Hotărârea nr. 59/2019

Hotărârea nr. 59 din 28.02.2019 privind aprobarea dreptului de uz, de servitute şi de servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Adresele Delgaz Grid SA nr. 17245/ 21.01.2019, nr. 23374/ 31.01.2019, nr. 18419/04.02.2019 și nr. 18719/ 07.02.2019, prin care solicită acordarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

 • - Referatul comun nr. 78057/ 11.02.2019 al Direcției Drumuri Publice si Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune acordarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

 • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 1844/ 20.02.2019;

 • - Raportul Compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 1845 din 20.02.2019, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 248/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 249/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, și nr.250/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile art. 12 (2), lit. ”a” și lit. „c”, ale art. 109 lit. „a” și „c”, ale art. 111 alin.

(1) și ale art. 130 alin. (2) lit. “h” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și art. 45(3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și servitute legală către DELGAZ GRID SA asupra suprafeței de 13,5 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferente lucrării "Extindere rețea și execuție branșament gaze naturale presiune redusă in str. Digu Bamat nr. 4 C, municipiul Bacău, jud. Bacău", necesară pentru realizarea lucrărilor de extindere a conductei de gaze naturale subterane presiune redusă și a unui branșament gaze naturale presiune redusă, pe strada Digu Bamat din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 -r Se aprobă dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A., astfel:

 • (1) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra:

 • a) suprafeței de 120 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică imobil spații medicale aparținând S.C. FLOSIMIMPEX S.R.L., amplasat pe str. Martir Horia nr. 17, municipiul Bacău", în vederea amplasării cablului electric subteran LES 3x240+120 pe străzile Mioriței și Martir Horia din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • b) suprafeței de 16 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Eliberare amplasament în vederea construirii SPAȚIU DESTINAT INTERNĂRILOR DE ZI în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, amplasat pe str. Oituz nr. 72, localitatea Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran LES lKv pe strada Oituz din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integranta a prezentei hotărâri.

 • (2) pe durata existenței capacităților energetice asupra:

 • a) suprafeței de 1 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică imobil spații medicale aparținând S.C. FLOSIM IMPEX S.R.L., amplasat pe str. Martir Horia nr. 17, municipiul Bacău” astfel: 0,5mp în vederea amplasării unui bloc de măsură și protecție trifazat -BMPT și 0,5mp pentru amplasarea unei firide de branșament E2, pe str. Martir Horia din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • b) suprafeței de 1 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării ”Deviere stâlp 0,4Kv pentru construire parcare la obiectivul ”Clădire locuințe colective și spații comerciale” amplasate pe str. N.Titulescu nr. 6, Bacău, jud. Bacău", in vederea reamplasării unui stâlp al liniei electrice de joasă tensiune,;pe str. N. Titulescu din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 3 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz, de servitute și de servitute legală, conform Anexei nr. 5, parte integrantă din prezenta hotărâre. ART. 4 - Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

ART. 5 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

ART. 6 - Titularii dreptului de uz, servitute și servitute legală prevăzuți la art. 1 și la art. 2 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

ART. 7 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 8 ~ Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului si Delgaz Gnd SA.

ART. 9 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BĂCĂU


NICOLAE-OVIDIU P

N.O.P., I.D./T.M../EX.1/DS.I-A-2

ANEXA NR. 1ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSiLIUL LOCAL BACĂU


sgzoso


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IOANAsâ lLL’CA DINE \;â A


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BA NICOLAE - OVIDIU POPOV


V o <

<v .V


Conducta PE H Dl 80, SDR11


567000


56S950


0 PRM


o

c

Mi

O


Bransumeri ItGN, PE1


Dn 63x5,8 mai. L = 19m


Pxțnct cuplare,


FEHDÎOO, electrofazibih be 63 nun


AFATA DOMENIU PUBLIC:

Supr. bpnducta: S = 9,5 mp - balast sament: S = 3,5 mp - balast


CdRducta PEHD100, SDR11


LEGENDA

Conducta GN presiune redusa din PEHD100, De 63 x 5,8 mm,

L = 264 m - EXISTENTA;

Conducta GN presiune redusa din PEHD100 SDR11, De 63 x 5,8 mm,

L = 19,0 m - PROIECTATA;

Racord GN presiune redusa din PEHD100, Dn 32 x 3 mm - PROIECTAT;

Post reglare măsură GN , in firida metalica, echipat cu regulator de

uz casnic Qmax = 20mc/h - PROIECTAT; +                  ~851


Nr?eadastrai -

uprafața terenului = mp


Sistem de proiecție STEREO - 70

Sistem de referința aItimetric M.NEAGRA

"NOTA:

// ''s ■>.         Exercitarea drepturilor de uz sl de servitute asupra proprietăților prlvăte se face pe baza convențiilor cadru,

//   / /Tp     încheiate potrivit prevederilor Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

y......z . .

NfiVERlFTC.ATOR'


EXPERT K


NUME


SEMNĂTURĂ


CERINȚA


SC. TERMA S.R.L.

Bacau, str. Oitttz, nr.78, tel.:0234.511711, e-mail:office@termabacau.ro; CUPRO9234919; J04/219/1197


REFERAT de verificare/ RAPORT de expertiza tehnica titlu/nr./data

Beneficiar: DELGAZ GRIDSA - C.O.R.G.

BACĂU pt

Solicitant'CONDREA VASILE. SAVA FLORIN,

Amplasament: Str. Digu Bar unt. nr.4C, Mua. Bacau .jud Bacau


Proiect nr:

3/2019


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURA

Ridicare topo

ing, DINU VASILE

Proiectat

ing. MINAICICEU

VfV

Desenat

ing. MONICA VL4D

J

z

DATA lan. 2019

SG4R4

1:500Titlu proiect: Extindere conducta GN si execuție branșament GN presiune redusa pentru locuințe individuale

PLAN DE SITUAȚIE

EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GN

RRESEîNEREDU&fl PEHDLQQJM <Nwu---Planșa nr.:

G1i


TSTee pislonata-pav^ț. ------------țgfcfcM-----ș

Bloc locuințe S+P+4 Șrara A

--_
2XLES 0.4KV EXISTENTE - ACYABY 3X120+70mmp

F.B. 2 LICEUL SANITAR - F.B. 2 SPITALUL TBC

LES 0.4KV EXISTENTA - NA2XY 3X150+70mmp

F.B. 1 SPITALUL TBC - F.B. 2 SPITALUL TBC IJ

2XLES 0.4KV PROIECTATE - NA2XY 3X120+70mmp       1 1

PUNCT MANSONARE - F.B. 2 SPITALUL TBC

2XLES 0.4KV EXISTENTE - ACYABY 3X120+70mmp

CE SE ABANDONEAZA

BMPTi 300A, Ir = 250A EXISTENT - SPITALUL TBC

FIRIDE DE BRANȘAMENT EXISTENTE

564550


S.C. TELECONSThUCTiA


Dragomi' Daniel


eumgjpgîe


564500


5b4o0u


564450


SC Romtelecom? »AtUU


o d > o d ><


PROIECTAT

Ing. COS I AN IONEL -DANUT

DESENAT

Ing COSTAN IONEL - DA^JT

VERIFICAT

Ing. ALEXANDRESCU V    z;

_

SEF PROIECT

Ing. ALEXANDRESCU

DIRECTOR

Ing CARIAS T1TI

11DENUMIRE:

ELIBERARE AMPLASAMENT IN VEDEREA CONSTRUIRII SPAȚIU DESTINAT INTERNĂRILOR DE ZI LA SPITALUL DE PNEUMOT IIZIOLOGIE. STR. OITUZ. NR. 72.

