Hotărârea nr. 62/2019

Hotărârea nr. 62 din 28.02.2019 privind modificarea şi completarea HCL nr.157/2018 prin care s-a însuşit Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Bacău.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

28.02.2019, potrivit art. 39(1) din l egea nr 2.15/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Referatul nr. 78053/ 08.02.2019 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care solicită modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău;

 • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 1849/ 20.02.2019;

 • - Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 1850/ 20.02.2019, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 260/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 261/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 262/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 263/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.264/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art.

117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău;

 • - Prevederile art. 59 alin. (1) și (2) și art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art. 45(3), din Legea nr. 215/ 2001

a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRA STE:

5

ART. 1. (1) - Se modifică Anexa nr. 1 - secțiunea Terenuri închiriate la HCL nr. 157/ 2018, în sensul înscrierii suprafețelor reale rezultate în urma măsurătorilor, după cum urmează:

Poz* din înv. Domeniul ui Privat

Denumire a bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz al dării în folosință

Valoarea de inventar

Situația

9

juridică

2822

Teren închiriat

S=22 mp, str.

Aviatorilor, nr.14, destinația: garaj autorizat

2001

1

Domeni ul privat al

Municip iului

Bacău

a

3806

Teren închiriat

S=4,67mp, str.Erou

GH. Rusu, nr.2, sc.B destinația: cale de acces

2015

1

Domeni ul privat al

Municip iului

Bacău

 • (2) Suprafețele de teren prezentate la alin. (1) sunt delimitate conform Planurilor de situație, Anexele nr. 1 și nr. 2, părți integrante ale prezentei hotărâri.

ART. 2. - Se completează Anexa nr. 1 la HCL nr. 157/ 2018, astfel:

 • (1) 5,10 mp teren, situat în Bacău, str. Aleea Parcului, nr. 32, sc. B, destinația: balcon autorizat, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (2) 5,10 inp teren, situat în Bacău, str. Aleea Parcului, nr. 32, sc. B, destinația: balcon autorizat, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (3) 2,80 mp teren, situat în Bacău, str. Aleea Parcului, nr. 32, sc. B, destinația: balcon autorizat, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (4) 8,75 mp teren, situat în Bacău, str. Calea Republicii intersecție E85, destinația: mijloc publicitar - totem, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 5, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (5) 22,00 mp teren, situat în Bacău, str. 9 Mai, nr. 26, sc. A, destinația: cale de acces, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 6, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 3. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 157/2018 sunt și rămân în vigoare.

ART. 4. - Primarul Municipiului Bacău prin Arhitectul Șef - Compartiment Administrarea si Inventarierea Patrimoniului si Direcția Economică va aduce la 9                                                                                                                9                            9

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 5. - Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcției Economice.

ART. 6. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

0069>9


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IOANA - RALUf


—ANEXA NR. 1------;

LA HOTĂRÂREA NR. 62 DIN 28.02.2019

Lungimi laturi D(i,i+1)

3* o xr o <O O CO O) ’tr x- xr q to v ui

Coordonate pct.de contur

1

>

646841.105

646845.006

646847.804

646843.903

X

561242.018

56*245.873

561242.876

561239.022

Nr. Pct

T- cm cn xr


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


i

I

I

I

i

l


Zs

O

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 62 DIN 28.02.2019


Casa de cultura

H coama —13.5 m


16202Tuicn propus pentru închiriere - 8=4,67 nth

3as-c.fiw


S = 5,12 m.p. -pe punctele de contur 1-2-3-4-5-6-1, suprafața propusa pentru concesionari»

CONTRASEMNEAZĂ CRETARUL MUNICIPIULUI BAC IICOLAE - OVIDIU POPOVNr. Pal.

X

.... M

Y [,n]

1

564474.334

646 774.142

2

564474.968

646777.441

3

564473.446

646777.733

4

564472.843

646774.596

5

564473.368

646774.495

6

564473 359

646774.310


Legenda:

1-2-3-4-5-6-I = 5.12 m.p. - suprafața propusa pentru concesionare 7-8-9-10-7 ~ 4.67 m.p. - suprafața propusa pentru închiriere

S.C. GEO POINT EXPERT S.R.L

Bacatt. str. Mirau Conțin, itr.3. sc.D. ap.63, lel./fax:0234.524585.

e-mail:geapoint2004(u>.yahoo.coin: CUI: 16561336: J04/1193/2004

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNAfURA

Proiectat

ing. Calin Daniel     (

Desenat

ing. Calin Daniel      \

I ’erificat

irig. Lucian DRAGOMSRESCU

\      z

'j-oPREȘEDINTE DE ȘEDINȚA IOANA - RAI LCA DINU i : Sistem de proiecție y^Y^TEREO 70

crATipic

rjr

'Executant:- s

POINT EXPERT^S.R.L.

pqkȘt -

y^GOMIRESCU


REFERA T de\.’erijtcare/ RAPORT de expertiza  _________tehnica lillu/nkYdata_______________

Beneficiar: Ciohodaru Florinei Adresa: Mim. Bactmstr. Erou Glteorglte Rusii nr. 2 sc. B

ROMANIA -----------------

JUDEȚUL BACĂU       PLA N /

CONSILIUL LOCAL BACĂUANEXA NR. 3

LA HOTĂRÂREA NR. 62 DIN 28.02.2019 din BACAUfstr. Aleea Parcului,nr,32,sc,B,ap.3f Jude tul Bacau.

proprietar : SAVA MARIANI VASILEParcela (lCc)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+D

X [m]

Y [m]

1

564137.422

645980.123

5.100

2

564142.504

645979.696

1.000

3

564142.420

645978.700

5.100

4

564137.338

645979.127

1.000


/  (' } .A

REȘEDINȚĂd$ ședinț IOANA     JCĂ DINUCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BA NICOLAE - OVIDIU POP


TEREN


564150


TEREN PRIMĂRIE


168.31

aleea PARCULUI


/ / SISTEM COORDONATE:

~ 70


■ \întocmit: ț „

MONORANUf^VEL

_

PROIECTANT AUTORIZAT

AUTORIZAȚIA NR.

---

Denumire proiect. tConcesionare-Inchmiefe

Beneficiar: SAVA MARI A

SAVA VASILE

'Nr. pr.133

Faza

iectat

Arh.

Scara 1:500

PLAN TOPOGRAFIC

Planșa

1

enat

Monoranu Pavel

Data : dec.2018ANEXA NR. 4

ROMÂNIA                            o       LA HOTĂRÂREA NR. 62 DIN 28.02.2019

JUDEȚUL BACĂU      PLAN TQ^)GRAF1C

CONSILIUL LOCAL BACĂU Scara } 500

din BACAU,str,Aleea Parcului,nr,32,sc.B,ap,2, Județul Bacau

proprietar : TODERASCU BpGDAN-MIHAI SI ELENACoordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

564132.340

645980.550

5.100

2

564137.422

645980.123

1.000

3

564137.338

645979.127

5.100

4

564132.256

645979.554

1.000

10c)=5.10mp  P=12.199m


5 1564132.593

564131.595

564131.801

564132.798


jS,(2£~ol =2 - RQmg—?=h. 599m


PREȘEDINTE DE IOANA-RALU


ăTEREN PRIMĂRIE


68.31

ALEEA PARCULUI


DATA : noiembrie 2018MONORANU PĂVEtr

PROIECTANT AUTORIZAT

AUTORIZAȚIA NR.

V S        V /

Denumire proiect.:Concesionare-Inchi£fere teren ‘ .

\^rt. ll a ’

Beneficiar: TODERASCU BOGDAN MIRAI

TODERASCU ELENA

___________L_____________

Nr/pr.133

Eaza

Proiectat

Arh.

Scara 1:500

PLAN TOPOGRAFIC

Planșa

Desenat

Monoranu Pavel

Data: dec.2018

1
PREȘEDINTE DE ȘEDÎNȚ IOANA -RALUCĂD

; .. ■

\   -a.   \          x                   .

- 2 <= f 5 O ° o d b OnJ n