Hotărârea nr. 58/2019

Hotărârea nr. 58 din 28.02.2019 privind modificarea HCL nr.20 din 29.01.2013 prin care s-a aprobat concesionarea în cotă indiviză a terenului din strada Teiului nr.13 (Zona III Bucegi) către titularii dreptului de proprietate asupra locuinţelor.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

  • - Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 134/31.05.2006 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Bacau, a terenului in suprafața de 4383 m.p. situat in Bacau, str. Teiului, nr. 13 in vederea transmiterii acestuia la Agenția Naționala pentru Locuințe București, in folosința gratuita pe perioada executării construcțiilor de locuințe, cu credit ipotecar, in Municipiul Bacau;

  • - Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 20/29.01.2013 privind concesionarea in cota indiviza a terenului din str. Teiului, nr. 13 (Zona III Bucegi) către titularii dreptului de proprietate asupra locuințelor;

  • - Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 92/20.03.2013 privind completarea Art. 2 din Hotararea nr. 20/29.01.2013 a Consiliului Local al Municipiului Bacau prin care s-a aprobat concesionarea in cota indiviza a terenului din str. Teiului, nr. 13 (Zona III Bucegi) către titularii dreptului de proprietate asupra locuințelor;

  • - Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 309/30.10.2006 privind aprobarea Fisei de calcul a taxei minime anuale de concesionare - potrivit Legii nr. 50/1991, cu modificările si completările ulterioare;

  • - Referatul nr. 1918/21.02.2019 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

  • - Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau, înregistrata cu nr. 1919/21.02.2019;

  • - Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 1920/21.02.2019 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 243/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 244/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 245/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 246/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.247/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

  • - Prevederile art. 29(1), (2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

- Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In demeiul prevederilor art. 36 (9) și art. 45(3) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se modifica Art. 2 din H.C.L. nr. 20/29.01.2013 si va avea următorul conținut:

"Art. 2 - Prețul concesiunii este de:

  • - 6,3185 lei/m.p./an (la nivelul anului 2013) pentru terenul aferent locuințelor din str. Fagaras, nr. 21, str. Fagaras, nr. 23, sc. A si str. Fagaras, nr. 23, sc. B (amplasamente situate in fosta Str. Teiului, nr. 13), conform Anexei nr. 5, parte integranta din prezenta hotarare ;

  • - 3,7911 lei/m.p./an (la nivelul anului 2013) pentru terenul din str. Serei, nr. 9 (amplasament situat in fosta Str. Teiului, nr. 13), conform Anexei nr. 5 A, parte integranta din prezenta hotarare.

Prețul concesiunii va fi achitat incepand cu data predării locuinței către titularii dreptului de proprietate. »

ART. 2 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 20/29.01.2013, sunt si raman in vigoare.”

Art. 3 - La data intrării in vigoare a prezentei hotarari, se abroga Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 92/20.03.2013.

ART. 4 - Se imputemiceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze Actele Adiționale la Contractele de concesionare incheiate cu proprietarii dreptului de proprietate asupra locuințelor.

ART. 5 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 6 - Prezenta hotarare va fi comunicata proprietarilor dreptului de proprietate asupra locuințelor, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 7 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea


CONTRASEMNEAZĂ

fii BACĂU

VICI


SECRETARUL MUNICIPIU

NICOLAE-OVIDJUPQPf

ROMÂNIA

ANEXA NR. 5

LA HOTĂRĂREA NR. 58 DIN 28.02.2019


JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

FISA DE CALCUL PRIVIND TAXA MINIMA DE CONCESIONARE ANUALA

ÎNTOCMITĂ IN VEDEREA CONCESIONARII TERENULUI DIN STR. FAGARAS, NR. 21, STR. FAGARAS NR. 23, SC. A SI STR. FAGARAS NR. 23, SC. B (FOSTA STR. TEIULUI, NR. 13)

STR. FAGARAS, NR. 21, STR. FAGARAS, NR. 23, SC. A SI STR. FAGARAS,

NR. 23, SC. B (FOSTA STR. TEIULUI, NR. 13 (Zona DI Bucegi))

DURATA CONCESIUNII = durata existentei construcției

DESTINAȚIE = COTA INDIVIZA LOCUINȚE

17

Tea = II VxIxKi

i=2

V = 0,0025 lei/m.pJan - preț unitar/m.p. la nivelul anului fiscal 1993

I = 141,5116 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2013, fata de 1993

K2 = 2,0 - municipiu zona B

K3 = 13 - drumuri publice modernizate

K4 = 1,2 - energie electrica - branșament

K5 = 1,1 - telefonie - branșament

K$ = 13 - apa - canal - branșament

K7 = 13 - gaze naturale - branșament

= 0,9 - energie termica - extindere

K9 = 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

K10 = 13 - servicii asigurate de concedent

K11 = 13 - perspective bune

Ku = 13 • teren plat

K13 = 13 - fundare pe teren normal

K14 = 13 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

Kis = 1,0 - durata concesiunii = durata existentei construcției

K16 = 1,0 - locuința

K17 =

Tea min/m.p Jan = 0,0025 x 1413116 x 2,0 x 13 x 13 x 1,1 x 13 x 13 x 0,9 x 1,1

/M?    "............. '

REȘEDIN

IOANA-

\ , ..

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI B

NICOLAE - OVIDIU POP43 X 13 x 13 X 1,0 X 1,0 = 63185 LEI RON/m.pJan z\

>E ȘEDINȚĂ

flUCĂ DINU


ARHITECT-SEF, DIANA-MIHAELA MARINIntocmit,

Ionica (Mirela


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEAX NR. 5A

LA HOTĂRÂREA NR. 58 DIN 28.02.2019


FISA DE CALCUL

PRIVIND TAXA MINIMA DE CONCESIONARE ANUALA

ÎNTOCMITĂ IN VEDEREA CONCESIONARII TERENULUI DIN STR. SEREI, NR. 9 (FOSTA STR. TEIULUI, NR. 13 (Zona III Bucegi))

STR. STR. SEREI, NR. 9 (FOSTA STR. TEIULUI, NR. 13 (Zona m Bucegi)) DURATA CONCESIUNII = durata existentei construcției

DESTINAȚIE = COTA INDIVIZA LOCUINȚE

17

Tca = II VxIxKi

i-2

V = 0,0025 lei/m.p Jan - pret unitar/m.p. la nivelul anului fiscal 1993

I = 141,5116 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2013, fata de 1993 K2 »13 - municipiu zona D

K3 = 1,2 - drumuri publice modernitate

K4 = 13 - energie electrica • branșament

K5 = 1,1 - telefonie - branșament

K<5 = 13 - apa - canal - branșament

K7 = 13 - gaze naturale - branșament

K8 = 0,9 - energie termica - extindere

K9 sx 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

K10 = 13 - servicii asigurate de concedent

Kn = 13 - perspective bune

K12 = 13 - teren plat

K13 = 13 - fundare pe teren normal

K14 = 13 • rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

K15 = 1,0 - durata concesiunii = durata existentei construcției

Ki6 = 1,0 - locuința

K17 =

Tea min/m.pJan = 0,0025 x 141,5116 x 13 x 13 x 13 x 1,1 x 13 x 13 x 0,9 x 1,1 x 13 x13 x 13 x 13 x 13 x 1,0 x 1,0 = 3,7911 LEI RON/m.pJan


PRESEDINTȘEDINȚĂ IOANA - RALtCA DINU

V» \          /


\                , ’ c/

\       V

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI NICOLAE - O VID IU POP