Hotărârea nr. 71/2019

Hotărârea nr. 71 din 28.02.2019 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociaţia Valoare Plus, Colegiul Naţional de Artă “George Apostu” Bacău, Asociaţia “Haka Club”, Ansamblul Folcloric “Busuiocul” şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, în vederea realizării în comun a unor evenimente ce vor avea loc la Teatrul de Vară “Radu Beligan” şi la Teatrul Municipal Bacovia.


HOTĂRÂREA NR. 71 din 28.02.2019

privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Valoare Plus, Colegiul Național de Artă ”George Apostu” Bacău, Asociația ”Haka Club”, Ansamblul Folcloric "Busuiocul” și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, în vederea realizării în comun a unor evenimente ce vor avea loc la Teatrul de Vară ”Radu Beligan” și la Teatrul Municipal Bacovia

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresele nr. 16858/ 16.01.2018, nr. 17349/ 22.01.2019, nr. 19097/ 11.02.2019, nr. 139/ 08.02.2019 și nr. 20173/ 21.02.2019 înaintate de Asociația Valoare Plus, Colegiul Național de Artă ”George Apostu” Bacău, Asociația ”Haka Club”, Ansamblul Folcloric ”Busuiocul” și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului prin care solicită sprijinul pentru realizarea unor evenimente ce vor avea loc la Teatrul de Vară ”Radu Beligan” și la Teatrul Municipal Bacovia;

-Referatul nr. 2144/ 27.02.2019 înaintat de Biroul Aprovizionare și IT prin care se propune asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Valoare Plus, Colegiul Național de Artă ”George Apostu” Bacău, Asociația ”Haka Club”, Ansamblul Folcloric ”Busuiocul” și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, în vederea realizării în comun a unor evenimente ce vor avea loc la Teatrul de Vară ”Radu Beligan” și la Teatrul Municipal Bacovia;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului, înregistrată cu nr. 2145/ 27.02.2019; -Raportul6 compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate, înregistrat cu nr. 2146/ 27.02.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 301/28.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 302/28.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. nr. 303/28.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.304 /28.02.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5; -Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Amendamentul formulat la proiectul de hotărâre de către doamna consilier Dragomir Doina, amendament adoptat;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. ”a”, punctele 1, 4 și 5 și alin. (7) lit. ”a” și art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Valoare Plus din Bacău, în vederea realizării în comun a următoarelor evenimente ce vor avea loc la Teatrul de Vară ”Radu Beligan”:

 • (1) concert susținut de fanfara Soli Deo Gloria în data de 21.06.2019 ;

 • (2) conferința ”Stay free - Traficul de persoane înrobește” în data de 19 octombrie 2019. ART. 2. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Colegiul Național de Artă ”George

Apostu” din Bacău, în vederea realizării în comun a următoarelor evenimente ce vor avea loc la Teatrul de Vară ”Radu Beligan”:

 • (1) Concurs Național ”Primăvara Artelor” în perioada 12-13 aprilie 2019 ;

 • (2) Festivalul Internațional de Balet ”Attiude” în perioada 24 - 26 mai 2019;

 • (3) Festivitatea de încheiere a anului școlar în data de 13 iunie 2019;

 • (4) Festivitatea de începere a anului școlar în data de 16 septembrie 2019;

 • (5) Spectacolul ”Magia Crăciunului” în perioada 11-12 decembrie 2019.

ART. 3. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Haka Club din Bacău, în vederea realizării în comun a unui spectacol de Ziua Copilului, ce va avea loc la Teatrul de Vară ”Radu Beligan”, în data de 28 mai 2019.

ART. 4. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Ansamblul Folcloric "Busuiocul” din Bacău, în vederea realizării în comun a mai multor spectacole, ce vor avea loc la Teatrul de Vară ”Radu Beligan”:

 • (1) Spectacolul "VENIȚI SA LUAȚI LUMINĂ” în perioada 28 - 30.04.2019 ;

 • (2) Festivalul de Folclor ’Ton Drăgoi” în perioada 24 - 29 iunie 2019 ;

 • (3) Spectacolul "Rapsodii de Toamnă” în perioada 03 - 04 noiembrie 2019 ;

 • (4) Festivalul de Colinde "O, ce veste minunată !” în perioada 21-22 decembrie 2019. ART. 5. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Direcția Generală de Asistență Socială

și Protecția Copilului, în vederea realizării în comun a piesei de teatru "Steaua fără Nume”, ce va avea loc la Teatrul Municipal Bacovia, în data de 15 martie 2019.

ART. 6. Contribuția ce revine Municipiului Bacău, în vederea susținerii desfășurării evenimentelor gratuite prevăzute la art. 1 - art. 5 din prezenta hotărâre, constă în punerea la dispoziție a sălii Teatrului de Vară "Radu Beligan” și a sălii Teatrului Municipal Bacovia.

ART. 7. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Biroul Aprovizionare și IT.

ART. 8. Hotărârea va fi comunicată Biroului Aprovizionare și IT, Asociației Valoare Plus, Colegiului Național de Artă "George Apostu” Bacău, Asociației "Haka Club”, Ansamblului Folcloric "Busuiocul” și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

ART. 9. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen.legallnstitutiei Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU