Hotărârea nr. 70/2019

Hotărârea nr. 70 din 28.02.2019 privind completarea HCL nr. 22/2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. W din 28.02,2019

privind completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Referatul nr. 78074/ 22.02.2019 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău;

 • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 2061 din 25.02.2019;

 • - Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 2062 din 25.02.2019, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 296/28.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 297/28.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 298/28.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 299/28.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.300/28.02.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile art. 3 (4), ale art. 19 (1) și ale art. 21 din Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

 • - Prevederile art. 554 (1) și ale art. 858 din Legea nr. 287/ 2009 - Codul Civil, republicată, modificată și completată;

 • - Prevederile pct. X din Anexa nr. 1 la HG nr. 548/ 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

 • - Prevederile art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

 • - Prevederile HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și ale alin. (9) și art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - (1) Se completează Anexa la HCL nr. 22/ 2018 în sensul înscrierii următoarelor terenuri:

Nr. Crt.

Cod    de

clasificare

Denumire

Elemente de identificare

1.

1.3.7.2

Teren

S=160mp,

Str. B-dul Alexandru cel Bun Teren amenajat ca spațiu verde

2.

1.3.7.2

Teren

S=140mp

Str. B-dul Alexandru cel Bun Teren amenajat ca spațiu verde

(2) Terenurile prezentate la alin. (1) sunt delimitate conform planurilor de situație, Anexele nr. 1 și nr. 2, părți integrante ale prezentei hotărâri.

ART. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 22/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică.

ART.4 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului si Direcției Economice.

5                         5

ART. 5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.ANEXA NR. 1


LA HOTARAREA NR. *0 DIN 28.02.2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Scara 1:500

Bulevardul Alexandru cel Bun (spațiu verde)

Mun. Bacau, jud. Bacau
Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

1

CC

160

Spațiu verde

Total

160


Mențiuni


Suprafața totala masurata a imobilului = 160 mp Suprafața din act = 160 mpPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IOANA - RALUCA DINU

CER»«' /J certificat

A*      nP

**                   w*--

Executant: Ș.C. HEL|4ERTS.R'.ț;RrZ.AK-*»' .'.n ; >•:) hacoveanu
CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULU NICOLAE - O VID


ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. jO DIN 28.02.2019

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Scara 1:500

Bulevardul Alexandru cel Bun (spațiu verde)

Mun. Bacau, jud. Bacau


Nr. parcela


Categorie de folosința


Suprafața (mp)


Mențiuni


Suprafața totala masurata a imobilului = 140 mp Suprafața din act =140 mp


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IOĂNA<RALUCA DINU


I

LlLCA DINURIZARE

j

S E.l •


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPI nicolae - oyir

■Z—


^IULUIbACĂL

POPOVICI

■' /