Hotărârea nr. 67/2019

Hotărârea nr. 67 din 28.02.2019 privind completarea HCL nr.147/2008 prin care s-a aprobat sistemul de premiere pentru rezultatele deosebite ale sportivilor legitimaţi la cluburile sportive din municipiul Bacău, la concursurile şi competiţiile sportive naţionale, europene, mondiale şi olimpice.


HOTĂRÂREA NR. 67 din 28.02.2019 privind completarea HCL nr. 147/ 2008 prin care s-a aprobat sistemul de premiere pentru rezultatele deosebite ale sportivilor legitimați la cluburile sportive din municipiul Bacău, la concursurile și competițiile sportive naționale, europene, mondiale și olimpice

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Referatul Serviciului Cabinet Primar înregistrat cu nr. 2073/ 25.02.2019 prin care solicită completarea HCL nr. 147/ 2008;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 2074/ 25.02.2019;

 • - Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate, înregistrat cu nr. 2075/ 25.02.2019, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 283/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 284/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.285/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile HCL nr. 147/ 2008 privind aprobarea sistemului de premiere pentru rezultatele deosebite ale sportivilor legitimați la cluburile sportive din municipiul Bacău, la concursurile și competițiile sportive naționale, europene, mondiale și olimpice, modificată și completată prin HCL nr. 232/ 2008, HCL nr. 204/ 2011 și 231/ 2016; <

 • - Prevederile art. 3 alin. (1) și ale art. 18 1 alin. (2) lit. ”f ” din Legea nr. 69/ 2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată;

 • - Prevederile HG nr. 1447/ 2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, modificată și completată ;

 • - Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art.

117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată, modificată și completată;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d » și alin. (6) lit. « a » punctul 6 și art. 45 (2) lit. (a) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

9

ART. 1. Se completează art. 1 din HCL nr. 147/ 2008 cu punctul nr. 15 care va avea următorul conținut:

”15. Campionatele Naționale și Internaționale - copii sub 15 ani

Performanta obținută

_____________________________________2_______________2__________________


Locul I


Premiul propus


Intre 150-600 euro


ART. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 147/ 2008 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar și Direcția Economică.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice si Serviciului Cabinet »                                                                                                                      9                                                   9

Primar.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI yZ