVA conform prevederilor HCL_________

 • d)  Să asigure 100 bucăți tricouri pentru arbitri.

 • (6) In cazul rezilierii contractului din vina Federației Române de Natație și Pentatlon Modem, in cazurile specificate in Art 5 (5) din contract, Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din fmantarea nerambursabila, corespunzător gravitații faptelor in cauza si după ce i s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

V. RAPUNDEREA PÂRTILOR

Art7 Prezentul inscris servește interesul comun al pârtilor care se obliga sa-1 execute Întocmai si intru totul cu buna stiinta.

Art.8 Părțile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Art. 9 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor prin act adițional.

Art. 10. Pentru neindeplinirea, Îndeplinirea defectuoasa sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest contract partea in culpa va suporta daune.

Art 11. Federația Română de Natație și Pentatlon Modern isi va asuma intreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terte parti, inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor parti pe perioada desfășurării proiectului sau ca o consecința a desfășurării evenimentelor prevăzute la art. 1. Municipiul Bacau va fi exonerat de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune aparuta ca urmare a încălcării reglementarilor legale sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei terte parti.

VI. FORTA MAJORA

Art. 12 Prin forța majora părțile înțeleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art. 13 (1) Forța majora apara de răspundere partea care o invoca.Forta majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forta majora , poate renunța la executarea in continuare a contractului. Pentru ca forta majora sa înlăture răspunderea,partea care o invoca este obligata:

 • a) sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forta majora in termen de una zi de la apariție;

 • b) sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la apariție dovada cazului de forta majora;

 • c) sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de forta majora in termen de doua zile de la încetare;

 • d) sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generaza cazul de forta majoră;

 • (2) Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la cunoștința.

 • (3) Daca forta majora depășește o durata de cinci zile , fiecare parte poate sa renunțe ia executarea contractului in continuare,fara ca sa poata cere despăgubiri de la cealalta.

Art. 14 Cazul fortuit este un evenimemt imprevizibil si de neinlaturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care îl invoc a. Cazul fortuit ca si forta majora este exonerator de răspundere.

 • VII. LITIGII

Art.15 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fî soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente.

Contractul a fost incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Municipiul Bacau

PRIMAR COSMINNECULA


Federația Română de Natație și Pentatlon Modern

PREȘEDINTE

CAMELIA POTEC

Direcția Economica

MARIANA ZAMFIR

Vizat juridic

Anexa Ia Contractul nr________I_________

BUGETUL ASOCIERII

DENUMIRE INDICATORI

1

Valoare/

UM

(RON)

Finanțare Primăria Municipiului Bacau

Finanțare

FRNPM

Total

■MBB

MHi

neretaleRomâniei

Cazare:

2pers x 8 zile x 125 lei 5 pers x 6 zile x 125 lei

2000

3750

2000

3750

2000

3750

Masa

2pers x 8 zile x 125 lei 5 pers x 6 zile x 125 lei

880

1650

880

1650

880

1650

Barem arbitraj:

35 pers x 10 zile x 65 lei

22750

22750

22750

Secretariat

8 pers * 10 zile * 48 lei

3840

3840

3840

Transport

2000

2000

2000

Medalii:

630 buc x 14,5 lei

9135

9135

9135

Cupe 18 buc

3000

3000

3000

Tricouri campion

210 buc *33

6930

6930

6930

Diplome

700 buc * 1

700

700

700

Asistenta electronica

10 reuniuni * 2320.5

23205

23205

23205

Rechizite, toner, etc

400

400

400

Ambulanta

6727

6727

6727

Banner

1000

1000

1000

Tricouri arbitri -

2352

2352

2350

Blf

ini®

87238

ajSțasS:

90377

DENUMIRE INDICATORI

Z3

Valoare/

UM-

(RON)

Finanțare Primăria Municipiului Bacau

Finanțare

FRNPM

Total

HU

;4

BB®

gjg|g|

Sta

ieSarii

urriirap^s

ieriibrisixji

Cazare :

6pers x 3 zile x 125 lei

2250

2250

2250

Masa

6 pers * 3.4 zile * 55 lei

1122

1122

1122

Barem arbitraj:

10 pers x 5 reuniuni x 65 lei

4 pers x 3 reuniuni x 65 lei

3250

780

3250

780

3250

780

Secretariat

1 pers x 6 reuniuni x 48 lei

5 pers x 5 reuniuni x 48 lei

288

1200

, 288 1200

288 1200

Transport

2000

2000

2000

Medalii:

150 buc x 14,5 lei

2175

2175

2175

Diplome 170 buc * 1 leu 18 buc

170

170

170

Rechizite, toner, etc

400

400

400

Ambulanta

3273

3273

3273

Tricouri arbitri -

1008

1008

1008

73535