Hotărârea nr. 68/2019

Hotărârea nr. 68 din 28.02.2019 privind darea în administrare, pe o perioadă de 20 de ani, a 2 birouri situate la parterul clădirii Centrului de Afaceri şi Expoziţional Bacău, către Poliţia Locală a Municipiului Bacău.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

  • - Adresa Poliției Locale a Municipiului Bacău nr. 2024/ 22.02.2019 prin care solicită atribuirea unor spații necesare pentru instalarea dispeceratului tehnic;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 2049/ 25.02.2019;

  • - Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 2050/ 25.02.2019, favorabil;

  • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 286/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 287/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 288/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 289/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.290/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

  • - Prevederile art. 867 și ale art. 868 din Legea 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, modificată și completată;

  • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b”, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 123 (1) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată ,

HOTĂRĂȘTE:

9

ART. 1 (1) - Se aprobă darea în administrare, pe o perioadă de 20 ani, a 2 birouri și asupra spațiilor comune (casa scării, toalete, etc.) situate la parterul clădirii Centrului de Afaceri și Expozițional Bacău, către Poliția Locală a Municipiului Bacău, în vederea instalării dispeceratului tehnic ce va deservi Sistemul de monitorizare video al municipiului Bacău.

(2) - Cele 2 birouri menționate la alineatul anterior sunt identificate și delimitate conform Anexei, parte integrantă a acestei hotărâri.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitectul Șef - Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului și Poliția Locală a Municipiului Bacău.

ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Poliției Locale a Municipiului Bacău.

ART. 4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 68 DIN 28.02.2019

PLAN PARTER CENTRUL DE AFACERI ȘI EXPOZITIONAL BACĂU

9