Hotărârea nr. 6/2019

Hotărârea nr. 6 din 31.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru anul 2019.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatele nr. 1180/ 22.01.2019, nr. 323/ 22.01.2019, nr. 760/ 22.01.2019, nr. 155/ 22.01.2019, nr. 20/ 23.01.2019 și nr. 170/ 23.01.2019 ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, Căminului pentru Persoane Vârstnice, Poliției Locale a Municipiului Bacău, Centrului Bugetar Creșe, Agenției de Dezvoltare Locală și al Clubului Sportiv Știința Municipal Bacău prin care sunt propuse salariile conform Legii nr. 153/ 2017;

-Procesul - Verbal nr. 944/ 21.01.2019 încheiat între Directorul Executiv al Poliției Locale a Municipiului Bacău și Președintele Sindicatului Pro Lex prin care s-a consultat organizația sindicală reprezentativă privind stabilirea salariilor la nivelul instituției;

-Expunerea de motive nr. 853/ 23.01.2019 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul compartimentelor de resort nr. 854 / 23.01.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 21/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 22/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 23/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 24/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 25/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 3 alin. (1) si ale art. 11 din Legea - cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată;

-Prevederile art. 1 alin. (1) din H.G. nr. 937/ 2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;

-Prevederile art. 47 (1) , ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. “b ” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicata cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului -cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările si completările ulterioare; -Amendamentul formulat de către domnul consilier Șova-Gâțu Laur, amendament adoptat;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit.”a” alin. 3, lit.” b” și art.45(2) lit.”a” din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. începând cu data de 01 ianuarie 2019, se stabilesc salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” de la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. începând cu data de 01 ianuarie 2019, se stabilesc salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație” de la Căminul Pentru Persoane Vârstnice, conform Anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3. începând cu data de 01 ianuarie 2019, se stabilesc salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” de la Poliția Locală a Municipiului Bacău, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 4. începând cu data de 01 ianuarie 2019, se stabilesc salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrai familiei ocupaționale "Administrație” de la Central Bugetar Creșe, conform Anexei nr. 4, parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 5. începând cu data de 01 ianuarie 2019, se stabilesc salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrai familiei ocupaționale ”Administrație” de la Agenția de Dezvoltare Locală Bacău, conform Anexei nr. 5, parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 6. începând cu data de 01 ianuarie 2019, se stabilesc salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrai familiei ocupaționale "Administrație” de la Clubul Sportiv Știința Municipal Bacău, conform Anexei nr. 6, parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 7. Se împuternicesc ordonatorii terțiari de credite să stabilească, cu aprobarea Primarului Municipiului Bacău, salariile individuale, în limitele aprobate de Consiliul Local al Municipiului Bacău, pe baza propunerilor șefilor ierarhici superiori, care vor avea în vedere principiile și criteriile de performanță prevăzute de Legea nr. 153/ 2017, punctajul obținut în urma evaluării, precum și modul de îndeplinire al atribuțiilor de serviciu.

Art. 8. începând cu data de 01 ianuarie 2019, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 54/ 2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrai familiei ocupaționale "Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, modificată și completată, își încetează aplicabilitatea.

Art. 9. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, Căminul pentru Persoane Vârstnice, Poliția Locală a Municipiului Bacău, Central Bugetar Creșe, Agenția de Dezvoltare Locală și Clubul Sportiv Știința Municipal Bacău.

Art. 10. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, Căminului pentru Persoane Vârstnice, Poliției Locale a Municipiului Bacău, Centrului Bugetar Creșe, Agenției de Dezvoltare Locală și Clubului Sportiv Știința Municipal Bacău. Art.ll. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ

/SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


(


1

l

N.O. P./l. D./R.T./Ex. 1 /Ds. I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR._2__LA

HOTĂRÂREA NR 6 DIN 31.01.2019

FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

NR. CRT

FUNCȚIA

Nivelul studiilor

SALARIULDEBAZA

GRAD 11

Coeficient minim

Coeficient maxim

Salariul de baza corespunzător coefmin

Salariul de baza corespunzător coefmax

1

Director

5

3,84

4,65

7987

9672

2

Director adjunct

S

3.10

3.70

6448

7696

3

Șef serviciu

S

2.98

3.58

6198

7446

4

Șef birou

S

2.90

3.48

6032

7238

NR. CRT

FUNCȚIA

Nivelul studiilor

Coeficient minim /maxim

Salariul de baza la gradația 0

SALARIULDEBAZA

GRAD II

1

2

3

4

5

1

Consilier juridic IA

S

1.81

3765

4047

4249

4461

4573

4687

2.17

4514

4853

5096

5351

5485

5622

2

Auditor IA

5

1.81

3765

4047

4249

4461

4573

4687

2.17

4514

4853

5096

5351

5485

5522

3

Inspector de specialitate IA

S

1.81

3765

4047

4249

4461

4573

4687

2.17

4514

4853

5096

5351

5485

5622

4

Inspector de specialitate I

s

153

3182

3421

3592

3772

3866

39631.84

3827

4114

4320

4536

4649

4765

5

Inspector de specialitate II

S

1.37

2850

3064

3217

3378

3462

3549

1.65

3432

3689

3873

4067

4169

4273

6

Inspector de specialitate debutant

S

1.15

2392

2571

2700

2835

2906

2979

1.38

2870

3085

3239

3401

3486

3573

7

Inspector IA

5SD

1.53

3182

3421

3592

3772

3866

3963

1.84

3827

4114

4320

4536

4649

4765

8

Inspector lA/referent IA

M

1.15

2392

2571

2700

2835

2906

2979

1.38

2870

3085

3239

3401

3486

3573

9

Inspector l/referent

M

1.07

2226

2393

2513

2639

2705

2773

1.29

2683

2884

3028

3179

3258

3339

10

Inspector II / referent 11

M

1.00

2080

2236

2348

2465

2527

2590

1.19

2475

2661

2794

2934

3007

3082

11

Inspector debutant/referent debutant

M

1.00

2080

2236

2348

2465

2527

2590

1.10

2288

2460

2583

2712

2780

2850

12

Casier

M

1.00

2080

2236

2348

2465

2527

2590

1.18

2454

2638

2770

2909

2982

3057

13

Șofer 1

M

1.15

2392

2571

2700

2835

2906

2979

1.38

2870

3085

3239

3401

3486

3573

14

Muncitor necallficat

6

1.00

2080

2236

2348

2465

2527

2590

1.01

2101

2259

2372

2491

2553

2617


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

1 Cy


CONTRASEMNEAZĂ

/ SECRETAREI UNICIPIULUI BACĂU

NICO E-OVIDIU POPOVICII^QWDAS


CARMEN MIHAELA DIACONU


JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau

Personal contractual încadrat in capitolul bugetar ADMINISTRAȚIE

A. Funcții de conducere

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Nivelul de salarizare

Salariul de baza

Coeficient la data de 01.01.2019

1

DIRECTOR

Superioare

minim

7987

9048

3,84

maxim

4,35

B

Funcții de execuție

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Nivelul de salarizare

Salariul de baza - GRADAȚIA

Coeficient la data de 01.01.2019

0

1

2

3

4

5

1

Economist LA

Superioare

minim

4451

4785

5024

5275

5407

5542

2,14

maxim

5408

5814

6104

6409

6570

6734

2,6

2

Consilier LA

Superioare

minim

3744

402S

4226

4437

4548

4662

1,8

maxim

4576

4919

5165

5423

5559

5698

2,2

3

Consilier li

Superioare

minim

2850

3063

3216

3377

3462

3548

1,37

maxim

3536

3801

3991

4191

4296

4403

1,7

4

Contabil/Rcferent IA

Medii

minim

2371

2549

2676

2810

2881

2953

1,14


, 4

Contabil/Referent IA

Medii

maxim

2912

3130

3287

34S1

3538

3626

1,4

5

Casier/Magaziner

Medii

minim

2371

2549

2676

2810

2881

2953

1,14

maxim

2912

3130

3287

3451

3538

3626

1,4

6

Paznic

Medii

minim

2080

2236

2348

2465

2527

2590

1

maxim

2288

2460

2S83

2712

2780

2849

1,1

7

Muncitor calificat 1:

