Hotărârea nr. 69/2019

Hotărârea nr. 69 din 28.02.2019 privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către Regia Autonomă a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Plângerea prealabilă nr. 17722/ 28.01.2019 formulată de către Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor prin care solicită anularea în parte a HCL nr. 487/ 2018;

 • - Referatul nr. 303933/ 31.01.2019 al Direcției Economice - Taxe și Impozite Locale prin care propune respingerea plângerii prealabile;

 • - Expunerea de motive nr. 2035/ 25.02.2019 a Primarului Municipiului Bacău;

 • - Raportul nr. 2036/ 25.02.2019 al compartimentelor de specialitate, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 291/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 292/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 293/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 294/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.295/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile art. 2 (1) lit. „h”, art. 7 (1) și (4) din Legea nr. 554/ 2004 privind contenciosul administrativ, modificată și completată;

 • - Prevederile HCL nr. 487/ 2018 privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru terenuri și clădiri neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bacău;

 • - Prevederile art. 489, alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, modificată și completată;

 • - Prevederile pct. 168 al Titlului IX - Impozite și taxe locale din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal, modificate și completate;

 • - Prevederile HCL nr. 368/ 2017 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Bacău;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (9) și art. 45 (1) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

9

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă nr. 17722/ 28.01.2019 formulată de către Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor prin care solicită anularea în parte a HCL nr. 487/ 21.12.2018.’

Art. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică - Taxe și Impozite Locale.

Art. 3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice - Taxe și Impozite Locale și Regiei Autonome a Distribuției și Exploatării Filmelor.

Art. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICLz