Hotărârea nr. 64/2019

Hotărârea nr. 64 din 28.02.2019 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău pentru anul 2019.


HOTĂRÂREA NR. 64 din 28.02.2019

privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere si a contribuției lunare de întreținere datorata de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacau pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Referatul nr. 664/ 12.02.2019 al Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău prin care se propune stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorata de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 1943/ 21.02.2019;

 • - Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 1944/ 21.02.2019, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 270/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 271/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 272/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 273/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.274/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile art.l, art. 18 alin.l, art.24 si art.25 din Legea nr.l7/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 886/ 2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile Legii nr. 292/ 2011 a asistentei sociale cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile Hotărârii Guvernului Nr. 978/ 2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale si a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunara de întreținere datorata de către

9                                       9                                                              9

susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

 • - Prevederile art. 47 alin.(l), art.48 alin.(2), art.61 alin. (2), art. 115 alin.(l) lit.b) si ale art.l 17 alin.l lit.a) din Legea nr. 215/2001 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata si actualizata;

în baza dispozițiilor art.36 alin.(2), lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 și art. 45(2) lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locala republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

5

Art.l. Se aproba costul mediu lunar de întreținere în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău pe anul 2019, in cuantum de 3.008 lei/luna/beneficiar potrivit Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aproba contribuția lunara de întreținere datorata de persoanele vârstnice îngrijite în cămin și/sau susținătorii legali, astfel:

 • a. pentru persoanele independente - 1.095 lei/luna/beneficiar ;

 • b. pentru persoanele semidependente - 1.105 lei/luna/beneficiar ;

 • c. persoane dependente - 1.245 lei/luna/beneficiar.

Art.3. Persoanele vârstnice beneficiare de servicii sociale în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău datorează contribuție lunara de întreținere în cuantum de 60% din veniturile personale lunare, fără a se depăși costul mediu lunar de întreținere.

Art.4. Contribuția susținătorilor legali ai persoanelor vârstnice instituționalizate în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau va reprezenta un procent de 100% din diferența de acoperit pana la concurenta valorii integrale a contribuției de întreținere, daca realizează venit lunar pe membru de familie, in cuantum mai mare decât valoarea neta a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit potrivit legii.

Art.5. în situația în care veniturile persoanei vârstnice precum si ale susținătorilor legali ai acestora sunt insuficiente pentru acoperirea costului mediu lunar de întreținere, sumele necesare completării diferentelor se suporta din bugetul local.

Art.6. Persoanele vârstnice îngrijite in Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau care nu au venituri si nici susținători legali, nu datoreaza plata contribuției de întreținere, aceasta fiind asigurata din bugetul local.

Art.7. Obligația de plata a contribuției lunare de intretinere in sarcina persoanei vârstnice si/sau a susținătorilor legali se stabilește printr-un angajament de plata, semnat de persoana vârstnica, de reprezentantul sau legal, după caz, si/sau de susținătorul legal. Angajamentul de plata constituie titlu executoriu.

Art.8. Cu data intrării in vigoare a prezentei hotarari se abroga HCL nr. 496/21.12.2018, precum si alte prevederi contrare.

Art.9. Prezenta hotarare va fi adusa la îndeplinire de Primarul Municipiului Bacau, prin Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau.

Art.10. Hotararea va fî comunicata Direcției Economice din cadrul Primăriei

Municipiului Bacau si Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacau.

Art.l 1. Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare se comunica in termen legal^psfitutiei Prefectului -Județul Bacau pentru verificarea legalității.

/ # /

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI /


ȘEDINȚĂ

«DINU


PREȘEDINTE D

IOÂNA-RALU<

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 64 DIN 28.02.2019


Nota de fundamentare privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere si a contribuției lunare de întreținere datorata de persoanele vartsnice beneficiare ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacau pentru anul 2019

Aferent anului 2018: Costul mediu lunar de întreținere " cheltuieli curente an 2018/nr. mediu de benefîciari/12 luni: 5.838.063/197/12 - 2.470 lei/beneficiar/luna.

Detalierea cheltuielilor pentru anul 2019:

III |

ÎNCADRARE bugetara

Cod rând

Cost raportat la nivelul anului 2018

1

TOTAL CHELTUIELI

7,581,000

2

Titlul I - Total cheltuieli de personal

10

4,721,000

3

Titlul II - Total cheltuieli bunuri si servicii

20

2,860,000

4

Bunuri si servicii

20,01

1,000,000

5

Furnituri de birou

20,01,01

8,000

6

Materiale de curățenie

20,01,02

130,000

7

Utilitari

20,01,03

631,000

8

Gaze naturale si energie electrica

150,000

9

Energie termica

250,000

10

Apa, canal, salubritate

210,000

11

Telefonie

20,01,08

21,000

12

Carburanți

20,01,05

7,000

13

Piese de schimb

20,01,06

3,000

14

Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional

20,01,09

105,000

15

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20,01,30

116,000

16

Reparații curente

20,02

231,000

17

Hrana

20,03,01

1.303.000

18

Medicamente si materiale sanitare

20,04

150,000

19

Medicamente

20,04,01

25,000

20

Materiale sanitare

20,04,02

125.000(99,000

scutece adulti)

21

Bunuri de natura obiectelor de

inventar

20,05

53,000

22

Pregătire profesional

20,13

20,000

23

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20,30,30

10,000

24

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59,40

93,000

Algoritmul de calcul al costului lunar de intretinere pe anul 2019: Numărul mediu de beneficiari estimate 2019: 210 persoane

Numărul mediu de beneficiari dependenti de scutece pentru adulti: 55 persoane

Costul mediu lunar de intretinere pentru persoane independente: (CMLI)

Cost total ch. materiale 2019 - Cost scutece pentru adulti 2019 CMLI =.....................................™...........-......-..................... —-

1095 Iei/benef./luna

Număr mediu de benefiari estimate 2019/12 luni

Costul mediu lunar de intretinere pentru persoane semidependente:

(CMLS)

Cost total ch. materiale sanitare

CMLS =CMLI+ -------------------................................—............-----

1105 lei/benefJluna

Număr mediu de benefiari estimate 2019/12 luni

Costul mediu lunar de intretinere pentru persoane dependente: (CMLD)

Cost total ch. scutece pentru adulti

CMLD =CMLI+ ............—-......... -

1245 lei/b^tțef./luna

/       Număr mediu de benefiari estimate 2019/12 luni

/

/ * / X. '            \

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE- OVIDIU POPOVlCf


PREȘEDINTE DE ȘEDJNȚĂ

IOANA - RALUCAApiNU

DIRECTOR, DIMOFTE MAGDA