Medii

minim

2371

2549

2676

2810

2881

2953

1,14

Bucatar

Instalator

Electrician

maxim

2912

3130

3287

3451

3538

3626

1,4

Frizer

Șofer

Lenjereasa

8

Muncitor necalificat 1

Generale

minim

2080

2236

2348

2465

2527

2590

1

Lucrator Bucătărie

maxim

2288

2460

2S83

2712

2780

2849

1,1

îngrijitor Spatii VerziPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ GHIORjGH^ —

\r- r1
SECRETARULM

NICOLAE^


CONTRASEMNEAZĂ

JNlCIPIULUI BACĂU

VID1U POPOVICI


MAGDA DIMOFTEJUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău

Ierarhia și salariul de bază a funcțiilor publice

A) Funcții publice de conducere

Nr, Cri

Funcția

Nivelul studiilor

SALARIUL DE BAZA

GRAD II

Coeficient minim

Coeficient nuntim

Salariu de bază

Salariu de bază coresp.

i.

Director Executiv

S

4,80

5,50

9984

11440

2.

Director Executiv Adjunct

S

4,30

430

8944

9984

3.

Șef serviciu

s

4,00

4,30

8320

8944

4.

Șef birou

s

3,85

4,00

8008

8320

Notă: Salariile de bază prevăzute la gradul II, conțin gradația de vechime în muncă la nivel maxim.

B) Funcții publice de execuție pe grade profesionale

Nr.Crt

Funcțin

Grad profesional

Nivel studii

Coeficient gradația 0

Salariu de bază

gradația 0

gradația 1

gradația 2

gradația 3

gradația 4

gradația 5

1

Auditor

principal

S

minim

2,20

4576

4919

5166

5423

5560

5697

maxim

2,60

5408

5814

6106

6408

6571

6733

2

Consilier, Expert, Inspector

superior

S

minim

2,90

6032

6484

6810

7148

7329

7510

maxim

3,10

6448

6932

7280

7641

7834

8028

principal

S

minim

2,42

5033

5410

5682

5964

6115

6266

maxim

2,90

6032

6484

6810

7148

7329

7510

asistent

s

minim

1,40

2912

3130

3288

3451

3538

3625

maxim

135

3224

3466

3640

3820

3917

4014

debutant

s

minim

1,15

2382

2560

2689

2822

2894

2965

maxim

1,40

2912

3130

3288

3451

3538

3625

3

Consilier juridic

principal

s

minim

2,71

5636

6058

6363

6678

6847

7017

maxim

3^5

6760

7267

7632

8011

8213

8416

asistent

s

minim

1.91

3970

4267

4482

4704

4823

4942

maxim

230

4784

5143

5401

5669

5813

5956

4

Referent de specialitate

superior

SSD

minim

1,37

2857

3071

3225

3385

3471

3556

maxim

1,65

3432

3689

3875

4067

4170

4273

5

Referent

principal

M

minim

1,05

2184

2348

2466

2588

2654

2719

maxim

135

2600

2795

2935

3081

3159

3237

6

Polițist local

superior

S

minim

2,21

4603

4948

5197

5455

5593

5731

maxim

2,40

4992

5366

5636

5916

6065

6215

principal

S

minim

1.34

2778

2986

3136

3292

3375

3458

maxim

1,60

3328

3578

3757

3944

4044

4143

asistent

S

minim

1,26

2620

2816

2958

3104

3183

3262

maxim

1,55

3224

3466

3640

3820

3917

4014

debutant

s

minim

1,00

2080

2236

2348

2465

2527

2590

maxim

1,20

2496

2683

2818

2958

3033

3108

7

Polițist local

principal

SSD

minim

1,30

2699

2901

3047

3198

3279

3360

maxim

1,60

3328

3578

3757

3944

4044

4143

8

Polițist local

superior

M

minim

1,26

2620

2816

2958

3104

3183

3262

maxim

1,55

3224

3466

3640

3820

3917

4014

principal

M

minim

1,00

2080

2236

2348

2465

2527

2590

maxim

1,25

2600

2795

2935

3081

3159

3237

asistent

M

minim

1,00

2080

2236

2348

2465

2527

2590

maxim

1,20

2496

2683

2818

2958

3033

3108

Ierarhia si salariul de bază a


|C) Funcții contractuale de execuție

Nr.

!Crt

Funcția

Grad

profesional

Nivel studii

Coeficient

gradația 0

Salariu de bază

gradația 0

gradația

1

gradația 2

gradația 3

gradația 4

gradația 5

Administrator

M

minim

1,60

3328

3578

3757

3944

4044

4143

maxim

2,00

4160

4472

4697

4930

5054

5179

! 2

Agent securitate

M,G

minim

1,00

2080

2236

2348

2465

2527

2590

maxim

1,15

2392

2571

2701

2835

2906

h 2978

1 3

Șef formație pază

M,G

minim

1,30

2704

2907

3053

3204

3285

3366

maxim

1,50

3120

3354

3522

3697

3791

3884

4

Casier

M,G

minim

1,00

2080

2236

2348

2465

2527

2590

maxim

1,15

2392

2571

2701

2835

2906

2978

5

îngrijitor

G

minim

1,00

2080

2236

2348

2465

2527

2590

maxim

1,05

2184

2348

2466

2588

2654

2719

FT“

Magaziner

I

M

minim

1,60

3328

3578

3757

3944

4044

4143

maxim

1,80

3744

4025

4227

4437

4549

4661

i 7

minim

1,00

2080

2236

2348

2465

2527

2590

i

maxim

1,15

2392

2571

2701

2835

2906

2978

IFTENEkCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL NICIP1ULUI BACĂU NICOLA VIDIU POPOVICI
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR.

LA HOTĂRÂREA NR. 6 DIN 31.01. 2019


Funcții de conducere

n

funcția

Grad profesion al/ treapta prof.

Nivelul studiilor

Coeficient mlnim/maxim

Salariu brut de bază

1

Director

1

S

minim

3,92

8154

li

maxim

4,35

9048

2

Contabil șef

i

s

minim

2,14

4451

n

maxim

2,56

5325


Nr.c rt.

funcția

Grad profesion

Nivelul studiilor

Coeficient mlnim/maxim

Salariu brut de bază

gradatția 0

gradatția 1

gradatția 2

gradatția 3

gradatția 4

gradatția 5

1

Consilier juridic

1

S

minim

1,53

3182

3421

3592

3771

3866

3962

maxim

1,83

3806

4091

4296

4511

4624

4739

2

Inspector achiziții publice

debutant

S

minim

1,53

3182

3421

3592

3771

3866

3962

maxim

1,83

3806

4091

4296

4511

4624

4739

3

Inspector de specialitate resurse umane

III

S

minim

1,53

3182

3421

3592

3771

3866

3962

maxim

1,83

3806

4091

4296

4511

4624

4739

4

Contabil

1

M

minim

1,14

2371

2549

2676

2810

2880

2952

maxim

1,37

2850

3064

3217

3378

3462

3549

5

Referent

II

M

minim

1,14

2371

2549

2676

2810

2880

2952

maxim

1,37

2850

3064

3217

3378

3462

3549

6

Administrator

1

M

minim

1,18

2454

2638

2770

2908

2981

3056

maxim

1,42

2954

3176

3334

3501

3589

3678

7

Muncitor calificat-Bucătar

1

M

minim

1,14

2371

2549

2676

2810

2880

2952

maxim

1,37

2850

3064

3217

3378

3462

3549

8

Muncitapțt^Ț«<Și\

Iii

M

minim

1,14

2371

2549

2676

2810

2880

2952

maxim

1,37

2850

3064

3217

3378

3462

3549

9

L

G

minim

1,00

2080

2236

2348

2465

252Z

2590

maxim

1,20

2496

2683

2817

2958

3($2

CONTRASEMNEAZĂ

f SECRETARUL MUNlfclPlULUI BACĂU

NICOLAE-O IU POPOV1C1
DIR$C DIANA-ALlh


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR

LA HOTĂRÂREA NR.. DIN....?1-.9.1:?®’


Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor contractuale din cadrul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău


A) Funcții de conducere

Nr.

crt

Funcția

Nivel

studii

Grad

Coeficient

minim

Coeficient

maxim

Salariu de bază coresp. coef. minim

Salariu de bază coresp. coef. Maxim

1.

Director

S

II

3,21

3,85

6677

8008
Grad profesional

Nivel studii

Coeficient minim / maxim

Salariu de bază Ia gradația 0

GRADAȚIA

1

2

3

4

5

Gradul

IA

S

1,81

3765

4047

4250

4462

4574

4688

2,17

4514

4853

5095

5350

5484

5621

Gradul I

Ș

1,53

3182

3421

3592

3771

3866

3962

1,83

3808

4091

4296

4511

4624

4739

Gradul II

s

1,37

2850

3064

3217

3378

3462

3549

1,65

3432

3689

3874

4068

4169

4273

Debutant

s

1,14

2371

2549

2676

2810

2880

2952

1,37

2850

3064

3217

3378

■ •

3549

Gradul

«A

s

1,81

3765

4047

4250

4462

4574

4688

2,17

4514

4853

5095

5350

6484

5621

Gradul

i

I

s

1,53

3182

3421

3592

3771

3962

1,83

3806

4091

4296

4511

4624

4739

Gradul

II

s

1,37

2850

3064

3217

3378

3462

* 3549

1,65

3432

3689

3874

4169

4273

? Debutant

X    .....A-------

s

1,14

2371

2676

2810

.   2952

1,37

2850

3064

3217

3378

3462

3549

CONTRASEMNEAZĂ

/ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAEaOVIDIU POPOV1CI


DIRECTOR ADL BAC Constantin-^driâhAI!


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


Funcții contractuale de conducere


ANEXA NR. 6 LA HCL NR. 6 / 31.01.2019


Nr.

Crt.

Funcția

Nivel studii

SALARIUL DE BAZA

GRAD II

Coeficient minim

Coeficient maxim

Salariul de baza coresp. coef. minim

Salariul de baza coresp. coef. Maxim

1

Director

s

3,15368

3,78442

5992

7190


Funcții contractuale de execuție pe grade si trepte profesionaleNr.C

rt.

Funcția

Grad profesional

Nivel studii

Coeficient minim/ maxim

Salariul de baza gradația 0

GRADAȚIA

1

2

3

4

5

2

Economist 1

Gradul IA

S

1,94263

0

0

0i

23

0

0

s

2,33115

4429

4761

4983

5204

5315

5426

3

Economist 2

Gradul IA

s

1,94263

0

0

0

0

0

0

s

2,33115

4429

4761

4983

5204

5315

5426

4

Consilier sportiv 1

Gradul IA

s

2,19736

4175

4488

4697

4906

5010

5114

s

2,63684

5010

5386

5636

5887

6012

6137

5

Consilier sportiv 2

Gradul IA

s

2,19736

4175

4488

4697

4906

5010

51141

s

2,63684

5010

5386

5636

5887

6012

6

Consilier

Gradul 1

s

1,95789

3720

3999

4185

4371

4464

4557

s

2,34947

4464

4799

5022

5245

5357

5468

7

Copstii^t^âc

........

Gradul 1

s

1,74421

3314

3563

3728

3894

3977

4060

s

2,09305

3977

4275

4474

4673

4772

4872


PREȘEDINTE DE ȘEDIN GHIORGHE IRJ^UTĂ/secretarul

NICO


CONTRASEMNEAZĂ          DIRECTOR

UNICIPIULUI BACĂU ADRIAN ȘAVRILIU -OVIDIU POPOVICI