Hotărârea nr. 7/2019

Hotărârea nr. 7 din 31.01.2019 privind modificarea HCL nr.289/2010 prin care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău.

HOTĂRÂREA NR. 7 DIN 31.01.2019

privind modificarea HCL nr. 289/ 2010 prin care s-au desemnat reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data dc 31.01.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 531/ 16.01.2019 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune modificarea HCL nr. 289/ 2010;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 532/ 16.01.2019; -Raportul compartimentelor de specialitate înregistrat cu nr. 533/ 16.01.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 26/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 27/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 28/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 29/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 30/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 187 (1) și (2) din Legea nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 59 alin. (1) și (2) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor nonnative, republicată, modificată și completată;

-HCL nr. 289/ 2010 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău;

în baza prevederilor art. 36 (2) lit „a”, alin. (3), lit. „c” și art.45(l) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se modifică art. 1 alin. (1) din HCL nr. 289/ 2010 și va avea următorul cuprins: ”Art. 1 (1) - Se aprobă desemnarea următorilor reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău:

  • a) Șova Gâțu Laur;

  • b) Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina;

  • c) Botoi Romică - supleant;

  • d) Huluță Ghiorghe - supleant.”

Art. 2. (1) Se modifică în mod corespunzător și prevederile art. 5 din HCL nr. 226/ 2016 privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Bacău prin care s-a stabilit componența organelor de conducere ale societăților comerciale, asociațiilor și instituțiilor la care Municipiul Bacău este acționar/ asociat.

(2) Celelalte prevederi ale HCL nr. 289/ 2010 și ale HCL nr. 226/ 2016 sunt și rămân în vigoare.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile HCL nr. 130/ 2018.

Art. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău și d-lor consilieri locali Botoi Romică și Huluță Ghiorghe.

Art. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


t     CONTRASEMNEAZĂ


’ SECRETAR MUNICIPIULUI BACĂU

AE-OVIDIU POPOVICI