Hotărârea nr. 60/2019

Hotărârea nr. 60 din 28.02.2019 privind completarea HCL nr.344/2017 prin care s-a aprobat schimbarea destinaţiei terenului situat în Bacău, B-dul Unirii nr.48 – parte din baza materială a Colegiului Tehnic „Anghel Saligny”, în imobil cu altă destinaţie care vizează edificarea unei parcări supraterane precum şi aprobarea Memoriului Justificativ.

HOTĂRÂREA NR. 60 din 28.02.2019

privind completarea HCL nr. 344/ 2017 prin care s-a aprobat schimbarea destinației terenului situat în Bacău, B-dul Unirii nr. 48 - parte din baza materială a Colegiului Tehnic ”Anghel Saligny”, în imobil cu altă destinație care vizează edificarea unei parcări supraterane precum și aprobarea Memoriului Justificativ

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Adresa nr. 4219/ 18.12.2018 înaintată de Ministerul Educației Naționale prin care se solicită completarea HCL nr. 344/ 2017;

 • - Referatul nr. 78066/ 20.02.2019 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune completarea HCL nr. 344/ 2017 prin care s-a aprobat schimbarea destinației terenului situat în Bacău, B-dul Unirii nr. 48 - parte din baza materială a Colegiului Tehnic ”Anghel Saligny”, în imobil cu altă destinație care vizează edificarea unei parcări supraterane precum și aprobarea Memoriului Justificativ;

 • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 1963/ 21.02.2019;

 • - Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 1964/ 21.02.2019, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 251/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 252/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 253/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 254/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.255/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile art. 112 alin. (2) și alin. (6) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și completată;

 • - Prevederile Ordinului nr. 5819/ 2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor si unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum si condițiile necesare acordării acestuia;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art. 45(3), din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂ STE:

*

ART. 1 - Se completează art. 1 cu un alineat, alin. (2), care va avea următorul conținut:

” (2) Se aproba schimbarea destinației în vederea demolării și a excluderii din baza materială a Liceului Tehnologic ’Anghel Saligny” a corpurilor de clădire -construcții, ce aparțin domeniului public al municipiului Bacău, înscrise în CF nr. 25992/ 2017, având următoarele date de identificare :

 • 1.    ATELIER AUTO- str. B-dul Unirii nr.48, Nr. cadastral 68722-C1, s.construită la sol:310mp, cod clasificare 1.6.2, construit în anul 1920 din cărămidă, acoperit cu tablă;

 • 2.    GRUP SANITAR- str. B-dul Unirii nr.48, Nr. cadastral 68722- C2, s.construită la sol: 4mp, cod clasificare 1.6.2, construit în anul 1963 din cărămidă, acoperit cu tablă;

 • 3.    MAGAZIE-str. B-dul Unirii nr.48, Nr. cadastral 68722-C3, s. construită la sol: 58mp, cod clasificare 1.6.2, construită în anul 1962 din cărămidă, acoperit cu tablă;

 • 4.    ATELIER CONSTRUCȚII- str. B-dul Unirii nr.48, Nr. cadastral 68722-C4, s.construită la sol:383mp, cod clasificare 1.6.2, construit în anul 1920 din cărămidă, acoperit cu tablă;

 • 5.    ATELIER SALĂ MAȘINI- str. B-dul Unirii nr.48, Nr. cadastral 68722-C5, s.construită la sol:230mp, cod clasificare 1.6.2, construit în anul 1920 din cărămidă, acoperit cu tablă;

 • 6.   ATELIER TÂMPLĂRIE- str. B-dul Unirii nr.48, Nr. cadastral 68722-C6, s.construită la sol:942mp, cod clasificare 1.6.2, construit în anul 1920 din cărămidă, acoperit cu tablă;

 • 7.    ATELIER CONSTRUCȚII- str. B-dul Unirii nr.48, Nr. cadastral 68722-C7, s.construită la sol:508mp, cod clasificare 1.6.2, construit în anul 1960 din cărămidă, acoperit cu tablă;

 • 8.   ATELIER LĂCĂTUȘERIE- str. B-dul Unirii nr.48, Nr. cadastral 68722-C8, s.construită la sol:447mp, cod clasificare 1.6.2, construit în anul 1920 din cărămidă, acoperit cu tablă;

 • 9.    GHERETĂ PORTAR- str. B-dul Unirii nr.48, Nr. cadastral 68722-C9, s.construită la sol:10mp, cod clasificare 1.6.2, construit în anul 1962 din cărămidă, acoperit cu carton;

 • 10.   BECI- str. B-dul Unirii nr.48, Nr. cadastral 68722-C10, s.construită la sol:26mp, cod clasificare 1.6.2, construit în anul 1960 din beton.”

ART. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 344/ 2017 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică.

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Direcției Economice, Ministerului Educației Naționale și Liceului Tehnologic ”Anghel Saligny”.

ART. 5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.