LOC. BACAU. JUD. BACAU

INVESTITOR:

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BAC AU

r’ r


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU/

PREȘEDINTE DE

IOANA -


ANEXA NR. 4

LA HOTĂRÂREA NR. 59 DIN 28.02.2019!e6,16 1

166.12   42-U

LocutWa*—i

3 ț

parte r\


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE -OVIDIU P OVICIg t

|            ’65.73

186.07

1660S

x

©,557

1S5.S0

566.12 j

/ -*

156.14

165.97             <3

==->*165 94

■i

J85.82               TSVerificat


Sef proiect


Director


ING. Cartas Titi


LEGENDA


/\ A
LEA 0.4kV existenta        <  >*•*»$>

Stâlp 0.4kV existent                     cK(T

Conductor de branșament existent

Bloc de măsură si protecție existent

Post de transformare existent

Numerotare existenta pe stâlp

LEA 0.4 kV proiectata

LEA 0.4 kV demontata

LEA 0.4 kV remontată

Conductor de branșament proiectat

Conductor de branșament demontat

Bloc de măsură si protecție monofazat demontat

Bloc de măsură si protecție monofazat remontat

Bloc de măsură si protecție tnfazat existent


Zona in reamenajare


Denumire.

DlîllERE S7AE.ftt.-l KVPEA'TRl1 CO.WKt’IV: PARCARE EA ttlitEVHVl’l. < 7. tD/RE E.OCVENTE ('Ot.fX'TK E 57 57'4 77/ wme/k-zi/x impe^șate eee stei mcoi.e rm-iesi v. 57t 6.     .)7'>£h7). 7/

,-A>      :>      'A.

*\ r.    '' fi .    C A. ■

NRHefMttr.t-r',               *

s. c.                     s.a. .


Plan de situație


A3(410x297) mnp
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 5

LA HOTĂRÂREA NR. 59 DIN 28.02.2019

CONTRACT - CADRU DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZ, SERVITUTE ȘI

SERVITUTE LEGALĂ

Nr.

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau, str.Marasesti, nr.6, avand contul 07TREZ06121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, CUI 4278337, reprezentat prin Primarul Municipiului Bacau COSMIN NECULA, denumit în continuare proprietar

Și

S.C. DELGAZ GRID S.A., cu sediul în Tg. Mureș, Bulevardul Pandurilor, nr. 42, etaj IV, jud. Mureș, nr. înregistrare în Registrul Comerțului J26/326/2000, CUI ROI0976687, cod IBAN ROII BRDE 27 OS V275 4041 2700 deschis la BRD Tg. Mureș, reprezentată legal prin dl______________-

Director General și dna_________________- Director General Adjunct, în calitate de BENEFICIAR

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1. Obiectul contractului îl reprezintă constituirea cu titlu gratuit de către Proprietar în favoarea Beneficiarului, a dreptului de uz și servitute asupra terenului în suprafață de.................situat în Bacău,

str....................., aflat în proprietatea Proprietarului, conform Planului de situație ce constituie Anexă

la prezentul contract.

Art. 2. Predarea - primirea obiectului contractului va fi consemnată în procesul verbal de predare -primire care se încheie la predarea amplasamentului în vederea...................................................

 • III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3. Prezentul contract se încheie pe durata existenței construcției, începând de la data punerii în funcțiune.

 • IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4. Proprietarul se obligă:

 • a) să predea spre folosință cu titlu gratuit suprafața de ................. mp  necesară

 • b) să nu ceară eliberarea terenului pe care este amplasată........................................., executată pe

cheltuiala comodatarului, înainte de finalizarea contractului;

 • c)     să permită necondiționat și cu titlu gratuit accesul beneficiarului la imobilul care face obiectul prezentului contract în vederea efectuării reviziilor, reparațiilor și a tuturor operațiunilor curente, precum și a tuturor operațiunilor specifice și necesare exploatării și întreținerii

....................................*.....................

 • d)     în caz de înstrăinare a imobilului, să transmită noilor proprietari obligațiile asumate prin prezentul contract, sub sancțiunea plății de daune;

 • e)      în caz de înstrăinare a imobilului, să comunice noilor proprietari prezentul contract.

Art. 5. Beneficiarul se obligă:

 • a)     să folosească bunul potrivit destinației menționate la art. 2 din prezentul contract;

 • b)     să solicite și să obțină toate autorizațiile și avizele necesare .............................................................pe cheltuiala proprie;

 • c)     să efectueze reviziile, reparațiile curente de la data punerii în funcțiune pe propria cheltuială;

 • d)     să exploateze și să întrețină..........................pe propria cheltuială;

 • e)      să respecte condițiile stabilite în contract;

 • f)     să întrețină bunul comodat ca un bun gospodar și ca pe un bun al sau și să nu transmită către terți drepturile pe care le are în urma acestui contract;

 • g)     să predea proprietarului bunul împrumutat în aceleași condiții în care i-a fost încredințat spre folosință, fără a avea vreo pretenție materială sau de alt gen asupra îmbunătățirilor ce eventual le va aduce în perioada comodatului;

 • h)  să respecte întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

 • V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ridicarea, dezafectarea sau neîntrebuințarea......................;

 • b) prin reziliere, dar numai la cererea părții interesate, în cazul nerespectării obligațiilor de către cealaltă parte semnatară.

 • c) în cazul în care beneficiarul folosește bunul, obiect al prezentului contract, în alt scop decât cel prevăzut la art. 2 din contract.

 • d) prin restituirea de către beneficiar a bunului care face obiectul contractului.

 • VI. FORȚA MAJORA

Art. 7. Așa cum este definită forța majoră exonerează Părțile de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor lor contractuale. în scopul acestui Contract, forța majoră înseamnă un eveniment sau o împrejurare care e mai presus de controlul rezonabil al unei Părți și care face imposibilă îndeplinirea de către Partea respectivă a obligațiilor sale asumate prin prezentul Contract și include, dar fără a se limita la, război, revoluție, război civil, cutremur, incendiu, explozie, furtună, inundație sau alte condiții meteo nefavorabile, confiscare.

Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți în scris, în termen de 3 zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în 15 zile de la apariție.

Partea care invocă forța majoră este obligată să informeze cealaltă Parte în legătură cu încetarea acesteia în termen de 15 zile de la încetare.

în cazul în care evenimentul de forță majoră determină o suspendare a executării prezentului Contract pentru o perioadă care depășește 2 luni, oricare dintre Părți poate denunța unilateral Contractul. în acest caz, nici una dintre Părți nu are dreptul să pretindă despăgubiri de la cealaltă Parte, dar ele au datoria să-și îndeplinească obligațiile acumulate până la data respectivă.

VIL LITIGII

Art. 8. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fîe rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art. 9. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

Vin. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art. 10. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art. 11. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire ți se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art. 12. Dacă confirmarea se trimite prin telex, telefax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ce a fost trimisă.

Art. 13. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la aliniatele precedente.                         g <7.

IX. CLAUZE FINALE


Art. 14. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional semnat de părțile contractante.

Art. 15. Prezentul contract a fost încheiat în număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Art. 16. Anexele cu Planul de încadrare în zonă și Planul de situație fac parte integrantă din prezentul contract.


PROPRIETAR


BENEFICIAR


MUNICIPIUL BACAU


DELGAZ GRID SA


PRIMAR


Cosmin Necula


Director General Adjunct


Arhitect Șef


împuternicit DELGAZ GRID


Marin Diana


Departament Juridic


Direcția Juridică

Director Direcția Drumuri Publice

Mateuta Florin

Serviciul Drumuri. Rețele și Iluminat Public Elena Bolocan

z?

Director Executiv Adj. Zyz


A'fRD ~7                       CRISȚINA BUZDUGAN

x v                             .         A j

CONTRASEMNEAZĂ

;ij SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU ,

NICOLAE - OVIDIU POPjQVICI A