Hotărârea nr. 63/2019

Hotărârea nr. 63 din 28.02.2019 privind stabilirea locatiilor din Municipiul Bacau pentru amplasarea de amenajări provizorii în vederea derulării unor activități de propaganda electorală.Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Referatul nr. 1932/21.02.2019 al Arhitectului Sef al Municipiului Bacău;

 • - Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 1933/ 21.02.2019;

 • - Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 1934/ 21.02.2019 ;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 265/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 266/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 267/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 268/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.269/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile art. 40, alin. (13) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 45, alin. (1), art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

 • - Amendamentul formulat la proiectul de hotărâre de către domnul consilier Șova -Gâțu Laur, amendament care a fost adoptat;

în temeiul prevederilor art. 36 (9) și art. 45(3) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă lista cu locațiile de pe raza municipiului Bacău unde vor fi instalate amenajări provizorii cu dimensiune maximă de 5 mp, conform Anexelor parte integrantă din prezenta hotărâre, de către candidați, partidele politice, alianțe politice și alianțe electorale, în vederea strângerii de semnături și orice alte activități de propagandă electorală, pe perioada campaniilor electorale pentru desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European.

ART. 2 - Chiria pentru locațiile menționate va fi stabilită ulterior, cu respectarea prevederilor legale.

ART. 3 - Instalarea amenajărilor provizorii se va face de către solicitanți în baza Autorizațiilor emise de Primăria Municipiului Bacău - Compartiment Autorizare Activitate Economica și Transport.

ART.4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre prin Arhitectul - Șef al Municipiului Bacău, Politia Locala a Municipiului Bacău - Biroul Disciplina în Construcții, Direcția Juridica și Administrație Locală -Compartiment Autorizare Activitate Economica și Transport.

ART. 5 - Prezenta hotărâre va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacău, Direcției Arhitectului - Sef al Municipiului Bacău, Biroului Autorizații în Construcții si Urbanism, Direcției Juridice si Administrație Locală, Politiei Locale a Municipiului Bacău si Compartimentului Autorizare Activitate Economica și Transport.

ART. 6 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacău, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Locații disponibile în Municipiul Badăn

la proiectul de hotarare privind stabilirea locațiilor din Municipiul Batiu nentru-^îpiHsarea de amenajări provizorii în vederea derulării unor activități de propăș&idă gfcctoraU

 • 1.     Calea Mărășești - piața Tricolorului

 • 2.     str. Nicolae Bălcescu 3 în laterala magazinului Luceafărul

 • 3.     str. Narciselor intersecție cu Calea Republicii

 • 4.     Piața Sud, intrare din Calea Mărășești

 • 5.     Parcare Stadion, în laterala stângă

 • 6.      str. Stadionului, în fața Sălii Sporturilor

 • 7.     bd. Alexandru cel Bun intersecție cu 9 Mai

 • 8.     Calea Mărășești intersecție cu 9 Mai - parcare Policlinica Veche

 • 9.     str. Gării intersecție cu str. Avram Iancu

 • 10.    str. Miroiței intersecție cu str. Energiei

 • 11.    str. Mioriței intersecție cu str. 9 Mai

 • 12.    str. Ștefan cel Mare intersecție cu str. Aprodu Purice

 • 13.    bd. Unirii intersecție cu str. 9 Mai, pe trotuar la Moto velo

  14.
CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU

NICOLAE - OVIDIU POPOVIARHITECT-SEF AL MUNICIPIULUI BACAU, ARH. DIANA-MIHAELA MARIN

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

PLAN DE SITUAȚIE

(intravilan)

SCARA 1:500


PIAȚA TRICOLORULUI

6 panouri 2 x 2 mCOMPARTIMENT CADASTRU

IRINELA^AfW'

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


PLAN DE SITUAȚIE (intravilan) SCARA 1:500

STR. N. BALCESCU nr.3

6 panouri 2 x 2 m


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


___-____________________LA HORÂREA NR. 63 DIN 28.02.2019

PLAN DE SITUAȚIE (intravilan) SCARA 1:500

Intersecție NARCISELOR cu CI. REPUBLICII

6 panouri 2 x 2 mROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


PLAN DE SITUAȚIE

(intravilan)

SCARA 1:500

Ieșire din parcere PIAȚA SUD in CI. MARASEST1

6 panouri 2 x 2 m


wMr—---

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂUPLAN DE SITUAȚIE (intravilan) SCARA 1:500

PARCARE STADION
COMPARTIMENT CADASTRU

IRINEL ASAFTEJ A

}

ROMÂNIA------------

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 7 ----------—-------LA4IOTĂRÂREA NR. 63 DIN 28.02.2019 PLAN DE SITUAȚIE

(intravilan)

SCARA 1:500

legenda       stf STAD|0NULUI in fata SĂLII SPORTURILOR

ZZ2 amplasament propus       6 panouri 2 x 2 mROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


PLAN DE SITUAȚIE

(intravilan)

SCARA 1:500
ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 9

---——— — —   LA HOTĂRÂREA NR. 63 DIN 28.02.2019

PLAN DE SITUAȚIE

(intravilan) SCARA 1:500

Intersecție CL. MARASESTI cu 9MAI
COMPARTIMENT CADASTRU

IRINELASAFjg^^

.....2^ .........i

ANEXA NR. 10

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

--LA-HQIĂRÂREA NR. 63 DIN 28.02.2019

PLAN DE SITUAȚIE (intravilan)

LEGENDA

AMPLASAMENT PROPUS

SCARA 1:500 STRADA GĂRII 6 panouri 2 x 2 mROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 11

__-__________     LA HOTĂRÂREA NR. 63 DIN 28.02.2019

PLAN DE SITUAȚIE

(intravilan)

SCARA 1:500

legenda           Intersecție ENERGIEI cu MIORIȚEI

ZZ2 amplasament propus 6 panouri 2 x 2 m
romanța-------—

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

PLAN DE SITUAȚIE (intravilan) SCARA 1:500

Intersecție MIORIȚEI cu 9 MAI

6 panouri 2 x 2 mCOMPARTIMENT CADASTRU


IRINEL


ANEXA NR. 13


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


LA HOTĂRÂREA NR. 63 DIN 28.02.2019


PLAN DE SITUAȚIE (intravilan) SCARA 1:500


intersecție ȘTEFAN CEL MARE cu APRODUL PURICE

6 panouri 2 x 2 mCOMPARTIMENT CADASTRU IRINEL ASAFTE!

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

PLAN DE SITUAȚIE (intravilan) SCARA 1:500

Intersecție UNIRII cu 9 MAI 6 panouri 2 x 2 mCOMPARTIMENT CADASTRU IRINEL ASAFTEI


IKJMÂN1A-----~~----

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


PLAN DE SITUAȚIE (intravilan) SCARA 1:500

CL. REPUBLICII nr.15

6 panouri 2 x 2 m